Voorwoord Verslag van de secretaris Financiële hulp Jaarrekening Balans per

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord... 3 1. Verslag van de secretaris... 4 1.1. Financiële hulp... 4. 2. Jaarrekening... 8 2.1. Balans per 31-12-2014... 8"

Transcriptie

1

2 Inhoud Voorwoord Verslag van de secretaris Financiële hulp Aanvragen voor bijstand Het bedrijfsmaatschappelijk werk Kerstattenties Contribuanten Bereikbaarheid Bedrijfsvoering Bestuur Jaarrekening Balans per Staat van baten en lasten over Kasstroom overzicht Grondslagen Toelichting Balans Toelichting staat van baten en lasten Begroting Statistische gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

3 Voorwoord Voor het Personeelsfonds was 2014 een roerig jaar. Van de zeven bestuursleden zijn er maar liefst vijf nieuw toegetreden. In het najaar is nieuw beleid ontwikkeld waardoor het Personeelsfonds weer helemaal toekomst proof kan worden geacht. Wij zijn ook bezig met de ontwikkeling van een nieuwe site voor het Personeelsfonds. Op deze site zullen wij ondermeer aandacht besteden aan het voorkomen van financiële problemen. Wanneer de nieuwe site klaar is zullen wij hier natuurlijk op verschillende manieren aandacht voor vragen. Het is belangrijk dat alle collega s met (dreigende) financiële problemen ons weten te vinden. Dat geldt ook voor collega s die door ziekte of een opeenstapeling van nare sociale omstandigheden onder druk staan. Zij kunnen behoefte hebben aan een moment van ontspanning om energie op te doen en weer verder te kunnen. Via bijvoorbeeld het bedrijfsmaatschappelijk werk kan een tegemoetkoming worden gevraagd voor een weekendje weg/vakantie of een andere activiteit die voor de nodige ontspanning zorgt. Voor de collega s van het ministerie van Financiën is het goed om te weten dat er een Personeelsfonds is dat achter hen staat en dat steun kan verlenen in moeilijke tijden waarbij het vaak belangrijk is om maatwerk te kunnen leveren. Dit is bij veel instanties niet altijd mogelijk. Het Personeelsfonds heeft een enorm draagvlak onder de collega s. Gemiddeld genomen is bijna 2/3 van alle collega s contribuant! Een aantal waar wij met z n allen trots op mogen zijn! Mede dankzij jullie financiële steun zijn wij ook in het afgelopen jaar weer in staat geweest om een groot aantal collega s dat in nood verkeerde de helpende hand te bieden. Zij werden, vaak samen met het hele gezin, financieel weer op de rails gezet. Ronduit hartverwarmend waren de talrijke reacties van collega s die steun mochten ontvangen van het Personeelsfonds. Als bestuur zijn we dan ook dankbaar om voor dit mooie Personeelsfonds te mogen werken! Namens het bestuur, Mr. Fred Schippers 3

4 1. Verslag van de secretaris 1.1. Financiële hulp In 2014 hebben wij menig collega die in (financiële) problemen is geraakt kunnen helpen. Totaal werd door 124 (2013: 118) collega s een verzoek gedaan bij het Personeelsfonds. Naar aanleiding hiervan werd een totaalbedrag van ,- (2013: ,-) aan leningen en giften verstrekt aan collega s die in financiële problemen zijn geraakt. Dit bedrag is 1,2 % hoger dan in het vorige verslagjaar. De problemen waar onze collega s mee zijn geconfronteerd zijn verschillend van aard, waarbij ook sprake kan zijn van combinaties van oorzaken. Denk aan problemen die op het financiële vlak kunnen ontstaan als gevolg van echtscheidingen, (tijdelijk) verlies van een baan van de partner, schulden, verhuizing, etc. Een belangrijke oorzaak is dat mensen niet langer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen door aangegane leningen. In deze laatste situatie wordt geen bijstand verleend als het gaat om financiering van onroerende zaken of schulden met een zakelijk karakter. Helaas zien wij wel een trend ontstaan dat de schuldenlast vaak zo groot is dat dit de mogelijkheden van het Personeelsfonds te boven gaat. Voor een specificatie van de verstrekkingen en een overzicht van het verloop over meerdere jaren verwijzen wij kortheidshalve naar de statistische gegevens aan het einde van dit jaarverslag. Er stonden nog 11 aanvragen van 2013 open, wat een totaal maakt van 135 dossiers. Van deze aanvragen konden er 130 worden afgedaan. In 82 gevallen werden giften, renteloze leningen of een combinatie daarvan verstrekt. In 16 gevallen kon de aanvraag worden ingetrokken of afgedaan, omdat er op andere wijze een oplossing voor de problemen kon worden gevonden. In 32 gevallen werd de aanvraag afgewezen. In 5 gevallen kon geen beslissing worden genomen gedurende het verslagjaar, omdat nog nadere informatie moest worden verstrekt. In het verslagjaar werden ook 59 dossiers uit voorgaande jaren opnieuw in de vergadering aan het bestuur voorgelegd in verband met wijziging aflossingsregeling, nazorgrapporten etc Aanvragen voor bijstand Collega s die een beroep op het Personeelsfonds willen doen kunnen het verzoek rechtstreeks aan het secretariaat richten. Voor alle duidelijkheid: wij gaan vertrouwelijk met de verstrekte gegevens om en geven niets door aan leidinggevenden. Het Personeelsfonds kan bijstand verlenen wanneer sprake is van (dreigende) financiële problemen. Afhankelijk van de aard van de problemen kan het bestuur bijstand verlenen in de vorm van een lening of een gift al dan niet gecombineerd met een advies. 4

5 Het afgelopen jaar is weer gebleken dat men vaak te laat een beroep op het Personeelsfonds doet. Door de hardere opstelling van schuldeisers kunnen grote problemen ontstaan wanneer sprake is van toenemende schulden en/of achterstanden. De drempel om hulp te vragen is kennelijk voor velen erg hoog. Echter het (te) laat aanvragen kan leiden tot het vaststellen dat ook wij niets kunnen doen of vergt een enorme snelheid en druk op de werkorganisatie van het Personeelsfonds. Een reden voor afwijzing is bijvoorbeeld onvoldoende aflossingscapaciteit om een lening binnen een redelijke periode van maximaal 3 jaar terug te betalen. Wanneer sprake is van een tijdelijke aanstelling voor een bepaalde periode stelt het bestuur zich op het standpunt dat aflossing binnen de contractperiode (maximaal 3 jaar) moet plaatsvinden. Een andere reden is het feit dat de schuldenlast zo hoog is dat deze de mogelijkheden van het Personeelsfonds te boven gaat. Betrokkene wordt dan geadviseerd een beroep te doen op de Gemeentelijke Kredietbank voor een schuldsanering. Voor het overbruggen van een eventuele wachttijd bij de Gemeentelijke Kredietbank kan het Personeelsfonds soms een (tijdelijke) voorziening treffen. Bij toelating tot de regeling Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) is op voorhand bekend dat door het Personeelsfonds een deel van het eventueel geleende bedrag op een later tijdstip zal moeten worden afgeschreven. Omdat gewerkt wordt met financiële middelen die voor het overgrote deel door de collega s bijeen worden gebracht, is het bestuur kritisch bij de behandeling van dergelijke aanvragen voor financiële hulp. Het bestuur stelt zich in dit soort gevallen dan ook terughoudend op Het bedrijfsmaatschappelijk werk De BMW-ers kunnen naast het adviseren van de cliënt, met toestemming van die cliënt, een advies uitbrengen aan het bestuur. Die adviezen worden altijd vertrouwelijk aan het bestuur uitgebracht en zijn voor het bestuur belangrijk om tot een goed besluit te komen met betrekking tot de ingediende aanvraag. Wanneer een beroep op het Personeelsfonds wordt gedaan en er is sprake van een problematische schuldensituatie dan acht het bestuur de inschakeling van een BMW-er altijd gewenst. Dit betekent dat dan met instemming van de aanvrager het BMW wordt ingeschakeld. In geval een aanvrager dit niet wenst dan wordt die wens gerespecteerd, maar zal het bestuur zich vaak genoodzaakt zien de aanvraag af te wijzen. Binnen het BMW zijn ook BMW-ers werkzaam als schuldhulpverlener. Zij helpen aanvragers met het inventariseren van schulden en het opzetten van een sluitend budgetplan. Ten behoeve van het goed verwerken van de aanvragen zijn door de BMW-ers 59 adviezen uitgebracht aan het bestuur. 5

6 1.4. Kerstattenties Het bestuur heeft besloten om met ingang van 2014 geen kerstattenties meer toe te kennen. In een nieuw beleid wil het bestuur ruimte creëren om gedurende het gehele jaar aandacht te bieden aan collega s die daarvoor in aanmerking komen. Hierbij wordt gedacht aan een weekendje/weekje weg of een andere vorm van ontspanning Contribuanten Het aantal contribuanten van het Personeelsfonds is in 2014 per saldo met 380 gedaald tot Bereikbaarheid Alle gewenste informatie over het Personeelsfonds kan op de site, worden nagelezen. Ook kunnen van de site formulieren voor het aanmelden als contribuant of voor het aanvragen van financiële hulp worden gedownload. Bij contact staan de telefoonnummers en het adres van het Personeelsfonds vermeld, zodat eventuele vragen direct kunnen worden voorgelegd. Het postadres van het Personeelsfonds is: Postbus 11644, 2502 AP Den Haag. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: Alle werkzaamheden ten behoeve van de Stichting Personeelsfonds worden verricht op het secretariaat van het Personeelsfonds. Op het secretariaat van het Personeelsfonds zijn werkzaam: Thea Klijn medewerkster Personeelsfonds Ariënne Postma-Van Batenburg, medewerkster Personeelsfonds (mw. Postma verricht tevens werkzaamheden voor de Stichting Fincover) Frans Heye, secretaris van de Stichting Fincover (de heer Heye verricht tevens werkzaamheden voor de Stichting Personeelsfonds) 1.7. Bedrijfsvoering Het bestuur bestaat uit zeven personen. Vijf personen vertegenwoordigen de verschillende vakorganisaties. De overige twee vertegenwoordigen het ministerie en de Belastingdienst. Alle bestuursleden worden voor een termijn van vier jaar benoemd. Na deze termijn kan de benoeming worden verlengd. De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd voor het Personeelsfonds. De medewerkers van het secretariaat worden ter beschikking gesteld door het ministerie. 6

7 1.8. Bestuur In 2014 is er een aantal bestuurswisselingen geweest. In februari 2014 hebben Rein Groothedde en Maurits Baal respectievelijk penningmeester en algemeen bestuurslid hun functie neergelegd. Met ingang van 1 mei 2014 heeft Sonja Adriaansz de Belastingdienst verlaten en om die reden haar functie neergelegd. Met ingang van 1 juni 2014 heeft Han Bekker, voorzitter, zijn functie neergelegd. De opengevallen functies zijn in de loop van het jaar weer ingevuld. Per 1 januari 2015 heeft Carla Jacoby het bestuur verlaten. Aan Lucia de Vrede is gevraagd om plaats te nemen binnen het bestuur. Per 1 januari 2015 is de samenstelling van het bestuur: Voorzitter Fred Schippers (namens de Belastingdienst) Vice voorzitter John de Bree (namens C.M.H.F.) Secretaris Kees Went (namens CNV Overheid) Penningmeester Lucia de Vrede (namens CNV Overheid) Leden Peter Blasius (namens het ministerie) Joop Hupkes (namens NCF) René van Niel (namens FNV/Overheid) Den Haag, 12 mei 2015 Het bestuur 7

8 2. Jaarrekening * Alle vermelde bedragen zijn afgerond op een veelvoud van vijf euro Balans per Activa Passiva Uitstaande leningen Kapitaal Te ontvangen intrest Te betalen leningen Liquide middelen Te betalen giften Voorziening belastingen Staat van baten en lasten over 2014 Debet Credit Giften Contributies Dotatie leningen Bijdrage ministerie Omzetting leningen AP Intrest Porti kosten Dotatie belasting Incassokosten Bestuurskosten Secretariaatkosten Bankkosten Toevoeging voorziening te Betalen belasting Incidentele last Resultaat Resultaat Totaal Totaal

9 2.3. Kasstroom overzicht * Alle vermelde bedragen zijn afgerond op een veelvoud van vijf euro Saldo van baten en lasten Veranderingen in het werkkapitaal -mutaties uitstaande leningen te ontvangen bijdrage Ministerie -mutaties te vorderen contributie -mutatie te vorderen intrest mutaties te vorderen aflossingen -te betalen leningen mutaties te betalen giften voorziening te bet. belasting Netto kasstroom uit operationele activiteiten Mutatie liquide middelen Liquide middelen -stand per 1 januari stand per 31 december Afrondingsverschillen 10 Mutatie liquide middelen per 31 december

10 2.4. Grondslagen Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het in Nederland algemeen aanvaardbare verslaggevingstelsel zoals weergegeven in de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgesteld in euro s. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit deposito s en rekening-courant saldi. Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen Het saldo (resultaat) is bepaald door het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 2.5 Toelichting Balans Alle vermelde bedragen zijn in euro s. Uitstaande leningen * Saldo op 31 december Saldo op 31 december Looptijd 1 jaar Looptijd 2 jaar Looptijd 3 jaar Verstrekte leningen Voorziening -/ / Uitstaande leningen

11 Uitstaande leningen Voorziening + correctie Saldo uitstaande leningen Afgeboekt oninbare aflossing ( lening) Verstrekte leningen Ontvangen aflossingen P-Direkt Rechtstreeks Ingetrokken leningen Verlaagde lening Lening omgezet in gift Voorziening 5% Saldo uitstaande leningen naar balans Het saldo leningen per 31 december 2014 is met ca. 3,9% gestegen ten opzichte van het saldo leningen per 31 december * De door het Personeelsfonds verstrekte leningen hebben in principe een looptijd van maximaal 3 jaar. Voorziening leningen De voorziening leningen moet op jaareinde 5% van het saldo leningen per 31 december 2014 bedragen, dat is ,-. Voorziening Voorziening Dotatie lening 2014 naar staat van baten en lasten 775 Te vorderen intrest Onder de te vorderen intrest wordt intrest begrepen die op 31 december 2014 nog niet door de bank is overgemaakt maar betrekking heeft op het jaar

12 Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen: Liquide middelen ASN Bank Moneyou internetspaarrekening SNS meersparen REAAL ING zakelijk betaalrekening ING vermogen spaarrekening Totaal liquide middelen ING zakelijk spaarrekening naar balans Per 5 november 2014 is de ING zakelijke spaarrekening beëindigd. Per zelfde datum is de Vermogen Spaarrekening bij de ING geopend. De Vermogen Spaarrekening geeft een hogere rente (1,05%) dan de Zakelijke Spaarrekening (0,7%). Het rekeningnummer is gelijk gebleven. Kapitaal Het kapitaal is het vermogen van de stichting dat gevormd is uit het werkkapitaal (inclusief het stichtingskapitaal) en het resultaat. Te betalen leningen Te betalen leningen zijn leningen waarover het bestuur in 2014 heeft beslist maar die op 31 december 2014 nog niet zijn uitbetaald. Te betalen giften Te betalen giften zijn giften waarover het bestuur in 2014 heeft beslist maar die op 31 december 2014 nog niet zijn uitbetaald. Voorziening te betalen belastingen Voor de nog te betalen loonheffing, inclusief heffingsrente, was een voorziening te betalen belasting gevormd. Aanleiding hiervoor was dat het Personeelsfonds giften heeft verstrekt die belast zijn met loofheffing of schenkbelasting. In het jaar 2014 zijn de betaling afgerond. Het openstaande bedrag, ad ,-, is ten gunste van het resultaat gebracht Toelichting staat van baten en lasten 2014 Giften In 2014 is een bedrag van in totaal ,- aan giften verstrekt. Dit is inclusief de omzetting van een lening in een gift 3.478,-. Hetgeen een verlaging van ca. 41,75% is ten opzichte van Dit heeft o.a. te maken dat met ingang van 2014 geen kerstattenties meer zijn toegekend. 12

13 Contributies Ondanks de daling van het aantal contribuanten in 2014 heeft dit nog niet geleid tot een daling van de contributie-inkomsten. Bijdrage ministerie van Financiën Evenals voorgaande jaren heeft de stichting een bijdrage ontvangen van het ministerie van Financiën. De bijdrage is 0,45 per personeelslid per jaar. Het ministerie is uitgegaan van medewerkers. Intrest Aangezien het bestuur van mening is dat gelden van de stichting nimmer risicodragend mogen worden belegd, is de stichting aangewezen op zakelijke spaarrekeningen. Deze rekeningen geven over het algemeen een lagere rente dan spaarrekeningen voor particulieren. De ING is een vermogen spaarrekening, De spaarrekening van de SNS betreft een meerspaarrekening. De spaarrekeningen van Moneyou, ASN en REAAL betreffen internetspaarrekeningen met een direct opvraagbaar spaarsaldo. Resultaat Het jaar 2014 kon met een positief resultaat worden afgesloten Begroting 2015 * Alle vermelde bedragen zijn afgerond op een veelvoud van vijf euro. Op basis van de resultaten van de vier voorafgaande jaren is de begroting 2015 door het bestuur opgesteld. te ontvangen uit te geven Contributies Giften verstrekken Bijdrage ministerie Dotatie voorzieningen leningen Intrest Portikosten Secretariaatkosten Promotiemateriaal Bestuurskosten Bankkosten Kosten Startpunt Geldzaken Diverse onvoorzien en incidenteel Totaal Totaal Den Haag, 12 mei 2015 Het bestuur 13

14 2.8. Statistische gegevens * Alle vermelde bedragen zijn in euro s Bijstand voor : Verstrekte giften Verstrekte leningen 2014 aantal 2013 aantal 2014 aantal 2013 aantal 1. Sociale overwegingen Aanvragen in verband met schulden 3. Kosten rechtskundige bijstand Kosten noodzakelijke verhuizing Kerstattenties Kwijtscheldingen (omzettingen van leningen van voorgaande jaren in giften) Verleende financiële bijstand in de afgelopen 10 jaar totaal leningen giften

15 Overzicht verleende bijstand verdeeld naar leeftijd tot 30 jaar % 2% 3% 19% 30 tot 40 jaar tot 50 jaar % 50 tot 65 jaar overigen(w.o. gepens) Overzicht verleende bijstand verdeeld naar schaal Schaal 1 t/m % 2% 29% Schaal 6 t/m % vanaf Schaal overigen (w.o. gepens.)

16 3. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 16

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE Datum van oprichting: 29 december 1955 DOELSTELLING Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

slag 2014 ver G jaar SK

slag 2014 ver G jaar SK SKG jaarverslag 2014 Omslag: Langerak, Hervormde Kerk Inhoud Organisatie 2 Profiel van de stichting 3 Meerjarenoverzicht kerngegevens 2011 2014 5 Verslag van het bestuur 6 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5. Jaarrekening 2012 12. Voorwoord3. 1. Inleiding 4. 2. Urgenties 5. 3. Bezwaar en beroep 10. 4. Organisatie 11

Inhoudsopgave. 5. Jaarrekening 2012 12. Voorwoord3. 1. Inleiding 4. 2. Urgenties 5. 3. Bezwaar en beroep 10. 4. Organisatie 11 Inhoudsopgave Voorwoord3 1. Inleiding 4 2. Urgenties 5 2.1. De cijfers...5 2.2. De projecten...8 2.3. De uitwisseling van informatie...9 3. Bezwaar en beroep 10 3.1. Geschillencommissie Woonruimteverdeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Suwas I Jaarverslag 2009

Suwas I Jaarverslag 2009 Suwas I Jaarverslag 2009 Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I) Jaarverslag 2009 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer

Nadere informatie

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Inhoud BESTUURSVERSLAG 04 DIRECTIEVERSLAG 06 Inleiding 06 Openbaar muziekgebruik 10 Media 11 Buitenland 11 Organisatie 12 Communicatie 12 TOELICHTING OP DE RESULTATEN

Nadere informatie

Gedragscode Budgetbeheer

Gedragscode Budgetbeheer Gedragscode Budgetbeheer GEDR AGSCODE BUDGETBEHEER TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Budgetbeheer van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan

Nadere informatie

Leidraad Participatiewet IGSD

Leidraad Participatiewet IGSD IGSD 2 Inhoud Deel algemene bijstand inclusief Bbz 2004, IOAW en IOAZ... 3 Hoofdstuk 1 Bijzondere aanvraagprocedures Participatiewet... 4 Hoofdstuk 2 Voorschotten... 7 Hoofdstuk 3 Overbruggingsuitkering...

Nadere informatie

In onderstaand overzicht worden de verleende bijdragen over een periode van vijf jaar vergeleken.

In onderstaand overzicht worden de verleende bijdragen over een periode van vijf jaar vergeleken. Jaarverslag 2011 1 Algemeen Bij besluit van de gemeenteraad d.d. 30 november 1964 werd ingaande 1 januari 1965 de Stichting Westermeer in het leven geroepen. Op 25 november 1965 werd de notariële akte

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 7 5. Financiële

Nadere informatie

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2014 voorwoord Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen JAARVERSLAG 2014 voorwoord Beste lezer, Het doet mij genoegen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Interkerkelijk Sociaal Fonds. Jaarverslag. Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft. Jaarverslag ISF 2004

Interkerkelijk Sociaal Fonds. Jaarverslag. Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft. Jaarverslag ISF 2004 Interkerkelijk Sociaal Fonds Jaarverslag 2004 Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft Jaarverslag ISF 2004 Wilt u het ISF steunen? U kunt uw bijdrage overmaken op giro 6729143 t.n.v. Interkerkelijk Sociaal

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013 de inhoud Hoevelaken, 17 april 2013 JAArVerSLAG 2012 SVn 01 Voorwoord Interview Thom de Graaf 03 02 Verslag van het bestuur Het jaar 2012 in vogelvlucht 05 Deelnemersbijeenkomst 06 Kerncijfers 08 Gebruik

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V.

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. JAARVERSLAG 2005 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting S.E.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en feitelijk gevestigd Professor Leonard Fuchslaan

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Beoordelingsverklaring 3 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. A.P. Heidema

Nadere informatie

Stichting Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid. Jaarverslag over het boekjaar 2011

Stichting Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid. Jaarverslag over het boekjaar 2011 4 Stichting Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid Jaarverslag over het boekjaar 2011 Voorwoord Verantwoordelijk voor eigen saldo Binnen het Tijdspaarfonds bouwt de werknemer in de bouwnijverheid op zijn

Nadere informatie

In de Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder:

In de Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder: Gedragscode Schuldregeling TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder: Aflossingscapaciteit:

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

INSTRUCTIES. Klik hier voor een printbare versie van het Jaarverslag 2013 >> Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina < >

INSTRUCTIES. Klik hier voor een printbare versie van het Jaarverslag 2013 >> Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina < > Klik hier voor een printbare versie van het Jaarverslag 2013 >> INSTRUCTIES Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina < > Zie voor meer opties het menu onderaan de pagina De inhoud Klik

Nadere informatie