VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015"

Transcriptie

1 VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 Gebruikte afkortingen: B06-L2000 L.NU: lingewaard.nu MSW: burgemeester CDA PvdA TJ: wet Janssen D66 SP : wet Peren GL: GroenLinks VVD JS: wet Sluiter LBL: Lokaal Belang Lingewaard HW: wet Witjes ALGEMENE TOELICHTING De schriftelijke vragen die door de gemeenteraad zijn gesteld over voorjaarsnota en kadernota zijn gebaseerd op de concepten die wij u op 6 mei 2014 ter beschikking hebben gesteld. Wij hebben de vragen zo goed mogelijk beantwoord. Bij uw weging van de door ons gegeven antwoorden past de nuance dat diverse onderwerpen die bij de vragen en antwoorden aan de orde komen nog niet ter besluitvorming in het college aan de orde zijn geweest Een aantal van uw vragen gaat over een structurele doorwerking naar volgende jaren. Ook deze vragen hebben wij zo goed mogelijk beantwoord, maar daarbij de kanttekening dat wij in de nieuwe Voorjaarsnota 2014 uitgaan van het incidenteel verwerken van de meeste voorstellen. Nr. Fractie Vraagstelling Pag.nr. Antwoord Portef. Algemene vragen 1. GL In het verleden heeft de raad opgeroepen geen besluiten te verstoppen in de kadernota en begroting. Dus eerst een nota aan te nemen met een financiële paragraaf en een dekkingsvoorstel voordat er een besluit wordt genomen. In de kadernota staan veel ruimtelijke plannen (lees verkeersplannen prestatiedoel 9.1.1) die niet besproken zijn in de raad en ineens in de kadernota opduiken. Vanwaar deze nieuwe manier van werken? 47, 48 en 49 KN 1 Door het ontbreken van een uitvoeringsprogramma (met budget) verbonden aan het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) kan dit niet anders worden verwerkt. Nadere toelichting: Het beleidsmatige kader is door de raad vastgesteld, in de afgelopen jaren zijn steeds separate voorstellen gedaan zoals voor verkeersveiligheid op de dijken en veilige schoolomgevingen. De raad is in kennis gesteld van een evaluatie van het lopende mobiliteitsbeleid, een en ander gericht op een GMP+. In deze nota worden ook op basis van de Programmabegroting 2014 investeringsbedragen voorgesteld en daarmee wordt voorgesorteerd op de wens vanuit de raad om de bedoelde bedragen te verbinden aan de beleids- en de prestatiedoelen.

2 2. B06-L2000 Gezien het feit dat de beoordeling van de accountant over de jaarstukken 2013 ons nog niet is medegedeeld en de raad nog niet beschikt over het oordeel van het college over de voorjaarsnota 2014 en de kadernota 2015 is onze fractie niet in staat om een juist inzicht te verkrijgen in genoemde stukken. Derhalve kunnen wij de reikwijdte van de inhoud niet goed beoordelen en zijn wij niet in staat om voor 19 mei om 09,00 uur goed beargumenteerde vragen te stellen. Indien wij voor 22 mei het standpunt van de accountant over de jaarstukken 2013 ontvangen en voor 30 mei het oordeel van het college over voorjaarsnota 2014 en de kadernota 2015 ontvangen, kunnen wij vragen over de voorjaarsnota 2014 en kadernota 2015 voor 5 juni alsnog indienen. 3. D66 Planning analyse stukken en inleverdata. Een deadline van 10 uur op maandagmorgen, in een week na de PA over de jaarrekening, kan alleen gehaald worden wanneer de fracties en hun steunfracties in het weekeinde werken. Deelt u de mening dat ook raadsleden en steunfractie leden hebben recht op een juiste balans van (onbezoldigd) werk en privé. Kan daarom bij het opstellen van de planning voor stukken als de jaarrekening, VJN, en begroting etc. gekeken worden hoe de belasting van het werken in weekeinden kan worden beperkt, met behoud van de kwaliteit van de beoordeling door alle betrokkenen. 4. GL Wanneer denkt het college een definitieve versie van de kadernota met voorstellen aan de raad voor te leggen? Voorjaarsnota D66 Prestatie Is er voor de uitbreiding van de FTE 0,8 geen ruimte binnen de door de raad toegestane FTE uitbereiding, zoals ook gevraagd bij de behandeling? In de overgang van het vorige naar het huidige college is HW er helaas vertraging opgetreden in de behandeling van de jaarstukken 2013, de voorjaarsnota 2014 en de kadernota Om de planning van deze documenten niet verder te vertragen, hebben wij tijdens de technische toelichting op zowel de jaarstukken als voorjaarsnota en kadernota aangegeven dat er heel veel informatie beschikbaar is op basis waarvan schriftelijke vragen gesteld zouden kunnen worden. Een schriftelijke beantwoording van eventuele schriftelijke vragen die na week 21 nog worden ontvangen is gelet op de daarvoor benodigde tijd kan helaas niet meer plaatsvinden. Zoals wij hebben aangegeven wordt tijdens de politieke avond van 5 juni wel meer ruimte geboden voor het stellen van vragen. De planning en voortgang van de jaarstukken 2013, HW voorjaarsnota 2014 en kadernota 2015 verloopt niet zoals oorspronkelijk met uw raad is gecommuniceerd. Dit heeft alles te maken met de overgang van het vorige naar het huidige college. In het nog op te stellen draaiboek rondom de gemeenteraadsverkiezingen 2018 zullen we nadrukkelijk aandacht besteden aan de voortgang van de p&cdocumenten. Daarnaast stemmen wij zoals gebruikelijk de planning van de p&c-producten voor de komende jaren af in de auditcommissie. 28 mei 2014 wordt een kaderbrief aan u voorgelegd. HW 13 Nee, bij de behandeling van de Nota samen kom je verder was de verdeling van de FTE uitbreiding voortvloeiende uit de VJN 2013 /KN 2014 al gedaan. HW 2

