sgb STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "sgb STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN"

Transcriptie

1 sgb 2009 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

2

3 sgbstichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag e boekjaar ZWAANSVLIET AP AMSTERDAM TELEFOON (020) FAX (020) INTERNET

4

5 Inhoud SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN 5 Profiel 6 Kerncijfers VERSLAG VAN HET BESTUUR 7 Voorwoord 7 Ontwikkelingen boekjaar Financiële gang van zaken 16 Statutaire functionarissen JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten boekjaar Toelichting behorende tot de jaarrekening Toelichting op de balans 26 Toelichting op de Staat van baten en lasten 27 Toelichting op de beleggingen OVERIGE GEGEVENS 29 Verklaring van de accountant sgb Jaarverslag 2009 pag. 3

6 sgb Jaarverslag 2009 pag. 4 Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven

7 Spaarloonfonds voor de grafische bedrijven Profiel Het Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven (SGB) verzorgt voor de grafimediabranche sinds 1969 de collectieve bedrijfstakspaarloonregeling en de vrijwillige extra spaarloonregeling. De werkgever draagt op grond van de cao voor de werk - nemer jaarlijks 1,05% van het brutoloon sociale verzekeringen (tot maximaal 478 in 2009) af aan het SGB tenzij de werknemer de keuze heeft gemaakt voor deelname aan de levensloopregeling of uitbetaling in de vorm van loon. Het SGB schrijft het spaarloon bij op een geblokkeerde rekening op naam van de betreffende deelnemer. Het is een geblokkeerde rekening. Na vier volle kalenderjaren valt het spaarloon over één kalenderjaar vrij en wordt dan overgeschreven naar de vrije spaarrekening. De deelnemer ontvangt over de uitstaande tegoeden jaarlijks rente. In aanvulling op de bedrijfstakregeling kan, als de werkgever daarvoor afspraken maakt, extra spaarloon worden opgebouwd tot het toegestane fiscale maximum. Sinds enige jaren is dat 613. Voor de werknemer en de werkgever is het spaarloon vrij van heffing loonbelasting, heffing premies sociale verzekeringen en grafische fondsen. De werkgever betaalt wel een algemene heffing van 25% over het spaarloon. sgb Jaarverslag 2009 pag. 5

8 Kerncijfers Aan het einde van resp. over de jaren 2005 t/m Aantal werkgevers Aangesloten werkgevers Aantal werknemers Actieve werknemers Loon en spaarloon Premieloon werkgevers Collectief spaarloon Extra spaarloon en verlofsparen Extra spaarloon Verlofsparen Rente Rentebijschrijving Rentevergoeding in % geblokkeerde spaarrekeningen 2,6 3,8 3,7 4,0 3,3 vrije spaarrekeningen 2,1 3,5 3,5 3,8 3,0 verlofspaarrekeningen 3,7 3,6 3,9 3,2 Uitbetalingen Spaarloon Administratiekosten Beleggingen Balanswaarde beleggingen Beleggingsopbrengsten Totaal rendement in % 4,6 2,2 3,5 4,2 4,6 Vermogen Spaarsaldi Algemene reserve Beleggingsreserve Totaal N.B.: alle bedragen van de kerncijfers zijn afgerond op duizenden euros. 1 Exclusief nieuwe deelnemers per Zie toelichting pag Zie toelichting pag. 24 sgb Jaarverslag 2009 pag. 6

9 Verslag van het bestuur VOORWOORD Met het jaarverslag 2009 legt het bestuur van het Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven (SGB) aan belang - hebbenden verantwoording af over het gevoerde beleid. Daarnaast wordt op een aantal voor het fonds belangrijke terreinen een vooruitblik gegeven. De jaarrekening 2009 is door KPMG Accountants N.V. gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. De accountantsverklaring is opgenomen op pagina 29. Financiële positie SGB Na een diepe wereldwijde recessie in 2008 is de bewegelijkheid van de financiële markten in het verslagjaar geleidelijk afgenomen. Het ingrijpen van de overheden heeft de consumptieve vraag ondersteund en de onzekerheid op de financiële markten gereduceerd. De economische voor - uitzichten zijn daardoor verbeterd. Herstel van de economie zal echter, zo is de algemene verwachting, nog wel enige tijd vergen. Eind 2008 had het bestuur SGB besloten de aandelen - portefeuille te verkopen en te herbeleggen in bedrijfsobligaties. Door te sterke schommelingen werd niet langer voldaan aan de doelstelling van het fonds om voor deel - nemers redelijk stabiele beleggingen te hebben. Op basis van de strategische beleggingsportefeuille werd het vermogen in 2009 volledig belegd in vastrentende waarden waarvan 50% in staatsobligaties en 50% in bedrijfsobligaties. Het rendement kwam over 2009 uit op 4,6%. De beleggingsopbrengsten bedroegen in het verslagjaar 10,9 miljoen. Het belegd vermogen nam af van 240,8 miljoen eind 2008 naar 235,5 miljoen eind De afname wordt vooral veroorzaakt door een dalend aantal deelnemers als gevolg van de krimpende werkgelegenheid in de grafimediabranche en het hogere saldo aan uitbetalingen. Het totaal van de algemene reserve en de beleggingsreserve steeg van 7,4 miljoen eind 2008 naar 11,8 miljoen. De reservepositie van het fonds, de verhouding tussen het vermogen van het fonds minus de kortlopende schulden en de spaarloontegoeden van deelnemers, verbeterde en steeg van 103% naar 105%. Het fonds vergoedde in 2009 over de geblokkeerde spaarrekeningen aan deelnemers een gemiddelde rente van 2,6%. Vorig jaar was dat nog 3,8%. De rente vertoonde een da - lende tendens. In het licht van de huidige marktontwikkelingen en samenstelling van de beleggingsportefeuille wordt ook voor het komend jaar rekening gehouden met een relatief beperkt beleggingsrendement dat substantieel lager zal liggen dan het gemiddelde rendement over het afgelopen jaar. Toekomst bedrijfsspaarregelingen In het verslagjaar heeft de overheid geen verdere plannen ontwikkeld met betrekking tot de toekomst van bedrijfs - spaarregelingen. Eerder had zij aangegeven te willen investeren in de levensloopregeling en wel wat te zien in een Werkbudgetregeling, een regeling om werknemers te laten investeren in inzetbaarheid of inkomensaanvulling. Door deze onzekerheid blijft de horizon voor de spaarloonregeling en voor het beleggingsbeleid relatief kort. Tot slot Het bestuur bedankt de Deelnemersraad SGB en de Commissie voor Beleggingen en risicomanagement voor haar inbreng en adviezen die in 2009 zijn uitgebracht. ONTWIKKELINGEN BOEKJAAR 2009 Algemeen Via de collectieve cao-spaarregeling van het SGB waarbij via de werkgever 1,05% van het gemaximeerde brutoloon sociale verzekeringen wordt gespaard, werd 13,0 miljoen op de spaarrekeningen bijgeschreven. Aan extra spaarloon werd voor 6,0 miljoen bijgeschreven. In 2008 was dat resp. 13,7 miljoen en 6,7 miljoen. De afname van het spaarvolume wordt veroorzaakt door de teruglopende werkgelegenheid in de grafimediabranche. Als gevolg van technologische ontwikkelingen, internationale concurrentie en de conjunctuurgevoeligheid van de producten en diensten nam het aantal deelnemers met 8,5% af van naar De deelname aan SGB heeft in 2009 weinig concurrentie ondervonden van de levensloopregeling. Het aantal deelnemers dat koos voor levensloop nam af van 430 eind 2008 naar 393 eind Het spaarloonfonds wil een aantrekkelijke rente vergoeden. De in 2009 vergoede rente op de geblokkeerde rekening lag in lijn met de doelstelling van het fonds. Over de geblokkeerde spaarloontegoeden is een gemiddelde rente vergoed sgb Jaarverslag 2009 pag. 7

