--- Stremersch, Van Broekhoven & Partners, Financiële Planners. ZAKBOEKJE PERSONAL FINANCIAL PLANNING Laatst bijgewerkt september 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "--- Stremersch, Van Broekhoven & Partners, Financiële Planners. ZAKBOEKJE PERSONAL FINANCIAL PLANNING Laatst bijgewerkt september 2009"

Transcriptie

1 ZAKBOEKJE PERSONAL FINANCIAL PLANNING Laatst bijgewerkt september 2009 Dit document tracht een overzicht te geven van op vlak van persoonlijke financiële planning veelgebruikte tarieven inzake personen-, vennootschapsbelasting, schenkings- en successierechten voor de verschillende gewesten. Terwille van de overzichtelijkheid werden niet alle voordeeltarieven, vrijstellingen, voorwaarden en uitzonderingen terzake opgenomen! Dit document dient dan ook eerder als praktische geheugensteun en streeft hoegenaamd geen volledigheid na. Verder wordt er op gewezen dat de meeste cijfers aan geregelde aanpassing onderhevig zijn. TARIEVEN PERSONENBELASTING... 2 TARIEVEN VENNOOTSCHAPSBELASTING... 2 ONROEREND INKOMEN... 3 STOPZETTINGSMEERWAARDEN... 4 NOTIONELE INTRESTAFTREK... 4 SOCIALE ZEKERHEID... 4 Sociale zekerheidsbijdragen... 4 MIN / MAX pensioen... 4 Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit... 5 Kinderbijslag... 6 Toegelaten arbeid na pensioen... 6 EXTRA LEGAAL PENSIOEN %-regel... 7 TARIEVEN SUCCESSIE... 8 Vlaams Gewest... 8 Schenkingsrechten... 8 Onroerende goederen... 8 Verlaagd tarief bouwgrond... 9 Roerende goederen... 9 Successierechten Vrijstelling gezinswoning Brussels Hoofdstedelijk Gewest Schenkingsrechten Onroerende goederen woonhuizen art. 131 bis Roerende goederen Successierechten Waals Gewest Schenkingsrechten Algemeen Schenkingsrechten roerende goederen hoofdverblijfplaats art. 131 ter Successierechten SAMENWONENDEN vs. GEHUWDEN INDEXERING Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners

2 TARIEVEN PERSONENBELASTING Inkomstenschijven AJ 2010 % Belasting Gecumuleerd 0 tot % tot % tot % tot % boven % Belastingvrije sommen AJ 2010 Per belastingsplichtige* voor 1 kind ten laste** voor 2 kinderen ten laste voor 3 kinderen ten laste voor 4 kinderen ten laste voor > 4 kinderen ten laste verhoging per kind > 4 kinderen toeslag indien geen aftrek oppas en kind < 3 jaar 510 * verhoging indien inkomsten < ** gehandicapte kinderen worden dubbel geteld Forfaitaire beroepskosten AJ 2010 Werknemers en vrije beroepen 0 tot ,20% tot ,00% tot ,00% boven ,00% Max Bedrijfsleiders boven 0 5,00% Max TARIEVEN VENNOOTSCHAPSBELASTING tarieven vennootschapsbelasting 2009 Normaal ACB aal Normaal tarief 33% 3% 33,99% Verlaagd tarief 0 tot ,25% 3% 24,98% tot ,00% 3% 31,93% tot ,50% 3% 35,54% Voorwaarden verlaagd tarief (Art. 215 WIB) 1 geen 'financiële' vennootschap 2 aandelen 50% bezit nat. personen 3 dividend 13pct gestort kapitaal begin boekjaar 4 bezoldiging bedrijfsleider EUR (of tenminste belastbaar inkomen vennootschap) 5 geen coördinatiecentra 6 geen beleggingsvennootschappen --- Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 2

3 ONROEREND INKOMEN Indexatie-coëfficient: 1,5461 (Aj. 2010) Revalorisatie-coëfficient: 3,88 (Aj. 2010) Onderstaande tabel geeft de belastbaarheid weer wanneer een gebouw door een privé persoon verhuurd wordt of in gebruik gegeven wordt. Wanneer verhuur door een vennootschap of professioneel, dan zijn de inkomsten uiteraard beroepsinkomsten. Privé gebruik Eigen woning lening < 1/1/2005 KI*index - woningaftrek - intresten geen lening < Onbelast 1/1/2005 Verhuurd of 2 de woonst Professioneel gebruik Zelf gebruikt voor beroep geen verhuring Verhuurd KI*index * 1,4 Onbelast (Brutohuur + voordelen - KOSTENAFTREK) KI*index * 1,4 - intresten - intresten KOSTENAFTREK: forfaitair 40% maar maximaal 2/3*KI*revalorisatie Verhuurd aan eigen vennootschap OI 5/3 * KI * revalorisatie - intresten => herkwalificatie beroepsinkomsten > 5/3 * KI * revalorisatie Gratis gebruik woning: Voordeel alle aard Ter beschikking gesteld door natuurlijk persoon Niet gemeubileerd KI * index * 100/60 Gemeubileerd verhoging met 2/3 de Ter beschikking gesteld door rechtspersoon Niet gemeubileerd KI 745 KI * index * 100/60 * 1,25 KI > 745 KI * index * 100/60 * 2 Gemeubileerd verhoging met 2/3 de Gratis electr./verwarming (Aj.2009) Electr. Verwarming Leidinggevende Niet-leidinggevende Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 3

4 STOPZETTINGSMEERWAARDEN Stopzettingsmeerwaarden Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa 4 x 4 regel > 4 x 4 regel vanaf 60 of bij overlijden 16,5% vóór 60 33% MARGINAAL TARIEF 16,5% 16,5% NOTIONELE INTRESTAFTREK ,473% KMO s (+0.5%) 4,973% SOCIALE ZEKERHEID Sociale zekerheidsbijdragen Bijdragen zelfstandigen hoofdberoep 0,00 tot , , ,39 tot ,94 22,00% ,94 tot ,19 14,16% + werking sociale verzekeringskas (ong. 3%) MIN / MAX pensioen Alleenstaande pensioen man Minimum (bruto) Minimum / maand Maximum (bruto) Maximum / maand Werknemer , , , ,41 Zelfstandige ,46 920, , ,26 Ambtenaar , , , , Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 4

5 Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit laatst aangepast op 30//09/2009 index 112,72 loontrekkenden index 110,51 maand jaar (volgende indexatie) Primaire ongeschiktheid vanaf 1/1/2009 dagen/mnd: 26 MAXIMUM 60% 71, , ,72 72,44 MINIMUM regelmatig WN met gezinslast 48, , ,80 49,26 alleenstaande 38, , ,90 39,42 samenwonende 32,49 844, ,88 33,14 Invaliditeit vanaf 1/1/2009 MAXIMUM met gezinslast 76, , ,28 78,48 alleenstaande 65, , ,20 63,99 samenwonende 47, , ,20 48,29 MINIMUM regelmatig WN met gezinslast 48, , ,60 49,26 alleenstaande 38, , ,80 39,42 samenwonende 32,49 844, ,88 33,14 zelfstandigen Primaire ongeschiktheid met gezinslast 46, , ,62 47,60 alleenstaande 35,41 920, ,26 36,12 samenwonende 29,64 770, ,04 30,23 Invaliditeit zonder stopzetting met gezinslast 46, , ,04 47,60 alleenstaande 35,41 920, ,92 36,12 samenwonende 29,64 770, ,68 30,23 met stopzetting met gezinslast 48, , ,60 49,26 alleenstaande 38, , ,80 39,42 samenwonende 32,49 844, ,88 33,14 Toegelaten inkomen personen ten laste plafond statuut met last 805,06 821,17 plafond statuut alleenstaande 1.387, , Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 5

6 Kinderbijslag laatst aangepast 17/07/2009 werknemers - maandbedragen zelfstandigen - maandbedragen gewone kinderbijslag gewone kinderbijslag 1ste kind 83,40 1ste kind 78,00 2de kind 154,33 2de kind 154,33 3de kind ev 230,42 3de kind ev 230,42 wezenbijslag per weeskind 320,40 wezenbijslag per weeskind 320,40 bijkomende bijslag voor kinderen van invalide werknemers 1ste kind 91,35 1ste kind 174,75 2de kind 26,32 2de kind 180,65 3de kind ev 4,62 3de kind ev 235,04 verhoging voor eenoudergezin 21,22 (+ leeftijdstoeslagen) Toegelaten arbeid na pensioen laatst aangepast op 17/07/2009 Toegelaten jaarlijks beroepsinkomen voor 2009 gepensioneerde met een rustpensioen of met een rust-én overlevingspensioen jonger dan de wettelijke pensioenleeftijd ouder dan de wettelijke pensioenleeftijd gepensioneerde met (uitsluitend) een overlevingspensioen jonger dan 65 jaar ouder dan 65 jaar werknemer zonder kinderlast (basisbedrag) 7.421, , , ,50 (brutoloon) met kinderlast , , , ,00 zelfstandige zonder kinderlast (basisbedrag) 5.937, , , ,19 (nettowinst) met kinderlast 8.905, , , , Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 6

7 EXTRA LEGAAL PENSIOEN 80%-regel MAXIMUM: KAPITAAL [[(80% bruto jaarbezold. Wett. Pensioen) x N/40] andere] x COËFFICIENT Raming wettelijk pensioen 80% - regel Raming MIN MAX Werknemer 50% , ,59 Zelfstandige 25% , ,81 Coëfficient pensioen 80%-regel Eindleeftijd Geen indexering Indexering 2% Geen indexering Indexering 2% Geen overdracht Geen overdracht Overdracht 80% Overdracht 80% 60 12, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 7

8 TARIEVEN SUCCESSIE Vlaams Gewest Schenkingsrechten Onroerende goederen Wordt over het bruto-aandeel van elk der begiftigden geheven. in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden aal belasting over 0,01 EUR EUR 3% EUR EUR 4% 375 EUR EUR EUR 5% 875 EUR EUR EUR 7% EUR EUR EUR 10% EUR EUR EUR 14% EUR EUR EUR 18% EUR EUR EUR 24% EUR Boven de EUR 30% EUR tussen broers en zusters aal belasting over 0,01 EUR EUR 20% EUR EUR 25% EUR EUR EUR 35% EUR EUR EUR 50% EUR Boven de EUR 65% EUR tussen ooms of tantes en neven en nichten aal belasting over 0,01 EUR EUR 25% EUR EUR 30% EUR EUR EUR 40% EUR EUR EUR 55% EUR Boven de EUR 70% EUR tussen alle andere personen aal belasting over 0,01 EUR EUR 30% EUR EUR 35% EUR EUR EUR 50% EUR EUR EUR 65% EUR Boven de EUR 80% EUR --- Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 8

9 Verlaagd tarief bouwgrond In afwijking van de hierboven vermelde tarieven wordt voor schenkingen onder levenden van een perceel grond dat volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw, waarvan de akte verleden wordt in de periode van 1/1/2006 tem 31/12/2009, over het bruto aandeel van een natuurlijk persoon in de geschonken bouwgrond, een evenredig recht geheven dat waarbij tot de schijf van EUR een vermindering geldt van 2% per tariefschijf. Volgende voorwaarden zijn verbonden aan het verlaagd tarief voor bouwgrond: - dat het perceel grond volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw; - dat de begiftigde zich ertoe verbindt om binnen de drie jaren te rekenen van de datum van de akte een volledig dossier tot het bekomen van een vergunning tot het bouwen van een woning met betrekking tot het perceel in te dienen. In geval van onjuiste verklaring betreffende de bestemming van de grond zijn de schenker en begiftigde ondeelbaar gehouden tot betaling van de aanvullende rechten en van een boete gelijk aan die rechten. Roerende goederen in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden Eén tarief: 3% tussen alle andere personen Eén tarief: 7% --- Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 9

10 Successierechten in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden aal belasting over 0,01 EUR EUR 3% EUR EUR 9% EUR Boven de EUR 27% EUR schijven worden toegepast per erfgenaam afzonderlijk, en ook afzonderlijk op het roerend en op het onroerend gedeelte. tussen broers en zusters aal belasting over 0,01 EUR EUR 30% EUR EUR 55% EUR Boven de EUR 65% EUR schijven worden toegepast per erfgenaam afzonderlijk, maar zonder onderscheid roerende of onroerende goederen. tussen alle andere personen aal belasting over 0,01 EUR EUR 45% EUR EUR 55% EUR Boven de EUR 65% EUR schijven worden toegepast voor alle erfgenamen van deze categorie samen, én zonder onderscheid roerende of onroerende goederen. Vervolgens worden de te betalen rechten proportioneel verdeeld over deze erfgenamen. Vrijstelling gezinswoning In afwijking van bovenstaande tarieven wordt het tarief van het recht van successie en van het recht van overgang bij overlijden tussen echtgenoten en tussen samenwonenden wat de onroerende goederen betreft, enkel toegepast op het netto-aandeel van de rechtverkrijgende echtgenoot of samenwonende in de andere goederen dan de woning die de erflater en zijn echtgenoot of samenwonende tot gezinswoning diende op het ogenblik van het overlijden. Die afwijking geldt evenwel niet als de samenwonende die een aandeel verkrijgt in die gezinswoning hetzij een bloedverwant in de rechte lijn van de erflater is, hetzij een rechtverkrijgende is die voor de toepassing van het tarief met een rechtverkrijgende in de rechte lijn wordt gelijkgesteld. Onder gezinswoning wordt voor de toepassing van deze bepaling verstaan de gezamenlijke hoofdverblijfplaats van de erflater en zijn overlevende echtgenoot of samenwonende. Een uittreksel uit het bevolkingsregister houdt een weerlegbaar vermoeden in van de samenwoning. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder samenwonenden verstaan : 1 de persoon, die op de dag van het openvallen van de nalatenschap met de erflater wettelijk samenwoont; 2 de persoon of personen die op de dag van het openvallen van de nalatenschap, ten minste één jaar ononderbroken met de erflater samenwonen en er een gemeenschappelijke huishouding mee voeren. De afwijking is echter alleen van toepassing voor de persoon of personen die op de dag van het openvallen van de nalatenschap, ten minste drie jaar ononderbroken met de erflater samenwonen en er een gemeenschappelijke huishouding mee voeren. --- Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 10

11 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Schenkingsrechten Onroerende goederen in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden aal belasting over 0,01 EUR EUR 3% EUR EUR 8% EUR EUR EUR 9% EUR EUR EUR 18% EUR EUR EUR 24% EUR Boven de EUR 30% EUR tussen broers en zussen aal belasting over 0,01 EUR EUR 20% EUR EUR 25% EUR EUR EUR 30% EUR EUR EUR 40% EUR EUR EUR 55% EUR EUR EUR 60% EUR Boven de EUR 65% EUR tussen ooms of tantes en neven of nichten aal belasting over 0,01 EUR EUR 35% EUR EUR 50% EUR EUR EUR 60% EUR Boven de EUR 70% EUR tussen alle andere personen aal belasting over 0,01 EUR EUR 40% EUR EUR 55% EUR EUR EUR 65% EUR Boven de EUR 80% EUR --- Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 11

12 woonhuizen art. 131 bis aal belasting over 0,01 EUR EUR 2% EUR EUR 5,3% EUR EUR EUR 6% EUR EUR EUR 12% EUR EUR EUR 24% EUR Boven de EUR 30% EUR Roerende goederen in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden Eén tarief: 3% tussen alle andere personen Eén tarief: 7% Dit tarief is evenwel niet van toepassing op de schenkingen onder de levenden van roerende goederen gedaan onder een opschortende voorwaarde die vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker, en die krachtens artikel 4, 3, van het Wetboek van successierechten als legaten worden beschouwd voor de heffing van het recht van successie. Successierechten in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden aal belasting over 0,01 EUR EUR 3% EUR EUR 8% EUR EUR EUR 9% EUR EUR EUR 18% EUR EUR EUR 24% EUR Boven de EUR 30% EUR schijven worden toegepast per erfgenaam afzonderlijk en zonder onderscheid tussen roerende of onroerende goederen. tussen broers en zussen aal belasting over 0,01 EUR EUR 20% EUR EUR 25% EUR EUR EUR 30% EUR EUR EUR 40% EUR EUR EUR 55% EUR EUR EUR 60% EUR Boven de EUR 65% EUR --- Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 12

13 schijven worden toegepast per erfgenaam afzonderlijk en zonder onderscheid tussen roerende of onroerende goederen. tussen ooms of tantes en neven of nichten aal belasting over 0,01 EUR EUR 35% EUR EUR 50% EUR EUR EUR 60% EUR Boven de EUR 70% EUR schijven worden toegepast voor alle erfgenamen van deze categorie samen, en zonder onderscheid tussen roerende of onroerende goederen. Vervolgens worden de te betalen rechten proportioneel verdeeld over deze erfgenamen. tussen alle andere personen aal belasting over 0,01 EUR EUR 40% EUR EUR 55% EUR EUR EUR 65% EUR Boven de EUR 80% EUR schijven worden toegepast voor alle erfgenamen van deze categorie samen, en zonder onderscheid tussen roerende of onroerende goederen. Vervolgens worden de te betalen rechten proportioneel verdeeld over deze erfgenamen. Waals Gewest Schenkingsrechten Algemeen schijven van de schenkingsrechten worden toegepast per erfgenaam afzonderlijk en zonder onderscheid tussen roerende of onroerende goederen. in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden aal belasting over 0,01 EUR EUR 3% EUR EUR 4% 375 EUR EUR EUR 5% 875 EUR EUR EUR 7% EUR EUR EUR 10% EUR EUR EUR 14% EUR EUR EUR 18% EUR EUR EUR 24% EUR Boven de EUR 30% EUR (Onder wettelijk samenwonende wordt de persoon verstaan die op het ogenblik van de schenking samen met de schenker gedomicilieerd was en met laatstgenoemde een verklaring van wettelijk samenwonen had overeenkomstig de bepalingen van --- Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 13

14 Boek III, titel Vbis, van het Burgerlijk Wetboek, twee personen uitgezonderd die broers en/of zussen, oom en neef of nicht, en tante en neef of nicht zijn, voorzover de verklaring van wettelijk samenwonen meer dan één jaar vóór de schenking ontvangen is.) tussen broers en zussen aal belasting over 0,01 EUR EUR 20% EUR EUR 25% EUR EUR EUR 35% EUR EUR EUR 50% EUR Boven de EUR 65% EUR tussen ooms of tantes en neven of nichten aal belasting over 0,01 EUR EUR 25% EUR EUR 30% EUR EUR EUR 40% EUR EUR EUR 55% EUR Boven de EUR 70% EUR tussen alle andere personen aal belasting over 0,01 EUR EUR 30% EUR EUR 35% EUR EUR EUR 60% EUR EUR EUR 80% EUR Boven de EUR 80% EUR Schenkingsrechten roerende goederen In afwijking van bovenstaande tarieven, gelden afwijkingen voor schenkingen van bepaalde roerende goederen: in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden o Eén tarief: 3% tussen broers en zusters, tussen ooms of tantes en neven of nichten o Eén tarief: 5% tussen alle andere personen o Eén tarief: 7% Opgelet! Anders dan bij Vlaamse en Brusselse schenkingen van roerende goederen, zijn er aan schenkingen van roerende goederen aan de verlaagde tarieven in Wallonië enkele voorwaarden verbonden. Schenkingen van zuivere holding- en patrimoniumvennootschappen zijn bijvoorbeeld uitgesloten. Indien wordt geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik, kan men enkel het verlaagde tarief genieten als de schenking betrekking heeft op effecten die onder het decreet vallen, en dus bv. niet op geld of op kunstvoorwerpen. --- Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 14

15 hoofdverblijfplaats art. 131 ter aal belasting over 0,01 EUR EUR 1% EUR EUR 2% 250 EUR EUR EUR 5% 750 EUR EUR EUR 12% EUR EUR EUR 24% EUR Boven de EUR 30% EUR Successierechten schijven van de successierechten worden toegepast per erfgenaam afzonderlijk en zonder onderscheid tussen roerende of onroerende goederen. in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden aal belasting over 0,01 EUR EUR 3% EUR EUR 4% 375 EUR EUR EUR 5% 875 EUR EUR EUR 7% EUR EUR EUR 10% EUR EUR EUR 14% EUR EUR EUR 18% EUR EUR EUR 24% EUR Boven de EUR 30% EUR (Onder wettelijk samenwonende wordt de persoon verstaan die op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap met de erflater samenwoonde en die met hem een verklaring van wettelijke samenleving afgelegd had overeenkomstig de bepalingen van boek III, titel Vbis van het Burgerlijk Wetboek, voor zover de verklaring van wettelijke samenleving ontvangen werd meer dan zes maanden vóór het openvallen van de nalatenschap. tussen broers en zussen aal belasting over 0,01 EUR EUR 20% EUR EUR 25% EUR EUR EUR 35% EUR EUR EUR 50% EUR Boven de EUR 65% EUR tussen ooms of tantes en neven of nichten aal belasting over 0,01 EUR EUR 25% EUR EUR 30% EUR EUR EUR 40% EUR EUR EUR 55% EUR Boven de EUR 70% EUR --- Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 15

16 tussen alle andere personen aal belasting over 0,01 EUR EUR 30% EUR EUR 35% EUR EUR EUR 60% EUR EUR EUR 80% EUR Boven de EUR 90% EUR Er geldt een vrijstelling voor een bij de wet tot de erfenis geroepen erfgenaam in de rechte lijn, of tussen echtgenoten, of tussen wettelijk samenwonenden voor de eerste schijf van EUR. Voor de tweede schijf van ,01 EUR tot EUR geldt een bijkomende vrijstelling, maar enkel op voorwaarde dat het nettoaandeel van de rechthebbende niet méér dan ,00 EUR bedraagt. Het Arbitragehof heeft in een arrest van (nr. 107/2005) artikel 1 van het decreet (van het Waalse Gewest van ) vernietigd in zoverre dat het, het heffingspercentage hoger dan 80% vaststelt voor de schijf boven EUR, dit is niet bestaanbaar met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. --- Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 16

17 SAMENWONENDEN vs. GEHUWDEN BURGER- RECHTELIJK erfrecht: reserve gehuwden de LLE erft minstens het VG op de gezinswoning en de huisraad (reserve) wettelijk samenwonenden geen reserve feitelijk samenwonenden geen reserve erfrecht: wettelijk deel de LLE erft het VG op de totale nalatenschap de LLE erft het VG op de gezinswoning en de huisraad zonder testament erft de LLE niets FISCAAL tarief in rechte lijn? tarief vrijstelling gezinswoning (enkel Vlaanderen) vrijstelling successierechten groepsverzekering WN (art. 8 W.Succ) JA vrijstelling 0 % OK Vlaanderen: JA Wallonie: JA indien de verklaring minstens 6 maanden geleden werd afgelegd Brussel: JA vrijstelling 0 % OK Vlaanderen: JA indien minstens 1 jaar samenwoning vrijstelling 0% OK (minstens 3 jaren samenwoning) JA NEE NEE wettelijk samenwonenden feitelijk samenwonenden Vlaanderen Wallonië Brussel je hebt een verklaring van wettelijke samenwoning neergelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand je bent ingeschreven op hetzelfde adres en voert een gemeenschappelijke huishouding bestaat niet bestaat niet --- Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 17

18 INDEXERING Rubriek Basis (= AJ 1990) AJ 2009 AJ 2010 Huwelijksquotiënt 30% met als maximum Toekenning medewerkende echtgenoot Max netto eigen beroepsinkomen van de mewerkende echtgenoot Maximum premies Individuele levensverzekring en kapitaalaflossing Bouwsparen en Lange Termijnsparen absoluut maximum Pensioensparen Hypotheekaftrek "enige/eigen" woning (woonbonus) Basisaftrek Verhoogde aftrek (eerste 10 jaar) Verhoging 3 of meer kinderen ten laste Kapitaalsaflossing hypothecair woonkrediet niet-enige woning (lange termijn sparen) - maximum schijf van de lening Bijkomende intrestaftrek hypothecaire verbouwingslening "enige woning" Maximum schijf bij verbouwing verhoging indien kinderen ten laste 1 kind kinderen kinderen > 3 kinderen Minimum bedrag der werken Maximale werkgeversstorting individuele pensioentoezegging werknemer Individuele voortzetting Aanvullende pensioenopbouw Belastingvermindering PWA en/of Dienstencheques Vrijgestelde inkomsten Intrest spaarrekening Stremersch, Broekhoven & Partners, Financiële Planners 18

ZAKBOEKJE PERSONAL FINANCIAL PLANNING Laatst bijgewerkt oktober 2015 1

ZAKBOEKJE PERSONAL FINANCIAL PLANNING Laatst bijgewerkt oktober 2015 1 ZAKBOEKJE PERSONAL FINANCIAL PLANNING Laatst bijgewerkt oktober 2015 1 Dit document tracht een overzicht te geven van op vlak van persoonlijke financiële planning veelgebruikte tarieven inzake personen-,

Nadere informatie

ZAKBOEKJE PERSOONLIJKE FINANCIELE PLANNING

ZAKBOEKJE PERSOONLIJKE FINANCIELE PLANNING ZAKBOEKJE PERSOONLIJKE FINANCIELE PLANNING bijgewerkt tot september 2016 1 ZAKBOEKJE PERSONAL FINANCIAL PLANNING Laatst bijgewerkt september 2016 Dit document tracht een overzicht te geven van op vlak

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari VGLSUCR_DO_1201.fm Page 3 Friday, September 14, 2012 9:53 AM INHOUDSTAFEL Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21 HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter 23 1. Toestand vóór 1 januari 2002 23 2. Het Lambermont

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven Prof. Walter Pintens 1 Wettelijk stelsel 3 vermogens Eigen vermogen Man - Goederen verkregen vóór het huwelijk; - Goederen verkregen tijdens het huwelijk om niet:

Nadere informatie

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen.

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen. Wie wil gaan samenwonen kan er voor kiezen louter feitelijk samen te wonen, dan wel wettelijk te gaan samenwonen. De keuze die men daarbij maakt, heeft heel wat juridische en fiscale gevolgen. Hoe zit

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten.

De Vlaamse successierechten. De Vlaamse successierechten. Successierechten zijn, naast de schenkingsrechten, in België niet langer een federale bevoegdheid maar wel een regionale bevoegdheid! Iven De Hoon De Vlaamse successierechten

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

Verkeersbelasting. Belasting op de inverkeerstelling Brussel-Hoofdstad / Wallonië. 11 PK 86 3 100 kw

Verkeersbelasting. Belasting op de inverkeerstelling Brussel-Hoofdstad / Wallonië. 11 PK 86 3 100 kw Indexen en bedragen De indexen die vermeld worden op de volgende pagina s kunnen eenvoudig geconsulteerd worden op de website www.brocom.be/hsp via de knop Indexen onder de rubriek Directe Toegang. Verkeersbelasting

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie een gepaste oplossing bieden.

Nadere informatie

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie een gepaste oplossing bieden.

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen.

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. DE NIEUWE VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN Wettelijk kader Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. Tariefherschikking : art 131 W.Reg

Nadere informatie

Belasting op de inverkeerstelling Brussel-Hoofdstad / Wallonië. 11 PK 86 3 100 kw

Belasting op de inverkeerstelling Brussel-Hoofdstad / Wallonië. 11 PK 86 3 100 kw Indexen en bedragen Sommige indexen en bedragen vermeld in deze rubrieken, kunnen als gevolg van recente regeringsmaatregelen niet meer actueel zijn op het ogenblik dat u dit leest. De indexen en bedragen

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning

ONTWERP VAN DECREET. houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning Stuk 865 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 31 mei 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw?

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Eind 2015 werden de schenkingsrechten op onroerende goederen in het Brussels Hoofdstedelijk en Waalse Gewest

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

Schenken en erven. Tarieven per gewest

Schenken en erven. Tarieven per gewest Schenken en erven Tarieven per gewest Inhoudsopgave 1. BEREKENING EN TARIEVEN VAN DE SUCCESSIERECHTEN PER GEWEST. 1.1. Vlaams Gewest 1 1.2. Waals Gewest 9 1.3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 2. WANNEER

Nadere informatie

tarieven in het Vlaams Gewest

tarieven in het Vlaams Gewest uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar tarieven in het Vlaams Gewest In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2017 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2017 54.648,70 EUR RSZ-grens zelfstandigen

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. houdende wijziging van de tarieven van het Wetboek der Successierechten

VOORSTEL VAN DECREET. houdende wijziging van de tarieven van het Wetboek der Successierechten Zitting 2005-2006 8 november 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de heren Felix Strackx, Herman De Reuse, Christian Verougstraete en Thieu Boutsen en de dames Marijke Dillen en Linda Vissers houdende wijziging

Nadere informatie

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2015 41.059,92 EUR Loonplafond Riziv 01/04/2015 41.573,16 EUR Maximumpensioen 80 %-grens

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

SUCCESSIERECHTEN/ ERFBELASTING: TARIEVEN I. SUCCESSIERECHTEN IN HET WAALSE GEWEST. Inleiding

SUCCESSIERECHTEN/ ERFBELASTING: TARIEVEN I. SUCCESSIERECHTEN IN HET WAALSE GEWEST. Inleiding SUCCESSIERECHTEN/ ERFBELASTING: TARIEVEN Inleiding Successierechten/erfbelastingen zijn een gewestelijke materie. Dit betekent dat de gewestelijke overheden volledige bevoegdheid krijgen met name wat de

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2016 01/06/2016 41.573,16 EUR 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2016

Nadere informatie

Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014. KVK, dinsdag 21 oktober 2014

Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014. KVK, dinsdag 21 oktober 2014 De fiscus in uw leven Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014 KVK, dinsdag 21 oktober 2014 1 Vragen en antwoorden Wat is de weerslag van een vakantiejob

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ.

De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ. De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ. 22 april 2014 Jan Tuerlinckx Advocaat-Vennoot Stephanie Gabriel Advocaat De continuïteit van ondernemingen kan in

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten Samenwonen of huwen? Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten In onze vorige nieuwsbrief hebben we de verschillende samenwoningsvormen onder de loep genomen: Wat

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

tarieven in het Vlaams Gewest

tarieven in het Vlaams Gewest uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar in het Vlaams Gewest In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie een gepaste

Nadere informatie

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015. Nieuwe,, verlaagde tarieven voor de schenking van onroerende goederen FAQ 1. Algemeen Wat is de doelstelling? Met deze nieuwe regelgeving zet de Vlaamse Regering in op vereenvoudiging en vergroening. Dit

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009)

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) Heering Associates Januari 2009 Heering Associates Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam 020-6789 527 www.heeringassociates.eu

Nadere informatie

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze Samenlevingsvormen : inhoud Enkele cijfers Inleiding : welke vormen van samenleven zijn er Feitelijk samenwonen Wettelijk samenwonen Huwen Enkele beschouwingen

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend:

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend: FRANS SUCCESSIERECHT De Franse fiscus heft bij iedere overgang "a titre gratuit", zo de schenker of de overledene zijn woonplaats ten tijde van schenking of overlijden buiten Frankrijk had, van de volgende

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap...

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap... Inhoudstafel I Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle II De burgerlijke maatschap 1 Wat is een maatschap wettelijk kader 2 2 Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Belastinghervorming. Wet van 10 augustus Personenbelasting 2004 KPMG 1

Belastinghervorming. Wet van 10 augustus Personenbelasting 2004 KPMG 1 Belastinghervorming Personenbelasting Wet van 10 augustus 2001 2004 KPMG 1 Stappen in de personenbelasting 1. Bepaling wie onderworpen is aan de personenbelasting 2. Bepaling van de belastbare inkomsten

Nadere informatie

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING GVPR652 EDITIE 2010/2009 FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING Dit document wordt ten informele titel overhandigd en heeft geen enkele contractuele waarde. Deze brochure houdt rekening met regels en cijfers

Nadere informatie

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3 voorwoord Samenleven met een partner, een broer, een beste vriend, de ouders... kan verschillende vormen aannemen. Het huwelijk is enkel mogelijk binnen een partnerrelatie, maar men kan ook opteren om

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Federale Overheidsdienst Financiën - 1 november 2014 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën. Ze

Nadere informatie

De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015. Inhoud Algemeen... 3 Wat is de doelstelling?... 3 Vanaf wanneer treedt de nieuwe regeling in werking?... 3 Welke zijn de nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen?... 3 Blijft het bijzonder

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning PLANNEN ZONDER SCHENKEN Legal Counsel Wealth Analysis & Planning Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract Planning via testament Beding van aanwas Besluit 2 Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00)

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00) De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2016 werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 103,04 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2017 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

De professionele vennootschap

De professionele vennootschap De professionele vennootschap Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies - Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C Financiële topics : onderwerpen 1. Het beheer van de vennootschap 2.

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Rolnummer 5315. Arrest nr. 163/2012 van 20 december 2012 A R R E S T

Rolnummer 5315. Arrest nr. 163/2012 van 20 december 2012 A R R E S T Rolnummer 5315 Arrest nr. 163/2012 van 20 december 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 50 van het Wetboek der successierechten, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest,

Nadere informatie

NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD

NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD Het is niemand ontgaan dat de afgelopen weken heel wat organisaties menen mensen te moeten mobiliseren teneinde hun ongenoegen te uiten

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk DE GROOT intersentia Antwerpen - Cambridge INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied 1 1. Kenmerken 1 1.1. Indirecte belasting 1 1.2. Belasting

Nadere informatie

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten MEERWAARDE OP AANDELEN Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten Fiscaal regime Capita Selecta Roerende voorheffing Toekomstige meerwaarde op aandelen Liquidatieboni Overdracht van aandelen Familiaal

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING

SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING Emmanuel de Wilde d'estmael April 2015 1 SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING... 5 A. HET DOEL VAN DE SUCCESSIEPLANNING... 5 B. HET ONDERZOEK NOPENS DE FAMILIALE, VERMOGENSRECHTELIJKE

Nadere informatie

In enkele artikelen van mijn hand is ingegaan op het Franse erfrecht. Naast het civiele recht, speelt echter ook het fiscale recht: de erfbelasting.

In enkele artikelen van mijn hand is ingegaan op het Franse erfrecht. Naast het civiele recht, speelt echter ook het fiscale recht: de erfbelasting. Henriette van Zelm van Eldik Office de Maître Paul-Etienne DUPONT, Notaire 81-83 Avenue Ledru Rollin 75012 PARIS Tel : + 33(0)1.71.19.45.28 Fax: + 33(0)1.43.43.17.56 henriette.vanzelm.75243@paris.notaires.fr

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen Titel: Auteur: Fiscale cijfers 2007 Mr. G.A.C. Jerry Aarts MFP Inleiding In Fin-Mail 06 43 hebben wij de nieuwe premiebedragen en uitkeringen sociale zekerheid aan u doorgegeven. Nu zijn ook de fiscale

Nadere informatie

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1 INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied............................ 1 1. Kenmerken..................................................... 1 1.1. Indirecte belasting.........................................

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Samenlevingsvormen Verschillen op juridisch, fiscaal en sociaal vlak

Samenlevingsvormen Verschillen op juridisch, fiscaal en sociaal vlak Samenlevingsvormen Verschillen op juridisch, fiscaal en sociaal vlak Bart Chiau 22 april 2014 Studieavond Kempische Verzekeringskring vzw ERGO slide master 2010 1 Inleiding: cijfers Samenwonen Feitelijk

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

Rendement. 10 de jaargang maart 2016 nr 32 FINANCIEEL NIEUWS

Rendement. 10 de jaargang maart 2016 nr 32 FINANCIEEL NIEUWS Rendement 10 de jaargang maart 2016 nr 32 FINANCIEEL NIEUWS GOED NIEUWS VOOR UW ERFGENAMEN. HOE ERAAN BEGINNEN? Successieplanning is iets waar de meesten zich niet echt graag mee bezig houden. Maar toch

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie