De volgende documenten worden supplementair door de aannemer geleverd :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De volgende documenten worden supplementair door de aannemer geleverd :"

Transcriptie

1 1. Hoogspanning 1.1. Hoogspanningscellen Typeplan Voorafgaande opmerkingen : Het KONINKLIJK BESLUIT van 22 april 1977, waarvan sprake in dit document op bladzijde 2 en het MINISTERIEEL BESLUIT van 10 augustus 1977, vermeld op bladzijde 4 zijn vervangen door het KONINKLIJK BESLUIT van 10 januari 1996 en het KONINKLIJK BESLUIT van 26 september 1996 met bijlage. De hierna volgende tekst bevat aanvullingen en/of wijzigingen op dit typeplan. De nummering van het typeplan werd behouden. KB van 10 januari 1996 Art. 4 - Voorwerp van de opdracht. De opdracht omvat het leveren, plaatsen, aansluiten en in dienst stellen van metaalomsloten hoogspanningstransformatieposten met een toegekende spanning van 17,5 kv. De aannemer staat eveneens in voor de levering, plaatsing en aansluiting van alle kabels, moffen, stekkers en toebehoren die noodzakelijk zijn voor de indienststelling en de goede werking van de installatie. De door de aannemer in te vullen bedragen per post van de prijslijst zullen zo bepaald worden dat zij alle kabels (en hun toebehoren) die uit een cel of toestel vertrekken, omvatten (tenzij anders vermeld in dit bestek). Art. 15 Bij de inschrijving te voegen documenten De volgende documenten worden supplementair door de aannemer geleverd : - De technische documentatie over de materialen die zullen aangewend worden, zodanig dat de conformiteit met de gestelde eisen kan nagezien worden (merk, type, karakteristieken van de materialen die zullen gebruikt worden). - De constructieplans van de installatie, waarop de gebruikte toestellen op schaal zijn weergegeven. Infrabel beschikt over drie weken voor het geven van haar akkoord op deze documentatie en plans. - Bijkomend wordt een attest waaruit blijkt dat het materiaal voldoet aan de norm IEC overgemaakt aan de leidende ambtenaar. Art. 44 Gunningscriteria : Niet van toepassing KB van 26/9/96 met bijlage betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten Bijlage Art. 3.3 Detail- en werktekeningen. Bijkomend worden vóór de voorlopige oplevering de volgende documenten geëist: - een bijgewerkt exemplaar van elk neergelegd uitvoeringsplan en de bijgewerkte files in AUTO-CAD

2 - een gedetailleerde lijst van de gebruikte materialen en onderdelen met vermelding van de referentienummers van de fabrikant en de gebruikte hoeveelheden per toestel of onderdeel (te leveren als WINDOWS-bestand). - Een attest van de constructeur dat het materiaal geplaatst is volgens zijn eisen. TECHNISCHE VOORWAARDEN (p. 5) DEEL 1. - AANVULLENDE GEGEVENS IN HET BESTEK. (p.5) 1.1 Gegevens van de installatie Opstellingsplaats : Ottergemse Steenweg 9000 GENT (terrein achter HUBO) Stroomleverancier : EANDIS 1.2 Karakteristieken van het net : - Toegekende spanning van het net : U = 12 kv - Korte-duurstroom : Ik = 20 ka - 1s. - Piekwaarde van de korte-duurstroom : 2.5 Ik - Maximale stroom bij fout naar de aarde : 2000A - Maximale duur van de foutstroom : 5s 1.3 Karakteristieken van de installatie : zie plans. DEEL 2. ALGEMEENHEDEN (p.6) 2.1. Reglementen en normen. Naast de voorziene beschreven voorwaarden dient het materiaal te beantwoorden aan de volgende publicaties van Synergrid (de federatie van de netbeheerders elektriciteit en aardgas in België) C2/112 C2/114 C2/116 De laatste versie op datum van aanbesteding is geldig. De hoogspanningsinstallatie zal voldoen aan de categorie AA10 in lokaal BB00 +. Indien de hoogspanningsinstallatie rechtstreeks wordt aangesloten op het net van de distributienetbeheerder is de aanvraag tot goedkeuring van de uitvoeringsplans aan de vernoemde dienst ten laste van de aannemer. Conformiteit AREI Art 98 en 99 De HS installaties en het gebouw waarin deze installatie is ondergebracht, moeten ontworpen worden volgens de typeoplossing 4 van RTV , uitgegeven door Infrabel, Directie Infrastructuur, afdeling I-I.43. Art 272 "Gelijkvormigheidsonderzoek en controle van hoogspanningsinstallaties".

3 De voorlopige oplevering zal pas gebeuren na de keuring van de installatie door een erkend keuringsorganisme van NMBS HOLDING. (H-PA.332-Wettelijke keuringen-sectie electriciteit) - Bijkomende normen CEI : metaalomsloten HS schakelmaterieel CEI 265: HS lastscheiders CEI 129: wisselspanningscheiders en aarders CEI 694: algemene clausules voor normen van HS materiaal CEI 420: gecombineerde HS lastschakelaars / zekeringen voor wisselspanning CEI 56: HS vermogenschakelaars voor wisselspanning CEI 282-1: HS zekeringen CEI 185: stroomtransformatoren CEI 186: spanningstransformatoren CEI 801: bedieningskontrole 2.2. Inlichtingen te geven volgens NBN C punt Karakteristieken van het net U = 12 kv Um = 17.5 kv Karakteristieken van de installatie en het materieel. f De toegekende stroom in het railstel is 630 A. g. zie punt 1.2 Karakteristieken van het net. m type Ring Main Unit (RMU) - niet uitbreidbaar, norm CEI klasse voor bedrijfscontinuïteit is : LSC2A klasse voor de scheiding is : PM klassen voor interne boog zijn IAC A-FLR 16 ka 1 sec Karakteristieken van de bedieningsinrichtingen : Naast de op de plans voorziene vergrendelingen wordt het volgende voorzien : 1. Cel vermogenschakelaar met voorgaande (last)scheider. Indien de vermogenschakelaar voorafgegaan is door een scheider die geen stroom mag onderbreken, moet er een vergrendeling voorzien worden zodat deze niet kan geopend worden vóór dat de vermogenschakelaar geopend is 2. Cel beveiliging trafo. Een sleutel moet vrijkomen als de aarder gesloten is. De aarder kan niet geopend worden zonder deze sleutel. Deze sleutel is uniek en past enkel op die voorziene cel. Met de vrijgekomen sleutel kan men ofwel (naargelang het geval) het toegangsluik van de aansluitklemmen van de transformator ontgrendelen, ofwel de beschermkap over de hoogspanningsstekkers en de spanningskeuzeschakelaar verwijderen. 3. Aardingschakelaars Sleutelvergrendelingen moeten voorkomen dat aardingschakelaars kunnen gesloten worden als er nog spanning op hun klemmen aanwezig kan zijn. De aannemer zal hiervoor

4 een voorstel uitwerken. Dit voorstel moet door de leidende ambtenaar goedgekeurd worden. DEEL 4. - ELEKTRISCHE UITRUSTING (p.9) het aarden van de metalen delen De doorsnede van het railstel zal aan de toegekende kortsluitstroom van de schakelaar moeten kunnen weerstaan, conform aan de CEI aanbevelingen. De aardgeleiders zijn van het type HO7 VR 1G De minimale doorsnede is minimaal 50 mm² Typeplan Opschriftplaten Alle opschriftplaten zijn wit met zwarte karakters. Op elke cel worden de volgende opschriftplaten aangebracht : - Nummer van de cel : type 20/36 - Beschrijving van de cel : type 20/36 - tekst : zie neergelegde plans - stand van de toestellen : (open - toe) - type 14/46 Op de transformatoren worden volgende opschriften aangebracht : - Nummer transformator : type 20/36 - tekst : zie neergelegde plans. Op de aankomst- en vertrekkabels : (type 14/26) - Nummer van de kabel - Soort kabel - Van/naar... - Lengte Op de toegangsdeur : - type 40/72 - tekst : zie titelbladen van de neergelegde plans Alle opschriftplaten zijn in het Nederlands opgemaakt Leveringen - Toebehoren De aandacht van de aannemer wordt erop gevestigd dat het leveren en opstellen van de volgende materialen in de aanneming begrepen zijn : voetbankje; 3 reserve hoogspanningssmeltveiligheden per kaliber en per installatie alsook hun houder; inlichtingen betreffende de reanimatie van geëlektrocuteerden; kader met glas voor het liggingsplan en het schema;

5 kastje met zes laden voor mappen A4 formaat (muurbevestiging); bedieningshefbomen (twee per type en per installatie); de wettelijke aanduidingen per hoogspanningsblok (gevarendriehoek, aanduiding van de spanning enz.) 1.2. Vermogentransformator HS/LS opdracht Leveren, plaatsen, aansluiten en in dienststellen van de transformatoren Inbegrepen voorafgaandelijk keuring in de werkplaatsen van de leverancier. De ontwerp- of uitvoeringsplans worden voorafgaandelijk aan de leidende ambtenaar ter goedkeuring voorgelegd. Hierin is begrepen : alle leveringen en werken nodig voor de plaatsing (in de daartoe voorziene bekuiping), de aansluiting en de indienststelling van de vermogentransformator en de aansluiting en indienststelling van het beveiligingstoestel voor overtemperatuur, olielek, overdruk en gasvorming. leveren, plaatsen en aansluiten van de hoog- en laagspanningskabels met hun toebehoren (eindmoffen en stekkerverbindingen + vergrendelplaat) De typeplans ; en Plan De hierna volgende tekst bevat aanvullingen en/of wijzigingen op deze typeplans. De nummering van de typeplans werd behouden Normale omstandigheden (blz 11) b) HS / LS c) meerfasig d) driefazen e) 50Hz f) Vloeistof g) binnenopstelling h) ONAN (minerale olie) i) zie neergelegde plans j)12 kv / 400 V k) +5%, +2,5%, -2,5%, -5% l) Um: 17,5 kv o) D, yn11 p)lengte : op te geven door de aannemer r)beveiligingstoestel voor overtemperatuur, olielek, overdruk en gasvorming Bijzondere voorwaarden c) Uk: zie neergelegde plans 4.3 Bouwspecificaties Beschermingsgraad De transformator wordt opgesteld zonder omhulsel. Zodoende moet de trafo volledig aanraakveiling zijn. Van de HS stekkers (zowel mannelijk als vrouwelijk) moet de

6 aanraakveiligheid aangetoond worden. De afscherming van de LS klemmen mag gebeuren met metalen platen. De platen waardoor kabels gevoerd worden moeten a-magnetisch zijn Doorvoerisolatoren : in- en uitplugbare doorvoerisolatoren. De trafo moet voorzien zijn van een inrichting die belet dat een stekker kan uitgetrokken worden of kan loskomen. Deze inrichting is vergrendeld met een hangslot. De sleutel van dit hangslot komt vrij op de hoogspanningsbeveiligingscel, als de transformator geaard is. Deze inrichting belet eveneens dat de spanningscommutator kan bediend worden als de trafo onder spanning staat Opvangbak. Onder de transformator wordt een olie opvangbak voorzien die voldoet aan het typeplan De prijs van deze opvangbak is inbegrepen in de prijs van de transformator Telpaneel Interne telling Infrabel De koffer (25S60) en het tussenkader met de meetapparatuur wordt door Infrabel ter beschikking gesteld aan de aannemer. De meting zal met de 3-wattmetermethode gebeuren. De aannemer staat in voor de plaatsing van de koffer en voor levering en plaatsing van de toebehoren; alsook de kabels XVB 4mm2 (stroom) en XVB 2,5mm2 (spanning) en de elektrische aansluiting ervan. De HS meettransformatoren zijn ten laste van de aannemer en worden ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur Telling Eandis De telgroep zal voldoen aan de eisen van Eandis, de Bfe normering en de zonale aanvullende voorschriften. Het tussenkader met de meetapparatuur wordt ter beschikking gesteld door netmanagement (in principe 3-wattmetermethode). De aannemer staat in voor de levering en plaatsing van de koffer (25S60) en voor levering en plaatsing van de toebehoren; alsook de kabels XVB 4mm2 (stroom) en XVB 2,5mm2 (spanning) en de elektrische aansluiting ervan. De HS meettransformatoren zijn ten laste van de aannemer en worden ter goedkeuring voorgelegd aan netmanagement Verrekening De prijs voor het leveren, plaatsen en de indienststelling van alle noodzakelijke elementen voor de tellingen zal verrekend zijn in de prijs van de hoogspanning telcel Gelijkvormigheidonderzoek. De installatie wordt nagekeken door een afgevaardigde van H-PA.332-Wettelijke keuringensectie elektriciteit. Eventuele opmerkingen dienen door de aannemer onmiddellijk verholpen.

7 Enkel en alleen indien de aan te brengen wijzigingen afwijken van de bepalingen voorzien in de neergelegde plans en onderhavige beschrijvingen kunnen verrekeningen in aanmerking worden genomen.

8 2. Laagspanningsborden. Alle laagspanningsborden zijn te leveren door Infrabel. Ze worden ofwel door de bordenbouwer van Infrabel toegeleverd aan de aannemer, ofwel staan ze ter beschikking van de aannemer in het Logistiek Centrum Infrastructuur te Gent. De aannemer zal instaan voor de ontvangst van de borden of ophaling in het LCI, het ter plaatse brengen, aansluiten en in dienst stellen 3. Verlichtingsinstallatie In de lokalen van de elektrische dienst, wordt een installatie voor verlichting en stopcontacten geplaatst volgens de voorschriften van de typeplans ; ; ; en De plaats van de opstelling van de toestellen is aangeduid op de neergelegde plans. De definitieve plaats wordt bepaald in overleg met de leidende ambtenaar. Minimum verlichtingsniveau : 300 lux. De installatie gebeurt in opbouw en er wordt gebruik gemaakt van versterkte stijve buizen die afgewerkt worden met eindtullen Binnenverlichting Industrieel waterdicht opbouwarmatuur IP 54, isolatieklasse II Het armatuur is van het industriële type in versterkt polycarbonaat en voorzien van elektronische ballast Autonome verlichtingstoestellen. Het armatuur bestaat hoofdzakelijk uit een basis van gespoten glasvezel versterkt polyester. De elektrische en elektronische uitrusting is gemonteerd op een glasvezelversterkte polyesterschuif en wordt elektrisch verbonden met de basis door middel van een stekkerbusverbinding. Een heldere plexi-kap wordt door middel van roestvrij stalen klemmen aan de basis bevestigd. Normen : IEC en EN Beschermingsgraad IP42 Isolatieklasse II Autonomie : 1 uur Lichtstroom : 200 lm Laadstroom : microprocessor gestuurd Responstijd : max 2 sec. Automatische testfunctie : een microprocessor controleert periodiek de werking (éénmaal per week) en de autonomie (driemaal per jaar). Signalisatie : goede werking; opladen en fout worden aangeduid d.m.v. LED s. Bepaalde toestellen treden in werking van zodra de spanning wegvalt. Deze zijn uitgerust met een pictogram voor uitgang (niet van toepassing). Bij andere toestellen is de lampstroom onderbroken door een schakelaar (cabineschakeling). Deze schakelaar wordt bediend door de technicus die in geval van storing ter plaatse komt. Op dat moment moet het autonoom verlichtingstoestel nog over zijn volledige autonomie beschikken.

9 3.3. Schakelaars en stopkontakten. Opbouw IP 54 Un 250 V Uitvoering met wartels. CEBEC 4. Aardingen 4.1. Documenten van toepassing. De norm NBN-C De technische bepalingen S 20 en S 41 De verschillende van toepassing gestelde veiligheidsvoorschriften volgens dit bestek. Aanvullingen bij en wijzigingen aan de technische bepaling S20. Maximale spreidingsweerstand : zie neergelegde plans. Bij te voegen rubriek : Op de neergelegde plans zal de aannemer de coördinaten van de gerealiseerde aardelektroden en het tracé van de aardgeleiders aanduiden Aanleg De aardingen uit elektrolytisch koper zijn aan de uiteinden ten allen tijde bereikbaar. Daarvoor wordt rond de aarding een prefab aardingsput zonder bodem voorzien. De put is voorzien van een waterdicht deksel. Dit deksel ligt in hetzelfde vlak van het maaiveld of van het voetpad naar gelang het geval. De hoogspanningsaarding wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen vermeld in punt aanleg Aardingskoffers De aannemer levert en plaatst de aardingskoffers die voorzien zijn op de neergelegde plans. De bodem bestaat uit warmgeperste met glasvezels versterke polyester die in de massa gekleurd is. Het deksel is vervaardigd uit polycarbonaat. Het geheel heeft een beschermingsgraad IP De koffers zijn voorzien van koperen rails en een aardingsonderbreker die door middel van moeren kan geopend worden. Alle aardgeleiders worden op de rails aangesloten en op een duurzame wijze gemerkt. De rails zijn voorzien van minstens twee reserve-aansluitpunten. De koffers worden gemerkt in de bodem.

Technische beschrijving

Technische beschrijving 1 Technische beschrijving Artikel 0 : Algemeen De bestaande installatie voorzien op 200 kva, waarvoor op een verzwaring wordt voorzien tot 630 kva, is niet meer conform met de bestaande wetgeving, normen

Nadere informatie

TECHNISCHE VERPLICHTINGEN

TECHNISCHE VERPLICHTINGEN TECHNISCHE VERPLICHTINGEN Deze aanneming omvat: 1. Het leveren en plaatsen van de installaties: Deel I Verlichting en drijfkracht Deel II Zwakstroominstallaties Deel III Hoogspanningsinstallatie Deel IV

Nadere informatie

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting Aanbestedingsdocument Aquafin Aanbestedingsdossier Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN: VOORBLAD AANBESTEDINGSDOSSIER

Nadere informatie

TYPEBESTEK 101 van 1978

TYPEBESTEK 101 van 1978 MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN BESTUUR VOOR ELEKTRICITEIT EN ELEKTROMECHANICA TYPEBESTEK 101 van 1978 geldende als vaste bijlage bij de bijzondere bestekken betreffende de mechanische en elektrische installaties

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

Inhoud. Elektriciteit 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Inhoud. Elektriciteit 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Inhoud Elektriciteit 1. 2. 3.. 5. 6. 7. 8. 9.. 11. 12. 13. 1. Aarding Veilig elektrisch materiaal Verdeelborden Differentieelschakelaars Smeltveiligheden - automaten Leidingen Stopcontacten - schakelaars

Nadere informatie

FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE : AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET

FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE : AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE : AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET De distributienetbeheerder beschouwt de fotovoltaïsche installatie als een gedecentraliseerde productie-eenheid, d.w.z. een fysieke eenheid

Nadere informatie

BESTEK 2014-07-11 OPENBARE AANBESTEDING NATIONALE MARKTCONSULTATIE M.B.T. DE INRICHTING VAN EEN VOERTUIG VOOR REKENING VAN HET BIPT

BESTEK 2014-07-11 OPENBARE AANBESTEDING NATIONALE MARKTCONSULTATIE M.B.T. DE INRICHTING VAN EEN VOERTUIG VOOR REKENING VAN HET BIPT 1/25 Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Ellipse Building - Gebouw C Koning Albert II-laan 35 1030 BRUSSEL Aanspreekpunt: S. Van Roy (Tél.: 02 226 88 58) J. Tyskens (Tél.: 02 226 89

Nadere informatie

VOORWOORD. ATK Mechelsesteenweg 247 2820 Bonheiden 015/55.51.51. Veel succes bij de installatie van uw elektriciteit!

VOORWOORD. ATK Mechelsesteenweg 247 2820 Bonheiden 015/55.51.51. Veel succes bij de installatie van uw elektriciteit! D09-nlE-04 1 D09-nlE-04 2 VOORWOORD Tijden veranderen Nog niet eens zo lang geleden was elektriciteit in onze woningen een heel beperkt gebeuren : enkele peertjes aan het plafond, twee, hooguit drie stopcontacten

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag voor het bouwen van camerabewakingsinstallaties voor twee sites van het OCMW Gent

Algemene offerteaanvraag voor het bouwen van camerabewakingsinstallaties voor twee sites van het OCMW Gent Algemene offerteaanvraag voor het bouwen van camerabewakingsinstallaties voor twee sites van het OCMW Gent PROVINCIE : OOST-VLAANDEREN STAD : GENT OPDRACHTGEVER : Openbaar Centrum voor Maatschappelijk

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE ONBEMANDE VERKEERSCAMERA : DE SEMI-VASTE SNELHEIDSCAMERA V E I L I G H E I D S - E N G E Z O N D H E I D S P LAN - O N T W E R P Definitief Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Typereglement - Elektriciteit in laagspanning van toepassing voor de verkoop van elektriciteit geleverd door het distributienet aan de afnemers

Nadere informatie

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel 6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen Bron : BINNENLANDSE ZAKEN Publicatie : 15-07-2013 nummer : 2013000448 bladzijde : 43926 Dossiernummer : 2013-07-06/01

Nadere informatie

DIENST INFORMATICA BIJZONDER BESTEK. Betreffende de ontwikkeling van een ERP softwarepakket (Enterprise Resource Planning) KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG

DIENST INFORMATICA BIJZONDER BESTEK. Betreffende de ontwikkeling van een ERP softwarepakket (Enterprise Resource Planning) KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG DIENST INFORMATICA BIJZONDER BESTEK Betreffende de ontwikkeling van een ERP softwarepakket (Enterprise Resource Planning) KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG Mei 2012 Referentienummer: CSC-IT1201 ALGEMENE AANBESTEDING

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

EINDWERK: Handleiding ontwerp elektrische installatie

EINDWERK: Handleiding ontwerp elektrische installatie EINDWERK: Handleiding ontwerp elektrische installatie Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding Elektromechanica Optie Elektrotechniek Academiejaar 2005-2006 Kim Stevens WOORD VOORAF

Nadere informatie

1. VOORBEREIDENDE WERKEN

1. VOORBEREIDENDE WERKEN 1. VOORBEREIDENDE WERKEN a. AFBRAAK De kosten voor de sloop zijn inbegrepen in de koopprijs. b. BEMALING In functie van de heersende grondwaterstand worden de eventueel nodige bemalingswerken uitgevoerd

Nadere informatie

Opdracht voor het plaatsen van een nieuwe telefooncentrale

Opdracht voor het plaatsen van een nieuwe telefooncentrale Opdracht voor het plaatsen van een nieuwe telefooncentrale 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN I. 1. AANBESTEDENDE OVERHEID Deze opdracht wordt uitgeschreven door het VAPH - Vlaams Agentschap voor Personen met een

Nadere informatie

Aansluiting op het distributienet elektriciteit Laagspanning

Aansluiting op het distributienet elektriciteit Laagspanning Aansluiting op het distributienet elektriciteit Laagspanning Technische voorschriften voor de installateur Inhoud Inleiding... 3 Hoe een aansluiting op het elektriciteitsnet aanvragen?... 4 Definities...

Nadere informatie

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Met betrekking tot een open meerjarige opdracht (3 jaar) voor de verwezenlijking van een gecertificeerde opleiding in blended learning

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN Administratieve Bepalingen ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 HOOFDSTUK I 3 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur Bestek: S&L/AO/268/2014 1/90 Bijzonder bestek Open offerteaanvraag voor de huur, de plaatsing en het jaarlijks onderhoud van brandblussers in de gebouwen bezet door de FOD Financiën evenals voor de huur,

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

Bestek nummer CD000621

Bestek nummer CD000621 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000621 Voor het

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 1. K a r a k t e r i s t i e k e n v a n h e t gebouw 1.1 ALGEMENE VOORZIENINGEN EN AFWERKINGEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN De afwerkingsmaterialen voor

Nadere informatie