Plannen voor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plannen voor 2006-2008"

Transcriptie

1 Plannen voor

2 0 Pro Medicis Brussel blijft noodzakelijk Ondanks het streven van Pro Medicis Brussel zichzelf overbodig te maken, blijft de doelstelling nog steeds actueel. De tweetaligheid van de Brusselse gezondheidszorg is, spijtig genoeg, nog steeds niet van die orde dat de Vlaamse Brusselaar overal terecht kan in het Nederlands. In 2005 zijn er vele beslissingen genomen die het beste doen vermoeden voor de toekomst en de komende jaren vruchten zullen afwerpen. Tot 2008 wenst Pro Medicis Brussel zich in te zetten voor alle Brusselaars, die recht hebben op een toegankelijke gezondheidszorg in hun moedertaal. Pro Medicis Brussel is een flexibele en creatieve organisatie, ter bevordering van de tweetaligheid van het Brusselse gezondheidszorgnetwerk, en stelt zich complementair op, tegenover de reguliere actoren. De kracht van Pro Medicis Brussel ligt in haar unieke, maar delicate positie. Om die te behouden in het Brusselse gezondheidszorgnetwerk lijkt het aangewezen dat ze zelf geen actor wordt in de zorgverlening, maar waar mogelijk de bestaande netwerken ondersteunt, actoren samenbrengt, initieert, Pro Medicis Brussel heeft in deze nota alle elementen gebundeld die noodzakelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van diverse projecten nodig om het tweetalig zorgaanbod in Brussel te versterken. Hieraan wordt de aanvraag gekoppeld voor een financiële ondersteuning op lange termijn. Zo kan Pro Medicis Brussel ook in de toekomst haar steentje blijven bijdragen tot het uitbreiden en versterken van het tweetalige gezondheidszorgnetwerk in het Brusselse hoofdstedelijke gewest. Pro Medicis Brussel A: Feronstraat Brussel T: E: W: Planning doc Pagina 2 van 69

3 1 Inhoud 0 Pro Medicis Brussel blijft noodzakelijk Inhoud Pro Medicis Brussel vzw Doelstelling Visie Positie binnen het Brusselse gezondheidszorgnetwerk Jaarverslag Gegevensbank Nederlandskundige zorgverleners Aantrekken en behouden van Nederlandstalige zorgverleners Medewerking aan inhoudelijke planning en overleg Financieel Uitdagingen voor Pro Medicis Brussel Gegevensbank Nederlandskundige zorgverleners Aantrekken en behouden van zorgverleners Ondersteunen van verpleegkundigen Taal en zorg Organisatie van de eerste lijn Algemeen Pro Medicis Brussel droomt Brussel heeft ook nog nood aan Begroting Verlengen project Subsidies voor Personeel Bijlage 1: Historiek Pro Medicis Brussel vzw Bijlage 2: Statuten Pro Medicis Brussel vzw Bijlage 3: Wie is wie? Bijlage 4: Inventarisatie van de Nederlandskundige zorg Bijlage 5: Stand van zaken gegevensbank Bijlage 6: Communicatieplan Bijlage 7: Begroting en details Bijlage 8: Profielen Bijlage 9: Afkortingen...69 Planning doc Pagina 3 van 69

4 2 Pro Medicis Brussel vzw Wat ooit begon als een project is langzaam geëvolueerd tot een zelfstandige vzw. Alle punten en komma s over de geschiedenis van Pro Medicis Brussel, de statuten en wie is wie binnen de werking ervan, zijn gebundeld in bijlagen Doelstelling Pro Medicis Brussel heeft tot doel de tweetaligheid (Nederlands/Frans) van het medisch, verpleegkundig en paramedisch zorgaanbod in of vanuit het Brusselse hoofdstedelijke gewest te bevorderen en dit met de uiteindelijke bedoeling de zorgvrager in zijn taal te verzorgen. Dit past in het streven naar een toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg. 2.2 Visie Pro Medicis Brussel ziet zichzelf als een zelfstandige en functioneel onafhankelijke organisatie, die in het nastreven van haar idealistische doelstelling de zorgvrager zoveel mogelijk centraal tracht te stellen. Met haar initiatieven tracht Pro Medicis Brussel het bestaande netwerk van tweetalige zorgverlening in het Brusselse te versterken, door het uitbreiden en verfijnen van dat netwerk en het consolideren en intensifiëren van de relaties tussen de verschillende partners van het netwerk. Pro Medicis Brussel pleit dan ook voor een gedurfd en innovatief beleid dat Brussel als regio aan de top moet brengen van medische en verpleegkundige dienstverlening in Vlaanderen, België en Europa. Het Brussels hoofdstedelijke gewest als place-to-be voor gezondheidszorgwerkers, een voorbeeld van de moderne, betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen. 2.3 Positie binnen het Brusselse gezondheidszorgnetwerk Pro Medicis Brussel heeft door de jaren heen een naam opgebouwd in de wereld van de Brusselse gezondheidszorg, met bijzondere aandacht voor haar onafhankelijke, pluralistische en tweetalige opstelling. De kwaliteit van de contacten en het goede imago zijn enkel te verklaren door de realisaties, maar zeker ook door het niet te onderschatten engagement en de reputatie van de personen die zich, al dan niet bezoldigd, inzetten voor het team, de raad van bestuur of de stuurgroep van Pro Medicis Brussel. Deze delicate uitgangspositie is geen sinecure. Er gaat dan ook bijzonder veel aandacht naar de gevolgen van onze acties op ons imago en onze positie in het mijnenveld van de Brusselse gezondheidssector. Planning doc Pagina 4 van 69

5 2.3.1 Zichzelf opheffen De doelstelling van Pro Medicis Brussel vertaalt zich duidelijk in haar visie op de Brusselse gezondheidszorg en haar rol en positie hierin. Het spreekt voor zich dat wanneer de tweetaligheid gegarandeerd is, Pro Medicis Brussel geen bestaansreden meer heeft. De organisatie streeft er dan ook naar zich zo spoedig mogelijk overbodig te maken. Spijtig genoeg kunnen we enkel vaststellen dat ondanks de bereikte resultaten in de laatste 5 jaar, Pro Medicis Brussel nog steeds nodig is Onafhankelijk Reeds van bij de opstart van Pro Medicis Brussel in de schoot van de advieswerkgroep gezondheid van de VGC, werd de functionele autonomie hoog in het vaandel gedragen. Het is enkel dankzij deze onafhankelijke positie, dat Pro Medicis Brussel zich volledig kan wijden aan haar doelstelling en vanuit dit standpunt adviezen kan formuleren die los staan van belangengroepen of overheden Pluralistische stuurgroep Pro Medicis Brussel streeft naar een heterogene samenstelling van haar stuurgroep, een gezonde mix van gezag en deskundigheid. Personen die zich hiervoor engageren hebben een goede kennis van de Brusselse zorgcontext, aangevuld met expertise en ervaring uit hun werkdomein. Ze onderschrijven de doelstellingen van Pro Medicis Brussel voor ten minste 100%. Alle leden van de stuurgroep dragen door hun diverse achtergronden bij tot het objectiveren van de problemen en helpen te formuleren op de uitdagingen van de Nederlandskundige (2-talige) gezondheidszorg in Brussel Patiënt centraal Om haar doelstellingen na te streven neemt Pro Medicis Brussel standpunten in. Deze worden verdedigd op alle mogelijke niveaus, waarvan sommige denkpistes heel gelijklopend zijn met de belangen van derden en soms niet. Pro Medicis Brussel wil niet de spreekbuis van particuliere belangengroepen worden, maar pleit consequent voor een meer toegankelijke en kwalitatief hoogstaande Nederlandstalige gezondheidszorg voor elke Brusselse zorgvrager die zich in het Nederlands wenst uit te drukken. Planning doc Pagina 5 van 69

6 2.3.5 Neutraal Voor Pro Medicis Brussel zijn alle zorgverleners en alle Brusselse ziekenhuizen en instellingen gelijkwaardig. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een openbaar, een privaat, een bi- of monocommunautair ziekenhuis, een verpleegkundige of specialist, Er worden geen traceerbare uitspraken gedaan over de graad van tweetaligheid van de organisaties of van hun afdelingen, noch over de kwaliteit van de medische dienstverlening van voorzieningen of individuen Geen apartheid Vertrekkende vanuit de Brusselse context is Pro Medicis Brussel steeds een voorstander van meer samenwerking tussen de reeds bestaande initiatieven en organisaties. Ook voor het garanderen van een betere tweetaligheid, pleiten we voor een samengaan, samenblijven van Nederlandstalige en Franstalige dienstverlening waar mogelijk in plaats van een parallelle gesegregeerde structuur voor de Vlaamse Brusselaars. Respect voor de verschillende gemeenschappen is de leidraad Initiator en bruggenbouwer Door het streven naar het zichzelf overbodig maken tracht Pro Medicis Brussel zich zoveel mogelijk als initiator of als bruggenbouwer op te stellen tussen zorgvragers, zorgverstrekkers en instellingen, zodat de reguliere actoren in het Brusselse gezondheidszorglandschap deze taken in hun dagdagelijkse werking opnemen, al dan niet in onderlinge samenwerking. Pro Medicis Brussel ontwikkelt voor bepaalde aangevoelde tekorten zelf een tijdelijk antwoord, maar tracht zich in deze steeds zo complementair mogelijk aan de bestaande initiatieven op te stellen. Planning doc Pagina 6 van 69

7 3 Jaarverslag was voor de vzw Pro Medicis Brussel haar eerste werkingsjaar. De jaren voordien behoren definitief tot de geschiedschrijving van de verbetering van de tweetalige gezondheidszorg in het Brusselse hoofdstedelijke gewest. Het door ons opgestelde plan voor 2005 werd door de definiëring van onze opdracht door de overheden enigszins gewijzigd. - Beleidsopties van de Vlaamse Gemeenschap o De blijvende instroom en uitstroom van Nederlandskundig/talig gezondheidspersoneel in de Brusselse context verzekeren o Het afleveren van een degelijke inventarisatie van het Nederlandskundig/talig gezondheidsnetwerk in Brussel o Een inhoudelijke bijdrage leveren aan de planning en het overleg tussen de verschillende actoren en structuren in Accenten van de VGC naast de opdracht van de VG o Het behouden van Nederlandstalig personeel o Het aantrekken van anderstaligen/allochtonen (vb gratis Nederlandstalige lessen tijdens de werkuren) o De zichtbaarheid van het project o Het behouden van de studenten in het Nederlandstalige circuit De opdracht voor het samenstellen van een gegevensbank van Nederlandskundige zorgverleners was voor Pro Medicis Brussel volledig nieuw en heeft dan ook het werkingsjaar gedomineerd. Planning doc Pagina 7 van 69

8 3.1 Gegevensbank Nederlandskundige zorgverleners Het volledige Nederlandskundige/talige gezondheidszorgnetwerk inventariseren was geen evidente opdracht, omdat het verduidelijken van de opdracht samen met de zoektocht naar een betaalbare en dus haalbare methode een iteratief proces was. Het duurde dan ook enkele maanden voordat Pro Medicis Brussel effectief aan de slag kon Omschrijving van de opdracht Inventaris van eerstelijnszorgverleners die aan burgers in het Brusselse hoofdstedelijke gewest hun dienst in het Nederlands kunnen en wensen te verlenen - Eerste lijn: o Huisartsen o Tandartsen o Apothekers o Kinesisten (ook kinesisten die aan huis komen) o Thuisverpleegkundigen o Pediaters o Oftalmologen o Dermatologen o Gynaecologen o Ergotherapeuten o Logopedisten o Diëtisten - Randvoorwaarden o Kabinet of werkgebied = Brussels hoofdstedelijk gewest Dit wil zeggen dat enkele thuisverpleegkundigen en kinesisten van buiten Brussel ook op de lijst kunnen voorkomen indien ze diensten verlenen binnen de 19 gemeenten o Geaccrediteerd of erkend indien van toepassing - Nederlandskundigen worden in eerste instantie beperkt tot Nederlandstaligen zodat de kwaliteit van het Nederlands gegarandeerd kan worden aan wie beroep doet op de inventaris. - Prioritaire doelgroep is de Nederlandssprekende aanwezigen in Brussel. De specifieke ontsluiting voor de Nederlandskundige zorgverlener is van tweede orde. Planning doc Pagina 8 van 69

9 3.1.2 Methode en planning Pro Medicis Brussel kiest voor de combinatie van een kwantitatieve en een kwalitatieve benadering van het netwerk aan Nederlandskundige zorgverleners (zie bijlage 4). Daarmee beogen wij een zo ruim mogelijke nominatieve opsomming van zorgverleners die de Nederlandstalige zorgvrager te Brussel te woord kunnen staan, en die daarvan verslag in het Nederlands kunnen doen. We mogen hopen dat dergelijke zorgverleners zich in de grote meerderheid ook inschrijven in het netwerk van verwijsmogelijkheden binnen de zorg. De kwaliteit van de gegevensbank kan enkel verbeterd worden door het aantal kwalitatieve bevragingen in de volgende jaren te blijven opdrijven Kwantitatieve benadering Lijsten filteren Alle bestaande lijsten en databanken van zorgverleners worden samengebracht en gefilterd naar Nederlandskundigheid. Van zorgverleners die lid zijn van Nederlandstalige organisaties kan er met een grotere waarschijnlijkheid gesteld worden dat ze Nederlandskundig zijn. Voordelen: - Weinig tot geen belasting van de zorgverleners - Groot vermoeden van de bereidwilligheid tot het behandelen van een patiënt in het Nederlands (indicatoren: taal diploma (100% specifiek), taal van het adres (80% specifiek), lidmaatschap van diverse verenigingen (60-100% specifiek, ) - Lijsten en databanken bestaan Nadelen: - Geen 100% dekking van alle Nederlandskundige zorgverleners in Brussel - Niet iedereen krijgt de kans om deel uit te maken van de databank - Kinesisten, apothekers, hebben in hun ledenlijsten geen opsplitsing per taalgroep - Wet op de privacy moet toestemming geven op het doorgeven van persoonlijke gegevens - Geen eenvormige lijsten en databanken Planning doc Pagina 9 van 69

10 3.1.4 Kwalitatieve benadering Netwerkbevraging De gekende Nederlandstaligen uit de gebundelde lijst vormen de referentiegroep van waaruit iedereen, of een representatieve groep, bevraagd wordt over hun zorgnetwerken. Naar welke Nederlandskundige zorgverlener verwijst men door voor welke pathologie? Welke Nederlandskundige zorgverleners kent men in de buurt? De resultaten hiervan leveren hoogst waarschijnlijk een groep zorgverleners die niet alleen ruimer, maar ook preciezer zal zijn dan de oorspronkelijke referentiegroep. Alzo kan het netwerk steeds verder uitgebreid worden. Voordelen: - Referenties van collega zorgverleners geven een relatief grote garantie over bereidheid tot het behandelen van een patiënt in het Nederlands - Bevraging van de referentiegroep kan herhaald worden bij de zorgverleners die nog niet bevraagd zijn. Alzo kan de database steeds verder uitgebreid worden Nadelen: - De kwaliteit van de Nederlandskundigheid kan enkel kwantitatief bepaald worden op basis van de referenties van collega s - De test bestaat niet en moet dus per doelgroep ontworpen te worden - Heel tijdrovend voor de zorgverleners - Vergt veel middelen voor resultaten die moeilijk in te schatten zijn Resultaten en bedenkingen De eerste resultaten van de netwerkbevraging zullen samen met de samenstelling van de gegevensbank de basis vormen voor een eerste analyse van de Nederlandskundige zorgverleners in Brussel. Voor de huidige stand van zaken zie bijlage 5. Planning doc Pagina 10 van 69

11 3.2 Aantrekken en behouden van Nederlandstalige zorgverleners Stagiairs Vertrekkende van de veronderstelling onbekend is onbemind tracht Pro Medicis Brussel gezondheidszorgwerkers in spe via stages in contact te brengen met Brussel. Naast de promotie van Brussel als leerrijke stageplaats wordt er veel aandacht geschonken aan een goed onthaal van de stagiair, zodat deze mogelijks voor Brussel als werkplaats kiest. Persoonlijke contacten zijn hierbij prioritair Onthaal De stagetas van Pro Medicis Brussel is ons centrale speerpunt voor de verwelkoming van de student geneeskunde, verpleegkunde en vroedkunde, medisch secretariaat,. Hierdoor maakt men direct kennis met de belangrijke actoren voor het wonen en werken in Brussel (BWR, BHAK, OPB, QL, VGC, ). Het is bijna een concretisering van de vele samenwerkingsverbanden die Pro Medicis Brussel met deze organisaties heeft. In vergelijking met 2004 was er in 2005 een stagnatie van het aantal stagiairs. Voor de verpleegkunde en vroedkunde (nieuw vanaf 2005) stages werd er dit jaar overleg gepleegd met bijna alle hogescholen uit Vlaanderen die een dergelijke opleiding aanbieden. Een onthaaldag van opleidingscoördinatoren Vroedkunde in Brussel op diverse materniteiten van de IRIS-groep was openbarend. (Pro Medicis) Brussel zal hier normaal gezien de vruchten van plukken in Bovendien blijft het aantal studenten geneeskunde dalen, waardoor de universitaire ziekenhuizen de stagiairs, op enkele uitzonderingen na, allemaal inzet binnen haar eigen geassocieerde ziekenhuizen. Structureel hebben we in 2005 verder gewerkt aan de uitbouw van samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen en hogescholen, zodat de instroom van stagiairs minder afhankelijk wordt van de werking van Pro Medicis Brussel Numerus Clausus Door de maatregel om het aantal afgestudeerde artsen te beperken zijn er, in tegenstelling tot de Franstalige Gemeenschap (andere interpretatie en toepassing van de wet), minder studenten geneeskunde. Dit betekent ook dat er voornamelijk in het 6de jaar geneeskunde (stagejaar) minder stagiairs zijn. De universitaire ziekenhuizen hebben deze studenten absoluut nodig om hun diensten draaiende te houden. Dit heeft ertoe geleid dat de faculteiten geneeskunde weinig tot geen stagiairs uitsturen buiten het universitaire ziekenhuis of de hieraan gelieerde ziekenhuizen. Ten gevolge hiervan zijn Planning doc Pagina 11 van 69

12 er minder kansen voor Pro Medicis Brussel om studenten te verleiden tot een stage in het Brusselse. Uit recente contacten met de UGent hebben we vernomen dat er beterschap op komst is in de huidige 1 ste en 2 de bachelorjaren Beperkt aantal HIBO s De meerderheid van de studenten geneeskunde kiezen voor specialisatie in plaats van voor huisartsgeneeskunde. Dit in combinatie met de gevolgen van de Numerus Clausus leiden ertoe dat er heel weinig HIBO s zijn. Hierdoor heeft het hoger aantal stageplaatsen voor HIBO s in Brussel (bemiddeld door Pro Medicis Brussel in 2002) weinig effect in 2005 en de nabije toekomst, doordat niet alle vacatures fysiek ingevuld kunnen worden. Het hoger aantal studenten dat zich op dit moment inschrijft voor de studies doet ons hopen dat het aantal kandidaat huisartsen terug zal stijgen Aantrekken van huisartsen en specialisten Huisartsen en specialisten kunnen steeds beroep doen op Pro Medicis Brussel bij het zoeken naar een vestigingsplaats in Brussel. Ook al gaat het hier om slechts een aantal individuen (3 huisartsen in 2005), toch mag men de meerwaarde hiervan niet onderschatten. De echte gevolgen van deze bemiddelingen zullen slechts binnen enkele jaren merkbaar zijn. Voor de huisartsen heeft Pro Medicis Brussel op deze manier een verdienste in de beperkte achteruitgang van het totale aantal. We merken wel meer en meer dat de jonge afgestudeerde huisartsen een ander verwachtingspatroon hebben van het beroep: een meer gestructureerde job met een vast inkomen, vakantiemogelijkheden, minder werkuren, groepspraktijken, De vervrouwelijking van het beroep versterkt nog deze vraag. Volgens Pro Medicis Brussel dienen we er in Brussel voor te zorgen dat dergelijke praktijken mogelijk worden Aantrekken van verpleegkundigen Voor het tweede jaar op rij was Pro Medicis Brussel aanwezig op de Week van de Verpleegkunde, een evenement waarop een 4000 verpleegkundigen uit Vlaanderen een blik werpen buiten de muren van hun ziekenhuis of instelling. Dankzij de ondersteuning van OPB had onze stand heel wat bezoekers en konden er verschillende contacten gelegd worden. De Week van de Verpleegkunde was voor ons ook het moment waarop we onze promotiefolder Verpleegkunde in Brussel Uitdaging en Voldoening lanceerden. Een tweede speerpunt van Pro Medicis Brussel voor de verpleegkunde was de advertentie in NVKVV-Carrière, een tijdschrift dat alle laatstejaars studenten verpleegkunde, secundair en hogeschool, gratis ontvangen op het einde van het academiejaar. Planning doc Pagina 12 van 69

13 In samenwerking met Big Bazar (communicatiebureau in opdracht van de VG) werd er in 2005 gewerkt aan het concept om de Brusselse Nederlandstalige studenten in contact te brengen met het tweetalige werkveld. Op 6 en 8 december zal er zowel in EHSAL als in ERASMUS een happening Word verpleegkundige in Brussel doorgaan, waarop alle moderatoren en ervaringsdeskundigen geëngageerd werden door Pro Medicis Brussel Diversen - Kennismaking met de tweetalige gezondheidszorg: Plantijn Hogeschool uit Antwerpen werd ontvangen in april voor een verkenning van het Brusselse gezondheidszorglandschap. Ons onthaal werd door de studenten heel positief ervaren. We haalden in hun evaluatie de tweede plaats op meer dan 50 bezoeken die ze brachten in Vlaanderen. - Vroedkunde: In 2005 zijn we erin geslaagd om stageplaatsen vroedkunde te verkrijgen binnen de IRIS-ziekenhuizen en ze voor te stellen aan alle hogescholen die deze opleiding aanbieden. De eerste stagiairs zijn reeds bekend. - Logies: Zoals we vorig jaar ook reeds aangaven is het niet evident voor stagiairs om voor een korte periode een verblijfplaats te vinden in Brussel die betaalbaar is en in de nabijheid van de stageplaats. Quartier Latin zou een oplossing kunnen zijn, doch dan zouden er 2 of 3 studentenkoten gehuurd moeten worden voor de periode van 1 jaar. Het nadeel hieraan is dat deze verblijfplaatsen niet ideaal gelegen zijn, maar ook bijna de helft van het jaar zouden leeg staan omwille van examens, vakantie, Momenteel werkt Pro Medicis Brussel aan een systeem met gastgezinnen die een kamer ter beschikking stellen voor een korte periode. - Onze website werd tijdens alle promotie-activiteiten steeds naar voor geschoven als de informatieplaats bij uitstek in verband met stages en jobs in Brussel. De website werd in 2005 geactualiseerd, onder meer door toevoeging van een aantal functies (vb: /schrijfmein mogelijkheid voor Nederlandskundige zorgverleners om hun gegevens na te laten zodat ze opgenomen kunnen worden in de gegevensbank). Planning doc Pagina 13 van 69

14 3.3 Medewerking aan inhoudelijke planning en overleg Beleidsvoorbereidend - Zorgnet: Samen met de VHG en de BHAK heeft Pro Medicis Brussel zich ingezet om de start van Zorgnet mogelijk te maken. - FOD volksgezondheid: Ter voorbereiding van de interministeriële conferentie over gezondheidszorg werd Pro Medicis Brussel uitgenodigd om de problematiek te schetsen van de tweetaligheid van de urgentiediensten in de Brusselse ziekenhuizen. - Commissie digitalisering van het Vlaamse parlement: Pro Medicis Brussel en Zorgnet gaven samen een presentatie over de valkuilen en de voordelen van een verdere informatisering van de gezondheidszorg. - Ziekenhuisverpleegkundigen op het kabinet Grouwels: Op vraag van het kabinet heeft Pro Medicis Brussel een representatieve groep verpleegkundigen samengesteld om de staatssecretaris een zo goed en objectief mogelijke kennismaking te hebben met de dagdagelijkse problemen van Nederlandstalige ziekenhuisverpleegkundigen. - Informatie uitwisseling: Pro Medicis Brussel heeft samen met de staatssecretaris en de kabinetsmedewerkers een vergadering gehad waarop heel intens informatie werd doorgenomen over de oorzaken van het tekort aan verpleegkundigen in Brussel en mogelijke oplossingen. - Opvolgen studies en discussienota: Net zoals de vorige jaren heeft Pro Medicis Brussel ook in 2005 de verschillende studies (NEXT-ARIQ, Manpower, ) met betrekking tot het tekort aan verpleegkundigen verder opgevolgd en aan de hand hiervan haar discussienota 5 voor 12 in verband met het tekort aan verpleegkundigen geactualiseerd. - Taalcoach: Pro Medicis Brussel is in 2005 gestart met een referentiegroep verpleegkundigen (en Huis van het Nederlands) om samen het concept van Taalcoach uit te werken. Dit moet leiden tot een oplossing op lange termijn voor de extra financiering die nodig is (of noem het incentive) om ziekenhuizen aan te zetten tot het opmaken en uitvoeren van een taalbeleidsplan en het inzetten van verpleegkundigen die ervoor zorgen dat hun collega s de andere landstaal onderhouden tijdens het werk. Het aanleren van de andere landstaal is voor specifieke cursussen. - Parlementaire vragen: Pro Medicis Brussel heeft haar medewerking verleend voor het beantwoorden van verschillende parlementaire vragen in het Vlaamse- en het Brusselse parlement. Planning doc Pagina 14 van 69

15 - Symposium Vlaamse Zorgverzekering: Pro Medicis Brussel nam deel aan het debat dat georganiseerd werd door de BWR tussen het Brusselse werkveld en de minister Vervotte. - Informatie en duiding werd door Pro Medicis Brussel gegeven aan verschillende parlementairen en hun medewerkers in het kader van de Raad van Europa, het tekort aan huisartsen en verpleegkundigen, de tweetaligheidsproblematiek in de ziekenhuizen, - Stichtingssymposium Zorgnet: Pro Medicis Brussel was heel actief in de voorbereiding van het Symposium, voornamelijk het aspect over de eerste lijn, alsook in alle werkgroepen op het Stichtingssymposium. - Bijvorming huisartsen: Pro Medicis Brussel bereidt een bijscholing voor huisartsen voor met betrekking tot de organisatievormen van huisartsenpraktijken en bij uitbreiding de eerste lijn Spoedcursus Nederlands Pro Medicis Brussel heeft zich van in het begin geëngageerd binnen de stuurgroep van het project van het Huis van het Nederlands (analoog aan de winkelstraatactie). De planfase is voorbij en sinds september 2005 is de Spoedcursus Nederlands gestart binnen een aantal urgentiediensten van 6 Brusselse ziekenhuizen. De doelstelling van het project is om de kennis van het Nederlands op de diensten te verhogen, gebruik makende van zo weinig mogelijk lessen, maar van zoveel mogelijk speelse methodieken tijdens het werk. De noodzakelijke lessen zijn volledig georiënteerd op de kennis die men nodig heeft als arts of als verpleegkundige. In januari 2006 gaat fase 2 van start, in juni fase 3, Momenteel is het de bedoeling dat andere ziekenhuizen een analoog project kunnen opstarten in de loop van Persberichtgeving - publiek debat openen 2005 is zonder meer een jaar waarin de tweetaligheid van de Brusselse gezondheidszorg meermaals aan bod is gekomen in de media. Pro Medicis Brussel heeft hierin meer dan haar steentje bijgedragen door eigen berichtgeving of door de journalisten wegwijs te maken in de Brusselse setting. - Onthaal van studenten Medisch Secretariaat Nieuwsblad, De Standaard - Reactie op de berichtgeving ivm Zorgnet Brussel deze Week - Oplossingen voor de tweetalige gezondheidszorg in Brussel Artsenkrant - Onthaal en stages in Brussel FM-Brussel, Nursing (vaktijdschrift) - Tekort aan Nederlandstalige huisartsen De Standaard, Radio 1, TV-Brussel - Tweetalige gezondheidszorg in Brussel Randkrant Planning doc Pagina 15 van 69

16 3.3.4 Contact met externe partners - OPB vzw - NVKVV vzw - Vertegenwoordigers van lokale OCMW s - Vertegenwoordigers van thuisverpleegkundigen en hun verenigingen - Vertegenwoordigers van de Brusselse Apothekers - Diverse directies binnen de IRIS-groep - SOLVIT - Terra Nova vzw - Zorgnet vzw - BHAK vzw - BWR vzw - Huis van het Nederlands - Arabel vzw - Administratie van de VG en de VGC - Stagecoördinatoren KUL, UG, Hasselt - Stage- en opleidingscoördinatoren van alle Vlaamse hogescholen (verpleegkunde en vroedkunde) - Orde der geneesheren - Orde der apothekers - Bijna alle Brusselse ziekenhuizen - Kind en Gezin - Verschillende mutualiteiten - Planning doc Pagina 16 van 69

17 3.4 Financieel In 2005 kon Pro Medicis Brussel rekenen op de steun van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De toegekende budgetten hielden rekening met de historische reserves van de vorige werkingsjaren en dienden zoveel mogelijk aangewend te worden Startkapitaal Pro Medicis Brussel vzw heeft net als toen het een feitelijke vereniging was de verantwoordelijkheid genomen over de rekeningen (1 zichtrekening en 2 spaarrekeningen) die voor haar project bestemd waren bij de BHAK. - BHAK-project Pro Medicis Brussel o KBC Zichtrekening o KBC Spaarrekening stafmedewerker o KBC Spaarrekening arts Teneinde duidelijkheid te scheppen werden de beschikbare middelen overgebracht naar de nieuwe rekeningen van de vzw Pro Medicis Brussel en dienen als beginkapitaal, zoals gevraagd en aangenomen door de subsidiërende overheden. - Pro Medicis Brussel vzw o Zichtrekening: KBC o Spaarrekening: KBC Boekhouding Voor het bijhouden van de boekhouding en voor het afsluiten van de rekeningen doet Pro Medicis Brussel een beroep op Eurocef (Woeringenstraat Brussel) Stand van zaken op Totaal inkomsten Ontvangen inkomsten Te ontvangen inkomsten Totaal uitgaven Uitgaven op Te verwachten uitgaven Personeelskosten Werkingskosten Sociaal passief Verschil Planning doc Pagina 17 van 69

18 4 Uitdagingen voor Pro Medicis Brussel Pro Medicis Brussel is ervan overtuigd dat, wil het haar doelstelling bereiken, het netwerk aan Brusselse actoren in de gezondheidszorg in de eerste plaats meer zal moeten samenwerken. Samenwerken is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Hoewel formele afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld omtrent het delen van hulp - en machtsbronnen, vertaalt zich dat niet altijd in een goede samenwerking in het veld. Elke actor in het netwerk blijft zijn eigen spel spelen en ageert niet per se in het voordeel van het netwerk, noch in het voordeel van het tweetalig zorgaanbod. Pro Medicis Brussel wil ook in de toekomst inzicht verschaffen in het netwerk van de Brusselse gezondheidszorg en bijdragen aan de versterking van het tweetalige gezondheidszorgnetwerk, onder meer door het uitbreiden en het verfijnen van het aanbod, alsook het consolideren en intensifiëren van de relaties tussen de verschillende partners van het netwerk. Pro Medicis Brussel wenst een katalysator te zijn, die door haar initiatieven de interdependentie van de verschillende organisaties aanboort en gemeenschappelijk gedragen inspanningen voorstelt, tot het doel bereikt is. Planning doc Pagina 18 van 69

19 4.1 Gegevensbank Nederlandskundige zorgverleners In 2005 stelde Pro Medicis Brussel een gegevensbank samen van Nederlandskundige zorgverleners. Hiervoor werden 2 methodes gebruikt, een kwantitatieve- en een kwalitatieve benadering (zie bijlage 4). Pro Medicis Brussel neemt de komende jaren de taak op zich om de gegevensbank up-to-date te houden en verder uit te breiden met beroepscategorieën die nog niet in kaart gebracht werden (hoofdzakelijk eerste lijn) en met een verder filteren van de Nederlandskundigen. Dankzij de verderzetting van de netwerkbevraging, zoals ze die startte in 2005, zullen we de kwaliteit van de Nederlandskundigheid van de gegevensbank verhogen en controleren. Misschien zal het noodzakelijk blijken om in de toekomst ook de Nederlandskundige eerste lijn in de rand in kaart te brengen. Maar waar stopt de rand? Of voor welke gemeenten is het functioneel? Wie zal de ontsluiting van de gegevens voor de rand voorzien? Pro Medicis Brussel ziet dit momenteel niet als haar taak, maar beseft wel dat ze voor het verzamelen en verwerken van de gegevens de kennis en ervaring heeft. Zoals reeds afgesproken bij het afbakenen van de opdracht voor 2005 lijkt Zorgnet nog steeds de meest aangewezen organisatie om de 2 de en de 3 de lijn in kaart te brengen, gezien haar voorkennis die ze verworven heeft met de haalbaarheidsstudie van Zorgnet in 2003 en Ontsluiting Een computerbestand op zich heeft nog geen waarde. De ontsluiting van deze gegevens naar de Nederlandstalige Brusselaar is noodzakelijk op relatief korte termijn, door welke organisatie is nog niet bepaald. Pro Medicis Brussel meent een grote bijdrage te kunnen leveren aan het ontwikkelen van het draaiboek voor het telefonisch ontsluiten en zal hiervoor dan ook samenwerken met de organisatie die de ontsluiting krijgt toegewezen. In samenspraak met deze organisatie zal de bestaande databank hoogst waarschijnlijk web-based gemaakt dienen te worden. Daarnaast, en de telefonische ontsluiting zal daar een deel van zijn, dient er een feedbackmechanisme uitgewerkt te worden over de Nederlandskundigheid van de ontsloten gegevens, zodat de kwaliteit van de databank zo maximaal mogelijk is. Na verloop van tijd lijkt het Pro Medicis Brussel mogelijk om de Nederlandskundige zorgverleners hun zichtbaarheid te verhogen door bijvoorbeeld een kwaliteitslabel (analoog aan het Nederlandstalig onderwijs in Brussel). Het digitale bestand kan echter ook een meerwaarde creëren door het te analyseren. Pro Medicis Brussel zal op basis van de beschikbare gegevens de haalbaarheid inschatten van de zorgpaden die door Zorgnet ontwikkeld worden. Daarnaast kunnen de tekorten in de eerste lijn geïdentificeerd worden voor bepaalde gemeentes of wijken, op basis waarvan de overheid Planning doc Pagina 19 van 69

20 acties kan ondernemen ter garantie van de continuïteit en beschikbaarheid van de Nederlandskundige zorg Plan - Beheren van de gegevensbank Nederlandskundige zorgverleners o Web-based databank Onderhouden van het technische systeem o Ontsluitingsdebat van de gegevensbank voeren Ontwikkelen draaiboek Kwaliteitsbewaking Onderzoek naar kwaliteitslabel en verhoogde zichtbaarheid o Feedbackmechanisme (kwaliteitscontrole ivm taal) Implementatie Verwerken feedback o Check-up van de gegevens - Elaboreren van de gegevensbank Nederlandskundige zorgverleners o Netwerkbevragingen Aanpassen en bijsturen bevraging o Filteren bestaande lijsten Andere groepen zorgverleners uit de eerste lijn - Tweetalig gezondheidszorgnetwerk analyseren o Gegevensbank Nederlandskundige zorgverleners Tekorten identificeren ifv Zorgnet (zorgpaden) Tekorten erkennen en in kaart brengen o Doorverwijzingsnetwerken (anoniem adhv netwerkbevraging) Planning doc Pagina 20 van 69

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Pagina 1 van 47 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 1.1. VOORGESCHIEDENIS... 3 1.2. SITUATIESCHETS...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.2 2. BELEIDSPLAN...

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel

JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel 1 INHOUD Voorwoord 5 Visie en missie 7 Expertisedomeinen en kernfuncties 8 Brussel en de Rand 9 DE EERSTE LIJN ONDERSTEUNEN Thuisverpleging 10 Andere initiatieven

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 18 oktober 2013 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING 2013-2014... 2 BENOEMING

Nadere informatie

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 De onderwijsvisitatie Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office management aan AP Hogeschool, Hogeschool

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 (Ochtendvergadering) Het beknopt

Nadere informatie

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan de Deo, Gent in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform vzw Opdracht van het Federaal Ministerie

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Dossier. Wat bedoel je? Taaldrempels in de hulpverlening. taal

Dossier. Wat bedoel je? Taaldrempels in de hulpverlening. taal Wat bedoel je? Taaldrempels in de hulpverlening NR 197 Dossier taal April Juni 2012 Inhoud Wat bedoelt u? Taaldrempels in de hulpverlening 4 Gezondheidsmeeting 2012 - workshop Taal en zorg 5 Tolken en

Nadere informatie

kinderrechtencommissariaat

kinderrechtencommissariaat J kinderrechtencommissariaat aarverslag recht op spel recht op inspraak recht op onderwijs recht op bescherming recht op godsdienst en geweten recht op gezondheidszorg recht op informatie recht op opvoeding

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 23160 BELGISCH STAATSBLAD 20.04.2004 Ed. 3 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie

elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen

elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 2003 voorwoord De visitatiecommissie van de

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET EEN PRAKTIJKASSISTENT(E): OPSTELLEN VAN EEN TAKENLIJST EN UITWERKEN VAN PROCEDURES

AAN DE SLAG MET EEN PRAKTIJKASSISTENT(E): OPSTELLEN VAN EEN TAKENLIJST EN UITWERKEN VAN PROCEDURES INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR HUISARTSENOPLEIDING AAN DE SLAG MET EEN PRAKTIJKASSISTENT(E): OPSTELLEN VAN EEN TAKENLIJST EN UITWERKEN VAN PROCEDURES Scriptie voorgedragen tot het behalen van de graad

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 NR.1 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 23 mei 2014 INHOUD Blz. I. Vragen waarop werd geantwoord binnen de reglementaire termijn (R.v.O., art. 58,3)

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie