VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015"

Transcriptie

1 VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 Gebruikte afkortingen: B06-L2000 L.NU: lingewaard.nu MSW: burgemeester CDA PvdA TJ: wet Janssen D66 SP : wet Peren GL: GroenLinks VVD JS: wet Sluiter LBL: Lokaal Belang Lingewaard HW: wet Witjes ALGEMENE TOELICHTING De schriftelijke vragen die door de gemeenteraad zijn gesteld over voorjaarsnota en kadernota zijn gebaseerd op de concepten die wij u op 6 mei 2014 ter beschikking hebben gesteld. Wij hebben de vragen zo goed mogelijk beantwoord. Bij uw weging van de door ons gegeven antwoorden past de nuance dat diverse onderwerpen die bij de vragen en antwoorden aan de orde komen nog niet ter besluitvorming in het college aan de orde zijn geweest Een aantal van uw vragen gaat over een structurele doorwerking naar volgende jaren. Ook deze vragen hebben wij zo goed mogelijk beantwoord, maar daarbij de kanttekening dat wij in de nieuwe Voorjaarsnota 2014 uitgaan van het incidenteel verwerken van de meeste voorstellen. Nr. Fractie Vraagstelling Pag.nr. Antwoord Portef. Algemene vragen 1. GL In het verleden heeft de raad opgeroepen geen besluiten te verstoppen in de kadernota en begroting. Dus eerst een nota aan te nemen met een financiële paragraaf en een dekkingsvoorstel voordat er een besluit wordt genomen. In de kadernota staan veel ruimtelijke plannen (lees verkeersplannen prestatiedoel 9.1.1) die niet besproken zijn in de raad en ineens in de kadernota opduiken. Vanwaar deze nieuwe manier van werken? 47, 48 en 49 KN 1 Door het ontbreken van een uitvoeringsprogramma (met budget) verbonden aan het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) kan dit niet anders worden verwerkt. Nadere toelichting: Het beleidsmatige kader is door de raad vastgesteld, in de afgelopen jaren zijn steeds separate voorstellen gedaan zoals voor verkeersveiligheid op de dijken en veilige schoolomgevingen. De raad is in kennis gesteld van een evaluatie van het lopende mobiliteitsbeleid, een en ander gericht op een GMP+. In deze nota worden ook op basis van de Programmabegroting 2014 investeringsbedragen voorgesteld en daarmee wordt voorgesorteerd op de wens vanuit de raad om de bedoelde bedragen te verbinden aan de beleids- en de prestatiedoelen.

2 2. B06-L2000 Gezien het feit dat de beoordeling van de accountant over de jaarstukken 2013 ons nog niet is medegedeeld en de raad nog niet beschikt over het oordeel van het college over de voorjaarsnota 2014 en de kadernota 2015 is onze fractie niet in staat om een juist inzicht te verkrijgen in genoemde stukken. Derhalve kunnen wij de reikwijdte van de inhoud niet goed beoordelen en zijn wij niet in staat om voor 19 mei om 09,00 uur goed beargumenteerde vragen te stellen. Indien wij voor 22 mei het standpunt van de accountant over de jaarstukken 2013 ontvangen en voor 30 mei het oordeel van het college over voorjaarsnota 2014 en de kadernota 2015 ontvangen, kunnen wij vragen over de voorjaarsnota 2014 en kadernota 2015 voor 5 juni alsnog indienen. 3. D66 Planning analyse stukken en inleverdata. Een deadline van 10 uur op maandagmorgen, in een week na de PA over de jaarrekening, kan alleen gehaald worden wanneer de fracties en hun steunfracties in het weekeinde werken. Deelt u de mening dat ook raadsleden en steunfractie leden hebben recht op een juiste balans van (onbezoldigd) werk en privé. Kan daarom bij het opstellen van de planning voor stukken als de jaarrekening, VJN, en begroting etc. gekeken worden hoe de belasting van het werken in weekeinden kan worden beperkt, met behoud van de kwaliteit van de beoordeling door alle betrokkenen. 4. GL Wanneer denkt het college een definitieve versie van de kadernota met voorstellen aan de raad voor te leggen? Voorjaarsnota D66 Prestatie Is er voor de uitbreiding van de FTE 0,8 geen ruimte binnen de door de raad toegestane FTE uitbereiding, zoals ook gevraagd bij de behandeling? In de overgang van het vorige naar het huidige college is HW er helaas vertraging opgetreden in de behandeling van de jaarstukken 2013, de voorjaarsnota 2014 en de kadernota Om de planning van deze documenten niet verder te vertragen, hebben wij tijdens de technische toelichting op zowel de jaarstukken als voorjaarsnota en kadernota aangegeven dat er heel veel informatie beschikbaar is op basis waarvan schriftelijke vragen gesteld zouden kunnen worden. Een schriftelijke beantwoording van eventuele schriftelijke vragen die na week 21 nog worden ontvangen is gelet op de daarvoor benodigde tijd kan helaas niet meer plaatsvinden. Zoals wij hebben aangegeven wordt tijdens de politieke avond van 5 juni wel meer ruimte geboden voor het stellen van vragen. De planning en voortgang van de jaarstukken 2013, HW voorjaarsnota 2014 en kadernota 2015 verloopt niet zoals oorspronkelijk met uw raad is gecommuniceerd. Dit heeft alles te maken met de overgang van het vorige naar het huidige college. In het nog op te stellen draaiboek rondom de gemeenteraadsverkiezingen 2018 zullen we nadrukkelijk aandacht besteden aan de voortgang van de p&cdocumenten. Daarnaast stemmen wij zoals gebruikelijk de planning van de p&c-producten voor de komende jaren af in de auditcommissie. 28 mei 2014 wordt een kaderbrief aan u voorgelegd. HW 13 Nee, bij de behandeling van de Nota samen kom je verder was de verdeling van de FTE uitbreiding voortvloeiende uit de VJN 2013 /KN 2014 al gedaan. HW 2

3 6. D66 Uit de tabel lezen wij dat de prognose van klanten werk en bijstand eind is. Thans zijn er zo n 397 dus een netto toename van 3 volgens de prognose. Klopt de redenering dat van het totaal aantal aanvragen van 300 (tweede tabel) in 2014 er dus per saldo netto 3 klanten bijkomen? 7. SP Boven aan de bladzijde, aantal klanten (BUIG). Wij kunnen de getallen niet herleiden. De Divosa heeft een winstwaarschuwing BUIGbudget 2014 afgegeven. Volgens CBS is het budget 8% lager. Is dit van invloed op dit overzicht? 8. CDA GR Presikhaaf Bedrijven. Bij de tabel op blz 14 tav voortgang te leveren prestaties en activiteiten staat GR Presikhaaf op oranje: beleid buiten macht. Gezien de notitie blijkt er een keuze te maken om het beleid als gemeente(n) te actualiseren of uit te besteden aan een andere externe partij. Wat is de toekomstvisie van het huidige college mbt GR Presikhaaf en welke factoren worden hierin meegewogen? 15 Het aantal aanvragen voor 2014 wordt geraamd op 300. Niet alle aanvragen leiden tot een toekenning van een uitkering. Een aantal wordt afgewezen, ingetrokken door JS de klant of buiten behandeling gesteld bij het niet voldoen aan de informatieplicht. Daarnaast stromen klanten uit de bijstand door werkaanvaarding, verhuizing of andere redenen. Het saldo van instroom en uitstroom leidt tot een mutatie in het aantal uitkeringen. 15 Het aantal klanten betreft het aantal uitkeringen per JS regeling dat ultimo de betreffende maand een uitkering ontvangt. Het ministerie van SZW heeft op 2 april 2014 gemeld dat een neerwaartse aanpassing van het macrobudget 2014 voor de BUIG regeling met 8% wordt verwacht. De winstwaarschuwing heeft uitsluitend gevolgen voor de dekking van de kosten van de BUIG regelingen. De aantallen klanten geven de feitelijke situatie per maand weer. Er is dus geen relatie. Blz. 15 Dit onderwerp staat oranje gemarkeerd omdat het JS en 16 mede afhankelijk is van externe ontwikkelingen en van een met 11 gemeenten gedeelde verantwoordelijkheid. Naar zich laat aanzien wordt de Participatiewet pas einde juni 2014 vastgesteld, laat de uitwerking ervan in de zgn. Werkkamer nog op zich wachten en zijn de budgetten nog onzeker. Besluitvorming over de toekomstrichting vindt plaats in het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Presikhaaf Bedrijven, waar Lingewaard 5 van de 48 stemmen heeft. Het College houdt vooralsnog vast aan de toekomstvisie, zoals die reeds door het vorige College met instemming van de gemeenteraad is verwoord en op de blz. 15 en 16 van de Voorjaarsnota is samengevat. 3

4 9. PvdA In geval concurrerend aanbod gaat in geval Nieuw Beschut Werk de voorkeur uit naar Presikhaaf Bedrijven. Geldt dit ook in geval van een participatietraject? Zo nee, waarom dit verschil? 10. SP Op dezelfde blz. lezen we onder gemeenschappelijke regeling Presikhaaf bedrijven..het ontbreken van duidelijkheid over de toekomstige rol van Presikhaaf bedrijven. Op blz. 16 lezen we.gezien echter de bijzondere en kwetsbare doelgroep en de expertise en de infrastructuur die Presikhaaf bedrijven al met het onderdeel BW heeft opgebouwd, gaat bij een concurrerend aanbod de voorkeur uit naar Presikhaaf. Hoe moeten we dit met elkaar rijmen? Als de toekomst van Presikhaaf niet duidelijk is, hoe kan de voorkeur dan uitgaan naar dit bedrijf? Onze lijn is, dat Presikhaaf Bedrijven in elk geval de JS (wettelijk verplichte) zorg blijft houden voor de huidige groep SW-ers. Vanaf 2015 worden voor nieuwe groepen trajecten ingekocht of nieuwe voorzieningen gecreëerd op de publieke of private markt. Presikhaaf kan één van de aanbieders zijn. Waar het gaat om Nieuw Beschut Werk is er (bij een vergelijkbaar aanbod) een voorkeur voor Presikhaaf omdat dit een van de meest kwetsbare groepen betreft en Presikhaaf juist voor deze personen over de expertise en bijzondere infrastructuur beschikt. 15&16 De geciteerde passages bijten elkaar niet. Binnen de JS kader van de nog af te ronden Participatiewet zal het Algemeen Bestuur ( gevoed door de bij de gemeenschappelijke regeling aangesloten gemeenten) dit jaar besluiten moeten nemen over de toekomstige richting van Presikhaaf Bedrijven. Het behoeft geen betoog dat dit onzekerheid geeft voor alle betrokkenen en in het bijzonder voor Presikhaaf zelf, de SW-ers en de medewerkers. In de aanloop naar het AB-besluit toe hebben de meeste gemeenten in maart jl. hun toekomstvisie op het SWbedrijf bepaald. Zoals u weet, hebben Raad en College van Lingewaard dat eveneens gedaan. De samenvatting ervan is nog eens opgenomen in de Voorjaarsnota. 4

5 11. GL Blz 15 Wet werk en bijstand prognose instroom is 300. Op blz 18 staat onder prestatie dat het extra budget (BUIG) dat beschikbaar is gesteld voor de post bijstand aan thuiswonende personen benodigd is om de kosten van de begin 2014 sterk toegenomen instroom in de WBB op te vangen. Wat zijn de verwachtingen mbt het toenemen van de instroom en zijn de beschikbare middelen voldoende om deze instroom op te kunnen vangen? 12. PvdA Zou het in theorie bij instemming regiogemeenten mogelijk zijn de huidige GR Presikhaaf alleen te doen gelden voor de huidige groep SW ers en dus voor nieuwe gevallen ook een nieuwe regeling te maken? 15 en 18 Het aantal aanvragen wordt geraamd op 300. Een deel JS hiervan (toekenningen) leidt tot instroom. Het aantal aanvragen WWB is in de maanden maart en april afgenomen. In de primaire begroting 2014 is al rekening gehouden met een toename van het aantal uitkeringen. Door de verhoging van het (voorlopige) budget met ontstaat ruimte voor dekking van de extra kosten door de toegenomen instroom. Het ministerie van SZW heeft op 2 april 2014 gemeld dat een neerwaartse aanpassing van het macrobudget 2014 voor de BUIG regeling met 8% wordt verwacht. In september 2014 ontvangen we de beschikking met het definitief voor 2014 toegekende budget. De ontwikkeling van het uitkeringenbestand (saldo in- en uitstroom) in de resterende maanden van 2014 bepaalt of het definitieve budget BUIG toereikend zal zijn. Zodra het budget bekend is, wordt de Raad hierover geïnformeerd. Naar verwachting zal dit plaatsvinden met de Najaarsnota Dat is mogelijk en zelfs niet ondenkbaar. Volgens het JS concept van de Participatiewet gaat de Sociale Werkvoorziening vanaf 2015 op slot voor nieuwe personen. Degenen die binnen zijn behouden echter hun rechten en plichten. Onder verwijzing naar de antwoorden bij de vragen 9 en 11 kan worden opgemerkt dat de rode draad in de standpunten van de regiogemeenten is, dat de huidige Gemeenschappelijke Regeling Presikhaaf Bedrijven dan in elk geval verantwoordelijk blijft voor SW Oud. Presikhaaf Bedrijven zou (maar daarover moeten dus nog besluiten worden genomen) daarnaast ook andere, nieuwe activiteiten voor nieuwe doelgroepen kunnen ontwikkelen. Dat kan onder de vlag van een publieke organisatie (bijvoorbeeld een GR of overheids NV) of via een private constructie (een commercieel bedrijf). 5

6 13. GL Blz 19 prestatie Uitvoering Sociaal Gebiedsteam Doornenburg. Budget is bedoeld om uitvoering te blijven geven aan het sociaal gebiedsteam. Dit betekent dat het gebiedsteam in opdracht van het college maar zonder dat het budget door de Raad is toegezegd van start is gegaan. Het genoemde bedrag is incidenteel van aard. Wat betekent dit voor het verder ontwikkelen en implementeren van deze werkwijze. Wanneer wordt bv besloten of het sociaal gebiedsteam succesvol is en is er dan ook budget gereserveerd om het voort te zetten? 14. D66 Prestatie Kunnen de 256k kosten voor inpassing en flankerend beleid A15 niet gedeclareerd worden bij Via15 of bekostigd uit de ongeveer 30 miljoen inpassingsgelden. 15. GL Blz 22 Prestatie Inpassen en flankerende maatregelen A15. Er wordt geraamd voor inzet externen omdat specifieke kennis of capaciteit slechts tijdelijk noodzakelijk is. Deze inzet is volgens de tekst nodig voor 2014, 2015 en 2016 maar is niet verwerkt in het tabel. Is dit geen structurele post die meegenomen moet worden in de kadernota? 19 In het coalitieakkoord is opgenomen dat - aan de hand van de resultaten van de pilot Sociaal Gebiedsteam Doornenburg - het concept sociale wijkteams verder in kernen en wijken van Lingewaard wordt uitgerold. Er is hiervoor nog geen opdracht hiervoor uitgezet. Vooruitlopend op een eventuele opdracht is er budget aangevraagd in de Kadernota. Het beoogde resultaat is dat er geëxperimenteerd is met nieuwe samenwerkingsvormen voor gebiedsgerichte maatschappelijke ondersteuning, gericht op de eigen kracht van de inwoners en hun sociale verbanden. JS 22 Nee, het in rekening brengen van de kosten voor inpassing en flankerend beleid A15 kunnen niet in rekening worden gebracht bij ViA15 of bekostigd worden uit de extra inpassingsgelden die de provincie beschikbaar heeft gesteld. In een bestuurlijk overleg is deze vraag door de gezamenlijke gemeenten Duiven, Lingewaard en Zevenaar aan zowel de provincie als Rijkswaterstaat gesteld. Beide gaven aan dat de door gemeenten te verrichten inspanningen t.b.v. de ontwikkeling en realisatie van de A15 als een gemeentelijke verantwoordelijkheid zien. Daarnaast gaven beide aan hiervoor geen (financiële) mogelijkheden te hebben. De extra inpassingsgelden zijn inmiddels volledig bestemd en vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Een mogelijkheid om de kosten voor inpassing en flankerend beleid A15 te bekostigen zijn de legesgelden, welke bij de aanvragen omgevingsvergunning voor de diverse bouwwerken door de gemeente geheven gaan worden. 22 In de Voorjaarsnota 2014 hebben wij de financiële doorwerking van de verschillende voorstellen incidenteel verwerkt. Bij de begroting 2015 zal een integrale afweging gemaakt worden en zullen wij u een voorstel doen of dit specifieke voorstel moet worden gehonoreerd en zo ja welke dekking daarbij kan worden gevonden. 6

7 16. CDA Kan het college aangeven wat dat flankeren beleid (A15) zoal omvat? En waarom daarmee zóveel geld gemoeid moet zijn? Waarom hiervoor voor een geprognosticeerd bedrag van per jaar voor de jaren 2014, 2015 en 2016 extern dient te worden ingehuurd? En waarom daarnaast ook nog eens de ad hoc behoefte om extern advies, second opinion, enz. ( per jaar)? Blz. 22/23, Prestatie De gevraagde middelen zijn noodzakelijk voor externe inhuur van deskundigheid, welke kwantitatief en/of kwalitatief niet binnen de ambtelijke organisatie beschikbaar is. Om tot een gewenste, goede ruimtelijke inpassing te komen is intensieve betrokkenheid bij het project noodzakelijk. Projectorganisatie ViA15 heeft een (zeer) beperkte projectscope in haar opdracht meegekregen. De ruimtelijke inpassing zal zich daardoor snel beperken tot het wettelijk verplichte. De ambitie van de gemeente Lingewaard (zoals vastgelegd in het ambitiedocument) gaat echter verder. Ook de betrokkenheid en invloed op de aanbesteding, waarin randvoorwaarden aan de uitvoerende partij worden meegegeven t.b.v.de verdere uitwerking en realisatie, is van groot belang voor een goede, gewenste inpassing en om overlast gedurende realisatie te voorkomen/beperken. Daarnaast is het belang van de projectorganisatie ViA15 vooral gelegen in een sobere doelmatige realisatie van een verkeersveilige en goed doorstromende A15. Het belang van de gemeente heeft hierdoor dan ook minder prioriteit dan door ons gewenst. Ook hierom is het daarom zaak om proactief bij het project betrokken te zijn om de gemeentelijke belangen op de juiste wijze geborgd te krijgen. Het geprognosticeerde bedrag van ,-- betreft de totaal benodigde inhuur van externe deskundigheid (procesmanagement, projectondersteuning, milieu, archeologie, etc.). Het gevraagde budget voor extern advies, second opinion, etc. is bijvoorbeeld bedoeld om de mogelijkheid te hebben om eventueel een onderzoek of een second opinion uit te laten voeren in geval dat nodig is om ViA15 te overtuigen in een discussie of conclusies van ViA15 in twijfel worden getrokken. Zoals aangegeven is de projectscope in de projectopdracht van ViA15 daarvoor te beperkt. De periode 2014 t/m 2016 heeft betrekking op de tracéwetprocedure welke naar verwachting in de eerste helft van 2016 wordt afgerond.

8 17. D66 Prestatie wat zijn de inkomsten die de gemeente genereert uit hoofde van leges en andere bijdragen van kermisexploitanten? 18. SP Nr. 8 Prestatie 4.1.2: Festiviteiten: kermis/algemeen is er geen andere manier van financiering? kunnen de ondernemers op de kermis niet bijdragen aan de beveiliging van hun eigen spullen? Of zou dit tot effect hebben dat kermismensen weg blijven? 19. PvdA Kunt u aangeven wanneer de geplande monumentbeschrijving wederopbouwpanden klaar zal zijn? 20. CDA Bouw en woningtoezicht /Welstand De kosten die de gemeente maakt in het kader van welstandsadvisering (uitvoering Odra), kunnen wij verhalen op het Gelders Genootschap. Echter bij de overdracht van de budgetten en werkzaamheden in deze naar de Odra in 2013 is alleen naar de uitgavencomponent (kosten van Welstand) gekeken zonder rekening te houden met de inkomstenkant (verhaal van die kosten) die hieraan was gerelateerd. Hierdoor ontstaat de situatie dat de uitgavenkant structureel verlaagd is zonder de inkomsten evenredig ook structureel te verlagen. De inkomsten voor verhaal van welstandskosten op het Gelders Genootschap dienen structureel met te worden verlaagd. Overweegt het college om de kosten voor het Gelders genootschap meer in evenwicht te brengen met de inkomsten kostenverhaal; bijvoorbeeld door aanpassing van het takenpakket? 26 De totale inkomsten over 2014 worden geraamd op Dit bedrag betreft alleen de pachtopbrengsten. TJ 26 De nachtbeveiliging is medio 2013 ingesteld in verband TJ met de toenemende diefstallen van met name kabels van exploitanten en stroomleverancier. De exploitanten betalen hier al aan mee, maar als zij meer moeten gaan betalen zal dit ten koste gaan van de pachtopbrengsten en dat zal dus per saldo niets opleveren. 28 De monumentenbeschrijvingen van wederopbouwpanden TJ Bemmel en Huissen zijn nagenoeg gereed. De Commissie Erfgoed wordt om advies gevraagd, waarna e.e.a. aan het college voorgelegd wordt om de procedures te kunnen starten. Dit zal augustus/september worden. Blz. Een aanvraag omgevingsvergunning dient ter TJ 36/37, beoordeling worden voorgelegd aan de welstandcommissie. Prestatie De tariefregeling inzake de advisering van Gelders Genootschap is geregeld in de Tarieventabel (Bijlage A) behorende bij de Legesverordening. De gemaakte kosten kunnen dus gedekt te worden uit de leges (lees: kostenverhaal). Het college bekijkt thans of de kosten meer in evenwicht gebracht kunnen worden met de inkomsten en op welke wijze. 8

9 21. D66 Prestatie Starterslening Wat is de berekening van de (in hoofdsom, periode en rentepercentage) en op basis van wat is er initieel verondersteld dat de gemeente de gelden zelf rentedragend kon uitzetten. 37 Voor het deelplan Loovelden Tuindorp-West is met Bouwfonds overeengekomen dat door Bouwfonds per gebouwde woning indexering wordt afgedragen als bijdrage in de startersregelingen. Het gaat in totaal om 157 woningen. Voor 103 woningen is de bijdrage ontvangen. Na ontvangst van het resterende bedrag is ongeveer gereserveerd in de bestemmingsreserve bijdrage bouwfonds in startersleningen. Van de nog te realiseren woningen is in 2011 en volgende jaren een nog te ontvangen bedrag in de begroting opgenomen van Dit bedrag had echter ook meteen op begrotingsbasis aan de bestemmingsreserve moeten worden toegevoegd. Dit wordt nu gecorrigeerd. Bij de begroting 2015 zullen wij u ter integrale afweging een voorstel doen om te komen tot inzet van de bestemmingsreserve bijdrage bouwfonds in startersleningen. JS 22. SP Nr. 19 Prestatie 7.2.4: Wonen/starterslening. Wanneer werd bekend dat we geen gebruik kunnen maken over de gereserveerde bijdragen van Bouwfonds voor starterleningen? 23. D66 Prestatie Woonwagen zaken. Dit betrof een bezuinigingsvoorstel zoals voorgesteld door het College. Welke veronderstellingen had het College qua haalbaarheid bij het voorleggen van het bezuinigingsvoorstel? 37 Zie het antwoord op vraag 21. JS 37 Er bestaat bij de woningbouwstichtingen geen draagvlak om de woonwagencentra over te nemen. Dit heeft grotendeels te maken met het feit dat een groot deel van de woonwagens particulier eigendom is en er voor het overige te grote financiële consequenties voor de woningbouwstichtingen mee zijn gemoeid. JS 9

10 24. CDA Onderhouden en beheren openbaar groen Daarnaast zal het percentage uitval van de herplant nog groter worden omdat de vereiste groeiomstandigheden ook niet gerealiseerd kunnen worden. Kan het college uitleggen wat met de voorgaande passage wordt bedoeld? Moet eruit worden afgeleid dat de poging om de vereiste groeiomstandigheden te realiseren, al bij voorbaat gedoemd is te mislukken? Was de drastische kaalslag in de groenvoorziening in 2010 niet juist bedoeld om deze onderhoudskosten te vermijden? Zo ja, moet dan de conclusie worden getrokken dat die renovatie in 2010 niet het gewenste effect heeft gesorteerd? 25. CDA Verwerken huishoudelijk afval * oud papier in projectleider Kan het college uitleggen waarom het nodig is om specifiek voor de inzameling en vermarkting van oud papier een projectleider aan te trekken en waarom hiermee zoveel geld gemoeid is? Kan het college aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de aanbesteding van de inzameling van GFTafval, plastic en restafval; hetgeen per 1 januari a.s. zijn beslag moet krijgen? 26. D66 Prestatie DRIS. Bij de besluitvorming is door onze fractie expliciet naar de energie voorziening en alternatieven gevraagd. Wij begrijpen dan ook de zinsnede niet de energiekosten zijn niet in beeld gebracht bij de besluitvorming over DRIS Dus kan nogmaals aangegeven worden waarom deze uitgave optreedt? Blz. 41, prestatie Blz. 43, prestatie Blz. 41, prestatie Het vervangen van bomen in verharding is kostbaar. Voor de bomen in verharding moeten goede ondergrondse groeiomstandigheden gecreëerd worden. Op die manier blijft ons bomenbestand gezond en duurzaam. Als wij bomen in verharding planten zonder de noodzakelijke ondergrondse groeiruimte is de kans groot dat de bomen na enkele jaren wegkwijnen of doodgaan. Dat is dan kapitaalvernietiging. Voor het antwoord op de vraag over de kaalslag verwijzen wij naar het antwoord op vraag 56. De omschrijving oud papier in projectleider is foutief. Dit had moeten zijn oud papier en projectleider. De projectleider wordt ingezet op het project milieustraat en de kosten hiervoor bedragen (9.2.3 op bladzijde 46). Wat betreft de voortgang van de aanbesteding inzameling gft-afval, plastic afval en restafval: de aanbesteding is in week 21 gepubliceerd, dit is de formele start van de Europese aanbestedingsprocedure. De gunning van de inzameling staat in juli gepland. 42 De DRIS is gefaseerd aangelegd voor zowel haltes van lijn 300 als van lijn 33. De huidige raming van nutskosten is te laag en dat was al voorzien bij de najaarsnota In de programmabegroting 2014 is verzuimd om het structurele effect te vertalen in de raming. 27. D66 Prestatie Voor de VJN lezen wij dat dit jaar geen inkomsten te verwachte zijn omdat het beleid nog niet voldragen is. In de KN staan voor 2015 wel de voorziene inkomsten. Is per het beleid en de uitvoering dus gerealiseerd, zodat het volle jaarbedrag kan worden gerealiseerd en wat heeft de vertraging van een jaar opgeleverd? 42 Het is nog steeds onze bedoeling om de geraamde inkomsten in 2015 volledig te gaan realiseren. Naast het vergaren van inkomsten uit verpachting van reclameruimte in abri s is in de berekening ook uitgegaan van meer reclame in de openbare ruimte aan bijvoorbeeld lichtmasten en/of met billboards op strategische locaties. 10

11 28. D66 Prestatie Verkoop gemeentelijk vastgoed. Wat is het verwachte saldo van de reserve verkoop onroerend goed eind 2014 en welke mutaties aan toevoegingen en ontdekkingen hebben daar op plaatsgevonden? 29. SP Prestatie 9.1.3: Basisonderwijs huisvesting. Is het bedrag van uitgekeerd aan scholen? Zo ja, wat is er dan met het geld gedaan? 30. D66 Prestatie Gebied coördinatie. Waar heeft dit betrekking op en ziet het geografisch op geheel Lingewaard of is het beperkt tot enkele kernen? 31. SP Nr. 42 Prestatie : Gemeenteraad algemeen. Hoe hoog zijn de kosten van de Raadspagina in het Gemeentenieuws op jaarbasis? 32. SP Financierings-/liquiditeitspositie: Wat is de reden dat er een kasgeldlening van 7,5 miljoen is afgesloten met een looptijd van 1 maand? 44 Het eind 2014 te verwachten saldo is moeilijk in te schatten. Het is afhankelijk van de snelheid van verkopen, en de opbrengsten die dat genereert. Momenteel wordt een marktverkenning ter voorbereiding op de verkoop van een aantal objecten uitgevoerd. In 2014 zijn al verkocht het pand Kinkelenburglaan 8 te Bemmel, evenals een terrein met schuur te Gendt. Er zijn verwachtingen over opbrengsten, maar deze zijn pas zeker bij het sluiten van de koopovereenkomst voor een object. Opbrengsten zijn afhankelijk van de marktvraag. TJ 45 Het bedrag van is niet uitgekeerd aan de HW scholen. De schoolbesturen hebben de mogelijkheid gehad om de werkzaamheden te laten uitvoeren en de kosten bij de gemeente te declareren. De gemeente heeft de subsidie ontvangen en heeft de kosten grotendeels (met uitzondering van hetgeen niet is uitgevoerd en gedeclareerd) uit deze rijkssubsidie betaald. Het betreft derhalve terugbetaalde subsidie vanwege niet gemaakte kosten. 49 De opdracht betreft heel Lingewaard. Met dit budget TJ willen we inzichtelijke maken op welke wijze wij in Lingewaard omgaan met de gewenste inwonerparticipatie: wat verstaan we hieronder, op welke wijze geven we hier al invulling aan, wat wil de inwoner etc. Middelen worden gevraagd voor inhuur projectleider en bijkomende kosten zoals voor de uitvoering van de bevraging. 50 De raadspagina kost per keer 175,- MSW Per jaar is dat dus 2.100,- 51 Eind juni-begin juli krijgen we aanzienlijke inkomsten. Vandaar dat we een kasgeldlening hebben van met een looptijd van een maand, we beoordelen vervolgens elke maand of deze lening verlengd moet worden. HW 11

12 33. PvdA Kunt u een overzicht geven van de bezuinigingen in het sociale domein die niet geschaard zijn onder de bezuinigingstaakstelling van en daarbij aangeven waarom deze niet onder de taakstelling geschaard zijn? 34. CDA Voor een zevental onderwerpen zijn kredieten gevoteerd. Heeft de raad met het voteren van al die (afzonderlijke) kredieten eerder ingestemd? Zo ja, waarom komen ze in de kadernota dan (weer) aan de orde? Zo neen, krijgt de raad over het voteren van die kredieten nog afzonderlijke voorstellen ter besluitvorming voorgelegd? 35. GL Waarom wordt het amendement vervangende huisvesting Ot en Sienpad als nadeel ingeboekt, terwijl er juist besloten is voorlopig alleen euro aan te wenden en de rest van die 2 miljoen op de plank te laten liggen? 36. D66 Indexering OZB Kunt u aangeven hoe deze indexering is berekend en welke veronderstellingen qua areaal uitbreiding, waarde ontwikkelingen etc. zijn gehanteerd De bezuinigingen die niet betrekking hebben op de College bezuinigingstaakstelling van betreffen kortingen op de subsidie van onder andere sport- en muziekverenigingen, ontwikkelingssamenwerking, tafeltje dekje, algemeen maatschappelijk werk. Het betreft hier extra bezuinigingen die niet onder de herijking vielen en die zijn opgenomen in de programmabegroting Kadernota 2015 Blz. 5 De raad besluit door de vaststelling van de HW programmabegroting tot vaststellen en autoriseren van het uitvoeringsplan. In deze kadernota zijn deze 7 onderwerpen benoemd om aan te geven dat ze in uitvoering zijn genomen en daarmee van het uitvoeringsplan worden verwijderd. 5 De kosten worden als nadeel ingeboekt, omdat dit voorbereidingskosten betreft die niet meerjarig mogen worden afgeschreven. Door de verlaging van de totale investering met , wordt meerjarig een voordeel op de kapitaallasten gemeld. Per saldo budgettair neutraal. 6 Bij de bepaling van de opbrengstontwikkeling Ozb wordt het prijsindexcijfer gebruikt zoals dit voor het opstellen van de Programmabegroting is bepaald. Voor de Programmabegroting is het prijsindexcijfer bepaald op 1,5%. Voor de areaaluitbreiding woningen wordt geput uit de kerngegevens Programmabegroting 2015, de ontwikkeling van het aantal woonruimten. Voor de areaaluitbreiding niet-woningen wordt een voorzichtige aanname aan waarde gedaan gezien de slechte economische ontwikkeling van de afgelopen jaren. HW HW 12

13 37. PvdA Wanneer wordt geactualiseerde meerjarenbegroting van Presikhaaf verwacht? 38. CDA Het structureel maken van de bezuiniging op sociaal domein van euro. Het vervallen van de stelpost in verband met de gerealiseerde bezuinigingen is begrijpelijk, echter het structureel maken van deze bezuiniging is gezien in het licht van de onzekere ontwikkeling op het gebied van sociaal domein wellicht voorbarig. Hoe kijkt het college hier tegenaan, zeker gezien de onduidelijkheid over de wettelijke kaders en de taak die de gemeenten krijgen ten aanzien van dit dossier? 39. CDA Flankerende maatregelen A15 in inh en voor onderzoek. Flankerende maatregelen A15 jaarlijks in de periode Kan het college aangeven wat dat flankeren beleid zoal omvat? En waarom daarmee zóveel geld gemoeid moet zijn? 40. CDA Bestemmingsplannen bedrijventerreinen; kommen en buitengebied & Opstellen beleidsplannen ruimtelijk beleid Kan het college uitleggen waarom voor het ene plan een andere spreiding van kosten over de komende jaren wordt gehanteerd dan voor het andere plan? Kan het college uitleggen, nu alle bestemmingsplannen net zijn vastgesteld, waarom er in 2015 een nieuw ruimtelijk beleid opgesteld zou moeten worden? 8-9 Omdat veel aangesloten gemeenten vanwege de vele onzekere factoren niet verder wilden gaan dan een besluit nemen over de begroting 2014, heeft eind vorig jaar het Algemeen Bestuur uitdrukkelijk alleen die begroting vastgesteld en geen meerjarenbegroting. Naar zich laat aanzien zal, zolang er nog geen besluiten zijn genomen over de toekomstrichting van Presikhaaf Bedrijven, er nog geen nieuwe meerjarenbegroting worden vastgesteld. JS Blz. 9 Het laten vrijvallen van deze uit behoedzaamheid JS opgenomen stelpost ihkv de onszelf opgelegde maatregelen sociaal domein is zuiver. Deze is destijds (begroting 2012) opgenomen voor het geval deze maatregelen niet gerealiseerd zouden zijn. Echter al deze maatregelen op het sociaal domein zijn gerealiseerd. Er is voor deze stelpost dan ook géén relatie met de decentralisaties. Blz. 16, Zie het antwoord op vraag 16. nr. 7 Blz. 19, nr Blz. 16, nrs & Blz. 30, nr Er is een wettelijke verplichting om alle bestemmingsplannen in een periode van 10 jaar één keer te actualiseren. De verschillende bestemmingsplannen zijn in 3 programma s ondergebracht, te weten programma 4 Bedrijvigheid, programma 5 Centrum, stad en dorp en programma 6 Landschap. De verwachte kosten van actualisatie zijn per bestemmingsplan verschillend. 13

14 41. CDA Gevolgen decembercirculaire 2013 overdracht prov taken aan gem VTH (al belegd bij de ODRA). Kan het college uitleggen waarom hiermee extra kosten zijn gemoeid aangezien deze kosten eerder aan Arnhem moesten worden vergoed? 42. CDA Onderhoud recreatieve voorzieningen Kan het college aangeven over wat voor recreatieve voorzieningen in het buitengebied wij beschikken en waarom met het onderhoud ervan structureel per jaar extra gemoeid zal zijn? Blz. 16, nr. 20 Blz. 16, nr. 29 In de raadsvergadering van 28 mei 2014 wordt de TJ zienswijze inzake de ontwerp begrotingswijziging 2014 ODRA ter besluitvorming voorgelegd. Onderdeel van deze wijziging is de verschuiving binnen het totale pakket van werkzaamheden van de ODRA (van provincie naar gemeenten). Per saldo is deze wijziging van de begroting budgettair neutraal (uitkering Gemeentefonds is gelijk aan verhoging bijdrage ODRA). De provincie Gelderland zal op basis van de overheveling van taken minder gaan betalen en de gemeentelijke partners meer. Er is dus slechts sprake van extra kosten in programma 7, de extra uitkering Gemeentefonds wordt verwerkt in programma 11. Zie ook toelichting in Voorjaarsnota 2014 (nummer 20, pagina 37). In het Lingewaardse buitengebied is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de picknickplaatsen en rustplaatsen. Het betreft ruim vijftig locaties die gedurende het recreatieseizoen onderhouden worden. De totale jaarlijkse onderhoudskosten bestaan naast het regulier onderhoud ook uit schadeherstel en vervanging bij einde levensduur. 43. CDA Aanbestedingsvoordeel bestek hondenuitlaatstroken Kan het college aangeven of in dit bedrag enkel het maaien en reinigen is verdisconteerd dan wel óók het verbeteren van bestaande uitlaatstroken? Blz. 16, nr. 30 Het aanbestedingsvoordeel bestek hondenuitlaatstroken betreft alleen het maaien en schoonmaken van de hondenuitlaatstroken. 14

15 44. CDA Toename kosten datanetwerk Kan het college uitleggen welke veranderende omstandigheden nopen om nu dermate fors extra te reserveren? 45. CDA a. Niet realiseren stelpost bezuiniging woonwagens Mag uit het feit, dat de woningbouwcorporatie(s) niet bereid blijken om het onderhoud over te nemen, geconcludeerd worden dat deze stelpost eerder niet-onderbouwd werd opgevoerd? b. Zo ja, bevat de kadernota méér stelposten die niet onderbouwd zijn? Blz. 16, nr. 52 Blz. 17, nr. 19a Gemeenten worden in het digitale tijdperk meer en meer HW afhankelijk van datacommunicatievoorzieningen. Er wordt steeds intensiever gecommuniceerd met diverse landelijke diensten teneinde de producten aan de burger te kunnen leveren. Gemeenten werken meer en meer samen, met andere gemeenten maar ook met ketenpartners. Niet alleen op het gebied van ICT maar veelal eerder t.a.v publiekrechtelijke taken. Verbindingen mogen daarin geen belemmerende factor zijn. ICT leveranciers bieden steeds meer cloud diensten aan waardoor de gemeente afhankelijker wordt van datacommunicatie voor de primaire processen. Bovenstaand zorgt ook voor een kwetsbaarheid waar een gemeente zich terdege bewust van moet zijn en maatregelen tegen dient te nemen om verstoringen te voorkomen of te beperken. Verbindingen dienen sneller en robuuster ontworpen te worden om de toekomstige ontwikkelingen te kunnen faciliteren. Veel van deze ontwikkelingen kunnen niet zonder een goede basis netwerk-infrastructuur. Er is geïnvesteerd in robuuste dubbel uitgevoerde verbindingen zowel voor internet als gemnet als met de gemeente Arnhem. Deze aanpassingen brengen hierdoor een hogere last met zich mee. a. Zie antwoord op vraag 23. b. Nee. JS 15

16 46. D66 Verzekeringspremie electr scooters en fietsen. Hoe kan de premie 4 jaar lang ongewijzigd blijven, wordt er geen voordeel behaald voor schadevrije jaren, blijft het aantal aantal voertuigen gelijk tot 2018 en is de assurantie belasting meegenomen? 47. CDA Ontwikkeling en realisatie kunstroute Weliswaar pas in 2016 aan de orde, maar is het wijs om nu al van gedachten te wisselen over de financiële realiseerbaarheid ervan? 17 De verzekeringspremie (inclusief assurantiebelasting) van de elektrische scooters wordt afhankelijk van het schadebeeld bepaald. Indien er nieuwe voertuigen aangeschaft worden, worden die op dat moment verzekerd. De elektrische fietsen zijn apart en voor een vast bedrag per fiets (inclusief assurantiebelasting) verzekerd voor de duur van 5 jaar. Blz. 20, De meerjarenbegroting is volledig bestaand beleid. De TJ nr meerjarenbegroting is in de Kadernota enkel opgenomen om het verloop van de budgetten van 2015 t/m 2018 ten opzichte van het jaar 2014 te laten zien. MSW 48. CDA Meicirc.2013; Maatschappelijke Stage Ziet het college mogelijkheden om het fenomeen maatschappelijke stage te behouden zónder de beschikbaarheid van dit budget? In mei 2009 is besloten om een financiële bijdrage te leveren aan een kunstroute die eens per 3 jaar georganiseerd wordt in Lingewaard door de stichting Honderdmorgen. Dit initiatief past binnen de cultuurnota, waarin de ambitie neer is gelegd voor een uitbreiding van het aantal festivals/evenementen ten behoeve van de profilering van de gemeente. Ook is in de cultuurnota de ambitie vastgelegd om een beeldentuin/kunstcollectie op te bouwen, waartoe dit evenement een bijdrage zou kunnen leveren. Financiële en organisatorische aspecten hebben ertoe bijgedragen dat dit nog niet gerealiseerd wordt. Als er een wens is om wijzigingen aan te brengen in de lopende subsidie afspraken, moet dit inderdaad tijdig aangekondigd worden. Blz. 20, Met ingang van 2015 wordt de wettelijke verplichting JS nr inzake maatschappelijke stages voor het voortgezet onderwijs afgeschaft. Dit betekent voor de gemeente een verlaging van het gemeentefonds. De taak kan niet meer worden uitgevoerd wanneer de daarvoor benodigde middelen niet meer beschikbaar zijn. 16

17 49. CDA Veiligheid schoolomgevingen / Aanleg en onderhoud schoolzone's Kan de raad eerst kennisnemen van de kennelijk uitgevoerde evaluatie m.b.t. Bemmel en Huissen alvorens over de beschikbaarstelling van jaarlijks resp in de periode te besluiten? 50. CDA Explosievendetectie/-opruiming (incl bijstelling Meicirc. 2013) Dit betreft toch werkzaamheden t.b.v. Park Lingezegen? Zo ja, waarom moeten de kosten dan (volledig) voor rekening van Lingewaard komen? Blz. 20, De gevraagde evaluaties kunnen ter beschikking van de nr raad worden gesteld. Blz. 31, nr Blz. 32, nr Blz. 42, nr Blz. 20, nr De meerjarenbegroting is volledig bestaand beleid. De meerjarenbegroting is in de Kadernota enkel opgenomen om het verloop van de budgetten 2015 t/m 2018 ten opzichte van het jaar 2014 te laten zien. In de algemene uitkering zit jaarlijks een wisselend bedrag voor explosievendetectie en ruiming. Deze bedragen worden ook als uitgaven opgenomen in de begroting. Omdat het een wisselend bedrag is, staat het verloop in de meerjarenbegroting (10.1.2). MSW 51. CDA Kapitaallasten vervangingsinvesteringen en vervanging automatiseringsplannen. Waren deze kapitaallasten niet voorzienbaar, waardoor ze in de begroting 2014 al hadden kunnen worden opgenomen? 52. CDA Extra kosten agv groei Welke groei wordt hier zoal bedoeld? 53. CDA Lasten uitvoeringsplan Welke uitvoeringslasten worden hiermee zoal bedoeld? Blz. 20, nr Blz. 20, nr Blz. 20, nr De kosten van explosievendetectie en ruiming worden volledig vergoed door Park Lingezegen en komen niet ten laste van Lingewaard. De meerjarenbegroting laat het verloop van de budgetten HW 2015 t/m 2018 ten opzichte van het jaar 2014 zien. Deze kapitaallasten zijn voorzienbaar en zijn ook in de begroting 2014 opgenomen op pagina 189. Hiermee wordt de uitbreiding of krimp van het areaal HW bedoeld. Bijv. aantal inwoners, aantal personen met een uitkering, oppervlakte openbaar groen, lengte van wegen etc. Dit zijn de lasten van het uitvoeringsplan opgenomen in HW bijlage C van de Kadernota 2015 pg. 24. De reservering van de nieuwe lasten is volgens het uitvoeringsplan in 2015 t/m In het jaar 2014 is het budget voor de nieuwe lasten De meerjarenbegroting laat het verloop van de budgetten zien ten opzichte van het jaar Dus het verschil is opgenomen in de meerjarenbegroting. 17

18 54. D66 Onderwerp 9.03 en Hier wordt vermeld dat realisatie in 2014 gepland is. Waarom staat dit dan in de KN? 55. CDA Verlaging begroting inkomsten verhaal kosten Gelders Genootschap Overweegt het college om kosten Gelders genootschap meer in evenwicht te brengen met de inkomsten kostenverhaal; bijvoorbeeld door aanpassing van het takenpakket? 56. CDA Onderhoud en renovatie openbaar groen Was de drastische kaalslag in de groenvoorziening in 2010 niet juist bedoeld om deze onderhoudskosten te vermijden? Zo ja, moet dan de conclusie worden getrokken dat die renovatie in 2010 niet het gewenste effect heeft gesorteerd? 27 De kapitaallasten van een investering worden voor het eerst genomen in het jaar na realisatie. Dus een investering welke wordt gerealiseerd in 2014 leidt in 2015 voor het eerst tot lasten. HW Blz. 28, Zie het antwoord bij vraag 20 van het CDA TJ nr.18 Blz. 28, nr. 28 Blz. 30, nr De in 2010 uitgevoerde omvorming heeft tot doel gehad om de structurele onderhoudskosten van het openbaar groen te verlagen. De omvorming heeft wel degelijk effect gehad. Het onderhoudsbudget voor groen is na uitvoering van de omvorming verlaagd met CDA Nadeel intergemeentelijke samenwerking Wordt dit nadeel elders gecompenseerd met een voordeel? Zo ja, waar en van welke omvang? 58. CDA Verknopen fietsnetwerken Arnhem-Huissen (oversteekplaats) Komt deze (beoogde) oversteekplaats wel op Lingewaards grondgebied te liggen? Brengt de potentheorie niet met zich mee dat provincie 2/4 e en Arnhem 1/4 e van de kosten dragen? Is een vervanging van de huidige trapverbinding tussen pleybrug en Ir. Molsweg door een (fiets)lus niet goedkoper? Blz. 28, nr. 44 Blz. 29, nr Blz. 32, nr Dit nadeel wordt elders niet gecompenseerd met een voordeel. Met uitzondering van de kosten voor het subsidiebureau betreft het vooral initiële kosten die worden gemaakt in de voorbereiding op een onderdeel van de intergemeentelijke samenwerking. De samenwerking zelf is gericht op het verkrijgen van continuïteit op het gebied van kwaliteit, kennis en kunde. De voorgestelde verknoping ligt net buiten het grondgebied van de gemeente Lingewaard, maar is belangrijk voor de bereikbaarheid van onze gemeente. Het oplossen van onze verkeersknelpunten kan namelijk niet altijd plaatsvinden in de eigen gemeente. De betreffende kruising heeft slechts 3 aansluitingen (poten) met als gevolg dat er geen andere dan de voorgestelde verdeling kan plaatsvinden. De vervanging van de huidige trap door een lus is niet goedkoper omdat er dan een enorme grondconstructie moet worden toegepast om het hoogteverschil te overbruggen. Bovendien zou dit slechts een deel van het probleem oplossen omdat de fietsrelatie met Malburgen niet hierin is begrepen. MSW 18

19 59. CDA Baansplitsing Karstraat tussen Veilingweg en Kamervoort Kan het college nu eens precies uitleggen wat hiermee nu exact wordt beoogd? De uitleg is namelijk niet duidelijk, omdat daarbij niet wordt aangegeven of deze wordt beschouwd vanuit de richting Bemmel of vanuit de richting Huissen. Is het probleem niet opgelost, wanneer vanuit de richting Huissen komend een verbod wordt ingevoerd om linksaf de Kamervoort in te rijden? En/of wanneer de parallelbaan (voor garage Van Dalen wordt doorgetrokken tot aan de Primulalaan? 60. CDA Afsluiting De Geer, Huissen Is het instellen van een inrijdverbod voor vrachtwagens niet toereikend? 61. CDA Oversteek Zandsedwarsstraat, Huissen Kan het college uitleggen waarom in de kadernota 2011 werd voorgesteld om een bedrag te reserveren van en er nu nodig (b)lijkt? 62. CDA Ontwikkeling parkeerbeleid met maatregelen voor centra Kan het college uitleggen waarom hiermee zóveel geld gemoeid moet zijn? 63. CDA Inrichting 60km-regime op dijkweg Gendt-Bemmel Is het niet verstandig (gelet op de ervaringen op het tracé Huissen Angeren) om eerst andere alternatieven te onderzoeken? 64. CDA Revitalisering bedrijventerrein Gendt Bemmel Kan het college uitleggen waarom in de kadernota 2014 werd voorgesteld om een bedrag te reserveren van en er nu nodig (b)lijkt? Blz. 31, nr Blz. 37, nr Blz. 31, nr Blz. 37, nr Blz. 31, nr Blz. 39, nr Het voorstel geeft een beschrijving van hetgeen voor beide richtingen wordt beoogd. De aansluiting van de Kamervoort op de Karstraat wordt in het voorstel in fysieke zin voor het gemotoriseerde verkeer gesloten met de bedoeling dat dit verkeer zich afwikkelt op de aansluiting van de Veilingweg op de Karstraat. De aansluiting van de Kamervoort op de Karstraat is in de huidige vorm niet meer geschikt om het verkeer van en naar Angeren of het achterliggende tuinbouwgebied veilig af te laten wikkelen. De parallelweg zal in dit voorstel niet worden doorgetrokken, maar worden opgenomen in de nieuwe rijstrook van de Karstraat. Nee, dit is niet toereikend. Het is de bedoeling om hier een fysieke afsluiting te plaatsen, zodat de handhaving niet extra wordt belast. In eerste aanleg bestond het voornemen om alleen de oversteek te beveiligen. In het laatste voorstel is er sprake van een verkeersregeling voor de gehele kruising, een en ander het licht van de integrale benadering van de aanpak van het traject Huissen-Bemmel (de Carway ). Blz. 31, Het betreft het beleid voor alle gebieden waar sprake is nr van parkeerknelpunten. Het voorstel is onder andere gericht op extern parkeeronderzoek, het voorbereiden van de besluitvorming, de organisatie van informatiebijeenkomsten, het eventueel voorbereiden van het aankopen van een parkeerbeheersysteem, het faciliteren van het nieuwe beleid door nieuwsbrieven etc. Blz. 32, Het reduceren van de rijsnelheden is op dit moment de nr meest doeltreffende methode om de verkeersveiligheid ter waarborgen omdat het afsluiten van dijkwegen voor het gemotoriseerd verkeer qua draagvlak geen optie is. Blz. 30, De subsidieregeling die hierop betrekking heeft wordt nr afgebouwd en houdt dan op te bestaan. Bij gelijkblijvende Blz. 42, kosten is er dan ook minder subsidie beschikbaar. nr

20 65. CDA Groencompensatiefonds - vorming bestemmingsreserve Het (vorige) college heeft aangegeven bij de prioritering en de feitelijke uitvoering het Groenstructuurplan als basis te zullen hanteren. Dit Groenstructuurplan biedt hiertoe feitelijk geen handvatten. Althans niet voor de gebieden waar de groentekorten het grootst zijn. Vindt het college het dan niet verstandig om eerst het Groenstructuurploan te actualiseren vóórdat voor compensatiedoeleinden wordt gereserveerd? Blz. 30, Dit onderwerp is nog niet ter besluitvorming in dit college nr aan de orde zijn geweest. 66. CDA Opstellen gedragscode Flora- en Faunawet Kan het college uitleggen of hier sprake is van een wettelijke Blz. 30, Nee, het opstellen van een gedragscode is geen nr wettelijke verplichting. Voor terugkerende verplichting en zo ja, waarom dit zou moeten kosten? werkzaamheden (regulier beheer) kan een vrijstellingsregeling in werking treden als wordt voldaan aan bepaalde criteria. Het opstellen van een gedragscode (gebruiksduur ± 10 jaar) is maatwerk. Een belangrijk onderdeel van een gedragscode is een soorteninventarisatie van het hele beheergebied. De kosten voor een gebiedsdekkende inventarisatie zijn geraamd op ,-. Het opstellen van de gedragscode (rapportage) ramen wij op 5.000,-. 20

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Raadsvoorstel Vergadering : 21 mei 2015 Agendapunt : 8 Status : Informerend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Behandelend ambt.

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/ NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/1012711 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. A. de Wit paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Begrotingswijziging Inkomensdeel WWB

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging ODRA 2016

1 e Begrotingswijziging ODRA 2016 1 e Begrotingswijziging ODRA 2016 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2016. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Overzicht van ingekomen stukken en informatienota's

Overzicht van ingekomen stukken en informatienota's Griffie-info 03-07-2014 1. Afschrift van de brief van de Rechtbank Gelderland met als bijlagen de stukken die aan het dossier inzake Woerdsestraat 1b en 1c te Gendt zijn toegevoegd. 2. Besluitenlijst van

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging 2015

1 e Begrotingswijziging 2015 1 e Begrotingswijziging 2015 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2015. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

Beantwoording vragen 2 e Tussenrapportage 2011 VVD

Beantwoording vragen 2 e Tussenrapportage 2011 VVD Beantwoording vragen 2 e Tussenrapportage 2011 VVD VVD 2 e Tussenrapportage 2011 1. (p.2) Ik mis in de 2e tussenrapportage de uitgaven inzake Rijsdijk, afvalbeleidsplan en OV plan, die na het vaststellen

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Nota van B&W onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Portefeuilehouders drs. Theo Weterings, Marjolein

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij Vragen auditcommissie 16 september 2 e bestuursrapportage rtage 2015. Nr Omschrijving 1 Verzoek om een uitdraai van product 214-00 rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij 2 Meer uitleg bij product

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland

Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland vrijdag 29 september 2017 19:16 Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG ARNHEM Postadres: Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM Telefoon: (026)

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht [V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer. Agendapunt Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 *ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-586, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 maart 2016 Onderwerp: Beheerplannen Nota OOR; Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

Tweede reeks aanvullende vragen begroting 2016

Tweede reeks aanvullende vragen begroting 2016 Tweede reeks aanvullende vragen begroting 2016 Kritisch Menterwolde 1. Loonkosten; Zoals gevraagd willen wij een splitsing van de loonkosten in vast personeel (formatie-omvang) en tijdelijk personeel etc.

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Bestuurs-en Concernstaf Tekir, I. (Ilhan) Kenmerk 16.505510 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 22 september 2016 Jaargang en nummer 2016 76 Geheim Nee 2-e technische

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan.

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-113 Onderwerp Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard mei 2015 0 0.Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbevelingen 3. Planning en kostenoverzicht 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stelpost nog in te vullen besparingen: 2015 2016 2017 Besparing Holland Rijnland 62.500 83.375 125.000 Moderne werkgever in moderne huisvesting

Stelpost nog in te vullen besparingen: 2015 2016 2017 Besparing Holland Rijnland 62.500 83.375 125.000 Moderne werkgever in moderne huisvesting VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van april 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00021 Onderwerp: Voortgang stelposten nog in te vullen besparingen - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Op 5 februari 2015 heeft

Nadere informatie

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016 Raadsvoorstel Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Vergunninghouders Commissie: Samen leven 9 juni 2016 BBVnr: 1084300 Portefeuillehouder: Mevr. T. Keuzenkamp e-mailadres opsteller: b.monsma@bar-organisatie.nl

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/487091 1. Inleiding De Decemberrapportage is na de Bestuursrappportage 2016 het volgende document in de planning en control cyclus 2016.

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe?

Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe? Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe? Mei 2013 Colofon Uitgave : Ondersteunen Naam : A. Penninga Telefoonnummer : 693252 Mail : mj.penninga@deventer.nl Versie Definitief Inhoudsopgave Leeswijzer

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 30 oktober 2014 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Bijlage(n) : 6 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 09-10-2014 14-090 Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 Aan de raad, Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld

Nadere informatie

Berry Verlijsdonk raad

Berry Verlijsdonk raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Berry Verlijsdonk 06 13690504 berry@raadhuisadvies.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp 13raad00609 19-12-2013 Beschikbaar stellen voorbereidingskredieten

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel *Z0184C81A92* documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Datum college : 26 augustus 2016 Portefeuillehouder : A.M. Henisch-Hulsman

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 Eerste Bestuursrapportage 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 5 BEGROTINGSWIJZIGING 1E BESTUURSRAPPORTAGE 2014...12

Nadere informatie