Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 1 van 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 1 van 5"

Transcriptie

1 ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Artikel 1. DEFINITIES a. Algemene voorwaarden: De Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Størvatt B.V., ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer b. Størvatt: de besloten vennootschap Storvatt B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Moergestel aan het Stokeind 2a c. Opdrachtgever: degene(n) die Størvatt opdracht geeft/geven tot het vervaardigen en leveren van zaken, het verrichten van een dienst, dit alles in de ruimste zin des woords d. Consument: degene(n) die via een internetbestelling heeft gedaan tot het leveren van producten. Artikel 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van Størvatt, handelende onder welke naam dan ook. Verwijst de opdrachtgever bij opdracht naar zijn algemene voorwaarden, dan moeten deze geacht worden door Størvatt uitdrukkelijk van de hand te zijn gewezen. Artikel 3. AANBIEDING/ORDERBEVESTIGING a. Størvatt zal zijn aanbieding gedurende 30 dagen gestand doen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden Størvatt eerst na ontvangst van de door of namens de opdrachtgever ondertekende orderbevestiging. b. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. c. Størvatt kan niet aan zijn aanbieding gehouden worden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. d. Tenzij anders overeengekomen, is de in de aanbieding opgegeven prijs een vast bedrag. De prijsopgave wordt gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen. Bij wijziging van prijzen van grondstoffen, hulpstoffen en andere voor de uitvoering van een opdracht benodigde materialen, is Størvatt gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. De opdrachtgever heeft binnen 6 dagen nadat Størvatt de prijsverhoging aan opdrachtgever heeft aangekondigd, het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover nog niet uitgevoerd. De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever is bij ontbinding verplicht het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te aanvaarden tegen vergoeding van een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs. Artikel 4. LEVERING a. Levering geschiedt af het bedrijf van Størvatt. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering dan wel nalatig is de eventueel overeengekomen aanbetaling te voldoen, is Størvatt gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 1 van 5

2 b. De termijn van levering zal bij de aanbieding of opdrachtbevestiging worden vastgelegd. Onder levering wordt tevens verstaan het verrichten van een dienst. Overschrijding van de termijn heeft niet tot gevolg dat Størvatt automatisch jegens de opdrachtgever in verzuim verkeert. Verzuim keert eerst in indien de opdrachtgever aan Størvatt (bij aangetekend schrijven) een redelijke termijn heeft aangezegd waarbinnen Størvatt zijn verplichtingen alsnog dient na te komen. Ook ingeval geen leveringstermijn is vastgelegd, dient de opdrachtgever Størvatt bij aangetekend schrijven een redelijke termijn aan te zeggen waarbinnen Størvatt zijn verplichtingen alsnog dient na te komen. c. Ingeval van overmacht heeft Størvatt het recht, zonder in verzuim te geraken, de leveringstermijn op te schorten. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: - defecten aan machinerieën of andere wijze uitvallen van machinerieën, door welke oorzaak dan ook; - werkstakingen, faillissement, surséance van betaling, ziektes bij c.q. van derden van wie Størvatt afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst; - te late leveranties, ongeacht de reden, door zijn leveranciers of transporteurs; - overstromingen, stormen en andere weersomstandigheden die uitvoering van de opdracht belemmeren; d. Størvatt heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. e. Størvatt is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Artikel 5. OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST a. Størvatt is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen c.q. toekomstige leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. - na het sluiten van de overeenkomst Størvatt ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen. - de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. b. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Størvatt onmiddellijk opeisbaar. c. Indien Størvatt tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten. d. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Størvatt gerechtigd schadevergoeding van de opdrachtgever te verlangen. e. Ingeval van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de opdrachtgever of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Størvatt vrij de overeenkomst terstond en met onmiddellijk ingang op te zeggen dan wel de order te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding. f. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde en gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele afvoeren afleveringskosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 2 van 5

3 Artikel 6. BETALING a. Betaling dient te geschieden zoals partijen bij aanbieding c.q. orderbevestiging zijn overeengekomen. Indien partijen geen termijn zijn overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. b. Ingeval betaling niet binnen de hiervoor gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Størvatt gerechtigd vanaf de vijftiende dag een rente van 1% per maand in rekening te brengen. c. Bij het ter incasso uit handen geven van de openstaande vordering als gevolg van niettijdige betaling door de opdrachtgever, is de opdrachtgever aan Størvatt de kosten verschuldigd welke Størvatt aan derden verschuldigd wordt, waaronder 15% voor incassokosten, vermeerderd met de b.t.w. met een minimum van 50,00. d. Verrekening door de opdrachtgever met de vordering op Størvatt is niet toegestaan. Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD a. Alle door Størvatt geleverde zaken blijven eigendom van Størvatt totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Størvatt gesloten overeenkomst is nagekomen. b. Door Størvatt geleverde zaken, die ingevolge artikel 7.a. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, worden verhuurd, aan derden in (bezitloos) pand worden gegeven of op andere wijze worden bezwaard. c. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrecht van Størvatt veilig te stellen. d. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken van Størvatt dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Størvatt daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. e. De opdrachtgever is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken van Størvatt te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en polis van deze verzekering op eerste verzoek van Størvatt ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Størvatt gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens Størvatt bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. f. Voor het geval Størvatt zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Størvatt en door Størvatt aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Størvatt zich bevinden en die zaken terug te nemen. Artikel 8. GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAMES a. De door Størvatt geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Op dit artikel zijn garantiebepalingen van toepassing zoals deze bij Størvatt kunnen worden opgevraagd. b. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig en oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag/opstelling of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden (diens Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 3 van 5

4 kopers), wanneer de opdrachtgever of derden aan de geleverde zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever heeft evenmin aanspraak op garantie indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Størvatt geen invloed op kan uitoefenen. c. De opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken onmiddellijk op het moment dat de geleverde zaken hem ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, dan wel voldoen aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Størvatt te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in elk geval binnen veertien dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Størvatt te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Størvatt in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Størvatt in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. d. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken. e. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. f. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereageerd, dan zal Størvatt de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na retourontvangst, dan wel indien retournering niet mogelijk is, binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de opdrachtgever, vervangen of zorg dragen voor herstel van het gebrek dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Størvatt te retourneren en de eigendom daarover aan Størvatt te verschaffen, tenzij Størvatt anders aangeeft. g. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan (waaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van Størvatt gevallen) voor rekening van de opdrachtgever. h. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID a. Indien Størvatt aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. b. Størvatt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Størvatt is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. c. Indien Størvatt aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Størvatt beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. d. De aansprakelijkheid van Størvatt is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval. Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 4 van 5

5 e. Størvatt is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. f. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade - de eventuele redelijke kosten gemaakt om een gebrekkige prestatie van Størvatt aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover de gebrekkige prestatie aan Størvatt toegerekend kunnen worden - redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade g. Størvatt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. h. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Størvatt of zijn leidinggevende ondergeschikten. Artikel 10. VRIJWARING a. De opdrachtgever vrijwaart Størvatt voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Størvatt toerekenbaar is. b. Indien Størvatt uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Størvatt zowel buiten als in recht bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Størvatt, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Størvatt en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever. Artikel 11. INTELLECTUELE EIGENDOM Størvatt behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Størvatt heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Artikel 12. Dit artikel is speciaal van toepassing op de overeenkomsten tot stand gekomen via I. De overeenkomst 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Størvatt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Størvatt daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 5 van 5

6 II. 3. Størvatt kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Størvatt op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Størvatt gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 4. Størvatt zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van Størvatt waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; e. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. Herroepingsrecht Bij producten: 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Størvatt mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Størvatt mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 3. Indien Størvatt de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af drie maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 4. Indien Størvatt de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 6 van 5

7 III. IV. bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Størvatt hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. Artikel 13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN a. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Størvatt partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland plaatsvindt of indien de bij de overeenkomst betrokken opdrachtgever in het buitenland woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. b. De rechter in de vestigingsplaats van Størvatt is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Størvatt het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. c. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling te beslechten. Algemene voorwaarden Størvatt 1 januari 2015 Pagina 7 van 5

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gerrit computers. 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant.

Algemene Voorwaarden Gerrit computers. 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant. Algemene Voorwaarden Gerrit computers Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant. 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Brandstof Organic Juices (hierna Brandstof) vermeld onder het kvk nummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Apple Hulp Thuis

Algemene voorwaarden Apple Hulp Thuis Algemene voorwaarden Apple Hulp Thuis Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Apple Hulp Thuis en een wederpartij. Tenzij beide partijen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemeen. Offertes en aanbiedingen. Risico overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging; onderzoek

Algemene Voorwaarden. Algemeen. Offertes en aanbiedingen. Risico overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging; onderzoek Algemene Voorwaarden Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Carca Logistics, en een opdrachtgever waarop Carca Logistics deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AA-Kantoor

Algemene voorwaarden AA-Kantoor artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AA-Kantoor, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

De Boekenfluisteraar 2011 Algemene Voorwaarden

De Boekenfluisteraar 2011 Algemene Voorwaarden artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Boekenfluisteraar en een Opdrachtgever waarop De Boekenfluisteraar deze voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bedach V.O.F. zakelijke markt

Algemene voorwaarden Bedach V.O.F. zakelijke markt Algemene voorwaarden Bedach V.O.F. zakelijke markt Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bedach V.O.F. (hierna te noemen: Bedach

Nadere informatie

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Drs. Beate Hering E beate.hering@succesinduitsland.nl I www.succesinduitsland.nl M 06 44 69 00 37 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rootjes Management en Advies, hierna te noemen: Gebruiker, en een op

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AlbumScans.nl, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van invloedopgedrag.nl Ruud van Breda Toegepaste Gedragswetenschappen

Algemene Voorwaarden van invloedopgedrag.nl Ruud van Breda Toegepaste Gedragswetenschappen Algemene Voorwaarden van invloedopgedrag.nl Gedragswetenschappen Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gedragswetenschappen en

Nadere informatie

GALERIE ORANJERIE. Lijnbaansgracht 307. 1071 RN Amsterdam +31 (0) 644899231. www.galerieoranjerie.nl. boogaardhugo@gmail.com. KVK nummer.

GALERIE ORANJERIE. Lijnbaansgracht 307. 1071 RN Amsterdam +31 (0) 644899231. www.galerieoranjerie.nl. boogaardhugo@gmail.com. KVK nummer. GALERIE ORANJERIE Lijnbaansgracht 307 1071 RN Amsterdam +31 (0) 644899231 www.galerieoranjerie.nl boogaardhugo@gmail.com KVK nummer 59568666 BTW nummer NL116435768B02 IBAN nummer NL80 INGB 0006 1339 27

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Algemene Voorwaarden Fair Play Fabrics Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen

Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Olthof-kuststofkozijnen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING 7. Indien De Wereldboom niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Wereldboom in enigerlei mate het recht

Nadere informatie

Beeld, tekst & webdesign: compleet!

Beeld, tekst & webdesign: compleet! Heemskerk Multimedia Beeld, tekst & webdesign: compleet! Algemene Voorwaarden Heemskerk Multimedia KvK-nummer: 60415703 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

Nadere informatie

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pennock & Postema en Klant waarop Pennock & Postema deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

/ Algemene Voorwaarden / Benjamins Opleiding en Advies

/ Algemene Voorwaarden / Benjamins Opleiding en Advies / Algemene Voorwaarden / Benjamins Opleiding en Advies /Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Benjamins Opleiding en Advies, hierna

Nadere informatie

PHYTO HEALTH PHARMA BV - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

PHYTO HEALTH PHARMA BV - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Phyto Health Pharma BV, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker

Nadere informatie

Junostraat 6, 2516 BR Den Haag, Tel: 070-3310883, www.24people.nl, KvK 57593280

Junostraat 6, 2516 BR Den Haag, Tel: 070-3310883, www.24people.nl, KvK 57593280 Algemene Voorwaarden van 24PEOPLE Holding B.V., gevestigd in Den Haag. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 24PEOPLE, hierna te

Nadere informatie

Datum 12-3-2015 pagina 1 van 5 Algemene voorwaarden

Datum 12-3-2015 pagina 1 van 5 Algemene voorwaarden Datum 12-3-2015 pagina 1 van 5 Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering aan niet-consumenten

Algemene voorwaarden voor levering aan niet-consumenten Algemene voorwaarden voor levering aan niet-consumenten Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VDM B.V., hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SITE42 WEBDESIGN

ALGEMENE VOORWAARDEN SITE42 WEBDESIGN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SITE42 WEBDESIGN, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN V.O.F. DuraCert

ALGEMENE VOORWAARDEN V.O.F. DuraCert artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen V.O.F. DuraCert en een Opdrachtgever waarop V.O.F. DuraCert deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen het CCV, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

autoglasgereedschap.nl

autoglasgereedschap.nl Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen autoglasgereedschap.nl, en een Wederpartij waarop autoglasgereedschap.nl deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LABRE KOERIERS

ALGEMENE VOORWAARDEN LABRE KOERIERS artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Labre Koeriers en een opdrachtgever waarop Labre Koeriers deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening van Inside Network Interior Projects, Vlaardingen

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening van Inside Network Interior Projects, Vlaardingen Algemene voorwaarden voor Dienstverlening van Inside Network Interior Projects, Vlaardingen Algemene voorwaarden van Inside Network Interior Projects., gevestigd te Vlaardingen, Jean Monnetring 26 3137

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop 1. Definities en Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: Voorwaarde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie. Algemene voorwaarden TribeVibe 2012 B2B artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen TribeVibe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden wecreateweb 1 juli 2015

Algemene voorwaarden wecreateweb 1 juli 2015 Artikel 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen wecreateweb, en een Wederpartij waarop wecreateweb deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen School voor Gebiedsgericht Werken, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Basis voor deze voorwaarden vormen de Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de Kamer van Koophandel. 1.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Basis voor deze voorwaarden vormen de Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de Kamer van Koophandel. 1. Maart 2017 Algemene voorwaarden dienstverlening Basis voor deze voorwaarden vormen de Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. ALGEMEEN 1) Deze voorwaarden

Nadere informatie

Voorbeeld: algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden Vera Helpt

Voorbeeld: algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden Vera Helpt Voorbeeld: algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen en jij als Opdrachtgever,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Studio dinsdag, hierna te noemen: Gebruiker, en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tech2Max B.V.

Algemene voorwaarden Tech2Max B.V. Pagina 1 van 6 artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Tech2Max B.V., en een Opdrachtgever c.q. afnemer voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN. 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de. 2. Is voor de voltooiing van bepaalde

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN. 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de. 2. Is voor de voltooiing van bepaalde artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Govers Automaterialen hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

INTERLIGHT ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. De overeenkomst tussen Interlight en de. 2. Is voor de voltooiing van bepaalde

INTERLIGHT ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. De overeenkomst tussen Interlight en de. 2. Is voor de voltooiing van bepaalde artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Interlight, hierna te noemen: Interlight, en een Wederpartij waarop Interlight deze voorwaarden

Nadere informatie

SINN-IN Interieurontwerp en -styling

SINN-IN Interieurontwerp en -styling SINN-IN Interieurontwerp en -styling ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SINN-IN Interieurontwerp & Styling,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIRANDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN MIRANDUM artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mirandum, hierna te noemen: Mirandum, en een Wederpartij waarop Mirandum deze voorwaarden

Nadere informatie

Zeepziederij aan het IJ:

Zeepziederij aan het IJ: Algemene voorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Definities Algemeen Offertes en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ROLLZ INTERNATIONAL BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ROLLZ INTERNATIONAL BV ALGEMENE VOORWAARDEN ROLLZ INTERNATIONAL BV artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rollz International, hierna te noemen: Rollz,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Loyaal

Algemene voorwaarden Loyaal Algemene voorwaarden Loyaal Versie januari 2017 artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Loyaal en een Opdrachtgever waarop Loyaal

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMCO AUTOMATISERING B.V

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMCO AUTOMATISERING B.V artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Timco Automatisering B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWOON DAISY

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWOON DAISY ALGEMENE VOORWAARDEN GEWOON DAISY artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gewoon Daisy en een Opdrachtgever waarop Gewoon Daisy

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ICTvoorjou, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden SPRNKL Creative Company KvK Enschede:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden SPRNKL Creative Company KvK Enschede: Algemene Voorwaarden SPRNKL Creative Company KvK Enschede: 51574608 Artikel 1. Definities 1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan, diegene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard, in dezen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versluis Interimwerk

Algemene Voorwaarden Versluis Interimwerk Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer

Nadere informatie

artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Van Loon confectie, en Opdrachtgever waarop Van Loon confectie deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LENTEKRACHT

ALGEMENE VOORWAARDEN LENTEKRACHT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Lentekracht, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gewoonzo vof

Algemene voorwaarden gewoonzo vof artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gewoonzo vof en een Opdrachtgever waarop gewoonzo deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Werksaam, hierna te noemen: "Gebruiker", en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Energielabelburo.nl, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderblom Webdesign, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden leveringen. Cathodic Protection Supplies BV

Algemene voorwaarden leveringen. Cathodic Protection Supplies BV Algemene voorwaarden leveringen Dit betreft de algemene voorwaarden voor levering van materialen, producten en diensten van CPS zoals deze geldig zijn vanaf 1 mei 2013 (versie 1305) - artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Full Frame, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer, hierna te noemen: Maike Gerritsen, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen M&F Marketing handelend onder Eenzakelijkewebsite.nl, hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Marketing Enzym Opdrachtnemer: Marketing Enzym, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene voorwaarden Marketing Enzym Opdrachtnemer: Marketing Enzym, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer Artikel 1. Definities 1.1. Opdrachtnemer: Marketing Enzym, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 59530111. 1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl)

ALGEMENE VOORWAARDEN Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl) ALGEMENE VOORWAARDEN Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl) Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte tussen Renate s Amsterdam (renatesamsterdam.nl), en een Wederpartij

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden OOKS HOSPITALITY & LEISURE Algemene Leveringsvoorwaarden OOKs Hospitality & Leisure 25-10-2011 KVK Nummer 53746791 Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mister Ed Training en Advies,

Algemene Voorwaarden Mister Ed Training en Advies, Algemene Voorwaarden Mister Ed Training en Advies, 13-7- 2016 Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mister Ed Training en Advies,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Algemeen

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Algemeen Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Jakke Communicatie en Webdesign hierna te noemen: Gebruiker, en een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Maatschap voor ontwikkeling van hotelzorg en zorghotels Noordeinde 61 KvK BR Zevenhuizen BTW

Algemene Voorwaarden. Maatschap voor ontwikkeling van hotelzorg en zorghotels Noordeinde 61 KvK BR Zevenhuizen BTW Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHEERNET Augustus 2014 KvK

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHEERNET Augustus 2014 KvK artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BeheerNet, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DREAMTENTS

ALGEMENE VOORWAARDEN DREAMTENTS ALGEMENE VOORWAARDEN DREAMTENTS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Dreamtents en een Wederpartij, hierna te noemen: gebruiker,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUDIOBIZZ BENELUX B.V. 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de. 2. Is voor de voltooiing van bepaalde

ALGEMENE VOORWAARDEN AUDIOBIZZ BENELUX B.V. 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de. 2. Is voor de voltooiing van bepaalde artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AudioBizz Benelux B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker

Nadere informatie

Artikel 3 Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 3 Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ICSE Coöperatief U.A. hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Essiej s Webdesign

Algemene Voorwaarden Essiej s Webdesign Algemene Voorwaarden Essiej s Webdesign Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Essiej s Webdesign, hierna te noemen: Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vonn Pierre

Algemene Voorwaarden Vonn Pierre Algemene Voorwaarden Vonn Pierre Versie 20 april 2016 artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Vonn Pierre, hierna te noemen: Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET- CONSUMENTEN ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET- CONSUMENTEN ALGEMEEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Notive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FreeLensing, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Hein Vlieger Consultancy per 26-02-2008

Algemene voorwaarden van Hein Vlieger Consultancy per 26-02-2008 Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Hein Vlieger Consultancy en een Opdrachtgever waarop Hein Vlieger Consultancy deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 KONSTRUKTIV

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 KONSTRUKTIV ALGEMENE VOORWAARDEN 1 KONSTRUKTIV ARTIKEL 1 ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Konstruktiv V.O.F., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

Lid 1.3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Crossmedia Club B.V. en zijn directie.

Lid 1.3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Crossmedia Club B.V. en zijn directie. artikel 1. Algemeen Lid 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Crossmedia Club B.V. en een Wederpartij waarop Crossmedia Club B.V. deze voorwaarden

Nadere informatie

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HT-C Communicatie en Marketing, hierna te noemen: HT-C, en haar opdrachtgever, voor zover van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN KIEMKRACHT BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN KIEMKRACHT BV artikel 1. Algemeen 1. Onder KiemKracht wordt verstaan: de besloten vennootschap KiemKracht B.V., gevestigd en kantoorhoudende te,industrieweg 12 5091 BG Middelbeers, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mijn Bedrijf Zichtbaar Online, onderdeel van Zichtbaar Online, KvK 33269790, gevestigd te Amsterdam

Algemene Voorwaarden Mijn Bedrijf Zichtbaar Online, onderdeel van Zichtbaar Online, KvK 33269790, gevestigd te Amsterdam Algemene Voorwaarden Mijn Bedrijf Zichtbaar Online, onderdeel van Zichtbaar Online, KvK 33269790, gevestigd te Amsterdam Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN HEIJNE IMPORT B.V. MERCURIUSWEG 14, 9482 WL TYNAARLO K.v.K nr.:

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN HEIJNE IMPORT B.V. MERCURIUSWEG 14, 9482 WL TYNAARLO K.v.K nr.: ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN HEIJNE IMPORT B.V. MERCURIUSWEG 14, 9482 WL TYNAARLO K.v.K nr.: 040032597 Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding,

Nadere informatie

Artikel 3 Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

Artikel 3 Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met Fiets Freak, hierna te noemen: Fiets Freak en een Afnemer waarop Fiets Freak deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,

Nadere informatie

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Soopl, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden KroonMarketing versie 1.2

Algemene Voorwaarden KroonMarketing versie 1.2 Algemene Voorwaarden KroonMarketing versie 1.2 artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen KroonMarketing en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden dienstverlening WERK 27 BV

Algemene voorwaarden dienstverlening WERK 27 BV Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WERK 27 BV, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Inhoudsopgave: Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 3 Overmacht Artikel 4 Betaling en incassokosten Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Frans Kok Management & Advies

Algemene Voorwaarden Frans Kok Management & Advies Algemene Voorwaarden Frans Kok Management & Advies Artikel 1 Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere gedane aanbieding en offerte door Frans Kok Management & Advies (hierna: Opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie