VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Eloi Glorieux, mevrouw Vera Dua en de heer Rudi Daems

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Eloi Glorieux, mevrouw Vera Dua en de heer Rudi Daems"

Transcriptie

1 Zitting juli 2005 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Eloi Glorieux, mevrouw Vera Dua en de heer Rudi Daems betreffende de voorbeeldrol van de Vlaamse overheid bij de keuze van een milieuvriendelijke stroomleverancier VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht door de heer Jan Penris 996 OPE

2 2 Samenstelling van de commissie: Voorzitter: de heer Marc van den Abeelen. Vaste leden: mevrouw Agnes Bruyninckx, de heren Johan Deckmyn, Pieter Huybrechts, Jan Penris, Freddy Van Gaever; de heren Jos De Meyer, Frans Peeters, Johan Sauwens, Etienne Schouppe; mevrouw Annick De Ridder, de heren Hugo Philtjens, Marc van den Abeelen; de heren Herman Lauwers, Bart Martens, Joris Vandenbroucke. Plaatsvervangers: de dames Katleen Martens, Marleen Van den Eynde, de heren Christian Verougstraete, Rob Verreycken, Frans Wymeersch; de heren Ludwig Caluwé, Carl Decaluwe, Tom Dehaene, Jan Verfaillie; de heren Marc Cordeel, Patrick Lachaert, Jul Van Aperen; de heren Gilbert Bossuyt, Flor Koninckx, Robert Voorhamme. Toegevoegde leden: de heer Eloi Glorieux; de heer Jan Peumans. Zie: 193 ( ) Nr. 1 : Voorstel van resolutie

3 3 Stuk 193 ( ) Nr. 2 INHOUD Blz. I. Toelichting door de heer Eloi Glorieux... 4 II. Bespreking... 5 III. Stemming... 6

4 4 DAMES EN HEREN, De Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie besprak het voorstel van resolutie van de heer Eloi Glorieux, mevrouw Vera Dua en de heer Rudi Daems betreffende de voorbeeldrol van de Vlaamse overheid bij de keuze van een milieuvriendelijke stroomleverancier op dinsdag 15 maart en dinsdag 21 juni Het voorstel van resolutie werd met 9 stemmen verworpen. I. TOELICHTING DOOR DE HEER ELOI GLORIEUX Op 1 juli 2003 werd de elektriciteitsmarkt in Vlaanderen volledig vrijgemaakt. Sindsdien kunnen alle kleine, middelgrote en grote stroomverbruikers vrij kiezen door welke stroomleverancier ze zich laten bevoorraden. Die vrije keuze biedt de consument de mogelijkheid om de dienstverlening van de verschillende leveranciers en de milieuvriendelijkheid en kilowattuurprijzen van de door hen aangeboden energie, te vergelijken. Ook de Vlaamse overheid maakte vorig jaar van de gelegenheid gebruik om via een offertevraag een stroomleverancier aan te wijzen. De meer dan 500 gebouwen, de openbare verlichting, de sluizen, de bruggen en de tunnels van de Vlaamse overheid verbruiken samen jaarlijks 200 gigawattuur. Dat is evenveel als gezinnen. De totale energiefactuur van de Vlaams overheid bedraagt ongeveer 20 miljoen euro per jaar. In februari 2004 vond een eerste offerteaanvraag plaats voor de levering van elektriciteit aan de Vlaamse Gemeenschap. Op 5 maart 2004 keurde toenmalig minister van Energie, de heer Gilbert Bossuyt, de inschrijving goed van Electrabel Customer Solutions, dat volgens de minister de meest gunstige offerte indiende. Er werd een leveringscontract afgesloten voor één jaar, dat kan worden verlengd tot maximum drie jaar tegen dezelfde voorwaarden, indien het niet wordt opgezegd door een van beide partijen. In de offerteaanvraag woog voornamelijk het criterium kostprijs zwaar door. Aan het criterium energievriendelijke energieopwekking werd slechts een wegingspercentage toegekend van 40 punten op of amper 4%. Dat criterium hield bovendien enkel in dat de inschrijvers het percentage moesten opgeven van de geleverde elektrische stroom die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, zonder dat er een doelstelling aan gekoppeld was. De Vlaamse overheid heeft met andere woorden nagelaten gebruik te maken van de mogelijkheid om een extra stimulans te geven aan de vraag naar groene stroom. Sinds de vrijmaking van de energiemarkt in Vlaanderen heeft Greenpeace een rangschikking opgesteld van de stroomleveranciers die zich op de Vlaamse stroommarkt aanbieden. Die rangschikking wordt geregeld geactualiseerd. Aan de hand van die rangschikking kunnen consumenten bewust kiezen voor een milieuvriendelijke leverancier. Bij de beoordeling van de mate van milieuvriendelijkheid worden door Greenpeace drie criteria gehanteerd: in de eerste plaats wordt de herkomst van de aangeboden energiemix nagegaan. Daarbij worden zowel de aard van de gebruikte energiebronnen (hernieuwbaar, nucleair, fossiele brandstof) als de efficiëntie van de gebruikte productietechnologieën (omzettingsrendement van primaire grondstof naar elektriciteit) in beschouwing genomen; ten tweede wordt ook gekeken naar het aantal en de kwaliteit van de door de stroomproducent geleverde energiediensten, zoals advies of premies voor energieaudits, REG-acties enzovoort. Het derde evaluatiecriterium neemt het investeringsbeleid en bijgevolg de toekomstvisie van de leveranciers onder de loep. Investeren ze in nieuwe niet-duurzame productie-eenheden of in hernieuwbare productietechnieken en groene energiebronnen? Op basis van hun score op die drie criteria worden de stroomproducenten die zich op de Vlaamse markt aanbieden, ingedeeld in drie categorieën: groene leveranciers die uitsluitend stroom uit hernieuwbare bronnen verkopen en actief energiebesparende diensten aanbieden; oranje leveranciers die inspanningen doen om hun aanbod te vergroenen en ook een aantal energiebesparende diensten leveren; rode leveranciers die zowel inzake hun huidige aanbod als in hun toekomstige investeringsbeleid weinig of geen blijk geven van interesse voor hernieuwbare energiebronnen en hoofdzakelijk stroom aanbieden uit vervuilende fossiele en nucleaire productie-eenheden. Electrabel Customer Solutions (ECS), dat vorig jaar als stroomleverancier van de Vlaamse overheid werd aangesteld, behoort tot de rode categorie en dus tot de minst milieuvriendelijke energieleveranciers.

5 5 Stuk 193 ( ) Nr. 2 Die keuze staat haaks op de doelstellingen van de Vlaamse Regering om de productie en het gebruik van duurzame energie te bevorderen. Door consequent te kiezen voor een groene stroomleverancier of, zolang er onvoldoende aanbod aan groene stroom is, minstens voor een oranje stroomleverancier, geeft de Vlaamse overheid niet enkel een signaal, maar ook een concrete stimulans aan de sector. De Vlaamse overheid kan en moet daarin een voorbeeldrol vervullen.dit voorstel van resolutie heeft tot doel om de stroomproducenten aan te moedigen om te investeren in hernieuwbare energiebronnen. Dit voorstel van resolutie sluit daarmee aan bij de doelstellingen van de Vlaamse Regering. Het voorstel van resolutie vraagt dan ook: 1 het huidige energieleveringscontract niet te verlengen en een nieuwe offerteaanvraag uit te schrijven voor de stroombevoorrading van al de gebouwen, vestigingen en diensten van de Vlaamse overheid die gehuisvest zijn in het Vlaamse Gewest; 2 bij die offerteaanvraag het criterium milieuvriendelijke energieopwekking een wegingsfactor toe te kennen van minstens 50% van de punten, waarbij dat criterium inhoudt dat: a) onder milieuvriendelijke energieopwekking verstaan wordt dat de effectief geleverde stroom voor minstens 25% afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen en/of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling (WKK); b) de hernieuwbare energiebronnen die in aanmerking komen, zonne-energie, windenergie, waterkracht, getijdenenergie en golfslagenergie, aardwarmte, biogas, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en zuivere biomassa zijn. De hoofdindiener pleit ervoor dat de Vlaamse overheid een voorbeeldrol zou spelen en zou kiezen voor een milieuvriendelijke stroomleverancier. II. BESPREKING De heer Carl Decaluwe verklaart dat hij voor een stuk de bekommernissen van de heer Eloi Glorieux deelt in die zin dat maximaal ingespeeld moet worden op hernieuwbare energiebronnen en groene stroom. Wat de resolutie zelf betreft, stelt hij vast dat de vorige minister amper één jaar geleden het contract met ECS aangegaan is. Hetzelfde lid wenst te vernemen of dit contract van één jaar zomaar open te breken is zonder bepaalde termijnen in acht te nemen? Een tweede element betreft de prijszetting. In het resolutievoorstel wordt gepleit om de kostprijs veel minder te laten doorwegen dan thans het geval is. De heer Decaluwe meent dat de Vlaamse overheid moet handelen als een goede huisvader. Hij betwijfelt of een uitholling van het criterium prijszetting conform is met de wetgeving op de overheidsopdrachten. De heer Carl Decaluwe pleit ervoor deze resolutie thans niet goed te keuren maar volgend jaar op basis van twee jaar ervaring met het lopende contract en op grond van inzage van de offertes een gegronde beslissing met kennis van zaken te treffen. Hij vindt het te vroeg om nu na amper één jaar op basis van een classificatie van Greenpeace, dit contract open te breken. Concluderend pleit hetzelfde lid voor een verlenging van het bestaande contract met één jaar en nadien op basis van een grondig debat een beslissing te treffen. Hij verneemt ook graag de visie van de bevoegde minister over dit resolutievoorstel. De heer Robert Voorhamme verklaart dat hij zich slecht gewapend voelt om hic et nunc uitspraken te doen over hetgeen de resolutie voorstelt. Men kent niet alle consequenties. De bevoegde minister zou daarvoor eerst op basis van informatie vanuit de bevoegde administratie meer informatie (de voor- en nadelen) moeten verstrekken aan het parlement. Hij pleit zoals de heer Carl Decaluwe om de visie van de bevoegde minister te horen omtrent dit resolutievoorstel. De heer Pieter Huybrechts dringt aan dat het parlement ook zou beschikken over de hoegrootheid van het prijskaartje bij goedkeuring van deze resolutie. De heer Marc van den Abeelen, voorzitter, stelt voor dat de resolutie voorlopig on hold wordt gezet en dat de regering (minister Bourgeois en/of minister Peeters) gevat wordt om meer informatie te verstrekken. De heer Eloi Glorieux is het hiermee eens. Hij stipt aan dat bij de vorige prijsofferte Electrabel één van de weinige inschrijvers was omdat Electrabel de enige

6 6 is die echt op de hoogte was van de verbruiksprofielen van de 500 overheidsgebouwen. Andere kandidaten konden niet meedingen omdat ze niet deze informatie niet hadden. Hij is ervan overtuigd dat als men echt tot een open offerte kan komen, ook de prijs een zeer belangrijke wegingsfactor is. Een aantal andere spelers kunnen dan ook meedingen naar dit contract. De heer Carl Decaluwe heeft wel een probleem met het gegeven dat in de resolutie bij de offerte wegingspercentages gestipuleerd worden. Hij is van oordeel dat dit geen taak is van het parlement. Hij begrijpt dat men een aantal doelstellingen vooropstelt maar is het niet eens met het voorstel om een bepaalde wegingsfactor 50% van de punten toe te kennen. Dat zou zeker voor openbare werken een gevaarlijke piste kunnen zijn. De heer Jan Penris is het niet eens met deze visie van de heer Decaluwe. Hij is van oordeel dat het parlement in deze wel dergelijke bepalingen kan opnemen. In de zitting van 21 juni 2005 herhaalt de heer Eloi Glorieux dat de stroom die de Vlaamse overheid in overheidsgebouwen gebruikt, overeenstemt met het verbruik van gezinnen. De Vlaamse overheid stelt zeer terecht een aantal normen op inzake groene stroom. Hetzelfde lid vindt het dan ook niet meer dan normaal dat de Vlaamse overheid in deze een voorbeeldrol speelt. Hij benadrukt dat zijn voorstel van resolutie zeer realistische doelstellingen voorop stelt. Er moet gekozen worden voor een leverancier die minstens 25% procent haalt uit hernieuwbare en/ of WKK energiebronnen. Dat is trouwens de doelstelling die ook in het regeerakkoord staat. Volgens de heer Glorieux blijkt uit navraag bij een aantal stroomleveranciers dat deze perfect deze hoeveelheid stroom op dit ogenblik kunnen leveren aan concurrentiële prijzen. Dat was immers de voornaamste bekommernis met name niet de prijs omhoogtrekken. De heer Eloi Glorieux repliceert dat deze informatie hem bekend is ze staat trouwens vermeld in de toelichting bij zijn resolutievoorstel. Hij verduidelijkt dat bij de eerstvolgende gelegenheid die zich aanbiedt, het lopende contract niet zou verlengd worden en er een nieuwe offerte zou uitgeschreven worden. De heer Bart Martens vraagt in welke mate het wijzigen van het bestek en het zwaarder laten doorwegen van bepaalde criteria rond duurzame en groene stroom, niet tot het perverse effect zou kunnen leiden dat de stroom die geleverd wordt aan particulieren, grijzer zou worden? Uit de vergelijking van de leveranciers die men op de VREG-website kan terugvinden, kan men voor elke leverancier terugvinden wat het percentage aan groene stroom is. Hetzelfde lid is voorstander om inderdaad te onderzoeken op welke wijze de overheid haar stroomleverancier kiest, maar hij wenst verder te gaan. In welke mate kunnen de bestekken omgevormd worden tot bestekken die gans de energiehuishouding aan leveranciers overlaten? Dat is gebeurd in twee schoolgebouwen in Antwerpen. Daar heeft men een bestek gemaakt waarbij gans de energiehuishouding werd aanbesteed zodat het interessant werd voor leveranciers om te investeren in energiebesparingsmaatregelen. Er zijn in de markt verschillende bedrijven (producenten, energieleveranciers ) die dat soort van derdebetalersystemen aanbieden. Hij pleit ervoor dat de overheid zich in de toekomst meer laat leiden door dergelijke aanpak. III. STEMMING Het voorstel van resolutie van de heer Eloi Glorieux, mevrouw Vera Dua en de heer Rudi Daems betreffende de voorbeeldrol van de Vlaamse overheid bij de keuze van een milieuvriendelijke stroomleverancier wordt met 9 stemmen verworpen. De heer Eloi Glorieux besluit dat zijn fractie vraagt om het lopende contract niet te verlengen en een nieuwe offertevraag uit te schrijven op basis van de criteria verwoord in deze resolutie. Minister Kris Peeters vermeldt ter info dat de huidige overeenkomst is afgesloten voor een periode van drie jaar: het contract is op 4 maart 2004 ondertekend en ingegaan op 1 mei 2004 en kan opgezegd worden voor 1 januari 2005 en daarna kan elk jaar een vooropzeg worden gegeven. De verslaggever, Jan PENRIS De voorzitter, Marc VAN DEN ABEELEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C205 WON16 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 15 mei 2013 2 Commissievergadering nr. C205 WON16 (2012-2013) 15

Nadere informatie

betreffende het Vlaams Energiebedrijf

betreffende het Vlaams Energiebedrijf stuk ingediend op 465 (2009-2010) Nr. 2 8 juli 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heren Jan Penris, Filip Dewinter en Johan Deckmyn, de dames Marijke Dillen en Marleen Van den Eynde en de heer

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG MORGENVERGADERING INHOUDSOPGAVE

BEKNOPT VERSLAG MORGENVERGADERING INHOUDSOPGAVE Nr. 30 Zitting 2003-2004 4 februari 2004 BEKNOPT VERSLAG MORGENVERGADERING INHOUDSOPGAVE Actualiteitsdebat Energiebeleid (Sprekers : de heer Eddy Schuermans, mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht, de heren Johan

Nadere informatie

HOORZITTING. over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG

HOORZITTING. over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG Stuk 2032 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 12 januari 2009 HOORZITTING over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht

Nadere informatie

Gedachtewisseling. over het businessplan van het Vlaams Energiebedrijf. Verslag

Gedachtewisseling. over het businessplan van het Vlaams Energiebedrijf. Verslag stuk ingediend op 2104 (2012-2013) Nr. 1 7 juni 2013 (2012-2013) Gedachtewisseling over het businessplan van het Vlaams Energiebedrijf Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

Nadere informatie

Beleidsnota. Energie 2014-2019. Verslag. stuk 148 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 16 december 2014 (2014-2015)

Beleidsnota. Energie 2014-2019. Verslag. stuk 148 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 16 december 2014 (2014-2015) stuk 148 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 16 december 2014 (2014-2015) Beleidsnota Energie 2014-2019 Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009)

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) Inhoudstafel Typebestek Aankoop Aardgas... 1 Commentaar... 1 1. Inleiding... 2 2. De liberalisering van de aardgasmarkt in Vlaanderen... 2 3. Het

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering Stuk 1239 (1998-1999) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 26 februari 1999 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering VOORSTEL

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG Stuk 1159 (2001-2002) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 3 juni 2002 ONTWERP VAN DECREET betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG namens de Commissie voor Economie,

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C154 WON13 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 24 februari 2011 2 Commissievergadering nr. C154 WON13 (2010-2011)

Nadere informatie

Gids duurzame aankopen Elektriciteitslevering

Gids duurzame aankopen Elektriciteitslevering Gids duurzame aankopen Elektriciteitslevering L_ALG_Energielevering_Elektriciteit Proceseigenaar : ISO-projectteam Gelinkt aan P_ALG_AankoopGoederenDiensten datum: versie: 26/09/2013 2 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL...

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009. Reflectienota

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009. Reflectienota stuk ingediend op 948 (2010-2011) Nr. 10 19 april 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 Reflectienota ingediend door de dames Irina De Knop en Mercedes

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING DECREET BEKRACHTIGING VAN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING DECREET BEKRACHTIGING VAN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN Nr. 63 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 18 juni 2003 HANDELINGEN PLENAIRE VERGADERING ACTUELE VRAGEN DECREET BEKRACHTIGING VAN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN RESOLUTIE INVESTERINGSPLAN 2001-2012 VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

Liberalisering van de. stroom- en gasmarkt in Vlaanderen MIDDENKATERN MILIEU ARBEID&

Liberalisering van de. stroom- en gasmarkt in Vlaanderen MIDDENKATERN MILIEU ARBEID& Liberalisering van de MIDDENKATERN stroom- en gasmarkt in Vlaanderen De EU heeft beslist dat voor de gas- en stroomvoorziening komaf moet worden gemaakt met bestaande monopolies, zoals die bijvoorbeeld

Nadere informatie

Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie. Situatie op 1 december 2007

Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie. Situatie op 1 december 2007 Stand van zaken van de Belgische wetgeving met betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van energie Situatie op 1 december 2007 De volgende tekst is bedoeld als een beschrijving van de huidige

Nadere informatie

Handelingen. Commissievergadering. Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie VOORLOPIGE VERSIE. zittingsjaar 2012-2013.

Handelingen. Commissievergadering. Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie VOORLOPIGE VERSIE. zittingsjaar 2012-2013. vergadering C211 WON18 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 23 mei 2013 VOORLOPIGE VERSIE Niet citeren zonder de bron te vermelden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS INHOUDSTAFEL MEDEDELING VAN DE VOORZITTER...................................................... 3 DEEL 1: DE EVOLUTIE VAN DE

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag. namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie uitgebracht door mevrouw Michèle Hostekint

Ontwerp van decreet. Verslag. namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie uitgebracht door mevrouw Michèle Hostekint stuk ingediend op 2338 (2013-2014) Nr. 3 12 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese

Nadere informatie

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS I. Inleiding De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB) heeft modelbestekken opgesteld voor de aankoop van elektriciteit en gas, om de gemeenten

Nadere informatie

Energie en milieu: een wankel evenwicht

Energie en milieu: een wankel evenwicht De Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht hield op 25 september 2008 haar zevende ledenvergadering over het wankel evenwicht tussen energie en milieu. De inleiding werd verzorgd door Tim Vermeir (advocaat

Nadere informatie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE. Voorlopige niet gecorrigeerde versie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE. Voorlopige niet gecorrigeerde versie C133 - OPE12 Zitting 2005-2006 7 februari 2006 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE Voorlopige niet gecorrigeerde versie Niet citeren zonder de bron te

Nadere informatie

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7.

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7. marktmonitor 14 Inhoudsopgave 1. De ervaringen van de energieafnemers op de energiemarkt in Vlaanderen... 4 A. Gezinnen... 4 1.1. Indeling afnemers... 4 1.2. Hoe ervaren de gezinnen de energiemarkt in

Nadere informatie

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 26 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Plenaire Middagvergadering van 20 februari 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende het toeristische logies HOORZITTING VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET. betreffende het toeristische logies HOORZITTING VERSLAG Zitting 2007-2008 5 mei 2008 ONTWERP VAN DECREET betreffende het toeristische logies HOORZITTING VERSLAG namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking

Nadere informatie

Interreg Eco2Profit. Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland

Interreg Eco2Profit. Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Interreg Eco2Profit Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Alex Polfliet Zero Emission Solutions bvba Partners: Met de steun van: Met financiële

Nadere informatie

Gedachtewisseling. Verslag. namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie uitgebracht door de heer Dirk de Kort

Gedachtewisseling. Verslag. namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie uitgebracht door de heer Dirk de Kort stuk ingediend op 391 (2009-2010) Nr. 1 25 februari 2010 (2009-2010) Gedachtewisseling over het voorkooprecht van de gemeentelijke holdings op aandelen van transportnetbeheerders, met de voorzitters van

Nadere informatie