Rechtbank van koophandel te Brussel vordering tot staking 2 november 1999

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rechtbank van koophandel te Brussel vordering tot staking 2 november 1999"

Transcriptie

1 Rechtbank van koophandel te Brussel vordering tot staking 2 november 1999 In zake 1. IFPI v.z.w., met zetel gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Almaplein 3, b5, 2. Polygram Records N.V., met maatschappelijke zetel gevestigd te 1200 Sint- Lambrechts-Woluwe, Woluwedal 34/1, H.R. Brussel nr ; Eiseressen verschijnende door Mter S. Evrard loco Mter B. MIchaux, advocaat te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 268A; tegen Belgacom Skynet N.V. met maatschappelijke zetel gevestigd te 1030 Brussel, E. Jacqmainlaan 177, H.R. Brussel nr Verweerster, verschijnende door Mter Peters, advocaat te 1170 Brussel, chaussée de La Hulpe 177/6 die tevens verschijnt loco Mter A. Strowel, advocaat met kantoor op het zelfde adres. Gelet op... Overwegende dat de vordering ertoe strekt: - vast te horen stellen dat verweerster, door met kennis op haar server informatie te stockeren die aanleiding geeft tot ongeoorloofde elektronische distributie van muziekopnames uit de catalogi van tweede eiseres en van de leden van eerste eiseres, een daad stelt die strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken in de zin van artikel 93 WHPC waarbij schade kan worden toegebracht aan de beroepsbelangen van eiseressen, - vast te horen stellen dat verweerster, door met kennis op haar server informatie te stockeren die aanleiding geeft tot ongeoorloofde elektronische distributie van muziekopnames uit de catalogi van tweede eiseres en van de leden van eerste eiseres, een daad stelt die strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken in de zin van artikel 93 WHPC waarbij schade kan worden toegebracht aan de beroepsbelangen van eiseressen; - verweerster tot de onmiddellijke staking van deze praktijk te horen veroordelen, onder verbeurte van een dwangsom van Bef per dag of gedeelte van een dag gedurende dewelke verweerster in strijd met het vonnis zou handelen; - conform artikel 99 WHPC, de bekendmaking te horen bevelen van een samenvatting van het vonnis op de homepage van de site van verweerster, alsmede in vijf dagbladen en tijdschriften, naar keuze en op verzoek van eiseressen, waarbij de kosten 1

2 van publicatie en gebeurlijke vertaling door verweerster zullen worden terugbetaald op voorlegging van een pro-forma factuur; Overwegende dat eiseressen, die zeggen dat eerste eiseres een beroepsvereniging is in de zin van art. 98 par. lid 3 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en de belangrijkste producenten en verdelers van fonogrammen groepeert (d.w.z. van muziekopnames), terwijl tweede eiseres, lid van eerste eiseres, de rechtmatige verdeler is, in België, van de cd s waarop opnames voorkomen van vooraanstaande artiesten (popgroep U2, Georges Michael, enz.), in hun dagvaarding uiteenzetten dat zij hebben vastgesteld dat verweerster zich schuldig maakt aan een inbreuk op art. 93 WHPC, welke inbreuk als volgt wordt omschreven: - verweerster is een internet service provider die zowel toegang tot het internet verschaft als internet sites host (d.w.z.: haar server- of computerinfrastructuur - ter beschikking van derden stelt met het oog op mededelingen op internet); - verweerster host, o.m. een internet site genaamd Somnus en een andere genaamd freemusic, - sites zoals Somnus bieden hyperlinks (d.w.z. electronische verwijzingen) naar sites waarop onwettelijke activiteiten worden gevoerd; - deze illegale activiteiten bestaan hierin: electronische distributie van muziekopnames, o.m. uitvoeringen van de popgroep U2 en George Michael, aan het publiek, zonder toestemming van de rechthebbenden, o.m. de producent van de oorspronkelijke muziekopname; deze opnames zijn gedigitaliseerd en worden aangeduid onder de term MP3 (die verwijst naar een techniek van compressie); MP3 -files impliceren automatisch ongeautoriseerde exploitaties tenzij in uitzonderlijke gevallen, b.v. wanneer zij betrekking hebben op de eigen producties van de site exploitant (wat in casu niet het geval is); - verweerster werd tevergeefs door eiseresse in gebreke gesteld deze hyperlinks te verwijderen, bij schrijven van hun raadsman, d.d. 5 januari respectievelijk 25 februari 1999; - voorheen reeds werd verweerster in gebreke gesteld voor gelijkaardige feiten, waardoor zij (indien nodig) zich bewust was van het illegaal karakter van deze electronische distributie onder de term MP3 -files; - internet service providers zoals verweerster beschikken vandaag over MP3 filescanners die het mogelijk maken MP3 sites en links te identificeren; - dat zulks, volgens eiseressen, betekent dat verweerster met kennis op haar server informatie blijft stockeren die aanleiding geeft tot illegale activiteiten; 2

3 dat eiseres deze houding des te meer afkeurt nu verweerster uitdrukkelijk in kennis werd gesteld van hogervermelde feiten en in mora gesteld hieraan een einde te stellen; dat de litigieuze sites gehost door verweerster verder please be aware of any copyright violations vermelden; dat eiseres dit gedrag van verweerster met de eerlijke handelsgebruiken strijdig (art. 93 WHPC) noemt; dat zij onderstreept dat deze daad van aard is een mogelijke schade toe te brengen (zelfs reële) aan hun beroepsbelangen; Overwegende dat verweerster, in hoofdorde, aanvoert dat wij, overeenkomstig artikel 96 WHP onbevoegd zijn om over deze vordering uitspraak te doen; dat zij, ondergeschikt, enerzijds steunt op dezelfde exceptie van artikel 96 WHP, anderzijds op een afwezigheid van belang en hoedanigheid om te stellen dat de vordering als onontvankelijk moet worden afgewezen; dat zij verder, pleit, dat de vordering ongegrond is, dat zij ons verzoekt akte te willen nemen van het feit dat een tussenpersoon die acces en/of host provider is, zoals zij, geen enkele verplichting heeft om de inhoud te controleren van de sites waartoe hij toegang verschaft of die hij host, en dat hij niet rechtstreeks aansprakelijk kan worden gesteld voor de aantasting, ingevolge die toegankelijk gemaakte of gehoste informatie, van om het even welke wettelijke verplichting of van om het even welk subjectief recht van derden; dat verweerster, uiterst ondergeschikt, concludeert dat de vordering tot toekenning van een dwangsom alsmede van een publicatie ongegrond wordt verklaard. 1. Omtrent de bevoegdheid Overwegende dat de artikelen 95 en 96 van de handelspraktijkenwet luiden: - 95: De voorzitter van de rechtbank van koophandel stelt het bestaan vast en beveelt de staking van een zelfs onder het strafrecht vallende daad die een inbreuk op de bepalingen van deze wet uitmaakt; - 96: Artikel 95 is niet van toepassing op daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende de uitvindingsoctrooien, de waren- of dienstmerken, de tekeningen, of modellen en het auteursrecht (en de naburige rechten); Overwegende dat niet voor toewijzing in aanmerking komt de vordering tot staking zoals bedoeld in art. 95 W.H.P.C., waaraan uitsluitend handelingen ten grondslag liggen die naar hun aard, op grond van het in de Auteurswet 1994 bepaalde, vallen aan te merken als een daad van namaking op een auteursrecht of naburig recht (Cass., 19 maart 1998, T.B.H., 1998, 339); Overwegende dat de uitzondering, vervat in artikel 96 HWP, op de regel van artikel 95 3

4 HWP restrictief moet worden uitgelegd; dat het ter sprake komen van een schending van het auteursrecht en/of naburige rechten, in een proces betreffende beweerde oneerlijke handelspraktijk, niet tot gevolg heeft dat de stakingsrechter zich, op grond van het evenvermelde artikel 96 onbevoegd moet verklaren; Overwegende dat, in casu de vordering niet strekt tot de stopzetting van een daad van namaking maar van onrechtmatige handelsdaden, te weten, het binnen een commerciële bedrijvigheid bewust vorderen van door derden geplaagde daden van namaking; dat geen schending aangevoerd wordt van auteurs of naburige rechten, tenzij incidenteel, onrechtstreeks, met name, in de toetsing van mogelijke oneerlijke praktijken; Overwegende dat wij oordelen bevoegd te zijn om kennis te nemen van het geschil; 2. Omtrent de ontvankelijkheid Overwegende dat artikel 98, 1 van de WHPC bepaalt; 98. par. 1. De vordering gegrond op artikel 95 wordt ingesteld op verzoek van: 1. de belanghebbenden ; Overwegende dat eerste eiseres, die krachtens haar statuten de rechten en belangen bekrachtigt van, met name, de belangrijkste producenten en verdelers van fonogrammen en van al diegenen die in België deelnemen aan de activiteiten van de fonografische en audiovisuele nijverheid, daardoor, ertoe gerechtigd is zich te verzetten tegen daden die de handelsbelangen van gezegde personen bedreigen; dat de belangen waarvan sprake is in België worden aangetast; dat verweerster, trouwens, een Belgische service provider is; dat ook de belangen van de muzieknijverheid - voor een deel - in België aangetast worden; dat dezelfde argumentatie geldt i.v.m. de toelaatbaarheid van de eis ingesteld door tweede eiseres, verdeler in België van CD-platen, en lid van I.F.P.I.; Overwegende dat de vordering ontvankelijk is, in hoofde van eiseressen, dat zij het eveneens is, in zoverre zo wordt ingesteld tegen verweerster, in strijd met de stelling van laatstgenoemde partij; dat de vordering immers een beweerde oneerlijke handelspraktijk wil zien stoppen; dat verweerster, naar kan worden aangenomen, de enige is die zich in dat verband kan verdedigen; dat de omstandigheid dat ook anderen aansprakelijk kunnen worden gesteld, met 4

5 name, in het kader van illegale muziekdistributie geen afbreuk doet aan de specifieke aansprakelijkheid van Skynet; dat eiseressen zich kunnen richten tegen elke persoon die zich aan oneerlijke daden schuldig maakt die inbreuken (mede) mogelijk maken op auteursrechten; dat elkeen, op zijn vlak, moet zorgen dat via internet geen inbreuken worden gepleegd; dat eiseres, aangaande dit verweer terecht opmerkt dat dit deel van haar argumentatie, dat formeel de ontvankelijkheid van de vordering raakt, eigenlijk het de grond van de zaak betreft; 3. Wat de zaak zelf betreft Overwegende dat verweerster, i.v.m. de grond van de zaak, pleit dat haar geen inbreuk op de eerlijke handelsgebruiken verweten kan worden, zoals die door eiseressen wordt beschreven in hun dagvaarding, en verduidelijkt in hun conclusie, in t kort bewuste collaboratie aan illegale activiteiten van de klanten, terwijl een zorgvuldige handelaar, in dergelijk geval maatregelen zou treffen; dat verweerster betwist enige verplichtingen te hebben de inhoud van een server na te gaan; dat, volgens haar, geen sprake kan zijn van enige mede-aansprakelijkheid, des te meer nu de hyperlinks waarvan in het debat sprake is, loutere verwijzingen zijn die toelaten naar de doorverwezen informatie over te schakelen; dat de onrechtmatige inhoud waarnaar verwezen wordt, en waaraan zij zelf vreemd is, overigens, niet is aangetoond; Overwegende dat het geding indirecte inbreuken betreft, te weten het verschaffen van een techniek (website-hosten) om informatie ter beschikking te stellen via internet; dat verweerster voor deze inbreuken als verkoper aansprakelijk gesteld kan worden, wanneer zij, zoals in casu, na attent te zijn gemaakt op verdachte activiteiten, de links in kwestie niet verwijdert; dat wij, ter oplossing van deze zaak, onze keuze verklaren voor de beslissing van het Arrondissementsrechtbank te s-gravenhage, gewezen op 9 juni 1999, die stelt dat Service Providers door het zonder toestemming van eiseressen op hun computersysteem aanwezig hebben van een link die bij activering een verveelvoudiging bewerkstelligt van werken waarop eiseressen het auteursrecht bezitten, op het scherm van de computer van de gebruiker, onrechtmatig handelen indien en voorzover zij van de aanwezigheid daarvan in kennis worden gesteld, voorts aan de juistheid van die kennisgeving in redelijkheid niet valt te twijfelen en de Service Providers alsdan niet zo spoedig mogelijk overgaan tot verwijdering van die link uit hun computersysteem; Overwegende dat deze redenering dat deze redenering impliceert dat het louter 5

6 aanwezig hebben van een link (en niet het zelf linken) de aansprakelijkheid van de provider doet ontstaan, indien, zoals in casu het geval is, het linken tot auteursrechtinbreuk kan leiden; dat relevant is de kennis geving aan de juistheid waarvan redelijkerwijze niet te twijfelen valt; dat, ten deze, geen ruimte is voor twijfels, daar er sprake is van bewust linken naar bekende web-piraten (illegale MP3 bestanden); dat de medeplichtigheid van verweerster bij de ter beschikking stelling van het publiek in België, van onwettige reproducties van muziekbestanden voor gevolg heeft een onwettige exploitatie in België en een onrechtmatig handelen; Overwegende dat de dwangsom, in het huidig geval, verantwoord voorkomt, in zoverre ze waarborgt dat, t.a.v. welbepaalde links waarop de aandacht van Skynet wordt bevestigt en m.b.t. welke zij, via haar klanten, geen legaliteitsbewijs krijgt, zij de noodzakelijke maatregelen wel effectief treft; dat de publicatiemaatregelen moeten bijdragen tot de stopzetting van de inbreuken en van hun nadelige gevolgen; dat zij eveneens verantwoord zijn; OM DEZE REDENEN Wij, Jean-Marie Lahaye, Ondervoorzitter in de Rechtbank van Koophandel te Brussel, zetelend ter openbare terechtzitting der vorderingen tot staking - zaal der kortgedingen, Gerechtsgebouw, in vervanging van de wettelijk belette Voorzitter, bijgestaan door Michel Plevoets, Griffier. rechtsprekende op tegenspraak, wijzen alle andere, hiermede strijdige conclusies af als ongegrond; - stellen vast dat verweerster, door met kennis op haar server informatie te stockeren die aanleiding geeft tot ongeoorloofde elektronische distributie van muziekopnames uit de catalogi van tweede eiseres en van de leden van eerste eiseres, een daad stelt die strijdig is met de eerlijke handelspraktijken in de zin van art. 93 WHPC, waarbij schade kan worden toegebracht aan de beroepsbelangen van eiseressen, - veroordelen verweerster tot onmiddellijke staking van deze praktijken, onder verbeurte van een dwangsom van ,-fr per dag, of gedeelte van een dag gedurende dewelke in strijd met het tussen te komen vonnis gehandeld wordt, - machtigen eiseressen ertoe, conform artikel 99 WHPC, een samenvatting bekend te maken van dit vonnis op de homepage van de site van verweerster, alsmede in vijf dagbladen en tijdschriften naar keuze en op verzoek van eiseressen, waarbij de kosten van publicatie en gebeurlijke vertaling door verweerster zullen worden terugbetaald op voorlegging van een pro-forma factuur, - verwijzen verweerster in de kosten, begroot op fr. aan de zijde van eiseressen 6

7 en op fr. aan de zijde van verweerster. Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting der vorderingen tot staking van 2 november

zaaknummer / rolnummer: C/09/414540 / HA ZA 12-299 Vonnis van 24 april 2013 in het incident en in de hoofdzaak

zaaknummer / rolnummer: C/09/414540 / HA ZA 12-299 Vonnis van 24 april 2013 in het incident en in de hoofdzaak vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team Handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/414540 / HA ZA 12-299 Vonnis van in het incident en in de hoofdzaak in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen,

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, 526C MCM MET avnefitekeno ArseRRirr - Art. 792 G.W. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, Eiseres,

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Stichting BREIN en Euroaccess genoemd worden.

Partijen zullen hierna Stichting BREIN en Euroaccess genoemd worden. Brein Euroaccess Enterprises DomJur 2011-748 Rechtbank s-hertogenbosch Zaak-/rolnummer: 174537/ KG ZA 08-261 Datum: 8 juli 2008 Vonnis in kort geding van 8 juli 2008 in de zaak van de stichting STICHTING

Nadere informatie

Artikel 1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens

Artikel 1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1 en 12. Dutch version/version néerlandaise

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht EKSMO PUBLISHING

Nadere informatie

Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van:

Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK. Hoge Raad der Nederlanden. Arrest. in de zaak van: Uitspraak 24 februari 2012 Eerste Kamer 10/03852 DV/AK Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DE STAAT DER NEDERLANDEN, zetelende te 's-gravenhage, EISER tot cassatie, advocaat: mr. J.W.H. van

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 363011 / HA ZA 10-1233

zaaknummer / rolnummer: 363011 / HA ZA 10-1233 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 363011 / HA ZA 10-1233 Vonnis van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht REAL NETWORKS INC., gevestigd te Seattle, Verenigde

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13 Dutch version/version

Nadere informatie

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs.

Nadere informatie

RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING VONNIS

RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING VONNIS AB/MB vonnis 24 augustus 2006 RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING VONNIS i n d e z a a k m e t n u m m e r s 345291 / KG 06-1112 AB v a n: de stichting STICHTING

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging)

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging) vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van (bij vervroeging) in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht CARL

Nadere informatie

Rolnummers 3689, 3692 en 3726. Arrest nr. 57/2006 van 19 april 2006 A R R E S T

Rolnummers 3689, 3692 en 3726. Arrest nr. 57/2006 van 19 april 2006 A R R E S T Rolnummers 3689, 3692 en 3726 Arrest nr. 57/2006 van 19 april 2006 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Correctionele

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 24 november 2011 (*)

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 24 november 2011 (*) Page 1 sur 12 ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 24 november 2011 (*) Informatiemaatschappij Auteursrecht Internet Peer-to-peer -programma s Internetproviders Invoering van systeem waarbij elektronische

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/429715 / HA ZA 12-1259

zaaknummer / rolnummer: C/09/429715 / HA ZA 12-1259 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/429715 / HA ZA 12-1259 Vonnis in verzet van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht AUDI AG, gevestigd

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

Beslissing nr. 2007-V/M-07 van 14 februari 2007

Beslissing nr. 2007-V/M-07 van 14 februari 2007 Beslissing nr. 2007-V/M-07 van 14 februari 2007 MEDE-V/M-03/0060: NV Computer Resource Management - DEV NV Computer Resource Management - TEC / CVBA Portima I. Inleiding 1. Een verzoek om voorlopige maatregelen

Nadere informatie

ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START van 2014

ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START van 2014 ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START van 2014 ACTUALITEITEN ICT-RECHT 2014 PAGINA 1 ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START VAN 2014 Advocatenkantoor Legalz B.V. (januari 2014) ACTUALITEITEN ICT-RECHT 2014

Nadere informatie

Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013.

Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013. ARBITRAGEREGLEMENT INSTITUUT SPORTRECHTSPRAAK Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsbemiddeling Datum 17 januari 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

IN NAAM DES KONINGS. l. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERVIVOS 8.V., gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Hilversum,

IN NAAM DES KONINGS. l. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERVIVOS 8.V., gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Hilversum, a 1S IN NAAM DES KONINGS HTBANK MIDDEN.NEDERLAND Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Utrecht zaaknummer / rolnummer: Cl16/370044 I KG ZA 14-374 Vonnis in kort geding vzn 16 juli 2014 in de zaak

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming. de Rechten. van de Mens. Verdrag tot Bescherming. van de Rechten. van de Mens GER NLD. www.coe.int

Verdrag tot Bescherming. de Rechten. van de Mens. Verdrag tot Bescherming. van de Rechten. van de Mens GER NLD. www.coe.int GER NLD Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Die Europäische Menschenrechtskonvention ist Het Europees Verdrag inzakedes deeuroparates,

Nadere informatie

Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917. Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T

Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917. Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917 Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 6.1.1, derde en vierde lid, 6.1.2 en 6.1.47, eerste lid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 392 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet,

Nadere informatie

Rolnummers 5316, 5329, 5331 en 5332. Arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 A R R E S T

Rolnummers 5316, 5329, 5331 en 5332. Arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 A R R E S T Rolnummers 5316, 5329, 5331 en 5332 Arrest nr. 7/2013 van 14 februari 2013 A R R E S T In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 13 augustus 2011 «tot wijziging van

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 05/12/2014

Datum van inontvangstneming : 05/12/2014 Datum van inontvangstneming : 05/12/2014 J, I C-412A~- -"1 l 2 0 8 /2 5/ 1 4 RepertoriumnumrTl r 2014/)O~.sb Uitgereikt aan Uitgereikt aan Datum van uitspraak 2 september 2014 Rolnummer op a- " Dp op 2004/4110/A

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. "

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. Cogas geïntimeerde DomJur 2002-136 Gerechtshof Leeuwarden Zaak-/rolnummer: 0000379 Datum: 19-09-2001 Arrest in de zaak van: de naamloze vennootschap Centraal Overijsselse Nuts Bedrijven N.V., gevestigd

Nadere informatie

HET KORT GEDING NAAR BELGISCH RECHT. door. E. KRINGS Ere Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie Emeritus Hoogleraar

HET KORT GEDING NAAR BELGISCH RECHT. door. E. KRINGS Ere Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie Emeritus Hoogleraar HET KORT GEDING NAAR BELGISCH RECHT door E. KRINGS Ere Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie Emeritus Hoogleraar l. INLEIDING 1. Het kort geding heeft in Belgie, in de jongste jaren, een zeer grote

Nadere informatie

Rolnummers 5853 en 5863. Arrest nr. 49/2015 van 30 april 2015 A R R E S T

Rolnummers 5853 en 5863. Arrest nr. 49/2015 van 30 april 2015 A R R E S T Rolnummers 5853 en 5863 Arrest nr. 49/2015 van 30 april 2015 A R R E S T In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 8 mei 2013 «tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie