Jaarverslag 1993 SO. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Hoofdafdeling Sociaal Economische en Stedebouwkundige Ontwikkeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 1993 SO. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Hoofdafdeling Sociaal Economische en Stedebouwkundige Ontwikkeling"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Flevoland Hoofdafdeling Sociaal Economische en Stedebouwkundige Ontwikkeling Jaarverslag 1993 SO

2 i van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Flevoland Jaarverslag 1993 Hoofdafdeling Sociaal Economische en Stedebouwkundige Ontwikkeling Rijkswaterstaat dreclio. i 5ted bibilot»- POSlt) e -' 8200 AP Lelystad S1L

3

4 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Bijzondere gebeurtenissen in De organisatie van SO 9 3. Projectmanagement SRV-taken 11 - Inleiding - Werkzaamheden centrumgebied Zeewolde - Industrie-vestigingen - Recreatieve voorzieningen - Diversen 4. Bedrijfsbureau 17 - Personele aspecten - Werkzaamheden 5. Afdeling Onderzoek en Stedebouwkundig Ontwerp 23 - Algemeen - Onderzoek - Stedebouw - Milieu - Overig 6. Afdeling Domeinen Afdeling Agrarische Vestigingen en Domeinbeheer 37 - Gerealiseerde agrarische uitgiften tot en met Bijzonder domeinbeheer stedelijk gebied - Landbouwgronden in Zuidelijk Flevoland - Fruitteeltgronden in Zuidelijk Flevoland - Nog beschikbaar voor uitgifte - Bedrijfsbeeindiging 8. Afdeling Projectuitvoering en -beheer 43 - Algemeen - Utiliteitsbouw - Agrarische bedrijfsbebouwing - Technische installaties/openbare verlichting/ Nutsvoorzieningen - Civieltechnische infrastructuur - Civieltechnische inrichting - Beheer en onderhoud 9. Diversen 55 - werkbezoeken - evenementen BIJLAGEN: 1. Organigram Uitgegeven agrarische bedrijven in Zuidelijk Flevoland In 1993 gereed gekomen Bouwkundige- en Civieltechnische Werken 63

5 Ill nr min. jmrtfiiittt**''

6 Voorwoord Het is mij een genoegen u hierbij het jaarverslag 1993 van de hoofdafdeling Sociaal-Economische en Stedebouwkundige Ontwikkeling (SO) van de Directie Flevoland van Rijkswaterstaat aan te bieden. Het jaarverslag geeft een impressie van o.a. de werkzaamheden en overige activiteiten die zijn verricht op het bouwkundige en civieltechnische vlak; een indruk van de gronduitgiften in de agrarische, stedelijke, industriele en recreatieve sector en van het gevoerde domeinbeheer over staatseigendommen. Tevens geeft het een indruk van het onderzoek en de stedebouwkundige ontwikkeling alsmede een aantal verwante zaken in de gemeenten Almere en Zeewolde en in mindere mate in het Lauwersmeergebied en in de Delta. Voor SO was 1993 een bijzonder jaar. De werkzaamheden in het kader van de met de gemeenten Almere en Zeewolde gesloten bestuursovereenkomsten zijn voor de periode tot 1997 in overleg met betrokken Gemeenten nader bepaald en vastgelegd zodat een planmatige aanpak tot 1997 mogelijk wordt. De inzet van de medewerkers van SO was wederom groot. Het werken in een sterk veranderende organisatie - ja zelfs een afbouw naar 0 in kan uitsluitend succesvol plaatsvinden als er sprake is van een grote onderlinge bereidheid tot samenwerken en het besef dat het Zuiderzeeproject op een optimale wijze dient te worden beeindigd. Ondanks de afbouw is er nog steeds sprake van een behoorlijke vitaliteit en daadkracht bij SO. Enkele cijfers: Met een circa 10% aandeel in het ambtelijk personeelsbestand heeft SO circa eenderde (/ 63,0 min) van de investeringen voor zijn rekening genomen en circa tweederde (/ 82,0 min) van de totale DFL-inkomsten vergaard. Voorts heeft SO ook dit jaar eenderde van alle inkomende en uitgaande geregistreerde post voor zijn rekening genomen. Het secretariaat van de hoofdafdeling leverde wederom een belangrijke bijdrage in de continu'i'teit van de bedrijfsvoering. Ook dit jaar werd ondersteuning verleend bij de heroverwegingsvraagstukken, zodat alert kon worden gereageerd op de ontwikkelingen. Het jaar 1993 stond ook in het teken van de verlenging van het besluit "Voortzetting Uitvoering Heroverweging van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders", waarbij o.a. het flankerend beleid voor het voormalige RUP-personeel is verlengd tot en met 1 januari Dit Besluit stelt de SO-organisatie en het SO-personeel in de gelegenheid de taken op een adequate wijze v66r 1 januari 1997 af te ronden. De hierna te noemen inspanningen waren echter niet door een hoofdafdeling te realiseren. Met erkentelijkheid memoreer ik de samenwerking met de vele afdelingen binnen de Directie Flevoland van Rijkswaterstaat, met de ambtelijke diensten van de gemeenten Almere en Zeewolde en met de bij het Zuiderzeeproject betrokken Ministeries. Lelystad, maart 1994 mr. H.A. Kramer Hoofd SO

7 Ondertekening privatiseringsovereenkomst Jacht- en Wildbeheer in de Lauwerszee. Volleybalteam SO A-gebied toernooi.

8 1. Bijzondere gebeurtenissen in 1993 Twee afdelingen verlieten per 1 januari 1993 de SO-organisatie. De Stichting Woningbouw Zeewolde (SWZ) werd op deze datum verzelfstandigd en gaat een florissante toekomst tegemoet. De afdeling Stedelijke en Recreatieve Vestigingen (SRV) is conform de planning op dezelfde datum opgeheven. De nazorg voor de grondaanbiedingen in het stedelijk gebied en de voorgenomen vestigingen in het landelijk gebied werden voortgezet door het Projectmanagement SRV-taken. In het verslagjaar werd met de Directie der Domeinen een basis-afspraak gemaakt over de overgang van medewerkers, belast met de uitoefening van het bijzonder domeinbeheer, o.a. van de afdelingen Agrarische Vestigingen en Domeinbeheer en de afdeling Domeinen. De renovatie van het Smedinghuis vordert gestaag en heeft vooral voor SO veel voeten in de aarde gehad. Met name het Bedrijfsbureau en de afdeling Projectuitvoering en -beheer leverden een aanzienlijke bijdrage aan het renovatieproces. De deelname van de afdeling Onderzoek en Stedebouwkundig Ontwerp aan het 15e internationale congres van de European Society for Rural Sociology in Wageningen, alsmede de daarmee samenhangende excursie, was een succes. Terzake van het Landmeetkundig werk werd op 30 juni 1993 een convenant getekend tussen DFL en B&S/GRONTMIJ GEOGROEP B.V. m.b.t. de levering van landmeetkundige ondersteuning gedurende de periode 1 juli 1993 t/m 31 december Opmerkelijke gebeurtenissen voor SO in 1993 waren voorts de privatisering van het Jacht- en Wildbeheer in de Lauwerszee, de SRVreunie, de eigendomsoverdracht van het Lelycentre, de toekenning van een koninklijke onderscheiding aan het voormalige hoofd Agrarische Vestigingen en Domeinbeheer, ir. S.L. Duursma, de opening van het jongerencentrum te Zeewolde door de Minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw J.R.H. Maij-Weggen, het A-gebied volleybaltoernooi en de werkconferentie over de toekomst van SO.

9 Staf-Secretariaat en Projectmanagement SRV-taken. V.l.n.r.: A. de Keijzer (Plv. Projectmanager SRV-taken), Mevr. T.J. Boerke (Secretariaat), Mevr. C.J. van Honk-Koers (Secretariaat), Mr. H.A. Kramer (Hoofd van de Hoofdafdeling SO), Drs. F.J. van der Scheer (Projectmanager SRV-taken).

10 2. De organisatie van SO Onderstaand organigram geeft de hoofdstructuur weer; als bijlage 1 is een meer gedetailleerd overzicht opgenomen. Secretariaat Bedrijfsbureau Projectmanagement SRV-Taken Onderzoek en Stedebouwkundig ontwerp T Agrarische Vestigingen en Domeinbeheer 1 Projectuitvoering en -beheer Personeelsbestand Het personeelsbestand is in 1993 weer verder afgenomen. Dit houdt verband met de geleidelijke afronding van taken van de Projecthoofdafdelingen. De afname verloopt in grote lijnen volgens de in 1988 opgestelde plannen. In het onderstaande overzicht is de omvang van de afdelingen van SO aangegeven. eind 1992 eind 1993 Staf en Secretariaat Bedrijfsbureau Projectmanagement SRV-taken Onderzoek en Stedebouwkundig Ontwerp Stedelijke en Recreatieve Vestigingen Domeinen Agrarische Vestigingen en Domeinbeheer Projectuitvoering en -beheer Stichting Woningbouw Zeewolde Totaal 3 medew. 3 medew. 7 medew. 5 medew. 2 medew. 11 medew. 10 medew. 6 medew. 10 medew. 10 medew. 6 medew. 6 medew. 18 medew. 17 medew. 5 medew. 66 medew. 53 medew. De oorzaken van de mutaties waren de volgende: - natuurlijk verloop(saldo) - Privatiseringen/overdrachten - vertrek wegens herplaatsing of 55+ regeling - vertrek wegens VUT-regeling of pensioen Totaal: 5 medew. 5 medew. 2 medew. 1 medew. 13 medew.

11 Kerkplein Zeewolde. 10

12 3. Projectmanagement SRV-taken Inleiding Het Projectmanagement SRV-taken begon op 1 januari 1993 haar taak om de in het voorgaande verslagjaar opgestarte projecten van de voormalige afdeling Stedelijke en Recreatieve Vestigingen te begeleiden tot de daadwerkelijke vestigingsfase. Zoals in het jaarverslag van 1992 gememoreerd, beeindigde laatstgenoemde afdeling officieel op 31 december 1992 haar werkzaamheden. Om een geruisloze overgang van de lopende aangegane verplichtingen te doen plaatsvinden, kreeg het Projectmanagement SRV-taken de opdracht de bedrijven, die een grondaanbieding hadden geaccepteerd, de begeleiding te geven die noodzakelijk was om tot een goed eindresultaat te komen. Oud-hoofd Stedelijke en Recreatieve Vestigingen, de heer drs. F.J. van der Scheer, trad op als hoofd van Projectmanagement SRV-taken, terwijl de heer A. de Keijzer, oud-medewerker van Stedelijke en Recreatieve Vestigingen, als zijn plaatsvervanger werd aangewezen. De heer H.J. Kubes, die voorheen eveneens deel uitmaakte van de afdeling Stedelijke en Recreatieve Vestigingen, was tot zijn uitdiensttreding op 1 oktober 1993, gedetacheerd bij de afdeling Bedrijfsvestigingen van de gemeente Almere. Werkzaamheden centrumgebied Zeewolde In het centrumgebied van Zeewolde konden voor een aantal detailhandelszaken de werkzaamheden worden opgestart. Zo werd in de Kerkstraat een perceel grond uitgegeven voor de bouw van een viertal winkels door een projectontwikkelaar. Boven de winkels komen woningen. Eveneens in de Kerkstraat kon de start worden gegeven voor de bouw van een winkelpand voor de reeds in Zeewolde gevestigde schoenhersteller. Na overleg werd overeenstemming bereikt over een lokatie naast de gevestigde slager. In de Raadhuisstraat kon gelukkig weer een tweetal bouwlokaties worden uitgegeven. Het betrof hier de vestiging van een damesmodezaak en de bouw van een pand voor de reeds elders gevestigde fotograaf. Aan het einde van het jaar werd eindelijk begonnen met de bouw van de definitieve boekwinkel van de firma Boom in Zeewolde. Deze vestiging kreeg een bouwlokatie aan het Kerkplein. Met de realisering van dit pand is het Kerkplein geheel gesloten, zodat er voor het winkelende publiek van Zeewolde een gezellig dorpsplein gaat ontstaan. Wat de verdere invulling van de centrumvoorzieningen betreft werden de nodige inspanningen gedaan om een HEMA-vestiging naar Zeewolde te halen. Hoewel niet meer geheel tot de taak van de Directie Flevoland behorend, waren de contacten uit het verleden van dien aard, dat de inzet gerechtvaardigd was. Voor de nabije toekomst wordt het niet ondenkbaar geacht dat, indien de gemeente Zeewolde hier eveneens positief op reageert, de Zeewoldenaar zijn eigen HEMA krijgt. Langs de boulevard werd in 1993 een nieuw horecabedrijf geopend. Het betrof hier een ijssalon annex petit restaurant. Het bijzondere bij deze vestiging was dat gebruik werd gemaakt van een van de -niet meer in de bedrijfsopzet passende- sanitaire gebouwen van de jachthaven Wolderwijd. Door reorganisatie van de jachthaven was dit gebouw niet meer nodig in het kader van het watersportgebeuren. 11

13 Hier komt makerij Van Das^elaar O o, AANNtMINGSMU OLDE RIKKERTBV De invulling van het centrum van Zeewolde. Links de winkel van Schoenmakerij Van Dasselaar in de Kerkstraat in aanbouw; rechts het nieuwe pand van fotograaf Rene Tuinte in de Raadhuisstraat. 12

14 Gezicht op het Kerkplein te Zeewolde. Rechts in aanbouw het pand van J. A. Boon & Zoon. Ussalon "Fraiche" aan de boulevard te Zeewolde. 15

15 Het gebouw werd uiteraard geheel vernieuwd. Voorzien van een riant terras kan het geheel gezien worden als een verrijking voor de horeca in Zeewolde. Langs de Gelderseweg kwam een project gereed van projectontwikkelaar Amstelland. Het project bestaat uit de bouw van een aantal woningen en kantoorruimte. Doorkijkje in Zeewolde. Voor de verdere aankleding van het buitendijks gebied vonden er contacten plaats met diverse projectontwikkelaars. Genoemd kunnen worden Wilma Vastgoed, Amstelland en Mabon. De voorbereiding voor deze projecten werd ter hand genomen. Afronding zal de komende jaren plaatsvinden. De planvorming voor de vestiging van de tweede banketbakker in Zeewolde kreeg ook haar beslag. Aan het eind van de verslagperiode kon de bouwvergunning worden aangevraagd. Het plan behelst een winkelpand met een tweetal appartementen. 14

16 Industrie-vestigingen Op het industrieterrein Trekkersveld konden de resterende werkzaamheden inzake de bedrijfsvestigingen bijna worden afgerond. De kleine bedrijventerreinen Schepenveld en Gildenveld vroegen de nodige aandacht bij de afhandeling van de lopende projecten. De vestiging van een tegelzetbedrijf en een handelsondememing werd in gang gezet. Het bedrijfsverzamelgebouw 'De Kiel' te Zeewolde, waarvoor het Projectmanagement SRV-taken de verhuur coordineert, kende in het begin van het jaar een stroom van mutaties. Dat de gekozen formule een succes was, bleek uit het feit dat het gebouw het gehele jaar door volledig verhuurd was. Recreatieve voorzieningen De recreatieve vestigingen in het buitengebied van Flevoland vroegen veel aandacht. Het terrein van RCN werd verkocht terwijl onderhandelingen werden gevoerd over de uitbreiding van de golfbaan te Zeewolde. Informele gesprekken vonden plaats met gegadigden voor de realisering van een tweedewoningencomplex langs de Bosruiterweg. Eveneens vonden inspanningen plaats voor het kampeerterrein aan deze weg. Met de Marina Muiderzand vond veelvuldig overleg plaats over de verdere uitbreiding van het complex. Diverse zaken konden worden afgerond terwijl voor de toekomst ambitieuze plannen op tafel liggen. Diversen In het kader van de voorlichtingsactiviteiten werd medewerking verleend aan een gemeentelijk informatie-centrum voor de gemeente Zeewolde. Op de hoek van de Knardijk/Zeewolderdijk werd door de gemeente een gebouw gerealiseerd waarin de Directie Flevoland participeerde bij de totstandkoming van de informatiepanelen. Voor de gemeente Zeewolde werd een algemene promotiefolder samengesteld. De inspanningen om te komen tot een voorlichtingsfilm voor de gemeente Zeewolde vroegen de nodige tijd en aandacht. Door het Projectmanagement SRV-taken werden ook een aantal niet afdelingsgebonden zaken behartigd. In dit kader kunnen worden genoemd het voeren van het secretariaat van de Consensuscommissie Renovatie Smedinghuis, de vertegenwoordiging in de Redactiecommissie Cultuurwijzer namens de gehele hoofdafdeling en het verlenen van medewerking bij het tot standkomen van het Distributie-Planologisch Onderzoek ten behoeve van de gemeente Zeewolde. 15

17 Bedrijfsbureau. V.l.n.r.: H. Roelofs, G. ter Morsche, Mevr. A. Veldema-van Aarsen, W.J. v.d. Belt en Ing. W.A. Versprille. 16

18 4. Bedrijfsbureau Personele aspecten Voor de medewerkers van het Bedrijfsbureau was 1993 een tamelijk hectisch jaar! Er werd weer -en niet te vergeefs- een sterk beroep gedaan op hun inzet, flexibiliteit en loyaliteit. In grote lijnen is het daardoor gelukt de vele taken, zowel geplande als onverwachte, tot tevredenheid uit te voeren. In 1993 verlieten twee medewerkers de organisatie. Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd moest de heer O.K. Kater per 1 mei zijn functie neerleggen. De afdeling prijst zich gelukkig dat het mogelijk is gebleken dat hij op part-time basis nog een deel van zijn werkzaamheden bleef vervullen. Begin September nam SO afscheid van Lips Nijborg. Hij was sinds vele jaren coordinator van de informatievoorziening binnen SO en als zodanig medewerker van het Bedrijfsbureau. Zijn afscheid kwam ca. 1 jaar eerder dan in het personeelsplaatsenplan stond aangegeven. Door een gelukkige samenloop van omstandigheden en een positieve inzet van alle betrokkenen, niet in het minst van Lips Nijborg zelf, bleek het mogelijk om hem binnen RWS te herplaatsen nadat hij met goed gevolg een bijscholingscursus had gevolgd. Het gevolg was echter ook dat een aantal taken door anderen moest worden overgenomen. Binnen het Bedrijfsbureau was hierdoor zeker sprake van enige overbelasting, wat tot prioriteitsstelling noopte. Per ultimo 1993 waren bij het Bedrijfsbureau tewerkgesteld: Annie Veldema, Wim van den Belt, Gerrit ter Morsche, Henk Roelofs en Wim Versprille. Daarnaast werd, zoals vermeld, regelmatig een beroep gedaan op de heer O.K. Kater, terwijl Corry van Honk, secretaresse hoofd SO, veelvuldig bij het werk van het Bedrijfsbureau was betrokken. Ook in 1993 was het hoofd van het Bedrijfsbureau weer belast met de coordinatie van de uitvoering van de Heroverweging RIJP, daarbij secretarieel ondersteund door Corry van Honk. Werkzaamheden De werkzaamheden van het Bedrijfsbureau lagen in 1993 op het gebied van - planning van werken en financiele middelen - beheer van budgetten - bewaken van de bestuursovereenkomsten met Zeewolde en Almere - onderhouden van de administratieve organisatie - het verzorgen van uitbesteding aan adviesbureaus - het regelmatig adviseren van CXPB. Daarnaast verrichtte het Bedrijfsbureau nog een aantal meer algemene werkzaamheden op het gebied van beleidsondersteuning, personeelszorg, organisatie, secretariaat en coordinatie van automatiseringszaken voor de hoofdafdeling. In 1993 werd het planningsprogramma voor landmeetkundige werkzaamheden operationeel. Via het programma Superproject werd hiermee een deel van het meet- en tekenwerk t.b.v. de woningbouw Almere zichtbaar gemaakt evenals de hiervoor benodigde capaciteit. In het kader van het directiebeleid om grote projecten apart te kunnen volgen, werd de planning van een in Almere-Stad te realiseren openbaar-vervoerbaan gepresenteerd. 17

19 Bestuursovereenkomst Almere. 18

20 in afrondingsfase. 19

21 De resultaten van de financiele planning waren in 1993 wat betreft het onderdeel "Sociaal Economische Ontwikkeling" bevredigend; de middelen waren ruim voldoende om de noodzakelijke werkzaamheden tijdig te kunnen uitvoeren. In de ontvangsten-sector bleek wederom dat het onmogelijk is deze te plannen. Voor vaste posten als pachten, huren etc. lukt dit prima, maar de ontvangsten uit incidentele verkopen onttrekken zich aan het planningsregime. De invloed van de markt, van de economische omstandigheden, zowel in de agrarische als in de stedelijke sector en het aankoopbeleid van de gemeenten laten zich slecht regisseren. In 1993 gingen de ontvangsten ver uit boven de in het Werkplan opgenomen ramingen. De realisering van de uitgaven op het onderdeel "Bouwkundige Werken" verliep voor wat betreft het project Almere moeizaam. Hier wreekte zich de sterke afhankelijkheid van de telkenmale te optimistisch blijkende projectplanning van de gemeente. Door een structurele ondercapaciteit in enkele sectoren bij de gemeente kon een groot aantal werken niet tijdig in uitvoering komen, waardoor ook de financiele planning in het gedrang kwam. Mede debet hieraan was ook de medio november ingevallen vorstperiode, hetgeen tot een productieverlies leidde van ca. 5%. Nauw verwant aan het bovenvermelde is het budgetbeheer. Het Bedrijfsbureau beheerde ten behoeve van de budgethouder, Hoofd SO, in 1993 de artikelonderdelen "Bouwkundige Werken" en " Sociaal-Economische Ontwikkeling". De toegewezen middelen op beliepen incl. enkele aanvullingen / 73,0 min. In overeenstemming met de negatieve ontwikkelingen van het werkenpakket door opgetreden vertragingen bij het project Almere en bij de renovatie van het Smedinghuis werd een bedrag van / 9,8 min ter reservering teruggegeven aan de Hoofddirectie. De niet gerealiseerde middelen voor het project Almere komen in volgende jaren wel weer beschikbaar voor de uitvoering van de bestuursovereenkomst met gemeente Almere. De uiteindelijke realisatie op het artikelonderdeel beliep / 63,2 min. De middelen op artikelonderdeel beliepen / 15,6 min; de uitgaven bedroegen / 14,2 min. De onderbesteding ontstond omdat voor domeinbeheer en landmeetkundig werk minder middelen nodig waren dan waarop was gerekend. Het budgetbeheer stond in 1993 sterk onder invloed van het operationeel worden van het FAIS-systeem (V&W breed Financieel Administrate Informatie Systeem) en van een verder doorgevoerde functiescheiding tussen de financiele administratie (CXPB) en het Bedrijfsbureau. Achteraf kon worden geconcludeerd dat FAIS zeker veel waardevolle elementen bezit, waardoor het meer dan voorheen op diverse niveaus gemakkelijker was inzicht te verkrijgen in de financiele gegevens en waardoor tijdig bijsturen mogelijk was. Voor het jaar 1993 gold echter -en zeker voor de beheerders- dat, door de vele kinderziekten, de vele mutaties en ook wel door onbekendheid, veel extra werk moest worden verricht en soms ook wel dubbel werk wegens gebleken onbetrouwbaarheid van de FAIS-gegevens. In 1994 zal moeten blijken of de positieve aspecten van FAIS zullen prevaleren. Ook werd in 1993 veel aandacht gegeven aan de bewaking van de uitvoering van de met de gemeenten Almere en Zeewolde gesloten bestuursovereenkomsten. Het handhaven van een evenwicht tussen wederzijdse rechten en plichten en de financiele consequenties daarvan vroeg een intensieve 20

22 begeleiding. In goed overleg tussen de afdelingen Domeinen (grondeigenaar), Projectuitvoering en -beheer (uitvoering van werken) en het Bedrijfsbureau (coordinatie, bewaking, financiele afwikkeling) werd bereikt dat onze rechtsopvolgers i.e. de Gemeenten datgene krijgen waar ze recht op hebben binnen de gestelde kaders, w.o. de financiele mogelijkheden. In 1993 kwam een eind aan de gronduitgiften door SO t.b.v. stedelijke vestigingen in de kernen. Daarmee is nu exact bekend welke werken nog door SO moeten worden gerealiseerd. Het totale volume aan budgettaire verplichtingen van DFL (SO) t.b.v. de Gemeenten beloopt na 1993 nog ca. / 67,0 min; in 1993 werd voor een bedrag van rond / 42,0 min aan werken uitgevoerd. In 1993 werd een nieuwe mandateringsregeling binnen RWS van kracht, waarbij de grensbedragen werden herzien. Ook de regelgeving m.b.t. contracten werd ingrijpend veranderd. Een en ander veroorzaakte binnen SO veel extra werk, wat zijn weerslag had op de activiteiten van de betreffende medewerker van het Bedrijfsbureau op A.O.-gebied. Nauw verbonden aan het hierboven besproken budgetbeheer en de administratieve organisatie was de in 1993 doorgevoerde functiescheiding op het gebied van comptabele verantwoordelijkheden. Dit leidde er toe dat een aantal administratieve werkzaamheden is verschoven van de controller-organisatie naar het Bedrijfsbureau. In overleg met de controller kon een ruime overgangsperiode worden verkregen, zodat de medewerkers van het Bedrijfsbureau de tijd kregen om -naast de overige nieuwigheden bij het Bedrijfsbureau- ook hierop in te spelen. Op het gebied van uitbestedingen aan adviesbureaus was in 1993 sprake van een stabiele situatie. Er kwamen nagenoeg geen nieuwe bureaus bij en met de in voorgaande jaren via uitbestedingsovereenkomsten aangegane relaties werd op de betrouwbaar gebleken voet voortgegaan. Met GEOGROEP (Grontmij) werd aansluitend aan de verstreken werkgarantie een aanvullend convenant voor de duur van 27? jaar gesloten. De totale omzet aan honoraria voor de adviesbureaus beliep in 1993 ca. / 16,0 min. Dit komt overeen met een inzet van ca. 100 manjaar. In het4e kwartaal van 1993 heeft een uitgebreide inventarisatie plaatsgevonden van de binnen SO in gebruik zijnde automatiserings hard- en software. Na analyse heeft dit geleid tot een onderhouds- en vervangingsplan op basis waarvan gedurende de komende 3 jaren een optimale inzet kan worden bereikt. Tot de meer routinematige werkzaamheden binnen het Bedrijfsbureau behoren de coordinatie en bewaking van het opleidingsplan en van de voor de taakuitvoering gereden prive-kilometers. Voor beide aspecten geldt dat SO zonder noemenswaardige problemen tot een optimale besteding is gekomen. In 1993 werd vanuit het Bedrijfsbureau secretariele ondersteuning gegeven aan een 2-tal werkconferenties van het directieteam. De in 1993 geleverde inzet van de medewerkers mag de dienstleiding het vertrouwen geven dat ook in de komende moeilijke laatste jaren van SO het Bedrijfsbureau voor zijn taak staat. 21

23 Onderzoek en Stedebouwkundig Ontwerp. V.l.n.r.: Drs. P. Davelaar, Mevr. E. Lenz-Riemersma, Ir. C. van der Wal, Drs. E. ter Haar, Mevr. J.C.M. van Haperen-Smulders, Drs. H.J. van Haperen, A. Knot, Mevr. Ir. C. van der Houwen en M.G.J. Jacobs. Op de foto ontbreekt Dr. Ir. J. Nicolai. 22

24 5. Onderzoek en stedebouwkundig ontwerp Algemeen Ir. J.J. Harkema (verkeerskundige en vele jaren als werknemersvertegenwoordiger actief in de Dienstcommissie en andere organen) verliet de dienst, vooruitlopend op de VUT-periode. Het jaar 1993 onderscheidde zich ongunstig door relatief veel ziekteverlof. Door enkele medewerkers werd actief deelgenomen aan het 15e internationale congres van de European Society for Rural Sociology (papers en excursie-verzorging). Tevens werd door drs. E. ter Haar een congres bezocht over "Vemieuwing in toerisme". Door ir. C. van der Wal werd een bijdrage geleverd aan het congres van de International New Town Association en dr. Ir. J. Nicolai bezocht het congres van de International Federation for Housing and Planning en verzorgde eveneens een paper. Door meerdere medewerkers werd inbreng geleverd in interne- en/of externe werkgroepen. (Zeewolde, SIAF, CCOR, Praamweg etc.) Onderzoek Ten behoeve van de gemeente Zeewolde werden enkele onderzoeken begeleid en afgerond. 1. Het Volkshuisvestingsplan is in 1993 klaar gekomen na breed overleg binnen de gemeente. 2. Het Distributie Planologisch Onderzoek kwam in het najaar gereed. 3. Het onderzoek naar een aantal Welzijnsvoorzieningen is voltooid. 4. In februari kwam het onderzoek naar de "Omvang en regulering van de horeca in Zeewolde" beschikbaar. De uitvoering van deze onderzoeken werd in opdracht van Directie Flevoland verzorgd door respectievelijk: Companen (1), Instituut Midden- en Kleinbedrijf Nederland (2 en 4) en de Stichting voor Ruimtelijk Onderzoek en Marketing (3). Publikatie van het eerder verrichte onderzoek naar de recreatief-toeristische bedrijvigheid in het Usselmeergebied vond plaats (Flevobericht 346, drs. E. ter Haar). Het evaluerend onderzoek naar de flexibiliteit van de landbouwstructuur op het nieuwe land kwam gereed (mevr. drs. B.S. Elbersen/Stogo) en werd besproken met de rentmeesters en de Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in Flevoland. Op basis hiervan werd ook een paper gepresenteerd op het 15e internationale E.S.R.S.-congres. Mede met het oog op de economisch minder aantrekkelijke ontwikkeling in de akkerbouw werd door mevr. ir. C van der Houwen een studie verricht naarde "Economische modellering van akkerbouwbedrijven in Zuidelijk Flevoland in relatie tot milieu en EG-beleid" (Flevobericht 347). Ten behoeve van het pilot project Hoorn werd fase 3 afgerond door Grondmechanica Delft, waarmee de gidsprojecten zijn geselecteerd, die kunnen dienen om schade aan gebouwen te bepalen, die het gevolg kunnen zijn van vermindering van de stijghoogte van het diepe grondwater ten gevolge van de uitvoering van grote waterstaatkundige werken. De herprogrammering van het Demografisch Model werd vrijwel voltooid; alleen het testen moet nog plaats vinden (drs. H.J. van Haperen). Een actualisering van de vraag naar- en de ervaring met de huisvesting van ouderen in Zeewolde werd middels veldwerk van een HTS-stagiair (B. Meijerink) uitgevoerd (Werkdocument Soo). 23

25 Een start werd gemaakt met evaluerende onderzoeken naar de stedebouwkundige ontwikkeling van de kernen in de IJsselmeerpolders (ir. C. van der Wal) en naar de koopkrachtbinding op het nieuwe land in sociaal-geografisch perspectief (drs. P. Davelaar). Adviezen op het gebied van openluchtrecreatie werden gegeven ten behoeve van de ROM-IJmeer-planvoorbereiding (drs. E. ter Haar). Voorbereidingen werden getroffen voor een onderzoek naar het vaargedrag (in brede zin) op het Markermeer (drs. E. ter Haar). Bijdragen werden voorbereid voor een publikatie over de inrichting van Zuidelijk Flevoland (landbouw, recreatie, bewoning en verzorging). In het kader van de bestuursovereenkomst met de gemeente Zeewolde werd een begin gemaakt met de opzet van een bedrijfsinformatiesysteem ten behoeve van een efficiente afwikkeling van vragen, bestuursinformatie, acquisitie enz. (de heer en mevr. Van Haperen). Een (laatste) Statistisch Overzicht Zeewolde 1992 (dec.) werd verzorgd door de afdeling (mevr. Van Haperen en mevr. Lenz). Diverse activiteiten werden ontplooid ten behoeve van het Genootschap Flevo (drs. E. ter Haar). Stedebouw Op basis van een uitleen-overeenkomst werden diverse adviserende werkzaamheden verricht voor de gemeente Zeewolde (ir. C. van der Wal). Er werden bijdragen geleverd voor het MIP-NOP-project, ten behoeve van het Beeld-Kwaliteit Plan voor de Noordoostpolder en aan de Monumenten Selectie Procedure (ir. C. van der Wal). De tekenkamer leverde produktie ten behoeve van presentatie, gronduitgifte en publikaties van afdelingsmedewerkers. Het merendeel van het nog resterende tekeningen-archief werd aan de gemeente Zeewolde overgedragen. Een rapport dat richtlijnen voor de ontwikkeling van de structuur van bebouwde gebieden ontwikkelt, zodat zo'n gebied een bijdrage kan leveren aan de verwerkelijking van het verkeer- en vervoerbeleid, werd geschikt gemaakt voor publikatie. De richtlijnen zijn onder andere gelegd naast de plannen voor en de feitelijke situatie in Lelystad, Almere en Zeewolde (dr. ir. J. Nicolai). Ten behoeve van het congres "Cities for tomorrow" van de International Federation for Housing and Planning werd een paper aangeboden dat voor verschillende landen het thema verstedelijking benadert vanuit een efficiente inzet van de infrastructuur voor verkeer en vervoer. Voor het oostelijk deel van Zuidelijk Flevoland zijn, ten behoeve van een boek over de inrichting van dat gebied, het kader, de beleidsontwikkeling en de planvorming met betrekking tot de wegen, de vaarwegen en de buisleidingen beschreven; bovendien werden de plannen en het resultaat geevalueerd (dr. ir. J. Niciolai). 24

Woudhaven aankoop. Investering PM Mogelijke kosten koop Woudhaven Structurele lasten Incidentele lasten Structurele baten Incidentele baten

Woudhaven aankoop. Investering PM Mogelijke kosten koop Woudhaven Structurele lasten Incidentele lasten Structurele baten Incidentele baten RECREATIESCHAP ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER Adviescommissie 9 oktober 2012 agendapunt 8 Dagelijks bestuur 18 oktober 2012 Algemeen bestuur 15 november 2012 Aantal bijlagen - Onderwerp Besluit Korte toelichting

Nadere informatie

Werkdocument 1973-44 Co. (te hanteren in het Statistisch Overzicht voor Flevoland) door. ir. A. G. van Ommeren

Werkdocument 1973-44 Co. (te hanteren in het Statistisch Overzicht voor Flevoland) door. ir. A. G. van Ommeren I- RIJKSDIENST DE.I JSSELMEERPOLDERS L E L Y S T A D \ Sociaal-Economische Hoofdafdeling Onderzoek Werkdocument 1973-44 Co INDELING GEBIED BI JZONDER DOMEINBEHEER (te hanteren in het Statistisch Overzicht

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Statenvergadering: 6 maart 2003 Onderwerp: Eigendomsoverdracht provinciale gronden in museale kuststrook te Lelystad aan gemeente Lelystad. 1. Wij stellen u voor: I. Aan de gemeente

Nadere informatie

De Weidenweg 17A - Ruinerwold

De Weidenweg 17A - Ruinerwold De Weidenweg 17A - Ruinerwold Vraagprijs: op aanvraag Gelegen in het buitengebied van Ruinerwold, op een steenworp afstand van het dorp Berghuizen, ligt dit voormalige melkveehouderijbedrijf. Betreft een

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

PS2009RGW09-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

PS2009RGW09-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2009RGW09-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 17 maart 2009 Nummer PS :PS2009RGW09 Afdeling : PRO Commissie : RGW Registratienummer : 2009INT238927 Portefeuillehouder : Krol Titel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 24 januari 2008 Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed.

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed. 13-16 RvT Amsterdam Informatie aan niet-opdrachtgever. Oppervlakte woning. Klager heeft in 2006 een woning gekocht. Klager verwijt de makelaar van de verkoper dat hij in de verkoopbrochure heeft vermeld

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. De secretaris-generaal

EUROPEES PARLEMENT. De secretaris-generaal EUROPEES PARLEMENT De secretaris-generaal NOTA TER ATTENTIE VAN DE LEDEN VAN HET BUREAU 7.12.2004 Betreft: Behoefte aan kantoor- en opslagruimte in Brussel Pand aan de Wiertzstraat 30/50 - huur van 2 verdiepingen

Nadere informatie

Routeformulier college en raad

Routeformulier college en raad Routeformulier college en raad gemeente harderwijk Onderwerp: aan- en verkoop grond Joh. Kok S Zonen B.V. Algemeen NIET INVULLEN Documentnummer: B14.002184 Datum: 26 juni 2014 Zaaknummer: Opsteller: A.

Nadere informatie

Gemeente Steenwijkerland. Herziening grondexploitatie Bedrijventerrein Boterberg Zuid Oldemarkt

Gemeente Steenwijkerland. Herziening grondexploitatie Bedrijventerrein Boterberg Zuid Oldemarkt Gemeente Steenwijkerland Herziening grondexploitatie Bedrijventerrein Boterberg Zuid Oldemarkt Stafafdeling Ontwikkeling Steenwijk januari 2007 1. Inleiding Het bestemmingsplan bedrijventerrein Boterberg

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verkoop altijddurende erfpachtgronden

Nieuwsbrief Verkoop altijddurende erfpachtgronden Nieuwsbrief Verkoop altijddurende erfpachtgronden Inleiding In april 2000 is door de staatssecretaris van Financiën een tijdelijke verkoopstop afgekondigd van agrarische domeingronden aan zittende (erf)pachters.

Nadere informatie

Stand van zaken fysieke projecten in Zuid. Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016

Stand van zaken fysieke projecten in Zuid. Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016 Stand van zaken fysieke projecten in Zuid Spreker René Pruysers Datum 4 oktober 2016 Plaats De Posten Huidige fysieke projecten in Zuid Het Rutbeek/bungalowpark, PL: René Pruysers Beekwoude, PL: René Pruysers

Nadere informatie

RIJKSOIEidST VOOR DE. ljsyelk4eerpolders. REALISATIE KANTOORRUIElTE IN ALMERE-HAVEN. door. A.G. Renkema. juni

RIJKSOIEidST VOOR DE. ljsyelk4eerpolders. REALISATIE KANTOORRUIElTE IN ALMERE-HAVEN. door. A.G. Renkema. juni RIJKSOIEidST VOOR DE ljsyelk4eerpolders W E R K D O C U M E N T REALISATIE KANTOORRUIElTE IN ALMEREHAVEN door A.G. Renkema juni \. E N S T V O O R D E I J S S E L M E E R P O L D E R S,,\A1 S l 4 E D I

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: OOP Parkeren bij bedrijven 2013

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: OOP Parkeren bij bedrijven 2013 Collegevoorstel Inleiding In de regel moeten bedrijven zorgen dat parkeren op eigen terrein plaatsvindt. De afgelopen periode heeft een aantal bedrijven aangegeven in de knel te zitten met hun parkeercapaciteit.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen:

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen: Beslisdocument Voortzetting samenwerking komende periode en beëindiging huidig Convenant ontwikkeling luchthaven Lelystad tussen Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, Schiphol Group en Lelystad Airport.

Nadere informatie

OVEREENKOMST. tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN. in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V.

OVEREENKOMST. tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN. in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V. OVEREENKOMST tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V. Concept d.d. 30 november 2003 DE ONDERGETEKENDEN: 1. De STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Verkeer en Waterstaat),

Nadere informatie

Méér makelaar. Amsterdam: Disketteweg 4. Koopprijsindicatie: e 1.475.000,- kk. (optie BTW belaste levering)

Méér makelaar. Amsterdam: Disketteweg 4. Koopprijsindicatie: e 1.475.000,- kk. (optie BTW belaste levering) Méér makelaar. Amsterdam: Disketteweg 4 Koopprijsindicatie: e 1.475.000,- kk. (optie BTW belaste levering) Bel voor een afspraak ons kantoor in Amsterdam 020 205 02 23 Adresgegevens / Beschrijving / Locatie

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Anyforum B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Almere aan het adres (1339 KL) Almere aan de Curacaostraat 7, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Adviescommissie 10 april 2012 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 18 april 2012 Algemeen bestuur 16 mei 2012.

RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Adviescommissie 10 april 2012 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 18 april 2012 Algemeen bestuur 16 mei 2012. RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Adviescommissie 10 april 2012 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 18 april 2012 Algemeen bestuur 16 mei 2012 Aantal bijlagen Onderwerp Besluit Korte toelichting Geen Inrichting,

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt

Agrarische grondmarkt Agrarische grondmarkt Kwartaal 3 2016 kwartaalbericht van Research en Kadaster Landelijk overzicht De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het derde kwartaal van 2016 opnieuw licht gedaald

Nadere informatie

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Het college van de gemeente Heusden; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, artikel 10, lid 2 van de Financiële Beheers- en Controleregeling en artikel

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. De secretaris-generaal 26-08-2003 NOTA TER ATTENTIE VAN DE LEDEN VAN HET BUREAU. Huur van het Montoyer 63-gebouw in Brussel

EUROPEES PARLEMENT. De secretaris-generaal 26-08-2003 NOTA TER ATTENTIE VAN DE LEDEN VAN HET BUREAU. Huur van het Montoyer 63-gebouw in Brussel EUROPEES PARLEMENT De secretaris-generaal 26-08-2003 NOTA TER ATTENTIE VAN DE LEDEN VAN HET BUREAU Betreft: Huur van het Montoyer 63-gebouw in Brussel SAMENVATTING De leden van het Bureau 1 wordt verzocht

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en sociale structuur binnen de provincie

Nadere informatie

18 november 2015 Online executieveiling, ex art. 514 e.v. Rv Zeijerveen, Jan wittestraat

18 november 2015 Online executieveiling, ex art. 514 e.v. Rv Zeijerveen, Jan wittestraat Zeijerveen, Jan wittestraat EXECUTIEVEILING (ex art. 514 e.v. Rv) Op zal online via https://www.nationalevastgoedveiling.nl t.o.v. notaris mw. mr. E.M. Dutmer verbonden aan Nysingh advocaten notarissen

Nadere informatie

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den I Jssel en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Inzake : Klaassen Meubelstoffering en Interieur Statutair gevestigd te 7091 VX Dinxperlo, gemeente Aalten, aan de Bosmanslaan 19, zaakdoende op het adres Hogestraat 75, 7091

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 2 december Steller Documentnummer Afdeling. S. v. Sintmaartensdijk 15I Ruimte

Burgemeester en Wethouders 2 december Steller Documentnummer Afdeling. S. v. Sintmaartensdijk 15I Ruimte Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling S. v. Sintmaartensdijk 15I0008260 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229541 Ja G.J. Gorter Kabinet Brief bijgevoegd Te

Nadere informatie

OVERDRACHT BOUWTITEL

OVERDRACHT BOUWTITEL De ondergetekenden: OVERDRACHT BOUWTITEL 1. DE COMMANTITAIRE VENNOOTSCHAP RUIMTE VOOR RUIMTE II C.V., te dezer zake vertegenwoordigd door haar beherend vennoot, DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP RUIMTE VOOR RUIMTE

Nadere informatie

Archief van de. Gemeenschappelijke regeling Kanaalschap de Eendracht

Archief van de. Gemeenschappelijke regeling Kanaalschap de Eendracht Archief van de Gemeenschappelijke regeling Kanaalschap de Eendracht 1965-1987 Inleiding 2 Kort nadat het verdrag tussen het koninkrijk der Nederlanden en het koninkrijk België betreffende de verbinding

Nadere informatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 31920 Vergunningverlening natuur- en milieuwetgeving Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Parafering besluit D&H Conform Geparafeerd door: Bos, J.L. Korte, J.D. de

Parafering besluit D&H Conform Geparafeerd door: Bos, J.L. Korte, J.D. de agendapunt 3.a.05 1037519 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANGAAN RUILOVEREENKOMST VASTGOED DIVERSE RIOOLGEMALEN Portefeuillehouder Olphen, J.W.A. van Datum 27 november 2012 Aard bespreking

Nadere informatie

Convenant Centrummanagement Valkenswaard

Convenant Centrummanagement Valkenswaard Convenant Centrummanagement Valkenswaard Stichting Centrum-Management Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Valkenswaard, juli 2014 1 Convenant Centrummanagement Valkenswaard Gesloten tussen het college van

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Voortgangsrapportage exploitatie bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Bloemakkers te Gieten

Voortgangsrapportage exploitatie bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Bloemakkers te Gieten Voortgangsrapportage exploitatie bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Bloemakkers te Gieten 1. Grondexploitatie 1.1 Omschrijving exploitatie Op 25 november 2009 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Rapport Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Datum: 10 september 2011 Rapportnummer: 2011/271 2 Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen Nr. NB 6039 Bestuursovereenkomst tussen de Staat en de provincie Noord -Brabant betreffende het maken van aanvullende afspraken ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg A4, Dinteloord-Bergen op Zoom De

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen (geconsolideerde versie, geldend vanaf 13-12-2007 tot 21-6-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

Besluit: 16 december 2008: Conform.

Besluit: 16 december 2008: Conform. Besluit: 16 december 2008: Conform. Toelichting Bladzijde 2 Totaal aantal bladzijden: 5 KORTE INHOUD: (gelijkluidend aan voorblad) Aankoop Gemeenteflat behorend bij collegenota van: SEB d.d. 8-12-08 Corr.nr.

Nadere informatie

directeur-rentmeester a.i. H.C. Heerschop

directeur-rentmeester a.i. H.C. Heerschop Onderwerp: Afstand eerste recht van koop perceel grond bij Crailo BESTUUR Vergaderdatum 23 november 2017 Agendapunt nr. 6 Kenmerk 17-9358-7.10.11 Bijlagen: Brief Provincie Noord-Holland d.d. 19 oktober

Nadere informatie

: Team Ontwikkeling, Realisatie en Beheer : K. van der Velden Telefoonnummer : 693503 : ks.van.der.velden@deventer.nl

: Team Ontwikkeling, Realisatie en Beheer : K. van der Velden Telefoonnummer : 693503 : ks.van.der.velden@deventer.nl Grondprijzenbrief 2014 Gemeente Deventer januari 2014 1 Uitgave : Team Ontwikkeling, Realisatie en Beheer Naam : K. van der Velden Telefoonnummer : 693503 Mail : ks.van.der.velden@deventer.nl 2 Inhoud

Nadere informatie

t Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs Postbus AA Aalten Gantvoortweg 4 a, Aalten Tel 0031 (0) Fax 0031 (0)

t Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs Postbus AA Aalten Gantvoortweg 4 a, Aalten Tel 0031 (0) Fax 0031 (0) Dé Agrarisch Specialist!!! t Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs Postbus 38 7120 AA Aalten Gantvoortweg 4 a, Aalten Tel 0031 (0) 543 47 69 80 Fax 0031 (0) 543 47 60 24 E-mail info@gantvoort.nl Website www.gantvoort.nl

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 22 november 2016 Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-362 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte,

Nadere informatie

Nota Plattelandswoningen Wijdemeren

Nota Plattelandswoningen Wijdemeren 1 Nota Plattelandswoningen Wijdemeren 1. Aanleiding Op 1 januari 2013 is de wet plattelandswoning in werking getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om als 'burger' in (voormalige) agrarische bedrijfswoningen

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13 Aan de raad, Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13 Voorstel: Het bestemmingsplan Buitengebied Hof vantwente, herziening Enterweg 13 overeenkomstig

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies BESTUURSOVEREENKOMST GROND EZ Provincies September 2013 BESTUURSOVEREENKOMST GROND Ondergetekenden: A. de staatssecretaris van Economische Zaken B. de gedeputeerden Vitaal Platteland van alle provincies

Nadere informatie

Kooiweg 2 Zwolle. Vraagprijs: 324.500,00 k.k.

Kooiweg 2 Zwolle. Vraagprijs: 324.500,00 k.k. Kooiweg 2 Zwolle Vraagprijs: 324.500,00 k.k. Op een mooie locatie gelegen in het buitengebied van Zwolle ligt dit agrarisch bedrijf, welke ook geschikt is voor een particulier. De boerderij is zeer centraal

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

30 juni 2015 Online executieveiling, ex art. 514 e.v. Rv Zutphenseweg, Klarenbeek

30 juni 2015 Online executieveiling, ex art. 514 e.v. Rv Zutphenseweg, Klarenbeek Zutphenseweg, EXECUTIEVEILING (ex art. 514 e.v. RV) Op zal online via https://www.nationalevastgoedveiling.nl t.o.v. notaris mw. mr. E.M. Dutmer verbonden aan Nysingh advocaten notarissen N.V. te Arnhem,

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.4 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg Voorstel: 1. De Kroon conform het onteigeningsplan en de conceptbrief verzoeken om ten name

Nadere informatie

Onderwerp: Algemeen Bestuur. Beëindiging project Nieuwbouw gecombineerde hoogwaterloods Tradeport Noord te Venlo. Voorstel

Onderwerp: Algemeen Bestuur. Beëindiging project Nieuwbouw gecombineerde hoogwaterloods Tradeport Noord te Venlo. Voorstel Onderwerp: Algemeen Bestuur Beëindiging project Nieuwbouw gecombineerde hoogwaterloods Tradeport Noord te Venlo. Datum: 16 januari 2008 Vergaderingnummer: 1 Agendapunt: 4 Voorstel 1. Instemmen met beëindiging

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Afronding project nieuwbouw en verbouwing Drents Museum en positie Huize Tetrode

Afronding project nieuwbouw en verbouwing Drents Museum en positie Huize Tetrode 2012-538 Afronding project nieuwbouw en verbouwing Drents Museum en positie Huize Tetrode Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur en Financiën op 26 september 2012 - provinciale staten op 10

Nadere informatie

OVERDRACHT BOUWTITEL. Van Lierop OG B.V. Adres Postcode en plaats E-mailadres Telefoon thuis Telefoon mobiel hierna te noemen "de verkrijger".

OVERDRACHT BOUWTITEL. Van Lierop OG B.V. Adres Postcode en plaats E-mailadres Telefoon thuis Telefoon mobiel hierna te noemen de verkrijger. Definitieve versie X (Mg, mvro). 01-10-2012 OVERDRACHT BOUWTITEL De ondergetekenden: 1. DE COMMANTITAIRE VENNOOTSCHAP RUIMTE VOOR RUIMTE II C.V. te dezer zake vertegenwoordigd door haar beherend vennoot,

Nadere informatie

Initiatief speltproject met proefvelden Emmamolen

Initiatief speltproject met proefvelden Emmamolen College Onderwerp: FOPL01 Initiatief speltproject met proefvelden Emmamolen Collegevoorstel Inleiding: De heer Van Buul, molenaar van de Emmamolen in Nieuwkuijk, heeft aangegeven zich in de toekomst meer

Nadere informatie

Voortgangsrapportage exploitatie bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Bloemakkers te Gieten

Voortgangsrapportage exploitatie bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Bloemakkers te Gieten Voortgangsrapportage exploitatie bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Bloemakkers te Gieten 1. Grondexploitatie 1.1 Omschrijving exploitatie Op 25 november 2009 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan

Nadere informatie

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre.

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre. Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 Gemeente Eersel Postbus 12 5520 AA EERSEL info@brabant.nl www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043 3825558

Nadere informatie

Verslagperiode : 10 februari 2015 t/m 13 mei 2015 Bestede uren in verslagperiode 3

Verslagperiode : 10 februari 2015 t/m 13 mei 2015 Bestede uren in verslagperiode 3 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 mei 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : HAARZUILENSE PROJECTONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ B.V. Datum uitspraak : 7 oktober 2014 Curator R-C :

Nadere informatie

1. Overzichtstekening 2. Bestuursbesluit Bestuursbesluit 2017

1. Overzichtstekening 2. Bestuursbesluit Bestuursbesluit 2017 BESTUUR Onderwerp: Verwerving schootsvelden Naarden Vergaderdatum 22 juni 2017 Agendapunt nr. 4 Kenmerk 17-9174-7.08.11 Bijlagen: 1. Overzichtstekening 2. Bestuursbesluit 2013 3. Bestuursbesluit 2017 Behandelwijze

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de ingangsdata van de aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer en de verlenging van de maximale concessieduur Op de

Nadere informatie

Raad : 6 april 2004 Agendanr. : Doc.nr : B RAADSVOORSTEL

Raad : 6 april 2004 Agendanr. : Doc.nr : B RAADSVOORSTEL Raad : 6 april 2004 Agendanr. : Doc.nr : B2004 01150 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : Beschikbaar stellen van een krediet van 3.139.940,00 voor de aankoop van een aantal panden en

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

(N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken)

(N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken) Nota PS-commissie Vergaderdatum 22 september 1999 Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid Agendapunt nr. 6 Commissie nr. ROB/99/062 Onderwerp Masterplan Bedrijventerrein Crailo Opsteller/telefoon

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Almere - Haven, Kerkgracht m² BVO Winkel ALMERE HAVEN - KERKGRACHT 2

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Almere - Haven, Kerkgracht m² BVO Winkel ALMERE HAVEN - KERKGRACHT 2 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Almere - Haven, Kerkgracht 2 825 m² BVO Winkel 1 ALGEMEEN OBJECT Kerkgracht 2 betreft een winkelpand ter grootte van circa 825 m² gelegen aan het marktplein van Almere

Nadere informatie

NOTITIE EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDENBEHEER (oktober 2015)

NOTITIE EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDENBEHEER (oktober 2015) NOTITIE EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDENBEHEER 2012-2015 (oktober 2015) Inleiding De evaluatie is als volgt opgebouwd. De punten A en B geven inzicht in de behaalde resultaten en in de actuele stand van de

Nadere informatie

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 4 Datum: 18 december 2014. : Rotterdam (na verwijzing: Gelderland)

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 4 Datum: 18 december 2014. : Rotterdam (na verwijzing: Gelderland) Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 4 Datum: 18 december 2014 inzake Faillissement BI&C Consultancy B.V. Rechtbank : Rotterdam (na verwijzing: Gelderland) Faillissementsnummer : C/05/14/209 F

Nadere informatie

Datum uitspraak : 14 juli 2009 : mr. T.M. Schraven : mevrouw mr. H.H. de Kroon-Biewenga

Datum uitspraak : 14 juli 2009 : mr. T.M. Schraven : mevrouw mr. H.H. de Kroon-Biewenga Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 15 juni 2010 Gegevens onderneming : Fish B.V., gevestigd te (5161 RN) Sprang- Capelle aan de Hoge Akkerweg 2 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Inventarisatie WOB verzoek. Documenten

Inventarisatie WOB verzoek. Documenten Inventarisatie WOB verzoek Documenten 1. Inhoudelijke beoordeling van het plan door de provincie; 2. Diverse mails van gemeente gericht aan provincie. bedrijfskavel Beste Op 7 februari hebben wij jouw

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 27 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 27 maart 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 27 maart 2015 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg 41-45. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Heerenweg 8 IJhorst. Vraagprijs: 524.500,00 k.k.

Heerenweg 8 IJhorst. Vraagprijs: 524.500,00 k.k. Heerenweg 8 IJhorst Vraagprijs: 524.500,00 k.k. Op een historische plek in IJhorst is deze monumentale boerderij gelegen op een kavel van circa 13000 m2. Oorspronkelijk is de boerderij gebouwd in 1888.

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van BZK, beleidsterrein Nationale Ombudsman over de periode

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van BZK, beleidsterrein Nationale Ombudsman over de periode Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van BZK,

Nadere informatie

Datum 19 september 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de huur van panden voor een AZC in Maastricht

Datum 19 september 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de huur van panden voor een AZC in Maastricht 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bureau Bedrijfvoering & Control Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus

Nadere informatie

Aan de Raad. Raadsvergadering d.d. 3 oktober 2002. Made, 27 september 2002. Agendapunt: 7. Ontwikkeling bedrijventerrein t Spijck fase II.

Aan de Raad. Raadsvergadering d.d. 3 oktober 2002. Made, 27 september 2002. Agendapunt: 7. Ontwikkeling bedrijventerrein t Spijck fase II. Aan de Raad. Raadsvergadering d.d. 3 oktober 2002 Made, 27 september 2002 Agendapunt: 7 Onderwerp: Ontwikkeling bedrijventerrein t Spijck fase II. Voorstel: 1. Instemmen met de algemene uitgifte voorwaarden

Nadere informatie

BESLUIT. Zaaknummer 992/ Buiteman vs. Leerdam II (architectenkeuze), klacht.

BESLUIT. Zaaknummer 992/ Buiteman vs. Leerdam II (architectenkeuze), klacht. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot afwijzing van een aanvraag tot het nemen van een besluit op grond van artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet.

Nadere informatie

Stuurgroep Nieuw Hydepark

Stuurgroep Nieuw Hydepark Voortgangsrapportage 1 Stuurgroep Nieuw Hydepark Periode januari t/m mei 2013 4 juni 2013 Kleine Synode 21 juni 2013 OZ 13-06 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 7 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Projectkaders

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BIJ BEEINDIGING AGRARISCHE

BELEIDSREGEL BIJ BEEINDIGING AGRARISCHE GEMEENTE OLDEBROEK BELEIDSREGEL BIJ BEEINDIGING AGRARISCHE BEDRIJFSVOERING IN DE GEMEENTE OLDEBROEK 27 oktober 2009 afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling - 2 - 3 1. Aanleiding Bij het opstellen van het (voor)ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 8 juni 2011 Beantwoording vragen carrousel Binnenland Het college 100467 Controller Directie Paraaf Datum Geachte

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2012/2907 Registratiedatum: 10-07-2012 Afdeling: LO Agendapunt: 29-Vo-10 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Omzetten VVV-winkel naar VVV-agentschap Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

Kredietaanvraag landinrichting Rijssen Agendapunt 6 Kenmerk. B. Ordelmans. J.F.W. Clasie b.ordelmans@vechtstromen.nl 06-21882477 Aard voorstel.

Kredietaanvraag landinrichting Rijssen Agendapunt 6 Kenmerk. B. Ordelmans. J.F.W. Clasie b.ordelmans@vechtstromen.nl 06-21882477 Aard voorstel. Voorstel voor Commissie Watersysteem Vergaderdatum 25 maart 2015 Onderwerp Kredietaanvraag landinrichting Rijssen Agendapunt 6 Kenmerk B2015/u448 Portefeuillehouder R. Broeze Opsteller/indiener B. Ordelmans

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 augustus 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 augustus 2015 Gegevens onderneming: De besloten vennootschap All-in Badkamers B.V., gevestigd te (7418 CJ) Deventer aan de Staverenstraat 11. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Objectinformatie. Kalmarweg 18 te Groningen

Objectinformatie. Kalmarweg 18 te Groningen Objectinformatie Inhoudsopgave 1. Informatie 2. Ligging 3. Kadastrale informatie 4. Overige informatie 5. Foto s 6. Contactgegevens Informatie Op het goed bereikbare bedrijventerrein Eemspoort wordt het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom Memorandum AAN T. A. V. VAN D A T U M 3 juli 2015 Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur B E T R E F T fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp IJsbaan Ruurlo Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie

Delegatiebesluit verkoop provinciale eigendommen in Stationsgebied te Middelburg

Delegatiebesluit verkoop provinciale eigendommen in Stationsgebied te Middelburg &RPPLVVLH $OJHPHHQ %HVWXXU &RPPLVVLH 9HUNHHU HQ 9HUYRHU *HGHSXWHHUGH EHODVW PHW EHKDQGHOLQJ J.I. Hennekeij YHUJDGHULQJ 36: 30 juni 2000 QU: I&V - 224 DJHQGD QU: 0LGGHOEXUJ 25 april 2000 2QGHUZHUS verkoop

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam k.g.-zitting : 16 juli 2004 te 9.30 uur toevoeging : verleend dan wel aangevraagd P L E I T N O T I T I E S inzake: 1. De heer H. BOS, 2. De heer W. SCHILD, 3.

Nadere informatie