Hoofdstuk 3 Diensten en diverse goederen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 3 Diensten en diverse goederen"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 3 Diensten en diverse goederen Afdeling 1. Huur onroerende goederen 1. Huur en huurlasten De periodiek verschuldigde huurprijs en huurlasten voor de bedrijfsgebouwen worden aangemerkt als beroepskosten, met inbegrip van de onroerende voorheffing die contractueel ten laste komt van de vennootschap-huurder (art. 52, 1 WIB). Ook de huurvoordelen die de eigenaar verkrijgt omdat de vennootschap ze betaalt vormen dus beroepskosten (onroerende voorheffing, eventueel herstellingskosten die eigenlijk ten laste vallen van de eigenaar) 206. Ook de opzeggingsvergoeding die de vennootschap betaalt wegens het verbreken van het huurcontract vormt voor haar een beroepskost 207. Dit geldt ook voor de vergoeding die zij betaalt en die moet dienen om het gebouw n.a.v. het beëindigen van het huurcontract in zijn oorspronkelijke staat te herstellen 208. Het feit dat de vennootschap het onroerend goed huurt van de bedrijfsleider verandert niets aan de aftrekbaarheid van de huurprijs en huurlasten. Wel kan deze omstandigheid gevolgen hebben voor de kwalificatie van het door de bedrijfsleider genoten inkomen (infra, B.). Ook wanneer de vennootschap het gehuurde onroerend goed geheel of gedeeltelijk door een bedrijfsleider of werknemer als private woning laat gebruiken vormt de huur een aftrekbare beroepskost, maar in de mate dat de terbeschikkingstelling door de vennootschap kosteloos gebeurt ontstaat wel een voordeel van alle aard in hoofde van de bedrijfsleider of werknemer. Voorbeeld Een managementvennootschap huurt sedert 1 januari 2015 een villa te Sint-Martens-Latem. De huurprijs voor de villa bedraagt voor EUR. Het voor 2015 geïndexeerde kadastraal inkomen bedraagt EUR. De villa wordt voor 30% van de oppervlakte aangewend als kantoor en wordt voor de overige 70% aangewend voor private bewoning door de bedrijfsleider van de managementvennootschap. Voor het privaat gebruik werd door debitering van de R/C bedrijfsleider reeds een bedrijfsopbrengst van EUR geboekt voor het boekjaar Bij gebreke aan bijzondere bepalingen in het huurcontract, kan in hoofde van de natuurlijk persoon-eigenaar een huurvoordeel worden weerhouden in de zin van art. 7 1, 2, c WIB wanneer de vennootschap-huurder grondige herstellingswerken laat uitvoeren die de waarde van het onroerend goed verhogen. Dit principe moet wel genuanceerd worden: volgens het Hof van Beroep te Luik kan er slechts sprake zijn van een huurvoordeel wanneer de uit te voeren werken een verplichting is die de huurder heeft aangegaan t.a.v. de eigenaar. Werken die door de huurder op eigen initiatief worden uitgevoerd en gefinancierd zijn niet als een huurvoordeel belastbaar (Luik 16 januari 1997, FJF nr. 97/ 987; in dezelfde zin: Rb. Gent 19 mei 2004, TFR nr. 268, 889, 2004/N95). Tevens werd beslist dat aanpassingswerken verricht door de huurder zonder enige verplichting vanwege de natuurlijk persoon-eigenaar, niet leidden tot een huurvoordeel in hoofde van de eigenaar wanneer het een winkelinrichting betrof die zeer specifiek was voor de uitgebate handel, en die meer dan waarschijnlijk onbruikbaar was voor elke ander potentiële handelshuurder (Antwerpen 27 april 1993, JDF 1993, 177). 207 Voor de eigenaar (natuurlijke persoon handelend in zijn privé-sfeer) wordt de opzeggingsvergoeding aangemerkt als een onroerend inkomen in de zin van art. 7 1, 2 WIB (Gent 15 april 1999, Fiscoloog nr. 710, 9). 208 Brussel 19 mei 2000, Fiscoloog nr. 767, 9. Wanneer een vennootschap als huurder, n.a.v. de beëindiging van het contract, werken laat uitvoeren aan het gebouw om het in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, dan zijn die kosten aftrekbaar als beroepskost. Laat de vennootschap echter werken uitvoeren waartoe zij niet verplicht is op grond van het huurcontract, dan is de bedrijfsleider-verhuurder belastbaar op een voordeel alle aard t.b.v. het bedrag van de werken waartoe geen contractuele verplichting bestaat (Gent 25 november 2008, Fiscoloog nr. 1152, 12). LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

2 416 R/C bedrijfsleider aan Andere bedrijfsopbrengsten Het voordeel alle aard voor aanslagjaar 2016 wordt als volgt berekend: VAA overeenkomstig artikel 18 KB/WIB: EUR 100/60 3,8 70% = EUR Reeds aangerekend voordeel alle aard: EUR Nog belastbaar voordeel alle aard voor aanslagjaar EUR De kosten die een vennootschap maakt om haar cliënteel parkeergelegenheid te kunnen aanbieden (bv. huur of afschrijving van parkeerplaatsen) vallen niet onder de aftrekbeperking die geldt voor autokosten 209. Dit geldt ook voor de kosten die worden gemaakt om parkeergelegenheid aan te bieden aan het personeel van de onderneming 210. De huurwaarborg die de vennootschap aan de eigenaar betaald heeft bij het afsluiten van de huurovereenkomst vormt geen aftrekbare beroepskost. Deze bedragen blijven als borgtocht in contanten geboekt in de rubriek Andere financiële vaste activa. De huurwaarborg mag wel als een beroepskost beschouwd worden van het jaar waarin hij werkelijk verloren is, bijvoorbeeld bij wijze van schadeloosstelling voor de schade toegebracht aan het verhuurde pand. Wanneer een natuurlijke persoon een in België gelegen onroerend goed dat niet behoort tot zijn beroepsvermogen verhuurt aan een vennootschap, is de natuurlijke persoon belastbaar op het nettobedrag van de huurprijs en de huurvoordelen 211. De natuurlijke persoon die een onroerend goed niet beroepsmatig verhuurt aan een vennootschap en die dus belastbaar is op basis van de nettohuurprijs, is enkel belastbaar op de tijdens het belastbare tijdperk effectief ontvangen huur. Indien een vennootschap bv. wegens financiële moeilijkheden een deel van de voor het belastbare tijdperk verschuldigde huur niet betaalt kan de natuurlijke persoon niet belast worden op de onbetaald gebleven huurprijs 212. Dit principe mag echter niet doorgetrokken worden naar het geval waarin een mandataris van een natuurlijk persoon de opdracht gekregen heeft de huurgelden te innen, maar nalaat de geïnde huurgelden door te storten aan de verhuurder. De verhuurder is dan toch belastbaar ten belope van de huurgelden die door de mandataris werden ontvangen maar die door deze laatste niet werden doorgestort 213. Het nettobedrag van de huurprijs en de huurvoordelen bekomt men door het brutobedrag van de inkomsten te verminderen met de forfaitaire kosten voor onderhoud en herstelling. Deze forfaitaire kosten bedragen 40% voor gebouwde onroerende goederen en 10% voor ongebouwde onroerende goederen. De forfaitaire kosten mogen nochtans nooit meer bedragen dan 2/3 van het gerevaloriseerd kadastraal inkomen (art. 13 WIB). Het netto onroerend inkomen dat werd bekomen na aftrek van de forfaitaire kosten mag bovendien niet minder bedragen dan het geïndexeerde kadastraal inkomen van het onroerend goed, verhoogd met 40% wanneer het een gebouwd onroerend goed betreft (art. 7, 1, 2, c WIB). 209 Vr. en Antw. Kamer, , nr. 81, p. 7640, Vr. en Antw. Kamer, , nr , p. 500; Rb. Antwerpen 22 juni 2005, Fiscoloog nr. 995, Rb. Antwerpen 22 juni 2005, Fiscoloog nr. 995, Wanneer een huurvoordeel bestaat in een eenmalige uitgave die de vennootschap doet bij de aanvang van de huurovereenkomst wordt het bedrag van het huurvoordeel verdeeld over de gehele duur van de huurovereenkomst (art. 7, 2 WIB). Verricht de vennootschap de uitgave in enig later belastbaar tijdperk dan wordt het huurvoordeel gespreid over het aantal jaren dat de huurovereenkomst nog moet lopen met inbegrip van het jaar waarin de uitgave wordt gedaan. Investeringen verricht door de vennootschap met het oog op het aanpassen van het pand aan de behoeften voor de beroepsuitoefening vormen geen belastbare huurvoordelen in hoofde van de eigenaar (natuurlijke persoon), wanneer de vennootschap op grond van het huurcontract daar niet toe verplicht is en het huurcontract in geen verhoging voorziet in het geval dat de huurder de werken niet uitvoert (Gent 3 november 2009, Fiscoloog nr. 1201, 11, Gent 6 oktober 2009, Fiscoloog nr. 1210, 12). 212 Rb. Gent 18 april 2002, Fiscoloog nr. 849, 9; Gent 21 december 2004, Fiscoloog nr. 967, Gent 22 oktober 2013, Fiscoloog, nr. 1374, LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2016

3 Voorbeeld Een natuurlijk persoon verhuurt gedurende het gehele jaar 2015 een gebouw aan een vennootschap. De maandelijkse huurprijs bedraagt EUR en de huurovereenkomst stipuleert dat de onroerende voorheffing ten laste is van de huurder-vennootschap. De onroerende voorheffing m.b.t. aanslagjaar 2015 bedraagt EUR en werd op 17 november 2015 door de vennootschap betaald. Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van het gebouw bedraagt EUR. Het belastbaar onroerend inkomen in hoofde van de natuurlijke persoon-verhuurder voor het aanslagjaar 2016 wordt als volgt berekend: Periodieke huur EUR EUR Huurvoordeel (onroerende voorheffing) EUR Bruto onroerende inkomsten EUR Forfaitaire kosten EUR 40% EUR (1) Nettobedrag huurprijs en huurvoordelen EUR (2) (1) De forfaitaire kosten ( EUR) bedragen niet meer dan EUR 2/3 4,23 = EUR. (2) Het nettobedrag ( EUR) bedraagt ten minste EUR 1,7 1,40 = EUR. Wanneer een gebouw door een zaakvoerder of bestuurder verhuurd wordt aan een vennootschap waarin die zaakvoerder of bestuurder een mandaat uitoefent, zal eventueel een deel van de bruto onroerende inkomsten worden geherkwalificeerd als een bedrijfsleidersbezoldiging (infra, B). 2. Verhuring van gebouw door bedrijfsleider aan vennootschap A. Herkwalificatie tot bedrijfsleidersbezoldiging In de praktijk worden veel huurcontracten afgesloten tussen de vennootschap en haar bedrijfsleiders. Bij het vaststellen van de huurprijs dient rekening te worden gehouden met het feit dat de huurprijs en de huurvoordelen van een in België gelegen gebouwd onroerend goed die door een bedrijfsleider verhuurd wordt aan de vennootschap waarin hij zijn opdracht uitoefent als een bezoldiging van bedrijfsleider aangemerkt wordt voor zover de huurprijs en huurvoordelen meer bedragen dan vijf derden van het gerevaloriseerd kadastraal inkomen van het onroerend goed 214. Het gedeelte van de huurprijs en huurvoordelen dat het plafond overschrijdt vormt bijgevolg een beroepsinkomen. Het onroerend inkomen wordt dus gedeeltelijk geherkwalificeerd tot een beroepsinkomen. De herkwalificatie kan slechts betrekking hebben op huurgelden die reeds werden betaald of toegekend. Het plafond wordt als volgt berekend: (ongeïndexeerd) KI 5/3 revalorisatiecoëfficiënt De revalorisatiecoëfficiënt 215 evolueerde de laatste aanslagjaren als volgt: aanslagjaar personenbelasting revalorisatiecoëfficiënt , , , , , , Art. 32, tweede lid, 3 WIB. 215 Art. 1 KB/WIB, gewijzigd door KB 29 oktober 2015, BS 6 november LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

4 Sedert aanslagjaar 1998 is de herkwalificatieregeling toepasselijk op de bedrijfsleiders met dien verstande dat zij enkel geldt voor de personen met een opdracht van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar of met een soortgelijke functie. De herkwalificatieregeling is niet toepasselijk op de bedrijfsleiders van de tweede categorie, nl. de natuurlijke personen die in de vennootschap een werkzaamheid of een leidende functie van dagelijks bestuur van commerciële, technische of financiële aard uitoefenen buiten een arbeidsovereenkomst (art. 32, eerste lid, 2 WIB). De herkwalificatie is ook niet-toepasselijk op de commissarissen-revisoren en indien de verhuurder een rechtspersoon is of een gezinslid van de bedrijfsleider. Voor de herkwalificatieregeling wordt een onroerend goed geacht een gebouwd onroerend goed te zijn zodra het door de Administratie van het Kadaster als zodanig is aangemerkt in het kader van het toekennen van een kadastraal inkomen 216. De herkwalificatie speelt dus niet voor gronden. De herkwalificatie speelt ook niet voor onderverhuring, afstand van vruchtgebruik en overeenkomsten van erfpacht/opstal of gelijkaardige onroerende rechten zoals onroerende leasing 217. De voormelde uitzonderingen gelden volgens de administratie slechts voor zover de opgestelde akten niet gesimuleerd zijn en onder voorbehoud van de toepassing van de antimisbruikbepaling zoals vervat in artikel 344, 1 van het WIB 218. Voorbeeld Een bestuurder verhuurde in 2015 een gebouw dat hem volledig toebehoort aan zijn vennootschap. Het niet-geïndexeerde KI van het gebouw bedraagt EUR. De brutohuur bedraagt EUR. De onroerende brutohuur is begrensd tot EUR 5/3 4,23= EUR Forfaitaire lasten EUR 40% EUR Nettobelastbaar onroerend inkomen: EUR Het brutobelastbaar beroepsinkomen is gelijk aan EUR EUR = 195 EUR. Het inkomen dat tot beroepsinkomen werd geherkwalificeerd mag verminderd worden met de forfaitaire beroepskosten maar niet met de werkelijke beroepskosten die verband houden met het verhuurd onroerend goed, zoals interest van leningen, onderhouds- en herstellingskosten (art. 32, tweede lid, 3 in fine WIB). B. Bijzonderheden m.b.t. de herkwalificatie De herkwalificatie geldt enkel voor het deel van het jaar waarin de belastingplichtige werkelijk bedrijfsleider was van de vennootschap 219. Wanneer het onroerend goed slechts een deel van het jaar is verhuurd zal men de huur moeten pro-rateren in maanden 220. Indien een bedrijfsleider verscheidene gebouwen verhuurt, moet de herkwalificatie per onroerend goed afzonderlijk gebeuren 221. Voor de huurder-natuurlijke persoon zijn de huurgelden pas belastbaar voor het belastbare tijdperk waarin de huurgelden daadwerkelijk werden betaald 222. Niettemin mag de huur die voor meerdere jaren werd vooruitbetaald worden verdeeld over de gehele periode waarop de betaling betrekking heeft, mits schriftelijk en onherroepelijk akkoord van de belastingplichtige Vr. en Antw. Senaat, 31 december 1996, nr. 1-35, Vr. en Antw. Senaat, , 22 maart 1994, 5225; Vr. nr. 615 Dalem, Bull.Bel. 1994, Com.I.B. 1992, nr. 32/28. Het risico op een mogelijke toepassing van de antimisbruikbepaling bestaat vooral wanneer een bestaand huurcontract wordt beëindigd en vervangen door een tijdelijk vruchtgebruik. Dit risico is veel geringer indien de vennootschap het tijdelijk vruchtgebruik van het gebouw verwerft ingevolge een gesplitste aankoop waarbij de naakte eigendom toekomt aan de bedrijfsleiders. 219 Com.I.B. 1992, nr. 32/ Com.I.B. 1992, nr. 32/ Com.I.B. 1992, nr. 32/ Rb. Gent 18 april 2002, Fiscoloog nr. 849, Com.I.B. 1992, nr. 32/ LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2016

5 De herkwalificatie geldt niet voor de huur van een onroerend goed waarvan de eigendom in het geheel toebehoort aan één van de echtgenoten die geen bedrijfsleider is en dit ongeacht het belastingstelsel van de onroerende inkomsten. Voorbeeld 1 Dirk en Myriam zijn gehuwd sinds Een gebouw wordt in de loop van 2011 verhuurd aan de vennootschap waarin Myriam bedrijfsleider is. Dirk is evenwel 100% eigenaar. Myriam kan het onroerend goed niet verhuren aan de vennootschap waarin zij bedrijfsleider is, omdat zij geen enkel eigendomsrecht heeft in het gebouw. Derhalve is ook geen herkwalificatie mogelijk. Indien de ontvangen huur EUR bedraagt en het ongeïndexeerd KI van het gebouw bedraagt EUR dan wordt de aangifte in de personenbelasting voor aj als volgt ingevuld: indien gehuwd onder het wettelijk stelsel: Dirk Myriam Verhuurde woning KI , ,00 Brutohuur , ,00 Bezoldiging bedrijfsleider Belastbare grondslag Kosten ( 40%) Max. = 500 3,97 2/3 = 1.323, , ,33 Nettohuurprijs 3.676, ,67 indien gehuwd met scheiding van goederen: Dirk Myriam Verhuurde woning KI , Brutohuur , Bezoldiging bedrijfsleider Belastbare grondslag Kosten ( 40%) Max. = ,97 2/3 = 2.646, ,66 0 Nettohuurprijs 7.353,34 0 Wanneer het onroerend goed eigendom is van beide echtgenoten wordt voor de toepassing van de huurherkwalificatie de situatie van elke echtgenoot sedert aanslagjaar 2005 individueel beoordeeld. Sedert aanslagjaar 2005 moet, ingeval een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, eerst worden uitgemaakt in welke mate het kadastraal inkomen en de brutohuur tot het vermogen van de bedrijfsleider behoort en bij hem als onroerend inkomen kan worden beschouwd en derhalve voor huurherkwalificatie in aanmerking kan komen (art. 127, 3 en 4 WIB). Vervolgens wordt nagegaan in welke mate deze huurprijs en de eventuele huurvoordelen meer bedragen dan 5/3 van het gerevaloriseerd KI. Voorbeeld 2 Piet en Katrien zijn gehuwd sinds Een gebouw wordt verhuurd aan de vennootschap waarin Katrien bedrijfsleider is. Piet en Katrien zijn elk 50% eigenaar van het gebouw. Voor het aanslagjaar 2012 moet eerst bepaald worden hoe het onroerend inkomen zou moeten aangege- LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING

6 ven worden, overeenkomstig art. 127, 3 en 4 WIB. Indien de ontvangen huur EUR bedraagt en het ongeïndexeerd KI van het gebouw bedraagt EUR dan wordt de aangifte in de personenbelasting als volgt ingevuld: indien gehuwd onder het wettelijk stelsel: In het wettelijk stelsel behoort het onroerend inkomen tot de gemeenschap en dienen zij dus ieder de helft van het KI ( % = 500) en in principe de helft van de brutohuur ( % = 5.000) aan te geven als onroerend inkomen. Vervolgens wordt in hoofde van Katrien echter de huurherkwalificatie toegepast, op basis van het in haar hoofde in aanmerking te nemen onroerend inkomen (zijnde een KI van 500 EUR en een brutohuur van EUR). De huurherkwalificatie bedraagt dus EUR (500 5/3 3,97) = ,33 = 1.691,67 EUR. Piet Katrien Verhuurde woning KI , ,00 Brutohuur , ,33 Bezoldiging bedrijfsleider ,67 Belastbare grondslag 5.000, ,33 Kosten ( 40%) Max. = 500 3,97 2/3 = 1.323, , ,33 (40%) Nettohuurprijs 3.676, ,01 indien gehuwd met scheiding van goederen: In het stelsel van scheiding van goederen behoort het onroerend inkomen tot het eigen vermogen. Het inkomen van het onroerend goed behoort ten belope van 50% tot het vermogen van Katrien. Normalerwijze dient zij een KI van 500 EUR in de code 2109 op te nemen en EUR in de code Deze EUR wordt geherkwalificeerd tot een bedrijfsleidersbezoldiging in de mate dat zij hoger is dan het gerevaloriseerd KI, vermenigvuldigd met 5/3 (500 EUR 5/3 3,97 = 3.308,33 EUR). De huurherkwalificatie bedraagt dus EUR 3.308,33 = 1.691,67 EUR. Belastbare grondslag: idem als indien ze gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel. De aangifte dient in dit geval op dezelfde wijze als in het geval van het wettelijk stelsel te worden ingevuld. Voorbeeld 3 Marc en Cindy zijn gehuwd sinds Een gebouw (KI= EUR) wordt voor het volledige jaar 2011 verhuurd aan de vennootschap waarin Marc zaakvoerder is. Marc is 100% eigenaar van het gebouw. De brutohuurprijs bedraagt EUR. indien gehuwd onder het wettelijk stelsel: Marc Cindy Code PB aangifte (1109) 900,00 (2109) 900,00 Onroerend inkomen (900 5/3 3,97 = 5.955) (1110) 5.955,00 (2110) 6.000,00 Geherkwalificeerd deel (1401) 45,00 (2401) 0, LARCIER VADEMECUM VENNOOTSCHAPSBELASTING 2016

Vak III: onroerende inkomsten

Vak III: onroerende inkomsten invloed van de BFW op vak III (O.I.) vanaf het aanslagjaar 2015 worden in vak III alleen de volgende inkomsten aangegeven: Belgische inkomsten andere dan van de eigen woning: De onroerende goederen (of

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde.

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde. Page 1 of 5 Home > Circulaire AAFisc Nr. 22/2016 (nr. Ci.704.681) dd. 29.06.2016 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten De bezoldigingstheorie Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten 1. Aftrekbaarheid beroepskosten Kosten zijn overeenkomstig art 49 WIB 1992 aftrekbaar indien (cumulatief): - De kosten houden noodzakelijk

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Vruchtgebruik in vennootschap

Vruchtgebruik in vennootschap Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Vruchtgebruik in vennootschap Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Vruchtgebruik in het Burgerlijk Wetboek Artikel

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Sociaal verhuren kan bijzonder interessant zijn Datum 13 juli 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10 Deel 10 Gratis woning Hoofdstuk 1: Begrip Wat w o r d t er bedoeld m e t een g r at i s w o n i n g? We hebben hier de situatie voor ogen waarbij

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

Kosteloze beschikking over een woning

Kosteloze beschikking over een woning CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosteloze beschikking over een woning info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Sommige werkgevers

Nadere informatie

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR);

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR); Onderafdeling III Vaststelling van het netto-inkomen A. Beroepskosten Artikel 49 Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen

Nadere informatie

Verhuur van cliënteel: een stand van zaken

Verhuur van cliënteel: een stand van zaken Verhuur van cliënteel: een stand van zaken Fiscale Wenken nr. 2014/14 Wanneer een belastingplichtige besluit zijn eenmanszaak om te vormen naar een vennootschap wordt vaak geopteerd om het cliënteel dat

Nadere informatie

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever BEROEPSKOSTEN 61 4. BTW Volgens het Europese Hof van Justitie is factoring een dienstprestatie die uitgesloten is van de BTW-vrijstellingen voor financiële diensten: factoring is onderworpen aan BTW ongeacht

Nadere informatie

Uit een antwoord op een parlementaire vraag stelde de minister de situatie als volgt 46 :

Uit een antwoord op een parlementaire vraag stelde de minister de situatie als volgt 46 : www.vdvaccountants.be 36 2.4. Fiscaal topic 2.4.1. Verhuur van het handelsfonds Door het zware tarief van de stopzettingsmeerwaarden wordt er niet zoveel meer gewerkt met het inbrengen of het verkopen

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald.

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald. TIPS EN ADVIES Nr 68 Vastgoed in een vennootschap: de goede jaren zijn voorbij Jarenlang adviseerden fiscale specialisten om woningen, gronden en bedrijfsgebouwen aan te kopen via een vennootschap. Maar

Nadere informatie

De keuzemogelijkheid wordt beperkt tot de activa die tijdens het beschouwde boekjaar zijn verkregen of tot stand gebracht. De keuze mag dus geen

De keuzemogelijkheid wordt beperkt tot de activa die tijdens het beschouwde boekjaar zijn verkregen of tot stand gebracht. De keuze mag dus geen 1 De lineaire afschrijving is de methode waarbij de afschrijving jaarlijks wordt vastgesteld op een vast bedrag. De lineaire afschrijvingsmethode wordt verkregen door het lineaire afschrijvingspercentage

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

De verkoop van een vruchtgebruik op een gebouw aan uw vennootschap zal steeds voor een notaris moeten gebeuren.

De verkoop van een vruchtgebruik op een gebouw aan uw vennootschap zal steeds voor een notaris moeten gebeuren. 1 VRUCHTGEBRUIK 1.1 Begrip Vruchtgebruik 1 is: het (tijdelijk) recht om van een zaak, waarvan een ander de eigendom heeft, het genot te hebben, zoals de eigenaar zelf, MAAR onder de verplichting de zaak

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen.

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be KOSTELOZE BESCHIKKING OVER EEN WONING www.iuslaboris.com Sommige werkgevers stellen aan hun personeel

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 22 november 2014. Personenbelasting. Aanslagjaar 2014

BIBF Stage. Seminarie 22 november 2014. Personenbelasting. Aanslagjaar 2014 BIBF Stage Seminarie 22 november 2014 Personenbelasting Aanslagjaar 2014 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a)

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Henri Derycke Advocaat Derycke advocatenkantoor Onderwerp Vestiging van een recht van vruchtgebruik of van naakte eigendom Datum september 2000 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Fiscaliteit van het hypothecair krediet

Fiscaliteit van het hypothecair krediet Fiscaliteit van het hypothecair krediet @# Inleiding DE AANKOOP, HET BOUWEN OF VERBOUWEN VAN EEN ONROEREND GOED FINANCIEREN MET EEN HYPOTHECAIR KREDIET LEVERT U IN HET ALGEMEEN EEN MOOIE BELASTINGBESPARING

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt :

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt : Algemene herhalingsoefening NV BRUG Samenstelling en evolutie rekening kapitaal : De NV Brug werd in 1935 opgericht met een in geld gestort kapitaal van 25.000,00 EUR. In 1987 werd het kapitaal verhoogd

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst)

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) In dit verband kan verwezen worden naar de Programmawet van 10 augustus 2015 ( B.S. 18 augustus 2015), alsook naar de Programmawet van 18

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Inhouding door de CDVU 3 Belastbare inkomsten 4 Inkomsten van kinderen

Nadere informatie

Rolnummer 4285. Arrest nr. 86/2008 van 27 mei 2008 A R R E S T

Rolnummer 4285. Arrest nr. 86/2008 van 27 mei 2008 A R R E S T Rolnummer 4285 Arrest nr. 86/2008 van 27 mei 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 7, 1, 2, c), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010 Personenbelasting Berekening van de belasting Belastingvrije

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Inhoudstafel Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11 Stefan Ruysschaert Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Hoofdstuk 2. Hoe wordt het vruchtgebruik correct gewaardeerd?

Nadere informatie

Onroerende voorheffing

Onroerende voorheffing Onroerende voorheffing Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Wanneer is de woninghuurwet van toepassing? 13 1 Is de Woninghuurwet van toepassing op alle huurovereenkomsten? 13 2 Wat is een hoofdverblijfplaats? 14 3 Wie kan als huurder

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Air bnb. Voorbeelden uit de praktijk

Air bnb. Voorbeelden uit de praktijk Air bnb Voorbeelden uit de praktijk Disclaimer Deze brochure werd voorbereid door Ernst & Young Tax Consultants CVBA (EY) op vraag van Airbnb. Deze brochure is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 OKTOBER 2016 F.15.0103.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.15.0103.N EMS PRODUCTIONS bvba, met zetel te 2980 Zoersel, Nachtegalendreef 24, eiseres, bijgestaan door mr. Guy Poppe, advocaat bij

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

De exploitatievennootschap A wenst uit te breiden. Momenteel huurt zijn een pand om haar fabriekswerkzaamheden in uit te voeren.

De exploitatievennootschap A wenst uit te breiden. Momenteel huurt zijn een pand om haar fabriekswerkzaamheden in uit te voeren. Situatieschets De exploitatievennootschap A wenst uit te breiden. Momenteel huurt zijn een pand om haar fabriekswerkzaamheden in uit te voeren. De bedoeling is dat deze vennootschap een terrein aankoopt

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 21 mei Personenbelasting. Aanslagjaar 2016

BIBF Stage. Seminarie 21 mei Personenbelasting. Aanslagjaar 2016 BIBF Stage Seminarie 21 mei 2016 Personenbelasting Aanslagjaar 2016 Spreker: M. VAN WETTERE Adviseur Expert Team Expertise Sint-Niklaas Centrum KMO - Aalst 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners,

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN:

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN: RECHT VAN ERFPACHT BEGRIP Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Wat is een "gesplitste aankoop" en "vruchtgebruik"?

Wat is een gesplitste aankoop en vruchtgebruik? Recent is al heel wat inkt gevloeid omtrent de vraag of de gesplitste aankoop in het kader van successieplanning al dan niet fiscaal misbruik is. Een andere zaak is echter de gesplitste aankoop waarbij

Nadere informatie

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk?

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Al naargelang van de aard van de wijziging, gaat de wijzigingsprocedure gepaard met één, twee, drie of vier notariële akten. De kleine wijziging:

Nadere informatie

Fiscale en financiële motieven

Fiscale en financiële motieven Fiscale en financiële motieven Tariefverschil Klassiek wordt verwezen naar de lagere tarieven in de vennootschapsbelasting als het grote voordeel van het werken met een vennootschap. Onderstaande tabellen

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Airbnb. Taxatie van huurinkomsten in de personenbelasting

Airbnb. Taxatie van huurinkomsten in de personenbelasting Airbnb Taxatie van huurinkomsten in de personenbelasting Disclaimer Deze brochure werd voorbereid door Ernst & Young Tax Consultants CVBA (EY) op vraag van Airbnb. Deze brochure is uitsluitend bedoeld

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje!

DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje! DE VRIJE BEROEPER Al uw aftrekbare beroepskosten op een ritje! adviseurs loods programmeurs journalisten paramedici notarissen tekstschrijvers advocaten architecten dierenartsen belastingadviseurs ingenieurs

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering gesloten door een onderneming in haar eigen voordeel, op het hoofd van een bedrijfsleider.

De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering gesloten door een onderneming in haar eigen voordeel, op het hoofd van een bedrijfsleider. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be DE BEDRIJFSLEIDERSVERZEKERING www.iuslaboris.com De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering

Nadere informatie

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ON- ROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN N. VANDEBEEK Advocaat

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Prof. dr. Stijn Goeminne, Vakgroep Public Governance, Management & Finance, Universiteit Gent.

Nadere informatie

Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten

Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten Actuasessie NEEM JE AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN ONDER DE LOEP! Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten Unizo Inhoud actuasessie 1. Inleiding 2. Werkelijke kosten of kostenforfait? 3.

Nadere informatie