Inhoud. Voorwoord... 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Voorwoord... 5"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010

2 Inhoud Voorwoord... 5 Waarde voor de omgeving... 6 Waardevol bezit... 8 Waarde door kwaliteit Waarde door beleid Waarde voor de klant Waarde door de organisatie Waardevol leven Waardige zorg Financiële gegevens - Kengetallen Bijlage: CD jaarverslag (interactieve PDF) 2 Jaarverslag

3 Voorwoord Waardwonen werkt op verantwoorde wijze aan plezierig wonen in een aantrekkelijke omgeving in dialoog met huurders en maatschappelijke partners. Volkshuisvesting Lingewaard Wonen heet sinds 1 januari 2011 Waardwonen. Deze naam is een rechtstreekse verwijzing naar het uiterwaardengebied waarin de organisatie actief is. Het benadrukt de waarde van het gebied om in te wonen, te werken en te leven. Onze naam onderstreept ook de waarden en normen waar wij voor staan, zoals tevreden klanten en kwalitatief goede woningen. Waardwonen is een maatschappelijke vastgoedonderneming die haar klanten van kwalitatief hoogwaardige huisvesting en services voorziet. Wij vervullen onze maatschappelijke taak door op transparante wijze met belanghouders samen te werken. Immers, maatschappelijke betrokkenheid is de basis voor samen werken, samen wonen en samen leven. Daarom staan we dicht bij onze bewoners en zijn we verankerd in de samenleving. Waardwonen biedt haar diensten dan ook onveranderd aan vanuit de kantoren in Huissen en Millingen aan de Rijn. Optimale leefbaarheid in het gebied staat centraal in onze toekomstige activiteiten en geeft richting aan een verdere professionalisering van de dienstverlening. De laatste jaren zijn het zware tijden zijn voor woningcorporaties en 2010 is daarop geen uitzondering. Dit verslag is een verkorte weergave van onze prestaties in Voor het volledige verslag verwijzen wij u naar de cd die u achter in dit boekje vindt. Daarnaast richten wij ons op de toekomst. Een toekomst waarin we onze blik meer en meer van binnen naar buiten willen richten. Ik wil graag iedereen hartelijk bedanken voor de grote betrokkenheid en inzet en alle extra inspanningen in het afgelopen jaar. Waardwonen heet iedereen Welkom thuis! Sije Holwerda Sije Holwerda directeur-bestuurder 4 Jaarverslag

4 Waarde voor de omgeving In Angeren, Bemmel, Doornenburg, Haalderen, Huissen en Millingen aan de Rijn helpen wij onder andere mensen met een lager inkomen aan goede en betaalbare huurwoningen. Met de verschillende en betaalbare huurprijzen willen wij het voor iedereen mogelijk maken om een woning te huren. De woningmarkt In 2010 was in ons gebied sprake van een toenemende vraag naar woningen en vooral naar eengezinswoningen. Meer mensen huren in plaats van kopen door de onzekerheid die de economische recessie met zich meebrengt. Toch is het aantal woningen dat wij in 2010 hebben verkocht hoger dan we hadden verwacht. KR8-corporaties (spreek uit kracht ) genoemd, werken nauw samen en delen dezelfde visie. In 2010 spraken wij over drie onderwerpen, namelijk: duurzaamheid, de Keten van Kansen en het woonruimteverdeelbeleid. KR8 boekt eind 2010 succes met het duurzaamheidscongres over duurzame ontwikkelingen en bouwen. Met Stichting Zorgcentra Betuweland en Stichting De Driestroom maakten wij in 2010 prestatieafspraken over de bouw van Woonzorgcomplex De band met de gemeentes Samen met de gemeenten Lingewaard en Millingen aan Loovelden. Wij vinden het belangrijk om mensen met een beperking extra hulp te bieden bij het wonen. de Rijn willen wij het volgende bereiken in ons werkgebied: - voldoende betaalbare woningen; - woningen voor huishoudens met lage inkomens; - een breed aanbod aan woningen; - zorg voor ouderen en mensen met een functiebeperking; - leefbare dorpen en wijken. Toezicht Er is een Raad van Commissarissen die erop toeziet dat de medewerkers van Waardwonen zich houden aan de regels. Deze raad geeft ook advies aan de directeur-bestuurder. Wij hebben besloten om, naast de Aedes Governancecode, een eigen code op te stellen. De code draagt de naam Rollen Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij de wethouders van beide gemeenten uitgenodigd voor presentaties van ons management team. Het resultaat van en Regels en er is een Reglement voor bestuur en toezicht. We zeggen dus niet klakkeloos ja tegen de gestelde regels, we gaan uit van onze eigen waarden. deze bijeenkomst is dat de gemeenten Waardwonen vaker en sneller betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor kunnen wij tijdig inbreng leveren en sneller bijsturen. In de AedesCode is tevens opgenomen dat een corporatie zich één keer in de vier jaar laat visiteren. Een onafhankelijke organisatie beoordeelt de organisatie om inzicht te krijgen in Verbinding met partners Wij spreken vaak met de corporaties uit De Stadsregio Arnhem-Nijmegen. Deze corporaties, ook wel het functioneren ervan. Door de fusie en alle organisatorische veranderingen heeft er nog geen visitatie plaats gevonden. Eind 2010 is de keuze gemaakt om Ecorys de visitatie uit te 6 laten voeren. De afronding hiervan staat voor de zomer van 2011 gepland. Jaarverslag

5 Waardevol bezit Eind 2010 bezaten we circa woningen. Bijna zestig procent hiervan is eengezinswoningen. Wij bouwen en beheren deze woningen voor mensen die zelf moeilijk aan een huis kunnen komen. Dit zijn mensen met lagere inkomens, senioren die behoefte hebben aan een woning met zorg en ook starters. Daarnaast zijn er mensen die meer hulp nodig hebben zoals mensen met een beperking en dak- en thuislozen. Aanbodmodel Om de woningen eerlijk te verdelen zijn we aangesloten bij Entree, het woonruimteverdeelsysteem in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. De woningen staan in het weekblad EntreeMagazine en op de website In 2010 hebben we 175 woningen via Entree verhuurd. Toewijzing Als we woningen toewijzen gaan we uit van de meettijd. De regel is dat degene met de langste meettijd als eerste aan de beurt komt. Er is wel een verschil tussen starters en doorstromers. Bij starters gaan we uit van de inschrijfdatum en voor doorstromers geldt de datum van vestiging. In de huisvestingsverordening is opgenomen dat woningcorporaties 30 procent van het gehele woningaanbod aan starters verhuren. 8 Jaarverslag

6 Het thuisgevoel van... Op het voetbalveld, tussen de paarden op mijn werk, in mijn woning... Ik voel mij overal thuis. Peter Campschroer uit Bemmel In 2009 heeft Waardwonen de voormalige Protestantse school aan de Teselaar in Bemmel,waar starterswoningen in waren gevestigd, afgebroken. Hiervoor in de plaats is een mooi, ruim opgezet appartementencomplex gebouwd. Peter Campschroer heeft de sloop en nieuwbouw van dichtbij meegemaakt. Hij is één van de bewoners die is teruggekeerd naar de nieuwbouw. Inmiddels voelt hij zich helemaal thuis in zijn nieuwe woning, alle dozen zijn uitgepakt en zijn spullen hebben een plaats gekregen. Ook zijn twee katten, Zlatan en Mido zijn helemaal gewend aan hun nieuwe omgeving. Ik heb nieuwe meubels gekocht en vind mijn nieuwe huis erg mooi. Ik voel me hier thuis, veilig en op mijn gemak. Ik wil hier heel lang blijven wonen, de afgelopen jaren ben ik genoeg verhuisd, lacht Peter. Peter heeft een lichte beperking en wordt begeleid door Roos van Stichting De Driestroom. Samen met Roos poets ik op donderdag mijn huis. Ook helpt ze mij met de boodschappen en het onderhouden van contacten met mijn familie. Er wonen veel aardige mensen hier. Als er iets is, kan ik bij ze terecht, vertelt Peter. Hiervoor woonde ik aan de Hoogselaan, omdat mijn oude huis werd gesloopt. Dat voelde niet als thuis. Ik wist dat ik er maar tijdelijk zou wonen tot mijn nieuwe huis klaar zou zijn en heb niet veel aan die woning gedaan. Er wonen veel aardige mensen hier. Als er iets is kan ik bij ze terecht Peter is erg trots op zijn nieuwe woning, zo trots zelfs dat hij met het openingsfeest zijn appartement heeft opengesteld en belangstellenden een rondleiding gaf. Ook is Peter erg sportief. Hij fi etst iedere dag naar zijn werk in Groessen. Hij werkt op een manege en voelt zich helemaal thuis tussen de paarden. Op zondagochtend trapt hij graag een balletje. Op zondag ben ik nooit thuis, dan ga ik naar het voetbalveld van voetbalvereniging Jonge Kracht uit Huissen. Ik ben tijdens een voetbalkamp uitgeroepen tot beste keeper en laat (bijna) geen bal door, lacht hij. Peter is iemand die zich overal thuis voelt. Op het voetbalveld, tussen de paarden, in mijn huis Ik voel mij echt overal thuis. Ik ben niet zo moeilijk. 10 Jaarverslag 2010 Jaarverslag

7 Waarde door kwaliteit We proberen de woonlasten van onze klanten zo laag mogelijk te houden door het nemen van energiebesparende maatregelen. Als proef hebben we in 2010 twee extra energiezuinige ketels geplaatst. Ook zijn onze woningen voorzien van een energielabel. Gemiddeld scoren we label C. en hier zijn we niet ontevreden over. De gemiddelde landelijke score van corporaties is label D. Duurzaamheid In 2011 gaan we aan de slag met een eigen duurzaamheidsbeleidsplan. We onderschrijven het Convenant Energiebesparing Corporatiesector waarin de Woonbond, Aedes (vereniging van woningcorporaties) en de overheid hebben afgesproken om van meer huurders toezegging te krijgen om mee te werken aan energiebesparende maatregelen. Portefeuillestrategie We hebben in 2010 in kaart gebracht hoe ons woningbezit er voor de komende tien tot vijftien jaar uit gaat zien. Ondanks de crisis verkopen we meer woningen. Vooral het verkopen van woningen met de Koopgarantregeling gaat goed, zeker in Millingen aan de Rijn. We weten niet of het aantal woningen dat wordt verkocht in 2011 weer groeit. De voorwaarden voor het krijgen van een hypothecair krediet worden namelijk strenger. Daardoor kunnen starters moeilijker een woning kopen. Verkoop Waardwonen heeft voor 2010 in totaal 50 woningen begroot voor de verkoop. Van deze 50 woningen waren er 29 bestemd voor de defi nitieve verkoop en 21 woningen werden verkocht met een Koopgarant- of Koopcomfortregeling. Uiteindelijk zijn er in woningen defi nitief verkocht en 33 via Koopgarant. Dit is meer dan verwacht. Van deze 66 verkochte woningen zijn 9 woningen verkocht aan de mensen die de woning huurden, waarvan 7 woningen via Koopgarant. Streefkwaliteit Waardwonen heeft in 2004 een streefkwaliteit bepaald. In principe worden al onze woningen tot 2014 op dit niveau gebracht. In 2010 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd om woningen te verbeteren: In 340 woningen is het hang- en sluitwerk vernieuwd; In 88 woningen zijn de groepenkasten elektra aangepast; Er is isolerende beglazing aangebracht in 243 woningen; Er zijn HR cv-ketels in 196 woningen geplaatst. De totale uitgaven voor streefkwaliteit bedroegen in Deze aanpassingen zijn zonder huurverhoging doorgevoerd. Onderhoud Er zijn twee soorten onderhoud: het dagelijks onderhoud, als er wat stuk gaat wat gerepareerd moet worden en planmatig onderhoud, dat jaren van tevoren wordt gepland. In totaal heeft Waardwonen in uitgegeven aan planmatig onderhoud van woningen. Waardwonen heeft in totaal aan dagelijks onderhoud besteed. 12 Jaarverslag

8 Waarde door beleid De basis van ons huurbeleid is dat mensen die wat minder te besteden hebben ook goed een woning kunnen huren. De komende twee jaar willen we huurwoningen voor deze groep reserveren. Daarnaast streven we ernaar om bepaalde woningen aan jongeren onder de 23 jaar te verhuren. Huurverhoging Het Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie heeft voor 2010 aangegeven dat de huurverhoging niet meer mag zijn dan de infl atie. Daarom zijn alle huren verhoogd met 1,2 procent. De gemiddelde huurprijs bedroeg in ,79. Huurtoeslag Huurders die teveel huur betalen in verhouding tot wat zij verdienen, kunnen in aanmerking komen voor huurtoeslag. Huurders die voorheen bij Lingewaard Wonen huurden, ontvangen dit op hun eigen rekening. De huurders die voorheen van Volkshuisvesting Millingen aan de Rijn huurden hebben ook de mogelijkheid om minder huur te betalen door de huurtoeslag rechtstreeks van de huurprijs af te laten trekken. Incassobeleid Voor huurders die achter lopen met het betalen van de huur voeren we een incassobeleid. Hiermee willen we voorkomen dat mensen een huurachterstand oplopen en hun huis uit worden gezet. We stimuleren onze huurders om de automatische incassomethode te gebruiken zodat zij geen betalingsachterstand krijgen. Per december 2010 maakten huurders hiervan gebruik. Dit is 78 procent van de huurders van Waardwonen. Toch hebben medewerkers van Waardwonen 56 huurders met betalingsachterstand bezocht. Met een aantal huurders hebben we betalingsregelingen getroffen. Er waren ook huurders waarvan de incasso uit handen is gegeven. 14 Jaarverslag

9 Het thuisgevoel van... Agnes en Hans van Haeften en Riet Rombouts Op 14 oktober 2010 zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst acht levensloopbestendige huurwoningen aan de Dennenstraat in Huissen opgeleverd. Hans en Agnes van Haeften en Riet Rombouts hebben die dag hun huis opengesteld zodat iedereen kon zien wat er voor de seniorenwoningen die er stonden in de plaats is gekomen. Riet was van A tot Z betrokken bij het hele proces. Dit is een heerlijke buurt om te wonen. We hebben alles bij de hand en voelen ons hier echt thuis. De sloop was voor mij wel even slikken, want ik woonde er net een jaar en had veel geld in het opknappen van de woning gestoken. Als bewoner zat ik in de werkgroep herstructurering. Ik woon hier nu heerlijk, maar het heeft alles bij elkaar wel tweeënhalf jaar geduurd voordat de herstructurering klaar was. Tot die tijd woonde ik in appartementencomplex het Bastion. De familie Van Haeften heeft toevallig ook in het Bastion gewoond. Maar omdat ze het daar niet naar hun zin hadden, hebben ze via Entree gereageerd op een woning in de Dennenstraat. Riet mocht meebeslissen over de kleur van haar voordeur en kreeg de keuken op verzoek aan de voorkant. We hadden geluk, er haakte op het laatste moment een dame af die al wel de badkamer en keuken had uitgezocht. Maar dat was voor ons geen probleem. Dit is een heerlijke buurt om te wonen. We hebben hier alles bij de hand, een supermarkt, een bushalte, een speeltuin voor onze kleinkinderen, noem maar op. We voelen ons hier echt thuis. Ze wijst nog op een leuk detail aan de buitenkant van haar woning, een ronde steen met daarin 2009, het jaar waarin met de bouw van de woning is begonnen. Maar niet alles is rozengeur en maneschijn hoor. Zo vond ik de afwerking van de woning nogal slordig. Agnes valt haar bij: de vloer in de badkamer is antislip, maar erg moeilijk schoon te krijgen. Hans had graag wat meer parkeerplaatsen voor de deur gezien. Maar over het algemeen zijn we erg tevreden. Ook over Waardwonen. We worden altijd vriendelijk te woord gestaan en correct behandeld. En wat er ook gebeurt, wij gaan hier niet meer weg. 16 Jaarverslag

10 Waarde voor de klant Wij hechten veel waarde aan het oordeel van de klant. We willen helder, duidelijk en vriendelijk zijn naar klanten toe. Wat er ook aan de hand is, de klant moet weten waar hij aan toe is. Toch kunnen we niet met elke klant apart in gesprek gaan. Gelukkig hebben we twee actieve huurdersorganisaties waarin een onze huurders zijn vertegenwoordigd. We betrekken Stichting Bewonersraad Lingewaard en Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn bij ons beleid door onze producten en diensten met ze te bespreken. Klanttevredenheid Waardwonen houdt iedere twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek. Door alle veranderingen in onze organisatie en de drukte rondom de fusie hebben we dit in het verslagjaar door moeten schuiven naar het jaar Over het algemeen genomen zijn de klanten van Waardwonen erg tevreden. Wel werken we nog aan de verbeterpunten die uit het klanttevredenheidsonderzoek uit 2008 zijn voortgekomen. De aanbeveling om onze website te verbeteren hebben wij ter harte genomen. Samen met communicatiebureau Initio hebben wij gewerkt aan de ontwikkeling van een frisse nieuwe website, die past bij deze tijd. De reacties hierop zijn erg positief. In 2011 willen we de website nog verder optimaliseren. Bewonersenquêtes Waardwonen voert doorlopend bewonersenquêtes uit onder nieuwe en vertrekkende huurders. Zo houden wij in de gaten wat onze huurders bezig houdt. In oktober hebben wij de uitslag gekregen van de enquêtes die zijn gehouden in de tweede helft van 2009 en de eerste helft van Van de vertrekkende huurders krijgen we gemiddeld een 7,7 als rapportcijfer. Ook nieuwe huurders zijn in het algemeen positief over onze dienstverlening. Bewonerscommunicatie In 2010 is in de maand april één gezamenlijk Bewonersmagazine verschenen. Inmiddels is dit vervangen door het nieuwe Waardwonen Magazine, dat twee keer per jaar verschijnt. Het magazine is ook terug te vinden op onze website. Klachtenbeleid Tot 1 januari 2011 was Waardwonen aangesloten bij twee Klachtencommissies, Arnhem en Nijmegen. Sinds 1 januari 2011 is Waardwonen alleen nog aangesloten bij de Klachtencommissie woningcorporaties in Nijmegen. Deze Klachtencommissie houdt zich niet bezig met de huurverhoging of woningtoewijzing, maar kijkt hoe wij hebben gehandeld naar aanleiding van de klachten die van huurders zijn binnengekomen. Voor vragen over de hoogte van de huren of hoe woningen worden toegewezen kunnen bewoners terecht bij de Huurcommissie respectievelijk de Klachtencommissie Stadsregio Arnhem-Nijmegen. 18 Jaarverslag

11 Waarde door de organisatie Per 1 januari 2010 zijn twee organisaties samengesmolten tot een. Lingewaard Wonen is offi cieel samen gegaan met Volkshuisvesting Millingen aan de Rijn. Dankzij de goede voorbereiding waren er alleen nog juridische zaken die geregeld moesten worden. Al met al is er door de fusie niet veel veranderd in de organisatie. Iedereen heeft zijn plek inmiddels weer gevonden en is positief over de veranderingen. Waardwonen De nieuwe naam, Waardwonen, is tot stand gekomen door een prijsvraag. Het is een rechtstreekse verwijzing naar het uiterwaardengebied waarin de organisatie actief is. Daarnaast is het een verwijzing naar op een plezierige manier met elkaar samen leven volgens normen en waarden. Nu is iedereen al helemaal gewend aan de nieuwe naam. Het logo van Waardwonen is samengesteld uit een afbeelding van mensen, in de vorm van het typische uiterwaardbloemetje de ooievaarsbek. Het staat voor de trots, veelkleurigheid en verbondenheid van het gebied en haar bewoners en onze rol om dit verder te ontwikkelen en te ondersteunen. Efficiënt In 2010 zagen we een positief effect van de veranderingen in de organisatie van Er heeft een behoorlijke effi ciëntieslag plaatsgevonden. De voormalige afdeling Bewonerszaken is samengegaan met een deel van het Secretariaat tot de afdeling Woondiensten. Dit heeft zowel voor de medewerkers als voor onze klanten goed uitgepakt. Ook het werken in rayons op de afdeling Vastgoed & Ontwikkeling is een enorme verbetering. Binnen de gemeente rijden de opzichters nu in nieuwe bedrijfsauto s in een vast werkgebied. Onze huurders zijn erg positief over hun vaste aanspreekpunt. Ondernemingsraad De relatie met de ondernemingsraad is goed. De overleggen zijn proactief en vinden plaats in een open cultuur. De samenwerking is erg constructief. Ook de OR is tevreden over de samenwerking. De samenstelling van de OR is in 2010 niet veranderd. De OR heeft de organisatie gevraagd of er nieuwe kandidaten voor de OR zijn. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld, de organisatie was tevreden met de huidige vertegenwoordiging. Arbobeleid Om ervoor te zorgen dat onze eigen medewerkers en de tijdelijke (ingeleende) medewerkers in een optimale omgeving werken, hebben wij een arbobeleidsplan. In 2010 heeft dit plan meer vorm gekregen. We verbeteren en garanderen met dit plan de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers. Risico s worden tot een minimum beperkt. We geven extra aandacht aan het voorkomen van persoonlijk letsel en de zorg voor veiligheid van derden. 20 Jaarverslag

12 Sije Holwerda in gesprek met wethouders Frans Schut en Peter Wassink Je hebt elkaar voortdurend nodig Frans Schut, wethouder Ruimtelijke Ordening, Openbare Ruimte en Economische Zaken van de gemeente Lingewaard. Peter Wassink, wethouder Openbare Werken, Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu van de gemeente Millingen aan de Rijn en Sije Holwerda, directeur-bestuurder van Waardwonen. Ze hebben elkaar hard nodig. Nu zitten ze voor het eerst met z n drieën aan tafel. Hoe staan zij tegenover elkaar? >> 22 Jaarverslag

13 Peter Wassink zit middenin een roerige periode. De gemeente Millingen aan de Rijn kampt met een miljoen tekort en heeft onlangs de artikel 12-status gekregen. Dat wil zeggen dat we onder curatele zijn gesteld door het Rijk vanwege een structureel slechte fi nanciële situatie. De gemeenteraad wil nu het traject van herindeling in. We zijn op zoek naar een partner om mee te fuseren omdat we het anders niet redden. We hebben de tekorten inmiddels aardig omlaag weten te brengen, maar er is nog veel werk aan de winkel. Ook in de gemeente Lingewaard is de fi nanciële situatie niet rooskleurig. Bij mijn aantreden trof ik vorig jaar een lege kas aan en rigoureus ingrijpen in de fi nanciën en bedrijfsorganisatie was echt noodzakelijk. Om tekorten te dekken heeft de gemeente de investeringsreserves vastgelegd in consumptief krediet. Maar deze reserves zijn volledig opgesnoept. Als we zo door zouden gaan, voorspel ik in 2014 een tekort van 5,4 miljoen, zegt Schut gealarmeerd. We moeten het met elkaar doen De situaties van de gemeenten zijn te vergelijken met die van corporaties. Wij dragen bij aan Huurtoeslag, Vogelaarheffi ng en vennootschapsbelasting, maar kunnen deze bedragen niet terugverdienen, zegt Holwerda verbolgen. De overheid wijst schaarstegebieden aan waaraan ze 25 extra woningwaarderingspunten toekennen. Dit leidt tot stijging van de maximale huurprijzen tot wel 120 per maand en hogere woonlasten, ook voor de laagste inkomens. Wie is nou geholpen bij die maatregel? Daarom is het van belang om elkaar lokaal te vinden. Je kunt elkaar versterken door samenwerking te zoeken, bevestigt Wassink. Door buiten de box te denken bereik je veel meer, vervolgt Schut. Zo zijn we bijvoorbeeld samen met onder andere Waardwonen de mogelijkheden voor een multifunctioneel centrum (MFC) in de wijk Rosendael te Huissen aan het bekijken. Het project verkeert nog in de initiatieffase maar de samenwerking verloopt prettig. In de wijk Loovelden wordt op dit moment al een woonzorgcentrum door Waardwonen gebouwd. Wij leunen daarbij op de MVVgedachte. Maatschappelijk welzijn, volksgezondheid en volkshuisvesting bepalen in hoge mate het geluksgevoel. Een baan, goede gezondheid en onderlinge relaties zijn daarbij bepalend. Voorheen pakte de gemeente Lingewaard alles op wat voorbij kwam. Er werd niet gekeken naar wat een wijk nodig heeft. Nu werken we met een structuurvisie. We moeten het met elkaar doen. Daarbij is het in eerste instantie van belang om te kijken naar immateriële zaken in plaats van materiële. Wij leunen daarbij op de MVV-gedachte. Maatschappelijk welzijn, volksgezondheid en volkshuisvesting bepalen in hoge mate het geluksgevoel. Een baan, goede gezondheid en onderlinge relaties zijn daarbij bepalend. Duurzaamheid en generatiebestendigheid Speerpunten in het beleid van de gemeenten zijn duurzaamheid en generatiebestendigheid. We zorgen er als gemeente voor dat alle voorzieningen op loopafstand zitten. In Millingen komen de jongeren terug en de ouderen blijven zitten. Het vastgoed voor de toekomst moet dus levensloopbestendig zijn voor verschillende leefstijlen. Daarbij helpt Waardwonen ons, aldus een enthousiaste Wassink. Voorheen deden we veel met projectontwikkelaars, maar zodra een pand was opgeleverd waren die ontwikkelaars verdwenen. Waardwonen zie ik ook als projectontwikkelaar, maar wel als ontwikkelaar met maatschappelijk belang die blijft. Ook de gemeente Lingewaard heeft levensloopbestendigheid hoog in het vaandel staan. Vorig jaar heeft Waardwonen nog acht levensloopbestendige woningen in de Dennenstraat in Huissen opgeleverd waar de bewoners erg tevreden mee zijn, zegt Schut bevlogen. Samen willen we meer vanuit structuur en visie werken. We hebben bij Waardwonen daarom ook steeds meer contact met verschillende afdelingen. Iedereen wordt bij het beleid betrokken. Voorheen was Waardwonen een gesloten organisatie. Met de komst van Sije Holwerda is alles open en transparant: de huurdersbelangenverenigingen, de Raad van Commissarissen en de gemeenten. Dat is ook een voorwaarde om met elkaar samen te werken, vult Wassink aan. Je hebt elkaar continu nodig. Werken aan woonlastenverlaging Zeker nu door de EU-regelgeving mensen tussen het wal een schip dreigen te raken doordat hun inkomen te hoog is om te huren. Aedes wil de inkomensgrens optrekken naar , maar zijn er dan wel voldoende huurwoningen? Huurders blijven zitten waar ze zitten en dat stagneert de doorstroming, verzucht Holwerda. Banken doen moeilijk. Geld om een woning te kopen krijgen huurders niet. In de gemeente Millingen aan de Rijn biedt de Koopgarantregeling uitkomst. Het inkomensniveau ligt hier laag, mensen hebben de middelen niet om dure huizen te kopen, verklaart Wassink. Dankzij Waardwonen kunnen starters met korting een woning kopen met de garantie dat Waardwonen de woning binnen een half jaar terugkoopt. Ook wethouder Schut wil starters op de woningmarkt helpen. De prijzen van starterswoningen moeten omlaag. Holwerda wil er wel voor waken dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit. Kopers hebben zelfs lagere woonlasten dan huurders, dat is toch scheef? Nieuwbouwwoningen hebben een lager energieverbruik en meer comfort. Ook zijn we bezig om te kijken hoe we de woonlasten voor energie omlaag kunnen krijgen, gaat Schut verder. Zo heeft een aantal bewoners in onze gemeente een eigen energiemaatschappij opgericht om de kosten laag te houden. Samenwerking op woonlastengebied is essentieel. Dat gebeurt op dit moment nog te weinig. Maar er wordt aan gewerkt, vervolgt Holwerda hoopvol. Samen met de KR8 samenwerkingspartijen hebben we een duurzaamheidsgroep opgericht die bezig is met een concept om woningen energiezuiniger te maken. Fusie Dat onze samenwerking alleen maar intensiever wordt is mede te danken aan de fusie tussen Lingewaard Wonen en Volkshuisvesting Millingen aan de Rijn. We merken dat de organisatie een stuk professioneler is geworden, zegt Wassink tevreden. Dat laten we zien door samen met de gemeenten meer in wijken aanwezig te zijn, vult Holwerda aan. We willen toegankelijk zijn. En om terug te komen op het MVV-principe: wanneer we onze visie over leefbaarheid nog beter delen, is het makkelijker om te anticiperen op ontwikkelingen die zich in de samenleving voordoen. 24 Jaarverslag

14 Waardevol leven De uitgangspunten van Waardwonen op het gebied van leefbaarheid zijn niet alleen kijken en luisteren naar wat er in diverse wijken speelt. We stellen ook leefbaarheidsplannen op voor de wijken waar veel huurwoningen staan. We vervullen een faciliterende rol waarin we inspelen op de behoefte van de klant. We stellen onszelf de vraag of we een positieve bijdrage kunnen leveren aan het behouden of realiseren van bepaalde voorzieningen in de kernen waar we woningen bezitten. Dit kunnen medische, winkel-, vervoers-, groen-, recreatie- of onderwijsvoorzieningen zijn. Per situatie bepalen we of we iets willen of kunnen betekenen. Overleg In het verleden heeft Waardwonen met de gemeente Lingewaard afgesproken om gezamenlijk leefbaarheidsproblemen aan te pakken. Hiervoor is eenmalig een budget beschikbaar gesteld. Dit geven we natuurlijk niet zomaar uit. We voeren regelmatig overleg om hier een juiste bestemming voor te kiezen. In het kader van leefbaarheid nemen wij in de gemeente Lingewaard deel aan de Stuurgroep Veiligheid en Wijkbeheer. Naast Waardwonen zijn ook de gemeente, politie en diverse wijkplatforms bij het overleg aanwezig. Daarnaast neemt Waardwonen deel aan hometeams waardoor alle zorginstanties, de politie en Waardwonen elkaar weten te vinden in geval van problemen. We proberen het beleid op elkaar af te stemmen. Ook voeren wij, indien nodig, nog steeds structureel overleg met gebiedsagenten. Met alle gebiedsagenten is diverse malen contact geweest over overlastsituaties. Het onderwerp leefbaarheid is overigens ook aan de orde geweest tijdens de jaarvergadering van de Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn. Netwerken We streven naar optimale zorgverlening en proberen op tijd hulp te organiseren en/of de coördinatie en samenhang in de zorg en hulp te verbeteren. Daarvoor zijn in de gemeente Millingen aan de Rijn en in de gemeente Lingewaard zorgnetwerken aangesteld/actief die twee keer per maand samenkomen. Het Lokaal Zorgnetwerk OGGZ in de gemeente Lingewaard richt zich op zorgwekkende situaties. Zij proberen verdere teloorgang en/of overlast te voorkomen, maar zij regelen ook nazorg om een eventuele terugval te voorkomen. Het zorgnetwerk bestaat uit Woonstichting Gendt, Waardwonen, Politie Gelderland- Midden, Stichting Welzijn Lingewaard (onderdeel ouderen), Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (de onderdelen maatschappelijk werk en gespecialiseerde thuiszorg) en de gemeente Lingewaard. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland is de voorzitter. Waardwonen is initatiefnemer en maakt deel uit van het Netwerkoverleg met de gemeente Millingen aan de Rijn. Behalve Waardwonen, zijn ook het NIM (maatschappelijk werk), de politie en de gemeente Millingen aan de Rijn bij het overleg aanwezig en indien nodig schuiven andere zorgpartijen aan. 26 Jaarverslag

15 Waardige zorg In onze regio zijn veel zorg- en welzijnspartijen actief. Omdat we willen dat alle mensen kunnen leven zoals ze dat zelf willen, zoeken we samen met collega-corporaties de samenwerking op. Samen zetten we ons in voor hetzelfde doel. We maken van elkaars kennis en kunde gebruik om mensen plezierig te kunnen laten wonen en leven. Niet alleen wij zoeken het contact op, het omgekeerde komt ook voor: zorg- en welzijnspartijen kloppen ook wel eens bij ons aan als ze op zoek zijn naar woonruimte. Bijzondere doelgroepen Waardwonen zet zich graag in voor de huisvesting van mensen die bijzondere zorg nodig hebben. Dit noemen we ook wel onze bijzondere doelgroepen. Ouderen Het aandeel van het aantal ouderen in de bevolking stijgt en veroorzaakt een stijging van de gemiddelde leeftijd. Waardwonen houdt rekening met de gevolgen van vergrijzing door levensloopbestendig te bouwen. Daardoor kunnen mensen langer zelfstandig in hun huis blijven wonen. Mensen met een beperking Samen met de J.P. van den Bentstichting zijn wij aan het bekijken waar we een aantal appartementen kunnen bouwen voor mensen met een lichte, ernstige of meervoudige (verstandelijke) beperking. Verder hebben we in 2010 de samenwerking met Stichting De Driestroom en Stichting Zorgcentra Betuweland voortgezet. Zij huren een deel van de nog op te leveren nieuwbouw van woonzorgcomplex Loovelden in Huissen. Statushouders Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, hebben recht op een woning. In 2010 zijn tien woningen aan deze statushouders verhuurd. Zeven in de gemeente Lingewaard (in totaal elf personen) en drie in de gemeente Millingen aan de Rijn (in totaal drie personen). Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk kan meedoen aan de maatschappij door zelfstandig te blijven wonen. Zowel met de gemeente Lingewaard als met de gemeente Millingen aan de Rijn hebben we een Wmo-convenant gesloten waarin duidelijke afspraken staan over de samenwerking en het elkaar informeren op het gebied van de Wmo. Zowel de klant, de gemeente als wij hebben hier baat bij. 28 Jaarverslag

16 Vertrouwen in de toekomst Heleen Razing en Jan de Smidt Na negen jaar lidmaatschap is Heleen Razing sinds september 2010 voorzitter van de Stichting Na negen Bewonersraad Lingewaard.. Als voorzitter ben ik me nu aan het inlezen en verdiep ik me vooral in de regelgeving. Samen met zes andere leden ben ik verantwoordelijk voor de belangen van huurders in de gemeente Lingewaard. Jan de Smidt is sinds 2008 voorzitter van Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn. Millingen aan de Rijn is een kleine, dorpse gemeente met circa 800 huurwoningen. We zijn twee aparte clubs, maar door de fusie kruisen onze paden elkaar steeds vaker. Huurders hoeven niet bang te zijn om zichzelf te laten horen. In 2010 zijn veel woningen gerenoveerd. Ook had de corporatie plannen voor sloop, maar door de veranderde economische omstandigheden zijn deze uiteindelijk niet doorgegaan. Gelukkig heeft Waardwonen wel veel gedaan aan nazorg door in gesprek te gaan met bewoners. Maar voor ons als huurdersvereniging ligt er nog wel een taak om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Heleen reageert verbaasd. De huurders in de gemeente Lingewaard zijn juist goed te spreken over Waardwonen en de bewonersraad. Als ik een probleem van een huurder bij Waardwonen neerleg, wordt dit over het algemeen goed opgelost. Gelukkig laat de corporatie ook zien dat er hard wordt gewerkt aan sociale woningbouw. Wij bieden rust, vertrouwen en behulpzaamheid als mensen er alleen niet uitkomen. Wij bieden rust, vertrouwen en behulpzaamheid als mensen er alleen niet uitkomen. Jan wil juist zelfredzaamheid brengen. Huurders hoeven niet bang te zijn om zichzelf te laten horen. Mondigheid, daar werken we aan. Daarnaast vinden we het belangrijk om de sociale leefbaarheid en het wooncomfort van de huurders te bevorderen. Zo creëren we nu een ouderenontmoetingsplek in Millingen aan de Rijn. We zorgen er ook voor dat de verhuurder de regels naleeft. Heleen vult aan: Leefbaarheid is ook een van de speerpunten van de bewonersraad. Dat kan variëren van een bankje voor ouderen om op de bus te wachten tot het aanleggen van een speeltuin. Dat deze twee partijen veel van elkaars ervaringen kunnen leren, is wel duidelijk. Jan besluit: We gaan door op de ingeslagen weg en hebben alle vertrouwen in een rooskleurige toekomst. 30 Jaarverslag

17 Kengetallen Aantallen verhuureenheden (vhe), ultimo boekjaar In exploitatie: 1. Woningen en woongebouwen Garages Totaal Mutaties in het boekjaar: Verkocht Gesloopt 0 18 Opgeleverd Aangekocht 0 0 Totale verzekerde waarde ( x 1.000) Verhuur- en incasso Mutaties Goedkope woningen Betaalbare woningen Dure woningen Huurachterstanden in % 0,34% 0,34% Huurderving in % 0,26% 0,21% Financiële continuïteit Liquiditeit (current ratio) 1,30 1,17 Solvabiliteit 23,3% 18,8% Rentabiliteit eigen vermogen (REV) 22,2% 25,5% Rentabiliteit totaal vermogen (RTV) 5,2% 4,1% Rentabiliteit vreemd vermogen (RV) 3,9% 3,81% Kwaliteit woningbezit Gewoon onderhoud per (vhe) Cyclisch onderhoud per (vhe) Balans en winst- en verliesrekening Eigen vermogen per (vhe) Totale opbrengsten per (vhe) Totale personeelskosten per (vhe) Totaal overige bedrijfslasten per (vhe) Netto jaarresultaat na belastingen per (vhe) Totale gemiddelde personele bezetting Colofon Waardwonen Jaarverslag 2010 Tekst Nestas Communicatie, Almere Beeldmateriaal Stijntje de Olde fotografie / Waardwonen / Foto Mireat / Bob Walker Concept, ontwerp en productiebegeleiding Initio, Groningen Druk Advadi, Westervoort Waardwonen Nijverheidsstraat 35 Postbus AA Huissen T F E W 32 Jaarverslag Jaarverslag 2010

18 34 Jaarverslag 2010

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 19 juni 2015

Jaarstukken 2014 19 juni 2015 Jaarstukken 2014 19 juni 2015 Jaarstukken deltawonen 2014 2 Inhoudsopgave jaarstukken 2014 1. Fundament voor de toekomst... 5 1.1 Fundament voor de toekomst... 7 1.2 De klant voorop... 9 1.3 Duurzaam bouwen

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening Trudo Jaarverslag 2010 Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening 1 Algemene gegevens Plaats van vestiging: Torenallee 34 5617 BD Eindhoven Postadres: Postbus 360 5600 AJ Eindhoven Telefoonnummer: 040 235

Nadere informatie

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD Jaarverslag 2014 COLOFON Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47 Dronten T: 0321-38 55 00 F: 0321-31 77 33 E: woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012 24 april 2013 Jaarverslag Mitros 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel I Waardevol Wonen in 2012... 6 1. Resultaten 2012... 7 1.1 Koers en resultaten... 7 1.2 Mens... 7 1.3 Wijk... 8 1.4 Stenen... 8 1.5

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag JAARVERSLAG 2014 Missie Woonstichting De Zes Kernen is een lokaal verankerd sociaal huisvester, die zich verantwoordelijk opstelt voor het prettig wonen en leven in elke kern van de (voormalige) gemeente

Nadere informatie

Bewust midden in de samenleving

Bewust midden in de samenleving s-heerenberg, april 2010 S t r a t e g i s c h B e l e i d s p l a n 2 0 1 0-2 0 1 4 Bewust midden in de samenleving Strategisch beleidsplan, ook voor u Dit is geen strategisch beleidsplan zoals u gewend

Nadere informatie

De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen.

De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen. Jaarverslag 2014 [VISIE] HEEMwonen is een hybride organisatie die zich inzet voor de maatschappij, de huurder ziet als klant, de wijk als vertrekpunt en een invloedrijke positie heeft in de regio. Handelend

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

een goede woning in een fijne straat voor iedereen

een goede woning in een fijne straat voor iedereen een goede woning in een fijne straat voor iedereen jaarverslag 2009 inhoudsopgave goed? Voorwoord door Eric de Ceuster, directeur - bestuurder. pagina 4. goed doen 6. Doen we de goede dingen en doen we

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

De heldere keuzes van Servatius. Jaarverslag 2012

De heldere keuzes van Servatius. Jaarverslag 2012 De heldere keuzes van Servatius Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Titel Pagina Voorwoord 5 6 Financiën 38 1 Inleiding 6 2 Interne ontwikkelingen 8 9 9 9 11 11 12 Solide financiële positie Risico s en risicobeheer

Nadere informatie

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS...

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS... Stichting WoonInvest Jaarverslag 2014 WoonInvest Charlotte van Pallandtlaan 2 2272 TR Voorburg Postbus 163 2270 AD Telefoon 070 301 11 00 E-mailadres algemeen@wooninvest.nl Inhoudsopgave 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Magazine. november 2013

Magazine. november 2013 Magazine november 2013 Eind oktober is aangekondigd dat Jan Pooyé, directeur-bestuurder afscheid neemt van Thuisvester. Om Jan te bedanken voor zijn inspanningen en prestaties zullen we een gepast afscheid

Nadere informatie