10 Verslag van het bestuur van 2,6%, de gemiddelde marktrente voor vergelijkbare rekeningen bedroeg 2,2%. In dit verslag wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan achterliggende externe en interne ontwikkelingen, de ontwikkelingen van de spaarrekeningen en de vergoede rente, de in rekening gebrachte administratiekosten en de ontwikkelingen in het vermogensbeheer ten behoeve van het fonds. Economische ontwikkelingen en de vermogenspositie SGB Als gevolg van de financiële crisis zag het bestuur zich eind 2008 genoodzaakt om de aandelenportefeuille (ongeveer 10% van het fondsvermogen) te verkopen en te herbeleggen in vastrentende waarden. Door de sterke schommelingen in de waarde van de beleggingen werd niet meer aan de doelstelling van het fonds voldaan om voor deelnemers redelijk stabiele beleggingen te hebben. Volgens plan is het fondsvermogen vervolgens volledig uitgezet in vastrentende waarden waarbij 50% is belegd in bedrijfsobligaties en 50% in staatsobligaties. In het verslagjaar is de bewegelijkheid van de financiële markten geleidelijk afgenomen. Het ingrijpen van de overheden heeft de vraag ondersteund en de onzekerheid op de financiële markten gereduceerd. De economische vooruitzichten zijn daardoor verbeterd. Er bestaat echter onzekerheid over de ontwikkeling op de korte en middellange termijn. De vraag is hoe het herstel zich houdt en wanneer de overheden hun stimuleringsmaatregelen gaan afbouwen. De verwachting is dat de rente op termijn zeer geleidelijk zal gaan oplopen bij een in eerste instantie geringe economische groei en lage inflatie. Op grond van deze economische factoren en de voorziene ontsparing bij deelnemers als gevolg van de kredietcrisis voorzag het bestuur voor 2009 en 2010 een negatief resultaat. De inschatting was dat met de aangepaste beleggingsportefeuille op de korte termijn een zeer beperkt gemiddeld jaarrendement bereikt zou kunnen worden. De beleggingsopbrengsten zouden bij ongewijzigd beleid lager zijn dan de verwachte uitgaven voor rente en uitvoerings - kosten. De reservepositie die eind % bedroeg, zou daarmee verder verzwakken. In overleg met de Commissie voor Beleggingen en risicomanagement en de Deelnemersraad zijn de uitgangspunten voor het financieel beleid herijkt. Het bestuur heeft daarbij vastgesteld dat SGB gezien moet worden als een kortetermijnbelegger. Dat heeft voor het beleid de volgende consequenties: Gezien de doelstelling van het fonds en de relatief beperkte horizon van de spaarloonregeling kan met de beleggingsportefeuille weinig kredietrisico worden gelopen. Het fonds blijft daarom vooralsnog uitsluitend in (in euro genoteerde) vastrentende waarden beleggen met een gewogen gemiddelde looptijd van minder dan twee jaar. Het fonds streeft naar versterking van haar vermogens - positie. Naast het saldo aan uitstaand spaarloon wordt een reserve aangehouden om risicos op de financiële markten op te kunnen vangen. Er wordt daarbij rekening gehouden met de gewogen gemiddelde looptijd van de portefeuille en de kredietwaardigheid van de staten en instellingen waarin wordt belegd. Naarmate de looptijd toeneemt, neemt het risico voor het fonds toe. In dat geval moet de beleggingsreserve worden verhoogd. Daarnaast speelt de kredietwaardigheid van de staten en instellingen waarin het fonds belegt een rol. Bij een lagere kredietwaardigheid moet een hogere reserve worden aangehouden. De beleggingsreserve voor de huidige portefeuille ligt rond de 3,1%. Verder is besloten dat het fonds, gezien haar huidige financiële positie, aan rente niet méér kan uitkeren dan er aan rendement op de beleggingen binnenkomt onder aftrek van gemaakte kosten. Tot 2009 werd de rente vastgesteld aan de hand van een referentierente (dat is de gemiddelde rente van de beste drie aanbieders in de markt). Een eventuele toeslag op de referentierente was afhankelijk van de hoogte van de reserve en het te verwachten rendement op de beleggingen in de voor - liggende zes maanden. Het streven is nu een marktconforme rente aan te bieden. Eventueel extra rendement wordt gebruikt ter versterking van de reservepositie. In lijn met de uitgangspunten en de marktontwikkelingen heeft het fonds de rente voor de tegoeden op de geblokkeerde rekeningen in 2009 verlaagd van 3,7% naar 1,9%. De rente over de vrije spaarrekening is verlaagd van 3,5% sgb Jaarverslag 2009 pag. 8

11 Verslag van het bestuur naar 1,0%. Ook andere spaarloonaanbieders hebben hun rente in de loop van 2009 verlaagd. Als gevolg van het gevoerde beleid en de ontwikkelingen op de financiële markten heeft het fonds haar vermogenspositie kunnen versterken. De reservepositie eind 2009 bedroeg 105% tegen 103% eind Het fonds heeft nu een solide portefeuille met weinig risico. In het verlengde van beleggingen met weinig risico ligt echter ook de grote kans op een relatief lage rente. Toekomst spaarloon De toekomst van de bedrijfsspaarregelingen spaarloon en levensloop is onzeker. Ondanks het voornemen van het kabinet om in 2007 na overleg met sociale partners met uitgewerkte voorstellen te komen, is het daar nog niet van gekomen. De levensloopregeling biedt werknemers de mogelijkheid om per jaar maximaal 12% van het jaarsalaris belastingvrij opzij te leggen voor tussentijds verlof of vervroegde pensionering. Bij opname van het levensloop tegoed ontvangt de verlofganger per jaar van deelname een extra heffingskorting. De werkgever is geen belastingheffing verschuldigd over de bijdrage voor levens loop. De keuze voor een uitvoerder van de levensloop regeling is vrij. Deelname aan zowel spaarloon als levensloop is wettelijk niet mogelijk. De deelnemer kan jaarlijks kiezen. Ongeveer 1% van de grafici kiest voor levensloop in plaats van spaarloon. De overheid heeft in een reactie op de voorstellen aangegeven wel wat te zien in de Werkbudgetregeling. Tot verdere uitvoering is het nog niet gekomen. Verruiming voorwaarden deblokkering Een werknemer mag het tegoed van een spaarloonregeling onder andere tussentijds deblokkeren voor lijfrentepremies en premies voor een kapitaalverzekering. Een van de voorwaarden daarvoor was dat de polis van de verzekering onbezwaard (dat wil zeggen zonder onderpand) deel uitmaakt van het vermogen van de werknemer of zijn echtgenoot. Met ingang van 1 januari 2009 is deze voorwaarde wettelijk verruimd. De polis mag ook bezwaard deel uitmaken van het vermogen en het kan gaan om het vermogen van de werknemer of zijn fiscale partner in plaats van echtgenoot. De reglementen van het fonds zijn erop aangepast. Uitvoering levensloop De levensloopregeling kan op grond van de wet alleen worden uitgevoerd door banken, verzekeraars en toegelaten instellingen zoals beheerders van beleggingsfondsen. Voor de uitvoering van de levensloopregeling is een vergunning nodig van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het SGB en haar uitvoeringsorganisatie de Grafische Bedrijfsfondsen (GBF) wachten af of de overheid overgaat tot integratie van spaarloon in levensloop dan wel tot de introductie van een Werkbudgetregeling en hoe cao-partijen in de grafimediabranche hierop willen inspelen. Commissie Bakker De commissie Arbeidsparticipatie, in de wandelgangen de commissie Bakker genoemd, adviseerde het kabinet in In haar voorstellen is de commissie voorstander van een zgn. Werkbudgetregeling. Het werkbudget is een persoonsgebonden, zelf te besteden budget voor werknemers. De regeling is bedoeld om werknemers te laten investeren in inzetbaarheid of inkomensaanvulling. Bij inzetbaarheid gaat het om de ontwikkeling van eigen kennis, vaardigheden en competenties. Inkomensaanvulling is aan de orde wanneer de werknemer met deeltijdpensioen gaat, tussen twee banen inzit of een minder belastende functie wil aanvaarden. Bij de financiering van de regeling denkt de commissie onder meer aan de inzet van huidige levensloop/spaarloonmiddelen. Einde SGB-beleggingsrekening Naar aanleiding van de beperkte interesse en de politieke onduidelijkheid over de toekomst van de spaarloonregeling was in 2008 besloten om de samenwerkingsovereenkomst met Achmea Retail Bank met betrekking tot de beleggingsrekening te beëindigen. Voor de huidige deelnemers heeft dat geen gevolgen; zij behouden hun participaties en kunnen desgewenst tot verkoop overgaan. Vanaf 1 januari 2009 konden er via SGB geen participaties in het aandelenfonds meer worden gekocht. Communicatie Het spaarloonfonds onderhoudt de contacten met deelnemers en oud-deelnemers uit kostenoverwegingen meer en meer elektronisch. Zo wordt het jaarlijks fiscaal overzicht van sgb Jaarverslag 2009 pag. 9

12 Verslag van het bestuur het spaartegoed uitsluitend nog elektronisch via mijngbf.nl beschikbaar gesteld. Via deze beveiligde site kunnen deelnemers de opgave voor hun belastingaangifte downloaden en de gegevens overnemen. Wijzigingen statuten en reglementen Statuten De statuten werden tijdens het verslagjaar niet gewijzigd. Via mijngbf.nl site kunnen deelnemers ook hun spaarloonsaldo raadplegen en desgewenst overboekingen verrichten van de vrije spaarrekening naar hun persoonlijke bankreke - ning. In het verslagjaar heeft het bestuur uit kostenoverwegingen besloten om de rekeninghouders met een vrijgevallen saldo onder de 50 te informeren over de mogelijkheden van opname. Deelnemers met een dergelijk gering spaarsaldo, ontvangen voortaan geen papieren rekeningoverzicht meer. Zij kunnen wel de beveiligde website raadplegen. Het betreft circa oud-deelnemers. Het fonds verstuurt het rekeningoverzicht spaarloon met de mutaties nog wel naar het huisadres van de deelnemer. Op de website van de uitvoeringsorganisatie is tot slot algemene informatie opgenomen over de spaarloonregeling en de extra spaarloonregeling, de brochure SGB-spaarregelingen, vragen en antwoorden, de statuten en reglementen van het fonds en de samenstelling, agenda en notulen van de Deelnemersraad. Reglementen Spaarloonreglement Het reglement is aangepast in verband met de verruiming van voorwaarden voor het deblokkeren van spaarloon bij bepaalde verzekeringspremies. Reglement voor de Geschillencommissie In het reglement is een bepaling opgenomen die het aan - wijzen van plaatsvervangende commissieleden mogelijk maakt. FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN Werkgevers Aan het einde van 2009 zijn (v.j ) werkgevers bij het fonds aangesloten. De verdeling van het aantal werk - gevers aan het einde van het jaar naar de verschillende sectoren van de grafimediabedrijfstak is aangegeven in het hiernavolgende overzicht. Sectoren Relatie SGB en GBF De uitvoering van de spaarloonregeling is uitbesteed aan de Grafische Bedrijfsfondsen (GBF). Het bestuur is verant - woordelijk voor het toezicht op de prestaties van de uitvoe - ringsorganisatie op het gebied van de administratievoering en het vermogensbeheer. Het fonds streeft ernaar om in te komen tot een uitbestedingsovereenkomst met de GBF. SGB is daarmee niet langer een aangesloten instelling bij de GBF, maar contractant. De directie van de uitvoeringsorganisatie is sinds 2008 ook geen directie meer van het Spaarloonfonds. Verder maken de bestuursleden van SGB geen deel meer uit van het bestuur van de uitvoe - ringsorganisatie. Grafische bedrijven Zeefdrukbedrijven Grafimedia cao Reprografische bedrijven Aan het grafisch bedrijf verwante bedrijven die uitsluitend op vrijwillige basis deelnemen Papiergroothandel 3 3 Dagbladbedrijven Totaal sgb Jaarverslag 2009 pag. 10

13 Verslag van het bestuur Werknemers Het aantal werknemers dat per 31 december 2009 in dienst is van de hiervoor genoemde werkgevers en op wie de spaarloonregeling van toepassing is, bedraagt (v.j ). In het totaal aantal werknemers zijn aan het einde van het verslagjaar (v.j ) vrijwillige deel - nemers begrepen. Conform wettelijke regels kan een werk - nemer in principe alleen deelnemen aan de spaarloonregeling als op 1 januari van een kalenderjaar sprake is van een dienstverband bij een werkgever. Dit brengt met zich mee dat als gevolg van het verloop in de bedrijfstak het aantal deelnemers in de loop van het boekjaar afneemt. De nieuwe werknemers nemen dan het volgende jaar weer deel aan de regeling waardoor het aantal deelnemers op 1 januari weer stijgt. Per 1 januari 2010 is deze instroom (1 januari 2009 was dit 4.369). Eind 2009 is het aantal deelnemers dat aan de levensloop - regeling deelneemt 393 (v.j. 430). Gelijktijdige deelname aan de spaarloon- en levensloopregeling is niet mogelijk. De verdeling tussen de saldi van de geblokkeerde en vrije rekeningen per 31 december 2009 is in het onderstaande schema weergegeven. SGB beheert rekeningen. Overzicht spaarrekeningen Bedragen Deelnemers per 31 december 2009 (in duizenden ) Geblokkeerde spaarloonrekeningen Vrije spaarrekeningen Totaal Loonbedrag voor spaarloonheffing Het coördinatieloon van werknemers waarover bij de werkgevers spaarloon werd geheven bedraagt in het verslagjaar 1.237,7 miljoen (v.j ,9 miljoen). Dit betekent een daling van 3,9% (v.j. een daling van 1,4%) ten opzichte van vorig jaar. Het spaarloon over 2009 bedraagt 1,05% van het coördinatieloon. Bij de vaststelling van dit coördinatieloon geldt een maximum van 174 per dag. Rentevergoeding spaarrekeningen SGB stelde in het verslagjaar de rente, die over de tegoeden op de spaarrekeningen wordt vergoed, maandelijks vast. Het beleid voor vaststelling van de rente is in 2009 aan - gepast. In 2009 bedraagt de gemiddelde rentevergoeding over de geblokkeerde spaarrekeningen 2,6%, over de vrije spaarrekeningen 2,1%. De rente over de geblokkeerde rekening wordt achteraf jaarlijks op 1 januari bijgeschreven op de vrije rekening. Deelnemers kunnen direct na de rentebijschrijving over hun rentevergoeding beschikken. Ontwikkeling volume Het spaarloon over 2009 bedraagt volgens de jaarafrekening 13,0 miljoen (v.j. 13,5 miljoen). Dit betekent een daling van 4,4%. Uit de algemene middelen van het fonds is inclusief correctie voorgaande jaren (v.j ) aan spaarloon voor arbeidsongeschikte werknemers gedurende het derde ziektejaar gefinancierd. Op grond van de mogelijkheid tot afdracht van extra spaarloon is met betrekking tot het jaar ,0 miljoen (v.j. 6,7 miljoen) afgedragen. De ontwikkeling van het totale saldo van de spaarrekeningen gedurende dit verslagjaar is op de volgende pagina vermeld. Toelichting: Wanneer een werknemer in een andere branche gaat werken, wordt de deelname aan SGB beëindigd als het spaarsaldo wordt opgenomen. Zolang een ex-werknemer nog een tegoed op de SGBspaarloonrekening heeft staan, wordt de deelneming aan het fonds echter normaal voortgezet, zij het, dat geen spaarloon meer wordt bijgeschreven. De jaarlijkse rentebijboeking wordt voorgezet. Van het totaal van spaarloonrekeninghouders nemen eind deelnemers actief deel. sgb Jaarverslag 2009 pag. 11

14 Verslag van het bestuur In duizenden euro s Ontwikkeling volume Saldo per 31 december Bij inzake de collectieve spaarloonregeling: Spaarloon 2009 jaarafrekening Correcties spaarloon voorgaande jaren -/- 27 Spaarloon 2e en 3e ziektejaar inclusief correcties voorgaand jaar 5 Bij inzake de vrijwillige spaarloonregeling: Extra spaarloon Correcties extra spaarloon voorgaande jaren -/ Vervallen spaarsaldi 6 In 2009 bijgeschreven rente Af: Uitbetaald in Mutatie / Saldo per 31 december sgb Jaarverslag 2009 pag. 12

15 Verslag van het bestuur Uitbetaling spaarsaldi Bij de spaarloonregeling is sprake van een opschuifsysteem. De spaargelden vallen vrij nadat het geld vier volle kalenderjaren op de geblokkeerde rekening heeft gestaan. In een aantal in het reglement genoemde gevallen is tussentijdse uitbetaling mogelijk. In het onderstaande overzicht zijn de uitbetaalde spaarsaldi weergegeven, uitgesplitst per reden van uitbetaling. In totaal is in 2009 aan (v.j ) deelnemers 31,6 miljoen (v.j. 27,4 miljoen) uitbetaald. Reden van uitbetaling aantal in duizenden euro s gemiddelden in euro s Algemene uitbetaling: Vrije rekening september 2005 maatregel Tussentijdse uitbetaling: starten eigen bedrijf aankoop woning lijfrenteverzekering en/of kapitaalverzekering aankoop effecten i.v.m. werknemersparticipatie prepensioen studiekosten compensatie onbetaald verlof kosten kinderopvang Totaal Administratiekosten Het spaarloon wordt onverkort op de spaarloonrekeningen van de deelnemers bijgeschreven. De kosten voor het voeren van de administratie van SGB betreffen het aandeel in de administratiekosten van de Grafische Bedrijfsfondsen. Het aandeel van die kosten is in 2009 verlaagd. Door het wegvallen van de beleggingsrekening, de toenemende automatisering en selfservice van deelnemers nemen de kosten voor het fonds af. De in rekening gebrachte kosten daalden van 1,39 miljoen in 2008 naar 1,07 miljoen in De kosten per actieve rekeninghouder bedragen 29 per jaar (v.j. 35). De kosten per rekeninghouder (inclusief ex-werknemers) bedragen ongeveer 10 per jaar (v.j. 13). Uitgedrukt in een percentage van de gemiddeld uitstaande spaargelden bedroegen de administratiekosten 0,46% (v.j. 0,59%). sgb Jaarverslag 2009 pag. 13

16 Verslag van het bestuur Beleggingen In 2009 daalde het belegde vermogen met 5,4 miljoen tot een bedrag van 235,5 miljoen, een daling van 2,2%. De daling werd geheel veroorzaakt doordat het saldo van ontvangen en uitbetaald spaarloon daalde van - 7,0 miljoen tot - 12,6 miljoen. De beleggingsopbrengsten stegen in het boekjaar fors tot 10,9 miljoen (v.j. - 6,1 miljoen). Naast de directe opbrengsten aan rente kon er zelfs enige waardestijging geboekt worden als gevolg van de nog verder dalende rentetarieven in het korte-termijn segment, waar het fonds thans voornamelijk in is belegd. Daarnaast behaalden de bedrijfsleningen een meerrendement door de verbeterde situatie in het bedrijfsleven. Met een rendement van 4,6% kan 2009, met in ogenschouw genomen het verminderde risico op de beleggingen, als een redelijk goed jaar worden beschouwd. Door de kredietcrisis en de daarna optredende economische crisis is in 2008 en in het afgelopen boekjaar regelmatig overleg geweest over de te volgen beleggingsstrategie in relatie tot het voor een spaarloonfonds gewenste risico. Hieruit vloeide voort dat de aandelenportefeuille eind 2008 werd verkocht en de kaders voor de verdeling van de vastrentende beleggingen werden bepaald en voor 2010 in het beleggingsplan vastgesteld. Het totale belegde vermogen is per jaar ultimo geheel belegd in vastrentende waarden en wel geheel in euro leningen. De gemiddelde couponrente gemeten naar nominale waarde bedraagt 4,3% (v.j. 4,7%) bij een gemiddelde looptijd van 1,8 jaar (v.j. 1,5 jaar). Het belang in staatsleningen, de grootste categorie binnen de vastrentende waarden, daalde als percentage van de totale portefeuille van 73,7% naar 48,5%. Het belang in financiële instellingen steeg van 21,6% naar 35,4% en dat in overige leningen van 4,7% tot 16,1%. Van de laatste twee sectoren aan bedrijfsleningen, totaal 51,5% van de portefeuille, is in overeenstemming met bovengenoemde kaders circa 25% belegd in gegarandeerde bedrijfsleningen. Met de bedrijfsleningen wordt beoogd een meerrendement te behalen ten opzichte van staatsleningen. De aandelenportefeuille werd voor eind 2008 geheel verkocht. In het verslagjaar zijn nog enige dividendbetalingen ontvangen. De totale beleggingsopbrengsten, inclusief de intrest rekening-courant Grafische Bedrijfsfondsen, bedroegen over ,9 miljoen (v.j. 6,1 miljoen negatief). Hiervan bedroeg het directe resultaat 10,4 miljoen (v.j. bijna 12,0 miljoen) en het saldo van gerealiseerde en ongerealiseerde waardemutaties, het indirecte resultaat, 0,5 miljoen (v.j. 18,1 miljoen negatief). Het behaalde totaalrendement op basis van waardering naar marktwaarde bedroeg 4,6% (v.j. 2,2%). Het hiernavolgende overzicht geeft voor de onderscheiden beleggingsonderdelen de directe beleggingsinkomsten, de waardemutaties en de totaalopbrengsten alsook de daar - mee behaalde rendementen op basis van waardering naar marktwaarde. Bedragen in duizenden euro s Beleggingsonderdeel Beleggings- Direct Waarde- Indirect Totaal Totaal inkomsten rendement mutaties rendement opbrengsten rendement in % in % in % Vastrentende waarden , , ,6 Aandelen Totaal , , ,6 sgb Jaarverslag 2009 pag. 14

17 Verslag van het bestuur De volgende tabel geeft een overzicht van de verdeling van de beleggingen, waarbij voor de vastrentende waarden tevens de verdeling naar looptijd is weergegeven. In de vergelijkende cijfers 2008 zijn een lening op schuldbekentenis en een deposito in de huidige vastrentende subcategorieverdeling opgenomen. Bedragen in duizenden euro s Beleggingsonderdeel 31 december december 2008 Balanswaarde % Balanswaarde % Vastrentende waarden Euro: Staatsleningen , ,7 Financiële instellingen , ,6 Overige , ,7 Totaal vastrentende waarden , ,0 waarvan: looptijd meer dan 10 jaar 0 0, ,3 looptijd 6 tot 10 jaar 0 0, ,1 looptijd 1 tot 5 jaar , ,5 looptijd tot 1 jaar , ,1 Aandelen 0 0,0 8 0,0 Totaal zakelijke waarden 0 0,0 8 0,0 Totaal-generaal , ,0 Ten aanzien van de kredietwaardigheid van de debiteuren van de vastrentende portefeuille kan het volgende overzicht worden gegeven: Bedragen in duizenden euro s 31 december december 2008 Balanswaarde % Balanswaarde % AAA , ,4 AA , ,4 A , ,6 BBB\overig , ,6 Balanswaarde , ,0 sgb Jaarverslag 2009 pag. 15

18 Verslag van het bestuur STATUTAIRE FUNCTIONARISSEN (per 31 december 2009) Bestuur SGB Tijdens het verslagjaar is de heer M.M. Visch, aangewezen door de NVJ, teruggetreden. De hierdoor ontstane vacature is vervuld door de heer H.A. Elzerman. Wij danken de heer Visch voor de wijze waarop hij zijn functie vervuld heeft. De bestuursleden worden volgens een rooster van aftreden voor drie jaar aangewezen en zijn telkens nadien terstond herbenoembaar. De samenstelling van het bestuur is per ultimo 2009 als volgt: Naam functie* aanwijzende aftreden organisatie** volgens rooster T.W. van den Broek lid FNV KIEM ultimo 2010 drs. R. Degenhardt voorzitter KVGO ultimo 2010 F. de Haan voorzitter FNV KIEM ultimo 2010 L.J. Hoogenboom secretaris KVGO ultimo 2010 R. Leloux secretaris CNV Media ultimo 2010 H.A. Elzerman lid NVJ ultimo 2011 W.F. Nak lid KVGO ultimo 2011 R.W. Schets lid KVGO ultimo 2012 * Voorzitters en secretarissen vormen het dagelijks bestuur. De heer Degenhardt is fungerend voorzitter in 2009, heer De Haan fungerend voorzitter in De heer Hoogenboom is fungerend secretaris in 2008, de heer Leloux fungerend secretaris in ** Werkgeversorganisatie: Koninklijk Verbond voor Grafische Ondernemingen (KVGO); werknemersorganisaties: FNV Kunsten Informatie en Media (FNV KIEM), CNV Media, Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ). Deelnemersraad Tijdens het verslagjaar is de heer J. Harlaar onverwachts overleden. De heer Harlaar maakte sinds de oprichting van dit college (in 1973) deel uit van de deelnemersraad en was een buitengewoon actief lid. De hierdoor ontstane vacature is tijdens het verslagjaar niet vervuld. De samenstelling van de deelnemersraad is verder niet gewijzigd. De samenstelling van de deelnemersraad is per ultimo 2009 als volgt: aangewezen door FNV Kunsten Informatie en Media: K. Boekholt W.H.J. Dubbeling J.H. de Graaf F.P.M. Haselaar F.J. Hoefnagels C.A.M. Hoendervangers H. Jansen R. Munneke P.J.J. Nijenhuis T.H. Oosterloo T. Rothfusz A.F. Slingschröder R. Veldhuizen vacature vacature vacature aangewezen door CNV Media: C.W. van der Laken G. Poldervaart J. Rooiman Vacature sgb Jaarverslag 2009 pag. 16

19 Verslag van het bestuur Commissie voor Beleggingen en risicomanagement De Commissie bestaat uit tenminste vier door het bestuur gekozen bestuursleden (waarvan ten minste één lid van werkgeverszijde en één van werknemerszijde). Drie door het bestuur gekozen externe adviseurs ondersteunen de Commissie, maar maken daar formeel geen deel van uit. Leden en adviseurs worden volgens een rooster van aftreden voor drie jaar aangewezen. De Commissie wordt bijgestaan door de uitvoeringsorganisatie, die een adviserende rol vervult. Tijdens het verslagjaar hebben zich geen wijzigingen in de samenstelling van de Commissie voorgedaan. De samenstelling van de Commissie is per ultimo 2009 als volgt: naam functie aanwijzende aftreden organisatie volgens rooster Geschillencommissie Tijdens het verslagjaar is de samenstelling van de Commissie niet gewijzigd. Wel werd de secretaris van de Commissie, mevrouw mr. E.M. Kuijken, opgevolgd door mevrouw mr. S.J. Schijf. De samenstelling van de Geschillencommissie is per ultimo 2009 als volgt: naam functie aanwijzende organisatie mr. J.S. Dienske lid KVGO R.E. van Kesteren fungerend voorzitter in 2009 CNV Media J. Spaargaren lid FNV KIEM B. Wals fungerend voorzitter in 2010 KVGO drs. R. Degenhardt voorzitter KVGO ultimo 2010 L.J. Hoogenboom lid KVGO ultimo 2010 R. Leloux lid CNV Media ultimo 2012 W.F. Nak plv. voorz. KVGO ultimo 2011 Adviseurs van de commissie zijn: aftreden volgens rooster: drs. M.J.M. Jochems 1 november 2010 drs. J.L.M.J. Klijnen 22 maart 2010 J.H. Ubas 15 februari 2010 Secretariaat van de Commissie: Advocatenkantoor Kennedy Van der Laan mw. mr. S.J. Schijf Postbus HD Amsterdam Uitvoeringsorganisatie Het bestuur heeft de uitvoering van de administratie, het vermogensbeheer en de bestuursondersteuning gedelegeerd aan een uitvoeringsorganisatie, de Grafische Bedrijfsfondsen (GBF). Om dit nader vorm te geven zal tussen GBF en SGB een uitbestedingsovereenkomst met een service level agreement (SLA) worden afgesloten. Amsterdam, 17 juni 2010 Bestuur van de Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven. Voorzitters: Secretarissen: F. de Haan L.J. Hoogenboom drs. R. Degenhardt R. Leloux sgb Jaarverslag 2009 pag. 17

20 sgb Jaarverslag 2009 pag. 18 Jaarrekening 2009

STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2011 39" BOEKJAAR

STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2011 39 BOEKJAAR STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2011 39" BOEKJAAR ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418 418 FAX (020) 6 442 911 INTERNE'I' WWW.GRAFIMED1AF0NDSEN.NL INHOUD

Nadere informatie

Suwas I Jaarverslag 2009

Suwas I Jaarverslag 2009 Suwas I Jaarverslag 2009 Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I) Jaarverslag 2009 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2009 6 2 Overzicht van het totaalresultaat 2009

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Boekjaar 2012. Inleiding. De financiële positie van SPHD. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Verkort Jaarverslag 2012 1

Boekjaar 2012. Inleiding. De financiële positie van SPHD. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Verkort Jaarverslag 2012 1 Boekjaar 2012 Inleiding Voor u ligt het verkort jaarverslag van Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas (SPHD) over het boekjaar 2012. Het volledige jaarverslag vindt u op onze website: www.pensioenfonds-hunterdouglas.nl.

Nadere informatie

Stichting FUT-fonds Astellas. (in liquidatie) Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.

Stichting FUT-fonds Astellas. (in liquidatie) Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Internetsite : www.pensioenfondsastellas. Stichting FUT-fonds Astellas (in liquidatie) Stichting FUT-fonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag 2003 Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 75 e verslagjaar Kerncijfers, Structuur en Personalia 3 Verslag College van Beheer 9 Beleggingen 15 Pensioenen 18 Actuarieel verslag 21 Verzekerden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens FONDS VOOR GEMENE REKENING HOMBURG DE PRESIDENT Jaarrapport 2010 1 Inhoudsopgave Kerngegevens 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President 5 Jaarrekening 2010

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Stichting VSB Vermogensfonds

Stichting VSB Vermogensfonds Stichting VSB Vermogensfonds Jaarverslag 2014 Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 22 april 2015 Utrecht, 22 april 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave VERSLAG

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2006 Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen Jaarverslag 2006 Inhoud Statutaire gegevens 4 Algemeen 5 Doel 5 CAO 6 SOOB-bijdrage

Nadere informatie

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek Jaarrapport Staal Metaal & Techniek 1 april t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE STAAL METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL STAAL METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN

Nadere informatie

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S G R A F I B E D R IJ F O N D S S C H E F S E N G B F augustus 2008 N I E U W S Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Pensioenfonds PGB zoekt deelnemers voor klantenpanel Nieuwe klanten

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Datum rapport 21 juni 2012 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 9811 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 1. Voorwoord

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014

NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014 JAARBERICHT 2013 NAAMSWIJZIGING PER 30 JANUARI 2014 Eind 2013 heeft de beheerder van het Pyramidefonds besloten om de naam van het beleggingsfonds met ingang van 30 januari 2014 te wijzigen in het Blue

Nadere informatie

slag 2014 ver G jaar SK

slag 2014 ver G jaar SK SKG jaarverslag 2014 Omslag: Langerak, Hervormde Kerk Inhoud Organisatie 2 Profiel van de stichting 3 Meerjarenoverzicht kerngegevens 2011 2014 5 Verslag van het bestuur 6 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP IX/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014

HOLLAND IMMO GROUP IX/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014 HOLLAND IMMO GROUP IX/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Profiel 3 Verslag van de Beheerder 6 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 15 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Financieel katern

Jaarverslag 2013. Financieel katern Jaarverslag 2013 Financieel katern Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6 Kasstroomoverzicht 2013 7 Verschillenanalyse

Nadere informatie

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 PERSONALIA Directie ACTIAM N.V. J. de Wit, voorzitter E.J. van Bergen, directielid G.H.B. Coppens, directielid R.G.H. Verheul, directielid Accountant KPMG Accountants N.V.

Nadere informatie