Algemene voorwaarden Menumonkey

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Menumonkey"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Menumonkey Artikel 1 Algemeen 1.1 Menumonkey is de handelsnaam van de vennootschap onder firma. Menumonkey is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel o nder dossiernummer Onder Opdrachtgever wordt verstaan: de wederpartij van Menumonkey die een overeenkomst van opdracht tot dienstverlening aangaat met Menumonkey. 1.3 De Opdrachtgever is bevoegd gebruik te maken van overeengekomen Dienst(en) die Menumonkey levert. Personeel van de Opdrachtgever wordt daarbij inbegrepen. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het gebruik maken van de Dienst(en) zoals overeengekomen. 1.4 Onder Dienst(en) wordt verstaan: de activiteiten die Menumonkey uit hoofde van de overeenkomst met Opdrachtgever levert aan de Opdrachtgever. Artikel 2 Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en met de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten. 2.2 Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en gaat hiermee akkoord bij ondertekening van overeenkomst met Menumonkey, zoals een door Menumonkey gestuurde offerte, dan wel bevestiging van een opdracht per Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigbaar is, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden echter volledig van kracht blijven. Wat betreft de nietige c.q. vernietigbare bepalingen wordt in overleg getreden met de Opdrachtgever en wordt een nieuwe bepaling ter vervanging van deze overeengekomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van deze bepaling in acht wordt genomen.

2 2.4 In geval van wijziging in algemene voorwaarden geldt artikel 17. Voorafgaand aan de wijziging zal Menumonkey de Opdrachtgever hieromtrent informeren. Artikel 3 Totstandkoming, uitvoering en voltooiing van de overeenkomst 3.1 De overeenkomst tussen Menumonkey en Opdrachtgever komt tot stand indien i) aanbod van Menumonkey schriftelijk of elektronisch wordt aanvaard, of ii) aanvraag van Opdrachtgever schriftelijk of elektronisch wordt bevestigd door Menumonkey. 3.2 Menumonkey is met de uitvoering van de overeenkomst begonnen indien Menumonkey is gestart met de hosting van de website dan wel wanneer de host-gegevens van de Opdrachtgever zijn ontvangen. 3.3 De ingangsdatum welke als zodanig vermeld staat op de overeenkomst geldt als ingangsdatum voor de overeenkomst. Indien de ingangsdatum niet vermeld is, geldt de acceptatie datum als ingangsdatum. 3.4 Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever. 3.5 Menumonkey rekent een levertijd van vier weken, tenzij anders overeengekomen. Artikel 4 Aanbiedingen en offertes 4.1 De door Menumonkey gemaakte offertes hebben een geldigheidsduur van één maand, tenzij anders aangegeven. 4.2 Indien wijzigingen of aanvullingen plaatsvinden in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Menumonkey zijn deze pas geldig van het moment dat deze zijn aanvaard door beide partijen. 4.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, tenzij anders overeengekomen. 4.4 Indien partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Menumonkey Opdrachtgever alvorens schriftelijk informeren over de financieële consequenties betreffende de extra werkzaamheden of prestaties.

3 Artikel 5 Prijzen 5.1 Alle prijzen voor de Dienst(en) van Menumonkey worden in rekening gebracht vanaf het tot stand komen van de overeenkomst. Menumonkey stelt haar facturen in Euro's op. Alle in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld. 5.2 Wijzigen met als gevolg een prijsverhoging met zich meebrengt is mogelijk bij i) wijziging van de inhoud van de Dienst(en), of ii) verlenging van de Dienst(en). 5.3 Artikel 5.2 gaat op indien i) een prijsverhoging vanwege een doorberekende BTW-verhoging door overheid plaatsvindt, of ii) een inflatiecorrectie door Menumonkey plaatsvindt. Artikel 6 Betalingsvoorwaarden 6.1 De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt, tenzij anders overeengekomen. De betaling gaat middels factuur. 6.2 Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden. 6.3 Bij de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening geldt voor Opdrachtgever een aanbetaling van 50% van de totale kosten te voldoen na goedkeuring van de offerte. Na het gereedkomen van de Dienst(en) uitgevoerd door Menumonkey wordt het restant bedrag, te weten 50% gefactureerd. Oplevering van de website inclusief bijbehorende Dienst(en) vindt altijd plaats na volledige betaling van alle openstaande facturen. 6.4 Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt Opdrachtgever in gebreke gesteld. Indien binnen de nieuwe termijn niet betaald is, dan is Opdrachtgever in verzuim.

4 6.5 Vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is, is Menumonkey gerechtigd tot niet opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en investering door Menumonkey. 6.6 Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Menumonkey bevoegd de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. De (persoons) gegevens van de opdrachtgever worden overgedragen aan een incassobureau. Menumonkey zal op dat moment de wettelijke incassokosten in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 40,- 6.7 Naast de incassokosten zal Menumonkey vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim raakt eveneens de wettelijke (handels)rente in rekening brengen. Eventuele kosten voor een advocaat, deurwaarder etc. zullen ook voor rekening van de Opdrachtgever komen. 6.8 Indien Menumonkey per ongeluk te weinig heeft gefactureerd kan Opdrachtgever daar een extra rekening voor ontvangen. Als Menumonkey te veel heeft gefactureerd dient dit te worden verrekent of teruggestort. Artikel 7 Meerwerk 7.1 Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst vallen worden aangemerkt als meerwerk. Meerwerk wordt middels geldend uurtarief van Menumonkey gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. 7.3 Indien Opdrachtgever te kennen heeft gegeven aan Menumonkey om van template en/of design te veranderen na ondertekening van de overeenkomst wordt dit ook aangemerkt als meerwerk. Artikel 8 Duur en beëindiging 8.1 De Dienst(en) zal/zullen worden verleend door Menumonkey aan Opdrachtgever gedurende de afgesproken termijn.

5 8.2 Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaam-registratie en hosting hebben een looptijd van één jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het aflopen van de overeenkomst. Na het verstrijken van de looptijd wordt deze looptijd automatisch verlengd voor dezelfde periode. 8.3 Overeenkomsten met betrekking tot onderhoud worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van één jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het aflopen van de overeenkomst. 8.4 Indien i) de Opdrachtgever een van zijn verplichtingen jegens Menumonkey niet nakomt, of ii) Menumonkey goede reden heeft om te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, dan wel onbehoorlijk of onvolledig, zal nakomen en de Opdrachtgever niet in staat is om op eerste verzoek van Menumonkey adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, of iii) in het geval Opdrachtgever zijn faillissement heeft aangevraagd of failliet is verklaard, of iv) de Dienst(en) niet gebruikt zoals bedoeld is, dan heeft Menumonkey het recht (verdere) uitvoering van de met de Opdrach tgever gesloten overeenkomst(en) van opdracht tot dienstverlening op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden inclusief de bijbehorende voorwaarden, onverminderd het recht van Menumonkey op schadevergoeding. De resterende vergoedingen aan Menumonkey uit hoofde van de overeenkomst vallen onder de schadevergoeding. 8.5 Onder opschorting valt het recht om geleverde Dienst(en) tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik te beperken. Menumonkey zal Opdrachtgever hiervan van tevoren in kennis stellen. Artikel 9 Overdracht van rechten en verplichtingen 9.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

6 9.2 Indien de door Menumonkey aangeboden Dienst(en) worden overgedragen aan een andere rechtspersoon, zullen de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen eveneens overgaan. De Opdrachtgever komt in dat geval geen recht van ontbinding toe. Artikel 10 Privacy 10.1 Persoonsgegevens welke door Opdrachtgever aan Menumonkey zijn verleend, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of bij overeenkomst Persoonsgegevens kunnen in geval van verzuim door de Opdrachtgever worden overgedragen aan derden, zoals een incassobureau als bedoeld in artikel Gegevens met betrekking tot de data van menukaarten worden eigendom van Menumonkey. Menumonkey is derhalve bevoegd deze inhoud aan derden te leveren voor commerciële doeleinden. Artikel 11 Intellectueel eigendom 11.1 Het is niet toegestaan om de Dienst(en) uitgevoerd door Menumonkey door te verkopen of op enige andere wijze te verhandelen, te verspreiden, te kopiëren of beschikbaar te stellen, tenzij anders overeengekomen Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen bepaald is in artikel 11.1, is de Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van 6.000,- (zesduizend Euro) en een aanvullende boete van 500,- (vijfhonderd Euro) per dag, voor iedere dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van ,- (Vijftigduizend Euro). Artikel 12 Gebruik Dienst(en) 12.1 Om toegang te krijgen tot bepaalde Dienst(en) dient de Opdrachtgever te beschikken over inloggegevens die door Menumonkey worden verstrekt De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de door Menumonkey beschikbaar gestelde inloggegevens.

7 12.3 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het account van de Opdrachtgever worden gedaan Indien derden zich toegang verschaffen tot het account van de Opdrachtgever, zonder dat dit de Opdrachtgever toegerekend kan worden, dient de Opdrachtgever dit onmiddellijk na ontdekking aan Menumonkey te melden Menumonkey is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn account door derden De Opdrachtgever vrijwaart Menumonkey van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het account van de Opdrachtgever De Opdrachtgever dient Menumonkey onverwijld op de hoogte stellen indien zich wijzigingen voordoen in de naam, adres(sen) of overige gegevens van de Opdrachtgever Indien de door Menumonkey geleverde Dienst(en) niet voldoen aan de daaraan te stellen eisen, is Opdrachtgever verplicht dit binnen vijf dagen na ontdekking te melden aan Menumonkey. Artikel 13 Aansprakelijkheid 13.1 Menumonkey sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Menumonkey geleverde Dienst(en), met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Menumonkey, zijn directie en/of leidinggevend personeel Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Menumonkey

8 aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Menumonkey toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald Menumonkey is nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, overlijdens- en letselschade De vorderingsrechten en overige rechten van Opdrachtgever jegens Menumonkey in verband met de uitvoering van Dienst(en) vervallen in ieder geval twee jaar na het tijdstip waarop de Opdrachtgever bekend is of redelijkerwijs bekend had moeten zijn met het bestaan van die rechten. Artikel 14 Overmacht 14.1 Menumonkey is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien overmacht nakoming van de overeenkomst (tijdelijk) verhindert. Opdrachtgever daarentegen is niet bevoegd de overeenkomst als gevolg hiervan te ontbinden Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die buiten de invloedssfeer vallen van Menumonkey vallen De Opdrachtgever is ten gevolge van overmacht niet bevoegd Menumonkey aansprakelijk te stellen voor eventuele schade door uitval/downtime, niet beschikbaar zijn van de website/server en/of verlies van data en/of voor derving van inkomsten door technische of andere storingen, tenzij deze veroorzaakt zijn of worden door grove nalatigheid van Menumonkey.

9 Artikel 15 Rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever 15.1 Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van materiaal Menumonkey mag de opgeleverde Dienst(en) van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders overeengekomen Opdrachtgever is gehouden instructies van Menumonkey omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven De Opdrachtgever zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de algemene voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige gebruiker verwacht mag worden Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de Dienst(en) terstond te melden aan Menumonkey. Artikel 16 Rechten en verplichtingen Menumonkey 16.1 Menumonkey verschaft Opdrachtgever toegang tot gebruik van de overeengekomen Dienst(en) tegen betaling door Opdrachtgever van de overeengekomen prijs Menumonkey zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst(en) in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden en storingen Storingen en onderhoud kunnen voor (tijdelijke) uitval van alle Dienst(en) zorgen. Menumonkey is op niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van deze uitval voor Opdrachtgever en of derden Menumonkey kan op elk gewenst moment onderhoud uitvoeren of laten uitvoeren aan netwerk, servers, websites, applicaties, hosting services of andere dienstverlening. Als gevolg kunnen Dienst(en) tijdelijk niet beschikbaar zijn.

10 Menumonkey kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit kan ontstaan bij Opdrachtgever of derden. Menumonkey zal onderhoud, voor zover mogelijk, van tevoren bekend maken via . Van verwachte impact en tijdsduur zal door Menumonkey een inschatting worden gegeven Indien omstandigheden Menumonkey noodzaken acuut onderhoud uit te (laten) voeren (door bv storingen) dan bestaat de mogelijkheid dat Menumonkey geen tijdige aankondiging kan geven. Menumonkey kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit kan ontstaan bij Opdrachtgever of derden Menumonkey zal de Opdrachtgever informeren betreffende eventuele storingen die direct gevolg hebben voor de Dienstverlening van Menumonkey aan de Opdrachtgever Menumonkey zal een storing in de Dienst(en) zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Opdrachtgever is gemeld, opheffen. Er kunnen geen garanties worden afgegeven over doorlooptijden Voorbeelden van niet toerekenbare tekortkomingen zijn: storingen aan stroomvoorzieningen of andere storingen aan servers en hosting-diensten van Menumonkey; technische of softwarematige storingen aan servers en hosting-diensten die Menumonkey beschikbaar stelt aan haar klanten. Artikel 17 Wijziging van de voorwaarden 17.1 Menumonkey behoudt het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van één maand na schriftelijke bekendmaking van de wijziging van de voorwaarden Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

11 Artikel 18 Klachten en geschillenregeling 18.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Menumonkey is het Nederlands recht van toepassing. In het geval Opdrachtgever een klacht heeft, dient dit binnen twee maanden bij Menumonkey schriftelijk of elektronisch te worden vermeld Menumonkey zal binnen 30 dagen inhoudelijk op de klacht reageren. Indien dit niet lukt, dan laat Menumonkey dit tijdig aan Opdrachtgever weten Indien Opdrachtgever het niet eens is met de afhandeling van de klacht door Menumonkey, is het bevoegd de Geschillencommissie in te schakelen. Opdrachtgever dient de klacht dus eerst aan Menumonkey te vermelden Menumonkey is met de toestemming van de Opdrachtgever bevoegd een geschil aan de Geschillencommissie voor te leggen. Indien niet akkoord, dan kan Menumonkey het geschil aan de rechter voorleggen De Geschillencommissie zal de klacht aan de hand van haar reglement afhandelen. De beslissingen van de Geschillencommisie gelden als bindend advies Indien het geschil als bedoeld in artikel 18.4 aan de rechter is voorgelegd, kan bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven en zullen Menumonkey en Opdrachtgever in ove rleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. Versie 2, juli 2015

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene voorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Panis Consultancy. Deze algemene voorwaarden bestaan uit 15 elkaar opvolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEDEVELOP IT. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

ALGEMENE VOORWAARDEN WEDEVELOP IT. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes ALGEMENE VOORWAARDEN WEDEVELOP IT Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van WeDevelop IT. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WeDevelop IT. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Toepasselijkheid... 3 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De ICT Prins

Algemene voorwaarden De ICT Prins 1 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. : Handelsnaam van Stan Janssen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio

Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van 2BHIP reclame & ontwerpstudio. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en 2BHIP

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOP INTERNETOPLOSSINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TOP INTERNETOPLOSSINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TOP INTERNETOPLOSSINGEN Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van TOP Internetoplossingen. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en TOP Internetoplossingen.

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations.! 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations.!

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations.! 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations.! Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij van 123webidee.

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro. Algemene Voorwaarden Webbro Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven. 1. Definities

Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven. 1. Definities Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven 1. Definities Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LouwersOnline of een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBSITE OOM

ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBSITE OOM ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBSITE OOM Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van De Website Oom. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en De Website Oom. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden GPWD Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014.

Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014. Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lawyers Only Versie geldig vanaf: 28 januari 2015. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Lawyers Only Versie geldig vanaf: 28 januari 2015. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Lawyers Only Versie geldig vanaf: 28 januari 2015 Artikel 1. Definities 1.1 Lawyers Only: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Lawyers Only is statutair gevestigd te Amsterdam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NXTLVL-IT 1 Mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN NXTLVL-IT 1 Mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN NXTLVL-IT 1 Mei 2015 NXTLVL-IT v.o.f. Zuiderkade 21 8301 AS Emmeloord KvK 55727298 BTW NL8518.36.227/B01 NL51RABO0175215863 info@nxtlvl-it.com www.nxtlvl-it.com 1. Definities 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Verdermedia

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Opgemaakt 2014, te Breda. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 MijnDomeinReseller: Een handelsnaam van MijnInternetOplossing B.V. Welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52643573. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. - Pagina 1 -

ALGEMENE VOORWAARDEN. - Pagina 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Geeforce Design. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Geeforce Design, tenzij expliciet anders vermeld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Campo Internet

Algemene Voorwaarden Campo Internet 1 Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door, tenzij expliciet anders vermeld wordt in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PingWeb

Algemene Voorwaarden PingWeb Algemene Voorwaarden PingWeb 1. Definities In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden. 1.2 Opdrachtnemer: PingWeb,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout.

Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout. Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Kameleon Webdesign. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Ren Bours Internet Service & Design. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Ren Bours Internet Service

Nadere informatie

MEDIA-S Sylvia Faasse Westzeedijk 144B, K12 3016 AK Rotterdam info@media-s.nl +31657334416 KvK-nummer: 62628240 BTW-nummer: NL208769158B01

MEDIA-S Sylvia Faasse Westzeedijk 144B, K12 3016 AK Rotterdam info@media-s.nl +31657334416 KvK-nummer: 62628240 BTW-nummer: NL208769158B01 MEDIA-S Sylvia Faasse Westzeedijk 144B, K12 3016 AK Rotterdam info@media-s.nl +31657334416 KvK-nummer: 62628240 BTW-nummer: NL208769158B01 Artikel 1. Definities 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Vingerhoedskruid 18 3137 WJ Vlaardingen tel: 06-36372550 info@nieuwewebpagina.nl www.nieuwewebpagina.nl. Algemene voorwaarden

Vingerhoedskruid 18 3137 WJ Vlaardingen tel: 06-36372550 info@nieuwewebpagina.nl www.nieuwewebpagina.nl. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van nieuwewebpagina.nl. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door nieuwewebpagina.nl, tenzij expliciet anders

Nadere informatie