Voorwoord!...!i! Les!1!...!1! Het!Zweeds:!Alfabet!en!uitspraak!(1)!...!1! Klemtoon!...!3! Uitspraak!beluisteren?!...!3! Germaanse!taal!...!3!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord!...!i! Les!1!...!1! Het!Zweeds:!Alfabet!en!uitspraak!(1)!...!1! Klemtoon!...!3! Uitspraak!beluisteren?!...!3! Germaanse!taal!...!3!"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave& Voorwoord...i Les1...1 HetZweeds:Alfabetenuitspraak(1)...1 Klemtoon...3 Uitspraakbeluisteren?...3 Germaansetaal...3 Les2...5 Woordenschat...5 Zelfstandignaamwoord(1)...5 Persoonlijkvoornaamwoord(1)...6 Werkwoorden(1)...7 Oefeningen...9 Les Woordenschat...10 Uitspraak(2)...10 Zelfstandignaamwoord(2)...12 Bijvoeglijknaamwoord(1)...13 Getallen(1)...14 Enkeleonregelmatigewerkwoorden(1)...14 Oefeningen...15 Les Woordenschat...17 Zelfstandignaamwoord(3)...17 Enkeleonregelmatigewerkwoorden(2)...23 Oefeningen...24 Les Woordenschat...26 Zelfstandignaamwoord(4)...26 Bijvoeglijknaamwoord(2)...27 Bezittelijkvoornaamwoord...28 Hetgebruikvandetenden...30 Kortverhaal:deinrichtingvanjehuis...30 Oefeningen...31 Les Woordenschat...33 Gebruikbepaalde/onbepaaldevormvanhetzelfstandignaamwoord+bijvoeglijk naamwoord(3)...33 Getallen(2)...36 Klokkijken...37 Kleding...38 Oefeningen...38 Les Woordenschat...40 iii

2 Persoonlijkvoornaamwoord(2)...40 Rangtelwoorden...41 Dedatum...42 kortverhaal:uiteten...43 Oefeningen...43 Les Woordenschat...45 Oefeningen...45 Les Woordenschat...47 Bijwoord(1)...47 Gebiedendewijs...48 Een(deelvaneen)recept...49 Men...49 Werkwoordeninverledentijd(1)...50 Oefeningen...51 Les Woordenschat...53 Werkwoordeninverledentijd(2)...53 Onbepaaldevoornaamwoorden(1)...55 Familieleden...57 Weekendjeweg...57 Oefeningen...58 Les Woordenschat...60 Werkwoordeninverledentijd(3)...60 Onbepaaldevoornaamwoorden(2)...63 Bijwoorden(2)...63 Ju/jo/ja...64 Oefeningen...65 Les Woordenschat...67 Werkwoordeninverledentijd(4)...67 Gebruikvandetijden...68 Werkwoordeneindigendop2s...70 Oefeningen...71 Les Woordenschat...73 Werkwoordenindelijdendevorm...73 Vervoermiddelen...76 Gebruikvanhetlidwoord...77 Oefeningen...78 Les Woordenschat...80 Toekomendetijd...80 iv

3 Tijdsaanduidingen...81 Vraagzinnen...83 Nieuwewerkwoorden...85 Oefeningen...85 Les Woordenschat...87 Tegenwoordigdeelwoord...87 Beroepen...89 Trappenvanvergelijking...90 Nieuwewerkwoorden...93 Oefeningen...93 Les Woordenschat...95 Oefeningen...95 Les Woordenschat...97 Bijwoorden(3)...97 Bijwoordvanplaats+voorzetsel...99 Dewegvragen Nieuwewerkwoorden Oefeningen Les Woordenschat Windstreken Combinaties(voegwoorden/bijwoorden) HetwoordjeSå Tegenstellingen(bijvoeglijkenaamwoorden) Nieuwewerkwoorden Oefeningen Les Woordenschat Voorzetsels Combinatiesmeteenvastvoorzetsel Frequenties Nieuwewerkwoorden Oefeningen Les Woordenschat Hulpwerkwoorden Uitdrukkingen(1) Landenentalen Tekst Nieuwewerkwoorden Oefeningen Les v

4 Woordenschat Schijnen,lijken,blijken Uitdrukkingen(2)/gezegden Samengesteldewerkwoorden(klemtoon) Nieuwewerkwoorden Oefeningen Les Woordenschat Samengesteldezelfstandigenaamwoorden Woordenmetmeerderebetekenissen Nieuwewerkwoorden Oefeningen Les Woordenschat Voegwoorden Woordvolgorde Dejuistevertalingvoordenken/vinden/zoeken/bieden Uitdrukkingen(3)/uitroepen Uitdrukkingen(4)/spreekwoorden Nieuwewerkwoorden Oefeningen Les Woordenschat Oefeningen Antwoordenopdeoefeningen vi

5 Les&1& Het&Zweeds:&Alfabet&en&uitspraak&(1)& HetZweedsheefthetzelfdealfabetalshetNederlands,opdeklinkerså,äenöna.Bijde klinkershangtdeuitspraakafvanhetfeitofdezekortoflangis.alsbasisregelgeldtdat eenklinkerkortisalshijwordtgevolgddoormeerdanéénmedeklinker.tevensiseen klinkerkortalsdezegevolgdwordtdooreenj. Bijdemedeklinkerswordteenonderscheidgemaakttussenstemhebbendeenstemloze medeklinkers.bijdestemhebbendemedeklinkerswordendestembandengebruiktomhet geluidtemaken,bijstemlozemedeklinkersniet. DestemlozemedeklinkerszijninprincipehetzelfdealsinhetNederlands,ditzijnnamelijk demedeklinkersuithetezelsbruggetje tkofschip:det,k,f,senp,maarmetuitzondering vandech.inbeidetalenishierlaterdexaantoegevoegd. klinkers kort of lang voorbeeld Zweeds voorbeeld a kort kat (NL) katt (kat) a lang father (EN) bra (goed) e kort pen (NL) penna (pen) e lang breed (NL) brev (brief) e onbeklemtoond de (NL) pojke (jongen) i kort niet (NL) flicka (meisje) i lang bier (NL) bil (auto) o kort bloem (NL) blomma (bloem) o kort sok (NL) zie 1 dotter (dochter) o lang boer (NL) bok (boek) o lang zoon (NL) zie 1 son (zoon) u kort dun (NL) zie 2 hund (hond) u lang duur (NL) hus (huis) y kort füllen (DU) zie 3 nyckel (sleutel) y lang füllen DU) zie 3 ny (nieuw) å kort sok (NL) stång (stang) å lang zoon (NL) båt (boot) ä kort bed (NL) häst (paard) ä kort (voor r ) wel (NL) färg (kleur) ä lang bed (NL) langer aanhouden träd (boom) ä lang (voor r ) flair (NL) bär (bes) ö kort öffnen (DU) höst (herfst) ö kort (voor r ) oeuvre (FR) korter aanhouden björn (beer) ö lang zeur (NL) öga (oog) ö lang (voor r ) oeuvre (FR) öra (oor) 1

6 Letop: 1. Deo2klankkomtbeperktvoor,namelijkineenaantalvaakgebruiktewoordenen eenaantalleenwoorden. 2. Ditisslechtseenbenaderingvandeklank;dezeziteigenlijkmeertusseneenoe2 eneu2klankin. 3. Ditisslechtseenbenaderingvandeklank;dezeziteigenlijkmeertusseneenie2 enuu2klankin. Voordeuitspraakvanenkelemedeklinkersishetvanbelangofdedaaropvolgendeklinker hardofzachtis.dehardeklinkerszijna,o,uenå,dezachteklinkerszijne,i,y,äenö. Medeklinkers voorbeeld Zweeds voorbeeld Aanvullende opmerking b klubb (club) ook aan eind van een woord stemhebbend c sok (NL) centrum (centrum) voor e, i en y c kat (NL) container (container) overige situaties d stad (stad) ook aan eind van een woord stemhebbend f familj (familie, gezin) g jas (NL) Sverige (Zweden) voor zachte, beklemtoonde klinker g goal (EN) gata (straat) overige situaties h hus (huis) j jag (ik) k meisje (NL) kött (vlees) voor zachte klinker k kat (NL) katt (kat) overige situaties / hard uitgesproken l kall (koud) dunne l m morot (wortel) n utan (zonder) p potatis (aardappel) hard uitgesproken q squash (courgette) r ros (roos) meer rollend dan de Nederlandse r s stor (groot) scherper uitgesproken dan de Nederlandse s t liten (klein) hard uitgesproken v wel (NL) varm (warm) w kiwi (kiwi) x lax zalm z zink (zink) scherper uitgesproken dan de Nederlandse z 2

7 Voordemedeklinkersp,kentgeldtverderdatzeeenzogenaamde aspiratie krijgenals zevooreenklinkerstaan.zewordendangevolgddooreenh2klank,vergelijkbaarmet bijvoorbeeldhetwoord"thin"inhetengels.delettersq,wenzkomenergweinigvoorin hetzweeds. Deuitspraakvanbepaaldecombinatiesvanmedeklinkersplusenkele uitzonderingsgevallenwordenbehandeldinles3. Klemtoon& HetZweedsiseenerg zangerige taalwaarbijmeerderewoordenineenzinkunnen wordenbeklemtoond.daarnaastheefthetzweedstweemanierenomeenklemtoonte leggen:hetzogenaamdeacuutaccentenhetgravisaccent.hetacuutaccentkomtovereen metwatwijinhetnederlandsookkennen:éénlettergreepineenwoordwordt beklemtoond.hetgravisaccentisechtereendubbelaccent,waarbijdestemlichtjesdaalt aanheteindevanhethoofdaccent,omweeromhoogtegaanvoorhetbijaccent. Hetisvrijwelonmogelijkomaantegevenwanneerwelkaccentwordtgebruikt,maar enkelehoofdregelszijn: Alsbijeenwoorddatbestaatuitmeerderelettergrependeeerstelettergreep beklemtoondis,danvolgtmeestaleengravisaccentineenvandevolgende lettergrepen. Alsbijeenwoorddatbestaatuitmeerderelettergrependeeerstelettergreep echternietbeklemtoondis,danheefthetwoordinprincipemaaréénklemtoon (hetacuutaccent). Werkwoordenmetdeuitgang 2er indetegenwoordigetijdkrijgenindievorm eenacuutaccent.ditgeldtechteralleenalszenietzijnsamengesteld. Uitspraak&beluisteren?& Ganaardewebsitewww.lesexpres.nl/zweedsomdeuitspraakvanallewoordeninde cursustebeluisteren. Germaanse&taal& HetZweedsbehoorttotdeGermaansetalen,netalshetNederlands.VeelZweedse woordenlijkendusredelijkopdenederlandseversie,zoalsjealhebtkunnenzienbijde voorbeeldendiebijdeuitspraakzijngegeven.daarnaastzijnerveelleenwoorden overgenomenuithetduits,fransenengels. DeZweedsegrammaticaisoverhetalgemeenvrijeenvoudig,netalsdatvandeoverige Noord2GermaanseofwelScandinavischetalen(Deens,Noors,IJslandsenFaeröers), waarbijnogeensplitsingkanwordengemaakttussenhetzweeds,deensennoors (vasteland)enhetijslandsenfaeröers(eiland). 3

8 EenvandebelangrijkstekenmerkenvandeScandinavischetalenisdathetbepaald lidwoord(de,het)àchterhetzelfstandignaamwoordwordtgeplakt.eenspecifiek kenmerkvandevasteland2scandinavischetalenisverderdaterbijdewerkwoordenmaar éénvormvoorallepersonenis(pertijd).eenspecifiekkenmerkvandeeiland2 Scandinavischetalenisdateensysteemvannaamvallenwordtgebruikt,vergelijkbaarmet bijvoorbeeldhetduits. Hoewelvooraldevasteland2Scandinavischetalenbehoorlijkopelkaarlijkenquazowel grammaticaenwoordenschat,zittenerbehoorlijkeverschillenindeuitspraakenverstaan descandinaviërselkaarmaarmoeilijk.hetfinsistrouwenseengeheelapartetaal,maarin FinlandishetZweedsnaasthetFinsweleenofficiëletaal. 4

9 Les&2& Woordenschat& en bil ett träd en sångare en penna en bok en tidning en lektion ett rum en pojke ett hus en avdelning en station en flicka ett brev en lärare en blomma en hund ett bär en gata en kanin en häst bra een auto een boom een zanger een pen een boek een krant een les een kamer een jongen een huis een afdeling een station een meisje een brief een leraar een bloem een hond een bes een straat een konijn een paard goed en klubb een club ett kök een keuken en affär een winkel ett museum een museum en båt een boot ett centrum een centrum en potatis een aardappel en katt een kat en nyckel een sleutel en familj een familie, gezin en plan een plan tyska Duits (taal) ny nieuw stor groot te thee nederländska Nederlands (taal) gammal oud liten klein mjölk melk Sverige Zweden kall utan svenska dålig varm kaffe att hitta att ringa att må att vara att hälsa på att utföra att sitta att ha att tala att hälsa att behöva att dricka att titta att köpa att bo att skriva koud zonder Zweeds (taal) slecht warm koffie vinden bellen, opbellen zich voelen zijn bezoeken uitvoeren zitten hebben praten, spreken begroeten nodig hebben drinken kijken kopen wonen schrijven & Zelfstandig&naamwoord&(1)& Zelfstandigenaamwoordenzijnwoordenomdingenmeeaanteduidenenwaarjebijna altijdeenlidwoordvoorkuntzetten.inhetzweedszijndezelfstandigenaamwoorden ingedeeldinonzijdigeenniet2onzijdigewoorden.indezelesbehandelenwealleende onbepaaldevormenkelvoud( een ).DeonzijdigewoordenkrijgeninhetZweedshet onbepaaldlidwoordett,endeniet2onzijdigewoordenhetonbepaaldlidwoorden.een overzicht: lidwoord en zelfstandig naamwoord Zweeds Nederlands Zweeds Nederlands en pojke een jongen ett hus een huis en flicka een meisje ett brev een brief en bil een auto ett träd een boom 5

10 ErzijninhetZweedsongeveer3xzoveelen2woordendanett2woorden.Indeloopvande cursusgajevanzelfaanvoelenofeenwoordonzijdigofniet2onzijdigis,maarhierbijalvast enkelerichtlijnen: Woordendieeindigenop ingzijn(vrijwel)altijden2woorden Woordendieeindigenop arezijn(vrijwel)altijden2woorden(vaakberoepen e.d.) Woordendieeindigenop ionzijn(vrijwel)altijden2woorden Woordendieeindigenop azijnmeestalen2woorden Woordendieeindigenop umzijn(vrijwel)altijdett2woorden enkele voorbeelden Zweeds Nederlands Zweeds Nederlands en tidning een krant en station een station en avdelning een afdeling en blomma een bloem en lärare een leraar en penna een pen en sångare een zanger ett rum een kamer en lektion een les ett museum een museum Deuitspraakvanwoordenmeteenmedeklinkercombinatie(bijlektionenstation)wordt behandeldindevolgendeles. Persoonlijk&voornaamwoord&(1)& Indezelesbehandelenwehetpersoonlijkvoornaamwoordalsonderwerpvaneenzin: Zweeds Nederlands Zweeds Nederlands jag ik vi wij du jij ni jullie han hij hon zij (enkelvoud) de zij (meervoud) den het (en-woorden) det het (ett-woorden) Letopdeuitspraak.Bijhan,honendenisdeklinkerkort,deheefteengeheelafwijkende uitspraak. Devoornaamwoordendenendetwordengebruiktbijdierenendingenenzijndus afhankelijkvanhetgeslachtvanhetzelfstandignaamwoorddateropvolgt.bijdeoverige voornaamwoordenwordtalleengekekennaardepersoondiehetonderwerpvandezin vormt. HetwoordnikanookgebruiktwordenvoordebeleefdheidsvormU,maarinZweden wordtmeestalgewoondugebruikt. 6

11 Werkwoorden&(1)& Omeenzintekunnenmakenmeteenpersoonlijkvoornaamwoordeneenzelfstandig naamwoord,hebbenweookeenwerkwoordnodig.inhetzweedswordenhierbij4 groepenonderscheiden: werkwoorden groep onbepaalde wijs tegenwoordige tijd 1 eindigt op -a eindigt op -ar 2 eindigt op -a eindigt op er / eindigt op r 3 eindigt niet op a eindigt op -r 4 eindigt op -a eindigt op -er Indeonbepaaldewijswordthetwerkwoordaltijdvoorafgegaandoorhetwoordatt,wat vergelijkbaarismethetengelse"to".enindetegenwoordigetijdeindigteenwerkwoord altijdop"r". Bijgroep2geldtdatalshetwerkwoordeindigtop raof ladevervoegingvande tegenwoordigetijdgelijkisaandeonbepaaldewijsminusdea(ditheetookweldestam vanhetwerkwoord). Erismaaréénvormvoorallepersonen(pertijd),dusdevervoegingvanhetwerkwoord geldtvoorallepersoonlijkevoornaamwoordendieindezeleszijngenoemd. enkele voorbeelden groep Nederlands woord Zweeds woord Tegenwoordige tijd 1 praten, spreken att tala talar 1 kijken att titta tittar 1 vinden att hitta hittar 2 kopen att köpa köper 2 bellen, opbellen att ringa ringer 2 uitvoeren att utföra utför 2 nodig hebben att behöva behöver 3 wonen att bo bor 3 zich voelen att må mår 4 schrijven att skriva skriver 4 zitten att sitta sitter 4 drinken att dricka dricker Voorbeeldzinnen: Honköperenpenna.=Zijkoopteenpen. Jagmårbra.=Ikvoelmegoed. DetittarpåTV.=ZijkijkenTV. Vitalarsvenska.=WijsprekenZweeds. Hanutförenplan.=Hijvoerteenplanuit. 7

12 WezienmeteenalenkelebijzonderhedenvanhetZweeds: WoordendieinhetNederlandswederkerendzijn( zich ),zijnditinhetzweeds nietperse. Als kijkennaar bedoeldwordt,gaatditinhetzweedsaltijdmethetvoorzetsel på. InhetZweedswordteentaalzonderhoofdlettergeschreven. Bijsamengesteldewerkwoordenzoals uitvoeren blijfthetvoorvoegselbijhet werkwoordstaan.ditsoortwoorden,waarhetzogenaamdepartikelvastaanhet werkwoordzit,wordenonscheidbaresamengesteldewerkwoordengenoemd.er zijnookwerkwoordenwaarhetpartikellosachterhetwerkwoordstaat,zoals bijvoorbeeldatthälsapå(bezoeken2voornamelijkvanpersonen).ditzijnde scheidbaresamengesteldewerkwoorden.vaakbestaathetwoordookzonder partikel,maarheeftdaneenanderebetekenis.zobetekentatthälsabegroeten. Letop:atttittapåisgeenscheidbaarwerkwoord,ditisgewooneenwerkwoord dattoevalligincombinatiemeteenvoorzetselwordtgebruikt. HetgrootstedeelvandeZweedsewerkwoordenvaltindeeerstegroep.Sowiesovallen hierinallewerkwoordendieeindigenop era.ingroep3vallendeminstewerkwoorden. Deeerste3groepenbevattendezogenaamdezwakkewerkwoordenendelaatstegroepde sterkewerkwoorden.netalsinhetnederlandshebbensterkewerkwoordenvaakeen klinkerwisselindeverledentijd.demeestewoordenuitgroep4hebbenwelenige regelmaat,enwordenineenlaterelesonderverdeeldin5subgroepen.deoverige woordenuitdezegroepwordenvoordezecursusaangegevenalsgroep5(onregelmatig). Zoalsinveeltalenzijndewoorden zijn en hebben onregelmatig.inhetzweedsisde vervoegingindetegenwoordigetijdalsvolgt: de werkwoorden zijn en hebben groep Nederlands woord Zweeds woord Vervoeging tegenwoordige tijd 5 zijn att vara är 5 hebben att ha har Voorbeeldzinnen: Hanärlärare.=Hijisleraar. Duharbil.=Jijhebteenauto. HiervaltopdatinhetZweedsveelmindervaakeenonbepaaldlidwoordwordtgebruikt daninhetnederlands.bijvoorbeeldalshetgaatomhetaanduidenvanbezitofvanberoep, wordthetlidwoordoverhetalgemeenweggelaten. 8

13 Oefeningen& 2.1.&zelfst.nw.&en&onbepaald&lidwoord& Vertaalzelfst.nwenonbepaaldlidwoord: 1. een krant 2. een straat 3. een brief 4. een keuken 5. een bloem 6. een hond 7. een aardappel 8. een kamer 9. een winkel 10. een bes 2.2.&persoonlijk&voornaamwoord& Vertaalhetpersoonlijkvoornaamwoord: 1. jullie 2. ik 3. het (ett-woord) 4. jij 5. zij (enkelvoud) 6. zij (meervoud) 7. het (en-woord) 8. hij 9. wij 2.3.&werkwoorden& Vertaal: 1. jij praat 2. zij drinken 3. ik ben 4. hij kijkt 5. jij belt op 6. wij wonen 7. jullie zitten 8. ik voel me goed 9. zij hebben 10. zij koopt 2.4.&vertaal&naar&het&Nederlands& 1. Ni dricker kaffe. 2. Vi behöver en nyckel. 3. De behöver ett kök. 4. Han köper en tidning. 5. Han hittar en penna. 6. Du skriver ett brev. 7. Hon har katt. 8. Jag talar nederländska. 9. Han är sångare. 10. Jag utför en plan. 2.5.&vertaal&naar&het&Zweeds& 1. Ik koop een boot. 2. Hij bezoekt een gezin. 3. Wij spreken Duits. 4. Jullie vinden een huis. 5. Ik drink koffie zonder melk. 6. Jij drinkt thee. 7. Zij schrijft een boek. 8. Zij hebben een hond. 9. Wij hebben een pen nodig. 10. Wij voelen ons goed. 9

14 Les&4& Woordenschat& en kvinna en kudde en vinter ett finger en ros en handske en syster en botten en våg en fågel en dotter en morgon en kyckling en himmel en moder en afton en sommar ett vin en banan en veterinär en säng ett batteri en apelsin en enhet en dag ett bageri en byggnad een vrouw een kussen een winter een vinger een roos een handschoen een zus een bodem een golf een vogel een dochter een ochtend een kip een hemel een moeder een avond een zomer een wijn een banaan een dierenarts een bed een batterij een sinaasappel een eenheid een dag een bakkerij een gebouw en vänskap en eftermiddag ett land en månad en serie en vistelse en sås en son en stad en tå en kund en tand en rand en ko en fest en brand en fot en gäst en natt en hand en rot en stång en bonde ett bi en svarande en strand en möbel een vriendschap een middag een land een maand een serie een verblijf een saus een zoon een stad een teen een klant een tand een rand een koe een feest een brand een voet een gast een nacht een hand een wortel een stang een boer een bij een gedaagde een strand een meubel ett huvud en gående en nöt en psykiater ett öga en elektriker en bokstav ett knä ett öra en liter en läsk en mus att ta att göra en mil en gås att gå att veta en broder att se att stå att kunna en fader att ge att få att vilja een hoofd een voetganger een noot (eetbaar) een psychiater een oog een elektricien een letter een knie een oor een liter een frisdrank (inf.) een muis nemen doen een Zweedse mijl (10 km) een gans gaan, lopen weten een broer zien staan kennen, kunnen een vader geven krijgen, mogen willen Zelfstandig&naamwoord&(3)& Wezijnaanbelandbijdemeervoudsvormvanhetzelfstandignaamwoord.Ditiseen onderdeelvandezweedsegrammaticadatbestaatuiteenheleboelregels,maarhelaas ookuitdiverseuitzonderingen.latenweeensbeginnenmetde5groepenwaarinde woordenzijnintedelen: indeling in 5 groepen Groep Meervoudsuitgang en-woorden of ett-woorden 1 -or alleen en-woorden 2 -ar alleen en-woorden 3 -er zowel en-woorden als ett-woorden 4 -n alleen ett-woorden 5 - zowel en-woorden als ett-woorden 17

15 Vervolgensgaanwepergroepkijkenwatvoorsoortwoordenhierinvallen,enwenoemen demeestvoorkomendeuitzonderingen.indezelesbehandelenwealleendeonbepaalde vorm,duszonder de of het ervoor. Groep&1& Ditisdegemakkelijkstegroep,wanthierinvallenalleendeen2woordenmetdeuitgang2a. Bijdemeervoudsvormingwordtdeuitgang2avervangendoordeuitgang2or: Volgens de regels Voorbeelden: flicka (meisje) flickor skola (school) skolor kvinna (vrouw) kvinnor Uitzonderingen Eindigt niet op -a: ros (roos) rosor våg (golf) vågor Groep&2& Indezegroepvallenalleen2woordenmetdeuitgang2ing: Volgens de regels Voorbeelden: Uitzonderingen Geen uitzonderingen. tidning (krant) tidningar kyckling (kip) kycklingar Daarnaastzittenindezegroepveelen2woordenmettweelettergrependieeen onbeklemtoondeuitgang2e,2el,2er,2enhebben.deonbeklemtoonde e valthierbijwegin hetmeervoud: Volgens de regels Voorbeelden: pojke (jongen) pojkar kudde (kussen) kuddar Uitzonderingen Geen onbeklemtoonde e: handske (handschoen) handskar Voorbeelden: nyckel (sleutel) nycklar fågel (vogel) fåglar Er valt ook een medeklinker weg: himmel (hemel) himlar 18

16 Bijbroderenfadergeldtnetalsbijdiverseanderewoordendieeengezinslidaanduiden, daterookeenkortereversiebestaat:broderwordtbror,faderwordtfarenmoder wordtmor. Danblijfteengrootaantalett2woordenoverdieonveranderdblijveninhetmeervoud. Aangeziendewoordendieeindigenopeenklinkeralverdeeldzittenovergroep3en4, blijvenvoordezegroepdewoordenoverdieeindigenopeenmedeklinker: hus (huis) hus bord (bord) bord centrum (centrum) centrum fönster (raam) fönster Enkele&onregelmatige&werkwoorden&(2)& Indezelesenkeleveelgebruiktewerkwoordendieookindetegenwoordigetijdenigszins onregelmatigzijn: werkwoorden enigszins onregelmatig Groep Nederlands woord Zweeds woord Tegenwoordige tijd 5 zien att se ser 5 geven att ge ger 5 nemen att ta tar 5 gaan att gå går 5 staan att stå står 5 krijgen att få får 5 doen att göra gör 5 weten att veta vet 5 kennen att kunna kan Vansommigewoordenbestaanookeenlangereversiezoalsattta/atttaga,maarindeze cursusgebruikenwesteedsdekorte(=meestgebruikte)variant. Enalvastenkelehulpwerkwoorden: enkele hulpwerkwoorden Groep Nederlands woord Zweeds woord Tegenwoordige tijd 5 willen (hulp ww) att vilja vill 5 kunnen (hulp ww) att kunna kan 5 mogen (hulp ww) att få får Hetwerkwoordwaarmeedezewoordenwordengecombineerdstaataltijdinde onbepaaldewijszonderhetvoorvoegselatt: Hanvillköpaenbil.=Hijwileenautokopen. Jagkantalasvenska.=IkkanZweedsspreken. 23

17 Les&9& Woordenschat& lycklig gelukkig att sjunga zingen att lyssna på luisteren naar föräldrar ouders tydlig duidelijk att arbeta werken att skada schaden man men, je vacker mooi ärligen eerlijk gezegd att prata med praten met en spindel een spin ärlig eerlijk tydligen blijkbaar att vara rädd bang zijn voor för ett beslut een besluit, beslissing i tid op tijd socker suiker grädde room buljong bouillon färsk vers, fris en sida een kant, zijde tillsammans samen olja honung rosmarin ett folk peppar smör senap om salt mjöl vinäger att baka att grilla att blanda att röra att steka att koka att krydda att hacka att sätta på att skära en kastrull olie honing rozemarijn het volk, de mensen peper boter mosterd of (in vragende zin) zout meel azijn bakken grillen mengen roeren braden, bakken koken, tot een kookpunt brengen kruiden hakken aanzetten snijden een steelpan att tina ontdooien att skala schillen att sätta in inzetten, plaatsen att ångkoka stomen (van eten) att hälla gieten, schenken att lägga leggen vispgrädde slagroom en ingrediens een ingrediënt så att zodat att vara klar klaar zijn en skärbräda een snijplank en skiva een plakje, sneetje all alle att smaka gott goed smaken en grad een graad (temperatuur) en stekpanna een braadpan, en klyfta efter en visp koekenpan een teentje (knoflook) na (tijd) een garde Bijwoord&(1)& Bijvoeglijkenaamwoordenkunnenalleenietszeggenoverzelfstandigenaamwoorden. Bijwoordendaarentegenkunnenietszeggenoverwerkwoorden,bijvoeglijke naamwoorden,anderebijwoordenofeenhelezin.bijwoordenzijnintedelenintwee groepen:bijwoordendiezijnafgeleidvanbijvoeglijkenaamwoordenenbijwoordendie nietzijnafgeleidvaneenbijvoeglijknaamwoord.indezelesgaanwedezeeerstegroep bekijken: Bijwoorden Bijv. naamwoord Bijwoord (zegt iets over werkwoord) Bijwoord (zegt iets over een hele zin) vacker (mooi) vackert hård (hard) hårt ärlig (eerlijk) ärligen (eerlijk(gezegd)) lycklig (gelukkig) lyckligtvis (gelukkig) tydlig (duidelijk) tydligt tydligen (blijkbaar) 47

18 Naastvackerkennenweookhetwoordskönalsvertalingvan mooi (uitles3).inhet Zweedswordtskönvooralgebruiktvoorsituaties,bijvoorbeeld mooiweer.daarnaast wordthetookgebruiktomaantegevendatietscomfortabelofprettigis,bijvoorbeeldeen bankdielekkerzit.hetwoordvackerheeftmeerbetrekkingopuiterlijkeschoonheid, bijvoorbeeldvaneenpersoon. Zoalsjezietwordendebijwoordendieietszeggenovereenwerkwoord(ofbijvoeglijk naamwoord/anderbijwoord)gevormddooreen2tachterdebasisvanhetbijvoeglijk naamwoordtezetten.dezekomtdusovereenmetdeett2vormvanhetbijvoeglijk naamwoord,inclusiefdeuitzonderingsregelsdiedaarvoorgelden. Voordebijwoordendieietszeggenovereenzingeldtdatzealleenkunnenworden afgeleidvanbijvoeglijkenaamwoordendiedeuitgang2lighebben.daarwordtdanofwel2 enofwel2tvisaanvastgeplakt.somszijnbeideuitgangenmogelijk. Erzijnookbijvoeglijkenaamwoordendiezowelkunnenwordenomgevormdnaareen bijwoorddatietszegtovereenwerkwoordalseenbijwoorddatietszegtovereenhelezin, zoalstydlig. Voorbeeldzinnen: Honsjungervackert.=Zijzingtmooi. Hanarbetarhårt.=Hijwerkthard. Jagvetärligeninteomhankommeritid.=Ikweeteerlijkgezegdnietofhijop tijdkomt. Lyckligtviskommerhanitid.=Gelukkigkomthijoptijd. Honpratartydligt.=Zijpraatduidelijk. HonpratartydligenmedSven.=ZijpraatblijkbaarmetSven. Gebiedende&wijs& DegebiedendewijswordtmaarweiniggebruiktinhetZweeds,endanalleennoginde tweedepersoon.wegaanindezelesechtereenreceptbekijken,enhierwordtnogwel gebruikgemaaktvandegebiedendewijs.devormiseenvoudig,wantdezeisaltijdgelijk aandestamvanhetwerkwoord.weherhalennogevenuitles2: Gebiedende wijs Groep Onbepaalde wijs Tegenwoordige tijd 1 eindigt op -a eindigt op -ar 2 eindigt op -a eindigt op -er / -r 3 eindigt niet op -a eindigt op -r 4 eindigt op -a eindigt op -er 5 (onregelmatig) (onregelmatig) 48

19 enbekijkenvervolgenswatdestamvanhetwerkwoordendusookdegebiedendewijsis: Gebiedende wijs Groep Gebiedende wijs Voorbeeld 1 stam = onbepaalde wijs att tala tala 2 stam = onbepaalde wijs -/- a att köpa köp 3 stam = onbepaalde wijs att bo bo 4 stam = onbepaalde wijs -/- a att sjunga sjung 5 (-a) stam = onbepaalde wijs -/- a att komma komm 5 (anders) stam = onbepaalde wijs att ge ge Een&(deel&van&een)&recept& Zweeds& 1. Sättpåugnenpå200grader. 2. Hackavitlökochrosmarinochläggtillsammansienstekpannamedolja. 3. Skalapotatisarna,skärdemiskivorochläggistekpannan. 4. Röromsåattoljankommeråtallasidorpåpotatisarna. 5. Sättiniugnen. 6. Potatisarnaärklaraefterca40a45min. De dubbele constructievoorsättiniwordtuitgelegdineenlatereles. Vertaling& 1. Zetdeovenop200graden. 2. Hakknoflookenrozemarijnenlegsamenineenkoekenpanmetolie. 3. Schildeaardappels,snijdzeinplakkenenlegzeindekoekenpan. 4. Roeromzodatdeolieaanallekantenvandeaardappelskomt. 5. Zetindeoven. 6. Deaardappelszijnklaarnaca.40245min. InhetouderwetseNederlandswerdnogaleensgebruikgemaaktvandezogenaamde aanvoegendewijsinrecepten,zoals menneme.verderkomtdezewijsinhetnederlands somsnogvoorinuitdrukkingenals kostewathetkost of hetzijzo.inhetzweedsisdeze vormvrijwelhelemaalverdwenen,opéénwoordna:vore.ditwordtnogweleens gebruiktindebetekenisvan zouzijn (vanattvara). Men & Omeenalgemeneuitspraaktedoen,wordtinhetNederlandsvaak men of je gebruikt.in hetzweedswordtditman.ditgeldtechteralleenalshetwoordalsonderwerpwordt gebruikt.inhetgevalvaneenlijdendvoorwerpofmeewerkendvoorwerpwordthet woorden(je,iemand)gebruikt.eninhetgevalvaneenbezittelijkvoornaamwoordwordt ditens(iemands).welichtendittoemetvoorbeelden: 49

20 Manärräddförspindlar.=Menisbangvoorspinnen. Manlyssnarintepåsinaföräldrar.=Menluistertnietnaarzijnouders. Detmanintevet,skadareninte.=Watmennietweet,schaadtiemandniet. (Watnietweet,watnietdeert.) Detärensegetbeslut.=Datisiemandseigenbeslissing. Somswordtookwelhetwoordfolkgebruiktom men of demensen tevertalen.hier moetvervolgenseenmeervoudsvormwordengebruikt: Folkärräddaförspindlar.=Menisbangvoorspinnen./Mensenzijnbangvoor spinnen. Werkwoorden&in&verleden&tijd&(1)& Indezelesbehandelenwedeonvoltooidverledentijd(o.v.t.)vandewerkwoordenuit groep1engroep3,aangezienhiergeenuitzonderingeninvoorkomen.deoverigegroepen enhetgebruikvandeverledentijdvolgenindekomendelessen.latenweeensbeginnen metdewerkwoordenwaarweinles2meezijnbegonnen: Werkwoorden in verleden tijd Nederlands ww Zweeds ww o.v.t voltooid deelwoord praten, spreken att tala talade talat kijken att titta tittade tittat vinden att hitta hittade hittat wonen att bo bodde bott zich voelen att må mådde mått Zoalsjekuntzienkrijgendewerkwoordendevolgendeuitgangen: Werkwoorden in verleden tijd Groep 1 Groep 3 Onvoltooid verleden tijd: stam + de Voltooid deelwoord: stam + t Onvoltooid verleden tijd: stam + dde Voltooid deelwoord: stam + tt VerdergeldtdathetvoltooiddeelwoordinhetZweedsalleenvervoegdkanwordenmet atthaditintegenstellingtothetnederlandswaarwezowelkunnenvervoegenmet hebben en zijn.(inhetzweedsisattvaraeenkoppelwerkwoord,enditwordtineen laterelesbehandeld.)enkelevoorbeelden: Jagharhittatminnyckel.=Ikhebmijnsleutelgevonden. ViharbottiStockholm.=WijhebbeninStockholmgewoond. 50

21 Deanderewerkwoordenuitgroep1diewetotenmetdezelesgeleerdhebbenzijn: werkwoorden groep 1 Werkwoord o.v.t. voltooid deelwoord Werkwoord o.v.t. voltooid deelwoord att hälsa hälsade hälsat att sluta slutade slutat att spela spelade spelat att skada skadade skadat att arbeta arbetade arbetat att skala skalade skalat att regna regnade regnat att baka bakade bakat att snöa snöade snöat att blanda blandade blandat att laga lagade lagat att grilla grillade grillat att tvätta tvättade tvättat att tina tinade tinat att betala betalade betalat att hacka hackade hackat att koppla av kopplade av kopplat av att krydda kryddade kryddat att lyssna lyssnade lyssnat att koka kokade kokat att prata pratade pratat att smaka smakade smakat att börja började börjat Bijatthälsakunjeachterelkevormpåzetten,dus:hälsadepåenhälsatpå.Iets vergelijkbaarsgeldtvoorattkoka.daarkunjeångvoorzetten:ångkokadeenångkokat. Attkokaheefttweevormenvoordeverledentijd.Deanderevormzienweindevolgende les(groep2). Oefeningen& 9.1.&bijwoord&afleiden& Vanwelkbijvoeglijknaamwoord(basisvorm)ishetbijwoordafgeleid? 1. utmärkt 2. lyckligtvis 3. ärligen 4. dåligt 5. duktigt 6. gott 7. lätt 8. naturligtvis 9. verkligen 10. viktigt 9.2.&gebiedende&wijs& Vervoegindegebiedendewijs: 1. att läsa 2. att säga 3. att göra 4. att ta 5. att arbeta 6. att titta 7. att hälsa 8. att ringa 9. att äta 10. att grilla 51

22 Uitdrukkingen, een beetje afwijkend Uitdrukking Betekenis Letterlijke vertaling att hamna i en ond cirkel in een vicieuze cirkel terechtkomen in een boosaardige cirkel terechtkomen att ta tjuren vid hornen de koe bij de horens vatten de stier bij de horens nemen att lätta sitt hjärta zijn hart luchten zijn hart lichter maken att sitta som på glödande kol op hete kolen zitten als op gloeiende kolen zitten att tjäna pengar som gräs geld als water verdienen geld als gras verdienen att rulla tummarna duimendraaien de duimen rollen att kasta pengarna i sjön geld over de balk gooien/smijten geld in de zee gooien att ha ett finger med i een vinger in de pap hebben een vinger in het spel hebben spelet att reta sig gul och blå zich groen en geel ergeren je geel en blauw ergeren att spela under täcket med onder één hoedje spelen met onder de deken spelen met att köpa grisen i säcken een kat in de zak kopen het varken in de zak kopen att ta någonting med en iets met een korreltje zout nemen iets met een snufje zou nemen nypa salt att bita i gräset in het stof bijten, in het zand bijten in het gras bijten att gjuta olja på elden olie op het vuur gooien olie op het vuur gieten att köpa på krita op de pof kopen op krijt kopen att prata bredvid munnen zijn mond voorbij praten (uit de naast de mond praten school klappen) att ta sig en tupplur een dutje doen (een uiltje knappen) een dutje nemen att bringa någon ur iemand van zijn stuk brengen iemand uit zijn zelfbeheersing fattningen brengen att hålla i trådarna de touwtjes in handen hebben de draden vasthouden Naast hetmeer heeftsjönookdebetekenis dezee.enkijknogeensnaarles3alsjeniet meerpreciesweetwaarombijmundenwordtverdubbeldinhetmeervoud. Uitdrukkingen, zeer afwijkend Uitdrukking Betekenis Letterlijke vertaling att prata om väder och over koetjes en kalfjes praten over weer en wind praten vind att ha tummen mitt i handen twee linkerhanden hebben de duimen in het midden van de handen hebben att stå under toffeln onder de plak zitten onder de pantoffel staan att vara uppe i smöret goed in de slappe was zitten, er op in de boter zijn warmpjes bij zitten att gå åt som smör i solsken als warme broodjes over de toonbank gaan als boter in zonneschijn verbruikt worden att passa som hand i handske als gegoten zitten passen als hand in handschoen 129

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Werkwoorden. Hebben en zijn. De twee belangrijkste werkwoorden in het Nederlands zijn hebben en zijn. Ik ben Thomas. Ik heb een fiets.

Werkwoorden. Hebben en zijn. De twee belangrijkste werkwoorden in het Nederlands zijn hebben en zijn. Ik ben Thomas. Ik heb een fiets. Werkwoorden Hebben en zijn De twee belangrijkste werkwoorden in het Nederlands zijn hebben en zijn. Ik ben Thomas. Ik heb een fiets. persoon onderwerp hebben zijn 1 enk. ik heb ben 2 enk. jij/u hebt bent

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2 Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011 Aardappelgerecht(februari)... 1 Natte preipot(april)... 2 Courgettesoep(mei)... 3 Rabarber met een variatie(juli-augustus)... 4 Meloensalade(september)...

Nadere informatie

Welkom op de eigen pagina van speelzaal Kleine Columbus. Seizoen 2013 / 2014. Thema "water" In dit thema staat water centraal.

Welkom op de eigen pagina van speelzaal Kleine Columbus. Seizoen 2013 / 2014. Thema water In dit thema staat water centraal. Welkom op de eigen pagina van speelzaal Kleine Columbus Seizoen 2013 / 2014 Thema "water" In dit thema staat water centraal. Water komt uit de kraan maar zit ook in een fles, je kunt het drinken maar je

Nadere informatie

EURO 0 5CENT 1EURO EURO

EURO 0 5CENT 1EURO EURO 1 2 3 4 1 EURO 5 6 7 8 9 10 11 12 EURO 2 0 5CENT 5CENT 0 5CENT 1EURO 0 5CENT EURO 2 0 1EURO1CENT 13 14 15 16 17 18 20 19 21 22 23 24 25 26 27 28 30 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Nadere informatie

- je kan me wat - module 4. docere delectare movere

- je kan me wat - module 4. docere delectare movere - je kan me wat - module 4 docere delectare movere je kan me wat ROCvA - educatie nt2taalmenu.nl - ROCvAmodule 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 je kan me wat nt2taalmenu.nl module 4 1 1 2 3

Nadere informatie

1 Spelling en uitspraak

1 Spelling en uitspraak Inhoud 1 Spelling en uitspraak 1 de spellingregels 11 Klinkers en medeklinkers 12 Accenttekens 11 Apostrof ( ) en koppelteken (-) 12 Hoofdletters 13 Los of aan elkaar? 13 Afbreken 14 2 uitspraak 14 Medeklinkers

Nadere informatie

- je kan me wat - module 4. docere delectare movere

- je kan me wat - module 4. docere delectare movere - je kan me wat - module 4 docere delectare movere je kan me wat ROCvA - educatie nt2taalmenu.nl - ROCvAmodule 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 je kan me wat nt2taalmenu.nl module 4 1 1 2 3

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

π (spreek uit uiltje ): hulpwerkwoorden of modale hulpwerkwoorden 46

π (spreek uit uiltje ): hulpwerkwoorden of modale hulpwerkwoorden 46 Inhoud Inleiding 6 1 Wie? (mensen) Wat? (dieren en dingen) 10 π Het zelfstandig naamwoord (man, vrouw, Jan) 12 π Het zelfstandig naamwoord, meervoud (lepels, bloemen) 13 π Het zelfstandig naamwoord, verkleinwoord

Nadere informatie

Kijk op YouTube spreekvaardigheid A1

Kijk op YouTube spreekvaardigheid A1 Kijk op YouTube spreekvaardigheid A1 Oefenexamen Ad Appel Spreekvaardigheid A1 10 vragen serie A 1. Hoe vaak doet u boodschappen? 2. Wanneer bent u geboren? 3. Wat drinkt u het liefst? 4. Wat vindt u van

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

1. Je schilt een kg kruimige aardappels en deze snijd je in kleine stukken.

1. Je schilt een kg kruimige aardappels en deze snijd je in kleine stukken. Aardappelpuree : Ingrediënten 1 kg kruimige aardappels 150 ml melk 25 g boter nootmuskaat Aardappelpuree : Bereidingswijze 1. Je schilt een kg kruimige aardappels en deze snijd je in kleine stukken. 2.

Nadere informatie

Het verwoorden van de spellingsregel is belangrijk (bewustwording waarom je iets op een bepaalde manier schrijft).

Het verwoorden van de spellingsregel is belangrijk (bewustwording waarom je iets op een bepaalde manier schrijft). Beste ouders, Wij zijn begonnen aan thema 8 van taal. Dit is het laatste thema van dit schooljaar. Volgend schooljaar krijgt u geen uitleg meer over de spellingscategorieën omdat de categorieën in groep

Nadere informatie

Sinaasappel-roomkaas

Sinaasappel-roomkaas Sinaasappel-roomkaas 230 g roomkaas 170 g honing, mild 2 el sinaasappelsap 0,5 tl sinaasappelschil Meng de roomkaas, de honing, het sinaasappelsap en de sinaasappelschil en roer goed. Laat het 1 uur tot

Nadere informatie

Kookworkshop SSgN Receptenboekje

Kookworkshop SSgN Receptenboekje Kookworkshop SSgN Receptenboekje Dit receptenboekje bevat 6 recepten. Deze recepten komen uit het Sporterskookboek (Harms-Aris & Geerets, 2006) en bevatten allemaal weinig vet, voldoende eiwit en ruimschoots

Nadere informatie

Terrine van asperges met boeren ham.

Terrine van asperges met boeren ham. Terrine van asperges met boeren ham. Nodig; Gekookte asperges Asperge gelei(1 ltr. asperge vocht op smaak met 30 gram gelatine) Dunne plakjes boerenham Bereiden van de terrine - kook de geschilde asperges

Nadere informatie

= een witte groente in de vorm van een bol. = een rode, gele of groene vrucht die je kunt eten. Aan de binnenkant zie je rijen met witte zaadjes.

= een witte groente in de vorm van een bol. = een rode, gele of groene vrucht die je kunt eten. Aan de binnenkant zie je rijen met witte zaadjes. Woordenschat blok 7 Les 1 i = een witte steel die je kunt eten. Het smaakt een beetje als ui. De banaan = een lange, beetje kromme gele vrucht. Om een banaan zit een schil. De bloemkool De paprika De prei

Nadere informatie

Nederlands voor Arabisch taligen A0 A1/A2

Nederlands voor Arabisch taligen A0 A1/A2 Auteur boek: مو لف الكتاب: Vera Lukassen Titel boek: Nederlands voor Arabisch taligen كتاب : الھولندي للناطقین باللغة العربیة المستوى Niveau A0 A2, A0 A2 2015, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl

Nadere informatie

Les 3 Ik leer Nederlands

Les 3 Ik leer Nederlands 00:00 12:32 12/11/14 1 Ik leer Nederlands heeft 16 bladzijden. de bladzijde = de pagina Dag Mohammed. Goedemorgen, Anita. Anita is een voornaam van een vrouw. 00:43 13:13 Wat is goed of goede en wat is

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Smakelijke en. Aantrekkelijke. Mixgerechten!

Smakelijke en. Aantrekkelijke. Mixgerechten! Smakelijke en Aantrekkelijke Mixgerechten! De Blixer 3, Blixer 3 Plus, Blixer 5 Plus en Blixer 6 V.V. verenigen in één machine alle kwaliteiten van twee alom bekende toestellen: de cutter en de blender

Nadere informatie

bospaddenstoelensoep

bospaddenstoelensoep bospaddenstoelensoep * VOORBEREIDEN (dag voor het kerstdiner): * Week de gedroogde paddenstoelen 15 minuten in water. * Snipper de ui en pers of snijd de knoflook fijn. Snijd de bleekselderij in kleine

Nadere informatie

π (spreek uit uiltje ): hulpwerkwoorden of modale hulpwerkwoorden 46

π (spreek uit uiltje ): hulpwerkwoorden of modale hulpwerkwoorden 46 Inhoud Inleiding 6 1 Wie? (mensen) Wat? (dieren en dingen) 10 π Het zelfstandig naamwoord (man, vrouw, Jan) 12 π Het zelfstandig naamwoord, meervoud (lepels, bloemen) 13 π Het zelfstandig naamwoord, verkleinwoord

Nadere informatie

Inhoud. 1 Spelling 10

Inhoud. 1 Spelling 10 Inhoud 1 Spelling 10 1 geschiedenis van de friese spelling (stavering) in het kort 10 2 spellingregels 12 Hulpmiddelen 12 Klinkers en medeklinkers 12 Lettergrepen 13 Stemhebbend en stemloos 13 Basisregels

Nadere informatie

2 Правописание Spelling 11 Hoofdletters en kleine letters 11 Klinkers na de sisklanken ж, ч, ш, щ / г, к, х / ц 12 Interpunctie 12

2 Правописание Spelling 11 Hoofdletters en kleine letters 11 Klinkers na de sisklanken ж, ч, ш, щ / г, к, х / ц 12 Interpunctie 12 Inhoudsopgave 1 Русский алфавит Het Russische alfabet 10 2 Правописание Spelling 11 Hoofdletters en kleine letters 11 Klinkers na de sisklanken ж, ч, ш, щ / г, к, х / ц 12 Interpunctie 12 3 Фонетика Fonetiek

Nadere informatie

Kerstmenu: voor 4 personen

Kerstmenu: voor 4 personen Kerstmenu: voor 4 personen Broccolisoep met zalm of spitskoolsalade **** Witlofschuitjes met kipfilet en appel bieten salade; stoofpeertjes gegratineerde aardappelschotel **** Kersenkwark godenspijs Dit

Nadere informatie

WC01 01A IK BEN EEN HEER IK BEN EEN MAN WC01 01B HIJ IS EEN MAN WC01 02A HIJ IS EEN HEER WC01 02B IK BEN EEN VROUW WC01 03A IK BEN EEN DAME

WC01 01A IK BEN EEN HEER IK BEN EEN MAN WC01 01B HIJ IS EEN MAN WC01 02A HIJ IS EEN HEER WC01 02B IK BEN EEN VROUW WC01 03A IK BEN EEN DAME IK BEN EEN MAN WC01 01A IK BEN EEN HEER WC01 01B HIJ IS EEN MAN WC01 02A HIJ IS EEN HEER WC01 02B IK BEN EEN VROUW WC01 03A IK BEN EEN DAME WC01 03B ZIJ IS EEN VROUW WC01 04A ZIJ IS EEN DAME WC01 04B ZIJ

Nadere informatie

3. Snij ondertussen de wortel, prei, en selderij klein en spoel deze schoon. 4. Prak het gehakt plat met een vork en kruid het gehakt met wat maggi.

3. Snij ondertussen de wortel, prei, en selderij klein en spoel deze schoon. 4. Prak het gehakt plat met een vork en kruid het gehakt met wat maggi. GROENTESOEP Bouillon Wortelen Selderij Prei Gehakt Soepvlees Maggi Vermicelli GROENTESOEP 1. Breng de bouillon aan de kook. 2. Snij het soepvlees klein. 3. Snij ondertussen de wortel, prei, en selderij

Nadere informatie

Beste KOOK-OOK klant!

Beste KOOK-OOK klant! Beste KOOK-OOK klant! Waarom maakt KOOK-OOK gebruik van biologisch vlees? Naast dat het dier een beter leven heeft gehad, is de samenstelling van biologisch vlees veel beter voor onze gezondheid. Biologisch

Nadere informatie

Weekmenu 3. Maandag Heldere runderbouillon Gebakken kippenlevertjes Gekookte aardappelen Rode kool met appeltjes*

Weekmenu 3. Maandag Heldere runderbouillon Gebakken kippenlevertjes Gekookte aardappelen Rode kool met appeltjes* Weekmenu 3 Maandag Heldere runderbouillon Gebakken kippenlevertjes Gekookte aardappelen Rode kool met appeltjes* Dinsdag Koolvispakketjes* Rijst Snijbonen Halfvolle biogardeyoghurt Woensdag Witlofschuitjes*

Nadere informatie

Woordsoorten. Nederlands. Aanwijzend voornaamwoord. Onderschikkend voegwoord. Persoonlijk voornaamwoord. Betrekkelijk voornaamwoord

Woordsoorten. Nederlands. Aanwijzend voornaamwoord. Onderschikkend voegwoord. Persoonlijk voornaamwoord. Betrekkelijk voornaamwoord Woordsoorten Nederlands Aanwijzend voornaamwoord Betrekkelijk voornaamwoord Bezittelijk voornaamwoord Bijvoeglijk gebruikt werkwoord Bijvoeglijk naamwoord Bijwoord Bijzin Hoofdzin Hulpwerkwoord Koppelwerkwoord

Nadere informatie

Volg mij via Facebook, word vrienden met Tim Kookt.

Volg mij via Facebook, word vrienden met Tim Kookt. Gegrilde groenten verschillende groentes (knolselderij, gele biet, oerwortel, chioggia biet) olijfolie peper en zout 1 snij de groente in gelijke delen 2 gril deze op de gril kort aan beide zijden zodat

Nadere informatie

Salade van zoete aardappel met grapefruit, gemarineerde tomaat en zalm uit de oven.

Salade van zoete aardappel met grapefruit, gemarineerde tomaat en zalm uit de oven. Salade van zoete aardappel met grapefruit, gemarineerde tomaat en zalm uit de oven. Rauwe zalm in plakjes gesneden Rode grapefruit Gemarineerde tomaat Klein uitje Zoete aardappelblokjes Maken; Bak de gesneden

Nadere informatie

Inhoud. 1 Spelling en uitspraak. 2 Grammatica

Inhoud. 1 Spelling en uitspraak. 2 Grammatica Inhoud 1 Spelling en uitspraak 1 spelling 11 Algemene regels 11 Klinkers en medeklinkers 11 Accenttekens 12 Hoofdletters 13 Los of aan elkaar? 13 Afbreken 14 2 uitspraak 14 De letters van het alfabet 15

Nadere informatie

Vergeten recepten. Ideeën en inspiratie. www.weekvandesmaak.be

Vergeten recepten. Ideeën en inspiratie. www.weekvandesmaak.be Vergeten recepten Ideeën en inspiratie www.weekvandesmaak.be SOEP VAN PASTINAAK EN WORTEL MET GEKRUIDE YOGHURT Benodigdheden (voor 6 personen) 1 ui 625 g pastinaak 500 g wortelen kippenbouillon 90 g gewone

Nadere informatie

RECEPTEN. Het boek Romeinse tweeling. speelt zich af in de eerste eeuw. na Christus. Ben je benieuwd. wat de mensen toen aten?

RECEPTEN. Het boek Romeinse tweeling. speelt zich af in de eerste eeuw. na Christus. Ben je benieuwd. wat de mensen toen aten? RECEPTEN Het boek Romeinse tweeling speelt zich af in de eerste eeuw na Christus. Ben je benieuwd wat de mensen toen aten? Probeer dan deze recepten uit. Ze komen van verschillende websites en zijn allemaal

Nadere informatie

ARTISANALE BEENHOUWERIJ RONDOU KERST EN OUDJAAR 2014 FEESTFOLDER. * Kerst en Oudjaar met lekker vlees van RONDOU *

ARTISANALE BEENHOUWERIJ RONDOU KERST EN OUDJAAR 2014 FEESTFOLDER. * Kerst en Oudjaar met lekker vlees van RONDOU * ARTISANALE BEENHOUWERIJ RONDOU KERST EN OUDJAAR 2014 FEESTFOLDER * Kerst en Oudjaar met lekker vlees van RONDOU * Siebe Morren maakte deze foto. Wij wensen u veel inspiratie bij het kiezen van uw menu

Nadere informatie

Voeg de room en de kruiden toe en warm nog 1 minuut door. Breng de soep op smaak met zout en versgemalen peper.

Voeg de room en de kruiden toe en warm nog 1 minuut door. Breng de soep op smaak met zout en versgemalen peper. Receptuur t Streekfornuus voor ZorgAccent Het kerstmenu: *Lichtgebonden crèmesoep met tuinkruiden *Varkenshaasmedaillons met champignonsroomsaus *Gebakken aardappelen/aardappelpuree *Gemengde sla *Miniquiche

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Les 5 Werkwoorden 22 Les 6 De persoonsvorm van het werkwoord 24 Les 7 De, het, een 26 Les 8 Het meervoud (op -en, -s of - s) 28 Herhalingstoets 2 30

Les 5 Werkwoorden 22 Les 6 De persoonsvorm van het werkwoord 24 Les 7 De, het, een 26 Les 8 Het meervoud (op -en, -s of - s) 28 Herhalingstoets 2 30 Inhoud Deel 1 Grammaticale vormen Les 1 Letter, woord, zin, getal, cijfer 12 Les 2 Zinnen 14 Les 3 Persoonlijke voornaamwoorden (1) 16 Les 4 Hij / het / je / we / ze 18 Herhalingstoets 1 20 Les 5 Werkwoorden

Nadere informatie

Noach. moest een ark gaan bouwen. 2009 Ans Heij - de Boer / www.bijbelidee.nl

Noach. moest een ark gaan bouwen. 2009 Ans Heij - de Boer / www.bijbelidee.nl Noach moest een ark gaan bouwen 2009 Ans Heij - de Boer / www.bijbelidee.nl 1 2 De ark van Noach Vouw een ( bruin) vel karton dubbel. Vouw de beide zijkanten 3 cm om. Plak deze plakstroken (A) tegen de

Nadere informatie

instapkaarten taal verkennen

instapkaarten taal verkennen -b fl41..- 1 rair î ; : ; - / 0 t- t-, 9 S QURrz 71 1 t 5KM 1o r MALNBERG St 4) 4 instapkaarten ji - S 1,1 1 thema 5 1 les 2 S S S - -- t. Je leert hoe je van het hele werkwoord een voltooid deelwoord

Nadere informatie

Programma Nederlands Praten

Programma Nederlands Praten Nederlands Praten 1 / Basisvaardigheden, hoofdstuk 3 Oefeningen werkwoorden hebben en zijn Oefening 1: Wat is het juiste werkwoord? (zijn) Jij ben/bent een leerling (zijn) Hij is/bent een man (zijn) Zij

Nadere informatie

RECEPTEN ROSARIO Januari 2014

RECEPTEN ROSARIO Januari 2014 RECEPTEN ROSARIO Januari 2014 Vrijdagavond - 31 januari 2014 Fettucine met courgetten 5OO gr Fettucine Olijfolie 1.300 gram courgettes 150 gr. Parmezan Pijnboompitten Kook de pasta in ruim kokend water.

Nadere informatie

consumptief-horeca CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 5

consumptief-horeca CSPE BB 2010 minitoets bij opdracht 5 consumptief-horeca SPE 2010 minitoets bij opdracht 5 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3.

Nadere informatie

1. Streep de foute antwoorden door. Vroeger kwam het voedsel vooral uit de buurt / Nederland / de rest van de wereld.

1. Streep de foute antwoorden door. Vroeger kwam het voedsel vooral uit de buurt / Nederland / de rest van de wereld. Opdracht 1 Deze week ga je drie dagen bijhouden wat je allemaal eet en drinkt op een dag. Dat schrijf je op het menu, dat je van je juf of meester krijgt. Opdracht 2 Je krijgt een menu van ongeveer 100

Nadere informatie

Lever op zijn curries en zure appel

Lever op zijn curries en zure appel Lever op zijn curries en zure appel 2 uien 300 gr lever (biologisch) 1 teentje knoflook 2 goudreinetten 1 blaadje laurier Jamaicapeper (piment) Kruidenzout Kerrie (madras) 200 gr gierst 2 teentjes knoflook

Nadere informatie

Gemarineerde makreel met tomaten mousse. Ingrediënten;(tomaten mousse)

Gemarineerde makreel met tomaten mousse. Ingrediënten;(tomaten mousse) Gemarineerde makreel met tomaten mousse. Ingrediënten;(tomaten mousse) 5 dl tomaten sap geconsenteerd. 3 dl half geslagen slagroom. Peper en zout Fijn gesneden bieslook Tabasco Wodka 6 blaadjes gelatine.

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Recepten Foodpairing over smaken. Watermeloen - groene thee cocktail. www.foodpairing.com. Kooktijd: 3 min. Seizoen: Lente Voorbereidingstijd: 45 min.

Recepten Foodpairing over smaken. Watermeloen - groene thee cocktail. www.foodpairing.com. Kooktijd: 3 min. Seizoen: Lente Voorbereidingstijd: 45 min. www.foodpairing.com Recepten Foodpairing over smaken Watermeloen - groene thee cocktail Kooktijd: 3 min. Voorbereidingstijd: 45 min. Voor 2 personen: 350 g vruchtvlees watermeloen 35 g frambozen 450 g

Nadere informatie

consumptief-horeca CSPE KB 2012

consumptief-horeca CSPE KB 2012 consumptief-horeca CSPE KB 2012 bijlage 1 variant b PK-0811-b-12-1-b2 PK-0811-b-12-1-b1 2 lees verder recepturen en serveerwijzen menu variant b gerecht mise-en-place serveerwijze: amuse omeletrolletje

Nadere informatie

Paasdagmenu 1 (voeg ontbijt en lunch samen voor een paasbrunch)

Paasdagmenu 1 (voeg ontbijt en lunch samen voor een paasbrunch) Vrolijk Pasen! Paasdagmenu 1 (voeg ontbijt en lunch samen voor een paasbrunch) Ontbijt: 1 bruine pistolet uit de oven met halvarine 1 keer halva jam of 2 plakjes rookvlees 1 glas verse sinaasappelsap 1gekookt

Nadere informatie

Qlivino. Koken met Roy Franken Van het prachtige

Qlivino. Koken met Roy Franken Van het prachtige Qlivino Koken met Roy Franken Van het prachtige Trio van tonijn tournedos, tartaar en sashimi Ingrediënten: - Tonijnfilet 3kg vers niet diepvries - 1 fles Ketjap toko - 500 gr Suiker - ½ liter Water -

Nadere informatie

KOOK-OOK wenst u een gezond en smaakvol 2015!

KOOK-OOK wenst u een gezond en smaakvol 2015! KOOK-OOK wenst u een gezond en smaakvol 2015! KOOK-OOK helpt graag mee om 2015 gezond van start te laten gaan. Hierbij weer een tas vol lekkere en eerlijke groenten. Veel producten uit de KOOK-OOK tas

Nadere informatie

De Edukese Taal Edukeser Språkerne. Door Lars

De Edukese Taal Edukeser Språkerne. Door Lars De Edukese Taal Edukeser Språkerne Door Lars Fonologie Letter IPA Letter IPA A ɐ P B b Q C ʃ / k * R D S ʂ / s ** E F G H I J K L M N O T U V W X Y Z Å Æ Þ Ð Ø *= De c wordt in het Edukees soms als ʃ en

Nadere informatie

BEGINNERSCURSUS DAG 6

BEGINNERSCURSUS DAG 6 1 BEGINNERSCURSUS DAG 6 A. FORCING Tekst: Het telefoongesprek B. GRAMMATICA Vorming van de V.T.T. gebruik Onregelmatige werkwoorden C. CONVERSATIE Telefoneren 2 REEKS I: HET DAGELIJKSE LEVEN Tekst Het

Nadere informatie

De familie schaap. Praat eens zoals een schaap Welke dierengeluiden ken je nog? Doe ze eens na?

De familie schaap. Praat eens zoals een schaap Welke dierengeluiden ken je nog? Doe ze eens na? Het schaap De familie schaap Schapen zijn bange dieren. Daarom leven ze met velen samen en blijven ze dicht bij elkaar. Een groepje schapen noemen we een kudde. Schapen praten met elkaar door te blaten.

Nadere informatie

Mosselen. Overheerlijke recepten. @dekamarkt of @dekawijnmarkt. facebook.com/ dekamarkt. www.dekamarkt.nl. Klantenservice 0251-276628

Mosselen. Overheerlijke recepten. @dekamarkt of @dekawijnmarkt. facebook.com/ dekamarkt. www.dekamarkt.nl. Klantenservice 0251-276628 Mosselen @dekamarkt of @dekawijnmarkt www.dekamarkt.nl facebook.com/ dekamarkt Klantenservice 0251-276628 Overheerlijke recepten Sappige mosselen met lekkere saus, daar eet iedereen zijn vingers bij op!

Nadere informatie

Menu 20 November 2014. Voorgerecht. Soep. Hoofdschotel. Dessert

Menu 20 November 2014. Voorgerecht. Soep. Hoofdschotel. Dessert Voorgerecht Torentje van ananas en gerookte eendenborst Soep Uienvelouté met spekjes en geitenkaas Hoofdschotel Paddenstoelenrisotto, pastinaakcrème en hazelnoten Dessert Crêpes Suzette Smakelijk Voorgerecht

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Gebakken Coquilles met appel en kerrie. Ingrediënten voor 16 personen;

Gebakken Coquilles met appel en kerrie. Ingrediënten voor 16 personen; Gebakken Coquilles met appel en kerrie 16 Coquilles 2 goudreinetten boter 1 sjalot 1 teen knoflook 2 dl witte wijn suiker en kaneelpoeder 2 dl slagroom kerriepoeder Bereidingswijze; Haal het harde stukje

Nadere informatie

Weekmenu 10. Maandag Lasagne met tonijn* Gemengde salade Magere yoghurt met ananas

Weekmenu 10. Maandag Lasagne met tonijn* Gemengde salade Magere yoghurt met ananas Weekmenu 10 Maandag Lasagne met tonijn* Gemengde salade Magere yoghurt met ananas Dinsdag Ribkarbonade Prei met kaassaus* Gekookte aardappelen Banaan Woensdag Krab in artisjokbodem* Groente-rijstschotel

Nadere informatie

Beste KOOK-OOK klant, Het vlees dat wordt gebruikt in de KOOK-OOK tas is afkomstig van Slagerij Haverkort.

Beste KOOK-OOK klant, Het vlees dat wordt gebruikt in de KOOK-OOK tas is afkomstig van Slagerij Haverkort. Beste KOOK-OOK klant, Het vlees dat wordt gebruikt in de KOOK-OOK tas is afkomstig van Slagerij Haverkort. Haverkort is een waar familiebedrijf. Herman Haverkort heeft de slagerij aan de Assendorperstraat

Nadere informatie

Logus Proefmenu Maart 2015

Logus Proefmenu Maart 2015 Logus Proefmenu Maart 2015 Groene Smoothie (kiwi, appel spinazie en avocado) Bosbes Yogi (yoghurt, sinaasappelsap, banaan en bosbes) Courgettesoep met gember en bieslook - Spicy zalm met clementine salsa

Nadere informatie

NierNieuws Kerstmenu 2012

NierNieuws Kerstmenu 2012 NierNieuws Kerstmenu 2012 Winterprei in wittewijnsaus met een knapperig kaaslaagje ====== Tomatenrisotto met buffelmozzarella op een bedje van rucola ====== Exotische sinaasappeljelly met kardemom Alle

Nadere informatie

Weekmenu 5. Maandag Pompoensoep* Spaghetti Bolognese Kropsla. Dinsdag Gebakken schol Aardappelpuree Wortelen Chocoladepudding*

Weekmenu 5. Maandag Pompoensoep* Spaghetti Bolognese Kropsla. Dinsdag Gebakken schol Aardappelpuree Wortelen Chocoladepudding* Weekmenu 5 Maandag Pompoensoep* Spaghetti Bolognese Kropsla Dinsdag Gebakken schol Aardappelpuree Wortelen Chocoladepudding* Woensdag Tomatensoep Spinaziepannenkoeken* Donderdag Fricandeau met sinaasappelsaus*

Nadere informatie

Doe een flinke scheut olie in de pan en fruit de ui en wortel op laag vuur aan. Voeg ruim een halve liter water toe en zet het vuur hoger

Doe een flinke scheut olie in de pan en fruit de ui en wortel op laag vuur aan. Voeg ruim een halve liter water toe en zet het vuur hoger Italiaanse tomtatensoep Per 4 personen 1 liter 1 ui 2 teentjes knoflook 1 wortel 2 blikken gepelde tomaten Olijfolie Suiker Chilipoeder 50 ml slagroom Potje pesto Snij de uit en wortel heel klein Doe een

Nadere informatie

Hongarije. Pörkölt. www.ajvar.nl. Marhapörkölt pörkölt van rundvlees

Hongarije. Pörkölt. www.ajvar.nl. Marhapörkölt pörkölt van rundvlees Pörkölt Marhapörkölt pörkölt van rundvlees 800 gr. rundvlees zonder been 3 grote uien 4 teentjes knoflook 2 el. reuzel of olie 1½ el. zoet paprikapoeder 1 tomaat, tomaten uit blik 1 paprika 1 dl. rode

Nadere informatie

Beste KOOK-OOK klant,

Beste KOOK-OOK klant, Beste KOOK-OOK klant, Recent is uit een internationaal onderzoek gebleken dat biologisch voedsel een hogere voedingswaarde heeft dan niet biologisch voedsel. Biologische gewassen zoals groenten, fruit

Nadere informatie

Piemonte. Antipasti Paprika s met bagna caoda Pollo Tonnato. Primo: Risotto met pompoen en kaassaus. Secondo: Gestoofde kip met paddestoelen

Piemonte. Antipasti Paprika s met bagna caoda Pollo Tonnato. Primo: Risotto met pompoen en kaassaus. Secondo: Gestoofde kip met paddestoelen Piemonte Antipasti Paprika s met bagna caoda Pollo Tonnato Primo: Risotto met pompoen en kaassaus Secondo: Gestoofde kip met paddestoelen Dolci: Panna cotta met vruchtensaus Baci di dama www.martijnpostma.nl

Nadere informatie

Deze fruitige carpaccio is ideaal als licht voorgerecht en ook makkelijk vegetarisch te maken door de kip niet toe te voegen. De sinaasappel en de

Deze fruitige carpaccio is ideaal als licht voorgerecht en ook makkelijk vegetarisch te maken door de kip niet toe te voegen. De sinaasappel en de Deze fruitige carpaccio is ideaal als licht voorgerecht en ook makkelijk vegetarisch te maken door de kip niet toe te voegen. De sinaasappel en de komkommer maakt het gerecht kleurrijk en met de garnering

Nadere informatie

Vegetarische gerechten van Gery Mulder

Vegetarische gerechten van Gery Mulder Vegetarische gerechten van Gery Mulder Tomaten preisoep... 1 Zuuurkoolschotel, een echt wintergerecht... 2 Aardappelgerecht... 3 Rabarber met een variatie... 5 Natte preipot... 6 Tomaten preisoep Benodigd:

Nadere informatie

Brandnetelbroodbeleg

Brandnetelbroodbeleg Flinke veel brandneteltoppen Olijfolie 4 tenen knoflook Zout Brandnetelbroodbeleg Werk met handschoenen aan. Verwijder harde brandnetel stengels. Was de brandnetels in de vergiet. Laat uitlekken. Snijd

Nadere informatie

Beste KOOK-OOK klant! Al het vlees en groenten uit de KOOK-OOK tas zijn biologisch. Maar wat is biologisch ook alweer precies?

Beste KOOK-OOK klant! Al het vlees en groenten uit de KOOK-OOK tas zijn biologisch. Maar wat is biologisch ook alweer precies? Beste KOOK-OOK klant! Al het vlees en groenten uit de KOOK-OOK tas zijn biologisch. Maar wat is biologisch ook alweer precies? Biologische voeding is onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden geproduceerd.

Nadere informatie

nooit Zeer ruw en onvoorzichtig zijn Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen Als een olifant door een porseleinkast gaan

nooit Zeer ruw en onvoorzichtig zijn Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen Als een olifant door een porseleinkast gaan Als een olifant door een porseleinkast gaan Zeer ruw en onvoorzichtig zijn Als één schaap over de dam is volgen er meer Als iemand het voorbeeld geeft, zijn er al snel meer mensen die dit voorbeeld volgen

Nadere informatie

Bruine bonen soep met Hollandse keukenstroop

Bruine bonen soep met Hollandse keukenstroop Bruine bonen soep met Hollandse keukenstroop 1 liter kippenbouillon 1 ui 1 prei 150 gram spekblokjes 1 el tomatenpuree ½ kilo bruine bonen Bereidingswijze: Snijd de ui en prei fijn. Bak de ui en prei in

Nadere informatie

Beste KOOK-OOK klant!

Beste KOOK-OOK klant! Beste KOOK-OOK klant! Vaak krijg ik vragen over het bewaren van vlees. Biologisch vlees is anders dan vlees uit de supermarkt omdat er geen chemische kleur-, geur- en smaakstoffen in verwerkt wordt. De

Nadere informatie

MENU MEI 2015. Bouillabaisse van gepocheerde tong met knoflookcrème en makreelsabayon. Zeebaars met geprakte aardappels en wijndressing

MENU MEI 2015. Bouillabaisse van gepocheerde tong met knoflookcrème en makreelsabayon. Zeebaars met geprakte aardappels en wijndressing Lid Cuisine Culinaire Nederland (CCN), Afd. Amsterdam MENU MEI 2015 Bouillabaisse van gepocheerde tong met knoflookcrème en makreelsabayon Zeebaars met geprakte aardappels en wijndressing Gebraden speenvarken

Nadere informatie

Reuzen garnaal met salsa van avocado. Ingrediënten avocado salsa

Reuzen garnaal met salsa van avocado. Ingrediënten avocado salsa Reuzen garnaal met salsa van avocado Ingrediënten avocado salsa In blokjes gesneden tomaat met vel In kleine blokjes gesneden rode ui Iets koriander fijn gesneden Citroensap Fijn gesneden appel In blokjes

Nadere informatie

WEEK 1 1200 KCAL DAG 1

WEEK 1 1200 KCAL DAG 1 DAG 1 Gebakken groente met ei. Magere kwark Bak 1 opscheplepel gesneden rode paprika en 1 opscheplepel champignons met een eetlepel olijfolie. Voeg daar vervolgens 2 eieren bij en bak alles al roerend

Nadere informatie

Een dag naar school in de bergen van Nepal.

Een dag naar school in de bergen van Nepal. Zouden jullie willen weten hoe een schooldag van een kind in Nepal eruit ziet? Ja? Lees dan snel verder... Een dag naar school in de bergen van Nepal. Eerst even laten zien hoe Nepal er een beetje uit

Nadere informatie

Zalm carpaccio. Gerookte zalmfilet (75 gram per persoon) Baby Leaf Balsamico bianca Roomkaas Panna di cucina Peper Rock Chives.

Zalm carpaccio. Gerookte zalmfilet (75 gram per persoon) Baby Leaf Balsamico bianca Roomkaas Panna di cucina Peper Rock Chives. Vitello Donato Kalfsmuis in dunne plakken (6 plakken per persoon) Rucola Balsamico bianca Tonijnmayonaise Atsina Cress Regendruppels Kappertjes Vers gemalen peper Leg de plakken kalfsmuis dakpansgewijs

Nadere informatie

Gebakken coquilles met een spinazie/ postelein salade geserveerd met citrus dressing. Vermeng alle ingredienten en roer er een glade emulsie van.

Gebakken coquilles met een spinazie/ postelein salade geserveerd met citrus dressing. Vermeng alle ingredienten en roer er een glade emulsie van. Gebakken coquilles met een spinazie/ postelein salade geserveerd met citrus dressing. Ingredienten dressing; 2 eetlepel olijf olie 1 theelepel cherry azijn Sap van ½ citroen Sap van ½ sinasappel 1 teentje

Nadere informatie

Acties / Werkwoorden

Acties / Werkwoorden Acties / Werkwoorden Voor er gestart kan worden met onderstaand programma, moet het kind aan de volgende voorwaarden voldoen: Het kind kan 50 objecten benoemen en op verzoek selecteren. Het kind kan 10

Nadere informatie

Gemarineerde eendeborst met noodle salade. Nodig voor de eend;

Gemarineerde eendeborst met noodle salade. Nodig voor de eend; Gemarineerde eendeborst met noodle salade. Nodig voor de eend; In kleine ruitjes ingesneden eende borst Teriyaki saus Iets gember siroop Citroenblad Iets soya saus Chili saus Bereiden van de eende borst;

Nadere informatie

Moshi gaat met het vliegtuig naar Malawi

Moshi gaat met het vliegtuig naar Malawi Malawi Auditieve analyse: 1.2 Eén en twee lettergrepen 1.3 Drie of meer lettergrepen Auditieve synthese 4.1 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 4.2 Letters samenvoegen tot een woord Zon varken Malawi

Nadere informatie

Gebakken snoekbaars met een crème van trompet de la mort. Snoekbaars schoonmaken en verdelen in gelijke stukken met de huid.

Gebakken snoekbaars met een crème van trompet de la mort. Snoekbaars schoonmaken en verdelen in gelijke stukken met de huid. Gebakken snoekbaars met een crème van trompet de la mort. Snoekbaars schoonmaken en verdelen in gelijke stukken met de huid. Ingrediënten voor de trompet saus. 3 dl vis fond 250 gram trompet de la mort

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen

Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen Opdracht 1 bij 1.2 * Doe de opdracht met de groep. Uitleg voor de docent: De cursisten lopen door elkaar door het lokaal. Laat de cursisten elkaar in tweetallen begroeten,

Nadere informatie

Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes

Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes 1 Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes Aantal personen: 4 Voorbereidingstijd (min): 15 Bereidingstijd (min): 55 4 kippenbouten 4.5 eetlepels Vloeibare boter 750 g voorgekookte krielaardappeltjes

Nadere informatie

KOPIEERBLAD 3 LES 6, 7 EN 8 - RECEPT SAPJE

KOPIEERBLAD 3 LES 6, 7 EN 8 - RECEPT SAPJE KOPIEERBLAD 3 LES 6, 7 EN 8 - RECEPT SAPJE - 3 l sinaasappelsap - 1 l druivensap - 1 appel, 1 sinaasappel, druiven - kristalsuiker - Giet de beide vruchtensappen in een grote kom. - Schil de appel en de

Nadere informatie

Gebakken rogvleugel met een yoghurt dressing en frisse salade.

Gebakken rogvleugel met een yoghurt dressing en frisse salade. Gebakken rogvleugel met een yoghurt dressing en frisse salade. Nodig; Rogvleugel 2 dl joghert 2 dl crème frâiche Koriander Mint Peper& zout Iets gember vocht. Frisse salade of pak soy Verdeel de rogvleugel

Nadere informatie

kost Gratis Gratis recepten recepten gezonde nummer 1 in gezondheid

kost Gratis Gratis recepten recepten gezonde nummer 1 in gezondheid Winterse kost 0 3 Gratis Gratis gezonde recepten gezonde recepten nummer Eet smakelijk! Buiten is het guur en koud, dus breekt de tijd aan voor stevige winterkost. Wintergroenten zijn niet alleen gezond,

Nadere informatie

Kerst zonder Herrie: recepten Lapland

Kerst zonder Herrie: recepten Lapland Kerst zonder Herrie: recepten Lapland De hoeveelheden zijn gebaseerd op een menu voor 6 personen Quenellen 400 gram witvis 2 eieren 400 gram room zout peper 2 uien 1 fles witte wijn 2 courgettes 500 gr

Nadere informatie

Tipboekje. Herman Jozefschool. Groep 8

Tipboekje. Herman Jozefschool. Groep 8 Tipboekje Herman Jozefschool Groep 8 Inhoudsopgave Tips: Woordsoorten Werkwoorden, Lidwoorden,Zelfstandige naamwoorden en eigen namen Bijvoeglijke naamwoorden,voorzetsels,vragende voornaamwoorden Bezittelijke

Nadere informatie

STEENSOEP OMA VERTELT EEN VERHAAL

STEENSOEP OMA VERTELT EEN VERHAAL Hotel Hallo - Thema 6 Hallo opdrachten STEENSOEP 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en leg

Nadere informatie