JAARSTUKKEN Gemeente Oost Gelre

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARSTUKKEN 2012. Gemeente Oost Gelre"

Transcriptie

1 JAARSTUKKEN 2012 Gemeente Oost Gelre

2 Inhoud Voorwoord 4 1 Jaarverslag 6 Inleiding 6 Financieel resultaat Resultaatbepaling 6 Bestemming resultaat 7 Analyse van het rekeningresultaat 7 Programma Programma 1 Wonen en Leven 12 Programma 2 Mens en samenleving 16 Programma 3 Werk en recreatie 20 Programma 4 Bestuur en dienstverlening 24 Programma 5 Bedrijfsvoering en financiën 26 Onvoorzien / incidentele lasten en baten 28 Paragrafen 29 Paragraaf 1 Weerstandsvermogen 29 Paragraaf 2 Verbonden partijen 34 Paragraaf 3 Bedrijfsvoering 37 Paragraaf 4 Financiering 43 Paragraaf 5 Onderhoud kapitaalgoederen 46 Paragraaf 6 Grondbeleid 50 Paragraaf 7 Lokale heffingen 53 2 Kerngegevens 56 3 Jaarrekening 58 Programmarekening over het jaar Balans per 31 december Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 62 Toelichting per programma Programma 1 Wonen en leven 65 Programma 2 Mens en samenleving 66 Programma 3 Werk en recreatie 68 Programma 4 Bestuur en dienstverlening 70 Programma 5 Bedrijfsvoering en financiën 71 Begrotingsrechtmatigheid 74 Toelichting op de balans per 31 december 76 Vaste activa 76 Vlottende activa 80 Eigen vermogen 85 Voorzieningen 86 Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar 87 Jaarstukken 2012 Pagina 2 van 94

3 Vlottende passiva 87 Kortlopende schulden 87 Waarborgen en garanties 89 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 90 4 Controleverklaring 91 5 Bijlagen 92 Staat van reserves en voorzieningen 92 Toelichting reserves 93 SISA 94 Jaarstukken 2012 Pagina 3 van 94

4 Voorwoord Het jaar 2012 stond in het teken van de uitvoering van de takendiscussie. Voor een groot gedeelte is dit gerealiseerd. De bezuinigingen zijn en worden in goed overleg met de direct betrokkenen uitgevoerd. De inwoners ondervinden de gevolgen daarvan. Daarom zoeken we ook bewust hun inbreng bij de uitvoering, om te komen tot een zo breed mogelijk draagvlak. Een mooi voorbeeld daarvan is de bezuiniging op de afvalbakken, waar uiteindelijk een goed compromis gevonden is. Een positieve ontwikkeling is dat bezuinigingsmaatregelen in kansen worden omgezet. We kunnen nu toch een zwembad behouden, met dank aan vrijwilligers en ondernemers die zich hier vol overgave voor inzetten. Ook de exploitatie van onze nieuwe sporthal wordt voortgezet door sportverenigingen. De betrokkenheid van onze inwoners is groot is en de voorzieningen kunnen dank zij hun in stand worden gehouden. Een prachtig resultaat, waarmee we een aantrekkelijke gemeente blijven. Andere mooie resultaten zijn het Programma stad Groenlo, de voorbereidinig van de herinrichting van het dorpscentrum in Zieuwent, de reconstructie van Lievelde en het dorpsplein in Harreveld. Ook duurzaamheid staat op de agenda; we participeren in de AGEM, verlenen subsidie voor het isoleren van eigen woningen, er is een stimuleringsregeling duurzaam bouwen voor de bouwkavels van Flierbeek en de Woerd en in Lichtvoorde is een groengas-vulpunt gerealiseerd. Over 2012 hebben we een positief rekeningresultaat van 4 miljoen. Dat geeft ons weer wat vet op de botten. De komende jaren komen de rijksbezuinigingen en decentrale transities als Jeugdzorg en Awbz op ons af. Dit zijn omvangrijke operaties die veel financiële onzekerheid met zich meebrengen. In dat licht is het goed dat onze reserve- en begrotingspositie goed is. Meer informatie over deze en andere onderwerpen vindt u terug in dit jaarverslag, opgedeeld in een Jaarverslag, overzicht van kerngegevens en de Jaarrekening. In het Jaarverslag leggen we uit wat we hebben gerealiseerd en welke onderdelen in het rekeningjaar van belang zijn geweest. De rapportage gaat in op de beleidsmatige keuzes en de mate waarin we die in 2012 hebben uitgevoerd. Met de Jaarrekening kunt u een verantwoord oordeel vormen over de financiële positie per 31 december 2012 en over de baten en lasten over Het is, vergeleken met het jaarverslag, een meer cijfermatige rapportage met toelichting. Maar ook een analyse van de afwijkingen van de jaarcijfers ten opzichte van de begroting en de rekeningcijfers van We hebben een overzicht opgenomen van de voornaamste afwijkingen ten opzichte van de begroting op programmaniveau. In de bijlagen staat de controleverklaring. Het verslag van onderzoek, vergezeld van het verslag van bevindingen, krijgt afzonderlijk. De jaarrekening is onderwerp van de accountantscontrole. Het jaarverslag wordt wel betrokken in de oordeelsvorming, maar is geen onderwerp van de accountantscontrole. Met plezier bieden wij u de verslaglegging 2012 van onze gemeente aan, waarmee wij verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Oost Gelre, Jan Dijkman Secretaris Henk Heijman Burgemeester Jaarstukken 2012 Pagina 4 van 94

5 Burgemeester Henk Heijman 2012 heeft onze prioriteiten voor 2013 bepaald In 2012 stonden onderwerpen als de economische crisis, de krimp, de ontwikkeling van het platteland en de decentralisatie van overheidstaken in de spotlights. Onderwerpen die volgens burgemeester Henk Heijman nu ook in Oost Gelre nadrukkelijk op de agenda staan: 2012 heeft duidelijk aangetoond hoe we er voor staan. Het is nu aan ons allen om de schouders er onder te zetten en het tij te keren. Dat is de opdracht die we vanuit 2012 meenemen naar Keuzes maken Hij vindt niet dat we voor een voldongen feit staan als het gaat om zaken als krimp, vergrijzing of toenemende werkloosheid. Ik ben er van overtuigd dat we invloed hebben op wat ons overkomt. Maar je moet daarin niet vasthouden aan gebaande paden, maar naar nieuwe wegen zoeken. De Achterhoek heeft veel creativiteit en innovatiekracht. Dat moeten we benutten om het tij te keren. Maar dan moeten we wel bereid zijn om keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Steentje bijdragen Met dat laatste doelt de burgemeester op de veranderende rol van de overheid. Steeds meer taken worden teruggelegd bij de samenleving. De bezuinigingen spelen daar een grote rol in. Maar ook los daarvan vind ik dat inwoners minder afhankelijk van de overheid moeten zijn. Oost Gelre pakt dat volgens hem goed op. De voorbeelden ziet hij om zich heen, variërend van het beheer van een park door een buurtvereniging tot de privatisering van de sporthal en het zwembad. Maar ook de aanleg van wandel- en fietspaden in het buitengebied of de mantelzorg die in Oost Gelre op een hoog niveau staat. We zijn samen verantwoordelijk voor de leefbaarheid in Oost Gelre. In mijn nieuwjaarstoespraak van 2013 heb ik de stelling neergelegd dat er nog best een tandje bij kan, zelfs moet. Daar moeten we allemaal ons steentje aan bijdragen. De resultaten van 2012 stemmen mij hoopvol dat we die uitdaging samen kunnen aangaan. Samenwerking en dienstverlening De intergemeentelijke samenwerking -eerst met Berkelland en Winterswijk, later alleen met Winterswijk- is in 2012 niet van de grond gekomen. Dat vond ik een gemiste kans, maar ook een gegeven waar we nu mee verder moeten. We gaan op zoek naar andere vormen van samenwerking, ook daarin zal de Strategiediscussie ons richting geven. Dat geldt ook voor de discussie over de huisvesting, die vooral de tweede helft van 2012 beheerste. Er is veel over gezegd en geschreven, de meningen zijn bekend. Ik wil hier wel stellen dat ik trots ben op alle ambtenaren, die in deze periode veel voor hun kiezen hebben gehad, maar steeds loyaal en met volle inzet hun werk hebben gedaan en in goede interactie met onze inwoners mooie resultaten hebben geboekt. Resultaat Met die resultaten doelt Henk Heijman op de vele projecten die in 2012 zijn afgerond of in gang gezet. Volgens hem hebben we in 2012 de bezuinigingen op een goede manier doorgevoerd. Desondanks is er nog veel gedaan. De start van het project Stad Groenlo, veel activiteiten inde kleine kernen, zoals herinrichting van dorpscentra en verbouw van dorpshuizen. Met de oprichting van de AGEM maken we flinke stappen in het realiseren van een duurzame Achterhoek. We eindigen 2012 met een positief rekeningresultaat van 4 miljoen euro. Maar laten we ons niet rijk rekenen, er komt nog veel op ons af, van verdere rijksbezuinigingen tot het doorvoeren van de transities. We mogen met een goed gevoel terugkijken op Maar dat is geen reden om achterover te leunen heeft ons de prioriteiten voor 2013 duidelijk gemaakt. Vanuit de raad is de eerste aanzet gegeven voor een brede strategiediscussie met de raad, met de inwoners en maatschappelijke organisaties. Ik verwacht daar veel van als het gaat om het geven van richting aan de keuzes die we met elkaar moeten maken in 2013 en de jaren erna. Jaarstukken 2012 Pagina 5 van 94

6 1. Jaarverslag Inleiding Naast het financieel resultaat en een overzicht van de financiële afwijkingen op hoofdlijnen hebben wij in het jaarverslag een programmaverantwoording opgenomen die qua systematiek overeenkomt met de programmabegroting. Tenslotte hebben wij de verplichte paragrafen opgenomen, waarbij we inzicht geven in de realisatiecijfers van de betreffende onderdelen. Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) De jaarstukken van provincies en gemeenten moeten wij conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) opmaken. De inrichting van de begroting en daarmee ook van de jaarstukken wordt ook beïnvloed door wat er in de gemeentelijke verordeningen is vastgelegd. Zo zijn regels voor waardering en afschrijving van activa alsmede de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Rechtmatigheid baten, lasten en balansmutaties De accountant spreekt een expliciet oordeel uit over de rechtmatige totstandkoming van de in de jaarrekening opgenomen baten, lasten en balansmutaties. U vindt dit oordeel in onderdeel 4: Controleverklaring op pagina 91. Financieel resultaat 2012 Het jaar 2012 heeft geleid tot een voordelig jaarrekeningresultaat van Resultaatbepaling De rekeninguitkomst wordt gesplitst in een saldo voor bestemming (excl. mutaties reserves) en een saldo na bestemming (incl. mutaties reserves). Totaal lasten voor resultaatbestemming Totaal baten voor resultaatbestemming Voordelig saldo voor bestemming Mutaties in de reserves /- Financieel resultaat na bestemming Wethouder Hoijtink informeert belangstellenden over het Programma Stad Groenlo Jaarstukken 2012 Pagina 6 van 94

7 Bestemming resultaat Het BBV (Besluit, begroting en verantwoording) schrijft voor dat een besluit door de raad moet worden genomen als een onttrekking of een toevoeging aan de reserve plaatsvindt. Besluiten inzake mutaties die betrekking hebben op het dienstjaar moeten voor 31 december worden genomen. In de praktijk komt het voor dat deze mutaties tot uitdrukking komen na 31 december Wij stellen voor het positieve rekeningresultaat ad als volgt te bestemmen: Rekeningresultaat Onttrekkingen: Impuls Brede Scholen combinatiefuncties buurtsportcoaches Transitiekosten decentralisatie Jeugdzorg Transitiekosten decentralisatie Awbz Transitiekosten RUD (omgevingsdienst Achterhoek) Computeropleidingen Instructiefilms B&W adviezen Gemeentelijk kunstbeleid Dotatie reserve investeringsfonds Groenlo Dotatie reserve grondexploitatie Dotatie voorziening personeel Openbare verlichting Ontwikkelingsvisie Vragender Toevoegingen Onttrekking uit reserve frictiekosten vanwege heroverwegingen Het restant van het positieve rekeningresultaat stellen wij voor om ten gunste te brengen aan de vrij besteedbare reserve. De verwachting is dat voor de reserve frictiekosten benodigd zal zijn. De reserve was oorspronkelijk Om die reden stellen wij voor om de reserve frictiekosten met in mindering brengen en dit toe te voegen aan de belegde reserve. Analyse van het rekeningresultaat In het onderstaande overzicht hebben wij een vergelijking gemaakt met de programmabegroting 2012 (inclusief nieuw beleid en het dekkingsplan). Door een verbeterd inzicht in de kosten van de diverse producten ontstaan er minder verschillen tussen de producten onderling. In het onderstaande overzicht worden de resultaten per programma weergegeven: Programma Begroting saldo in Rekeningsaldo in Afwijking Voordeel / nadeel Wonen en leven N Mens en samenleving V Werk en recreatie V Bestuur en dienstverlening N Bedrijfsvoering en financiën V Resultaat V Jaarstukken 2012 Pagina 7 van 94

8 De belangrijkste afwijkingen die hebben geleid tot het positieve rekeningresultaat betreffen: Programma 1 Wonen en leven Resultaat Lagere kapitaallasten van wegen doordat niet alle investeringen zijn V uitgevoerd zoals ze gepland zijn. Ook zijn er minder rentelasten omdat er geen geldleningen zijn aangetrokken. Voor rioleringswerken geldt hetzelfde, alleen dit voordeel valt weg door de hogere dotatie aan de reserve. De complexen Gebr. Ketteringstraat, Vragender en Nieuwe Maat zijn in V afgesloten, wat per saldo een voordelig resultaat heeft opgeleverd van , het voorstel is om dit bij resultaatsbestemming toe te voegen aan de reserve grondexploitatie. Niet alle rente van de grondexploitatie is toegerekend, dit leidt tot een nadeel van Een voordeel op het product stads- en dorpsvernieuwing door een V gedeeltelijke vrijval van de Stimuleringsregeling Goedkope Woningbouw. Het voorstel is om dit bij resultaatsbestemming toe te voegen aan de reserve investeringsfonds Groenlo. De Ruimte voor Ruimte regeling is afgerond, waarbij de voorziening V vrijvalt. Het voorstel is om dit bij resultaatsbestemming toe te voegen aan de reserve grondexploitatie. Minder bouwactiviteiten dus minder bouwleges N Verstrekte planschadevergoedingen in N Vanaf 2012 worden geen uren meer geschreven op investeringsprojecten N wat in het huidige jaar een nadeel oplevert, maar de komende jaren een voordeel, door structureel minder kapitaallasten. In het bestemmingsresultaat 2011 is bepaald dat N gereserveerd wordt voor Programma Stad Groenlo. Dit is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. In 2012 zijn deze middelen nog niet besteed en vindt geen onttrekking uit deze reservering plaats. Hierdoor ontstaat een nadeel op het product 980 Mutaties reserves. Subtotaal N Overig N Totaal N Minder bouwactiviteiten, dus minder bouwleges in 2012 Jaarstukken 2012 Pagina 8 van 94

9 Programma 2 Mens en samenleving Resultaat Vormings-en ontwikkelingswerk: de meerkosten van de muziekschool N worden veroorzaakt door het voorschot re-integratie- en frictiekosten. Multifunctionele accommodaties: ontvangen provinciale subsidie voor de V realisatie van een solardak. Minder aanvragen van de bijzondere bijstand door strenger aan de poort V en een actief invorderingsbeleid hebben tot minder lasten geleid. Een bijdrage aan de reorganisatie van de werkvoorziening Hameland N zoals vermeld bij de tweede bestuursrapportage. Een gedeelte van deze bijdrage was al gereserveerd bij de resultaatbestemming van Sociaal cultureel werk: normale aanpassingen als onderhoud en V vervanging van inventaris zijn achterwege gelaten in verband met het onderzoek naar privatisering van het cultureel centrum. Maatschappelijke begeleiding en advies: voor het ouderenwerk was er V een bezuinigingsopdracht van Deze is gerealiseerd door de externe inhuur van het ouderenadvieswerk te beëindigen en binnen het zorgloket een van de consulenten de functie van ouderenadviseur uit te laten voeren. De bezuinigingsopdracht voor het AMW, , is gehaald door de inzet van het AMW te beperken tot mensen die kinderen opvoeden en cliënten van het zorgnetwerk. De beschikbare gelden voor de uitvoering van de nieuwe Wmo functie begeleiding zijn door het controversieel verklaren van de benodigde wetswijziging na de val van het kabinet niet geheel uitgegeven. De niet bestede gelden zullen bij het voorstel tot resultaatsbestemming overgeheveld worden naar 2013 omdat verdere voorbereiding verwacht wordt. Voor het eerst blijven de Wmo uitgaven (hulp bij het huishouden en V subsidies) binnen de beschikbare rijksmiddelen. Sinds 1 juli 2012 zijn alle aanvragers die hulp bij het huishouden (Hbh) ontvangen, onder de gewijzigde indicatiecriteria gebracht. Dit heeft voor veel aanvragers geleid tot een lager zorgniveau én vermindering van het te verlenen aantal zorguren. Daarnaast wordt bij de verlening van Hbh steeds meer ingezet op verstrekking van een persoonsgebonden budget. Per 1 juni 2012 is de nieuwe "Verordening voorzieningen V maatschappelijke ondersteuning" in werking getreden. Door het hanteren van strengere indicatiecriteria, het algemeen gebruikelijk verklaren van een aantal voorzieningen én het opleggen van eigen bijdragen, is de verstrekking van het aantal voorzieningen gedaald. Dit heeft ook geleid tot een vermindering van de uitgaven. De hogere opbrengsten zijn met name een gevolg van de door het CAK opgelegde hogere eigen bijdragen (door verlegging van het z.g. peiljaar door de belastingdienst). Hogere algemene uitkering voor Wmo. V De reservering van het participatiebudget in 2011 is achteraf niet nodig V gebleken waardoor dit tot een incidentele bate heeft geleid. De subsidieverlening aan de peuterspeelzaal is voor 2011 lager V uitgevallen en ontvangen in Openbare gezondheidszorg: het project ambulante verslavingszorg is in V beëindigd en daarom zijn er geen kosten meer gemaakt. Daarnaast zijn nog subsidies ontvangen voor een tweetal projecten. Subtotaal V Overig N Totaal V Jaarstukken 2012 Pagina 9 van 94

10 Programma 3 Werk en recreatie Resultaat Lagere kapitaallasten doordat nog niet alle investeringen op het gebied V van onderwijs zijn uitgevoerd. Overig V Totaal V Programma 4 Bestuur en dienstverlening Resultaat Lagere rekenrente en aanpassing van sterftetabellen hebben tot een N hogere dotatie aan de voorziening van wethouderspensioenen geleid. Het project dienstverlening heeft minder aandacht gekregen vanwege het V onderzoek naar mogelijkheden van de verbouw van het gemeentehuis. De bezuinigingstaakstelling bij de regionalisering van de brandweer is niet N gehaald. Dit wordt verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen. Het nadeel wordt voor een gedeelte gecompenseerd doordat niet alle regionale rampbestrijdingsoefeningen zijn doorgegaan en deels door de VNOG zijn betaald. De afdrachten van rijbewijzen en reisdocumenten varieert jaarlijks, maar V is achteraf toch te hoog ingeschat. Subtotaal N Overig V Totaal N Programma 5 Bedrijfsvoering en financiën Resultaat Hogere algemene uitkering door afrekeningen uit voorgaande jaren, V verhoging van de uitkeringsfactor en aanpassing van diverse maatstaven en bedrag per maatstaf. Door een extern adviesbureau is het mengpercentage van het btw V compensatiefonds herrekend en heeft dit tot een teruggave geleid. Dividend van de BNG is gedaald. Dit is onder andere toe te schrijven aan N de bankencrisis en de gewijzigde verplichte omvang van het vermogen van de bank. Het rente-omslagpercentage is voor 2012 berekend voor 4%, door het niet V aantrekken van geldleningen en een geringe leningenportefeuille ontstaat een positief financieringsresultaat. Meer ontvangen rentebaten door de teruggaven van de omzetbelasting. V De bespaarde rente van de bestemmingsreserves heeft tot een voordeel V geleid. De rentetoevoeging- en onttrekking vindt plaats via functie 980 Mutatie reserves. De voorstellen tot bestemming van jaarrekeningresultaat 2011 worden V binnen programma 5 verantwoord, de daadwerkelijke bestedingen en onttrekkingen via de reserve worden verantwoord op het desbetreffende programma. Het geprognotiseerde resultaat van de tweede bestuursrapportage en V posten voor onvoorzien worden op het product Algemene baten en lasten begroot. Niet volledig uitgevoerde investeringen waarvan de dekking uit de N reserves komt, ontstaat een nadeel op functie 980 Mutaties reserves en een voordeel op het product waar de lasten zijn geraamd (in dit geval automatisering). Subtotaal V Overig V Totaal V Jaarstukken 2012 Pagina 10 van 94

11 Wethouder Vincent van Uem kijkt terug op was het jaar van delen van successen Wethouder Vincent van Uem heeft Ruimtelijke Ontwikkeling in zijn portefeuille, maar wil de successen daarin vooral graag delen met anderen. In de openbare ruimte hebben we in 2012 best wel veel gedaan. Maar met we bedoel ik niet alleen de gemeente. Juist in 2012 hebben we gezien hoe mensen hun verantwoordelijkheid nemen en zelf de handen uit de mouwen steken. Mooie projecten in 2012 Vincent van Uem heeft veel mooie projecten tot stand zien komen in De omgeving van t Hof, de herinrichting van de omgeving van het sportcomplex in combinatie met het Wentholtpark in Lichtenvoorde, het dorpsplein in Harreveld en de verbouw van het Dorpshuis, de reconstructie van Lievelde, het bouwplan Eschrand in Vragender, de invulling voor het plan De Gracht in Groenlo of het inrichtingsplan voor Zieuwent. Maar ook de herinrichting van het gebied Markt tot Boompjeswal of de verbreding van de gracht. Mooie projecten die in 2012 in gang zijn gezet en waarvan een deel in 2013 wordt afgerond. Het zijn projecten waarin vooral heel veel initiatief is uitgegaan van inwoners, van ontwikkelaars. Mensen die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving. Zij mogen aanspraak maken op het succes, ik ben blij dat ik ze als portefeuillehouder mag faciliteren. Successen delen motiveert Wethouder van Uem licht het toe aan de hand van het plan Eschrand in Vragender. Voor veel ontwikkelingen is de gemeente afhankelijk van private partijen. Van groot belang is volgens wethouder van Uem een goede samenwerking tussen alle partijen, van projectontwikkelaar tot jonge starter. In Vragender vielen de puzzelstukjes op hun plaats. Gelre Metaal wilde verkassen en daar konden wij aan meewerken. Dorpsbelangen Vragender wist eigen inwoners enthousiast te maken om een woning te bouwen. Die werden op hun beurt nog eens extra gemotiveerd door ze te wijzen op subsidiemogelijkheden, zoals de collectiviteits- en duurzaamheidskorting. En ook de provincie sprong bij. Zo zie je dat ook in deze moeilijke tijden nog steeds mooie projecten van de grond komen. Als de puzzelstukjes maar op hun plek vallen. En dat we zo n succes samen kunnen delen maakt het nog mooier en motiveert mensen. Kansen pakken Oost Gelre kent volgens van Uem meer van dat soort puzzelstukjes, zoals het Programma Stad Groenlo, meent hij: Daar zie je ook de mix van private investeerders, burgerinitiatieven, gemeente en provincie. We kunnen elkaar helpen, maar zijn ook afhankelijk van elkaar. Ook hier moeten dus alle puzzelstukjes samenvallen, mensen moeten de kansen willen zien. Dat vergt veel overleg en tijd, maar het zijn wel steeds stapjes die uiteindelijke een mooie impuls voor Groenlo opleveren. Andere voorbeelden zijn het plan Wonen met zorg in de wijk Flierbeek in Lichtenvoorde. En onlangs mocht hij de bouw van het complex Torenvalk in Flierbeek openen: We maken misschien geen grote sprongen meer, maar met de stapjes die we zetten komen we wel tot een mooi en leefbaar Oost Gelre. Duurzaam Oost Gelre Ook op het gebied van duurzaamheid zijn in 2012 flinke stappen gezet. Zo is een begin gemaakt met het zogenaamde omgekeerd inzamelen, vooral gericht op hergebruik van afval. Wethouder van Uem: Iedereen heeft nu een papiercontainer thuis en de groene afvalbak mag elke twee weken gratis aan de straat. In 2014 mag alle vaste afval in de grijze container en betaal je uiteindelijk alleen nog voor een restzakje afval. Zo werken we samen aan een duurzame samenleving, een duurzaam Oost Gelre. Maar veel acties worden ook op het niveau van de Achterhoek uitgezet : In 2012 is het besluit gevallen over de oprichting van de AGEM, de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij. Uiteindelijk willen we komen tot 100% duurzame energieopwekking en 50% minder CO2-uitstoot. Als je echt meters wilt maken moet je slim samenwerken, dat doen we goed in de Achterhoek. Jaarstukken 2012 Pagina 11 van 94

12 Programma s Programma 1: Wonen en leven Oost Gelre is een leefbare en veilige gemeente waar de inwoners actief meedoen en zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun leefomgeving. In de wijken, buurten en kerkdorpen en in de culturele sector zetten wij in op vernieuwing. Ons kwalitatieve woonbeleid is voortgezet. We staan voor diversiteit in woningaanbod en sociale woningbouw. Financieel overzicht Baten Lasten Saldo Begroting na wijziging Rekening Overschrijding Programma / /- De inwoners van Oost Gelre zijn actief en ondernemend. Jaarstukken 2012 Pagina 12 van 94

13 Overzicht beleidsdoelstellingen programma Wonen en leven Wat willen we bereiken Indicator Resultaat Vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied in km aan wandel- en fietspaden over meerdere kernen. 5 projecten om de vitaliteit landelijk gebied te versterken. De juiste woningen op de juiste plek, zowel kwantitatief als kwalitatief. Lokale woonvisie aangepast op de regionale woonvisie. Realisatie van 685 woningen in de periode Vaststellen van visie en beleid om economische actoren ruimte en duidelijkheid te geven. Uitvoeren van activiteiten in 2012 die vastgelegd zijn in het actieprogramma naar een duurzame gemeente Oost Gelre. Realisatie van bestemmingsplan buitengebied. Lengte van wandel- en fietspaden. Uitvoering programma met acties. Uitvoering Woonvisie Oost Gelre en Regionale Woonvisie. Leegstand op bedrijventerreinen en in winkelgebieden. Aantal afgeronde taken vanuit het actieprogramma. Bestemmingsplan buitengebied is in december 2012 vastgesteld. De St MVV, St Kerkpaden Zieuwent en Groen Goed paden hebben dit in 2011/2012 gerealiseerd. De totale lengte ligt rond de 25 km, waarvan dit ook routes zijn over bestaande openbare wegen. Dit is in regionaal verband opgepakt in de werkplaatsen Kansrijk Platteland, Vitale Leefomgeving en Duurzame Economie zijn gestart. Aan de hand van de Woonvisie Oost Gelre en de ladder voor duurzame verstedelijking worden alle woningbouwplannen (lees woonbehoeftes) zorgvuldig getoetst. Krimp en de daaraan gerelateerde lagere behoefte aan woningbouw worden hierdoor goed betrokken bij mogelijke ontwikkelingen. In de periode zijn er 171 woningen gerealiseerd waarvan 51 in Hiermee blijven we achter bij de te realiseren hoeveelheid van 685 woningen eind Het is realistisch er vanuit te gaan dat deze achterstand zeker niet kleiner wordt. Het is van belang de focus vooral te richten op de woningbehoefte. In 2012 zijn de voorbereidingen getroffen voor de revitalisering van industrieterrein de Kamp in Lichtenvoorde. De enige activiteit uit het actieprogramma t.a.v. natuurbescherming was het realiseren van beheerplannen samen met agrariërs en burgers. Waar mogelijk en nodig zijn deze in 2012 uitgevoerd. Gemeente Oost Gelre participeert in de AGEM, subsidieverlening voor isoleren eigen woningen, Stimuleringsregeling duurzaam bouwen Flierbeek en de Woerd, Realisatie van een groengasvulpunt in Lichtenvoorde. Jaarstukken 2012 Pagina 13 van 94

14 Wat willen we bereiken Indicator Resultaat Vaststelling van in beheercontracten in Realisering van omvorming groen, een besparing van in 2013 en 2014 op beheer moet worden bereikt zonder kwaliteitsverlies op het groen. Gegarandeerd kwaliteitsbeeld op het openbaar groen. Samenwerking tussen gemeente en dorpsbelangenorganisaties ten aanzien van de uitvoering van realistische en betaalbare dorpsplannen. De realisatie van de herinrichting van het dorpscentrum in Zieuwent. Structurele bijeenkomsten met de dorpsbelangenorganisaties - 1 per jaar voor iedere kern - 1 per jaar voor de zes kernen gezamenlijk. Vastgestelde visie Dijkstraat en omgeving en t Hof. Vastgestelde visie Groenlo. Bedrag dat is vastgelegd in contracten. Bezuiniging van openbaar groen. Afgesloten contract op basis van beeld/prestatie bestek met Hameland Gerealiseerde overlegsituaties met betrekking tot de uitvoering van de dorpsplannen. Gerealiseerde besprekingen: - door portefeuillehouder en contactfunctionaris kleine kernen - door gemeenteraad Ontwikkeling visie Dijkstraat en t Hof. Interactieve wijze tot stand brengen van de visie. De methodiek van Groenblauwe diensten is niet ingevoerd. De provincie heeft het beleid m.b.t. groenblauwe diensten niet bestendigd en niet in een subsidieverordening verankerd. Daarmee zijn de doelstellingen financieel onhaalbaar geworden. In 2013 wordt een nieuw subsidiestelsel door de provincie vastgesteld; we komen dan met nieuwe doelen en voorstellen t.b.v. natuur en landschap. De bezuinigingsdoelstelling is versneld gerealiseerd middels omvorming van het openbaar groen en het afschaffen van de bladinzamelvoorzieningen. Beeldkwaliteit is gewaarborgd binnen contract met Hacron. Invoering van het beeldbestek gaat plaats vinden voor het seizoen In alle kerkdorpen zijn bouwkavels op voorraad beschikbaar. MFA Vragender is gerealiseerd. (definitieve afronding in 2013) De herinrichting van het dorpscentrum in Zieuwent is gestart. Realisatie eerste kwartaal De bespreking met de raad en de zes dorpsbelangenorganisaties is gerealiseerd. Visie Dijkstraat en visie 't Hof is vastgesteld. Als vervolg op de ontwikkelingsvisie centrum Groenlo is het Programma Stad Groenlo opgesteld. In de loop van 2012 is dat vastgesteld door de raad, en we zijn volop met de uitvoering bezig. Jaarstukken 2012 Pagina 14 van 94

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op:

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: Top c JAARSTUKKEN 2013 Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: het jaar 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 JAARSTUKKEN... 4 2. JAARVERSLAG... 4 2.1 Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Inleiding. Algemeen. Bestuur en organisatie. Kerngegevens. Jaarverslag. Programmaverantwoording. Programma Bestuur en veiligheid

Inleiding. Algemeen. Bestuur en organisatie. Kerngegevens. Jaarverslag. Programmaverantwoording. Programma Bestuur en veiligheid Jaarstukken 214 Inhoudsopgave Inleiding 2 Algemeen 2 Bestuur en organisatie 6 Kerngegevens 9 Jaarverslag 11 Programmaverantwoording 12 Programma Bestuur en veiligheid 14 Programma Dienstverlening 19 Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Programmabegroting 2013 C o n c e p t

Programmabegroting 2013 C o n c e p t 2013 Programmabegroting Concept Begroting 2013 gemeente Doetinchem 1 Inhoudsopgave programmabegroting 2013 Paginanummers volgen in originele document Beleidsbegroting 2013 1 Inleiding Leeswijzer 2 Toelichting

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Jaarverslag 2010 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan. Het jaarverslag 2010 bestaat uit de programmaverantwoording

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Jaarverslag & jaarrekening

JAARSTUKKEN 2013 Jaarverslag & jaarrekening JAARSTUKKEN 2013 Jaarverslag & jaarrekening Inhoudsopgave jaarstukken 2013 Aanbieding jaarstukken 2013 1 Deel 1 Jaarverslag 3 I Strategie en bestuur 7 II Financiële positie 11 Deel 2 - Programmaverantwoording

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarstukken

Inhoudsopgave jaarstukken Jaarstukken 2014 Inhoudsopgave jaarstukken 1. Inleiding en leeswijzer 5 2. Kerngegevens 9 3. Algemene beschouwingen 13 Jaarverslag 4. Programmaverantwoording 25 0. Voorwoord bij de programma s 25 1. Financiën

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Colofon. Productie: Gemeente Tilburg. Dit document is geprint op extra milieuvriendelijk papier

Colofon. Productie: Gemeente Tilburg. Dit document is geprint op extra milieuvriendelijk papier 2013 JAARSTUKKEN Colofon Productie: Gemeente Tilburg Dit document is geprint op extra milieuvriendelijk papier Sociale Stijging 11 Vestigingsklimaat 41 Leefbaarheid 75 Bestuur 99 3.0 Inzicht financiële

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 1 e BERAP 2015 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 PROGRAMMA 1 De gemeente waar het goed wonen is... 9 PROGRAMMA 2 Een leefbare gemeente (sociaal domein)...

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

.. Vergadering: Algemeen Bestuur. Datum: 8 juli 2014. Agendapunt: 9. K. Tigelaar. Rapporteur. Onderwerp: Jaarrekening 2013

.. Vergadering: Algemeen Bestuur. Datum: 8 juli 2014. Agendapunt: 9. K. Tigelaar. Rapporteur. Onderwerp: Jaarrekening 2013 .. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 8 juli 2014 Agendapunt: 9 Rapporteur K. Tigelaar Onderwerp: Jaarrekening 2013 Voorstel/Besluit: 1. De jaarrekening 2013 vaststellen; 2. Kennisnemen van de controleverklaring

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANBIEDINGSBRIEF... 3 KERNGEGEVENS... 9 HOOFDSTUK 1 BELEIDSBEGROTING - DE PROGRAMMA

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie