AGENDA POHO DUURZAME ECONOMIE 16 mei 2013 Locatie: Gemeentehuis Oost Gelre (Oude raadszaal), Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDA POHO DUURZAME ECONOMIE 16 mei 2013 Locatie: Gemeentehuis Oost Gelre (Oude raadszaal), Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde."

Transcriptie

1 AGENDA POHO DUURZAME ECONOMIE 16 mei 2013 Locatie: Gemeentehuis Oost Gelre (Oude raadszaal), Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. 1. Opening en mededelingen - brief vanuit Winterswijk inzake Vredenseweg (bijlage 1); het Poho Mobiliteit verzoekt deze brief aan de orde te stellen bij het Poho DE met de oproep om vanuit de Achterhoek een uniform geluid te laten horen. 2. Bespreekpunten Door: a. Windenergie Wietse Bruggink van de provincie zal een toelichting geven. Een informerende memo is bijgevoegd (bijlage 2 + 3, apart bestand). Voorstel: zie memo Wietse Bruggink b. Toelichting op de Uitdaging door Gerda Geurtsen van de Doetinchemse Uitdaging. Het is de bedoeling om dit concept, ondersteund door het Oranje Fonds, in meer gemeenten te starten. Meer informatie op: c. Breedband Toelichting door Klaas Rus. Een oplegnotitie en de businesscase voor de pilot Bronckhorst zijn bijgevoegd (bijlage 4 + 5, beide apart bestand). Voorstel: - toelichting voor kennisgeving aannemen. - bespreken vervolgproces uitrol over de Achterhoek - bespreken stand van zaken co-financiering. d. Projectenoverzicht Duurzame economie In bijlage 6 is een overzicht gegeven van de projecten van het Poho Duurzame economie. Specifiek bespreken: - Monitoring RPB, terugkoppeling gesprek met gedeputeerde. Voorstel: voortgang bespreken. e. Vervolg RuDa-project (detailhandel) Voorstel: bespreken vervolg in combinatie met het onderzoek Rijksbouwmeester. f. Ondersteuning opleidingsbedrijven Tijdens het vorige overleg is afgesproken dat Steven Kroon en Paul Wentink de invulling van de ondersteuning van de bouwbedrijven bespreken. Ter vergadering volgt een mondelinge terugkoppeling. Gerda Geurtsen/ Steven Kroon Dorien Mulderije/ Adrie Bout Allen Steven Kroon/Han Boer Johan Teeuwsen Steven Kroon/ Paul Wentink 3. Beslispunten a. Afsprakenlijst vorige vergadering d.d. 7 februari 2013 (bijlage 7) Voorstel: afsprakenlijst vaststellen. 1 van 12

2 4. Afstemming met Werkplaatsen, Poho s en gemeenteraden Zijn er onderwerpen die moeten worden ingebracht bij: a. de Werkplaatsen b. de Poho s (o.a. Externe betrekkingen) c. gemeenteraden 5. Rondvraag en sluiting 2 van 12

3 Bijlage 1 Brief van : Regio Achterhoek Aan: Euregio Betreft: verbetering verbinding N18 (Laarberg) naar A31 (Duitsland ) De Regio Achterhoek heeft in haar Samenwerkingsagenda de majeure projecten van de regio opgenomen. Binnen het thema Mobiliteit is daarin onder andere opgenomen: een optimale regionaal ontsluitende verbinding vanaf RBT de Laarberg naar Duitsland. Binnen dit onderwerp is in eerste instantie vastgesteld dat de route via de N313 (Hamelandroute) de voorkeur heeft. Echter via de N313 treden in Duitsland knelpunten op. Daarnaast is zowel vanuit Vreden als ook vanuit de omgeving Laarberg het ontbreken van een goede grensoverschrijdende ontsluitingsweg richting A31 als knelpunt aangegeven.daar waar aan Duitse zijde de wegenstructuur en weginrichting is afgestemd op een goede bereikbaarheid van bedrijven aan de westzijde van Vreden en verder in Oostelijke richting, blijkt dit aan de Nederlandse zijde te ontbreken. Door de aanleg van het traject Groenlo Enschede van de N18 kunnen veranderingen ontstaan op de onderliggende wegennet. De gevolgen daarvan kunnen een grote impact hebben o.a. op de Vredenseweg. De Vredenseweg vervult de rol van ontsluiting van het RBT De Laarberg naar Duitsland, maar deze weg is in de huidige vorm niet voor deze rol geschikt. Wij vragen de Euregio om het belang van een goede verbinding vanaf de N18 (Laarberg) naar de A31 te onderschrijven en dit ook bij de KreisBorkenen de Bezirksregierung Munsteronder de aandacht te brengen. Met vriendelijke groet, Drs. P.C. Drenth, Voorzitter programmateam Mobiliteit 3 van 12

4 Bijlage 2 MEMO Aan : POHO Duurzame Economie (16 mei 2013) en POHO Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting (23 mei 2013) Van : Klimaatcoördinatoren Achterhoekse gemeenten Datum : 29 april 2013 Onderwerp : Brief Energietransitie in de omgevingsvisie van Provincie Gelderland (windenergie) Aanleiding Brief van provincie Gelderland over energietransitie in de Omgevingsvisie (gaat ook om windenergie). Brief is bijgevoegd. Brief gaat in op de verhoging van de ambitie van de al geplande/in aanbouw zijnde MW (Megawatts) aan windenergie in Gelderland. Voor de zomer 2013 wil de provincie bestuurlijk akkoord bereiken, zodat windenergielocaties kunnen worden vastgelegd in de provinciale Omgevingsvisie conform afspraken met het Rijk. Achtergrond vanuit klimaatbeleid. Provinciale afspraken Provinciale Staten hebben op 26 september 2012 de doelstelling voor windenergie verhoogd naar 210 Mega Watt (kortweg MW). Deze doelstelling is vastgelegd in afspraken met IPO en het Rijk. Onderdeel van deze afspraak is dat gebieden met een potentieel voor windenergie voor 31 december 2013 ruimtelijk worden vastgelegd in de Omgevingsvisie. Huidige stand van zaken op het gebied van windenergie in Gelderland is: 36 MW draaiend (bijvoorbeeld Hagenwind in Aalten); 34 MW in onherroepelijke plannen; 54 MW in ontwikkeling; 43 MW in onderzoek. Dit is in totaal is 167 MW aan windenergie. Dit resultaat wordt ruimtelijk vastgelegd in de Omgevingsvisie. De resterende 43 MW moet nog gezocht worden. Het mag duidelijk zijn dat de provincie bij alle Gelderse gemeenten aanklopt om mee te helpen aan het realiseren van de opgave aan windenergie. Achtergrond vanuit ruimtelijk beleid. Wat staat er in het relevante beleid hierover genoemd? Regionale Structuurvisie Achterhoek: o Zet sterk in op de landschappelijke kwaliteit van de Achterhoek (ja, mits.) o o o Akkoord van Groenlo: ambities om tot een 50% reductie van CO2 uitstoot in 2020 te komen en uiteindelijk tot een 100% duurzame energieopwekking. De Achterhoek maakt met name de keuze voor biogas en zonne-energie, windenergie wordt echter niet uitgesloten. Op lokaal niveau (per gemeente) te beslissen. Niet elke gemeente in de Achterhoek is geschikt voor grootschalige winning van windenergie (zowel qua economische rendabiliteit als landschappelijke inpassing). 4 van 12

