--- Stremersch, Van Broekhoven & Partners, Financiële Planners. ZAKBOEKJE PERSONAL FINANCIAL PLANNING Laatst bijgewerkt september 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "--- Stremersch, Van Broekhoven & Partners, Financiële Planners. ZAKBOEKJE PERSONAL FINANCIAL PLANNING Laatst bijgewerkt september 2009"

Transcriptie

1 ZAKBOEKJE PERSONAL FINANCIAL PLANNING Laatst bijgewerkt september 2009 Dit document tracht een overzicht te geven van op vlak van persoonlijke financiële planning veelgebruikte tarieven inzake personen-, vennootschapsbelasting, schenkings- en successierechten voor de verschillende gewesten. Terwille van de overzichtelijkheid werden niet alle voordeeltarieven, vrijstellingen, voorwaarden en uitzonderingen terzake opgenomen! Dit document dient dan ook eerder als praktische geheugensteun en streeft hoegenaamd geen volledigheid na. Verder wordt er op gewezen dat de meeste cijfers aan geregelde aanpassing onderhevig zijn. TARIEVEN PERSONENBELASTING... 2 TARIEVEN VENNOOTSCHAPSBELASTING... 2 ONROEREND INKOMEN... 3 STOPZETTINGSMEERWAARDEN... 4 NOTIONELE INTRESTAFTREK... 4 SOCIALE ZEKERHEID... 4 Sociale zekerheidsbijdragen... 4 MIN / MAX pensioen... 4 Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit... 5 Kinderbijslag... 6 Toegelaten arbeid na pensioen... 6 EXTRA LEGAAL PENSIOEN %-regel... 7 TARIEVEN SUCCESSIE... 8 Vlaams Gewest... 8 Schenkingsrechten... 8 Onroerende goederen... 8 Verlaagd tarief bouwgrond... 9 Roerende goederen... 9 Successierechten Vrijstelling gezinswoning Brussels Hoofdstedelijk Gewest Schenkingsrechten Onroerende goederen woonhuizen art. 131 bis Roerende goederen Successierechten Waals Gewest Schenkingsrechten Algemeen Schenkingsrechten roerende goederen hoofdverblijfplaats art. 131 ter Successierechten SAMENWONENDEN vs. GEHUWDEN INDEXERING Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners

2 TARIEVEN PERSONENBELASTING Inkomstenschijven AJ 2010 % Belasting Gecumuleerd 0 tot % tot % tot % tot % boven % Belastingvrije sommen AJ 2010 Per belastingsplichtige* voor 1 kind ten laste** voor 2 kinderen ten laste voor 3 kinderen ten laste voor 4 kinderen ten laste voor > 4 kinderen ten laste verhoging per kind > 4 kinderen toeslag indien geen aftrek oppas en kind < 3 jaar 510 * verhoging indien inkomsten < ** gehandicapte kinderen worden dubbel geteld Forfaitaire beroepskosten AJ 2010 Werknemers en vrije beroepen 0 tot ,20% tot ,00% tot ,00% boven ,00% Max Bedrijfsleiders boven 0 5,00% Max TARIEVEN VENNOOTSCHAPSBELASTING tarieven vennootschapsbelasting 2009 Normaal ACB aal Normaal tarief 33% 3% 33,99% Verlaagd tarief 0 tot ,25% 3% 24,98% tot ,00% 3% 31,93% tot ,50% 3% 35,54% Voorwaarden verlaagd tarief (Art. 215 WIB) 1 geen 'financiële' vennootschap 2 aandelen 50% bezit nat. personen 3 dividend 13pct gestort kapitaal begin boekjaar 4 bezoldiging bedrijfsleider EUR (of tenminste belastbaar inkomen vennootschap) 5 geen coördinatiecentra 6 geen beleggingsvennootschappen --- Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 2

3 ONROEREND INKOMEN Indexatie-coëfficient: 1,5461 (Aj. 2010) Revalorisatie-coëfficient: 3,88 (Aj. 2010) Onderstaande tabel geeft de belastbaarheid weer wanneer een gebouw door een privé persoon verhuurd wordt of in gebruik gegeven wordt. Wanneer verhuur door een vennootschap of professioneel, dan zijn de inkomsten uiteraard beroepsinkomsten. Privé gebruik Eigen woning lening < 1/1/2005 KI*index - woningaftrek - intresten geen lening < Onbelast 1/1/2005 Verhuurd of 2 de woonst Professioneel gebruik Zelf gebruikt voor beroep geen verhuring Verhuurd KI*index * 1,4 Onbelast (Brutohuur + voordelen - KOSTENAFTREK) KI*index * 1,4 - intresten - intresten KOSTENAFTREK: forfaitair 40% maar maximaal 2/3*KI*revalorisatie Verhuurd aan eigen vennootschap OI 5/3 * KI * revalorisatie - intresten => herkwalificatie beroepsinkomsten > 5/3 * KI * revalorisatie Gratis gebruik woning: Voordeel alle aard Ter beschikking gesteld door natuurlijk persoon Niet gemeubileerd KI * index * 100/60 Gemeubileerd verhoging met 2/3 de Ter beschikking gesteld door rechtspersoon Niet gemeubileerd KI 745 KI * index * 100/60 * 1,25 KI > 745 KI * index * 100/60 * 2 Gemeubileerd verhoging met 2/3 de Gratis electr./verwarming (Aj.2009) Electr. Verwarming Leidinggevende Niet-leidinggevende Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 3

4 STOPZETTINGSMEERWAARDEN Stopzettingsmeerwaarden Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa 4 x 4 regel > 4 x 4 regel vanaf 60 of bij overlijden 16,5% vóór 60 33% MARGINAAL TARIEF 16,5% 16,5% NOTIONELE INTRESTAFTREK ,473% KMO s (+0.5%) 4,973% SOCIALE ZEKERHEID Sociale zekerheidsbijdragen Bijdragen zelfstandigen hoofdberoep 0,00 tot , , ,39 tot ,94 22,00% ,94 tot ,19 14,16% + werking sociale verzekeringskas (ong. 3%) MIN / MAX pensioen Alleenstaande pensioen man Minimum (bruto) Minimum / maand Maximum (bruto) Maximum / maand Werknemer , , , ,41 Zelfstandige ,46 920, , ,26 Ambtenaar , , , , Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 4

5 Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit laatst aangepast op 30//09/2009 index 112,72 loontrekkenden index 110,51 maand jaar (volgende indexatie) Primaire ongeschiktheid vanaf 1/1/2009 dagen/mnd: 26 MAXIMUM 60% 71, , ,72 72,44 MINIMUM regelmatig WN met gezinslast 48, , ,80 49,26 alleenstaande 38, , ,90 39,42 samenwonende 32,49 844, ,88 33,14 Invaliditeit vanaf 1/1/2009 MAXIMUM met gezinslast 76, , ,28 78,48 alleenstaande 65, , ,20 63,99 samenwonende 47, , ,20 48,29 MINIMUM regelmatig WN met gezinslast 48, , ,60 49,26 alleenstaande 38, , ,80 39,42 samenwonende 32,49 844, ,88 33,14 zelfstandigen Primaire ongeschiktheid met gezinslast 46, , ,62 47,60 alleenstaande 35,41 920, ,26 36,12 samenwonende 29,64 770, ,04 30,23 Invaliditeit zonder stopzetting met gezinslast 46, , ,04 47,60 alleenstaande 35,41 920, ,92 36,12 samenwonende 29,64 770, ,68 30,23 met stopzetting met gezinslast 48, , ,60 49,26 alleenstaande 38, , ,80 39,42 samenwonende 32,49 844, ,88 33,14 Toegelaten inkomen personen ten laste plafond statuut met last 805,06 821,17 plafond statuut alleenstaande 1.387, , Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 5

6 Kinderbijslag laatst aangepast 17/07/2009 werknemers - maandbedragen zelfstandigen - maandbedragen gewone kinderbijslag gewone kinderbijslag 1ste kind 83,40 1ste kind 78,00 2de kind 154,33 2de kind 154,33 3de kind ev 230,42 3de kind ev 230,42 wezenbijslag per weeskind 320,40 wezenbijslag per weeskind 320,40 bijkomende bijslag voor kinderen van invalide werknemers 1ste kind 91,35 1ste kind 174,75 2de kind 26,32 2de kind 180,65 3de kind ev 4,62 3de kind ev 235,04 verhoging voor eenoudergezin 21,22 (+ leeftijdstoeslagen) Toegelaten arbeid na pensioen laatst aangepast op 17/07/2009 Toegelaten jaarlijks beroepsinkomen voor 2009 gepensioneerde met een rustpensioen of met een rust-én overlevingspensioen jonger dan de wettelijke pensioenleeftijd ouder dan de wettelijke pensioenleeftijd gepensioneerde met (uitsluitend) een overlevingspensioen jonger dan 65 jaar ouder dan 65 jaar werknemer zonder kinderlast (basisbedrag) 7.421, , , ,50 (brutoloon) met kinderlast , , , ,00 zelfstandige zonder kinderlast (basisbedrag) 5.937, , , ,19 (nettowinst) met kinderlast 8.905, , , , Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 6

7 EXTRA LEGAAL PENSIOEN 80%-regel MAXIMUM: KAPITAAL [[(80% bruto jaarbezold. Wett. Pensioen) x N/40] andere] x COËFFICIENT Raming wettelijk pensioen 80% - regel Raming MIN MAX Werknemer 50% , ,59 Zelfstandige 25% , ,81 Coëfficient pensioen 80%-regel Eindleeftijd Geen indexering Indexering 2% Geen indexering Indexering 2% Geen overdracht Geen overdracht Overdracht 80% Overdracht 80% 60 12, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 7

8 TARIEVEN SUCCESSIE Vlaams Gewest Schenkingsrechten Onroerende goederen Wordt over het bruto-aandeel van elk der begiftigden geheven. in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden aal belasting over 0,01 EUR EUR 3% EUR EUR 4% 375 EUR EUR EUR 5% 875 EUR EUR EUR 7% EUR EUR EUR 10% EUR EUR EUR 14% EUR EUR EUR 18% EUR EUR EUR 24% EUR Boven de EUR 30% EUR tussen broers en zusters aal belasting over 0,01 EUR EUR 20% EUR EUR 25% EUR EUR EUR 35% EUR EUR EUR 50% EUR Boven de EUR 65% EUR tussen ooms of tantes en neven en nichten aal belasting over 0,01 EUR EUR 25% EUR EUR 30% EUR EUR EUR 40% EUR EUR EUR 55% EUR Boven de EUR 70% EUR tussen alle andere personen aal belasting over 0,01 EUR EUR 30% EUR EUR 35% EUR EUR EUR 50% EUR EUR EUR 65% EUR Boven de EUR 80% EUR --- Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 8

9 Verlaagd tarief bouwgrond In afwijking van de hierboven vermelde tarieven wordt voor schenkingen onder levenden van een perceel grond dat volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw, waarvan de akte verleden wordt in de periode van 1/1/2006 tem 31/12/2009, over het bruto aandeel van een natuurlijk persoon in de geschonken bouwgrond, een evenredig recht geheven dat waarbij tot de schijf van EUR een vermindering geldt van 2% per tariefschijf. Volgende voorwaarden zijn verbonden aan het verlaagd tarief voor bouwgrond: - dat het perceel grond volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw; - dat de begiftigde zich ertoe verbindt om binnen de drie jaren te rekenen van de datum van de akte een volledig dossier tot het bekomen van een vergunning tot het bouwen van een woning met betrekking tot het perceel in te dienen. In geval van onjuiste verklaring betreffende de bestemming van de grond zijn de schenker en begiftigde ondeelbaar gehouden tot betaling van de aanvullende rechten en van een boete gelijk aan die rechten. Roerende goederen in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden Eén tarief: 3% tussen alle andere personen Eén tarief: 7% --- Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 9

10 Successierechten in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden aal belasting over 0,01 EUR EUR 3% EUR EUR 9% EUR Boven de EUR 27% EUR schijven worden toegepast per erfgenaam afzonderlijk, en ook afzonderlijk op het roerend en op het onroerend gedeelte. tussen broers en zusters aal belasting over 0,01 EUR EUR 30% EUR EUR 55% EUR Boven de EUR 65% EUR schijven worden toegepast per erfgenaam afzonderlijk, maar zonder onderscheid roerende of onroerende goederen. tussen alle andere personen aal belasting over 0,01 EUR EUR 45% EUR EUR 55% EUR Boven de EUR 65% EUR schijven worden toegepast voor alle erfgenamen van deze categorie samen, én zonder onderscheid roerende of onroerende goederen. Vervolgens worden de te betalen rechten proportioneel verdeeld over deze erfgenamen. Vrijstelling gezinswoning In afwijking van bovenstaande tarieven wordt het tarief van het recht van successie en van het recht van overgang bij overlijden tussen echtgenoten en tussen samenwonenden wat de onroerende goederen betreft, enkel toegepast op het netto-aandeel van de rechtverkrijgende echtgenoot of samenwonende in de andere goederen dan de woning die de erflater en zijn echtgenoot of samenwonende tot gezinswoning diende op het ogenblik van het overlijden. Die afwijking geldt evenwel niet als de samenwonende die een aandeel verkrijgt in die gezinswoning hetzij een bloedverwant in de rechte lijn van de erflater is, hetzij een rechtverkrijgende is die voor de toepassing van het tarief met een rechtverkrijgende in de rechte lijn wordt gelijkgesteld. Onder gezinswoning wordt voor de toepassing van deze bepaling verstaan de gezamenlijke hoofdverblijfplaats van de erflater en zijn overlevende echtgenoot of samenwonende. Een uittreksel uit het bevolkingsregister houdt een weerlegbaar vermoeden in van de samenwoning. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder samenwonenden verstaan : 1 de persoon, die op de dag van het openvallen van de nalatenschap met de erflater wettelijk samenwoont; 2 de persoon of personen die op de dag van het openvallen van de nalatenschap, ten minste één jaar ononderbroken met de erflater samenwonen en er een gemeenschappelijke huishouding mee voeren. De afwijking is echter alleen van toepassing voor de persoon of personen die op de dag van het openvallen van de nalatenschap, ten minste drie jaar ononderbroken met de erflater samenwonen en er een gemeenschappelijke huishouding mee voeren. --- Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 10

11 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Schenkingsrechten Onroerende goederen in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden aal belasting over 0,01 EUR EUR 3% EUR EUR 8% EUR EUR EUR 9% EUR EUR EUR 18% EUR EUR EUR 24% EUR Boven de EUR 30% EUR tussen broers en zussen aal belasting over 0,01 EUR EUR 20% EUR EUR 25% EUR EUR EUR 30% EUR EUR EUR 40% EUR EUR EUR 55% EUR EUR EUR 60% EUR Boven de EUR 65% EUR tussen ooms of tantes en neven of nichten aal belasting over 0,01 EUR EUR 35% EUR EUR 50% EUR EUR EUR 60% EUR Boven de EUR 70% EUR tussen alle andere personen aal belasting over 0,01 EUR EUR 40% EUR EUR 55% EUR EUR EUR 65% EUR Boven de EUR 80% EUR --- Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 11

12 woonhuizen art. 131 bis aal belasting over 0,01 EUR EUR 2% EUR EUR 5,3% EUR EUR EUR 6% EUR EUR EUR 12% EUR EUR EUR 24% EUR Boven de EUR 30% EUR Roerende goederen in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden Eén tarief: 3% tussen alle andere personen Eén tarief: 7% Dit tarief is evenwel niet van toepassing op de schenkingen onder de levenden van roerende goederen gedaan onder een opschortende voorwaarde die vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker, en die krachtens artikel 4, 3, van het Wetboek van successierechten als legaten worden beschouwd voor de heffing van het recht van successie. Successierechten in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden aal belasting over 0,01 EUR EUR 3% EUR EUR 8% EUR EUR EUR 9% EUR EUR EUR 18% EUR EUR EUR 24% EUR Boven de EUR 30% EUR schijven worden toegepast per erfgenaam afzonderlijk en zonder onderscheid tussen roerende of onroerende goederen. tussen broers en zussen aal belasting over 0,01 EUR EUR 20% EUR EUR 25% EUR EUR EUR 30% EUR EUR EUR 40% EUR EUR EUR 55% EUR EUR EUR 60% EUR Boven de EUR 65% EUR --- Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 12

13 schijven worden toegepast per erfgenaam afzonderlijk en zonder onderscheid tussen roerende of onroerende goederen. tussen ooms of tantes en neven of nichten aal belasting over 0,01 EUR EUR 35% EUR EUR 50% EUR EUR EUR 60% EUR Boven de EUR 70% EUR schijven worden toegepast voor alle erfgenamen van deze categorie samen, en zonder onderscheid tussen roerende of onroerende goederen. Vervolgens worden de te betalen rechten proportioneel verdeeld over deze erfgenamen. tussen alle andere personen aal belasting over 0,01 EUR EUR 40% EUR EUR 55% EUR EUR EUR 65% EUR Boven de EUR 80% EUR schijven worden toegepast voor alle erfgenamen van deze categorie samen, en zonder onderscheid tussen roerende of onroerende goederen. Vervolgens worden de te betalen rechten proportioneel verdeeld over deze erfgenamen. Waals Gewest Schenkingsrechten Algemeen schijven van de schenkingsrechten worden toegepast per erfgenaam afzonderlijk en zonder onderscheid tussen roerende of onroerende goederen. in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden aal belasting over 0,01 EUR EUR 3% EUR EUR 4% 375 EUR EUR EUR 5% 875 EUR EUR EUR 7% EUR EUR EUR 10% EUR EUR EUR 14% EUR EUR EUR 18% EUR EUR EUR 24% EUR Boven de EUR 30% EUR (Onder wettelijk samenwonende wordt de persoon verstaan die op het ogenblik van de schenking samen met de schenker gedomicilieerd was en met laatstgenoemde een verklaring van wettelijk samenwonen had overeenkomstig de bepalingen van --- Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 13

14 Boek III, titel Vbis, van het Burgerlijk Wetboek, twee personen uitgezonderd die broers en/of zussen, oom en neef of nicht, en tante en neef of nicht zijn, voorzover de verklaring van wettelijk samenwonen meer dan één jaar vóór de schenking ontvangen is.) tussen broers en zussen aal belasting over 0,01 EUR EUR 20% EUR EUR 25% EUR EUR EUR 35% EUR EUR EUR 50% EUR Boven de EUR 65% EUR tussen ooms of tantes en neven of nichten aal belasting over 0,01 EUR EUR 25% EUR EUR 30% EUR EUR EUR 40% EUR EUR EUR 55% EUR Boven de EUR 70% EUR tussen alle andere personen aal belasting over 0,01 EUR EUR 30% EUR EUR 35% EUR EUR EUR 60% EUR EUR EUR 80% EUR Boven de EUR 80% EUR Schenkingsrechten roerende goederen In afwijking van bovenstaande tarieven, gelden afwijkingen voor schenkingen van bepaalde roerende goederen: in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden o Eén tarief: 3% tussen broers en zusters, tussen ooms of tantes en neven of nichten o Eén tarief: 5% tussen alle andere personen o Eén tarief: 7% Opgelet! Anders dan bij Vlaamse en Brusselse schenkingen van roerende goederen, zijn er aan schenkingen van roerende goederen aan de verlaagde tarieven in Wallonië enkele voorwaarden verbonden. Schenkingen van zuivere holding- en patrimoniumvennootschappen zijn bijvoorbeeld uitgesloten. Indien wordt geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik, kan men enkel het verlaagde tarief genieten als de schenking betrekking heeft op effecten die onder het decreet vallen, en dus bv. niet op geld of op kunstvoorwerpen. --- Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 14

15 hoofdverblijfplaats art. 131 ter aal belasting over 0,01 EUR EUR 1% EUR EUR 2% 250 EUR EUR EUR 5% 750 EUR EUR EUR 12% EUR EUR EUR 24% EUR Boven de EUR 30% EUR Successierechten schijven van de successierechten worden toegepast per erfgenaam afzonderlijk en zonder onderscheid tussen roerende of onroerende goederen. in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden aal belasting over 0,01 EUR EUR 3% EUR EUR 4% 375 EUR EUR EUR 5% 875 EUR EUR EUR 7% EUR EUR EUR 10% EUR EUR EUR 14% EUR EUR EUR 18% EUR EUR EUR 24% EUR Boven de EUR 30% EUR (Onder wettelijk samenwonende wordt de persoon verstaan die op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap met de erflater samenwoonde en die met hem een verklaring van wettelijke samenleving afgelegd had overeenkomstig de bepalingen van boek III, titel Vbis van het Burgerlijk Wetboek, voor zover de verklaring van wettelijke samenleving ontvangen werd meer dan zes maanden vóór het openvallen van de nalatenschap. tussen broers en zussen aal belasting over 0,01 EUR EUR 20% EUR EUR 25% EUR EUR EUR 35% EUR EUR EUR 50% EUR Boven de EUR 65% EUR tussen ooms of tantes en neven of nichten aal belasting over 0,01 EUR EUR 25% EUR EUR 30% EUR EUR EUR 40% EUR EUR EUR 55% EUR Boven de EUR 70% EUR --- Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 15

16 tussen alle andere personen aal belasting over 0,01 EUR EUR 30% EUR EUR 35% EUR EUR EUR 60% EUR EUR EUR 80% EUR Boven de EUR 90% EUR Er geldt een vrijstelling voor een bij de wet tot de erfenis geroepen erfgenaam in de rechte lijn, of tussen echtgenoten, of tussen wettelijk samenwonenden voor de eerste schijf van EUR. Voor de tweede schijf van ,01 EUR tot EUR geldt een bijkomende vrijstelling, maar enkel op voorwaarde dat het nettoaandeel van de rechthebbende niet méér dan ,00 EUR bedraagt. Het Arbitragehof heeft in een arrest van (nr. 107/2005) artikel 1 van het decreet (van het Waalse Gewest van ) vernietigd in zoverre dat het, het heffingspercentage hoger dan 80% vaststelt voor de schijf boven EUR, dit is niet bestaanbaar met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. --- Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 16

17 SAMENWONENDEN vs. GEHUWDEN BURGER- RECHTELIJK erfrecht: reserve gehuwden de LLE erft minstens het VG op de gezinswoning en de huisraad (reserve) wettelijk samenwonenden geen reserve feitelijk samenwonenden geen reserve erfrecht: wettelijk deel de LLE erft het VG op de totale nalatenschap de LLE erft het VG op de gezinswoning en de huisraad zonder testament erft de LLE niets FISCAAL tarief in rechte lijn? tarief vrijstelling gezinswoning (enkel Vlaanderen) vrijstelling successierechten groepsverzekering WN (art. 8 W.Succ) JA vrijstelling 0 % OK Vlaanderen: JA Wallonie: JA indien de verklaring minstens 6 maanden geleden werd afgelegd Brussel: JA vrijstelling 0 % OK Vlaanderen: JA indien minstens 1 jaar samenwoning vrijstelling 0% OK (minstens 3 jaren samenwoning) JA NEE NEE wettelijk samenwonenden feitelijk samenwonenden Vlaanderen Wallonië Brussel je hebt een verklaring van wettelijke samenwoning neergelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand je bent ingeschreven op hetzelfde adres en voert een gemeenschappelijke huishouding bestaat niet bestaat niet --- Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 17

18 INDEXERING Rubriek Basis (= AJ 1990) AJ 2009 AJ 2010 Huwelijksquotiënt 30% met als maximum Toekenning medewerkende echtgenoot Max netto eigen beroepsinkomen van de mewerkende echtgenoot Maximum premies Individuele levensverzekring en kapitaalaflossing Bouwsparen en Lange Termijnsparen absoluut maximum Pensioensparen Hypotheekaftrek "enige/eigen" woning (woonbonus) Basisaftrek Verhoogde aftrek (eerste 10 jaar) Verhoging 3 of meer kinderen ten laste Kapitaalsaflossing hypothecair woonkrediet niet-enige woning (lange termijn sparen) - maximum schijf van de lening Bijkomende intrestaftrek hypothecaire verbouwingslening "enige woning" Maximum schijf bij verbouwing verhoging indien kinderen ten laste 1 kind kinderen kinderen > 3 kinderen Minimum bedrag der werken Maximale werkgeversstorting individuele pensioentoezegging werknemer Individuele voortzetting Aanvullende pensioenopbouw Belastingvermindering PWA en/of Dienstencheques Vrijgestelde inkomsten Intrest spaarrekening Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 18

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd De Vlaamse successierechten voor u gekaderd (1) Hoeveel moet u betalen als u erft? Colofon Brochure Vlaamse successierechten Wettelijk depot D/2012/3241/111 VU Hedwig Van der Borght, secretaris generaal

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Figure 1 logo vrouwenraad INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Boeken we vooruitgang sinds 2000? Inhoud Inkomstenbelasting vanuit genderperspectief... 1 Inleiding/het genderperspectief... 5 Enkele

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.945 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2015

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN Happy Life SCHENKEN EN ERVEN U wilt schikkingen voor later treffen en in moeilijke momenten een houvast hebben. AXA biedt u een leidraad voor een optimale voorbereiding en een correcte afhandeling. Voorwoord

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inleiding Inhoud Het eigen huis geeft voor de meeste mensen de belangrijkste fiscale voordelen. Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet Fiscale

Nadere informatie

CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap.

CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap. CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap. De voorbije decennia was de patrimoniumvennootschap voor vele ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen het ultieme middel om de overdracht

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGS- BEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR INHOUD U gaat als zelfstandige

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE : ERFRECHT EN VERMOGENSPLANNING

INFORMATIEBROCHURE : ERFRECHT EN VERMOGENSPLANNING Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde INFORMATIEBROCHURE : ERFRECHT EN VERMOGENSPLANNING CAMPUS Turhout Manou Schoenmakers 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012 Campus

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014. KVK, dinsdag 21 oktober 2014

Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014. KVK, dinsdag 21 oktober 2014 De fiscus in uw leven Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014 KVK, dinsdag 21 oktober 2014 1 Vragen en antwoorden Wat is de weerslag van een vakantiejob

Nadere informatie