3 6. D66 Uit de tabel lezen wij dat de prognose van klanten werk en bijstand eind is. Thans zijn er zo n 397 dus een netto toename van 3 volgens de prognose. Klopt de redenering dat van het totaal aantal aanvragen van 300 (tweede tabel) in 2014 er dus per saldo netto 3 klanten bijkomen? 7. SP Boven aan de bladzijde, aantal klanten (BUIG). Wij kunnen de getallen niet herleiden. De Divosa heeft een winstwaarschuwing BUIGbudget 2014 afgegeven. Volgens CBS is het budget 8% lager. Is dit van invloed op dit overzicht? 8. CDA GR Presikhaaf Bedrijven. Bij de tabel op blz 14 tav voortgang te leveren prestaties en activiteiten staat GR Presikhaaf op oranje: beleid buiten macht. Gezien de notitie blijkt er een keuze te maken om het beleid als gemeente(n) te actualiseren of uit te besteden aan een andere externe partij. Wat is de toekomstvisie van het huidige college mbt GR Presikhaaf en welke factoren worden hierin meegewogen? 15 Het aantal aanvragen voor 2014 wordt geraamd op 300. Niet alle aanvragen leiden tot een toekenning van een uitkering. Een aantal wordt afgewezen, ingetrokken door JS de klant of buiten behandeling gesteld bij het niet voldoen aan de informatieplicht. Daarnaast stromen klanten uit de bijstand door werkaanvaarding, verhuizing of andere redenen. Het saldo van instroom en uitstroom leidt tot een mutatie in het aantal uitkeringen. 15 Het aantal klanten betreft het aantal uitkeringen per JS regeling dat ultimo de betreffende maand een uitkering ontvangt. Het ministerie van SZW heeft op 2 april 2014 gemeld dat een neerwaartse aanpassing van het macrobudget 2014 voor de BUIG regeling met 8% wordt verwacht. De winstwaarschuwing heeft uitsluitend gevolgen voor de dekking van de kosten van de BUIG regelingen. De aantallen klanten geven de feitelijke situatie per maand weer. Er is dus geen relatie. Blz. 15 Dit onderwerp staat oranje gemarkeerd omdat het JS en 16 mede afhankelijk is van externe ontwikkelingen en van een met 11 gemeenten gedeelde verantwoordelijkheid. Naar zich laat aanzien wordt de Participatiewet pas einde juni 2014 vastgesteld, laat de uitwerking ervan in de zgn. Werkkamer nog op zich wachten en zijn de budgetten nog onzeker. Besluitvorming over de toekomstrichting vindt plaats in het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Presikhaaf Bedrijven, waar Lingewaard 5 van de 48 stemmen heeft. Het College houdt vooralsnog vast aan de toekomstvisie, zoals die reeds door het vorige College met instemming van de gemeenteraad is verwoord en op de blz. 15 en 16 van de Voorjaarsnota is samengevat. 3

4 9. PvdA In geval concurrerend aanbod gaat in geval Nieuw Beschut Werk de voorkeur uit naar Presikhaaf Bedrijven. Geldt dit ook in geval van een participatietraject? Zo nee, waarom dit verschil? 10. SP Op dezelfde blz. lezen we onder gemeenschappelijke regeling Presikhaaf bedrijven..het ontbreken van duidelijkheid over de toekomstige rol van Presikhaaf bedrijven. Op blz. 16 lezen we.gezien echter de bijzondere en kwetsbare doelgroep en de expertise en de infrastructuur die Presikhaaf bedrijven al met het onderdeel BW heeft opgebouwd, gaat bij een concurrerend aanbod de voorkeur uit naar Presikhaaf. Hoe moeten we dit met elkaar rijmen? Als de toekomst van Presikhaaf niet duidelijk is, hoe kan de voorkeur dan uitgaan naar dit bedrijf? Onze lijn is, dat Presikhaaf Bedrijven in elk geval de JS (wettelijk verplichte) zorg blijft houden voor de huidige groep SW-ers. Vanaf 2015 worden voor nieuwe groepen trajecten ingekocht of nieuwe voorzieningen gecreëerd op de publieke of private markt. Presikhaaf kan één van de aanbieders zijn. Waar het gaat om Nieuw Beschut Werk is er (bij een vergelijkbaar aanbod) een voorkeur voor Presikhaaf omdat dit een van de meest kwetsbare groepen betreft en Presikhaaf juist voor deze personen over de expertise en bijzondere infrastructuur beschikt. 15&16 De geciteerde passages bijten elkaar niet. Binnen de JS kader van de nog af te ronden Participatiewet zal het Algemeen Bestuur ( gevoed door de bij de gemeenschappelijke regeling aangesloten gemeenten) dit jaar besluiten moeten nemen over de toekomstige richting van Presikhaaf Bedrijven. Het behoeft geen betoog dat dit onzekerheid geeft voor alle betrokkenen en in het bijzonder voor Presikhaaf zelf, de SW-ers en de medewerkers. In de aanloop naar het AB-besluit toe hebben de meeste gemeenten in maart jl. hun toekomstvisie op het SWbedrijf bepaald. Zoals u weet, hebben Raad en College van Lingewaard dat eveneens gedaan. De samenvatting ervan is nog eens opgenomen in de Voorjaarsnota. 4

5 11. GL Blz 15 Wet werk en bijstand prognose instroom is 300. Op blz 18 staat onder prestatie dat het extra budget (BUIG) dat beschikbaar is gesteld voor de post bijstand aan thuiswonende personen benodigd is om de kosten van de begin 2014 sterk toegenomen instroom in de WBB op te vangen. Wat zijn de verwachtingen mbt het toenemen van de instroom en zijn de beschikbare middelen voldoende om deze instroom op te kunnen vangen? 12. PvdA Zou het in theorie bij instemming regiogemeenten mogelijk zijn de huidige GR Presikhaaf alleen te doen gelden voor de huidige groep SW ers en dus voor nieuwe gevallen ook een nieuwe regeling te maken? 15 en 18 Het aantal aanvragen wordt geraamd op 300. Een deel JS hiervan (toekenningen) leidt tot instroom. Het aantal aanvragen WWB is in de maanden maart en april afgenomen. In de primaire begroting 2014 is al rekening gehouden met een toename van het aantal uitkeringen. Door de verhoging van het (voorlopige) budget met ontstaat ruimte voor dekking van de extra kosten door de toegenomen instroom. Het ministerie van SZW heeft op 2 april 2014 gemeld dat een neerwaartse aanpassing van het macrobudget 2014 voor de BUIG regeling met 8% wordt verwacht. In september 2014 ontvangen we de beschikking met het definitief voor 2014 toegekende budget. De ontwikkeling van het uitkeringenbestand (saldo in- en uitstroom) in de resterende maanden van 2014 bepaalt of het definitieve budget BUIG toereikend zal zijn. Zodra het budget bekend is, wordt de Raad hierover geïnformeerd. Naar verwachting zal dit plaatsvinden met de Najaarsnota Dat is mogelijk en zelfs niet ondenkbaar. Volgens het JS concept van de Participatiewet gaat de Sociale Werkvoorziening vanaf 2015 op slot voor nieuwe personen. Degenen die binnen zijn behouden echter hun rechten en plichten. Onder verwijzing naar de antwoorden bij de vragen 9 en 11 kan worden opgemerkt dat de rode draad in de standpunten van de regiogemeenten is, dat de huidige Gemeenschappelijke Regeling Presikhaaf Bedrijven dan in elk geval verantwoordelijk blijft voor SW Oud. Presikhaaf Bedrijven zou (maar daarover moeten dus nog besluiten worden genomen) daarnaast ook andere, nieuwe activiteiten voor nieuwe doelgroepen kunnen ontwikkelen. Dat kan onder de vlag van een publieke organisatie (bijvoorbeeld een GR of overheids NV) of via een private constructie (een commercieel bedrijf). 5

6 13. GL Blz 19 prestatie Uitvoering Sociaal Gebiedsteam Doornenburg. Budget is bedoeld om uitvoering te blijven geven aan het sociaal gebiedsteam. Dit betekent dat het gebiedsteam in opdracht van het college maar zonder dat het budget door de Raad is toegezegd van start is gegaan. Het genoemde bedrag is incidenteel van aard. Wat betekent dit voor het verder ontwikkelen en implementeren van deze werkwijze. Wanneer wordt bv besloten of het sociaal gebiedsteam succesvol is en is er dan ook budget gereserveerd om het voort te zetten? 14. D66 Prestatie Kunnen de 256k kosten voor inpassing en flankerend beleid A15 niet gedeclareerd worden bij Via15 of bekostigd uit de ongeveer 30 miljoen inpassingsgelden. 15. GL Blz 22 Prestatie Inpassen en flankerende maatregelen A15. Er wordt geraamd voor inzet externen omdat specifieke kennis of capaciteit slechts tijdelijk noodzakelijk is. Deze inzet is volgens de tekst nodig voor 2014, 2015 en 2016 maar is niet verwerkt in het tabel. Is dit geen structurele post die meegenomen moet worden in de kadernota? 19 In het coalitieakkoord is opgenomen dat - aan de hand van de resultaten van de pilot Sociaal Gebiedsteam Doornenburg - het concept sociale wijkteams verder in kernen en wijken van Lingewaard wordt uitgerold. Er is hiervoor nog geen opdracht hiervoor uitgezet. Vooruitlopend op een eventuele opdracht is er budget aangevraagd in de Kadernota. Het beoogde resultaat is dat er geëxperimenteerd is met nieuwe samenwerkingsvormen voor gebiedsgerichte maatschappelijke ondersteuning, gericht op de eigen kracht van de inwoners en hun sociale verbanden. JS 22 Nee, het in rekening brengen van de kosten voor inpassing en flankerend beleid A15 kunnen niet in rekening worden gebracht bij ViA15 of bekostigd worden uit de extra inpassingsgelden die de provincie beschikbaar heeft gesteld. In een bestuurlijk overleg is deze vraag door de gezamenlijke gemeenten Duiven, Lingewaard en Zevenaar aan zowel de provincie als Rijkswaterstaat gesteld. Beide gaven aan dat de door gemeenten te verrichten inspanningen t.b.v. de ontwikkeling en realisatie van de A15 als een gemeentelijke verantwoordelijkheid zien. Daarnaast gaven beide aan hiervoor geen (financiële) mogelijkheden te hebben. De extra inpassingsgelden zijn inmiddels volledig bestemd en vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Een mogelijkheid om de kosten voor inpassing en flankerend beleid A15 te bekostigen zijn de legesgelden, welke bij de aanvragen omgevingsvergunning voor de diverse bouwwerken door de gemeente geheven gaan worden. 22 In de Voorjaarsnota 2014 hebben wij de financiële doorwerking van de verschillende voorstellen incidenteel verwerkt. Bij de begroting 2015 zal een integrale afweging gemaakt worden en zullen wij u een voorstel doen of dit specifieke voorstel moet worden gehonoreerd en zo ja welke dekking daarbij kan worden gevonden. 6

7 16. CDA Kan het college aangeven wat dat flankeren beleid (A15) zoal omvat? En waarom daarmee zóveel geld gemoeid moet zijn? Waarom hiervoor voor een geprognosticeerd bedrag van per jaar voor de jaren 2014, 2015 en 2016 extern dient te worden ingehuurd? En waarom daarnaast ook nog eens de ad hoc behoefte om extern advies, second opinion, enz. ( per jaar)? Blz. 22/23, Prestatie De gevraagde middelen zijn noodzakelijk voor externe inhuur van deskundigheid, welke kwantitatief en/of kwalitatief niet binnen de ambtelijke organisatie beschikbaar is. Om tot een gewenste, goede ruimtelijke inpassing te komen is intensieve betrokkenheid bij het project noodzakelijk. Projectorganisatie ViA15 heeft een (zeer) beperkte projectscope in haar opdracht meegekregen. De ruimtelijke inpassing zal zich daardoor snel beperken tot het wettelijk verplichte. De ambitie van de gemeente Lingewaard (zoals vastgelegd in het ambitiedocument) gaat echter verder. Ook de betrokkenheid en invloed op de aanbesteding, waarin randvoorwaarden aan de uitvoerende partij worden meegegeven t.b.v.de verdere uitwerking en realisatie, is van groot belang voor een goede, gewenste inpassing en om overlast gedurende realisatie te voorkomen/beperken. Daarnaast is het belang van de projectorganisatie ViA15 vooral gelegen in een sobere doelmatige realisatie van een verkeersveilige en goed doorstromende A15. Het belang van de gemeente heeft hierdoor dan ook minder prioriteit dan door ons gewenst. Ook hierom is het daarom zaak om proactief bij het project betrokken te zijn om de gemeentelijke belangen op de juiste wijze geborgd te krijgen. Het geprognosticeerde bedrag van ,-- betreft de totaal benodigde inhuur van externe deskundigheid (procesmanagement, projectondersteuning, milieu, archeologie, etc.). Het gevraagde budget voor extern advies, second opinion, etc. is bijvoorbeeld bedoeld om de mogelijkheid te hebben om eventueel een onderzoek of een second opinion uit te laten voeren in geval dat nodig is om ViA15 te overtuigen in een discussie of conclusies van ViA15 in twijfel worden getrokken. Zoals aangegeven is de projectscope in de projectopdracht van ViA15 daarvoor te beperkt. De periode 2014 t/m 2016 heeft betrekking op de tracéwetprocedure welke naar verwachting in de eerste helft van 2016 wordt afgerond.

8 17. D66 Prestatie wat zijn de inkomsten die de gemeente genereert uit hoofde van leges en andere bijdragen van kermisexploitanten? 18. SP Nr. 8 Prestatie 4.1.2: Festiviteiten: kermis/algemeen is er geen andere manier van financiering? kunnen de ondernemers op de kermis niet bijdragen aan de beveiliging van hun eigen spullen? Of zou dit tot effect hebben dat kermismensen weg blijven? 19. PvdA Kunt u aangeven wanneer de geplande monumentbeschrijving wederopbouwpanden klaar zal zijn? 20. CDA Bouw en woningtoezicht /Welstand De kosten die de gemeente maakt in het kader van welstandsadvisering (uitvoering Odra), kunnen wij verhalen op het Gelders Genootschap. Echter bij de overdracht van de budgetten en werkzaamheden in deze naar de Odra in 2013 is alleen naar de uitgavencomponent (kosten van Welstand) gekeken zonder rekening te houden met de inkomstenkant (verhaal van die kosten) die hieraan was gerelateerd. Hierdoor ontstaat de situatie dat de uitgavenkant structureel verlaagd is zonder de inkomsten evenredig ook structureel te verlagen. De inkomsten voor verhaal van welstandskosten op het Gelders Genootschap dienen structureel met te worden verlaagd. Overweegt het college om de kosten voor het Gelders genootschap meer in evenwicht te brengen met de inkomsten kostenverhaal; bijvoorbeeld door aanpassing van het takenpakket? 26 De totale inkomsten over 2014 worden geraamd op Dit bedrag betreft alleen de pachtopbrengsten. TJ 26 De nachtbeveiliging is medio 2013 ingesteld in verband TJ met de toenemende diefstallen van met name kabels van exploitanten en stroomleverancier. De exploitanten betalen hier al aan mee, maar als zij meer moeten gaan betalen zal dit ten koste gaan van de pachtopbrengsten en dat zal dus per saldo niets opleveren. 28 De monumentenbeschrijvingen van wederopbouwpanden TJ Bemmel en Huissen zijn nagenoeg gereed. De Commissie Erfgoed wordt om advies gevraagd, waarna e.e.a. aan het college voorgelegd wordt om de procedures te kunnen starten. Dit zal augustus/september worden. Blz. Een aanvraag omgevingsvergunning dient ter TJ 36/37, beoordeling worden voorgelegd aan de welstandcommissie. Prestatie De tariefregeling inzake de advisering van Gelders Genootschap is geregeld in de Tarieventabel (Bijlage A) behorende bij de Legesverordening. De gemaakte kosten kunnen dus gedekt te worden uit de leges (lees: kostenverhaal). Het college bekijkt thans of de kosten meer in evenwicht gebracht kunnen worden met de inkomsten en op welke wijze. 8

9 21. D66 Prestatie Starterslening Wat is de berekening van de (in hoofdsom, periode en rentepercentage) en op basis van wat is er initieel verondersteld dat de gemeente de gelden zelf rentedragend kon uitzetten. 37 Voor het deelplan Loovelden Tuindorp-West is met Bouwfonds overeengekomen dat door Bouwfonds per gebouwde woning indexering wordt afgedragen als bijdrage in de startersregelingen. Het gaat in totaal om 157 woningen. Voor 103 woningen is de bijdrage ontvangen. Na ontvangst van het resterende bedrag is ongeveer gereserveerd in de bestemmingsreserve bijdrage bouwfonds in startersleningen. Van de nog te realiseren woningen is in 2011 en volgende jaren een nog te ontvangen bedrag in de begroting opgenomen van Dit bedrag had echter ook meteen op begrotingsbasis aan de bestemmingsreserve moeten worden toegevoegd. Dit wordt nu gecorrigeerd. Bij de begroting 2015 zullen wij u ter integrale afweging een voorstel doen om te komen tot inzet van de bestemmingsreserve bijdrage bouwfonds in startersleningen. JS 22. SP Nr. 19 Prestatie 7.2.4: Wonen/starterslening. Wanneer werd bekend dat we geen gebruik kunnen maken over de gereserveerde bijdragen van Bouwfonds voor starterleningen? 23. D66 Prestatie Woonwagen zaken. Dit betrof een bezuinigingsvoorstel zoals voorgesteld door het College. Welke veronderstellingen had het College qua haalbaarheid bij het voorleggen van het bezuinigingsvoorstel? 37 Zie het antwoord op vraag 21. JS 37 Er bestaat bij de woningbouwstichtingen geen draagvlak om de woonwagencentra over te nemen. Dit heeft grotendeels te maken met het feit dat een groot deel van de woonwagens particulier eigendom is en er voor het overige te grote financiële consequenties voor de woningbouwstichtingen mee zijn gemoeid. JS 9

10 24. CDA Onderhouden en beheren openbaar groen Daarnaast zal het percentage uitval van de herplant nog groter worden omdat de vereiste groeiomstandigheden ook niet gerealiseerd kunnen worden. Kan het college uitleggen wat met de voorgaande passage wordt bedoeld? Moet eruit worden afgeleid dat de poging om de vereiste groeiomstandigheden te realiseren, al bij voorbaat gedoemd is te mislukken? Was de drastische kaalslag in de groenvoorziening in 2010 niet juist bedoeld om deze onderhoudskosten te vermijden? Zo ja, moet dan de conclusie worden getrokken dat die renovatie in 2010 niet het gewenste effect heeft gesorteerd? 25. CDA Verwerken huishoudelijk afval * oud papier in projectleider Kan het college uitleggen waarom het nodig is om specifiek voor de inzameling en vermarkting van oud papier een projectleider aan te trekken en waarom hiermee zoveel geld gemoeid is? Kan het college aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de aanbesteding van de inzameling van GFTafval, plastic en restafval; hetgeen per 1 januari a.s. zijn beslag moet krijgen? 26. D66 Prestatie DRIS. Bij de besluitvorming is door onze fractie expliciet naar de energie voorziening en alternatieven gevraagd. Wij begrijpen dan ook de zinsnede niet de energiekosten zijn niet in beeld gebracht bij de besluitvorming over DRIS Dus kan nogmaals aangegeven worden waarom deze uitgave optreedt? Blz. 41, prestatie Blz. 43, prestatie Blz. 41, prestatie Het vervangen van bomen in verharding is kostbaar. Voor de bomen in verharding moeten goede ondergrondse groeiomstandigheden gecreëerd worden. Op die manier blijft ons bomenbestand gezond en duurzaam. Als wij bomen in verharding planten zonder de noodzakelijke ondergrondse groeiruimte is de kans groot dat de bomen na enkele jaren wegkwijnen of doodgaan. Dat is dan kapitaalvernietiging. Voor het antwoord op de vraag over de kaalslag verwijzen wij naar het antwoord op vraag 56. De omschrijving oud papier in projectleider is foutief. Dit had moeten zijn oud papier en projectleider. De projectleider wordt ingezet op het project milieustraat en de kosten hiervoor bedragen (9.2.3 op bladzijde 46). Wat betreft de voortgang van de aanbesteding inzameling gft-afval, plastic afval en restafval: de aanbesteding is in week 21 gepubliceerd, dit is de formele start van de Europese aanbestedingsprocedure. De gunning van de inzameling staat in juli gepland. 42 De DRIS is gefaseerd aangelegd voor zowel haltes van lijn 300 als van lijn 33. De huidige raming van nutskosten is te laag en dat was al voorzien bij de najaarsnota In de programmabegroting 2014 is verzuimd om het structurele effect te vertalen in de raming. 27. D66 Prestatie Voor de VJN lezen wij dat dit jaar geen inkomsten te verwachte zijn omdat het beleid nog niet voldragen is. In de KN staan voor 2015 wel de voorziene inkomsten. Is per het beleid en de uitvoering dus gerealiseerd, zodat het volle jaarbedrag kan worden gerealiseerd en wat heeft de vertraging van een jaar opgeleverd? 42 Het is nog steeds onze bedoeling om de geraamde inkomsten in 2015 volledig te gaan realiseren. Naast het vergaren van inkomsten uit verpachting van reclameruimte in abri s is in de berekening ook uitgegaan van meer reclame in de openbare ruimte aan bijvoorbeeld lichtmasten en/of met billboards op strategische locaties. 10

11 28. D66 Prestatie Verkoop gemeentelijk vastgoed. Wat is het verwachte saldo van de reserve verkoop onroerend goed eind 2014 en welke mutaties aan toevoegingen en ontdekkingen hebben daar op plaatsgevonden? 29. SP Prestatie 9.1.3: Basisonderwijs huisvesting. Is het bedrag van uitgekeerd aan scholen? Zo ja, wat is er dan met het geld gedaan? 30. D66 Prestatie Gebied coördinatie. Waar heeft dit betrekking op en ziet het geografisch op geheel Lingewaard of is het beperkt tot enkele kernen? 31. SP Nr. 42 Prestatie : Gemeenteraad algemeen. Hoe hoog zijn de kosten van de Raadspagina in het Gemeentenieuws op jaarbasis? 32. SP Financierings-/liquiditeitspositie: Wat is de reden dat er een kasgeldlening van 7,5 miljoen is afgesloten met een looptijd van 1 maand? 44 Het eind 2014 te verwachten saldo is moeilijk in te schatten. Het is afhankelijk van de snelheid van verkopen, en de opbrengsten die dat genereert. Momenteel wordt een marktverkenning ter voorbereiding op de verkoop van een aantal objecten uitgevoerd. In 2014 zijn al verkocht het pand Kinkelenburglaan 8 te Bemmel, evenals een terrein met schuur te Gendt. Er zijn verwachtingen over opbrengsten, maar deze zijn pas zeker bij het sluiten van de koopovereenkomst voor een object. Opbrengsten zijn afhankelijk van de marktvraag. TJ 45 Het bedrag van is niet uitgekeerd aan de HW scholen. De schoolbesturen hebben de mogelijkheid gehad om de werkzaamheden te laten uitvoeren en de kosten bij de gemeente te declareren. De gemeente heeft de subsidie ontvangen en heeft de kosten grotendeels (met uitzondering van hetgeen niet is uitgevoerd en gedeclareerd) uit deze rijkssubsidie betaald. Het betreft derhalve terugbetaalde subsidie vanwege niet gemaakte kosten. 49 De opdracht betreft heel Lingewaard. Met dit budget TJ willen we inzichtelijke maken op welke wijze wij in Lingewaard omgaan met de gewenste inwonerparticipatie: wat verstaan we hieronder, op welke wijze geven we hier al invulling aan, wat wil de inwoner etc. Middelen worden gevraagd voor inhuur projectleider en bijkomende kosten zoals voor de uitvoering van de bevraging. 50 De raadspagina kost per keer 175,- MSW Per jaar is dat dus 2.100,- 51 Eind juni-begin juli krijgen we aanzienlijke inkomsten. Vandaar dat we een kasgeldlening hebben van met een looptijd van een maand, we beoordelen vervolgens elke maand of deze lening verlengd moet worden. HW 11

12 33. PvdA Kunt u een overzicht geven van de bezuinigingen in het sociale domein die niet geschaard zijn onder de bezuinigingstaakstelling van en daarbij aangeven waarom deze niet onder de taakstelling geschaard zijn? 34. CDA Voor een zevental onderwerpen zijn kredieten gevoteerd. Heeft de raad met het voteren van al die (afzonderlijke) kredieten eerder ingestemd? Zo ja, waarom komen ze in de kadernota dan (weer) aan de orde? Zo neen, krijgt de raad over het voteren van die kredieten nog afzonderlijke voorstellen ter besluitvorming voorgelegd? 35. GL Waarom wordt het amendement vervangende huisvesting Ot en Sienpad als nadeel ingeboekt, terwijl er juist besloten is voorlopig alleen euro aan te wenden en de rest van die 2 miljoen op de plank te laten liggen? 36. D66 Indexering OZB Kunt u aangeven hoe deze indexering is berekend en welke veronderstellingen qua areaal uitbreiding, waarde ontwikkelingen etc. zijn gehanteerd De bezuinigingen die niet betrekking hebben op de College bezuinigingstaakstelling van betreffen kortingen op de subsidie van onder andere sport- en muziekverenigingen, ontwikkelingssamenwerking, tafeltje dekje, algemeen maatschappelijk werk. Het betreft hier extra bezuinigingen die niet onder de herijking vielen en die zijn opgenomen in de programmabegroting Kadernota 2015 Blz. 5 De raad besluit door de vaststelling van de HW programmabegroting tot vaststellen en autoriseren van het uitvoeringsplan. In deze kadernota zijn deze 7 onderwerpen benoemd om aan te geven dat ze in uitvoering zijn genomen en daarmee van het uitvoeringsplan worden verwijderd. 5 De kosten worden als nadeel ingeboekt, omdat dit voorbereidingskosten betreft die niet meerjarig mogen worden afgeschreven. Door de verlaging van de totale investering met , wordt meerjarig een voordeel op de kapitaallasten gemeld. Per saldo budgettair neutraal. 6 Bij de bepaling van de opbrengstontwikkeling Ozb wordt het prijsindexcijfer gebruikt zoals dit voor het opstellen van de Programmabegroting is bepaald. Voor de Programmabegroting is het prijsindexcijfer bepaald op 1,5%. Voor de areaaluitbreiding woningen wordt geput uit de kerngegevens Programmabegroting 2015, de ontwikkeling van het aantal woonruimten. Voor de areaaluitbreiding niet-woningen wordt een voorzichtige aanname aan waarde gedaan gezien de slechte economische ontwikkeling van de afgelopen jaren. HW HW 12

13 37. PvdA Wanneer wordt geactualiseerde meerjarenbegroting van Presikhaaf verwacht? 38. CDA Het structureel maken van de bezuiniging op sociaal domein van euro. Het vervallen van de stelpost in verband met de gerealiseerde bezuinigingen is begrijpelijk, echter het structureel maken van deze bezuiniging is gezien in het licht van de onzekere ontwikkeling op het gebied van sociaal domein wellicht voorbarig. Hoe kijkt het college hier tegenaan, zeker gezien de onduidelijkheid over de wettelijke kaders en de taak die de gemeenten krijgen ten aanzien van dit dossier? 39. CDA Flankerende maatregelen A15 in inh en voor onderzoek. Flankerende maatregelen A15 jaarlijks in de periode Kan het college aangeven wat dat flankeren beleid zoal omvat? En waarom daarmee zóveel geld gemoeid moet zijn? 40. CDA Bestemmingsplannen bedrijventerreinen; kommen en buitengebied & Opstellen beleidsplannen ruimtelijk beleid Kan het college uitleggen waarom voor het ene plan een andere spreiding van kosten over de komende jaren wordt gehanteerd dan voor het andere plan? Kan het college uitleggen, nu alle bestemmingsplannen net zijn vastgesteld, waarom er in 2015 een nieuw ruimtelijk beleid opgesteld zou moeten worden? 8-9 Omdat veel aangesloten gemeenten vanwege de vele onzekere factoren niet verder wilden gaan dan een besluit nemen over de begroting 2014, heeft eind vorig jaar het Algemeen Bestuur uitdrukkelijk alleen die begroting vastgesteld en geen meerjarenbegroting. Naar zich laat aanzien zal, zolang er nog geen besluiten zijn genomen over de toekomstrichting van Presikhaaf Bedrijven, er nog geen nieuwe meerjarenbegroting worden vastgesteld. JS Blz. 9 Het laten vrijvallen van deze uit behoedzaamheid JS opgenomen stelpost ihkv de onszelf opgelegde maatregelen sociaal domein is zuiver. Deze is destijds (begroting 2012) opgenomen voor het geval deze maatregelen niet gerealiseerd zouden zijn. Echter al deze maatregelen op het sociaal domein zijn gerealiseerd. Er is voor deze stelpost dan ook géén relatie met de decentralisaties. Blz. 16, Zie het antwoord op vraag 16. nr. 7 Blz. 19, nr Blz. 16, nrs & Blz. 30, nr Er is een wettelijke verplichting om alle bestemmingsplannen in een periode van 10 jaar één keer te actualiseren. De verschillende bestemmingsplannen zijn in 3 programma s ondergebracht, te weten programma 4 Bedrijvigheid, programma 5 Centrum, stad en dorp en programma 6 Landschap. De verwachte kosten van actualisatie zijn per bestemmingsplan verschillend. 13

14 41. CDA Gevolgen decembercirculaire 2013 overdracht prov taken aan gem VTH (al belegd bij de ODRA). Kan het college uitleggen waarom hiermee extra kosten zijn gemoeid aangezien deze kosten eerder aan Arnhem moesten worden vergoed? 42. CDA Onderhoud recreatieve voorzieningen Kan het college aangeven over wat voor recreatieve voorzieningen in het buitengebied wij beschikken en waarom met het onderhoud ervan structureel per jaar extra gemoeid zal zijn? Blz. 16, nr. 20 Blz. 16, nr. 29 In de raadsvergadering van 28 mei 2014 wordt de TJ zienswijze inzake de ontwerp begrotingswijziging 2014 ODRA ter besluitvorming voorgelegd. Onderdeel van deze wijziging is de verschuiving binnen het totale pakket van werkzaamheden van de ODRA (van provincie naar gemeenten). Per saldo is deze wijziging van de begroting budgettair neutraal (uitkering Gemeentefonds is gelijk aan verhoging bijdrage ODRA). De provincie Gelderland zal op basis van de overheveling van taken minder gaan betalen en de gemeentelijke partners meer. Er is dus slechts sprake van extra kosten in programma 7, de extra uitkering Gemeentefonds wordt verwerkt in programma 11. Zie ook toelichting in Voorjaarsnota 2014 (nummer 20, pagina 37). In het Lingewaardse buitengebied is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de picknickplaatsen en rustplaatsen. Het betreft ruim vijftig locaties die gedurende het recreatieseizoen onderhouden worden. De totale jaarlijkse onderhoudskosten bestaan naast het regulier onderhoud ook uit schadeherstel en vervanging bij einde levensduur. 43. CDA Aanbestedingsvoordeel bestek hondenuitlaatstroken Kan het college aangeven of in dit bedrag enkel het maaien en reinigen is verdisconteerd dan wel óók het verbeteren van bestaande uitlaatstroken? Blz. 16, nr. 30 Het aanbestedingsvoordeel bestek hondenuitlaatstroken betreft alleen het maaien en schoonmaken van de hondenuitlaatstroken. 14

15 44. CDA Toename kosten datanetwerk Kan het college uitleggen welke veranderende omstandigheden nopen om nu dermate fors extra te reserveren? 45. CDA a. Niet realiseren stelpost bezuiniging woonwagens Mag uit het feit, dat de woningbouwcorporatie(s) niet bereid blijken om het onderhoud over te nemen, geconcludeerd worden dat deze stelpost eerder niet-onderbouwd werd opgevoerd? b. Zo ja, bevat de kadernota méér stelposten die niet onderbouwd zijn? Blz. 16, nr. 52 Blz. 17, nr. 19a Gemeenten worden in het digitale tijdperk meer en meer HW afhankelijk van datacommunicatievoorzieningen. Er wordt steeds intensiever gecommuniceerd met diverse landelijke diensten teneinde de producten aan de burger te kunnen leveren. Gemeenten werken meer en meer samen, met andere gemeenten maar ook met ketenpartners. Niet alleen op het gebied van ICT maar veelal eerder t.a.v publiekrechtelijke taken. Verbindingen mogen daarin geen belemmerende factor zijn. ICT leveranciers bieden steeds meer cloud diensten aan waardoor de gemeente afhankelijker wordt van datacommunicatie voor de primaire processen. Bovenstaand zorgt ook voor een kwetsbaarheid waar een gemeente zich terdege bewust van moet zijn en maatregelen tegen dient te nemen om verstoringen te voorkomen of te beperken. Verbindingen dienen sneller en robuuster ontworpen te worden om de toekomstige ontwikkelingen te kunnen faciliteren. Veel van deze ontwikkelingen kunnen niet zonder een goede basis netwerk-infrastructuur. Er is geïnvesteerd in robuuste dubbel uitgevoerde verbindingen zowel voor internet als gemnet als met de gemeente Arnhem. Deze aanpassingen brengen hierdoor een hogere last met zich mee. a. Zie antwoord op vraag 23. b. Nee. JS 15

16 46. D66 Verzekeringspremie electr scooters en fietsen. Hoe kan de premie 4 jaar lang ongewijzigd blijven, wordt er geen voordeel behaald voor schadevrije jaren, blijft het aantal aantal voertuigen gelijk tot 2018 en is de assurantie belasting meegenomen? 47. CDA Ontwikkeling en realisatie kunstroute Weliswaar pas in 2016 aan de orde, maar is het wijs om nu al van gedachten te wisselen over de financiële realiseerbaarheid ervan? 17 De verzekeringspremie (inclusief assurantiebelasting) van de elektrische scooters wordt afhankelijk van het schadebeeld bepaald. Indien er nieuwe voertuigen aangeschaft worden, worden die op dat moment verzekerd. De elektrische fietsen zijn apart en voor een vast bedrag per fiets (inclusief assurantiebelasting) verzekerd voor de duur van 5 jaar. Blz. 20, De meerjarenbegroting is volledig bestaand beleid. De TJ nr meerjarenbegroting is in de Kadernota enkel opgenomen om het verloop van de budgetten van 2015 t/m 2018 ten opzichte van het jaar 2014 te laten zien. MSW 48. CDA Meicirc.2013; Maatschappelijke Stage Ziet het college mogelijkheden om het fenomeen maatschappelijke stage te behouden zónder de beschikbaarheid van dit budget? In mei 2009 is besloten om een financiële bijdrage te leveren aan een kunstroute die eens per 3 jaar georganiseerd wordt in Lingewaard door de stichting Honderdmorgen. Dit initiatief past binnen de cultuurnota, waarin de ambitie neer is gelegd voor een uitbreiding van het aantal festivals/evenementen ten behoeve van de profilering van de gemeente. Ook is in de cultuurnota de ambitie vastgelegd om een beeldentuin/kunstcollectie op te bouwen, waartoe dit evenement een bijdrage zou kunnen leveren. Financiële en organisatorische aspecten hebben ertoe bijgedragen dat dit nog niet gerealiseerd wordt. Als er een wens is om wijzigingen aan te brengen in de lopende subsidie afspraken, moet dit inderdaad tijdig aangekondigd worden. Blz. 20, Met ingang van 2015 wordt de wettelijke verplichting JS nr inzake maatschappelijke stages voor het voortgezet onderwijs afgeschaft. Dit betekent voor de gemeente een verlaging van het gemeentefonds. De taak kan niet meer worden uitgevoerd wanneer de daarvoor benodigde middelen niet meer beschikbaar zijn. 16

17 49. CDA Veiligheid schoolomgevingen / Aanleg en onderhoud schoolzone's Kan de raad eerst kennisnemen van de kennelijk uitgevoerde evaluatie m.b.t. Bemmel en Huissen alvorens over de beschikbaarstelling van jaarlijks resp in de periode te besluiten? 50. CDA Explosievendetectie/-opruiming (incl bijstelling Meicirc. 2013) Dit betreft toch werkzaamheden t.b.v. Park Lingezegen? Zo ja, waarom moeten de kosten dan (volledig) voor rekening van Lingewaard komen? Blz. 20, De gevraagde evaluaties kunnen ter beschikking van de nr raad worden gesteld. Blz. 31, nr Blz. 32, nr Blz. 42, nr Blz. 20, nr De meerjarenbegroting is volledig bestaand beleid. De meerjarenbegroting is in de Kadernota enkel opgenomen om het verloop van de budgetten 2015 t/m 2018 ten opzichte van het jaar 2014 te laten zien. In de algemene uitkering zit jaarlijks een wisselend bedrag voor explosievendetectie en ruiming. Deze bedragen worden ook als uitgaven opgenomen in de begroting. Omdat het een wisselend bedrag is, staat het verloop in de meerjarenbegroting (10.1.2). MSW 51. CDA Kapitaallasten vervangingsinvesteringen en vervanging automatiseringsplannen. Waren deze kapitaallasten niet voorzienbaar, waardoor ze in de begroting 2014 al hadden kunnen worden opgenomen? 52. CDA Extra kosten agv groei Welke groei wordt hier zoal bedoeld? 53. CDA Lasten uitvoeringsplan Welke uitvoeringslasten worden hiermee zoal bedoeld? Blz. 20, nr Blz. 20, nr Blz. 20, nr De kosten van explosievendetectie en ruiming worden volledig vergoed door Park Lingezegen en komen niet ten laste van Lingewaard. De meerjarenbegroting laat het verloop van de budgetten HW 2015 t/m 2018 ten opzichte van het jaar 2014 zien. Deze kapitaallasten zijn voorzienbaar en zijn ook in de begroting 2014 opgenomen op pagina 189. Hiermee wordt de uitbreiding of krimp van het areaal HW bedoeld. Bijv. aantal inwoners, aantal personen met een uitkering, oppervlakte openbaar groen, lengte van wegen etc. Dit zijn de lasten van het uitvoeringsplan opgenomen in HW bijlage C van de Kadernota 2015 pg. 24. De reservering van de nieuwe lasten is volgens het uitvoeringsplan in 2015 t/m In het jaar 2014 is het budget voor de nieuwe lasten De meerjarenbegroting laat het verloop van de budgetten zien ten opzichte van het jaar Dus het verschil is opgenomen in de meerjarenbegroting. 17

18 54. D66 Onderwerp 9.03 en Hier wordt vermeld dat realisatie in 2014 gepland is. Waarom staat dit dan in de KN? 55. CDA Verlaging begroting inkomsten verhaal kosten Gelders Genootschap Overweegt het college om kosten Gelders genootschap meer in evenwicht te brengen met de inkomsten kostenverhaal; bijvoorbeeld door aanpassing van het takenpakket? 56. CDA Onderhoud en renovatie openbaar groen Was de drastische kaalslag in de groenvoorziening in 2010 niet juist bedoeld om deze onderhoudskosten te vermijden? Zo ja, moet dan de conclusie worden getrokken dat die renovatie in 2010 niet het gewenste effect heeft gesorteerd? 27 De kapitaallasten van een investering worden voor het eerst genomen in het jaar na realisatie. Dus een investering welke wordt gerealiseerd in 2014 leidt in 2015 voor het eerst tot lasten. HW Blz. 28, Zie het antwoord bij vraag 20 van het CDA TJ nr.18 Blz. 28, nr. 28 Blz. 30, nr De in 2010 uitgevoerde omvorming heeft tot doel gehad om de structurele onderhoudskosten van het openbaar groen te verlagen. De omvorming heeft wel degelijk effect gehad. Het onderhoudsbudget voor groen is na uitvoering van de omvorming verlaagd met CDA Nadeel intergemeentelijke samenwerking Wordt dit nadeel elders gecompenseerd met een voordeel? Zo ja, waar en van welke omvang? 58. CDA Verknopen fietsnetwerken Arnhem-Huissen (oversteekplaats) Komt deze (beoogde) oversteekplaats wel op Lingewaards grondgebied te liggen? Brengt de potentheorie niet met zich mee dat provincie 2/4 e en Arnhem 1/4 e van de kosten dragen? Is een vervanging van de huidige trapverbinding tussen pleybrug en Ir. Molsweg door een (fiets)lus niet goedkoper? Blz. 28, nr. 44 Blz. 29, nr Blz. 32, nr Dit nadeel wordt elders niet gecompenseerd met een voordeel. Met uitzondering van de kosten voor het subsidiebureau betreft het vooral initiële kosten die worden gemaakt in de voorbereiding op een onderdeel van de intergemeentelijke samenwerking. De samenwerking zelf is gericht op het verkrijgen van continuïteit op het gebied van kwaliteit, kennis en kunde. De voorgestelde verknoping ligt net buiten het grondgebied van de gemeente Lingewaard, maar is belangrijk voor de bereikbaarheid van onze gemeente. Het oplossen van onze verkeersknelpunten kan namelijk niet altijd plaatsvinden in de eigen gemeente. De betreffende kruising heeft slechts 3 aansluitingen (poten) met als gevolg dat er geen andere dan de voorgestelde verdeling kan plaatsvinden. De vervanging van de huidige trap door een lus is niet goedkoper omdat er dan een enorme grondconstructie moet worden toegepast om het hoogteverschil te overbruggen. Bovendien zou dit slechts een deel van het probleem oplossen omdat de fietsrelatie met Malburgen niet hierin is begrepen. MSW 18

19 59. CDA Baansplitsing Karstraat tussen Veilingweg en Kamervoort Kan het college nu eens precies uitleggen wat hiermee nu exact wordt beoogd? De uitleg is namelijk niet duidelijk, omdat daarbij niet wordt aangegeven of deze wordt beschouwd vanuit de richting Bemmel of vanuit de richting Huissen. Is het probleem niet opgelost, wanneer vanuit de richting Huissen komend een verbod wordt ingevoerd om linksaf de Kamervoort in te rijden? En/of wanneer de parallelbaan (voor garage Van Dalen wordt doorgetrokken tot aan de Primulalaan? 60. CDA Afsluiting De Geer, Huissen Is het instellen van een inrijdverbod voor vrachtwagens niet toereikend? 61. CDA Oversteek Zandsedwarsstraat, Huissen Kan het college uitleggen waarom in de kadernota 2011 werd voorgesteld om een bedrag te reserveren van en er nu nodig (b)lijkt? 62. CDA Ontwikkeling parkeerbeleid met maatregelen voor centra Kan het college uitleggen waarom hiermee zóveel geld gemoeid moet zijn? 63. CDA Inrichting 60km-regime op dijkweg Gendt-Bemmel Is het niet verstandig (gelet op de ervaringen op het tracé Huissen Angeren) om eerst andere alternatieven te onderzoeken? 64. CDA Revitalisering bedrijventerrein Gendt Bemmel Kan het college uitleggen waarom in de kadernota 2014 werd voorgesteld om een bedrag te reserveren van en er nu nodig (b)lijkt? Blz. 31, nr Blz. 37, nr Blz. 31, nr Blz. 37, nr Blz. 31, nr Blz. 39, nr Het voorstel geeft een beschrijving van hetgeen voor beide richtingen wordt beoogd. De aansluiting van de Kamervoort op de Karstraat wordt in het voorstel in fysieke zin voor het gemotoriseerde verkeer gesloten met de bedoeling dat dit verkeer zich afwikkelt op de aansluiting van de Veilingweg op de Karstraat. De aansluiting van de Kamervoort op de Karstraat is in de huidige vorm niet meer geschikt om het verkeer van en naar Angeren of het achterliggende tuinbouwgebied veilig af te laten wikkelen. De parallelweg zal in dit voorstel niet worden doorgetrokken, maar worden opgenomen in de nieuwe rijstrook van de Karstraat. Nee, dit is niet toereikend. Het is de bedoeling om hier een fysieke afsluiting te plaatsen, zodat de handhaving niet extra wordt belast. In eerste aanleg bestond het voornemen om alleen de oversteek te beveiligen. In het laatste voorstel is er sprake van een verkeersregeling voor de gehele kruising, een en ander het licht van de integrale benadering van de aanpak van het traject Huissen-Bemmel (de Carway ). Blz. 31, Het betreft het beleid voor alle gebieden waar sprake is nr van parkeerknelpunten. Het voorstel is onder andere gericht op extern parkeeronderzoek, het voorbereiden van de besluitvorming, de organisatie van informatiebijeenkomsten, het eventueel voorbereiden van het aankopen van een parkeerbeheersysteem, het faciliteren van het nieuwe beleid door nieuwsbrieven etc. Blz. 32, Het reduceren van de rijsnelheden is op dit moment de nr meest doeltreffende methode om de verkeersveiligheid ter waarborgen omdat het afsluiten van dijkwegen voor het gemotoriseerd verkeer qua draagvlak geen optie is. Blz. 30, De subsidieregeling die hierop betrekking heeft wordt nr afgebouwd en houdt dan op te bestaan. Bij gelijkblijvende Blz. 42, kosten is er dan ook minder subsidie beschikbaar. nr

20 65. CDA Groencompensatiefonds - vorming bestemmingsreserve Het (vorige) college heeft aangegeven bij de prioritering en de feitelijke uitvoering het Groenstructuurplan als basis te zullen hanteren. Dit Groenstructuurplan biedt hiertoe feitelijk geen handvatten. Althans niet voor de gebieden waar de groentekorten het grootst zijn. Vindt het college het dan niet verstandig om eerst het Groenstructuurploan te actualiseren vóórdat voor compensatiedoeleinden wordt gereserveerd? Blz. 30, Dit onderwerp is nog niet ter besluitvorming in dit college nr aan de orde zijn geweest. 66. CDA Opstellen gedragscode Flora- en Faunawet Kan het college uitleggen of hier sprake is van een wettelijke Blz. 30, Nee, het opstellen van een gedragscode is geen nr wettelijke verplichting. Voor terugkerende verplichting en zo ja, waarom dit zou moeten kosten? werkzaamheden (regulier beheer) kan een vrijstellingsregeling in werking treden als wordt voldaan aan bepaalde criteria. Het opstellen van een gedragscode (gebruiksduur ± 10 jaar) is maatwerk. Een belangrijk onderdeel van een gedragscode is een soorteninventarisatie van het hele beheergebied. De kosten voor een gebiedsdekkende inventarisatie zijn geraamd op ,-. Het opstellen van de gedragscode (rapportage) ramen wij op 5.000,-. 20

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Bestuursrapportage-1/2003 2

Bestuursrapportage-1/2003 2 ,QKRXGVRSJDYH%HVWXXUVUDSSRUWDJH«««««««««3DJ +22)'678.,1/(,',1* +22)'678.5$33257$*(23%(/(,'67$$.1,9($8,QOHLGLQJ D%HVWXXUVHQPDQDJHPHQWVWDI%06 E(HQKHLG&RQFHUQ&RPPXQLFDWLH(&& F6WDWHQJULIILH G&RQFHUQVWDI H3URYLQFLDOH6HUYLFHGLHQVW36'

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-240934 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: D.Steert / J.W. van Dijk CS Concernadvies Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar?

de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar? 1 2 Vlottrekken woningmarkt College zet met deze begroting opnieuw in op het vlottrekken van de woningmarkt, de Vlottrekken van de woningmarkt is de fomulering, zoals is vastgesteld door de raad in het

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie

balgemeenbestuur Openbareorde&veiligheid Verkeervervoerenw aterstaat EconomischeZaken Onderwijs CultuurenRecreatie balgemeenbestuurbestuursorganenbestuursondersteuningb&wburgerzakenbestuurlijkesamenwe rkingbestuursondersteuningraad&rekenkameropenbareorde&veiligheidbrandweer&rampenbes trijdingopenbareordeenveiligheidopsporing&ruimingconventioneleexplosievenverkeervervoerenw

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 VOORJAARSNOTA 2012 Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Bestaand financieel meerjarenperspectief 2012-2016 6 2.1 Uitgangspositie 6 2.2 Onderwerpen winternota

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie