Voorwoord!...!i! Les!1!...!1! Het!Zweeds:!Alfabet!en!uitspraak!(1)!...!1! Klemtoon!...!3! Uitspraak!beluisteren?!...!3! Germaanse!taal!...!3!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord!...!i! Les!1!...!1! Het!Zweeds:!Alfabet!en!uitspraak!(1)!...!1! Klemtoon!...!3! Uitspraak!beluisteren?!...!3! Germaanse!taal!...!3!"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave& Voorwoord...i Les1...1 HetZweeds:Alfabetenuitspraak(1)...1 Klemtoon...3 Uitspraakbeluisteren?...3 Germaansetaal...3 Les2...5 Woordenschat...5 Zelfstandignaamwoord(1)...5 Persoonlijkvoornaamwoord(1)...6 Werkwoorden(1)...7 Oefeningen...9 Les Woordenschat...10 Uitspraak(2)...10 Zelfstandignaamwoord(2)...12 Bijvoeglijknaamwoord(1)...13 Getallen(1)...14 Enkeleonregelmatigewerkwoorden(1)...14 Oefeningen...15 Les Woordenschat...17 Zelfstandignaamwoord(3)...17 Enkeleonregelmatigewerkwoorden(2)...23 Oefeningen...24 Les Woordenschat...26 Zelfstandignaamwoord(4)...26 Bijvoeglijknaamwoord(2)...27 Bezittelijkvoornaamwoord...28 Hetgebruikvandetenden...30 Kortverhaal:deinrichtingvanjehuis...30 Oefeningen...31 Les Woordenschat...33 Gebruikbepaalde/onbepaaldevormvanhetzelfstandignaamwoord+bijvoeglijk naamwoord(3)...33 Getallen(2)...36 Klokkijken...37 Kleding...38 Oefeningen...38 Les Woordenschat...40 iii

2 Persoonlijkvoornaamwoord(2)...40 Rangtelwoorden...41 Dedatum...42 kortverhaal:uiteten...43 Oefeningen...43 Les Woordenschat...45 Oefeningen...45 Les Woordenschat...47 Bijwoord(1)...47 Gebiedendewijs...48 Een(deelvaneen)recept...49 Men...49 Werkwoordeninverledentijd(1)...50 Oefeningen...51 Les Woordenschat...53 Werkwoordeninverledentijd(2)...53 Onbepaaldevoornaamwoorden(1)...55 Familieleden...57 Weekendjeweg...57 Oefeningen...58 Les Woordenschat...60 Werkwoordeninverledentijd(3)...60 Onbepaaldevoornaamwoorden(2)...63 Bijwoorden(2)...63 Ju/jo/ja...64 Oefeningen...65 Les Woordenschat...67 Werkwoordeninverledentijd(4)...67 Gebruikvandetijden...68 Werkwoordeneindigendop2s...70 Oefeningen...71 Les Woordenschat...73 Werkwoordenindelijdendevorm...73 Vervoermiddelen...76 Gebruikvanhetlidwoord...77 Oefeningen...78 Les Woordenschat...80 Toekomendetijd...80 iv

3 Tijdsaanduidingen...81 Vraagzinnen...83 Nieuwewerkwoorden...85 Oefeningen...85 Les Woordenschat...87 Tegenwoordigdeelwoord...87 Beroepen...89 Trappenvanvergelijking...90 Nieuwewerkwoorden...93 Oefeningen...93 Les Woordenschat...95 Oefeningen...95 Les Woordenschat...97 Bijwoorden(3)...97 Bijwoordvanplaats+voorzetsel...99 Dewegvragen Nieuwewerkwoorden Oefeningen Les Woordenschat Windstreken Combinaties(voegwoorden/bijwoorden) HetwoordjeSå Tegenstellingen(bijvoeglijkenaamwoorden) Nieuwewerkwoorden Oefeningen Les Woordenschat Voorzetsels Combinatiesmeteenvastvoorzetsel Frequenties Nieuwewerkwoorden Oefeningen Les Woordenschat Hulpwerkwoorden Uitdrukkingen(1) Landenentalen Tekst Nieuwewerkwoorden Oefeningen Les v

4 Woordenschat Schijnen,lijken,blijken Uitdrukkingen(2)/gezegden Samengesteldewerkwoorden(klemtoon) Nieuwewerkwoorden Oefeningen Les Woordenschat Samengesteldezelfstandigenaamwoorden Woordenmetmeerderebetekenissen Nieuwewerkwoorden Oefeningen Les Woordenschat Voegwoorden Woordvolgorde Dejuistevertalingvoordenken/vinden/zoeken/bieden Uitdrukkingen(3)/uitroepen Uitdrukkingen(4)/spreekwoorden Nieuwewerkwoorden Oefeningen Les Woordenschat Oefeningen Antwoordenopdeoefeningen vi

5 Les&1& Het&Zweeds:&Alfabet&en&uitspraak&(1)& HetZweedsheefthetzelfdealfabetalshetNederlands,opdeklinkerså,äenöna.Bijde klinkershangtdeuitspraakafvanhetfeitofdezekortoflangis.alsbasisregelgeldtdat eenklinkerkortisalshijwordtgevolgddoormeerdanéénmedeklinker.tevensiseen klinkerkortalsdezegevolgdwordtdooreenj. Bijdemedeklinkerswordteenonderscheidgemaakttussenstemhebbendeenstemloze medeklinkers.bijdestemhebbendemedeklinkerswordendestembandengebruiktomhet geluidtemaken,bijstemlozemedeklinkersniet. DestemlozemedeklinkerszijninprincipehetzelfdealsinhetNederlands,ditzijnnamelijk demedeklinkersuithetezelsbruggetje tkofschip:det,k,f,senp,maarmetuitzondering vandech.inbeidetalenishierlaterdexaantoegevoegd. klinkers kort of lang voorbeeld Zweeds voorbeeld a kort kat (NL) katt (kat) a lang father (EN) bra (goed) e kort pen (NL) penna (pen) e lang breed (NL) brev (brief) e onbeklemtoond de (NL) pojke (jongen) i kort niet (NL) flicka (meisje) i lang bier (NL) bil (auto) o kort bloem (NL) blomma (bloem) o kort sok (NL) zie 1 dotter (dochter) o lang boer (NL) bok (boek) o lang zoon (NL) zie 1 son (zoon) u kort dun (NL) zie 2 hund (hond) u lang duur (NL) hus (huis) y kort füllen (DU) zie 3 nyckel (sleutel) y lang füllen DU) zie 3 ny (nieuw) å kort sok (NL) stång (stang) å lang zoon (NL) båt (boot) ä kort bed (NL) häst (paard) ä kort (voor r ) wel (NL) färg (kleur) ä lang bed (NL) langer aanhouden träd (boom) ä lang (voor r ) flair (NL) bär (bes) ö kort öffnen (DU) höst (herfst) ö kort (voor r ) oeuvre (FR) korter aanhouden björn (beer) ö lang zeur (NL) öga (oog) ö lang (voor r ) oeuvre (FR) öra (oor) 1

6 Letop: 1. Deo2klankkomtbeperktvoor,namelijkineenaantalvaakgebruiktewoordenen eenaantalleenwoorden. 2. Ditisslechtseenbenaderingvandeklank;dezeziteigenlijkmeertusseneenoe2 eneu2klankin. 3. Ditisslechtseenbenaderingvandeklank;dezeziteigenlijkmeertusseneenie2 enuu2klankin. Voordeuitspraakvanenkelemedeklinkersishetvanbelangofdedaaropvolgendeklinker hardofzachtis.dehardeklinkerszijna,o,uenå,dezachteklinkerszijne,i,y,äenö. Medeklinkers voorbeeld Zweeds voorbeeld Aanvullende opmerking b klubb (club) ook aan eind van een woord stemhebbend c sok (NL) centrum (centrum) voor e, i en y c kat (NL) container (container) overige situaties d stad (stad) ook aan eind van een woord stemhebbend f familj (familie, gezin) g jas (NL) Sverige (Zweden) voor zachte, beklemtoonde klinker g goal (EN) gata (straat) overige situaties h hus (huis) j jag (ik) k meisje (NL) kött (vlees) voor zachte klinker k kat (NL) katt (kat) overige situaties / hard uitgesproken l kall (koud) dunne l m morot (wortel) n utan (zonder) p potatis (aardappel) hard uitgesproken q squash (courgette) r ros (roos) meer rollend dan de Nederlandse r s stor (groot) scherper uitgesproken dan de Nederlandse s t liten (klein) hard uitgesproken v wel (NL) varm (warm) w kiwi (kiwi) x lax zalm z zink (zink) scherper uitgesproken dan de Nederlandse z 2

7 Voordemedeklinkersp,kentgeldtverderdatzeeenzogenaamde aspiratie krijgenals zevooreenklinkerstaan.zewordendangevolgddooreenh2klank,vergelijkbaarmet bijvoorbeeldhetwoord"thin"inhetengels.delettersq,wenzkomenergweinigvoorin hetzweeds. Deuitspraakvanbepaaldecombinatiesvanmedeklinkersplusenkele uitzonderingsgevallenwordenbehandeldinles3. Klemtoon& HetZweedsiseenerg zangerige taalwaarbijmeerderewoordenineenzinkunnen wordenbeklemtoond.daarnaastheefthetzweedstweemanierenomeenklemtoonte leggen:hetzogenaamdeacuutaccentenhetgravisaccent.hetacuutaccentkomtovereen metwatwijinhetnederlandsookkennen:éénlettergreepineenwoordwordt beklemtoond.hetgravisaccentisechtereendubbelaccent,waarbijdestemlichtjesdaalt aanheteindevanhethoofdaccent,omweeromhoogtegaanvoorhetbijaccent. Hetisvrijwelonmogelijkomaantegevenwanneerwelkaccentwordtgebruikt,maar enkelehoofdregelszijn: Alsbijeenwoorddatbestaatuitmeerderelettergrependeeerstelettergreep beklemtoondis,danvolgtmeestaleengravisaccentineenvandevolgende lettergrepen. Alsbijeenwoorddatbestaatuitmeerderelettergrependeeerstelettergreep echternietbeklemtoondis,danheefthetwoordinprincipemaaréénklemtoon (hetacuutaccent). Werkwoordenmetdeuitgang 2er indetegenwoordigetijdkrijgenindievorm eenacuutaccent.ditgeldtechteralleenalszenietzijnsamengesteld. Uitspraak&beluisteren?& Ganaardewebsitewww.lesexpres.nl/zweedsomdeuitspraakvanallewoordeninde cursustebeluisteren. Germaanse&taal& HetZweedsbehoorttotdeGermaansetalen,netalshetNederlands.VeelZweedse woordenlijkendusredelijkopdenederlandseversie,zoalsjealhebtkunnenzienbijde voorbeeldendiebijdeuitspraakzijngegeven.daarnaastzijnerveelleenwoorden overgenomenuithetduits,fransenengels. DeZweedsegrammaticaisoverhetalgemeenvrijeenvoudig,netalsdatvandeoverige Noord2GermaanseofwelScandinavischetalen(Deens,Noors,IJslandsenFaeröers), waarbijnogeensplitsingkanwordengemaakttussenhetzweeds,deensennoors (vasteland)enhetijslandsenfaeröers(eiland). 3

8 EenvandebelangrijkstekenmerkenvandeScandinavischetalenisdathetbepaald lidwoord(de,het)àchterhetzelfstandignaamwoordwordtgeplakt.eenspecifiek kenmerkvandevasteland2scandinavischetalenisverderdaterbijdewerkwoordenmaar éénvormvoorallepersonenis(pertijd).eenspecifiekkenmerkvandeeiland2 Scandinavischetalenisdateensysteemvannaamvallenwordtgebruikt,vergelijkbaarmet bijvoorbeeldhetduits. Hoewelvooraldevasteland2Scandinavischetalenbehoorlijkopelkaarlijkenquazowel grammaticaenwoordenschat,zittenerbehoorlijkeverschillenindeuitspraakenverstaan descandinaviërselkaarmaarmoeilijk.hetfinsistrouwenseengeheelapartetaal,maarin FinlandishetZweedsnaasthetFinsweleenofficiëletaal. 4

9 Les&2& Woordenschat& en bil ett träd en sångare en penna en bok en tidning en lektion ett rum en pojke ett hus en avdelning en station en flicka ett brev en lärare en blomma en hund ett bär en gata en kanin en häst bra een auto een boom een zanger een pen een boek een krant een les een kamer een jongen een huis een afdeling een station een meisje een brief een leraar een bloem een hond een bes een straat een konijn een paard goed en klubb een club ett kök een keuken en affär een winkel ett museum een museum en båt een boot ett centrum een centrum en potatis een aardappel en katt een kat en nyckel een sleutel en familj een familie, gezin en plan een plan tyska Duits (taal) ny nieuw stor groot te thee nederländska Nederlands (taal) gammal oud liten klein mjölk melk Sverige Zweden kall utan svenska dålig varm kaffe att hitta att ringa att må att vara att hälsa på att utföra att sitta att ha att tala att hälsa att behöva att dricka att titta att köpa att bo att skriva koud zonder Zweeds (taal) slecht warm koffie vinden bellen, opbellen zich voelen zijn bezoeken uitvoeren zitten hebben praten, spreken begroeten nodig hebben drinken kijken kopen wonen schrijven & Zelfstandig&naamwoord&(1)& Zelfstandigenaamwoordenzijnwoordenomdingenmeeaanteduidenenwaarjebijna altijdeenlidwoordvoorkuntzetten.inhetzweedszijndezelfstandigenaamwoorden ingedeeldinonzijdigeenniet2onzijdigewoorden.indezelesbehandelenwealleende onbepaaldevormenkelvoud( een ).DeonzijdigewoordenkrijgeninhetZweedshet onbepaaldlidwoordett,endeniet2onzijdigewoordenhetonbepaaldlidwoorden.een overzicht: lidwoord en zelfstandig naamwoord Zweeds Nederlands Zweeds Nederlands en pojke een jongen ett hus een huis en flicka een meisje ett brev een brief en bil een auto ett träd een boom 5

10 ErzijninhetZweedsongeveer3xzoveelen2woordendanett2woorden.Indeloopvande cursusgajevanzelfaanvoelenofeenwoordonzijdigofniet2onzijdigis,maarhierbijalvast enkelerichtlijnen: Woordendieeindigenop ingzijn(vrijwel)altijden2woorden Woordendieeindigenop arezijn(vrijwel)altijden2woorden(vaakberoepen e.d.) Woordendieeindigenop ionzijn(vrijwel)altijden2woorden Woordendieeindigenop azijnmeestalen2woorden Woordendieeindigenop umzijn(vrijwel)altijdett2woorden enkele voorbeelden Zweeds Nederlands Zweeds Nederlands en tidning een krant en station een station en avdelning een afdeling en blomma een bloem en lärare een leraar en penna een pen en sångare een zanger ett rum een kamer en lektion een les ett museum een museum Deuitspraakvanwoordenmeteenmedeklinkercombinatie(bijlektionenstation)wordt behandeldindevolgendeles. Persoonlijk&voornaamwoord&(1)& Indezelesbehandelenwehetpersoonlijkvoornaamwoordalsonderwerpvaneenzin: Zweeds Nederlands Zweeds Nederlands jag ik vi wij du jij ni jullie han hij hon zij (enkelvoud) de zij (meervoud) den het (en-woorden) det het (ett-woorden) Letopdeuitspraak.Bijhan,honendenisdeklinkerkort,deheefteengeheelafwijkende uitspraak. Devoornaamwoordendenendetwordengebruiktbijdierenendingenenzijndus afhankelijkvanhetgeslachtvanhetzelfstandignaamwoorddateropvolgt.bijdeoverige voornaamwoordenwordtalleengekekennaardepersoondiehetonderwerpvandezin vormt. HetwoordnikanookgebruiktwordenvoordebeleefdheidsvormU,maarinZweden wordtmeestalgewoondugebruikt. 6

11 Werkwoorden&(1)& Omeenzintekunnenmakenmeteenpersoonlijkvoornaamwoordeneenzelfstandig naamwoord,hebbenweookeenwerkwoordnodig.inhetzweedswordenhierbij4 groepenonderscheiden: werkwoorden groep onbepaalde wijs tegenwoordige tijd 1 eindigt op -a eindigt op -ar 2 eindigt op -a eindigt op er / eindigt op r 3 eindigt niet op a eindigt op -r 4 eindigt op -a eindigt op -er Indeonbepaaldewijswordthetwerkwoordaltijdvoorafgegaandoorhetwoordatt,wat vergelijkbaarismethetengelse"to".enindetegenwoordigetijdeindigteenwerkwoord altijdop"r". Bijgroep2geldtdatalshetwerkwoordeindigtop raof ladevervoegingvande tegenwoordigetijdgelijkisaandeonbepaaldewijsminusdea(ditheetookweldestam vanhetwerkwoord). Erismaaréénvormvoorallepersonen(pertijd),dusdevervoegingvanhetwerkwoord geldtvoorallepersoonlijkevoornaamwoordendieindezeleszijngenoemd. enkele voorbeelden groep Nederlands woord Zweeds woord Tegenwoordige tijd 1 praten, spreken att tala talar 1 kijken att titta tittar 1 vinden att hitta hittar 2 kopen att köpa köper 2 bellen, opbellen att ringa ringer 2 uitvoeren att utföra utför 2 nodig hebben att behöva behöver 3 wonen att bo bor 3 zich voelen att må mår 4 schrijven att skriva skriver 4 zitten att sitta sitter 4 drinken att dricka dricker Voorbeeldzinnen: Honköperenpenna.=Zijkoopteenpen. Jagmårbra.=Ikvoelmegoed. DetittarpåTV.=ZijkijkenTV. Vitalarsvenska.=WijsprekenZweeds. Hanutförenplan.=Hijvoerteenplanuit. 7

12 WezienmeteenalenkelebijzonderhedenvanhetZweeds: WoordendieinhetNederlandswederkerendzijn( zich ),zijnditinhetzweeds nietperse. Als kijkennaar bedoeldwordt,gaatditinhetzweedsaltijdmethetvoorzetsel på. InhetZweedswordteentaalzonderhoofdlettergeschreven. Bijsamengesteldewerkwoordenzoals uitvoeren blijfthetvoorvoegselbijhet werkwoordstaan.ditsoortwoorden,waarhetzogenaamdepartikelvastaanhet werkwoordzit,wordenonscheidbaresamengesteldewerkwoordengenoemd.er zijnookwerkwoordenwaarhetpartikellosachterhetwerkwoordstaat,zoals bijvoorbeeldatthälsapå(bezoeken2voornamelijkvanpersonen).ditzijnde scheidbaresamengesteldewerkwoorden.vaakbestaathetwoordookzonder partikel,maarheeftdaneenanderebetekenis.zobetekentatthälsabegroeten. Letop:atttittapåisgeenscheidbaarwerkwoord,ditisgewooneenwerkwoord dattoevalligincombinatiemeteenvoorzetselwordtgebruikt. HetgrootstedeelvandeZweedsewerkwoordenvaltindeeerstegroep.Sowiesovallen hierinallewerkwoordendieeindigenop era.ingroep3vallendeminstewerkwoorden. Deeerste3groepenbevattendezogenaamdezwakkewerkwoordenendelaatstegroepde sterkewerkwoorden.netalsinhetnederlandshebbensterkewerkwoordenvaakeen klinkerwisselindeverledentijd.demeestewoordenuitgroep4hebbenwelenige regelmaat,enwordenineenlaterelesonderverdeeldin5subgroepen.deoverige woordenuitdezegroepwordenvoordezecursusaangegevenalsgroep5(onregelmatig). Zoalsinveeltalenzijndewoorden zijn en hebben onregelmatig.inhetzweedsisde vervoegingindetegenwoordigetijdalsvolgt: de werkwoorden zijn en hebben groep Nederlands woord Zweeds woord Vervoeging tegenwoordige tijd 5 zijn att vara är 5 hebben att ha har Voorbeeldzinnen: Hanärlärare.=Hijisleraar. Duharbil.=Jijhebteenauto. HiervaltopdatinhetZweedsveelmindervaakeenonbepaaldlidwoordwordtgebruikt daninhetnederlands.bijvoorbeeldalshetgaatomhetaanduidenvanbezitofvanberoep, wordthetlidwoordoverhetalgemeenweggelaten. 8

13 Oefeningen& 2.1.&zelfst.nw.&en&onbepaald&lidwoord& Vertaalzelfst.nwenonbepaaldlidwoord: 1. een krant 2. een straat 3. een brief 4. een keuken 5. een bloem 6. een hond 7. een aardappel 8. een kamer 9. een winkel 10. een bes 2.2.&persoonlijk&voornaamwoord& Vertaalhetpersoonlijkvoornaamwoord: 1. jullie 2. ik 3. het (ett-woord) 4. jij 5. zij (enkelvoud) 6. zij (meervoud) 7. het (en-woord) 8. hij 9. wij 2.3.&werkwoorden& Vertaal: 1. jij praat 2. zij drinken 3. ik ben 4. hij kijkt 5. jij belt op 6. wij wonen 7. jullie zitten 8. ik voel me goed 9. zij hebben 10. zij koopt 2.4.&vertaal&naar&het&Nederlands& 1. Ni dricker kaffe. 2. Vi behöver en nyckel. 3. De behöver ett kök. 4. Han köper en tidning. 5. Han hittar en penna. 6. Du skriver ett brev. 7. Hon har katt. 8. Jag talar nederländska. 9. Han är sångare. 10. Jag utför en plan. 2.5.&vertaal&naar&het&Zweeds& 1. Ik koop een boot. 2. Hij bezoekt een gezin. 3. Wij spreken Duits. 4. Jullie vinden een huis. 5. Ik drink koffie zonder melk. 6. Jij drinkt thee. 7. Zij schrijft een boek. 8. Zij hebben een hond. 9. Wij hebben een pen nodig. 10. Wij voelen ons goed. 9

14 Les&4& Woordenschat& en kvinna en kudde en vinter ett finger en ros en handske en syster en botten en våg en fågel en dotter en morgon en kyckling en himmel en moder en afton en sommar ett vin en banan en veterinär en säng ett batteri en apelsin en enhet en dag ett bageri en byggnad een vrouw een kussen een winter een vinger een roos een handschoen een zus een bodem een golf een vogel een dochter een ochtend een kip een hemel een moeder een avond een zomer een wijn een banaan een dierenarts een bed een batterij een sinaasappel een eenheid een dag een bakkerij een gebouw en vänskap en eftermiddag ett land en månad en serie en vistelse en sås en son en stad en tå en kund en tand en rand en ko en fest en brand en fot en gäst en natt en hand en rot en stång en bonde ett bi en svarande en strand en möbel een vriendschap een middag een land een maand een serie een verblijf een saus een zoon een stad een teen een klant een tand een rand een koe een feest een brand een voet een gast een nacht een hand een wortel een stang een boer een bij een gedaagde een strand een meubel ett huvud en gående en nöt en psykiater ett öga en elektriker en bokstav ett knä ett öra en liter en läsk en mus att ta att göra en mil en gås att gå att veta en broder att se att stå att kunna en fader att ge att få att vilja een hoofd een voetganger een noot (eetbaar) een psychiater een oog een elektricien een letter een knie een oor een liter een frisdrank (inf.) een muis nemen doen een Zweedse mijl (10 km) een gans gaan, lopen weten een broer zien staan kennen, kunnen een vader geven krijgen, mogen willen Zelfstandig&naamwoord&(3)& Wezijnaanbelandbijdemeervoudsvormvanhetzelfstandignaamwoord.Ditiseen onderdeelvandezweedsegrammaticadatbestaatuiteenheleboelregels,maarhelaas ookuitdiverseuitzonderingen.latenweeensbeginnenmetde5groepenwaarinde woordenzijnintedelen: indeling in 5 groepen Groep Meervoudsuitgang en-woorden of ett-woorden 1 -or alleen en-woorden 2 -ar alleen en-woorden 3 -er zowel en-woorden als ett-woorden 4 -n alleen ett-woorden 5 - zowel en-woorden als ett-woorden 17

15 Vervolgensgaanwepergroepkijkenwatvoorsoortwoordenhierinvallen,enwenoemen demeestvoorkomendeuitzonderingen.indezelesbehandelenwealleendeonbepaalde vorm,duszonder de of het ervoor. Groep&1& Ditisdegemakkelijkstegroep,wanthierinvallenalleendeen2woordenmetdeuitgang2a. Bijdemeervoudsvormingwordtdeuitgang2avervangendoordeuitgang2or: Volgens de regels Voorbeelden: flicka (meisje) flickor skola (school) skolor kvinna (vrouw) kvinnor Uitzonderingen Eindigt niet op -a: ros (roos) rosor våg (golf) vågor Groep&2& Indezegroepvallenalleen2woordenmetdeuitgang2ing: Volgens de regels Voorbeelden: Uitzonderingen Geen uitzonderingen. tidning (krant) tidningar kyckling (kip) kycklingar Daarnaastzittenindezegroepveelen2woordenmettweelettergrependieeen onbeklemtoondeuitgang2e,2el,2er,2enhebben.deonbeklemtoonde e valthierbijwegin hetmeervoud: Volgens de regels Voorbeelden: pojke (jongen) pojkar kudde (kussen) kuddar Uitzonderingen Geen onbeklemtoonde e: handske (handschoen) handskar Voorbeelden: nyckel (sleutel) nycklar fågel (vogel) fåglar Er valt ook een medeklinker weg: himmel (hemel) himlar 18

16 Bijbroderenfadergeldtnetalsbijdiverseanderewoordendieeengezinslidaanduiden, daterookeenkortereversiebestaat:broderwordtbror,faderwordtfarenmoder wordtmor. Danblijfteengrootaantalett2woordenoverdieonveranderdblijveninhetmeervoud. Aangeziendewoordendieeindigenopeenklinkeralverdeeldzittenovergroep3en4, blijvenvoordezegroepdewoordenoverdieeindigenopeenmedeklinker: hus (huis) hus bord (bord) bord centrum (centrum) centrum fönster (raam) fönster Enkele&onregelmatige&werkwoorden&(2)& Indezelesenkeleveelgebruiktewerkwoordendieookindetegenwoordigetijdenigszins onregelmatigzijn: werkwoorden enigszins onregelmatig Groep Nederlands woord Zweeds woord Tegenwoordige tijd 5 zien att se ser 5 geven att ge ger 5 nemen att ta tar 5 gaan att gå går 5 staan att stå står 5 krijgen att få får 5 doen att göra gör 5 weten att veta vet 5 kennen att kunna kan Vansommigewoordenbestaanookeenlangereversiezoalsattta/atttaga,maarindeze cursusgebruikenwesteedsdekorte(=meestgebruikte)variant. Enalvastenkelehulpwerkwoorden: enkele hulpwerkwoorden Groep Nederlands woord Zweeds woord Tegenwoordige tijd 5 willen (hulp ww) att vilja vill 5 kunnen (hulp ww) att kunna kan 5 mogen (hulp ww) att få får Hetwerkwoordwaarmeedezewoordenwordengecombineerdstaataltijdinde onbepaaldewijszonderhetvoorvoegselatt: Hanvillköpaenbil.=Hijwileenautokopen. Jagkantalasvenska.=IkkanZweedsspreken. 23

17 Les&9& Woordenschat& lycklig gelukkig att sjunga zingen att lyssna på luisteren naar föräldrar ouders tydlig duidelijk att arbeta werken att skada schaden man men, je vacker mooi ärligen eerlijk gezegd att prata med praten met en spindel een spin ärlig eerlijk tydligen blijkbaar att vara rädd bang zijn voor för ett beslut een besluit, beslissing i tid op tijd socker suiker grädde room buljong bouillon färsk vers, fris en sida een kant, zijde tillsammans samen olja honung rosmarin ett folk peppar smör senap om salt mjöl vinäger att baka att grilla att blanda att röra att steka att koka att krydda att hacka att sätta på att skära en kastrull olie honing rozemarijn het volk, de mensen peper boter mosterd of (in vragende zin) zout meel azijn bakken grillen mengen roeren braden, bakken koken, tot een kookpunt brengen kruiden hakken aanzetten snijden een steelpan att tina ontdooien att skala schillen att sätta in inzetten, plaatsen att ångkoka stomen (van eten) att hälla gieten, schenken att lägga leggen vispgrädde slagroom en ingrediens een ingrediënt så att zodat att vara klar klaar zijn en skärbräda een snijplank en skiva een plakje, sneetje all alle att smaka gott goed smaken en grad een graad (temperatuur) en stekpanna een braadpan, en klyfta efter en visp koekenpan een teentje (knoflook) na (tijd) een garde Bijwoord&(1)& Bijvoeglijkenaamwoordenkunnenalleenietszeggenoverzelfstandigenaamwoorden. Bijwoordendaarentegenkunnenietszeggenoverwerkwoorden,bijvoeglijke naamwoorden,anderebijwoordenofeenhelezin.bijwoordenzijnintedelenintwee groepen:bijwoordendiezijnafgeleidvanbijvoeglijkenaamwoordenenbijwoordendie nietzijnafgeleidvaneenbijvoeglijknaamwoord.indezelesgaanwedezeeerstegroep bekijken: Bijwoorden Bijv. naamwoord Bijwoord (zegt iets over werkwoord) Bijwoord (zegt iets over een hele zin) vacker (mooi) vackert hård (hard) hårt ärlig (eerlijk) ärligen (eerlijk(gezegd)) lycklig (gelukkig) lyckligtvis (gelukkig) tydlig (duidelijk) tydligt tydligen (blijkbaar) 47

18 Naastvackerkennenweookhetwoordskönalsvertalingvan mooi (uitles3).inhet Zweedswordtskönvooralgebruiktvoorsituaties,bijvoorbeeld mooiweer.daarnaast wordthetookgebruiktomaantegevendatietscomfortabelofprettigis,bijvoorbeeldeen bankdielekkerzit.hetwoordvackerheeftmeerbetrekkingopuiterlijkeschoonheid, bijvoorbeeldvaneenpersoon. Zoalsjezietwordendebijwoordendieietszeggenovereenwerkwoord(ofbijvoeglijk naamwoord/anderbijwoord)gevormddooreen2tachterdebasisvanhetbijvoeglijk naamwoordtezetten.dezekomtdusovereenmetdeett2vormvanhetbijvoeglijk naamwoord,inclusiefdeuitzonderingsregelsdiedaarvoorgelden. Voordebijwoordendieietszeggenovereenzingeldtdatzealleenkunnenworden afgeleidvanbijvoeglijkenaamwoordendiedeuitgang2lighebben.daarwordtdanofwel2 enofwel2tvisaanvastgeplakt.somszijnbeideuitgangenmogelijk. Erzijnookbijvoeglijkenaamwoordendiezowelkunnenwordenomgevormdnaareen bijwoorddatietszegtovereenwerkwoordalseenbijwoorddatietszegtovereenhelezin, zoalstydlig. Voorbeeldzinnen: Honsjungervackert.=Zijzingtmooi. Hanarbetarhårt.=Hijwerkthard. Jagvetärligeninteomhankommeritid.=Ikweeteerlijkgezegdnietofhijop tijdkomt. Lyckligtviskommerhanitid.=Gelukkigkomthijoptijd. Honpratartydligt.=Zijpraatduidelijk. HonpratartydligenmedSven.=ZijpraatblijkbaarmetSven. Gebiedende&wijs& DegebiedendewijswordtmaarweiniggebruiktinhetZweeds,endanalleennoginde tweedepersoon.wegaanindezelesechtereenreceptbekijken,enhierwordtnogwel gebruikgemaaktvandegebiedendewijs.devormiseenvoudig,wantdezeisaltijdgelijk aandestamvanhetwerkwoord.weherhalennogevenuitles2: Gebiedende wijs Groep Onbepaalde wijs Tegenwoordige tijd 1 eindigt op -a eindigt op -ar 2 eindigt op -a eindigt op -er / -r 3 eindigt niet op -a eindigt op -r 4 eindigt op -a eindigt op -er 5 (onregelmatig) (onregelmatig) 48

19 enbekijkenvervolgenswatdestamvanhetwerkwoordendusookdegebiedendewijsis: Gebiedende wijs Groep Gebiedende wijs Voorbeeld 1 stam = onbepaalde wijs att tala tala 2 stam = onbepaalde wijs -/- a att köpa köp 3 stam = onbepaalde wijs att bo bo 4 stam = onbepaalde wijs -/- a att sjunga sjung 5 (-a) stam = onbepaalde wijs -/- a att komma komm 5 (anders) stam = onbepaalde wijs att ge ge Een&(deel&van&een)&recept& Zweeds& 1. Sättpåugnenpå200grader. 2. Hackavitlökochrosmarinochläggtillsammansienstekpannamedolja. 3. Skalapotatisarna,skärdemiskivorochläggistekpannan. 4. Röromsåattoljankommeråtallasidorpåpotatisarna. 5. Sättiniugnen. 6. Potatisarnaärklaraefterca40a45min. De dubbele constructievoorsättiniwordtuitgelegdineenlatereles. Vertaling& 1. Zetdeovenop200graden. 2. Hakknoflookenrozemarijnenlegsamenineenkoekenpanmetolie. 3. Schildeaardappels,snijdzeinplakkenenlegzeindekoekenpan. 4. Roeromzodatdeolieaanallekantenvandeaardappelskomt. 5. Zetindeoven. 6. Deaardappelszijnklaarnaca.40245min. InhetouderwetseNederlandswerdnogaleensgebruikgemaaktvandezogenaamde aanvoegendewijsinrecepten,zoals menneme.verderkomtdezewijsinhetnederlands somsnogvoorinuitdrukkingenals kostewathetkost of hetzijzo.inhetzweedsisdeze vormvrijwelhelemaalverdwenen,opéénwoordna:vore.ditwordtnogweleens gebruiktindebetekenisvan zouzijn (vanattvara). Men & Omeenalgemeneuitspraaktedoen,wordtinhetNederlandsvaak men of je gebruikt.in hetzweedswordtditman.ditgeldtechteralleenalshetwoordalsonderwerpwordt gebruikt.inhetgevalvaneenlijdendvoorwerpofmeewerkendvoorwerpwordthet woorden(je,iemand)gebruikt.eninhetgevalvaneenbezittelijkvoornaamwoordwordt ditens(iemands).welichtendittoemetvoorbeelden: 49

20 Manärräddförspindlar.=Menisbangvoorspinnen. Manlyssnarintepåsinaföräldrar.=Menluistertnietnaarzijnouders. Detmanintevet,skadareninte.=Watmennietweet,schaadtiemandniet. (Watnietweet,watnietdeert.) Detärensegetbeslut.=Datisiemandseigenbeslissing. Somswordtookwelhetwoordfolkgebruiktom men of demensen tevertalen.hier moetvervolgenseenmeervoudsvormwordengebruikt: Folkärräddaförspindlar.=Menisbangvoorspinnen./Mensenzijnbangvoor spinnen. Werkwoorden&in&verleden&tijd&(1)& Indezelesbehandelenwedeonvoltooidverledentijd(o.v.t.)vandewerkwoordenuit groep1engroep3,aangezienhiergeenuitzonderingeninvoorkomen.deoverigegroepen enhetgebruikvandeverledentijdvolgenindekomendelessen.latenweeensbeginnen metdewerkwoordenwaarweinles2meezijnbegonnen: Werkwoorden in verleden tijd Nederlands ww Zweeds ww o.v.t voltooid deelwoord praten, spreken att tala talade talat kijken att titta tittade tittat vinden att hitta hittade hittat wonen att bo bodde bott zich voelen att må mådde mått Zoalsjekuntzienkrijgendewerkwoordendevolgendeuitgangen: Werkwoorden in verleden tijd Groep 1 Groep 3 Onvoltooid verleden tijd: stam + de Voltooid deelwoord: stam + t Onvoltooid verleden tijd: stam + dde Voltooid deelwoord: stam + tt VerdergeldtdathetvoltooiddeelwoordinhetZweedsalleenvervoegdkanwordenmet atthaditintegenstellingtothetnederlandswaarwezowelkunnenvervoegenmet hebben en zijn.(inhetzweedsisattvaraeenkoppelwerkwoord,enditwordtineen laterelesbehandeld.)enkelevoorbeelden: Jagharhittatminnyckel.=Ikhebmijnsleutelgevonden. ViharbottiStockholm.=WijhebbeninStockholmgewoond. 50

21 Deanderewerkwoordenuitgroep1diewetotenmetdezelesgeleerdhebbenzijn: werkwoorden groep 1 Werkwoord o.v.t. voltooid deelwoord Werkwoord o.v.t. voltooid deelwoord att hälsa hälsade hälsat att sluta slutade slutat att spela spelade spelat att skada skadade skadat att arbeta arbetade arbetat att skala skalade skalat att regna regnade regnat att baka bakade bakat att snöa snöade snöat att blanda blandade blandat att laga lagade lagat att grilla grillade grillat att tvätta tvättade tvättat att tina tinade tinat att betala betalade betalat att hacka hackade hackat att koppla av kopplade av kopplat av att krydda kryddade kryddat att lyssna lyssnade lyssnat att koka kokade kokat att prata pratade pratat att smaka smakade smakat att börja började börjat Bijatthälsakunjeachterelkevormpåzetten,dus:hälsadepåenhälsatpå.Iets vergelijkbaarsgeldtvoorattkoka.daarkunjeångvoorzetten:ångkokadeenångkokat. Attkokaheefttweevormenvoordeverledentijd.Deanderevormzienweindevolgende les(groep2). Oefeningen& 9.1.&bijwoord&afleiden& Vanwelkbijvoeglijknaamwoord(basisvorm)ishetbijwoordafgeleid? 1. utmärkt 2. lyckligtvis 3. ärligen 4. dåligt 5. duktigt 6. gott 7. lätt 8. naturligtvis 9. verkligen 10. viktigt 9.2.&gebiedende&wijs& Vervoegindegebiedendewijs: 1. att läsa 2. att säga 3. att göra 4. att ta 5. att arbeta 6. att titta 7. att hälsa 8. att ringa 9. att äta 10. att grilla 51

22 Uitdrukkingen, een beetje afwijkend Uitdrukking Betekenis Letterlijke vertaling att hamna i en ond cirkel in een vicieuze cirkel terechtkomen in een boosaardige cirkel terechtkomen att ta tjuren vid hornen de koe bij de horens vatten de stier bij de horens nemen att lätta sitt hjärta zijn hart luchten zijn hart lichter maken att sitta som på glödande kol op hete kolen zitten als op gloeiende kolen zitten att tjäna pengar som gräs geld als water verdienen geld als gras verdienen att rulla tummarna duimendraaien de duimen rollen att kasta pengarna i sjön geld over de balk gooien/smijten geld in de zee gooien att ha ett finger med i een vinger in de pap hebben een vinger in het spel hebben spelet att reta sig gul och blå zich groen en geel ergeren je geel en blauw ergeren att spela under täcket med onder één hoedje spelen met onder de deken spelen met att köpa grisen i säcken een kat in de zak kopen het varken in de zak kopen att ta någonting med en iets met een korreltje zout nemen iets met een snufje zou nemen nypa salt att bita i gräset in het stof bijten, in het zand bijten in het gras bijten att gjuta olja på elden olie op het vuur gooien olie op het vuur gieten att köpa på krita op de pof kopen op krijt kopen att prata bredvid munnen zijn mond voorbij praten (uit de naast de mond praten school klappen) att ta sig en tupplur een dutje doen (een uiltje knappen) een dutje nemen att bringa någon ur iemand van zijn stuk brengen iemand uit zijn zelfbeheersing fattningen brengen att hålla i trådarna de touwtjes in handen hebben de draden vasthouden Naast hetmeer heeftsjönookdebetekenis dezee.enkijknogeensnaarles3alsjeniet meerpreciesweetwaarombijmundenwordtverdubbeldinhetmeervoud. Uitdrukkingen, zeer afwijkend Uitdrukking Betekenis Letterlijke vertaling att prata om väder och over koetjes en kalfjes praten over weer en wind praten vind att ha tummen mitt i handen twee linkerhanden hebben de duimen in het midden van de handen hebben att stå under toffeln onder de plak zitten onder de pantoffel staan att vara uppe i smöret goed in de slappe was zitten, er op in de boter zijn warmpjes bij zitten att gå åt som smör i solsken als warme broodjes over de toonbank gaan als boter in zonneschijn verbruikt worden att passa som hand i handske als gegoten zitten passen als hand in handschoen 129

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Les 3 Ik leer Nederlands

Les 3 Ik leer Nederlands 00:00 12:32 12/11/14 1 Ik leer Nederlands heeft 16 bladzijden. de bladzijde = de pagina Dag Mohammed. Goedemorgen, Anita. Anita is een voornaam van een vrouw. 00:43 13:13 Wat is goed of goede en wat is

Nadere informatie

Sverige och Nederländerna. Zweden en Nederland THE SWEDISH INSTITUTE

Sverige och Nederländerna. Zweden en Nederland THE SWEDISH INSTITUTE Sverige och Nederländerna Zweden en Nederland THE SWEDISH INSTITUTE Inleiding Inledning Waar wij bekend om staan? Aarzeling Dat we de kaasschaaf hebben uitgevonden? Gelach. Nee, even serieus. We staan

Nadere informatie

verschillen: die & deze // dit & dat...

verschillen: die & deze // dit & dat... verschillen: die & deze // dit & dat... ROC van Amsterdam educatie ROC van Amsterdam verschillen: die & deze // dit & dat... mooi lelijk snel langzaam groot klein winter zomer aan uit kort lang zoet zuur

Nadere informatie

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Zwart op wit - Janique Vanderstocken 2 Referentiewoorden 1. ik 5 2. lat 13 3. map 25 4. lees 37 5. raam 51 6. pen 65 7. gom 79 8. vier 93 9. doos

Nadere informatie

TAALBIJLAGE. Grammaticale struikelstenen

TAALBIJLAGE. Grammaticale struikelstenen TAALBIJLAGE 2 Grammaticale struikelstenen 2 DINSDAG 26 OKTOBER 2010 HONDERD TAALKUNDIGE H et einde van de standaardtaal is de titel van een boek waarmee Joop van der Horst in 2008 een steen in de taalkundige

Nadere informatie

Level 2. Curriculum Text. Texto del curso Texte du cours Kursinhalt Testo del corso. Holandés. Olandese. Curriculum Text.

Level 2. Curriculum Text. Texto del curso Texte du cours Kursinhalt Testo del corso. Holandés. Olandese. Curriculum Text. Nederlands Curriculum Text Level 2 dutch Level 2 Dutch Holandés Néerlandais Niederländisch Olandese Curriculum Text Texto del curso Texte du cours Kursinhalt Testo del corso RosettaStone.com RosettaStone.co.uk

Nadere informatie

1. HET VERBUM = DE ACTIE

1. HET VERBUM = DE ACTIE 1. HET VERBUM = DE ACTIE 1 1.1. HET PRESENS (O.T.T) OEFENING A: Gebruik de juiste vorm van hebben of zijn in het presens. 1) Ik heb een auto. 2) Jenny moe. 3) je daar? 4) Karel werk. 5) Paul een schilder.

Nadere informatie

- je kan me wat - module 6. docere delectare movere. je kan me wat nt2taalmenu.nl module 6. tekeningen -

- je kan me wat - module 6. docere delectare movere. je kan me wat nt2taalmenu.nl module 6. tekeningen - - je kan me wat - module docere delectare movere je kan me wat nt2taalmenu.nl module tekeningen - 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 2 3 4 5 7 8 9 10 je kan me wat nt2taalmenu.nl module 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 2 3 4

Nadere informatie

Schrijf de woorden op. brugkla er re enmachine ch colade brievenbu en a elmoes wa erschade bel ning e endig achter ver vergi ing n vember pla eland

Schrijf de woorden op. brugkla er re enmachine ch colade brievenbu en a elmoes wa erschade bel ning e endig achter ver vergi ing n vember pla eland molen mollen Schrijf de woorden in de goede rij. kippenvel rekensommen overwinnen fazant collectie hoffelijkheid tekenfiguur publiciteit assistent regisseur arrogant gifkikker ademhalen tomatensaus solliciteren

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

LEMMATICA K 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem

LEMMATICA K 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem LEMMATICA K 1 = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem = antoniem «= complement ^ = hypero- & hyponiemen = nadere specificatie

Nadere informatie

WOORDKOMPAS W pagina 1

WOORDKOMPAS W pagina 1 WOORDKOMPAS W pagina 1 de W(ee) van Willem, d e23e letter van ons alfabet, de WA verzekering (zie ook >>verzekering ) De auto van je buurman total loss door je loslopende hond? ± Ja natuurlijk, als je

Nadere informatie

Woorden 1-2-3. Doelgroepen Woorden 1-2-3. Omschrijving Woorden 1-2-3

Woorden 1-2-3. Doelgroepen Woorden 1-2-3. Omschrijving Woorden 1-2-3 Woorden 1-2-3 Het programma Woorden 1-2-3 is gemaakt voor beginnende taalleerders in het basisonderwijs en de basiseducatie. In de drie bestanden worden in totaal ruim 2000 woorden aangeleerd. Omdat de

Nadere informatie

Zing met ons mee. lesmateriaal. Deze vuist op deze vuist (meezingen met liedjes van Harry Bannink) groep 1 en 2

Zing met ons mee. lesmateriaal. Deze vuist op deze vuist (meezingen met liedjes van Harry Bannink) groep 1 en 2 Zing met ons mee Deze vuist op deze vuist (meezingen met liedjes van Harry Bannink) lesmateriaal Illustratie: Noëlle Smit groep 1 en 2 lesmateriaal 2014-2015 concertgebouw.nl/educatie Zing met ons mee

Nadere informatie

Woordenlijst groep 4 Week 1

Woordenlijst groep 4 Week 1 Woordenlijst groep 4 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 woorden. Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 woorden Bij deze woorden kun je de ee, oo en eu niet zo goed horen. Je schrijft ze wel. as bak bal bel bil boom hol

Nadere informatie

Wat doe je zoal op een dag?

Wat doe je zoal op een dag? Wat doe je zoal op een dag? 4 A 's Morgens als ik opsta 1 Nu, straks cd 1-21 Luister naar de dialogen en kruis aan. Wat gaan Michel, Joost en Maria nu doen? Wat gaan ze straks doen? nu straks Michel: televisiekijken

Nadere informatie

In het westen van Nederland worden de huizen Vroeger heiden ze boomstammen de grond in, tegenwoordig

In het westen van Nederland worden de huizen Vroeger heiden ze boomstammen de grond in, tegenwoordig P LEMMATICA P 1 = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN ± = synoniem = antoniem «= complement ^ = hypero- & hyponiemen = nadere specificatie # = andere relaties../..\

Nadere informatie

Krullen en blubbershampoo

Krullen en blubbershampoo Krullen en blubbershampoo 9 8 7 6 5 4 3 2 2004 Tekst: Bette Westera 2004 Omslag- en binnenwerkillustraties: Barbara de Wolf 2007 Voor deze uitgave: Uitgeverij De Fontein, Baarn ISBN 978 90 261 2648 2 NUR

Nadere informatie

Digilemma. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem

Digilemma. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem Digilemma L1 = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem = antoniem «= complement ^ = hypero- & hyponiemen = nadere specificatie

Nadere informatie

B LEMMATICA B 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid

B LEMMATICA B 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid B LEMMATICA B 1 = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem = antoniem «= complement ^ = hypero- & hyponiemen = nadere specificatie

Nadere informatie

WOORDKOMPAS V pagina 1

WOORDKOMPAS V pagina 1 WOORDKOMPAS V pagina 1 vaag/-e Door de mist heen zag je de vage omtrekken van het kasteel. ± Je kreeg alleen een onduidelijke indruk van het grote gebouw. Pas toen de mist was opgetrokken kregen we

Nadere informatie

voorjaar 2010 Uitgave van de Studievereniging voor Scandinavistiek Nordom Sneeuw, ijs & aswolken Thermische warmte Nordom 10 jaar IJzige reizen

voorjaar 2010 Uitgave van de Studievereniging voor Scandinavistiek Nordom Sneeuw, ijs & aswolken Thermische warmte Nordom 10 jaar IJzige reizen voorjaar 2010! Uitgave van de Studievereniging voor Scandinavistiek Nordom! Sneeuw, ijs & aswolken Thermische warmte Nordom 10 jaar! IJzige reizen 1 OMNORDEN voorjaar 2010 In dit blad vind je Voorwoord

Nadere informatie

Szilárd Borbély. De bezitlozen. Is de Messias al vertrokken? vertaald uit het hongaars door mari alföldy

Szilárd Borbély. De bezitlozen. Is de Messias al vertrokken? vertaald uit het hongaars door mari alföldy de bezitlozen Szilárd Borbély De bezitlozen Is de Messias al vertrokken? vertaald uit het hongaars door mari alföldy Lebowski Publishers, Amsterdam 2015 De vertaler ontving voor deze vertaling een projectsubsidie

Nadere informatie

Docentenmateriaal en didactische tips bij De opmaat

Docentenmateriaal en didactische tips bij De opmaat Docentenmateriaal en didactische tips bij De opmaat Algemene didactische tips Luistervaardigheid 1. Laat cursisten eerst de vragen lezen en dan (minimaal 2 keer) naar de tekst luisteren. 2. Bespreek de

Nadere informatie

eten en drinken VoorSprong, spelenderwijs woorden leren... 7 leren praten - taal komt niet vanzelf... 11

eten en drinken VoorSprong, spelenderwijs woorden leren... 7 leren praten - taal komt niet vanzelf... 11 VoorSprong, spelenderwijs woorden leren.......................................................................... 7 ik leren praten - taal komt niet vanzelf.... 11 Activiteit: 1. ik was ook een baby................................................................................

Nadere informatie

Inhoud. Over de auteur... xi. Inleiding... 1

Inhoud. Over de auteur... xi. Inleiding... 1 Inhoud Over de auteur.............................................. xi Inleiding.................................................... 1 Hoofdstuk 1: Hoe zegt u? Japans spreken...................... 7 De

Nadere informatie

Antwoorden Grammatica De sprong

Antwoorden Grammatica De sprong Antwoorden Grammatica De sprong Oefening 1 1. Studeer jij aan de universiteit van Maastricht? 2. Ik vind dat ik een mooi beroep heb. 3. Simone geeft zaterdagavond een feestje. 4. De prijs voor een liter

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren Interview 5-5-2009 met een gehuwde vrouw met 5 kinderen: Int: Hoe gaat het met je? A: Ja, een beetje druk, tijd voor de kinderen, ik heb vijf dochters. Ja, eh, ja eh, mijn oudste dochter is bijna 8, ik

Nadere informatie