Inhoud. Voorwoord... 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Voorwoord... 5"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010

2 Inhoud Voorwoord... 5 Waarde voor de omgeving... 6 Waardevol bezit... 8 Waarde door kwaliteit Waarde door beleid Waarde voor de klant Waarde door de organisatie Waardevol leven Waardige zorg Financiële gegevens - Kengetallen Bijlage: CD jaarverslag (interactieve PDF) 2 Jaarverslag

3 Voorwoord Waardwonen werkt op verantwoorde wijze aan plezierig wonen in een aantrekkelijke omgeving in dialoog met huurders en maatschappelijke partners. Volkshuisvesting Lingewaard Wonen heet sinds 1 januari 2011 Waardwonen. Deze naam is een rechtstreekse verwijzing naar het uiterwaardengebied waarin de organisatie actief is. Het benadrukt de waarde van het gebied om in te wonen, te werken en te leven. Onze naam onderstreept ook de waarden en normen waar wij voor staan, zoals tevreden klanten en kwalitatief goede woningen. Waardwonen is een maatschappelijke vastgoedonderneming die haar klanten van kwalitatief hoogwaardige huisvesting en services voorziet. Wij vervullen onze maatschappelijke taak door op transparante wijze met belanghouders samen te werken. Immers, maatschappelijke betrokkenheid is de basis voor samen werken, samen wonen en samen leven. Daarom staan we dicht bij onze bewoners en zijn we verankerd in de samenleving. Waardwonen biedt haar diensten dan ook onveranderd aan vanuit de kantoren in Huissen en Millingen aan de Rijn. Optimale leefbaarheid in het gebied staat centraal in onze toekomstige activiteiten en geeft richting aan een verdere professionalisering van de dienstverlening. De laatste jaren zijn het zware tijden zijn voor woningcorporaties en 2010 is daarop geen uitzondering. Dit verslag is een verkorte weergave van onze prestaties in Voor het volledige verslag verwijzen wij u naar de cd die u achter in dit boekje vindt. Daarnaast richten wij ons op de toekomst. Een toekomst waarin we onze blik meer en meer van binnen naar buiten willen richten. Ik wil graag iedereen hartelijk bedanken voor de grote betrokkenheid en inzet en alle extra inspanningen in het afgelopen jaar. Waardwonen heet iedereen Welkom thuis! Sije Holwerda Sije Holwerda directeur-bestuurder 4 Jaarverslag

4 Waarde voor de omgeving In Angeren, Bemmel, Doornenburg, Haalderen, Huissen en Millingen aan de Rijn helpen wij onder andere mensen met een lager inkomen aan goede en betaalbare huurwoningen. Met de verschillende en betaalbare huurprijzen willen wij het voor iedereen mogelijk maken om een woning te huren. De woningmarkt In 2010 was in ons gebied sprake van een toenemende vraag naar woningen en vooral naar eengezinswoningen. Meer mensen huren in plaats van kopen door de onzekerheid die de economische recessie met zich meebrengt. Toch is het aantal woningen dat wij in 2010 hebben verkocht hoger dan we hadden verwacht. KR8-corporaties (spreek uit kracht ) genoemd, werken nauw samen en delen dezelfde visie. In 2010 spraken wij over drie onderwerpen, namelijk: duurzaamheid, de Keten van Kansen en het woonruimteverdeelbeleid. KR8 boekt eind 2010 succes met het duurzaamheidscongres over duurzame ontwikkelingen en bouwen. Met Stichting Zorgcentra Betuweland en Stichting De Driestroom maakten wij in 2010 prestatieafspraken over de bouw van Woonzorgcomplex De band met de gemeentes Samen met de gemeenten Lingewaard en Millingen aan Loovelden. Wij vinden het belangrijk om mensen met een beperking extra hulp te bieden bij het wonen. de Rijn willen wij het volgende bereiken in ons werkgebied: - voldoende betaalbare woningen; - woningen voor huishoudens met lage inkomens; - een breed aanbod aan woningen; - zorg voor ouderen en mensen met een functiebeperking; - leefbare dorpen en wijken. Toezicht Er is een Raad van Commissarissen die erop toeziet dat de medewerkers van Waardwonen zich houden aan de regels. Deze raad geeft ook advies aan de directeur-bestuurder. Wij hebben besloten om, naast de Aedes Governancecode, een eigen code op te stellen. De code draagt de naam Rollen Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij de wethouders van beide gemeenten uitgenodigd voor presentaties van ons management team. Het resultaat van en Regels en er is een Reglement voor bestuur en toezicht. We zeggen dus niet klakkeloos ja tegen de gestelde regels, we gaan uit van onze eigen waarden. deze bijeenkomst is dat de gemeenten Waardwonen vaker en sneller betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor kunnen wij tijdig inbreng leveren en sneller bijsturen. In de AedesCode is tevens opgenomen dat een corporatie zich één keer in de vier jaar laat visiteren. Een onafhankelijke organisatie beoordeelt de organisatie om inzicht te krijgen in Verbinding met partners Wij spreken vaak met de corporaties uit De Stadsregio Arnhem-Nijmegen. Deze corporaties, ook wel het functioneren ervan. Door de fusie en alle organisatorische veranderingen heeft er nog geen visitatie plaats gevonden. Eind 2010 is de keuze gemaakt om Ecorys de visitatie uit te 6 laten voeren. De afronding hiervan staat voor de zomer van 2011 gepland. Jaarverslag

5 Waardevol bezit Eind 2010 bezaten we circa woningen. Bijna zestig procent hiervan is eengezinswoningen. Wij bouwen en beheren deze woningen voor mensen die zelf moeilijk aan een huis kunnen komen. Dit zijn mensen met lagere inkomens, senioren die behoefte hebben aan een woning met zorg en ook starters. Daarnaast zijn er mensen die meer hulp nodig hebben zoals mensen met een beperking en dak- en thuislozen. Aanbodmodel Om de woningen eerlijk te verdelen zijn we aangesloten bij Entree, het woonruimteverdeelsysteem in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. De woningen staan in het weekblad EntreeMagazine en op de website In 2010 hebben we 175 woningen via Entree verhuurd. Toewijzing Als we woningen toewijzen gaan we uit van de meettijd. De regel is dat degene met de langste meettijd als eerste aan de beurt komt. Er is wel een verschil tussen starters en doorstromers. Bij starters gaan we uit van de inschrijfdatum en voor doorstromers geldt de datum van vestiging. In de huisvestingsverordening is opgenomen dat woningcorporaties 30 procent van het gehele woningaanbod aan starters verhuren. 8 Jaarverslag

6 Het thuisgevoel van... Op het voetbalveld, tussen de paarden op mijn werk, in mijn woning... Ik voel mij overal thuis. Peter Campschroer uit Bemmel In 2009 heeft Waardwonen de voormalige Protestantse school aan de Teselaar in Bemmel,waar starterswoningen in waren gevestigd, afgebroken. Hiervoor in de plaats is een mooi, ruim opgezet appartementencomplex gebouwd. Peter Campschroer heeft de sloop en nieuwbouw van dichtbij meegemaakt. Hij is één van de bewoners die is teruggekeerd naar de nieuwbouw. Inmiddels voelt hij zich helemaal thuis in zijn nieuwe woning, alle dozen zijn uitgepakt en zijn spullen hebben een plaats gekregen. Ook zijn twee katten, Zlatan en Mido zijn helemaal gewend aan hun nieuwe omgeving. Ik heb nieuwe meubels gekocht en vind mijn nieuwe huis erg mooi. Ik voel me hier thuis, veilig en op mijn gemak. Ik wil hier heel lang blijven wonen, de afgelopen jaren ben ik genoeg verhuisd, lacht Peter. Peter heeft een lichte beperking en wordt begeleid door Roos van Stichting De Driestroom. Samen met Roos poets ik op donderdag mijn huis. Ook helpt ze mij met de boodschappen en het onderhouden van contacten met mijn familie. Er wonen veel aardige mensen hier. Als er iets is, kan ik bij ze terecht, vertelt Peter. Hiervoor woonde ik aan de Hoogselaan, omdat mijn oude huis werd gesloopt. Dat voelde niet als thuis. Ik wist dat ik er maar tijdelijk zou wonen tot mijn nieuwe huis klaar zou zijn en heb niet veel aan die woning gedaan. Er wonen veel aardige mensen hier. Als er iets is kan ik bij ze terecht Peter is erg trots op zijn nieuwe woning, zo trots zelfs dat hij met het openingsfeest zijn appartement heeft opengesteld en belangstellenden een rondleiding gaf. Ook is Peter erg sportief. Hij fi etst iedere dag naar zijn werk in Groessen. Hij werkt op een manege en voelt zich helemaal thuis tussen de paarden. Op zondagochtend trapt hij graag een balletje. Op zondag ben ik nooit thuis, dan ga ik naar het voetbalveld van voetbalvereniging Jonge Kracht uit Huissen. Ik ben tijdens een voetbalkamp uitgeroepen tot beste keeper en laat (bijna) geen bal door, lacht hij. Peter is iemand die zich overal thuis voelt. Op het voetbalveld, tussen de paarden, in mijn huis Ik voel mij echt overal thuis. Ik ben niet zo moeilijk. 10 Jaarverslag 2010 Jaarverslag

7 Waarde door kwaliteit We proberen de woonlasten van onze klanten zo laag mogelijk te houden door het nemen van energiebesparende maatregelen. Als proef hebben we in 2010 twee extra energiezuinige ketels geplaatst. Ook zijn onze woningen voorzien van een energielabel. Gemiddeld scoren we label C. en hier zijn we niet ontevreden over. De gemiddelde landelijke score van corporaties is label D. Duurzaamheid In 2011 gaan we aan de slag met een eigen duurzaamheidsbeleidsplan. We onderschrijven het Convenant Energiebesparing Corporatiesector waarin de Woonbond, Aedes (vereniging van woningcorporaties) en de overheid hebben afgesproken om van meer huurders toezegging te krijgen om mee te werken aan energiebesparende maatregelen. Portefeuillestrategie We hebben in 2010 in kaart gebracht hoe ons woningbezit er voor de komende tien tot vijftien jaar uit gaat zien. Ondanks de crisis verkopen we meer woningen. Vooral het verkopen van woningen met de Koopgarantregeling gaat goed, zeker in Millingen aan de Rijn. We weten niet of het aantal woningen dat wordt verkocht in 2011 weer groeit. De voorwaarden voor het krijgen van een hypothecair krediet worden namelijk strenger. Daardoor kunnen starters moeilijker een woning kopen. Verkoop Waardwonen heeft voor 2010 in totaal 50 woningen begroot voor de verkoop. Van deze 50 woningen waren er 29 bestemd voor de defi nitieve verkoop en 21 woningen werden verkocht met een Koopgarant- of Koopcomfortregeling. Uiteindelijk zijn er in woningen defi nitief verkocht en 33 via Koopgarant. Dit is meer dan verwacht. Van deze 66 verkochte woningen zijn 9 woningen verkocht aan de mensen die de woning huurden, waarvan 7 woningen via Koopgarant. Streefkwaliteit Waardwonen heeft in 2004 een streefkwaliteit bepaald. In principe worden al onze woningen tot 2014 op dit niveau gebracht. In 2010 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd om woningen te verbeteren: In 340 woningen is het hang- en sluitwerk vernieuwd; In 88 woningen zijn de groepenkasten elektra aangepast; Er is isolerende beglazing aangebracht in 243 woningen; Er zijn HR cv-ketels in 196 woningen geplaatst. De totale uitgaven voor streefkwaliteit bedroegen in Deze aanpassingen zijn zonder huurverhoging doorgevoerd. Onderhoud Er zijn twee soorten onderhoud: het dagelijks onderhoud, als er wat stuk gaat wat gerepareerd moet worden en planmatig onderhoud, dat jaren van tevoren wordt gepland. In totaal heeft Waardwonen in uitgegeven aan planmatig onderhoud van woningen. Waardwonen heeft in totaal aan dagelijks onderhoud besteed. 12 Jaarverslag

8 Waarde door beleid De basis van ons huurbeleid is dat mensen die wat minder te besteden hebben ook goed een woning kunnen huren. De komende twee jaar willen we huurwoningen voor deze groep reserveren. Daarnaast streven we ernaar om bepaalde woningen aan jongeren onder de 23 jaar te verhuren. Huurverhoging Het Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie heeft voor 2010 aangegeven dat de huurverhoging niet meer mag zijn dan de infl atie. Daarom zijn alle huren verhoogd met 1,2 procent. De gemiddelde huurprijs bedroeg in ,79. Huurtoeslag Huurders die teveel huur betalen in verhouding tot wat zij verdienen, kunnen in aanmerking komen voor huurtoeslag. Huurders die voorheen bij Lingewaard Wonen huurden, ontvangen dit op hun eigen rekening. De huurders die voorheen van Volkshuisvesting Millingen aan de Rijn huurden hebben ook de mogelijkheid om minder huur te betalen door de huurtoeslag rechtstreeks van de huurprijs af te laten trekken. Incassobeleid Voor huurders die achter lopen met het betalen van de huur voeren we een incassobeleid. Hiermee willen we voorkomen dat mensen een huurachterstand oplopen en hun huis uit worden gezet. We stimuleren onze huurders om de automatische incassomethode te gebruiken zodat zij geen betalingsachterstand krijgen. Per december 2010 maakten huurders hiervan gebruik. Dit is 78 procent van de huurders van Waardwonen. Toch hebben medewerkers van Waardwonen 56 huurders met betalingsachterstand bezocht. Met een aantal huurders hebben we betalingsregelingen getroffen. Er waren ook huurders waarvan de incasso uit handen is gegeven. 14 Jaarverslag

9 Het thuisgevoel van... Agnes en Hans van Haeften en Riet Rombouts Op 14 oktober 2010 zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst acht levensloopbestendige huurwoningen aan de Dennenstraat in Huissen opgeleverd. Hans en Agnes van Haeften en Riet Rombouts hebben die dag hun huis opengesteld zodat iedereen kon zien wat er voor de seniorenwoningen die er stonden in de plaats is gekomen. Riet was van A tot Z betrokken bij het hele proces. Dit is een heerlijke buurt om te wonen. We hebben alles bij de hand en voelen ons hier echt thuis. De sloop was voor mij wel even slikken, want ik woonde er net een jaar en had veel geld in het opknappen van de woning gestoken. Als bewoner zat ik in de werkgroep herstructurering. Ik woon hier nu heerlijk, maar het heeft alles bij elkaar wel tweeënhalf jaar geduurd voordat de herstructurering klaar was. Tot die tijd woonde ik in appartementencomplex het Bastion. De familie Van Haeften heeft toevallig ook in het Bastion gewoond. Maar omdat ze het daar niet naar hun zin hadden, hebben ze via Entree gereageerd op een woning in de Dennenstraat. Riet mocht meebeslissen over de kleur van haar voordeur en kreeg de keuken op verzoek aan de voorkant. We hadden geluk, er haakte op het laatste moment een dame af die al wel de badkamer en keuken had uitgezocht. Maar dat was voor ons geen probleem. Dit is een heerlijke buurt om te wonen. We hebben hier alles bij de hand, een supermarkt, een bushalte, een speeltuin voor onze kleinkinderen, noem maar op. We voelen ons hier echt thuis. Ze wijst nog op een leuk detail aan de buitenkant van haar woning, een ronde steen met daarin 2009, het jaar waarin met de bouw van de woning is begonnen. Maar niet alles is rozengeur en maneschijn hoor. Zo vond ik de afwerking van de woning nogal slordig. Agnes valt haar bij: de vloer in de badkamer is antislip, maar erg moeilijk schoon te krijgen. Hans had graag wat meer parkeerplaatsen voor de deur gezien. Maar over het algemeen zijn we erg tevreden. Ook over Waardwonen. We worden altijd vriendelijk te woord gestaan en correct behandeld. En wat er ook gebeurt, wij gaan hier niet meer weg. 16 Jaarverslag

10 Waarde voor de klant Wij hechten veel waarde aan het oordeel van de klant. We willen helder, duidelijk en vriendelijk zijn naar klanten toe. Wat er ook aan de hand is, de klant moet weten waar hij aan toe is. Toch kunnen we niet met elke klant apart in gesprek gaan. Gelukkig hebben we twee actieve huurdersorganisaties waarin een onze huurders zijn vertegenwoordigd. We betrekken Stichting Bewonersraad Lingewaard en Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn bij ons beleid door onze producten en diensten met ze te bespreken. Klanttevredenheid Waardwonen houdt iedere twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek. Door alle veranderingen in onze organisatie en de drukte rondom de fusie hebben we dit in het verslagjaar door moeten schuiven naar het jaar Over het algemeen genomen zijn de klanten van Waardwonen erg tevreden. Wel werken we nog aan de verbeterpunten die uit het klanttevredenheidsonderzoek uit 2008 zijn voortgekomen. De aanbeveling om onze website te verbeteren hebben wij ter harte genomen. Samen met communicatiebureau Initio hebben wij gewerkt aan de ontwikkeling van een frisse nieuwe website, die past bij deze tijd. De reacties hierop zijn erg positief. In 2011 willen we de website nog verder optimaliseren. Bewonersenquêtes Waardwonen voert doorlopend bewonersenquêtes uit onder nieuwe en vertrekkende huurders. Zo houden wij in de gaten wat onze huurders bezig houdt. In oktober hebben wij de uitslag gekregen van de enquêtes die zijn gehouden in de tweede helft van 2009 en de eerste helft van Van de vertrekkende huurders krijgen we gemiddeld een 7,7 als rapportcijfer. Ook nieuwe huurders zijn in het algemeen positief over onze dienstverlening. Bewonerscommunicatie In 2010 is in de maand april één gezamenlijk Bewonersmagazine verschenen. Inmiddels is dit vervangen door het nieuwe Waardwonen Magazine, dat twee keer per jaar verschijnt. Het magazine is ook terug te vinden op onze website. Klachtenbeleid Tot 1 januari 2011 was Waardwonen aangesloten bij twee Klachtencommissies, Arnhem en Nijmegen. Sinds 1 januari 2011 is Waardwonen alleen nog aangesloten bij de Klachtencommissie woningcorporaties in Nijmegen. Deze Klachtencommissie houdt zich niet bezig met de huurverhoging of woningtoewijzing, maar kijkt hoe wij hebben gehandeld naar aanleiding van de klachten die van huurders zijn binnengekomen. Voor vragen over de hoogte van de huren of hoe woningen worden toegewezen kunnen bewoners terecht bij de Huurcommissie respectievelijk de Klachtencommissie Stadsregio Arnhem-Nijmegen. 18 Jaarverslag

11 Waarde door de organisatie Per 1 januari 2010 zijn twee organisaties samengesmolten tot een. Lingewaard Wonen is offi cieel samen gegaan met Volkshuisvesting Millingen aan de Rijn. Dankzij de goede voorbereiding waren er alleen nog juridische zaken die geregeld moesten worden. Al met al is er door de fusie niet veel veranderd in de organisatie. Iedereen heeft zijn plek inmiddels weer gevonden en is positief over de veranderingen. Waardwonen De nieuwe naam, Waardwonen, is tot stand gekomen door een prijsvraag. Het is een rechtstreekse verwijzing naar het uiterwaardengebied waarin de organisatie actief is. Daarnaast is het een verwijzing naar op een plezierige manier met elkaar samen leven volgens normen en waarden. Nu is iedereen al helemaal gewend aan de nieuwe naam. Het logo van Waardwonen is samengesteld uit een afbeelding van mensen, in de vorm van het typische uiterwaardbloemetje de ooievaarsbek. Het staat voor de trots, veelkleurigheid en verbondenheid van het gebied en haar bewoners en onze rol om dit verder te ontwikkelen en te ondersteunen. Efficiënt In 2010 zagen we een positief effect van de veranderingen in de organisatie van Er heeft een behoorlijke effi ciëntieslag plaatsgevonden. De voormalige afdeling Bewonerszaken is samengegaan met een deel van het Secretariaat tot de afdeling Woondiensten. Dit heeft zowel voor de medewerkers als voor onze klanten goed uitgepakt. Ook het werken in rayons op de afdeling Vastgoed & Ontwikkeling is een enorme verbetering. Binnen de gemeente rijden de opzichters nu in nieuwe bedrijfsauto s in een vast werkgebied. Onze huurders zijn erg positief over hun vaste aanspreekpunt. Ondernemingsraad De relatie met de ondernemingsraad is goed. De overleggen zijn proactief en vinden plaats in een open cultuur. De samenwerking is erg constructief. Ook de OR is tevreden over de samenwerking. De samenstelling van de OR is in 2010 niet veranderd. De OR heeft de organisatie gevraagd of er nieuwe kandidaten voor de OR zijn. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld, de organisatie was tevreden met de huidige vertegenwoordiging. Arbobeleid Om ervoor te zorgen dat onze eigen medewerkers en de tijdelijke (ingeleende) medewerkers in een optimale omgeving werken, hebben wij een arbobeleidsplan. In 2010 heeft dit plan meer vorm gekregen. We verbeteren en garanderen met dit plan de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers. Risico s worden tot een minimum beperkt. We geven extra aandacht aan het voorkomen van persoonlijk letsel en de zorg voor veiligheid van derden. 20 Jaarverslag

12 Sije Holwerda in gesprek met wethouders Frans Schut en Peter Wassink Je hebt elkaar voortdurend nodig Frans Schut, wethouder Ruimtelijke Ordening, Openbare Ruimte en Economische Zaken van de gemeente Lingewaard. Peter Wassink, wethouder Openbare Werken, Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu van de gemeente Millingen aan de Rijn en Sije Holwerda, directeur-bestuurder van Waardwonen. Ze hebben elkaar hard nodig. Nu zitten ze voor het eerst met z n drieën aan tafel. Hoe staan zij tegenover elkaar? >> 22 Jaarverslag

13 Peter Wassink zit middenin een roerige periode. De gemeente Millingen aan de Rijn kampt met een miljoen tekort en heeft onlangs de artikel 12-status gekregen. Dat wil zeggen dat we onder curatele zijn gesteld door het Rijk vanwege een structureel slechte fi nanciële situatie. De gemeenteraad wil nu het traject van herindeling in. We zijn op zoek naar een partner om mee te fuseren omdat we het anders niet redden. We hebben de tekorten inmiddels aardig omlaag weten te brengen, maar er is nog veel werk aan de winkel. Ook in de gemeente Lingewaard is de fi nanciële situatie niet rooskleurig. Bij mijn aantreden trof ik vorig jaar een lege kas aan en rigoureus ingrijpen in de fi nanciën en bedrijfsorganisatie was echt noodzakelijk. Om tekorten te dekken heeft de gemeente de investeringsreserves vastgelegd in consumptief krediet. Maar deze reserves zijn volledig opgesnoept. Als we zo door zouden gaan, voorspel ik in 2014 een tekort van 5,4 miljoen, zegt Schut gealarmeerd. We moeten het met elkaar doen De situaties van de gemeenten zijn te vergelijken met die van corporaties. Wij dragen bij aan Huurtoeslag, Vogelaarheffi ng en vennootschapsbelasting, maar kunnen deze bedragen niet terugverdienen, zegt Holwerda verbolgen. De overheid wijst schaarstegebieden aan waaraan ze 25 extra woningwaarderingspunten toekennen. Dit leidt tot stijging van de maximale huurprijzen tot wel 120 per maand en hogere woonlasten, ook voor de laagste inkomens. Wie is nou geholpen bij die maatregel? Daarom is het van belang om elkaar lokaal te vinden. Je kunt elkaar versterken door samenwerking te zoeken, bevestigt Wassink. Door buiten de box te denken bereik je veel meer, vervolgt Schut. Zo zijn we bijvoorbeeld samen met onder andere Waardwonen de mogelijkheden voor een multifunctioneel centrum (MFC) in de wijk Rosendael te Huissen aan het bekijken. Het project verkeert nog in de initiatieffase maar de samenwerking verloopt prettig. In de wijk Loovelden wordt op dit moment al een woonzorgcentrum door Waardwonen gebouwd. Wij leunen daarbij op de MVVgedachte. Maatschappelijk welzijn, volksgezondheid en volkshuisvesting bepalen in hoge mate het geluksgevoel. Een baan, goede gezondheid en onderlinge relaties zijn daarbij bepalend. Voorheen pakte de gemeente Lingewaard alles op wat voorbij kwam. Er werd niet gekeken naar wat een wijk nodig heeft. Nu werken we met een structuurvisie. We moeten het met elkaar doen. Daarbij is het in eerste instantie van belang om te kijken naar immateriële zaken in plaats van materiële. Wij leunen daarbij op de MVV-gedachte. Maatschappelijk welzijn, volksgezondheid en volkshuisvesting bepalen in hoge mate het geluksgevoel. Een baan, goede gezondheid en onderlinge relaties zijn daarbij bepalend. Duurzaamheid en generatiebestendigheid Speerpunten in het beleid van de gemeenten zijn duurzaamheid en generatiebestendigheid. We zorgen er als gemeente voor dat alle voorzieningen op loopafstand zitten. In Millingen komen de jongeren terug en de ouderen blijven zitten. Het vastgoed voor de toekomst moet dus levensloopbestendig zijn voor verschillende leefstijlen. Daarbij helpt Waardwonen ons, aldus een enthousiaste Wassink. Voorheen deden we veel met projectontwikkelaars, maar zodra een pand was opgeleverd waren die ontwikkelaars verdwenen. Waardwonen zie ik ook als projectontwikkelaar, maar wel als ontwikkelaar met maatschappelijk belang die blijft. Ook de gemeente Lingewaard heeft levensloopbestendigheid hoog in het vaandel staan. Vorig jaar heeft Waardwonen nog acht levensloopbestendige woningen in de Dennenstraat in Huissen opgeleverd waar de bewoners erg tevreden mee zijn, zegt Schut bevlogen. Samen willen we meer vanuit structuur en visie werken. We hebben bij Waardwonen daarom ook steeds meer contact met verschillende afdelingen. Iedereen wordt bij het beleid betrokken. Voorheen was Waardwonen een gesloten organisatie. Met de komst van Sije Holwerda is alles open en transparant: de huurdersbelangenverenigingen, de Raad van Commissarissen en de gemeenten. Dat is ook een voorwaarde om met elkaar samen te werken, vult Wassink aan. Je hebt elkaar continu nodig. Werken aan woonlastenverlaging Zeker nu door de EU-regelgeving mensen tussen het wal een schip dreigen te raken doordat hun inkomen te hoog is om te huren. Aedes wil de inkomensgrens optrekken naar , maar zijn er dan wel voldoende huurwoningen? Huurders blijven zitten waar ze zitten en dat stagneert de doorstroming, verzucht Holwerda. Banken doen moeilijk. Geld om een woning te kopen krijgen huurders niet. In de gemeente Millingen aan de Rijn biedt de Koopgarantregeling uitkomst. Het inkomensniveau ligt hier laag, mensen hebben de middelen niet om dure huizen te kopen, verklaart Wassink. Dankzij Waardwonen kunnen starters met korting een woning kopen met de garantie dat Waardwonen de woning binnen een half jaar terugkoopt. Ook wethouder Schut wil starters op de woningmarkt helpen. De prijzen van starterswoningen moeten omlaag. Holwerda wil er wel voor waken dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit. Kopers hebben zelfs lagere woonlasten dan huurders, dat is toch scheef? Nieuwbouwwoningen hebben een lager energieverbruik en meer comfort. Ook zijn we bezig om te kijken hoe we de woonlasten voor energie omlaag kunnen krijgen, gaat Schut verder. Zo heeft een aantal bewoners in onze gemeente een eigen energiemaatschappij opgericht om de kosten laag te houden. Samenwerking op woonlastengebied is essentieel. Dat gebeurt op dit moment nog te weinig. Maar er wordt aan gewerkt, vervolgt Holwerda hoopvol. Samen met de KR8 samenwerkingspartijen hebben we een duurzaamheidsgroep opgericht die bezig is met een concept om woningen energiezuiniger te maken. Fusie Dat onze samenwerking alleen maar intensiever wordt is mede te danken aan de fusie tussen Lingewaard Wonen en Volkshuisvesting Millingen aan de Rijn. We merken dat de organisatie een stuk professioneler is geworden, zegt Wassink tevreden. Dat laten we zien door samen met de gemeenten meer in wijken aanwezig te zijn, vult Holwerda aan. We willen toegankelijk zijn. En om terug te komen op het MVV-principe: wanneer we onze visie over leefbaarheid nog beter delen, is het makkelijker om te anticiperen op ontwikkelingen die zich in de samenleving voordoen. 24 Jaarverslag

14 Waardevol leven De uitgangspunten van Waardwonen op het gebied van leefbaarheid zijn niet alleen kijken en luisteren naar wat er in diverse wijken speelt. We stellen ook leefbaarheidsplannen op voor de wijken waar veel huurwoningen staan. We vervullen een faciliterende rol waarin we inspelen op de behoefte van de klant. We stellen onszelf de vraag of we een positieve bijdrage kunnen leveren aan het behouden of realiseren van bepaalde voorzieningen in de kernen waar we woningen bezitten. Dit kunnen medische, winkel-, vervoers-, groen-, recreatie- of onderwijsvoorzieningen zijn. Per situatie bepalen we of we iets willen of kunnen betekenen. Overleg In het verleden heeft Waardwonen met de gemeente Lingewaard afgesproken om gezamenlijk leefbaarheidsproblemen aan te pakken. Hiervoor is eenmalig een budget beschikbaar gesteld. Dit geven we natuurlijk niet zomaar uit. We voeren regelmatig overleg om hier een juiste bestemming voor te kiezen. In het kader van leefbaarheid nemen wij in de gemeente Lingewaard deel aan de Stuurgroep Veiligheid en Wijkbeheer. Naast Waardwonen zijn ook de gemeente, politie en diverse wijkplatforms bij het overleg aanwezig. Daarnaast neemt Waardwonen deel aan hometeams waardoor alle zorginstanties, de politie en Waardwonen elkaar weten te vinden in geval van problemen. We proberen het beleid op elkaar af te stemmen. Ook voeren wij, indien nodig, nog steeds structureel overleg met gebiedsagenten. Met alle gebiedsagenten is diverse malen contact geweest over overlastsituaties. Het onderwerp leefbaarheid is overigens ook aan de orde geweest tijdens de jaarvergadering van de Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn. Netwerken We streven naar optimale zorgverlening en proberen op tijd hulp te organiseren en/of de coördinatie en samenhang in de zorg en hulp te verbeteren. Daarvoor zijn in de gemeente Millingen aan de Rijn en in de gemeente Lingewaard zorgnetwerken aangesteld/actief die twee keer per maand samenkomen. Het Lokaal Zorgnetwerk OGGZ in de gemeente Lingewaard richt zich op zorgwekkende situaties. Zij proberen verdere teloorgang en/of overlast te voorkomen, maar zij regelen ook nazorg om een eventuele terugval te voorkomen. Het zorgnetwerk bestaat uit Woonstichting Gendt, Waardwonen, Politie Gelderland- Midden, Stichting Welzijn Lingewaard (onderdeel ouderen), Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (de onderdelen maatschappelijk werk en gespecialiseerde thuiszorg) en de gemeente Lingewaard. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland is de voorzitter. Waardwonen is initatiefnemer en maakt deel uit van het Netwerkoverleg met de gemeente Millingen aan de Rijn. Behalve Waardwonen, zijn ook het NIM (maatschappelijk werk), de politie en de gemeente Millingen aan de Rijn bij het overleg aanwezig en indien nodig schuiven andere zorgpartijen aan. 26 Jaarverslag

15 Waardige zorg In onze regio zijn veel zorg- en welzijnspartijen actief. Omdat we willen dat alle mensen kunnen leven zoals ze dat zelf willen, zoeken we samen met collega-corporaties de samenwerking op. Samen zetten we ons in voor hetzelfde doel. We maken van elkaars kennis en kunde gebruik om mensen plezierig te kunnen laten wonen en leven. Niet alleen wij zoeken het contact op, het omgekeerde komt ook voor: zorg- en welzijnspartijen kloppen ook wel eens bij ons aan als ze op zoek zijn naar woonruimte. Bijzondere doelgroepen Waardwonen zet zich graag in voor de huisvesting van mensen die bijzondere zorg nodig hebben. Dit noemen we ook wel onze bijzondere doelgroepen. Ouderen Het aandeel van het aantal ouderen in de bevolking stijgt en veroorzaakt een stijging van de gemiddelde leeftijd. Waardwonen houdt rekening met de gevolgen van vergrijzing door levensloopbestendig te bouwen. Daardoor kunnen mensen langer zelfstandig in hun huis blijven wonen. Mensen met een beperking Samen met de J.P. van den Bentstichting zijn wij aan het bekijken waar we een aantal appartementen kunnen bouwen voor mensen met een lichte, ernstige of meervoudige (verstandelijke) beperking. Verder hebben we in 2010 de samenwerking met Stichting De Driestroom en Stichting Zorgcentra Betuweland voortgezet. Zij huren een deel van de nog op te leveren nieuwbouw van woonzorgcomplex Loovelden in Huissen. Statushouders Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, hebben recht op een woning. In 2010 zijn tien woningen aan deze statushouders verhuurd. Zeven in de gemeente Lingewaard (in totaal elf personen) en drie in de gemeente Millingen aan de Rijn (in totaal drie personen). Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk kan meedoen aan de maatschappij door zelfstandig te blijven wonen. Zowel met de gemeente Lingewaard als met de gemeente Millingen aan de Rijn hebben we een Wmo-convenant gesloten waarin duidelijke afspraken staan over de samenwerking en het elkaar informeren op het gebied van de Wmo. Zowel de klant, de gemeente als wij hebben hier baat bij. 28 Jaarverslag

16 Vertrouwen in de toekomst Heleen Razing en Jan de Smidt Na negen jaar lidmaatschap is Heleen Razing sinds september 2010 voorzitter van de Stichting Na negen Bewonersraad Lingewaard.. Als voorzitter ben ik me nu aan het inlezen en verdiep ik me vooral in de regelgeving. Samen met zes andere leden ben ik verantwoordelijk voor de belangen van huurders in de gemeente Lingewaard. Jan de Smidt is sinds 2008 voorzitter van Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn. Millingen aan de Rijn is een kleine, dorpse gemeente met circa 800 huurwoningen. We zijn twee aparte clubs, maar door de fusie kruisen onze paden elkaar steeds vaker. Huurders hoeven niet bang te zijn om zichzelf te laten horen. In 2010 zijn veel woningen gerenoveerd. Ook had de corporatie plannen voor sloop, maar door de veranderde economische omstandigheden zijn deze uiteindelijk niet doorgegaan. Gelukkig heeft Waardwonen wel veel gedaan aan nazorg door in gesprek te gaan met bewoners. Maar voor ons als huurdersvereniging ligt er nog wel een taak om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Heleen reageert verbaasd. De huurders in de gemeente Lingewaard zijn juist goed te spreken over Waardwonen en de bewonersraad. Als ik een probleem van een huurder bij Waardwonen neerleg, wordt dit over het algemeen goed opgelost. Gelukkig laat de corporatie ook zien dat er hard wordt gewerkt aan sociale woningbouw. Wij bieden rust, vertrouwen en behulpzaamheid als mensen er alleen niet uitkomen. Wij bieden rust, vertrouwen en behulpzaamheid als mensen er alleen niet uitkomen. Jan wil juist zelfredzaamheid brengen. Huurders hoeven niet bang te zijn om zichzelf te laten horen. Mondigheid, daar werken we aan. Daarnaast vinden we het belangrijk om de sociale leefbaarheid en het wooncomfort van de huurders te bevorderen. Zo creëren we nu een ouderenontmoetingsplek in Millingen aan de Rijn. We zorgen er ook voor dat de verhuurder de regels naleeft. Heleen vult aan: Leefbaarheid is ook een van de speerpunten van de bewonersraad. Dat kan variëren van een bankje voor ouderen om op de bus te wachten tot het aanleggen van een speeltuin. Dat deze twee partijen veel van elkaars ervaringen kunnen leren, is wel duidelijk. Jan besluit: We gaan door op de ingeslagen weg en hebben alle vertrouwen in een rooskleurige toekomst. 30 Jaarverslag

17 Kengetallen Aantallen verhuureenheden (vhe), ultimo boekjaar In exploitatie: 1. Woningen en woongebouwen Garages Totaal Mutaties in het boekjaar: Verkocht Gesloopt 0 18 Opgeleverd Aangekocht 0 0 Totale verzekerde waarde ( x 1.000) Verhuur- en incasso Mutaties Goedkope woningen Betaalbare woningen Dure woningen Huurachterstanden in % 0,34% 0,34% Huurderving in % 0,26% 0,21% Financiële continuïteit Liquiditeit (current ratio) 1,30 1,17 Solvabiliteit 23,3% 18,8% Rentabiliteit eigen vermogen (REV) 22,2% 25,5% Rentabiliteit totaal vermogen (RTV) 5,2% 4,1% Rentabiliteit vreemd vermogen (RV) 3,9% 3,81% Kwaliteit woningbezit Gewoon onderhoud per (vhe) Cyclisch onderhoud per (vhe) Balans en winst- en verliesrekening Eigen vermogen per (vhe) Totale opbrengsten per (vhe) Totale personeelskosten per (vhe) Totaal overige bedrijfslasten per (vhe) Netto jaarresultaat na belastingen per (vhe) Totale gemiddelde personele bezetting Colofon Waardwonen Jaarverslag 2010 Tekst Nestas Communicatie, Almere Beeldmateriaal Stijntje de Olde fotografie / Waardwonen / Foto Mireat / Bob Walker Concept, ontwerp en productiebegeleiding Initio, Groningen Druk Advadi, Westervoort Waardwonen Nijverheidsstraat 35 Postbus AA Huissen T F E W 32 Jaarverslag Jaarverslag 2010

18 34 Jaarverslag 2010

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014 KleurrijkWonen Populair Jaarverslag 2014 Fusie In november 2014 zijn SVT en KleurrijkWonen gefuseerd tot het nieuwe KleurrijkWonen. Eén nieuwe organisatie die regionaal groter wordt, maar lokaal sterk

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Stek in 2011 Feiten & cijfers

Stek in 2011 Feiten & cijfers Stek in 2011 Feiten & cijfers Voor woord van de bestuurder 2 Financieel gezond blijven Stek heeft in 2011 een resultaat op de normale bedrijfsvoering behaald van H 5,0 miljoen. Vooral de verlaging van

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE RAAD

MEDEDELING AAN DE RAAD MEDEDELING AAN DE RAAD Aan: In afschrift aan: Van: Datum: Onderwerp: Registratienr.: Zaaknr.: Bijlage(n): De gemeenteraad De buitengewone leden van de gemeenteraad Wethouder G.J.W. Toonen 14 augustus 2013

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 DENK MEE MET MITROS Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 Mitros heeft een plan opgesteld met doelstellingen voor de periode 2010-2030. In dit plan staat wat Mitros de komende twintig jaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave Welkom bij het jaarverslag 2010 van Waardwonen. Via de interactieve inhoudsopgave kunt u door de inhoud navigeren. Door te klikken op: keert u weer terug naar de inhoudsopgave. U kunt het jaarverslag printen

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Woningbeheer Harlingen Postbus 103 8860 AC Harlingen Bolswardervaart 1 Openingstijden maandag tot en met vrijdag

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. www.ssw.nl

Inhoud. Colofon. www.ssw.nl Colofon Redactie: Woonstichting SSW Vormgeving: Woonstichting SSW Tekst: Woonstichting SSW in samenwerking met Vannimwegen Fotografie: Lighthouse Productions/Dirk Verwoerd Amersfoort Woonstichting SSW

Nadere informatie

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten J AARV ERSLAG WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten INHOUD Inhoud Voorwoord 3 Betaalbaar wonen 4 Huisvesting doelgroepen 5 Kengetallen 6 Duurzaamheid & kwaliteit 8 Communicatie 9 Financiën & organisatie

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013-2017. De koers voor de toekomst

Ondernemingsplan 2013-2017. De koers voor de toekomst Ondernemingsplan 2013-2017 De koers voor de toekomst Datum: 15 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Missie, visie en kernwaarden... 5 2 Het proces... 6 2.1 Het plan... 6 3 Ambitie en doelen... 8 3.1

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN Ondernemingsplan 2011-2015 1 2 Ondernemingsplan 2011-2015 koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 Anno 2010 is het een uitdaging om een nieuw ondernemingsplan

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken STVISIE TOEKOM VAN SSW 19 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken 1 Een eerlijk verhaal SSW helpt mensen met een smalle beurs in de gemeente De Bilt aan sociale woonruimte.

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Thuis in betaalbaar wonen. Terugblik 2015 Vooruitblik 2016

Thuis in betaalbaar wonen. Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Thuis in betaalbaar wonen Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 In 2015......was onze gemiddelde huurprijs 472,35... kwam in 424 van onze woningen een nieuwe huurder Onderhoud... verkochten we zeven reguliere

Nadere informatie

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet)

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet) Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 14 april 2011, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen Ondernemingsplan 2009-2014 10 beloften van Portaal Nijmegen 1 Beloofd! Meer dan 100 jaar oud Als rond de vorige eeuwwisseling de eerste woningbouwverenigingen worden opgericht, is één daarvan Woningvereeniging

Nadere informatie

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012 INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012 Stec Groep Stec Groep B.V. oktober 2012 INHOUDSOPGAVE CORPORATIES BLIJVEN AARZELEN BIJ DE MIDDENINKOMENS 1 Nieuwbouw in 2011 en gewenste toekomstige nieuwbouw

Nadere informatie

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel Bewonersscan 2015 Presentatie T.b.v. Waardwonen Karima Chafia Klantlogo 1 Onderzoeksverantwoording 2 Dienstverlening 3 Woning 4 Buurt en leefbaarheid 5 Conclusies Methode onderzoek In totaal zijn er 844

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Kijken Kiezen Doen. Jaarverslag Woningstichting Barneveld 2011 In vogelvlucht

Kijken Kiezen Doen. Jaarverslag Woningstichting Barneveld 2011 In vogelvlucht Kijken Kiezen Doen Jaarverslag Woningstichting Barneveld 2011 In vogelvlucht Voorwoord Durven, bewust doen, betrouwbaar en met elkaar. Daar staan wij voor en zo willen we werken. In 2011 hebben we deze

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015.

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Gerwin ter Maat / VVD Berkelland Datum indiening vraag: 06-07-2015 Datum verzending antwoord: 01-09-2015 In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Meppel, 7-7-2015 Geacht college, De Huurdersvereniging Meppel heeft als belanghebbende de concept woonvisie 2015 2020 van u ontvangen. Waarvoor onze hartelijke

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Nr. Reactie Sité Woondiensten Reactie gemeente Doetinchem Wijziging van de woonvisie Algemeen: blij met de woonvisie Doetinchem 2020 De woonvisie stimuleert en steunt

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Aanwezig: zie presentielijst

Aanwezig: zie presentielijst Notulen van de Belanghoudersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Nieuw-lekkerland, gehouden op 26 mei 2015 in Brede School Het Carillon, Raadhuisplein 1, 2957 RK te Nieuw-Lekkerland. Aanwezig: zie presentielijst

Nadere informatie

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Kwaliteit in wonen Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Welkom buurman! Welkom buurvrouw! Kwaliteit in wonen Goed, we wonen dan wel niet direct naast u, maar we voelen ons toch een beetje uw buurman.

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Aanbod woningen 2008/2009 215,25

Aanbod woningen 2008/2009 215,25 Haalbaarheid Aanvullend op het stedenbouwkundig plan gaat dit document in op de haalbaarheid van het plan en dan met name de keuze van de twee doelgroepen en het daarbij te realiseren aanbod. Door het

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016 Waar komen we vandaan? tiwos Wat hebben we nodig? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? beleidsplan 2012-2016 Extern De meest relevante omgevingsfactoren: politiek De overheid trekt zich terug, bezuinigt

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 27 1111 1. Opening en mededelingen 2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013 3. Huurbeleid en huuraanpassing per 1 juli 2013 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 5. Rondvraag

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65 Inhoud Voorwoord...5 Hoofdstuk 1 Veranderde tijden...7 Hoofdstuk 2 Onze mensen maken t verschil...11 Hoofdstuk 3 Onze klanten krijgen kwaliteit...15 Hoofdstuk 4 Wonen voor iedereen...19 Hoofdstuk 5 Prijs

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Wat loopt er allemaal? Duurzaamheid is: Energiebesparing Gezond wonen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode Concept Beleidsplan 2014-2018 Huurdersvereniging Brederode 1 1. Voorwoord In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT 1. SOCIALE WONINGVOORRAAD: DIFFERENTIEREN WONINGAANBOD We hebben geconstateerd dat ons woningbezit te eenzijdig is opgebouwd, waarbij het vooral

Nadere informatie

Minder middelen, meer ambitie

Minder middelen, meer ambitie Inleiding Bij Woonstad Rotterdam kunnen Rotterdammers terecht voor betaalbare huur- en koopwoningen, die staan in wijken waar zij zich thuis voelen. Meer dan 50.000 huishoudens en bedrijven vinden onderdak

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 3 1. Wat gaan we bouwen? 4 2. Plattegronden 5 3. Huurprijzen 11 4. Hoe komt u in aanmerking? 12 5. Extra informatie 13 Contactgegevens

Nadere informatie

Open kaart over 2010. Het jaarverslag overzichtelijk gepresenteerd

Open kaart over 2010. Het jaarverslag overzichtelijk gepresenteerd Open kaart over 2010 Het jaarverslag overzichtelijk gepresenteerd Woningstichting Nijkerk info@wsnijkerk.nl www.wsnijkerk.nl Bezoekadres Van t Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk Postadres Postbus 98, 3860

Nadere informatie

Thuis in Drimmelen. Ondernemingsplan Woningstichting Volksbelang 2011-2015

Thuis in Drimmelen. Ondernemingsplan Woningstichting Volksbelang 2011-2015 Thuis in Drimmelen Ondernemingsplan Woningstichting Volksbelang 2011-2015 woord vooraf Al meer dan 90 jaar is Woningstichting Volksbelang actief in de gemeente Drimmelen. We beheren en verhuren er zo n

Nadere informatie

ondernemingsplan in het kort.

ondernemingsplan in het kort. leefbaarheid ondernemingsplan in het kort. samenwerking 2012 2016 betaalbaarheid zorg intro intro staat in verbinding met mensen in haar omgeving. De wereld om ons heen verandert snel. gaat in die verandering

Nadere informatie

Hidde Dirks b1372564

Hidde Dirks b1372564 Hidde Dirks b1372564 Strategie Kwetsbare wijk Capaciteiten scoren onvoldoende Sociaal aspect is voldoende COS Strategie COS COS Strategie COS Middel Aantrekken en vasthouden van hoger opgeleiden/koopkrachtige

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie