POMAR NIEUWS EXTRA. Alle stukken voor de ALV van 13 oktober 2009:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POMAR NIEUWS EXTRA. Alle stukken voor de ALV van 13 oktober 2009:"

Transcriptie

1 POMAR NIEUWS EXTRA Alle stukken voor de ALV van 13 oktober 2009: jaarverslagen wedstrijdleider jaarverslag secretaris financieel jaarverslag begroting oktober 2009

2 POMAR NIEUWS Pomar Nieuws is het officiële orgaan van schaakvereniging Pomar, 62e jaargang nr. 1 Pomar is een schaakvereniging te Rijswijk, opgericht dd 15 december Lidmaatschapskosten per jaar: 86,00 voor senioren, 56,00 voor senior-dubbelleden en 56,00 voor senior-externe leden. Contributie bij voorkeur per jaar op 1 oktober. Inning uitsluitend via girorekening ten name van Schaakvereniging Pomar te Rijswijk. Homepage: Inhoud Voorwoord... 3 Agenda ALV 13 oktober Voorzitter Wedstrijdsecretaris VACANT Berendse, F.N. Dorpskade HS WATERINGEN (0174) (huis) (070) (werk) Notulen ALV 14 oktober Jaarverslag secretaris Financieel Jaarverslag Secretaris Bergers, J. Rigolettostraat VP DEN HAAG Penningmeester / Van der Meer, P.J.A. waarnemend voor- A. Sacharowstraat 11 zitter 2552 HK DEN HAAG (070) Jeugdleider VACANT Toelichting begroting Jaarverslagen wedstrijdleider. 13 Verkiezing bestuursleden Interne en externe competitie Redacteur Nicolaas, H. Roerdompstraat NB DEN HAAG (015) (huis) (070) (werk) (huis) (werk) Opstellingen Pomarteams HSBcompetitie Speelschema Pomarteams HSBcompetitie Algemeen bestuurslid Kauffman, W.F.N. M.L. Kinglaan AI RIJSWIJK (070) Ledenlijst per 1 oktober Clublokaal Sportcentrum De Schilp Schaapweg 4, RIJSWIJK (070) Inleveren kopij volgend Pomar Nieuws: 1 december 2009

3 Voorwoord Hallo allemaal! Het openingsnummer van Pomar Nieuws voor dit nieuwe seizoen ligt voor u. We gaan het zevende seizoen beleven in De Schilp; laten we er met z n allen een mooi en gezellig jaar van maken! Vandaag (29 september) beginnen we met de interne competitie. Volgende week start ook de externe competitie van de HSB. Pomar 1 (gedegradeerd naar de tweede klasse) begint daarin op dinsdag 6 oktober met een thuiswedstrijd tegen Haeghe Ooievaar 3. Pomar 2 begint, ook in de tweede klasse, op maandag 12 oktober met een uitwedstrijd tegen het eerste team van BF/Wassenaar, terwijl Pomar 3 in de derde klasse op dinsdag 20 oktober aantreedt tegen de studenten van Paris 1. Een volledig programma van de externe competitie voor alle teams (inclusief opstellingen) vindt u elders in dit PomarNieuws. Dit PomarNieuws is volledig ingeruimd voor verslagen met betrekking tot de aanstaande Algemene Ledenvergadering op 13 oktober (komt allen!). Als extraatje vindt u ook een bijgewerkte ledenlijst en de opstellingen en het speelschema van de drie Pomarteams in de HSB-competitie. Voor het laatste nieuws verwijs ik uiteraard weer naar onze website: Veel leesplezier! (en vergeet u niet dit PomarNieuws mee te nemen voor de ALV op 13 oktober!) Han Nicolaas 3

4 Agenda Algemene Ledenvergadering Pomar 13 oktober 2009 Datum : 13 oktober 2009 Plaats : De Schilp Aanvang : uur Voorzitter : Perry van der Meer Notulist : Jos Bergers 1. Opening 2. Ingekomen stukken 3. Mededelingen 4. Notulen ALV 14 oktober 2008 (blz. 5) 5. Jaarverslag Secretaris (blz. 8) 6. Jaarverslag Penningmeester (blz. 9) 7. Verslag Kascommissie 8. Verkiezing Kascommissie 9. Begroting (blz. 10) 10. Jaarverslagen Wedstrijdleider (blz. 13) 11. Prijsuitreiking seizoen Verkiezing Bestuursleden (blz. 27) 13. Competitie (interne externe, blz. 28) 14. Pomartoernooi 2009 (28 november) 15. Rondvraag 16. Afsluiting Ad 7 De kascommissie bestond uit de leden: Markus Lohrer Gerbrand Beekman Chris Gerritsen (was reserve, wordt lid) Vanuit de vergadering moet een nieuw reserve lid gekozen worden. Ad 12 Will Kauffman treedt volgens rooster af en stelt zich herkiesbaar. De functie van Voorzitter is nog steeds vacant. Het bestuur is nog op zoek om de vacature Jeugdleider in te vullen. Bestuursschema Naam Bestuursfunctie VACANT Voorzitter X X Frits Berendse Wedstrijdleider X Perry vd Meer Penningmeester X Han Nicolaas Redacteur X Wil Kauffman Algemene zaken X X Jos Bergers Secretaris X 4

5 Notulen Algemene Ledenvergadering Pomar 14 oktober 2008 (agendapunt 4 ALV) 1: Opening Om tien over acht heet Perry iedereen welkom op de Algemene Ledenvergadering. Er volgt een minuut stilte om de overledenen te herdenken. 2: Ingekomen stukken Geen ingekomen stukken. 3: Mededelingen Geen mededelingen. 4: Notulen ALV 09 oktober 2007 Geen op- of aanmerkingen zodat deze definitief worden vastgesteld. 5: Jaarverslag Secretaris Geen op- of aanmerkingen. 6: Jaarverslag Penningmeester De aanwezigen keuren het jaarverslag goed. 7: Verslag Kascommissie Op 23 september 2008 zijn de boeken gecontroleerd. De kascommissie adviseert het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beheer. De vergadering reageert hier positief op. 8: Verkiezing Kascommissie Het kascommissielid G.Slagboom treedt af. Reservelid G. Beekman treedt toe tot de kascommissie en Ch.Gerritsen treedt toe als reservelid tot de kascommissie. De kascommissie bestaat nu uit de volgende leden: Hr. M.Lohrer Hr. G.Beekman Reservelid: Hr. Ch. Gerritsen 5

6 9: Begroting De begroting is gebaseerd op een contributieverhoging van 2,00. De nieuwe folders zijn besteld. Ondanks het verloop is de verenging redelijk stabiel. 10: Jaarverslag Wedstrijdleider Geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag van de wedstrijdleider. De finale van de rapidbeker-competitie is vastgesteld op eind oktober 2008 en zal gaan tussen de heren Ch. Gerritsen en W. van Markenstein. 11: Prijsuitreiking seizoen De wedstrijdleider verontschuldigt zich dat het door diverse omstandigheden niet gelukt is om de wisselbeker in orde te hebben. Dit zal hij alsnog doen in het lopende seizoen. De eindstanden van de interne competitie zijn als volgt: Groep A: Groep B: 1.Hr. G.Beekman 2.Hr. K.Vink 3.Hr. W. van Markenstein 1.Hr. F. van der Elst 2.Hr. P de Man 3.Hr. Chr. Gerritsen Bij de externe competitie worden de topscorers per team beloond met een prijs. Dit zijn: Pomar 3: Hr. L.Tamis Pomar 2: Hr. R. Vissers Pomar 1: Hr. N.Kooij en Hr. G.Beekman. Het snelschaaktoernooi werd gewonnen door de Hr. H.Terpstra die de snelschaakwisselbeker krijgt uitgereikt. 12: Verkiezing Bestuursleden De heren F. Berendse jr. en P. v/d Meer treden volgens rooster af en stellen zich weer herkiesbaar voor een nieuwe periode. Beide heren worden zonder tegenkandidaten herkozen. 13: Competitie (interne externe) De Hr. H.Terpstra geeft uitleg over zijn voorstel om het keizersysteem in te voeren. Na een levendige discussie tussen de aanwezige leden wordt het voorstel niet aangenomen. Het voorstel van de Hr. F. v/d Elst om vier groepen te maken in plaats van twee is niet haalbaar gezien het te geringe aantal leden van Pomar. Vanuit de vergadering komt een voorstel om leden die een aantal keren zonder kennisgeving niet komen opdagen punten in mindering te geven. Het bestuur zal zich hierop beraden. 6

7 Komend seizoen speelt Pomar met drie teams in de HSB-competitie: Pomar 1 speelt 1 e klasse, Pomar 2 speelt 2 e klasse en Pomar 3 in de 3 e klasse. 14: Instructieschaak De Hr. H.Terpstra word bedankt voor het genomen initiatief. Vanuit de vergadering wordt zeer positief gereageerd op de lessen instructieschaak. Waarop de vraag wordt gesteld of de Hr. H.Terpstra door wil gaan met instructieschaak. De Hr. H.Terpstra reageert hier positief op: hij doet het met volle tevredenheid. De kosten zijn fifty-fifty: de helft voor de vereniging en de helft voor de cursisten. 15: Ledenwerving en Ledenbehoud Nadat de nieuwe folders zijn binnengekomen hebben de volgende vrijwilligers aangemeld om deze te gaan verspreiden: Hr. H.Mudde Hr. G.Slagboom Hr. G.Beekman. De Hr. H. Nicolaas heeft samen met de Hr.E. Langelaan (die de website host) een nieuwe opzet voor de website ontwikkeld. Hij gaat proberen om de site bij zoekmachines als Google e.d. goed vindbaar te maken. De Hr. H. Mudde stelt voor om een commissie in te stellen om de communicatie naar buiten toe bevorderen. Vanuit het bestuur wordt hier al aan gewerkt, elk initiatief is uiteraard welkom. 16: Pomar Toernooi 2008 De Hr. R.Vissers promoot met veel enthousiasme het komende Pomartoernooi van De datum voor dit toernooi is vastgesteld op zaterdag 20 december Ook dit jaar worden er weer vrijwilligers gezocht om mee te helpen. 17: Rondvraag De Hr. H. Terpstra vraagt zich af of de A.L.V. niet vóór de start van de competitie plaats kan vinden. Dit geeft helaas problemen met de vakantieperiode en het beschikbaar komen van de benodigde stukken. Het HSB-veteranenkampioenschap zal ook in 2009 door Pomar worden georganiseerd. De start is waarschijnlijk de tweede helft van januari, op de vrijdagavond. 18: Afsluiting Om sluit Hr. P v/d Meer de Algemene Ledenvergadering. Jos Bergers 7

8 Jaarverslag secretaris (agendapunt 5 ALV) Dit is het jaarverslag over het seizoen Het wel en wee van de vereniging is incidenteel verzonden naar het SOR, de Rijswijker, Groot Rijswijk en Radio West. In mei is er een bestuursvergadering geweest waarin de stand van zaken werd besproken. Na een succesvolle schaakinstructie gegeven door Han Terpstra werd nog wel een vervolg gepland maar door ziekte van Han kon deze vervolgsessie niet doorgaan. Het bestuur heeft het afgelopen seizoen één keer vergaderd, en bestaat uit de volgende gekozen leden: Frits Berendse jr.: Wedstrijdleider Jos Bergers : Secretaris Perry vd Meer : Penningmeester / waarnemend voorzitter Han Nicolaas : Redacteur (PomarNieuws en website) Wil Kauffman : Algemeen bestuurslid Bij de HSB-vergadering van afgelopen april kon helaas geen afvaardiging van het bestuur aanwezig zijn. Secretaris Jos Bergers 8

9 Financieel Jaarverslag seizoen 2008/2009 (agendapunt 6 ALV) Resultaat Het boekjaar 2008/2009 is door de vereniging afgesloten met een tekort van 36,57. Dit resultaat wordt positief beïnvloed door het resultaat van het Pomartoernooi Wanneer deze bate buiten beschouwing wordt gelaten bedraagt het resultaat 279,24 negatief. Inkomsten De totale inkomsten van de schaakvereniging lagen in lijn met de begroting. De contributiebaten waren echter lager dan begroot en het resultaat van het Pomartoernooi waren hoger dan begroot. Uitgaven De uitgaven van de schaakvereniging lagen eveneens in lijn met de begroting. De belangrijkste afwijkingen in de uitgaven zijn de lagere kosten van het Pomarnieuws en de hogere propagandakosten. Toelichting reserves De algemene reserve De algemene reserve is gedaald. Het resultaat over het seizoen 2008/2009 van 36,57 is in mindering is gebracht. De materiaalreserve In het seizoen 2008/2009 is de materiaalreserve niet gewijzigd. De toernooireserve In het seizoen 2008/2009 is de toernooireserve niet gewijzigd. Jubileumreserve Aan de jubileumreserve is een bedrag van 2 per lid toegevoegd. De totale toevoeging is 70. 9

10 Toelichting begroting seizoen 2009/2010 (agendapunt 9 ALV) In de begroting is uitgegaan van een gelijkblijvend ledenaantal. De begroting voor het seizoen 2009/2010 is gebaseerd op 38 seniorleden. Hierbij is uitgegaan van een gelijkblijvende contributie. Toelichting begroting Contributies De contributies zijn als volgt begroot: 33 senioren x 86, ,00 3 senior dubbellid 56,00 168,00 1 senior externlid 56,00 56,00 1 senior erelid x 0,00 0, Totaal 3.062,00 Zaalhuur Met de Schilp is een contract afgesloten op basis van een bedrag van 30,00 per avond. Op jaarbasis komt dit exclusief zomerstop en feestdagen neer op 1.350,00 (45 weken). Afdracht HSB De KNSB contributie is licht (2%) gestegen. 33 senioren x 40,48 (was 39,92) 1.335,84 3 senior dubbellid 0,00 0,00 1 senior externlid x 40,48 (was 39,92) 40,48 1 senior erelid x 40,48 (was 39,92) 40, Totaal 1.416,80 (begroot 1.417,00) Rijswijk, oktober 2009 P.J.A. van der Meer (penningmeester) 10

11 Balans 2008/ / / /2008 Vorderingen Vermogen Euro NTO contributies 312,00 156,00 Algemene reserve 1.144, ,30 NTO pomartoernooi 0,00 168,52 Materiaal reserve 902,86 902,86 Voortuitbetaalde huur 0,00 0,00 Toernooi reserve 800,00 800,00 Jubileum reserve 584,00 514,00 312,00 324, , ,16 Geldmiddelen Schulden Giro 284,95 217,98 Contributies 0,00 117,00 Giro Plus 0,49 0,49 Clubblad 50,00 0,00 Giro Ster 3.022,17 Prijzen 118,33 50,00 Overige kosten 37,49 0, , ,64 205,82 167, , , , ,16 11

12 Verlies en winst Resultaat Begroting Begroting 2008/ / /2010 Ontvangsten Euro Euro Euro Contibuties 2.890, , ,00 Rente 14,05 0,00 30,00 Donaties 64,00 0,00 0,00 Instructieschaak (6,00) 0,00 0,00 Pomartoernooi 242,67 PM PM totaal 3.204, , ,00 Uitgaven huur 1.350, , ,00 HSB 1.397, , ,00 Bestuur 0,00 0,00 0,00 Clubblad 50,00 130,00 100,00 Prijzen 138,88 110,00 100,00 Jeugd 0,00 n.v.t. n.v.t. Senioren 24,40 0,00 0,00 Propaganda 130,90 70,00 0,00 KVK 26,14 22,00 25,00 Diversen 53,62 0,00 30,00 Toevoeging reserves Materiaal reserve 0,00 PM PM Toernooi reserve 0,00 PM PM Jubileum reserve 70,00 74,00 70, , , ,00 Winst / verlies (36,57) 0,00 0,00 12

13 Jaarverslagen wedstrijdleider (agendapunt 10 ALV) Verslag interne competitie winterkampioenschap Dit kampioenschap liep over de periode september 2008 tot en met februari Een verslag vindt u hieronder. Het ledenaantal in vergelijking met vorig seizoen (40 deelnemers) was drastisch gedaald en wij eindigden met 35 deelnemers het Winterkampioenschap. Het vertrek van Rob de Jong die met een wereldreis schijnt bezig te zijn met zijn vriendin (er komen berichten binnen uit Los Angeles en Buenos Aires), het trotse vaderschap van John Woestenenk, de onregelmatige diensten van Leonard Tamis, het dramatisch overlijden van onze goede schaakvriend Flip Bal, het stoppen van Rachid Amarouche Saidi en John ten Hoope brachten het ledenaantal omlaag tot 34. Daarentegen kwam Karel Stolte de A-groep versterken door alleen deel te nemen aan de interne competitie. Tijdens dit kampioenschap kregen wij ook te maken met het vertrek van Christian Wind naar Duitsland en het zich terugtrekken van Bob Maas. Ondanks onze fraaie website en de mond-tot-mondreclame blijft het moeilijk nieuwe mensen te interesseren voor actief schaken in verenigingsverband en is er inmiddels veel concurrentie van internetschaak en schaken overdag bij diverse sociëteiten en/of verenigingsgebouwen. Achteraf vind ik het heel jammer dat wij niets met onze folders hebben gedaan om buurt en wijk te mobiliseren voor het schaakspel. Kan zijn dat wij het met zijn allen te druk hebben of dat wij aan het vergrijzen zijn waardoor de animo voor folders verspreiden steeds minder wordt? Het wordt gewoon weer tijd voor Nederlandse successen op Europees of zelfs wereldniveau! Wij missen jeugdkader om jeugd op te leiden of te interesseren zodat wij aangewezen zijn op ander wervingsgebied. A-Groep Na het dubbele succes van Gerbrand Beekman in de vorige edities was het nu Thierry Bieger die overtuigend het kampioenschap voor zich wist op te eisen. Thierry ontwikkelt zich nog steeds beter als schaker en trekt zich goed op aan de vedetten binnen Westland Schaak Combinatie. Naast externe competitie, veel vluggeren en meedoen aan de toernooien waaraan zij deelnemen, verdenk ik hem ervan dat hij ook lessen krijgt. De tweede plek was voor Karel Stolte die ook extern een andere vereniging heeft in de naam van Schaakgenootschap Haagse Toren Vogelwijk: Karel, een fraai debuut! Gerbrand wist achter deze toppers de derde plaats te pakken voor Han Terpstra en Frits Berendse jr. Hans Mudde en Perry van der Meer speelden traditioneel te weinig partijen om hoger te eindigen. Om de groep ten opzichte van B wat evenwichtiger te maken degradeerden Hans Jacobs, Frans van der Elst, Aad van Sas en Piet Berghuis naar B, terwijl er maar twee promotieplaatsen waren voor B-spelers: Wil Kauffman en Jos Bergers. Wat opvalt, is dat als de ranglijst op percentage zou worden beslist, de ranglijst er heel anders zou uitzien. Han Terpstra zou dan stuivertje wisselen met Karel Stolte, Frits jr zou als 9 e eindigen en Hans Mudde als 8 e. 13

14 Eindstand groep A (wintercompetitie) Plaats Naam Punten Perc. Wedstrijden Winst Remise Verlies 1 Thierry Bieger Karel Stolte Gerbrand Beekman Han Terpstra Frits Berendse jr Han Nicolaas Wouter van Markenstein Perry van der Meer Nol Kooij Chris Gerritsen Felix Ferschtman Kees Vink Leo Blaas Ruud Vissers Hans Mudde Peter de Man Galja Ferschtman Piet Berghuis Aad van Sas Frans van der Elst Hans Jacobs B-Groep De B-groep werd fraai gewonnen door Wil Kauffman die op de voet werd gevolgd door Jos Bergers die nu de zware taak wachten om hun plaatsen in de A-groep te gaan verdedigen. Jos scoorde percentueel beter en het hele seizoen wisselde hij en Wil van positie. Er was een knappe derde plaats van Giuseppe Gastaldi vóór Vincent Steemers. Christian Wind en Bob Maas vertrokken tussentijds zodat zij te weinig partijen hebben gespeeld. Gezien het aantal deelnemers in de B groep en het aantal ronden kwam ik er niet onderuit om spelers twee keer tegen elkaar te laten spelen. Een pluim verdient Wim Lut die zijn partijen goed opbouwt maar in de eindfase elke keer iets tekort komt om zijn goede spel te verzilveren. Dat Hans Jongsma het meeste schaakplezier heeft blijkt wel uit zijn gespeelde partijen. Als hij een avond minder dan 20 partijen heeft gespeeld heeft hij geen goede avond gehad. 14

15 Eindstand groep B (wintercompetitie) Plaats Naam Punten Perc. Wedstrijden Winst Remise Verlies 1 Wil Kauffman Jos Bergers Giuseppe Gastaldi Vincent Steemers Tim van Rijswijk Jan Falandt Christian Wind Frits Berendse Sr Paul van Daalen Markus Lohrer Govert Slagboom Hans Jongsma Wim Lut Bob Maas Eindstanden, februari 2009, winterkampioenschap Groep A Groep B Degradatieplaatsen 1. Thierry Bieger 1. Wil Kauffman Piet Berghuis 2. Karel Stolte 2. Jos Bergers Aad van Sas 3. Gerbrand Beekman 3. Giuseppe Gastaldi Frans van der Elst Hans Jacobs Verslag interne competitie zomerkampioenschap Het verslag van dit kampioenschap, dat liep over de periode maart tot en met juni 2009, vindt u hieronder. A-Groep Het zomerkampioenschap werd gespeeld met 34 deelnemers door het al eerder vermelde vertrek van Christian Wind en Bob Maas en de hernieuwde kennismaking met Anton Madian. Wouter van Markenstein vond het weer eens tijd worden voor een kampioenschap en wist de eerste plaats voor zich op te eisen door geen partij te verliezen. Thierry, de winterkampioen kwam nu niet verder dan een 2 e plaats. Dat Thierry en Perry ook geen partij wisten te verliezen en op percentage 2 en 1 zouden worden, mocht de pret niet drukken. Perry maakte er een potje (geen schaakpotje) van door maar 4 partijen te spelen. Ook Nol speelde te weinig partijen voor een hogere klassering en door zijn ziekte kon Han Terpstra maar 3 partijen spelen. Gelukkig heeft hij zich zo hersteld dat hij gewoon weer in de A-groep kan spelen. Frits Jr. verraste positief met een derde plaats maar op percentage zou hij maar een 8 e plaats pakken. De promovendi van het Winterkampioenschap, Wil Kauffman en Jos Bergers, wisten het niet te redden in groep A en moeten samen met Peter de Man weer gaan strijden in de B groep. Han Terpstra speelde buiten mededinging mee door maar drie partijen te kunnen spelen. Er zit een groot verschil in gespeelde partijen in deze groep, enerzijds door de vele afmeldingen, 15

16 anderzijds door de activiteiten (Rapid-bekercompetitie, wedstrijden tegen Den Hoorn) die tussendoor werden gehouden en waarbij de spelers werden beloond met drie (externe) punten. Galja Ferschtman werd de onbetwiste remisekoning(in) door 10 keer gelijk te spelen. Piet Berghuis (in de B-groep) zat haar op de hielen met 9 remises. In het nieuwe seizoen kunnen wij weer een aantal mensen terug verwachten zodat er toch weer een beetje hoop is om een goede en gezonde vereniging te worden. John Woestenenk, Lennard Blaas (vanaf februari), de al eerder genoemde Han Terpstra en ook Harry van der Stap sr. (alleen extern) komen onze club versterken. Eindstand groep A (zomercompetitie) Plaats Naam Punten Perc. Wedstrijden Winst Remise Verlies 1 Wouter van Markenstein Thierry Bieger Frits Berendse jr Nol Kooij Felix Ferschtman Perry van der Meer Karel Stolte Hans Mudde Chris Gerritsen Galja Ferschtman Kees Vink Han Nicolaas Ruud Vissers Gerbrand Beekman Leo Blaas Peter de Man Han Terpstra Wil Kauffman Jos Bergers B-Groep De B-groep werd verrassend gewonnen door Jan Falandt die het samen met Aad van Sas in de A-groep mag proberen. Jan speelde een sterk seizoen, zonder dieptepunten of nederlagen en wist Aad nipt van de eerste plaats af te houden. Ook Piet Berghuis verloor geen partij maar speelde teveel remises om hoger te eindigen. Frans van der Elst en Vincent Steemers, toch twee degelijke krachten uit het 2 e team, speelden onder hen niveau en bleven beiden onder een 50%-score. Door de degradatie van 3 A-spelers en de promotie van 2 B-spelers komen de groepen qua aantal spelers weer bijna in evenwicht (18 om 17) en kunnen wij de volgende keer weer regulier drie spelers laten promoveren en/of degraderen. Han Terpstra heeft aangegeven om weer een cursus voor schakers te willen geven. Meer bijzonderheden volgen via Han maar voor een aantal spelers is dit een leuke investering in de schaakkennis. 16

17 Eindstand groep B (zomercompetitie) Plaats Naam Punten Perc Wedstrijden Winst Remise Verlies 1 Jan Falandt Aad van Sas Piet Berghuis Giuseppe Gastaldi Frits Berendse sr Tim van Rijswijk Markus Lohrer Hans Jacobs Frans van der Elst Anton Madian Vincent Steemers Hans Jongsma Paul van Daalen Wim Lut Govert Slagboom Heren, en dame, al met al was het leuk seizoen maar toch moeten wij met zijn allen proberen om de club wat nieuw leven in te blazen met nieuwe leden, andere ideeën en nog meer creativiteit. Het bestuur staat altijd open voor suggesties en of vernieuwingen. Laat u zelf horen op de Jaarvergadering Rest mij nog een opmerking: Het gebeurt nog steeds dat er mensen niet op komen dagen waardoor zijn tegenstander of niet kan spelen of dat het programma moet worden omgegooid. Ik wil u toch vragen om mij op mijn werk te bellen ( ) als u op dinsdag alsnog besluit zich af te melden. Ik ben van s ochtends 8 uur tot s avonds 6 uur op mijn werk en ga rechtstreeks door naar de club zodat ik mijn voic -berichten niet kan afluisteren. Eindstanden, juni 2009, zomerkampioenschap Groep A Groep B Degradatieplaatsen 1. Wouter van Markenstein 1. Jan Falandt Peter de Man 2. Thierry Bieger 2. Aad van Sas Wil Kauffman 3. Frits Berendse Jr. 3. Piet Berghuis Jos Bergers Verslag externe competitie Hieronder vindt u een verslag van de externe competitie, zowel de eindstanden als individuele resultaten. Om het mij zelf gemakkelijk te maken bij de prijsuitreiking hierbij alvast de topscorers per team. Pomar 1, Chris Gerritsen met 6 uit 6 (!). Pomar 2, Frits Berendse jr. met 4½ uit 7. Pomar 3, Paul van Daalen met 2 uit 3. 17

18 Pomar 1 Pomar 1 speelde na de verstevigde promotie in de 1 e klasse A en had het moeilijk met drie nederlagen met 4½ - 3½, twee nederlagen met 5-3, één overwinning met 5-3 en een gelijkspel. Als je naar de uitslagen kijkt gaat het vaak maar om een van de acht wedstrijden die beslissend was voor overwinning of nederlaag. Het geluk zat ook niet mee. Er werd gestart met een 4½ - 3½ nederlaag tegen SHTV 2 (de latere kampioen) en een knappe 5-3 overwinning tegen RHC Arena 1 Daarna volgde een nederlaag tegen Botwinnik met 5-3, een gelijkspel tegen Rijswijk 2, een nederlaag tegen DD 4 met 5-3, verlies tegen Haeghe Ooievaar 1 met 4½ tegen 3½ en in de slotronde een onterechte nederlaag tegen Promotie 5, wederom met 4½ tegen 3½. Vooral de nederlagen tegen DD4 en Promotie 5 wogen zwaar. Een imposante topscorer is Chris Gerritsen die al zijn partijen wist te winnen! Ook de invallers scoorden boven verwachting. De prestatie van onze topborden bracht dit seizoen het verschil. Nr Naam Rij2 DD4 HO1 Pr5 Po1 RH1 Bo3 SH2 MP W BP PL 1 Rijswijk 2 XX 5½ 5½ ½ ½ 2 2 D.D. 4 2½ XX 3 3½ 5 3½ 2 3½ Haeghe Ooievaar 1 2½ 5 XX 5 4½ Promotie 5 3 4½ 3 XX 4½ 2 3½ 2½ Pomar ½ 3½ XX 5 3 3½ ½ 7 6 RHC/Arena 1 3 4½ XX 4½ Botwinnik 3 (jeugd) ½ 5 3½ XX 4½ ½ 4 8 SHTV 2 5½ 4½ 4 5½ 4½ 5 3½ XX ½ 1 Individuele scores Pomar 1 Plaats Naam Bord Score Percentage 1 Chris Gerritsen 8 6 uit Han Terpstra 6 3 uit Kees Vink 5 4 uit Nol Kooij 4 2 uit Invallers 4 uit Teamresultaat 25½ uit Gerbrand Beekman 7 3 uit Wouter van Markenstein 1 1½ uit Felix Ferschtman 3 1 uit Perry van der Meer 2 1 uit 7 14 Pomar 2 Het tweede team speelde in klasse 2A en eindigde op een knappe 4 e plaats met twee overwinningen, drie gelijke spelen en twee nederlagen. Haeghe Ooievaar 3 was ongenaakbaar en wist met afstand kampioen te worden. Wij verloren dik van hen maar voor de overige wedstrijden gold hetzelfde principe als bij het eerste team: bij zes wedstrijden werd winst, verlies of gelijkspel bepaald op maar een van de acht borden. Hier valt op dat de topborden wel een ruime voldoende scoorde. 18

19 Nr Naam Rij4 Pr3 RH2 DD5 Bo5 HO3 DS7 Po2 Mp W Bp Pl 1 Rijswijk 4 XXX 3 4 4½ 3½ 1½ 2 4½ Prometheus 1 5 XXX RHC/Arena XXX 1½ 1½ 3½ 2½ DD 5 3½ 4 6½ XXX 3½ 3½ 5½ ½ 5 5 Botwinnik 5 4½ 2 6½ 4½ XXX 3½ 2½ 3½ Haeghe Ooievaar 3 6½ 4 4½ 4½ 4½ XXX 4½ 6½ DSC ½ 2½ 5½ 3½ XXX Pomar 2 3½ ½ 1½ 4 XXX ½ 4 Individuele scores Pomar 2 Plaats Naam Bord Score Percentage 1 Frits Berendse Jr. 2 4½ uit Ruud Vissers 3 3½ uit Frans van der Elst 5 3½ uit Hans Mudde 6 2 uit Vincent Steemers 8 3½ uit Invallers 3 uit Teamresultaat 26½ uit Han Nicolaas 1 2½ uit Peter de Man 7 2½ uit Leo Blaas 4 1½ uit 7 21 Pomar 3 Het derde achttal speelde in klasse 3B en eindigde van de 7 deelnemers op de voorlaatste plaats. Het was een gekke poule waar iedereen aan elkaar gewaagd was. Na elke ronde was er wel een andere koploper. Zo won Pomar 3 van de kampioen, Voorburg 1, won het van de nummer 3, Rijswijk 5, speelde gelijk tegen degradant DSC 9 en verloor het de overige partijen met dikke cijfers. Door het uitvallen van Bob Maas werd erg regelmatig een beroep gedaan op onze reservespelers. Paul werd geflatteerd topscoorder met 2 uit 3 waarbij hij een partij reglementair won door het wegblijven van zijn tegenstander. Nr Naam DS9 VO1 WS6 LI3 PA1 PO3 RIJ5 MP W BP PL 1 DSC 9 XXX 1 4½ ½ Voorburg 1 7 XXX ½ 4½ WSC 6 3½ 4 XXX 4½ Lierse ½ XXX 3½ 6½ ½ 5 5 Paris ½ XXX 5½ 3½ ½ 2 6 Pomar 3 4 4½ 2 1½ 2½ XXX 4½ Rijswijk 5 4½ 3½ 6 4 4½ 3½ XXX

20 Individuele scores Pomar 3 Plaats Naam Bord Score Percentage 1 Paul van Daalen 8 2 uit Giuseppe Gastaldi 6 3 uit Markus Lohrer 5 2½ uit Jos Bergers 3 2 uit Invallers 4 uit Teamresultaat 19 uit Wil Kauffman div 1½ uit Tim van Rijswijk 1 2 uit Hans Jacobs 2 1 uit Piet Berghuis 4 1 uit 4 25 Pomar 1 degradeert helaas weer naar de tweede klasse maar de andere teams hebben zich knap gehandhaafd. Wat mij als wedstrijdleider nog steeds bevreemdt, is dat de bezoekende verenigingen op tijd aanwezig zijn maar dat er bij ons nog wel eens een lege plek valt te bewonderen. Ik wil u dan ook vragen om vooral bij externe partijen op tijd te verschijnen. Liefst voor het afgesproken tijdstip zodat uw teameider/wedstrijdleider niet ongerust hoeft te zijn. Verslag snelschaakkampioenschap (met dank aan Han Nicolaas en Ruud Vissers) Op dinsdagavond 17 februari 2009 speelden we het snelschaakkampioenschap van onze vereniging. Frits Berendse jr., de vaste organisator van dit jaarlijkse spektakel, had andere (belangrijkere?) verplichtingen, maar gelukkig bleek Ruud Vissers bereid de organisatie op zich te nemen. Gewapend met laptop en het onvolprezen programma 'Swissmaster' toverde Ruud een negen ronden durend Zwitsers toernooi uit de hoge hoed waarbij beide spelers 7 minuten bedenktijd hadden per partij. Zeven minuten lijkt een wat vreemd tempo, maar vijf minuten is voor sommige mensen toch net iets te kort terwijl je met tien minuten gezien de beschikbare tijd op zo'n avond niet al te veel ronden kan spelen. Een soort compromis dus, daar zijn we wel goed in in dit land! Iets na achten zetten 21 spelers zich achter de borden en de klokken die het af en toe zwaar te verduren hadden: 14 spelers uit de A groep en 7 uit de B groep. Gehaaide (snel)schakers als Frits Berendse jr. (én sr.), Nol Kooij, Hans Mudde, Karel Stolte en Aad van Sas ontbraken, maar het toernooi was toch behoorlijk 'bezet' om het maar even officieel uit te drukken. Han Terpstra, die zijn titel verdedigde die hij vorig jaar na winst in de finale tegen Frits Berendse jr. in de wacht had gesleept, zou het niet makkelijk krijgen met o.a. Thierry Bieger, Wouter van Markenstein, Perry van der Meer, Gerbrand Beekman, Chris Gerritsen, Felix Ferschtman, Kees Vink en de altijd onberekenbare Wil Kauffman en Markus Lohrer onder de deelnemers. Het oneven aantal 20

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 9e jaargang nummer 4 4 september 2014 Snmengevnt Jaarverslag Fris kroeglopertoernooi in Leiden Stukken die geblokkeerd staan Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 3 Titelpagina: Snookerhal

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 19 september 2012. Pijnacker, 7 september 2012. Beste Schaakcollega s,

Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 19 september 2012. Pijnacker, 7 september 2012. Beste Schaakcollega s, Haagse Schaakbond J.P. de Vries Buffelstraat 124B Opgericht 11 november 1926 3064 AD Rotterdam aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Tel. 0153692513 Mob. 0618429797 e-mail: super.jp@zonnet.nl

Nadere informatie

UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005

UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005 UITNODIGING V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING DE KEMPPION Datum : 30 augustus 2005 Plaats Tijd : Grand Café Brasserie DE KIEL te Steensel : 20.00 uur Namens

Nadere informatie

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 9e jaargang nummer 2 24 april 204 Snmengevnt Gesponsorde klokken Mijn koninkrijk voor een paard Samen eten voor de wedstrijd Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 3 Titelpagina: Cor Kanters

Nadere informatie

Vergaderstukken ALV 1 september 2015

Vergaderstukken ALV 1 september 2015 Vergaderstukken ALV 1 september 2015 ALGEMENE LEDENVERGADERING Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van Caissa. Datum:

Nadere informatie

Haagse Schaakbond. Betref: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 6 mei 2015. Den Haag, 29 april 2015. Beste schaakcollega s,

Haagse Schaakbond. Betref: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 6 mei 2015. Den Haag, 29 april 2015. Beste schaakcollega s, J.J.M. Nicolaas Burg. Patjnlaan 65 2585 BJ Den Haag Tel. 0641188743 E-mail: h.nicolaas@ziggo.nl Haagse Schaakbond Opgericht 11 november 1926 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Aan: De

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG JUDO SPORT-IN VOLLEYBAL BADMINTON GYMNASTIEK BEWEGEN OP MUZIEK VRIENDSCHAP DOOR SPORT Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Van de redactie 2 Oproep 2 Ledenadministratie

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Samengevat. Clubblad van Schaakcombinatie HTV opgericht 29 juni 2006

Samengevat. Clubblad van Schaakcombinatie HTV opgericht 29 juni 2006 Samengevat Clubblad van Schaakcombinatie HTV opgericht 29 juni 2006 2e jaargang nummer 6 20 december 2007 3 Schaakcombinatie HTV Bestuur Voorzitter: Armin Segger armin.segger@wanadoo.nl 3913570 Secretaris:

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

38 e jaargang, juni/juli 2011

38 e jaargang, juni/juli 2011 Patrick en Maurice winnen NK 38 e jaargang, juni/juli 2011 2 38e jaargang, nummer 3 juni/juli 2011 38 e jaargang, nummer 3 Service: Een uitgave van de Hoofddorpse Tafeltennis Club Verschijnt vijf á zes

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier.

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. 31 ste. jaargang, nr. 3 Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. Prettige feestdagen en een voorspoedig en een sportief jaar

Nadere informatie

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden.

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. SMASH! verschijnt vijf keer per jaar; oplage 135 exemplaren. Oktober 2012, 34e Jaargang

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Het clubblad van vv BEVO / Nummer 01 / September 2013 BevoSignaal BEVO 1 terug op haar stekkie»04 Altijd super gezellig»13 Multi Functionele Accommodatie»16 Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Afdeling Midden Jaarstukken 2003 Algemene Ledenvergadering 2004

Afdeling Midden Jaarstukken 2003 Algemene Ledenvergadering 2004 Afdeling Midden Jaarstukken 2003 Algemene Ledenvergadering 2004 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN NTTB - AFDELING MIDDEN 2003 Uitnodiging + agenda + bijlagen pag. 1 t/m 7 Notulen extra Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

M a g a z i n e v a n S c h a a k v e r e n i g i n g C h a r l o i s E u r o p o o r t

M a g a z i n e v a n S c h a a k v e r e n i g i n g C h a r l o i s E u r o p o o r t M a g a z i n e v a n S c h a a k v e r e n i g i n g C h a r l o i s E u r o p o o r t December 2003 John Leer: moeilijke tijden in de interne Eerste team blijft winnen in de KNSB Tweede team volledig

Nadere informatie