SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note"

Transcriptie

1 JULI 2015 SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Deze brochure moet worden gelezen samen met de definitieve voorwaarden van het product. PRODUCTAANBOD DOOR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVANTE BANKING BELGIË Met SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note beschikt de belegger over een product dat gekoppeld is aan de aandelen van de eurozone die voldoen aan duurzaamheidscriteria. De terugbetaling van het product hangt af van de evolutie van de Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 (Price Return) index. Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 6 jaar Emittent: SG Issuer, gewaarborgd door Société Générale (Moody s: A2, S&P: A (1) ) Recht op terugbetaling van minimaal (2) van uw belegd kapitaal in USD op de eindvervaldag, tenzij Société Générale, als garant van de emittent, in gebreke blijft of failliet gaat Een meerwaarde op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de prestatie van de Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 (Price Return) index. De belegger ontvangt niet de dividenden van de aandelen die tot de index behoren. Uitgedrukt in USD: de terugbetaling van het kapitaal en de betaling van de meerwaarde gebeuren in USD. (1) Ratings op 03/06/2015. De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk moment wijzigen. (2) Meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging).

2 B E L E G G I N G S D O E L S T E L L I N G E N Dit product, uitgedrukt in USD, is gekoppeld aan de evolutie van de Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 Price Return index, die representatief is voor een dynamische portefeuille van dertig gelijk gewogen Europese aandelen die zowel worden geselecteerd op basis van milieu-, sociale en beheercriteria als op basis van financiële criteria. Visual Beleggingstype Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door erop in te schrijven, leent u geld aan de emittent die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag: - ofwel het maximum te betalen tussen 110% (1) van het belegd kapitaal in USD (2) en van het belegd kapitaal in USD (2) plus van de Gemiddelde Prestatie (3) van de Finvex Efficient & Sustainable Europe 30 Price Return index als de gemiddelde prestatie (3) positief of nul is. - ofwel van het belegd kapitaal (2) als de Gemiddelde Prestatie (3) negatief is. Indien de garant (bijvoorbeeld door een faillissement of wanbetaling) in gebreke blijft, loopt u het risico dat u de sommen waarop u recht heeft, niet zult ontvangen en dat u het belegd kapitaal volledig of gedeeltelijk zult verliezen. Doelgroep Dit complexe instrument richt zich tot beleggers die voldoende kennis en ervaring hebben om de kenmerken van het voorgestelde product te begrijpen en om, afhankelijk van hun financiële situatie, de voordelen en risico s die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument, te kunnen inschatten. Zij moeten met name vertrouwd zijn met de Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 Price Return index en de interestvoeten. WERKING VAN HET PRODUCT TERUGBETALINGSMECHANISME NA 6 JAAR Na 6 jaar wordt de Gemiddelde Prestatie berekend op basis van de observaties van de index (13 maandelijkse vaststellingen (4) ) ten opzichte van de eerste observatiedatum van het product (3 juli 2015). Gunstig scenario Als op de laatste observatiedatum de Gemiddelde Prestatie van de index positief of nul is, ontvangt de belegger op 12 juli 2021 het maximum tussen: 110% van het belegd kapitaal in USD (2) OF van het belegd kapitaal in USD (2) + van de Gemiddelde Prestatie (3) van de index (3) Ongunstig scenario Als op de laatste observatiedatum de Gemiddelde Prestatie van de index negatief is, ontvangt de belegger op 12 juli 2021: van het belegd kapitaal in USD (2) (1) Meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging). (2) Tenzij Société Générale als garant van de emittent in gebreke blijft of failliet gaat. (3) De Gemiddelde Prestatie van de index wordt berekend op basis van de 13 laatste maandelijkse vaststellingen. (4) Zie Technische Fiche op pagina 7 voor de data. 2

3 V O O R B E E L D E N V A N T E R U G B E T A L I N G De cijfergegevens die in deze voorbeelden worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien ze bedoeld zijn om het mechanisme van het product te beschrijven. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod vanwege SG Private Banking. Gegevens zonder toepasselijke fiscaliteit en behoudens faillissement of wanbetaling van Société Générale. Er dient te worden opgemerkt dat de meerwaarde van het product in euro positief of negatief kan worden beïnvloed door de wisselkoersschommelingen. Ongunstig scenario: negatieve Gemiddelde Prestatie Niveau van de index Terugbetalingswaarde van het product + 60% 60% 40% 40% Start Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Op de eindvervaldag worden de 13 laatste maandelijkse prestaties van de index t.o.v. de start waargenomen. De Gemiddelde Prestatie is negatief (-40%). De belegger heeft niettemin recht op de terugbetaling van (1) van het belegd kapitaal in USD. Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel brutorendement in USD van 0,00% (2). Neutraal scenario: positieve Gemiddelde Prestatie tussen 0% (inclusief) en +10% (exclusief) Niveau van de index Terugbetalingswaarde van het product +110% 60% 60% Start Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Op de eindvervaldag worden de 13 laatste maandelijkse prestaties van de index t.o.v. de start waargenomen. De Gemiddelde Prestatie is positief (+9%). De belegger heeft dus recht op de terugbetaling van 110% (1) van het belegd kapitaal in USD. Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel brutorendement in USD van 1,60% (2). Gunstig scenario: positieve Gemiddelde Prestatie boven +10% Niveau van de index Terugbetalingswaarde van het product 160% 160% + Start Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Op de eindvervaldag worden de 13 laatste maandelijkse prestaties van de index t.o.v. de start waargenomen. De Gemiddelde Prestatie is positief (+40%). De belegger heeft dus recht op de terugbetaling van (1) van het belegd kapitaal. Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel brutorendement in USD van 5,76% (2). Evolutie van de Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 (Price Return) index Kapitaalbescherming op de eindvervaldag (in USD) Terugbetalingswaarde van het product SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Periode van maandelijkse vaststellingen (1) Meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 25% (behoudens wetswijziging). (2) Inclusief kosten en provisies, maar zonder roerende voorheffing (cf. Technische Fiche pagina 7). 3

4 F O C U S O P D E F I N V E X S U S T A I N A B L E & E F F I C I E N T E U R O P E 3 0 I N D E X Gezien de nog altijd grillige economische context zijn beleggers meer dan ooit op zoek naar stabiliteit. Ze zijn dan ook geneigd om te kiezen voor ondernemingen die gewapend zijn voor de nieuwe milieu- en economische uitdagingen. Dat verklaart hun toenemende belangstelling voor bedrijven die kunnen aantonen dat ze de beste milieu-, sociale en beheerpraktijken toepassen en een duurzame groei garanderen. SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note is gekoppeld aan de gespecialiseerde Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 (Price Return) index. Hierdoor profiteren beleggers van het vermogen van deze ondernemingen om deze nieuwe uitdagingen waar te maken en kunnen zij op die manier de samenstelling van hun portefeuille spreiden. D E I N D E X I N HET K O R T E e n b e l e g g i n g m e t d u b b e l e f o c u s : d u u r z a a m h e i d e n s t a b i l i t e i t Stap 1 Een selectie van 600 Europese aandelen Selectie van 600 aandelen van Europese bedrijven met de grootste beurskapitalisatie binnen de Dow Jones Global Total Stock Market Index. Stap 2 Dow Jones Sustainability Europe Selectie van de 20% aandelen met de beste rating voor milieu-, sociale en beheerpraktijken (ESG-rating) in hun sector, die tegelijk een representatief beeld geven van de markt op het vlak van beurskapitalisatie. Stap 3 Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 index Maandelijkse selectie van 30 aandelen op basis van 3 filters: Filter 1: Uitsluiting van de minst liquide aandelen Filter 2: Uitsluiting van de aandelen met hoge risicokenmerken Filter 3: Selectie van aandelen die diversificatie-eigenschappen vertonen In punten H i s t o r i s c h e e v o l u t i e v a n d e i n d e x Jan-02 Jan-04 Jan-06 Jan-08 Jan-10 Jan-12 Jan-14 De index werd gelanceerd op 1 juli 2011, maar werd berekend vanaf een beginwaarde van 1000 punten op 3 januari Alle gegevens van voor 1 juli 2011 zijn het resultaat van simulaties, uitgevoerd door S&P Dow Jones. Bronnen: Finvex, Bloomberg, van 1 maart 2002 tot 20 mei Indice Finvex Sustainable Efficient Europe 30 (PR) Indice Euro Stoxx 50 Bronnen: Bloomberg, op 20/05/2015 DE GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN EN SIMULATIES DAARVAN HEBBEN BETREKKING OP OF VERWIJZEN NAAR PERIODES IN HET VERLEDEN EN VORMEN GEEN BETROUWBARE INDICATOR VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN. DIT GELDT EVENEENS VOOR DE HISTORISCHE MARKTGEGEVENS. 4

5 Stap 1: selectie van Europese ondernemingen uit een aandelenindex die representatief is voor de wereldwijde beurs Om alleen de grootste Europese ondernemingen in de wereld te selecteren, vindt een dubbele selectie plaats. Eerst worden de 600 aandelen geselecteerd van Europese ondernemingen (Oostenrijk, België, Nederland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ijsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en Groot- Brittannië) uit de Dow Jones Global Total Stock Market Index die de grootste beurskapitalisatie hebben. Daarbij komen dan de aandelen die vorig jaar tot de Dow Jones Sustainability Europe index behoorden, maar met een minimale beurskapitalisatie van 500 miljoen dollar. Stap 2: selectie van de Europese ondernemingen die het meest representatief zijn qua duurzaamheid en wat betreft sector- en beursomvang (creatie van de Dow Jones Sustainability Europe index) Om de intrinsieke risico s van bepaalde ondernemingen te beperken, baseert de index zich op een eerste selectie van Europese ondernemingen die aantoonbaar de beste milieu-, maatschappelijke en beheerpraktijken hanteren ( ESG, door zich bijvoorbeeld te baseren op het energieverbruik, de strategieën verbonden aan de klimaatverandering, de ontwikkeling van de human resources...). Om deze aandelen te spreiden over de verschillende sectoren, wordt de «Best in Class»- aanpak gehanteerd. Daarbij wordt voorrang gegeven aan de ondernemingen met de beste ESG-ratings binnen elke activiteitssector. In de selectie zitten alleen de 20% aandelen met de beste ESG-rating in hun sector, die tegelijk een representatief beeld geven van de markt op het vlak van beurskapitalisatie. Zij vormen de Dow Jones Sustainability Europe index. RobecoSAM, gespecialiseerd in duurzaamheidsanalyses, gebruikt een gedetailleerd ESG-ratingsysteem waarmee iedere onderneming een totale score tussen 0 en 100 krijgt. De selectie ervan gebeurt binnen de Dow Jones Global Total Stock Market Index, een wereldwijde aandelenindex die 77 landen vertegenwoordigt en meer dan 98% van de wereldwijde beurskapitalisatie dekt. De analyse vindt één keer per jaar plaats, om de meest recente gegevens te kunnen gebruiken. Ze wordt gemaakt aan de hand van criteria die specifiek zijn voor de sector en algemene criteria met daarin de aspecten milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed bestuur. Voor deze 3 aspecten worden door RobecoSAM gemiddeld 6 tot 10 criteria gehanteerd, die zelf worden onderverdeeld in 2 tot 10 vragen. Dit zijn in totaal zo n honderd vragen. Stap 3: selectie op basis van financiële criteria (liquiditeit, laag risico en spreiding) om de stabiliteit te verhogen (creatie van de Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 Price Return index) De Dow Jones Sustainability Europe index wordt vervolgens gebruikt als selectie-universum. De selectie van de 30 aandelen gebeurt op systematische wijze. Ze vindt elke maand plaats volgens een strikt proces dat als doel heeft de financiële risico s ten opzichte van de Dow Jones Sustainability Europe index te verminderen. Met dat doel worden drie opeenvolgende filters toegepast: -Filter 1: uitsluiting van de minst liquide aandelen: er wordt alleen rekening gehouden met aandelen die een bepaalde drempel overschrijden op het vlak van dagelijks verhandeld volume. -Filter 2: uitsluiting van aandelen met hoge risicokenmerken: de aandelen worden onderling gerangschikt op basis van uitzonderlijke risico's die in het verleden werden vastgesteld en de volatiliteit in dalende periodes. -Filter 3: selectie van de aandelen die diversificatie-eigenschappen vertonen, vermits spreiding een potentiële factor van stabiliteit is. Na de toepassing van deze filter blijven 30 aandelen over. De 30 aandelen worden evenwichtig verdeeld (elk aandeel uit de index heeft een gewicht van 3,33%) en de samenstelling van de index wordt maandelijks herzien om de risico s over elke onderneming redelijk te kunnen spreiden. De slotkoers van de index wordt elke dag onafhankelijk berekend door S&P Dow Jones. De index is een zogenaamde "Price Return"-index. Hij omvat de waarde van alle aandelen, samen met de nettodividenden die worden uitgekeerd door die aandelen, verminderd met een vaste dividendrente van 3,5% per jaar. Hierdoor kan iedere wisselvalligheid rond mogelijke dividendwijzigingen van jaar tot jaar beperkt worden. De belegger ontvangt dus niet de totaliteit van de dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen waaruit de index is samengesteld. Verdere informatie over de index vindt u op de website 5

6 U I T G E D R U K T I N U S D De terugbetaling van het kapitaal en de betaling van de meerwaarde gebeuren in USD. Een belegger bij wie de euro de referentiemunt van zijn portefeuille is, en die het op de eindvervaldag betaalde bedrag terug zou willen omzetten in euro, zou kunnen vaststellen dat dit bedrag lager of hoger ligt afhankelijk van de schommelingen van de wisselkoers. 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 Taux de change EUR/USD 0,8 mai-07 mai-08 mai-09 mai-10 mai-11 mai-12 mai-13 mai-14 mai-15 Op 26 mei 2015 was 1 EUR 1,0873 USD waard. Om tegen die koers een coupure van USD te kopen, zou u 919,71 EUR (exclusief kosten) moeten betalen. Als op de eindvervaldag de waarde van de Amerikaanse dollar met 10% gedaald is tegenover de euro, tot 1,20 USD voor 1 EUR, dan zal de coupure van USD, 836,10 EUR waard zijn. De waarde van uw belegd kapitaal zal dus met 10% gedaald zijn. Als op de eindvervaldag de waarde van de Amerikaanse dollar echter met 10% gestegen is tegenover de euro, tot 0,98 USD voor 1 EUR, dan zal de coupure van USD 1021,90 EUR waard zijn. De waarde van uw belegd kapitaal zal dus met 10% gestegen zijn en u zult dan een meerwaarde van 10% op de munt gerealiseerd hebben. ZOOM OP DE WISSELKOERS EUR/USD Door de zwakke groei houdt de deflatiedruk in de eurozone nog steeds aan. De ECB heeft daarom nieuwe monetaire beleidsinstrumenten ingezet, door in juni 2014 een negatieve depositorente in te voeren en nu elke maand voor 60 miljard EUR aan activa te kopen, vooral in de vorm van obligaties. De korte- en langetermijnrente zijn naar een historisch dieptepunt gezakt, in zoverre dat het contrast met het vooruitzicht op een eerste renteverhoging dit jaar in de Verenigde Staten de bepalende factor was voor de instorting van de wisselkoers EUR/USD. Zowel in een klimaat van risicoaversie, met onder meer de politieke onzekerheid in Griekenland, als bij het vooruitzicht dat de Fed haar soepele beleid zal stopzetten, zou de koers van de dollar hoog moeten blijven tegenover de euro. Bron: SG Cross Asset Research op 27/05/2015. Hoewel dit document aanbevelingen voor belegging bevat die uitgaan van de afdeling Onderzoek van Société Générale, werd het opgesteld door de marketingteams van Société Générale. Overeenkomstig Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten (de «MFI-Richtlijn»), die in Frankrijk is omgezet in het Algemene reglement van de AMF, moet dit document worden beschouwd als een mededeling van promotionele aard die aanbevelingen voor belegging van algemene aard bevat, en niet als een onderzoeksdocument dat uitgaat van de afdeling Onderzoek van Société Générale. Dit document is niet opgesteld overeenkomstig de reglementaire bepalingen die tot doel hebben de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, en het is voor Société Générale, in zijn hoedanigheid van verstrekker van beleggingsdiensten, niet verboden om de financiële instrumenten die in dit document worden beschreven, vόόr de verspreiding ervan te verhandelen. Dit document bevat aanbevelingen voor belegging die uitgaan van de afdeling Onderzoek van Société Générale. Overeenkomstig de geldende reglementering zijn binnen deze afdeling efficiënte administratieve en organisatorische modaliteiten ingevoerd, waaronder barrières voor informatie die bedoeld zijn om belangenconflicten gezien de beleggingsaanbevelingen in dit document te voorkomen. De publicaties van de afdeling Onderzoek van Société Générale die dit document ondersteunen, werden op de vermelde publicatiedatum uitgebracht. Klanten van Société Générale kunnen dus op basis van deze publicaties reeds beleggingsbeslissingen genomen hebben. Bron van de grafiek: Bloomberg, op 26/05/2015 DE GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN EN SIMULATIES DAARVAN HEBBEN BETREKKING OP OF VERWIJZEN NAAR PERIODES IN HET VERLEDEN EN VORMEN GEEN BETROUWBARE INDICATOR VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN. DIT GELDT EVENEENS VOOR DE HISTORISCHE MARKTGEGEVENS. 6

7 V O O R N A A M S T E R I S I C O ' S KREDIETRISICO: De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van Société Générale als garant van de emittent (die beschikt over een A-rating volgens S&P en een A2-rating volgens Moody s). Als de emittent in gebreke blijft (bv. door een faillissement), kan de belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de emittent kan een weerslag hebben op de marktprijs van SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. UITZONDERLIJKE GEBEURTENISSEN DIE EEN IMPACT HEBBEN OP HET (DE) ONDERLIGGENDE INSTRUMENT(EN): HERSCHIKKING, VERVANGING, VERVROEGDE TERUGBETALING OF ONTBINDING: Om rekening te houden met de gevolgen voor het product van bepaalde buitengewone omstandigheden die het (de) onderliggende instrument(en) van het product kunnen aantasten, voorziet de productdocumentatie in (i) aanpassings- of vervangingsmechanismen en, in bepaalde gevallen, (ii) de vervroegde terugbetaling van het product. Dat kan resulteren in verliezen op het product. Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina s 496 tot 510) te raadplegen. RISICO VAN PRIJSSCHOMMELING: De belegger moet beseffen dat de koers van SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note gedurende de looptijd van het product lager kan zijn dan het bedrag van het beginkapitaal (exclusief kosten). Hij kan dan kapitaalverlies lijden bij vervroegde verkoop vóór de eindvervaldag. Bovendien moet hij erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note. Het recht op terugbetaling van het kapitaal is pas geldig op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs van het product sterk schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 Price Return index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de emittent. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van het product doen dalen en omgekeerd. WISSELKOERSRISICO: Een belegger bij wie de euro de referentiemunt van zijn portefeuille is, en die het op de eindvervaldag betaalde bedrag terug zou willen omzetten in euro, zou kunnen vaststellen dat dit bedrag lager of hoger ligt afhankelijk van de schommelingen van de wisselkoers. LIQUIDITEITSRISICO: Dit effect is op geen enkele beurs genoteerd. Société Générale zal de liquiditeit van dit product verzekeren door zich koper te stellen (aankoop-/verkoopmarge van 1%), behalve in uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te verkopen, zal deze moeten verkopen tegen de prijs die door Société Générale wordt bepaald op basis van de marktparameters van het moment (cf. Technische fiche, rubriek «Verkoop vóór eindvervaldag»). RENDEMENTSRISICO: Beleggen in dit product houdt een risico in dat eigen is aan de beursmarkt. Indien op de eindvervaldag de eindwaarde van de index (rekenkundig gemiddelde van de 13 laatste maandelijkse waarnemingen) gelijk is aan of lager dan de beginwaarde, zal de belegger geen meerwaarde ontvangen; Hij kan evenwel aanspraak maken op de terugbetaling van het belegd kapitaal (exclusief kosten) door de emittent. T E C H N I S C H E F I C H E ISIN-code Emittent Garant Valuta Looptijd Onderliggende index Coupure XS SG Issuer ( dochter van Société Générale Bank & Trust S.A., zelf dochter van Société Générale). Société Générale (S&P A (negatief), Moody s A2 (stabiel) op 03/06/2015). Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de emittent. Ze kan door het ratingagentschap op ieder moment worden geschorst, gewijzigd of geschrapt. Als een van deze ratings tijdens de inschrijvingsperiode zou dalen, zullen de klanten van Société Générale Private Banking die op dit product hebben ingetekend, worden ingelicht. USD 6 jaar Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 (Price Return) index, dividenden niet herbelegd (Bloomberg-code: FSEURE Index) USD Commercialiseringsperiode Van 08/06/2015 tot 03/07/2015 Uitgiftedatum 10/07/2015 Datum van eerste vaststelling 03/07/2015 Maandelijkse observatiedata 03/07/2020 ; 03/08/2020 ; 03/09/2020 ; 05/10/2020 ; 03/11/2020 ; 03/12/2020 ; 04/01/2021 ; 03/02/2021 ; 03/03/2021 ; 05/04/2021 ; 03/05/2021 ; 03/06/2021 ; 06/07/2021 Vervaldatum 12/07/2021 Kosten en provisies Belgische fiscaliteit Beleggersprofiel Distributiekosten: Société Générale betaalt aan Société Générale Private Banking een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 1,00% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen. Uitstapkosten: Een makelaarsloon is verschuldigd bij verkoop (op de secundaire markt) van de Notes vóór de vervaldatum. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met uw private banker van SG Private Banking (of het tariefrooster raadplegen op de website: https://www.privatebanking.societegenerale.be/) Behoudens wetswijziging: 25% roerende voorheffing op de meerwaarde op de eindvervaldag. De fiscale behandeling hangt bovendien af van de individuele situatie van elke belegger. Dit product richt zich vooral tot beleggers met een dynamisch risicoprofiel. Wij raden u aan om enkel in dit product te beleggen als u inzicht heeft in de kenmerken ervan en als u meer in het bijzonder begrijpt welke risico s aan het product verbonden zijn. Uw SG Private Banking agent zal moeten vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt in verband met het product. Als het product niet geschikt zou zijn voor u, moet uw SG Private Banking agent u hiervan op de hoogte brengen. Als uw SG Private Banking agent u een product aanbeveelt in het kader van beleggingsadvies, moet hij nagaan of het product voor u geschikt is, rekening houdend met uw kennis en ervaring in verband met dit product, met uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Meer informatie over deze beleggersprofielen vindt u op Doorverkoop vóór de vervaldag In normale marktomstandigheden levert Société Générale een dagelijkse indicatieve koers (aankoop- /verkoopmarge van 1%; cf. hiervoor beschreven liquiditeitsrisico). Belasting op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,09% (max. 650 EUR) op de secundaire markt (behoudens wetswijzigingen). 7

8 Prospectus: De Notes SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note die worden uitgegeven door SG Issuer (Series 73400EN/15.7) en beschreven in dit document, maken het voorwerp uit van Final Terms (Definitieve voorwaarden van 04/06/2015 (de Final Terms )) in het kader van het Debt Issuance Programme Prospectus 125,000,000,000 Debt Instruments Issuance Programme van 28/10/2014 (aangevuld met de bijlagen van 06/11/2014, 19/11/2014, 18/11/2014, 23/01/2015, 27/02/2015 en 19/03/2015) dat op 28/10/2014 door de CSSF werd goedgekeurd als zijnde conform Richtlijn 2003/71/EC (Prospectusrichtlijn), zoals geamendeerd (met inbegrip van het amendement door Richtlijn 2010/73/EU). Het Basisprospectus, de bijlagen van dit Prospectus, de samenvatting ervan in het Frans, de Definitieve Voorwaarden en de specifieke samenvatting in het Frans van de uitgifte worden gratis ter beschikking gesteld in alle kantoren van Société Générale Private Banking en op https://www.privatebanking.societegenerale.be De beleggers worden verzocht om de volledige Definitieve voorwaarden en het Basisprospectus te lezen, en in het bijzonder de rubriek Risicofactoren van dit Prospectus en Deel B punt 8 van de Definitieve voorwaarden te raadplegen. Elk nieuwe bijlage zal worden gepubliceerd op de website van de distributeur. Bij het verschijnen van bijlagen tijdens de commercialiseringsperiode beschikken de beleggers over een terugtrekkingsrecht van 2 dagen. Alvorens in dit product te beleggen, zouden beleggers onafhankelijk financieel, fiscaal, boekhoudkundig en juridisch advies moeten inwinnen. Commerciële aard van het document: Dit document is van commerciële en niet van of regulatoire aard. Algemene verkoopbeperkingen: Het is de verantwoordelijkheid van elke belegger zich te vergewissen dat hij toelating heeft in te schrijven op, of te beleggen in, dit product. Commercialisatie van in het kader van de levensverzekeringen: Wanneer het financiële instrument omschrijft in dit document (hierna het Financiële Instrument ) aangeboden is in het kader van de levensverzekeringsovereenkomst (hierna de Levensverzekeringsovereenkomst ), is het Financiële Instrument een activa representatief van een van de rekeneenheden van deze overeenkomst. Deze document moet niet worden beschouwd als een toetredingsaanbod aan de Levensverzekeringsovereenkomst. De toetredingsvoorwaarden aan de voornoemde overeenkomst en de werking van de rekeneenheid zijn gedetailleerd in de algemene voorwaarden, de informatieaanwijzing, en zijn bijlagen. Deze document moet niet worden beschouwd als een aanbod, een aanbeveling, een uitnodiging of een ronsel die streeft naar een inschrijving of aankoop van het Financiële Instrument dat alleen in het publiek rechtstreeks of onrechtstreeks mag worden verspreid in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Informatie over provisies: Indien onder toepasselijke wetgeving of regelgeving, enige persoon (de Belanghebbende Partij ) verplicht is om aan potentiële beleggers in het product enige commissie of verloning te melden die Société Générale betaalt aan, of verkrijgt van, zulke Belanghebbende Partij met betrekking tot het product, zal alleen de Belanghebbende Partij verantwoordelijk zijn voor het naleven van zulke wetgeving of regelgeving. Goedkeuring: Société Générale is een Franse kredietinstelling (bank) waaraan een vergunning werd verleend door de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (de Franse Prudentiële Controle Autoriteit). Garantie door Société Générale: Dit product geniet van een garantie door Société Générale (hierna de Garantiegever ). De tijdige en stipte betaling door de hoofdschuldenaar van elk bedrag verschuldigd met betrekking tot het product wordt gewaarborgd door de Garantiegever, in overeenstemming met de modaliteiten en onder de voorwaarden uiteengezet in zulke garantie, beschikbaar bij de Garantiegever op verzoek. Als een gevolg hiervan draagt de belegger een kredietrisico met betrekking tot de Garantiegever. Terugkoop door Société Générale of vroegtijdige beëindiging van het product: Société Générale zal als enige voorzien in een secundaire markt voor het product. Société Générale heeft er zich uitdrukkelijk toe verbonden om het product terug te kopen, het vroegtijdig te beëindigen of prijzen voor te stellen voor het product tijdens de looptijd ervan. De uitvoering van die verbintenis zal afhankelijk zijn van (i) algemene marktomstandigheden en (ii) de liquiditeit van het onderliggend instrument of van de onderliggende instrumenten, en, in voorkomend geval, van enige andere afdekkingstransacties (hedging transacties). De prijs van het product (in het bijzonder de bied/laat spread die Société Générale van tijd tot tijd zou voorstellen voor het terugkopen of de vervroegde beëindiging van het product) omvat, onder andere, de kosten voor Société Générale die zijn verbonden aan de hedging en/of de afwikkeling en die worden veroorzaakt door het terugkopen. Société Générale en/of haar dochterondernemingen kunnen geen aansprakelijkheid dragen voor dergelijke gevolgen en voor hun impact op de transacties met betrekking tot, of de beleggingen in, het product. Permanente Verkoopsbeperkingen in de Verenigde Staten: DE SCHULDINSTRUMENTEN HIERIN BESCHREVEN ZIJN PERMANENT GELIMITEERDE SCHULDINSTRUMENTEN. DIT HEEFT TOT GEVOLG DAT ZE NIET JURIDISCH OF ECONOMISCH IN HET BEZIT MOGEN ZIJN VAN EENDER WELKE U.S. PERSON (ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S) EN BIJGEVOLG ENKEL WORDEN AANGEBODEN EN VERKOCHT BUITEN DE VERENIGDE STATEN AAN PERSONEN DIE GEEN U.S. PERSONS ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET REGULATION S. Informatie over de gegevens en/of resultaten verworven uit externe bronnen: De correctheid, volledigheid of relevantie van de informatie die werd verkregen uit externe bronnen, kan niet worden verzekerd, niettegenstaande de informatie wordt verkregen uit bronnen die redelijkerwijze worden verondersteld betrouwbaar te zijn. Onder voorbehoud van eender welke toepasselijke wet, zal Société Générale niet aansprakelijk zijn in dat verband. Marktinformatie: De marktinformatie weergegeven in dit document is gebaseerd op gegevens op een specifiek tijdstip en kan wijzigen van tijd tot tijd. Waarschuwing betreffende de Index: De index waarnaar wordt verwezen in dit document (de Index ) is niet gesponsord, goedgekeurd of verkocht door Société Générale. Société Générale neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. The Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Net Return Index and the Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price Index are calculated by S&P Dow Jones Indices LLC and its affiliates ( Calculation Agent ). Finvex Group ( Finvex ) is acting as Index Sponsor and Index Composition Advisor for the Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Net Return Index (FSEURER) and the Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price Index (FSEURE). Any use of these indices or their name must be with the consent of the Index Sponsor. Subject to the Calculation Agent s rights in the Dow Jones Sustainability Europe Index, the Indexes composition methodology and the composition is the exclusive intellectual property of Finvex. The Index Sponsor and the Index Composition Advisor make no express or implied representation or warranty whether or not the Index may achieve any particular level or meet or correlate with any particular objective. While the Index Sponsor and the Index Composition Advisor will make reasonable efforts to ensure the accuracy of the composition, calculation and adjustment of the Index, the Index Sponsor and the Index Composition Advisor shall have no liability in the back-dated calculation prior to the launch date or in relation to any index calculation for any error, omission, suspension or interruption in calculating the Index. Under exceptional circumstances, the Index methodology used in the calculation of the Index is subject to changes or modifications. These changes will be made available publicly through the relevant channels. Neither the Index Sponsor nor the Index Composition Advisor can be held liable for any modification or change in the Index methodology used in the calculation of the Index. Neither the Index Sponsor nor the Index Composition Advisor are under obligation to continue the calculation, publication or dissemination of the Index and cannot be held liable for any suspension or interruption in the calculation, dissemination and publication of the Index. The Index Sponsor and the Index Composition Advisor shall not have any liability whether by willful negligence, fraud or default in connection with the Index value at any given time. None of the Index Sponsor and the Index Composition Advisor shall be liable whether by willful negligence, fraud or default to any person for any error in the Index and the Index Sponsor, and the Index Composition Advisor are under no obligation to advise any person of any error therein. None of the Index Sponsor and the Index Composition Advisor can be held liable for any loss whatsoever, directly or indirectly related to the Index. Without limiting any of the foregoing, in no event shall the Index Sponsor nor the Index Composition Advisor, have any liability (whether in negligence or otherwise) to any person for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damage (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. The Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Index (the Index ) is the exclusive property of Finvex Group ( Finvex ), which has contracted with S&P Opco, LLC (a subsidiary of S&P Dow Jones Indices LLC) ( S&P Dow Jones Indices ) to calculate and maintain the Index. The Index is not sponsored by S&P Dow Jones Indices or its affiliates. Neither S&P Dow Jones Indices, nor any of their affiliates will be liable for any errors or omissions in calculating the Index. Calculated by S&P Dow Jones Indices and the related stylized mark(s) are service marks of Standard & Poor s Financial Services LLC ( SPFS ) and have been licensed for use by S&P Dow Jones Indices and sublicensed for certain purposes by Finvex. SG Select I Sustainable & Efficient (the Product ) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by S&P Dow Jones Indices, SPFS, or any of their affiliates (collectively, S&P Dow Jones Indices Entities ). S&P Dow Jones Indices Enti ties do not make any representation or warranty, express or implied, to the owners of the Product or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the product particularly or the ability of the Index to track general market performance. S&P Dow Jones Indices Entities only relationship to Finvex and Société Générale with respect to the Index is the licensing of certain trademarks, service marks and trade names of S&P Dow Jones Indices Entities and the provision of the calculation and maintenance services related to the Index. S&P Dow Jones Indices Entities are not responsible for and have not participated in the determination of the prices and amount of the Product or the timing of the issuance or sale of the Product or in the determination or calculation of redemption mechanics. S&P Dow Jones Indices Entities have no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the [Products]. S&P Dow Jones Indices LLC is not an investment advisor. Inclusion of a security within the Index is not a recommendation by S&P Dow Jones Indices Entities to buy, sell, or hold such security, nor is it investment advice. S&P DOW JONES INDICES ENTITIES DOES NOT GUARANTEE THE ADEQUACY, ACCURACY, TIMELINESS AND/OR THE COMPLETENESS OF THE INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO OR ANY COMMUNICATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ORAL OR WRITTEN COMMUNICATION (INCLUDING ELECTRONIC COMMUNICATIONS) WITH RESPECT THERETO. S&P DOW JONES INDICES ENTITIES SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY DAMAGES OR LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR DELAYS THEREIN. S&P DOW JONES INDICES ENTITIES MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE OR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY FINVEX AND SOCIETE GENRALE, OWNERS OF THE PRODUCT SUSTAINABLE NOTE, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE INDEX OR WITH RESPECT TO ANY DATA RELATED THERETO. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT WHATSOEVER SHALL S&P DOW JONES INDICES ENTITIES BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, TRADING LOSSES, LOST TIME OR GOODWILL, EVEN IF THEY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING BELGIQUE - Société Generale Private Banking - Kortrijksesteenweg Gent SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. - Société Anonyme au capital de ,50 euros au 31 mars B RCS Paris

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE

CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Société Générale (France) CALLABLE FINVEX SUSTAINABLE NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8,5 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com)

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) Doelpubliek: Dit product richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE

Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Société Générale (Paris) CALLABLE BEL 20 NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Looptijd van maximaal 6 jaar. Het recht op een terugbetaling van uw initieel (1) kapitaal

Nadere informatie

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep

Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Aard van de belegging. Doelgroep Delta Lloyd CODEIS Securities S.A. (LU) Harmony Uitgegeven door CODEIS Securities S.A. Belegging met een looptijd van 8 jaar Op de eindvervaldag, recht op een eenmalige brutocoupon, waarvan het rendement

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) 5+3 Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) + Autocallable Note Maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset +

SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + SecurAsset (LU) Bond 2018/02/01 Multi-Asset + (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) Gestructureerde schuldvordering uitgegeven door SecurAsset S.A. Blootstelling

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

USD BULLISH NOTE NEW TECHNOLOGIES 2022

USD BULLISH NOTE NEW TECHNOLOGIES 2022 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) USD BULLISH NOTE NEW TECHNOLOGIES 2022 FLASH INVEST April 2014 Promotioneel document Gestructureerde obligatie 8 jaar Recht op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier. www.deltalloydbank.be

Mijn persoonlijke bankier. www.deltalloydbank.be CLICK PERFORMANCE UITGEGEVEN DOOR SGA N.V. CLICK PERFORMANCE uitgegeven door Société Générale Acceptance (SGA) N.V. met als garant Société Générale [Moody s Aa2 (negatief) en Standard & Poor s A+ (stabiel)]

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) Coupon Note Flexible Funds 2022/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document werd

Nadere informatie