5 In de door de gemeenteraden vastgestelde c.q. geaccordeerde Regionale Structuurvisie is nadrukkelijk aangegeven dat we windenergie niet uitsluiten, maar dat niet het grondgebied van elke gemeente zich leent voor windmolens. Met andere woorden: blijft beslissing op lokaal niveau en gaan we regionaal geen zoekzones voor aanwijzen. Achtergrond vanuit duurzaamheidsbeleid. De Achterhoek wil graag in 2030 zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie. Een ambitieuze uitdaging die is vastgelegd in het Akkoord van Groenlo. Dat er een stevig commitment in de regio hiervoor is blijkt uit de oprichting van de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij. Alle acht gemeenten zijn hier vorig jaar mee akkoord gegaan. Om dit te bereiken wordt nu vooral ingezet op energiebesparing en opwekking door biomassa en zon. Echter, alleen hiermee kan de Achterhoek niet zelfvoorzienend worden. Wind is in het behalen van deze ambitie een belangrijk onderdeel. De opbrengst van 1 windmolen (3 MW) levert voor 1700 huishoudens elektriciteit. Terwijl 1 ha zonnepanelen maar 317 huishoudens voorziet. Simpelweg gezegd we kunnen niet de hele Achterhoek vol leggen met zonnepanelen of laten begroeien met olifantsgras voor biogas. Het nu opgesteld en gepland vermogen aan windmolens is aardig maar nog niet voldoende. Het is dus niet zozeer een keuze of er meer wind in de Achterhoek moet komen om onze ambitie te behalen, maar een afweging of we onze ambitie wel willen halen, want wind is hoe dan ook noodzakelijk. Ook vanuit de AGEM blijkt dat in de opwekking van duurzame energie ook wind zeker van belang is. Berekend is in het Local Action Plan dat de Achterhoek 20% windenergie moet gaan opwekken wil het zelfvoorzienend worden in 2030 (50 windturbines met een vermogen van 2,5 MW). Vergeleken met het nu opgesteld vermogen in de Achterhoek en de plannen die nu worden voorbereid, moeten er in de Achterhoek nog zo n 21 windmolens extra worden gerealiseerd. Dus ook in de eigen plannen is aangegeven dat er ruimte gezocht moet worden voor windenergie. Opgesteld vermogen en gepland vermogen in de Achterhoek Locatie molens Vermogen Planologisch geregeld/ gerealiseerd Aalten/Hagewind 9 molens 2 MW Gerealiseerd Montferland 2 molens 2 MW Planologisch goedgekeurd, moet nog gebouwd worden Oude IJsselstreek I 4 molens 2 MW Planologisch goedgekeurd, moet nog gebouwd worden Oude IJsselstreek II 10 molens 3 MW In voorbereiding Totaal 25 molens 60 MW Economisch perspectief Windenergie hoeft niet alleen als negatief gezien te worden. Windenergie in de Achterhoek brengt ook werkgelegenheid en geeft bewoners de mogelijkheid om te participeren in een duurzaam energieproject, zelfvoorzienend te worden en hieraan te verdienen. Het kan dus ook gezien worden als een economische kans. Risico Kiezen gemeenten er voor om niet mee te werken aan het verzoek van de provincie dan kan de provincie of zelfs de rijksoverheid zelf locaties aanwijzen waar windenergie gerealiseerd kan worden. De gemeenten hebben dan de regie uit handen gegeven. 5 van 12

6 Visie/inzet vanuit regio Achterhoek Ons advies is om: Op korte termijn de inzet vanuit de regio Achterhoek te bepalen: - gaan we als individuele gemeenten in op het verzoek van de provincie? - zo ja, welke zoeklocaties voor windenergie in de regio? Vanuit de regio (poho s/bestuurlijk) op de brief van de provincie te reageren, maar dan wel gezamenlijk vanuit poho Duurzame Economie (DE) en poho Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting (ROV). Bijlage: Brief d.d. 27 februari 2013 van de provincie Gelderland (onderwerp: Energietransitie in de omgevingsvisie). 6 van 12

7 Bijlage 6 Ruimtelijke economie P1. Uitvoering Regionaal Programma Bedrijventerreinen Doel van het project Trekkers vanuit Poho Planning Middelen Resultaat Stand van zaken Borging en versterking van de economische vitaliteit in Regio Achterhoek, door samen voldoende, goed gesegmenteerde bedrijventerreinen aan te bieden. Steven Kroon/Han Boer Adrie Bout Q1-Q4 (doorlopend) In uitvoering a. Fasering zachte plannen RPB b. Monitoring uitgifte en zachte plannen c. Verkennen participatie Winterswijk in de Laarberg Voorkomen van een dreigend overaanbod van bedrijventerreinen Voorkomen van een dreigend overaanbod van bedrijventerreinen subregionale procesafspraken verevening Q1-Q4 (doorlopend) afboeken grondwaarde Loopt volgens planning. Tijdens het volgende Poho (december) worden de zachte plannen nogmaals grondig bekeken (wat kan eventueel geschrapt worden?). Q3 De uitgifte loopt achter op de planning, maar gezien het huidige ondernemersklimaat is dat begrijpelijk. Samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Oost Gelre en Berkelland, juni 2012 De samenwerkingsovereenkomst is getekend. Winterswijk en Aalten doen risicodragend niet mee. Er zijn wel afspraken gemaakt over de HRT-opgaven. d. Verkennen regionale grondprijsmethodiek afstemmen van HRTinvesteringsopgaven door regionale grondprijsmethodiek Poho DE van Het onderzoek wordt uitgevoerd door de planeconomen van de gemeenten. Zowel Oost als West Achterhoek werken met de comparatieve methode. De prijzen in West zijn geharmoniseerd en liggen aanzienlijk hoger dan in Oost. Als gevolg van de economische recessie wordt de meeropbrengst niet aangewend voor kwaliteitsverbetering, maar ingezet voor de grondexploitatie. e. Uitvoeringsplannen herstructurering maken f. Start accountmanagementoverleg Oost Achterhoek Herstructurering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen boven het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen Versterken van contacten met het bedrijfsleven / intensivering van het accountmanagement Oude IJsselstreek Plan AKW mln voor plan; 1 mln voor bedrijfsverplaatsingen Het totaal overzicht van de opgaven is geactualiseerd. Q3 niet nodig West Achterhoek heeft structureel M&A overleg. Oost Achterhoek is nog niet opgestart, wel informeel overleg. 7 van 12

8 j. Stimuleren oprichting pandenbank k. Duurzaam cluster op A18 bedrijvenpark l. Stimuleren (sub)regionaal Platform Parkmanagement m. Monitoring voortgang RPB P2. Detailhandel in de Achterhoek database waarin aanbod en leegstaande bedrijfspanden samen zijn gebracht Ontwikkelen van een duurzaam bedrijvenpark Marktpartijen als lokale en regionale BOGmakelaars; geen initiatief bij gemeenten Duurzaamste bedrijvenpark van Nederland Initiatief bij marktpartijen. Doetinchem gaat goed kijken naar leegstand op bedrijventerreinen. Ook organiseert Doetinchem binnenkort het 'Vastgoed Ontbijt'Conclusie: geen database opzetten, maar praktisch oplossen. Bij de markt laten, gemeenten geen actie. Onderzoek loopt; inbedden in Parkmanagement Informatie en kennisdeling De eerste stappen op het gebied van parkmanagement zijn en worden gezet. In regionaal verband nog geen initiatieven ondernomen. Dit onderwerp wordt bij het Sika ingebracht. Actueel houden van statistische gegevens over bedrijfsleven en bedrijventerreinen Onderzoeken van kwantiteit en kwaliteit Achterhoekse winkelcentra en in kaart brengen van sturingsinstrumenten teneinde ruimtelijke keuzes te kunnen maken Sociale economie P3. POA Aktieprogramma Een levensbestendige arbeidsmarkt maken; betere match tussen onderwijs en arbeidsmarkt Ondernemerschap en innovatie P4. Deelname WP Innovatieve Duurzame Economie Groene economie P5. Deelname Tafel van Groenlo Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV Johan Teeuwsen Jasper de Wit Han Boer Bart Teunissen Steven Kroon/Han BoerWalter Leemreize Paul Wentink Paul Wentink Q3 Monitoring is behandeld in het Poho van oktober In januari 2013 volgt een gesprek met gedeputeerde Bieze. Q4 n.t.b. Aanbevelingen doen om de Achterhoekse detailhandel gezond en toekomstigbestendig te maken Q1-Q4 (doorlopend) Q1- Q4(doorlopend) Q1-Q4 (doorlopend) Q1-Q4 (doorlopend) Gemeentelijk, 1.875,- per gemeente per jaar Afstemming van acties; uitvoering van acties op het gebied van de arbeidsmarkt. Het gesprek met de gedeputeerde is goed verlopen. Het betrof een delegatie vanuit Duurzame economie en RO. De provincie zag het als een kansrijk project. Tijdens de volgende vergadering komt er een nieuw voorstel over de samenvoeging van RUDA en Atelier Rijksbouwmeester NB: link met WP Vitale Leefomgeving, project Toekomstbestendig maken kernen De vijf projecten uit het regiocontract verlopen goed. Fieldlab zorg en AGEM komen goed van de grond. Loopt goed. Met name AGEM, BION en verduurzamen woningbouw staan op de agenda. 8 van 12

9 Projecten vanuit de Werkplaatsen waarmee het Poho DE een link heeft Werkplaats WP Innovatieve Duurzame Economie WP Slim & Snel Verbinden Onderwerpen/projecten /acties 1. Fieldlab Zorg (Regiocontract) Projectleider (best./ambt.) 2. AGEM (Regiocontract) Steven Kroon Arien Scholtens/Joke Emaus Bestuurlijk verantwoordelijke Ambtelijk verantwoordelijke Stand van zaken LimeZ/Harry Ankoné Project loopt goed. Momenteel nog in overleg met de provincie om sectorale middelen los te krijgen. Steven Kroon Arien Scholtens Alle gemeenten hebben ingestemd. Momenteel wordt onderhandeld met leveringspartners. 3. BION (Regiocontract) Roland Bus (a) Arno Spekschoor Walter Leemreize Loopt volgens planning. Strategie BION is nu uitgezet 4. POA-projecten (Regiocontract) 1. Glasvezel (Regiocontract) Dorien Mulderije Klaas Rus div. POA-partijen Han Boer Bart Teunissen 5 regiocontract projecten lopen volgens planning Dorien Mulderije Klaas Rus De eerste fase is afgerond en het eindrapport is aangeboden aan de provincie. Momenteel wordt stap 2 (opstellen businesscase) uitgewerkt. In het Poho van 7 februari jl. hebben de gemeenten ingestemd met een verdeling van de co-financiering op basis van inwoneraantallen. WP Vitale Leefomgeving 1. Duurzame Woningvoorraad (Regiocontract) Hans Siep (b) Johan Teeuwsen Ellis Koenders Project loopt volgens planning WP Kansrijk Platteland 2. Leefbaarheid kernen/detailhandel Vrijkomende agrarische bebouwing Johan Teeuwsen Jasper de Wit Gert Jan te Gronde Projecten vanuit de andere Poho's waarmee het Poho DE een link heeft Poho Onderwerpen/projecten /acties Projectleider (best./ambt.) Bestuurlijk verantwoordelijke Ambtelijk verantwoordelijke Vrijetijdseconomie Dorien Mulderije Ellis Koenders Mobiliteit Sociale Samenhang Externe betrekkingen Steven Kroon Bart Teunissen RO/Volkshuisvesting Zonnepanelen Leefbaarheid kernen/detailhandel Johan Teeuwsen Jasper de Wit Stand van zaken 9 van 12

10 Bijlage 7 BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Duurzame Economie d.d. 7 februari 2013 Lokatie : gemeentehuis, Lichtenvoorde Tijd : uur Aanwezig : mw. E. Koenders (Aalten), mw. D. Mulderije (Bronckhorst), dhr. S. Kroon, dhr. B. Teunissen, dhr. J. de Wit (Doetinchem), dhr. R. Visser, dhr. H. Coenraadts (Montferland), dhr. P. Wentink, dhr. P. ten Holder (Oost Gelre), dhr. H. Alberse/voorzitter, dhr. A. Bout (Oude IJsselstreek), mw. N. Clemens (Winterswijk), dhr. L. te Bogt, dhr. A. van de Kemp (Bouwend Nederland), Jurgen ten Have (Kamer van Koophandel), Mathieu Vaessen (Seinpost Adviesbureau), dhr. W. Leemreize (Doetinchem), mw. M. Rutting/verslag (Regio Achterhoek). Afwezig : dhr. J. Teeuwsen, dhr. H. Boer, dhr. H. ten Hoopen, mw. I. Saris, dhr. H. Westra. Dhr. K. Klein. 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering. Hij meldt dat de fusie tussen Doetinchem en Oude IJsselstreek een jaar vooruit is geschoven. Han Boer en Steven Kroon bespreken de afstemming met het Poho Sociaal, aangezien er vanuit daar geen afvaardiging in het POA bestuur zit. Actie: Han en Steven bespreken afstemming met Poho Sociaal 2. Bespreekpunten a. Stand van zaken bouwsector Leo te Bogt (voorzitter BNL Doetinchem) en Alex van de Kemp (voorzitter BNL Liemers) geven een toelichting op de huidige situatie (zie ook bijgevoegde hand-out). De komende 2 jaar zullen nog steeds banen blijven verdwijnen (ca ) en zullen de woninginvesteringen met nog eens 20% onderuit gaan. Dit komt o.a. door de invoering van de verhuurdersheffingen en de WSW-Borging, waardoor de corporaties hun projecten on hold zetten. Innovatief aanbesteden (EMVI) is een goede ontwikkeling, waarmee in de Achterhoek al een aantal positieve ervaringen zijn opgedaan (Vorden, Varsseveld). Hierdoor wordt niet automatisch voor de goedkoopste gekozen. In de Achterhoek en Liemers wordt door de werkgroep aanbestedingsbeleid (m.n. inkopers) gezamenlijk gekeken hoe innovatief aanbesteden in het aanbestedingsbeleid kan worden ingepast. Binnenkort staat een bijeenkomst met de managers gepland, zodat dit breder kan worden afgestemd. Het gaat slecht met de opleidingsbedrijven. Het probleem is o.a. dat de leerlingen in dienst zijn bij de opleidingsbedrijven; het zijn eigenlijk werknemers. Als de leerlingen niet bij bouwbedrijven geplaatst kunnen worden, zijn dit dus blijvende kosten voor de opleidingsbedrijven. De instroom wordt om die reden nu laag gehouden (is landelijk probleem). Waar liggen de kansen voor de regio?: - Achterhoek Duurzaam Verbouwen; dit is een project in het regiocontract waarbij zowel huur, particulier als utiliteit duurzaam wordt verbouwd. Het is een samenwerking tussen veel verschillende partijen, o.a. corporaties, bouwsector, gemeenten. Projectleider van ADV is Jan Straatman: 10 van 12

11 - vastzittende projecten inventariseren; geconcludeerd wordt dat dit afstemming betreft tussen het Poho RO en Bouwend Nederland. Welke plannen komen niet verder? Actie: Walter stemt af met Jan Ditzel (RO) - in gesprek gaan met de corporaties over de mogelijkheden om te investeren in projecten (actie ADV). - bezien of de grondprijs bij gemeenten nog vraagbaar is; lokaal bekijken en signalen afgeven, flexibiliteit (ook in bestemmingplannen) (actie alle gemeenten) De provincie moet een gevoel van urgentie krijgen: het gaat slecht met de bouw! ADV wordt als project opgevoerd in de projectenoverzicht van poho DE zodat we expliciet de voortgang kunnen volgen. b. Bedrijfsopvolging/overname Mathieu Vaessen geeft een toelichting op het projectvoorstel over bedrijfsovername. Het grootste probleem bij starters is om klanten aan zich te binden. Bij bedrijfsovername is dit probleem minder groot, aangezien het betreffende bedrijf veelal een bestaande klantenkring heeft. De starter kan in dat geval zijn ondernemerskwaliteiten ontwikkelingen (dit stimuleert innovatie). Het is de bedoeling dat er een checklist wordt ontwikkeld die starters moet helpen bij een omslag in denken. Ook scholing is belangrijk in dit project. Aangezien de banken zicht hebben op de bedrijven die overgenomen moeten/kunnen worden, moeten de banken ook bij het project worden betrokken. Voorgesteld wordt dit projectvoorstel te bespreken in de werkgroep RUDA (detailhandel). Deze komt met een korte notitie voor een volgende bijeenkomst. Actie: werkgroep RUDA komt met een korte notitie over hoe verder met dit project. c. Projectenoverzicht Duurame economie - RPB: er is een nieuw datum uitgezet voor een overleg met gedeputeerde Bieze. De volgende keer wil men dieper ingaan op de monitoring. - Detailhandel: het gesprek met de gedeputeerde is goed verlopen. Het betrof een delegatie vanuit Duurzame economie en RO. De provincie zag het als een kansrijk project. Het onderzoek Atelier Rijksbouwmeester is uitgelopen op een fiasco. Men gaat dit onderzoek nu samenvoegen met RUDA (inclusief financiën). Er komt een nieuw voorstel. De provincie wil evetueel een Regionaal Programma Detailhandel (a la RPB) opstellen. Dit is volgens het Poho niet handig, aangezien de gemeente maar weinig mogelijkheden heeft om daarop te sturen (kan aan weinig knoppen draaien). Actie: tijdens de volgende vergadering komt er een nieuw voorstel over de samenvoeging van RUDA en Atelier Rijksbouwmeester ( Adrie Bout). d. Ontwikkelingen SEO Het voorstel is om het Seo oude stijl op te heffen en er een denktank van te maken. De bijdrage zal lager worden dan voorheen. Het merendeel van de aanwezigen is van mening dat in het kader van Achterhoek 2020 een nieuwe overlegstructuur is opgetuigd en dan moet je ook oude structuren durve laten vervallen. Daarnaast zou een denktank zichzelf moeten kunnen bedruipen, dus geen financiële claim meer (men zet dit geld liever in voor de Werkplaats of het Poho). De voorzitter meldt dat de Stuurgroep 3 O s heeft aangegeven behoefte te hebben aan een denktank. De financiële claim is bedoeld als werkbudget voor het organiseren van een aantal bijeenkomsten. Actie: SEO vragen het besluit aan te houden. De gemeenten willen dit eerst goed in eigen huis bespreken. e. Bedrijven in Crisistijd Er resteert nog ca ,= van het eerste project. Gezien het verhaal van Bouwend Nederland wordt voorgesteld dit in te zetten voor de bouwopleidingen. Paul Wentink en Steven Kroon zullen gezamenlijk naar de mogelijkheden kijken (combi met ADV). Actie: Bart en Paul ten H. maken een voorstel voor het ondersteunen van de bouwopleidingen. 11 van 12

12 f. Reacties Omgevingsvisie De genoemde aanpassingen (Hotspot Montferland en Afbramerij Oude IJsselstreek) kunnen worden doorgevoerd. Daarna kan het stuk naar de provincie. Actie: Martine sluit intern kort dat de aanpassingen worden doorgevoerd. g. Stand van zaken regiocontractprojecten Voor kennisgeving aangenomen. 3. Beslispunten a. Besluitenlijst vorige vergadering d.d Geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. b. Breedband De businesscase wordt nu opgezet; er worden ervaringen vanuit Noorwegen en België meegenomen. Vervolgens zal hiermee richting Brussel worden gegaan. Met betrekking tot de co-financiering wordt afgesproken dat de oorspronkelijke verdeling wordt gehanteerd, namelijk op basis van inwoneraantallen. Er worden nieuwe facturen gestuurd. Daarnaast is er behoefte aan een overzicht van alle co-financiering vanuit gemeenten tbv het regiocontract. Acties: - Martine stemt met de betreffende ambtenaar van Bronckhorst af dat er nieuwe facturen obv inwoneraantal worden verstuurd. - Martine maakt een overzicht van de co-financiering vanuit gemeenten tbv regiocontract. 4. Afstemming met Werkplaatsen, Poho s en gemeenteraden Geen opmerkingen. 5. Rondvraag en sluiting Met betrekking tot de bouw wordt de samenwerking met Duitsland vaker genoemd. Dit blijkt niet altijd even makkelijk te gaan. De Euregio heeft een lijst met knelpunten gemaakt die naar de Kamer wordt gestuurd. Opgemerkt wordt dat de provincie vaak afwezig is bij deze overleggen. De voorzitter sluit de vergadering. 12 van 12

AGENDA POHO DUURZAME ECONOMIE 7 februari 2013 Locatie: Gemeentehuis Oost Gelre (Oude raadszaal), Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde.

AGENDA POHO DUURZAME ECONOMIE 7 februari 2013 Locatie: Gemeentehuis Oost Gelre (Oude raadszaal), Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. AGENDA POHO DUURZAME ECONOMIE 7 februari 2013 Locatie: Gemeentehuis Oost Gelre (Oude raadszaal), Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. 1. Opening en mededelingen - Op 6 december jl. heeft een gesprek tussen

Nadere informatie

AGENDA POHO DUURZAME ECONOMIE 3 oktober 2013 Locatie: Gemeentehuis Oost Gelre (Oude raadszaal), Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde.

AGENDA POHO DUURZAME ECONOMIE 3 oktober 2013 Locatie: Gemeentehuis Oost Gelre (Oude raadszaal), Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. AGENDA POHO DUURZAME ECONOMIE 3 oktober 2013 Locatie: Gemeentehuis Oost Gelre (Oude raadszaal), Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. 1. Opening en mededelingen 2. Bespreekpunten Door: a. Noaberkrediet Toelichting

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

Thema wonen 2a. Regionale agenda wonen 2017 Bijlage 2a1 en 2a2

Thema wonen 2a. Regionale agenda wonen 2017 Bijlage 2a1 en 2a2 Provincie Noord-Brabant Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden-Brabant Wanneer: 15 december 2016 Locatie: KVL/ Lederzaal Tijd: 14.00 17.00 uur Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het Regionaal

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 179/2013 Datum : 3 december 2013 B&W datum : 10 december 2013 Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : Voortgangsrapportage 2013 Regionaal Programma Bedrijventerreinen

Nadere informatie

Regionale samenwerking Bedrijventerreinen West-Achterhoek. 28 oktober 2008

Regionale samenwerking Bedrijventerreinen West-Achterhoek. 28 oktober 2008 Regionale samenwerking Bedrijventerreinen West-Achterhoek 28 oktober 2008 Opbouw van de presentatie Ontstaan van de samenwerking Doelstelling en ambitie Aansluiting bij Provinciaal en Landelijk beleid

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN

NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN Notitie voor: Colleges van B&W van de deelnemers aan het regionaal programma Bedrijventerreinen van de Regio

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour. Achtergrondinformatie voor de gemeenteraad van Aalten 30 juni 2015

Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour. Achtergrondinformatie voor de gemeenteraad van Aalten 30 juni 2015 Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour Achtergrondinformatie voor de gemeenteraad van Aalten 30 juni 2015 Doel en terugblik op 22 april 2015 Doel van het bezoek: een open gesprek: horen wat er bij u

Nadere informatie

Dit zijn belangrijke criteria voor de bereikbaarheid van het regionale bedrijventerrein Laarberg.

Dit zijn belangrijke criteria voor de bereikbaarheid van het regionale bedrijventerrein Laarberg. Memo Van : Maarten Minkjan, Monique de Jong, Zeno van Raan Aan : Burgemeester en wethouders van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk Datum : 18 april 2017 Onderwerp : Oost-west verbinding

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant Regionale Agenda Werken 2017 Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December 2016 November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant 1 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Bedrijventerreinen Acties 2017: -

Nadere informatie

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Openbaar Onderwerp Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H.Tiemens Samenvatting De Provincie heeft als uitwerking op

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2014-41)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2014-41) Onderwerp: Stand van zaken projecten Duurzaamheidagenda 2014 Portefeuillehouder: S. Kroon Datum: 15 april 2014 Aanleiding voor de mededeling In de beeldvormende raad van 13 maart jl., heeft u de raadsmededeling

Nadere informatie

Raadsmededeling. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

Raadsmededeling. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Raadsmededeling Nummer : 59/2009 Datum : 19 november 2009 B&W datum : 19 november 2009 Portefeuillehouder : W. ten Voorde Onderwerp : (provinciale) ontwerp-structuurvisie bedrijventerreinen Aanleiding

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Opgesteld door ir. R. Wolbers, secretaris van de Stuurgroep, d.d. 7 oktober 2013 Inleiding Dit feitenrelaas heeft betrekking op de bespreking en

Nadere informatie

3. Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee, namens deze Arjan van der Tol, handelend als voorzitter, hierna te noemen: Windgroep.

3. Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee, namens deze Arjan van der Tol, handelend als voorzitter, hierna te noemen: Windgroep. Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee Samenwerkingsovereenkomst Partijen: 1. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, handelend als bestuursorgaan, namens deze de gedeputeerde voor Economie, Ruimte

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Windturbines De Grift

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Windturbines De Grift Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Windturbines De Grift Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In dit voorjaar heeft de Raad van State

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Naam en telefoon. Y. de Graaf M. van t Hof Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Y. de Graaf M. van t Hof Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Onderzoek naar ruimtelijke mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Datum 31 mei 2016 Naam en telefoon Y. de Graaf 685953 M. van t Hof 06-46135680 Afdeling SRO/SPM Portefeuillehouder J.

Nadere informatie

5. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

5. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief. ..aao *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 13 juli 2015 afdeling: Stedelijke Ontwikkeling datum/agendapunt B&Wve aderi 2107151401 = Ondelwerp:

Nadere informatie

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 STATENBRIEF Onderwerp: Rondvraag over windenergie in Zaltbommel en Apeldoorn Portefeuillehouder: J.J. van Dijk Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 Doel

Nadere informatie

Regio Stedendriehoek

Regio Stedendriehoek Regio Stedendriehoek 1 Energieneutrale regio Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen Netbeheer en Duurzame Gebiedsontwikkeling Pieter van der Ploeg, Alliander

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Regio Achterhoek, Algemeen bestuur vergadering 160309

: agendapunt : Onderwerp : Regio Achterhoek, Algemeen bestuur vergadering 160309 Zaaknummer : 165124 Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Regio Achterhoek, Algemeen bestuur vergadering 160309 Portefeuillehouder : M.H.H. van Haaren-Koopman Meer informatie bij : R.

Nadere informatie

Bijlage 1. Trends, kansen en bedreigingen. Achterhoek Agenda Coöperatie Achterhoek Werkplaats slim en snel verbinden

Bijlage 1. Trends, kansen en bedreigingen. Achterhoek Agenda Coöperatie Achterhoek Werkplaats slim en snel verbinden Bijlage 1. Trends, kansen en bedreigingen Demografische ontwikkelingen, economische-, energie- en klimaatcrisis. Wgr: bundeling van krachten op gemeentelijk niveau, tbv afstemming en cofinanciering projecten

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Met doorkijk naar 2015-2017. Presentatie op hoofdlijnen voor raads- en collegeleden 15 april 2014, Achterhoek 2020

Jaarplan 2014. Met doorkijk naar 2015-2017. Presentatie op hoofdlijnen voor raads- en collegeleden 15 april 2014, Achterhoek 2020 Jaarplan 2014 Met doorkijk naar 2015-2017 Presentatie op hoofdlijnen voor raads- en collegeleden 15 april 2014, Achterhoek 2020 Waarom AGEM? Energieke Achterhoek: bedrijvigheid De energietransitie: een

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 10 mei Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder

Burgemeester en Wethouders 10 mei Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling G. van Dijk z160020251 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229492 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen

Nadere informatie

Fotoverslag. Symposium De Achterhoek met eigen energie. Oude Calixtuskerk Groenlo 27-11-2013

Fotoverslag. Symposium De Achterhoek met eigen energie. Oude Calixtuskerk Groenlo 27-11-2013 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie Oude Calixtuskerk Groenlo 27-11-2013 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 1/36 Vooraf De Achterhoek 'Energieneutraal in 2030'. Die

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Zero sum benadering, wat doen we wel in onder regie van de Regio Achterhoek en wat niet meer

BIJLAGE 1: Zero sum benadering, wat doen we wel in onder regie van de Regio Achterhoek en wat niet meer BIJLAGE 1: Zero sum benadering, wat doen we wel in onder regie van de Regio Achterhoek en wat niet meer Op 24 september in de Radstake hebben de aanwezige raadsleden allereerst gestemd over de prioriteitsvolgorde

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee. Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep

Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee. Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep Opzet van vanavond Agenda Noodzaak en meerwaarde voor Goeree-Overflakkee:

Nadere informatie

Peter Huijs/Yvonne de Graaf Afdeling. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Peter Huijs/Yvonne de Graaf Afdeling. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp De keuze van de gemeente uit de mogelijkheden om het windpark Elzenburg/De Geer te realiseren als begin 2016 wordt besloten om het proces hiervoor voort te zetten. Datum 2 september 2015 Naam

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

AGEM gelanceerd tijdens symposium De Achterhoek met eigen energie op 27 november 2013 in Groenlo

AGEM gelanceerd tijdens symposium De Achterhoek met eigen energie op 27 november 2013 in Groenlo AGEM gelanceerd tijdens symposium De Achterhoek met eigen energie op 27 november 2013 in Groenlo Presentatie voor GroenLinks gemeente Bronckhorst AGEM waarom, wie en wat Wat is groen gas Energietransitie

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg In dit document geven we de foto s weer van gesprek 1, in de volgorde zoals die zijn opgehangen. De tekst die er bij staat is een weergave

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

CON VENAN T ACH T ERHOEK 2020

CON VENAN T ACH T ERHOEK 2020 CON VENAN T ACH T ERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De o nde rge te kenden : de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan

Nadere informatie

Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden-Brabant

Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden-Brabant Provincie Noord-Brabant Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden-Brabant Wanneer: 15 december 2014 Locatie: Buitenom, Broekstraat 4, Tilburg Tijd: 09.00 12.00 uur Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering

Nadere informatie

Statenvoorstel. Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte

Statenvoorstel. Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte Statenvoorstel vergadering september 2017 nummer 7029 Onderwerp Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte Vergaderdatum GS: 4 juli 2017 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013

VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013 VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. Vergadering : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013 Plaats : Harderwijk Opdrachtgever : Provincie Gelderland Project :

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, doel en aanpak 2. Waar wél; concentratiegebieden 3. Waar niét: vrijwaringsgebieden i 4. Overig Nederland

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

E-Transitie S3H Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen

E-Transitie S3H Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen 1 E-Transitie S3H Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen Netbeheer en Duurzame Gebiedsontwikkeling Pieter van der Ploeg, Alliander Strategie 8 november

Nadere informatie

.Voorstellen Raad - 529

.Voorstellen Raad - 529 .Voorstellen Raad - 529 Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 1 van 8 .Voorstellen Raad - 529 Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 2 van 8 We worden geconfronteerd met onzekerheden door trendbreuken. De belangrijkste

Nadere informatie

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl bezoekadres: fjj,. provincie ItrM m groningen Martinikerkhof i 2 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 Voor raadsvergadering d.d.: 19-03-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 juni 2013

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 juni 2013 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 juni 2013 Aanwezig: J. Wienen (voorzitter), M. Visserss, H.B. Eenhoorn, R.A. van Gelderen, C. Wassenaar, A. Baas (aanwezig tot agendapunt 11), M. Hogervorst (vanaf

Nadere informatie

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016 Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016 Inhoudsopgave presentatie 1. Energietransitie: besparing, opwekking, ruimte 2. AGEM, stand van zaken 3. Programma Zon op Erf De urgente

Nadere informatie

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e Stand van zaken Regiocontract (1november 2015) Subsidieverlening De provincie heeft besloten voor 2 programma's in het Regiocontract: Aantrekkelijk

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013 Aanwezig: Afwezig: J.B Uit den Boogaard, M. Vissers, C.J.M.W. Wassenaar, J. Wienen, R. van Netten (secretaris), C.E.D. van Schayk (teamleider Stafbureau)

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Beantwoording motie 18 windenergie, energie uit biomassa en zonne-energie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Beantwoording motie 18 windenergie, energie uit biomassa en zonne-energie Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Beantwoording motie 18 windenergie, energie uit biomassa en zonne-energie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek De ondergetekenden: a. Gemeente Aalten, rechtsgeldig

Nadere informatie

Gemeente Reusel-De Mierden. Stand van zaken Klimaatvisie

Gemeente Reusel-De Mierden. Stand van zaken Klimaatvisie Gemeente Reusel-De Mierden Stand van zaken Klimaatvisie 20 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Opening door wethouder 2. Tot stand koming Klimaatvisie 3. Wat is er bereikt? 4. Wat is er nog nodig? 5. Wat is de

Nadere informatie

Energieakkoord Kansen voor Warmtepompsystemen

Energieakkoord Kansen voor Warmtepompsystemen Energieakkoord Kansen voor Warmtepompsystemen Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 20 november 2013 Inhoud Algemeen het SER Energieakkoord Proces, doelen, borging, hoofdlijnen & pijlers, concrete afspraken

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Datum 27 maart 2017 Behandeld door Leon Langenhuizen. Stand van zaken regionaal actieprogramma uit de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg

Datum 27 maart 2017 Behandeld door Leon Langenhuizen. Stand van zaken regionaal actieprogramma uit de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg Aan de leden van de Commissie Wonen en de Raad Ruimtelijke ontwikkeling Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl Internet

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. B.7.3. Voorstel tot vaststellen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2012 en eerste wijzigingsverordening leges 2012.

AGENDAPUNT NO. B.7.3. Voorstel tot vaststellen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2012 en eerste wijzigingsverordening leges 2012. Voorstel tot vaststellen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2012 en eerste wijzigingsverordening leges 2012. AGENDAPUNT NO. B.7.3. AAN DE RAAD Samenvatting Bijgaand treft u de nieuwe verordening

Nadere informatie

Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Beleidskader Economie: Werken aan de economie van de toekomst: Circulair, Innovatief en Internationaal Portefeuillehouder: Gedeputeerde Scheffer, coördinerend gedeputeerde Economie

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour. Achtergrondinformatie voor de raad van de gemeente Bronckhorst 11 November 2015

Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour. Achtergrondinformatie voor de raad van de gemeente Bronckhorst 11 November 2015 Algemeen Bestuur Regio Achterhoek On Tour Achtergrondinformatie voor de raad van de gemeente Bronckhorst 11 November 2015 Doel en terugblik op 22 april 2015 Doel van het bezoek: een open gesprek: horen

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

4 oktober Utrecht

4 oktober Utrecht 4 oktober 2017 Utrecht 1 Waarom een RES? 1. Verantwoordelijkheid energietransitie wordt voor een belangrijk deel bij gemeenten gelegd. Maar ze hebben beperkte grip. 2. Praten over energietransitie betekent

Nadere informatie

Onze gemeenschappelijke ambitie:

Onze gemeenschappelijke ambitie: 1 Concept-versie versnellingsafspraken vanuit de provinciale opgaven voor de regio Hart van Brabant d.d. 15 november Document ten behoeve van dialoog tussen het College van Gedeputeerde Staten van Noord

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort CONCEPT-VERSLAG 021214 BOEZ Vergadering: Bestuurlijk Overleg Economische Zaken Regio Amersfoort Datum: 26 juni 2014 Aanwezig: Dhr. M. Röell (Voorzitter, Baarn), Dhr. P. van den Berg (Amersfoort), Dhr.

Nadere informatie

Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder?

Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder? . Breken met grenzen: wonen in een complete regio Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder? 26 april 2016 1 Op 14 oktober 2015 hebben wij als Werkplaats Wonen het advies Breken met grenzen: wonen in

Nadere informatie

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

METROPOOL REGIO EINDHOVEN Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de 21 gemeenten en de gemeente Veghel Wu Ztfìti Ontv.bev. 16ik.01000 Metropoolregio Eindhoven 040 259 45 94 info@mölropoolregioeindhoven www.metropoolregioelndhovan.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum : : Z66702/Raad Nee. : Breedband Buitengebied. Geachte leden van de gemeenteraad, Inleiding: Achtergrond

Raadsvoorstel. Datum : : Z66702/Raad Nee. : Breedband Buitengebied. Geachte leden van de gemeenteraad, Inleiding: Achtergrond Raadsvoorstel Datum : 26-10-2017 Kenmerk Portefeuillehouder Nee Onderwerp : Z66702/Raad-00295 : P.H.M. Seesing : Breedband Buitengebied Geachte leden van de gemeenteraad, Inleiding: Achtergrond Inwoners

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar: Uitvoeringsagenda Achterhoek

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: Uitvoeringsagenda Achterhoek gemeente Bronckhorst Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/15 15 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z25604.RD14-00795 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei Energieakkoord voor duurzame groei Netwerkbijeenkomst Duurzame regionale energie Gelderland 15 januari 2014 Lodewijk de Waal Energieakkoord Wie zaten aan tafel? Inhoud presentatie Hoofdlijnen Energieakkoord

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek d.d. 4 juni 2015

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek d.d. 4 juni 2015 Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek d.d. 4 juni 2015 Aanwezig : De heren N. Joosten (voorzitter), M. van Beem, A. Spekschoor, E. Luiten, J. Finkenflügel, P. Drenth,

Nadere informatie

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Regionale bijeenkomst raadsleden 08-02-2017 Gerrit Marskamp Opbouw presentatie De hamvraag/dilemma Wat willen we als gemeenten? Wat hebben we? Wat is het speelveld? Vraag

Nadere informatie

Strategisch meerjarenplan. Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM Tafel van Groenlo februari 2016

Strategisch meerjarenplan. Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM Tafel van Groenlo februari 2016 Strategisch meerjarenplan Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM Tafel van Groenlo februari 2016 Inhoudsopgave presentatie 1. Energietransitie, besparing, opwekking, ruimte 2. Resultaten AGEM, stand van

Nadere informatie

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur STATENBRIEF Onderwerp: Projectvoorstellen Digitale bereikbaarheid 2013 ronde 2 Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur Het college van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Gas geven voor duurzame energie

Gas geven voor duurzame energie Gas geven voor duurzame energie Programma Programma Thema Thema Workshops Workshops Lokatie Lokatie Gelders Gelders netwerk netwerk voor voor duurzame duurzame energie energie Uitnodiging Netwerkbijeenkomst

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur Agenda Aan Bestuurders GGA Breda Mobiliteit Betreft Bestuurlijk overleg GGA Breda Datum Woensdag 17 april 2013 Locatie Vergaderzaal gemeente Etten-Leur Markt 1, kamer 1.09 Tijdstip 14.00 t/m 15.15 uur

Nadere informatie

Duurzame en vitale regio met een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving

Duurzame en vitale regio met een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving Werkplaats Innovatieve & duurzame economie Werkplaats Slim & snel verbinden Werkplaats Kansrijk platteland Werkplaats Vitale leefomgeving Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt anticipeert op de veranderende vraag

Nadere informatie

Ambitiedocument

Ambitiedocument Ambitiedocument 2016-2020 Bestuurlijke context Financiële context oud Regiocontract Tussen Regio en Provincie Contract voor uitvoering regionale programma s 15 miljoen Regie Regio Verdeling over 10 gemeenten

Nadere informatie

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid Wij gaan voor groen! Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid 1. Aanleiding Al vele jaren wordt in de regio Noordoost Brabant samengewerkt aan

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 29/11/2011 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Brummen J. van (Wethouder), aanwezig Meggelen J. van (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving. Gemeente Weert 8 oktober 2014

Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving. Gemeente Weert 8 oktober 2014 Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving Gemeente Weert 8 oktober 2014 Inhoud van presentatie Aanleiding Typering van de structuurvisie Koers in een notendop Afwegingskaders Instrumentarium

Nadere informatie

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel *Z7348DBDA7D* raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad van 20-07-2016 Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuillehouder : Ruimtelijk Beleid : Roij, Maaike van; Arts, Marian : G.J.W. (Geert) Gabriëls Raadsvoorstel:

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4543 Registratiedatum: Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 49-Va-09 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Windpark gemeente Kranenburg (DE) Besluit: Kennis te nemen van

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 OPINIERONDE 2 oktober 2014 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 16 oktober 2014 Onderwerp: Sociale randvoorwaarden windenergie Registratienummer: 14int03080 Casenr:

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevr. T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevr. A. Dijkstra-Wijbenga de heer G. Dijkstra de heer C.C.

Nadere informatie