DE KUNST RONDKOMEN. van het. Een verslag van een project voor en door mensen die op enigerlei wijze te maken hebben met armoede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE KUNST RONDKOMEN. van het. Een verslag van een project voor en door mensen die op enigerlei wijze te maken hebben met armoede"

Transcriptie

1 DE KUNST van het RONDKOMEN Een verslag van een project voor en door mensen die op enigerlei wijze te maken hebben met armoede

2

3 INHOUD UITGELEGD INGELEID... pagina 5 De Kunst van het Rondkomen Het project, De context... pagina 7 Radar, Het doel... pagina 8 Deelnemers, De aanpak... pagina 9 De fases... pagina 10 De acties... pagina 11 Problemen... pagina 13 Tips & Trucs Boodschappen doen... pagina 17 Kleding en Algemene Basistips... pagina 19 Financiën en hoe ermee om te gaan... pagina 21 Mentale opkikkertjes... pagina 23 Besparen doe je ook zo... pagina 25 Oplossingen Samen moet weer de norm worden... pagina 27 Een geïnteresseerd instantie-oor doet wonderen... pagina 29 Hulp & Ondersteuning... pagina 31 Voedsel, Ontspanning, Financiën... pagina 33 Oplossingen Top pagina 34 Weetjes... pagina 36 Een medemens vertelt... pagina 37 Colofon... pagina 38 Tot slot... pagina 39 Hoop, een gedicht... pagina 40 Deelnemers die De Kunst van het Rondkomen mogelijk hebben gemaakt, kom je overal tegen. Ook in dit boekje.

4 4 Kunst van het Rondkomen

5 uitgelegd ingeleid Als werkgroep De Kunst van het Rondkomen hebben wij in een half jaar tijd op talloze manieren informatie verzameld over het fenomeen armoede en hoe er mee om te gaan. We hebben via de media, met flyers en kaartjes, via mail en via de website vele duizenden mensen op de hoogte gebracht van het project. Zo hadden we in een maand tijd meer dan 1100 unieke bezoekers op de website. In totaal zijn circa 600 mensen actief benaderd, waarvan een dikke 400 mensen hebben gereageerd. We hebben informatie vergaard en geïnventariseerd aan de hand van de volgende vragen: 1. Heb je ervaring met, of een mening over, het fenomeen armoede. 2. Spreek je uit ervaring, wat is dan die ervaring? Doe je dingen samen of alleen? Heb je perspectief of niet? Welke problemen ervaar je? 3. Zie je mogelijkheden om tot oplossingen te komen? Wat zou jou op dit moment kunnen helpen, en hoe is dat op de lange termijn? 4. Iedereen moet bezuinigen, merk je daar zelf iets van? En zo ja, kun je dat toelichten? 5. Lukt het je dan om rond te komen? 6. Heb je tips voor andere mensen? 7. Heb je hulp gekregen van andere mensen of instanties? 8. Wat zou voor jou dus een oplossing zijn die wij mee kunnen nemen? Over het algemeen blijkt iedereen wel een mening over armoede te hebben. Verder is het opvallend dat juist degenen die er het meest last van hebben er de meeste moeite mee hebben om er over te praten. De mensen die uit ervaring spreken, hebben natuurlijk allemaal hun eigen verhaal. Grootste gemene deler is dat de armoedige toestand gevolg is van een opstapeling van problemen: werk dat wegvalt, gezinsproblematiek, sociaal isolement en vooral instanties die langs elkaar heen werken en niet op elkaar afgestemd zijn. En daarbij de onbekendheid met wettelijke mogelijkheden en regelgeving, en hoe je daarover geïnformeerd kunt worden. Oplossingen blijken heel vaak te bestaan uit begeleiding door vrijwilligers van bijvoorbeeld MEE, Humanitas of WijZ. Vrijwilligerswerk doen, blijkt voor veel mensen een mogelijkheid om zichzelf toch enigszins te ontplooien en nuttig te voelen. Voor de langere termijn zien de meeste mensen de oplossing in het vinden van betaald werk en het vereenvoudigen van de situatie van langs elkaar heen werkende instanties. Bezuinigen doen mensen door op aanbiedingen te letten, tweedehands te winkelen, verzekeringen en abonnementen te schrappen, persoonlijke leningen in privékring aan te gaan en hun eigen voedsel te verbouwen. De belangrijkste tips die aangereikt worden, zijn: om hulp vragen, begeleiding meenemen naar afspraken met instanties, kleding- en voedselbank gebruiken, samen inkopen doen en eten, minder douchen en stoken, kleding repareren in plaats van vervangen, zoeken naar noodzakelijke aankopen op Marktplaats en vooral: optimistisch blijven en niet de kop laten hangen! Werkgroep De Kunst van het Rondkomen Kunst van het Rondkomen 5

6 6 Kunst van het Rondkomen DE KUNST van het RONDKOMEN

7 DE KUNST van het RONDKOMEN Het project De Kunst van het Rondkomen is een project waarin mensen die in Nederland moeite hebben om rond te komen, zelf in beeld brengen hoe armoede eruitziet. Het leuke is dat we als deelnemers gaandeweg allerlei ervaringen hebben opgedaan: interviewen, filmpjes maken, oplossingen bedenken en die inventariseren, en werken aan een verbetering van de situatie in onze eigen stad. Film en oplossingen werden onder meer gepresenteerd op een grote conferentie door en met mensen die in de stad ervaring hebben met armoede. Eigen kracht vormt het centrale uitgangspunt van de aanpak. Mensen die in armoede leven pakken samen met mensen uit hun sociale netwerk een actieve rol in de bestrijding van armoede in de stad. De Kunst van het Rondkomen is georganiseerd door Radar, bureau voor sociale vraagstukken. De context Het aantal huishoudens onder de lage-inkomengrens zou volgens het CBS en SCP in 2012 tot stijgen (8,5 procent van het totale aantal huishoudens). Armoede treft vooral eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar en mensen met een bijstandsuitkering. Ook zijn er steeds meer zelfstandig ondernemers die in de arme groep vallen. Voorzieningen als de Voedselbank en de Kledingbank krijgen een steeds grotere toeloop. Van de niet-westerse huishoudens had 22,5% een laag inkomen, bijna drie keer zoveel als gemiddeld. Bovendien heeft het lage inkomen vaker een aanhoudend karakter (SCP, 2010). Radar Radar is al ruim twintig jaar een bureau voor onderzoek, projecten en advies op sociaal gebied. De straatcoaches, mentoren, gezinscoaches en jongerenwerkers van Radar zetten zich in voor een betere samenleving. Daarbij wordt zoveel mogelijk de inzet van betrokken burgers gevraagd. Bij De Kunst van het Rondkomen zijn verschillende onderdelen betrokken: RadarAdvies, Seinpost Adviesbureau, Stade Advies, RadarUitvoering en RadarCommunicatie. Kunst van het Rondkomen 7

8 DE KUNST van het RONDKOMEN Het doel Het doel van het project is tweeërlei. Allereerst willen we in opdracht van de gemeente Zwolle in beeld brengen wat de problemen èn de oplossingen zijn die wij, als mensen die moeite ervaren om rond te kunnen komen, zelf ervaren. Uit die oplossingen hebben wij een top 10 samengesteld van 5 oplossingen die geld kosten en 5 oplossingen die geen geld kosten. Deze worden aan de gemeente Zwolle voorgesteld om te worden meegenomen in haar beleid. Als groep willen we ook verbreden. Armoede is niet alleen een financieel vraagstuk. Ook een slechte gezondheid, geen werk hebben of weinig sociale contacten maken mensen kwetsbaar. Hierdoor hebben zij minder kansen om mee te doen in de samenleving. Verbreden leidt tot armoede-bewustwording. Daarnaast willen we versterken door goede ideeën te verzamelen en een begin te maken met de uitvoering en uitrol. Activiteiten en het gebruik van bestaande voorzieningen als schuldhulpverlening en andere onderdelen van de keten van dienstverlening kunnen zo uitgebreid worden en beter op elkaar aansluiten. Tot slot willen we verbinden. Mensen en organisaties worden zelf actief, er ontstaan nieuwe netwerken en verbindingen. Dat leidt tot bewoners, medewerkers en bestuurders die nog meer- samen optrekken in de uitvoering. 8 Kunst van het Rondkomen

9 De deelnemers De beoogde doelgroep van iedereen die financiële problemen ervaart: jongeren, studenten, jonge stellen, starters, zzp ers, parttimers, langdurig zieken, flexwerkers, ouderen, aow ers zonder pensioen, WW ers, Wajongers, mensen met een bijstands- of WIA-uitkering, alleenstaande ouders, enz., blijkt een zeer dynamische te zijn. Deelnemers zoeken onder mensen die met armoede te maken hebben, is ook niet eenvoudig gebleken. Een gedeelte schaamt zich voor hun situatie, een gedeelte heeft geen tijd. Andere mensen hebben sociale of psychische problemen, waardoor deelname aan een project als De Kunst van het Rondkomen een lastige opgave blijkt. Zo bleek deelname voor mensen met een verslavingsproblematiek en/of psychiatrische beperkingen toch te hoog gegrepen. Er waren mensen die van opvang veranderden en naar een andere gemeente verhuisden, er waren ook deelnemers die een baan kregen en er was een deelnemer die gedurende het project voor zichzelf begon. Zij verwoordde het als de bekende duw in de rug. Van de ongeveer 45 deelnemers die op enig moment aan het project zijn begonnen is een vaste kern van dertien deelnemers ontstaan, die de werkzaamheden op zich heeft genomen. De aanpak Na werving van deelnemers via onder andere ketenpartners en de media gingen we als werkgroep gemotiveerd aan de slag. We volgden een training, gaven presentaties, interviewden mensen, maakten een film en verspreidden enquêtes. Ondertussen werd informatie verzameld en uitgewerkt, oplossingen gefilterd, een eindrapport geschreven en de conferentie georganiseerd. DE KUNST van het RONDKOMEN Kunst van het Rondkomen 9

10 DE KUNST van het RONDKOMEN De fases In de eerste fase volgden we als deelnemers een training. Zo deden we bijvoorbeeld basiskennis van armoede en inzichten in de initiatieven voor armoedebestrijding in de stad op. Ook werden we getraind op het gebied van presentatievaardigheden, interviewtechnieken en het maken van een plan de campagne. Een aantal van ons leerde filmen en editen. In de tweede fase werden beelden en ideeën verzameld om samen armoede in de gemeente aan te pakken. Ook werd de conferentie in fase drie voorbereid. Doel van de derde fase was het verspreiden van ideeën om samen armoede aan te pakken, draagvlak te creëren en samenwerking te vergroten. Hiertoe werd onder andere genoemde conferentie georganiseerd met als centrale thema: vraag niet wat de stad voor jou kan doen, maar maak duidelijk wat jij samen met anderen voor de stad kunt doen in het kader van armoede. Hierbij fungeerden wij deelnemers als ambassadeurs. Fase vier, de laatste fase, was bedoeld om te evalueren, te borgen, te vervolgen en de gestelde doelen te realiseren. 10 Kunst van het Rondkomen

11 De acties Door verschillende deelnemers werd een aantal presentaties gegeven: tijdens de Stadsdialoog Zwolle Armoedevrij, bij een diaconie, tweemaal bij Humanitas en eenmaal in samenwerking met medewerkers van de gemeente Zwolle bij Sensoor. Ook werd het project gepresenteerd aan consulenten van de gemeente Zwolle. Verder zijn er gesprekken gevoerd met vijf vrouwengroepen van allochtone afkomst van Travers: in totaal ongeveer honderd vrouwen. Deze vrouwen verzorgden de hapjes voor de conferentie. De Aanloop maaltijd en ontmoeting- in de Plantagekerk is tweemaal bezocht waarbij zo n vijftig mensen zijn bereikt. Verscheidene media hebben het project onder de aandacht gebracht. Er is bekendheid gegeven aan de conferentie en de informatieve website dekunstvanhetrondkomen.nl, waarop ook de enquête ingevuld kon worden. Enquêtes inclusief projectinformatie zijn digitaal verstuurd naar studentenverenigingen. Op Het Werkplein, bij twee Kringloopwinkels, in het Nel Banninkhuis en bij Bonjour zijn enquêteformulieren afgeleverd, en in de WRZV-hallen werd daarbij ook gesproken met zo n 150 mensen. Alle kerkelijke adressen die te vinden waren op de site van het Diaconaal Platform Zwolle hebben een uitvoerige informati gehad, met het verzoek het project bekend te maken en mensen te stimuleren tot meedoen. Vooraankondigingen zijn verstuurd naar alle ketenpartners, organisaties die meedoen aan de Stadsdialoog, politieke partijen plaatselijk en landelijk. Iedereen met wie contact is geweest, is uitgenodigd voor de conferentie. DE KUNST van het RONDKOMEN Kunst van het Rondkomen 11

12 Dit clubje heeft steeds meer cachet gekregen Pas toen ik tot mijn nek in de shit zat, heb ik een uitkering aangevraagd. Vijf jaar geleden heb ik mijn beste vriend begraven, daarna kon het me allemaal niet meer zoveel schelen. Het was een opeenvolging van gebeurtenissen waardoor ik in een totale depressie zakte. Het project De Kunst van het Rondkomen werd me aangereikt door de consulente van de gemeente. Eerst zag ik het helemaal niet zitten en had ik er niet veel fiducie in, maar naarmate de tijd verstreek en er steeds leukere mensen bij kwamen, kreeg het clubje steeds meer cachet. Er is een dynamiek ontwikkeld die ik er eerst niet in zag. Mijn taak was een eensluidende tekst maken van alle interview- en enquêteresultaten, ik ben als het ware het inleverpunt. Met teksten heb ik wel ervaring. Ik heb journalistiek en PR gestudeerd en daarna communicatiewetenschappen. Twintig jaar geleden werkte ik bij een PR-bureau en maakte ik de switch mee van typemachine naar computer. Tot vier jaar geleden heb ik mijn brood verdiend achter het computertje. Maar de motivatie om te werken werd steeds minder en minder. Dit project omhelst geen materie waar je constant mee bezig moet zijn: na afloop moet je ook weer verder anders word je er op een gegeven moment naar van. Hoe de toekomst zal uitpakken is afhankelijk van het kaliber van de presentatie. We moeten ons punt zien te maken. Maar ik verwacht dat het weer een schaamlapje zal worden waar de politici zich achter kunnen verstoppen, ik heb daar niet zoveel vertrouwen in. Wat mijn eigen toekomst betreft: als mijn grote dispuut met de belastingdienst uit de wereld is, ga ik opnieuw voor mezelf beginnen. Ik hoop dat ik voor het einde van dit jaar de financiële handelingsvrijheid heb om daaraan te beginnen. Ik heb een duidelijk en vastomlijnd plan: vijftig weken per jaar een perfecte geluidsinstallatie bouwen voor het feest waar ik die week aan ben verhuurd. Over vijf jaar weet iedereen in en rond Zwolle: als je echt een heel tof bediend feest wilt hebben, moet je De Roos inschakelen. Yeb de Roos 12 Kunst van het Rondkomen

13 Waar men tegenaan loopt... PROBLEMEN In de enquêtes, de gesprekken en de interviews kwamen kwesties en problemen naar voren, waar mensen die met armoede te maken hebben tegenaan lopen: Financiën, werk en inkomen Schulden Kinderen vanaf 18 jaar worden als financieel zelfstandig aangemerkt en worden geacht zichzelf volledig te kunnen onderhouden inclusief thuiskosten, ook als ze thuis wonen en geen inkomen hebben Inkomen onder de minimum inkomensgrens Oneerlijke verdeling van inkomsten in Nederland (vaak gehoorde klacht) Het gebrek aan werkmogelijkheden De uitkering is gedaald en de eigen kosten voor medische zaken worden steeds hoger Alles moeten doorgeven en melden aan sociale zaken, je mag echt niets vergeten of te laat doorgeven, of iets echt niet weten, op straffe van boete (forse korting op uitkering) Niet rond kunnen komen Bij nul uren-contracten word je minder uren ingedeeld waardoor er problemen ontstaan Een kleine schuld, daarna achterstand van de huur en daar nog schoolkosten bij, mondt zomaar uit in schuldsanering Inkomsten op papier komen niet overeen met feiten (alimentatie), uitkering houdt hiermee geen rekening en gaat ook niet voor me staan. Op deze manier zitten vrouwen opnieuw onder druk Steeds opnieuw moet je de eindjes aan elkaar knopen, je hebt geen tijd en energie meer om toekomstplannen te maken. Ik zit klem Uitkering wordt ingehouden Zorgtoeslag wordt in beslag genomen Geen baan, geen geld Men heeft een hersenbeschadiging: moeilijk leren en daardoor moeilijk werk vinden Hulp en ondersteuning Niemand wist dat er een breed scala aan vrijwilligersorganisaties is, met uitzondering van de voedselbank Lang wachten op een afspraak voor ondersteuning bij budgetteren Kunst van het Rondkomen 13

14 PROBLEMEN Eten en drinken Niet altijd het nodige eten en drinken in huis hebben De voedselpakketten zijn niet groot genoeg Gezond eten is duur in de winkel Leven Niet normaal kunnen leven zonder zorgen voor morgen Niet kunnen uitgaan, niet een keer iets leuks kunnen doen of een dagje uit kunnen, niet op vakantie kunnen gaan Je zelfs geen kleine luxe kunnen permitteren, ieder mens heeft wel eens behoefte om even íets extra s te kunnen doen, dat zorgt ervoor dat je het kunt volhouden namelijk Eenzaamheid! Door gebrek aan sociale contacten, je kunt nu eenmaal niet altijd meedoen en niet overal (mee) naar toegaan De echte wereld lijkt zo ver van ons af te staan Er is een onuitsprekelijke afstand ontstaan in deze samen-leving Individualisering en marktdenken Geen auto hebben Geen computer hebben Relatieproblemen (als je niet oppast) Kinderen worden soms geplaagd of uitgesloten Psychische problemen en gezondheid De mensen denken slecht over ons, denken dat we niks kunnen en willen In het begin schaamden we ons kapot Geen hoop en uitzicht meer, moedeloosheid Geen zin meer hebben om nog te vechten, om er nog voor te gaan, om je nog in te zetten voor iets, enz. Lusteloosheid en passiviteit, gelaten, te moe om nog iets op te pakken Depressiviteit Teleurstelling om afwijzing en er niet meer bij (kunnen) horen Bang en onzeker Stress door de zorg en om het nauwelijks kunnen betalen van rekeningen Veel roken, drinken, drugs 14 Kunst van het Rondkomen

15 PROBLEMEN Sociaal Gescheiden zijn Opvang voor vrouwen is ver beneden peil, denigrerend en vals, doet vrouwen geen recht aan. Als ze de grip verliezen vervallen ze in machtsmisbruik Men houdt geen rekening met kinderen, in het bijzonder kinderen met een ontwikkelingsstoornis Regelgeving De regels zijn moeilijk te begrijpen De regels zijn niet altijd voor werkenden (tegenstrijdige wet- en regelgeving) De budgettering heeft ons heel vaak heel laat de post doorgestuurd De budgettering heeft voor meer schulden gezorgd door die gekke regels Regelen van een uitkering duurt te lang Woningtoewijzing zou niet perse via hulpverlening moeten, ik ben zelfredzaam genoeg om het zelf te doen Niet serieus genomen worden door veel organisaties, de sociale dienst verwees bijvoorbeeld direct door naar schuldhulpverlening Moeilijke taal in brieven en andere post van instanties Van het kastje naar de muur gestuurd worden Geen eerlijke benadering van UWV en gemeente Er moet altijd iemand mee naar gesprekken anders begrijp ik het niet. Het belast mijn vrouw Kunst van het Rondkomen 15

16 Je hebt twee handen nodig om te klappen Mijn naam is Rquia Bouizzem, hier noemt men mij Rakia. Ik ben een alleenstaande moeder met twee kinderen van 13 en 15 jaar. Ik ben Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) met een 0-urencontract. Ik werk met behoud van uitkering en ik doe vrijwilligerswerk. Zo geef ik fietsles en pas ik op kinderen bij Travers. Waarom ik meedoe Door alle bezuinigingen moeten wij samen sterk zijn en zo kunnen wij oplossingen vinden om mensen te helpen. We kunnen elkaar helpen. Ik heb vanaf het begin meegedaan in de deelnemersgroep, dus het hele traject. Ik verzamelde en inventariseerde alle tips en trucs. Ik heb interviews gehouden en ik heb actief meegedacht met het project. Wat ik er zelf van opgestoken heb Samen kom je ver, alleen blijf je staan of kom je maar een klein beetje verder. Je kunt niet met één hand klappen, daar heb je er twee voor nodig. Wat ik de mensen wil meegeven Als je alleen bij jezelf kijkt, dan zie je hoeveel problemen je hebt. Als je naar problemen kijkt die mensen hebben, zeg je ik heb niks. Je moet niet te laag kijken en niet te hoog. Kijk je te hoog of te laag dan ga je vallen. Je valt er van af of je valt in een gat. Kijk dus er tussenin op de juiste hoogte. Kijk maar gerust, kijk maar om je heen, mag ook best een beetje hoog, maar niet te hoog = is zo hoog dat je gaat vallen. Kijk naar wat belangrijk is, naar wat je nodig hebt, maak zorgvuldig je keuzes. Je mag best wensen hebben, heel goed, maar kijk niet naar wat onbereikbaar is. Wees tevreden met wat je hebt en geniet daar van! Rquia Bouizzem 16 Kunst van het Rondkomen

17 TIPS & TRUCS Rondkomen is echt niet makkelijk voor velen onder ons. Maar nood kan een zekere creativiteit en vindingrijk teweeg brengen. Met genoemde tips & trucs is Rondkomen daadwerkelijk tot Kunst te verheffen: Boodschappen doen Koop in goedkope supermarkten Haal voedsel op uit de afvalcontainers van de supermarkten Haal eetbare planten uit de natuur Verbouw je eigen voedsel, bijvoorbeeld op een volkstuin, eventueel samen een ander om kosten en opbrengsten te delen Maak vooraf een boodschappenlijstje van wat je ook echt nodig hebt Kijk eens naar goedkope alternatieven voor bepaalde producten Koop creatief in, bijvoorbeeld drie producten voor een speciale prijs gezamenlijk inkopen Kook creatief, eventueel samen of bij ouders Let op de aanbiedingen, in de winkel of selecteer vooraf uit de folders Koop op de markt Maak gebruik van de voedselbank Aan het eind van de dag en/of week worden spullen afgeprijsd in supermarkten en op de markt. De vermelde houdbaarheidsdatum betekent niet dat een product niet meer eetbaar is het loont om je hierin eens te verdiepen, genoeg informatie op internet Kunst van het Rondkomen 17

18 Laten we elkaar respectvol en gelijkwaardig behandelen Ik leef al enkele jaren op bijstandsniveau. Zeker geen vetpot, maar wanneer dat inkomstenniveau een stabiele factor zou zijn, zou je daar een vast levenspatroon op kunnen afstemmen. Door de uitvoering van wet- en regelgeving en door de cultuur van onze maatschappij kom je echter zomaar in ongewilde problemen die een sterke claim leggen op je leven. Met alle ervaringen die ik zelf heb opgedaan en nog steeds opdoe in de bejegening door mensen in het algemeen en vanuit allerlei instanties en organisaties, wil ik graag iets goeds gaan doen. Ik wil daarmee een positieve bijdrage leveren ten behoeve van anderen die ook in zo n situatie zitten of nog (zullen) komen. Ik heb me actief ingezet in de deelnemersgroep, heb de training gevolgd. Daarnaast heb ik op allerlei plaatsen presentaties gegeven over dit project, ik heb interviews gehouden en gesprekken gevoerd, heb de conferentie mee voorbereid en heb het Zwolse deel van de website gevuld. Dat was het wel zo n beetje geloof ik. Het netwerken naar buiten toe vond ik heel leerzaam. Dat geldt ook voor het onder de aandacht brengen van dit project bij mensen, organisaties van wie wij dat belangrijk vinden. De gesprekken met vrouwengroepen van allochtone afkomst waren reuze boeiend. Ik ging er iedere keer weer met een blij gevoel weg, zulke leuke en open gesprekken! Het hele groepsproces en hoe iedereen als deelnemer daarin stond en daarmee omging, vond ik boeiend en ik heb daar ook zeker van geleerd. En verdere verdieping op dit onderwerp heb ik ook meegenomen natuurlijk. Ieder mens is een mens van gelijke waarde, met eigen gaven en mogelijkheden. Laten we elkaar allemaal als gelijkwaardig mens behandelen en bejegenen, en dus ook respectvol. Ineke Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten. Spreek, oordeel rechtvaardig, geef de armen en behoeftigen hun recht. Citaat uit Spreuken hoofdstuk Kunst van het Rondkomen

19 TIPS & TRUCS Kleding Koop bij goedkopere winkels of bij kringloop Verf kleding voor een nieuwe look; dit kan in de wasmachine maar ook in een grote pan met de hand Maak gebruik van de kledingbank Ruil kleding binnen familie- en vriendenkring Maak zelf kleding, tassen, sieraden en dergelijke Goede kleding voor een sollicitatiegesprek is gratis/heel goedkoop beschikbaar via onder andere: Het kan wel, Dressforsuccess of Startfoundation Algemene Basistips Probeer in algemene zin bewuster te worden van je koopgedrag Verander van consumeerder naar produceerder Probeer je niet te meten naar de maatstaven van je buren Stel prioriteiten: wat heb je echt nodig, wat is minder belangrijk? Pas je aan veranderingen aan Zoek netwerken op zoals: weggeefhoek 038 als je iets zoekt of als je iets kwijt wilt waar anderen nog iets aan kunnen hebben, of Peerby waar je kunt zien of er bij buren iets te leen of te huur wordt aangeboden voor een schappelijke prijs Jaag op koopjes Plan je uitgaven, denk bijvoorbeeld vooruit bij aanbiedingen Laat je niet verleiden tot onnodige aankopen door aanbiedingen Deel spullen en doe samen met anderen waar mogelijk, bijvoorbeeld gereedschap, auto of aanschaf van materialen Koop via kleding-, speelgoed- en ruilbeurzen, of ruil bij bijvoorbeeld de ruilkring Lets Kunst van het Rondkomen 19

20 Je wordt gerespecteerd en men luistert naar je Mijn situatie is benard, maar ik heb toch een beetje hoop. Vorig jaar kreeg ik een WIAuitkering van 935 euro netto, waarvan 218 euro werd ingehouden. Terwijl dat maar maximaal 10% mag zijn. Ik heb een huurschuld van twee maanden en een schuld van 7000 euro. Maar we zijn in overleg, om te kijken hoe het verder moet met mijn financiële situatie. Ik heb een niet aangeboren hersenafwijking. Toen ik drie was liep ik door een glazen deur, waardoor ik een slagaderlijke bloeding had en bijna dood was gegaan. Nu kan ik de meeste dingen wel zelf, maar het gaat heel langzaam. Ik heb bijzonder onderwijs gevolgd en geen diploma s. Wel twee cerfiticaten: Engels en kunstgeschiedenis mavo-d niveau. Ik las over dit project in de krant en ik dacht: dit is mijn situatie, ik ben dus niet de enige. Ik wilde wel graag weten wat mensen allemaal doen om verder te komen, dus ik heb me aangemeld. Ik ben niet een type dat interviews afneemt en zich opdringt aan mensen. Mijn taak is meedenken en tijdens de conferentie worden mijn olieverfschilderen geëxposeerd en lees ik een gedicht voor. Het project is voor mij heel belangrijk vanwege het gevoel van herkenning. Ik vond het leuk om naar de bijeenkomsten te gaan en het gevoel te hebben dat ik gerespecteerd word en dat er naar mij geluisterd wordt. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Wat ik mensen wil meegeven is mijn gedicht Hoop (zie ook achterzijde). Hoop verbindt mensen met elkaar, mensen leren om met elkaar te gaan samenwerken en daadwerkelijk naar elkaar te luisteren, in plaats van in hokjes te denken en langs elkaar heen te werken. Er is hoop voor een betere toekomst. Carla de Boer 20 Kunst van het Rondkomen

21 TIPS & TRUCS Financiën en hoe ermee om te gaan Werk met een algemeen financieel (maand)overzicht en een wekelijkse uitgavenlimiet Betaal met contant geld Volg een cursus budgetteren, want goed budgetteren, dat is mijn redding Verzamel en bewaar alle belangrijk documenten, maak een kopie van alle documenten die je verstuurt Zet niet zomaar een handtekening Probeer geen schulden te maken, laat geen achterstanden ontstaan, die kom je niet te boven Maak gebruik van subsidiemogelijkheden en (gemeentelijke) regelingen Maak je financiële situatie bespreekbaar maken in vrienden- en/of familiekring, dit kan leiden tot begrip en voorkomt onuitgesproken verwachtingen en ongewenste uitgaven; rekening houden met elkaars financiële situatie hoeft de pret niet te drukken Het geeft rust wanneer je financiën op orde zijn en je daar overzicht over hebt. Investeren hierin en begeleiding vragen, loont de moeite. Probeer om ondanks alles te sparen/geld te reserveren wanneer dat mogelijk is, en leer ook je kinderen sparen Via de gemeente zijn er mogelijkheden voor het afsluiten van een collectieve ziektekostenverzekering Vraag begeleiding en onderzoek subsidie-/kwijtscheldingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld kwijtschelding gemeentelijke jaarheffing of een bonus omdat je werkt Kunst van het Rondkomen 21

22 Je moet in eerste instantie van jezelf houden Sinds 2004 heb ik een WIA-uitkering. Ik ben 80 tot 100% afgekeurd vanwege verslavingsproblematiek. Voor die tijd heb ik getracht te functioneren volgens maatschappelijke maatstaven, ik heb 55 werkgevers gehad. Ik heb veelal in de horeca gewerkt, met daklozen en ik ben omgeschoold tot en gereïntegreerd als meubelmaker, doch ik liep tegen dezelfde problemen aan: voornamelijk het feit dat personeel onvoldoene betrokken wordt bij beslissingen. Ik ben hoogsensitief en heb moeite met de starre maatschappelijke regelgeving.de maatschappij functioneert wat mij betreft niet optimaal: we doen dit project niet voor niets. Als zelfmedicatie gebruikte ik softdrugs, maar dat liep enigszins uit de hand. Momenteel gaat het goed met mij. Ik ben huisman, mijn vriendin en ik hebben een kind en met z n drieën kunnen we wel rondkomen. Dankzij hard werken aan mijzelf heb ik een positieve instelling ontwikkeld in de loop der jaren. Ik heb inmiddels een kleine eigen onderneming, een festivalstand waar ik mensen een fysieke herinnering aan hun innerlijke doelstelling meegeef in de vorm van gegraveerde edelstenen en houten objecten. Mijn taak bij dit project was het distribueren van enquêteformulieren en mensen interviewen. Eveneens sprak ik tijdens de conferentie. Bij het rondbrengen van de enquêteformulieren kwam ik in contact met de mensen die aan de grond zitten. Deze mensen hebben helemaal geen vertrouwen meer in welke instantie dan ook. Ik ben van mening dat iedereen z n eigen verantwoordelijkheid moet nemen, maar als een mens ten tijde van de opvoeding geen, of een slechte basis heeft gehad, dan is er hulp nodig om deze verantwoordelijkheid vorm te geven. Vele mensen die ik sprak accepteren die hulp niet meer. Mede omdat zelden aan hen wordt gevraagd wat zij willen, er wordt vaak gezegd wat ze wel en niet moeten doen en zo niet, dan krijgen ze niets meer aangeboden. Ik ben geschrokken van de liefdeloze omstandigheden waarin deze mensen verkeren. Mensen hebben aandacht nodig. Ik denk regelmatig: wat er ook gebeurd is in ons leven, hoe slecht de basis ook geweest is, er kan ruimte gecreeerd worden om weer opnieuw te beginnen, en dat begint bij houden van jezelf en open staan voor hulp van medemensen, richting zelfvoorziening. Iedereen heeft een hart dat zuiver spreekt. Abraham Ruilof Jan (Bram) van Putten 22 Kunst van het Rondkomen

23 Mentale opkikkertjes Rijkdom creëert schaarste armoede creëert rijkdom Denk in oplossingen in plaats van beperkingen Wees blij met kleine dingen Waardeer geld en spullen Herwaardeer zuinigheid (de goede soort) Gooi geen eten weg, maar maak gebruik van de restjes voor een volgende maaltijd Investeer in vriendschappen Blijf plannen maken, houd moed. Kijk verder dan het hier en nu en de beperktheid van de situatie van vandaag Blijf positief, dat is ook van belang voor het behouden van vrienden en sociale contacten Zet door en geef niet op Laat je niet kisten door praatjes of vooroordelen Wees mondig; je mag voor jezelf opkomen Zoek uit waar je positieve energie vandaan kunt halen Wees niet te emotioneel, denk zakelijk Je leeft niet om te werken maar je werkt om te leven Zorg ervoor dat je op tijd kunt ontspannen Blijf leuke dingen doen om wat afstand te nemen en afleiding te vinden zonder kosten: wandelen, fietsen, werken in tuin, iets opknappen of veranderen in huis, een ander helpen, iets gaan studeren, bibliotheek bezoeken) Op internet is veel informatie te vinden! Gemeentelijke informatie vind je in de Peperbus Screen kranten op nuttige en gratis informatie Netwerken onderling: samen weet je meer dan alleen Netwerken met instanties: het werkt wanneer zij voor jou kunnen verwoorden en uitleggen TIPS & TRUCS Kunst van het Rondkomen 23

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Verslag van gesprekken met arme huishoudens in Zwolle

Verslag van gesprekken met arme huishoudens in Zwolle Verslag van gesprekken met arme huishoudens in Zwolle In opdracht van de gemeente Zwolle door Stichting CliP Oktober 2010 Raf Janssen, Wilma Kuiper Een opmerking over het gebruik van het woord armen. Sommigen

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede ( EnschedePanel) We moeten - juist in deze tijd blijven investeren in projecten om mensen in de bijstand weer aan het werk te krijgen in plaats

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Inhoud Samenvatting 5 1 Het minimabeleid

Nadere informatie

Sociaal uitgesloten in de grote stad

Sociaal uitgesloten in de grote stad Sociaal uitgesloten in de grote stad Cijfers, ervaringen en adviezen uit het veld Sociale uitsluiting is zowel een oorzaak als een gevolg van een slechtere gezondheid. De Gemeente Utrecht en de Academische

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

JAARGANG 15, NUMMER 3, OKTOBER 2009 VROUWENSPECIAL

JAARGANG 15, NUMMER 3, OKTOBER 2009 VROUWENSPECIAL De Arme Krant van Nederland JAARGANG 15, NUMMER 3, OKTOBER 2009 VROUWENSPECIAL COLOFON De Arme Krant van Nederland is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA (Economie, Vrouwen en Armoed

Nadere informatie

Geld maakt niet gelukkig... maar te weinig geld maakt wel ongelukkig!

Geld maakt niet gelukkig... maar te weinig geld maakt wel ongelukkig! Geld maakt niet gelukkig... maar te weinig geld maakt wel ongelukkig! Handboek Geldzaken KansarmKansrijk 1 GIDS VOOR FINANCIELE HULPVERLENING 1 Nationaal Fonds Kinderhulp heeft door financiële ondersteuning

Nadere informatie

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen Jaarverslag 2012 Jongeren actief voor de Maand van het geld. Jonge moeders vinden elkaar bij de jonge moedergroep Project Somaliërs. Vertrouwen winnen en samenwerken Schoolmaatschappelijk werk succesvol

Nadere informatie

versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen

versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen 1 Thuisadministratie versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen 2 Voorwoord Preventieve werking & laagdrempeligheid 5 Klanten Het kan iedereen gebeuren: stapels ongeopende

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

effectief kindgericht armoedebeleid

effectief kindgericht armoedebeleid Handreiking aan Nederlandse gemeenten voor effectief kindgericht armoedebeleid Vernieuwde editie met tips uit de praktijk Juni 2015 Voorwoord Geen dagelijkse warme maaltijd of geen nieuwe kleding als dat

Nadere informatie

Alsnog op weg naar werk

Alsnog op weg naar werk Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches Uitgave gemeente Hoorn 1 2 Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches 4 Inhoud Op weg naar werk 6 Bircan Kaplan: Alles draait om communicatie

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Armoede in Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde

Armoede in Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde Wmo Instrumenten Wmo Essay Wmo Kenniscahier 25 Armoede in Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde Beleving van armoede door opvoeders en jongeren Kenniscahier Jodi Mak Meintje van Dijk Met medewerking van

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. De respondenten 3. 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4. 4. Bijkomende redenen?* 5

1. Inleiding 2. 2. De respondenten 3. 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4. 4. Bijkomende redenen?* 5 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. De respondenten 3 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4 4. Bijkomende redenen?* 5 5. Hoe wil je wonen? Wat heb je daarbij vooral nodig? 7 6. Wat heb je daarnaast

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Geen mensen uitsluiten van hulp Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Inhoudspagina 3 Schuld? 4 Hoe en bij wie ontstaan schulden? Schulden zijn niet alleen een zaak van

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven

Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 00 Marian van der Klein Rob Lammerts Jessica van den Toorn Juli 00 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Op Eigen Kracht-training

Op Eigen Kracht-training Rapportage Op Eigen Kracht-training Resultaten 213 Project Op Eigen Kracht Op Eigen Kracht-training MSc Hille Hoogland Jonathan Berg Onze sponsoren Voorwoord Voor u ligt de rapportage van Op Eigen Kracht

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

Samen sterker. Vrouwenspecial, september 2013

Samen sterker. Vrouwenspecial, september 2013 Samen sterker Vrouwenspecial, september 2013 Inhoud Colofon Inhoudsopgave Samen sterker is een vrouwenspecial bij het kwartaalblad De Arme Krant van Nederland, en is ook los verkrijgbaar. Het is een uitgave

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie