ANNICK. Personal & Finance VAN CAMPEN. De financiële nieuwsbrief van uw Independent Financial Advisor. Juni 2011 INHOUD NIEUWSBRIEF.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANNICK. Personal & Finance VAN CAMPEN. De financiële nieuwsbrief van uw Independent Financial Advisor. Juni 2011 INHOUD NIEUWSBRIEF."

Transcriptie

1 ANNICK VAN CAMPEN Personal & Finance De financiële nieuwsbrief van uw Independent Financial Advisor Juni 2011 INHOUD NIEUWSBRIEF Edito Financiële planning in tijden van inflatie News Uitwisseling van fiscale informatie in Europa Vastgoedfinanciering Investors corner Arabische landen en Japan zorgen voor onzekerheid Producten & diensten Beleggen in tijden van inflatie Edito De recente ontwikkelingen in de Arabische landen en in Japan doen het herstel van de wereldeconomie haperen. Tegelijk staan de Europese landen voor een moeilijke budgettaire oefening. In deze newsletter leest u waarom de uitkomst van dit alles nog onzeker is. Eén zaak staat vast. Er breekt een tijd van inflatie aan. Het thema inflatie loopt als een rode draad door deze nieuwsbrief. Waarom? Omdat structurele prijsstijgingen uw koopkracht beïnvloeden. In een onrustig economisch klimaat heeft iedere financiële beslissing verstrekkende gevolgen. Hieronder merkt u hoe een verschil in rendement van 1 % totaal uiteenlopende financiële scenario s oplevert. Wist u dat de reële rente van een klassieke spaarrekening lager ligt dan de inflatie? U verliest dus geld terwijl u spaart. Alternatieve beleggingsvormen voor uw geld zijn meer dan wenselijk. Hoe u daaraan begint? Vrij simpel, door deskundig advies in te winnen. Want uw financiële planning verdient een professionele benadering. Als uw persoonlijk financieel adviseur zoek ik graag met u mee naar oplossingen op uw maat. Ik wens u alvast veel leesgenot! Annick Van Campen

2 Financiële planning in tijden van inflatie. Wat brengt spaargeld tegenwoordig op? Voor de meeste mensen nauwelijks genoeg om hun koopkracht te behouden. Hoog tijd dus om enkele alternatieven te bestuderen. Als u tegenwoordig uw geld op een spaarboekje met een gemiddelde jaarlijkse nettorente van 2 % plaatst, dan duurt het 36 jaar vooraleer dit bedrag is verdubbeld. Waarom geen 50 jaar (2 % x 50)? Omdat de kracht van de samengestelde intrest speelt, namelijk op het einde van het jaar brengt de rente opnieuw rente op. Belegt u bijvoorbeeld 1000 euro aan een jaarlijkse intrestvoet van 2 %, dan heeft u na 36 jaar het dubbele. De vraag is: wat kunt u over 36 jaar met 2000 euro kopen? Wellicht minder dan nu, want ook de prijzen van goederen en diensten zullen gestegen zijn. Het verleden heeft aangetoond dat de gemiddelde inflatie over een langere tijd hoger ligt dan de gemiddelde rente op de spaarboekjes. Dit verschijnsel noemt men monetaire waardevermindering. Een verschil in rente van 0,5 % op 36 jaar komt overeen met een vermindering van de koopkracht met ongeveer 17,5 %. Liever alternatief dan traditioneel Wat zou het betekenen mocht uw geld 1 % méér, dus 3 % in plaats van 2 % opbrengen? Om uw inzet te verdubbelen, zou dit u een winst van 12 jaar opleveren. Bij een gemiddeld rendement van 3 % per jaar is uw 1000 euro dus al na 24 jaar verdubbeld. En na 36 jaar beschikt u dan niet over 2000 euro maar over 2851,52 euro. Dat betekent een verschil van 851,52 euro of een meerwaarde van 42,5 %. Deze oefening leert u dat u maar beter op zoek gaat naar beleggingsvormen die meer opbrengen dan de traditionele. Zeker wanneer er, zoals nu, een gevaar voor inflatie bestaat en het spaarbedrag voor een langere periode geblokkeerd staat. Kies liever voor kapitalisatie Besluit? De inflatie doet de opbrengsten teniet, of beter de intresten uit de traditionele geldbeleggingen op korte termijn (spaarboekjes, kasbons, kwaliteitsvolle staatsleningen), en slokt vaak een deel van het geïnvesteerde kapitaal op. U opteert dus beter voor kapitalisatie in plaats van elk jaar uw intresten op te nemen. Ook de fiscale voordelen verbonden aan de aanvullende pensioenvorming (tweede en derde pijler) zijn aantrekkelijk. Deze kunnen het nettorendement van geldbeleggingen verhogen zonder bijkomend risico. Het is voorts belangrijk om zo vlug mogelijk te sparen om optimaal te kunnen genieten van de meerwaarde die de samengestelde intrest biedt. Verlies ten slotte evenmin de voordelen van een combinatie Tak 21 en Tak 23 uit het oog. Aarzel niet om mij te contacteren indien u meer inlichtingen wenst.

3 News Uitwisseling van fiscale informatie in Europa Het voorstel tot wijziging van de Europese Spaarrichtlijn werd in 2010, onder het Belgisch voorzitterschap, niet meer behandeld. Maar ondertussen hebben de lidstaten een politiek akkoord bereikt over de administratieve samenwerking inzake fiscaliteit. Dit akkoord zal formeel worden goedgekeurd tijdens een van de volgende Ecofin-raden. Het akkoord bepaalt dat er een automatische uitwisseling van informatie tussen de lidstaten nodig is, uiterlijk vanaf 2015 en voor maximaal vijf categorieën van inkomsten en activa. Aangezien elke lidstaat vrij kan kiezen tussen minimaal drie inkomstencategorieën waarvoor hij deze uitwisseling wil toepassen, heeft de Luxemburgse minister van Financiën Luc Frieden nu al aangekondigd dat Luxemburg de automatische informatie-uitwisseling van salarissen en pensioenen van niet- Luxemburgers wil toepassen en dit wellicht vanaf 2015, ook op de winstaandelen. Verboden te vissen In eerste instantie zouden de Luxemburgse levensverzekeringsproducten niet onderhevig zijn aan de informatie-uitwisseling. Bovendien blijft elke automatische uitwisseling van informatie ondergeschikt aan de beschikbaarheid van dergelijke informatie bij de fiscale administratie. Volgens een principe van wederkerigheid moeten de lidstaten niet meer informatie versturen dan dat ze ontvangen. Ondanks dit akkoord blijft de bronbelasting (woonstaatheffing), die van toepassing is op het vermogen van niet-ingezetenen, onveranderd. De informatieuitwisseling op vraag tussen de fiscale administraties wordt toegepast sinds 01/01/2011 en heeft, behoudens uitzonderingen, geen terugwerkende kracht. Aan een ander land informatie opvragen over een bepaald persoon (de zogenaamde fishing -methode) is niet toegelaten. Vastgoedfinanciering: de techniek van de gesplitste aankoop. De gesplitste aankoop is een techniek voor successieplanning die gebruikt kan worden bij de aankoop van een onroerend goed. Hoe gaat dit in zijn werk? De kinderen kopen de naakte eigendom van het pand en de ouders het vruchtgebruik. Zo behouden de ouders zowel het gebruik van als de opbrengsten en inkomens uit het pand. Bij hun overlijden wordt het vruchtgebruik automatisch en zonder verschuldigde successierechten overgedragen aan de kinderen. Voorafgaand aan de aankoop van het onroerend goed, kunnen de ouders een schenking doen aan de kinderen voor een bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van de naakte eigendom. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij artikel 9 van het Wetboek der Successierechten worden ingeroepen. Dit artikel bevat een wettelijk vermoeden van vrijgevigheid opgemaakt door de overledene (de ouders) ten bate van de kinderen. Deze vrijgevigheid is vergelijkbaar met een legaat met als gevolg dat de kinderen/naakte eigenaars de successierechten ten bedrage van de volle eigendom van het onroerend goed moeten kunnen dragen bij het overlijden van de ouders. Om deze zware herkwalificatie met fiscale gevolgen te vermijden, kunnen de kinderen een tegenbewijs leveren door bijvoorbeeld aan te tonen dat het vruchtgebruik van het pand is verworven met geld van de ouders en de naakte eigendom met eigen middelen. Gefinancierd met geld van de ouders Maar wat als de kinderen hun deel van de naakte eigendom hebben gefinancierd met middelen die door hun ouders/ vruchtgebruiker vooraf werden geschonken? De fiscale administratie bevestigt dat het volstaat aan te tonen dat de schenking van de fondsen zich heeft voltrokken voor de aankoop van het pand. Indien de notariële akte van aankoop werd voorafgegaan door een voorlopige koopakte, moet kunnen worden bewezen dat de kinderen, als toekomstige naakte eigenaars, over voldoende middelen beschikten op het moment van de onderhandse overeenkomst. Als dit bewijs is geleverd, zullen de kinderen bij het overlijden van de ouders niet belast worden. Andere verwervingstechnieken voor vastgoed kunnen ook een goed alternatief vormen zoals de aankoop in volle eigendom van het pand door de kinderen, gevolgd door de opmaak van een woonrecht, door het afsluiten van een huurcontract voor het leven of door een bruiklening toe te staan aan de ouders.

4 Investors corner Arabische landen en Japan zorgen voor onzekerheid. Net toen er wereldwijd optimisme over een economisch herstel werd gedeeld, braken de Arabische revoluties uit en kreeg Japan af te rekenen met een natuur- en een kernramp. Wat betekent dit voor de belegger? Toen de werkloze universitair Mohammed Bouazizi zichzelf in brand stak, nadat de Tunesische politie zijn vergunning om fruit en groenten te verkopen had afgenomen, kon hij waarschijnlijk niet bevroeden dat zijn wanhoopsdaad zo n grote impact zou hebben. Ineens leken de Arabische dictaturen (Egypte, Libië, Syrië, Jemen, Saudi-Arabië,...) wel dominosteentjes. De uitkomst van al deze Arabische revoluties verzameld onder de naam Arabische Lente is nog verre van duidelijk. Op 11 maart vond in Japan een hevige aardbeving plaats, gevolgd door een tsunami. De natuurramp veroorzaakte de grootste nucleaire catastrofe sinds Tsjernobyl. De schade bedraagt ongeveer 6 % van het Japanse BNP en het herstel zal de torenhoge schuldgraad van het land (> 200 %) beslist niet positief beïnvloeden. Toch lijdt het weinig twijfel dat Japan van deze uppercut zal herstellen. Invloed op de olieprijzen Zowel de Arabische Lente als de Japanse natuur- en kernramp zal wereldwijd effect sorteren. Voor sommige hoogtechnologische producten is de getroffen Japanse regio bijvoorbeeld de enige leverancier ter wereld. Hier dreigen dus op langere termijn onderbrekingen in de wereldwijde aanvoerlijnen. Veel erger is dat de gebeurtenissen in de Arabische wereld en Japan de olieprijzen fors zullen beïnvloeden. Dat zal zich wereldwijd vertalen in verslechterende inflatiecijfers. In die optiek is het van het grootste belang dat de vermolmde Saudische dynastie met westerse steun aan de macht kan blijven aangezien Saudi-Arabië het enige land is dat over voldoende oliereserves beschikt om de dalende productiecapaciteit van Libië op te vangen. Bovendien zal Japan, nu een belangrijk deel van zijn nucleaire industrie is lamgelegd, zeker op korte termijn meer olie moeten invoeren, een evolutie met mogelijk wereldwijde gevolgen indien landen hun huidige kernbeleid zouden herevalueren. Naar een strengere monetaire politiek Er bestaat vanzelfsprekend geen enkel goed moment voor rampen, maar ditmaal was de timing echt wel barslecht. Als gevolg van de steunmaatregelen die werden genomen bij het uitbreken van de crisis, bevond de wereldeconomie zich namelijk net op een kantelmoment. Een agressief monetair beleid wordt in de VS onder druk van de republikeinen almaar meer ter discussie gesteld, terwijl de financiële markten de Europese staten dwingen om flink in hun budgetten te snijden. Ook de monetaire politiek begint te verstrakken. Op 7 april verhoogde de Europese Centrale Bank de kortetermijnrente met 0,25 %. Gezien de ECB (het risico op) de inflatie vrij hoog inschat, zullen er allicht nog renteverhogingen volgen. Een renteverhoging van de Amerikaanse Centrale Bank FED verwachten de meeste analisten pas in Maar hoe dan ook wordt in juni het zogenaamde qualitative easing programma 2 (staatsschuld opkopen met versgedrukt geld) beëindigd. Kansen voor de belegger? De gebeurtenissen in het Midden-Oosten en Japan zijn zonder meer een slechte zaak voor de globale economie. Beide crisissen zijn nog niet uitgekristalliseerd, de volledige impact kan bijgevolg nog niet worden berekend. Het optimisme dat eind vorig jaar door de meeste analisten breed werd uitgesmeerd, zal de komende maanden hoe dan ook zwaar op de proef worden gesteld. Het blijft vooralsnog afwachten of het momentum van groei kan behouden blijven dan wel of het herstel weer zal afkalven. Bovendien vonden beide gebeurtenissen plaats in twee compleet verschillende regio s, een goed gespreide portefeuille is dus een must. Wat betekent dit voor de belegger? Voor hem is de huidige onzekerheid op korte en lange termijn eigenlijk schadelijker dan de bruuske schommelingen op het moment van de ramp zelf. Sinds begin februari zitten de markten in de ijzeren greep van geopolitieke risico s, stijgende olieprijzen, inflatie en het vooruitzicht op een strakker budgettair en monetair beleid. Indien de globale economie toch zijn positief momentum zou kunnen handhaven, zouden de aandelenmarkten verder kunnen blijven herstellen. In dat geval zouden de Arabische Lente en de Japanse rampen zich voor de rationele belegger veeleer als opportuniteiten kunnen aandienen.

5 Producten en diensten Beleggen in tijden van inflatie. Door de inflatie krijgt u tegenwoordig een negatieve reële rente op spaarrekeningen omdat de inflatie hoger ligt dan de rente! U kunt uw beschikbare geld beter in beleggingen steken. Maar in welke? Wellicht kan een dakfonds de uitweg bieden. Dakfondsen beleggen in een ruime selectie van beleggingsfondsen van verschillende fondshuizen (open architectuur), elk met hun eigen specifieke troeven. Daardoor krijgt u toegang tot de knowhow van de beste specialisten in de diverse wereldmarkten, wat meteen voor een goede diversificatie zorgt. De kracht van een dakfonds is dat de beheerder van het dakfonds de gewichten van de verschillende onderliggende fondsen permanent aan de wijzigende omstandigheden kan aanpassen (verhogen/verlagen) en zelfs fondsen kan vervangen. In functie van uw beleggingsprofiel worden drie activaklassen gecombineerd: aandelen, obligaties en/of total return. Een FIXED INCOME-dakfonds (obligatiefonds) belegt uitsluitend in obligatiefondsen. Naast overheids- en bedrijfsobligaties kunnen ook, voor een beperkter deel, alternatieve activa zoals goud (altijd een veilige vluchthaven in tijden van inflatie) en vastgoed worden opgenomen. Fondsen met bedrijfsobligaties presteerden de laatste twee jaar puik, stilaan tijd dus om hierop gedeeltelijk winst te nemen. Voor bedrijven met goede vooruitzichten, heeft een rentestijging een geringe invloed op de obligatiekoers. Ook obligaties uit groeilanden blijven aantrekkelijk: de groeimarkten vertegenwoordigen een goede diversificatie door hun economische groei (hoger dan in het Westen) en hun relatief lage schuldgraad, al blijken ze evenmin immuun voor schokken. Om zich te beschermen tegen inflatie worden ook inflatiegelinkte obligaties opgenomen. Een EQUITIES-dakfonds (aandelenfonds) speelt in op verschillende beleggingsthema s door verschillende fondsen te combineren. De nadruk ligt op de ontwikkelde economieën (UK, West-Europa, Canada en USA) aangevuld met specifieke accenten, zoals groeilanden (bv. Brazilië) en grondstoffen. Een TOTAL RETURN-dakfonds (flexibel gemengd fonds) laat een wereldwijde allocatie toe tussen 50 % en 100 % aandelen in functie van de visie van de beheerder op de marktevolutie. De beheerder heeft de keuze tussen alle andere activaklassen (zoals obligaties, grondstoffen, goud en vastgoed) om op ieder ogenblik het aandelenluik aan te vullen. Het objectief is om op vijf jaar een rendement te bereiken dat vergelijkbaar is met dat van het aandelenfonds maar met een lagere volatiliteit. Tijdens moeilijke beurstijden kan zo n fonds de risico s temperen door over te stappen naar minder risicovolle fondsen. Stop loss en capital gain Dakfondsen zijn langetermijnbeleggingen en blijven risicovol. Om de risico s te beperken, kunt u altijd per fonds een optie verlies beperken (stop loss) en/of optie winst nemen (capital gain) laten activeren, wat uiteraard voor de nodige gemoedsrust zorgt. U kunt ook jaarlijks uw portefeuille laten herbalanceren tussen de verschillende fondsen. Als uw IFA-adviseur overloop ik graag met u de mogelijkheden.

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

Beleggingen. Kwaliteit loont, ook op de beurs OPTIMUM QUALITY. ACTUA Nieuwe namen in het gamma beleggingsverzekeringen!

Beleggingen. Kwaliteit loont, ook op de beurs OPTIMUM QUALITY. ACTUA Nieuwe namen in het gamma beleggingsverzekeringen! Uw Beleggingen oktober juni 2015 2013 ACTUA Nieuwe namen in het gamma beleggingsverzekeringen! COACHING Hoe beleggen voor een minderjarige? OPTIMUM QUALITY OPTIMUM QUALITY OPTIMUM QUALITY FOCUS Kwaliteit

Nadere informatie

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst Uw Beleggingen november oktober 2013 2014 ACTUA Pensioensparen: een appeltje voor de dorst FOCUS Alle expertise van promotor Candriam in één fonds via Belfius Fullinvest! FOCUS Azië: de groeipool onder

Nadere informatie

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden?

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? Uw Beleggingen februari oktober 2015 2013 FOCUS Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen STRATEGIE Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? FOCUS Sterren voor Oost-Europa EDITO Zet

Nadere informatie

MONEYTALK COVERVERHAAL

MONEYTALK COVERVERHAAL MONEYTALK COVERVERHAAL Mediargus met docroom pdf VERMOGENSBEHEER VOLGENS LEEFTIJD Vermogensbeheer berust op fundamentele regels die mee-evolueren met de leeftijd. In de huidige omstandigheden van zeer

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog?

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? Uw Beleggingen oktober maart 2015 2013 ACTUA Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten FOCUS Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? FOCUS Made in

Nadere informatie

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen 2800 Me c h e l e n Ma i l - P 309 595 16d e Ja a r g a n g - Nr. 10-2 s e p t e m b e r 2013 - Ve r s c h ij n t n i e t in au g u s t

Nadere informatie

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS Uw Beleggingen januari oktober 2015 2013 STRATEGIE 10 voorspellingen voor 2015 FOCUS De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen FOCUS Investeren in vastgoed? EDITO Is vastgoed nog interessant

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht Evolutie van uw belegging BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht 2 Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept & Doelstelling van het compartiment BNP Paribas L1

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN!

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! UW FINANCIEEL PLAN STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! Financieel geluk of financiële gemoedsrust kent veel vormen. Een appeltje voor de dorst, een regelmatig en behoorlijk inkomen,

Nadere informatie

Beleggingen. aan de beterhand? Belgische economie. Volatielere markten: koelbloedig blijven is de boodschap

Beleggingen. aan de beterhand? Belgische economie. Volatielere markten: koelbloedig blijven is de boodschap Uw Beleggingen oktober mei 2014 2013 STRATEGIE Volatielere markten: koelbloedig blijven is de boodschap FOCUS Candriam Equities L. Europe Optimum Quality FOCUS Belgische economie aan de beterhand? EDITO

Nadere informatie

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2015

RENDEMENT EN RISICO IN 2015 RENDEMENT EN RISICO IN 2015 UPDATE JULI 2015 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

Beleggingen. Tak 44-verzekeringen: het beste van twee werelden. Technologie: een sector in volle ontwikkeling. Waarom blijft de USD zo zwak?

Beleggingen. Tak 44-verzekeringen: het beste van twee werelden. Technologie: een sector in volle ontwikkeling. Waarom blijft de USD zo zwak? Uw Beleggingen oktober juni 2014 2013 FOCUS Technologie: een sector in volle ontwikkeling ACTUA Waarom blijft de USD zo zwak? FOCUS Tak 44-verzekeringen: het beste van twee werelden EDITO Het is alweer

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Sparen en beleggen Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Inleiding Iedereen wil de grootst mogelijke opbrengst voor zijn spaargeld en voor zijn beleggingen. Mensen verschillen evenwel,

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Beleggingen. De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel. Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? STRATEGIE ACTUA

Beleggingen. De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel. Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? STRATEGIE ACTUA Uw Beleggingen oktober april 2014 2013 STRATEGIE De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel ACTUA Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? FOCUS Small Caps: kleinere bedrijven, groot potentieel!

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2014

RENDEMENT EN RISICO IN 2014 RENDEMENT EN RISICO IN 2014 UPDATE JULI 2014 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6 met praktische tips voor uw spaargeld oktober 2013 Karel Puttemans Product Manager Sparen Zo kiest u de beste spaarrekening p. 9 voorzie! Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie