AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX"

Transcriptie

1 AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX Het aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2014 is op 28 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (bijlage bij het K.B. van 25 maart 2014, B.S. 25 maart 2014). Voor het eerst sinds vele jaren telt het nieuwe aangifteformulier minder codes. Het wegvallen van sommige belastingverminderingen en de vereenvoudiging van de roerende fiscaliteit zijn hiervan de voornaamste oorzaken. Vak III: Onroerende inkomsten In de code 1106 moet de belastingplichtige o.a. het niet-geïndexeerd K.I. vermelden van gebouwen die hij verhuurt aan een rechtspersoon die geen vennootschap is, met het oog op het ter beschikking stellen ervan aan één of meerdere natuurlijke personen om uitsluitend als woning te worden gebruikt. In het nieuwe aangifteformulier heeft de Administratie het woordje uitsluitend toegevoegd aan de formulering om duidelijk te maken dat geheel of gedeeltelijk beroepsgebruik van de woning door de gebruiker van het onroerend goed uitgesloten is. Een echte nieuwigheid is dit niet aangezien deze voorwaarde reeds sinds jaren in de wet staat te lezen (art. 7, 1, 2, bbis, tweede gedachtenstreepje WIB 92). Vak IV: Wedden, lonen en vervangingsinkomsten Horecapersoneel In de rubriek A (gewone bezoldigingen) is een nieuwe subrubriek 13 ingevoegd waar gelegenheidswerknemers in de horeca hun bezoldigingen moeten vermelden die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 33% (nieuwe code 1263/2263). Gelegenheidswerknemers zijn werknemers die gedurende maximaal twee opeenvolgende dagen bij dezelfde werkgever in de horeca (PC 302) worden tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk. Dergelijke werknemer beschikt over een contingent van 50 dagen per kalenderjaar dat hij als gelegenheidsarbeider in de horeca mag werken. De werkgever beschikt daarentegen over een contingent van 100 dagen per kalenderjaar gedurende dewelke hij gelegenheidsarbeiders in de horeca mag tewerkstellen. Om horecazaken toe te laten om gemakkelijker personeel te vinden op piekmomenten, heeft de wetgever met ingang van 1 oktober 2013 voorzien in een afzonderlijk gunsttarief van 33% voor bezoldigingen betaald of toegekend aan gelegenheidsarbeiders in de horecasector (art. 171, 1, e WIB 92). Dit gunsttarief geldt wel enkel voor de eerste 50 dagen van het kalenderjaar dat de werknemer als gelegenheidsarbeider bij een horeca-werkgever wordt tewerkgesteld die tijdens dat jaar zijn eerste 100 dagen gebruik maakt van het stelsel van gelegenheidsarbeid. Werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag Vanaf 1 januari 2012 is het brugpensioen officieel van naam veranderd en spreekt men van werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag. Deze naamswijziging heeft in het fiscaal wetboek pas haar intrede gedaan vanaf 1 januari 2013 (art. 31bis, 38, 5, 147

2 en 171, 2, e WIB 92). Rekening houdende met deze naamswijziging moeten in rubriek E van het aangifteformulier voortaan dan ook de werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag worden vermeld. Vak V: Pensioenen In de nasleep van de verhoging van de wettelijke minimumpensioenleeftijd van 60 naar 62 jaar (vanaf 2016) heeft de wetgever het belastingtarief op bepaalde aanvullende pensioenkapitalen verhoogd wanneer deze worden uitgekeerd op 60 of 61 jarige leeftijd (Programmawet van 22 juni 2012, B.S. 28 juni 2012). De tariefverhoging geldt enkel voor kapitalen en afkoopwaarden van collectieve en individuele pensioentoezeggingen die zijn opgebouwd met ondernemingsbijdragen en die vanaf 1 juli 2013 zijn uitgekeerd op 60 of 61 jarige leeftijd. Zo voorziet de wetgever voor deze pensioenkapitalen in vier gedifferentieerde tarieven al naargelang het kapitaal of afkoopwaarde wordt uitgekeerd aan een werknemer of een zelfstandig bedrijfsleider tussen zijn 60- en 65-jarige leeftijd: 20% bij uitkering op de leeftijd van 60 jaar (art. 171, 3 bis, eerste gedachtenstreepje WIB 92); 18% bij uitkering op de leeftijd van 61 jaar (art. 171, 2 quater WIB 92); 16,5% bij uitkering vanaf de leeftijd van 62 jaar (art. 171, 4 f WIB 92); 10% bij uitkering op de leeftijd van 65 jaar op voorwaarde dat de belastingplichtige tot de wettelijke pensioenleeftijd actief is gebleven (art. 171, 2, b WIB 92). Rekening houdende met de nieuwe tarieven 20% en 18% voorziet het aangifteformulier in de subrubriek A,1,i in twee nieuwe codes waar de kapitalen en afkoopwaarden die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 20% (nieuwe code 1245/2245) en 18% (nieuwe code 1253/2253) moeten worden vermeld. Zoals reeds vermeld treffen de nieuwe tarieven enkel de kapitalen en afkoopwaarden van collectieve en individuele pensioentoezeggingen die opgebouwd zijn met ondernemingsbijdragen en die bij leven worden uitgekeerd. Voor de pensioenkapitalen en afkoopwaarden opgebouwd met persoonlijke bijdragen, wijzigt het tarief niet. Ook het belastingtarief bij overlijden wijzigt niet. Idem wat de pensioenkapitalen en afkoopwaarden betreft die worden uitgekeerd n.a.v. de pensionering. Ook deze kunnen blijven genieten van het tarief van 16,5% (art. 171, 4, f WIB 92). Wanneer een werknemer bijvoorbeeld in jaar wordt en met vervroegd pensioen vertrekt, dan zal hij bij de uitkering van zijn aanvullend pensioenkapitaal (opgebouwd met werkgeversbijdragen) op zijn 61 ste verjaardag toch nog kunnen genieten van het tarief van 16,5%. Het pensioenkapitaal wordt immers uitgekeerd naar aanleiding van zijn (vervroegde) pensionering. Blijft hij daarentegen verder werken, dan zal zijn pensioenkapitaal onderworpen worden aan het tarief van 18%. Ook voor bijvoorbeeld het vliegend personeel uit de burgerluchtvaart waarvoor de wettelijke pensioenleeftijd is vastgelegd op 55 jaar, blijft het tarief van 16,5% gelden wanneer het aanvullend pensioen wordt uitgekeerd naar aanleiding van hun pensionering.

3 Deze zienswijze is ondertussen ook bevestigd door de Minister van Pensioenen op een parlementaire vraag. Zo benadrukt de Minister dat de nieuwe belastingtarieven (20% bij uitkering op 60 jaar en 18% bij uitkering op 61 jaar) enkel van toepassing zullen zijn in geval een betrokken persoon zijn aanvullend pensioenkapitaal ontvangt zonder tegelijk zijn wettelijk pensioen op te nemen. De pensionering zal bijgevolg een gunstig belastingmoment blijven. Als een persoon zijn wettelijk pensioen opneemt op 60 of 61 jaar en tegelijkertijd zijn aanvullend pensioenkapitaal ontvangt, zal het belastingtarief 16,5% blijven aldus de Minister (P.V., Vr. en Antw., Kamer, , nr , 23 juli 2012, blz , vraagnr. 85 van Catherine Fonck, dd. 14 juni 2012). Vak VII: Inkomsten van kapitalen en roerende goederen Inkomsten van kapitalen (rubriek A) Met de afschaffing van de bijkomende heffing van 4% (schrapping art WIB 92) en het herstel van de bevrijdende roerende voorheffing voor de meeste roerende inkomsten, heeft de Administratie rubriek A opnieuw onderverdeeld in subrubriek A,1 Niet verplicht aan te geven inkomsten en subrubriek A,2 Verplicht aan te geven inkomsten. De inkomsten van roerende goederen en kapitalen waarop aan de bron daadwerkelijk roerende voorheffing is ingehouden of die krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen van de roerende voorheffing zijn vrijgesteld, moeten met ingang van 1 januari 2013 niet meer verplicht worden aangegeven in de aangifte personenbelasting. Het staat echter de belastingplichtige vrij om deze roerende inkomsten toch aan te geven (subrubriek A,1). Het aangeven van deze inkomsten is dus facultatief (art. 313, eerste lid WIB 92). In subrubriek A,2 moeten de verplicht aan te geven intresten en dividenden worden aangegeven. Het gaat doorgaans om roerende inkomsten (zowel van Belgische als van buitenlandse oorsprong) waarop geen R.V. aan de bron is ingehouden. Onder de verplicht aan te geven roerende inkomsten vallen o.a. de intresten uit gereglementeerde spaardeposito s waarop geen roerende voorheffing is ingehouden in de mate dat het totaalbedrag van de intresten per belastingplichtige en per jaar meer dan 1.880,00 EUR (geïndexeerd bedrag aanslagjaar 2014) bedraagt (art. 313, eerste lid, 6 WIB 92). Vorig jaar veroordeelde het Europees Hof van Justitie echter de vrijstellingsregeling van spaarboekjes die beperkt is tot spaardeposito s die aangehouden worden bij Belgische kredietinstellingen (arrest Hof van Justitie, 6 juni 2013, C-383/10). In navolging van dit Europees arrest vernietigde het Grondwettelijk Hof het gunsttarief van 15% dat uitsluitend van toepassing is op intresten van spaarboekjes betaald door Belgische banken (arrest Grondwettelijk Hof, 23 januari 2014, nr. 7/2014). Momenteel is er in de Kamer een wetsontwerp ingediend dat het gunsttarief van 15% voor spaarboekjes opnieuw met terugwerkende kracht invoert vanaf 1 januari 2012 en eveneens van toepassing maakt op spaardeposito s aangehouden in andere EER-lidstaten. Zodoende zou het gunsttarief van 15% niet langer discriminerend zijn aangezien het zowel voor inkomsten van Belgische spaardeposito s als voor spaardeposito s aangehouden in een ander lidstaat van de EER zou gelden. Van de gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om ook het vrijstellingsbedrag uit te breiden naar gereglementeerde spaardeposito s aangehouden

4 door kredietinstellingen gevestigd in andere EER-lidstaten (Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, DOC /001). In het nieuwe aangifteformulier anticipeert de Administratie op de goedkeuring van dit nieuwe wetsontwerp en aanvaardt dat intresten van gereglementeerde spaardeposito s die worden aangehouden bij kredietinstellingen in een ander EER-lidstaat na aftrek van het vrijstellingsbedrag van 1.880,00 EUR, reeds mogen worden aangegeven in de code Zodoende worden deze Europese intresten slechts belast tegen het afzonderlijke gunsttarief van 15 i.p.v. het algemeen geldende tarief van 25%. Inkomsten van verhuring, verpachting, enz. van roerende goederen en inkomsten begrepen in lijfrenten of tijdelijke renten (rubrieken B en C) Tot vorig jaar maakte het aangifteformulier een onderscheid al naargelang deze inkomsten voortvloeide uit overeenkomsten afgesloten voor of vanaf 1 maart Dit onderscheid had alles te maken met het tarief waartegen deze inkomsten werden belast. De inkomsten die betrekking hadden op overeenkomsten afgesloten voor 1 maart 1990 werden afzonderlijk belast tegen het tarief van 25% terwijl de inkomsten die voortvloeide uit overeenkomsten afgesloten vanaf 1 maart 1990 afzonderlijk belast werden tegen het gunsttarief van 15%. Voor roerende inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2013 heeft de wetgever de aanslagvoet van de personenbelasting en de roerende voorheffing echter vastgelegd op een uniform percentage van 25%. Dit nieuwe percentage van 25% geldt niet enkel voor de eigenlijke intresten en dividenden maar geldt in beginsel voor alle inkomsten van roerende goederen en kapitalen in de zin van artikel 17, 1 WIB 92 waaronder dus ook inkomsten van verhuring van roerende goederen en de inkomsten begrepen in lijfrenten (art. 171, 3 WIB 92). Het onderscheid dat het aangifteformulier tot vorig jaar maakte tussen overeenkomsten afgesloten voor of vanaf 1 maart 1990 is dan ook overbodig geworden. Vak X: Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering PWA- en dienstencheques Het maximumbedrag voor PWA- en dienstencheques dat vanaf 1 juli 2013 op jaarbasis nog in aanmerking komt voor belastingvermindering heeft de wetgever bijna gehalveerd van 1.810,00 EUR tot 920,00 EUR (niet-geïndexeerd bedragen) (art , eerste lid WIB 92). De geïndexeerde bedragen voor het aanslagjaar 2014 bedragen respectievelijk 2.720,00 EUR en 1.380,00 EUR. Opmerkelijk is dat het nieuw grensbedrag van toepassing is op de uitgaven gedaan vanaf 1 juli Voor de uitgaven gedaan voor deze datum, geldt bijgevolg nog het oude grensbedrag (art. 42, tweede lid van de Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, B.S. 1 augustus 2013). Wie het nieuwe grensbedrag in de eerste jaarhelft reeds heeft overschreden, kan in de tweede jaarhelft geen enkele PWA- en dienstencheque meer aankopen met belastingvermindering (wijziging art. 42, eerste en tweede lid van de Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen door de Wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, B.S. 31 december 2013). Teneinde rekening te kunnen houden met het nieuwe grensbedrag, maakt ook het

5 nieuwe aangifteformulier in de rubrieken G (PWA-cheques) en H (dienstencheques) onderscheid al naargelang de cheques voor of vanaf 1 juli 2013 zijn aangeschaft. Energiebesparende uitgaven Voor het eerst sinds vele jaren is de rubriek in het aangifteformulier waar de belastingplichtige zijn belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven moet aanvragen, sterk ingekort. Dit heeft uiteraard te maken met het feit dat voor uitgaven gedaan in 2013 enkel nog maar dakisolatie in aanmerking komt voor belastingvermindering (subrubiek K,1,b) (art , 1, eerste lid WIB 92). Het gedeelte van de belastingvermindering dat hoger is dan het wettelijk maximumbedrag kan ook niet meer overgedragen worden naar de drie volgende belastbare tijdperken. Lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen Niettegenstaande de belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen vanaf aanslagjaar 2013 is afgeschaft, kan de belastingplichtige die zich voor 1 januari 2012 contractueel heeft verbonden om een energiezuinige woning te verwerven of tot het uitvoeren van werken om een woning te verbouwen tot een lage energiewoning, nulenergiewoning of passiefhuis, nog wel verder genieten van de belastingvermindering voor de resterende duur van de tienjarige periode (art. 535, eerste lid WIB 92). In de veronderstelling dat de woning in de loop van 2011 is aangekocht, kan de belastingplichtige bijgevolg tot en met 2020 zijn jaarlijkse belastingvermindering blijven aanvragen op voorwaarde dat hij eigenaar van deze woning blijft. Rubriek L waar de belastingplichtige zijn jaarlijkse belastingvermindering aanvraagt heeft dan ook een uitdovend karakter. Vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid Om de renovatie van bestaande woningen die gelegen zijn in zogenaamde zones voor positief grootstedelijk beleid fiscaal aan te moedigen heeft de wetgever met ingang van aanslagjaar 2004 een belastingvermindering ingevoerd voor de uitgaven die de belastingplichtige tijdens het belastbare tijdperk heeft betaald voor de vernieuwing van dergelijke woningen (art WIB 92). Basisvoorwaarde om te kunnen genieten van deze maatregel is dat de woning gelegen is in een zone voor positief grootstedelijk beleid. Zulke zone wordt door de wet gedefinieerd als een gemeente of een deel ervan waar het woon- en leefklimaat moet worden verbeterd door specifieke maatregelen (art , tweede lid WIB 92). Op basis van een wetenschappelijke studie heeft men bij K.B. een lijst van deze zones vastgelegd (K.B. van 4 juni 2003, B.S. 20 juni 2003). De erkenning als zone voor positief grootstedelijk beleid gold aanvankelijk voor zes opeenvolgende kalenderjaren en is nadien verlengd met drie kalenderjaren zodat de erkenning als zone voor positief grootstedelijk beleid gold voor de kalenderjaren 2003 tot en met 2011 (art. 1 van het K.B. van 18 december 2009 tot wijziging van het K.B. van 4 juni 2003, B.S. 30 december 2009). Aangezien er tot nu toe geen enkel wetgevend initiatief is genomen om de erkenning van de zones opnieuw te verlengen, kan de belastingvermindering de facto niet meer

6 aangevraagd worden. Wellicht is dat ook de reden waarom men deze belastingvermindering niet meer op het aangifteformulier terugvindt. Obligaties voor de verwerving van obligaties uitgegeven door de Caisse d investissement de Wallonie Een andere belastingvermindering die niet langer op het aangifteformulier vermeld staat (ook al is ze niet afgeschaft), is de belastingvermindering die inwoners van het Waalse gewest verkrijgen wanneer zij inschrijven op obligaties uitgegeven door de Caisse d investissement de Wallonie. Deze belastingvermindering bedraagt 3,10% van de gedane stortingen en wordt verleend gedurende vier achtereenvolgende aanslagjaren waardoor de totale belastingvermindering in principe 12,40% bedraagt. Aangezien de investeringskas enkel in 2009 obligaties heeft uitgegeven, kan men voor het aanslagjaar 2014 niet langer genieten van deze belastingvermindering. Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een elektrisch voertuig en de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen Met ingang van 1 januari 2010 kan men in de personenbelasting genieten van een belastingvermindering wanneer een natuurlijke persoon een elektrisch aangedreven motorfiets, driewieler of vierwieler in nieuwe staat aanschaft (art WIB 92). Daarnaast kon de belastingplichtige genieten van een verhoogde belastingvermindering bij aankoop van een elektrisch aangedreven personenwagen, wagen voor dubbel gebruik of minibus. Deze verhoogde belastingvermindering was echter een tijdelijke maatregel en gold enkel voor de uitgaven die werkelijk zijn betaald in de jaren 2010, 2011 en Ook de belastingvermindering voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning gold enkel voor de jaren 2010 tot Beide belastingverminderingen zijn dan ook definitief geschrapt uit het aangifteformulier. Vak XIII: Rekeningen en individuele levensverzekeringen in het buitenland en juridische constructies Buitenlandse rekeningen Sedert enkele jaren moet de belastingplichtige in zijn aangifteformulier personenbelasting het woordje Ja aankruisen wanneer hij (of iemand van zijn gezinsleden) in de loop van het inkomstenjaar titularis is geweest van één of meerdere buitenlandse bankrekeningen (art. 307, 1, tweede lid WIB 92). Indien de belastingplichtige via zijn aangifteformulier heeft bevestigd dat hij titularis is van één of meerdere buitenlandse bankrekeningen, zal hij voortaan ook de rekeningnummers van die rekeningen moeten melden aan het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank. Dit centraal aanspreekpunt is inmiddels opgericht bij het K.B. van 17 juli 2013 (K.B. van 17 juli betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, 3 WIB 92, B.S. 26 juli 2013). De belastingplichtige zal de rekeningnummers van zijn buitenlandse rekeningen moeten melden aan het centraal aanspreekpunt, uiterlijk op het ogenblik dat hij zijn

7 aangifte personenbelasting indient. Deze meldingsplicht zal hij niet jaarlijks moeten herhalen. De rekeningnummers die de belastingplichtige reeds in een vorig aanslagjaar heeft gemeld, moet hij niet meer in een volgend jaar meedelen. Artikel 307, 1, tweede lid WIB 92 bepaalt hierbij uitdrukkelijk dat het aangifteformulier personenbelasting de nodige rubrieken zal bevatten om het bestaan van buitenlandse rekeningen te melden en om te bevestigen dat de nummers van die rekeningen zijn aangemeld bij het centraal aanspreekpunt. Oorspronkelijk voorzag de wetgever dat deze maatregel in werking zou treden vanaf het aanslagjaar Omdat de oprichting van het centraal aanspreekpunt uitbleef had de Programmawet van 29 maart 2012 (B.S. 6 april 2012) het moment van bevestiging verschoven naar het aanslagjaar Aangezien op het ogenblik dat het aangifteformulier voor het aanslagjaar 2013 moest worden ingediend het centraal aanspreekpunt nog steeds niet was opgericht, heeft de wetgever het moment van bevestiging opnieuw opgeschoven met één aanslagjaar. Zo zou de bevestiging dat de buitenlandse rekeningnummers (waarvan het bestaan is aangegeven in de aangifte voor het aanslagjaar 2012 en 2013) zijn gemeld aan het centraal aanspreekpunt, moeten gebeuren in de aangifte voor het aanslagjaar 2014 (art van de Wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling, B.S. 28 juni 2013). In het nieuwe aangifteformulier is er echter geen enkel spoor terug te vinden van deze meldingsplicht. Reden hiervan is een amendement bij het wetsontwerp houdende diverse bepalingen dat vorige maand is ingediend in de Kamercommissie van Financiën (Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, DOC /003). Volgens dit amendement zal het aangifteformulier voor het aanslagjaar 2014 uitzonderlijk geen rubrieken bevatten die moeten bevestigen dat de buitenlandse rekeningnummers zijn gemeld bij het centraal aanspreekpunt. De belastingplichtige zal daarentegen wel een uitnodiging ontvangen van de FOD Financiën met het verzoek om de nodige gegevens te melden aan het centraal aanspreekpunt. De belastingplichtige krijgt hierbij twee maanden de tijd om de nodige gegevens aangaande zijn buitenlandse rekeningen waarvan hij het bestaan heeft gemeld in zijn aangifte voor de aanslagjaren 2012 tot 2014, te melden bij het centraal aanspreekpunt. Deze termijn van twee maanden begint te lopen vanaf de derde dag volgend op de datum van verzending van de uitnodiging tot mededeling van de gegevens door de FOD Financiën. Deze uitnodiging zal ten vroegste vanaf 1 november 2014 worden verstuurd. Deze datum is bewust gekozen omdat men ervan mag uitgaan dat alle belastingplichtigen tegen dan hun aangifte personenbelasting hebben ingediend. In het huidige artikel 307, 1, tweede lid WIB 92 staat te lezen dat de belastingplichtige enkel de rekeningnummers van zijn buitenlandse rekeningen moet melden aan het centraal aanspreekpunt. Uit het ingediende wetsontwerp houdende diverse bepalingen blijkt nu dat behalve de buitenlandse rekeningnummers ook de benaming van de buitenlandse kredietinstelling en het land of de landen waar die rekeningen zijn geopend, moeten worden gemeld (wijziging art. 307, 1, tweede lid WIB 92). Deze gegevens kunnen vervolgens rechtstreeks door de Administratie opgevraagd worden bij het centraal aanspreekpunt wanneer in het kader van een fiscale controle bij de belastingplichtige de taxatieambtenaar beschikt over aanwijzingen van belastingontduiking of zich voorneemt een indiciaire aanslag te vestigen (nieuw art. 322, 5 WIB 92).

8 Buitenlandse levensverzekeringen Sinds vorig aanslagjaar moet de belastingplichtige ook het bestaan melden van individuele levensverzekeringscontracten die hij (zijn echtgenoot of minderjarige kinderen) heeft afgesloten bij een verzekeringsonderneming gevestigd in het buitenland (art. 307, 1, derde lid WIB 92).. Reeds van in het begin bestond er discussie over het ogenblik dat de polis moet lopen alvorens het bestaan ervan moet worden gemeld. Wat de meldingsplicht betreft van buitenlandse rekeningen bepaalt de wet duidelijk dat alle buitenlandse rekeningen moeten worden gemeld waarvan de belastingplichtige op enigerlei ogenblik tijdens het belastbaar tijdperk titularis is geweest. Dergelijke bepaling staat echter niet te lezen in het nieuwe artikel 307, 1, derde lid WIB 92 inzake de melding van buitenlandse levensverzekeringscontracten. Het nieuwe artikel vermeldt enkel dat de verzekeringsnemer het bestaan moet melden van individueel gesloten levensverzekeringsovereenkomsten bij een in het buitenland gevestigde verzekeringsonderneming en van het land of de landen waar deze overeenkomsten afgesloten werden. In het aangifteformulier van vorig aanslagjaar bleek dat enkel de nog lopende levensverzekeringscontracten moesten worden gemeld. Uit die formulering zou men kunnen afleiden dat enkel de overeenkomsten die nog lopende zijn op het ogenblik dat de belastingplichtige zijn aangifte indient, moeten worden gemeld. Polissen die zijn afgekocht op het ogenblik dat de aangifte personenbelasting wordt ingediend, zouden hierbij aan de meldingsplicht ontsnappen. In antwoord op een parlementaire vraag aan Staatssecretaris Bogaert bleek al gauw dat dit niet de zienswijze was die strookte met het administratief standpunt. Volgens de staatssecretaris moeten de verzekeringsovereenkomsten die tijdens het belastbaar tijdperk bestaan of bestaan hebben, worden gemeld (Mondelinge vraag nr van mevrouw Wouters van 26 maart 2013, Beknopt Verslag, Kamercommissie voor Financiën en Begroting, COM 705, blz.7). Wellicht om verdere discussies te vermijden herformuleert nu de Administratie haar vraagstelling in het nieuwe aangifteformulier. Zo moeten uitsluitend de levensverzekeringsovereenkomsten worden gemeld waarvan de belastingplichtige (zijn echtgenoot of minderjarige kinderen) op enig ogenblik in 2013 verzekeringsnemer is geweest. Ondanks deze verduidelijking is het duidelijk dat dit criterium geen enkele wettelijke grondslag heeft. Juridische constructies Naast de verplichting tot melding van de in het buitenland geopende rekeningen en afgesloten individuele levensverzekeringsovereenkomsten heeft de Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (B.S. 1 augustus 2013) een derde meldingsplicht ingevoerd vanaf aanslagjaar Zo zal iedere belastingplichtige via zijn aangifte personenbelasting het bestaan moeten melden van een juridische constructie waarvan hij ofwel oprichter ofwel begunstigde of potentieel begunstigde is (art. 307, 1, vierde lid WIB 92).

9 De belastingplichtige zal enkel het bestaan van dergelijke constructie moeten melden. De aangifte slaat dus niet op de goederen of de rechten die in de constructies zijn ondergebracht. Niet enkel de door de belastingplichtige opgezette constructies maar ook deze die door zijn echtgenoot en door zijn kinderen waarover hij het ouderlijk gezag uitoefent zijn opgericht, moeten worden gemeld. Wat men juist onder een juridische constructie moet verstaan, wordt uitvoerig omschreven in het nieuwe definitieartikel 2, 1, 13 WIB 92. Dit artikel viseert twee categorieën van juridische constructies waarvan het bestaan moet worden gemeld. De eerste categorie viseert voornamelijk de trusts en gelijkaardige fiduciaire structuren en de tweede categorie de in het buitenland gevestigde entiteiten die geen of weinig belastingen betalen. De buitenlandse entiteiten die door de wetgever worden bedoeld, zijn ondertussen bij Koninklijk Besluit vastgelegd (K.B. van 19 maart 2014 tot uitvoering van art. 2, 1, 13,b), tweede lid WIB 92 ingevoegd bij de Wet van houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013, B.S. 2 april 2014). Bij het vastleggen van de lijst van de buitenlandse entiteiten die weinig of geen belastingen betalen heeft de wetgever zich duidelijk laten inspireren op een vergelijkbare lijst opgenomen in bijlage 1 van het voorstel tot aanpassing van de Europese Spaarrichtlijn. Vak XV: Diverse inkomsten Met de herinvoering van het stelsel van de bevrijdende roerende voorheffing maakt de Administratie ook in het vak van de diverse inkomsten opnieuw het onderscheid tussen de niet verplicht en de verplicht aan te geven diverse inkomsten van roerende aard. Het uniforme percentage van 25% voor de roerende inkomsten geldt eveneens voor de diverse inkomsten van roerende aard van artikel 90, 5 tot 7 WIB 92 (art. 171, 3 WIB 92). Zodoende is ook voor deze categorie van inkomsten het onderscheid dat de wetgever tot vorig jaar maakte tussen overeenkomsten afgesloten voor of vanaf 1 maart 1990 overbodig geworden. Vak XVI: Bezoldigingen van bedrijfsleiders Bedrijfsleiders kunnen eventueel ook als gelegenheidswerknemer in de horeca worden tewerkgesteld waardoor hun bezoldigingen eveneens kunnen genieten van het afzonderlijke tarief van 33%. Deze bezoldigingen moeten worden vermeld in de nieuwe rubriek 8 van het aangifteformulier (nieuwe code 1422/2422). Vak XIX: Voorheffingen i.v.m. een zelfstandige beroepswerkzaamheid Door de afschaffing van de bijkomende heffing van 4% met ingang van 1 januari 2013, is de rubriek waar de ingehouden bijkomende heffing op sommige roerende inkomsten moest worden vermeld, geschrapt. Luc De Greef

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen WELKOM! Salons Cortina, Wevelgem dinsdag 1 Uiteenzetting thema-avond Inleiding door dhr. Van Wijnendaele, Hubrecht Deel1 : - Wijziging aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569.

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569. Herhaling nieuwe diensten van Bebotax - Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek Online actualiteit op onze website www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw I. Inleiding De effectisering van schuldvorderingen kan gedefinieerd worden als de financiële operatie waarbij een

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

COMPLEXITEIT VAN DE FISCALE VOORDELEN OP WOONKREDIETEN

COMPLEXITEIT VAN DE FISCALE VOORDELEN OP WOONKREDIETEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 COMPLEXITEIT VAN DE FISCALE VOORDELEN OP WOONKREDIETEN Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Figure 1 logo vrouwenraad INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Boeken we vooruitgang sinds 2000? Inhoud Inkomstenbelasting vanuit genderperspectief... 1 Inleiding/het genderperspectief... 5 Enkele

Nadere informatie

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen Nr. 35 Jaargang 33 week 16 22 oktober 2014 Verschijnt wekelijks, behalve in weken 1, 19, 31 35, 44 en 52 Afgiftekantoor Brussel X P2A9387 inhoud facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

Nadere informatie

Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen. Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen

Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen. Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen Auteur(s): Jan Van Dyck Editie: 1434 p. 1 Publicatiedatum: 10 juni 2015 Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit.

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit. Nieuwsbrief DECEMBER 2005 Beste lezer, Hoe anticiperen op de notionele intrestaftrek? Interne meerwaarden op aandelen: rulingcommissie biedt uitweg Programmawet 2006: belasting op beleggingsfondsen Weer

Nadere informatie

FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT

FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT THE POINT BDO NIEUWSBRIEF FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT ACCOUNTANCY Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve FAQ De sociale verkiezingen staan voor de deur

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.945 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2015

Nadere informatie

HET FEDERAAL REGEERAKKOORD

HET FEDERAAL REGEERAKKOORD 1 HET FEDERAAL REGEERAKKOORD EEN EERSTE IMPRESSIE DOOR DE BRIL VAN DE FINANCIEEL PLANNER Na wekenlang zwoegen en zweten staat na de Vlaamse, nu ook de nieuwe federale regering in steigers. Dat zowel het

Nadere informatie

Tak 23 en fiscaliteit : een voortdurend evoluerende combinatie

Tak 23 en fiscaliteit : een voortdurend evoluerende combinatie Tak 23 en fiscaliteit : een voortdurend evoluerende combinatie BERNARD MARISCAL Belastingconsulent, Senior Manager Deloitte Docent ESSF LÉON NIESSEN Belastingconsulent, Director Lane, Clark & Peacock De

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie