AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX"

Transcriptie

1 AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX Het aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2014 is op 28 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (bijlage bij het K.B. van 25 maart 2014, B.S. 25 maart 2014). Voor het eerst sinds vele jaren telt het nieuwe aangifteformulier minder codes. Het wegvallen van sommige belastingverminderingen en de vereenvoudiging van de roerende fiscaliteit zijn hiervan de voornaamste oorzaken. Vak III: Onroerende inkomsten In de code 1106 moet de belastingplichtige o.a. het niet-geïndexeerd K.I. vermelden van gebouwen die hij verhuurt aan een rechtspersoon die geen vennootschap is, met het oog op het ter beschikking stellen ervan aan één of meerdere natuurlijke personen om uitsluitend als woning te worden gebruikt. In het nieuwe aangifteformulier heeft de Administratie het woordje uitsluitend toegevoegd aan de formulering om duidelijk te maken dat geheel of gedeeltelijk beroepsgebruik van de woning door de gebruiker van het onroerend goed uitgesloten is. Een echte nieuwigheid is dit niet aangezien deze voorwaarde reeds sinds jaren in de wet staat te lezen (art. 7, 1, 2, bbis, tweede gedachtenstreepje WIB 92). Vak IV: Wedden, lonen en vervangingsinkomsten Horecapersoneel In de rubriek A (gewone bezoldigingen) is een nieuwe subrubriek 13 ingevoegd waar gelegenheidswerknemers in de horeca hun bezoldigingen moeten vermelden die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 33% (nieuwe code 1263/2263). Gelegenheidswerknemers zijn werknemers die gedurende maximaal twee opeenvolgende dagen bij dezelfde werkgever in de horeca (PC 302) worden tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk. Dergelijke werknemer beschikt over een contingent van 50 dagen per kalenderjaar dat hij als gelegenheidsarbeider in de horeca mag werken. De werkgever beschikt daarentegen over een contingent van 100 dagen per kalenderjaar gedurende dewelke hij gelegenheidsarbeiders in de horeca mag tewerkstellen. Om horecazaken toe te laten om gemakkelijker personeel te vinden op piekmomenten, heeft de wetgever met ingang van 1 oktober 2013 voorzien in een afzonderlijk gunsttarief van 33% voor bezoldigingen betaald of toegekend aan gelegenheidsarbeiders in de horecasector (art. 171, 1, e WIB 92). Dit gunsttarief geldt wel enkel voor de eerste 50 dagen van het kalenderjaar dat de werknemer als gelegenheidsarbeider bij een horeca-werkgever wordt tewerkgesteld die tijdens dat jaar zijn eerste 100 dagen gebruik maakt van het stelsel van gelegenheidsarbeid. Werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag Vanaf 1 januari 2012 is het brugpensioen officieel van naam veranderd en spreekt men van werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag. Deze naamswijziging heeft in het fiscaal wetboek pas haar intrede gedaan vanaf 1 januari 2013 (art. 31bis, 38, 5, 147

2 en 171, 2, e WIB 92). Rekening houdende met deze naamswijziging moeten in rubriek E van het aangifteformulier voortaan dan ook de werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag worden vermeld. Vak V: Pensioenen In de nasleep van de verhoging van de wettelijke minimumpensioenleeftijd van 60 naar 62 jaar (vanaf 2016) heeft de wetgever het belastingtarief op bepaalde aanvullende pensioenkapitalen verhoogd wanneer deze worden uitgekeerd op 60 of 61 jarige leeftijd (Programmawet van 22 juni 2012, B.S. 28 juni 2012). De tariefverhoging geldt enkel voor kapitalen en afkoopwaarden van collectieve en individuele pensioentoezeggingen die zijn opgebouwd met ondernemingsbijdragen en die vanaf 1 juli 2013 zijn uitgekeerd op 60 of 61 jarige leeftijd. Zo voorziet de wetgever voor deze pensioenkapitalen in vier gedifferentieerde tarieven al naargelang het kapitaal of afkoopwaarde wordt uitgekeerd aan een werknemer of een zelfstandig bedrijfsleider tussen zijn 60- en 65-jarige leeftijd: 20% bij uitkering op de leeftijd van 60 jaar (art. 171, 3 bis, eerste gedachtenstreepje WIB 92); 18% bij uitkering op de leeftijd van 61 jaar (art. 171, 2 quater WIB 92); 16,5% bij uitkering vanaf de leeftijd van 62 jaar (art. 171, 4 f WIB 92); 10% bij uitkering op de leeftijd van 65 jaar op voorwaarde dat de belastingplichtige tot de wettelijke pensioenleeftijd actief is gebleven (art. 171, 2, b WIB 92). Rekening houdende met de nieuwe tarieven 20% en 18% voorziet het aangifteformulier in de subrubriek A,1,i in twee nieuwe codes waar de kapitalen en afkoopwaarden die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 20% (nieuwe code 1245/2245) en 18% (nieuwe code 1253/2253) moeten worden vermeld. Zoals reeds vermeld treffen de nieuwe tarieven enkel de kapitalen en afkoopwaarden van collectieve en individuele pensioentoezeggingen die opgebouwd zijn met ondernemingsbijdragen en die bij leven worden uitgekeerd. Voor de pensioenkapitalen en afkoopwaarden opgebouwd met persoonlijke bijdragen, wijzigt het tarief niet. Ook het belastingtarief bij overlijden wijzigt niet. Idem wat de pensioenkapitalen en afkoopwaarden betreft die worden uitgekeerd n.a.v. de pensionering. Ook deze kunnen blijven genieten van het tarief van 16,5% (art. 171, 4, f WIB 92). Wanneer een werknemer bijvoorbeeld in jaar wordt en met vervroegd pensioen vertrekt, dan zal hij bij de uitkering van zijn aanvullend pensioenkapitaal (opgebouwd met werkgeversbijdragen) op zijn 61 ste verjaardag toch nog kunnen genieten van het tarief van 16,5%. Het pensioenkapitaal wordt immers uitgekeerd naar aanleiding van zijn (vervroegde) pensionering. Blijft hij daarentegen verder werken, dan zal zijn pensioenkapitaal onderworpen worden aan het tarief van 18%. Ook voor bijvoorbeeld het vliegend personeel uit de burgerluchtvaart waarvoor de wettelijke pensioenleeftijd is vastgelegd op 55 jaar, blijft het tarief van 16,5% gelden wanneer het aanvullend pensioen wordt uitgekeerd naar aanleiding van hun pensionering.

3 Deze zienswijze is ondertussen ook bevestigd door de Minister van Pensioenen op een parlementaire vraag. Zo benadrukt de Minister dat de nieuwe belastingtarieven (20% bij uitkering op 60 jaar en 18% bij uitkering op 61 jaar) enkel van toepassing zullen zijn in geval een betrokken persoon zijn aanvullend pensioenkapitaal ontvangt zonder tegelijk zijn wettelijk pensioen op te nemen. De pensionering zal bijgevolg een gunstig belastingmoment blijven. Als een persoon zijn wettelijk pensioen opneemt op 60 of 61 jaar en tegelijkertijd zijn aanvullend pensioenkapitaal ontvangt, zal het belastingtarief 16,5% blijven aldus de Minister (P.V., Vr. en Antw., Kamer, , nr , 23 juli 2012, blz , vraagnr. 85 van Catherine Fonck, dd. 14 juni 2012). Vak VII: Inkomsten van kapitalen en roerende goederen Inkomsten van kapitalen (rubriek A) Met de afschaffing van de bijkomende heffing van 4% (schrapping art WIB 92) en het herstel van de bevrijdende roerende voorheffing voor de meeste roerende inkomsten, heeft de Administratie rubriek A opnieuw onderverdeeld in subrubriek A,1 Niet verplicht aan te geven inkomsten en subrubriek A,2 Verplicht aan te geven inkomsten. De inkomsten van roerende goederen en kapitalen waarop aan de bron daadwerkelijk roerende voorheffing is ingehouden of die krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen van de roerende voorheffing zijn vrijgesteld, moeten met ingang van 1 januari 2013 niet meer verplicht worden aangegeven in de aangifte personenbelasting. Het staat echter de belastingplichtige vrij om deze roerende inkomsten toch aan te geven (subrubriek A,1). Het aangeven van deze inkomsten is dus facultatief (art. 313, eerste lid WIB 92). In subrubriek A,2 moeten de verplicht aan te geven intresten en dividenden worden aangegeven. Het gaat doorgaans om roerende inkomsten (zowel van Belgische als van buitenlandse oorsprong) waarop geen R.V. aan de bron is ingehouden. Onder de verplicht aan te geven roerende inkomsten vallen o.a. de intresten uit gereglementeerde spaardeposito s waarop geen roerende voorheffing is ingehouden in de mate dat het totaalbedrag van de intresten per belastingplichtige en per jaar meer dan 1.880,00 EUR (geïndexeerd bedrag aanslagjaar 2014) bedraagt (art. 313, eerste lid, 6 WIB 92). Vorig jaar veroordeelde het Europees Hof van Justitie echter de vrijstellingsregeling van spaarboekjes die beperkt is tot spaardeposito s die aangehouden worden bij Belgische kredietinstellingen (arrest Hof van Justitie, 6 juni 2013, C-383/10). In navolging van dit Europees arrest vernietigde het Grondwettelijk Hof het gunsttarief van 15% dat uitsluitend van toepassing is op intresten van spaarboekjes betaald door Belgische banken (arrest Grondwettelijk Hof, 23 januari 2014, nr. 7/2014). Momenteel is er in de Kamer een wetsontwerp ingediend dat het gunsttarief van 15% voor spaarboekjes opnieuw met terugwerkende kracht invoert vanaf 1 januari 2012 en eveneens van toepassing maakt op spaardeposito s aangehouden in andere EER-lidstaten. Zodoende zou het gunsttarief van 15% niet langer discriminerend zijn aangezien het zowel voor inkomsten van Belgische spaardeposito s als voor spaardeposito s aangehouden in een ander lidstaat van de EER zou gelden. Van de gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om ook het vrijstellingsbedrag uit te breiden naar gereglementeerde spaardeposito s aangehouden

4 door kredietinstellingen gevestigd in andere EER-lidstaten (Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, DOC /001). In het nieuwe aangifteformulier anticipeert de Administratie op de goedkeuring van dit nieuwe wetsontwerp en aanvaardt dat intresten van gereglementeerde spaardeposito s die worden aangehouden bij kredietinstellingen in een ander EER-lidstaat na aftrek van het vrijstellingsbedrag van 1.880,00 EUR, reeds mogen worden aangegeven in de code Zodoende worden deze Europese intresten slechts belast tegen het afzonderlijke gunsttarief van 15 i.p.v. het algemeen geldende tarief van 25%. Inkomsten van verhuring, verpachting, enz. van roerende goederen en inkomsten begrepen in lijfrenten of tijdelijke renten (rubrieken B en C) Tot vorig jaar maakte het aangifteformulier een onderscheid al naargelang deze inkomsten voortvloeide uit overeenkomsten afgesloten voor of vanaf 1 maart Dit onderscheid had alles te maken met het tarief waartegen deze inkomsten werden belast. De inkomsten die betrekking hadden op overeenkomsten afgesloten voor 1 maart 1990 werden afzonderlijk belast tegen het tarief van 25% terwijl de inkomsten die voortvloeide uit overeenkomsten afgesloten vanaf 1 maart 1990 afzonderlijk belast werden tegen het gunsttarief van 15%. Voor roerende inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2013 heeft de wetgever de aanslagvoet van de personenbelasting en de roerende voorheffing echter vastgelegd op een uniform percentage van 25%. Dit nieuwe percentage van 25% geldt niet enkel voor de eigenlijke intresten en dividenden maar geldt in beginsel voor alle inkomsten van roerende goederen en kapitalen in de zin van artikel 17, 1 WIB 92 waaronder dus ook inkomsten van verhuring van roerende goederen en de inkomsten begrepen in lijfrenten (art. 171, 3 WIB 92). Het onderscheid dat het aangifteformulier tot vorig jaar maakte tussen overeenkomsten afgesloten voor of vanaf 1 maart 1990 is dan ook overbodig geworden. Vak X: Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering PWA- en dienstencheques Het maximumbedrag voor PWA- en dienstencheques dat vanaf 1 juli 2013 op jaarbasis nog in aanmerking komt voor belastingvermindering heeft de wetgever bijna gehalveerd van 1.810,00 EUR tot 920,00 EUR (niet-geïndexeerd bedragen) (art , eerste lid WIB 92). De geïndexeerde bedragen voor het aanslagjaar 2014 bedragen respectievelijk 2.720,00 EUR en 1.380,00 EUR. Opmerkelijk is dat het nieuw grensbedrag van toepassing is op de uitgaven gedaan vanaf 1 juli Voor de uitgaven gedaan voor deze datum, geldt bijgevolg nog het oude grensbedrag (art. 42, tweede lid van de Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, B.S. 1 augustus 2013). Wie het nieuwe grensbedrag in de eerste jaarhelft reeds heeft overschreden, kan in de tweede jaarhelft geen enkele PWA- en dienstencheque meer aankopen met belastingvermindering (wijziging art. 42, eerste en tweede lid van de Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen door de Wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, B.S. 31 december 2013). Teneinde rekening te kunnen houden met het nieuwe grensbedrag, maakt ook het

5 nieuwe aangifteformulier in de rubrieken G (PWA-cheques) en H (dienstencheques) onderscheid al naargelang de cheques voor of vanaf 1 juli 2013 zijn aangeschaft. Energiebesparende uitgaven Voor het eerst sinds vele jaren is de rubriek in het aangifteformulier waar de belastingplichtige zijn belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven moet aanvragen, sterk ingekort. Dit heeft uiteraard te maken met het feit dat voor uitgaven gedaan in 2013 enkel nog maar dakisolatie in aanmerking komt voor belastingvermindering (subrubiek K,1,b) (art , 1, eerste lid WIB 92). Het gedeelte van de belastingvermindering dat hoger is dan het wettelijk maximumbedrag kan ook niet meer overgedragen worden naar de drie volgende belastbare tijdperken. Lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen Niettegenstaande de belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen vanaf aanslagjaar 2013 is afgeschaft, kan de belastingplichtige die zich voor 1 januari 2012 contractueel heeft verbonden om een energiezuinige woning te verwerven of tot het uitvoeren van werken om een woning te verbouwen tot een lage energiewoning, nulenergiewoning of passiefhuis, nog wel verder genieten van de belastingvermindering voor de resterende duur van de tienjarige periode (art. 535, eerste lid WIB 92). In de veronderstelling dat de woning in de loop van 2011 is aangekocht, kan de belastingplichtige bijgevolg tot en met 2020 zijn jaarlijkse belastingvermindering blijven aanvragen op voorwaarde dat hij eigenaar van deze woning blijft. Rubriek L waar de belastingplichtige zijn jaarlijkse belastingvermindering aanvraagt heeft dan ook een uitdovend karakter. Vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid Om de renovatie van bestaande woningen die gelegen zijn in zogenaamde zones voor positief grootstedelijk beleid fiscaal aan te moedigen heeft de wetgever met ingang van aanslagjaar 2004 een belastingvermindering ingevoerd voor de uitgaven die de belastingplichtige tijdens het belastbare tijdperk heeft betaald voor de vernieuwing van dergelijke woningen (art WIB 92). Basisvoorwaarde om te kunnen genieten van deze maatregel is dat de woning gelegen is in een zone voor positief grootstedelijk beleid. Zulke zone wordt door de wet gedefinieerd als een gemeente of een deel ervan waar het woon- en leefklimaat moet worden verbeterd door specifieke maatregelen (art , tweede lid WIB 92). Op basis van een wetenschappelijke studie heeft men bij K.B. een lijst van deze zones vastgelegd (K.B. van 4 juni 2003, B.S. 20 juni 2003). De erkenning als zone voor positief grootstedelijk beleid gold aanvankelijk voor zes opeenvolgende kalenderjaren en is nadien verlengd met drie kalenderjaren zodat de erkenning als zone voor positief grootstedelijk beleid gold voor de kalenderjaren 2003 tot en met 2011 (art. 1 van het K.B. van 18 december 2009 tot wijziging van het K.B. van 4 juni 2003, B.S. 30 december 2009). Aangezien er tot nu toe geen enkel wetgevend initiatief is genomen om de erkenning van de zones opnieuw te verlengen, kan de belastingvermindering de facto niet meer

6 aangevraagd worden. Wellicht is dat ook de reden waarom men deze belastingvermindering niet meer op het aangifteformulier terugvindt. Obligaties voor de verwerving van obligaties uitgegeven door de Caisse d investissement de Wallonie Een andere belastingvermindering die niet langer op het aangifteformulier vermeld staat (ook al is ze niet afgeschaft), is de belastingvermindering die inwoners van het Waalse gewest verkrijgen wanneer zij inschrijven op obligaties uitgegeven door de Caisse d investissement de Wallonie. Deze belastingvermindering bedraagt 3,10% van de gedane stortingen en wordt verleend gedurende vier achtereenvolgende aanslagjaren waardoor de totale belastingvermindering in principe 12,40% bedraagt. Aangezien de investeringskas enkel in 2009 obligaties heeft uitgegeven, kan men voor het aanslagjaar 2014 niet langer genieten van deze belastingvermindering. Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een elektrisch voertuig en de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen Met ingang van 1 januari 2010 kan men in de personenbelasting genieten van een belastingvermindering wanneer een natuurlijke persoon een elektrisch aangedreven motorfiets, driewieler of vierwieler in nieuwe staat aanschaft (art WIB 92). Daarnaast kon de belastingplichtige genieten van een verhoogde belastingvermindering bij aankoop van een elektrisch aangedreven personenwagen, wagen voor dubbel gebruik of minibus. Deze verhoogde belastingvermindering was echter een tijdelijke maatregel en gold enkel voor de uitgaven die werkelijk zijn betaald in de jaren 2010, 2011 en Ook de belastingvermindering voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning gold enkel voor de jaren 2010 tot Beide belastingverminderingen zijn dan ook definitief geschrapt uit het aangifteformulier. Vak XIII: Rekeningen en individuele levensverzekeringen in het buitenland en juridische constructies Buitenlandse rekeningen Sedert enkele jaren moet de belastingplichtige in zijn aangifteformulier personenbelasting het woordje Ja aankruisen wanneer hij (of iemand van zijn gezinsleden) in de loop van het inkomstenjaar titularis is geweest van één of meerdere buitenlandse bankrekeningen (art. 307, 1, tweede lid WIB 92). Indien de belastingplichtige via zijn aangifteformulier heeft bevestigd dat hij titularis is van één of meerdere buitenlandse bankrekeningen, zal hij voortaan ook de rekeningnummers van die rekeningen moeten melden aan het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank. Dit centraal aanspreekpunt is inmiddels opgericht bij het K.B. van 17 juli 2013 (K.B. van 17 juli betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, 3 WIB 92, B.S. 26 juli 2013). De belastingplichtige zal de rekeningnummers van zijn buitenlandse rekeningen moeten melden aan het centraal aanspreekpunt, uiterlijk op het ogenblik dat hij zijn

7 aangifte personenbelasting indient. Deze meldingsplicht zal hij niet jaarlijks moeten herhalen. De rekeningnummers die de belastingplichtige reeds in een vorig aanslagjaar heeft gemeld, moet hij niet meer in een volgend jaar meedelen. Artikel 307, 1, tweede lid WIB 92 bepaalt hierbij uitdrukkelijk dat het aangifteformulier personenbelasting de nodige rubrieken zal bevatten om het bestaan van buitenlandse rekeningen te melden en om te bevestigen dat de nummers van die rekeningen zijn aangemeld bij het centraal aanspreekpunt. Oorspronkelijk voorzag de wetgever dat deze maatregel in werking zou treden vanaf het aanslagjaar Omdat de oprichting van het centraal aanspreekpunt uitbleef had de Programmawet van 29 maart 2012 (B.S. 6 april 2012) het moment van bevestiging verschoven naar het aanslagjaar Aangezien op het ogenblik dat het aangifteformulier voor het aanslagjaar 2013 moest worden ingediend het centraal aanspreekpunt nog steeds niet was opgericht, heeft de wetgever het moment van bevestiging opnieuw opgeschoven met één aanslagjaar. Zo zou de bevestiging dat de buitenlandse rekeningnummers (waarvan het bestaan is aangegeven in de aangifte voor het aanslagjaar 2012 en 2013) zijn gemeld aan het centraal aanspreekpunt, moeten gebeuren in de aangifte voor het aanslagjaar 2014 (art van de Wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling, B.S. 28 juni 2013). In het nieuwe aangifteformulier is er echter geen enkel spoor terug te vinden van deze meldingsplicht. Reden hiervan is een amendement bij het wetsontwerp houdende diverse bepalingen dat vorige maand is ingediend in de Kamercommissie van Financiën (Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, DOC /003). Volgens dit amendement zal het aangifteformulier voor het aanslagjaar 2014 uitzonderlijk geen rubrieken bevatten die moeten bevestigen dat de buitenlandse rekeningnummers zijn gemeld bij het centraal aanspreekpunt. De belastingplichtige zal daarentegen wel een uitnodiging ontvangen van de FOD Financiën met het verzoek om de nodige gegevens te melden aan het centraal aanspreekpunt. De belastingplichtige krijgt hierbij twee maanden de tijd om de nodige gegevens aangaande zijn buitenlandse rekeningen waarvan hij het bestaan heeft gemeld in zijn aangifte voor de aanslagjaren 2012 tot 2014, te melden bij het centraal aanspreekpunt. Deze termijn van twee maanden begint te lopen vanaf de derde dag volgend op de datum van verzending van de uitnodiging tot mededeling van de gegevens door de FOD Financiën. Deze uitnodiging zal ten vroegste vanaf 1 november 2014 worden verstuurd. Deze datum is bewust gekozen omdat men ervan mag uitgaan dat alle belastingplichtigen tegen dan hun aangifte personenbelasting hebben ingediend. In het huidige artikel 307, 1, tweede lid WIB 92 staat te lezen dat de belastingplichtige enkel de rekeningnummers van zijn buitenlandse rekeningen moet melden aan het centraal aanspreekpunt. Uit het ingediende wetsontwerp houdende diverse bepalingen blijkt nu dat behalve de buitenlandse rekeningnummers ook de benaming van de buitenlandse kredietinstelling en het land of de landen waar die rekeningen zijn geopend, moeten worden gemeld (wijziging art. 307, 1, tweede lid WIB 92). Deze gegevens kunnen vervolgens rechtstreeks door de Administratie opgevraagd worden bij het centraal aanspreekpunt wanneer in het kader van een fiscale controle bij de belastingplichtige de taxatieambtenaar beschikt over aanwijzingen van belastingontduiking of zich voorneemt een indiciaire aanslag te vestigen (nieuw art. 322, 5 WIB 92).

8 Buitenlandse levensverzekeringen Sinds vorig aanslagjaar moet de belastingplichtige ook het bestaan melden van individuele levensverzekeringscontracten die hij (zijn echtgenoot of minderjarige kinderen) heeft afgesloten bij een verzekeringsonderneming gevestigd in het buitenland (art. 307, 1, derde lid WIB 92).. Reeds van in het begin bestond er discussie over het ogenblik dat de polis moet lopen alvorens het bestaan ervan moet worden gemeld. Wat de meldingsplicht betreft van buitenlandse rekeningen bepaalt de wet duidelijk dat alle buitenlandse rekeningen moeten worden gemeld waarvan de belastingplichtige op enigerlei ogenblik tijdens het belastbaar tijdperk titularis is geweest. Dergelijke bepaling staat echter niet te lezen in het nieuwe artikel 307, 1, derde lid WIB 92 inzake de melding van buitenlandse levensverzekeringscontracten. Het nieuwe artikel vermeldt enkel dat de verzekeringsnemer het bestaan moet melden van individueel gesloten levensverzekeringsovereenkomsten bij een in het buitenland gevestigde verzekeringsonderneming en van het land of de landen waar deze overeenkomsten afgesloten werden. In het aangifteformulier van vorig aanslagjaar bleek dat enkel de nog lopende levensverzekeringscontracten moesten worden gemeld. Uit die formulering zou men kunnen afleiden dat enkel de overeenkomsten die nog lopende zijn op het ogenblik dat de belastingplichtige zijn aangifte indient, moeten worden gemeld. Polissen die zijn afgekocht op het ogenblik dat de aangifte personenbelasting wordt ingediend, zouden hierbij aan de meldingsplicht ontsnappen. In antwoord op een parlementaire vraag aan Staatssecretaris Bogaert bleek al gauw dat dit niet de zienswijze was die strookte met het administratief standpunt. Volgens de staatssecretaris moeten de verzekeringsovereenkomsten die tijdens het belastbaar tijdperk bestaan of bestaan hebben, worden gemeld (Mondelinge vraag nr van mevrouw Wouters van 26 maart 2013, Beknopt Verslag, Kamercommissie voor Financiën en Begroting, COM 705, blz.7). Wellicht om verdere discussies te vermijden herformuleert nu de Administratie haar vraagstelling in het nieuwe aangifteformulier. Zo moeten uitsluitend de levensverzekeringsovereenkomsten worden gemeld waarvan de belastingplichtige (zijn echtgenoot of minderjarige kinderen) op enig ogenblik in 2013 verzekeringsnemer is geweest. Ondanks deze verduidelijking is het duidelijk dat dit criterium geen enkele wettelijke grondslag heeft. Juridische constructies Naast de verplichting tot melding van de in het buitenland geopende rekeningen en afgesloten individuele levensverzekeringsovereenkomsten heeft de Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (B.S. 1 augustus 2013) een derde meldingsplicht ingevoerd vanaf aanslagjaar Zo zal iedere belastingplichtige via zijn aangifte personenbelasting het bestaan moeten melden van een juridische constructie waarvan hij ofwel oprichter ofwel begunstigde of potentieel begunstigde is (art. 307, 1, vierde lid WIB 92).

9 De belastingplichtige zal enkel het bestaan van dergelijke constructie moeten melden. De aangifte slaat dus niet op de goederen of de rechten die in de constructies zijn ondergebracht. Niet enkel de door de belastingplichtige opgezette constructies maar ook deze die door zijn echtgenoot en door zijn kinderen waarover hij het ouderlijk gezag uitoefent zijn opgericht, moeten worden gemeld. Wat men juist onder een juridische constructie moet verstaan, wordt uitvoerig omschreven in het nieuwe definitieartikel 2, 1, 13 WIB 92. Dit artikel viseert twee categorieën van juridische constructies waarvan het bestaan moet worden gemeld. De eerste categorie viseert voornamelijk de trusts en gelijkaardige fiduciaire structuren en de tweede categorie de in het buitenland gevestigde entiteiten die geen of weinig belastingen betalen. De buitenlandse entiteiten die door de wetgever worden bedoeld, zijn ondertussen bij Koninklijk Besluit vastgelegd (K.B. van 19 maart 2014 tot uitvoering van art. 2, 1, 13,b), tweede lid WIB 92 ingevoegd bij de Wet van houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013, B.S. 2 april 2014). Bij het vastleggen van de lijst van de buitenlandse entiteiten die weinig of geen belastingen betalen heeft de wetgever zich duidelijk laten inspireren op een vergelijkbare lijst opgenomen in bijlage 1 van het voorstel tot aanpassing van de Europese Spaarrichtlijn. Vak XV: Diverse inkomsten Met de herinvoering van het stelsel van de bevrijdende roerende voorheffing maakt de Administratie ook in het vak van de diverse inkomsten opnieuw het onderscheid tussen de niet verplicht en de verplicht aan te geven diverse inkomsten van roerende aard. Het uniforme percentage van 25% voor de roerende inkomsten geldt eveneens voor de diverse inkomsten van roerende aard van artikel 90, 5 tot 7 WIB 92 (art. 171, 3 WIB 92). Zodoende is ook voor deze categorie van inkomsten het onderscheid dat de wetgever tot vorig jaar maakte tussen overeenkomsten afgesloten voor of vanaf 1 maart 1990 overbodig geworden. Vak XVI: Bezoldigingen van bedrijfsleiders Bedrijfsleiders kunnen eventueel ook als gelegenheidswerknemer in de horeca worden tewerkgesteld waardoor hun bezoldigingen eveneens kunnen genieten van het afzonderlijke tarief van 33%. Deze bezoldigingen moeten worden vermeld in de nieuwe rubriek 8 van het aangifteformulier (nieuwe code 1422/2422). Vak XIX: Voorheffingen i.v.m. een zelfstandige beroepswerkzaamheid Door de afschaffing van de bijkomende heffing van 4% met ingang van 1 januari 2013, is de rubriek waar de ingehouden bijkomende heffing op sommige roerende inkomsten moest worden vermeld, geschrapt. Luc De Greef

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Fiscale Wenken nr. 2014/08 Het is gekend dat de fiscus de laatste jaren transparantie wenst te krijgen in het buitenlands financieel

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier mei - juni Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave U ONTVING DE BELASTINGAANGIFTE? WAT

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.

De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Dienst Personenbelasting Circulaire nr. Ci.RH.332/621.312 (AAFisc Nr. 13/2013) dd. 23.04.2013 Personenbelasting Belastingstelsel van het aanvullend

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C.

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Personenbelasting Circulaire nr. Ci.RH.331/625.119 (AAFisc Nr. 37/2013) dd. 09.10.2013 Belastingvermindering Aftrekbare besteding Vermindering

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 Fiscale Wenken nr. 2015/19 Personenbelasting Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Op 10 april 2015 werd het nieuwe formulier

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Inkomsten, goederen en rekeningen in het buitenland

Inkomsten, goederen en rekeningen in het buitenland Inkomsten, goederen en rekeningen in het buitenland - 2017 - Inhoudstafel Moet u uw buitenlandse inkomsten, goederen en rekeningen aangeven? 3 1. In 2016 ontving ik loon van buitenlandse oorsprong 3 1.1.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken 1 Indexeringsregels KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2013

Nadere informatie

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011 Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011 Inhoudelijke wijzigingen Aangifteformulier / rubrieknummers Deze versie is gebaseerd op de rubrieken van het aangifteformulier aj. 2011. Het berekeningsprogramma

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen! Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale overheid hun fiscale

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.535 ----------------------------- Zitting van vrijdag 18 november 2005 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.535 ----------------------------- Zitting van vrijdag 18 november 2005 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.535 ----------------------------- Zitting van vrijdag 18 november 2005 -------------------------------------------------- Fiscale aspecten van het voorontwerp van wet betreffende het

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

SOFISK Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte.

SOFISK Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte. SOFISK 2015 Sofisk is ook beschikbaar voor: - Vennootschapsbelasting niet-inwoners - Rechtspersonenbelasting Voor deze domeinen geldt vanaf 2015 ook de elektronische aangifte. Meer info over deze domeinen?

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2009 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2011 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne accountant@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011 (Jaargang 9 - nr. 02)

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011 (Jaargang 9 - nr. 02) 1. Studentenarbeid anno 2012 Vanaf 1 januari 2012 kunnen studenten 50 dagen werken onder gunstige regeling van studentenarbeid. Dit kan gespreid over het hele jaar en met een uniforme solidariteitsbijdrage.

Nadere informatie

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 Bepaalde maatregelen die reeds waren opgenomen in de nota van Di Rupo I uitgegeven in 2011

Nadere informatie

Fiscaal stelset spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer (bis)

Fiscaal stelset spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer (bis) Fiscaal stelset spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer (bis) Auteur(s): Bart De Cock/Koen Van Duyse Editie: Fiscoloog 137I p. I Publicatiedatum: 29 januari 2014 Rechtbank/Hof: G rondwettelijk Hof

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012

DI RUPO 1 BEGROTING 2012 DI RUPO 1 BEGROTING 2012 Ingrijpende maatregelen in personenbelasting Jef Wellens, Kluwer Kluwer Opleidingen www.kluweropleidingen.be DI RUPO 1 - Ingrijpende maatregelen in PB Afschaffing belastingvermindering

Nadere informatie

Rolnummer 5549. Arrest nr. 168/2013 van 19 december 2013 A R R E S T

Rolnummer 5549. Arrest nr. 168/2013 van 19 december 2013 A R R E S T Rolnummer 5549 Arrest nr. 168/2013 van 19 december 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 171 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Beroep

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 Voorafgaande opmerkingen Overeenkomstig artikel 178,

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen Antwerpen, 01 januari 2015 Gevoeligheid: Publiek ARGENTA SPAARBANK NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/8 - DIRECTIE PRODUCTMANAGEMENT 01-01-2015 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

/#!#! !"#! $ %!"!&! ! " $ % &! ' % #(#)*+,%))!% % #& - &. # $"#!% & " "'(%&! & '#! )! &")!"!&"'(%! %!&!!")!%!!!&")!

/#!#! !#! $ %!!&! !  $ % &! ' % #(#)*+,%))!% % #& - &. # $#!% &  '(%&! & '#! )! &)!!&'(%! %!&!!)!%!!!&)! !"#! $!%!"#! $ %!"!&!! " ## $ % &! ' % #(#)*+%))!% #' % #& - &. # $"#!% & " "'(%&! & '#! )! &")!"!&"'(%! %!&!!")!%!!!&")! *+' ')!))!)&& &!'&!"!)!"!&# &!"!*-! ''(%&! "!! &#! "!"&&!! %&!!!+&. )') )!)&& &!!!)!!"&(((*/&0&*%!0%&#!!!

Nadere informatie

Afdeling II. Bijzondere stelsels van aanslag. Onderafdeling I. Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente

Afdeling II. Bijzondere stelsels van aanslag. Onderafdeling I. Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente in elke werkzaamheid aanvangt wordt voor een volledig jaar geteld. art. 164. is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2004. (Art. 27, W 24.12.2002) B.S. 31.12.2002 art. 164. is van toepassing met

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2013

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2013 Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj.2013 VOORALEER U START! Houd uw mailbox zeker in de gaten. Zéér binnenkort ontvangt u een bericht dat de versie voor het indienen van de aangiften via Tax-on-web

Nadere informatie

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Regeerakkoord Di Rupo (l): enkele fiscale maatregelen inzake de 2de pijler krijgen concrete vorm Via update@work van december 2011 informeerden wij u over de maatregelen

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00)

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00) De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2016 werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011.

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci. D 28/609.136 (AAFisc Nr. 20/2011) dd 04.04.2011 Personenbelasting Jaarlijkse indexering Aanslagjaar 2009 Aanslagjaar

Nadere informatie

Rolnummer 4024. Arrest nr. 42/2007 van 15 maart 2007 A R R E S T

Rolnummer 4024. Arrest nr. 42/2007 van 15 maart 2007 A R R E S T Rolnummer 4024 Arrest nr. 42/2007 van 15 maart 2007 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 102 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, ingesteld door Réginald

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2010 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd Page 1 of 6 Home > Addendum dd. 18.11.2014 bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/574.945) dd. 09.10.2008 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca

Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca Definitie Extra's zijn werknemers die met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor een bepaald werk in dienst worden genomen, voor een maximumduur van

Nadere informatie