GrondTaal Vertaalbureau

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GrondTaal Vertaalbureau"

Transcriptie

1 Meest recente herziening 4/2/2012 GrondTaal Vertaalbureau Algemene Artikel voorwaarden Vertaalbureau GrondTaal Deze 1 Algemeen GrondTaal voorwaarden algemene voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst die Vertaalbureau schriftelijk met een Opdrachtgever sluit. Eventuele wijzigingen of aanvullingen op deze algemene of zijn slechts geldig indien deze tussen Opdrachtnemer Opdrachtgever uitdrukkelijk Degene zijn overeengekomen. Hieronder worden ook verstaan overeenkomsten die per genoemd anderszins digitaal tot stand zijn gekomen. Opdrachtnemer'. die de met Opdrachtgever. Vertaalbureau GrondTaal Vertaalbureau een overeenkomst GrondTaal wordt tot leveren hierna aangaat, aangeduid wordt als verder 'de Artikel Vertaalbureau 2 Kwaliteit met GrondTaal zal zich inspannen tot het leveren van goed werk in overeenstemming Artikel de geldende professionele normen Zelfstandigheid werkzaamheden verrichten, Opdrachtnemer is vrij binnen de gegeven planning en richtlijnen de overeengekomen naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de Opdrachtgever te 3.2 zelf haar werktijden vast te stellen en haar werkzaamheden naar eigen goeddunken in zelfstandigheid delen. naast Opdrachtnemer verklaart de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren in de afloop Opdrachtgever van BTW/VAT: Adres: een overeenkomst. van haar Heukestraat voor beroep NL B01 6, derden of bedrijf KB werkzaamheden Het is Opdrachtnemer zonder beperking toegestaan om Zutphen, KvK: NL Tel: IBAN: te verrichten. NL88 INGB Dit BIC: geldt zowel tijdens als na INGBNL2A 1

2 Meest Artikel recente 4 Geheimhouding herziening 4/2/2012 van vertrouwelijk Opdrachtnemer zal zorgvuldig omgaan met die de Opdrachtgever die zij in het kader na de opdracht zijn heeft verplicht gekregen. zij zich T.a.v. tot geheimhouding. die gegevens Deze waarvan geheimhouding zij weet of strekt kan aannemen zich ook dat uit tot ze Artikel de beëindiging van de opdracht Offerte en gesprekskosten overeengekomen 5.2 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders Opdrachtnemer en gelden voor 14 dagen. 5.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Opdrachtgever uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren. 5.4 Een offerte, uitgebracht door de Opdrachtnemer, geldt alleen voor een specifieke of en mag door deze Opdrachtgever niet aan derden ter beschikking worden gesteld. gebracht, andere Voor werkbesprekingen, externe locatie worden anders door dan Opdrachtnemer een oriënterend gesprekskosten gesprek, op locatie en reiskosten van Opdrachtgever in rekening Artikel tenzij per geval anders overeengekomen Opdracht en opdrachtbevestiging opdrachtbevestiging 6.2 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke wordt Bij duidelijk zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever. het verstrekken van de opdracht wordt deze kort omschreven. In de opdrachtbevestiging aangegeven: De aanvangsdatum van de opdracht, de opdracht, De Het vorm omvang gebruiksdoel van van de het publicatie, van werk, de bijdrage of dienst, Voor Wie Binnen de BTW/VAT: Adres: wiens welke bijdrage Heukestraat NL rekening termijn of dienst B01 6, 7201 het KB werk goedkeuring goedkeurt, en Zutphen, KvK: wordt NL uitgevoerd, wordt verleend, Tel: IBAN: NL88 INGB BIC: INGBNL2A 2

3 Meest Daarnaast recente herziening 4/2/2012 Wie tekeningsbevoegd is. staan wijze uiterste waarop de aanlevertermijn, afspraken: de tekst of dienst wordt aangeleverd, Tevens De tijd voor herziening van de definitieve tekst of dienst en ondersteuning. Het worden honorarium. eventuele bijkomende werkzaamheden kort vermeld zoals administratieve Artikel Bijdragen 7 Reclames en klachten geacht na of diensten die op grond van een opdracht door Opdrachtnemer zijn geleverd worden acceptatietermijn te zijn geaccepteerd als niet binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen uitzending voltooiing van opdracht, tegenbericht is ontvangen. Bij actuele bijdragen geldt als uiterste dagen waarvoor de de eerstvolgende bijdrage bestemd sluitingstijd is. Eventuele klachten het betreffende dient Opdrachtgever medium, de editie binnen of 8 Artikel na ontvangst van geleverde diensten in te dienen schriftelijk te motiveren. Bij 8 Eenmalige herziening Opdrachtgever. oorspronkelijke levering is eenmaal een eenvoudige herziening in de prijs inbegrepen na overleg met vooraf opdracht Een ingrijpende niet inbegrepen herziening, en meerdere worden apart herzieningen in rekening of gebracht wijzigingen tenzij hierover van de Artikel andere afspraken zijn gemaakt Intellectueel eigendom tijde hierop Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer te allen gebracht alle rechten op door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, en/of de Opdrachtgever. betrekking hebbende informatie en kennis, zelfs wanneer daarvoor kosten rekening zijn 9.2 of na de levering nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtnemer De in het BTW/VAT: Adres: noch vorige Heukestraat NL geheel lid B01 6, 7201 noch genoemde KB gedeeltelijk zaken Zutphen, KvK: NL worden mogen Tel: IBAN: gekopieerd, zonder schriftelijke toestemming van NL88 INGB BIC: anders dan voor INGBNL2A intern gebruik 3

4 bekend Meest recente herziening 4/2/2012 anders bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden 9.3 gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld derden. Opdrachtgever dan voor het vrijwaart doel, waarvoor Opdrachtnemer ze door Opdrachtnemer voor inbreuken verstrekt op intellectuele zijn. eigendomsrechten van Artikel Auteursrechten uitsluitend aanvullende Opdrachtnemer geeft bij levering van door haar geschreven teksten en andere werken 10.2 toestemming voor overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een overeengekomen overeenkomst gesloten worden. zonder Bij inbreuk komt Opdrachtnemer een vergoeding toe van ten minste drie maal het 10.3 honorarium. Onder 'gebruik dat niet is overeengekomen' wordt hergebruik uitvoering toestemming verstaan, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage. Opdrachtnemer Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de 10.4 overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen door Opdrachtnemer worden aanvaard. bijdrage Bij ingrijpende wijziging van de geleverde bijdrage die niet de goedkeuring van de verrichte verbieden. werk. krijgt, In kan dat geval Opdrachtnemer is de Opdrachtgever op grond van verplicht de Auteurswet tot het betalen het gebruik van het van tot haar dan Artikel Wanneer 11 Wijziging van de opdracht is meerwerk een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging in omvang gewijzigd wordt, door er sprake bij van de een Opdrachtgever aanvullende opdracht. rekening De te Opdrachtnemer brengen. Van is meerwerk in dat geval is ook gerechtigd sprake eventueel indien de Artikel Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid Annulering, opschorting en ontbinding voor Opdrachtgever de overeengekomen kan een BTW/VAT: Adres: Heukestraat NL B01 6, aanvangsdatum schriftelijk vastgelegde 7201 KB Zutphen, KvK: van NL Tel: IBAN: opdracht. opdrachtovereenkomst annuleren tot 8 dagen NL88 Bij INGB annulering BIC: door INGBNL2A de Opdrachtgever 4

5 schadevergoeding Meest recente herziening 4/2/2012 uren binnen 8 dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum, heeft Opdrachtnemer recht op 12.2 tot maximaal 50% van de overeengekomen opdrachtprijs of 50% van het aantal gewijzigd, waarop overeengekomen opdracht was gebaseerd. teksten Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de Opdrachtgever opdracht wordt een uitgesteld of ingetrokken, dan is Opdrachtnemer niet verplicht verdere diensten of 12.3 te leveren. Opdrachtnemer heeft wel recht op betaling voor reeds verrichte arbeid op invloedsfeer schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. zijn Indien als gevolg gewijzigde omstandigheden bij de Opdrachtnemer welke buiten haar het liggen of waarvan zij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon omstandigheden (zoals brand, inbraak, plotselinge langdurige arbeidsongeschiktheid), heeft de Opdrachtnemer blijvend recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten, indien zij door deze nagekomen. tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na komen. Indien de nakoming de onmogelijk wordt kan overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is verrichte Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van ten gevolge van inspannen ontbinding geleden schade. De Opdrachtnemer behoudt wel recht op betaling voor reeds 12.4 arbeid. Opdrachtnemer zal zich in dat geval bovendien in overleg met Opdrachtgever Opdrachtnemer de nog te verrichten werkzaamheden over te dragen aan derden. betaling Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting aan de met is gesloten overeenkomst voldoet, evenals in geval van faillissement, surseance van (verdere) of onder curatele stelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, gerechtigd Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de onverlet uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Opdrachtnemer is dit geval voorts van onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen. Een en ander laat hiervoor de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder het recht op vergoeding Indien de door de ontbinding geleden schade. Opdrachtnemer is in het geval van een ontbinding als verhindert, genoemd Opdrachtgever nimmer ook gehouden na ingebrekestelling tot enige vergoeding een behoorlijke van schade nakoming aan Opdrachtgever. door Opdrachtnemer Artikel heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden Vrijwaring en aansprakelijkheid en diensten. De Opdrachtgever Hij heeft als aanvaardt inhoudelijke aansprakelijkheid deskundige de plicht die voortvloeit de geleverde uit de diensten geleverde en teksten bijdragen te BTW/VAT: Adres: Heukestraat NL B01 6, 7201 KB Zutphen, KvK: NL Tel: IBAN: NL88 INGB BIC: INGBNL2A 5

6 voortvloeit. Meest recente herziening 4/2/ controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit huidige opzet, Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de 13.3 of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van rechtstreekse grove schuld of ernstige nalatigheid van kant van Opdrachtnemer. met Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het Opdrachtnemer en uitsluitende gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, de volgende dien verstande verzekerd dat is, voor dan vergoeding wel redelijkerwijs alleen verzekerd in aanmerking had behoren komt die te zijn. schade Daarbij waartegen moeten dergelijke, beperkingen acht worden genomen: schuld Niet voor door vergoeding welke oorzaak in aanmerking ook ontstaan. komt Voor bedrijfsschade, schade veroorzaakt verlies door van opzet inkomsten of grove en van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. Opdrachtgever De door Opdrachtnemer te betalen te prijs vergoeden gering is schade in verhouding zal gematigd tot de worden, omvang indien van de door overgaat, geleden schade. hoogste Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering De aansprakelijkheid tweemaal zal aansprakelijkheid de is aanneemsom. in alle gevallen van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal te allen het tijde bedrag beperkt dat worden de assuradeur tot ten Artikel van Opdrachtnemer in voorkomende gevallen verstrekt Betaling geschieden Opdrachtnemer Tenzij anders is overeengekomen zal betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer bruto binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de 14.2 gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen. Deze bedragen 2% van het hele factuurbedrag met een minimum van 5,00. ingebrekestelling Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het om factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd, zonder dat daarvoor een nadere 14.3 nodig is. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het Opdrachtnemer vrij Opdrachtgever zonder Wanneer nadere BTW/VAT: Adres: aan betaling ingebrekestelling Heukestraat NL Opdrachtnemer niet binnen B01 6, 7201 KB alle derden Zutphen, KvK: buitengerechtelijke te overeengekomen belasten met incassomaatregelen NL Tel: IBAN: NL88 incassokosten termijn heeft plaatsgevonden is INGB BIC: verschuldigd. INGBNL2A 6

7 kosten Meest Indien recente Opdrachtnemer herziening 4/2/2012 Opdrachtgever. die zij in verband in een met gerechtelijke deze procedure procedure heeft in het moeten gelijk maken wordt gesteld, voor rekening komen alle van Artikel Het Nederlandse 15 Geschillen schikking van Vertaalbureau te bereiken. recht GrondTaal Als is van dit of niet toepassing. haar tot gemachtigde een bevredigende Bij geschillen de aangewezen oplossing zal eerst leidt, geschillenrechter. getracht is de worden een in het minnelijke gebied Zutphen, april 2012 BTW/VAT: Adres: Heukestraat NL B01 6, 7201 KB Zutphen, KvK: NL Tel: IBAN: NL88 INGB BIC: INGBNL2A 7

Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching

Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching 1 Algemeen 1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: Pluk Training & Coaching die deze voorwaarden hanteert en die lid is van FNV

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Tekstbureau Trigger Tekst KvK 527 56 033. www.triggertekst.nl. info@triggertekst.nl +31 (0) 6 218 46 877

ALGEMENE VOORWAARDEN. Tekstbureau Trigger Tekst KvK 527 56 033. www.triggertekst.nl. info@triggertekst.nl +31 (0) 6 218 46 877 ALGEMENE VOORWAARDEN Tekstbureau Trigger Tekst KvK 527 56 033 www.triggertekst.nl info@triggertekst.nl +31 (0) 6 218 46 877 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie november 2013 Artikel 1: Definities 1.1 Tekst- en vertaalbureau BHK200 : de eenmanszaak van O.S. Aarsman, KvK-nummer:

Algemene voorwaarden Versie november 2013 Artikel 1: Definities 1.1 Tekst- en vertaalbureau BHK200 : de eenmanszaak van O.S. Aarsman, KvK-nummer: 1 Algemene voorwaarden Versie november 2013 Artikel 1: Definities 1.1 Tekst- en vertaalbureau BHK200 : de eenmanszaak van O.S. Aarsman, KvK-nummer: 58270124. 1.2 "Opdrachtgever": iedere (rechts)persoon

Nadere informatie

de wederpartij van opdrachtnemer

de wederpartij van opdrachtnemer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex Advieshuis gevestigd:

De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex Advieshuis gevestigd: Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Flex Advieshuis. Artikel 1. Definities De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Artikel - 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: EPA Intermediair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en

ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tot levering van diensten en producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van: SMC Consultancy BV Van Voordenpark 6k 5301 KP Zaltbommel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

Nadere informatie

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1.

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1. Algemene voorwaarden 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden verstaan onder: 1.1. MCC Consultancy: MCC Consultancy, gevestigd te Amersfoort, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Brouwer Consultancy & Interim Management bv Snip 87 9728 XR GRONINGEN Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 01150501 hierna te noemen: BCIM BV Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. I.F. Only Events:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V.

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden van http://www.investonline.nl (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a)

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: OneLine Business Intelligence Andersteinweg 2 3953 BA Maarsbergen hierna te noemen: OneLine Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden Miranda Mol Business Intelligence Algemene Voorwaarden Delftsestraatweg 18 2641 NB Pijnacker 06 34 34 57 44 Mirandamol313@gmail.com www.mmbi.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. BudgetVertalingOnline

Algemene voorwaarden. BudgetVertalingOnline Algemene voorwaarden BudgetVertalingOnline Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. Energiestraat 5b 1411 AN NAARDEN KvK nummer: 34320641 hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker

Nadere informatie

BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN

BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1, Definities In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: BeSlim, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland,

Nadere informatie