Jaarverslag Stichting Fonds Hartewensen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Stichting Fonds Hartewensen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Stichting Fonds Hartewensen

2 Inhoudsopgave Wat is Fonds Hartewensen 2 Hoe komt Fonds Hartewensen aan geld? 2 Hoe kunnen aanvragers hun hartewens in vervulling laten gaan? 2 Bestuur Stichting Fonds Hartewensen 3 Wat hebben wij in 2012 gerealiseerd? - Nieuwsbrief 1 en 2 4 Jaarrekening financiële verantwoording 12 -goedkeuring Bestuur 13 Balans per 31 december Staat van Baten en Lasten Toelichting bij de balans 16 Toelichting bij de staat van baten en lasten 17 In 2012 gerealiseerde projecten 23 Samenstellingsverklaring 25 1

3 Wat is Fonds Hartewensen? Stichting Fonds Hartewensen wil zich inspannen om fondsen te werven voor de hartewensen van de cliënten van de Hartekamp Groep. De Hartekamp Groep is een middelgrote kleinschalig werkende organisatie voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking in Zuid en Midden Kennemerland. In de kuststreek van Castricum via Haarlem naar Lisse heeft de organisatie circa cliënten. Soms gaat het om cliënten die met relatief weinig ondersteuning een (vrijwel) normaal leven leiden. Soms komt daar veel ondersteuning bij kijken en is 7x24-uurszorg geboden. De leeftijd van de cliënten varieert van zeer jonge kinderen tot hoog bejaarde ouderen. Ook de aard van de beperkingen laat grote verschillen zien. Soms alleen een lichte verstandelijke beperking, in andere gevallen een ernstige verstandelijke beperking in combinatie met lichamelijke, psychiatrische en/of zintuiglijke beperkingen. Vrijwel alle cliënten moeten rondkomen met een (Wajong) uitkering. Ook de zorg die bekostigd wordt vanuit de AWBZ is voor hen in financiële zin niet ruimhartig. Bovendien wordt er momenteel sterk bezuinigd op de vergoedingen. Er blijft ook voor hen nog wel eens wat te wensen over. Vandaar de inspanningen van Stichting Fonds Hartewensen. Hoe komt Fonds Hartewensen aan geld? Het Fonds probeert op allerlei manieren zichtbaar te zijn. Via een Nieuwsbrief voor donateurs en sponsors, via publicaties in Vitaal, het relatieblad van De Hartekamp Groep en via de aanwezigheid tijdens beurzen en evenementen. Stichting Fonds Hartewensen kan gelukkig rekenen op een trouwe schare donateurs. Dankzij de donateurs kunnen kleinere aanvragen rechtstreeks door het Fonds gehonoreerd worden. Het komt echter regelmatig voor dat er hartewensen zijn die de financiële draagkracht van het Fonds ver te boven gaan. In die gevallen spant het Fonds zich in om gericht op zoek te gaan naar andere financiële mogelijkheden. Dankzij de inspanningen van een eigen fondsenwerver lukt dit veelvuldig. Daarbij komt de nodige vindingrijkheid kijken. Soms blijkt het benaderen van andere fondsen de juiste weg. In andere gevallen worden bijvoorbeeld bridge drives georganiseerd of wordt er getracht om Rotary clubs te verbinden aan de doelstellingen van Stichting Fonds Hartewensen. Af en toe komt het voor dat leveranciers rechtstreeks worden benaderd om als sponsor van een goed doel op te treden. Een activiteit die vanuit Stichting Fonds Hartewensen een aantal jaren geleden is gestart betreft de samenwerking met de Supportactie. Via de loterij van de Support Actie kunnen door de deelnemers niet alleen prijzen worden gewonnen, maar wordt tegelijkertijd een bijdrage geleverd aan het realiseren van hartewensen. Maar liefst 80% van de opbrengst van de Support Actie komt namelijk rechtstreeks ten goede aan Fonds Hartewensen. Door deze bijdragen kunnen wij weer veel wensen realiseren. Kortom er is een veelheid aan fondsenwervende activiteiten. Dat moet ook wel, want er zijn nog steeds onvervulde wensen bij de cliënten van De Hartekamp Groep. Hoe kunnen aanvragers hun hartewens in vervulling laten gaan? Aanvragen aan het Fonds kunnen worden gedaan via een aanvraagformulier dat via de site van Fonds Hartewensen (via is te downloaden. Doorgaans worden de hartewensen via medewerkers van De Hartekamp Groep aan het Fonds doorgegeven. Een aanvraag moet zo duidelijk mogelijk worden gemotiveerd. De aanvraag wordt vervolgens besproken tijdens de bestuursvergaderingen (1 maal per 6 weken). Het Bestuur besluit dan om de wens uit eigen gelden te realiseren of onze fondsenwerver gaat aan de slag om de wens uit te zetten bij sponsoren of fondsen. 2

4 Bestuur Stichting Fonds Hartewensen. Het Bestuur van Stichting Fonds Hartewensen bestaat uit: Dhr. R. Binnendijk - voorzitter Dhr. A. van Houten - penningmeester Mw. N. Haan - secretaris Mw. A. Kotmann - lid Dhr. M. de Bruine - lid Dhr, Th. Van der Laan lid In de loop van 2012 is mevrouw T. Pronk aangesteld als fondsenwerver Rooster van aan- en aftreden sinds herbenoemd Dhr. R. Binnendijk - 1 januari Dhr. A. van Houten lid 11 augustus 2005 Dhr. A. van Houten penningmr- 1 november Mw. N. Haan - 19 juli Mw. A. Kotmann - 1 december Dhr. M. de Bruine - 16 januari Dhr Th. Van der Laan 12 december ANBI instelling De Stichting Fonds Hartewensen is een ANBI-instelling. Het fiscale nummer is Kamer van Koophandel De Stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer Wat hebben wij in 2012 gerealiseerd? In halfjaarlijkse nieuwsbrieven willen wij de voortgang van het werk van de Stichting Fonds Hartewensen verantwoorden. Daarin staat een selectie van de projecten, die zijn gerealiseerd. In Vitaal hebben wij de voorlaatste pagina om per kwartaal verslag te doen van onze activiteiten. Voor het overzicht van de gerealiseerde projecten, zie pagina 23 van dit verslag In voorgaande verslagen namen wij gegevens op met betrekking tot Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Omdat deze activiteit niet door het fonds wordt aangestuurd hebben wij besloten deze registratie met ingang van dit jaarverslag te laten vervallen. 3

5 4

6 5

7 6

8 7

9 8

10 9

11 10

12 11

13 Jaarrekening 2012 Financiële verantwoording. Omdat Stichting Fonds Hartewensen de hartewensen van cliënten van de Hartekamp Groep in vervulling laat gaan met het geld van anderen, wordt jaarlijks een financiële jaarrekening opgesteld. Deze wordt voor Fonds Hartewensen vanaf het boekjaar 2012 voorzien van een samenstellingsverklaring door een onafhankelijke accountant. Uit de Jaarrekening 2012 blijkt dat in totaal voor een bedrag van ruim euro aan hartewensen in vervulling is gegaan. Grondslagen voor financiële verslaggeving Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen, zoals vastgesteld door het bestuur. De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Activiteiten De activiteiten van Stichting Fonds Hartewensen, statutair gevestigd te Heemstede bestaan voornamelijk uit werven van fondsen voor de hartewensen van de cliënten van De Hartekamp Groep. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve betreft het deel van het eigen vermogen met een beperkte bestedingsmogelijkheid. Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan 12

14 het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de bate is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. 13

15 Balans per 31 december 2012 Activa 31 dec dec Liquide middelen - Girorekening Spaarrekening Vorderingen - toezegging Nuts Ohra Rente Spaarrekening TOTAAL ACTIVA Passiva 31 dec dec Eigen vermogen - Algemene reserve resultaat lopend boekjaar Bestemmingsreserves t.b.v. overlopende projecten wervingskosten familievereniging Schulden korte termijn - nog te betalen projectkosten Hartekamp vooruitontvangen bedragen projecten TOTAAL PASSIVA

16 Staat van Baten en Lasten Werkelijk Werkelijk BATEN giften en schenkingen nalatenschappen hartewensvrienden Baten uit eigen fondsenwerving interest BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING LASTEN Besteding aan doelstelling verstrekte subsidies uitvoeringskosten eigen organisatie bestuurskosten wervingskosten Totaal uitvoeringskosten TOTAAL LASTEN Resultaat voor mutatie bestemmingsreserve af: Mutatie bestemmingsreserve RESULTAAT na mutatie bestemmingsreserve

17 Toelichting bij de balans 2012 Liquide middelen De bankrekening loopt bij de ING-bank en heeft nummer De Zakelijke Renterekening is een internetspaarrekening bij de ING-bank met momenteel een (dalende) rente van 1,55 % per jaar (vorig jaar 1,8%). Het eindsaldo van de zakelijk renterekening 2011 is inclusief de lopende rente over Eigen vermogen/algemene reserve Het resultaat over 2012 is toegevoegd aan de algemene reserve. Bestemmingsreserve De bestemmingsreserve wordt gevormd door overlopende projecten uit 2012 en reeds aangegane verplichtingen van projecten die in 2013 worden gerealiseerd. Dit onderdeel is afgerond met een extra reserve voor wervingsaktiviteiten Eigen vermogen toevoeging vanuit bestemmingsreserve resultaat lopend jaar totaal Bestemmingsreserve tbv toekomstige projecten Landkroon inzake Duinhuis Spinning Marathon Ik Praat expositie verbinding verbeeld t Veer 1 a/b inzake Kinderwens Davids Schoutens P. Lens Diakonie Prot. Gemeente stand per 31 december reservering familievereniging reservering wervingskosten totaal ultimo van het jaar totaal eigen vermogen

18 schulden op korte termijn nog te betalen projectkosten Bolwerksepoort, kerstviering Wii pakket Reviusstraat 546 Schutterskwartier Heemskerk, balkonaankleding Duinoord, herinneringspad 2 november Abeel, zitzak 50 SC Advertising, inzake kalender t Veer laptop clientenraad 869 Plataan 1, disco set met accessoires 600 Normandiëlaan 558 t Veer 1 a/b, deelname aktiviteiten 530 Speel-o-theek Duinoord 460 Duinwijklaan, magneetborden 312 Duinoord, bloembollenactie 94 totaal nog te betalen projectkosten De Hartekamp Groep 368 Vooruitontvangen bedragen projecten Storting UPS inzake speelwerktuigen Nelis van Dril ING Sloepenproject Weeshuis der Doopsgezinden Opbrengst Bridge Drive, snoezelkar Stichting 4 Gebroeders Heemstedeloop, crosstrainer Nalatenschap L. vd Loo Schenking P. Lens D. Slegt UPS 500 DC 't Hof, storting Donker 225 Heemstedeloop, bewegingsagogie t Veer, 2 schommels t Veer, hoog/laagtafels, Bavostichting Motomed Duinhuis, St. Zabawas en Phelpsstichting Kinderboerderij, A. v.d. Bos en Hartekamp Nalatenschap Mevrouw Van der Loo, kerstgroep Duinwijklaan, bankjes Dagcentrum 't Hof, van J.J. de Groot Baloe en kindercentrum, Nelis van Dril totaal vooruitontvangen bedragen projecten totaal schulden op korte termijn

19 Toelichting bij de staat van baten en lasten. Baten Nalatenschappen Via een notaris ontvingen wij een legaat van mevrouw Bijnsdorp Nalatenschappen mevrouw J. Bijnsdorp 907 mevrouw L. van der Loo Giften De ontvangen giften in een kalenderjaar worden onder deze titel verantwoord, voor zover de projecten in dat jaar zijn gerealiseerd Giften bestemming algemeen totaal ontvangen ontvangen in 2012, nog niet besteed ontvangen in 2010, bestemd voor ontvangen in 2011, nog niet besteed Toezegging Nuts Ohra, besteed in totaal

20 giften en schenkingen bestemming Nuts Ohra UPS speelobjecten Harteheem Rabobank Bollenstreek Nelis Van Dril ING, inzake sloepenproject Hartekamp Weeshuis der Doopsgezinden Stichting Hulpactie Haarlem Bridge Drive Rabobank IJmond Steunfonds St. Gehandicaptensport Van Wijngaarden, zitzak Heemstedeloop Rabo Ijmond SNS bank 750 Kalenderverkopen 602 J. Sarlet 500 D. Slegt UPS 500 Oranjefonds burendag 500 Donker inz DC 't Hof 225 specificatie giften giften en schenkingen algemeen Stichting 4 Gebroeders F. Lauer A. Hammond 500 STBC inzake De Spil P. Lens 500 bridge drive Hartekamp totaal algemeen

21 giften en schenkingen 2011 bestemming UPS, Baloe Hartekamp Groep Nelis van Dril Rabobank Velsen Noord J.J. de Groot Rode Kruis, ballenbad, Duinhuis Junior Kamer IJmond Phelps Stichting Van Wessem Stichting Zabawas Bavostichting St Aviom St Hulpactie Haarlem Stichting Dorodarte Kennemer College HKG, sponsorloop A. v.d. Bos gemeente Heemstede Kalenderverkopen Gemeente Heemstede Davids Schoutens Rabobank IJmond J. Lens College van Diakenen Protestantse Gemeente P. Mijer BV 800 Kinderkerk/Immanuelkerk 678 Johan Cruyff Foundation 600 Ter Haar Ornamental Flowers 250 Sport Support 230 totaal bestemming Hartewensvrienden In 2012 is de jaarlijkse acceptgiro in mei verstuurd aan 275 adressen, Daarvan hebben er 153 donateurs betaald. Met de nieuwsbrief van december is het adressenbestand uitgebreid naar 641 adressen, waarbij 49 donateurs een bedrag overmaakten. Gemiddeld betalen donateurs in ,04 (v.j. 39,17) Hartewensvrienden Donateurs periodieke overschrijvingen incasso's 40 subtotaal supportactie incidentele giften totaal

22 Intrest De ontvangen intrest betreft de rente van de zakelijke renterekening. De rentevergoeding is in de loop van het jaar gedaald van 1,8% naar 1,55% Intrest Spaarrekening Lasten Bestuurskosten De bestuurskosten omvatten administratieve kosten, waaronder kosten ING-bank en kosten KvK, automatiseringskosten, declaraties van bestuursleden voor gemaakte kosten en overige kosten. Met de wervingskosten worden de activiteiten rond fondsenwerving ondersteund Bestuurskosten Administratiekosten kosten ING kosten KvK drukwerk 337 acceptgiro's totaal Automatiseringskosten Dell laptop 699 Dell supplies Antivirusprogramma Mc Afee 56 totaal Kosten bestuurders ACJ van Houten Nel Haan totaal overig afscheid bestuurslid en fondsenwerver 665 diverse kosten totaal totaal bestuurskosten Wervingskosten Net affairs vertaling jaarverslag 2012 tbv UPS 648 kosten presentatie 158 Zwetsloot consumpties Bridge Drive fondswerving on line 249 vakblad fondsenwerving 223 totaal wervingskosten totaal uitvoeringskosten eigen organisatie

23 Projecten Betreft de kosten van betaalde projecten, die ook in dit jaar volledig zijn gerealiseerd Verstrekte subsidies betaalde projecten toegezegd in 2012 betaald in toegezegd in 2011, betaald in was toegezegd in transitoria totaal

24 IN 2012 GEREALISEERDE PROJECTEN Divisie Hartekamp Dagbesteding IJmond Kind/Jeugd bedrag duofietsen kalenders Wii Hartekampbreed spraakcomputer tafeltennistafel discoset 600 kosten herinneringspad 541 voerruif boerderij 535 hooiruiven 524 Paastheater en - brunch 436 plantenbakken 353 ijskar motordag duinoord 150 bloembollenactie 94 bridge drive aanpassen tuin DC 't Hof DC 't Veer, hoog/laagtafels computers Jansje Albert Schweitzerlaan, tuindoeken en waterornament 999 DC 't Hof, 2 flatscreens 998 Juttershof, plantenbakken 683 DC IJmuiden, LED TV 635 DC 't Veer, deelname activiteiten 530 duinoord speel-o-theek 463 Bakenessergracht, beamer 444 Abeel, zitzak en nagelvaste stoelen buitenbedbox 't Veer De Weid 6-8, opknappen tuin kinderwens 't Veer bedombouw stofafzuigmobiel kerstbeleving Harteheem Juma,tuindoeken en fontein 927 Schutterskwartier, zwemmen met dolfijnen, jeepsafari 800 t Veer, draagbare spelcomputer Sportdag Samen Sterk duinhuis, Motomed Hermelijn, dagje uit 769 Reviusstraat, voetbalwedstrijd Oranje 334 huur busjes dagje uit 300 sprookjeswonderland

25 IN 2012 GEREALISEERDE PROJECTEN vervolg Divisie Kleinschalig Wonen bedrag Duinwijklaan, bankjes Portugalstraat, Kettlerloopband Duinwijklaan, zitzak Velserbroek, waterviolier, burendag 622 Normandiëlaan, musicaluitje 607 Portugalstraat, draagbare DVD's 500 Portugalstraat, computer 496 Duinwijklaan, karaokeset Vrijetijdsbesteding de Witstraat, dagje Efteling Bewegingsagogie side by side fiets Schiplaan, home trainer 429 Wii totaal totaal

26 25

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

2010 STICHTING KERK EN WERELD

2010 STICHTING KERK EN WERELD Rapport inzake de jaarrekening 2010 STICHTING KERK EN WERELD te Utrecht Inhoudsopgave Blz. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 4 Balans per 31 december 2010

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Utrecht,18 juli 2012 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Activiteitenverslag 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 14 Staat van baten en lasten 2011 15 Toelichting 16 Overige gegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Succesvol bouwen aan een betere toekomst

Jaarverslag 2008. Succesvol bouwen aan een betere toekomst Jaarverslag 2008 Succesvol bouwen aan een betere toekomst Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter 2 1. Doelstelling 3 2. Uitwerking doelstelling 3 3. Missie 3 4. Geschiedenis

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Stichting De Upside van Down 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013

Stichting De Upside van Down 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave Pagina 1. ACCOUNTANTSRAPPORT 1.1 Beoordelingsverklaring 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Bestuursverslag 2013 5 2. JAARREKENING 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2012

Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2012 Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2012 CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO & KerkinActie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 De hand aan de ploeg slaan De ploeg van de nieuwe tractor moet nog bijgesteld worden Van Dorp Foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus 661

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. J.J. de Vries

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Financieel katern

Jaarverslag 2013. Financieel katern Jaarverslag 2013 Financieel katern Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6 Kasstroomoverzicht 2013 7 Verschillenanalyse

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 2014 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam Stichting Guusje Nederhorst Fonds te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoud Pagina BESTUURSVERSLAG Algemeen Activiteitenverslag Begroting 2015 Toekomstbeleid 3 4 6 8 9 JAARREKENING 2014 Balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen te Verslag inzake jaarstukken 2014 7 mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG 2014 1 Algemeen 4 2 Medewerkers 5 3 Jaarverslag 5 4 Resultaatvergelijking 6 FINANCIEEL VERSLAG 2014 Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 23 april 2014 Utrecht, 23 april 2014 VSB Vermogensfonds INHOUDSOPGAVE Verslag

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8

INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 25 AUGUSTUS 2009 TOT

Nadere informatie