Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 1 van 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 1 van 5"

Transcriptie

1 ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Artikel 1. DEFINITIES a. Algemene voorwaarden: De Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Størvatt B.V., ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer b. Størvatt: de besloten vennootschap Storvatt B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Moergestel aan het Stokeind 2a c. Opdrachtgever: degene(n) die Størvatt opdracht geeft/geven tot het vervaardigen en leveren van zaken, het verrichten van een dienst, dit alles in de ruimste zin des woords d. Consument: degene(n) die via een internetbestelling heeft gedaan tot het leveren van producten. Artikel 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van Størvatt, handelende onder welke naam dan ook. Verwijst de opdrachtgever bij opdracht naar zijn algemene voorwaarden, dan moeten deze geacht worden door Størvatt uitdrukkelijk van de hand te zijn gewezen. Artikel 3. AANBIEDING/ORDERBEVESTIGING a. Størvatt zal zijn aanbieding gedurende 30 dagen gestand doen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden Størvatt eerst na ontvangst van de door of namens de opdrachtgever ondertekende orderbevestiging. b. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. c. Størvatt kan niet aan zijn aanbieding gehouden worden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. d. Tenzij anders overeengekomen, is de in de aanbieding opgegeven prijs een vast bedrag. De prijsopgave wordt gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen. Bij wijziging van prijzen van grondstoffen, hulpstoffen en andere voor de uitvoering van een opdracht benodigde materialen, is Størvatt gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. De opdrachtgever heeft binnen 6 dagen nadat Størvatt de prijsverhoging aan opdrachtgever heeft aangekondigd, het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover nog niet uitgevoerd. De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever is bij ontbinding verplicht het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te aanvaarden tegen vergoeding van een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs. Artikel 4. LEVERING a. Levering geschiedt af het bedrijf van Størvatt. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering dan wel nalatig is de eventueel overeengekomen aanbetaling te voldoen, is Størvatt gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 1 van 5

2 b. De termijn van levering zal bij de aanbieding of opdrachtbevestiging worden vastgelegd. Onder levering wordt tevens verstaan het verrichten van een dienst. Overschrijding van de termijn heeft niet tot gevolg dat Størvatt automatisch jegens de opdrachtgever in verzuim verkeert. Verzuim keert eerst in indien de opdrachtgever aan Størvatt (bij aangetekend schrijven) een redelijke termijn heeft aangezegd waarbinnen Størvatt zijn verplichtingen alsnog dient na te komen. Ook ingeval geen leveringstermijn is vastgelegd, dient de opdrachtgever Størvatt bij aangetekend schrijven een redelijke termijn aan te zeggen waarbinnen Størvatt zijn verplichtingen alsnog dient na te komen. c. Ingeval van overmacht heeft Størvatt het recht, zonder in verzuim te geraken, de leveringstermijn op te schorten. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: - defecten aan machinerieën of andere wijze uitvallen van machinerieën, door welke oorzaak dan ook; - werkstakingen, faillissement, surséance van betaling, ziektes bij c.q. van derden van wie Størvatt afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst; - te late leveranties, ongeacht de reden, door zijn leveranciers of transporteurs; - overstromingen, stormen en andere weersomstandigheden die uitvoering van de opdracht belemmeren; d. Størvatt heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. e. Størvatt is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Artikel 5. OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST a. Størvatt is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen c.q. toekomstige leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. - na het sluiten van de overeenkomst Størvatt ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen. - de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. b. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Størvatt onmiddellijk opeisbaar. c. Indien Størvatt tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten. d. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Størvatt gerechtigd schadevergoeding van de opdrachtgever te verlangen. e. Ingeval van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de opdrachtgever of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Størvatt vrij de overeenkomst terstond en met onmiddellijk ingang op te zeggen dan wel de order te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding. f. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde en gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele afvoeren afleveringskosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 2 van 5

3 Artikel 6. BETALING a. Betaling dient te geschieden zoals partijen bij aanbieding c.q. orderbevestiging zijn overeengekomen. Indien partijen geen termijn zijn overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. b. Ingeval betaling niet binnen de hiervoor gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Størvatt gerechtigd vanaf de vijftiende dag een rente van 1% per maand in rekening te brengen. c. Bij het ter incasso uit handen geven van de openstaande vordering als gevolg van niettijdige betaling door de opdrachtgever, is de opdrachtgever aan Størvatt de kosten verschuldigd welke Størvatt aan derden verschuldigd wordt, waaronder 15% voor incassokosten, vermeerderd met de b.t.w. met een minimum van 50,00. d. Verrekening door de opdrachtgever met de vordering op Størvatt is niet toegestaan. Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD a. Alle door Størvatt geleverde zaken blijven eigendom van Størvatt totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Størvatt gesloten overeenkomst is nagekomen. b. Door Størvatt geleverde zaken, die ingevolge artikel 7.a. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, worden verhuurd, aan derden in (bezitloos) pand worden gegeven of op andere wijze worden bezwaard. c. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrecht van Størvatt veilig te stellen. d. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken van Størvatt dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Størvatt daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. e. De opdrachtgever is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken van Størvatt te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en polis van deze verzekering op eerste verzoek van Størvatt ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Størvatt gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens Størvatt bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. f. Voor het geval Størvatt zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Størvatt en door Størvatt aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Størvatt zich bevinden en die zaken terug te nemen. Artikel 8. GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAMES a. De door Størvatt geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Op dit artikel zijn garantiebepalingen van toepassing zoals deze bij Størvatt kunnen worden opgevraagd. b. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig en oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag/opstelling of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden (diens Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 3 van 5

4 kopers), wanneer de opdrachtgever of derden aan de geleverde zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever heeft evenmin aanspraak op garantie indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Størvatt geen invloed op kan uitoefenen. c. De opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken onmiddellijk op het moment dat de geleverde zaken hem ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, dan wel voldoen aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Størvatt te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in elk geval binnen veertien dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Størvatt te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Størvatt in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Størvatt in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. d. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken. e. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. f. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereageerd, dan zal Størvatt de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na retourontvangst, dan wel indien retournering niet mogelijk is, binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de opdrachtgever, vervangen of zorg dragen voor herstel van het gebrek dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Størvatt te retourneren en de eigendom daarover aan Størvatt te verschaffen, tenzij Størvatt anders aangeeft. g. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan (waaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van Størvatt gevallen) voor rekening van de opdrachtgever. h. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID a. Indien Størvatt aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. b. Størvatt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Størvatt is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. c. Indien Størvatt aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Størvatt beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. d. De aansprakelijkheid van Størvatt is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval. Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 4 van 5

5 e. Størvatt is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. f. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade - de eventuele redelijke kosten gemaakt om een gebrekkige prestatie van Størvatt aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover de gebrekkige prestatie aan Størvatt toegerekend kunnen worden - redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade g. Størvatt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. h. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Størvatt of zijn leidinggevende ondergeschikten. Artikel 10. VRIJWARING a. De opdrachtgever vrijwaart Størvatt voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Størvatt toerekenbaar is. b. Indien Størvatt uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Størvatt zowel buiten als in recht bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Størvatt, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Størvatt en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever. Artikel 11. INTELLECTUELE EIGENDOM Størvatt behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Størvatt heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Artikel 12. Dit artikel is speciaal van toepassing op de overeenkomsten tot stand gekomen via I. De overeenkomst 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Størvatt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Størvatt daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 5 van 5

6 II. 3. Størvatt kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Størvatt op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Størvatt gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 4. Størvatt zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van Størvatt waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; e. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. Herroepingsrecht Bij producten: 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Størvatt mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Størvatt mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 3. Indien Størvatt de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af drie maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 4. Indien Størvatt de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 6 van 5

7 III. IV. bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Størvatt hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. Artikel 13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN a. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Størvatt partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland plaatsvindt of indien de bij de overeenkomst betrokken opdrachtgever in het buitenland woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. b. De rechter in de vestigingsplaats van Størvatt is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Størvatt het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. c. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling te beslechten. Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 7 van 5

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pennock & Postema en Klant waarop Pennock & Postema deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING ALGEMENE VOORWAARDEN m.b.t. zakelijke klanten, niet consumenten artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Agri Solar BV, hierna te

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Plasti Protection, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rootjes Management en Advies, hierna te noemen: Gebruiker, en een op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen

Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen De zelfstandig ondernemer J.S. Man in t Veld, handelend onder de handelsnaam: Rijnmond Ontruimingen, gevestigd te Schiedam, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen.comheroes en een Opdrachtgever waarop.comheroes deze voorwaarden van

Nadere informatie

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Kustlicht Design en zijn directie.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Kustlicht Design en zijn directie. Kustlicht Design ARTIKEL 1 ALGEMEEN Algemene Voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kustlicht Design en een Opdrachtgever waarop Kustlicht

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Delft: 55357881 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: voor levering van diensten en producten

Inschrijfnummer K.v.K. te Delft: 55357881 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: voor levering van diensten en producten Algemene voorwaarden van: Profs Computers. Straat van malakka 2622 KM Delft Inschrijfnummer K.v.K. te Delft: 55357881 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: voor levering van diensten en producten 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi

ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi KOOZi - Postadres: Weltevreden 24 E 3731 AL De Bilt T: +31 (0) 30 662 46 73 E: info@koozi.nl W: www.koozi.nl Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NETSOLID.

ALGEMENE VOORWAARDEN NETSOLID. ALGEMENE VOORWAARDEN NETSOLID. artikel 1. Algemeen 1. Onder "wederpartij" of opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met NetSolid een overeenkomst heeft afgesloten,

Nadere informatie

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Administratiekantoor

Nadere informatie

@ ZZPstudio 1/14 1 november 2011

@ ZZPstudio 1/14 1 november 2011 @ 1/14 Algemene Voorwaarden / ZZPhost / ZZPcms / ZZPfacts Inleiding De Overeenkomst kan bestaan uit een Raamovereenkomst en de daarin genoemde bijlagen, of losse overeenkomsten. Alle in deze overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Offertes en aanbiedingen. Algemene voorwaarden SilverQ

Algemene Voorwaarden. Offertes en aanbiedingen. Algemene voorwaarden SilverQ Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden SilverQ 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SilverQ, en een Wederpartij waarop SilverQ deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging VE Vastgoed Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VE Projects, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever

Nadere informatie