Jaarrekening een korte oriëntatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening een korte oriëntatie"

Transcriptie

1 Jaarrekening een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur. Jaarrekening, een korte oriëntatie 1

2 Inleiding Na Boekhouden, een korte oriëntatie en Rekeningschema, een korte oriëntatie is Jaarrekening, een korte oriëntatie het derde deel in deze reeks, speciaal voor de Vereniging ANBO geschreven. In dit deel zullen wij ons, na een jaar verwerken van de mutaties, gaan bezighouden met de vraag hoe we op eenvoudige doch doeltreffende wijze een jaaroverzicht kunnen samenstellen. Binnen een vereniging wordt een dergelijk overzicht grotendeels samengesteld en veelal ook gepresenteerd door de penningmeester van het bestuur. Naast een inhoudelijk gedeelte waarin verslag zal worden gedaan van de door de vereniging in het afgelopen boekjaar ontwikkelde activiteiten is een belangrijk gedeelte in het verslag bestemd voor de cijfertjes. Het is een goede gewoonte binnen een vereniging dat het tekstuele gedeelte grotendeels wordt verzorgd door de secretaris. De penningmeester neemt uiteraard de cijfertjes voor zijn rekening. De voorzitter heeft, zoals van hem verwacht mag worden, dan veelal een sturende functie. Uiteindelijk zal de goedkeuring door de leden leiden tot decharge van het bestuur voor het inhoudelijke en financiële beleid van het afgelopen boekjaar. Hetgeen hieronder over dit voor elke vereniging belangrijke document wordt gezegd is geen wet van meden en perzen. Indien u de beschikking zou hebben over een aantal verslagen van diverse verenigingen zult u constateren dat deze verslagen op de meest uiteenlopende wijze kunnen zijn samengesteld. Uiteraard is één en ander ook afhankelijk van de doelstellingen en activiteiten van een vereniging; toch zijn er een aantal zaken te normeren en kunnen er algemene adviezen worden gegeven. Doel is uiteindelijk dat het document goed leesbaar wordt voor de leden, waarvan immers niet verwacht mag worden dat zij over de kennis beschikken om gemakkelijk jaarcijfers te kunnen interpreteren. Wij zullen ons in dit artikel, behoudens enkele algemene opmerkingen, beperken tot de financiële paragraaf van het jaarverslag van een vereniging. Voor opbouwende kritiek houden wij ons, zoals altijd, aanbevolen. Drs. J.C. Hoogheid AC Jaarrekening, een korte oriëntatie 2

3 Inhoudsopgave Inleiding Algemeen De jaarrekening Balans Toelichtingen bij de balans...5 Inventaris (1.350)...5 Lening (6.000)...5 Debiteuren 900 (700)...6 Overlopende posten 300 (150)...6 Liquide middelen (3.200)...6 Eigen vermogen (6.300)...6 Voorzieningen (4.000)...6 Crediteuren 600 (700)...6 Overlopende posten 450 (400) Resultatenrekening Toelichtingen bij de resultatenrekening...8 Bestuurskosten (2.100)...8 Huur (3.000)...8 Afschrijvingen 150 (150)...9 Voorzieningen 200 (200)...9 Activiteiten 300 (250)...9 Contributies (2.800)...9 Overige opbrengsten (3.400)...10 Intrest 400 (50) Begroting Tot slot...12 Jaarrekening, een korte oriëntatie 3

4 1. Algemeen Zoals hierboven in de inleiding reeds is gememoreerd dient een jaarverslag in de eerste plaats een voor de leden leesbaar stuk te zijn, naast de feitelijke juistheden van tekst en cijfers. Neem daartoe eenvoudige, niet al te lange zinnen op in de tekst en zorg er vooral voor dat alle taal-, spel- en typefoutjes eruit zijn gehaald. Niets is zo hinderlijk bij het lezen als dit soort fouten. Ze leiden ernstig af van het opnemen van hetgeen u wilt mededelen. Elk redelijk tekstverwerkingsprogramma beschikt tegenwoordig over een spellingcontrole dus gebruik deze dan ook. En laat indien mogelijk het stuk qua tekst eens door een ander lezen en van commentaar voorzien. Controleer alle tellingen in het cijfermateriaal met een rekenmachine, indien de cijfers niet zijn opgebouwd in een spreadsheet. In dit laatste geval maakt u uiteraard gebruik van de rekenfuncties in een spreadsheet. Eenvoudige conclusies, maar zeer vaak blijkt dat tellingen niet zijn gecontroleerd en kloppen ze dan ook niet. Let op de afrondingsmethodieken van de rekenfuncties; deze veroorzaken dikwijls afrondingen waardoor tellingen niet kloppen, met name indien u invult tot op centen en vervolgens presenteert in gehele euro's zal dat het geval zijn. Het meer beschouwende gedeelte van het cijfermateriaal kan beter worden opgenomen in de tekst van de secretaris. Dit verhindert dat het feitelijke cijfermateriaal te veel wordt omgeven door teksten die niet direct op de aldaar gepresenteerde cijfers betrekking hebben maar veeleer te maken hebben met het financiële beleid van het bestuur. Voordat wordt begonnen aan de samenstelling van de jaarrekening is het aan te bevelen eerst de administratie goed door te lopen en met name te controleren op zaken als consequent gebruik van grootboekrekeningen; het voorbereiden van de benodigde specificaties, etc. Denk er ook om dat alle voorafgaande journaalposten en transitoria geboekt zijn, zodat de jaarrekening straks één op één aansluit op de cijfers in de administratie. 2. De jaarrekening De jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen: de balans de resultatenrekening toelichtingen op beide staten In de toelichtingen bij de resultatenrekening worden de werkelijke cijfers tevens vergeleken met een begroting zoals deze vóór aanvang van het onderhavige boekjaar is opgesteld. De afwijkingen worden geanalyseerd. Dikwijls wordt juist om reden van de analyse dit gedeelte opgenomen in de algemene tekst in plaats van in de toelichtingen bij de resultatenrekening. Om de leesbaarheid te bevorderen is het prettig eerst de balans, op een volgende pagina vervolgens de resultatenrekening en daarna op afzonderlijke pagina's de toelichtingen bij deze stukken weer te geven. Zowel balans en resultatenrekening worden uiteraard voorzien van vergelijkende cijfers van het vorige boekjaar. Leden die geen behoefte hebben aan details kunnen dan volstaan met het lezen van de eerste twee pagina's en aldus reeds een goed inzicht krijgen in het financiële reilen en zeilen van de vereniging. Voorzover er behoefte is aan nadere details kan dan vervolgens het betreffende hoofd op één van de volgende pagina's worden opgezocht. Daarom is het ook van belang de volgorde van de hoofden op de toelichtingenpagina's gelijk te houden aan de volgorde van de posten op balans en resultatenrekening. Jaarrekening, een korte oriëntatie 4

5 3. Balans De balans geeft de bezittingen en schulden weer van de vereniging op het moment dat deze balans is opgemaakt (in het algemeen per ultimo van een boekjaar). Per saldo volgt hieruit ook het vermogen van de vereniging op genoemde datum. Bekijken we allereerst eens de balans van de Vereniging Plaatsnaam per 31 december Balans ANBO Vereniging Plaatsnaam per 31 december Materiële vaste activa Eigen vermogen Inventaris Saldo 1 januari Afschrijving inventaris 300 Bij: Resultaat Saldo 31 december Financiële vaste activa Lening Voorzieningen Overige voorzieningen Vlottende activa Debiteuren 900 Schulden op korte termijn Overlopende posten 300 Crediteuren Overlopende posten Liquide middelen Geldmiddelen Aan de actiefzijde (links) zien we de bezittingen staan in volgorde van toenemende liquiditeit. Aan de passiefzijde (rechts) allereerst het eigen vermogen, gevolgd door de schulden. De voorzieningen, veel voorkomend bij verenigingen, zijn feitelijk een onderdeel van het eigen vermogen. Veel verenigingen hebben er echter behoefte aan om een gedeelte van het eigen vermogen dat reeds is gereserveerd voor bepaalde doeleinden, bij voorbeeld een jubileumfeest, separaat op te nemen. Reden waarom we deze post ook hier hebben opgenomen. Stappen we nu even over naar de toelichtingen dan zou daarop conform bovenstaande balans het volgende te lezen kunnen zijn: 4. Toelichtingen bij de balans Alle bedragen in euro's. De vergelijkende cijfers zijn tussen haken opgenomen. Inventaris (1.350) De post inventaris betreft tafels en stoelen ten behoeve van de activiteiten van de vereniging. Begin januari 2007 is deze inventaris geheel vernieuwd. De inventaris zal in 10 jaar worden afgeschreven. Lening (6.000) Dit betreft een renteloze lening aan de biljartclub binnen de vereniging. De lening, verstrekt per 1 januari 2007 ad wordt in 12 kalenderjaren in gelijke delen afgelost uit de opbrengst van de verhuur van het biljart. Versneld aflossen is toegestaan. Jaarrekening, een korte oriëntatie 5

6 Debiteuren 900 (700) Deze post betreft de advertentie-inkomsten van het kerstnummer van het verenigingsblad. Overlopende posten 300 (150) Dit betreft de rente over december van de spaarrekening bij de Postbank. Liquide middelen (3.200) Van deze middelen is de volgende specificatie te geven: Spaarrekening Postbank Rekening-courant postbank Kasgeld Totaal De spaarrekening geeft momenteel een rente van 3,2% op jaarbasis. Het bedrag is terstond opeisbaar. Conform genomen bestuursbesluit bedraagt het maximale kassaldo 150. Eigen vermogen (6.300) Het positieve resultaat 2008 van 350 is toegevoegd aan het eigen vermogen. Voorzieningen (4.000) Deze post bestaat uit een eenmalige bijdrage van plaatselijke winkeliers en bedrijven ter hoogte van totaal verkregen bij de oprichting van de vereniging in Het bestuur heeft in 2005 besloten dit bedrag te reserveren ten behoeve van het jubileumfeest in 2010 en tevens besloten tot 2010 een bedrag van 200 jaarlijks aan deze voorziening toe te voegen ten laste van de resultatenrekening. Tot en met 2008 is derhalve 800 aan deze voorziening toegevoegd. Opmerking: In feite behoort de toevoeging aan een bestemmingsvoorziening te geschieden vanuit de winstverdeling. Dit betekent dat de post Voorzieningen niet voor zal komen op de resultatenrekening. Bij de afsluiting van het boekjaar wordt dan geboekt: Winst boekjaar Aan Voorzieningen 200 Aan Eigen vermogen 350 Hier ziet u nogmaals de bevestiging dat de post Voorzieningen in feite een onderdeel vormt van het eigen vermogen. Crediteuren 600 (700) Dit bedrag betreft de afrekening over het vierde kwartaal 2008 inzake de kosten gemaakt door het bestuur ten behoeve van de vereniging. Overlopende posten 450 (400) Dit betreft de afrekening energiekosten van de gemeente inzake het door de vereniging, in huur, in gebruik zijnde pand. Jaarrekening, een korte oriëntatie 6

7 Tevens is uit de vergelijking van de balansposten nog de volgende staat op te stellen: Geldmiddelen 1 januari Bij: Voorzieningen 200 Leningen Afschrijvingen 150 Winst Tussentelling Af: Schulden op korte termijn 50 Debiteuren en overlopende posten Geldmiddelen 31 december Bij de samenstelling van deze staat, die iets ingewikkelder in elkaar steekt, kijkt u naar het verschil tussen de bedragen uit 2008 en 2007 op de balans. De basis wordt gevormd door van de liquide middelen positie van 1 januari 2008 te gaan naar die positie per 31 december Toename van schulden verhoogt de beschikbaarheid aan liquide middelen, evenals een afname van bezittingen (vaste activa en/of vlottende activa). Anderzijds doet een daling van schulden en/of een toename van bezittingen (vaste en/of vlottende activa) de liquide middelen afnemen. Tot zover de toelichtingen bij de balans zoals deze opgenomen zouden kunnen zijn. U ziet dat hier alle posten nader zijn toegelicht. Dit behoeft natuurlijk niet altijd noodzakelijk te zijn. Deze vereniging heeft kennelijk geen voorraden, bij voorbeeld in de vorm van dranken etc. Voorzover deze wel aanwezig zijn zal de inkoopwaarde van deze voorraden op de balans worden opgenomen. De juiste plaats is na de Financiële vaste activa en derhalve vóór de Vlottende activa. 5. Resultatenrekening Onderstaand volgt de resultatenrekening over 2008 van de Vereniging Plaatsnaam: Jaarrekening, een korte oriëntatie 7

8 Resultatenrekening ANBO Vereniging Plaatsnaam over Bestuurskosten Activiteiten Opbrengsten Huur Kosten Administratiekosten Contributies Opbrengsten Afschrijvingen Afdrachten Inventaris Overige opbrengsten Voorzieningen Donaties Sponsoren Saldo winst Diversen Intrest Aan de rechterzijde zien we de baten van de vereniging staan. Er wordt begonnen met de belangrijkste posten. Een specifieke volgorde is niet te geven. Veronderstelbaar is dat de contributies bovenaan staan. Wij hebben hier nu eens gekozen voor de activiteiten. Aan de linkerzijde staan de kosten. Ook hier is een specifieke indeling niet in het algemeen te geven. Naar eigen inzicht derhalve de belangrijkste posten bovenaan. U ziet hier de afschrijvingen terugkomen, alsmede de toevoeging aan de voorzieningen en het saldo winst als onmiddellijk uit de balans herkenbare posten. In de toelichtingen op de resultatenrekening had vervolgens kunnen staan: 6. Toelichtingen bij de resultatenrekening Alle bedragen in euro's. De vergelijkende cijfers zijn tussen haken opgenomen. Bestuurskosten (2.100) Deze post is als volgt te specificeren: Reiskosten Representatiekosten Diverse kleine posten Totaal Huur (3.000) Gezien de uitbreiding van onze activiteiten is met ingang van januari 2008 een extra ruimte gehuurd door de vereniging voor 300 op jaarbasis. Dit verklaart, naast de normale stijging van de huur, de toename ten opzichte van vorig jaar. De energiekosten worden weliswaar afzonderlijk in rekening gebracht doch zijn in de jaarcijfers opgenomen onder de huurpenningen ( , ). Jaarrekening, een korte oriëntatie 8

9 Afschrijvingen 150 (150) Hiervoor verwijzen wij naar de Toelichtingen op de balans onder Inventaris. Voorzieningen 200 (200) Wij verwijzen naar de Toelichtingen op de balans onder Voorzieningen. Activiteiten 300 (250) Van de activiteiten is het volgende overzicht te verstrekken: Opbrengsten Kosten Per saldo Opbrengsten Kosten Per saldo Busreizen Feestavonden Kerstviering Sociëteit Totalen Eventueel kunnen hier nog verdergaande specificaties worden verstrekt, bij voorbeeld betreffende het aantal deelnemers aan diverse evenementen. Overigens zouden wij er de voorkeur aan geven deze specificaties op te nemen in het algemene gedeelte van de secretaris. Contributies (2.800) In 2008 is totaal aan contributies een bedrag van ( ) ontvangen. Ingevolge de reglementen van de Vereniging ANBO dient hiervan 70% te worden afgedragen aan het Verenigingsbureau. Feitelijk wordt de inning van de contributie centraal verzorgd door het Verenigingsbureau en wordt het aan de Vereniging Plaatsnaam toekomende deel aan ons overgemaakt. Ook hier kunnen eventueel verdergaande specificaties inzake het aantal leden worden verstrekt. Een aardig overzicht is een verloopstand van het aantal leden in de volgende vorm: Aantal betalende leden per 1 januari Bij: nieuw toegetreden leden Subtotaal Af: Uitgeschreven leden Aantal betalende leden per 31 december De vereniging kent daarnaast een drietal ereleden die geen contributie behoeven te betalen. Eventueel kan nog een verdergaande specificatie worden gegeven, indien bekend, naar de redenen van uitschrijving. Ook hier zijn wij echter van mening dat dit soort specificaties beter in het algemene gedeelte van het jaarverslag kunnen worden opgenomen. Jaarrekening, een korte oriëntatie 9

10 Overige opbrengsten (3.400) Van de overige opbrengsten is de volgende specificatie te geven: Donaties Sponsoren Diversen Donaties Sponsoren Diversen Jaarlijkse vrijwillige donatie gemeente Diverse kleine particuliere donaties Firma De Bok Celesta BV Opbrengst jaarlijkse loterij Totalen Intrest 400 (50) Conform bestuursbesluit worden tijdelijk overtollige liquide middelen gestort op de spaarrekening bij de Postbank. De rentebaten over 2008 bedroegen in totaal 400. Tot zover de specificaties behorende bij de resultatenrekening. Tot slot komt de behandeling van de begroting aan de orde. Wil een vereniging correct handelen dan dient de begroting te zijn goedgekeurd. Het opstellen van een begroting voor een volgend boekjaar zal wel worden overgelaten aan de penningmeester. Het is gebruikelijk dat de belangrijkste posten uit de begroting worden toegelicht en worden gestaafd door onderliggende specificaties. Tevens kan dit stuk worden gebruikt om belangrijke zaken op het gebied van bestuursbeleid voor te leggen aan de leden. Dit gedeelte zal eerder door de secretaris respectievelijk de voorzitter worden geredigeerd. Eventuele financiële gevolgen worden dan weer door de penningmeester in de cijfers verwerkt. Het karakter van een begroting behoort taakstellend te zijn. Hiermee wordt bedoeld dat, eenmaal goedgekeurd door de leden, het bestuur mandaat heeft uitgaven te doen, onder de in de begroting opgenomen hoofden, tot de in die hoofden opgenomen bedragen. Eveneens draagt het bestuur uiteraard verantwoording voor de begrote baten. Nadat deze begroting in het bestuur besproken is kan deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de vereniging. De vaststelling van de jaarrekening, leidend tot decharge van het financiële beleid van het bestuur, omvat derhalve tevens de bevestiging dat de begroting correct is gevolgd. Jaarrekening, een korte oriëntatie 10

11 7. Begroting Een correcte plaats om de begroting te vergelijken met de werkelijkheid is eveneens in het algemene gedeelte van de jaarrekening. Een dergelijke staat zou er als volgt kunnen uitzien: Baten Omschrijving Begroting Werkelijk Voordelig Nadelig Busreizen Feestavonden Kerstviering Sociëteit Contributies Donaties Sponsoren Diversen Intrest Subtotaal baten Lasten Busreizen Feestavonden Kerstviering Sociëteit Afdracht contributies Bestuurskosten Huur Administratiekosten Afschrijvingen Voorzieningen Subtotaal lasten Saldo Vervolgens kunnen bij verschillende, meer belangrijke, afwijkingen nadere specificaties en toelichtingen worden verstrekt. Vanzelfsprekend moeten bovenstaande cijfers aansluiten enerzijds bij de begroting, anderzijds bij de resultatenrekening. Controleer derhalve die aansluitingen! Let ook op bepaalde verbanden, zoals bij de contributie. Indien de contributies lager zijn dan begroot dan zal de afdracht van die contributies een voordeel van 700 moeten opleveren (vaste verhouding van 70% afdracht). Het saldo voordelig vermindert met het saldo nadelig geeft per saldo een nadeel van 250 ten opzichte van het begrote voordeel van 600; dus een voordeel van 350 hetgeen gelijk is aan het saldo van de resultatenrekening. Jaarrekening, een korte oriëntatie 11

12 8. Tot slot Ik hoop u in het bovenstaande inzicht te hebben gegeven hoe een jaarlijkse verantwoording voor een vereniging er uit zou kunnen zien. Uiteindelijk bepaalt het bestuur uiteraard wat er in zo'n overzicht wel en niet komt te staan teneinde te komen tot een goed financieel beeld en om decharge van het gevoerde financiële beleid te verkrijgen. Reden waarom, ik herhaal dit nogmaals met klem, bovenstaand overzicht niet meer kan zijn dan een handreiking. Indien u een nuttig gebruik kunt maken hiervan voor de jaarlijkse slag om te komen tot een voor bestuur en leden helder overzicht dan heeft dit artikel aan zijn doelstellingen beantwoord. Mocht u onverhoopt behoefte hebben aan advies in deze dan ben ik gaarne bereid u terzijde te staan. Middels het voor penningmeesters in gebruik genomen forum kunt u meer eenvoudig te beantwoorden vragen stellen. Via het Verenigingsbureau te Utrecht ben ik altijd bereikbaar voor de beantwoording van en hulp bij meer complexere vragen. 18 oktober 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Jaarrekening, een korte oriëntatie 12

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus CURSUS VOOR PENNINGMEESTERS Oktober 2004 Inhoud Inhoud 2 1 Doel en opzet van de cursus 2 2 Financiële stukken bij een subsidieaanvraag 4 2.1 Begroting en resultatenrekening 4 2.1.1 Begroting 4 2.1.2 Dekkingsplan

Nadere informatie

OMGAAN MET 'PENNINGMEESTER ON LINE'

OMGAAN MET 'PENNINGMEESTER ON LINE' ANBO Gewest Noord-Holland OMGAAN MET 'PENNINGMEESTER ON LINE' EEN HANDLEIDING Tweede uitgave DOOR C.A. ARONDS PENNINGMEESTER GEWEST NOORD-HOLLAND Samenvatting Penningmeesters die voor het eerst binnen

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009 Management & Organisatie HAVO Syllabus centraal eamen 2009 mei 2007 Verantwoording: 2007 Centrale Eamencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

gravita Notitie Elektronische aangifte omzetbelasting Bijlage 1 bij de handleiding PSU Boekhouden Light Versie 25 januari 2005 INHOUD

gravita Notitie Elektronische aangifte omzetbelasting Bijlage 1 bij de handleiding PSU Boekhouden Light Versie 25 januari 2005 INHOUD gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Notitie Elektronische

Nadere informatie

In deze toelichting bij het controleverslag wordt nader ingegaan op de achtergronden van de diverse posten van de handleiding.

In deze toelichting bij het controleverslag wordt nader ingegaan op de achtergronden van de diverse posten van de handleiding. HANDLEIDING BIJ HET CONTROLEVERSLAG Ten behoeve van het controleren van de jaarrekening van colleges van kerkrentmeesters/colleges van diakenen van de gemeenten behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland,

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG

Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media B.V.

Nadere informatie

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO Syllabus centraal eamen 2014 Juni 2012 Toelichting bij de titel van deze syllabus: Deze syllabus geldt voor het CE van het jaar 2014. Syllabi van de jaren vóór 2014 zijn

Nadere informatie

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING drs. A.C. Eijgenraam pvk studies Toezicht op natura-uitvaartverzekeraars een actuariële inleiding april 1995 2 drs. A.C. Eijgenraam

Nadere informatie

Brugboek bedrijfsadministratie

Brugboek bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Brugboek bedrijfsadministratie 3 e druk Brugboek Bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij:

Nadere informatie

De penningmeester en de statuten van ANBO

De penningmeester en de statuten van ANBO De penningmeester en de statuten van ANBO scholing voor penningmeesters besproken op regionale bijeenkomsten met penningmeesters van ANBO in het kader van het project POL penningmeesters online mei, juni

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 HANDLEIDING STUDENTENBOEKHOUDING.NL FINANCIËN BALANS WINST/VERLIES REKENING OPENSTAANDE DEBITEUREN OPENSTAANDE CREDITEUREN JAARREKENINGEN BOEKINGEN CONTRIBUTIE DEBITEUREN

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Nieuwe richtlijn financiële instrumenten. Hoofdlijnen RJ 290

Nieuwe richtlijn financiële instrumenten. Hoofdlijnen RJ 290 Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ 290 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Managementsamenvatting 5 Inleiding 7 1. Classificatie en waardering 8 Classificatievraagstukken 8 Waarderingsvraagstukken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag

Gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag Een initiatief van de Nederlandse overheid Gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag ten behoeve van het opstellen van jaarrekeningen over verslagjaar 2010 [COMMENTAAR INDIENBAAR

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3

Boekhouden geboekstaafd 3 Boekhouden geboekstaafd 3 Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina II Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina III Boekhouden geboekstaafd 3 Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

BKB. Handels- en wetskennis. Aanvulling

BKB. Handels- en wetskennis. Aanvulling BKB Handels- en wetskennis Aanvulling Deze aanvulling hoort bij BKB Handels- en wetskennis, ISBN 978-90-415-0849-2. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk december 2012 2012, Educatief bv,

Nadere informatie

De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie

De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie dr. L.A. Toolsema dr. M.A. Allers dr. A.S. Zeilstra Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden De toezichtlast

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013 Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag Boekjaar 2013 VERTROUWELIJK Aan de leden van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland Breda, 18 maart 2014 Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Nadere informatie