JAARSTUKKEN Gemeente Oost Gelre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARSTUKKEN 2012. Gemeente Oost Gelre"

Transcriptie

1 JAARSTUKKEN 2012 Gemeente Oost Gelre

2 Inhoud Voorwoord 4 1 Jaarverslag 6 Inleiding 6 Financieel resultaat Resultaatbepaling 6 Bestemming resultaat 7 Analyse van het rekeningresultaat 7 Programma Programma 1 Wonen en Leven 12 Programma 2 Mens en samenleving 16 Programma 3 Werk en recreatie 20 Programma 4 Bestuur en dienstverlening 24 Programma 5 Bedrijfsvoering en financiën 26 Onvoorzien / incidentele lasten en baten 28 Paragrafen 29 Paragraaf 1 Weerstandsvermogen 29 Paragraaf 2 Verbonden partijen 34 Paragraaf 3 Bedrijfsvoering 37 Paragraaf 4 Financiering 43 Paragraaf 5 Onderhoud kapitaalgoederen 46 Paragraaf 6 Grondbeleid 50 Paragraaf 7 Lokale heffingen 53 2 Kerngegevens 56 3 Jaarrekening 58 Programmarekening over het jaar Balans per 31 december Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 62 Toelichting per programma Programma 1 Wonen en leven 65 Programma 2 Mens en samenleving 66 Programma 3 Werk en recreatie 68 Programma 4 Bestuur en dienstverlening 70 Programma 5 Bedrijfsvoering en financiën 71 Begrotingsrechtmatigheid 74 Toelichting op de balans per 31 december 76 Vaste activa 76 Vlottende activa 80 Eigen vermogen 85 Voorzieningen 86 Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar 87 Jaarstukken 2012 Pagina 2 van 94

3 Vlottende passiva 87 Kortlopende schulden 87 Waarborgen en garanties 89 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 90 4 Controleverklaring 91 5 Bijlagen 92 Staat van reserves en voorzieningen 92 Toelichting reserves 93 SISA 94 Jaarstukken 2012 Pagina 3 van 94

4 Voorwoord Het jaar 2012 stond in het teken van de uitvoering van de takendiscussie. Voor een groot gedeelte is dit gerealiseerd. De bezuinigingen zijn en worden in goed overleg met de direct betrokkenen uitgevoerd. De inwoners ondervinden de gevolgen daarvan. Daarom zoeken we ook bewust hun inbreng bij de uitvoering, om te komen tot een zo breed mogelijk draagvlak. Een mooi voorbeeld daarvan is de bezuiniging op de afvalbakken, waar uiteindelijk een goed compromis gevonden is. Een positieve ontwikkeling is dat bezuinigingsmaatregelen in kansen worden omgezet. We kunnen nu toch een zwembad behouden, met dank aan vrijwilligers en ondernemers die zich hier vol overgave voor inzetten. Ook de exploitatie van onze nieuwe sporthal wordt voortgezet door sportverenigingen. De betrokkenheid van onze inwoners is groot is en de voorzieningen kunnen dank zij hun in stand worden gehouden. Een prachtig resultaat, waarmee we een aantrekkelijke gemeente blijven. Andere mooie resultaten zijn het Programma stad Groenlo, de voorbereidinig van de herinrichting van het dorpscentrum in Zieuwent, de reconstructie van Lievelde en het dorpsplein in Harreveld. Ook duurzaamheid staat op de agenda; we participeren in de AGEM, verlenen subsidie voor het isoleren van eigen woningen, er is een stimuleringsregeling duurzaam bouwen voor de bouwkavels van Flierbeek en de Woerd en in Lichtvoorde is een groengas-vulpunt gerealiseerd. Over 2012 hebben we een positief rekeningresultaat van 4 miljoen. Dat geeft ons weer wat vet op de botten. De komende jaren komen de rijksbezuinigingen en decentrale transities als Jeugdzorg en Awbz op ons af. Dit zijn omvangrijke operaties die veel financiële onzekerheid met zich meebrengen. In dat licht is het goed dat onze reserve- en begrotingspositie goed is. Meer informatie over deze en andere onderwerpen vindt u terug in dit jaarverslag, opgedeeld in een Jaarverslag, overzicht van kerngegevens en de Jaarrekening. In het Jaarverslag leggen we uit wat we hebben gerealiseerd en welke onderdelen in het rekeningjaar van belang zijn geweest. De rapportage gaat in op de beleidsmatige keuzes en de mate waarin we die in 2012 hebben uitgevoerd. Met de Jaarrekening kunt u een verantwoord oordeel vormen over de financiële positie per 31 december 2012 en over de baten en lasten over Het is, vergeleken met het jaarverslag, een meer cijfermatige rapportage met toelichting. Maar ook een analyse van de afwijkingen van de jaarcijfers ten opzichte van de begroting en de rekeningcijfers van We hebben een overzicht opgenomen van de voornaamste afwijkingen ten opzichte van de begroting op programmaniveau. In de bijlagen staat de controleverklaring. Het verslag van onderzoek, vergezeld van het verslag van bevindingen, krijgt afzonderlijk. De jaarrekening is onderwerp van de accountantscontrole. Het jaarverslag wordt wel betrokken in de oordeelsvorming, maar is geen onderwerp van de accountantscontrole. Met plezier bieden wij u de verslaglegging 2012 van onze gemeente aan, waarmee wij verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Oost Gelre, Jan Dijkman Secretaris Henk Heijman Burgemeester Jaarstukken 2012 Pagina 4 van 94

5 Burgemeester Henk Heijman 2012 heeft onze prioriteiten voor 2013 bepaald In 2012 stonden onderwerpen als de economische crisis, de krimp, de ontwikkeling van het platteland en de decentralisatie van overheidstaken in de spotlights. Onderwerpen die volgens burgemeester Henk Heijman nu ook in Oost Gelre nadrukkelijk op de agenda staan: 2012 heeft duidelijk aangetoond hoe we er voor staan. Het is nu aan ons allen om de schouders er onder te zetten en het tij te keren. Dat is de opdracht die we vanuit 2012 meenemen naar Keuzes maken Hij vindt niet dat we voor een voldongen feit staan als het gaat om zaken als krimp, vergrijzing of toenemende werkloosheid. Ik ben er van overtuigd dat we invloed hebben op wat ons overkomt. Maar je moet daarin niet vasthouden aan gebaande paden, maar naar nieuwe wegen zoeken. De Achterhoek heeft veel creativiteit en innovatiekracht. Dat moeten we benutten om het tij te keren. Maar dan moeten we wel bereid zijn om keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Steentje bijdragen Met dat laatste doelt de burgemeester op de veranderende rol van de overheid. Steeds meer taken worden teruggelegd bij de samenleving. De bezuinigingen spelen daar een grote rol in. Maar ook los daarvan vind ik dat inwoners minder afhankelijk van de overheid moeten zijn. Oost Gelre pakt dat volgens hem goed op. De voorbeelden ziet hij om zich heen, variërend van het beheer van een park door een buurtvereniging tot de privatisering van de sporthal en het zwembad. Maar ook de aanleg van wandel- en fietspaden in het buitengebied of de mantelzorg die in Oost Gelre op een hoog niveau staat. We zijn samen verantwoordelijk voor de leefbaarheid in Oost Gelre. In mijn nieuwjaarstoespraak van 2013 heb ik de stelling neergelegd dat er nog best een tandje bij kan, zelfs moet. Daar moeten we allemaal ons steentje aan bijdragen. De resultaten van 2012 stemmen mij hoopvol dat we die uitdaging samen kunnen aangaan. Samenwerking en dienstverlening De intergemeentelijke samenwerking -eerst met Berkelland en Winterswijk, later alleen met Winterswijk- is in 2012 niet van de grond gekomen. Dat vond ik een gemiste kans, maar ook een gegeven waar we nu mee verder moeten. We gaan op zoek naar andere vormen van samenwerking, ook daarin zal de Strategiediscussie ons richting geven. Dat geldt ook voor de discussie over de huisvesting, die vooral de tweede helft van 2012 beheerste. Er is veel over gezegd en geschreven, de meningen zijn bekend. Ik wil hier wel stellen dat ik trots ben op alle ambtenaren, die in deze periode veel voor hun kiezen hebben gehad, maar steeds loyaal en met volle inzet hun werk hebben gedaan en in goede interactie met onze inwoners mooie resultaten hebben geboekt. Resultaat Met die resultaten doelt Henk Heijman op de vele projecten die in 2012 zijn afgerond of in gang gezet. Volgens hem hebben we in 2012 de bezuinigingen op een goede manier doorgevoerd. Desondanks is er nog veel gedaan. De start van het project Stad Groenlo, veel activiteiten inde kleine kernen, zoals herinrichting van dorpscentra en verbouw van dorpshuizen. Met de oprichting van de AGEM maken we flinke stappen in het realiseren van een duurzame Achterhoek. We eindigen 2012 met een positief rekeningresultaat van 4 miljoen euro. Maar laten we ons niet rijk rekenen, er komt nog veel op ons af, van verdere rijksbezuinigingen tot het doorvoeren van de transities. We mogen met een goed gevoel terugkijken op Maar dat is geen reden om achterover te leunen heeft ons de prioriteiten voor 2013 duidelijk gemaakt. Vanuit de raad is de eerste aanzet gegeven voor een brede strategiediscussie met de raad, met de inwoners en maatschappelijke organisaties. Ik verwacht daar veel van als het gaat om het geven van richting aan de keuzes die we met elkaar moeten maken in 2013 en de jaren erna. Jaarstukken 2012 Pagina 5 van 94

6 1. Jaarverslag Inleiding Naast het financieel resultaat en een overzicht van de financiële afwijkingen op hoofdlijnen hebben wij in het jaarverslag een programmaverantwoording opgenomen die qua systematiek overeenkomt met de programmabegroting. Tenslotte hebben wij de verplichte paragrafen opgenomen, waarbij we inzicht geven in de realisatiecijfers van de betreffende onderdelen. Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) De jaarstukken van provincies en gemeenten moeten wij conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) opmaken. De inrichting van de begroting en daarmee ook van de jaarstukken wordt ook beïnvloed door wat er in de gemeentelijke verordeningen is vastgelegd. Zo zijn regels voor waardering en afschrijving van activa alsmede de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Rechtmatigheid baten, lasten en balansmutaties De accountant spreekt een expliciet oordeel uit over de rechtmatige totstandkoming van de in de jaarrekening opgenomen baten, lasten en balansmutaties. U vindt dit oordeel in onderdeel 4: Controleverklaring op pagina 91. Financieel resultaat 2012 Het jaar 2012 heeft geleid tot een voordelig jaarrekeningresultaat van Resultaatbepaling De rekeninguitkomst wordt gesplitst in een saldo voor bestemming (excl. mutaties reserves) en een saldo na bestemming (incl. mutaties reserves). Totaal lasten voor resultaatbestemming Totaal baten voor resultaatbestemming Voordelig saldo voor bestemming Mutaties in de reserves /- Financieel resultaat na bestemming Wethouder Hoijtink informeert belangstellenden over het Programma Stad Groenlo Jaarstukken 2012 Pagina 6 van 94

7 Bestemming resultaat Het BBV (Besluit, begroting en verantwoording) schrijft voor dat een besluit door de raad moet worden genomen als een onttrekking of een toevoeging aan de reserve plaatsvindt. Besluiten inzake mutaties die betrekking hebben op het dienstjaar moeten voor 31 december worden genomen. In de praktijk komt het voor dat deze mutaties tot uitdrukking komen na 31 december Wij stellen voor het positieve rekeningresultaat ad als volgt te bestemmen: Rekeningresultaat Onttrekkingen: Impuls Brede Scholen combinatiefuncties buurtsportcoaches Transitiekosten decentralisatie Jeugdzorg Transitiekosten decentralisatie Awbz Transitiekosten RUD (omgevingsdienst Achterhoek) Computeropleidingen Instructiefilms B&W adviezen Gemeentelijk kunstbeleid Dotatie reserve investeringsfonds Groenlo Dotatie reserve grondexploitatie Dotatie voorziening personeel Openbare verlichting Ontwikkelingsvisie Vragender Toevoegingen Onttrekking uit reserve frictiekosten vanwege heroverwegingen Het restant van het positieve rekeningresultaat stellen wij voor om ten gunste te brengen aan de vrij besteedbare reserve. De verwachting is dat voor de reserve frictiekosten benodigd zal zijn. De reserve was oorspronkelijk Om die reden stellen wij voor om de reserve frictiekosten met in mindering brengen en dit toe te voegen aan de belegde reserve. Analyse van het rekeningresultaat In het onderstaande overzicht hebben wij een vergelijking gemaakt met de programmabegroting 2012 (inclusief nieuw beleid en het dekkingsplan). Door een verbeterd inzicht in de kosten van de diverse producten ontstaan er minder verschillen tussen de producten onderling. In het onderstaande overzicht worden de resultaten per programma weergegeven: Programma Begroting saldo in Rekeningsaldo in Afwijking Voordeel / nadeel Wonen en leven N Mens en samenleving V Werk en recreatie V Bestuur en dienstverlening N Bedrijfsvoering en financiën V Resultaat V Jaarstukken 2012 Pagina 7 van 94

8 De belangrijkste afwijkingen die hebben geleid tot het positieve rekeningresultaat betreffen: Programma 1 Wonen en leven Resultaat Lagere kapitaallasten van wegen doordat niet alle investeringen zijn V uitgevoerd zoals ze gepland zijn. Ook zijn er minder rentelasten omdat er geen geldleningen zijn aangetrokken. Voor rioleringswerken geldt hetzelfde, alleen dit voordeel valt weg door de hogere dotatie aan de reserve. De complexen Gebr. Ketteringstraat, Vragender en Nieuwe Maat zijn in V afgesloten, wat per saldo een voordelig resultaat heeft opgeleverd van , het voorstel is om dit bij resultaatsbestemming toe te voegen aan de reserve grondexploitatie. Niet alle rente van de grondexploitatie is toegerekend, dit leidt tot een nadeel van Een voordeel op het product stads- en dorpsvernieuwing door een V gedeeltelijke vrijval van de Stimuleringsregeling Goedkope Woningbouw. Het voorstel is om dit bij resultaatsbestemming toe te voegen aan de reserve investeringsfonds Groenlo. De Ruimte voor Ruimte regeling is afgerond, waarbij de voorziening V vrijvalt. Het voorstel is om dit bij resultaatsbestemming toe te voegen aan de reserve grondexploitatie. Minder bouwactiviteiten dus minder bouwleges N Verstrekte planschadevergoedingen in N Vanaf 2012 worden geen uren meer geschreven op investeringsprojecten N wat in het huidige jaar een nadeel oplevert, maar de komende jaren een voordeel, door structureel minder kapitaallasten. In het bestemmingsresultaat 2011 is bepaald dat N gereserveerd wordt voor Programma Stad Groenlo. Dit is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. In 2012 zijn deze middelen nog niet besteed en vindt geen onttrekking uit deze reservering plaats. Hierdoor ontstaat een nadeel op het product 980 Mutaties reserves. Subtotaal N Overig N Totaal N Minder bouwactiviteiten, dus minder bouwleges in 2012 Jaarstukken 2012 Pagina 8 van 94

9 Programma 2 Mens en samenleving Resultaat Vormings-en ontwikkelingswerk: de meerkosten van de muziekschool N worden veroorzaakt door het voorschot re-integratie- en frictiekosten. Multifunctionele accommodaties: ontvangen provinciale subsidie voor de V realisatie van een solardak. Minder aanvragen van de bijzondere bijstand door strenger aan de poort V en een actief invorderingsbeleid hebben tot minder lasten geleid. Een bijdrage aan de reorganisatie van de werkvoorziening Hameland N zoals vermeld bij de tweede bestuursrapportage. Een gedeelte van deze bijdrage was al gereserveerd bij de resultaatbestemming van Sociaal cultureel werk: normale aanpassingen als onderhoud en V vervanging van inventaris zijn achterwege gelaten in verband met het onderzoek naar privatisering van het cultureel centrum. Maatschappelijke begeleiding en advies: voor het ouderenwerk was er V een bezuinigingsopdracht van Deze is gerealiseerd door de externe inhuur van het ouderenadvieswerk te beëindigen en binnen het zorgloket een van de consulenten de functie van ouderenadviseur uit te laten voeren. De bezuinigingsopdracht voor het AMW, , is gehaald door de inzet van het AMW te beperken tot mensen die kinderen opvoeden en cliënten van het zorgnetwerk. De beschikbare gelden voor de uitvoering van de nieuwe Wmo functie begeleiding zijn door het controversieel verklaren van de benodigde wetswijziging na de val van het kabinet niet geheel uitgegeven. De niet bestede gelden zullen bij het voorstel tot resultaatsbestemming overgeheveld worden naar 2013 omdat verdere voorbereiding verwacht wordt. Voor het eerst blijven de Wmo uitgaven (hulp bij het huishouden en V subsidies) binnen de beschikbare rijksmiddelen. Sinds 1 juli 2012 zijn alle aanvragers die hulp bij het huishouden (Hbh) ontvangen, onder de gewijzigde indicatiecriteria gebracht. Dit heeft voor veel aanvragers geleid tot een lager zorgniveau én vermindering van het te verlenen aantal zorguren. Daarnaast wordt bij de verlening van Hbh steeds meer ingezet op verstrekking van een persoonsgebonden budget. Per 1 juni 2012 is de nieuwe "Verordening voorzieningen V maatschappelijke ondersteuning" in werking getreden. Door het hanteren van strengere indicatiecriteria, het algemeen gebruikelijk verklaren van een aantal voorzieningen én het opleggen van eigen bijdragen, is de verstrekking van het aantal voorzieningen gedaald. Dit heeft ook geleid tot een vermindering van de uitgaven. De hogere opbrengsten zijn met name een gevolg van de door het CAK opgelegde hogere eigen bijdragen (door verlegging van het z.g. peiljaar door de belastingdienst). Hogere algemene uitkering voor Wmo. V De reservering van het participatiebudget in 2011 is achteraf niet nodig V gebleken waardoor dit tot een incidentele bate heeft geleid. De subsidieverlening aan de peuterspeelzaal is voor 2011 lager V uitgevallen en ontvangen in Openbare gezondheidszorg: het project ambulante verslavingszorg is in V beëindigd en daarom zijn er geen kosten meer gemaakt. Daarnaast zijn nog subsidies ontvangen voor een tweetal projecten. Subtotaal V Overig N Totaal V Jaarstukken 2012 Pagina 9 van 94

10 Programma 3 Werk en recreatie Resultaat Lagere kapitaallasten doordat nog niet alle investeringen op het gebied V van onderwijs zijn uitgevoerd. Overig V Totaal V Programma 4 Bestuur en dienstverlening Resultaat Lagere rekenrente en aanpassing van sterftetabellen hebben tot een N hogere dotatie aan de voorziening van wethouderspensioenen geleid. Het project dienstverlening heeft minder aandacht gekregen vanwege het V onderzoek naar mogelijkheden van de verbouw van het gemeentehuis. De bezuinigingstaakstelling bij de regionalisering van de brandweer is niet N gehaald. Dit wordt verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen. Het nadeel wordt voor een gedeelte gecompenseerd doordat niet alle regionale rampbestrijdingsoefeningen zijn doorgegaan en deels door de VNOG zijn betaald. De afdrachten van rijbewijzen en reisdocumenten varieert jaarlijks, maar V is achteraf toch te hoog ingeschat. Subtotaal N Overig V Totaal N Programma 5 Bedrijfsvoering en financiën Resultaat Hogere algemene uitkering door afrekeningen uit voorgaande jaren, V verhoging van de uitkeringsfactor en aanpassing van diverse maatstaven en bedrag per maatstaf. Door een extern adviesbureau is het mengpercentage van het btw V compensatiefonds herrekend en heeft dit tot een teruggave geleid. Dividend van de BNG is gedaald. Dit is onder andere toe te schrijven aan N de bankencrisis en de gewijzigde verplichte omvang van het vermogen van de bank. Het rente-omslagpercentage is voor 2012 berekend voor 4%, door het niet V aantrekken van geldleningen en een geringe leningenportefeuille ontstaat een positief financieringsresultaat. Meer ontvangen rentebaten door de teruggaven van de omzetbelasting. V De bespaarde rente van de bestemmingsreserves heeft tot een voordeel V geleid. De rentetoevoeging- en onttrekking vindt plaats via functie 980 Mutatie reserves. De voorstellen tot bestemming van jaarrekeningresultaat 2011 worden V binnen programma 5 verantwoord, de daadwerkelijke bestedingen en onttrekkingen via de reserve worden verantwoord op het desbetreffende programma. Het geprognotiseerde resultaat van de tweede bestuursrapportage en V posten voor onvoorzien worden op het product Algemene baten en lasten begroot. Niet volledig uitgevoerde investeringen waarvan de dekking uit de N reserves komt, ontstaat een nadeel op functie 980 Mutaties reserves en een voordeel op het product waar de lasten zijn geraamd (in dit geval automatisering). Subtotaal V Overig V Totaal V Jaarstukken 2012 Pagina 10 van 94

11 Wethouder Vincent van Uem kijkt terug op was het jaar van delen van successen Wethouder Vincent van Uem heeft Ruimtelijke Ontwikkeling in zijn portefeuille, maar wil de successen daarin vooral graag delen met anderen. In de openbare ruimte hebben we in 2012 best wel veel gedaan. Maar met we bedoel ik niet alleen de gemeente. Juist in 2012 hebben we gezien hoe mensen hun verantwoordelijkheid nemen en zelf de handen uit de mouwen steken. Mooie projecten in 2012 Vincent van Uem heeft veel mooie projecten tot stand zien komen in De omgeving van t Hof, de herinrichting van de omgeving van het sportcomplex in combinatie met het Wentholtpark in Lichtenvoorde, het dorpsplein in Harreveld en de verbouw van het Dorpshuis, de reconstructie van Lievelde, het bouwplan Eschrand in Vragender, de invulling voor het plan De Gracht in Groenlo of het inrichtingsplan voor Zieuwent. Maar ook de herinrichting van het gebied Markt tot Boompjeswal of de verbreding van de gracht. Mooie projecten die in 2012 in gang zijn gezet en waarvan een deel in 2013 wordt afgerond. Het zijn projecten waarin vooral heel veel initiatief is uitgegaan van inwoners, van ontwikkelaars. Mensen die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving. Zij mogen aanspraak maken op het succes, ik ben blij dat ik ze als portefeuillehouder mag faciliteren. Successen delen motiveert Wethouder van Uem licht het toe aan de hand van het plan Eschrand in Vragender. Voor veel ontwikkelingen is de gemeente afhankelijk van private partijen. Van groot belang is volgens wethouder van Uem een goede samenwerking tussen alle partijen, van projectontwikkelaar tot jonge starter. In Vragender vielen de puzzelstukjes op hun plaats. Gelre Metaal wilde verkassen en daar konden wij aan meewerken. Dorpsbelangen Vragender wist eigen inwoners enthousiast te maken om een woning te bouwen. Die werden op hun beurt nog eens extra gemotiveerd door ze te wijzen op subsidiemogelijkheden, zoals de collectiviteits- en duurzaamheidskorting. En ook de provincie sprong bij. Zo zie je dat ook in deze moeilijke tijden nog steeds mooie projecten van de grond komen. Als de puzzelstukjes maar op hun plek vallen. En dat we zo n succes samen kunnen delen maakt het nog mooier en motiveert mensen. Kansen pakken Oost Gelre kent volgens van Uem meer van dat soort puzzelstukjes, zoals het Programma Stad Groenlo, meent hij: Daar zie je ook de mix van private investeerders, burgerinitiatieven, gemeente en provincie. We kunnen elkaar helpen, maar zijn ook afhankelijk van elkaar. Ook hier moeten dus alle puzzelstukjes samenvallen, mensen moeten de kansen willen zien. Dat vergt veel overleg en tijd, maar het zijn wel steeds stapjes die uiteindelijke een mooie impuls voor Groenlo opleveren. Andere voorbeelden zijn het plan Wonen met zorg in de wijk Flierbeek in Lichtenvoorde. En onlangs mocht hij de bouw van het complex Torenvalk in Flierbeek openen: We maken misschien geen grote sprongen meer, maar met de stapjes die we zetten komen we wel tot een mooi en leefbaar Oost Gelre. Duurzaam Oost Gelre Ook op het gebied van duurzaamheid zijn in 2012 flinke stappen gezet. Zo is een begin gemaakt met het zogenaamde omgekeerd inzamelen, vooral gericht op hergebruik van afval. Wethouder van Uem: Iedereen heeft nu een papiercontainer thuis en de groene afvalbak mag elke twee weken gratis aan de straat. In 2014 mag alle vaste afval in de grijze container en betaal je uiteindelijk alleen nog voor een restzakje afval. Zo werken we samen aan een duurzame samenleving, een duurzaam Oost Gelre. Maar veel acties worden ook op het niveau van de Achterhoek uitgezet : In 2012 is het besluit gevallen over de oprichting van de AGEM, de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij. Uiteindelijk willen we komen tot 100% duurzame energieopwekking en 50% minder CO2-uitstoot. Als je echt meters wilt maken moet je slim samenwerken, dat doen we goed in de Achterhoek. Jaarstukken 2012 Pagina 11 van 94

12 Programma s Programma 1: Wonen en leven Oost Gelre is een leefbare en veilige gemeente waar de inwoners actief meedoen en zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun leefomgeving. In de wijken, buurten en kerkdorpen en in de culturele sector zetten wij in op vernieuwing. Ons kwalitatieve woonbeleid is voortgezet. We staan voor diversiteit in woningaanbod en sociale woningbouw. Financieel overzicht Baten Lasten Saldo Begroting na wijziging Rekening Overschrijding Programma / /- De inwoners van Oost Gelre zijn actief en ondernemend. Jaarstukken 2012 Pagina 12 van 94

13 Overzicht beleidsdoelstellingen programma Wonen en leven Wat willen we bereiken Indicator Resultaat Vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied in km aan wandel- en fietspaden over meerdere kernen. 5 projecten om de vitaliteit landelijk gebied te versterken. De juiste woningen op de juiste plek, zowel kwantitatief als kwalitatief. Lokale woonvisie aangepast op de regionale woonvisie. Realisatie van 685 woningen in de periode Vaststellen van visie en beleid om economische actoren ruimte en duidelijkheid te geven. Uitvoeren van activiteiten in 2012 die vastgelegd zijn in het actieprogramma naar een duurzame gemeente Oost Gelre. Realisatie van bestemmingsplan buitengebied. Lengte van wandel- en fietspaden. Uitvoering programma met acties. Uitvoering Woonvisie Oost Gelre en Regionale Woonvisie. Leegstand op bedrijventerreinen en in winkelgebieden. Aantal afgeronde taken vanuit het actieprogramma. Bestemmingsplan buitengebied is in december 2012 vastgesteld. De St MVV, St Kerkpaden Zieuwent en Groen Goed paden hebben dit in 2011/2012 gerealiseerd. De totale lengte ligt rond de 25 km, waarvan dit ook routes zijn over bestaande openbare wegen. Dit is in regionaal verband opgepakt in de werkplaatsen Kansrijk Platteland, Vitale Leefomgeving en Duurzame Economie zijn gestart. Aan de hand van de Woonvisie Oost Gelre en de ladder voor duurzame verstedelijking worden alle woningbouwplannen (lees woonbehoeftes) zorgvuldig getoetst. Krimp en de daaraan gerelateerde lagere behoefte aan woningbouw worden hierdoor goed betrokken bij mogelijke ontwikkelingen. In de periode zijn er 171 woningen gerealiseerd waarvan 51 in Hiermee blijven we achter bij de te realiseren hoeveelheid van 685 woningen eind Het is realistisch er vanuit te gaan dat deze achterstand zeker niet kleiner wordt. Het is van belang de focus vooral te richten op de woningbehoefte. In 2012 zijn de voorbereidingen getroffen voor de revitalisering van industrieterrein de Kamp in Lichtenvoorde. De enige activiteit uit het actieprogramma t.a.v. natuurbescherming was het realiseren van beheerplannen samen met agrariërs en burgers. Waar mogelijk en nodig zijn deze in 2012 uitgevoerd. Gemeente Oost Gelre participeert in de AGEM, subsidieverlening voor isoleren eigen woningen, Stimuleringsregeling duurzaam bouwen Flierbeek en de Woerd, Realisatie van een groengasvulpunt in Lichtenvoorde. Jaarstukken 2012 Pagina 13 van 94

14 Wat willen we bereiken Indicator Resultaat Vaststelling van in beheercontracten in Realisering van omvorming groen, een besparing van in 2013 en 2014 op beheer moet worden bereikt zonder kwaliteitsverlies op het groen. Gegarandeerd kwaliteitsbeeld op het openbaar groen. Samenwerking tussen gemeente en dorpsbelangenorganisaties ten aanzien van de uitvoering van realistische en betaalbare dorpsplannen. De realisatie van de herinrichting van het dorpscentrum in Zieuwent. Structurele bijeenkomsten met de dorpsbelangenorganisaties - 1 per jaar voor iedere kern - 1 per jaar voor de zes kernen gezamenlijk. Vastgestelde visie Dijkstraat en omgeving en t Hof. Vastgestelde visie Groenlo. Bedrag dat is vastgelegd in contracten. Bezuiniging van openbaar groen. Afgesloten contract op basis van beeld/prestatie bestek met Hameland Gerealiseerde overlegsituaties met betrekking tot de uitvoering van de dorpsplannen. Gerealiseerde besprekingen: - door portefeuillehouder en contactfunctionaris kleine kernen - door gemeenteraad Ontwikkeling visie Dijkstraat en t Hof. Interactieve wijze tot stand brengen van de visie. De methodiek van Groenblauwe diensten is niet ingevoerd. De provincie heeft het beleid m.b.t. groenblauwe diensten niet bestendigd en niet in een subsidieverordening verankerd. Daarmee zijn de doelstellingen financieel onhaalbaar geworden. In 2013 wordt een nieuw subsidiestelsel door de provincie vastgesteld; we komen dan met nieuwe doelen en voorstellen t.b.v. natuur en landschap. De bezuinigingsdoelstelling is versneld gerealiseerd middels omvorming van het openbaar groen en het afschaffen van de bladinzamelvoorzieningen. Beeldkwaliteit is gewaarborgd binnen contract met Hacron. Invoering van het beeldbestek gaat plaats vinden voor het seizoen In alle kerkdorpen zijn bouwkavels op voorraad beschikbaar. MFA Vragender is gerealiseerd. (definitieve afronding in 2013) De herinrichting van het dorpscentrum in Zieuwent is gestart. Realisatie eerste kwartaal De bespreking met de raad en de zes dorpsbelangenorganisaties is gerealiseerd. Visie Dijkstraat en visie 't Hof is vastgesteld. Als vervolg op de ontwikkelingsvisie centrum Groenlo is het Programma Stad Groenlo opgesteld. In de loop van 2012 is dat vastgesteld door de raad, en we zijn volop met de uitvoering bezig. Jaarstukken 2012 Pagina 14 van 94

15 Wethouder Paul Wentink kijkt terug op 2012 We hebben waargemaakt wat we gezegd hebben Wethouder Paul Wentink durft de stelling wel aan: we hebben in 2012 waargemaakt wat we gezegd hebben. Hij vindt dat we het als Oost Gelre goed hebben gedaan. We hebben in 2012 veel werk verzet. We hebben niet alleen veel van de geplande bezuinigingen op een goede manier doorgevoerd, we hebben op verschillende terreinen ook bemoedigende resultaten geboekt. Wmo In 2012 is de zogenaamde kanteling van de Wmo gerealiseerd. Overigens ziet wethouder Wentink dat niet als een bezuiniging. De vraag naar hulp en ondersteuning stijgt, zoals bij huishoudelijke hulp. Maar we krijgen steeds minder geld van het rijk. Toch moet hulp wel bereikbaar zijn voor iedereen die het echt nodig heeft. Dan is het onvermijdelijk dat je juist daar strenger naar kijkt. We hebben die kanteling op een zorgvuldige manier doorgevoerd en de kosten weer beheersbaar gemaakt, want dat was de inzet. En dan zie je ook hoe je een deel van die verantwoordelijkheid best terug kunt leggen in de maatschappij. Door in te zetten op wat een hulpvragende nog wél zelf kan, samen met buren of familie. Mantelzorg staat in Oost Gelre op een hoog peil en ook daarin hebben we het best goed voor elkaar. En wie echt hulp nodig heeft krijgt die ook, we leggen er niet voor niets elk jaar 1 miljoen bij om deze belofte waar te maken. Economie Paul Wentink ziet Oost Gelre als een economisch sterke gemeente. Volgens hem heeft Oost Gelre daar een goede basis voor liggen: We werken al veel samen met ondernemers en stimuleren initiatieven. We zetten in op een duurzame en innovatieve maakindustrie. Onze bedrijfsterreinen liggen er goed bij. Met het regionale bedrijventerrein Laarberg in Groenlo en Lindenbrook in Lichtenvoorde hebben we ondernemers ook echt iets te bieden. Ook proberen we onze opdrachten zoveel mogelijk weg te zetten bij bedrijven in de Achterhoek en in Oost Gelre. Daarmee bevorderen we de lokale werkgelegenheid. Op dit moment heeft Oost Gelre verhoudingsgewijs nog een laag percentage werklozen en jongeren zonder werk. Al is het wel zaak om hier goed de vinger aan de pols te houden. Sportcomplex Wethouder Wentink is trots op de manier waarop het sportcomplex in Lichtenvoorde gerealiseerd is. Niet alleen de bouw op zich, maar vooral de interactie met alle betrokkenen. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat is wel gebleken in dit proces, waarin we samen met de buurt, het Marianum en de gebruikers zijn opgetrokken. Met uiteindelijke de bekroning in de exploitatie door de vijf grote verenigingen in de Stichting Hamalandhal. Diezelfde trots op de inwoners voelt hij bij de privatisering van zwembad t Meekenesch. We hebben daar niet alleen de beoogde bezuiniging gerealiseerd, maar de inzet van inwoners heeft ook tot het behoud van een belangrijke voorziening in Lichtenvoorde geleid. Een mooi voorbeeld van de burger aan zet. Veel gedaan, nog veel te doen In 2011 hadden veel bezuinigingsmaatregelen betrekking op de portefeuille van wethouder Wentink. Nog niet alle bezuinigingen zijn in 2012 doorgevoerd, maar er is wel veel gedaan. Net zoals er in 2013 nog veel te doen blijft. Wethouder Wentink: We hebben vanaf het begin goed overleg gevoerd met alle betrokkenen, op zoek naar kansen en oplossingen. Dat heeft gewerkt, want alle voorzieningen die toen zo in opspraak waren blijven behouden voor Oost Gelre. We hebben in 2012 veel gedaan en goede resultaten behaald. We hebben waargemaakt wat we hebben gezegd. Maar er blijft nog veel te doen, zeker als ik kijk naar de taken die het rijk naar ons wil overhevelen. Maar ik ben er van overtuigd dat we ze in Oost Gelre goed kunnen doorvoeren. Want er ligt een goede basis. Ik kijk met veel vertrouwen uit naar 2013, want we hebben het best goed voor elkaar in Oost Gelre. Jaarstukken 2012 Pagina 15 van 94

16 Programma 2: Mens en samenleving Uitgangspunt is dat iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht en gezondheidstoestand, mee kan doen in de maatschappij. Dit ondanks dat de bevolking vergrijst, de zorgvraag verschuift, het individuele belang sterker opgeld doet en de maatschappij dreigt te verharden. Financieel overzicht Baten Lasten Saldo Begroting na wijziging Rekening Onderschrijding Programma Overzicht beleidsdoelstellingen programma Mens en samenleving Wat willen we bereiken Indicator Resultaat Verhoging aantal participerende organisaties in het zorgloket. Klanttevredenheid op peil 2011 houden. Aantal gebruikers digitale sociale kaart in beeld brengen als nulsituatie. Verhogen van aantal bezoekers site met 5% ten opzichte van Verhogen van het aantal geplaatste vacatures met 5% ten opzichte van Bieden van professionele ondersteuning in de vorm van: 1. PGB 2. Hulp bij het huishouden in natura 3. Hulpmiddelen 4. Vervoersvoorzieningen 5. Woonvoorzieningen Klanttevredenheid op peil 2011 houden, kosten van geleverde voorzieningen binnen begroting. Het aantal participerende organisaties in het zorgloket. Klanttevredenheid. Aantal gebruikers digitale sociale kaart. Uitvoeren van ondersteuning vrijwilligersorganisaties vanuit zorgloket. Aantal en soort geleverde ondersteuning, klanttevredenheid, kosten geleverde voorzieningen. Het aantal organisaties is met 3 toegenomen: VIT, MEE en stadsbank zitten nu in het loket. Meer dan 90% van de respondenten is tevreden met de verleende hulp. Het loket krijgt het rapportcijfer 7,3. Dit komt overeen met het voorgaande jaar. We hebben in november (eerste monitormaand) 89 bezoeken gebracht. In 2011 waren er 3499 bezoekers geweest. In 2012 waren dit er De afname wordt verklaard doordat in 2011 de site is opgezet. Hierdoor is voor het testen vaak zelf ingelogd. De uitgaven blijven binnen de begroting. Jaarstukken 2012 Pagina 16 van 94

17 Wat willen we bereiken Indicator Resultaat Behoud van aantal jeugdleden ten opzichte van Afname van 5% alcoholgebruik in 2 e en 4 e klas middelbare school ten opzichte van jeugdmonitor Aantal ondersteunende organisaties met activiteiten gericht op ouderen op peil 2010 handhaven. Aanpassen Verordening Welzijnssubsidies Gereed: voorjaar 2011, invoering per 1 januari Vernieuwbouw sportcomplex Hamaland, oplevering in augustus Aantal jeugdleden sportverenigingen. Afname gebruik alcohol onder jongeren. Aantal ondersteunende organisaties met activiteiten gericht op ouderen. Uitslagen takendiscussie en financiële mogelijkheden gemeente. Raadsbesluit van 6 juli is het eerste jaar waarin er een extra subsidie voor jeugdleden is ingevoerd. Het is dus nog niet mogelijk een verandering in jeugdleden te monitoren. In de indicator staat ten onrechte Jeugdmonitor 2009 vermeld. Het alcoholgebruik monitoren we aan hand van de EMOVO monitor van 2007 en Heeft alcohol gedronken (in 4 weken voor het onderzoek): % %. Hierbij dus afname van 7 % Doet aan binge drinken: % %. Hierbij dus nauwelijks een afname. Het aantal jongeren dat alcohol drinkt neemt af maar het binge drinken neemt nog nauwelijks af. Lokale inzet is gericht op bewustwording van jongeren vanaf 12 jaar en hun ouders. Inzet blijft nodig en moet uitgebreid worden naar 16 jarigen ivm binge drinken. 20 organisaties ontvangen subsidie (meestal op basis van ledental) voor het uitvoeren van op ouderen gerichte activiteiten. Dit is hetzelfde aantal als in Nadat de Verordening Welzijnssubsidies 2008 op 21 december 2010 is ingetrokken en tegelijkertijd een nieuwe Algemene subsidieverordening 2011 is vastgesteld zijn door het college de Nadere regels welzijnssubsidies 2012 op 10 december 2011 vastgesteld. Daarbij is rekening gehouden met de uitslagen van de bezuinigingsoperatie / takendiscussie. Het nieuwe sportcomplex Hamalandhal is opgeleverd. Jaarstukken 2012 Pagina 17 van 94

18 Wat willen we bereiken Indicator Resultaat Einde zittingsperiode van deze raad duidelijkheid over accommodaties / complexen. Privatisering (2 e spoor) voetbalaccommodaties. In werkingtreding 2 e spoor (onderscheid onderhoud velden en het restgroen) met ingang van 1 januari Zicht op passende huisvesting van de sociaal culturele activiteiten in de zittingsperiode van deze raad. Een gemakkelijk toegankelijk en bereikbaar CJG, voor iedereen met vragen op het terrein van opgroeien en opvoeden, waar hulp op maat beschikbaar is. Een nieuwe nota jeugdbeleid voor de periode 2012 tot en met 2015 en voor het jaar 2012 acties uit deze nota uitvoeren. Overleg met verenigingen over behoefte in relatie met eigen mogelijkheden en financiële mogelijkheden van de gemeente. Nadere afspraken over het cultuurtechnische onderhoud. Een MFA in Groenlo. Virtueel (website) en fysiek CJG, dat wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met lokale en regionale hulp- en zorginstellingen, met volop aandacht voor jongerenparticipatie. De nota is vastgesteld door de raad. In eigendom en exploitatie zijn nog de in het beheer wel geprivatiseerde sporthal Den Elshof in Groenlo, gymzaal Delakker in Lievelde, gymzaal De Bult in Vragender, gymzaal in Mariënvelde en het sociaal cultureel centrum Den Diek in Lichtenvoorde. De Hameland Hacron verzorgt in opdracht van de gemeente het onderhoud van de voetbalvelden (van KSH, KSV, vv Erix, RKZVC en Longa 30). Deze verenigingen voeren zelf het onderhoud van het restgroen uit. In november 2012 heeft het bestuur van CC de Bron aan de portefeuillehouder laten weten dat zij niet kiest voor huisvesting van haar activiteiten in het voormalige Hamelandgebouw. Het gebruik van al deze voorzieningen wordt besproken in de Stuurgroep Centrum voor Jeugd en Gezin. Ouderparticipatie is gewaarborgd via een klankbordgroep ouders die gemiddeld eens per kwartaal bijeenkomt om alle CJG-kwesties te bespreken. Een jongerenforum is georganiseerd rondom de website jonginoostgelre.nl. Tien maal per jaar verschijnt een digitale nieuwsbrief, waarvoor veel belangstelling bestaat (al meer dan 350 abonnees). Verbindingen zijn gelegd en worden onderhouden met onderwijsinstellingen en de samenwerkingsverbanden voor het primair en voortgezet onderwijs, het Lokaal Zorgnetwerk en het NOG Veiligerhuis te Doetinchem. Samen met de samenwerkingsverbanden onderwijs is het project "Zorg in en om de school" geïnitieerd. Voor het jaar 2012 is voor het eerst gekozen voor het uitbrengen van een jeugdagenda (in plaats van een beleidsnota) in goed overleg met betrokken maatschappelijke organisaties. Jaarstukken 2012 Pagina 18 van 94

19 Wethouder René Hoijtink kijkt terug op 2012 Onze organisatiekracht heeft zich bewezen Wat 2012 volgens wethouder Hoijtink in ieder geval heeft aangetoond is dat er veel organisatiekracht in Oost Gelre aanwezig is. Als ik zie hoe de kleine kernen hun rol oppakken of hoe het Programma Stad Groenlo tot stand gekomen, dan blijkt dat we samen veel gedaan kunnen krijgen. Er zit enorm veel organisatiekracht in Oost Gelre. Programma Stad Groenlo Het Programma Stad Groenlo is een mooi voorbeeld van die organisatiekracht. Samen met de burgers van Groenlo is in korte tijd een ambitieus programma opgesteld dat Groenlo weer een nieuwe impuls moet geven. Veel mensen hebben meegewerkt aan de totstandkoming. Ook nu zijn via de burgergroep en verschillende ontwerpteams Grollenaren nauw betrokken bij het programma. Er ontstaan burgerinitiatieven. Groenlo is in beweging en mensen pakken hun verantwoordelijkheid. Het eerste project herinrichting Markt tot Boompjeswal is daar een mooi voorbeeld van. Het is prachtig om te zien hoe alle partijen, van inwoners en ondernemers tot private investeerder, hier niet alleen op een constructieve manier over discussiëren, maar ook tot goede afspraken komen. Kleine kernen Die organisatiekracht ziet hij ook terug in de kleine kernen. Er zijn mooie projecten in de steigers gezet of al deels afgerond. Het dorpsplein en het dorpshuis in Harreveld, de voorbereidingen voor de reconstructie van Zieuwent, de herinrichting van Lievelde, de MFA in Vragender. Allemaal voorbeelden van hoe een kleine leefgemeenschap zelf verantwoordelijkheid neemt en organisatiekracht laat zien, stelt René Hoijtink. Maar dat is voor hem geen reden achterover te leunen: De kleine kernen worden als eerste getroffen door de huidige economische en demografische ontwikkelingen. Gevolgen van de krimp raken de leefbaarheid in de kleine kernen. Voor 2013 ligt er een belangrijke uitdaging als het gaat om hoe we in de kleine kernen omgegaan met voorzieningen als scholen, bedrijvigheid en accommodaties. Maar ook wonen en woningbouw is een belangrijk vraagstuk. Het is belangrijk dat we kleinschalige discussies starten, kleinschalige oplossingen bedenken. Niet om krimp te bestrijden, maar om kansen en talenten te benutten. Onderwijs en krimp De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs. Volgens wethouder Hoijtink is die huisvesting in 2012 voor 90% goed op orde gebracht. Maar het onderwijs staat wel onder druk: De krimp versnelt de afname van het aantal leerlingen. Hoe we daar op inspelen is in eerste instantie een zaak van de schoolbesturen. Hoe kunnen zij hun school financieel en onderwijskundig gezond houden? Onderwijs is een basisvoorziening, maar goed onderwijs is meer dan dat. Daarom moeten we samen optrekken om in 2013 oplossingen te bedenken. Dynamiek Zo zijn er veel onderwerpen die in 2012 op de agenda stonden, maar ook in 2013 onverminderd actueel zullen blijven. Op het gebied van verkeer de N18, de oversteek bij de Kerkhoflaan, de Hamelandkruising. Maar ook het jeugd- en jongerenwerk en de doorontwikkeling van het CJG. En dat allemaal in een periode waarin niet alleen het Rijk maar ook de gemeente zich geconfronteerd ziet met forse bezuinigingen. Ik heb er vertrouwen in dat we hier greep op houden in Oost Gelre, omdat ik steeds weer merk dat we het samen doen, maar ook samen verantwoordelijk willen zijn. Een mooi voorbeeld is de pilot jeugdzorg die in 2012 is voorbereid en op dit moment wordt uitgerold. Jaarstukken 2012 Pagina 19 van 94

20 Programma 3: Werk en recreatie Onze doelstelling is om het huidige voorzieningenniveau van onderwijs te blijven handhaven. Wij denken aan het basisonderwijs in de kleine kernen, voldoende onderwijshuisvesting, aanbod van voor- en vroegschoolse educatie, voldoende opvangcapaciteit voor kinderopvang en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Wij willen bovenlokale culturele producties met behulp van cofinaniering stimuleren. Tevens willen wij Groenlo Vestingstad en de Grolse Linie 1627 duidelijker positioneren in regionaal verband. Financieel overzicht Baten Lasten Saldo Begroting na wijziging Rekening Onderschrijding Programma Het huidige voorzieningenniveau van onderwijs handhaven Jaarstukken 2012 Pagina 20 van 94

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

De jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring en verslag van bevindingen van de registeraccountant.

De jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring en verslag van bevindingen van de registeraccountant. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening en jaarverslag 2010. Nummer: 8e. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 18 mei 2011 Aanleiding Ingevolge artikel 197 van

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Collegevergadering : 28 mei 2013 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : E. Gussekloo Telefoon :

Collegevergadering : 28 mei 2013 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : E. Gussekloo Telefoon : Raadsvergadering : 25 juni 2013 Commissie : Bestuur Agendapunt : Onderwerp : Jaarverslag en jaarrekening 2012 Collegevergadering : 28 mei 2013 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Voorstel GEMEENTERAAD VII - B

Voorstel GEMEENTERAAD VII - B Voorstel GEMEENTERAAD VII - B Stuknummer Programma In te vullen door raadsgriffie. B. Programma Corsanummer Dienstverlening In te vullen door opsteller stuk. Onderwerp Enschede Gemeenterekening 2012 7

Nadere informatie

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit: gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel,

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : II Nr. : 06/52.13 Onderwerp : Vaststelling Nota Reserves en Voorzieningen 2013. Ferwert, 9 september 2013. Inleiding: Normaliter wordt de Nota Reserves

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 8 MAART 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 8 MAART 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 8 MAART 2016 Samenstelling: Zijn aanwezig: Mevrouw Carry Abbenhues, Burgemeester Mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder; mevrouw Patricia Withagen,

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

: 29 november 2011 : 12 december : J.L.M. Vlaar : E.M. de Rijke

: 29 november 2011 : 12 december : J.L.M. Vlaar : E.M. de Rijke RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 29 november 2011 : 12 december 2011 Documentnr. Zaaknummer : 733 : Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.1171 B.17.1171 Landgraaf, 20 juni 2017 ONDERWERP: Programmaverantwoording 2016 Raadsvoorstelnummer: 53 PROGRAMMA 1. Bestuur

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2016/91632 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Jaarstukken 2015 Gevraagd besluit 1. Vast te stellen de Jaarstukken 2015; 2. Kennis te nemen van het concept Accountantsverslag van Deloitte; 3. Kennis te

Nadere informatie

BEGROTING 2017 PRESENTATIE

BEGROTING 2017 PRESENTATIE BEGROTING 2017 PRESENTATIE 1 Wijzigingen BBV 2016 Wijzigingen & Implementatie Hoofdlijnen (1) Taakvelden (2) Beleidsindicatoren (3) Verbonden partijen (4) Overhead (5) Investeringen (6) EMU saldo (7) Vpb

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MK Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 16 juni 2016

Datum raadsvergadering 16 juni 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 3 mei 2016 Datum raadsvergadering 16 juni 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-288 Bijbehorend veld van de programmabegroting Alle programmavelden Naam

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 30 oktober 2014 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Bijlage(n) : 6 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen.

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen. G E M E E N T E B O R N E Raadsvoorstel raadsvergadering 20-5-2014 agendapunt nummer 14int00903 onderwerp Jaarstukken 2013 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel 2013: De verandeńng in volle gang Vanuit

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College Financieel Juridisch *Z00EE495836* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\334 Behandelend ambtenaar N. van der Heijden Zaaknummer Z.15-14107 Datum: 13 april

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW 1 Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee)

Nadere informatie