POMAR NIEUWS EXTRA. Alle stukken voor de ALV van 13 oktober 2009:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POMAR NIEUWS EXTRA. Alle stukken voor de ALV van 13 oktober 2009:"

Transcriptie

1 POMAR NIEUWS EXTRA Alle stukken voor de ALV van 13 oktober 2009: jaarverslagen wedstrijdleider jaarverslag secretaris financieel jaarverslag begroting oktober 2009

2 POMAR NIEUWS Pomar Nieuws is het officiële orgaan van schaakvereniging Pomar, 62e jaargang nr. 1 Pomar is een schaakvereniging te Rijswijk, opgericht dd 15 december Lidmaatschapskosten per jaar: 86,00 voor senioren, 56,00 voor senior-dubbelleden en 56,00 voor senior-externe leden. Contributie bij voorkeur per jaar op 1 oktober. Inning uitsluitend via girorekening ten name van Schaakvereniging Pomar te Rijswijk. Homepage: Inhoud Voorwoord... 3 Agenda ALV 13 oktober Voorzitter Wedstrijdsecretaris VACANT Berendse, F.N. Dorpskade HS WATERINGEN (0174) (huis) (070) (werk) Notulen ALV 14 oktober Jaarverslag secretaris Financieel Jaarverslag Secretaris Bergers, J. Rigolettostraat VP DEN HAAG Penningmeester / Van der Meer, P.J.A. waarnemend voor- A. Sacharowstraat 11 zitter 2552 HK DEN HAAG (070) Jeugdleider VACANT Toelichting begroting Jaarverslagen wedstrijdleider. 13 Verkiezing bestuursleden Interne en externe competitie Redacteur Nicolaas, H. Roerdompstraat NB DEN HAAG (015) (huis) (070) (werk) (huis) (werk) Opstellingen Pomarteams HSBcompetitie Speelschema Pomarteams HSBcompetitie Algemeen bestuurslid Kauffman, W.F.N. M.L. Kinglaan AI RIJSWIJK (070) Ledenlijst per 1 oktober Clublokaal Sportcentrum De Schilp Schaapweg 4, RIJSWIJK (070) Inleveren kopij volgend Pomar Nieuws: 1 december 2009

3 Voorwoord Hallo allemaal! Het openingsnummer van Pomar Nieuws voor dit nieuwe seizoen ligt voor u. We gaan het zevende seizoen beleven in De Schilp; laten we er met z n allen een mooi en gezellig jaar van maken! Vandaag (29 september) beginnen we met de interne competitie. Volgende week start ook de externe competitie van de HSB. Pomar 1 (gedegradeerd naar de tweede klasse) begint daarin op dinsdag 6 oktober met een thuiswedstrijd tegen Haeghe Ooievaar 3. Pomar 2 begint, ook in de tweede klasse, op maandag 12 oktober met een uitwedstrijd tegen het eerste team van BF/Wassenaar, terwijl Pomar 3 in de derde klasse op dinsdag 20 oktober aantreedt tegen de studenten van Paris 1. Een volledig programma van de externe competitie voor alle teams (inclusief opstellingen) vindt u elders in dit PomarNieuws. Dit PomarNieuws is volledig ingeruimd voor verslagen met betrekking tot de aanstaande Algemene Ledenvergadering op 13 oktober (komt allen!). Als extraatje vindt u ook een bijgewerkte ledenlijst en de opstellingen en het speelschema van de drie Pomarteams in de HSB-competitie. Voor het laatste nieuws verwijs ik uiteraard weer naar onze website: Veel leesplezier! (en vergeet u niet dit PomarNieuws mee te nemen voor de ALV op 13 oktober!) Han Nicolaas 3

4 Agenda Algemene Ledenvergadering Pomar 13 oktober 2009 Datum : 13 oktober 2009 Plaats : De Schilp Aanvang : uur Voorzitter : Perry van der Meer Notulist : Jos Bergers 1. Opening 2. Ingekomen stukken 3. Mededelingen 4. Notulen ALV 14 oktober 2008 (blz. 5) 5. Jaarverslag Secretaris (blz. 8) 6. Jaarverslag Penningmeester (blz. 9) 7. Verslag Kascommissie 8. Verkiezing Kascommissie 9. Begroting (blz. 10) 10. Jaarverslagen Wedstrijdleider (blz. 13) 11. Prijsuitreiking seizoen Verkiezing Bestuursleden (blz. 27) 13. Competitie (interne externe, blz. 28) 14. Pomartoernooi 2009 (28 november) 15. Rondvraag 16. Afsluiting Ad 7 De kascommissie bestond uit de leden: Markus Lohrer Gerbrand Beekman Chris Gerritsen (was reserve, wordt lid) Vanuit de vergadering moet een nieuw reserve lid gekozen worden. Ad 12 Will Kauffman treedt volgens rooster af en stelt zich herkiesbaar. De functie van Voorzitter is nog steeds vacant. Het bestuur is nog op zoek om de vacature Jeugdleider in te vullen. Bestuursschema Naam Bestuursfunctie VACANT Voorzitter X X Frits Berendse Wedstrijdleider X Perry vd Meer Penningmeester X Han Nicolaas Redacteur X Wil Kauffman Algemene zaken X X Jos Bergers Secretaris X 4

5 Notulen Algemene Ledenvergadering Pomar 14 oktober 2008 (agendapunt 4 ALV) 1: Opening Om tien over acht heet Perry iedereen welkom op de Algemene Ledenvergadering. Er volgt een minuut stilte om de overledenen te herdenken. 2: Ingekomen stukken Geen ingekomen stukken. 3: Mededelingen Geen mededelingen. 4: Notulen ALV 09 oktober 2007 Geen op- of aanmerkingen zodat deze definitief worden vastgesteld. 5: Jaarverslag Secretaris Geen op- of aanmerkingen. 6: Jaarverslag Penningmeester De aanwezigen keuren het jaarverslag goed. 7: Verslag Kascommissie Op 23 september 2008 zijn de boeken gecontroleerd. De kascommissie adviseert het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beheer. De vergadering reageert hier positief op. 8: Verkiezing Kascommissie Het kascommissielid G.Slagboom treedt af. Reservelid G. Beekman treedt toe tot de kascommissie en Ch.Gerritsen treedt toe als reservelid tot de kascommissie. De kascommissie bestaat nu uit de volgende leden: Hr. M.Lohrer Hr. G.Beekman Reservelid: Hr. Ch. Gerritsen 5

6 9: Begroting De begroting is gebaseerd op een contributieverhoging van 2,00. De nieuwe folders zijn besteld. Ondanks het verloop is de verenging redelijk stabiel. 10: Jaarverslag Wedstrijdleider Geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag van de wedstrijdleider. De finale van de rapidbeker-competitie is vastgesteld op eind oktober 2008 en zal gaan tussen de heren Ch. Gerritsen en W. van Markenstein. 11: Prijsuitreiking seizoen De wedstrijdleider verontschuldigt zich dat het door diverse omstandigheden niet gelukt is om de wisselbeker in orde te hebben. Dit zal hij alsnog doen in het lopende seizoen. De eindstanden van de interne competitie zijn als volgt: Groep A: Groep B: 1.Hr. G.Beekman 2.Hr. K.Vink 3.Hr. W. van Markenstein 1.Hr. F. van der Elst 2.Hr. P de Man 3.Hr. Chr. Gerritsen Bij de externe competitie worden de topscorers per team beloond met een prijs. Dit zijn: Pomar 3: Hr. L.Tamis Pomar 2: Hr. R. Vissers Pomar 1: Hr. N.Kooij en Hr. G.Beekman. Het snelschaaktoernooi werd gewonnen door de Hr. H.Terpstra die de snelschaakwisselbeker krijgt uitgereikt. 12: Verkiezing Bestuursleden De heren F. Berendse jr. en P. v/d Meer treden volgens rooster af en stellen zich weer herkiesbaar voor een nieuwe periode. Beide heren worden zonder tegenkandidaten herkozen. 13: Competitie (interne externe) De Hr. H.Terpstra geeft uitleg over zijn voorstel om het keizersysteem in te voeren. Na een levendige discussie tussen de aanwezige leden wordt het voorstel niet aangenomen. Het voorstel van de Hr. F. v/d Elst om vier groepen te maken in plaats van twee is niet haalbaar gezien het te geringe aantal leden van Pomar. Vanuit de vergadering komt een voorstel om leden die een aantal keren zonder kennisgeving niet komen opdagen punten in mindering te geven. Het bestuur zal zich hierop beraden. 6

7 Komend seizoen speelt Pomar met drie teams in de HSB-competitie: Pomar 1 speelt 1 e klasse, Pomar 2 speelt 2 e klasse en Pomar 3 in de 3 e klasse. 14: Instructieschaak De Hr. H.Terpstra word bedankt voor het genomen initiatief. Vanuit de vergadering wordt zeer positief gereageerd op de lessen instructieschaak. Waarop de vraag wordt gesteld of de Hr. H.Terpstra door wil gaan met instructieschaak. De Hr. H.Terpstra reageert hier positief op: hij doet het met volle tevredenheid. De kosten zijn fifty-fifty: de helft voor de vereniging en de helft voor de cursisten. 15: Ledenwerving en Ledenbehoud Nadat de nieuwe folders zijn binnengekomen hebben de volgende vrijwilligers aangemeld om deze te gaan verspreiden: Hr. H.Mudde Hr. G.Slagboom Hr. G.Beekman. De Hr. H. Nicolaas heeft samen met de Hr.E. Langelaan (die de website host) een nieuwe opzet voor de website ontwikkeld. Hij gaat proberen om de site bij zoekmachines als Google e.d. goed vindbaar te maken. De Hr. H. Mudde stelt voor om een commissie in te stellen om de communicatie naar buiten toe bevorderen. Vanuit het bestuur wordt hier al aan gewerkt, elk initiatief is uiteraard welkom. 16: Pomar Toernooi 2008 De Hr. R.Vissers promoot met veel enthousiasme het komende Pomartoernooi van De datum voor dit toernooi is vastgesteld op zaterdag 20 december Ook dit jaar worden er weer vrijwilligers gezocht om mee te helpen. 17: Rondvraag De Hr. H. Terpstra vraagt zich af of de A.L.V. niet vóór de start van de competitie plaats kan vinden. Dit geeft helaas problemen met de vakantieperiode en het beschikbaar komen van de benodigde stukken. Het HSB-veteranenkampioenschap zal ook in 2009 door Pomar worden georganiseerd. De start is waarschijnlijk de tweede helft van januari, op de vrijdagavond. 18: Afsluiting Om sluit Hr. P v/d Meer de Algemene Ledenvergadering. Jos Bergers 7

8 Jaarverslag secretaris (agendapunt 5 ALV) Dit is het jaarverslag over het seizoen Het wel en wee van de vereniging is incidenteel verzonden naar het SOR, de Rijswijker, Groot Rijswijk en Radio West. In mei is er een bestuursvergadering geweest waarin de stand van zaken werd besproken. Na een succesvolle schaakinstructie gegeven door Han Terpstra werd nog wel een vervolg gepland maar door ziekte van Han kon deze vervolgsessie niet doorgaan. Het bestuur heeft het afgelopen seizoen één keer vergaderd, en bestaat uit de volgende gekozen leden: Frits Berendse jr.: Wedstrijdleider Jos Bergers : Secretaris Perry vd Meer : Penningmeester / waarnemend voorzitter Han Nicolaas : Redacteur (PomarNieuws en website) Wil Kauffman : Algemeen bestuurslid Bij de HSB-vergadering van afgelopen april kon helaas geen afvaardiging van het bestuur aanwezig zijn. Secretaris Jos Bergers 8

9 Financieel Jaarverslag seizoen 2008/2009 (agendapunt 6 ALV) Resultaat Het boekjaar 2008/2009 is door de vereniging afgesloten met een tekort van 36,57. Dit resultaat wordt positief beïnvloed door het resultaat van het Pomartoernooi Wanneer deze bate buiten beschouwing wordt gelaten bedraagt het resultaat 279,24 negatief. Inkomsten De totale inkomsten van de schaakvereniging lagen in lijn met de begroting. De contributiebaten waren echter lager dan begroot en het resultaat van het Pomartoernooi waren hoger dan begroot. Uitgaven De uitgaven van de schaakvereniging lagen eveneens in lijn met de begroting. De belangrijkste afwijkingen in de uitgaven zijn de lagere kosten van het Pomarnieuws en de hogere propagandakosten. Toelichting reserves De algemene reserve De algemene reserve is gedaald. Het resultaat over het seizoen 2008/2009 van 36,57 is in mindering is gebracht. De materiaalreserve In het seizoen 2008/2009 is de materiaalreserve niet gewijzigd. De toernooireserve In het seizoen 2008/2009 is de toernooireserve niet gewijzigd. Jubileumreserve Aan de jubileumreserve is een bedrag van 2 per lid toegevoegd. De totale toevoeging is 70. 9

10 Toelichting begroting seizoen 2009/2010 (agendapunt 9 ALV) In de begroting is uitgegaan van een gelijkblijvend ledenaantal. De begroting voor het seizoen 2009/2010 is gebaseerd op 38 seniorleden. Hierbij is uitgegaan van een gelijkblijvende contributie. Toelichting begroting Contributies De contributies zijn als volgt begroot: 33 senioren x 86, ,00 3 senior dubbellid 56,00 168,00 1 senior externlid 56,00 56,00 1 senior erelid x 0,00 0, Totaal 3.062,00 Zaalhuur Met de Schilp is een contract afgesloten op basis van een bedrag van 30,00 per avond. Op jaarbasis komt dit exclusief zomerstop en feestdagen neer op 1.350,00 (45 weken). Afdracht HSB De KNSB contributie is licht (2%) gestegen. 33 senioren x 40,48 (was 39,92) 1.335,84 3 senior dubbellid 0,00 0,00 1 senior externlid x 40,48 (was 39,92) 40,48 1 senior erelid x 40,48 (was 39,92) 40, Totaal 1.416,80 (begroot 1.417,00) Rijswijk, oktober 2009 P.J.A. van der Meer (penningmeester) 10

11 Balans 2008/ / / /2008 Vorderingen Vermogen Euro NTO contributies 312,00 156,00 Algemene reserve 1.144, ,30 NTO pomartoernooi 0,00 168,52 Materiaal reserve 902,86 902,86 Voortuitbetaalde huur 0,00 0,00 Toernooi reserve 800,00 800,00 Jubileum reserve 584,00 514,00 312,00 324, , ,16 Geldmiddelen Schulden Giro 284,95 217,98 Contributies 0,00 117,00 Giro Plus 0,49 0,49 Clubblad 50,00 0,00 Giro Ster 3.022,17 Prijzen 118,33 50,00 Overige kosten 37,49 0, , ,64 205,82 167, , , , ,16 11

12 Verlies en winst Resultaat Begroting Begroting 2008/ / /2010 Ontvangsten Euro Euro Euro Contibuties 2.890, , ,00 Rente 14,05 0,00 30,00 Donaties 64,00 0,00 0,00 Instructieschaak (6,00) 0,00 0,00 Pomartoernooi 242,67 PM PM totaal 3.204, , ,00 Uitgaven huur 1.350, , ,00 HSB 1.397, , ,00 Bestuur 0,00 0,00 0,00 Clubblad 50,00 130,00 100,00 Prijzen 138,88 110,00 100,00 Jeugd 0,00 n.v.t. n.v.t. Senioren 24,40 0,00 0,00 Propaganda 130,90 70,00 0,00 KVK 26,14 22,00 25,00 Diversen 53,62 0,00 30,00 Toevoeging reserves Materiaal reserve 0,00 PM PM Toernooi reserve 0,00 PM PM Jubileum reserve 70,00 74,00 70, , , ,00 Winst / verlies (36,57) 0,00 0,00 12

13 Jaarverslagen wedstrijdleider (agendapunt 10 ALV) Verslag interne competitie winterkampioenschap Dit kampioenschap liep over de periode september 2008 tot en met februari Een verslag vindt u hieronder. Het ledenaantal in vergelijking met vorig seizoen (40 deelnemers) was drastisch gedaald en wij eindigden met 35 deelnemers het Winterkampioenschap. Het vertrek van Rob de Jong die met een wereldreis schijnt bezig te zijn met zijn vriendin (er komen berichten binnen uit Los Angeles en Buenos Aires), het trotse vaderschap van John Woestenenk, de onregelmatige diensten van Leonard Tamis, het dramatisch overlijden van onze goede schaakvriend Flip Bal, het stoppen van Rachid Amarouche Saidi en John ten Hoope brachten het ledenaantal omlaag tot 34. Daarentegen kwam Karel Stolte de A-groep versterken door alleen deel te nemen aan de interne competitie. Tijdens dit kampioenschap kregen wij ook te maken met het vertrek van Christian Wind naar Duitsland en het zich terugtrekken van Bob Maas. Ondanks onze fraaie website en de mond-tot-mondreclame blijft het moeilijk nieuwe mensen te interesseren voor actief schaken in verenigingsverband en is er inmiddels veel concurrentie van internetschaak en schaken overdag bij diverse sociëteiten en/of verenigingsgebouwen. Achteraf vind ik het heel jammer dat wij niets met onze folders hebben gedaan om buurt en wijk te mobiliseren voor het schaakspel. Kan zijn dat wij het met zijn allen te druk hebben of dat wij aan het vergrijzen zijn waardoor de animo voor folders verspreiden steeds minder wordt? Het wordt gewoon weer tijd voor Nederlandse successen op Europees of zelfs wereldniveau! Wij missen jeugdkader om jeugd op te leiden of te interesseren zodat wij aangewezen zijn op ander wervingsgebied. A-Groep Na het dubbele succes van Gerbrand Beekman in de vorige edities was het nu Thierry Bieger die overtuigend het kampioenschap voor zich wist op te eisen. Thierry ontwikkelt zich nog steeds beter als schaker en trekt zich goed op aan de vedetten binnen Westland Schaak Combinatie. Naast externe competitie, veel vluggeren en meedoen aan de toernooien waaraan zij deelnemen, verdenk ik hem ervan dat hij ook lessen krijgt. De tweede plek was voor Karel Stolte die ook extern een andere vereniging heeft in de naam van Schaakgenootschap Haagse Toren Vogelwijk: Karel, een fraai debuut! Gerbrand wist achter deze toppers de derde plaats te pakken voor Han Terpstra en Frits Berendse jr. Hans Mudde en Perry van der Meer speelden traditioneel te weinig partijen om hoger te eindigen. Om de groep ten opzichte van B wat evenwichtiger te maken degradeerden Hans Jacobs, Frans van der Elst, Aad van Sas en Piet Berghuis naar B, terwijl er maar twee promotieplaatsen waren voor B-spelers: Wil Kauffman en Jos Bergers. Wat opvalt, is dat als de ranglijst op percentage zou worden beslist, de ranglijst er heel anders zou uitzien. Han Terpstra zou dan stuivertje wisselen met Karel Stolte, Frits jr zou als 9 e eindigen en Hans Mudde als 8 e. 13

14 Eindstand groep A (wintercompetitie) Plaats Naam Punten Perc. Wedstrijden Winst Remise Verlies 1 Thierry Bieger Karel Stolte Gerbrand Beekman Han Terpstra Frits Berendse jr Han Nicolaas Wouter van Markenstein Perry van der Meer Nol Kooij Chris Gerritsen Felix Ferschtman Kees Vink Leo Blaas Ruud Vissers Hans Mudde Peter de Man Galja Ferschtman Piet Berghuis Aad van Sas Frans van der Elst Hans Jacobs B-Groep De B-groep werd fraai gewonnen door Wil Kauffman die op de voet werd gevolgd door Jos Bergers die nu de zware taak wachten om hun plaatsen in de A-groep te gaan verdedigen. Jos scoorde percentueel beter en het hele seizoen wisselde hij en Wil van positie. Er was een knappe derde plaats van Giuseppe Gastaldi vóór Vincent Steemers. Christian Wind en Bob Maas vertrokken tussentijds zodat zij te weinig partijen hebben gespeeld. Gezien het aantal deelnemers in de B groep en het aantal ronden kwam ik er niet onderuit om spelers twee keer tegen elkaar te laten spelen. Een pluim verdient Wim Lut die zijn partijen goed opbouwt maar in de eindfase elke keer iets tekort komt om zijn goede spel te verzilveren. Dat Hans Jongsma het meeste schaakplezier heeft blijkt wel uit zijn gespeelde partijen. Als hij een avond minder dan 20 partijen heeft gespeeld heeft hij geen goede avond gehad. 14

15 Eindstand groep B (wintercompetitie) Plaats Naam Punten Perc. Wedstrijden Winst Remise Verlies 1 Wil Kauffman Jos Bergers Giuseppe Gastaldi Vincent Steemers Tim van Rijswijk Jan Falandt Christian Wind Frits Berendse Sr Paul van Daalen Markus Lohrer Govert Slagboom Hans Jongsma Wim Lut Bob Maas Eindstanden, februari 2009, winterkampioenschap Groep A Groep B Degradatieplaatsen 1. Thierry Bieger 1. Wil Kauffman Piet Berghuis 2. Karel Stolte 2. Jos Bergers Aad van Sas 3. Gerbrand Beekman 3. Giuseppe Gastaldi Frans van der Elst Hans Jacobs Verslag interne competitie zomerkampioenschap Het verslag van dit kampioenschap, dat liep over de periode maart tot en met juni 2009, vindt u hieronder. A-Groep Het zomerkampioenschap werd gespeeld met 34 deelnemers door het al eerder vermelde vertrek van Christian Wind en Bob Maas en de hernieuwde kennismaking met Anton Madian. Wouter van Markenstein vond het weer eens tijd worden voor een kampioenschap en wist de eerste plaats voor zich op te eisen door geen partij te verliezen. Thierry, de winterkampioen kwam nu niet verder dan een 2 e plaats. Dat Thierry en Perry ook geen partij wisten te verliezen en op percentage 2 en 1 zouden worden, mocht de pret niet drukken. Perry maakte er een potje (geen schaakpotje) van door maar 4 partijen te spelen. Ook Nol speelde te weinig partijen voor een hogere klassering en door zijn ziekte kon Han Terpstra maar 3 partijen spelen. Gelukkig heeft hij zich zo hersteld dat hij gewoon weer in de A-groep kan spelen. Frits Jr. verraste positief met een derde plaats maar op percentage zou hij maar een 8 e plaats pakken. De promovendi van het Winterkampioenschap, Wil Kauffman en Jos Bergers, wisten het niet te redden in groep A en moeten samen met Peter de Man weer gaan strijden in de B groep. Han Terpstra speelde buiten mededinging mee door maar drie partijen te kunnen spelen. Er zit een groot verschil in gespeelde partijen in deze groep, enerzijds door de vele afmeldingen, 15

16 anderzijds door de activiteiten (Rapid-bekercompetitie, wedstrijden tegen Den Hoorn) die tussendoor werden gehouden en waarbij de spelers werden beloond met drie (externe) punten. Galja Ferschtman werd de onbetwiste remisekoning(in) door 10 keer gelijk te spelen. Piet Berghuis (in de B-groep) zat haar op de hielen met 9 remises. In het nieuwe seizoen kunnen wij weer een aantal mensen terug verwachten zodat er toch weer een beetje hoop is om een goede en gezonde vereniging te worden. John Woestenenk, Lennard Blaas (vanaf februari), de al eerder genoemde Han Terpstra en ook Harry van der Stap sr. (alleen extern) komen onze club versterken. Eindstand groep A (zomercompetitie) Plaats Naam Punten Perc. Wedstrijden Winst Remise Verlies 1 Wouter van Markenstein Thierry Bieger Frits Berendse jr Nol Kooij Felix Ferschtman Perry van der Meer Karel Stolte Hans Mudde Chris Gerritsen Galja Ferschtman Kees Vink Han Nicolaas Ruud Vissers Gerbrand Beekman Leo Blaas Peter de Man Han Terpstra Wil Kauffman Jos Bergers B-Groep De B-groep werd verrassend gewonnen door Jan Falandt die het samen met Aad van Sas in de A-groep mag proberen. Jan speelde een sterk seizoen, zonder dieptepunten of nederlagen en wist Aad nipt van de eerste plaats af te houden. Ook Piet Berghuis verloor geen partij maar speelde teveel remises om hoger te eindigen. Frans van der Elst en Vincent Steemers, toch twee degelijke krachten uit het 2 e team, speelden onder hen niveau en bleven beiden onder een 50%-score. Door de degradatie van 3 A-spelers en de promotie van 2 B-spelers komen de groepen qua aantal spelers weer bijna in evenwicht (18 om 17) en kunnen wij de volgende keer weer regulier drie spelers laten promoveren en/of degraderen. Han Terpstra heeft aangegeven om weer een cursus voor schakers te willen geven. Meer bijzonderheden volgen via Han maar voor een aantal spelers is dit een leuke investering in de schaakkennis. 16

17 Eindstand groep B (zomercompetitie) Plaats Naam Punten Perc Wedstrijden Winst Remise Verlies 1 Jan Falandt Aad van Sas Piet Berghuis Giuseppe Gastaldi Frits Berendse sr Tim van Rijswijk Markus Lohrer Hans Jacobs Frans van der Elst Anton Madian Vincent Steemers Hans Jongsma Paul van Daalen Wim Lut Govert Slagboom Heren, en dame, al met al was het leuk seizoen maar toch moeten wij met zijn allen proberen om de club wat nieuw leven in te blazen met nieuwe leden, andere ideeën en nog meer creativiteit. Het bestuur staat altijd open voor suggesties en of vernieuwingen. Laat u zelf horen op de Jaarvergadering Rest mij nog een opmerking: Het gebeurt nog steeds dat er mensen niet op komen dagen waardoor zijn tegenstander of niet kan spelen of dat het programma moet worden omgegooid. Ik wil u toch vragen om mij op mijn werk te bellen ( ) als u op dinsdag alsnog besluit zich af te melden. Ik ben van s ochtends 8 uur tot s avonds 6 uur op mijn werk en ga rechtstreeks door naar de club zodat ik mijn voic -berichten niet kan afluisteren. Eindstanden, juni 2009, zomerkampioenschap Groep A Groep B Degradatieplaatsen 1. Wouter van Markenstein 1. Jan Falandt Peter de Man 2. Thierry Bieger 2. Aad van Sas Wil Kauffman 3. Frits Berendse Jr. 3. Piet Berghuis Jos Bergers Verslag externe competitie Hieronder vindt u een verslag van de externe competitie, zowel de eindstanden als individuele resultaten. Om het mij zelf gemakkelijk te maken bij de prijsuitreiking hierbij alvast de topscorers per team. Pomar 1, Chris Gerritsen met 6 uit 6 (!). Pomar 2, Frits Berendse jr. met 4½ uit 7. Pomar 3, Paul van Daalen met 2 uit 3. 17

18 Pomar 1 Pomar 1 speelde na de verstevigde promotie in de 1 e klasse A en had het moeilijk met drie nederlagen met 4½ - 3½, twee nederlagen met 5-3, één overwinning met 5-3 en een gelijkspel. Als je naar de uitslagen kijkt gaat het vaak maar om een van de acht wedstrijden die beslissend was voor overwinning of nederlaag. Het geluk zat ook niet mee. Er werd gestart met een 4½ - 3½ nederlaag tegen SHTV 2 (de latere kampioen) en een knappe 5-3 overwinning tegen RHC Arena 1 Daarna volgde een nederlaag tegen Botwinnik met 5-3, een gelijkspel tegen Rijswijk 2, een nederlaag tegen DD 4 met 5-3, verlies tegen Haeghe Ooievaar 1 met 4½ tegen 3½ en in de slotronde een onterechte nederlaag tegen Promotie 5, wederom met 4½ tegen 3½. Vooral de nederlagen tegen DD4 en Promotie 5 wogen zwaar. Een imposante topscorer is Chris Gerritsen die al zijn partijen wist te winnen! Ook de invallers scoorden boven verwachting. De prestatie van onze topborden bracht dit seizoen het verschil. Nr Naam Rij2 DD4 HO1 Pr5 Po1 RH1 Bo3 SH2 MP W BP PL 1 Rijswijk 2 XX 5½ 5½ ½ ½ 2 2 D.D. 4 2½ XX 3 3½ 5 3½ 2 3½ Haeghe Ooievaar 1 2½ 5 XX 5 4½ Promotie 5 3 4½ 3 XX 4½ 2 3½ 2½ Pomar ½ 3½ XX 5 3 3½ ½ 7 6 RHC/Arena 1 3 4½ XX 4½ Botwinnik 3 (jeugd) ½ 5 3½ XX 4½ ½ 4 8 SHTV 2 5½ 4½ 4 5½ 4½ 5 3½ XX ½ 1 Individuele scores Pomar 1 Plaats Naam Bord Score Percentage 1 Chris Gerritsen 8 6 uit Han Terpstra 6 3 uit Kees Vink 5 4 uit Nol Kooij 4 2 uit Invallers 4 uit Teamresultaat 25½ uit Gerbrand Beekman 7 3 uit Wouter van Markenstein 1 1½ uit Felix Ferschtman 3 1 uit Perry van der Meer 2 1 uit 7 14 Pomar 2 Het tweede team speelde in klasse 2A en eindigde op een knappe 4 e plaats met twee overwinningen, drie gelijke spelen en twee nederlagen. Haeghe Ooievaar 3 was ongenaakbaar en wist met afstand kampioen te worden. Wij verloren dik van hen maar voor de overige wedstrijden gold hetzelfde principe als bij het eerste team: bij zes wedstrijden werd winst, verlies of gelijkspel bepaald op maar een van de acht borden. Hier valt op dat de topborden wel een ruime voldoende scoorde. 18

19 Nr Naam Rij4 Pr3 RH2 DD5 Bo5 HO3 DS7 Po2 Mp W Bp Pl 1 Rijswijk 4 XXX 3 4 4½ 3½ 1½ 2 4½ Prometheus 1 5 XXX RHC/Arena XXX 1½ 1½ 3½ 2½ DD 5 3½ 4 6½ XXX 3½ 3½ 5½ ½ 5 5 Botwinnik 5 4½ 2 6½ 4½ XXX 3½ 2½ 3½ Haeghe Ooievaar 3 6½ 4 4½ 4½ 4½ XXX 4½ 6½ DSC ½ 2½ 5½ 3½ XXX Pomar 2 3½ ½ 1½ 4 XXX ½ 4 Individuele scores Pomar 2 Plaats Naam Bord Score Percentage 1 Frits Berendse Jr. 2 4½ uit Ruud Vissers 3 3½ uit Frans van der Elst 5 3½ uit Hans Mudde 6 2 uit Vincent Steemers 8 3½ uit Invallers 3 uit Teamresultaat 26½ uit Han Nicolaas 1 2½ uit Peter de Man 7 2½ uit Leo Blaas 4 1½ uit 7 21 Pomar 3 Het derde achttal speelde in klasse 3B en eindigde van de 7 deelnemers op de voorlaatste plaats. Het was een gekke poule waar iedereen aan elkaar gewaagd was. Na elke ronde was er wel een andere koploper. Zo won Pomar 3 van de kampioen, Voorburg 1, won het van de nummer 3, Rijswijk 5, speelde gelijk tegen degradant DSC 9 en verloor het de overige partijen met dikke cijfers. Door het uitvallen van Bob Maas werd erg regelmatig een beroep gedaan op onze reservespelers. Paul werd geflatteerd topscoorder met 2 uit 3 waarbij hij een partij reglementair won door het wegblijven van zijn tegenstander. Nr Naam DS9 VO1 WS6 LI3 PA1 PO3 RIJ5 MP W BP PL 1 DSC 9 XXX 1 4½ ½ Voorburg 1 7 XXX ½ 4½ WSC 6 3½ 4 XXX 4½ Lierse ½ XXX 3½ 6½ ½ 5 5 Paris ½ XXX 5½ 3½ ½ 2 6 Pomar 3 4 4½ 2 1½ 2½ XXX 4½ Rijswijk 5 4½ 3½ 6 4 4½ 3½ XXX

20 Individuele scores Pomar 3 Plaats Naam Bord Score Percentage 1 Paul van Daalen 8 2 uit Giuseppe Gastaldi 6 3 uit Markus Lohrer 5 2½ uit Jos Bergers 3 2 uit Invallers 4 uit Teamresultaat 19 uit Wil Kauffman div 1½ uit Tim van Rijswijk 1 2 uit Hans Jacobs 2 1 uit Piet Berghuis 4 1 uit 4 25 Pomar 1 degradeert helaas weer naar de tweede klasse maar de andere teams hebben zich knap gehandhaafd. Wat mij als wedstrijdleider nog steeds bevreemdt, is dat de bezoekende verenigingen op tijd aanwezig zijn maar dat er bij ons nog wel eens een lege plek valt te bewonderen. Ik wil u dan ook vragen om vooral bij externe partijen op tijd te verschijnen. Liefst voor het afgesproken tijdstip zodat uw teameider/wedstrijdleider niet ongerust hoeft te zijn. Verslag snelschaakkampioenschap (met dank aan Han Nicolaas en Ruud Vissers) Op dinsdagavond 17 februari 2009 speelden we het snelschaakkampioenschap van onze vereniging. Frits Berendse jr., de vaste organisator van dit jaarlijkse spektakel, had andere (belangrijkere?) verplichtingen, maar gelukkig bleek Ruud Vissers bereid de organisatie op zich te nemen. Gewapend met laptop en het onvolprezen programma 'Swissmaster' toverde Ruud een negen ronden durend Zwitsers toernooi uit de hoge hoed waarbij beide spelers 7 minuten bedenktijd hadden per partij. Zeven minuten lijkt een wat vreemd tempo, maar vijf minuten is voor sommige mensen toch net iets te kort terwijl je met tien minuten gezien de beschikbare tijd op zo'n avond niet al te veel ronden kan spelen. Een soort compromis dus, daar zijn we wel goed in in dit land! Iets na achten zetten 21 spelers zich achter de borden en de klokken die het af en toe zwaar te verduren hadden: 14 spelers uit de A groep en 7 uit de B groep. Gehaaide (snel)schakers als Frits Berendse jr. (én sr.), Nol Kooij, Hans Mudde, Karel Stolte en Aad van Sas ontbraken, maar het toernooi was toch behoorlijk 'bezet' om het maar even officieel uit te drukken. Han Terpstra, die zijn titel verdedigde die hij vorig jaar na winst in de finale tegen Frits Berendse jr. in de wacht had gesleept, zou het niet makkelijk krijgen met o.a. Thierry Bieger, Wouter van Markenstein, Perry van der Meer, Gerbrand Beekman, Chris Gerritsen, Felix Ferschtman, Kees Vink en de altijd onberekenbare Wil Kauffman en Markus Lohrer onder de deelnemers. Het oneven aantal 20

WEEKBERICHT. Nr. 108 18 december 2012. website: www.pomar.nl

WEEKBERICHT. Nr. 108 18 december 2012. website: www.pomar.nl WEEKBERICHT Nr. 108 18 december 2012 Redactie Han Nicolaas Tel.: (015) 3614854 / (06) 41188743 E-mail: h.nicolaas@ziggo.nl (! Let op: nieuw e-mailadres!) website: www.pomar.nl Wedstrijdleider intern Frits

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond B.E.F.Dessing Van Zaeckstraat 12 2596 TV Den Haag tel. (06) 27369894 e-mail: bastiaandessing@hotmail.com Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Nadere informatie

Algemene Informatie Schaakclub Roden

Algemene Informatie Schaakclub Roden Algemene Informatie Schaakclub Roden (Versie: oktober 2014) Welkom Dit boekje is met name bedoeld voor nieuwe leden van de schaakclub Roden, maar ook zij die al langer lid zijn kunnen er zo nodig nuttige

Nadere informatie

Pomar Nieuws nr. 1 december 2008

Pomar Nieuws nr. 1 december 2008 Pomar Nieuws nr. 1 december 2008 POMAR NIEUWS Pomar Nieuws is het officiële orgaan van schaakvereniging Pomar, 61e jaargang nr. 1 Pomar is een schaakvereniging te Rijswijk, opgericht dd 15 december 1946.

Nadere informatie

* N I E U W S B R I E F H S D V *

* N I E U W S B R I E F H S D V * * N I E U W S B R I E F H S D V * E-mail: hsdvhelden@planet.nl Homepage: www.hsdv.nl Jaargang 2 nr. 46-9 juni 2007 Hallo schaak- en damleden Afgelopen maandag 4 juni werd het seizoen van de HSDV afgesloten

Nadere informatie

Maandbrief 1e jaargang, nummer 2, november 2005. Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond

Maandbrief 1e jaargang, nummer 2, november 2005. Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Maandbrief 1e jaargang, nummer 2, november 2005 Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond -2- HSB Maandbrief nr. 2 november 2005 Informatie Haagse

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 19 september 2012. Pijnacker, 7 september 2012. Beste Schaakcollega s,

Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 19 september 2012. Pijnacker, 7 september 2012. Beste Schaakcollega s, Haagse Schaakbond J.P. de Vries Buffelstraat 124B Opgericht 11 november 1926 3064 AD Rotterdam aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Tel. 0153692513 Mob. 0618429797 e-mail: super.jp@zonnet.nl

Nadere informatie

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Artikel 1: Definitie Dit reglement geldt voor het Nederlands Kampioenschap E-teams (NK E-teams), zijnde het

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Nummer 18 29-01-2008 mag nu op het podium staan. Nog spannender wordt het doordat Spanje eindelijk Hongarije van plek 1 heeft gekregen. Weet Hongarije zich volgende week toch

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Beste tafeltennisvrienden,

Beste tafeltennisvrienden, Beste tafeltennisvrienden, Korte nieuwsflits deze week, maar niet onbelangrijk! Zondag 22 februari spelen onze heren hun tweede wedstrijd in de strijd tegen degradatie. Het wordt een uitwedstrijd in Oegstgeest,

Nadere informatie

1.2 Bij geschilpunten én wanneer men het niet eens is met de gang van zaken op de schaakavond benadert men de jeugdleider!

1.2 Bij geschilpunten én wanneer men het niet eens is met de gang van zaken op de schaakavond benadert men de jeugdleider! Dit reglement is bedoeld om een aantal regels met betrekking tot het jeugdschaken duidelijk op een rijtje te zetten. Dit reglement geeft tevens de nodige informatie omtrent de activiteiten die er plaatsvinden.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering schaakclub Purmerend.

Algemene Ledenvergadering schaakclub Purmerend. Schaakclub Purmerend Algemeen bestuur Algemene Ledenvergadering schaakclub Purmerend. Datum : donderdag 27 augustus 2015 Tijd : 20.00 uur Plaats : Triton, Purmerend Aanwezig : totaal 36 personen, 4 bestuursleden

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2006-2007 van de schaakexamens van de HSB.

Jaaroverzicht 2006-2007 van de schaakexamens van de HSB. Jaarverslag Schaakexamens 006-007 Jaaroverzicht 006-007 van de schaakexamens van de HSB. Dit seizoen is het aantal examens licht gestegen. Maar het aantal is nog maar ongeveer een derde van het aantal

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 1. Het Masters Driebanden Klein Kampioenschap van Noord-Oost Nederland bestaat uit een zestal open ranking toernooien genoemd

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Jaargang 17 nummer 4 september 1995. Periodieke uitgave van de "Eerste Goirlese Schaakclub" EGS te Goirle.

Jaargang 17 nummer 4 september 1995. Periodieke uitgave van de Eerste Goirlese Schaakclub EGS te Goirle. Jaargang 17 nummer 4 september 1995 De Schaakmeester Periodieke uitgave van de "Eerste Goirlese Schaakclub" EGS te Goirle. Redactie. P. Couwenberg, tel. (013) 348378, J. Langenberg, tel. (013) 350487.

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

EXPLOITATIE-OVERZICHT PER 30 JUNI 2015

EXPLOITATIE-OVERZICHT PER 30 JUNI 2015 EXPLOITATIEOVERZICHT PER 30 JUNI 2015 Kosten begroting werkelijk begroting werkelijk vs. werkelijk 20152016 20142015 20142015 begroting 1415 20132014 Seniorencompetitie 1 Inschrijfgelden seniorencompetitie

Nadere informatie

IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012

IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012 IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012 Secretariaat: Westbroekerweg 81 1991 LX Velserbroek Tel. 023-5389451 e-mail adres: michael@dejump.nl Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse

Nadere informatie

24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN

24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN 24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN Tafeltennisvereniging Buytenrode Speeladres Gymzaal César Franckrode 60a Giro rekening Giro 4097117 t.n.v. A.C. André of M. Tichelaar Samenstelling bestuur

Nadere informatie

30 Mei 2011, 19.30 uur. 24 e jaargang Mei 2011

30 Mei 2011, 19.30 uur. 24 e jaargang Mei 2011 30 Mei 2011, 19.30 uur 24 e jaargang Mei 2011 Tafeltennisvereniging Buytenrode Speeladres Gymzaal César Franckrode 60a Giro rekening Giro 4097117 t.n.v. A.C. André of M. Tichelaar Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015

Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015 Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015 De complete agendastukken zijn na te lezen op http://www.badminton.nl/badminton_nederland/jaarvergadering/ 2015 1 Agenda Jaarvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Jannes van der Wal Denksportcentrum, Oliemuldersweg 43, Groningen. 4. Voorstel tot benoeming van Ynte Visser tot wedstrijdleider

Jannes van der Wal Denksportcentrum, Oliemuldersweg 43, Groningen. 4. Voorstel tot benoeming van Ynte Visser tot wedstrijdleider ALV NOSBO van 25 juni 2003 Aanvang: Plaats: 20.00 uur Jannes van der Wal Denksportcentrum, Oliemuldersweg 43, Groningen Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen ALV 11 september 2002 4. Voorstel tot

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012-2013 van de schaakexamens van de HSB.

Jaaroverzicht 2012-2013 van de schaakexamens van de HSB. Jaarverslag Schaakexamens 2012-2013 Jaaroverzicht 2012-2013 van de schaakexamens van de HSB. Het afgelopen seizoen is het aantal examens sterk toegenomen. Dat werd voornamelijk veroorzaakt door het weer

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Clubkampioenschappen D.O.V. 2015 A-Senioren

Clubkampioenschappen D.O.V. 2015 A-Senioren Clubkampioenschappen D.O.V. 2015 A-Senioren Op zaterdag 17 januari 2015 zijn gelijk met de jeugd de clubkampioenschappen voor de senioren-a gehouden. Er hadden zich hiervoor negen deelnemers aangemeld

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Aanwezig: Wil Schoonderbeek Erik van der Loo Roland van der Loo Adrien Esselmann Hennie Straakenbroek Ben Peelen Bert van de Poll Marcel Wilgenburg

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

HET 5E INTERNATIONALE F1-TOERNOOI VV TRICHT WEER EEN SUCCES!!!

HET 5E INTERNATIONALE F1-TOERNOOI VV TRICHT WEER EEN SUCCES!!! HET 5E INTERNATIONALE F1-TOERNOOI VV TRICHT WEER EEN SUCCES!!! We kijken er ieder jaar weer naar uit!!! Het zogenaamde ALLESISMOGELIJK.NL INTERNATIONALE F1-TOERNOOI beleefde op zaterdag 24 mei zijn 5 e

Nadere informatie

Nu alle competities volop aan de gang zijn kunnen we één ding concluderen. Geen rondrit op de platte kar voorlopig.

Nu alle competities volop aan de gang zijn kunnen we één ding concluderen. Geen rondrit op de platte kar voorlopig. Nu alle competities volop aan de gang zijn kunnen we één ding concluderen. Geen rondrit op de platte kar voorlopig. COMPETITIE Zaterdagcompetitie Uitslagen zaterdag 17 oktober: SETA 1 Panningen 1 2-8 SETA

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16

Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16 Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16 De data van de nacompetitie zijn onder voorbehoud. Zaterdagvoetbal - standaard 1e klasse (C) De kampioen promoveert naar de Hoofdklasse.

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT OSSE SCHAAKVERENIGING V29

WEDSTRIJDREGLEMENT OSSE SCHAAKVERENIGING V29 WEDSTRIJDREGLEMENT 1 WEDSTRIJDREGLEMENT OSSE SCHAAKVERENIGING V29 ARTIKEL 1: HUISCOMPETITIE 1.1 Algemeen De huiscompetitie staat open voor elk soort lid van de Osse Schaakvereniging (OSV). 1.2 Groepenindeling

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKVERENIGING ERASMUS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKVERENIGING ERASMUS HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAAKVERENIGING ERASMUS Bestuur 1.1 Het bestuur van de vereniging beheert de zaken van de vereniging en is belast met de naleving van de statuten en dit reglement, alsmede

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Notulen najaarsvergadering

Notulen najaarsvergadering Notulen najaarsvergadering 9 december 2014 KNBB District West Brabant In: Huis Ten Halve te Roosendaal Opkomst: Uitgenodigd: 53 Verenigingen. Aanwezig: 35 Verenigingen. Afwezig met kennisgeving: 5 Verenigingen.

Nadere informatie

Nikantes Tussendoortje Seizoen 2014-2015 Zondag 13-06-2015

Nikantes Tussendoortje Seizoen 2014-2015 Zondag 13-06-2015 Nikantes Tussendoortje Seizoen 2014-2015 Zondag 13-06-2015 Het was goed toeven op het Nikantes Schutterstoernooi van zaterdag 13-06-2015. Er zijn ongeveer 500 foto s gemaakt door onze fotograven Aad Kraaijenbrink

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015

het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015 DRAAIBOEK t.b.v. het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015 14/WJsch/1400/EB 28 oktober 2014 Haarlem Eric

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015

Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015 INFOOTJE NR. 15 Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015 Agenda Donderdag 12 mei Praktijk verkeersexamen groep 7 Fiets mee naar school Zondag 15 mei Eerste Pinksterdag Maandag 16 mei Tweede Pinksterdag,

Nadere informatie

WELKOM BIJ. INFORMATIE-BOEKJE

WELKOM BIJ. INFORMATIE-BOEKJE WELKOM BIJ. INFORMATIE-BOEKJE Bowling Vereniging Haarlem - opgericht: 16 september 1969. Bestuursamenstelling: Voorzitter: Peter Schweitzer tel : 023 5271782 Vicevoorzitter: Penningmeester: Rob Maas tel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 2015 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2015 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 28 OKTOBER 2015 19:30 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010.

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Secretariaat District Kennemerland J. Vermeerstraat 40 2102 BW Heemstede Tel: 023-5286656 E-Mail: helenedeklerk@hotmail.com Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Aanwezig: Ron Jedema

Nadere informatie

68 e jaargang nr. 16 Seizoen 2014/2015

68 e jaargang nr. 16 Seizoen 2014/2015 Gloria-UC Nieuws Programma senioren 68 e jaargang nr. 16 Seizoen 2014/2015 Zaterdag 6 december en zondag 7 december Thuis Uit Aanvang Scheidsrechter Boeimeer 1 Gloria UC 1 14.30 Gloria UC 2 VOAB 4 11.30

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. jaargang 8 nr. 302 week 17 2013. Afgelopen dinsdag brachten Eddy en ik een bezoek aan Hans in Horst (aan de Maas).

NIEUWSBRIEF. jaargang 8 nr. 302 week 17 2013. Afgelopen dinsdag brachten Eddy en ik een bezoek aan Hans in Horst (aan de Maas). NIEUWSBRIEF jaargang 8 nr. 302 week 17 2013 Herstel Hans (door Nico Grubben) Afgelopen dinsdag brachten Eddy en ik een bezoek aan Hans in Horst (aan de Maas). Hans zat nog in een rolstoel, maar op de brug

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 2 april 2015 2. POPEL Jaarverslag 2014 3. Energielabel 4. Schoonmaakbedrijf Raymond van Leeuwen/C.G. van Trooyen 5. RRS-rioolreiniging

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Ereleden: Sark van T. Hendriks G. Draaisma H. Navis T.

Ereleden: Sark van T. Hendriks G. Draaisma H. Navis T. NOTULEN VAN DE 36 E ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING PARK STOKHORST Gehouden op 29 augustus 2011 in Boerderij t Volbert Anemoonstraat 20 te Enschede. Aanwezig: Bestuursleden: Werff van der

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Nu nog een mooie naam...

Nu nog een mooie naam... // MINIMEERKAMP HILVERSUM // VAN DE REDACTIE Jeugdtoernooi - 28 oktober 2007, Hilversum Afgelopen zondag was het weer tijd voor een nieuwe editie van het Minimeerkamp. Dit is een jeugdtoernooi speciaal

Nadere informatie

* N I E U W S B R I E F H S D V * Damteam HSDV verrast d'amateurs 2 op twee borden in de opening

* N I E U W S B R I E F H S D V * Damteam HSDV verrast d'amateurs 2 op twee borden in de opening * N I E U W S B R I E F H S D V * E-mail: hsdvhelden@planet.nl Homepage: www.hsdv.nl Jaargang 5 nr. 20-16 januari 2010 Hallo schaak- en damleden Ons damviertal behaalde afgelopen maandag een mooie 6-2

Nadere informatie

punt besproken/afspraken actie Opening De voorzitter Ruud van Touw opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

punt besproken/afspraken actie Opening De voorzitter Ruud van Touw opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Personeelsvereniging EPZ Concept Besprekingsverslag bespreking op : 13 maart 2012 referentie : PV/AJB/V122069 onderwerp : Algemene ledenvergadering 2012 plaats : Bedrijfsrestaurant aanwezig : zie presentielijst

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Artikel 2. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende kalenderjaar.

Artikel 2. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende kalenderjaar. Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging Van Slag Algemeen Artikel 1. De bepalingen in dit reglement zijn van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van volleybalvereniging Van Slag

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot Notulen van de Algemene Vergadering van Judovereniging Anton Geesink (opgericht 21 december 1965) gehouden op 7 oktober 2014 in de Ontmoeting te Culemborg. Aanwezigen: Hans Schoemaker, Wim Colin, Toon

Nadere informatie

HUISLEAGUE-REGLEMENT. Uitgave maart 2013.

HUISLEAGUE-REGLEMENT. Uitgave maart 2013. 1 HUISLEAGUE-REGLEMENT. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. De Bowlingvereniging BARNEVELD organiseert meerdere bowlingcompetities (huisleagues) die wekelijks (behoudens feest- herdenking- en toernooidagen) worden

Nadere informatie

Het DSS (Dynamische Speelsterkte Systeem)

Het DSS (Dynamische Speelsterkte Systeem) Het DSS (Dynamische Speelsterkte Systeem) A. DEFINITIE Speelsterkte is de relatieve norm voor de tennisvaardigheid van een bij de KNLTB aangesloten tennisser in verhouding tot de tennisvaardigheid van

Nadere informatie

Club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging t Stetje

Club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging t Stetje Club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging t Stetje Artikel 1 Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging t Stetje en is opgericht op 28 juli 2005 te Castricum, voor onbepaalde tijd. De

Nadere informatie

Nieuwsbrief Volant 90, nummer 30

Nieuwsbrief Volant 90, nummer 30 Nieuwsbrief Volant 90, nummer 30 TEAM 1 en TEAM 3 kampioen Zie standen en foto s verder op in deze nieuwsbrief Activiteitenkalender 2 e deel van het seizoen 2013-2014 Als bijlage bij deze nieuwsbrief vind

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT B Biljartvereniging MOIRA District Nijmegen Sinds 15 juni 1971 Versie 5 d.d. 12 mei 2014 NB. Vanaf nu staat HHR in de tekst voor Huishoudelijk Reglement. 1 Artikel 01: Algemeen

Nadere informatie

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 1. Algemeen Op de Kadercompetitie zijn van toepassing: - De statuten en huishoudelijk reglement van de KNBB en KNBB Vereniging Carambole -

Nadere informatie

Biljartclub de Vliegert biljartclubdevliegert@onsbrabantnet.nl

Biljartclub de Vliegert biljartclubdevliegert@onsbrabantnet.nl Notulen van de jaarvergadering van 28 april 2015 Samenstelling bestuur Hans Janssen (voorzitter) Toon Koolen (penningmeester) Ad Brouwers (vice voorzitter en secretaris) Dorine Smirk (bestuurslid ) Wim

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

BADMINTON VERENIGING BC YAPTON

BADMINTON VERENIGING BC YAPTON BADMINTON VERENIGING BC YAPTON YAPTON MAGAZINE no.1-2012 Algemeen Mrt 2012 Bestuur: Marc Tiellemans Voorzitter 476899 m.tiellemans2@chello.nl Gerard Slaats Secretaris 475160 Irma.gerard@hetnet.nl Sylvia

Nadere informatie

Nieuwsbrief HV MINOR De Doorzetters

Nieuwsbrief HV MINOR De Doorzetters Nieuwsbrief HV MINOR De Doorzetters HV Minor De Ping 26 6361 AS Nuth Tel. 045 5245332 2e jaargang, nummer 5 Onze nieuwsbrief verschijnt 2 tot 4 keer per jaar en wordt via onze website verspreidt. Veel

Nadere informatie

Ranking toernooi D.O.G.D.

Ranking toernooi D.O.G.D. Ranking toernooi D.O.G.D. Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opzet D.O.G.D. Ranking... 3 De ranking... 3 Het Toernooi... 3 Wedstrijdleiding... 3 Deelname... 3 Poule indeling of Knock-out... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 21 mei 2014 te Den Haag. 24 stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 21 mei 2014 te Den Haag. 24 stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 21 mei 2014 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Donateur Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 47

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

Website ZV De Zaan. Nieuwe website online! Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016)

Website ZV De Zaan. Nieuwe website online! Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016) Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016) Website ZV De Zaan Nieuwe website online! Sommige hebben het misschien van de week al gezien, maar sinds een paar dagen is onze nieuwe

Nadere informatie

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda Notulen algemene ledenvergadering Algemeen Datum: dinsdag 2 oktober 2012 Locatie: Tijd: Notulist: Aanwezig: Afwezig: Basisschool de Klimop Mr. Treubstraat 3 2982 VN Ridderkerk 19.45 21.30 uur S. Oudijn

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie