ANNICK. Personal & Finance VAN CAMPEN. De financiële nieuwsbrief van uw Independent Financial Advisor. Juni 2011 INHOUD NIEUWSBRIEF.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANNICK. Personal & Finance VAN CAMPEN. De financiële nieuwsbrief van uw Independent Financial Advisor. Juni 2011 INHOUD NIEUWSBRIEF."

Transcriptie

1 ANNICK VAN CAMPEN Personal & Finance De financiële nieuwsbrief van uw Independent Financial Advisor Juni 2011 INHOUD NIEUWSBRIEF Edito Financiële planning in tijden van inflatie News Uitwisseling van fiscale informatie in Europa Vastgoedfinanciering Investors corner Arabische landen en Japan zorgen voor onzekerheid Producten & diensten Beleggen in tijden van inflatie Edito De recente ontwikkelingen in de Arabische landen en in Japan doen het herstel van de wereldeconomie haperen. Tegelijk staan de Europese landen voor een moeilijke budgettaire oefening. In deze newsletter leest u waarom de uitkomst van dit alles nog onzeker is. Eén zaak staat vast. Er breekt een tijd van inflatie aan. Het thema inflatie loopt als een rode draad door deze nieuwsbrief. Waarom? Omdat structurele prijsstijgingen uw koopkracht beïnvloeden. In een onrustig economisch klimaat heeft iedere financiële beslissing verstrekkende gevolgen. Hieronder merkt u hoe een verschil in rendement van 1 % totaal uiteenlopende financiële scenario s oplevert. Wist u dat de reële rente van een klassieke spaarrekening lager ligt dan de inflatie? U verliest dus geld terwijl u spaart. Alternatieve beleggingsvormen voor uw geld zijn meer dan wenselijk. Hoe u daaraan begint? Vrij simpel, door deskundig advies in te winnen. Want uw financiële planning verdient een professionele benadering. Als uw persoonlijk financieel adviseur zoek ik graag met u mee naar oplossingen op uw maat. Ik wens u alvast veel leesgenot! Annick Van Campen

2 Financiële planning in tijden van inflatie. Wat brengt spaargeld tegenwoordig op? Voor de meeste mensen nauwelijks genoeg om hun koopkracht te behouden. Hoog tijd dus om enkele alternatieven te bestuderen. Als u tegenwoordig uw geld op een spaarboekje met een gemiddelde jaarlijkse nettorente van 2 % plaatst, dan duurt het 36 jaar vooraleer dit bedrag is verdubbeld. Waarom geen 50 jaar (2 % x 50)? Omdat de kracht van de samengestelde intrest speelt, namelijk op het einde van het jaar brengt de rente opnieuw rente op. Belegt u bijvoorbeeld 1000 euro aan een jaarlijkse intrestvoet van 2 %, dan heeft u na 36 jaar het dubbele. De vraag is: wat kunt u over 36 jaar met 2000 euro kopen? Wellicht minder dan nu, want ook de prijzen van goederen en diensten zullen gestegen zijn. Het verleden heeft aangetoond dat de gemiddelde inflatie over een langere tijd hoger ligt dan de gemiddelde rente op de spaarboekjes. Dit verschijnsel noemt men monetaire waardevermindering. Een verschil in rente van 0,5 % op 36 jaar komt overeen met een vermindering van de koopkracht met ongeveer 17,5 %. Liever alternatief dan traditioneel Wat zou het betekenen mocht uw geld 1 % méér, dus 3 % in plaats van 2 % opbrengen? Om uw inzet te verdubbelen, zou dit u een winst van 12 jaar opleveren. Bij een gemiddeld rendement van 3 % per jaar is uw 1000 euro dus al na 24 jaar verdubbeld. En na 36 jaar beschikt u dan niet over 2000 euro maar over 2851,52 euro. Dat betekent een verschil van 851,52 euro of een meerwaarde van 42,5 %. Deze oefening leert u dat u maar beter op zoek gaat naar beleggingsvormen die meer opbrengen dan de traditionele. Zeker wanneer er, zoals nu, een gevaar voor inflatie bestaat en het spaarbedrag voor een langere periode geblokkeerd staat. Kies liever voor kapitalisatie Besluit? De inflatie doet de opbrengsten teniet, of beter de intresten uit de traditionele geldbeleggingen op korte termijn (spaarboekjes, kasbons, kwaliteitsvolle staatsleningen), en slokt vaak een deel van het geïnvesteerde kapitaal op. U opteert dus beter voor kapitalisatie in plaats van elk jaar uw intresten op te nemen. Ook de fiscale voordelen verbonden aan de aanvullende pensioenvorming (tweede en derde pijler) zijn aantrekkelijk. Deze kunnen het nettorendement van geldbeleggingen verhogen zonder bijkomend risico. Het is voorts belangrijk om zo vlug mogelijk te sparen om optimaal te kunnen genieten van de meerwaarde die de samengestelde intrest biedt. Verlies ten slotte evenmin de voordelen van een combinatie Tak 21 en Tak 23 uit het oog. Aarzel niet om mij te contacteren indien u meer inlichtingen wenst.

3 News Uitwisseling van fiscale informatie in Europa Het voorstel tot wijziging van de Europese Spaarrichtlijn werd in 2010, onder het Belgisch voorzitterschap, niet meer behandeld. Maar ondertussen hebben de lidstaten een politiek akkoord bereikt over de administratieve samenwerking inzake fiscaliteit. Dit akkoord zal formeel worden goedgekeurd tijdens een van de volgende Ecofin-raden. Het akkoord bepaalt dat er een automatische uitwisseling van informatie tussen de lidstaten nodig is, uiterlijk vanaf 2015 en voor maximaal vijf categorieën van inkomsten en activa. Aangezien elke lidstaat vrij kan kiezen tussen minimaal drie inkomstencategorieën waarvoor hij deze uitwisseling wil toepassen, heeft de Luxemburgse minister van Financiën Luc Frieden nu al aangekondigd dat Luxemburg de automatische informatie-uitwisseling van salarissen en pensioenen van niet- Luxemburgers wil toepassen en dit wellicht vanaf 2015, ook op de winstaandelen. Verboden te vissen In eerste instantie zouden de Luxemburgse levensverzekeringsproducten niet onderhevig zijn aan de informatie-uitwisseling. Bovendien blijft elke automatische uitwisseling van informatie ondergeschikt aan de beschikbaarheid van dergelijke informatie bij de fiscale administratie. Volgens een principe van wederkerigheid moeten de lidstaten niet meer informatie versturen dan dat ze ontvangen. Ondanks dit akkoord blijft de bronbelasting (woonstaatheffing), die van toepassing is op het vermogen van niet-ingezetenen, onveranderd. De informatieuitwisseling op vraag tussen de fiscale administraties wordt toegepast sinds 01/01/2011 en heeft, behoudens uitzonderingen, geen terugwerkende kracht. Aan een ander land informatie opvragen over een bepaald persoon (de zogenaamde fishing -methode) is niet toegelaten. Vastgoedfinanciering: de techniek van de gesplitste aankoop. De gesplitste aankoop is een techniek voor successieplanning die gebruikt kan worden bij de aankoop van een onroerend goed. Hoe gaat dit in zijn werk? De kinderen kopen de naakte eigendom van het pand en de ouders het vruchtgebruik. Zo behouden de ouders zowel het gebruik van als de opbrengsten en inkomens uit het pand. Bij hun overlijden wordt het vruchtgebruik automatisch en zonder verschuldigde successierechten overgedragen aan de kinderen. Voorafgaand aan de aankoop van het onroerend goed, kunnen de ouders een schenking doen aan de kinderen voor een bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van de naakte eigendom. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij artikel 9 van het Wetboek der Successierechten worden ingeroepen. Dit artikel bevat een wettelijk vermoeden van vrijgevigheid opgemaakt door de overledene (de ouders) ten bate van de kinderen. Deze vrijgevigheid is vergelijkbaar met een legaat met als gevolg dat de kinderen/naakte eigenaars de successierechten ten bedrage van de volle eigendom van het onroerend goed moeten kunnen dragen bij het overlijden van de ouders. Om deze zware herkwalificatie met fiscale gevolgen te vermijden, kunnen de kinderen een tegenbewijs leveren door bijvoorbeeld aan te tonen dat het vruchtgebruik van het pand is verworven met geld van de ouders en de naakte eigendom met eigen middelen. Gefinancierd met geld van de ouders Maar wat als de kinderen hun deel van de naakte eigendom hebben gefinancierd met middelen die door hun ouders/ vruchtgebruiker vooraf werden geschonken? De fiscale administratie bevestigt dat het volstaat aan te tonen dat de schenking van de fondsen zich heeft voltrokken voor de aankoop van het pand. Indien de notariële akte van aankoop werd voorafgegaan door een voorlopige koopakte, moet kunnen worden bewezen dat de kinderen, als toekomstige naakte eigenaars, over voldoende middelen beschikten op het moment van de onderhandse overeenkomst. Als dit bewijs is geleverd, zullen de kinderen bij het overlijden van de ouders niet belast worden. Andere verwervingstechnieken voor vastgoed kunnen ook een goed alternatief vormen zoals de aankoop in volle eigendom van het pand door de kinderen, gevolgd door de opmaak van een woonrecht, door het afsluiten van een huurcontract voor het leven of door een bruiklening toe te staan aan de ouders.

4 Investors corner Arabische landen en Japan zorgen voor onzekerheid. Net toen er wereldwijd optimisme over een economisch herstel werd gedeeld, braken de Arabische revoluties uit en kreeg Japan af te rekenen met een natuur- en een kernramp. Wat betekent dit voor de belegger? Toen de werkloze universitair Mohammed Bouazizi zichzelf in brand stak, nadat de Tunesische politie zijn vergunning om fruit en groenten te verkopen had afgenomen, kon hij waarschijnlijk niet bevroeden dat zijn wanhoopsdaad zo n grote impact zou hebben. Ineens leken de Arabische dictaturen (Egypte, Libië, Syrië, Jemen, Saudi-Arabië,...) wel dominosteentjes. De uitkomst van al deze Arabische revoluties verzameld onder de naam Arabische Lente is nog verre van duidelijk. Op 11 maart vond in Japan een hevige aardbeving plaats, gevolgd door een tsunami. De natuurramp veroorzaakte de grootste nucleaire catastrofe sinds Tsjernobyl. De schade bedraagt ongeveer 6 % van het Japanse BNP en het herstel zal de torenhoge schuldgraad van het land (> 200 %) beslist niet positief beïnvloeden. Toch lijdt het weinig twijfel dat Japan van deze uppercut zal herstellen. Invloed op de olieprijzen Zowel de Arabische Lente als de Japanse natuur- en kernramp zal wereldwijd effect sorteren. Voor sommige hoogtechnologische producten is de getroffen Japanse regio bijvoorbeeld de enige leverancier ter wereld. Hier dreigen dus op langere termijn onderbrekingen in de wereldwijde aanvoerlijnen. Veel erger is dat de gebeurtenissen in de Arabische wereld en Japan de olieprijzen fors zullen beïnvloeden. Dat zal zich wereldwijd vertalen in verslechterende inflatiecijfers. In die optiek is het van het grootste belang dat de vermolmde Saudische dynastie met westerse steun aan de macht kan blijven aangezien Saudi-Arabië het enige land is dat over voldoende oliereserves beschikt om de dalende productiecapaciteit van Libië op te vangen. Bovendien zal Japan, nu een belangrijk deel van zijn nucleaire industrie is lamgelegd, zeker op korte termijn meer olie moeten invoeren, een evolutie met mogelijk wereldwijde gevolgen indien landen hun huidige kernbeleid zouden herevalueren. Naar een strengere monetaire politiek Er bestaat vanzelfsprekend geen enkel goed moment voor rampen, maar ditmaal was de timing echt wel barslecht. Als gevolg van de steunmaatregelen die werden genomen bij het uitbreken van de crisis, bevond de wereldeconomie zich namelijk net op een kantelmoment. Een agressief monetair beleid wordt in de VS onder druk van de republikeinen almaar meer ter discussie gesteld, terwijl de financiële markten de Europese staten dwingen om flink in hun budgetten te snijden. Ook de monetaire politiek begint te verstrakken. Op 7 april verhoogde de Europese Centrale Bank de kortetermijnrente met 0,25 %. Gezien de ECB (het risico op) de inflatie vrij hoog inschat, zullen er allicht nog renteverhogingen volgen. Een renteverhoging van de Amerikaanse Centrale Bank FED verwachten de meeste analisten pas in Maar hoe dan ook wordt in juni het zogenaamde qualitative easing programma 2 (staatsschuld opkopen met versgedrukt geld) beëindigd. Kansen voor de belegger? De gebeurtenissen in het Midden-Oosten en Japan zijn zonder meer een slechte zaak voor de globale economie. Beide crisissen zijn nog niet uitgekristalliseerd, de volledige impact kan bijgevolg nog niet worden berekend. Het optimisme dat eind vorig jaar door de meeste analisten breed werd uitgesmeerd, zal de komende maanden hoe dan ook zwaar op de proef worden gesteld. Het blijft vooralsnog afwachten of het momentum van groei kan behouden blijven dan wel of het herstel weer zal afkalven. Bovendien vonden beide gebeurtenissen plaats in twee compleet verschillende regio s, een goed gespreide portefeuille is dus een must. Wat betekent dit voor de belegger? Voor hem is de huidige onzekerheid op korte en lange termijn eigenlijk schadelijker dan de bruuske schommelingen op het moment van de ramp zelf. Sinds begin februari zitten de markten in de ijzeren greep van geopolitieke risico s, stijgende olieprijzen, inflatie en het vooruitzicht op een strakker budgettair en monetair beleid. Indien de globale economie toch zijn positief momentum zou kunnen handhaven, zouden de aandelenmarkten verder kunnen blijven herstellen. In dat geval zouden de Arabische Lente en de Japanse rampen zich voor de rationele belegger veeleer als opportuniteiten kunnen aandienen.

5 Producten en diensten Beleggen in tijden van inflatie. Door de inflatie krijgt u tegenwoordig een negatieve reële rente op spaarrekeningen omdat de inflatie hoger ligt dan de rente! U kunt uw beschikbare geld beter in beleggingen steken. Maar in welke? Wellicht kan een dakfonds de uitweg bieden. Dakfondsen beleggen in een ruime selectie van beleggingsfondsen van verschillende fondshuizen (open architectuur), elk met hun eigen specifieke troeven. Daardoor krijgt u toegang tot de knowhow van de beste specialisten in de diverse wereldmarkten, wat meteen voor een goede diversificatie zorgt. De kracht van een dakfonds is dat de beheerder van het dakfonds de gewichten van de verschillende onderliggende fondsen permanent aan de wijzigende omstandigheden kan aanpassen (verhogen/verlagen) en zelfs fondsen kan vervangen. In functie van uw beleggingsprofiel worden drie activaklassen gecombineerd: aandelen, obligaties en/of total return. Een FIXED INCOME-dakfonds (obligatiefonds) belegt uitsluitend in obligatiefondsen. Naast overheids- en bedrijfsobligaties kunnen ook, voor een beperkter deel, alternatieve activa zoals goud (altijd een veilige vluchthaven in tijden van inflatie) en vastgoed worden opgenomen. Fondsen met bedrijfsobligaties presteerden de laatste twee jaar puik, stilaan tijd dus om hierop gedeeltelijk winst te nemen. Voor bedrijven met goede vooruitzichten, heeft een rentestijging een geringe invloed op de obligatiekoers. Ook obligaties uit groeilanden blijven aantrekkelijk: de groeimarkten vertegenwoordigen een goede diversificatie door hun economische groei (hoger dan in het Westen) en hun relatief lage schuldgraad, al blijken ze evenmin immuun voor schokken. Om zich te beschermen tegen inflatie worden ook inflatiegelinkte obligaties opgenomen. Een EQUITIES-dakfonds (aandelenfonds) speelt in op verschillende beleggingsthema s door verschillende fondsen te combineren. De nadruk ligt op de ontwikkelde economieën (UK, West-Europa, Canada en USA) aangevuld met specifieke accenten, zoals groeilanden (bv. Brazilië) en grondstoffen. Een TOTAL RETURN-dakfonds (flexibel gemengd fonds) laat een wereldwijde allocatie toe tussen 50 % en 100 % aandelen in functie van de visie van de beheerder op de marktevolutie. De beheerder heeft de keuze tussen alle andere activaklassen (zoals obligaties, grondstoffen, goud en vastgoed) om op ieder ogenblik het aandelenluik aan te vullen. Het objectief is om op vijf jaar een rendement te bereiken dat vergelijkbaar is met dat van het aandelenfonds maar met een lagere volatiliteit. Tijdens moeilijke beurstijden kan zo n fonds de risico s temperen door over te stappen naar minder risicovolle fondsen. Stop loss en capital gain Dakfondsen zijn langetermijnbeleggingen en blijven risicovol. Om de risico s te beperken, kunt u altijd per fonds een optie verlies beperken (stop loss) en/of optie winst nemen (capital gain) laten activeren, wat uiteraard voor de nodige gemoedsrust zorgt. U kunt ook jaarlijks uw portefeuille laten herbalanceren tussen de verschillende fondsen. Als uw IFA-adviseur overloop ik graag met u de mogelijkheden.

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

ANNICK. Personal & Finance VAN CAMPEN. De financiële nieuwsbrief van uw Independent Financial Advisor. donderdag 23 december INHOUD NIEUWSBRIEF.

ANNICK. Personal & Finance VAN CAMPEN. De financiële nieuwsbrief van uw Independent Financial Advisor. donderdag 23 december INHOUD NIEUWSBRIEF. ANNICK VAN CAMPEN Personal & Finance De financiële nieuwsbrief van uw Independent Financial Advisor donderdag 23 december INHOUD NIEUWSBRIEF Edito Uw geld in 2011 News Financiële oplossingen voor uw pensioen

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid?

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? Inhoudstafel Deel 1. Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? 1. Hoe werkt een spaarrekening eigenlijk?............................... 1 1.1. De rente op uw spaarrekening: basisrente

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij.

Bepaal uw beleggersprofiel. FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij. Via het beleggersprofiel naar een beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers november 2013 Beleggen in vastgoed Huurder of eigenaar, iedereen krijgt in het dagelijkse leven te maken met vastgoed. De meeste eigenaars van een huis zien hun woning meer als een vorm van comfort dan

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

ANNICK. Personal & Finance VAN CAMPEN. De financiële nieuwsbrief van uw Independent Financial Advisor. donderdag 19 augustus INHOUD NIEUWSBRIEF.

ANNICK. Personal & Finance VAN CAMPEN. De financiële nieuwsbrief van uw Independent Financial Advisor. donderdag 19 augustus INHOUD NIEUWSBRIEF. ANNICK VAN CAMPEN Personal & Finance De financiële nieuwsbrief van uw Independent Financial Advisor donderdag 19 augustus INHOUD NIEUWSBRIEF Edito De pensioenleeftijd en uw persoonlijke financiën News

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst Als beursvennootschap zijn we genoodzaakt u onderstaande vragenlijst voor te leggen, op basis waarvan we een beleggersprofiel voor uw rekening (of waaraan u verbonden

Nadere informatie

Grote kantoren hebben specialist

Grote kantoren hebben specialist "Waar koopt u best uw spaar-en beleggingsproducten? Kies de financieel adviseur die best bij u past. Netto zet de sterke en zwakke punten van de verschillende financiële tussenpersonen voor u op een rijtje."

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 2013

Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 2013 Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 03 Ontwikkeling van de voorkeur, hoop, angst en verwachtingen van de Nederlandse belegger Uitgevoerd door TNS Nipo Embargo tot dinsdag oktober

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN AGENDA Pensioenopbouw Investeren in een eigen woning Vastgoed als belegging Successieplanning

Nadere informatie

Op de bank, of op de beurs? Sparen of beleggen: wat kies jij?

Op de bank, of op de beurs? Sparen of beleggen: wat kies jij? Op de bank, of op de beurs? Sparen of beleggen: wat kies jij? 1 Inhoud Inleiding... 3 Sparen... 3 A. Waarom wel?... 3 B. Waarom niet?... 4 Beleggen... 4 A. Waarom wel?... 4 B. Waarom niet?... 5 Besluit:

Nadere informatie

U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen?

U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen? U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen? -volulife Indien u de reserves die u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd, wenst over te dragen naar het pensioenplan van uw nieuwe

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Kwartaalrapport Vermogensbeheer

Kwartaalrapport Vermogensbeheer Kwartaalrapport Vermogensbeheer Januari - Maart 2015 medirectbank.be Portefeuilles van MeDirect blijven sterk presteren Xavier De Pauw CEO MeDirect Welkom bij ons kwartaalverslag voor de periode januari

Nadere informatie

Flash. Belfius Plan (Low, Medium, High): Belfius Plan (Low, Medium, High) één belegging, veel troeven. In een notendop

Flash. Belfius Plan (Low, Medium, High): Belfius Plan (Low, Medium, High) één belegging, veel troeven. In een notendop Flash Belfius Plan (Low, Medium, High) Juni 2014 Belfius Plan (Low, Medium, High): één belegging, veel troeven Investeer zoals een echte professional in obligaties én aandelen. Met een valscherm erbovenop!

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) November 2014 Alle expertise van Candriam in één fonds Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius

Nadere informatie

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2

Inhoudstafel. Winstdelingsreglement Allianz Invest V896 NL Ed. 04/13 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I WINSTDELINGSREGLEMENT...3 1. Doel van het reglement...3 2. Quotiteit van de verzekerde prestaties gebonden aan elk van de gekantonneerde fondsen...3 3. Bepaling van het globaal

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we die premies voor u beleggen.

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood BANDBREEDTE van de portefeuille Laatste update: 1 oktober 2015 ROOD Minimum Maximum Tactisch Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00%

Nadere informatie

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen Wie is Optima? Opgericht in 1991 Onafhankelijk 13.160 klanten per 01/09/2010 316 medewerkers Trends Gazelle in: 2002-2003 - 2004-2006 2007-2008 2009 In 2010

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Welkom. Finance Day 1 juni 2013. Christophe REGOUT

Welkom. Finance Day 1 juni 2013. Christophe REGOUT Welkom Finance Day 1 juni 2013 Christophe REGOUT Wegens de dalende rentes, bestaat er nog een belegging die uw spaargeld in alle veiligheid laat opgroeien? AFER Europe AFER Europe Bestaat sinds 37 jaar

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Finance Avenue 20 Oktober 2012. Christophe REGOUT

Finance Avenue 20 Oktober 2012. Christophe REGOUT Welkom Finance Avenue 20 Oktober 2012 Christophe REGOUT Wegens de dalende rentes, bestaat er nog een belegging g die uw spaargeld in alle veiligheid laat opgroeien? AFER Europe AFER Europe Bestaat sinds

Nadere informatie

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten db Renteportefeuille Laat uw geld zijn vruchten afwerpen n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten n Dankzij een veilige, transparante en flexibele oplossing n Kwalitatief voor u beheerd door onze specialisten

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00% 10,00% 5,00% 16,84 8,01% -25,00% 41,02% Je bent zeer risicobewust en hebt tenminste een beleggingshorizon

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Generali Profielbepaler Pensioen

Generali Profielbepaler Pensioen Heeft uw werkgever voor u een pensioenverzekering op basis van een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid afgesloten? Maak dan gebruik van deze. Met onderstaande vragenlijst kunt u nagaan welk beleggingsprofiel

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop De zgn. gesplitste aankoop van een onroerend goed door ouders en kinderen is een efficiënte manier om later veel successierechten te besparen. Nu de fiscus

Nadere informatie

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen?

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? MeDirect Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? Goeiedag Bij MeDirect zijn wij ervan overtuigd dat iedereen

Nadere informatie

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Samenvatting cijfers per 30 september 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,7% Beleidsdekkingsgraad: 99,1% Belegd vermogen: 24,3 miljard Rendement 2016 t/m

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes.

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes. versie 27/06/2014 Financieel Overzicht - Vragenlijst voor de cliënt (=verzekeringnemer): Naam:.Voornaam:... Voor welke perso(o)n(en) wordt dit document ingevuld? voor uzelf samen met uw partner enkel voor

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

MONEYTALK COVERVERHAAL

MONEYTALK COVERVERHAAL MONEYTALK COVERVERHAAL Mediargus met docroom pdf VERMOGENSBEHEER VOLGENS LEEFTIJD Vermogensbeheer berust op fundamentele regels die mee-evolueren met de leeftijd. In de huidige omstandigheden van zeer

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1 Inhoudstafel 1. Vier schenkingstechnieken... 1 1.1. Handgift... 1 1.1.1. Wat is het?... 1 1.1.2. Wat is het verschil met een cadeau?.... 1 1.1.3. Hoe doet u concreet een handgift en hoeveel kost dat?....

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen?

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? 1. Precies een jaar geleden schreven we over het inflatiefenomeen dat altijd zijn kop opsteekt na periodes van recessie. Onze conclusie was dat nieuwe

Nadere informatie

De geld- en kapitaalmarkt

De geld- en kapitaalmarkt De geld- en kapitaalmarkt Omschrijf het begrip kapitaal. - geldkapitaal: - goederenkapitaal: De financiële markt - 1 op 6 DE FINANCIËLE MARKT Situeer de financiële markt in de economische kringloop. Bedrijven

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Edito INHOUD NIEUWSBRIEF Edito News Investors corner Producten & diensten

Edito INHOUD NIEUWSBRIEF Edito News Investors corner Producten & diensten ANNICK VAN CAMPEN Personal & Finance De financiële nieuwsbrief van uw Independent Financial Advisor donderdag 8 april 2010 INHOUD NIEUWSBRIEF Edito De invloed van Europa op uw financiële situatie News

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen informatie voor de deelnemer INHOUDSOPGAVE Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen

Nadere informatie

Vermogensbeheer voor iedereen. Xavier De Pauw, CEO

Vermogensbeheer voor iedereen. Xavier De Pauw, CEO Vermogensbeheer voor iedereen Xavier De Pauw, CEO MeDirect, één jaar actief en al een mooi resultaat Ondertussen hebben vele duizenden klanten hun weg gevonden naar MeDirect. Onze formule van een transparante

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Allianz DGA Pakket Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken tussen rendement en risico.

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Over Oase-Investors http://www.oase-investors.com Oase-Investors: Beleggen met Respect

Over Oase-Investors http://www.oase-investors.com Oase-Investors: Beleggen met Respect Over Oase-Investors Oase-Investors is een onafhankelijk platform in vermogensbegeleiding. Portfolio monitoring is onze specialiteit. We bespreken ook vrijblijvend uw vragen betreffende fiscale vermogens-

Nadere informatie

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk De Tak 21-beleggingsverzekeringen hebben in 2011 sterk geleden onder de eurocrisis en de terugval van de aandelenmarkten. Vooral de lage winstdeelnemingen

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie