Jaarverslag 1993 SO. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Hoofdafdeling Sociaal Economische en Stedebouwkundige Ontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 1993 SO. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Hoofdafdeling Sociaal Economische en Stedebouwkundige Ontwikkeling"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Flevoland Hoofdafdeling Sociaal Economische en Stedebouwkundige Ontwikkeling Jaarverslag 1993 SO

2 i van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Flevoland Jaarverslag 1993 Hoofdafdeling Sociaal Economische en Stedebouwkundige Ontwikkeling Rijkswaterstaat dreclio. i 5ted bibilot»- POSlt) e -' 8200 AP Lelystad S1L

3

4 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Bijzondere gebeurtenissen in De organisatie van SO 9 3. Projectmanagement SRV-taken 11 - Inleiding - Werkzaamheden centrumgebied Zeewolde - Industrie-vestigingen - Recreatieve voorzieningen - Diversen 4. Bedrijfsbureau 17 - Personele aspecten - Werkzaamheden 5. Afdeling Onderzoek en Stedebouwkundig Ontwerp 23 - Algemeen - Onderzoek - Stedebouw - Milieu - Overig 6. Afdeling Domeinen Afdeling Agrarische Vestigingen en Domeinbeheer 37 - Gerealiseerde agrarische uitgiften tot en met Bijzonder domeinbeheer stedelijk gebied - Landbouwgronden in Zuidelijk Flevoland - Fruitteeltgronden in Zuidelijk Flevoland - Nog beschikbaar voor uitgifte - Bedrijfsbeeindiging 8. Afdeling Projectuitvoering en -beheer 43 - Algemeen - Utiliteitsbouw - Agrarische bedrijfsbebouwing - Technische installaties/openbare verlichting/ Nutsvoorzieningen - Civieltechnische infrastructuur - Civieltechnische inrichting - Beheer en onderhoud 9. Diversen 55 - werkbezoeken - evenementen BIJLAGEN: 1. Organigram Uitgegeven agrarische bedrijven in Zuidelijk Flevoland In 1993 gereed gekomen Bouwkundige- en Civieltechnische Werken 63

5 Ill nr min. jmrtfiiittt**''

6 Voorwoord Het is mij een genoegen u hierbij het jaarverslag 1993 van de hoofdafdeling Sociaal-Economische en Stedebouwkundige Ontwikkeling (SO) van de Directie Flevoland van Rijkswaterstaat aan te bieden. Het jaarverslag geeft een impressie van o.a. de werkzaamheden en overige activiteiten die zijn verricht op het bouwkundige en civieltechnische vlak; een indruk van de gronduitgiften in de agrarische, stedelijke, industriele en recreatieve sector en van het gevoerde domeinbeheer over staatseigendommen. Tevens geeft het een indruk van het onderzoek en de stedebouwkundige ontwikkeling alsmede een aantal verwante zaken in de gemeenten Almere en Zeewolde en in mindere mate in het Lauwersmeergebied en in de Delta. Voor SO was 1993 een bijzonder jaar. De werkzaamheden in het kader van de met de gemeenten Almere en Zeewolde gesloten bestuursovereenkomsten zijn voor de periode tot 1997 in overleg met betrokken Gemeenten nader bepaald en vastgelegd zodat een planmatige aanpak tot 1997 mogelijk wordt. De inzet van de medewerkers van SO was wederom groot. Het werken in een sterk veranderende organisatie - ja zelfs een afbouw naar 0 in kan uitsluitend succesvol plaatsvinden als er sprake is van een grote onderlinge bereidheid tot samenwerken en het besef dat het Zuiderzeeproject op een optimale wijze dient te worden beeindigd. Ondanks de afbouw is er nog steeds sprake van een behoorlijke vitaliteit en daadkracht bij SO. Enkele cijfers: Met een circa 10% aandeel in het ambtelijk personeelsbestand heeft SO circa eenderde (/ 63,0 min) van de investeringen voor zijn rekening genomen en circa tweederde (/ 82,0 min) van de totale DFL-inkomsten vergaard. Voorts heeft SO ook dit jaar eenderde van alle inkomende en uitgaande geregistreerde post voor zijn rekening genomen. Het secretariaat van de hoofdafdeling leverde wederom een belangrijke bijdrage in de continu'i'teit van de bedrijfsvoering. Ook dit jaar werd ondersteuning verleend bij de heroverwegingsvraagstukken, zodat alert kon worden gereageerd op de ontwikkelingen. Het jaar 1993 stond ook in het teken van de verlenging van het besluit "Voortzetting Uitvoering Heroverweging van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders", waarbij o.a. het flankerend beleid voor het voormalige RUP-personeel is verlengd tot en met 1 januari Dit Besluit stelt de SO-organisatie en het SO-personeel in de gelegenheid de taken op een adequate wijze v66r 1 januari 1997 af te ronden. De hierna te noemen inspanningen waren echter niet door een hoofdafdeling te realiseren. Met erkentelijkheid memoreer ik de samenwerking met de vele afdelingen binnen de Directie Flevoland van Rijkswaterstaat, met de ambtelijke diensten van de gemeenten Almere en Zeewolde en met de bij het Zuiderzeeproject betrokken Ministeries. Lelystad, maart 1994 mr. H.A. Kramer Hoofd SO

7 Ondertekening privatiseringsovereenkomst Jacht- en Wildbeheer in de Lauwerszee. Volleybalteam SO A-gebied toernooi.

8 1. Bijzondere gebeurtenissen in 1993 Twee afdelingen verlieten per 1 januari 1993 de SO-organisatie. De Stichting Woningbouw Zeewolde (SWZ) werd op deze datum verzelfstandigd en gaat een florissante toekomst tegemoet. De afdeling Stedelijke en Recreatieve Vestigingen (SRV) is conform de planning op dezelfde datum opgeheven. De nazorg voor de grondaanbiedingen in het stedelijk gebied en de voorgenomen vestigingen in het landelijk gebied werden voortgezet door het Projectmanagement SRV-taken. In het verslagjaar werd met de Directie der Domeinen een basis-afspraak gemaakt over de overgang van medewerkers, belast met de uitoefening van het bijzonder domeinbeheer, o.a. van de afdelingen Agrarische Vestigingen en Domeinbeheer en de afdeling Domeinen. De renovatie van het Smedinghuis vordert gestaag en heeft vooral voor SO veel voeten in de aarde gehad. Met name het Bedrijfsbureau en de afdeling Projectuitvoering en -beheer leverden een aanzienlijke bijdrage aan het renovatieproces. De deelname van de afdeling Onderzoek en Stedebouwkundig Ontwerp aan het 15e internationale congres van de European Society for Rural Sociology in Wageningen, alsmede de daarmee samenhangende excursie, was een succes. Terzake van het Landmeetkundig werk werd op 30 juni 1993 een convenant getekend tussen DFL en B&S/GRONTMIJ GEOGROEP B.V. m.b.t. de levering van landmeetkundige ondersteuning gedurende de periode 1 juli 1993 t/m 31 december Opmerkelijke gebeurtenissen voor SO in 1993 waren voorts de privatisering van het Jacht- en Wildbeheer in de Lauwerszee, de SRVreunie, de eigendomsoverdracht van het Lelycentre, de toekenning van een koninklijke onderscheiding aan het voormalige hoofd Agrarische Vestigingen en Domeinbeheer, ir. S.L. Duursma, de opening van het jongerencentrum te Zeewolde door de Minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw J.R.H. Maij-Weggen, het A-gebied volleybaltoernooi en de werkconferentie over de toekomst van SO.

9 Staf-Secretariaat en Projectmanagement SRV-taken. V.l.n.r.: A. de Keijzer (Plv. Projectmanager SRV-taken), Mevr. T.J. Boerke (Secretariaat), Mevr. C.J. van Honk-Koers (Secretariaat), Mr. H.A. Kramer (Hoofd van de Hoofdafdeling SO), Drs. F.J. van der Scheer (Projectmanager SRV-taken).

10 2. De organisatie van SO Onderstaand organigram geeft de hoofdstructuur weer; als bijlage 1 is een meer gedetailleerd overzicht opgenomen. Secretariaat Bedrijfsbureau Projectmanagement SRV-Taken Onderzoek en Stedebouwkundig ontwerp T Agrarische Vestigingen en Domeinbeheer 1 Projectuitvoering en -beheer Personeelsbestand Het personeelsbestand is in 1993 weer verder afgenomen. Dit houdt verband met de geleidelijke afronding van taken van de Projecthoofdafdelingen. De afname verloopt in grote lijnen volgens de in 1988 opgestelde plannen. In het onderstaande overzicht is de omvang van de afdelingen van SO aangegeven. eind 1992 eind 1993 Staf en Secretariaat Bedrijfsbureau Projectmanagement SRV-taken Onderzoek en Stedebouwkundig Ontwerp Stedelijke en Recreatieve Vestigingen Domeinen Agrarische Vestigingen en Domeinbeheer Projectuitvoering en -beheer Stichting Woningbouw Zeewolde Totaal 3 medew. 3 medew. 7 medew. 5 medew. 2 medew. 11 medew. 10 medew. 6 medew. 10 medew. 10 medew. 6 medew. 6 medew. 18 medew. 17 medew. 5 medew. 66 medew. 53 medew. De oorzaken van de mutaties waren de volgende: - natuurlijk verloop(saldo) - Privatiseringen/overdrachten - vertrek wegens herplaatsing of 55+ regeling - vertrek wegens VUT-regeling of pensioen Totaal: 5 medew. 5 medew. 2 medew. 1 medew. 13 medew.

11 Kerkplein Zeewolde. 10

12 3. Projectmanagement SRV-taken Inleiding Het Projectmanagement SRV-taken begon op 1 januari 1993 haar taak om de in het voorgaande verslagjaar opgestarte projecten van de voormalige afdeling Stedelijke en Recreatieve Vestigingen te begeleiden tot de daadwerkelijke vestigingsfase. Zoals in het jaarverslag van 1992 gememoreerd, beeindigde laatstgenoemde afdeling officieel op 31 december 1992 haar werkzaamheden. Om een geruisloze overgang van de lopende aangegane verplichtingen te doen plaatsvinden, kreeg het Projectmanagement SRV-taken de opdracht de bedrijven, die een grondaanbieding hadden geaccepteerd, de begeleiding te geven die noodzakelijk was om tot een goed eindresultaat te komen. Oud-hoofd Stedelijke en Recreatieve Vestigingen, de heer drs. F.J. van der Scheer, trad op als hoofd van Projectmanagement SRV-taken, terwijl de heer A. de Keijzer, oud-medewerker van Stedelijke en Recreatieve Vestigingen, als zijn plaatsvervanger werd aangewezen. De heer H.J. Kubes, die voorheen eveneens deel uitmaakte van de afdeling Stedelijke en Recreatieve Vestigingen, was tot zijn uitdiensttreding op 1 oktober 1993, gedetacheerd bij de afdeling Bedrijfsvestigingen van de gemeente Almere. Werkzaamheden centrumgebied Zeewolde In het centrumgebied van Zeewolde konden voor een aantal detailhandelszaken de werkzaamheden worden opgestart. Zo werd in de Kerkstraat een perceel grond uitgegeven voor de bouw van een viertal winkels door een projectontwikkelaar. Boven de winkels komen woningen. Eveneens in de Kerkstraat kon de start worden gegeven voor de bouw van een winkelpand voor de reeds in Zeewolde gevestigde schoenhersteller. Na overleg werd overeenstemming bereikt over een lokatie naast de gevestigde slager. In de Raadhuisstraat kon gelukkig weer een tweetal bouwlokaties worden uitgegeven. Het betrof hier de vestiging van een damesmodezaak en de bouw van een pand voor de reeds elders gevestigde fotograaf. Aan het einde van het jaar werd eindelijk begonnen met de bouw van de definitieve boekwinkel van de firma Boom in Zeewolde. Deze vestiging kreeg een bouwlokatie aan het Kerkplein. Met de realisering van dit pand is het Kerkplein geheel gesloten, zodat er voor het winkelende publiek van Zeewolde een gezellig dorpsplein gaat ontstaan. Wat de verdere invulling van de centrumvoorzieningen betreft werden de nodige inspanningen gedaan om een HEMA-vestiging naar Zeewolde te halen. Hoewel niet meer geheel tot de taak van de Directie Flevoland behorend, waren de contacten uit het verleden van dien aard, dat de inzet gerechtvaardigd was. Voor de nabije toekomst wordt het niet ondenkbaar geacht dat, indien de gemeente Zeewolde hier eveneens positief op reageert, de Zeewoldenaar zijn eigen HEMA krijgt. Langs de boulevard werd in 1993 een nieuw horecabedrijf geopend. Het betrof hier een ijssalon annex petit restaurant. Het bijzondere bij deze vestiging was dat gebruik werd gemaakt van een van de -niet meer in de bedrijfsopzet passende- sanitaire gebouwen van de jachthaven Wolderwijd. Door reorganisatie van de jachthaven was dit gebouw niet meer nodig in het kader van het watersportgebeuren. 11

13 Hier komt makerij Van Das^elaar O o, AANNtMINGSMU OLDE RIKKERTBV De invulling van het centrum van Zeewolde. Links de winkel van Schoenmakerij Van Dasselaar in de Kerkstraat in aanbouw; rechts het nieuwe pand van fotograaf Rene Tuinte in de Raadhuisstraat. 12

14 Gezicht op het Kerkplein te Zeewolde. Rechts in aanbouw het pand van J. A. Boon & Zoon. Ussalon "Fraiche" aan de boulevard te Zeewolde. 15

15 Het gebouw werd uiteraard geheel vernieuwd. Voorzien van een riant terras kan het geheel gezien worden als een verrijking voor de horeca in Zeewolde. Langs de Gelderseweg kwam een project gereed van projectontwikkelaar Amstelland. Het project bestaat uit de bouw van een aantal woningen en kantoorruimte. Doorkijkje in Zeewolde. Voor de verdere aankleding van het buitendijks gebied vonden er contacten plaats met diverse projectontwikkelaars. Genoemd kunnen worden Wilma Vastgoed, Amstelland en Mabon. De voorbereiding voor deze projecten werd ter hand genomen. Afronding zal de komende jaren plaatsvinden. De planvorming voor de vestiging van de tweede banketbakker in Zeewolde kreeg ook haar beslag. Aan het eind van de verslagperiode kon de bouwvergunning worden aangevraagd. Het plan behelst een winkelpand met een tweetal appartementen. 14

16 Industrie-vestigingen Op het industrieterrein Trekkersveld konden de resterende werkzaamheden inzake de bedrijfsvestigingen bijna worden afgerond. De kleine bedrijventerreinen Schepenveld en Gildenveld vroegen de nodige aandacht bij de afhandeling van de lopende projecten. De vestiging van een tegelzetbedrijf en een handelsondememing werd in gang gezet. Het bedrijfsverzamelgebouw 'De Kiel' te Zeewolde, waarvoor het Projectmanagement SRV-taken de verhuur coordineert, kende in het begin van het jaar een stroom van mutaties. Dat de gekozen formule een succes was, bleek uit het feit dat het gebouw het gehele jaar door volledig verhuurd was. Recreatieve voorzieningen De recreatieve vestigingen in het buitengebied van Flevoland vroegen veel aandacht. Het terrein van RCN werd verkocht terwijl onderhandelingen werden gevoerd over de uitbreiding van de golfbaan te Zeewolde. Informele gesprekken vonden plaats met gegadigden voor de realisering van een tweedewoningencomplex langs de Bosruiterweg. Eveneens vonden inspanningen plaats voor het kampeerterrein aan deze weg. Met de Marina Muiderzand vond veelvuldig overleg plaats over de verdere uitbreiding van het complex. Diverse zaken konden worden afgerond terwijl voor de toekomst ambitieuze plannen op tafel liggen. Diversen In het kader van de voorlichtingsactiviteiten werd medewerking verleend aan een gemeentelijk informatie-centrum voor de gemeente Zeewolde. Op de hoek van de Knardijk/Zeewolderdijk werd door de gemeente een gebouw gerealiseerd waarin de Directie Flevoland participeerde bij de totstandkoming van de informatiepanelen. Voor de gemeente Zeewolde werd een algemene promotiefolder samengesteld. De inspanningen om te komen tot een voorlichtingsfilm voor de gemeente Zeewolde vroegen de nodige tijd en aandacht. Door het Projectmanagement SRV-taken werden ook een aantal niet afdelingsgebonden zaken behartigd. In dit kader kunnen worden genoemd het voeren van het secretariaat van de Consensuscommissie Renovatie Smedinghuis, de vertegenwoordiging in de Redactiecommissie Cultuurwijzer namens de gehele hoofdafdeling en het verlenen van medewerking bij het tot standkomen van het Distributie-Planologisch Onderzoek ten behoeve van de gemeente Zeewolde. 15

17 Bedrijfsbureau. V.l.n.r.: H. Roelofs, G. ter Morsche, Mevr. A. Veldema-van Aarsen, W.J. v.d. Belt en Ing. W.A. Versprille. 16

18 4. Bedrijfsbureau Personele aspecten Voor de medewerkers van het Bedrijfsbureau was 1993 een tamelijk hectisch jaar! Er werd weer -en niet te vergeefs- een sterk beroep gedaan op hun inzet, flexibiliteit en loyaliteit. In grote lijnen is het daardoor gelukt de vele taken, zowel geplande als onverwachte, tot tevredenheid uit te voeren. In 1993 verlieten twee medewerkers de organisatie. Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd moest de heer O.K. Kater per 1 mei zijn functie neerleggen. De afdeling prijst zich gelukkig dat het mogelijk is gebleken dat hij op part-time basis nog een deel van zijn werkzaamheden bleef vervullen. Begin September nam SO afscheid van Lips Nijborg. Hij was sinds vele jaren coordinator van de informatievoorziening binnen SO en als zodanig medewerker van het Bedrijfsbureau. Zijn afscheid kwam ca. 1 jaar eerder dan in het personeelsplaatsenplan stond aangegeven. Door een gelukkige samenloop van omstandigheden en een positieve inzet van alle betrokkenen, niet in het minst van Lips Nijborg zelf, bleek het mogelijk om hem binnen RWS te herplaatsen nadat hij met goed gevolg een bijscholingscursus had gevolgd. Het gevolg was echter ook dat een aantal taken door anderen moest worden overgenomen. Binnen het Bedrijfsbureau was hierdoor zeker sprake van enige overbelasting, wat tot prioriteitsstelling noopte. Per ultimo 1993 waren bij het Bedrijfsbureau tewerkgesteld: Annie Veldema, Wim van den Belt, Gerrit ter Morsche, Henk Roelofs en Wim Versprille. Daarnaast werd, zoals vermeld, regelmatig een beroep gedaan op de heer O.K. Kater, terwijl Corry van Honk, secretaresse hoofd SO, veelvuldig bij het werk van het Bedrijfsbureau was betrokken. Ook in 1993 was het hoofd van het Bedrijfsbureau weer belast met de coordinatie van de uitvoering van de Heroverweging RIJP, daarbij secretarieel ondersteund door Corry van Honk. Werkzaamheden De werkzaamheden van het Bedrijfsbureau lagen in 1993 op het gebied van - planning van werken en financiele middelen - beheer van budgetten - bewaken van de bestuursovereenkomsten met Zeewolde en Almere - onderhouden van de administratieve organisatie - het verzorgen van uitbesteding aan adviesbureaus - het regelmatig adviseren van CXPB. Daarnaast verrichtte het Bedrijfsbureau nog een aantal meer algemene werkzaamheden op het gebied van beleidsondersteuning, personeelszorg, organisatie, secretariaat en coordinatie van automatiseringszaken voor de hoofdafdeling. In 1993 werd het planningsprogramma voor landmeetkundige werkzaamheden operationeel. Via het programma Superproject werd hiermee een deel van het meet- en tekenwerk t.b.v. de woningbouw Almere zichtbaar gemaakt evenals de hiervoor benodigde capaciteit. In het kader van het directiebeleid om grote projecten apart te kunnen volgen, werd de planning van een in Almere-Stad te realiseren openbaar-vervoerbaan gepresenteerd. 17

19 Bestuursovereenkomst Almere. 18

20 in afrondingsfase. 19

21 De resultaten van de financiele planning waren in 1993 wat betreft het onderdeel "Sociaal Economische Ontwikkeling" bevredigend; de middelen waren ruim voldoende om de noodzakelijke werkzaamheden tijdig te kunnen uitvoeren. In de ontvangsten-sector bleek wederom dat het onmogelijk is deze te plannen. Voor vaste posten als pachten, huren etc. lukt dit prima, maar de ontvangsten uit incidentele verkopen onttrekken zich aan het planningsregime. De invloed van de markt, van de economische omstandigheden, zowel in de agrarische als in de stedelijke sector en het aankoopbeleid van de gemeenten laten zich slecht regisseren. In 1993 gingen de ontvangsten ver uit boven de in het Werkplan opgenomen ramingen. De realisering van de uitgaven op het onderdeel "Bouwkundige Werken" verliep voor wat betreft het project Almere moeizaam. Hier wreekte zich de sterke afhankelijkheid van de telkenmale te optimistisch blijkende projectplanning van de gemeente. Door een structurele ondercapaciteit in enkele sectoren bij de gemeente kon een groot aantal werken niet tijdig in uitvoering komen, waardoor ook de financiele planning in het gedrang kwam. Mede debet hieraan was ook de medio november ingevallen vorstperiode, hetgeen tot een productieverlies leidde van ca. 5%. Nauw verwant aan het bovenvermelde is het budgetbeheer. Het Bedrijfsbureau beheerde ten behoeve van de budgethouder, Hoofd SO, in 1993 de artikelonderdelen "Bouwkundige Werken" en " Sociaal-Economische Ontwikkeling". De toegewezen middelen op beliepen incl. enkele aanvullingen / 73,0 min. In overeenstemming met de negatieve ontwikkelingen van het werkenpakket door opgetreden vertragingen bij het project Almere en bij de renovatie van het Smedinghuis werd een bedrag van / 9,8 min ter reservering teruggegeven aan de Hoofddirectie. De niet gerealiseerde middelen voor het project Almere komen in volgende jaren wel weer beschikbaar voor de uitvoering van de bestuursovereenkomst met gemeente Almere. De uiteindelijke realisatie op het artikelonderdeel beliep / 63,2 min. De middelen op artikelonderdeel beliepen / 15,6 min; de uitgaven bedroegen / 14,2 min. De onderbesteding ontstond omdat voor domeinbeheer en landmeetkundig werk minder middelen nodig waren dan waarop was gerekend. Het budgetbeheer stond in 1993 sterk onder invloed van het operationeel worden van het FAIS-systeem (V&W breed Financieel Administrate Informatie Systeem) en van een verder doorgevoerde functiescheiding tussen de financiele administratie (CXPB) en het Bedrijfsbureau. Achteraf kon worden geconcludeerd dat FAIS zeker veel waardevolle elementen bezit, waardoor het meer dan voorheen op diverse niveaus gemakkelijker was inzicht te verkrijgen in de financiele gegevens en waardoor tijdig bijsturen mogelijk was. Voor het jaar 1993 gold echter -en zeker voor de beheerders- dat, door de vele kinderziekten, de vele mutaties en ook wel door onbekendheid, veel extra werk moest worden verricht en soms ook wel dubbel werk wegens gebleken onbetrouwbaarheid van de FAIS-gegevens. In 1994 zal moeten blijken of de positieve aspecten van FAIS zullen prevaleren. Ook werd in 1993 veel aandacht gegeven aan de bewaking van de uitvoering van de met de gemeenten Almere en Zeewolde gesloten bestuursovereenkomsten. Het handhaven van een evenwicht tussen wederzijdse rechten en plichten en de financiele consequenties daarvan vroeg een intensieve 20

22 begeleiding. In goed overleg tussen de afdelingen Domeinen (grondeigenaar), Projectuitvoering en -beheer (uitvoering van werken) en het Bedrijfsbureau (coordinatie, bewaking, financiele afwikkeling) werd bereikt dat onze rechtsopvolgers i.e. de Gemeenten datgene krijgen waar ze recht op hebben binnen de gestelde kaders, w.o. de financiele mogelijkheden. In 1993 kwam een eind aan de gronduitgiften door SO t.b.v. stedelijke vestigingen in de kernen. Daarmee is nu exact bekend welke werken nog door SO moeten worden gerealiseerd. Het totale volume aan budgettaire verplichtingen van DFL (SO) t.b.v. de Gemeenten beloopt na 1993 nog ca. / 67,0 min; in 1993 werd voor een bedrag van rond / 42,0 min aan werken uitgevoerd. In 1993 werd een nieuwe mandateringsregeling binnen RWS van kracht, waarbij de grensbedragen werden herzien. Ook de regelgeving m.b.t. contracten werd ingrijpend veranderd. Een en ander veroorzaakte binnen SO veel extra werk, wat zijn weerslag had op de activiteiten van de betreffende medewerker van het Bedrijfsbureau op A.O.-gebied. Nauw verbonden aan het hierboven besproken budgetbeheer en de administratieve organisatie was de in 1993 doorgevoerde functiescheiding op het gebied van comptabele verantwoordelijkheden. Dit leidde er toe dat een aantal administratieve werkzaamheden is verschoven van de controller-organisatie naar het Bedrijfsbureau. In overleg met de controller kon een ruime overgangsperiode worden verkregen, zodat de medewerkers van het Bedrijfsbureau de tijd kregen om -naast de overige nieuwigheden bij het Bedrijfsbureau- ook hierop in te spelen. Op het gebied van uitbestedingen aan adviesbureaus was in 1993 sprake van een stabiele situatie. Er kwamen nagenoeg geen nieuwe bureaus bij en met de in voorgaande jaren via uitbestedingsovereenkomsten aangegane relaties werd op de betrouwbaar gebleken voet voortgegaan. Met GEOGROEP (Grontmij) werd aansluitend aan de verstreken werkgarantie een aanvullend convenant voor de duur van 27? jaar gesloten. De totale omzet aan honoraria voor de adviesbureaus beliep in 1993 ca. / 16,0 min. Dit komt overeen met een inzet van ca. 100 manjaar. In het4e kwartaal van 1993 heeft een uitgebreide inventarisatie plaatsgevonden van de binnen SO in gebruik zijnde automatiserings hard- en software. Na analyse heeft dit geleid tot een onderhouds- en vervangingsplan op basis waarvan gedurende de komende 3 jaren een optimale inzet kan worden bereikt. Tot de meer routinematige werkzaamheden binnen het Bedrijfsbureau behoren de coordinatie en bewaking van het opleidingsplan en van de voor de taakuitvoering gereden prive-kilometers. Voor beide aspecten geldt dat SO zonder noemenswaardige problemen tot een optimale besteding is gekomen. In 1993 werd vanuit het Bedrijfsbureau secretariele ondersteuning gegeven aan een 2-tal werkconferenties van het directieteam. De in 1993 geleverde inzet van de medewerkers mag de dienstleiding het vertrouwen geven dat ook in de komende moeilijke laatste jaren van SO het Bedrijfsbureau voor zijn taak staat. 21

23 Onderzoek en Stedebouwkundig Ontwerp. V.l.n.r.: Drs. P. Davelaar, Mevr. E. Lenz-Riemersma, Ir. C. van der Wal, Drs. E. ter Haar, Mevr. J.C.M. van Haperen-Smulders, Drs. H.J. van Haperen, A. Knot, Mevr. Ir. C. van der Houwen en M.G.J. Jacobs. Op de foto ontbreekt Dr. Ir. J. Nicolai. 22

24 5. Onderzoek en stedebouwkundig ontwerp Algemeen Ir. J.J. Harkema (verkeerskundige en vele jaren als werknemersvertegenwoordiger actief in de Dienstcommissie en andere organen) verliet de dienst, vooruitlopend op de VUT-periode. Het jaar 1993 onderscheidde zich ongunstig door relatief veel ziekteverlof. Door enkele medewerkers werd actief deelgenomen aan het 15e internationale congres van de European Society for Rural Sociology (papers en excursie-verzorging). Tevens werd door drs. E. ter Haar een congres bezocht over "Vemieuwing in toerisme". Door ir. C. van der Wal werd een bijdrage geleverd aan het congres van de International New Town Association en dr. Ir. J. Nicolai bezocht het congres van de International Federation for Housing and Planning en verzorgde eveneens een paper. Door meerdere medewerkers werd inbreng geleverd in interne- en/of externe werkgroepen. (Zeewolde, SIAF, CCOR, Praamweg etc.) Onderzoek Ten behoeve van de gemeente Zeewolde werden enkele onderzoeken begeleid en afgerond. 1. Het Volkshuisvestingsplan is in 1993 klaar gekomen na breed overleg binnen de gemeente. 2. Het Distributie Planologisch Onderzoek kwam in het najaar gereed. 3. Het onderzoek naar een aantal Welzijnsvoorzieningen is voltooid. 4. In februari kwam het onderzoek naar de "Omvang en regulering van de horeca in Zeewolde" beschikbaar. De uitvoering van deze onderzoeken werd in opdracht van Directie Flevoland verzorgd door respectievelijk: Companen (1), Instituut Midden- en Kleinbedrijf Nederland (2 en 4) en de Stichting voor Ruimtelijk Onderzoek en Marketing (3). Publikatie van het eerder verrichte onderzoek naar de recreatief-toeristische bedrijvigheid in het Usselmeergebied vond plaats (Flevobericht 346, drs. E. ter Haar). Het evaluerend onderzoek naar de flexibiliteit van de landbouwstructuur op het nieuwe land kwam gereed (mevr. drs. B.S. Elbersen/Stogo) en werd besproken met de rentmeesters en de Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in Flevoland. Op basis hiervan werd ook een paper gepresenteerd op het 15e internationale E.S.R.S.-congres. Mede met het oog op de economisch minder aantrekkelijke ontwikkeling in de akkerbouw werd door mevr. ir. C van der Houwen een studie verricht naarde "Economische modellering van akkerbouwbedrijven in Zuidelijk Flevoland in relatie tot milieu en EG-beleid" (Flevobericht 347). Ten behoeve van het pilot project Hoorn werd fase 3 afgerond door Grondmechanica Delft, waarmee de gidsprojecten zijn geselecteerd, die kunnen dienen om schade aan gebouwen te bepalen, die het gevolg kunnen zijn van vermindering van de stijghoogte van het diepe grondwater ten gevolge van de uitvoering van grote waterstaatkundige werken. De herprogrammering van het Demografisch Model werd vrijwel voltooid; alleen het testen moet nog plaats vinden (drs. H.J. van Haperen). Een actualisering van de vraag naar- en de ervaring met de huisvesting van ouderen in Zeewolde werd middels veldwerk van een HTS-stagiair (B. Meijerink) uitgevoerd (Werkdocument Soo). 23

25 Een start werd gemaakt met evaluerende onderzoeken naar de stedebouwkundige ontwikkeling van de kernen in de IJsselmeerpolders (ir. C. van der Wal) en naar de koopkrachtbinding op het nieuwe land in sociaal-geografisch perspectief (drs. P. Davelaar). Adviezen op het gebied van openluchtrecreatie werden gegeven ten behoeve van de ROM-IJmeer-planvoorbereiding (drs. E. ter Haar). Voorbereidingen werden getroffen voor een onderzoek naar het vaargedrag (in brede zin) op het Markermeer (drs. E. ter Haar). Bijdragen werden voorbereid voor een publikatie over de inrichting van Zuidelijk Flevoland (landbouw, recreatie, bewoning en verzorging). In het kader van de bestuursovereenkomst met de gemeente Zeewolde werd een begin gemaakt met de opzet van een bedrijfsinformatiesysteem ten behoeve van een efficiente afwikkeling van vragen, bestuursinformatie, acquisitie enz. (de heer en mevr. Van Haperen). Een (laatste) Statistisch Overzicht Zeewolde 1992 (dec.) werd verzorgd door de afdeling (mevr. Van Haperen en mevr. Lenz). Diverse activiteiten werden ontplooid ten behoeve van het Genootschap Flevo (drs. E. ter Haar). Stedebouw Op basis van een uitleen-overeenkomst werden diverse adviserende werkzaamheden verricht voor de gemeente Zeewolde (ir. C. van der Wal). Er werden bijdragen geleverd voor het MIP-NOP-project, ten behoeve van het Beeld-Kwaliteit Plan voor de Noordoostpolder en aan de Monumenten Selectie Procedure (ir. C. van der Wal). De tekenkamer leverde produktie ten behoeve van presentatie, gronduitgifte en publikaties van afdelingsmedewerkers. Het merendeel van het nog resterende tekeningen-archief werd aan de gemeente Zeewolde overgedragen. Een rapport dat richtlijnen voor de ontwikkeling van de structuur van bebouwde gebieden ontwikkelt, zodat zo'n gebied een bijdrage kan leveren aan de verwerkelijking van het verkeer- en vervoerbeleid, werd geschikt gemaakt voor publikatie. De richtlijnen zijn onder andere gelegd naast de plannen voor en de feitelijke situatie in Lelystad, Almere en Zeewolde (dr. ir. J. Nicolai). Ten behoeve van het congres "Cities for tomorrow" van de International Federation for Housing and Planning werd een paper aangeboden dat voor verschillende landen het thema verstedelijking benadert vanuit een efficiente inzet van de infrastructuur voor verkeer en vervoer. Voor het oostelijk deel van Zuidelijk Flevoland zijn, ten behoeve van een boek over de inrichting van dat gebied, het kader, de beleidsontwikkeling en de planvorming met betrekking tot de wegen, de vaarwegen en de buisleidingen beschreven; bovendien werden de plannen en het resultaat geevalueerd (dr. ir. J. Niciolai). 24

immers is vwr het personeel de belangrijkste vwmaaxde vwr de

immers is vwr het personeel de belangrijkste vwmaaxde vwr de 'i A I.- platform-dienstcommissie rijplzzw Visie en van de Platform D i m s s i e. De platform-dienstccamnissie sp& er haar Wering vwr uit dat het 'gem is de cude RLJP- en ZZW-taken te bundelen in een

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Di recto raat- G e ne raal Rij ks wate rstaat

Di recto raat- G e ne raal Rij ks wate rstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat Di recto raat- G e ne raal Rij ks wate rstaat Directie Oost-Nederland Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

-DDUYHUVODJ Publicatie RLG 98/1

-DDUYHUVODJ Publicatie RLG 98/1 Publicatie RLG 98/1 De Raad voor het Landelijk Gebied is per 1 januari 1997 ingesteld bij wet, als één van de brede adviesraden van het nieuwe adviesstelsel. De adviestaak van de raad luidt: " Met het

Nadere informatie

werkdocument -- ----,- rijkswaterstaat private financiering van publieke werken; enkele nederlandse ervaringen door j. nicolai directie flevoland

werkdocument -- ----,- rijkswaterstaat private financiering van publieke werken; enkele nederlandse ervaringen door j. nicolai directie flevoland rn~nlsterle van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat directie flevoland -- ----,- werkdocument private financiering van publieke werken; enkele nederlandse ervaringen door j. nicolai ministerie van verkeer

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport Ri ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport rijkswaterstaat biblioth9ek

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar 2013 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 3 2 VERKLARINGEN 5 2.1. Verklaring van het bestuur 5 2.2. Verklaring van de Raad

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

Bestuursrapportage-1/2003 2

Bestuursrapportage-1/2003 2 ,QKRXGVRSJDYH%HVWXXUVUDSSRUWDJH«««««««««3DJ +22)'678.,1/(,',1* +22)'678.5$33257$*(23%(/(,'67$$.1,9($8,QOHLGLQJ D%HVWXXUVHQPDQDJHPHQWVWDI%06 E(HQKHLG&RQFHUQ&RPPXQLFDWLH(&& F6WDWHQJULIILH G&RQFHUQVWDI H3URYLQFLDOH6HUYLFHGLHQVW36'

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Mensenrechten, Emancipatie, Goed Bestuur en Humanitaire Hulp Onderzoek naar financiële en beheersorganisatie bij het Netherlands Instutute for Multiparty Democracy

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

KADERNOTA GRONDBELEID ALMERE

KADERNOTA GRONDBELEID ALMERE 08111721A.GGA HP/IH Versie 2 maart 2009 KADERNOTA GRONDBELEID ALMERE College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Almere Almere, maart 2009 1 Colofoon: Deze nota is voorbereid door: Hugo Priemus Willem

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

PORT OF MOERDIJK JAARVERSLAG & JAARREKENING 2013

PORT OF MOERDIJK JAARVERSLAG & JAARREKENING 2013 PORT OF MOERDIJK JAARVERSLAG & JAARREKENING 2013 2013 PORT OF MOERDIJK 02 jaarverslag & jaarrekening 2013 2013 2013 Behoort bij besluit van de Raad van Bestuur van 09 juli 2014. Mij bekend De secretaris,

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer Jaarstukken 2012 Randstedelijke Rekenkamer Voorwoord Het jaar 2012 stond voor de Randstedelijke Rekenkamer in het teken van efficiency, vernieuwing en transparantie. Voor de begrotingsjaren 2011, 2012

Nadere informatie

ZITTING 1961 1962 6767

ZITTING 1961 1962 6767 ZITTING 1961 1962 6767 Nota inzake het aardgas GELEIDENDE BRIEF Nr. 1 's-gravenhage, 11 juli 1962. Conform mijn toezegging tijdens de behandeling van hoofdstuk XIII der rijksbegroting voor het dienstjaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 22 april 2014 Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Algemene gegevens 2 2. Voorwoord directie 3 3. Verslag

Nadere informatie

deltadlenst nota DDMI-81.06 JAARVERSLAG M I 1980

deltadlenst nota DDMI-81.06 JAARVERSLAG M I 1980 rijkswaterstaat deltadlenst nota DDM8.06 JAARVERSLAG M 980 llel : Jaarverslag M 980 auieur(s) : dalum : 80225 i bljlagen : 5 sbmenvalllng: Dit jaarverslag geeft een overzicht van de door de Hoofdafdeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19874 Vernieuwde taakstelling Vrouwenemancipatie bureaus Nr. 2 NOTA INHOUDSOPGAVE Inleiding Deel I Evaluatie taakstelling 6 1. Beleid tot nu toe

Nadere informatie

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen Jaarplan en Begroting 2008 Raad voor Werk en Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Jaarplan 2008...4 2.1. Hoofdlijnen begroting...4 2.2. Wettelijke taken...5 2.3. Advies en facilitering...5 2.3.1.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 Nr. 88h 16 400 V Beleidsdebat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van het Departement van Buitenlandse Zaken MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 15

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports Schelpenpad 2 4531 PD Terneuzen Telefoon: 0115-647400

JAARVERSLAG 2010. gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports Schelpenpad 2 4531 PD Terneuzen Telefoon: 0115-647400 JAARVERSLAG 2010 gemeenschappelijke regeling Schelpenpad 2 4531 PD Terneuzen Telefoon: 0115-647400 INHOUD JAARREKENING 2010 GR ZEELAND SEAPORTS 1 Directieverslag/bestuursverslag 1.1 Inleiding 2 1.2 Haven

Nadere informatie

Herenstraat richting Prinsengracht. In het midden no. 36 met een eind 19e-eeuwse geveltop XANDER RICHTERS. www.stadsherstel.nl

Herenstraat richting Prinsengracht. In het midden no. 36 met een eind 19e-eeuwse geveltop XANDER RICHTERS. www.stadsherstel.nl JAARVERSLAG 2014 Herenstraat richting Prinsengracht. In het midden no. 36 met een eind 19e-eeuwse geveltop XANDER RICHTERS www.stadsherstel.nl STICHTING STADSHERSTEL AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 INHOUD

Nadere informatie