Plannen voor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plannen voor 2006-2008"

Transcriptie

1 Plannen voor

2 0 Pro Medicis Brussel blijft noodzakelijk Ondanks het streven van Pro Medicis Brussel zichzelf overbodig te maken, blijft de doelstelling nog steeds actueel. De tweetaligheid van de Brusselse gezondheidszorg is, spijtig genoeg, nog steeds niet van die orde dat de Vlaamse Brusselaar overal terecht kan in het Nederlands. In 2005 zijn er vele beslissingen genomen die het beste doen vermoeden voor de toekomst en de komende jaren vruchten zullen afwerpen. Tot 2008 wenst Pro Medicis Brussel zich in te zetten voor alle Brusselaars, die recht hebben op een toegankelijke gezondheidszorg in hun moedertaal. Pro Medicis Brussel is een flexibele en creatieve organisatie, ter bevordering van de tweetaligheid van het Brusselse gezondheidszorgnetwerk, en stelt zich complementair op, tegenover de reguliere actoren. De kracht van Pro Medicis Brussel ligt in haar unieke, maar delicate positie. Om die te behouden in het Brusselse gezondheidszorgnetwerk lijkt het aangewezen dat ze zelf geen actor wordt in de zorgverlening, maar waar mogelijk de bestaande netwerken ondersteunt, actoren samenbrengt, initieert, Pro Medicis Brussel heeft in deze nota alle elementen gebundeld die noodzakelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van diverse projecten nodig om het tweetalig zorgaanbod in Brussel te versterken. Hieraan wordt de aanvraag gekoppeld voor een financiële ondersteuning op lange termijn. Zo kan Pro Medicis Brussel ook in de toekomst haar steentje blijven bijdragen tot het uitbreiden en versterken van het tweetalige gezondheidszorgnetwerk in het Brusselse hoofdstedelijke gewest. Pro Medicis Brussel A: Feronstraat Brussel T: E: W: Planning doc Pagina 2 van 69

3 1 Inhoud 0 Pro Medicis Brussel blijft noodzakelijk Inhoud Pro Medicis Brussel vzw Doelstelling Visie Positie binnen het Brusselse gezondheidszorgnetwerk Jaarverslag Gegevensbank Nederlandskundige zorgverleners Aantrekken en behouden van Nederlandstalige zorgverleners Medewerking aan inhoudelijke planning en overleg Financieel Uitdagingen voor Pro Medicis Brussel Gegevensbank Nederlandskundige zorgverleners Aantrekken en behouden van zorgverleners Ondersteunen van verpleegkundigen Taal en zorg Organisatie van de eerste lijn Algemeen Pro Medicis Brussel droomt Brussel heeft ook nog nood aan Begroting Verlengen project Subsidies voor Personeel Bijlage 1: Historiek Pro Medicis Brussel vzw Bijlage 2: Statuten Pro Medicis Brussel vzw Bijlage 3: Wie is wie? Bijlage 4: Inventarisatie van de Nederlandskundige zorg Bijlage 5: Stand van zaken gegevensbank Bijlage 6: Communicatieplan Bijlage 7: Begroting en details Bijlage 8: Profielen Bijlage 9: Afkortingen...69 Planning doc Pagina 3 van 69

4 2 Pro Medicis Brussel vzw Wat ooit begon als een project is langzaam geëvolueerd tot een zelfstandige vzw. Alle punten en komma s over de geschiedenis van Pro Medicis Brussel, de statuten en wie is wie binnen de werking ervan, zijn gebundeld in bijlagen Doelstelling Pro Medicis Brussel heeft tot doel de tweetaligheid (Nederlands/Frans) van het medisch, verpleegkundig en paramedisch zorgaanbod in of vanuit het Brusselse hoofdstedelijke gewest te bevorderen en dit met de uiteindelijke bedoeling de zorgvrager in zijn taal te verzorgen. Dit past in het streven naar een toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg. 2.2 Visie Pro Medicis Brussel ziet zichzelf als een zelfstandige en functioneel onafhankelijke organisatie, die in het nastreven van haar idealistische doelstelling de zorgvrager zoveel mogelijk centraal tracht te stellen. Met haar initiatieven tracht Pro Medicis Brussel het bestaande netwerk van tweetalige zorgverlening in het Brusselse te versterken, door het uitbreiden en verfijnen van dat netwerk en het consolideren en intensifiëren van de relaties tussen de verschillende partners van het netwerk. Pro Medicis Brussel pleit dan ook voor een gedurfd en innovatief beleid dat Brussel als regio aan de top moet brengen van medische en verpleegkundige dienstverlening in Vlaanderen, België en Europa. Het Brussels hoofdstedelijke gewest als place-to-be voor gezondheidszorgwerkers, een voorbeeld van de moderne, betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen. 2.3 Positie binnen het Brusselse gezondheidszorgnetwerk Pro Medicis Brussel heeft door de jaren heen een naam opgebouwd in de wereld van de Brusselse gezondheidszorg, met bijzondere aandacht voor haar onafhankelijke, pluralistische en tweetalige opstelling. De kwaliteit van de contacten en het goede imago zijn enkel te verklaren door de realisaties, maar zeker ook door het niet te onderschatten engagement en de reputatie van de personen die zich, al dan niet bezoldigd, inzetten voor het team, de raad van bestuur of de stuurgroep van Pro Medicis Brussel. Deze delicate uitgangspositie is geen sinecure. Er gaat dan ook bijzonder veel aandacht naar de gevolgen van onze acties op ons imago en onze positie in het mijnenveld van de Brusselse gezondheidssector. Planning doc Pagina 4 van 69

5 2.3.1 Zichzelf opheffen De doelstelling van Pro Medicis Brussel vertaalt zich duidelijk in haar visie op de Brusselse gezondheidszorg en haar rol en positie hierin. Het spreekt voor zich dat wanneer de tweetaligheid gegarandeerd is, Pro Medicis Brussel geen bestaansreden meer heeft. De organisatie streeft er dan ook naar zich zo spoedig mogelijk overbodig te maken. Spijtig genoeg kunnen we enkel vaststellen dat ondanks de bereikte resultaten in de laatste 5 jaar, Pro Medicis Brussel nog steeds nodig is Onafhankelijk Reeds van bij de opstart van Pro Medicis Brussel in de schoot van de advieswerkgroep gezondheid van de VGC, werd de functionele autonomie hoog in het vaandel gedragen. Het is enkel dankzij deze onafhankelijke positie, dat Pro Medicis Brussel zich volledig kan wijden aan haar doelstelling en vanuit dit standpunt adviezen kan formuleren die los staan van belangengroepen of overheden Pluralistische stuurgroep Pro Medicis Brussel streeft naar een heterogene samenstelling van haar stuurgroep, een gezonde mix van gezag en deskundigheid. Personen die zich hiervoor engageren hebben een goede kennis van de Brusselse zorgcontext, aangevuld met expertise en ervaring uit hun werkdomein. Ze onderschrijven de doelstellingen van Pro Medicis Brussel voor ten minste 100%. Alle leden van de stuurgroep dragen door hun diverse achtergronden bij tot het objectiveren van de problemen en helpen te formuleren op de uitdagingen van de Nederlandskundige (2-talige) gezondheidszorg in Brussel Patiënt centraal Om haar doelstellingen na te streven neemt Pro Medicis Brussel standpunten in. Deze worden verdedigd op alle mogelijke niveaus, waarvan sommige denkpistes heel gelijklopend zijn met de belangen van derden en soms niet. Pro Medicis Brussel wil niet de spreekbuis van particuliere belangengroepen worden, maar pleit consequent voor een meer toegankelijke en kwalitatief hoogstaande Nederlandstalige gezondheidszorg voor elke Brusselse zorgvrager die zich in het Nederlands wenst uit te drukken. Planning doc Pagina 5 van 69

6 2.3.5 Neutraal Voor Pro Medicis Brussel zijn alle zorgverleners en alle Brusselse ziekenhuizen en instellingen gelijkwaardig. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een openbaar, een privaat, een bi- of monocommunautair ziekenhuis, een verpleegkundige of specialist, Er worden geen traceerbare uitspraken gedaan over de graad van tweetaligheid van de organisaties of van hun afdelingen, noch over de kwaliteit van de medische dienstverlening van voorzieningen of individuen Geen apartheid Vertrekkende vanuit de Brusselse context is Pro Medicis Brussel steeds een voorstander van meer samenwerking tussen de reeds bestaande initiatieven en organisaties. Ook voor het garanderen van een betere tweetaligheid, pleiten we voor een samengaan, samenblijven van Nederlandstalige en Franstalige dienstverlening waar mogelijk in plaats van een parallelle gesegregeerde structuur voor de Vlaamse Brusselaars. Respect voor de verschillende gemeenschappen is de leidraad Initiator en bruggenbouwer Door het streven naar het zichzelf overbodig maken tracht Pro Medicis Brussel zich zoveel mogelijk als initiator of als bruggenbouwer op te stellen tussen zorgvragers, zorgverstrekkers en instellingen, zodat de reguliere actoren in het Brusselse gezondheidszorglandschap deze taken in hun dagdagelijkse werking opnemen, al dan niet in onderlinge samenwerking. Pro Medicis Brussel ontwikkelt voor bepaalde aangevoelde tekorten zelf een tijdelijk antwoord, maar tracht zich in deze steeds zo complementair mogelijk aan de bestaande initiatieven op te stellen. Planning doc Pagina 6 van 69

7 3 Jaarverslag was voor de vzw Pro Medicis Brussel haar eerste werkingsjaar. De jaren voordien behoren definitief tot de geschiedschrijving van de verbetering van de tweetalige gezondheidszorg in het Brusselse hoofdstedelijke gewest. Het door ons opgestelde plan voor 2005 werd door de definiëring van onze opdracht door de overheden enigszins gewijzigd. - Beleidsopties van de Vlaamse Gemeenschap o De blijvende instroom en uitstroom van Nederlandskundig/talig gezondheidspersoneel in de Brusselse context verzekeren o Het afleveren van een degelijke inventarisatie van het Nederlandskundig/talig gezondheidsnetwerk in Brussel o Een inhoudelijke bijdrage leveren aan de planning en het overleg tussen de verschillende actoren en structuren in Accenten van de VGC naast de opdracht van de VG o Het behouden van Nederlandstalig personeel o Het aantrekken van anderstaligen/allochtonen (vb gratis Nederlandstalige lessen tijdens de werkuren) o De zichtbaarheid van het project o Het behouden van de studenten in het Nederlandstalige circuit De opdracht voor het samenstellen van een gegevensbank van Nederlandskundige zorgverleners was voor Pro Medicis Brussel volledig nieuw en heeft dan ook het werkingsjaar gedomineerd. Planning doc Pagina 7 van 69

8 3.1 Gegevensbank Nederlandskundige zorgverleners Het volledige Nederlandskundige/talige gezondheidszorgnetwerk inventariseren was geen evidente opdracht, omdat het verduidelijken van de opdracht samen met de zoektocht naar een betaalbare en dus haalbare methode een iteratief proces was. Het duurde dan ook enkele maanden voordat Pro Medicis Brussel effectief aan de slag kon Omschrijving van de opdracht Inventaris van eerstelijnszorgverleners die aan burgers in het Brusselse hoofdstedelijke gewest hun dienst in het Nederlands kunnen en wensen te verlenen - Eerste lijn: o Huisartsen o Tandartsen o Apothekers o Kinesisten (ook kinesisten die aan huis komen) o Thuisverpleegkundigen o Pediaters o Oftalmologen o Dermatologen o Gynaecologen o Ergotherapeuten o Logopedisten o Diëtisten - Randvoorwaarden o Kabinet of werkgebied = Brussels hoofdstedelijk gewest Dit wil zeggen dat enkele thuisverpleegkundigen en kinesisten van buiten Brussel ook op de lijst kunnen voorkomen indien ze diensten verlenen binnen de 19 gemeenten o Geaccrediteerd of erkend indien van toepassing - Nederlandskundigen worden in eerste instantie beperkt tot Nederlandstaligen zodat de kwaliteit van het Nederlands gegarandeerd kan worden aan wie beroep doet op de inventaris. - Prioritaire doelgroep is de Nederlandssprekende aanwezigen in Brussel. De specifieke ontsluiting voor de Nederlandskundige zorgverlener is van tweede orde. Planning doc Pagina 8 van 69

9 3.1.2 Methode en planning Pro Medicis Brussel kiest voor de combinatie van een kwantitatieve en een kwalitatieve benadering van het netwerk aan Nederlandskundige zorgverleners (zie bijlage 4). Daarmee beogen wij een zo ruim mogelijke nominatieve opsomming van zorgverleners die de Nederlandstalige zorgvrager te Brussel te woord kunnen staan, en die daarvan verslag in het Nederlands kunnen doen. We mogen hopen dat dergelijke zorgverleners zich in de grote meerderheid ook inschrijven in het netwerk van verwijsmogelijkheden binnen de zorg. De kwaliteit van de gegevensbank kan enkel verbeterd worden door het aantal kwalitatieve bevragingen in de volgende jaren te blijven opdrijven Kwantitatieve benadering Lijsten filteren Alle bestaande lijsten en databanken van zorgverleners worden samengebracht en gefilterd naar Nederlandskundigheid. Van zorgverleners die lid zijn van Nederlandstalige organisaties kan er met een grotere waarschijnlijkheid gesteld worden dat ze Nederlandskundig zijn. Voordelen: - Weinig tot geen belasting van de zorgverleners - Groot vermoeden van de bereidwilligheid tot het behandelen van een patiënt in het Nederlands (indicatoren: taal diploma (100% specifiek), taal van het adres (80% specifiek), lidmaatschap van diverse verenigingen (60-100% specifiek, ) - Lijsten en databanken bestaan Nadelen: - Geen 100% dekking van alle Nederlandskundige zorgverleners in Brussel - Niet iedereen krijgt de kans om deel uit te maken van de databank - Kinesisten, apothekers, hebben in hun ledenlijsten geen opsplitsing per taalgroep - Wet op de privacy moet toestemming geven op het doorgeven van persoonlijke gegevens - Geen eenvormige lijsten en databanken Planning doc Pagina 9 van 69

10 3.1.4 Kwalitatieve benadering Netwerkbevraging De gekende Nederlandstaligen uit de gebundelde lijst vormen de referentiegroep van waaruit iedereen, of een representatieve groep, bevraagd wordt over hun zorgnetwerken. Naar welke Nederlandskundige zorgverlener verwijst men door voor welke pathologie? Welke Nederlandskundige zorgverleners kent men in de buurt? De resultaten hiervan leveren hoogst waarschijnlijk een groep zorgverleners die niet alleen ruimer, maar ook preciezer zal zijn dan de oorspronkelijke referentiegroep. Alzo kan het netwerk steeds verder uitgebreid worden. Voordelen: - Referenties van collega zorgverleners geven een relatief grote garantie over bereidheid tot het behandelen van een patiënt in het Nederlands - Bevraging van de referentiegroep kan herhaald worden bij de zorgverleners die nog niet bevraagd zijn. Alzo kan de database steeds verder uitgebreid worden Nadelen: - De kwaliteit van de Nederlandskundigheid kan enkel kwantitatief bepaald worden op basis van de referenties van collega s - De test bestaat niet en moet dus per doelgroep ontworpen te worden - Heel tijdrovend voor de zorgverleners - Vergt veel middelen voor resultaten die moeilijk in te schatten zijn Resultaten en bedenkingen De eerste resultaten van de netwerkbevraging zullen samen met de samenstelling van de gegevensbank de basis vormen voor een eerste analyse van de Nederlandskundige zorgverleners in Brussel. Voor de huidige stand van zaken zie bijlage 5. Planning doc Pagina 10 van 69

11 3.2 Aantrekken en behouden van Nederlandstalige zorgverleners Stagiairs Vertrekkende van de veronderstelling onbekend is onbemind tracht Pro Medicis Brussel gezondheidszorgwerkers in spe via stages in contact te brengen met Brussel. Naast de promotie van Brussel als leerrijke stageplaats wordt er veel aandacht geschonken aan een goed onthaal van de stagiair, zodat deze mogelijks voor Brussel als werkplaats kiest. Persoonlijke contacten zijn hierbij prioritair Onthaal De stagetas van Pro Medicis Brussel is ons centrale speerpunt voor de verwelkoming van de student geneeskunde, verpleegkunde en vroedkunde, medisch secretariaat,. Hierdoor maakt men direct kennis met de belangrijke actoren voor het wonen en werken in Brussel (BWR, BHAK, OPB, QL, VGC, ). Het is bijna een concretisering van de vele samenwerkingsverbanden die Pro Medicis Brussel met deze organisaties heeft. In vergelijking met 2004 was er in 2005 een stagnatie van het aantal stagiairs. Voor de verpleegkunde en vroedkunde (nieuw vanaf 2005) stages werd er dit jaar overleg gepleegd met bijna alle hogescholen uit Vlaanderen die een dergelijke opleiding aanbieden. Een onthaaldag van opleidingscoördinatoren Vroedkunde in Brussel op diverse materniteiten van de IRIS-groep was openbarend. (Pro Medicis) Brussel zal hier normaal gezien de vruchten van plukken in Bovendien blijft het aantal studenten geneeskunde dalen, waardoor de universitaire ziekenhuizen de stagiairs, op enkele uitzonderingen na, allemaal inzet binnen haar eigen geassocieerde ziekenhuizen. Structureel hebben we in 2005 verder gewerkt aan de uitbouw van samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen en hogescholen, zodat de instroom van stagiairs minder afhankelijk wordt van de werking van Pro Medicis Brussel Numerus Clausus Door de maatregel om het aantal afgestudeerde artsen te beperken zijn er, in tegenstelling tot de Franstalige Gemeenschap (andere interpretatie en toepassing van de wet), minder studenten geneeskunde. Dit betekent ook dat er voornamelijk in het 6de jaar geneeskunde (stagejaar) minder stagiairs zijn. De universitaire ziekenhuizen hebben deze studenten absoluut nodig om hun diensten draaiende te houden. Dit heeft ertoe geleid dat de faculteiten geneeskunde weinig tot geen stagiairs uitsturen buiten het universitaire ziekenhuis of de hieraan gelieerde ziekenhuizen. Ten gevolge hiervan zijn Planning doc Pagina 11 van 69

12 er minder kansen voor Pro Medicis Brussel om studenten te verleiden tot een stage in het Brusselse. Uit recente contacten met de UGent hebben we vernomen dat er beterschap op komst is in de huidige 1 ste en 2 de bachelorjaren Beperkt aantal HIBO s De meerderheid van de studenten geneeskunde kiezen voor specialisatie in plaats van voor huisartsgeneeskunde. Dit in combinatie met de gevolgen van de Numerus Clausus leiden ertoe dat er heel weinig HIBO s zijn. Hierdoor heeft het hoger aantal stageplaatsen voor HIBO s in Brussel (bemiddeld door Pro Medicis Brussel in 2002) weinig effect in 2005 en de nabije toekomst, doordat niet alle vacatures fysiek ingevuld kunnen worden. Het hoger aantal studenten dat zich op dit moment inschrijft voor de studies doet ons hopen dat het aantal kandidaat huisartsen terug zal stijgen Aantrekken van huisartsen en specialisten Huisartsen en specialisten kunnen steeds beroep doen op Pro Medicis Brussel bij het zoeken naar een vestigingsplaats in Brussel. Ook al gaat het hier om slechts een aantal individuen (3 huisartsen in 2005), toch mag men de meerwaarde hiervan niet onderschatten. De echte gevolgen van deze bemiddelingen zullen slechts binnen enkele jaren merkbaar zijn. Voor de huisartsen heeft Pro Medicis Brussel op deze manier een verdienste in de beperkte achteruitgang van het totale aantal. We merken wel meer en meer dat de jonge afgestudeerde huisartsen een ander verwachtingspatroon hebben van het beroep: een meer gestructureerde job met een vast inkomen, vakantiemogelijkheden, minder werkuren, groepspraktijken, De vervrouwelijking van het beroep versterkt nog deze vraag. Volgens Pro Medicis Brussel dienen we er in Brussel voor te zorgen dat dergelijke praktijken mogelijk worden Aantrekken van verpleegkundigen Voor het tweede jaar op rij was Pro Medicis Brussel aanwezig op de Week van de Verpleegkunde, een evenement waarop een 4000 verpleegkundigen uit Vlaanderen een blik werpen buiten de muren van hun ziekenhuis of instelling. Dankzij de ondersteuning van OPB had onze stand heel wat bezoekers en konden er verschillende contacten gelegd worden. De Week van de Verpleegkunde was voor ons ook het moment waarop we onze promotiefolder Verpleegkunde in Brussel Uitdaging en Voldoening lanceerden. Een tweede speerpunt van Pro Medicis Brussel voor de verpleegkunde was de advertentie in NVKVV-Carrière, een tijdschrift dat alle laatstejaars studenten verpleegkunde, secundair en hogeschool, gratis ontvangen op het einde van het academiejaar. Planning doc Pagina 12 van 69

13 In samenwerking met Big Bazar (communicatiebureau in opdracht van de VG) werd er in 2005 gewerkt aan het concept om de Brusselse Nederlandstalige studenten in contact te brengen met het tweetalige werkveld. Op 6 en 8 december zal er zowel in EHSAL als in ERASMUS een happening Word verpleegkundige in Brussel doorgaan, waarop alle moderatoren en ervaringsdeskundigen geëngageerd werden door Pro Medicis Brussel Diversen - Kennismaking met de tweetalige gezondheidszorg: Plantijn Hogeschool uit Antwerpen werd ontvangen in april voor een verkenning van het Brusselse gezondheidszorglandschap. Ons onthaal werd door de studenten heel positief ervaren. We haalden in hun evaluatie de tweede plaats op meer dan 50 bezoeken die ze brachten in Vlaanderen. - Vroedkunde: In 2005 zijn we erin geslaagd om stageplaatsen vroedkunde te verkrijgen binnen de IRIS-ziekenhuizen en ze voor te stellen aan alle hogescholen die deze opleiding aanbieden. De eerste stagiairs zijn reeds bekend. - Logies: Zoals we vorig jaar ook reeds aangaven is het niet evident voor stagiairs om voor een korte periode een verblijfplaats te vinden in Brussel die betaalbaar is en in de nabijheid van de stageplaats. Quartier Latin zou een oplossing kunnen zijn, doch dan zouden er 2 of 3 studentenkoten gehuurd moeten worden voor de periode van 1 jaar. Het nadeel hieraan is dat deze verblijfplaatsen niet ideaal gelegen zijn, maar ook bijna de helft van het jaar zouden leeg staan omwille van examens, vakantie, Momenteel werkt Pro Medicis Brussel aan een systeem met gastgezinnen die een kamer ter beschikking stellen voor een korte periode. - Onze website werd tijdens alle promotie-activiteiten steeds naar voor geschoven als de informatieplaats bij uitstek in verband met stages en jobs in Brussel. De website werd in 2005 geactualiseerd, onder meer door toevoeging van een aantal functies (vb: /schrijfmein mogelijkheid voor Nederlandskundige zorgverleners om hun gegevens na te laten zodat ze opgenomen kunnen worden in de gegevensbank). Planning doc Pagina 13 van 69

14 3.3 Medewerking aan inhoudelijke planning en overleg Beleidsvoorbereidend - Zorgnet: Samen met de VHG en de BHAK heeft Pro Medicis Brussel zich ingezet om de start van Zorgnet mogelijk te maken. - FOD volksgezondheid: Ter voorbereiding van de interministeriële conferentie over gezondheidszorg werd Pro Medicis Brussel uitgenodigd om de problematiek te schetsen van de tweetaligheid van de urgentiediensten in de Brusselse ziekenhuizen. - Commissie digitalisering van het Vlaamse parlement: Pro Medicis Brussel en Zorgnet gaven samen een presentatie over de valkuilen en de voordelen van een verdere informatisering van de gezondheidszorg. - Ziekenhuisverpleegkundigen op het kabinet Grouwels: Op vraag van het kabinet heeft Pro Medicis Brussel een representatieve groep verpleegkundigen samengesteld om de staatssecretaris een zo goed en objectief mogelijke kennismaking te hebben met de dagdagelijkse problemen van Nederlandstalige ziekenhuisverpleegkundigen. - Informatie uitwisseling: Pro Medicis Brussel heeft samen met de staatssecretaris en de kabinetsmedewerkers een vergadering gehad waarop heel intens informatie werd doorgenomen over de oorzaken van het tekort aan verpleegkundigen in Brussel en mogelijke oplossingen. - Opvolgen studies en discussienota: Net zoals de vorige jaren heeft Pro Medicis Brussel ook in 2005 de verschillende studies (NEXT-ARIQ, Manpower, ) met betrekking tot het tekort aan verpleegkundigen verder opgevolgd en aan de hand hiervan haar discussienota 5 voor 12 in verband met het tekort aan verpleegkundigen geactualiseerd. - Taalcoach: Pro Medicis Brussel is in 2005 gestart met een referentiegroep verpleegkundigen (en Huis van het Nederlands) om samen het concept van Taalcoach uit te werken. Dit moet leiden tot een oplossing op lange termijn voor de extra financiering die nodig is (of noem het incentive) om ziekenhuizen aan te zetten tot het opmaken en uitvoeren van een taalbeleidsplan en het inzetten van verpleegkundigen die ervoor zorgen dat hun collega s de andere landstaal onderhouden tijdens het werk. Het aanleren van de andere landstaal is voor specifieke cursussen. - Parlementaire vragen: Pro Medicis Brussel heeft haar medewerking verleend voor het beantwoorden van verschillende parlementaire vragen in het Vlaamse- en het Brusselse parlement. Planning doc Pagina 14 van 69

15 - Symposium Vlaamse Zorgverzekering: Pro Medicis Brussel nam deel aan het debat dat georganiseerd werd door de BWR tussen het Brusselse werkveld en de minister Vervotte. - Informatie en duiding werd door Pro Medicis Brussel gegeven aan verschillende parlementairen en hun medewerkers in het kader van de Raad van Europa, het tekort aan huisartsen en verpleegkundigen, de tweetaligheidsproblematiek in de ziekenhuizen, - Stichtingssymposium Zorgnet: Pro Medicis Brussel was heel actief in de voorbereiding van het Symposium, voornamelijk het aspect over de eerste lijn, alsook in alle werkgroepen op het Stichtingssymposium. - Bijvorming huisartsen: Pro Medicis Brussel bereidt een bijscholing voor huisartsen voor met betrekking tot de organisatievormen van huisartsenpraktijken en bij uitbreiding de eerste lijn Spoedcursus Nederlands Pro Medicis Brussel heeft zich van in het begin geëngageerd binnen de stuurgroep van het project van het Huis van het Nederlands (analoog aan de winkelstraatactie). De planfase is voorbij en sinds september 2005 is de Spoedcursus Nederlands gestart binnen een aantal urgentiediensten van 6 Brusselse ziekenhuizen. De doelstelling van het project is om de kennis van het Nederlands op de diensten te verhogen, gebruik makende van zo weinig mogelijk lessen, maar van zoveel mogelijk speelse methodieken tijdens het werk. De noodzakelijke lessen zijn volledig georiënteerd op de kennis die men nodig heeft als arts of als verpleegkundige. In januari 2006 gaat fase 2 van start, in juni fase 3, Momenteel is het de bedoeling dat andere ziekenhuizen een analoog project kunnen opstarten in de loop van Persberichtgeving - publiek debat openen 2005 is zonder meer een jaar waarin de tweetaligheid van de Brusselse gezondheidszorg meermaals aan bod is gekomen in de media. Pro Medicis Brussel heeft hierin meer dan haar steentje bijgedragen door eigen berichtgeving of door de journalisten wegwijs te maken in de Brusselse setting. - Onthaal van studenten Medisch Secretariaat Nieuwsblad, De Standaard - Reactie op de berichtgeving ivm Zorgnet Brussel deze Week - Oplossingen voor de tweetalige gezondheidszorg in Brussel Artsenkrant - Onthaal en stages in Brussel FM-Brussel, Nursing (vaktijdschrift) - Tekort aan Nederlandstalige huisartsen De Standaard, Radio 1, TV-Brussel - Tweetalige gezondheidszorg in Brussel Randkrant Planning doc Pagina 15 van 69

16 3.3.4 Contact met externe partners - OPB vzw - NVKVV vzw - Vertegenwoordigers van lokale OCMW s - Vertegenwoordigers van thuisverpleegkundigen en hun verenigingen - Vertegenwoordigers van de Brusselse Apothekers - Diverse directies binnen de IRIS-groep - SOLVIT - Terra Nova vzw - Zorgnet vzw - BHAK vzw - BWR vzw - Huis van het Nederlands - Arabel vzw - Administratie van de VG en de VGC - Stagecoördinatoren KUL, UG, Hasselt - Stage- en opleidingscoördinatoren van alle Vlaamse hogescholen (verpleegkunde en vroedkunde) - Orde der geneesheren - Orde der apothekers - Bijna alle Brusselse ziekenhuizen - Kind en Gezin - Verschillende mutualiteiten - Planning doc Pagina 16 van 69

17 3.4 Financieel In 2005 kon Pro Medicis Brussel rekenen op de steun van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De toegekende budgetten hielden rekening met de historische reserves van de vorige werkingsjaren en dienden zoveel mogelijk aangewend te worden Startkapitaal Pro Medicis Brussel vzw heeft net als toen het een feitelijke vereniging was de verantwoordelijkheid genomen over de rekeningen (1 zichtrekening en 2 spaarrekeningen) die voor haar project bestemd waren bij de BHAK. - BHAK-project Pro Medicis Brussel o KBC Zichtrekening o KBC Spaarrekening stafmedewerker o KBC Spaarrekening arts Teneinde duidelijkheid te scheppen werden de beschikbare middelen overgebracht naar de nieuwe rekeningen van de vzw Pro Medicis Brussel en dienen als beginkapitaal, zoals gevraagd en aangenomen door de subsidiërende overheden. - Pro Medicis Brussel vzw o Zichtrekening: KBC o Spaarrekening: KBC Boekhouding Voor het bijhouden van de boekhouding en voor het afsluiten van de rekeningen doet Pro Medicis Brussel een beroep op Eurocef (Woeringenstraat Brussel) Stand van zaken op Totaal inkomsten Ontvangen inkomsten Te ontvangen inkomsten Totaal uitgaven Uitgaven op Te verwachten uitgaven Personeelskosten Werkingskosten Sociaal passief Verschil Planning doc Pagina 17 van 69

18 4 Uitdagingen voor Pro Medicis Brussel Pro Medicis Brussel is ervan overtuigd dat, wil het haar doelstelling bereiken, het netwerk aan Brusselse actoren in de gezondheidszorg in de eerste plaats meer zal moeten samenwerken. Samenwerken is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Hoewel formele afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld omtrent het delen van hulp - en machtsbronnen, vertaalt zich dat niet altijd in een goede samenwerking in het veld. Elke actor in het netwerk blijft zijn eigen spel spelen en ageert niet per se in het voordeel van het netwerk, noch in het voordeel van het tweetalig zorgaanbod. Pro Medicis Brussel wil ook in de toekomst inzicht verschaffen in het netwerk van de Brusselse gezondheidszorg en bijdragen aan de versterking van het tweetalige gezondheidszorgnetwerk, onder meer door het uitbreiden en het verfijnen van het aanbod, alsook het consolideren en intensifiëren van de relaties tussen de verschillende partners van het netwerk. Pro Medicis Brussel wenst een katalysator te zijn, die door haar initiatieven de interdependentie van de verschillende organisaties aanboort en gemeenschappelijk gedragen inspanningen voorstelt, tot het doel bereikt is. Planning doc Pagina 18 van 69

19 4.1 Gegevensbank Nederlandskundige zorgverleners In 2005 stelde Pro Medicis Brussel een gegevensbank samen van Nederlandskundige zorgverleners. Hiervoor werden 2 methodes gebruikt, een kwantitatieve- en een kwalitatieve benadering (zie bijlage 4). Pro Medicis Brussel neemt de komende jaren de taak op zich om de gegevensbank up-to-date te houden en verder uit te breiden met beroepscategorieën die nog niet in kaart gebracht werden (hoofdzakelijk eerste lijn) en met een verder filteren van de Nederlandskundigen. Dankzij de verderzetting van de netwerkbevraging, zoals ze die startte in 2005, zullen we de kwaliteit van de Nederlandskundigheid van de gegevensbank verhogen en controleren. Misschien zal het noodzakelijk blijken om in de toekomst ook de Nederlandskundige eerste lijn in de rand in kaart te brengen. Maar waar stopt de rand? Of voor welke gemeenten is het functioneel? Wie zal de ontsluiting van de gegevens voor de rand voorzien? Pro Medicis Brussel ziet dit momenteel niet als haar taak, maar beseft wel dat ze voor het verzamelen en verwerken van de gegevens de kennis en ervaring heeft. Zoals reeds afgesproken bij het afbakenen van de opdracht voor 2005 lijkt Zorgnet nog steeds de meest aangewezen organisatie om de 2 de en de 3 de lijn in kaart te brengen, gezien haar voorkennis die ze verworven heeft met de haalbaarheidsstudie van Zorgnet in 2003 en Ontsluiting Een computerbestand op zich heeft nog geen waarde. De ontsluiting van deze gegevens naar de Nederlandstalige Brusselaar is noodzakelijk op relatief korte termijn, door welke organisatie is nog niet bepaald. Pro Medicis Brussel meent een grote bijdrage te kunnen leveren aan het ontwikkelen van het draaiboek voor het telefonisch ontsluiten en zal hiervoor dan ook samenwerken met de organisatie die de ontsluiting krijgt toegewezen. In samenspraak met deze organisatie zal de bestaande databank hoogst waarschijnlijk web-based gemaakt dienen te worden. Daarnaast, en de telefonische ontsluiting zal daar een deel van zijn, dient er een feedbackmechanisme uitgewerkt te worden over de Nederlandskundigheid van de ontsloten gegevens, zodat de kwaliteit van de databank zo maximaal mogelijk is. Na verloop van tijd lijkt het Pro Medicis Brussel mogelijk om de Nederlandskundige zorgverleners hun zichtbaarheid te verhogen door bijvoorbeeld een kwaliteitslabel (analoog aan het Nederlandstalig onderwijs in Brussel). Het digitale bestand kan echter ook een meerwaarde creëren door het te analyseren. Pro Medicis Brussel zal op basis van de beschikbare gegevens de haalbaarheid inschatten van de zorgpaden die door Zorgnet ontwikkeld worden. Daarnaast kunnen de tekorten in de eerste lijn geïdentificeerd worden voor bepaalde gemeentes of wijken, op basis waarvan de overheid Planning doc Pagina 19 van 69

20 acties kan ondernemen ter garantie van de continuïteit en beschikbaarheid van de Nederlandskundige zorg Plan - Beheren van de gegevensbank Nederlandskundige zorgverleners o Web-based databank Onderhouden van het technische systeem o Ontsluitingsdebat van de gegevensbank voeren Ontwikkelen draaiboek Kwaliteitsbewaking Onderzoek naar kwaliteitslabel en verhoogde zichtbaarheid o Feedbackmechanisme (kwaliteitscontrole ivm taal) Implementatie Verwerken feedback o Check-up van de gegevens - Elaboreren van de gegevensbank Nederlandskundige zorgverleners o Netwerkbevragingen Aanpassen en bijsturen bevraging o Filteren bestaande lijsten Andere groepen zorgverleners uit de eerste lijn - Tweetalig gezondheidszorgnetwerk analyseren o Gegevensbank Nederlandskundige zorgverleners Tekorten identificeren ifv Zorgnet (zorgpaden) Tekorten erkennen en in kaart brengen o Doorverwijzingsnetwerken (anoniem adhv netwerkbevraging) Planning doc Pagina 20 van 69

HUIS VOOR GEZONDHEID

HUIS VOOR GEZONDHEID HUIS VOOR GEZONDHEID Hét aanspreekpunt voor studenten geneeskunde en (toekomstige) artsen in Brussel Het Huis voor Gezondheid is een organisatie die dankzij het delen van haar kennis van het Brusselse

Nadere informatie

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Geachte voorzitter, dames en heren, - Het is me een grote

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Chartervoorstelling van de Vlaamse geneeskundestudenten

Chartervoorstelling van de Vlaamse geneeskundestudenten Chartervoorstelling van de Vlaamse geneeskundestudenten Matthias Claeys (Voorzitter) Joke Kuijk (Vice- Voorzitter) Jonas Brouwers (Secretaris) Miet Vandemaele (Beheer) Brussel 18/11/2015 Inhoud 1. Wie/Wat

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

12/10/2016. Nieuwe NAH LIGA vzw Vlaams Hersenletselplan Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw

12/10/2016. Nieuwe NAH LIGA vzw Vlaams Hersenletselplan Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw Nieuwe NAH LIGA vzw Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw Nieuwe NAH LIGA vzw Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw 1 Historiek SEN RSWV SIG Rond

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Inschrijvingsbeleid KBA Een mix van nationale en internationale leerlingen Volgende beleidsnota s vormen één geheel:

Inschrijvingsbeleid KBA Een mix van nationale en internationale leerlingen Volgende beleidsnota s vormen één geheel: Inschrijvingsbeleid KBA Een mix van nationale en internationale leerlingen Volgende beleidsnota s vormen één geheel: Auditiebeleid Inschrijvingsbeleid Criteria om te slagen in de geschiktheidsproef Inleiding

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Advies Kinder- en Jongerentelefoon Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Parlementaire vraag van de heer J. Roegiers over bijkomende subsidiëring van de Kinder- en Jongerentelefoon

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

74% is niet klaar om na de opleiding te starten als zelfstandige.

74% is niet klaar om na de opleiding te starten als zelfstandige. Een zorgzame start Resultaten enquête zelfstandige zorgverstrekkers 2014 74% is niet klaar om na de opleiding te starten als zelfstandige. Met het begeleidingsprogramma Een zorgzame start wilt de Federatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie Ilse Weeghmans Vlaams Patiëntenplatform vzw B.A.A.S. Congres 27 februari 2015 Neder-over-Heembeek Inhoud 1. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Wat is een

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Inleiding. Sabine Drieskens

Inleiding. Sabine Drieskens Inleiding Sabine Drieskens Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 50 25 E-mail : sabine.drieskens@wiv-isp.be

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN

RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN Om na te gaan in welke mate de huisartsen en apothekers uit dezelfde wijk contact hebben en met elkaar overleggen, verstuurden de Apothekers van Brussel

Nadere informatie

Activiteiten ter verbetering van de. maatschappelijke rol van de Vlaams- Belgische Gebarentaal met het oog op. een grotere integratie van (vroeg)doven

Activiteiten ter verbetering van de. maatschappelijke rol van de Vlaams- Belgische Gebarentaal met het oog op. een grotere integratie van (vroeg)doven Activiteiten ter verbetering van de maatschappelijke rol van de Vlaams- Belgische Gebarentaal met het oog op een grotere integratie van (vroeg)doven in de horende maatschappij: actieplan. April 1998 Auteurs

Nadere informatie

Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen.

Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Dr. Y. Lievens 1,2, Dr. J. Menten 1, I. Bossuyt 1, M. Depril 1. 1 Palliatief-supportteam Dienst Gezwelziekten Universitaire Ziekenhuizen K.U.Leuven 2 Correspondentieadres

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Hoe ervoor zorgen dat Vlaanderen ook morgen beschikt over de beste artsen en tandartsen?

Hoe ervoor zorgen dat Vlaanderen ook morgen beschikt over de beste artsen en tandartsen? Hoe ervoor zorgen dat Vlaanderen ook morgen beschikt over de beste artsen en tandartsen? 19 april 2016 Prof.dr.J.Denekens Universiteit Antwerpen Adviesvraag minister Vandeurzen Hoe kan de kwaliteit van

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het verplicht aanbieden van cursussen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in het lager en secundair onderwijs

Voorstel van resolutie. betreffende het verplicht aanbieden van cursussen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in het lager en secundair onderwijs stuk ingediend op 1224 (2010-2011) Nr. 1 6 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Jean-Jacques De Gucht, de dames Ann Brusseel, Marleen Vanderpoorten en Elisabeth Meuleman, de heren Boudewijn

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

Prof. Em. Dr. Jan De Maeseneer

Prof. Em. Dr. Jan De Maeseneer Prof. Em. Dr. Jan De Maeseneer Universiteit Gent Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Het Lokaal Bestuur is aan zet in de Eerste Lijn Opinion on Definition primary care Definitie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

Het project /03/2014. Situering van het project. Situering van het project 18/03/2014

Het project /03/2014. Situering van het project. Situering van het project 18/03/2014 Het project 1733 18/03/2014 2 Situering van het project Debatten rond oneigelijk gebruik van spoedgevallen, Huisartsen wachtdiensten steeds moeilijker te organiseren. Vooral Nacht en WE 3 Situering van

Nadere informatie

BRUSSEL gaat ervoor!

BRUSSEL gaat ervoor! BRUSSEL gaat ervoor! Inspiratienamiddag 20 februari 2014 Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 / 7 1000 Brussel info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be Brussel!? Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Knelpuntspecialismen in de tandheelkunde

Knelpuntspecialismen in de tandheelkunde Knelpuntspecialismen in de tandheelkunde Prof. Dominique Declerck KAGB, KU Leuven I. ORGANISATIE THK Drie erkende beroepstitels: - ALGEMEEN TANDARTS (AT): knelpuntberoep - Specialist in de PARODONTOLOGIE:

Nadere informatie

In actie met patiëntenrechten!

In actie met patiëntenrechten! In actie met patiëntenrechten! In 2012 bestaat de Wet op de Patiëntenrechten 10 jaar. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw ervaart dat deze wet nog steeds niet gekend is. De meeste patiënten en zorgverleners

Nadere informatie

Symposium 25 jaar Vlaamse gezondheidszorg - 18.03.2006. dr. Geert Top Gezondheidsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. wat is Vaccinnet?

Symposium 25 jaar Vlaamse gezondheidszorg - 18.03.2006. dr. Geert Top Gezondheidsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. wat is Vaccinnet? utopie of realiteit voor alle vaccinatoren? Symposium 25 jaar Vlaamse gezondheidszorg - 18.03.2006 dr. Geert Top Gezondheidsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap wat is Vaccinnet? web-based bestelsysteem

Nadere informatie

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Update na de vergadering van 28 februari 2017 1. Algemeen kader Het participatief budget van de Participatieve

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen Vlaams Patiëntenplatform vzw Symposium NVKVV 20 maart 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van de regio: oostende Adres :Hospitaalstraat

Nadere informatie

Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking!

Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking! Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking! Doelstelling: Deze nota heeft als doel om het overleg en de samenwerking op gemeentelijk niveau tussen de lokale dienstencentra en

Nadere informatie

11 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten

11 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten 11 JUNI 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten BS 05/07/2001 in voege 01/06/2002 Gewijzigd door: MB 23/03/2007 BS

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

1) In hoeverre is het instrument in uw organisatie gebruikt geweest?

1) In hoeverre is het instrument in uw organisatie gebruikt geweest? Verwerking antwoorden enquête over het reflectie instrument slikproblemen Mei 2015 Vlaamse werkgroep slikproblemen Steunpunt Expertisenetwerken (SEN) Aantal bevraagden 120 Aantal reacties 36, ofwel 30%

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 1 Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 2 1. Wat is de taak van de ziekenfondsen

Nadere informatie

marc.vandaele@zwijndrecht.be Op het menu Aperitiefhapje Het lokaal sociaal beleidsplan en het sociaal huis Voorgerecht Doelstelling van het sociaal huis Hoofdgerecht Productencatalogus Tussengerecht Samenwerking

Nadere informatie

FACULTEIT GENEESKUNDE. Patiëntenzorgstage. KU Leuven.

FACULTEIT GENEESKUNDE. Patiëntenzorgstage. KU Leuven. FACULTEIT GENEESKUNDE Patiëntenzorgstage KU Leuven stagesgeneeskunde@kuleuven.be Wat is de patiëntenzorgstage? De patiëntenzorgstage zorgt voor een eerste kennismaking van de student met de patiënt in

Nadere informatie

Problemen & oplossingen (uitdagingen) TANDHEELKUNDE Prof Dominique Declerck, KU Leuven

Problemen & oplossingen (uitdagingen) TANDHEELKUNDE Prof Dominique Declerck, KU Leuven Problemen & oplossingen (uitdagingen) TANDHEELKUNDE Prof Dominique Declerck, KU Leuven KAG symposium, 19 april 2016 Hoe ervoor zorgen dat Vlaanderen ook morgen beschikt over de beste artsen en tandartsen?

Nadere informatie

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum)

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Inleiding In deze brochure krijg je meer informatie over de LIC-stage in UZ Leuven. Verschillende afdelingen bieden deze stagevorm aan om

Nadere informatie

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 Inhoud Situering Onderzoek Resultaten Eigen onderzoek Vergelijking resultaten met ander onderzoek Interpretatie - besluit

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE Filip Van Laecke Raadgever Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Situatieschets social

Nadere informatie

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING BEGELEIDER VOORBEREIDING OP DE VERWIJZING NAAR DE WERKWINKEL De begeleider gaat in gesprek met de klant om te horen waar hij werkt(e).

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2016

Kwaliteitsplanning 2016 Kwaliteitsplanning 2016 Lokale dienstencentra OCMW Brugge Ganzenstraat 33-8000 Brugge Lokale dienstencentra Ganzenstraat 33 8000 BRUGGE Van toepassing op de lokale dienstencentra van het OCMW Brugge KWALITEITSPLANNING

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes

1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 11 oktober 2010 1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes Het project Zoet Zwanger moet vrouwen die zwangerschapsdiabetes

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK Bij het begin van de jaren 70 zoeken enkele ouders een dagcentrum voor hun volwassen gehandicapt kind. Voordien was het bijna evident

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 01 JANUARI 2006 TOT 31 OKTOBER 2006 - COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

O.D. 1.1 Zoeken naar argumenten om anders/meer/beter te investeren, bijvoorbeeld in fietsenstallingen

O.D. 1.1 Zoeken naar argumenten om anders/meer/beter te investeren, bijvoorbeeld in fietsenstallingen LOKO Deelbureau Sociaal 8 oktober 2012 BELEIDSPLAN Algemeen Het jaarthema van LOKO dit jaar stad en student & oriëntering en integratie. Binnen het sociale beleid van LOKO kunnen deze thema s gemakkelijk

Nadere informatie

Betreft de visie van de thuiszorgsector rond opname en ontslag management

Betreft de visie van de thuiszorgsector rond opname en ontslag management Aan Van ons kenmerk Gent, Partners SEL zorgregio Gent SEL Zorgregio Gent 10 januari Betreft de visie van de thuiszorgsector rond opname en ontslag management Beste, In het kader van de werkgroep zorg rond

Nadere informatie

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 Strategie 2025 Bepaalt de sociaaleconomische prioriteiten voor Brussel tegen 2025. Is ondertekend door de bevoegde

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove. Welkom, nieuwe collega s!

OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove. Welkom, nieuwe collega s! OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove Welkom, nieuwe collega s! OLV in een notendop Wie zijn we en waarvoor staan we OLV in cijfers De organisatiestructuur Ooit was het zo OLV 1904-2014: Groeiende capaciteit

Nadere informatie

Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs

Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs p. 1 Doelstellingen reorganisatie > Sterkere jeugdhuizensector in Brussel > Meer jeugdhuizen > Beter en gelijkwaardig statuut voor

Nadere informatie

kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013

kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013 1 COLOFON Opdrachtgever van de studie: FOD Volksgezondheid, Cel Planning Gezondheidsberoepen

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0291 26-01-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: Interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog bij jongeren

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012 Je rechten als patiënt Vlaams Patiëntenplatform vzw Ups en downs 12 februari 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar vaststellingen 3. Wet op de patiëntenrechten en verpleegkundigen

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden 16 juni 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

De gemeente Diepenbeek werft aan:

De gemeente Diepenbeek werft aan: De gemeente Diepenbeek werft aan: Stafmedewerker B1-B3 voor de implementatie van de BBC in contractueel verband (m/v). Via een gestructureerd interview, art 29 van het rechtspositiebesluit Taken: meewerken

Nadere informatie

vergadering C318 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

vergadering C318 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand vergadering C318 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van 14 juli 2015 2 Commissievergadering nr. C318 (2014-2015) 14 juli 2015 INHOUD

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS I. Inleiding...2 II. Het erkenningsbesluit en bewonersparticipatie...2 1 Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

Het beroep van de medisch laboratoriumtechnoloog

Het beroep van de medisch laboratoriumtechnoloog 1 Het beroep van de medisch laboratoriumtechnoloog Hanne Van Herp Secretaris Nationale Raad voor de paramedische beroepen Secretaris Commissie van beroep voor de paramedische beroepen Attaché Gezondheidszorgberoepen

Nadere informatie