Thema: Crisis.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema: Crisis. www.lopendvuur.net"

Transcriptie

1 1 Jaargang januari-maart Thema: Crisis Het Brandpunt De Inham De Herberg St. Joseph Veenkerk Kruispunt KERKBLAD AMERSFOORT-NOORD / HOOGLAND / HOOGLANDERVEEN Overweging: Crisis? Wat Crisis?! Crisis: Bezinning en actie gevraagd Crisis: Zonder zaaien geen oogst Diaconie: Hoe mensen te helpen in deze tijd van crisis? Diaconaal Noodfonds Amersfoort DoorLezen Drie woorden Het Brandpunt 20 De Inham 22 De Herberg/Nieuwland 26 Sint Joseph 28 Veenkerk 30 Kruispunt 31 Inloophuis 33 1

2 van de redactie Met dit eerste nummer van de 20 e jaargang van Lopend Vuur zetten we stevig in met het thema Crisis. In de oude Van Dale staat de term crisis omschreven als tijdelijke welvaartsdaling, beslissend stadium en keerpunt. Elk van deze drie betekenissen lijkt aan te geven, dat er een mogelijkheid is om uit een crisis te komen - zo begint Francien van Overbeeke haar bijdrage over dit thema. We kunnen onszelf daarbij de vraag stellen of de oplossing hiertoe ook zo zal zijn zoals we ons wensen. De verschillende schrijvers over dit thema geven geen antwoord op de vraag hoe uit de crisis te komen. Wel reiken ze ons denkstof aan en doen ze een beroep op onze verantwoordelijkheid om mens voor een mens te zijn juist in tijden van crisis. Ds. Willem Klamer weegt de woorden van Jezus zoals die beschreven worden in Mattheus 6 dat onze eerste zorg niet moet zijn over wat we zullen eten of drinken. Gerard van Eck bespreekt de brochure Geloof en economie en het perspectief op de economische crisis (www.raadvankerken.nl). Juist in deze tijd van ingrijpende veranderingen is het van groot belang dat we ons bezinnen op de maatschappelijke betekenis van ons geloof. De Bijbel en de traditie van gelovige bezinning op sociale vragen reiken ons hiervoor belangrijke begrippen aan. Kerken kunnen mogelijkheden scheppen om met elkaar in gesprek te gaan over de dilemma s waarvoor we ons in ons persoonlijk en maatschappelijk leven gesteld zien. De brochure zet ze op een rij en onderzoekt ze op hun betekenis voor de actuele economische crisis. De diaconie geeft bij monde van Gert-Jan Noordstra aan hoe mensen concreet te helpen in deze tijd. In dat kader willen we ook graag uw aandacht vestigen op het artikel over het Diaconaal Noodfonds Amersfoort. De redactie Gemekker HET BRANDPUNT, DE INHAM, DE HERBERG, SINT JOSEPH EN VEENKERK. LOPEND VUUR BERICHT ZEVEN KEER PER JAAR OVER DE ACTUALITEIT VAN DE VERSCHILLENDE KERKEN. OPINIËREND EN INFORMATIEF WIL LOPEND VUUR DE MENINGSVORMING ONDER DE LEZERS ONDERSTEUNEN. REDACTIE: Marianne van Amerongen, Nelly Baljet, Aart van Dasler, Jaap Deinum, Tom Dirks, Gerhard Eshuis, Esther Fietjé, Mary Hogenkamp, Thea Kloek, Francien van Overbeeke-Rippen, Joy Quist, Agnes Scholte, Rob Strijker, Ank van der Veen, Deborah Hempenius-Verheus. HOOFD/EINDREDACTIE: Jaap Deinum, tel: OPMAAK EN DRUK: Drukkerij Trepico, Hooglanderveen Oplage: exemplaren COÖRDINATIE BEZORGING EN ADRESWIJZIGINGEN: Eelco Kingma, Staetekamer 19, tel: COÖRDINATIE FINANCIËN, ADVERTENTIES EN LOGISTIEK: Kerkelijk bureau Prot. gemeente, tel Lopend Vuur wordt verspreid onder alle leden van Het Brandpunt, De Inham, De Herberg, Sint Joseph en de Veenkerk. Stelt u geen prijs op post van de kerk, dan verwijderen we uw adres uit het bezorgingsbestand. Lopend Vuur wordt o.a. bekostigd uit advertentieopbrengsten en vrijwillige bijdragen van de lezers. Ondersteunt u het blad al? Uw bijdrage is welkom op IBAN: NL52 RABO t.n.v. Protestantse Gemeente Hoogland/ Amersfoort-Noord/Kerkblad Lopend Vuur. VOLGENDE NUMMERS: Volgende nummers verschijnen op 19 maart en 14 mei. Kopij uiterlijk op resp. 27 februari en 24 april. BRANDPUNT: Ank van der Veen DE INHAM: Ria van Voorst DE HERBERG: Aart van Dasler, Waterdreef 220, 3824 HC Amersfoort R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP ST. JOSEPH: Tom Dirks, Wouter van Dijklaan 26, 3829 BK Hooglanderveen. VEENKERK: Deborah Hempenius-Verheus, Nog goede voornemens? Allemaal wegbezuinigd! Kopij is altijd welkom, maar de redactie is soms genoodzaakt lange teksten in te korten. Dat gebeurt bij voorkeur in overleg met de schrijver. Vermeld daarom uw telefoonummer bij uw artikel. Kopij aanleveren als platte tekst, dat wil zeggen zonder hoofdletters voor titels, zonder extra spaties, lettertypes, onderstrepingen en dergelijke. Digitale foto s aanleveren op maximum formaat en ongecomprimeerd. Kopij naar: Overname van artikelen (met bronvermelding) is toegestaan. Graag met kennisgeving aan de redactie. 2

3 [overweging] Jezus zorgeloosheid en onze crisis Crisis? Wat crisis?! Maak je geen zorgen! In het evangelie zie je steeds weer onbestemde groepen mensen op Jezus afkomen. Ze worden aangeduid met groep, menigte, massa en schare. Ze bestaan uit zieken, bezetenen, mensen die de weg kwijt zijn, land- en werklozen, armen en hongerlijders. Het zijn allemaal mensen die in crisis verkeren of die slachtoffer zijn van de crisis. En tot die mensen bestaat het Jezus om in zijn eerste grote redevoering, de Bergrede, te zeggen: Maak je geen zorgen om eten en drinken of om je kleding! I Hoe kun je zoiets zeggen? Ik heb me altijd verbaasd over deze woorden van Jezus. Hoe kan hij zoiets zeggen? Hij weet toch tegen wie hij spreekt! Stel dat u als vrijwilliger bij de voedsel- of kledingbank werkt, dan zou u dat toch nooit tegen de mensen die daar aankloppen durven zeggen? Nu moet ik Jezus wel correct citeren. Hij zegt niet Maak je geen zorgen! Zo blijft het wel vaak hangen, maar de volledige uitspraak van Jezus luidt: Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever EERST het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Matteüs 6:31-33). Wat staat op één? Alle nadruk ligt volgens mij op het woordje eerst. Maar dan heb ik wel de vraag: waarom moeten we eerst het grote en het verre zoeken, het rijk en zijn gerechtigheid, en niet eerst zorgen voor eten en kleding, de primaire levensbehoeften? Dat heeft me altijd verbaasd. Mijn uitleg anno 2014: wie begínt bij het zorgen voor de primaire levensbehoeften, die houdt volgens Jezus in de praktijk niks over voor het zoeken naar het rijk en zijn gerechtigheid. Als de vraag naar brood-op-de-plank weet voor te dringen, dan blijft deze vooraan staan, want als het brood voor vandaag binnen is, dringt zich meteen de vraag op: zal het morgen weer lukken? En dan is de energie voor vandaag op. De blik zal dus nooit verder reiken dan vandaag en de dag van morgen. De zorg om de primaire levensbehoeften maakt een mens letterlijk kortzichtig. Dat is het grote gevaar van schaarste: de tunnelvisie. Mensen komen in standje overleven. Als honger op de loer ligt, raak je gefixeerd op eten, eten, eten. Al het andere wordt oninteressant, je zit in een tunnel. Arm, eenzaam of in tijdnood Dat mechanisme zie je niet alleen bij honger. Het is ook werkzaam bij andere vormen van schaarste. Gebrek aan sociale contacten bijvoorbeeld. Een mens kan er aan lijden dat hij geen vaste relatie heeft. Het kan een obsessie worden: hoe krijg ik een man, een vrouw? Heb je dan een keer een date, dan ben je door die obsessie zo gestrest, dat je het verknalt. Wat geldt voor geldgebrek en gebrek aan relaties blijkt ook te gelden voor wie chronisch tijdgebrek heeft. Het staat allemaal te lezen in het boek Scarcity: Why Having Too Little Means So Much ( Schaarste Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen *), geschreven door een psycholoog en een econoom. Arm maakt dom De belangrijkste conclusie van de auteurs Mullainathan en Shafir is dat schaarste zich vermenigvuldigt: wie gebrek lijdt, krijgt het steeds moeilijker, omdat je die tunnelvisie ontwikkelt en je tenslotte aan niets anders kunt denken dan aan dat gebrek, omdat 3 verder kijken dan hier en nu gewoon niet lukt. Schaarste zorgt voor een neerwaartse spiraal. Je hoort wel zeggen: domme mensen blijven arm, maar het is omgekeerd: armoede maakt dom (kortzichtig) en dan word je nog armer én nog dommer en nóg Terug naar de Bergrede. Mijns inziens speelt Jezus de dagelijkse zorgen niet uit tegen De Grote Toekomst. Voor Jezus vallen het belang van eten, drinken en kleding niet weg tegen het visioen. Anders waren die onbestemde groepen mensen nooit op zoveel plekken in het evangelie opgedoken. Jezus wil met zijn uitspraken die neerwaartse spiraal doorbreken. Daarbij is het accent op eerst het koninkrijk beslissend. Elkaar de ogen openen We zullen altijd arm en hongerig blijven, als we dat koninkrijk en zijn gerechtigheid niet het gewicht kunnen geven dat het verdient. Maar daarvoor moet je eerst uit die tunnel zien te komen, en dat lukt zelden op eigen kracht, want armoede maakt dom. Daarom zullen we elkaar moeten helpen om het koninkrijk en zijn gerechtigheid op één te zetten. Mensen in schaarste zullen die omslag alleen maken als er iets met hun zorgen gebeurt, bijvoorbeeld als wij als geloofsgemeenschap elkaar bijstaan in die zorgen-van-alledag. Dan komt er ruimte in onze geest, dan wordt die geest niet langer gegijzeld door schaarste en gebrek, dan ademt ze op en kan ze zich richten op dat rijk van God en zijn gerechtigheid. Voor duurzame oplossingen zullen we het daar toch van moeten hebben. ds. Willem Klamer * S. Mullainathan en E. Shafir, Schaarste Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen. Mavenpublishing ,=. Wie op internet zoekt op titel en/of auteurs, vindt interessante artikelen over en naar aanleiding van dit boek.

4 [THEMA] Crisis: bezinning en Wat zich in 2008 als een banken- en huizencrisis in de Verenigde Staten aandiende, vertaalde zich binnen een jaar in een wereldwijde economische crisis. In de Europese Unie werd naast de onroerendgoedsector de financiële sector en daarmee de hele economie zwaar getroffen. Inmiddels duurt de crisis al vijf jaar en nog is het einde niet in zicht. Vooral in het afgelopen jaar zijn de gevolgen van de crisis steeds meer zichtbaar geworden. Mensen raken hun baan kwijt en/of hebben moeite om rond te komen. Volgens het recente onderzoek Armoede in Nederland 2013 zijn de groepen die het steeds moeilijker krijgen vooral mensen met een restschuld (hypotheek) en kleine zelfstandigen en ondernemers die te maken hebben met een faillissement. Ook mensen zonder betaald werk worden steeds vaker als groep met fi nanciële problemen genoemd (www.kerkinactie.nl/armoedeonderzoek). Aanvankelijk hebben bedrijven in de verwachting dat de economie weer zou aantrekken nog geprobeerd om personeel in dienst te houden. Toen zijn vooral mensen met een fl exibel en tijdelijk contract hun baan kwijtgeraakt. De crisis duurt echter te lang om dit vol te houden. Bedrijven besluiten dan ook steeds vaker om werknemers te ontslaan. Veel werklozen zijn echter onzichtbaar in de statistieken, omdat ze werkzaam zijn als zelfstandige zonder personeel (zzp er). Niet zelden zijn ze na een ontslag voor zichzelf begonnen, maar slagen ze er vervolgens niet in om voldoende inkomen te verwerven. Bedrijven hebben al lijkt er sprake van een zekere kentering moeite om opdrachten te verwerven, producten af te zetten en/of investeringen te plegen. En overheden staan voor de opgave om onder deze moeilijke omstandigheden adequaat sociaal-economisch beleid te ontwikkelen. Als gevolg van de toegenomen staatsschuld moeten de overheidsfi nanciën linksom (door hogere belastingen) of rechtsom (door lagere overheidsuitgaven) worden gesaneerd. De vragen waar burgers, bedrijven en overheden voor staan zijn complex en eenvoudige antwoorden zijn dikwijls niet te geven. bezinning Juist in deze tijd van ingrijpende veranderingen is het van groot belang dat we ons bezinnen op de maatschappelijke betekenis van ons geloof. Kerken kunnen mogelijkheden scheppen om met elkaar in gesprek te gaan over de dilemma s waarvoor we ons in ons persoonlijk en maatschappelijk leven gesteld zien. De Bijbel en de traditie van gelovige bezinning op sociale vragen reiken ons hiervoor belangrijke begrippen aan. De onlangs door de Raad van Kerken uitgegeven brochure Geloof en economie en het perspectief op de economische crisis (www.raadvankerken.nl) zet ze op een rij en onderzoekt ze op hun betekenis voor de actuele economische crisis. Zo laten de terugval in welvaart en de hoge werkloosheid zich omschrijven als een aantasting van de menselijke waardigheid. De harde economische omstandigheden ontnemen veel mensen perspectief op en controle over het eigen leven. Steeds meer mensen zien zelfs helemaal geen uitweg meer en beroven zich van het leven. 4 De economische crisis duidt ook op een verwaarlozing van het gemeenschappelijk belang. Mensen worden door fi nanciële prikkels vooral aangezet om hun eigen belang na te jagen. Daarmee wordt uit het oog verloren dat we voor ons kwetsbare bestaan afhankelijk zijn van andere mensen, de natuur en het milieu. En voor zover er over gemeenschappelijk belang wordt gesproken, gebeurt dit dikwijls in termen van groei van het bruto binnenlands product. De christelijke notie van zorg voor de schepping betekent echter dat we niet enkel oog voor dit doel hebben. Aan het streven naar economische groei dienen sociale en ecologische voorwaarden te zijn verbonden. Het door banken gehanteerde beloningsstelsel (bonuscultuur) illustreert nog een ander tekort. Banken zijn inmiddels zo groot geworden, dat overheden er vanwege de mogelijk ernstige maatschappelijke gevolgen, niet voor kunnen kiezen ze failliet te laten gaan. Banken hebben daardoor veel risico s kunnen nemen en veel kunnen verdienen in een tijd dat de markt zich positief ontwikkelde. Maar toen de markt keerde, wentelden ze de kosten van de genomen risico s af op de samenleving. Dit duidt op een gebrek aan rechtvaardigheid. De beloning van bankiers staat namelijk niet in verhouding tot de bijdrage die ze leveren aan de welvaart van de samenleving of het succes van hun bedrijf. De sociale gevolgen van de economische crisis stellen ook de solidariteit tussen mensen ernstig op de proef. Niet iedereen wordt er in dezelfde mate door geraakt. Vooral mensen met een toch al (fi nancieel) kwetsbare positie voelen de pijn. Ze hebben dikwijls al minder kans op werk. Door de bezuinigingen kunnen ze nu ook minder gebruikmaken van overheidsvoorzieningen. Naast bovenstaande waarden wijzen de auteurs op de deugd bescheidenheid. Als

5 [THEMA] actie gevraagd mensen niet ontvankelijk zijn voor kritiek, blijven ze doorgaan met hun praktijken. Pas als ze innerlijk ervan overtuigd zijn dat ze anderen schade hebben berokkend, ontstaat de bereidheid om het eigen handelen aan te passen. Tenslotte wijzen de auteurs op het theologische begrip genade. Veel mensen hebben niet willens en wetens onverantwoord gehandeld. De schuldvraag in verband met de crisis laat zich dan ook niet eenvoudig beantwoorden. Wij mensen slagen er altijd maar ten dele (en soms helemaal niet) in om in onze economische activiteiten het goede te doen. De liefdevolle acceptatie door God biedt ons dan ruimte om de fouten die we maken, te onderkennen, nieuw perspectief te zoeken en andere wegen te bewandelen. actie We kunnen echter meer doen dan ons bezinnen. We kunnen ook uitdrukking geven aan onze bewogenheid met mensen die door de crisis in de problemen zijn geraakt. In het pastoraat kan sociaal-emotionele steun worden geboden bij het betekenis geven aan de nieuwe situatie waarin ze terechtgekomen zijn. In het diaconaat kan praktische hulp geboden worden bij het vinden of creëren van nieuw werk en/of bij het rondkomen van een lager inkomen of het treffen van een betalingsregeling met schuldeisers (loopbaan- en schuldhulpmaatjesprojecten). Op basis van de hierbij opgedane ervaringen kunnen kerken samenleving en politiek erop wijzen, dat de vloeren in het bestaan niet meer gegarandeerd zijn en nieuw beleid gewenst is. Tenslotte kunnen kerken initiatieven nemen om een sociaal en ecologisch duurzame economie dichterbij te brengen. Bijvoorbeeld door de eigen organisatie te verduurzamen (www.duurzamekerk.nl, Of door het gesprek te stimuleren over hoe gelovigen in hun economisch doen en laten een bijdrage kunnen leveren aan verduurzaming (www.duurzaamheidentalenten.nl). Gerard van Eck stafmedewerker van Landelijk Bureau DISK Diaconaal Noodfonds Amersfoort Verschillende kerken in Amersfoort hebben samen een Diaconaal Noodfonds opgericht, om mensen te helpen die dringend hulp nodig hebben bij het betalen van een rekening of het kopen van voedsel. Uw kerk doet daar ook aan mee. Per lidmaat wordt jaarlijks een bedrag van 0,75 euro afgedragen voor dit Noodfonds. In dit bericht willen wij u laten weten wat wij met uw geld doen. Het fonds is al ruim een half jaar actief en Voedselfocus en Stadsring 51 (schuldhulpverlening) hebben er al geregeld een beroep op gedaan. Het noodfonds keert eenmalig een bedrag uit van max. 150 (denk aan ID-kaart, Woonkompas-inschrijving, medische rekening, etc.) of een aantal weken leefgeld. De persoon die hulp nodig heeft, moet wel bekend zijn bij een hulpverlenende instantie, die de hulpvraag onderschrijft. De hulp moet een oplossend vermogen hebben en mag dus niet het topje van een ijsberg zijn. Het is een fonds dat snel kan uitkeren, ofwel door het betalen van een rekening ofwel door het aan huis brengen van AH-bonnen. De mensen die tot nu toe zijn geholpen kampen meestal met schulden door verlies van een baan. Sommigen hebben hun huis moeten verkopen en konden in de onzekere tussentijd nog geen uitkering aanvragen of schulden stabiliseren. Als de deurwaarders dan dreigen met het in beslag nemen van huisraad of schuldeisers grote bedragen afschrijven van je bankrekening, komen deze mensen snel in de problemen. Zo hebben we een paar keer mensen geholpen die ineens geen geld meer hadden op de rekening omdat de eindnota van de energiemaatschappij afgeschreven werd. Anderen moesten een periode overbruggen zonder inkomen of uitkering. Iemand had geld nodig om een ID-kaart aan te vragen, een voorwaarde om een bijstandsuitkering aan te kunnen vragen. Het Diaconaal Noodfonds wordt gefi nancierd door de volgende kerken: De Gereformeerde Kerken-vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Kruispuntgemeente in Vathorst en de Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort Noord. Nadat hulp is verleend, krijgt de diaconie van de dichtstbijzijnde kerk een met contactgegevens van de persoon die hulp heeft ontvangen. Zo kan de diaconie contact opnemen om te vragen hoe het gaat en wat de kerk kan betekenen voor de hulpvrager. Uw kerk steunt dit Noodfonds al. Maar als u zelf nog een bijdrage zou willen storten, is dat geld altijd welkom. Wij hebben helaas (nog) geen ANBI-status en uw gift is dus niet van de belasting aftrekbaar. Ons bankrekeningnummer is (IBAN: NL40ABNA ) t.n.v. Noodfonds Diaconieën Amersfoort. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Kennedy of ), Theo van Dasselaar of telefoonnummer ) of Gerrit Noordhuis ( of 5

6 [THEMA] Crisis: Zonder zaaien geen oogst In de oude Van Dale staat de term crisis omschreven als tijdelijke welvaartsdaling, beslissend stadium en keerpunt. Elk van deze drie betekenissen lijkt aan te geven, dat er een mogelijkheid is om uit een crisis te komen. Het bekende spreekwoord zegt: Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Hoe kan dat? Waarschijnlijk doordat de mens van nature zichzelf tracht te redden. En dat geldt niet alleen voor het geval dat een mens te water raakt. Nood maakt vindingrijk zegt een ander spreekwoord. Dat slaat op heel wat meer noden. Ook financiële nood natuurlijk. Een mens in financiële nood houdt bijvoorbeeld de hand op de knip. Hij laat zich dus niet verleiden tot het kopen van een auto, al zou dat vanuit zijn leefomgeving nog zo aangemoedigd worden. Op meer momenten in het dagelijks leven doet de noodzaak van zelfredzaamheid zich al voor. Werkloos geworden mensen gaan zelf op hun kinderen passen en nemen er nog een paar andere bij. Ouders zijn zelf naschoolse opvang geworden. Oude ambachten worden weer opgepakt en er wordt met vereende krachten in de huizen geklust. Opeens blijken mensen met elkaar veel meer talent in huis te hebben dan ze dachten. In het Evangelie wordt het juiste omgaan met talenten door Jezus al ten voorbeeld gesteld als middel om meer te verdienen. Jezus vertelt over een zaaier die met gulle hand zijn zaad uitstrooit, zelfs buiten het zaaigebied; niet omdat hij niet mikken kan, maar omdat, wie weet, er ergens toch een zaadje ontkiemt en uitgroeit tot iets groots. Tussen rotsspleten in de bergen of scheuren in de weg kan toch ook soms ineens een viooltje z n best staan te doen? Wie niet zaait kan ook geen oogst verwachten. Door zaaien en onderhouden kan men op een zekere oogst rekenen, meer dan door het kopen van een auto, die vermenigvuldigt zichzelf niet. Ook de vormelingen in de kerk hebben dit jaar weer gewoekerd met hun talent vijf euro groot. Niet door de euro s van de anderen af te pakken een in zwang geraakte politieke methode maar door hun geld om te zetten in materialen, in ingrediënten en er iets van te fabriceren en dat te verkopen ten bate van een goed doel. Hoe snel zijn dan, met een beetje fantasie en durf, die vijf euro s verdubbeld en zelfs verveelvoudigd! En wat een voldoening geeft dit aan deze jongeren zelf! Zo heeft ook de wat oudere jeugd een paar 6 jaar geleden hun talenten gebruikt voor babysitten, autowassen, tuinieren, boodschappen doen om daarmee hun reis naar de sloppenwijken van Rome te kunnen financieren. Is het in feite niet een soort ruilhandel, waarmee ook onze primitieve voorouders het hoofd al boven water hielden? Zou dat niet op meer terreinen in onze samenleving mogelijk zijn, om zo in deze tijd althans voor een deel uit de crisis te komen? Laat er dus altijd geld voor zaaigoed overblijven, als je oogsten wilt. Dat geldt voor kerk en staat beide, en gezamenlijk. Zonder zaaien geen oogst. Francien van Overbeeke

7 [THEMA] Diaconie: Hoe mensen te helpen in deze tijd van crisis? We zijn als redactie van Lopend Vuur te gast bij Gertjan Noordstra, secretaris van het College van Diakenen van Hoogland/ Amersfoort-Noord. Het is precies een jaar later. We spraken hem begin 2013 over dienstbaarheid en het vaak onzichtbare werk van de diaconie. Onze samenleving wordt al enige jaren geplaagd door de fi nanciële crisis. We zijn benieuwd of de gevolgen van de crisis ook voor de diaconie steeds zichtbaarder worden. Amersfoortse kerken zijn actief in armoedebestrijding, meldt Amersfoort Nu op 2 januari jongstleden. Ze zijn zelfs actiever dan kerken elders in het land. Dat blijkt uit een enquête die de diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) heeft uitgevoerd onder diaconieën en caritasinstellingen in de stad. Landelijk stijgt het aantal hulpaanvragen. Echter, voor Amersfoort-Noord ziet de diaconie een heel ander beeld. Er zijn weinig aanvragen voor ondersteuning van mensen in armoede. Het gaat in Amersfoort-Noord voor de vier kerken samen, gezien de omstandigheden, slechts om een beperkt aantal hulpaanvragen per jaar. De crisis heeft dat niet verhoogd. Dat is dus eigenlijk een beweging tegen de beweging in. We voelen ons daar als diaconie ook ongemakkelijk bij, zegt Gertjan. We hebben er geen sluitende verklaring voor en we mogen er ook niet mee akkoord gaan! nieuwe armoede Amersfoort-Noord heeft nieuwbouwwijken met vaak prachtige huizen. Maar wat als je in een echtscheiding belandt of je baan verliest door ontslag of ziekte? Of wanneer je je huis aan de straatstenen niet kwijt raakt, maar wel elke maand hoge hypotheekkosten hebt en andere vaste lasten? Dan hoeft er maar iets te gebeuren of je kunt niet of nauwelijks meer rondkomen. Een nieuwe groeiende groep zijn de zzp ers. De winstgevendheid van de bedrijven is voor een groot deel te danken aan deze groep zelfstandigen. Het zijn relatief goedkope krachten, omdat bedrijven niet verantwoordelijk zijn voor hun ziekte of pensioen. Dat moeten ze zelf regelen. Vooral degenen die zzp er worden omdat er anders echt geen zicht is op een baan, vormen een kwetsbare groep, die de regering eigenlijk zou moeten beschermen. Ook de groep mensen met psychische klachten neemt toe, door de bezuinigingen in de zorg. samenwerking Het liefst ondersteunt de diaconie lopende initiatieven. We voelen ons sterk betrokken bij organisaties als Voedselfocus, de Kledingbank en het Straatpastoraat. We hebben contact met Stadsring 51, Pact Sam Sam en SchuldHulpMaatje. Twee van onze diakenen begeleiden mensen ook met hun fi nanciën als maatje. Daarmee geef je mensen niet alleen geld, maar help je ze ook inzicht te krijgen in hun fi nanciële situatie. En dan zijn er de inloophuizen, dat is wat je noemt diaconie pur sang. Zij werken in het hart van de samenleving. Daarom heeft de diaconie ook ontmoetingsaandelen bij inloophuis De Ontmoeting en wil men De Herberg als inloophuis verder ontwikkelen, o.a. door het aantrekken van een professionele kracht. Juist nu de overheid een stap achteruit doet, is het van belang dat de diaconieën van verschillende kerken zich 7 beraden op uitbreiding van het inloopwerk. Verder bestaat er vanuit Het Brandpunt een eerstelijnsoverleg met politie en de zorg in de wijk. Zo hopen we door samenwerking met verschillende disciplines beter op de hulpvraag in te kunnen spelen. diaconale Hulpkaart Als diaconie is het onze taak om mensen die het moeilijk hebben daar waar mogelijk bij te staan. Maar de bekendheid met het werk van de diaconie neemt af, o.a. door de secularisatie, en de drempel om hulp te vragen is vaak hoog. Om de hulpvragers toch te bereiken hebben we daarom als diaconie een nieuw initiatief ontwikkeld: de diaconale hulpkaart. Dit is een brief gericht aan schooldirecteuren, huisartsen, enz. die vanuit hun professie midden in de samenleving staan. We hopen via een intermediair mensen bekend te maken met de hulpverlening van de diaconie. Dit vergt echter wel een zorgvuldige aanpak en afweging. De diaconale hulpkaart is bedoeld om uitgedeeld te worden door professionals, waar zij dit nodig achten. De hulp die we bieden is meestal in goederen of fi nancieel, om mensen door een moeilijke tijd te loodsen. Voorop staat dat mensen in staat moeten zijn zichzelf te redden maar soms lukt dat niet. We zijn hierin kritisch, maar eerste levensbehoeften moeten bereikbaar zijn. Daar hoort ook een treinkaartje voor familiebezoek bij. Of een computer voor een gezin met schoolgaande kinderen. Het mag duidelijk zijn dat onze geloofsovertuiging de drijfveer is voor ons werk. Echter, bij de hulpverlening staat dit niet centraal. Onze hulpverlening is onvoorwaardelijk en bereikbaar voor iedereen. Gerhard Eshuis en Mary Hogenkamp

8 [THEMA] Musical Ruth: een overwonnen crisis Het is crisis in Betlehem. Een economische crisis. Want uitgerekend in het broodhuis is geen brood meer. Een hongersnood heeft het leven lam gelegd. Zo lam dat sommigen besluiten te vertrekken. Ze laten huis en haard achter en ontvluchten de crisis. Op zoek naar geluk en een nieuwe toekomst. Een van die gelukszoekers is Noömi en haar gezin. Met man en twee zonen gaat ze naar Moab, maar een beetje Bijbelkenner weet dan al dat ze de verkeerde kant opgaat en de crisis in haar leven alleen maar zal verergeren. En ja, het noodlot slaat toe en al in hoofdstuk 1 van het indrukwekkende Bijbelboek Ruth is Noömi weduwe en haar beide zonen zijn overleden. Aan de economische crisis is een persoonlijke crisis toegevoegd. Daar zit Noömi in een vreemd land, met twee Moabitische schoondochters. Hoe veel leed kan een mens aan? Wie is de hoofdpersoon in Ruth? Nou, geen vrolijke start voor een musical. De eerste drie hoofdpersonen zijn al gestorven voordat het verhaal goed en wel begonnen is. Maar zijn die drie mannen wel de hoofdpersonen? Nee, zoals zo vaak op scharnierpunten in de Bijbel spelen vrouwen de hoofdrol. En Noömi in het bijzonder. Want hoewel het Bijbelboek Ruth heet, zou Noömi een logischer naam geweest zijn. Haar naam betekent zoveel als mijn lieflijke. Het is een naam die geluk met zich meedraagt. Maar in het verloop van het verhaal is dat geluk ver te zoeken. Noem mij Mara, zegt Noömi later, de verbitterde. Haar ongeluk heeft een eind gemaakt aan wie ze geweest is en hoe ze zich voelde. Als kinderloze weduwe heeft zij niet veel van het leven meer te verwachten. Maar later in het verhaal verandert dat: haar bitterheid maakt plaats voor geluk. Eén iemand kan het verschil maken In het geluk van Noömi speelt Ruth een belangrijke rol. Als Noömi besluit om terug te gaan naar Betlehem, gaat Ruth met haar mee. Ze spreekt de beroemd geworden woorden: Jouw land is mijn land, jouw God is mijn God. Ze verklaart zich zo diep verbonden met Noömi dat ze haar eigen leven daaraan ondergeschikt maakt. Zo zorgt ze voor een ommekeer in de crisis. Eén iemand kan het verschil maken in tijden van persoonlijke crisis. Eén iemand die trouw is en blijft. Goddank heeft Noömi zo n vriendin in Ruth die als geen ander in staat is door de verbittering van Noömi heen te kijken en in haar een dat lieflijke mens die zien dat zij in wezen is. Die vecht voor haar toekomst en weet dat nageslacht dan noodzakelijk is. En dat geeft Ruth haar uiteindelijk met de geboorte van Obed, de voorvader van koning David en dus van Jezus. De rehabilitatie van Orpa We volgen in de musical het overbekende verhaal uit de Bijbel, maar de schrijvers (Erik Idema en Gerard van Midden) hebben er een paar nieuwe elementen aan toegevoegd. Zo begint de musical met een korte proloog waarin we zien hoe een zekere Dinges het huis van Noömi leegrooft. Meteen na die proloog zien we drie vrouwen bij een graf. Naast Noömi en Ruth is dat ook de Moabitische Orpa. De Bijbel zegt er niets over, maar hoe zou het Orpa zijn vergaan? Alleen in Moab, nadat Noömi en Ruth 8 vertrokken zijn naar Betlehem. Je hebt maar weinig empathie nodig om haar situatie mee te voelen. Weduwe. Kinderloos. En een familie als ze die al heeft die haar keuze om met een man uit Juda te trouwen toch al nooit begrepen heeft. Omdat haar leven al zo diepverdrietig is, hebben we Orpa in de musical een zus gegeven: Sara. Een zus die uiteindelijk net zo trouw aan Orpa blijkt te zijn als Ruth aan Noömi. Want ook Orpa heeft maar één iemand nodig die haar trouw is. Zo kan ook Orpa zich losmaken van het graf en zal ze begeleid door haar zus Sara op kraambezoek gaan naar Betlehem om daar nieuw leven te vieren. Samen met Ruth en Noömi staat ze rond een wieg. Zo gaat het verhaal van Noömi en Ruth niet alleen over crisis en verdriet, maar vooral over hoop. Geen crisis zo diep dat er geen hoop meer zou zijn, lijkt het te willen zeggen. Uiteindelijk is dit een verhaal van graf tot wieg, en niet andersom. Ruth, van graf tot wieg (muziek: Gerard van Amstel) wordt uitgevoerd op 29 en 30 maart en op 4, 5 en 6 april 2014 in het Brandpunt. De kaartverkoop is al gestart. Kijk op

9 Doen wat je zegt, waar hoor je dat tegenwoordig nog? Deskundigheid, betrouwbaarheid, integriteit daar sta ik voor Inzicht geeft Uitzicht Of dit nu is in conflict (echtscheiding) of financiële stress U kunt altijd bij mij terecht Nieuwsgierig geworden? Bel: of mail naar Bedrijfseconoom Financieel Planner en NMI-mediator drs. Judith Bootsman-Wagemaker FFP Fysiotherapie Duurzaamheid bootsman-adv-88x indd :55 Vera van den Tweel & Frederike IJzinga Onze specialisaties zijn naast algemene fysiotherapie o.a. medisch fitness, bekken(bodem)fysiotherapie, incontinentie, spataderbehandeling, zwangerschapsgerelateerde klachten. Ook voor reumatische aandoeningen en schouderklachten bent u bij ons aan het juiste adres. Nieuw: ZwangerFit Bitterkruid 2 ( Nieuwland ) 3824 ND Amersfoort Tel: (033) Amersfoort Soest Hilversum Bussum Voor iedereen bereikbaar dag en nacht

10 Van t Westende Meeder a d v o c a t e n k a n t o o r personen- en familierecht (o.a. echtscheidingen, omgang, alimentatie) jeugdrecht/jeugdstrafrecht (o.a. ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing) bopz-zaken (o.a. rechterlijke machtigingen binnen de psychiatrie) mediation Gratis juridisch inloopspreekuur: Maandag van uur tot uur, in de even weken (m.u.v. de schoolvakanties), op het volgende adres: Inloophuis De Ontmoeting De Bekroning EA Amersfoort In de wijk Kattenbroek Tel Kantooradres: De Rode Leeuw CZ Amersfoort Tel Fax web: Gediplomeerd pedicure voor Amersfoort (Nieuwland) Wiepkje de Haan Tevens diabetische voetbehandelingen ook s avonds. (indien nodig ook bij u thuis) Telefonische afspraken:

11 Column Leven om te zwoegen? Een levenslied uit het Liedboek Wie zoekt, vindt in het Liedboek mooie levensliederen. Bijvoorbeeld nummer 720: Alleen te leven om te zwoegen. * Een lied bij het bijbelboek Prediker. Prediker wordt traditioneel gelezen in de herfst, wanneer de laatste oogst is binnengehaald, op het Loofhuttenfeest. Als men bij wijze van spreken binnen is, gaat men in een hut wonen en vraagt zich af: Is dit alles wat er is? 1. Alleen te leven om te zwoegen, te zuchten voor de dag begint, gedreven door een heilig moeten, het is als najagen van wind. 2. Alleen te leven om te weten terwijl je nooit het antwoord vindt. Gods daden zijn niet na te meten: ook dit is najagen van wind 3. Alleen te leven om te tellen wat je vandaag of morgen wint, maar niets kan je tevreden stellen, het is als najagen van wind 4. Alleen te leven om te dragen en nooit weer worden als een kind, altijd jezelf maar overvragen, ook dit is najagen van wind 5. Geniet het leven als een gave. Geen mens weet wat hij morgen vindt, dus werp je brood uit op het water** en let niet altijd op de wind.*** Dit lied beklaagt de mens die altijd drukdruk-druk is, zelfs te druk om met anderen de loofhut op te zoeken en te mijmeren over wat nou werkelijk van waarde is. Daar begint het toch mee: het vermoeden dat er meer is, niet tussen hemel en aarde, maar in ons leven. Kom je tot bezinning òf blijf je najagen? Dan blijft het een leven van zwoegen en moeten (1), van meten en weten (2), van centen tellen en nooit tevreden zijn (3), van verantwoordelijkheid dragen en nooit weer worden als een kind (4).We zouden psalmversjes als deze uit ons hoofd moeten leren. ds. Willem Klamer * De tekst is van René van Loenen, de melodie van Willem Vogel. ** Wees gul, ook al weet je niet of wat je geeft altijd goed terechtkomt. Wie eerst precies wil uitzoeken wat er met zijn gift gebeurt, geeft niets. *** Wie wind najaagt, heeft de wind in elk geval mee, die gaat het voor de wind. Let niet altijd op de wind, op wat je ermee wint. Zondag 23 februari in Café Verwondering Inspireren op de rand van het leven Op zondag 23 februari ontvangt Café Verwondering als gast: Ad van Dijk Café Verwondering is een initiatief van een groepje vrijwilligers vanuit de oecumenische gemeenschap van Amersfoort-Noord met als doel om interessante ontmoetingen te organiseren op het raakvlak van maatschappij, cultuur en spiritualiteit. Ad van Dijk zoekt al jaren naar welzijn van zijn naasten; als leidinggevende, vrijwilliger en begeleider op de rand van het leven. Hij zoekt op al die plekken naar inspiratie van mensen om hem heen. Hij biedt gastvrijheid voor hen die een dierbare verliezen en heeft daarvoor rituelen ontwikkeld die helpen betekenis te geven aan afscheid nemen en overlijden. Wat zijn de nieuwe verhalen die dan doorklinken? In Café Verwondering zullen we met hem in gesprek gaan over zijn weg naar en ervaring in zijn nieuwe missie gericht op stervensbegeleiding. Wat betekent de stap van de bedrijfs- naar de spirituele wereld voor hem? Café Verwondering vindt plaats in De Herberg in Nieuwland. Aanvang: uur (zaal open uur), toegang gratis. Voor meer informatie: Johan van der Vorm, tel Noteert u alvast in uw agenda: op zondag 23 maart verwachten we in het Café predikant Carel ter Linden. 11

12 [ ALGEMEEN] Door Lezen met Dineke Dominees die romans schrijven, in de literaire wereld moet men daar meestal niet veel van hebben: het zijn natuurlijk weer vermomde stichtelijkheden... Frans Willem Verbaas, dominee te Schoonhoven heeft een roman geschreven over de grootste protestantse theoloog van de vorige eeuw, Karl Barth. De man van de Kirchliche Dogmatik, destijds een geldbelegging van anderhalve meter boekenkast, ook bij ondergetekende. Het was dan ook een theoloog van gewicht, scherp in zijn onderscheid tussen God en mensen en daarmee kritisch naar ideologieën die mensen de menselijk maat doen verliezen en kritiekloos zich goddelijk gezag laten aanmeten. Zonder duchtig tegenover is de mens geneigd God te spelen. Dat was spannende theologie in tijden van nationaal socialisme en opkomend kapitalisme. Nu was Barth zelf een vorst in huis: hij hield er twee vrouwen op na, één voor de kinderen en het huishouden en de andere voor de theologie, ze liggen gedrieën in één graf. Dat laatste is een spannend gegeven voor een roman juist omdat het schuurt met zijn theologisch denken. Het is een knappe roman, een vorm van geschiedschrijving, theologie beoefening, science fi ction, verbeelding en humor, en, eigenlijk wel met een boodschap: dat de draak moet worden gestoken met de grootsheid van de mens, maar die boodschap is wel te pruimen, ook voor literatuur minnend publiek. Men oordele zelf. Maar wat als een dominee aan het eind van zijn leven gaat vertellen dat het eigenlijk niet meer kan om over God te spreken. Heeft hij dan het kerkvolk belazerd, zijn eigen collega's, zichzelf? Welke dominee die nog in dienst is kan zich zoiets permitteren, moest hij daar dan mee wachten tot hij er niet meer fi nancieel het schip mee in ging? Maar het is een integere prediker, zelfs een hofprediker, de bekende Carel ter Linden. 'Wat doe ik hier in godsnaam', heet het boek. In godsnaam niets, zal het antwoord zijn. Iemand die zo hartstochtelijk van de bijbel houdt en zo vergroeid is met liturgische taal hoe kan zo iemand tot de conclusie komen dat er over God eigenlijk niet meer met goed fatsoen en in alle redelijkheid gesproken kan worden. Zijn geleerde vrienden (haast als de vrienden van Job...) worden aan het woord gelaten. Natuurkundigen, biologen, het is duidelijk in de werkelijkheidsopvatting van deze wetenschappen is geen plaats voor God, de evolutie is van zelf gegaan, het DNA gaat buiten God om en ziekte, daar heeft alleen de wetenschap vat op. Dus dan moeten we met God ophouden volgens Ter Linden, hoezeer hem dat spijt. Voor Ter Linden blijft de ethiek over, waar is je broer, je zus, iets dat aan de deur van je geweten klopt. Het zal voor velen herkenbaar zijn en wat ze al dachten, dat er geen hemel is en ook geen God die zich staande houdt in de contreien van natuurwetenschap. Het wordt tijd dat er theologen opstaan die gaan uitleggen dat de tweede taal die we in geloof spreken natuurlijk een andere taal is dan die van de natuurwetenschappelijke beleving, maar dat die taal er wel degelijk toe doet, niet alleen in de kerk maar zeker daar buiten. Zodat er ook weer onbeschaamd gezegd kan worden, we zijn hier in godsnaam, jazeker, daar wordt de wereld echt anders van! Frans Willem Verbaas Carel ter Linden De vierde vrouw Wat doe ik hier in godsnaam Mozaïek 2013 Arbeiderspers

13 Ági Marik Ági Marik is diaken in de Veenkerk. Zij neemt deel aan de gebedsgroep op dinsdagochtend in Het Brandpunt. Van huis uit is zij Hongaarse en katholiek, gehuwd met een Nederlandse man. Vol enthousiasme zijn zij beiden begonnen binnen de toen nog oecumenische Veenkerk. Ági is er gastlid geworden om een taak te kunnen uitoefenen. Zij volgde in Bunnik een cursus tot diaken en oefent dit ambt nu ruim zes jaar uit. Het kernwoord dat voor haar hoort bij dit ambt is delen. Liturgisch delen van brood en wijn in de vieringen en praktisch delen vanuit de kerk met degenen die dat nodig hebben. crisis Persoonlijk merk ik niet echt iets van de crisis. Ik merkte dat ook niet in Hongarije, waar ik net ben geweest in de kerstvakantie. Mensen die een baan hebben zitten in een bubbel en merken weinig van de crisis. Als diaken heb ik er wel degelijk mee te maken. Er komen meer aanvragen om hulp, bijvoorbeeld van mensen die in de schuldhulpverlening dreigen te raken en mensen die te maken hebben met woekerrentes. diaken zijn Ik doe het uit mijn gevoel. Ik vind het belangrijk om vanuit je hart te werken en zo pak ik het ook aan in mijn benadering van mensen. Vaak schamen zij zich of zijn ze te trots en komen heel schoorvoetend naar ons toe met hun problemen. Geven is in het algemeen gemakkelijker dan ontvangen, denk ik, dat speelt ook parten. Ik vind het dan belangrijk om naast hen te gaan staan, hen zeker niet het gevoel te geven van bovenaf hulp te verlenen, maar met hen te delen van wat wij hebben. Dat te doen is het mooiste, het moeilijkste en vermoeiendste van diaken zijn. Via het pastoraat, de dominee of de website komen wij in contact met deze mensen. favoriet bijbelfiguur of -verhaal Ruth. Zij is voor mij een voorbeeld van loyaliteit en trouw dat ik wil navolgen. Zij is ook de vrouw die zegt Jouw volk is mijn volk. Zo beleef ik dat zelf ook. Ik heb gekozen voor Nico en wij hebben gekozen voor Nederland. Stef Bos zingt een heel mooi lied over Ruth, daarin vind ik veel terug van wat ik ook denk en voel. Ank van der Veen Opstartavond Veertigdagentijd 2014 Het is al jaren een goede gewoonte dat de werkgroep M.O.V./Z.W.O. van Amersfoort-Noord een informatieavond over de Vastenaktie organiseert. Op donderdag 13 februari is er in De Pastorie, Kerklaan 22 te Hoogland weer een opstartbijeenkomst voor de komende Veertigdagentijd. Aanvang: uur. Docent Geografi e Hennie Sohl uit Nijkerk zal een inleiding over West-Afrika verzorgen. Het centrale project van Vastenaktie 2014 is namelijk een wederopbouwproject in het West-Afrikaanse Sierra Leone. Er wordt ook aandacht geschonken aan de situatie van de cacaoboeren in dat deel van Afrika. Die avond is er ook informatie voor de Kinderwoorddiensten (er is mooi materiaal beschikbaar voor de kinderen). Bovendien komen de sobere maaltijden, de Vastenwandelingen en andere activiteiten aan de orde. Wij hopen veel belangstellenden te verwelkomen. Werkgroep M.O.V./Z.W.O. Amersfoort-Noord 13

14 Actie 2getR24 voor Serious Request groot succes De sponsor- en verkoopactie die jongeren van 2getR24 (St. Martinus en Brandpunt) voor Serious Request hielden in het weekend van december heeft een geweldig resultaat opgeleverd. Op 24 december was een bedrag van ruim e 2.400,- binnen. Dit is voor het Nederlandse Rode Kruis voldoende om een heel dorp blijvend te voorzien van schoon drinkwater. Door het aanleggen van een waterpomp wordt de kindersterfte door diarree teruggebracht. Stijn en Lucas zeggen in een bedankbrief aan sponsoren en klanten namens 2getR24 over de actie: Wij hebben niet stilgezeten tijdens de 24 uur in Het Brandpunt. Er moesten ongeveer 500 oliebollen gebakken worden en 150 cupcakes. Verder hebben we wc-rol & zeeppakketjes gemaakt (dit was in verband met kindersterfte door gebrek aan hygiëne en schoon drinkwater) en er werden theelichtjes gemaakt. Onze actie ging veel beter dan verwacht! We hadden gedacht dat we rond de 1000,- zouden uitkomen, maar de officiële einduitslag is meer dan 2.400,-!!! We kunnen dus wel zeggen dat onze actie een groot succes is. We hebben dit bedrag overgemaakt aan Serious Request/Het Nederlandse Rode Kruis. Wij vonden de actie allemaal heel erg leuk om te doen en we zijn trots op het behaalde resultaat! We waren het er allemaal over eens dat we zoiets volgend jaar weer moeten doen. Het 24 uur niet eten was toch wel zwaarder dan we verwacht hadden. Maar het was de moeite waard. Iris, Maxime, Froukje, Amber, Rian, Eline, Stijn, Jarmo en Lucas bedanken de winkeliers en bedrijven die door het leveren van producten de actie hebben ondersteund: Hier zijn wij echt heel blij mee, want hierdoor hebben wij bijna geen kosten gehad aan onze actie. Zij willen ook iedereen die door een sponsorbijdrage of aankoop van lekkers of een cadeautje de actie gesteund heeft bijzonder bedanken! (mailadres van deze 2getR24-groep: ) 14

15 Verhuurtarieven PKN Hoogland/Amersfoort-Noord Onlangs zijn de verhuurtarieven die gelden voor de kerkelijke ruimten van De Inham, Het Brandpunt en De Herberg herijkt en zoveel mogelijk in lijn met elkaar gebracht. Deze tarieven gelden voor: huwelijken en uitvaarten andere verhuur met een maatschappelijk doel verhuur aan commerciële instellingen. Bij huwelijken en uitvaarten is het tarief afhankelijk van het wel of niet lid zijn van onze kerkgemeenschap. Onderstaande tarieven zijn reeds van kracht. Graag zijn we bereid eventuele vragen hierover te beantwoorden. Met vriendelijke groet, namens het College van Kerkrentmeesters Harm Blaak, penningmeester Tarieven kerkzaal voor huwelijken en uitvaarten Inham lid Inham geen lid Brandpunt lid Brandpunt geen lid Huwelijk ma-vrij Huwelijk - zaterdag Uitvaart PKN ma-vrij Uitvaart PKN zaterdag Uitvaart RK ma-vrij Nvt Nvt Uitvaart RK zaterdag Nvt Nvt Aanvullende tarieven Aanvullende dienst Inham Brandpunt Piano Inham 25 nvt Geluidsinstallatie Inham 20 nvt CD van dienst Organist / pianist nvt 50 Bloemen Verhuur kerkzaal niet voor uitvaarten/huwelijken en met maatschappelijk doel Inham Brandpunt Herberg Kerkzaal Kleine zaal 40 Nvt Nvt Zaal 1 Nvt 40 Nvt Zaal 2 Nvt 60 Nvt Zaal Nvt Zaal 3 Nvt 75 Nvt Verhuur kerkzaal aan commerciële instellingen Inham Brandpunt Herberg Kerkzaal Kleine zaal 80 Nvt Nvt Zaal 1 Nvt 80 Nvt Zaal 2 Nvt 120 Nvt Zaal Nvt Zaal 3 Nvt 150 Nvt 15

16 2013 Over het jaar 2013 was in totaal een bedrag van euro toegezegd. Daarmee is het begrote bedrag gehaald. Op het moment dat ik dit schrijf (5 januari 2014) is het toegezegde bedrag echter nog niet ontvangen. Een kleine euro moet nog binnenkomen. En uiteindelijk gaat het er natuurlijk om wat we echt ontvangen. Ongetwijfeld ontvangen we in de loop van deze maand nog het een en ander. Begin februari worden de laatste herinneringen verstuurd aan iedereen die eind januari nog niet alles heeft betaald wat toegezegd was. Als u zo n herinnering ontvangt en u meent dat hij ten onrechte is verzonden, neemt u dan s.v.p. met mij contact op. Mijn gegevens staan achterin Lopend Vuur. Wat ik in ieder geval al heb gezien is dat velen die de maand januari als betaalmaand hebben aangekruist en via automatische incasso betalen, deze maand niet betaald hebben. Daarvoor moest u namelijk de acceptgiro gebruiken, omdat automatische incasso in januari niet kan. Dit kan dus reden zijn waarom u een herinnering ontvangt. Ik maak van deze gelegenheid meteen gebruik om iedereen te bedanken voor zijn of haar bijdrage in U hebt ons niet teleurgesteld. In het besef dat we met steeds minder mensen onze kerk draaiend houden, mogen we trots zijn op iedereen die daaraan bijdraagt. Kerkbalans 2014 Op dit moment kan ik nog niet veel melden over Kerkbalans De actie loopt nog. Op zondag 26 januari hopen we u het eerste resultaat van de teldag te kunnen melden. We hebben hetzelfde bedrag begroot als in Ik ben benieuwd naar de resultaten. In Lopend Vuur van december schreef ik al over nieuwe mogelijkheden om met een onderhandse overeenkomst een periodieke gift aan een de kerk te geven. Het belastingplan is aangenomen, dus het gaat door. Op de website van de Belastingdienst moet nog een model van zo n overeenkomst geplaatst worden. Zodra die beschikbaar is, ga ik hem ombouwen tot model voor onze kerk. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt gaan maken, vraag ik u om mij dat te laten weten. Zodra het model van de overeenkomst klaar is, kan het geregeld worden. Kort samengevat houdt het in dat u voor 16 minimaal vijf jaar een vast bedrag toezegt, wat volledig aftrekbaar is voor de fiscus. Dus geen drempel. Bij eerder overlijden eindigt de overeenkomst. Namens het college van kerkrentmeesters, Bertus Wernsen

17 Bijeenkomst in het kader van de Dag van het Jodendom: Thema: uitweg uit de crisis joodse en christelijke perspectieven De Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom houdt zich binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland bezig met de joods-christelijke dialoog. Daartoe ontplooit de Raad verschillende activiteiten op het terrein van studie, ontmoeting en publicatie. Dat het christelijke geloof een joods hart heeft, is voor veel katholieken nog steeds een onwennig gegeven. Maar de ontmoeting met het levende Jodendom is een eye-opener. Het geeft een nieuwe kijk op het eigen geloof en leert respect te hebben voor dat van de ander. De Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom werkt er daarom aan de kennis van het Jodendom onder katholieken te vergroten en stimuleert de ontmoeting tussen katholieken en joden, ten dienste van elkaar en van de samenleving. De Dag van het Jodendom is een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie vertegenwoordigd door het Secretariaat RK Kerkprovincie (SRKK). De Dag van het Jodendom wordt uitgevoerd met inhoudelijke ondersteuning vanuit de KRI Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom. De Dag van het Jodendom beoogt kennis over het Jodendom onder christenen te bevorderen. Tevens wil dit initiatief de actieve dialoog tussen joden en christenen stimuleren. Plaats: Kerkcentrum Heilige Geest, Mozartweg 54 te Amersfoort Datum: woensdag 5 februari om uur Gastspreker: dr. Eric Ottenheijm, universitair docent aan het Instituut voor Theologisch en Godsdienstwetenschappelijk Onderzoek in Utrecht Workshop: Vingeroefeningen in Verbeeldingskracht Aanmelden bij diaken Frank Sieraal of tel ) Uitnodiging: Samen terugblikken op veertig jaar (ge)trouw(d) Half november vorig jaar lanceerde ik in de nieuwsbrief het volgende idee: Wie voelt er voor om deel te gaan nemen aan een gespreksgroep van (echt)paren die rond het jaar 1973 zijn gaan samenwonen en/of in het huwelijk traden? De inspiratie tot deze oproep is dat Peter en ik dit jaar veertig jaar getrouwd zijn en ik, bij toeval binnen een week, twee vrouwen in Het Brandpunt trof die eveneens dit jaar met hun partners deze mijlpaal bereik(t)en. Spontaan voelde ik me nieuwsgierig worden naar hun huwelijksverhaal en de behoefte om het onze met hen te delen. Waarom? Ik denk o.a. omdat het tijdsbestek van deze veertig jaar heel veel ontwikkelingen en veranderingen heeft gekend. Bijvoorbeeld op het vlak van normen en waarden, maatschappelijke en politieke bewustwording, emancipatie en opvattingen over man/ 17 vrouw verhoudingen en de opvoeding van kinderen. Ook invloeden van secularisatie, de seksuele revolutie, beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen, resultaten en gevolgen van onderzoek naar (on) vruchtbaarheid, individualiseringprocessen, toenemende welvaart en reismogelijkheden, kenmerken deze periode ( ). Voorstel van aanpak en werkwijze van deze veertig jaar trouw groep: Als biografi sch werkster stel ik mij voor dat deelnemers die zich opgeven voor deze groep op de eerste bijeenkomst samen onderstaande opdracht krijgen en uitvoeren. Maak een tijdsbalk van veertig jaar en geef daarin met bepaalde symbolen en jaartallen aan: Bijzondere gebeurtenissen (huwelijk, geboorte kinderen, baan buitenshuis) Mijlpalen (behalen van rijbewijs, diploma s, eigen woning, (zelf)overwinningen) Crisis of overgangsfasen (kinderloosheid, ziekte, werkloosheid, huwelijksproblemen) Kruispunten (belangrijke keuzemomenten in die veertig jaar) Aan de hand van deze tijdsbalken gaan we in een tweede bijeenkomst nader kennis maken met elkaar. Er zullen vanuit deze kennismaking spontaan, en met behulp van mijn expertise op het gebied van biografi sch werk, thema s gevonden worden waarover we dan kunnen besluiten verder met elkaar in gesprek te gaan. Hoe vaak en hoe diepgaand we in gesprek met elkaar zullen en willen gaan, zal de toekomst leren. Het lijkt mij mooi om te starten in de lente. Opgave voor 28 februari bij Ank van der Veen of tel ).

18 Succesvolle kerstpakkettenactie Als bij mij wordt aangebeld, dan is dat de lieve buurvrouw, een leerling of een pakje dat ik via internet heb gekocht en waar ik verlangend naar uitzag. Als bij mij wordt aangebeld dan zwaai ik de deur joviaal open. Toen ik kerstpakketten ging wegbrengen had ik eigenlijk hetzelfde hartelijk welkom verwacht. Ik bel aan. Het duurt lang voordat er reactie komt. Eén van de zorgvuldig gesloten gordijnen gaat een stukje open. Een jongetje neemt mij op en roept iets naar achter. Na enige tijd gaat de deur een klein stukje open en ik word achterdochtig met een vragende blik bekeken. Als ik vertel dat ik een kerstpakket kom brengen duurt het een hele tijd voordat de deur helemaal wordt geopend. Ik zie de gedachten door het hoofd gieren. Als er gebeld wordt betekent dat meestal niet veel goeds. Na de langdurige omschakeling wordt er gezocht naar woorden om te bedanken. Ze komen van ver, want het is lang geleden dat ze voor het laatst werden uitgesproken. s Avonds was er op de televisie een uitzending over de uitgestotenen van de maatschappij in India. Maar ja, dat is ver weg. Dit stukje is bedoeld om iedereen die het mogelijk heeft gemaakt om de 200 kerstpakketten in Hoogland/Amersfoort-Noord te kunnen bezorgen hartelijk te bedanken. Een bijzondere dank voor de kerkleden van het Kruispunt. Zij hebben vier auto s vol met boodschappen aangedragen. Ik vermoed dat elk kerklid een plastic boodschappentas vol heeft ingeleverd. De foto geeft een impressie van de enorme berg aan levensmiddelen die in de dozen wordt gepakt. Onderstaand briefje kreeg ik via voedselbank: Echt heel erg bedankt, ik kan keer op keer eigenlijk niet uitdrukken hoe ik verbaasd, onder de indruk en met name geroerd ben door al de hulp die mensen die je eigenlijk helemaal niet kent bieden en steun geven. Nu dit, maar ook met de kerst, we kregen een kerstpakket met allemaal bruikbare en lekkere spullen voor de kinderen en het gewone huishouden (wel zes pakken koffie). Ikzelf stond met tranen in mijn ogen de dozen uit te pakken en mijn partner zegt niet gauw wat maar nu kwam er uit ik krijg het er gewoon koud van zo lief. Namens de organisatie van de kerstpakkettenactie 2013, Peter Schrieken 18

19 ONDER DE VIJGENBOOM IN 2014 Kring spiritualiteit In welke woorden kan ik wonen? Spiritualiteit krijgt een eigen kleur en diepgang in de ouderdom. Woorden van vroeger worden op hun waarde en houdbaarheid bevraagd. Op de zoektocht naar zin oriënteert men zich op nieuwe, persoonlijke woorden. In vijf bijeenkomsten naar Pasen toe willen wij deze zoektocht thematiseren. We bezinnen ons op de grondwoorden van de theologie (God, Jezus, Geest, de mens en de laatste dingen). We laten ons verrijken door poëzie, kunstgeschiedenis en onze verworven levenservaring. We lezen passages uit de boeken van Christa Anbeek, Carel ter Linden en Herman Andriessen. Data: 3, 10, 17, 24, 31 maart Plaats: Bergkerk tel Kosten: vijf bijeenkomsten 50,= (incl. materiaal, koffi e/thee) Opgave: ds. René Rosmolen (tel ; Wereldgebedsdag 2014 [ LOPEND VUUR ] Op de eerste vrijdag in maart wordt wereldwijd dezelfde viering gehouden. Dit jaar is de liturgie samengesteld in Egypte. Het thema is Bron van Leven. De kerken van Amersfoort-Noord vieren Wereldgebedsdag op vrijdagmiddag 7 maart om uur in De Inham, Hamseweg 40, Hoogland. De collecte is bestemd voor het Salamziekenhuis in El- Kanatir, Stichting Teje, voedselverstrekking voor daklozen, begeleiding tienermoeders, Stichting St. Paulus gehandicaptenzorg voor christenen en moslims. Van harte aanbevolen! Triodos Bank NL48TRIO Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag in Oudenhoorn. Meer informatie kunt u verkrijgen bij Ria Abbring (tel ). Lopend Vuur, een blad met een interessante groep lezers. Heeft u interesse om in dit blad te adverteren? Vraag de voorwaarden en de tarieven op bij; 19

20 Het Brandpunt 2 februari Vandaag lezen we Mattheüs 5:1-12, de Zaligsprekingen. Deze morgen is Reverend Kofi Amfo Akonnor uit Ghana bij ons te gast. Hij is een goede vriend en ex-collega van Henk en Joa Bosch. Zijn bezoek wordt s middags voortgezet met een interessante bijeenkomst. Deze zondag feliciteren we ook Linde Verhage, die op 25 januari het H. Vormsel heeft ontvangen. Voorganger is pw. Edith Vos. 9 februari Jullie zijn het zout der aarde en het licht in de wereld. Deze regels uit de Bergrede (Matteüs 5:13-16) staan deze zondag centraal. Jezus zegt hoe waardevol ieder mens is, maar hij laat het niet bij het uitdelen van mooie complimenten. Hij zegt ook dat we met het zout en het licht aan de slag moeten gaan, ieder met zijn eigen talenten. Geloof komt tot uitdrukking in een handelend optreden. Eerst diaconaal handelen en dan de liturgie vieren? Is de tafelviering daar niet een mooi voorbeeld van? In deze viering vieren we de verbondenheid met Jezus Christus en met elkaar in de symbolen van brood en wijn. Voorganger is ds. Anette Sprotte. 16 februari Voorganger is pw. Josephine van Pampus. 23 februari Wees volmaakt, zoals de hemelse Vader volmaakt is. Zo eindigt Matteüs 5. Over deze woorden kun je behoorlijk struikelen. Volmaakt zijn in je werk, een volmaakte partner zijn, een volmaakte ouder, toegewijd, creatief en gelukkig, dat vraagt nogal niet wat. Dat past in het rijtje van de reclame, van succes en maakbaarheid. Je zou het er benauwd van krijgen. In het voorgaande gaat het over de Tien Geboden en de interpretatie daarvan. Jullie hebben geleerd: Je zult je naaste liefhebben en je vijand haten. Maar ik (Jezus) zeg jullie dit: niet je naaste, nee, je vijand zul je liefhebben. Dat betekent nogal wat! Hoe kunnen we dat? Voorganger is ds. Anette Sprotte. 2 maart Het is Carnavalsweekend. Nog even feesten voor we de vastenperiode ingaan. Gekke kleren aan en alle zorgen laten gaan. Jezus zegt in de Matteüstekst vandaag: maak je geen zorgen over de dag van morgen, want morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf. We lezen Jesaja 49:13-18 en Matteüs 6: Voorganger is pw. Ellen Hogema. 5 maart Aswoensdag om uur Deze viering markeert het begin van de 40-dagentijd, de tijd waarin wij ons voorbereiden op Pasen. Veertig dagen gaan we op weg om onszelf tegen het licht te houden, om tot onszelf te keren en om ons te bevragen wat onze geloofstraditie betekent en om te groeien in de aandacht voor God, voor onszelf en voor onze medemensen. We lezen uit Matteüs 6:1-6, over het doen van gerechtigheid om God te dienen en niet om door mensen als vroom te worden beschouwd. In deze viering kunnen wij ons laten tekenen met de as die overgebleven is van het verbranden van de palmtakjes van vorig jaar. Die as richt onze ogen op de ontoereikendheid en begrenzingen van het leven. In de vroege kerk was de as verbonden met boete doen. Iemand bestrooide zichzelf met as, om aan te geven: Ik ben niets, ik ben nietig. Tot stof zal ik wederkeren. Tegelijk wijst het kruisteken, dat met de as gemaakt wordt, ons op het geloof en op onze hoop dat uit onze tekortkomingen ook nieuw leven kan ontstaan, als wij bereid zijn óm te keren. Als u nog een palmtakje heeft van vorig jaar, neemt u dat dan mee naar de kerk. Voorgangers zijn pw. Josephine van Pampus en ds. Anette Sprotte. 9 maart Op deze eerste zondag van de 40-dagentijd lezen we verrassenderwijs over de intocht van Jezus in Jeruzalem op een ezel uit Matteüs 21:1-9. De woorden zijn niet als vanouds verbonden met de Stille Week, maar zetten de toon voor de komende weken. Jezus wordt binnengehaald als een koning, maar dit koningschap is anders dan 20 mensen voor ogen hebben. In deze viering vieren we de verbondenheid met Jezus Christus en met elkaar in de symbolen van brood en wijn. Voorganger is ds. Anette Sprotte. 16 maart Voorganger is pw. J. van Pampus. 23 maart Voorganger is Thea Kloek, geestelijk verzorger. Omdat het om mensen gaat Geboren 10 november 2013: Jasmijn Suzanne Roselinde Palmen, dochter van Martin en Esther Palmen en zusje van Thijmen, Gerben en Siebren. Van harte gefeliciteerd! Gedoopt Op 29 december 2013: Isa Danique en Sven Xander Rosendal, kinderen van Alexander Rosendal en Danielle Pater- Rosendal en zusje en broertje van Lynn. Van harte welkom in de kring! Doopvieringen Op zondag 23 februari is de volgende doopviering om uur, waarin ds. Anette Sprotte en diaken Frank Sieraal zullen voorgaan. Het voorbereidende doopgesprek met de pastores is gepland op dinsdag 4 februari om uur in Het

DE DIENST VAN HET WOORD. Gebed bij de opening van het Woord. Inleiding bij het thema

DE DIENST VAN HET WOORD. Gebed bij de opening van het Woord. Inleiding bij het thema Zondag 17 januari 2016-2 e zondag na Epifanie THEMA: Ruth voelt zich welkom DE DIENST VAN HET WOORD Gebed bij de opening van het Woord Inleiding bij het thema Ruth voelt zich welkom, dat is het thema van

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Toen ik het slot van de lezing van Matteüs las, moest ik gelijk denken aan het nieuws van deze week. Wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed.

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Tegenwoordig leren de kinderen het trouwens anders: nu luidt het ezelsbruggetje:: Vader droomt over Afrika)

Tegenwoordig leren de kinderen het trouwens anders: nu luidt het ezelsbruggetje:: Vader droomt over Afrika) Marcus 6 : 30-44 en Ps. 23 ds. A. Oude Kotte-de Boon 22 juli 2012 Wehl 'Delen is vermenigvuldigen' Ik kom uit een groot gezin. Dat betekent dat er nogal eens wat te vieren valt. Nu is het een traditie

Nadere informatie

Jaarverslag Fountains of Joy 2014.

Jaarverslag Fountains of Joy 2014. Jaarverslag Fountains of Joy 2014. In april 2014 hebben Erik en Esther Nagtegaal Stichting Fountains of Joy opgericht, met het doel aan de wereld het evangelie van Jezus te verkondigen en zorg te dragen

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is altijd prettig als de Bijbel zelf aangeeft, hoe je iets moet lezen. Soms zijn er van die verhalen of gelijkenissen, waarvan ik bij een eerste

Nadere informatie

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER!

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER! 50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen Deel 1 EEN WONDER! 1 Vreugde Hoi, ik ben Joy. Dat is het Engels voor vreugde, blijdschap.

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Micha Cursus Werkboek

Micha Cursus Werkboek Micha Cursus Werkboek Goed en recht doen www.michacursus.nl Micha Cursus Werkboek inkijkexemplaar Colofon De Micha Cursus is er voor iedereen. Alle kerken, organisaties en andere groepen mogen de Micha

Nadere informatie

Motieven 1: Een wereld

Motieven 1: Een wereld Motieven 1: Een wereld Doelstellingen: Doel eerste subthema Een wereld om vrij te zijn De catechisanten leren inzien dat vrijheid in Bijbelse zin bij het leven van mensen hoort en ze vormen een mening

Nadere informatie

Preek verlamde man door het dak. Lieve Gemeente,

Preek verlamde man door het dak. Lieve Gemeente, Lieve Gemeente, Waar woont God? Waar is God thuis? Die vraag hebben we hier wel eens besproken n.a.v. ons mooie kerkgebouw. Een mooi huis van God is hier gebouwd. Maar zoals de eerste predikant van deze

Nadere informatie

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus Zondag 27 september Markus 9, 30-37 Overdenking Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus 1) Ongemakkelijk gevoel Ik kreeg een beetje een ongemakkelijk gevoel toen ik dat gedeelte

Nadere informatie

zondag 1 mei 2016 in het Kruispunt

zondag 1 mei 2016 in het Kruispunt zondag 1 mei 2016 in het Kruispunt lezing oude testament (lector) Joël 2, 21-27 lied Liedboek 678, 1. 2. 3. 4. Vrees niet, gij land... lezing nieuwe testament (lector) Johannes 14, 23-29 lied Liedboek

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

ZONDAG 5 FEBRUARI. Lezen: Efeze 3:14-21 Zingen: Psalm 66:8 Op Toonhoogte lied 275:1 en 2. Zon op Zon onder Maan op Maan onder

ZONDAG 5 FEBRUARI. Lezen: Efeze 3:14-21 Zingen: Psalm 66:8 Op Toonhoogte lied 275:1 en 2. Zon op Zon onder Maan op Maan onder ZONDAG 5 FEBRUARI opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen Efeze 3:18-19 Als christenen weten we

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Weet je wel hoeveel God van je houdt? Het evangelie, het optreden van Jezus, laat ons dat steeds weer opnieuw zien. Een paar weken geleden zijn we begonnen

Nadere informatie

Zondag 21 augustus Leven met het visioen. Jesaja 30 : 15 t/m 21 en Lucas t/m 30

Zondag 21 augustus Leven met het visioen. Jesaja 30 : 15 t/m 21 en Lucas t/m 30 Zondag 21 augustus Leven met het visioen Jesaja 30 : 15 t/m 21 en Lucas 13 22 t/m 30 Het zijn geen gemakkelijke lezingen die wij vandaag horen en het klinkt ook niet allemaal even vriendelijk. Ik moet

Nadere informatie

Eucharistieviering van 20 juli de zondag door het jaar (A)

Eucharistieviering van 20 juli de zondag door het jaar (A) Eucharistieviering van 20 juli 2014 16de zondag door het jaar (A) Openingslied: ZJ 777: Nu mag uw land onder uw glimlach liggen. Begroeting en inleiding Van harte welkom in deze zomerse zondagsviering.

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Omgaan met geld. Laurens Touwen, zondag 11 januari 2015

Omgaan met geld. Laurens Touwen, zondag 11 januari 2015 Omgaan met geld Laurens Touwen, zondag 11 januari 2015 Geef je niet dan leef je niet! Karakter van God: Hij is een Gever!! Wat van God komt past bij het leven Geld speelt voor ieder een belangrijke rol.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik had bedacht dat ik voor vandaag maar eens een ouderwetse preek in 3 punten ga houden. Het eerste punt gaat over het kijken naar de ander. De tweede

Nadere informatie

Nr. 33: 18 maart 2012 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings. Spoor ❶

Nr. 33: 18 maart 2012 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings. Spoor ❶ Nr. 33: 18 maart 2012 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Spoor ❶ Het begin Wit, goed, stil, Feest! Je moet het verband tussen deze woorden maar snappen Dit jaar

Nadere informatie

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort Parochiële Caritas Instelling Onze Lieve Vrouw van Amersfoort W E R K P L A N 2016 definitief versie 16 december 2015 1. Inleiding De Parochiële Caritas Instelling (PCI) maakt deel uit van de parochie

Nadere informatie

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht Preek Matteüs 28:18-20, voor 8 januari 2017, start RtN/O, nr 544. Leiding t/m preek: ds. Mark van Leeuwen Voor de dienst Laat ons samen één zijn (Sela) 1. Afkondigingen (Gemeente Noord/Oost) 2. Overdragen

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda Filippenzen 4: 4-9 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Een paar verzen uit een brief van Paulus aan de gemeente in Filippi, een klein havenstadje

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 9: februari 2015 Thema 6: De last van het verleden

Deel het leven Johannes 9: februari 2015 Thema 6: De last van het verleden Preek Gemeente van Christus, Het is een vreemde vraag, die de discipelen stellen: Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Ze zien iemand aan de kant van de weg zitten. Iemand die al vanaf zijn geboorte

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Eucharistieviering van 6 januari 2013 Feest van de Openbaring (C)

Eucharistieviering van 6 januari 2013 Feest van de Openbaring (C) Eucharistieviering van 6 januari 2013 Feest van de Openbaring (C) Openingslied (koor) P. Vooreerst voor ieder van u een zalig Nieuwjaar. Moge het u allen in het komende jaar goed gaan onder de milde zegen

Nadere informatie

De geel gearceerde woorden staan op een Bingo-kaart die aan de kinderen is uitgedeeld. Als de kinderen Bingo hebben, roepen ze Amen

De geel gearceerde woorden staan op een Bingo-kaart die aan de kinderen is uitgedeeld. Als de kinderen Bingo hebben, roepen ze Amen Overdenking zondag 13 maart 2016, KSG-dienst, in de Terskflierkerk 5 e zondag 40 dagentijd Wat maakt mij sterk? Lezing Rechters 16: 15-20 Door ds. A.J.Wouda De geel gearceerde woorden staan op een Bingo-kaart

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn stevige woorden uit de Bijbel die we vanmorgen hebben gelezen. Het begon al met de eerste lezing, uit het boek Deuteronomium: Mozes geeft het

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer,

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28 Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, "Nu even niet", was ooit de reclameslogan van een landelijk bekend

Nadere informatie

Gemeente van Christus,

Gemeente van Christus, Dan. 7,1-14; Mat.26,57-68 Witte donderdag 17 april 2014 Viering van het HA Ds. A.J.Wouda Gemeente van Christus, Iedereen droomt elke nacht. Maar lang niet elke droom weet je nog als je wakker wordt. En

Nadere informatie

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Nieuwe kansen geven Openingslied: ZJ 576: Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid. Tijdens het intredelied en de intredeprocessie

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, meditatie voor 3 mei 2015 thema geloof EN wetenschap Gemeente in Christus, Misschien heb je wel eens gehoord van de film The Matrix, of misschien heb je m zelfs wel eens gezien. De film gaat over een kleine

Nadere informatie

De Bijbel open (16-11)

De Bijbel open (16-11) 1 De Bijbel open 2013 45 (16-11) Het boek Ruth vind ik een heel mooi bijbelboek. Dat schreef iemand mij. Hij zei ook: Ik ben blij dat het in de bijbel staat. En dat Boaz met Ruth trouwt vind ik iets wat

Nadere informatie

RUTH: EEN LIEFDES- VERHAAL

RUTH: EEN LIEFDES- VERHAAL Bijbel voor Kinderen presenteert RUTH: EEN LIEFDES- VERHAAL Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Bezinning. Je mag op de bloem die je gekregen hebt een wens zetten, een voornemen voor deze vastentijd.

Bezinning. Je mag op de bloem die je gekregen hebt een wens zetten, een voornemen voor deze vastentijd. Bezinning Thema Andes, harmonie, schepping Aankleding Op de grond ligt een Wipalavlag of een mooie doek met erop een ondiepe schaal. Bij het binnenkomen krijgt iedereen een kommetje water, een brandend

Nadere informatie

Over schulden gesproken

Over schulden gesproken Over schulden gesproken Verhalen uit de praktijk Sandra van der Stege 8 Inleiding In Nederland zijn veel mensen met schulden. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft moeite om elke maand rond te komen. In de schulden

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Hartstocht voor je financiën

Hartstocht voor je financiën INHOUDSOPGAVE 1. Hartstocht voor je financiën................................ 5 2. Geld!...................................................... 7 3. De wet van de geleidelijke groei............................

Nadere informatie

Armoede in Nederland 2013

Armoede in Nederland 2013 Armoede in Nederland 2013 Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritas-instellingen en andere kerkelijke organisaties Onderzoek over 2012; vergelijking met 2009 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik weet niet of het u is opgevallen, maar het trof mij dat de lezingen van vandaag vol tegenstellingen zitten: het begint al bij Jesaja 41: mensen zijn

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, Meditatie voor de dienst op 24 mei 2015, Pinksteren Gemeente in Christus, De grote vraag waar we ons als OP de laatste maanden over buigen, is: hoe blijven wij op een goede en verantwoorde manier kerk?

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016 Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim Augustus 2016 Diaconaal beleidsplan NGK De Pelgrim Waar staat de diaconie voor? Als we het bevestigingsformulier erbij halen, dan begint het met de dienst der barmhartigheid.

Nadere informatie

zondag 5 feb 2017 in het Kruispunt

zondag 5 feb 2017 in het Kruispunt zondag 5 feb 2017 in het Kruispunt lezing oude testament (lector) Jesaja 43, 9-12 lied Liedboek 513 God heeft het eerste woord... lezing nieuwe testament (lector) Matteus 5, 13-16 lied Liedboek 838, 1.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Niets te verliezen, dat is het ware geluk voor mij Het is een zin uit een lied van Stef Bos. Ik moest hieraan denken, toen ik bezig was met de voorbereidingen

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

Helaas zijn christenen niet per definitie hartelijke en gastvrije mensen.

Helaas zijn christenen niet per definitie hartelijke en gastvrije mensen. Heb God lief zo goed als je kunt, en heb elkaar lief zoals Jezus ons liefhad. Het is niet niks, wat we net gelezen hebben. Eerst het verhaal van het volk Israel. Gevlucht uit Egypte, een lange vermoeiende

Nadere informatie

Preek op 1e kerstdag 2013 over de vijf voormoeders van Jezus: Tamar, Rachab, Ruth, Batseba, Maria.

Preek op 1e kerstdag 2013 over de vijf voormoeders van Jezus: Tamar, Rachab, Ruth, Batseba, Maria. Preek op 1e kerstdag 2013 over de vijf voormoeders van Jezus: Tamar, Rachab, Ruth, Batseba, Maria. Vijf vrouwen, die één zal u inmiddels meer bekend zijn dan de ander. Maar in deze weken heeft u meer over

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Ruth 1. Ruth en Noömi

Ruth 1. Ruth en Noömi Ruth 1 Ruth en Noömi Elimelech en zijn familie 1 Toen de rechters het land bestuurden, was er eens hongersnood in Juda. Daarom besloot een man uit Betlehem naar het land Moab te gaan. Zijn vrouw en zijn

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Wat is dat voor uitspraak op een dag als vandaag? We herdenken vandaag onze geliefde doden. Mensen

Nadere informatie

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde Gemeente van Christus Het is bijna niet te bevatten: vorig week zondag, om deze tijd, stond ik bij het

Nadere informatie

Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien

Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien Bezoekwerk Aartsbisdom Utrecht Diocesane diaconale dienstverlening Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien? Bezoekwerk van uit de katholieke geloofsgemeenschap Inzicht in: soorten van bezoekwerk

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR Geef Gods beloften voor jou nooit op! MIRANDA TOLLENAAR Geef nooit op! Tollenaar, Miranda ISBN 978-90-6353-630-5 NUR 713 Boekverzorging: Studio Vrolijk, Margreet Kattouw De bijbelteksten in deze uitgave

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren.

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren. INLEIDING Welkom in de affirmatiewereld. Je hebt ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van het gereedschap dat in dit boek beschreven wordt en je hebt daarmee de bewuste beslissing genomen om je leven

Nadere informatie

Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015

Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015 Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015 Eén van de weinige liedjes met een prachtige, diepe, geestelijke betekenis die ooit in de Top40 heeft gestaan in Nederland is van de componist

Nadere informatie

Als ik het goed heb heeft Marcel het een paar jaar geleden in een boodschap over godsvertrouwen gehad.

Als ik het goed heb heeft Marcel het een paar jaar geleden in een boodschap over godsvertrouwen gehad. Als ik het goed heb heeft Marcel het een paar jaar geleden in een boodschap over godsvertrouwen gehad. Omdat het voor de kwaliteit van ons leven, zeker ons geestelijk leven zo belangrijk is- wij worden

Nadere informatie

De Bijbel open (05-01)

De Bijbel open (05-01) 1 De Bijbel open 2013 1 (05-01) Vandaag is het de eerste zaterdag in het nieuwe jaar 2013. Ik wil deze uitzending beginnen met u van harte een gezegend Nieuwjaar toe te wensen. Maar wat is een gezegend

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert RUTH: EEN LIEFDES- VERHAAL

Bijbel voor Kinderen presenteert RUTH: EEN LIEFDES- VERHAAL Bijbel voor Kinderen presenteert RUTH: EEN LIEFDES- VERHAAL Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie