Voorwoord!...!i! Les!1!...!1! Het!Zweeds:!Alfabet!en!uitspraak!(1)!...!1! Klemtoon!...!3! Uitspraak!beluisteren?!...!3! Germaanse!taal!...!3!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord!...!i! Les!1!...!1! Het!Zweeds:!Alfabet!en!uitspraak!(1)!...!1! Klemtoon!...!3! Uitspraak!beluisteren?!...!3! Germaanse!taal!...!3!"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave& Voorwoord...i Les1...1 HetZweeds:Alfabetenuitspraak(1)...1 Klemtoon...3 Uitspraakbeluisteren?...3 Germaansetaal...3 Les2...5 Woordenschat...5 Zelfstandignaamwoord(1)...5 Persoonlijkvoornaamwoord(1)...6 Werkwoorden(1)...7 Oefeningen...9 Les Woordenschat...10 Uitspraak(2)...10 Zelfstandignaamwoord(2)...12 Bijvoeglijknaamwoord(1)...13 Getallen(1)...14 Enkeleonregelmatigewerkwoorden(1)...14 Oefeningen...15 Les Woordenschat...17 Zelfstandignaamwoord(3)...17 Enkeleonregelmatigewerkwoorden(2)...23 Oefeningen...24 Les Woordenschat...26 Zelfstandignaamwoord(4)...26 Bijvoeglijknaamwoord(2)...27 Bezittelijkvoornaamwoord...28 Hetgebruikvandetenden...30 Kortverhaal:deinrichtingvanjehuis...30 Oefeningen...31 Les Woordenschat...33 Gebruikbepaalde/onbepaaldevormvanhetzelfstandignaamwoord+bijvoeglijk naamwoord(3)...33 Getallen(2)...36 Klokkijken...37 Kleding...38 Oefeningen...38 Les Woordenschat...40 iii

2 Persoonlijkvoornaamwoord(2)...40 Rangtelwoorden...41 Dedatum...42 kortverhaal:uiteten...43 Oefeningen...43 Les Woordenschat...45 Oefeningen...45 Les Woordenschat...47 Bijwoord(1)...47 Gebiedendewijs...48 Een(deelvaneen)recept...49 Men...49 Werkwoordeninverledentijd(1)...50 Oefeningen...51 Les Woordenschat...53 Werkwoordeninverledentijd(2)...53 Onbepaaldevoornaamwoorden(1)...55 Familieleden...57 Weekendjeweg...57 Oefeningen...58 Les Woordenschat...60 Werkwoordeninverledentijd(3)...60 Onbepaaldevoornaamwoorden(2)...63 Bijwoorden(2)...63 Ju/jo/ja...64 Oefeningen...65 Les Woordenschat...67 Werkwoordeninverledentijd(4)...67 Gebruikvandetijden...68 Werkwoordeneindigendop2s...70 Oefeningen...71 Les Woordenschat...73 Werkwoordenindelijdendevorm...73 Vervoermiddelen...76 Gebruikvanhetlidwoord...77 Oefeningen...78 Les Woordenschat...80 Toekomendetijd...80 iv

3 Tijdsaanduidingen...81 Vraagzinnen...83 Nieuwewerkwoorden...85 Oefeningen...85 Les Woordenschat...87 Tegenwoordigdeelwoord...87 Beroepen...89 Trappenvanvergelijking...90 Nieuwewerkwoorden...93 Oefeningen...93 Les Woordenschat...95 Oefeningen...95 Les Woordenschat...97 Bijwoorden(3)...97 Bijwoordvanplaats+voorzetsel...99 Dewegvragen Nieuwewerkwoorden Oefeningen Les Woordenschat Windstreken Combinaties(voegwoorden/bijwoorden) HetwoordjeSå Tegenstellingen(bijvoeglijkenaamwoorden) Nieuwewerkwoorden Oefeningen Les Woordenschat Voorzetsels Combinatiesmeteenvastvoorzetsel Frequenties Nieuwewerkwoorden Oefeningen Les Woordenschat Hulpwerkwoorden Uitdrukkingen(1) Landenentalen Tekst Nieuwewerkwoorden Oefeningen Les v

4 Woordenschat Schijnen,lijken,blijken Uitdrukkingen(2)/gezegden Samengesteldewerkwoorden(klemtoon) Nieuwewerkwoorden Oefeningen Les Woordenschat Samengesteldezelfstandigenaamwoorden Woordenmetmeerderebetekenissen Nieuwewerkwoorden Oefeningen Les Woordenschat Voegwoorden Woordvolgorde Dejuistevertalingvoordenken/vinden/zoeken/bieden Uitdrukkingen(3)/uitroepen Uitdrukkingen(4)/spreekwoorden Nieuwewerkwoorden Oefeningen Les Woordenschat Oefeningen Antwoordenopdeoefeningen vi

5 Les&1& Het&Zweeds:&Alfabet&en&uitspraak&(1)& HetZweedsheefthetzelfdealfabetalshetNederlands,opdeklinkerså,äenöna.Bijde klinkershangtdeuitspraakafvanhetfeitofdezekortoflangis.alsbasisregelgeldtdat eenklinkerkortisalshijwordtgevolgddoormeerdanéénmedeklinker.tevensiseen klinkerkortalsdezegevolgdwordtdooreenj. Bijdemedeklinkerswordteenonderscheidgemaakttussenstemhebbendeenstemloze medeklinkers.bijdestemhebbendemedeklinkerswordendestembandengebruiktomhet geluidtemaken,bijstemlozemedeklinkersniet. DestemlozemedeklinkerszijninprincipehetzelfdealsinhetNederlands,ditzijnnamelijk demedeklinkersuithetezelsbruggetje tkofschip:det,k,f,senp,maarmetuitzondering vandech.inbeidetalenishierlaterdexaantoegevoegd. klinkers kort of lang voorbeeld Zweeds voorbeeld a kort kat (NL) katt (kat) a lang father (EN) bra (goed) e kort pen (NL) penna (pen) e lang breed (NL) brev (brief) e onbeklemtoond de (NL) pojke (jongen) i kort niet (NL) flicka (meisje) i lang bier (NL) bil (auto) o kort bloem (NL) blomma (bloem) o kort sok (NL) zie 1 dotter (dochter) o lang boer (NL) bok (boek) o lang zoon (NL) zie 1 son (zoon) u kort dun (NL) zie 2 hund (hond) u lang duur (NL) hus (huis) y kort füllen (DU) zie 3 nyckel (sleutel) y lang füllen DU) zie 3 ny (nieuw) å kort sok (NL) stång (stang) å lang zoon (NL) båt (boot) ä kort bed (NL) häst (paard) ä kort (voor r ) wel (NL) färg (kleur) ä lang bed (NL) langer aanhouden träd (boom) ä lang (voor r ) flair (NL) bär (bes) ö kort öffnen (DU) höst (herfst) ö kort (voor r ) oeuvre (FR) korter aanhouden björn (beer) ö lang zeur (NL) öga (oog) ö lang (voor r ) oeuvre (FR) öra (oor) 1

6 Letop: 1. Deo2klankkomtbeperktvoor,namelijkineenaantalvaakgebruiktewoordenen eenaantalleenwoorden. 2. Ditisslechtseenbenaderingvandeklank;dezeziteigenlijkmeertusseneenoe2 eneu2klankin. 3. Ditisslechtseenbenaderingvandeklank;dezeziteigenlijkmeertusseneenie2 enuu2klankin. Voordeuitspraakvanenkelemedeklinkersishetvanbelangofdedaaropvolgendeklinker hardofzachtis.dehardeklinkerszijna,o,uenå,dezachteklinkerszijne,i,y,äenö. Medeklinkers voorbeeld Zweeds voorbeeld Aanvullende opmerking b klubb (club) ook aan eind van een woord stemhebbend c sok (NL) centrum (centrum) voor e, i en y c kat (NL) container (container) overige situaties d stad (stad) ook aan eind van een woord stemhebbend f familj (familie, gezin) g jas (NL) Sverige (Zweden) voor zachte, beklemtoonde klinker g goal (EN) gata (straat) overige situaties h hus (huis) j jag (ik) k meisje (NL) kött (vlees) voor zachte klinker k kat (NL) katt (kat) overige situaties / hard uitgesproken l kall (koud) dunne l m morot (wortel) n utan (zonder) p potatis (aardappel) hard uitgesproken q squash (courgette) r ros (roos) meer rollend dan de Nederlandse r s stor (groot) scherper uitgesproken dan de Nederlandse s t liten (klein) hard uitgesproken v wel (NL) varm (warm) w kiwi (kiwi) x lax zalm z zink (zink) scherper uitgesproken dan de Nederlandse z 2

7 Voordemedeklinkersp,kentgeldtverderdatzeeenzogenaamde aspiratie krijgenals zevooreenklinkerstaan.zewordendangevolgddooreenh2klank,vergelijkbaarmet bijvoorbeeldhetwoord"thin"inhetengels.delettersq,wenzkomenergweinigvoorin hetzweeds. Deuitspraakvanbepaaldecombinatiesvanmedeklinkersplusenkele uitzonderingsgevallenwordenbehandeldinles3. Klemtoon& HetZweedsiseenerg zangerige taalwaarbijmeerderewoordenineenzinkunnen wordenbeklemtoond.daarnaastheefthetzweedstweemanierenomeenklemtoonte leggen:hetzogenaamdeacuutaccentenhetgravisaccent.hetacuutaccentkomtovereen metwatwijinhetnederlandsookkennen:éénlettergreepineenwoordwordt beklemtoond.hetgravisaccentisechtereendubbelaccent,waarbijdestemlichtjesdaalt aanheteindevanhethoofdaccent,omweeromhoogtegaanvoorhetbijaccent. Hetisvrijwelonmogelijkomaantegevenwanneerwelkaccentwordtgebruikt,maar enkelehoofdregelszijn: Alsbijeenwoorddatbestaatuitmeerderelettergrependeeerstelettergreep beklemtoondis,danvolgtmeestaleengravisaccentineenvandevolgende lettergrepen. Alsbijeenwoorddatbestaatuitmeerderelettergrependeeerstelettergreep echternietbeklemtoondis,danheefthetwoordinprincipemaaréénklemtoon (hetacuutaccent). Werkwoordenmetdeuitgang 2er indetegenwoordigetijdkrijgenindievorm eenacuutaccent.ditgeldtechteralleenalszenietzijnsamengesteld. Uitspraak&beluisteren?& Ganaardewebsitewww.lesexpres.nl/zweedsomdeuitspraakvanallewoordeninde cursustebeluisteren. Germaanse&taal& HetZweedsbehoorttotdeGermaansetalen,netalshetNederlands.VeelZweedse woordenlijkendusredelijkopdenederlandseversie,zoalsjealhebtkunnenzienbijde voorbeeldendiebijdeuitspraakzijngegeven.daarnaastzijnerveelleenwoorden overgenomenuithetduits,fransenengels. DeZweedsegrammaticaisoverhetalgemeenvrijeenvoudig,netalsdatvandeoverige Noord2GermaanseofwelScandinavischetalen(Deens,Noors,IJslandsenFaeröers), waarbijnogeensplitsingkanwordengemaakttussenhetzweeds,deensennoors (vasteland)enhetijslandsenfaeröers(eiland). 3

8 EenvandebelangrijkstekenmerkenvandeScandinavischetalenisdathetbepaald lidwoord(de,het)àchterhetzelfstandignaamwoordwordtgeplakt.eenspecifiek kenmerkvandevasteland2scandinavischetalenisverderdaterbijdewerkwoordenmaar éénvormvoorallepersonenis(pertijd).eenspecifiekkenmerkvandeeiland2 Scandinavischetalenisdateensysteemvannaamvallenwordtgebruikt,vergelijkbaarmet bijvoorbeeldhetduits. Hoewelvooraldevasteland2Scandinavischetalenbehoorlijkopelkaarlijkenquazowel grammaticaenwoordenschat,zittenerbehoorlijkeverschillenindeuitspraakenverstaan descandinaviërselkaarmaarmoeilijk.hetfinsistrouwenseengeheelapartetaal,maarin FinlandishetZweedsnaasthetFinsweleenofficiëletaal. 4

9 Les&2& Woordenschat& en bil ett träd en sångare en penna en bok en tidning en lektion ett rum en pojke ett hus en avdelning en station en flicka ett brev en lärare en blomma en hund ett bär en gata en kanin en häst bra een auto een boom een zanger een pen een boek een krant een les een kamer een jongen een huis een afdeling een station een meisje een brief een leraar een bloem een hond een bes een straat een konijn een paard goed en klubb een club ett kök een keuken en affär een winkel ett museum een museum en båt een boot ett centrum een centrum en potatis een aardappel en katt een kat en nyckel een sleutel en familj een familie, gezin en plan een plan tyska Duits (taal) ny nieuw stor groot te thee nederländska Nederlands (taal) gammal oud liten klein mjölk melk Sverige Zweden kall utan svenska dålig varm kaffe att hitta att ringa att må att vara att hälsa på att utföra att sitta att ha att tala att hälsa att behöva att dricka att titta att köpa att bo att skriva koud zonder Zweeds (taal) slecht warm koffie vinden bellen, opbellen zich voelen zijn bezoeken uitvoeren zitten hebben praten, spreken begroeten nodig hebben drinken kijken kopen wonen schrijven & Zelfstandig&naamwoord&(1)& Zelfstandigenaamwoordenzijnwoordenomdingenmeeaanteduidenenwaarjebijna altijdeenlidwoordvoorkuntzetten.inhetzweedszijndezelfstandigenaamwoorden ingedeeldinonzijdigeenniet2onzijdigewoorden.indezelesbehandelenwealleende onbepaaldevormenkelvoud( een ).DeonzijdigewoordenkrijgeninhetZweedshet onbepaaldlidwoordett,endeniet2onzijdigewoordenhetonbepaaldlidwoorden.een overzicht: lidwoord en zelfstandig naamwoord Zweeds Nederlands Zweeds Nederlands en pojke een jongen ett hus een huis en flicka een meisje ett brev een brief en bil een auto ett träd een boom 5

10 ErzijninhetZweedsongeveer3xzoveelen2woordendanett2woorden.Indeloopvande cursusgajevanzelfaanvoelenofeenwoordonzijdigofniet2onzijdigis,maarhierbijalvast enkelerichtlijnen: Woordendieeindigenop ingzijn(vrijwel)altijden2woorden Woordendieeindigenop arezijn(vrijwel)altijden2woorden(vaakberoepen e.d.) Woordendieeindigenop ionzijn(vrijwel)altijden2woorden Woordendieeindigenop azijnmeestalen2woorden Woordendieeindigenop umzijn(vrijwel)altijdett2woorden enkele voorbeelden Zweeds Nederlands Zweeds Nederlands en tidning een krant en station een station en avdelning een afdeling en blomma een bloem en lärare een leraar en penna een pen en sångare een zanger ett rum een kamer en lektion een les ett museum een museum Deuitspraakvanwoordenmeteenmedeklinkercombinatie(bijlektionenstation)wordt behandeldindevolgendeles. Persoonlijk&voornaamwoord&(1)& Indezelesbehandelenwehetpersoonlijkvoornaamwoordalsonderwerpvaneenzin: Zweeds Nederlands Zweeds Nederlands jag ik vi wij du jij ni jullie han hij hon zij (enkelvoud) de zij (meervoud) den het (en-woorden) det het (ett-woorden) Letopdeuitspraak.Bijhan,honendenisdeklinkerkort,deheefteengeheelafwijkende uitspraak. Devoornaamwoordendenendetwordengebruiktbijdierenendingenenzijndus afhankelijkvanhetgeslachtvanhetzelfstandignaamwoorddateropvolgt.bijdeoverige voornaamwoordenwordtalleengekekennaardepersoondiehetonderwerpvandezin vormt. HetwoordnikanookgebruiktwordenvoordebeleefdheidsvormU,maarinZweden wordtmeestalgewoondugebruikt. 6

11 Werkwoorden&(1)& Omeenzintekunnenmakenmeteenpersoonlijkvoornaamwoordeneenzelfstandig naamwoord,hebbenweookeenwerkwoordnodig.inhetzweedswordenhierbij4 groepenonderscheiden: werkwoorden groep onbepaalde wijs tegenwoordige tijd 1 eindigt op -a eindigt op -ar 2 eindigt op -a eindigt op er / eindigt op r 3 eindigt niet op a eindigt op -r 4 eindigt op -a eindigt op -er Indeonbepaaldewijswordthetwerkwoordaltijdvoorafgegaandoorhetwoordatt,wat vergelijkbaarismethetengelse"to".enindetegenwoordigetijdeindigteenwerkwoord altijdop"r". Bijgroep2geldtdatalshetwerkwoordeindigtop raof ladevervoegingvande tegenwoordigetijdgelijkisaandeonbepaaldewijsminusdea(ditheetookweldestam vanhetwerkwoord). Erismaaréénvormvoorallepersonen(pertijd),dusdevervoegingvanhetwerkwoord geldtvoorallepersoonlijkevoornaamwoordendieindezeleszijngenoemd. enkele voorbeelden groep Nederlands woord Zweeds woord Tegenwoordige tijd 1 praten, spreken att tala talar 1 kijken att titta tittar 1 vinden att hitta hittar 2 kopen att köpa köper 2 bellen, opbellen att ringa ringer 2 uitvoeren att utföra utför 2 nodig hebben att behöva behöver 3 wonen att bo bor 3 zich voelen att må mår 4 schrijven att skriva skriver 4 zitten att sitta sitter 4 drinken att dricka dricker Voorbeeldzinnen: Honköperenpenna.=Zijkoopteenpen. Jagmårbra.=Ikvoelmegoed. DetittarpåTV.=ZijkijkenTV. Vitalarsvenska.=WijsprekenZweeds. Hanutförenplan.=Hijvoerteenplanuit. 7

12 WezienmeteenalenkelebijzonderhedenvanhetZweeds: WoordendieinhetNederlandswederkerendzijn( zich ),zijnditinhetzweeds nietperse. Als kijkennaar bedoeldwordt,gaatditinhetzweedsaltijdmethetvoorzetsel på. InhetZweedswordteentaalzonderhoofdlettergeschreven. Bijsamengesteldewerkwoordenzoals uitvoeren blijfthetvoorvoegselbijhet werkwoordstaan.ditsoortwoorden,waarhetzogenaamdepartikelvastaanhet werkwoordzit,wordenonscheidbaresamengesteldewerkwoordengenoemd.er zijnookwerkwoordenwaarhetpartikellosachterhetwerkwoordstaat,zoals bijvoorbeeldatthälsapå(bezoeken2voornamelijkvanpersonen).ditzijnde scheidbaresamengesteldewerkwoorden.vaakbestaathetwoordookzonder partikel,maarheeftdaneenanderebetekenis.zobetekentatthälsabegroeten. Letop:atttittapåisgeenscheidbaarwerkwoord,ditisgewooneenwerkwoord dattoevalligincombinatiemeteenvoorzetselwordtgebruikt. HetgrootstedeelvandeZweedsewerkwoordenvaltindeeerstegroep.Sowiesovallen hierinallewerkwoordendieeindigenop era.ingroep3vallendeminstewerkwoorden. Deeerste3groepenbevattendezogenaamdezwakkewerkwoordenendelaatstegroepde sterkewerkwoorden.netalsinhetnederlandshebbensterkewerkwoordenvaakeen klinkerwisselindeverledentijd.demeestewoordenuitgroep4hebbenwelenige regelmaat,enwordenineenlaterelesonderverdeeldin5subgroepen.deoverige woordenuitdezegroepwordenvoordezecursusaangegevenalsgroep5(onregelmatig). Zoalsinveeltalenzijndewoorden zijn en hebben onregelmatig.inhetzweedsisde vervoegingindetegenwoordigetijdalsvolgt: de werkwoorden zijn en hebben groep Nederlands woord Zweeds woord Vervoeging tegenwoordige tijd 5 zijn att vara är 5 hebben att ha har Voorbeeldzinnen: Hanärlärare.=Hijisleraar. Duharbil.=Jijhebteenauto. HiervaltopdatinhetZweedsveelmindervaakeenonbepaaldlidwoordwordtgebruikt daninhetnederlands.bijvoorbeeldalshetgaatomhetaanduidenvanbezitofvanberoep, wordthetlidwoordoverhetalgemeenweggelaten. 8

13 Oefeningen& 2.1.&zelfst.nw.&en&onbepaald&lidwoord& Vertaalzelfst.nwenonbepaaldlidwoord: 1. een krant 2. een straat 3. een brief 4. een keuken 5. een bloem 6. een hond 7. een aardappel 8. een kamer 9. een winkel 10. een bes 2.2.&persoonlijk&voornaamwoord& Vertaalhetpersoonlijkvoornaamwoord: 1. jullie 2. ik 3. het (ett-woord) 4. jij 5. zij (enkelvoud) 6. zij (meervoud) 7. het (en-woord) 8. hij 9. wij 2.3.&werkwoorden& Vertaal: 1. jij praat 2. zij drinken 3. ik ben 4. hij kijkt 5. jij belt op 6. wij wonen 7. jullie zitten 8. ik voel me goed 9. zij hebben 10. zij koopt 2.4.&vertaal&naar&het&Nederlands& 1. Ni dricker kaffe. 2. Vi behöver en nyckel. 3. De behöver ett kök. 4. Han köper en tidning. 5. Han hittar en penna. 6. Du skriver ett brev. 7. Hon har katt. 8. Jag talar nederländska. 9. Han är sångare. 10. Jag utför en plan. 2.5.&vertaal&naar&het&Zweeds& 1. Ik koop een boot. 2. Hij bezoekt een gezin. 3. Wij spreken Duits. 4. Jullie vinden een huis. 5. Ik drink koffie zonder melk. 6. Jij drinkt thee. 7. Zij schrijft een boek. 8. Zij hebben een hond. 9. Wij hebben een pen nodig. 10. Wij voelen ons goed. 9

14 Les&4& Woordenschat& en kvinna en kudde en vinter ett finger en ros en handske en syster en botten en våg en fågel en dotter en morgon en kyckling en himmel en moder en afton en sommar ett vin en banan en veterinär en säng ett batteri en apelsin en enhet en dag ett bageri en byggnad een vrouw een kussen een winter een vinger een roos een handschoen een zus een bodem een golf een vogel een dochter een ochtend een kip een hemel een moeder een avond een zomer een wijn een banaan een dierenarts een bed een batterij een sinaasappel een eenheid een dag een bakkerij een gebouw en vänskap en eftermiddag ett land en månad en serie en vistelse en sås en son en stad en tå en kund en tand en rand en ko en fest en brand en fot en gäst en natt en hand en rot en stång en bonde ett bi en svarande en strand en möbel een vriendschap een middag een land een maand een serie een verblijf een saus een zoon een stad een teen een klant een tand een rand een koe een feest een brand een voet een gast een nacht een hand een wortel een stang een boer een bij een gedaagde een strand een meubel ett huvud en gående en nöt en psykiater ett öga en elektriker en bokstav ett knä ett öra en liter en läsk en mus att ta att göra en mil en gås att gå att veta en broder att se att stå att kunna en fader att ge att få att vilja een hoofd een voetganger een noot (eetbaar) een psychiater een oog een elektricien een letter een knie een oor een liter een frisdrank (inf.) een muis nemen doen een Zweedse mijl (10 km) een gans gaan, lopen weten een broer zien staan kennen, kunnen een vader geven krijgen, mogen willen Zelfstandig&naamwoord&(3)& Wezijnaanbelandbijdemeervoudsvormvanhetzelfstandignaamwoord.Ditiseen onderdeelvandezweedsegrammaticadatbestaatuiteenheleboelregels,maarhelaas ookuitdiverseuitzonderingen.latenweeensbeginnenmetde5groepenwaarinde woordenzijnintedelen: indeling in 5 groepen Groep Meervoudsuitgang en-woorden of ett-woorden 1 -or alleen en-woorden 2 -ar alleen en-woorden 3 -er zowel en-woorden als ett-woorden 4 -n alleen ett-woorden 5 - zowel en-woorden als ett-woorden 17

15 Vervolgensgaanwepergroepkijkenwatvoorsoortwoordenhierinvallen,enwenoemen demeestvoorkomendeuitzonderingen.indezelesbehandelenwealleendeonbepaalde vorm,duszonder de of het ervoor. Groep&1& Ditisdegemakkelijkstegroep,wanthierinvallenalleendeen2woordenmetdeuitgang2a. Bijdemeervoudsvormingwordtdeuitgang2avervangendoordeuitgang2or: Volgens de regels Voorbeelden: flicka (meisje) flickor skola (school) skolor kvinna (vrouw) kvinnor Uitzonderingen Eindigt niet op -a: ros (roos) rosor våg (golf) vågor Groep&2& Indezegroepvallenalleen2woordenmetdeuitgang2ing: Volgens de regels Voorbeelden: Uitzonderingen Geen uitzonderingen. tidning (krant) tidningar kyckling (kip) kycklingar Daarnaastzittenindezegroepveelen2woordenmettweelettergrependieeen onbeklemtoondeuitgang2e,2el,2er,2enhebben.deonbeklemtoonde e valthierbijwegin hetmeervoud: Volgens de regels Voorbeelden: pojke (jongen) pojkar kudde (kussen) kuddar Uitzonderingen Geen onbeklemtoonde e: handske (handschoen) handskar Voorbeelden: nyckel (sleutel) nycklar fågel (vogel) fåglar Er valt ook een medeklinker weg: himmel (hemel) himlar 18

16 Bijbroderenfadergeldtnetalsbijdiverseanderewoordendieeengezinslidaanduiden, daterookeenkortereversiebestaat:broderwordtbror,faderwordtfarenmoder wordtmor. Danblijfteengrootaantalett2woordenoverdieonveranderdblijveninhetmeervoud. Aangeziendewoordendieeindigenopeenklinkeralverdeeldzittenovergroep3en4, blijvenvoordezegroepdewoordenoverdieeindigenopeenmedeklinker: hus (huis) hus bord (bord) bord centrum (centrum) centrum fönster (raam) fönster Enkele&onregelmatige&werkwoorden&(2)& Indezelesenkeleveelgebruiktewerkwoordendieookindetegenwoordigetijdenigszins onregelmatigzijn: werkwoorden enigszins onregelmatig Groep Nederlands woord Zweeds woord Tegenwoordige tijd 5 zien att se ser 5 geven att ge ger 5 nemen att ta tar 5 gaan att gå går 5 staan att stå står 5 krijgen att få får 5 doen att göra gör 5 weten att veta vet 5 kennen att kunna kan Vansommigewoordenbestaanookeenlangereversiezoalsattta/atttaga,maarindeze cursusgebruikenwesteedsdekorte(=meestgebruikte)variant. Enalvastenkelehulpwerkwoorden: enkele hulpwerkwoorden Groep Nederlands woord Zweeds woord Tegenwoordige tijd 5 willen (hulp ww) att vilja vill 5 kunnen (hulp ww) att kunna kan 5 mogen (hulp ww) att få får Hetwerkwoordwaarmeedezewoordenwordengecombineerdstaataltijdinde onbepaaldewijszonderhetvoorvoegselatt: Hanvillköpaenbil.=Hijwileenautokopen. Jagkantalasvenska.=IkkanZweedsspreken. 23

17 Les&9& Woordenschat& lycklig gelukkig att sjunga zingen att lyssna på luisteren naar föräldrar ouders tydlig duidelijk att arbeta werken att skada schaden man men, je vacker mooi ärligen eerlijk gezegd att prata med praten met en spindel een spin ärlig eerlijk tydligen blijkbaar att vara rädd bang zijn voor för ett beslut een besluit, beslissing i tid op tijd socker suiker grädde room buljong bouillon färsk vers, fris en sida een kant, zijde tillsammans samen olja honung rosmarin ett folk peppar smör senap om salt mjöl vinäger att baka att grilla att blanda att röra att steka att koka att krydda att hacka att sätta på att skära en kastrull olie honing rozemarijn het volk, de mensen peper boter mosterd of (in vragende zin) zout meel azijn bakken grillen mengen roeren braden, bakken koken, tot een kookpunt brengen kruiden hakken aanzetten snijden een steelpan att tina ontdooien att skala schillen att sätta in inzetten, plaatsen att ångkoka stomen (van eten) att hälla gieten, schenken att lägga leggen vispgrädde slagroom en ingrediens een ingrediënt så att zodat att vara klar klaar zijn en skärbräda een snijplank en skiva een plakje, sneetje all alle att smaka gott goed smaken en grad een graad (temperatuur) en stekpanna een braadpan, en klyfta efter en visp koekenpan een teentje (knoflook) na (tijd) een garde Bijwoord&(1)& Bijvoeglijkenaamwoordenkunnenalleenietszeggenoverzelfstandigenaamwoorden. Bijwoordendaarentegenkunnenietszeggenoverwerkwoorden,bijvoeglijke naamwoorden,anderebijwoordenofeenhelezin.bijwoordenzijnintedelenintwee groepen:bijwoordendiezijnafgeleidvanbijvoeglijkenaamwoordenenbijwoordendie nietzijnafgeleidvaneenbijvoeglijknaamwoord.indezelesgaanwedezeeerstegroep bekijken: Bijwoorden Bijv. naamwoord Bijwoord (zegt iets over werkwoord) Bijwoord (zegt iets over een hele zin) vacker (mooi) vackert hård (hard) hårt ärlig (eerlijk) ärligen (eerlijk(gezegd)) lycklig (gelukkig) lyckligtvis (gelukkig) tydlig (duidelijk) tydligt tydligen (blijkbaar) 47

18 Naastvackerkennenweookhetwoordskönalsvertalingvan mooi (uitles3).inhet Zweedswordtskönvooralgebruiktvoorsituaties,bijvoorbeeld mooiweer.daarnaast wordthetookgebruiktomaantegevendatietscomfortabelofprettigis,bijvoorbeeldeen bankdielekkerzit.hetwoordvackerheeftmeerbetrekkingopuiterlijkeschoonheid, bijvoorbeeldvaneenpersoon. Zoalsjezietwordendebijwoordendieietszeggenovereenwerkwoord(ofbijvoeglijk naamwoord/anderbijwoord)gevormddooreen2tachterdebasisvanhetbijvoeglijk naamwoordtezetten.dezekomtdusovereenmetdeett2vormvanhetbijvoeglijk naamwoord,inclusiefdeuitzonderingsregelsdiedaarvoorgelden. Voordebijwoordendieietszeggenovereenzingeldtdatzealleenkunnenworden afgeleidvanbijvoeglijkenaamwoordendiedeuitgang2lighebben.daarwordtdanofwel2 enofwel2tvisaanvastgeplakt.somszijnbeideuitgangenmogelijk. Erzijnookbijvoeglijkenaamwoordendiezowelkunnenwordenomgevormdnaareen bijwoorddatietszegtovereenwerkwoordalseenbijwoorddatietszegtovereenhelezin, zoalstydlig. Voorbeeldzinnen: Honsjungervackert.=Zijzingtmooi. Hanarbetarhårt.=Hijwerkthard. Jagvetärligeninteomhankommeritid.=Ikweeteerlijkgezegdnietofhijop tijdkomt. Lyckligtviskommerhanitid.=Gelukkigkomthijoptijd. Honpratartydligt.=Zijpraatduidelijk. HonpratartydligenmedSven.=ZijpraatblijkbaarmetSven. Gebiedende&wijs& DegebiedendewijswordtmaarweiniggebruiktinhetZweeds,endanalleennoginde tweedepersoon.wegaanindezelesechtereenreceptbekijken,enhierwordtnogwel gebruikgemaaktvandegebiedendewijs.devormiseenvoudig,wantdezeisaltijdgelijk aandestamvanhetwerkwoord.weherhalennogevenuitles2: Gebiedende wijs Groep Onbepaalde wijs Tegenwoordige tijd 1 eindigt op -a eindigt op -ar 2 eindigt op -a eindigt op -er / -r 3 eindigt niet op -a eindigt op -r 4 eindigt op -a eindigt op -er 5 (onregelmatig) (onregelmatig) 48

19 enbekijkenvervolgenswatdestamvanhetwerkwoordendusookdegebiedendewijsis: Gebiedende wijs Groep Gebiedende wijs Voorbeeld 1 stam = onbepaalde wijs att tala tala 2 stam = onbepaalde wijs -/- a att köpa köp 3 stam = onbepaalde wijs att bo bo 4 stam = onbepaalde wijs -/- a att sjunga sjung 5 (-a) stam = onbepaalde wijs -/- a att komma komm 5 (anders) stam = onbepaalde wijs att ge ge Een&(deel&van&een)&recept& Zweeds& 1. Sättpåugnenpå200grader. 2. Hackavitlökochrosmarinochläggtillsammansienstekpannamedolja. 3. Skalapotatisarna,skärdemiskivorochläggistekpannan. 4. Röromsåattoljankommeråtallasidorpåpotatisarna. 5. Sättiniugnen. 6. Potatisarnaärklaraefterca40a45min. De dubbele constructievoorsättiniwordtuitgelegdineenlatereles. Vertaling& 1. Zetdeovenop200graden. 2. Hakknoflookenrozemarijnenlegsamenineenkoekenpanmetolie. 3. Schildeaardappels,snijdzeinplakkenenlegzeindekoekenpan. 4. Roeromzodatdeolieaanallekantenvandeaardappelskomt. 5. Zetindeoven. 6. Deaardappelszijnklaarnaca.40245min. InhetouderwetseNederlandswerdnogaleensgebruikgemaaktvandezogenaamde aanvoegendewijsinrecepten,zoals menneme.verderkomtdezewijsinhetnederlands somsnogvoorinuitdrukkingenals kostewathetkost of hetzijzo.inhetzweedsisdeze vormvrijwelhelemaalverdwenen,opéénwoordna:vore.ditwordtnogweleens gebruiktindebetekenisvan zouzijn (vanattvara). Men & Omeenalgemeneuitspraaktedoen,wordtinhetNederlandsvaak men of je gebruikt.in hetzweedswordtditman.ditgeldtechteralleenalshetwoordalsonderwerpwordt gebruikt.inhetgevalvaneenlijdendvoorwerpofmeewerkendvoorwerpwordthet woorden(je,iemand)gebruikt.eninhetgevalvaneenbezittelijkvoornaamwoordwordt ditens(iemands).welichtendittoemetvoorbeelden: 49

20 Manärräddförspindlar.=Menisbangvoorspinnen. Manlyssnarintepåsinaföräldrar.=Menluistertnietnaarzijnouders. Detmanintevet,skadareninte.=Watmennietweet,schaadtiemandniet. (Watnietweet,watnietdeert.) Detärensegetbeslut.=Datisiemandseigenbeslissing. Somswordtookwelhetwoordfolkgebruiktom men of demensen tevertalen.hier moetvervolgenseenmeervoudsvormwordengebruikt: Folkärräddaförspindlar.=Menisbangvoorspinnen./Mensenzijnbangvoor spinnen. Werkwoorden&in&verleden&tijd&(1)& Indezelesbehandelenwedeonvoltooidverledentijd(o.v.t.)vandewerkwoordenuit groep1engroep3,aangezienhiergeenuitzonderingeninvoorkomen.deoverigegroepen enhetgebruikvandeverledentijdvolgenindekomendelessen.latenweeensbeginnen metdewerkwoordenwaarweinles2meezijnbegonnen: Werkwoorden in verleden tijd Nederlands ww Zweeds ww o.v.t voltooid deelwoord praten, spreken att tala talade talat kijken att titta tittade tittat vinden att hitta hittade hittat wonen att bo bodde bott zich voelen att må mådde mått Zoalsjekuntzienkrijgendewerkwoordendevolgendeuitgangen: Werkwoorden in verleden tijd Groep 1 Groep 3 Onvoltooid verleden tijd: stam + de Voltooid deelwoord: stam + t Onvoltooid verleden tijd: stam + dde Voltooid deelwoord: stam + tt VerdergeldtdathetvoltooiddeelwoordinhetZweedsalleenvervoegdkanwordenmet atthaditintegenstellingtothetnederlandswaarwezowelkunnenvervoegenmet hebben en zijn.(inhetzweedsisattvaraeenkoppelwerkwoord,enditwordtineen laterelesbehandeld.)enkelevoorbeelden: Jagharhittatminnyckel.=Ikhebmijnsleutelgevonden. ViharbottiStockholm.=WijhebbeninStockholmgewoond. 50

21 Deanderewerkwoordenuitgroep1diewetotenmetdezelesgeleerdhebbenzijn: werkwoorden groep 1 Werkwoord o.v.t. voltooid deelwoord Werkwoord o.v.t. voltooid deelwoord att hälsa hälsade hälsat att sluta slutade slutat att spela spelade spelat att skada skadade skadat att arbeta arbetade arbetat att skala skalade skalat att regna regnade regnat att baka bakade bakat att snöa snöade snöat att blanda blandade blandat att laga lagade lagat att grilla grillade grillat att tvätta tvättade tvättat att tina tinade tinat att betala betalade betalat att hacka hackade hackat att koppla av kopplade av kopplat av att krydda kryddade kryddat att lyssna lyssnade lyssnat att koka kokade kokat att prata pratade pratat att smaka smakade smakat att börja började börjat Bijatthälsakunjeachterelkevormpåzetten,dus:hälsadepåenhälsatpå.Iets vergelijkbaarsgeldtvoorattkoka.daarkunjeångvoorzetten:ångkokadeenångkokat. Attkokaheefttweevormenvoordeverledentijd.Deanderevormzienweindevolgende les(groep2). Oefeningen& 9.1.&bijwoord&afleiden& Vanwelkbijvoeglijknaamwoord(basisvorm)ishetbijwoordafgeleid? 1. utmärkt 2. lyckligtvis 3. ärligen 4. dåligt 5. duktigt 6. gott 7. lätt 8. naturligtvis 9. verkligen 10. viktigt 9.2.&gebiedende&wijs& Vervoegindegebiedendewijs: 1. att läsa 2. att säga 3. att göra 4. att ta 5. att arbeta 6. att titta 7. att hälsa 8. att ringa 9. att äta 10. att grilla 51

22 Uitdrukkingen, een beetje afwijkend Uitdrukking Betekenis Letterlijke vertaling att hamna i en ond cirkel in een vicieuze cirkel terechtkomen in een boosaardige cirkel terechtkomen att ta tjuren vid hornen de koe bij de horens vatten de stier bij de horens nemen att lätta sitt hjärta zijn hart luchten zijn hart lichter maken att sitta som på glödande kol op hete kolen zitten als op gloeiende kolen zitten att tjäna pengar som gräs geld als water verdienen geld als gras verdienen att rulla tummarna duimendraaien de duimen rollen att kasta pengarna i sjön geld over de balk gooien/smijten geld in de zee gooien att ha ett finger med i een vinger in de pap hebben een vinger in het spel hebben spelet att reta sig gul och blå zich groen en geel ergeren je geel en blauw ergeren att spela under täcket med onder één hoedje spelen met onder de deken spelen met att köpa grisen i säcken een kat in de zak kopen het varken in de zak kopen att ta någonting med en iets met een korreltje zout nemen iets met een snufje zou nemen nypa salt att bita i gräset in het stof bijten, in het zand bijten in het gras bijten att gjuta olja på elden olie op het vuur gooien olie op het vuur gieten att köpa på krita op de pof kopen op krijt kopen att prata bredvid munnen zijn mond voorbij praten (uit de naast de mond praten school klappen) att ta sig en tupplur een dutje doen (een uiltje knappen) een dutje nemen att bringa någon ur iemand van zijn stuk brengen iemand uit zijn zelfbeheersing fattningen brengen att hålla i trådarna de touwtjes in handen hebben de draden vasthouden Naast hetmeer heeftsjönookdebetekenis dezee.enkijknogeensnaarles3alsjeniet meerpreciesweetwaarombijmundenwordtverdubbeldinhetmeervoud. Uitdrukkingen, zeer afwijkend Uitdrukking Betekenis Letterlijke vertaling att prata om väder och over koetjes en kalfjes praten over weer en wind praten vind att ha tummen mitt i handen twee linkerhanden hebben de duimen in het midden van de handen hebben att stå under toffeln onder de plak zitten onder de pantoffel staan att vara uppe i smöret goed in de slappe was zitten, er op in de boter zijn warmpjes bij zitten att gå åt som smör i solsken als warme broodjes over de toonbank gaan als boter in zonneschijn verbruikt worden att passa som hand i handske als gegoten zitten passen als hand in handschoen 129

Handige lessen Zweeds

Handige lessen Zweeds Handige lessen Zweeds Geschreven door Jules Beelen Uitgave van Zweeds Leren van J. Beelen Utrecht, 2016 Geschreven door Jules Beelen Eerste druk, 2016 2 2016 - Kopiëren verboden! Uitsluitend verkoop en

Nadere informatie

Handige lessen Zweeds

Handige lessen Zweeds Handige lessen Zweeds Geschreven door Jules Beelen Uitgave van Zweeds Leren van J. Beelen Utrecht, 2016 Skrivit av Jules Beelen Eerste druk, 2016 2 2016 - Kopiëren verboden! Uitsluitend verkoop en verspreiding

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Reizen Uit Eten. Uit Eten - Bij de ingang. Uit Eten - Eten bestellen

Reizen Uit Eten. Uit Eten - Bij de ingang. Uit Eten - Eten bestellen - Bij de ingang Jag skulle vilja reservera ett bord för _[antal personer]_ till _[tid]_. Een reservering doen Ett bord för _[antal personer]_, tack. Om een tafel vragen Accepterar ni kreditkort? Vragen

Nadere informatie

Reizen Uit Eten. Uit Eten - Bij de ingang. Uit Eten - Eten bestellen

Reizen Uit Eten. Uit Eten - Bij de ingang. Uit Eten - Eten bestellen - Bij de ingang Ik wil graag een tafel reserveren voor _[aantal mensen]_ om _[tijdstip]_. Een reservering doen Een tafel voor _[number of people]_ graag. Om een tafel vragen Neemt u creditcards aan? Vragen

Nadere informatie

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Var hittar jag? Om de weg naar je accommodatie vragen

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Var hittar jag? Om de weg naar je accommodatie vragen - Vinden Var hittar jag? Om de weg naar je accommodatie vragen... ett rum att hyra?... ett vandrarhem?... ett hotell?... ett bed-and-breakfast?... en campingplats? Hur är priserna där? Over de prijs informeren

Nadere informatie

Werkwoorden. Hebben en zijn. De twee belangrijkste werkwoorden in het Nederlands zijn hebben en zijn. Ik ben Thomas. Ik heb een fiets.

Werkwoorden. Hebben en zijn. De twee belangrijkste werkwoorden in het Nederlands zijn hebben en zijn. Ik ben Thomas. Ik heb een fiets. Werkwoorden Hebben en zijn De twee belangrijkste werkwoorden in het Nederlands zijn hebben en zijn. Ik ben Thomas. Ik heb een fiets. persoon onderwerp hebben zijn 1 enk. ik heb ben 2 enk. jij/u hebt bent

Nadere informatie

Leesboekje eten en drinken

Leesboekje eten en drinken Leesboekje eten en drinken Leesboekje Eten en Drinken Pagina 1 Dit is de groente Dit is het fruit. Dit is de sinaasappel. Dit is de banaan. Dit is de tomaat. Dit is de appel. Dit zijn de druiven. Dit is

Nadere informatie

Leesboekje de seizoenen

Leesboekje de seizoenen Leesboekje de seizoenen Leesboekje De Seizoenen Pagina 1 Dit is de winter. Dit is de sneeuw. Dit is de hagel. Dit is de ijzel. Dit is het ijs. Dit is het donker. Dit is het licht. Dit is de kat. Dit is

Nadere informatie

de appel het fruit de peer de sinaasappel de banaan

de appel het fruit de peer de sinaasappel de banaan Werkbladen bij thema eten en drinken: dag 1 Naam:................. 1. Lezen en overschrijven: de appel het fruit de peer de sinaasappel. de banaan LOWAN-vo startpakket NT2 Werkbladen thema 4 Pagina 1 2.

Nadere informatie

de lente het voorjaar de dag de nacht de wind

de lente het voorjaar de dag de nacht de wind Werkbladen bij thema de seizoenen: dag 1 Naam:................. 1. Lezen en overschrijven: de lente het voorjaar de dag de nacht. de wind LOWAN-vo startpakket NT2 Werkbladen thema 8 Pagina 1 2. Invullen:

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

Geschreven door Jules Beelen

Geschreven door Jules Beelen Geschreven door Jules Beelen 2 3 Geschreven door Jules Beelen Vierde druk, 2015 4 2014 - Kopiëren verboden! Uitsluitend verkoop en verspreiding door Zweeds Leren van J. Beelen. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

EURO 0 5CENT 1EURO EURO

EURO 0 5CENT 1EURO EURO 1 2 3 4 1 EURO 5 6 7 8 9 10 11 12 EURO 2 0 5CENT 5CENT 0 5CENT 1EURO 0 5CENT EURO 2 0 1EURO1CENT 13 14 15 16 17 18 20 19 21 22 23 24 25 26 27 28 30 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Nadere informatie

10 verse eieren 250 gram oesterzwammen 1 el citroensap 1 ui 200 gram risottorijst 1 l groentebouillon (warm) 1 dl witte wijn

10 verse eieren 250 gram oesterzwammen 1 el citroensap 1 ui 200 gram risottorijst 1 l groentebouillon (warm) 1 dl witte wijn Risotto Voeg de saffraan toe aan de witte wijn en laat deze even marineren. Maak de paddenstoelen schoon (niet wassen, zo nodig schoonborstelen), scheur ze in grove stukken en bedruppel ze met citroensap.

Nadere informatie

- je kan me wat - module 4. docere delectare movere

- je kan me wat - module 4. docere delectare movere - je kan me wat - module 4 docere delectare movere je kan me wat ROCvA - educatie nt2taalmenu.nl - ROCvAmodule 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 je kan me wat nt2taalmenu.nl module 4 1 1 2 3

Nadere informatie

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2 Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011 Aardappelgerecht(februari)... 1 Natte preipot(april)... 2 Courgettesoep(mei)... 3 Rabarber met een variatie(juli-augustus)... 4 Meloensalade(september)...

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Kunt u me alstublieft helpen? Om hulp vragen Spreekt u Engels? Vragen of iemand Engels spreekt Spreekt u _[taal]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt Ik spreek geen

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Kunt u me alstublieft helpen? Om hulp vragen Spreekt u Engels? Vragen of iemand Engels spreekt Spreekt u _[taal]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt Ik spreek geen

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Symfonie van Domy. 4 seizoenen in de keuken

Symfonie van Domy. 4 seizoenen in de keuken Symfonie van Domy 4 seizoenen in de keuken Symfonie van Domy 4 seizoenen in de keuken Dominique Lucquedey Schrijver:Dominique Lucquedey Coverontwerp: Recepten van Domy ISBN: 9789402141313 www.receptenvandomy.nl

Nadere informatie

Welkom op de eigen pagina van speelzaal Kleine Columbus. Seizoen 2013 / 2014. Thema "water" In dit thema staat water centraal.

Welkom op de eigen pagina van speelzaal Kleine Columbus. Seizoen 2013 / 2014. Thema water In dit thema staat water centraal. Welkom op de eigen pagina van speelzaal Kleine Columbus Seizoen 2013 / 2014 Thema "water" In dit thema staat water centraal. Water komt uit de kraan maar zit ook in een fles, je kunt het drinken maar je

Nadere informatie

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A1 THEMA 2 BOODSCHAPPEN

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A1 THEMA 2 BOODSCHAPPEN ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A1 THEMA 2 BOODSCHAPPEN Opdracht 1 de groente pinnen de suiker de supermarkt Opdracht 7 Hoi Ramon! Ik eet graag rijst met kip. En ik drink altijd water bij het eten. Maar ik vind

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

Teksten Peuterplein Liedjes bij cd Dirk Scheele

Teksten Peuterplein Liedjes bij cd Dirk Scheele Teksten Peuterplein Liedjes bij cd Dirk Scheele De bekende kinderliedjescomponist en zanger Dirk Scheele heeft speciaal voor Peuterplein 8 themaliedjes geschreven. De liedjes staan op de Peuterplein liedjes-cd.

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

1 Spelling en uitspraak

1 Spelling en uitspraak Inhoud 1 Spelling en uitspraak 1 de spellingregels 11 Klinkers en medeklinkers 12 Accenttekens 11 Apostrof ( ) en koppelteken (-) 12 Hoofdletters 13 Los of aan elkaar? 13 Afbreken 14 2 uitspraak 14 Medeklinkers

Nadere informatie

Gratin de moules (gegratineerde mosselen).

Gratin de moules (gegratineerde mosselen). Gratin de moules (gegratineerde mosselen). 150g spinazie 1 kg kleine mosselen 125 ml droge witte wijn 1 sjalotje, gesnipperd 250 ml slagroom 1 el olijfolie 2 eierdooiers kruidenboter stokbrood Was de spinazie

Nadere informatie

π (spreek uit uiltje ): hulpwerkwoorden of modale hulpwerkwoorden 46

π (spreek uit uiltje ): hulpwerkwoorden of modale hulpwerkwoorden 46 Inhoud Inleiding 6 1 Wie? (mensen) Wat? (dieren en dingen) 10 π Het zelfstandig naamwoord (man, vrouw, Jan) 12 π Het zelfstandig naamwoord, meervoud (lepels, bloemen) 13 π Het zelfstandig naamwoord, verkleinwoord

Nadere informatie

Nederlands voor Arabisch taligen A0 A1/A2

Nederlands voor Arabisch taligen A0 A1/A2 Auteur boek: مو لف الكتاب: Vera Lukassen Titel boek: Nederlands voor Arabisch taligen كتاب : الھولندي للناطقین باللغة العربیة المستوى Niveau A0 A2, A0 A2 2015, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl

Nadere informatie

BEGINNERSCURSUS DAG 2

BEGINNERSCURSUS DAG 2 1 BEGINNERSCURSUS DAG 2 A. FORCING Tekst: Hans en Hilde B. GRAMMATICA Vorming O.T.T. Substantief: de/ het Vraagwoorden Vraagzin (inversie) C. CONVERSATIE Elkaar vragen stellen (cfr. Voorstelling) Een gewone

Nadere informatie

Zweeds. Spreken & Verstaan

Zweeds. Spreken & Verstaan Zweeds Spreken & Verstaan Geschreven door Jules Beelen Uitgave van Zweeds Leren van J. Beelen Utrecht, 2016 Geschreven door Jules Beelen Eerste druk, 2016 2016 - Kopiëren verboden! Uitsluitend verkoop

Nadere informatie

- je kan me wat - module 4. docere delectare movere

- je kan me wat - module 4. docere delectare movere - je kan me wat - module 4 docere delectare movere je kan me wat ROCvA - educatie nt2taalmenu.nl - ROCvAmodule 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 je kan me wat nt2taalmenu.nl module 4 1 1 2 3

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

zelfstandig naamwoord

zelfstandig naamwoord zelfstandig naamwoord Het zelfstandig naamwoord is een woord voor een mens, dier of ding. de man de kat de fiets lidwoord Het lidwoord hoort bij het zelfstandig naamwoord. de het een samenstelling Een

Nadere informatie

Immigratie Documenten

Immigratie Documenten - Algemeen Waar kan ik het formulier voor vinden? Var kan jag hitta formuläret för? Vragen waar men een formulier kan vinden Wanneer werd uw [document] afgegeven? Vragen wanneer een document is afgegeven

Nadere informatie

Menu 110. Skagense vissoep. Frietjes Ostendaise. Met abrikozen, bleekselderij en munt gevulde lamsrollade met spinazie. Syberische Pannenkoeken

Menu 110. Skagense vissoep. Frietjes Ostendaise. Met abrikozen, bleekselderij en munt gevulde lamsrollade met spinazie. Syberische Pannenkoeken Menu 110. Skagense vissoep Frietjes Ostendaise Met abrikozen, bleekselderij en munt gevulde lamsrollade met spinazie Syberische Pannenkoeken Frietjes Ostendaise Ingrediënten (4 pers) Bintjes aardappelen

Nadere informatie

= een witte groente in de vorm van een bol. = een rode, gele of groene vrucht die je kunt eten. Aan de binnenkant zie je rijen met witte zaadjes.

= een witte groente in de vorm van een bol. = een rode, gele of groene vrucht die je kunt eten. Aan de binnenkant zie je rijen met witte zaadjes. Woordenschat blok 7 Les 1 i = een witte steel die je kunt eten. Het smaakt een beetje als ui. De banaan = een lange, beetje kromme gele vrucht. Om een banaan zit een schil. De bloemkool De paprika De prei

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Uitleg racelezen. Veel succes en plezier met oefenen!

Uitleg racelezen. Veel succes en plezier met oefenen! Racelez Naam: Uitleg racelez Lees de wdjes van je leesblad snel én goed. Iedere dag 1 muut lez. Laat iemand meelez om de tijd de score bij te houd én om te luister of je de wdjes goed leest. Zet e stp

Nadere informatie

1. Je schilt een kg kruimige aardappels en deze snijd je in kleine stukken.

1. Je schilt een kg kruimige aardappels en deze snijd je in kleine stukken. Aardappelpuree : Ingrediënten 1 kg kruimige aardappels 150 ml melk 25 g boter nootmuskaat Aardappelpuree : Bereidingswijze 1. Je schilt een kg kruimige aardappels en deze snijd je in kleine stukken. 2.

Nadere informatie

Witloofsla. Ingrediënten 6 stronkjes witloof 2 eetlepels mayonaise scheutje natuurazijn peper zout

Witloofsla. Ingrediënten 6 stronkjes witloof 2 eetlepels mayonaise scheutje natuurazijn peper zout Stoofvlees 1 kg rundsvlees 1 liter bruin bier 2 uien 2 laurierblaadjes enkele takjes tijm scheutje natuurazijn enkele klontjes boter peper Pel de uien en snipper ze in niet al te fijne stukjes. Verhit

Nadere informatie

Kookworkshop SSgN Receptenboekje

Kookworkshop SSgN Receptenboekje Kookworkshop SSgN Receptenboekje Dit receptenboekje bevat 6 recepten. Deze recepten komen uit het Sporterskookboek (Harms-Aris & Geerets, 2006) en bevatten allemaal weinig vet, voldoende eiwit en ruimschoots

Nadere informatie

Sinaasappel-roomkaas

Sinaasappel-roomkaas Sinaasappel-roomkaas 230 g roomkaas 170 g honing, mild 2 el sinaasappelsap 0,5 tl sinaasappelschil Meng de roomkaas, de honing, het sinaasappelsap en de sinaasappelschil en roer goed. Laat het 1 uur tot

Nadere informatie

Het verwoorden van de spellingsregel is belangrijk (bewustwording waarom je iets op een bepaalde manier schrijft).

Het verwoorden van de spellingsregel is belangrijk (bewustwording waarom je iets op een bepaalde manier schrijft). Beste ouders, Wij zijn begonnen aan thema 8 van taal. Dit is het laatste thema van dit schooljaar. Volgend schooljaar krijgt u geen uitleg meer over de spellingscategorieën omdat de categorieën in groep

Nadere informatie

Lesbrief. De vis op het droge. Laros & de Jong beeldmakerij. De vis op het droge. spreekwoorden en spelen met woorden

Lesbrief. De vis op het droge. Laros & de Jong beeldmakerij. De vis op het droge. spreekwoorden en spelen met woorden Laros & de Jong beeldmakerij spreekwoorden en spelen met woorden Beste leerkracht, Binnenkort gaat u met uw leerlingen naar de poppentheatervoorstelling de Vis op het Droge van Beeldmakerij Laros & de

Nadere informatie

Inhoud. 1 Spelling en uitspraak. 2 Grammatica

Inhoud. 1 Spelling en uitspraak. 2 Grammatica Inhoud 1 Spelling en uitspraak 1 spelling 11 Algemene regels 11 Klinkers en medeklinkers 11 Accenttekens 12 Hoofdletters 13 Los of aan elkaar? 13 Afbreken 14 2 uitspraak 14 De letters van het alfabet 15

Nadere informatie

2 Правописание Spelling 11 Hoofdletters en kleine letters 11 Klinkers na de sisklanken ж, ч, ш, щ / г, к, х / ц 12 Interpunctie 12

2 Правописание Spelling 11 Hoofdletters en kleine letters 11 Klinkers na de sisklanken ж, ч, ш, щ / г, к, х / ц 12 Interpunctie 12 Inhoudsopgave 1 Русский алфавит Het Russische alfabet 10 2 Правописание Spelling 11 Hoofdletters en kleine letters 11 Klinkers na de sisklanken ж, ч, ш, щ / г, к, х / ц 12 Interpunctie 12 3 Фонетика Fonetiek

Nadere informatie

Melkweg. Wat eet u? Lezen Alfa A. Gezond eten

Melkweg. Wat eet u? Lezen Alfa A. Gezond eten Melkweg Lezen Alfa A Wat eet u? Gezond eten Colofon Melkweg Lezen Alfa A, Wat eet u?, 2015 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave van Stichting Melkweg +.

Nadere informatie

Woordsoorten. Nederlands. Aanwijzend voornaamwoord. Onderschikkend voegwoord. Persoonlijk voornaamwoord. Betrekkelijk voornaamwoord

Woordsoorten. Nederlands. Aanwijzend voornaamwoord. Onderschikkend voegwoord. Persoonlijk voornaamwoord. Betrekkelijk voornaamwoord Woordsoorten Nederlands Aanwijzend voornaamwoord Betrekkelijk voornaamwoord Bezittelijk voornaamwoord Bijvoeglijk gebruikt werkwoord Bijvoeglijk naamwoord Bijwoord Bijzin Hoofdzin Hulpwerkwoord Koppelwerkwoord

Nadere informatie

Terrine van asperges met boeren ham.

Terrine van asperges met boeren ham. Terrine van asperges met boeren ham. Nodig; Gekookte asperges Asperge gelei(1 ltr. asperge vocht op smaak met 30 gram gelatine) Dunne plakjes boerenham Bereiden van de terrine - kook de geschilde asperges

Nadere informatie

Runderstoofpot met zilveruitjes en zure room

Runderstoofpot met zilveruitjes en zure room Runderstoofpot met zilveruitjes en zure room 4 porties In 3 uur en 55 min. Mijn receptenboek.nl Lekkerder dan goed voor je is. Wat gaat er in 800 gram runderlappen 2 fijngehakte uien 2 teentjes fijngehakte

Nadere informatie

Beste KOOK-OOK klant!

Beste KOOK-OOK klant! Beste KOOK-OOK klant! Waarom maakt KOOK-OOK gebruik van biologisch vlees? Naast dat het dier een beter leven heeft gehad, is de samenstelling van biologisch vlees veel beter voor onze gezondheid. Biologisch

Nadere informatie

π (spreek uit uiltje ): hulpwerkwoorden of modale hulpwerkwoorden 46

π (spreek uit uiltje ): hulpwerkwoorden of modale hulpwerkwoorden 46 Inhoud Inleiding 6 1 Wie? (mensen) Wat? (dieren en dingen) 10 π Het zelfstandig naamwoord (man, vrouw, Jan) 12 π Het zelfstandig naamwoord, meervoud (lepels, bloemen) 13 π Het zelfstandig naamwoord, verkleinwoord

Nadere informatie

Werkwoordoefeningen bij les 5

Werkwoordoefeningen bij les 5 Werkwoordoefeningen bij les 5 Werkwoordoefening 1 1 Ik loop. Ik liep. 2 Ik loop naar huis. Ik liep naar huis. 3 Ik loop op straat. Ik liep op straat. 4 Ik ga naar school. Ik ging naar school. 5 Ik ga naar

Nadere informatie

bospaddenstoelensoep

bospaddenstoelensoep bospaddenstoelensoep * VOORBEREIDEN (dag voor het kerstdiner): * Week de gedroogde paddenstoelen 15 minuten in water. * Snipper de ui en pers of snijd de knoflook fijn. Snijd de bleekselderij in kleine

Nadere informatie

In dit boekje staan verschillende mogelijkheden om iets op te lossen.

In dit boekje staan verschillende mogelijkheden om iets op te lossen. In dit boekje staan verschillende mogelijkheden om iets op te lossen. Mochten er aanvullingen zijn, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@obs-delandweert.nl. ONTLEDEN Taalkundig ontleden. benoem de

Nadere informatie

Kerstmenu: voor 4 personen

Kerstmenu: voor 4 personen Kerstmenu: voor 4 personen Broccolisoep met zalm of spitskoolsalade **** Witlofschuitjes met kipfilet en appel bieten salade; stoofpeertjes gegratineerde aardappelschotel **** Kersenkwark godenspijs Dit

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Een collage maken 6

Inhoud. Voorwoord 5. Een collage maken 6 Inhoud Voorwoord 5 Een collage maken 6 1 Gezond en veilig voedsel maken en bewaren 11 1.1 Eten koken en bewaren 11 1.2 Schoon en veilig werken in de keuken 17 1.3 Machines in de keuken 24 1.4 Langer houdbaar

Nadere informatie

RECEPTEN. Het boek Romeinse tweeling. speelt zich af in de eerste eeuw. na Christus. Ben je benieuwd. wat de mensen toen aten?

RECEPTEN. Het boek Romeinse tweeling. speelt zich af in de eerste eeuw. na Christus. Ben je benieuwd. wat de mensen toen aten? RECEPTEN Het boek Romeinse tweeling speelt zich af in de eerste eeuw na Christus. Ben je benieuwd wat de mensen toen aten? Probeer dan deze recepten uit. Ze komen van verschillende websites en zijn allemaal

Nadere informatie

3. Snij ondertussen de wortel, prei, en selderij klein en spoel deze schoon. 4. Prak het gehakt plat met een vork en kruid het gehakt met wat maggi.

3. Snij ondertussen de wortel, prei, en selderij klein en spoel deze schoon. 4. Prak het gehakt plat met een vork en kruid het gehakt met wat maggi. GROENTESOEP Bouillon Wortelen Selderij Prei Gehakt Soepvlees Maggi Vermicelli GROENTESOEP 1. Breng de bouillon aan de kook. 2. Snij het soepvlees klein. 3. Snij ondertussen de wortel, prei, en selderij

Nadere informatie

Weekmenu 3. Maandag Heldere runderbouillon Gebakken kippenlevertjes Gekookte aardappelen Rode kool met appeltjes*

Weekmenu 3. Maandag Heldere runderbouillon Gebakken kippenlevertjes Gekookte aardappelen Rode kool met appeltjes* Weekmenu 3 Maandag Heldere runderbouillon Gebakken kippenlevertjes Gekookte aardappelen Rode kool met appeltjes* Dinsdag Koolvispakketjes* Rijst Snijbonen Halfvolle biogardeyoghurt Woensdag Witlofschuitjes*

Nadere informatie

Volg mij via Facebook, word vrienden met Tim Kookt.

Volg mij via Facebook, word vrienden met Tim Kookt. Gegrilde groenten verschillende groentes (knolselderij, gele biet, oerwortel, chioggia biet) olijfolie peper en zout 1 snij de groente in gelijke delen 2 gril deze op de gril kort aan beide zijden zodat

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Grammatica. Inhoud. 1. De en het. 2. Meervoud. 3. Werkwoord. 4. Vraagwoorden. 5. Zinnen maken Zinnen maken 2. 7.

Grammatica. Inhoud. 1. De en het. 2. Meervoud. 3. Werkwoord. 4. Vraagwoorden. 5. Zinnen maken Zinnen maken 2. 7. Grammatica Inhoud 1. De en het 2. Meervoud 3. Werkwoord 4. Vraagwoorden 5. Zinnen maken 1 6. Zinnen maken 2 7. Zinnen maken 3 8. Zinnen maken 4 9. Niet en geen 10. Lange woorden 11. Het verkleinwoord 12.

Nadere informatie

BEGINNERSCURSUS DAG 6

BEGINNERSCURSUS DAG 6 1 BEGINNERSCURSUS DAG 6 A. FORCING Tekst: Het telefoongesprek B. GRAMMATICA Vorming van de V.T.T. gebruik Onregelmatige werkwoorden C. CONVERSATIE Telefoneren 2 REEKS I: HET DAGELIJKSE LEVEN Tekst Het

Nadere informatie

Salade van zoete aardappel met grapefruit, gemarineerde tomaat en zalm uit de oven.

Salade van zoete aardappel met grapefruit, gemarineerde tomaat en zalm uit de oven. Salade van zoete aardappel met grapefruit, gemarineerde tomaat en zalm uit de oven. Rauwe zalm in plakjes gesneden Rode grapefruit Gemarineerde tomaat Klein uitje Zoete aardappelblokjes Maken; Bak de gesneden

Nadere informatie

Meer dan grammatica!

Meer dan grammatica! Gramm@foon Meer dan grammatica! 1e druk 2011 ISBN: 9789490807061 Copyright: KleurRijker B.V., info@kleurrijker.nl Auteurs: Karine Jekel, Vika Lukina, Nynke Oosterhuis Redactie: Karine Jekel, Nynke Oosterhuis,

Nadere informatie

Vergeten recepten. Ideeën en inspiratie. www.weekvandesmaak.be

Vergeten recepten. Ideeën en inspiratie. www.weekvandesmaak.be Vergeten recepten Ideeën en inspiratie www.weekvandesmaak.be SOEP VAN PASTINAAK EN WORTEL MET GEKRUIDE YOGHURT Benodigdheden (voor 6 personen) 1 ui 625 g pastinaak 500 g wortelen kippenbouillon 90 g gewone

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

BASISRECEPTEN DEEG. Pasteideeg Ingrediënten 1,5 kg bloem 15 g zout 250 g boter of reuzel 3,75 dl water

BASISRECEPTEN DEEG. Pasteideeg Ingrediënten 1,5 kg bloem 15 g zout 250 g boter of reuzel 3,75 dl water BASISRECEPTEN DEEG Pasteideeg 1,5 kg bloem 15 g zout 250 g boter of reuzel 3,75 dl water Meng alle ingrediënten tot er een deegmassa ontstaat. Dek het deeg vervolgens af en laat het 3 uur rusten. Rol het

Nadere informatie

Smakelijke en. Aantrekkelijke. Mixgerechten!

Smakelijke en. Aantrekkelijke. Mixgerechten! Smakelijke en Aantrekkelijke Mixgerechten! De Blixer 3, Blixer 3 Plus, Blixer 5 Plus en Blixer 6 V.V. verenigen in één machine alle kwaliteiten van twee alom bekende toestellen: de cutter en de blender

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang /2007. serie 2

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang /2007. serie 2 Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn Ria van Adrichem Leonie van de Wetering jaargang 00/00 serie Vormgeving Hein Kreulen jaargang, 00/00, serie 00 Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden

Nadere informatie

Zoete aardappelpuree met geitenkaas

Zoete aardappelpuree met geitenkaas Zoete aardappelpuree met geitenkaas Een aantal weken geleden ontving ik een super leuk pakket met geitenkaas van Bettinehoeve. Hierin zaten meerdere soorten geitenkaas voor mij om uit te proberen. Laat

Nadere informatie

(ZAKELIJKE) TAALVERZORGING 1 NEDERLANDS

(ZAKELIJKE) TAALVERZORGING 1 NEDERLANDS (ZAKELIJKE) TAALVERZORGING 1 NEDERLANDS 0 AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgd schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen (d, t of dt). Tijdens deze uitleg kun je oefenen

Nadere informatie

instapkaarten taal verkennen

instapkaarten taal verkennen -b fl41..- 1 rair î ; : ; - / 0 t- t-, 9 S QURrz 71 1 t 5KM 1o r MALNBERG St 4) 4 instapkaarten ji - S 1,1 1 thema 5 1 les 2 S S S - -- t. Je leert hoe je van het hele werkwoord een voltooid deelwoord

Nadere informatie

EEN APPELTJE VOOR DE DORST

EEN APPELTJE VOOR DE DORST EEN APPELTJE VOOR DE DORST Deze les gaat over appels en kippen. Je hebt heel veel verschillende appels. Appels in allerlei kleuren: groen, geel, knalrood. En in heel veel smaken: zoet, een beetje zurig,

Nadere informatie

mond zwaard rand 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond

mond zwaard rand 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond spelling 25 thema 7 les 2 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. Je leert hoe je woorden schrijft met d aan het eind die klinkt als t. 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. held 2 Hun

Nadere informatie

Pompoenflan met gedroogd bergspeck. Ingrediënten; 1 kilo flespompoen 2 dl melk 3 dl room 12 eieren Peper-zout. 16 plakjes bergspeck

Pompoenflan met gedroogd bergspeck. Ingrediënten; 1 kilo flespompoen 2 dl melk 3 dl room 12 eieren Peper-zout. 16 plakjes bergspeck Pompoenflan met gedroogd bergspeck Ingrediënten; 1 kilo flespompoen 2 dl melk 3 dl room 12 eieren Peper-zout 16 plakjes bergspeck Gaar de pompoen met schil en al in de oven voor 40 minuten tot deze gaar

Nadere informatie

Lever op zijn curries en zure appel

Lever op zijn curries en zure appel Lever op zijn curries en zure appel 2 uien 300 gr lever (biologisch) 1 teentje knoflook 2 goudreinetten 1 blaadje laurier Jamaicapeper (piment) Kruidenzout Kerrie (madras) 200 gr gierst 2 teentjes knoflook

Nadere informatie

Recepten van de Lutheravond: * Linzensoep * Selderijsalade * Kip met amandelen * Appelcrumble met kwark Recept van de soep

Recepten van de Lutheravond: * Linzensoep * Selderijsalade * Kip met amandelen * Appelcrumble met kwark Recept van de soep Recepten van de Lutheravond: * Linzensoep * Selderijsalade * Kip met amandelen * Appelcrumble met kwark Recept van de soep Materiaal: Grote soeppan Mesjes en snijplanken Soeplepel Litermaat Ingrediënten

Nadere informatie

Les 3 Ik leer Nederlands

Les 3 Ik leer Nederlands 00:00 12:32 12/11/14 1 Ik leer Nederlands heeft 16 bladzijden. de bladzijde = de pagina Dag Mohammed. Goedemorgen, Anita. Anita is een voornaam van een vrouw. 00:43 13:13 Wat is goed of goede en wat is

Nadere informatie

Pen! nr het touw is blauw het touw is blauw. Kijk en schrijf de... au/ou. a/aa, e/ee, o/oo, u/uu, i/ ie, ij/ei, oe, ui, eu, au/ou

Pen! nr het touw is blauw het touw is blauw. Kijk en schrijf de... au/ou. a/aa, e/ee, o/oo, u/uu, i/ ie, ij/ei, oe, ui, eu, au/ou Pen! nr. 13 - het touw is blauw 1 13 het touw is blauw Kijk en schrijf de... au/ou Pen! nr. 13 - het touw is blauw 2 13.1 Lees, luister en schrijf de auto de saus de klauw blauw de auto de saus de klauw

Nadere informatie

Witloofsla. Ingrediënten 6 stronkjes witloof 2 eetlepels mayonaise scheutje natuurazijn peper zout

Witloofsla. Ingrediënten 6 stronkjes witloof 2 eetlepels mayonaise scheutje natuurazijn peper zout Stoofvlees 1 kg rundsvlees 1 liter bruin bier 2 uien 2 laurierblaadjes enkele takjes tijm scheutje natuurazijn enkele klontjes boter peper zout Pel de uien en snipper ze in niet al te fijne stukjes. Verhit

Nadere informatie

A) Gebruik de volgende voegwoorden: maar, want, en, of.

A) Gebruik de volgende voegwoorden: maar, want, en, of. A) Gebruik de volgende voegwoorden: maar, want, en, of. 1. Trek je schoenen uit moeder heeft pas schoongemaakt. 2. Ik wilde gaan tennissen mijn vrienden vonden het te warm. 3. Drink je koffie drink je

Nadere informatie

Het menu Villa Vredewoud

Het menu Villa Vredewoud 12 personen Het menu Villa Vredewoud Hammousse met een twist *** Op de huid gebakken zeebaars met gemarineerde rodekool, knapperige walnoten en notenmayonaise *** Hertenrug met zoete aardappel, gesmoorde

Nadere informatie

ARTISANALE BEENHOUWERIJ RONDOU KERST EN OUDJAAR 2014 FEESTFOLDER. * Kerst en Oudjaar met lekker vlees van RONDOU *

ARTISANALE BEENHOUWERIJ RONDOU KERST EN OUDJAAR 2014 FEESTFOLDER. * Kerst en Oudjaar met lekker vlees van RONDOU * ARTISANALE BEENHOUWERIJ RONDOU KERST EN OUDJAAR 2014 FEESTFOLDER * Kerst en Oudjaar met lekker vlees van RONDOU * Siebe Morren maakte deze foto. Wij wensen u veel inspiratie bij het kiezen van uw menu

Nadere informatie

Kijk op YouTube spreekvaardigheid A1

Kijk op YouTube spreekvaardigheid A1 Kijk op YouTube spreekvaardigheid A1 Oefenexamen Ad Appel Spreekvaardigheid A1 10 vragen serie A 1. Hoe vaak doet u boodschappen? 2. Wanneer bent u geboren? 3. Wat drinkt u het liefst? 4. Wat vindt u van

Nadere informatie

WC01 01A IK BEN EEN HEER IK BEN EEN MAN WC01 01B HIJ IS EEN MAN WC01 02A HIJ IS EEN HEER WC01 02B IK BEN EEN VROUW WC01 03A IK BEN EEN DAME

WC01 01A IK BEN EEN HEER IK BEN EEN MAN WC01 01B HIJ IS EEN MAN WC01 02A HIJ IS EEN HEER WC01 02B IK BEN EEN VROUW WC01 03A IK BEN EEN DAME IK BEN EEN MAN WC01 01A IK BEN EEN HEER WC01 01B HIJ IS EEN MAN WC01 02A HIJ IS EEN HEER WC01 02B IK BEN EEN VROUW WC01 03A IK BEN EEN DAME WC01 03B ZIJ IS EEN VROUW WC01 04A ZIJ IS EEN DAME WC01 04B ZIJ

Nadere informatie

De familie schaap. Praat eens zoals een schaap Welke dierengeluiden ken je nog? Doe ze eens na?

De familie schaap. Praat eens zoals een schaap Welke dierengeluiden ken je nog? Doe ze eens na? Het schaap De familie schaap Schapen zijn bange dieren. Daarom leven ze met velen samen en blijven ze dicht bij elkaar. Een groepje schapen noemen we een kudde. Schapen praten met elkaar door te blaten.

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Inhoud. 1 Spelling 10

Inhoud. 1 Spelling 10 Inhoud 1 Spelling 10 1 geschiedenis van de friese spelling (stavering) in het kort 10 2 spellingregels 12 Hulpmiddelen 12 Klinkers en medeklinkers 12 Lettergrepen 13 Stemhebbend en stemloos 13 Basisregels

Nadere informatie

Voeg de room en de kruiden toe en warm nog 1 minuut door. Breng de soep op smaak met zout en versgemalen peper.

Voeg de room en de kruiden toe en warm nog 1 minuut door. Breng de soep op smaak met zout en versgemalen peper. Receptuur t Streekfornuus voor ZorgAccent Het kerstmenu: *Lichtgebonden crèmesoep met tuinkruiden *Varkenshaasmedaillons met champignonsroomsaus *Gebakken aardappelen/aardappelpuree *Gemengde sla *Miniquiche

Nadere informatie

Salade met gebakken duif geserveerd met een Afrikaanse Honeybush thee dressing.

Salade met gebakken duif geserveerd met een Afrikaanse Honeybush thee dressing. Salade met gebakken duif geserveerd met een Afrikaanse Honeybush thee dressing. Ingredienten dressing; 3 eetlepels zonnebloem olie 1 kopje Thee sterk gezet na smaak Iets appel azijn Peper en zout Evt iets

Nadere informatie

IN DRIE STAPPEN NAAR EEN FOUTLOZE WERKWOORDSPELLING. werkwoordspelling.com M.Kiewit

IN DRIE STAPPEN NAAR EEN FOUTLOZE WERKWOORDSPELLING. werkwoordspelling.com M.Kiewit IN DRIE STAPPEN NAAR EEN FOUTLOZE WERKWOORDSPELLING werkwoordspelling.com M.Kiewit Schematisch overzicht Stap 1: De persoonsvorm De persoonsvorm is het werkwoord dat op de eerste plaats komt te staan als

Nadere informatie

Menu 11. Stracciatella (bouillon met eieren) Wijtingfilets met kerriesaus en rijst

Menu 11. Stracciatella (bouillon met eieren) Wijtingfilets met kerriesaus en rijst Menu 11. Stracciatella (bouillon met eieren) Wijtingfilets met kerriesaus en rijst Gebakken kalfszwezerik met balsamico en een laagje gezoete pasta met krullen van ganzenlever Crêpes Suzette Stracciatella

Nadere informatie

KOOK-OOK wenst u een gezond en smaakvol 2015!

KOOK-OOK wenst u een gezond en smaakvol 2015! KOOK-OOK wenst u een gezond en smaakvol 2015! KOOK-OOK helpt graag mee om 2015 gezond van start te laten gaan. Hierbij weer een tas vol lekkere en eerlijke groenten. Veel producten uit de KOOK-OOK tas

Nadere informatie

Inleiding VOOR JE HET WEET, MAAK JE DE LEKKERSTE MAALTIJDEN IN EEN SCHONE EN OPGERUIMDE KEUKEN!

Inleiding VOOR JE HET WEET, MAAK JE DE LEKKERSTE MAALTIJDEN IN EEN SCHONE EN OPGERUIMDE KEUKEN! Inleiding Of je nu een goede kok bent, of nog geen ei kunt bakken, de is een belangrijke plek in je huis. Dit boek vertelt de belangrijkste dingen over thuis koken. Zodat je veilig en gezond eten kunt

Nadere informatie

Woordenschat blok 03 gr4 Les 1 De bodem: de grond waarin planten kunnen groeien. De duinen: heuvels van zand langs de zee. De plant: een stengel met

Woordenschat blok 03 gr4 Les 1 De bodem: de grond waarin planten kunnen groeien. De duinen: heuvels van zand langs de zee. De plant: een stengel met Woordenschat blok 03 gr4 Les 1 De bodem: de grond waarin planten kunnen groeien. De duinen: heuvels van zand langs de zee. De plant: een stengel met bladeren die groeit. De rots: een heel grote steen op

Nadere informatie

RECEPTEN ROSARIO Januari 2014

RECEPTEN ROSARIO Januari 2014 RECEPTEN ROSARIO Januari 2014 Vrijdagavond - 31 januari 2014 Fettucine met courgetten 5OO gr Fettucine Olijfolie 1.300 gram courgettes 150 gr. Parmezan Pijnboompitten Kook de pasta in ruim kokend water.

Nadere informatie