Thema: Crisis.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema: Crisis. www.lopendvuur.net"

Transcriptie

1 1 Jaargang januari-maart Thema: Crisis Het Brandpunt De Inham De Herberg St. Joseph Veenkerk Kruispunt KERKBLAD AMERSFOORT-NOORD / HOOGLAND / HOOGLANDERVEEN Overweging: Crisis? Wat Crisis?! Crisis: Bezinning en actie gevraagd Crisis: Zonder zaaien geen oogst Diaconie: Hoe mensen te helpen in deze tijd van crisis? Diaconaal Noodfonds Amersfoort DoorLezen Drie woorden Het Brandpunt 20 De Inham 22 De Herberg/Nieuwland 26 Sint Joseph 28 Veenkerk 30 Kruispunt 31 Inloophuis 33 1

2 van de redactie Met dit eerste nummer van de 20 e jaargang van Lopend Vuur zetten we stevig in met het thema Crisis. In de oude Van Dale staat de term crisis omschreven als tijdelijke welvaartsdaling, beslissend stadium en keerpunt. Elk van deze drie betekenissen lijkt aan te geven, dat er een mogelijkheid is om uit een crisis te komen - zo begint Francien van Overbeeke haar bijdrage over dit thema. We kunnen onszelf daarbij de vraag stellen of de oplossing hiertoe ook zo zal zijn zoals we ons wensen. De verschillende schrijvers over dit thema geven geen antwoord op de vraag hoe uit de crisis te komen. Wel reiken ze ons denkstof aan en doen ze een beroep op onze verantwoordelijkheid om mens voor een mens te zijn juist in tijden van crisis. Ds. Willem Klamer weegt de woorden van Jezus zoals die beschreven worden in Mattheus 6 dat onze eerste zorg niet moet zijn over wat we zullen eten of drinken. Gerard van Eck bespreekt de brochure Geloof en economie en het perspectief op de economische crisis (www.raadvankerken.nl). Juist in deze tijd van ingrijpende veranderingen is het van groot belang dat we ons bezinnen op de maatschappelijke betekenis van ons geloof. De Bijbel en de traditie van gelovige bezinning op sociale vragen reiken ons hiervoor belangrijke begrippen aan. Kerken kunnen mogelijkheden scheppen om met elkaar in gesprek te gaan over de dilemma s waarvoor we ons in ons persoonlijk en maatschappelijk leven gesteld zien. De brochure zet ze op een rij en onderzoekt ze op hun betekenis voor de actuele economische crisis. De diaconie geeft bij monde van Gert-Jan Noordstra aan hoe mensen concreet te helpen in deze tijd. In dat kader willen we ook graag uw aandacht vestigen op het artikel over het Diaconaal Noodfonds Amersfoort. De redactie Gemekker HET BRANDPUNT, DE INHAM, DE HERBERG, SINT JOSEPH EN VEENKERK. LOPEND VUUR BERICHT ZEVEN KEER PER JAAR OVER DE ACTUALITEIT VAN DE VERSCHILLENDE KERKEN. OPINIËREND EN INFORMATIEF WIL LOPEND VUUR DE MENINGSVORMING ONDER DE LEZERS ONDERSTEUNEN. REDACTIE: Marianne van Amerongen, Nelly Baljet, Aart van Dasler, Jaap Deinum, Tom Dirks, Gerhard Eshuis, Esther Fietjé, Mary Hogenkamp, Thea Kloek, Francien van Overbeeke-Rippen, Joy Quist, Agnes Scholte, Rob Strijker, Ank van der Veen, Deborah Hempenius-Verheus. HOOFD/EINDREDACTIE: Jaap Deinum, tel: OPMAAK EN DRUK: Drukkerij Trepico, Hooglanderveen Oplage: exemplaren COÖRDINATIE BEZORGING EN ADRESWIJZIGINGEN: Eelco Kingma, Staetekamer 19, tel: COÖRDINATIE FINANCIËN, ADVERTENTIES EN LOGISTIEK: Kerkelijk bureau Prot. gemeente, tel Lopend Vuur wordt verspreid onder alle leden van Het Brandpunt, De Inham, De Herberg, Sint Joseph en de Veenkerk. Stelt u geen prijs op post van de kerk, dan verwijderen we uw adres uit het bezorgingsbestand. Lopend Vuur wordt o.a. bekostigd uit advertentieopbrengsten en vrijwillige bijdragen van de lezers. Ondersteunt u het blad al? Uw bijdrage is welkom op IBAN: NL52 RABO t.n.v. Protestantse Gemeente Hoogland/ Amersfoort-Noord/Kerkblad Lopend Vuur. VOLGENDE NUMMERS: Volgende nummers verschijnen op 19 maart en 14 mei. Kopij uiterlijk op resp. 27 februari en 24 april. BRANDPUNT: Ank van der Veen DE INHAM: Ria van Voorst DE HERBERG: Aart van Dasler, Waterdreef 220, 3824 HC Amersfoort R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP ST. JOSEPH: Tom Dirks, Wouter van Dijklaan 26, 3829 BK Hooglanderveen. VEENKERK: Deborah Hempenius-Verheus, Nog goede voornemens? Allemaal wegbezuinigd! Kopij is altijd welkom, maar de redactie is soms genoodzaakt lange teksten in te korten. Dat gebeurt bij voorkeur in overleg met de schrijver. Vermeld daarom uw telefoonummer bij uw artikel. Kopij aanleveren als platte tekst, dat wil zeggen zonder hoofdletters voor titels, zonder extra spaties, lettertypes, onderstrepingen en dergelijke. Digitale foto s aanleveren op maximum formaat en ongecomprimeerd. Kopij naar: Overname van artikelen (met bronvermelding) is toegestaan. Graag met kennisgeving aan de redactie. 2

3 [overweging] Jezus zorgeloosheid en onze crisis Crisis? Wat crisis?! Maak je geen zorgen! In het evangelie zie je steeds weer onbestemde groepen mensen op Jezus afkomen. Ze worden aangeduid met groep, menigte, massa en schare. Ze bestaan uit zieken, bezetenen, mensen die de weg kwijt zijn, land- en werklozen, armen en hongerlijders. Het zijn allemaal mensen die in crisis verkeren of die slachtoffer zijn van de crisis. En tot die mensen bestaat het Jezus om in zijn eerste grote redevoering, de Bergrede, te zeggen: Maak je geen zorgen om eten en drinken of om je kleding! I Hoe kun je zoiets zeggen? Ik heb me altijd verbaasd over deze woorden van Jezus. Hoe kan hij zoiets zeggen? Hij weet toch tegen wie hij spreekt! Stel dat u als vrijwilliger bij de voedsel- of kledingbank werkt, dan zou u dat toch nooit tegen de mensen die daar aankloppen durven zeggen? Nu moet ik Jezus wel correct citeren. Hij zegt niet Maak je geen zorgen! Zo blijft het wel vaak hangen, maar de volledige uitspraak van Jezus luidt: Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever EERST het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Matteüs 6:31-33). Wat staat op één? Alle nadruk ligt volgens mij op het woordje eerst. Maar dan heb ik wel de vraag: waarom moeten we eerst het grote en het verre zoeken, het rijk en zijn gerechtigheid, en niet eerst zorgen voor eten en kleding, de primaire levensbehoeften? Dat heeft me altijd verbaasd. Mijn uitleg anno 2014: wie begínt bij het zorgen voor de primaire levensbehoeften, die houdt volgens Jezus in de praktijk niks over voor het zoeken naar het rijk en zijn gerechtigheid. Als de vraag naar brood-op-de-plank weet voor te dringen, dan blijft deze vooraan staan, want als het brood voor vandaag binnen is, dringt zich meteen de vraag op: zal het morgen weer lukken? En dan is de energie voor vandaag op. De blik zal dus nooit verder reiken dan vandaag en de dag van morgen. De zorg om de primaire levensbehoeften maakt een mens letterlijk kortzichtig. Dat is het grote gevaar van schaarste: de tunnelvisie. Mensen komen in standje overleven. Als honger op de loer ligt, raak je gefixeerd op eten, eten, eten. Al het andere wordt oninteressant, je zit in een tunnel. Arm, eenzaam of in tijdnood Dat mechanisme zie je niet alleen bij honger. Het is ook werkzaam bij andere vormen van schaarste. Gebrek aan sociale contacten bijvoorbeeld. Een mens kan er aan lijden dat hij geen vaste relatie heeft. Het kan een obsessie worden: hoe krijg ik een man, een vrouw? Heb je dan een keer een date, dan ben je door die obsessie zo gestrest, dat je het verknalt. Wat geldt voor geldgebrek en gebrek aan relaties blijkt ook te gelden voor wie chronisch tijdgebrek heeft. Het staat allemaal te lezen in het boek Scarcity: Why Having Too Little Means So Much ( Schaarste Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen *), geschreven door een psycholoog en een econoom. Arm maakt dom De belangrijkste conclusie van de auteurs Mullainathan en Shafir is dat schaarste zich vermenigvuldigt: wie gebrek lijdt, krijgt het steeds moeilijker, omdat je die tunnelvisie ontwikkelt en je tenslotte aan niets anders kunt denken dan aan dat gebrek, omdat 3 verder kijken dan hier en nu gewoon niet lukt. Schaarste zorgt voor een neerwaartse spiraal. Je hoort wel zeggen: domme mensen blijven arm, maar het is omgekeerd: armoede maakt dom (kortzichtig) en dan word je nog armer én nog dommer en nóg Terug naar de Bergrede. Mijns inziens speelt Jezus de dagelijkse zorgen niet uit tegen De Grote Toekomst. Voor Jezus vallen het belang van eten, drinken en kleding niet weg tegen het visioen. Anders waren die onbestemde groepen mensen nooit op zoveel plekken in het evangelie opgedoken. Jezus wil met zijn uitspraken die neerwaartse spiraal doorbreken. Daarbij is het accent op eerst het koninkrijk beslissend. Elkaar de ogen openen We zullen altijd arm en hongerig blijven, als we dat koninkrijk en zijn gerechtigheid niet het gewicht kunnen geven dat het verdient. Maar daarvoor moet je eerst uit die tunnel zien te komen, en dat lukt zelden op eigen kracht, want armoede maakt dom. Daarom zullen we elkaar moeten helpen om het koninkrijk en zijn gerechtigheid op één te zetten. Mensen in schaarste zullen die omslag alleen maken als er iets met hun zorgen gebeurt, bijvoorbeeld als wij als geloofsgemeenschap elkaar bijstaan in die zorgen-van-alledag. Dan komt er ruimte in onze geest, dan wordt die geest niet langer gegijzeld door schaarste en gebrek, dan ademt ze op en kan ze zich richten op dat rijk van God en zijn gerechtigheid. Voor duurzame oplossingen zullen we het daar toch van moeten hebben. ds. Willem Klamer * S. Mullainathan en E. Shafir, Schaarste Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen. Mavenpublishing ,=. Wie op internet zoekt op titel en/of auteurs, vindt interessante artikelen over en naar aanleiding van dit boek.

4 [THEMA] Crisis: bezinning en Wat zich in 2008 als een banken- en huizencrisis in de Verenigde Staten aandiende, vertaalde zich binnen een jaar in een wereldwijde economische crisis. In de Europese Unie werd naast de onroerendgoedsector de financiële sector en daarmee de hele economie zwaar getroffen. Inmiddels duurt de crisis al vijf jaar en nog is het einde niet in zicht. Vooral in het afgelopen jaar zijn de gevolgen van de crisis steeds meer zichtbaar geworden. Mensen raken hun baan kwijt en/of hebben moeite om rond te komen. Volgens het recente onderzoek Armoede in Nederland 2013 zijn de groepen die het steeds moeilijker krijgen vooral mensen met een restschuld (hypotheek) en kleine zelfstandigen en ondernemers die te maken hebben met een faillissement. Ook mensen zonder betaald werk worden steeds vaker als groep met fi nanciële problemen genoemd (www.kerkinactie.nl/armoedeonderzoek). Aanvankelijk hebben bedrijven in de verwachting dat de economie weer zou aantrekken nog geprobeerd om personeel in dienst te houden. Toen zijn vooral mensen met een fl exibel en tijdelijk contract hun baan kwijtgeraakt. De crisis duurt echter te lang om dit vol te houden. Bedrijven besluiten dan ook steeds vaker om werknemers te ontslaan. Veel werklozen zijn echter onzichtbaar in de statistieken, omdat ze werkzaam zijn als zelfstandige zonder personeel (zzp er). Niet zelden zijn ze na een ontslag voor zichzelf begonnen, maar slagen ze er vervolgens niet in om voldoende inkomen te verwerven. Bedrijven hebben al lijkt er sprake van een zekere kentering moeite om opdrachten te verwerven, producten af te zetten en/of investeringen te plegen. En overheden staan voor de opgave om onder deze moeilijke omstandigheden adequaat sociaal-economisch beleid te ontwikkelen. Als gevolg van de toegenomen staatsschuld moeten de overheidsfi nanciën linksom (door hogere belastingen) of rechtsom (door lagere overheidsuitgaven) worden gesaneerd. De vragen waar burgers, bedrijven en overheden voor staan zijn complex en eenvoudige antwoorden zijn dikwijls niet te geven. bezinning Juist in deze tijd van ingrijpende veranderingen is het van groot belang dat we ons bezinnen op de maatschappelijke betekenis van ons geloof. Kerken kunnen mogelijkheden scheppen om met elkaar in gesprek te gaan over de dilemma s waarvoor we ons in ons persoonlijk en maatschappelijk leven gesteld zien. De Bijbel en de traditie van gelovige bezinning op sociale vragen reiken ons hiervoor belangrijke begrippen aan. De onlangs door de Raad van Kerken uitgegeven brochure Geloof en economie en het perspectief op de economische crisis (www.raadvankerken.nl) zet ze op een rij en onderzoekt ze op hun betekenis voor de actuele economische crisis. Zo laten de terugval in welvaart en de hoge werkloosheid zich omschrijven als een aantasting van de menselijke waardigheid. De harde economische omstandigheden ontnemen veel mensen perspectief op en controle over het eigen leven. Steeds meer mensen zien zelfs helemaal geen uitweg meer en beroven zich van het leven. 4 De economische crisis duidt ook op een verwaarlozing van het gemeenschappelijk belang. Mensen worden door fi nanciële prikkels vooral aangezet om hun eigen belang na te jagen. Daarmee wordt uit het oog verloren dat we voor ons kwetsbare bestaan afhankelijk zijn van andere mensen, de natuur en het milieu. En voor zover er over gemeenschappelijk belang wordt gesproken, gebeurt dit dikwijls in termen van groei van het bruto binnenlands product. De christelijke notie van zorg voor de schepping betekent echter dat we niet enkel oog voor dit doel hebben. Aan het streven naar economische groei dienen sociale en ecologische voorwaarden te zijn verbonden. Het door banken gehanteerde beloningsstelsel (bonuscultuur) illustreert nog een ander tekort. Banken zijn inmiddels zo groot geworden, dat overheden er vanwege de mogelijk ernstige maatschappelijke gevolgen, niet voor kunnen kiezen ze failliet te laten gaan. Banken hebben daardoor veel risico s kunnen nemen en veel kunnen verdienen in een tijd dat de markt zich positief ontwikkelde. Maar toen de markt keerde, wentelden ze de kosten van de genomen risico s af op de samenleving. Dit duidt op een gebrek aan rechtvaardigheid. De beloning van bankiers staat namelijk niet in verhouding tot de bijdrage die ze leveren aan de welvaart van de samenleving of het succes van hun bedrijf. De sociale gevolgen van de economische crisis stellen ook de solidariteit tussen mensen ernstig op de proef. Niet iedereen wordt er in dezelfde mate door geraakt. Vooral mensen met een toch al (fi nancieel) kwetsbare positie voelen de pijn. Ze hebben dikwijls al minder kans op werk. Door de bezuinigingen kunnen ze nu ook minder gebruikmaken van overheidsvoorzieningen. Naast bovenstaande waarden wijzen de auteurs op de deugd bescheidenheid. Als

5 [THEMA] actie gevraagd mensen niet ontvankelijk zijn voor kritiek, blijven ze doorgaan met hun praktijken. Pas als ze innerlijk ervan overtuigd zijn dat ze anderen schade hebben berokkend, ontstaat de bereidheid om het eigen handelen aan te passen. Tenslotte wijzen de auteurs op het theologische begrip genade. Veel mensen hebben niet willens en wetens onverantwoord gehandeld. De schuldvraag in verband met de crisis laat zich dan ook niet eenvoudig beantwoorden. Wij mensen slagen er altijd maar ten dele (en soms helemaal niet) in om in onze economische activiteiten het goede te doen. De liefdevolle acceptatie door God biedt ons dan ruimte om de fouten die we maken, te onderkennen, nieuw perspectief te zoeken en andere wegen te bewandelen. actie We kunnen echter meer doen dan ons bezinnen. We kunnen ook uitdrukking geven aan onze bewogenheid met mensen die door de crisis in de problemen zijn geraakt. In het pastoraat kan sociaal-emotionele steun worden geboden bij het betekenis geven aan de nieuwe situatie waarin ze terechtgekomen zijn. In het diaconaat kan praktische hulp geboden worden bij het vinden of creëren van nieuw werk en/of bij het rondkomen van een lager inkomen of het treffen van een betalingsregeling met schuldeisers (loopbaan- en schuldhulpmaatjesprojecten). Op basis van de hierbij opgedane ervaringen kunnen kerken samenleving en politiek erop wijzen, dat de vloeren in het bestaan niet meer gegarandeerd zijn en nieuw beleid gewenst is. Tenslotte kunnen kerken initiatieven nemen om een sociaal en ecologisch duurzame economie dichterbij te brengen. Bijvoorbeeld door de eigen organisatie te verduurzamen (www.duurzamekerk.nl, Of door het gesprek te stimuleren over hoe gelovigen in hun economisch doen en laten een bijdrage kunnen leveren aan verduurzaming (www.duurzaamheidentalenten.nl). Gerard van Eck stafmedewerker van Landelijk Bureau DISK Diaconaal Noodfonds Amersfoort Verschillende kerken in Amersfoort hebben samen een Diaconaal Noodfonds opgericht, om mensen te helpen die dringend hulp nodig hebben bij het betalen van een rekening of het kopen van voedsel. Uw kerk doet daar ook aan mee. Per lidmaat wordt jaarlijks een bedrag van 0,75 euro afgedragen voor dit Noodfonds. In dit bericht willen wij u laten weten wat wij met uw geld doen. Het fonds is al ruim een half jaar actief en Voedselfocus en Stadsring 51 (schuldhulpverlening) hebben er al geregeld een beroep op gedaan. Het noodfonds keert eenmalig een bedrag uit van max. 150 (denk aan ID-kaart, Woonkompas-inschrijving, medische rekening, etc.) of een aantal weken leefgeld. De persoon die hulp nodig heeft, moet wel bekend zijn bij een hulpverlenende instantie, die de hulpvraag onderschrijft. De hulp moet een oplossend vermogen hebben en mag dus niet het topje van een ijsberg zijn. Het is een fonds dat snel kan uitkeren, ofwel door het betalen van een rekening ofwel door het aan huis brengen van AH-bonnen. De mensen die tot nu toe zijn geholpen kampen meestal met schulden door verlies van een baan. Sommigen hebben hun huis moeten verkopen en konden in de onzekere tussentijd nog geen uitkering aanvragen of schulden stabiliseren. Als de deurwaarders dan dreigen met het in beslag nemen van huisraad of schuldeisers grote bedragen afschrijven van je bankrekening, komen deze mensen snel in de problemen. Zo hebben we een paar keer mensen geholpen die ineens geen geld meer hadden op de rekening omdat de eindnota van de energiemaatschappij afgeschreven werd. Anderen moesten een periode overbruggen zonder inkomen of uitkering. Iemand had geld nodig om een ID-kaart aan te vragen, een voorwaarde om een bijstandsuitkering aan te kunnen vragen. Het Diaconaal Noodfonds wordt gefi nancierd door de volgende kerken: De Gereformeerde Kerken-vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Kruispuntgemeente in Vathorst en de Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort Noord. Nadat hulp is verleend, krijgt de diaconie van de dichtstbijzijnde kerk een met contactgegevens van de persoon die hulp heeft ontvangen. Zo kan de diaconie contact opnemen om te vragen hoe het gaat en wat de kerk kan betekenen voor de hulpvrager. Uw kerk steunt dit Noodfonds al. Maar als u zelf nog een bijdrage zou willen storten, is dat geld altijd welkom. Wij hebben helaas (nog) geen ANBI-status en uw gift is dus niet van de belasting aftrekbaar. Ons bankrekeningnummer is (IBAN: NL40ABNA ) t.n.v. Noodfonds Diaconieën Amersfoort. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Kennedy of ), Theo van Dasselaar of telefoonnummer ) of Gerrit Noordhuis ( of 5

6 [THEMA] Crisis: Zonder zaaien geen oogst In de oude Van Dale staat de term crisis omschreven als tijdelijke welvaartsdaling, beslissend stadium en keerpunt. Elk van deze drie betekenissen lijkt aan te geven, dat er een mogelijkheid is om uit een crisis te komen. Het bekende spreekwoord zegt: Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Hoe kan dat? Waarschijnlijk doordat de mens van nature zichzelf tracht te redden. En dat geldt niet alleen voor het geval dat een mens te water raakt. Nood maakt vindingrijk zegt een ander spreekwoord. Dat slaat op heel wat meer noden. Ook financiële nood natuurlijk. Een mens in financiële nood houdt bijvoorbeeld de hand op de knip. Hij laat zich dus niet verleiden tot het kopen van een auto, al zou dat vanuit zijn leefomgeving nog zo aangemoedigd worden. Op meer momenten in het dagelijks leven doet de noodzaak van zelfredzaamheid zich al voor. Werkloos geworden mensen gaan zelf op hun kinderen passen en nemen er nog een paar andere bij. Ouders zijn zelf naschoolse opvang geworden. Oude ambachten worden weer opgepakt en er wordt met vereende krachten in de huizen geklust. Opeens blijken mensen met elkaar veel meer talent in huis te hebben dan ze dachten. In het Evangelie wordt het juiste omgaan met talenten door Jezus al ten voorbeeld gesteld als middel om meer te verdienen. Jezus vertelt over een zaaier die met gulle hand zijn zaad uitstrooit, zelfs buiten het zaaigebied; niet omdat hij niet mikken kan, maar omdat, wie weet, er ergens toch een zaadje ontkiemt en uitgroeit tot iets groots. Tussen rotsspleten in de bergen of scheuren in de weg kan toch ook soms ineens een viooltje z n best staan te doen? Wie niet zaait kan ook geen oogst verwachten. Door zaaien en onderhouden kan men op een zekere oogst rekenen, meer dan door het kopen van een auto, die vermenigvuldigt zichzelf niet. Ook de vormelingen in de kerk hebben dit jaar weer gewoekerd met hun talent vijf euro groot. Niet door de euro s van de anderen af te pakken een in zwang geraakte politieke methode maar door hun geld om te zetten in materialen, in ingrediënten en er iets van te fabriceren en dat te verkopen ten bate van een goed doel. Hoe snel zijn dan, met een beetje fantasie en durf, die vijf euro s verdubbeld en zelfs verveelvoudigd! En wat een voldoening geeft dit aan deze jongeren zelf! Zo heeft ook de wat oudere jeugd een paar 6 jaar geleden hun talenten gebruikt voor babysitten, autowassen, tuinieren, boodschappen doen om daarmee hun reis naar de sloppenwijken van Rome te kunnen financieren. Is het in feite niet een soort ruilhandel, waarmee ook onze primitieve voorouders het hoofd al boven water hielden? Zou dat niet op meer terreinen in onze samenleving mogelijk zijn, om zo in deze tijd althans voor een deel uit de crisis te komen? Laat er dus altijd geld voor zaaigoed overblijven, als je oogsten wilt. Dat geldt voor kerk en staat beide, en gezamenlijk. Zonder zaaien geen oogst. Francien van Overbeeke

7 [THEMA] Diaconie: Hoe mensen te helpen in deze tijd van crisis? We zijn als redactie van Lopend Vuur te gast bij Gertjan Noordstra, secretaris van het College van Diakenen van Hoogland/ Amersfoort-Noord. Het is precies een jaar later. We spraken hem begin 2013 over dienstbaarheid en het vaak onzichtbare werk van de diaconie. Onze samenleving wordt al enige jaren geplaagd door de fi nanciële crisis. We zijn benieuwd of de gevolgen van de crisis ook voor de diaconie steeds zichtbaarder worden. Amersfoortse kerken zijn actief in armoedebestrijding, meldt Amersfoort Nu op 2 januari jongstleden. Ze zijn zelfs actiever dan kerken elders in het land. Dat blijkt uit een enquête die de diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) heeft uitgevoerd onder diaconieën en caritasinstellingen in de stad. Landelijk stijgt het aantal hulpaanvragen. Echter, voor Amersfoort-Noord ziet de diaconie een heel ander beeld. Er zijn weinig aanvragen voor ondersteuning van mensen in armoede. Het gaat in Amersfoort-Noord voor de vier kerken samen, gezien de omstandigheden, slechts om een beperkt aantal hulpaanvragen per jaar. De crisis heeft dat niet verhoogd. Dat is dus eigenlijk een beweging tegen de beweging in. We voelen ons daar als diaconie ook ongemakkelijk bij, zegt Gertjan. We hebben er geen sluitende verklaring voor en we mogen er ook niet mee akkoord gaan! nieuwe armoede Amersfoort-Noord heeft nieuwbouwwijken met vaak prachtige huizen. Maar wat als je in een echtscheiding belandt of je baan verliest door ontslag of ziekte? Of wanneer je je huis aan de straatstenen niet kwijt raakt, maar wel elke maand hoge hypotheekkosten hebt en andere vaste lasten? Dan hoeft er maar iets te gebeuren of je kunt niet of nauwelijks meer rondkomen. Een nieuwe groeiende groep zijn de zzp ers. De winstgevendheid van de bedrijven is voor een groot deel te danken aan deze groep zelfstandigen. Het zijn relatief goedkope krachten, omdat bedrijven niet verantwoordelijk zijn voor hun ziekte of pensioen. Dat moeten ze zelf regelen. Vooral degenen die zzp er worden omdat er anders echt geen zicht is op een baan, vormen een kwetsbare groep, die de regering eigenlijk zou moeten beschermen. Ook de groep mensen met psychische klachten neemt toe, door de bezuinigingen in de zorg. samenwerking Het liefst ondersteunt de diaconie lopende initiatieven. We voelen ons sterk betrokken bij organisaties als Voedselfocus, de Kledingbank en het Straatpastoraat. We hebben contact met Stadsring 51, Pact Sam Sam en SchuldHulpMaatje. Twee van onze diakenen begeleiden mensen ook met hun fi nanciën als maatje. Daarmee geef je mensen niet alleen geld, maar help je ze ook inzicht te krijgen in hun fi nanciële situatie. En dan zijn er de inloophuizen, dat is wat je noemt diaconie pur sang. Zij werken in het hart van de samenleving. Daarom heeft de diaconie ook ontmoetingsaandelen bij inloophuis De Ontmoeting en wil men De Herberg als inloophuis verder ontwikkelen, o.a. door het aantrekken van een professionele kracht. Juist nu de overheid een stap achteruit doet, is het van belang dat de diaconieën van verschillende kerken zich 7 beraden op uitbreiding van het inloopwerk. Verder bestaat er vanuit Het Brandpunt een eerstelijnsoverleg met politie en de zorg in de wijk. Zo hopen we door samenwerking met verschillende disciplines beter op de hulpvraag in te kunnen spelen. diaconale Hulpkaart Als diaconie is het onze taak om mensen die het moeilijk hebben daar waar mogelijk bij te staan. Maar de bekendheid met het werk van de diaconie neemt af, o.a. door de secularisatie, en de drempel om hulp te vragen is vaak hoog. Om de hulpvragers toch te bereiken hebben we daarom als diaconie een nieuw initiatief ontwikkeld: de diaconale hulpkaart. Dit is een brief gericht aan schooldirecteuren, huisartsen, enz. die vanuit hun professie midden in de samenleving staan. We hopen via een intermediair mensen bekend te maken met de hulpverlening van de diaconie. Dit vergt echter wel een zorgvuldige aanpak en afweging. De diaconale hulpkaart is bedoeld om uitgedeeld te worden door professionals, waar zij dit nodig achten. De hulp die we bieden is meestal in goederen of fi nancieel, om mensen door een moeilijke tijd te loodsen. Voorop staat dat mensen in staat moeten zijn zichzelf te redden maar soms lukt dat niet. We zijn hierin kritisch, maar eerste levensbehoeften moeten bereikbaar zijn. Daar hoort ook een treinkaartje voor familiebezoek bij. Of een computer voor een gezin met schoolgaande kinderen. Het mag duidelijk zijn dat onze geloofsovertuiging de drijfveer is voor ons werk. Echter, bij de hulpverlening staat dit niet centraal. Onze hulpverlening is onvoorwaardelijk en bereikbaar voor iedereen. Gerhard Eshuis en Mary Hogenkamp

8 [THEMA] Musical Ruth: een overwonnen crisis Het is crisis in Betlehem. Een economische crisis. Want uitgerekend in het broodhuis is geen brood meer. Een hongersnood heeft het leven lam gelegd. Zo lam dat sommigen besluiten te vertrekken. Ze laten huis en haard achter en ontvluchten de crisis. Op zoek naar geluk en een nieuwe toekomst. Een van die gelukszoekers is Noömi en haar gezin. Met man en twee zonen gaat ze naar Moab, maar een beetje Bijbelkenner weet dan al dat ze de verkeerde kant opgaat en de crisis in haar leven alleen maar zal verergeren. En ja, het noodlot slaat toe en al in hoofdstuk 1 van het indrukwekkende Bijbelboek Ruth is Noömi weduwe en haar beide zonen zijn overleden. Aan de economische crisis is een persoonlijke crisis toegevoegd. Daar zit Noömi in een vreemd land, met twee Moabitische schoondochters. Hoe veel leed kan een mens aan? Wie is de hoofdpersoon in Ruth? Nou, geen vrolijke start voor een musical. De eerste drie hoofdpersonen zijn al gestorven voordat het verhaal goed en wel begonnen is. Maar zijn die drie mannen wel de hoofdpersonen? Nee, zoals zo vaak op scharnierpunten in de Bijbel spelen vrouwen de hoofdrol. En Noömi in het bijzonder. Want hoewel het Bijbelboek Ruth heet, zou Noömi een logischer naam geweest zijn. Haar naam betekent zoveel als mijn lieflijke. Het is een naam die geluk met zich meedraagt. Maar in het verloop van het verhaal is dat geluk ver te zoeken. Noem mij Mara, zegt Noömi later, de verbitterde. Haar ongeluk heeft een eind gemaakt aan wie ze geweest is en hoe ze zich voelde. Als kinderloze weduwe heeft zij niet veel van het leven meer te verwachten. Maar later in het verhaal verandert dat: haar bitterheid maakt plaats voor geluk. Eén iemand kan het verschil maken In het geluk van Noömi speelt Ruth een belangrijke rol. Als Noömi besluit om terug te gaan naar Betlehem, gaat Ruth met haar mee. Ze spreekt de beroemd geworden woorden: Jouw land is mijn land, jouw God is mijn God. Ze verklaart zich zo diep verbonden met Noömi dat ze haar eigen leven daaraan ondergeschikt maakt. Zo zorgt ze voor een ommekeer in de crisis. Eén iemand kan het verschil maken in tijden van persoonlijke crisis. Eén iemand die trouw is en blijft. Goddank heeft Noömi zo n vriendin in Ruth die als geen ander in staat is door de verbittering van Noömi heen te kijken en in haar een dat lieflijke mens die zien dat zij in wezen is. Die vecht voor haar toekomst en weet dat nageslacht dan noodzakelijk is. En dat geeft Ruth haar uiteindelijk met de geboorte van Obed, de voorvader van koning David en dus van Jezus. De rehabilitatie van Orpa We volgen in de musical het overbekende verhaal uit de Bijbel, maar de schrijvers (Erik Idema en Gerard van Midden) hebben er een paar nieuwe elementen aan toegevoegd. Zo begint de musical met een korte proloog waarin we zien hoe een zekere Dinges het huis van Noömi leegrooft. Meteen na die proloog zien we drie vrouwen bij een graf. Naast Noömi en Ruth is dat ook de Moabitische Orpa. De Bijbel zegt er niets over, maar hoe zou het Orpa zijn vergaan? Alleen in Moab, nadat Noömi en Ruth 8 vertrokken zijn naar Betlehem. Je hebt maar weinig empathie nodig om haar situatie mee te voelen. Weduwe. Kinderloos. En een familie als ze die al heeft die haar keuze om met een man uit Juda te trouwen toch al nooit begrepen heeft. Omdat haar leven al zo diepverdrietig is, hebben we Orpa in de musical een zus gegeven: Sara. Een zus die uiteindelijk net zo trouw aan Orpa blijkt te zijn als Ruth aan Noömi. Want ook Orpa heeft maar één iemand nodig die haar trouw is. Zo kan ook Orpa zich losmaken van het graf en zal ze begeleid door haar zus Sara op kraambezoek gaan naar Betlehem om daar nieuw leven te vieren. Samen met Ruth en Noömi staat ze rond een wieg. Zo gaat het verhaal van Noömi en Ruth niet alleen over crisis en verdriet, maar vooral over hoop. Geen crisis zo diep dat er geen hoop meer zou zijn, lijkt het te willen zeggen. Uiteindelijk is dit een verhaal van graf tot wieg, en niet andersom. Ruth, van graf tot wieg (muziek: Gerard van Amstel) wordt uitgevoerd op 29 en 30 maart en op 4, 5 en 6 april 2014 in het Brandpunt. De kaartverkoop is al gestart. Kijk op

thema Beelden van Jezus

thema Beelden van Jezus Mei-Juni-Juli 2015 3 thema Beelden van Jezus Kerkmagazine Hoogland - Hooglanderveen - Amersfoort-Noord Denkt u nog aan uw vrijwillige bijdrage 2015 voor Lopend Vuur? Rek. Nr. NL52 RABO 0123 0603 03 t.n.v.

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Dit is een gezamenlijke uitgave van de Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA en Kerk in Actie. Auteurs Peter Osendarp, Jaap Bos, Hub Crijns

Dit is een gezamenlijke uitgave van de Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA en Kerk in Actie. Auteurs Peter Osendarp, Jaap Bos, Hub Crijns EERSTE HULP BIJ SCHULDEN Over schuld hulpverlenin g en de kerke n EERSTE HULP BIJ SCHULDEN Over schuld hulpverlenin g en de kerke n COLOFON Dit is een gezamenlijke uitgave van de Werkgroep Arme Kant van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008 Gaandeweg Oktober 2008 In liefde gedenken Loven en danken De navolging van Thomas Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum t

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie

Samen sterker. Vrouwenspecial, september 2013

Samen sterker. Vrouwenspecial, september 2013 Samen sterker Vrouwenspecial, september 2013 Inhoud Colofon Inhoudsopgave Samen sterker is een vrouwenspecial bij het kwartaalblad De Arme Krant van Nederland, en is ook los verkrijgbaar. Het is een uitgave

Nadere informatie

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 IN DIT NUMMER: Veertigdagentijd, hoe vier je het thuis? Vanuit as op weg naar Pasen Het roer om: Hanne wordt uitvaartleider Geloven033.nl COLOFON Drieluik

Nadere informatie

Symposium Eerlijk duurt het Langst

Symposium Eerlijk duurt het Langst Symposium Eerlijk duurt het Langst georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen, Landelijk bureau DISK en Justitia et Pax op donderdag 29 november 2012 in de Bergkerk te Amersfoort 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

handboek Diaconaction 2010

handboek Diaconaction 2010 handboek Diaconaction 2010 19 20 21 november www.diaconaction.nl www.jongkatholiek.nl INHOUDSOPGAVE Onderwerp Bladzijde Deel 1: achtergrond 2 DiaconAction 3 Geschiedenis van DiaconAction 3 Wat is DiaconAction?

Nadere informatie

Zorg voor zorg. Participatie & ik. Op de werkvloer Een bijzonder afscheid. Kunst Verzoening met de sterfelijkheid. Interview Margriet Vroomans

Zorg voor zorg. Participatie & ik. Op de werkvloer Een bijzonder afscheid. Kunst Verzoening met de sterfelijkheid. Interview Margriet Vroomans humanistischverbond.nl nummer 3 2014 Zorg voor zorg Participatie & ik Op de werkvloer Een bijzonder afscheid Kunst Verzoening met de sterfelijkheid Interview Margriet Vroomans HUMANIST AAN HET WOORD Roeland

Nadere informatie

flow wat nu? komt kwaliteit vanzelf met verbinding, het begin bij wat er sleutelwoord van cgmv vakorganisatie in jezelf leeft reorganisatie,

flow wat nu? komt kwaliteit vanzelf met verbinding, het begin bij wat er sleutelwoord van cgmv vakorganisatie in jezelf leeft reorganisatie, november 2013 jaargang 6 #04 clink flow met komt kwaliteit vanzelf verbinding, het sleutelwoord van cgmv vakorganisatie cgmv vakorganisatie voor christenen begin bij wat er in jezelf leeft reorganisatie,

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018

Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018 Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018 Versie 140911 0 Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m 2018 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Voorwoord 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

AC H TE RGRONDINFO RM ATI E TEN BE HOEVE V AN H ET S TEM -PROGR AM M A

AC H TE RGRONDINFO RM ATI E TEN BE HOEVE V AN H ET S TEM -PROGR AM M A AC H TE RGRONDINFO RM ATI E TEN BE HOEVE V AN H ET S TEM -PROGR AM M A FEBRU AR I 2 00 9 Transmuraal Netwerk Midden-Holland Ria Ballering en Mariëlle Wiltenburg (CC Zorgadviseurs) 1 e oplage 300 stuks

Nadere informatie

Voorwoord. Redactie. Caecilia.com, jaargang 3, nummer 1, april 2006 1

Voorwoord. Redactie. Caecilia.com, jaargang 3, nummer 1, april 2006 1 Voorwoord M eestal bellen ze rond etenstijd: call centers of onderzoeksbureautjes. Heb je juist de eerste kluwen spaghetti aan je vork of net een prachtig kuiltje in je stamppot gemaakt, proberen zij jou

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

Diaconie en armoede. Uit de schulden

Diaconie en armoede. Uit de schulden Diaconie en armoede Uit de schulden Jaarga ang 22, 2, num mmer 3, 2009 2009 nr. 3 DIAKONIE EN PAROCHIE Wat is dit voor een tijdschrift? Prijs van dit nummer e 5,00 exclusief porto Onder DIACONIE verstaan

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties Op de bres voor mantelzorgers Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording 25e jaargang, nummer 2 april 2012 50 jaar diaconale vakanties diakonia april 2012 1 van de redactie

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Bijlagen 39 Boekentips 46 Ruimte voor extra aantekeningen 47

Inhoud. Inleiding 3. Bijlagen 39 Boekentips 46 Ruimte voor extra aantekeningen 47 1 Inhoud Inleiding 3 1. Zoek eerst over het belang van zoeken 7 2. Het koninkrijk van God zoeken 12 3. Het koninkrijk nabij 18 4. En zijn gerechtigheid 23 5. Waar ben je nog bang voor?! 29 6. Zie Ik doe

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie