De Europese Spaarfiscaliteit. Wat verandert er voor u?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Europese Spaarfiscaliteit. Wat verandert er voor u?"

Transcriptie

1 De Europese Spaarfiscaliteit Wat verandert er voor u?

2 INHOUD DE EUROPESE SPAARFISCALITEIT 3 Wat 3 Wanneer in werking? 3 WANNEER IS DE EUROPESE SPAARFISCALITEIT OP U VAN TOEPASSING? 4 Vier voorwaarden 4 U bent een natuurlijk persoon 4 U woont in een EU-lidstaat 4 U ontvangt rente 5 U ontvangt de rente in een andere lidstaat 6 INFORMATIE UITWISSELEN OF WOONSTAATHEFFING INHOUDEN 7 IN EEN NOTENDOP 8 BELASTING IN DE WOONSTAAT 9 TEN SLOTTE 10 2

3 De Europese spaarfiscaliteit Wat? In Europa is er vrij verkeer van kapitaal. Een goeie zaak. Maar de keerzijde van de medaille is dat sommigen daardoor belastingen ontduiken op de inkomsten van hun kapitaal. De Europese spaarrichtlijn wil een halt toeroepen aan die fiscale misbruiken. De Europese spaarrichtlijn is van toepassing op rente die in een lidstaat wordt betaald aan inwoners uit een andere lidstaat. Ze maakt het mogelijk rentebetalingen te belasten volgens de nationale fiscale wetgeving van de lidstaat waar de gerechtigde woont. De lidstaten wisselen daarvoor onderling informatie uit over rentebetalingen. Ze geven informatie over de identiteit van de gerechtigde en over de rentebetaling aan het land waar die gerechtigde woont. In de woonstaat van de gerechtigde worden de inkomsten dan belast. Voor België, Luxemburg en Oostenrijk geldt een tijdelijke uitzondering. België, Luxemburg en Oostenrijk krijgen wel informatie van andere lidstaten, maar geven aanvankelijk zelf geen informatie door. In plaats daarvan passen ze een systeem van bronheffing toe. Bij de rentebetalingen houden ze effectief woonstaatheffing in. De Europese spaarrichtlijn zorgt dus voor een Europese harmonisatie, maar uniformeert de belastingheffing op rente-inkomsten niet. Iedere lidstaat behoudt zijn nationale fiscale wetgeving. De spaarrichtlijn maakt het voor de lidstaten wel mogelijk alle rente-inkomsten van hun inwoners te belasten, ongeacht in welk land ze die innen. Wanneer in werking? De ingangsdatum van de Europese spaarrichtlijn was gepland op 1 januari Ondertussen is hij al uitgesteld tot 1 juli 2005, omdat een aantal derde landen de start bemoeilijken. De spaarrichtlijn kan ten vroegste in werking treden wanneer de fiscale akkoorden met de derde landen en de afhankelijke en geassocieerde gebieden (de belastingparadijzen) zijn afgerond én worden toegepast. Die landen behoren niet tot de Europese Unie. Om kapitaalvlucht naar die landen te vermijden, moeten zij voor EU-inwoners dezelfde of gelijksoortige maatregelen toepassen als de spaarrichtlijn. De derde landen zijn: Zwitserland, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino. De afhankelijke en geassocieerde gebieden zijn: de Kanaaleilanden, het eiland Man en de afhankelijke of geassocieerde gebieden in het Caraïbisch gebied. België heeft de Europese richtlijn al omgezet in nationaal recht maar moet nog tal van uitvoeringsbesluiten (KB s) uitvaardigen. Zolang de akkoorden met de derde landen niet afgerond zijn, verwachten we daarin geen vooruitgang. Lees de informatie in deze brochure dus met het nodige voorbehoud. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, passen we de tekst aan. Zo krijgt u altijd de meest recente informatie. 3

4 Wanneer is de Europese spaarfiscaliteit op u van toepassing? Vier voorwaarden Uw roerende inkomsten vallen onder het toepassingsgebied van de Europese spaarrichtlijn, als u voldoet aan ELK van de volgende vier voorwaarden: 1 U bent een natuurlijk persoon; 2 U woont in een EU-lidstaat; 3 U ontvangt rente; 4 U ontvangt die rente in een andere EUlidstaat. Afhankelijk van het land waar u de rente int, wordt woonstaatheffing ingehouden of informatie uitgewisseld. We nemen de vier voorwaarden onder de loep. U bent een natuurlijk persoon De richtlijn is alleen van toepassing als de uiteindelijke gerechtigde van de rentebetaling een natuurlijk persoon is. Ook onverdeeldheden, bestaande uit natuurlijke personen, vallen onder die wetgeving. autoriteit van het land waarvan u verklaart inwoner te zijn. Een Zwitser of een Amerikaan die permanent in België woont, is dus een inwoner van een EUlidstaat. Momenteel bestaat de Europese Unie uit de volgende 25 lidstaten: België, Cyprus (Grieks gedeelte), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden. Voor inwoners van andere landen (Zwitserland, Liechtenstein, Brazilië, USA, enz.) geldt de Europese spaarrichtlijn in principe niet. Bij onverdeeldheden bestaande uit verschillende natuurlijke personen moet bij iedere deelgerechtigde worden nagegaan in welk land hij zijn woonplaats heeft. Alleen de deelgerechtigden die inwoner zijn van een EU-lidstaat, worden onderworpen aan de Europese spaarrichtlijn. Rechtspersonen zoals NV s, BVBA s, vzw s, enz., zijn dus uitgesloten van de wetgeving. Er gelden specifieke bepalingen voor rentebetalingen aan residuele entiteiten. Daarop gaan we hier niet in. U woont in een EU-lidstaat De Europese spaarrichtlijn is alleen van toepassing op de inwoners van haar lidstaten. Een inwoner van een lidstaat is iedere natuurlijke persoon die zijn permanente woonplaats in die lidstaat heeft. Dat is niet noodzakelijk uw fiscale woonplaats en het is ook niet altijd het land waarvan u de nationaliteit hebt. De woonplaats wordt vastgesteld op basis van het adres dat vermeld staat in uw paspoort of op uw officiële identiteitskaart. Maar u kunt daarvan het tegenbewijs leveren met een fiscalewoonplaatsverklaring. Die haalt u bij de bevoegde 4

5 U ontvangt rente De Europese spaarrichtlijn wil rentebetalingen effectief belasten, en wel specifiek de rente op schuldvorderingen en beleggingsfondsen. Schuldvorderingen Zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, kasbons, obligaties zijn allemaal schuldvorderingen. De richtlijn wil de volgende rentebetalingen belasten: Periodieke rente-uitkeringen Voorbeelden: de jaarlijkse rente-uitkering op zicht- en spaarrekeningen, maar ook coupons van kasbons, certificaten, overheidsobligaties en corporate obligaties, enz. Rente die is aangegroeid of gekapitaliseerd op het ogenblik dat de producten verkocht, terugbetaald of afgelost worden Voorbeelden: rente bij vereffening van een spaarrekening, gekapitaliseerde rente van een kapitalisatiebon op de eindvervaldag; het gedeelte van de coupon van een obligatie dat al is aangegroeid bij de verkoop van de obligatie tussen twee coupondata, enz. Opgelet: het is alleen de rente die de schuldvordering inherent draagt, die wordt belast. De koers waaraan een obligatie bijvoorbeeld op de secundaire markt noteert, is niet bepalend voor de belasting (die koers is afhankelijk van marktfactoren). Het spreekt vanzelf dat de opbrengst die u realiseert bij de verkoop van die obligatie niet altijd gelijk te stellen is met rente. Want naast het rentegedeelte kunt u ook een meer- of minderwaarde realiseren. Uitzondering: de grootvadersclausule Bepaalde obligaties en andere verhandelbare schuldinstrumenten (bijv. kasbons!) worden tijdens een overgangsperiode, normaliter maximaal tot einde 2010, uitgesloten van Europese spaarfiscaliteit. Het gaat om schuldinstrumenten die zijn uitgegeven vóór 1 maart 2001, en bepaalde vervolgemissies tussen 1 maart 2001 en 1 maart Vinden er op of na 1 maart 2002 op deze schuldinstrumenten vervolgemissies plaats, dan worden, afhankelijk van de emittent, de volledige of vervolgemissies weer wel onderworpen aan de richtlijn. Als de overgangsperiode na 2010 toch voortduurt, dan geldt de grootvadersclausule alleen voor die verhandelbare schuldinstrumenten die clausules over bruteringen of vroegtijdige aflossing bevatten. Beleggingsfondsen Rentebetalingen die voortkomen uit beleggingsfondsen zijn: De periodieke coupons van distributiefondsen In principe is niet de hele coupon belastbaar, maar alleen het gedeelte van de coupon dat voortvloeit uit rentebetalingen. Dat moet achterliggend uit de resultaten van het beleggingsfonds bepaald worden. Is die couponventilatie niet bepaald, dan wordt de hele coupon belast. De lidstaten kunnen beleggingsinstellingen die op hun grondgebied gevestigd zijn vrijstellen als ze maximaal 15% van hun vermogen in rentedragende producten beleggen. Die bepaling is bindend voor de andere lidstaten. Coupons van aandelenfondsen kunnen zo uitgesloten worden van de Europese spaarrichtlijn. België heeft bij de omzetting van de spaarrichtlijn naar Belgisch recht van die optie gebruik gemaakt. Inkomsten die gerealiseerd worden bij de verkoop, aflossing of terugbetaling van zowel distributie- als kapitalisatiefondsen Alleen wanneer de beleggingsinstellingen meer dan 40% (25% vanaf 2011) van hun vermogen beleggen in rentedragende producten, worden de inkomsten belast. Zuivere aandelenfondsen en gemengde fondsen met minder dan 40% rentegenererende producten zijn dus vrijgesteld. We proberen de inkomsten die rechtstreeks verband houden met rentebetalingen af te zonderen. Wanneer dat niet kan, verplicht de richtlijn de volledige meerwaarde te belasten. 5

6 Met behulp van de onderstaande tabel gaat u na wanneer de inkomsten van het fonds onderworpen zijn aan de richtlijn: % rentedragende producten dat beleggingsfonds aanhoudt 15% Niet onderworpen als de lidstaat van de beleggingsinstelling de optie licht Niet onderworpen als de lidstaat van de beleggingsinstelling de Meerwaarde Van distributiefonds Van kapitalisatiefonds Tot Niet onderworpen Meerwaarde Van distributiefonds Van kapitalisatiefonds Vanaf Niet onderworpen optie licht > 15% et 25% Onderworpen Niet onderworpen Niet onderworpen > 25% et 40% Onderworpen Niet onderworpen Onderworpen > 40% Onderworpen Onderworpen Onderworpen Opmerking Aandelen zijn GEEN schuldvorderingen, wel eigendomsbewijzen. Inkomsten van gewone aandelen (zowel dividenden als meerwaarden), maar ook pensioen- en verzekeringsuitkeringen vallen dus buiten het toepassingsgebied van de Europese spaarrichtlijn. U ontvangt de rente in een andere lidstaat De laatste voorwaarde is dat de richtlijn alleen van toepassing is wanneer u rentebetalingen ontvangt in een andere lidstaat dan waar u woont. De Europese Unie wil natuurlijk ook kapitaalvlucht vermijden naar landen als Zwitserland, Monaco en belastingparadijzen als Jersey. Momenteel probeert de Unie met die landen akkoorden te sluiten. De ingangsdatum van de richtlijn hangt af van wanneer die landen gelijkwaardige of dezelfde maatregelen toepassen. Als u in België woont en hier rente int, bent u dus niet onderworpen aan de spaarrichtlijn. 6

7 Informatie uitwisselen of woonstaatheffing inhouden Voor rentebetalingen die aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, wisselen de lidstaten onderling informatie uit of houden ze woonstaatheffing in. Informatie uitwisselen De meeste lidstaten passen het systeem van informatie-uitwisseling toe. Wanneer een uitbetalende instantie relevante rente-inkomsten uitkeert, verstrekt zij de volgende informatie aan de bevoegde autoriteiten van haar lidstaat: identiteit van de gerechtigde, woonplaats van de gerechtigde, rekeningnummer van de gerechtigde, gegevens (waaronder bedrag) over de rentebetaling. De lidstaten sturen die informatie periodiek door naar de lidstaten waar de gerechtigden hun woonplaats hebben. Zo kunnen de rentebetalingen, ongeacht in welke lidstaat ze geïnd worden, belast worden conform de nationale fiscale wetgeving. Die gegevensuitwisseling gebeurt alleen voor rentebetalingen die beoogd worden door de Europese spaarfiscaliteit. Ook België, Luxemburg en Oostenrijk ontvangen informatie van andere lidstaten, hoewel zijzelf in een eerste fase geen informatie verstrekken, maar wel woonstaatheffing inhouden. Woonstaatheffing inhouden Wegens structurele verschillen kunnen België, Luxemburg en Oostenrijk aanvankelijk de uitwisseling van informatie niet toepassen. Om een minimum aan belastingheffing te waarborgen, houden ze daarom een woonstaatheffing in. De Europese Unie vraagt wel om na een overgangsperiode over te stappen op het systeem van informatie-uitwisseling. Het tarief van de woonstaatheffing loopt geleidelijk op: van 15% gedurende de eerste 3 jaar, naar 20% gedurende de volgende 3 jaar, tot 35% daarna. Van de ingehouden woonstaatheffing gaat 25% naar de eigen schatkist, 75% wordt overgedragen aan de woonstaat van de gerechtigde. De woonstaatheffing wordt geheven in verhouding tot de periode dat de gerechtigde eigenaar is van de schuldvordering of het beleggingsfonds. (Die bepaling geldt niet voor coupons van beleggingsfondsen). Kan de houder van een obligatie bijvoorbeeld aantonen dat hij dat effect maar 1 maand in bezit heeft gehad, dan wordt alleen de rente, in die ene maand verworven, onderworpen aan de woonstaatheffing. Bij rentebetalingen aan onverdeeldheden wordt woonstaatheffing ingehouden in verhouding tot het aantal deelgerechtigden die relevant zijn voor de spaarfiscaliteit. Voorbeeld: Een onverdeeldheid met vier leden: één persoon woont in Frankrijk, de andere drie in België. Wanneer een Belgische financiële instelling relevante rente uitkeert op een rekening, die behoort tot die onverdeeldheid, wordt maar 25% van het rente-inkomen belast. Alleen het lid uit Frankrijk is in deze situatie relevant voor de Europese spaarfiscaliteit. De gerechtigde kan ervoor kiezen om geen woonstaatheffing te betalen. De lidstaten moeten kiezen welke procedure ze daarvoor toepassen: - certificatie: de gerechtigde overhandigt aan de uitbetalende instantie een certificaat dat hem vrijstelt van inhouding van woonstaatheffing. De fiscale overheid van de woonstaat van de gerechtigde stelt die verklaring op. Ze geldt voor maximaal drie jaar. - informatie-uitwisseling: de gerechtigde kan de uitbetalende instantie machtigen om gegevens over zijn rentebetalingen uit te wisselen met zijn woonstaat. De gerechtigde moet daarbij wel de procedure aanvaarden waarvoor de lidstaat in dit kader heeft geopteerd. Voor België is dat de procedure van certificatie. 7

8 In een notendop U bent een natuurlijk persoon Ja Neen U bent een inwoner van een EU-lidstaat Ja U ontvangt onderstaande rente Ja Neen Neen U ontvangt die rente in een andere EU-lidstaat Rente op zichtrekeningen Rente op spaarrekeningen Rente op termijnrekeningen Ja De lidstaat waar u rente int, is: België, Luxemburg, Andere lidstaten Oostenrijk Woonstaatheffing Woonstaatheffing (geen vrijgestelde schijf) Woonstaatheffing Neen Coupons en aangegroeide rente van: - kasbons - certificaten - kapitalisatie- en groeibons - klassieke obligaties - zerobonds (nulcouponobligaties) - converteerbare obligaties - reverse convertibles Coupons van beleggingsfondsen Woonstaatheffing behalve voor bepaalde verhandelbare, schuldinstrumenten (zie grootvadersclausule) Woonstaatheffing op geventileerde coupons voor zover het fonds meer dan 15% van haar vermogen belegt in schuldvorderingen) Geen woonstaatheffing maar informatie- Uitwisseling Enkel informatieuitwisseling voor de rentebetalingen waarop de Europese spaarrichtlijn van toepassing is Geen Europese spaarfiscaliteit Meerwaarde op beleggingsfondsen Woonstaatheffing voor zover het fonds meer dan 40% van haar vermogen belegt in schuldvorderingen 8

9 Belasting in de woonstaat Door rente te innen in een andere EU-lidstaat ondergaat u in de toekomst een woonstaatheffing, of wordt er informatie over uw inkomsten uitgewisseld met uw fiscale autoriteit. Aan de wettelijke verplichting om alle inkomsten die u in het buitenland int te melden aan de fiscale autoriteiten, verandert in principe niets. De ingehouden woonstaatheffing is niet bevrijdend. Dat betekent dat ze met de eindbelasting in de fiscale woonstaat verrekend moet worden. De inkomsten waarop de woonstaatheffing werd ingehouden, moet u dus nog altijd opnemen in uw belastingaangifte (of andere vormen van declaratie). U kunt de woonstaatheffing dan wel verrekenen met de belasting die u in uw woonstaat verschuldigd bent op die inkomsten. Voorbeeld 1 Mijnheer Janssens woont in België en int de coupon van zijn euro-obligatie in Nederland. Hij krijgt de rente zonder enige inhouding van woonstaatheffing uitbetaald. Maar hij wordt wel geïdentificeerd en de gegevens over de rentebetaling worden aan België verstrekt. Zo heeft de Belgische fiscus een controlemiddel om na te gaan of mijnheer Janssens die inkomsten in zijn belastingaangifte invult. De rente wordt zo belast tegen een afzonderlijk tarief van 15% (vergelijkbaar met roerende voorheffing), verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen. Voorbeeld 2 Mevrouw Schrevens, die in België woont, int de coupon van haar euro-obligatie in Luxemburg. Bij de rentebetaling wordt woonstaatheffing ingehouden. De Luxemburgse autoriteiten verstrekken geen informatie over de rentebetaling. Toch moet mevrouw Schrevens de inkomsten opnemen in haar belastingaangifte. De rente wordt zo belast tegen een afzonderlijk tarief van 15% (vergelijkbaar met roerende voorheffing), en daar komen dan nog gemeentelijke opcentiemen bij. De ingehouden woonstaatheffing wordt in mindering gebracht. Voorbeeld 3 Mijnheer Lo Wang, een Belgische inwoner, int de coupon van zijn euro-obligatie in België. De Europese spaarrichtlijn is niet van toepassing. De Belgische uitbetalende instantie houdt op de rentebetaling roerende voorheffing in, en die is bevrijdend. Mijnheer Lo Wang hoeft die inkomsten niet meer op te nemen in zijn belastingaangifte. 9

10 Ten slotte Website Over deze wetgeving is op dit ogenblik lang niet alles uitgeklaard. Zodra er wijzigingen of nieuwigheden zijn, passen we deze tekst aan. U kunt de tekst altijd raadplegen op de website van CBC of een exemplaar vragen in uw CBCbankkantoor. Raadpleeg uw relatiebeheerder Hebt u nog vragen, richt u dan tot uw relatiebeheerder. Hij kan u ook precies zeggen op welke delen uit uw portefeuille de Europese spaarfiscaliteit van toepassing is. Verantwoordelijke uitgever : JF Buslain, Grand-Place 5, 1000 Bruxelles 10

De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u?

De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? 1. Wat houdt de Europese Spaarrichtlijn in? Algemeen In Europa is er vrij verkeer van kapitaal. Een goede zaak. Maar de keerzijde van de medaille is

Nadere informatie

Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten

Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten Inhoud 3 DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN: EEN NIEUWE CONTEXT VOOR BUITENLANDS SPAARGELD 3 DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN IN

Nadere informatie

Beleggen over de grenzen heen

Beleggen over de grenzen heen Beleggen over de grenzen heen De uitbreiding van de Europese spaarrichtlijn viseert een belasting op Luxemburgse verzekeringsbeleggingen, maar die producten beschikken over een valscherm. 10 DOSSIER VERMOGENSBEHEER

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

Fortis Luxembourg Finance S.A. Fortis Bank nv-sa

Fortis Luxembourg Finance S.A. Fortis Bank nv-sa SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS van 20 februari 2006 met betrekking tot de uitgifte van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Snowball Notes II terugbetaalbaar op 6 april 2016 (the Notes ) uitgegeven

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen WELKOM! Salons Cortina, Wevelgem dinsdag 1 Uiteenzetting thema-avond Inleiding door dhr. Van Wijnendaele, Hubrecht Deel1 : - Wijziging aangifte personenbelasting

Nadere informatie

European Income Portfolio

European Income Portfolio AllianceBernstein European Income Portfolio Vereenvoudigd prospectus september 2008 Aandelen van categorie A, B, C, A2, B2, C2, I, I2, AT, BT, S en S1 Belangrijke informatie European Income Portfolio (de

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten. Wij spreken uw taal.

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten. Wij spreken uw taal. Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Wij spreken uw taal. Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven

Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven _ NL DE FISCALE REGULARISATIE IN BELGIË Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven U en u alleen De fiscale regularisatie in België De economische, wettelijke en fiscale situatie is grondig

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Werken in het buitenland

Werken in het buitenland 12 12 Werken in het buitenland Een praktische handleiding voor Belgische verzekerden die in het buitenland gaan werken & voor buitenlandse verzekerden die in België komen werken Deze brochure is een uitgave

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Dit document is een extract uit de brochure Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten en bevat de productbeschrijvingen van verschillende soorten obligaties

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN

EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten vzw EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN De Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten helpt sinds enkele jaren buitenlandse werknemers die in

Nadere informatie

commerzbank Speeders PRODUCTINFORMATIE

commerzbank Speeders PRODUCTINFORMATIE commerzbank Speeders PRODUCTINFORMATIE Speeder long Speeder short / www.speeders.commerzbank.com / Waarom Speeders? Het type beleggingsproduct waar de Speeder in thuis hoort is recent in Nederland. In

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inleiding Inhoud Het eigen huis geeft voor de meeste mensen de belangrijkste fiscale voordelen. Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet Fiscale

Nadere informatie

Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte

Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte Tarieven Beleggen bij Van Lanschot In dit overzicht vindt u de kosten die wij u in rekening brengen als u kiest voor onze dienstverlening Vermogensbeheer A la Carte.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Invoer 1 BASISBEGRIPPEN. 1.1 Het Enig Document

HOOFDSTUK 4 Invoer 1 BASISBEGRIPPEN. 1.1 Het Enig Document Almanak BTW 2015.book Page 123 Thursday, April 9, 2015 5:08 PM 1 BASISBEGRIPPEN 1.1 Het Enig Document Het Enig Document, dat vóór 1 januari 1993 als basisdocument werd gebruikt voor de in- en uitvoer van

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

Beleggingen en beleggingsrisico's

Beleggingen en beleggingsrisico's Beleggingen en beleggingsrisico's Oktober 2012 1/51 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 4 1.1. Documentwijzer... 4 1.2. Definitie van de belangrijkste beleggingsrisico's... 4 2. Bankdeposito's...

Nadere informatie

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Almancora Met medewerking van Securities Aandachtspunt Dit prospectus werd aan geen enkele autoriteit buiten België

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992

Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992 Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992 Inleiding De laatste tijd beweegt er heel wat met betrekking tot de meerwaarden die belastingplichtigen realiseren wanneer ze een aandelenparticipatie

Nadere informatie