AGENDA POHO DUURZAME ECONOMIE 16 mei 2013 Locatie: Gemeentehuis Oost Gelre (Oude raadszaal), Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDA POHO DUURZAME ECONOMIE 16 mei 2013 Locatie: Gemeentehuis Oost Gelre (Oude raadszaal), Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde."

Transcriptie

1 AGENDA POHO DUURZAME ECONOMIE 16 mei 2013 Locatie: Gemeentehuis Oost Gelre (Oude raadszaal), Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. 1. Opening en mededelingen - brief vanuit Winterswijk inzake Vredenseweg (bijlage 1); het Poho Mobiliteit verzoekt deze brief aan de orde te stellen bij het Poho DE met de oproep om vanuit de Achterhoek een uniform geluid te laten horen. 2. Bespreekpunten Door: a. Windenergie Wietse Bruggink van de provincie zal een toelichting geven. Een informerende memo is bijgevoegd (bijlage 2 + 3, apart bestand). Voorstel: zie memo Wietse Bruggink b. Toelichting op de Uitdaging door Gerda Geurtsen van de Doetinchemse Uitdaging. Het is de bedoeling om dit concept, ondersteund door het Oranje Fonds, in meer gemeenten te starten. Meer informatie op: c. Breedband Toelichting door Klaas Rus. Een oplegnotitie en de businesscase voor de pilot Bronckhorst zijn bijgevoegd (bijlage 4 + 5, beide apart bestand). Voorstel: - toelichting voor kennisgeving aannemen. - bespreken vervolgproces uitrol over de Achterhoek - bespreken stand van zaken co-financiering. d. Projectenoverzicht Duurzame economie In bijlage 6 is een overzicht gegeven van de projecten van het Poho Duurzame economie. Specifiek bespreken: - Monitoring RPB, terugkoppeling gesprek met gedeputeerde. Voorstel: voortgang bespreken. e. Vervolg RuDa-project (detailhandel) Voorstel: bespreken vervolg in combinatie met het onderzoek Rijksbouwmeester. f. Ondersteuning opleidingsbedrijven Tijdens het vorige overleg is afgesproken dat Steven Kroon en Paul Wentink de invulling van de ondersteuning van de bouwbedrijven bespreken. Ter vergadering volgt een mondelinge terugkoppeling. Gerda Geurtsen/ Steven Kroon Dorien Mulderije/ Adrie Bout Allen Steven Kroon/Han Boer Johan Teeuwsen Steven Kroon/ Paul Wentink 3. Beslispunten a. Afsprakenlijst vorige vergadering d.d. 7 februari 2013 (bijlage 7) Voorstel: afsprakenlijst vaststellen. 1 van 12

2 4. Afstemming met Werkplaatsen, Poho s en gemeenteraden Zijn er onderwerpen die moeten worden ingebracht bij: a. de Werkplaatsen b. de Poho s (o.a. Externe betrekkingen) c. gemeenteraden 5. Rondvraag en sluiting 2 van 12

3 Bijlage 1 Brief van : Regio Achterhoek Aan: Euregio Betreft: verbetering verbinding N18 (Laarberg) naar A31 (Duitsland ) De Regio Achterhoek heeft in haar Samenwerkingsagenda de majeure projecten van de regio opgenomen. Binnen het thema Mobiliteit is daarin onder andere opgenomen: een optimale regionaal ontsluitende verbinding vanaf RBT de Laarberg naar Duitsland. Binnen dit onderwerp is in eerste instantie vastgesteld dat de route via de N313 (Hamelandroute) de voorkeur heeft. Echter via de N313 treden in Duitsland knelpunten op. Daarnaast is zowel vanuit Vreden als ook vanuit de omgeving Laarberg het ontbreken van een goede grensoverschrijdende ontsluitingsweg richting A31 als knelpunt aangegeven.daar waar aan Duitse zijde de wegenstructuur en weginrichting is afgestemd op een goede bereikbaarheid van bedrijven aan de westzijde van Vreden en verder in Oostelijke richting, blijkt dit aan de Nederlandse zijde te ontbreken. Door de aanleg van het traject Groenlo Enschede van de N18 kunnen veranderingen ontstaan op de onderliggende wegennet. De gevolgen daarvan kunnen een grote impact hebben o.a. op de Vredenseweg. De Vredenseweg vervult de rol van ontsluiting van het RBT De Laarberg naar Duitsland, maar deze weg is in de huidige vorm niet voor deze rol geschikt. Wij vragen de Euregio om het belang van een goede verbinding vanaf de N18 (Laarberg) naar de A31 te onderschrijven en dit ook bij de KreisBorkenen de Bezirksregierung Munsteronder de aandacht te brengen. Met vriendelijke groet, Drs. P.C. Drenth, Voorzitter programmateam Mobiliteit 3 van 12

4 Bijlage 2 MEMO Aan : POHO Duurzame Economie (16 mei 2013) en POHO Ruimtelijk Ordening en Volkshuisvesting (23 mei 2013) Van : Klimaatcoördinatoren Achterhoekse gemeenten Datum : 29 april 2013 Onderwerp : Brief Energietransitie in de omgevingsvisie van Provincie Gelderland (windenergie) Aanleiding Brief van provincie Gelderland over energietransitie in de Omgevingsvisie (gaat ook om windenergie). Brief is bijgevoegd. Brief gaat in op de verhoging van de ambitie van de al geplande/in aanbouw zijnde MW (Megawatts) aan windenergie in Gelderland. Voor de zomer 2013 wil de provincie bestuurlijk akkoord bereiken, zodat windenergielocaties kunnen worden vastgelegd in de provinciale Omgevingsvisie conform afspraken met het Rijk. Achtergrond vanuit klimaatbeleid. Provinciale afspraken Provinciale Staten hebben op 26 september 2012 de doelstelling voor windenergie verhoogd naar 210 Mega Watt (kortweg MW). Deze doelstelling is vastgelegd in afspraken met IPO en het Rijk. Onderdeel van deze afspraak is dat gebieden met een potentieel voor windenergie voor 31 december 2013 ruimtelijk worden vastgelegd in de Omgevingsvisie. Huidige stand van zaken op het gebied van windenergie in Gelderland is: 36 MW draaiend (bijvoorbeeld Hagenwind in Aalten); 34 MW in onherroepelijke plannen; 54 MW in ontwikkeling; 43 MW in onderzoek. Dit is in totaal is 167 MW aan windenergie. Dit resultaat wordt ruimtelijk vastgelegd in de Omgevingsvisie. De resterende 43 MW moet nog gezocht worden. Het mag duidelijk zijn dat de provincie bij alle Gelderse gemeenten aanklopt om mee te helpen aan het realiseren van de opgave aan windenergie. Achtergrond vanuit ruimtelijk beleid. Wat staat er in het relevante beleid hierover genoemd? Regionale Structuurvisie Achterhoek: o Zet sterk in op de landschappelijke kwaliteit van de Achterhoek (ja, mits.) o o o Akkoord van Groenlo: ambities om tot een 50% reductie van CO2 uitstoot in 2020 te komen en uiteindelijk tot een 100% duurzame energieopwekking. De Achterhoek maakt met name de keuze voor biogas en zonne-energie, windenergie wordt echter niet uitgesloten. Op lokaal niveau (per gemeente) te beslissen. Niet elke gemeente in de Achterhoek is geschikt voor grootschalige winning van windenergie (zowel qua economische rendabiliteit als landschappelijke inpassing). 4 van 12

5 In de door de gemeenteraden vastgestelde c.q. geaccordeerde Regionale Structuurvisie is nadrukkelijk aangegeven dat we windenergie niet uitsluiten, maar dat niet het grondgebied van elke gemeente zich leent voor windmolens. Met andere woorden: blijft beslissing op lokaal niveau en gaan we regionaal geen zoekzones voor aanwijzen. Achtergrond vanuit duurzaamheidsbeleid. De Achterhoek wil graag in 2030 zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie. Een ambitieuze uitdaging die is vastgelegd in het Akkoord van Groenlo. Dat er een stevig commitment in de regio hiervoor is blijkt uit de oprichting van de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij. Alle acht gemeenten zijn hier vorig jaar mee akkoord gegaan. Om dit te bereiken wordt nu vooral ingezet op energiebesparing en opwekking door biomassa en zon. Echter, alleen hiermee kan de Achterhoek niet zelfvoorzienend worden. Wind is in het behalen van deze ambitie een belangrijk onderdeel. De opbrengst van 1 windmolen (3 MW) levert voor 1700 huishoudens elektriciteit. Terwijl 1 ha zonnepanelen maar 317 huishoudens voorziet. Simpelweg gezegd we kunnen niet de hele Achterhoek vol leggen met zonnepanelen of laten begroeien met olifantsgras voor biogas. Het nu opgesteld en gepland vermogen aan windmolens is aardig maar nog niet voldoende. Het is dus niet zozeer een keuze of er meer wind in de Achterhoek moet komen om onze ambitie te behalen, maar een afweging of we onze ambitie wel willen halen, want wind is hoe dan ook noodzakelijk. Ook vanuit de AGEM blijkt dat in de opwekking van duurzame energie ook wind zeker van belang is. Berekend is in het Local Action Plan dat de Achterhoek 20% windenergie moet gaan opwekken wil het zelfvoorzienend worden in 2030 (50 windturbines met een vermogen van 2,5 MW). Vergeleken met het nu opgesteld vermogen in de Achterhoek en de plannen die nu worden voorbereid, moeten er in de Achterhoek nog zo n 21 windmolens extra worden gerealiseerd. Dus ook in de eigen plannen is aangegeven dat er ruimte gezocht moet worden voor windenergie. Opgesteld vermogen en gepland vermogen in de Achterhoek Locatie molens Vermogen Planologisch geregeld/ gerealiseerd Aalten/Hagewind 9 molens 2 MW Gerealiseerd Montferland 2 molens 2 MW Planologisch goedgekeurd, moet nog gebouwd worden Oude IJsselstreek I 4 molens 2 MW Planologisch goedgekeurd, moet nog gebouwd worden Oude IJsselstreek II 10 molens 3 MW In voorbereiding Totaal 25 molens 60 MW Economisch perspectief Windenergie hoeft niet alleen als negatief gezien te worden. Windenergie in de Achterhoek brengt ook werkgelegenheid en geeft bewoners de mogelijkheid om te participeren in een duurzaam energieproject, zelfvoorzienend te worden en hieraan te verdienen. Het kan dus ook gezien worden als een economische kans. Risico Kiezen gemeenten er voor om niet mee te werken aan het verzoek van de provincie dan kan de provincie of zelfs de rijksoverheid zelf locaties aanwijzen waar windenergie gerealiseerd kan worden. De gemeenten hebben dan de regie uit handen gegeven. 5 van 12

6 Visie/inzet vanuit regio Achterhoek Ons advies is om: Op korte termijn de inzet vanuit de regio Achterhoek te bepalen: - gaan we als individuele gemeenten in op het verzoek van de provincie? - zo ja, welke zoeklocaties voor windenergie in de regio? Vanuit de regio (poho s/bestuurlijk) op de brief van de provincie te reageren, maar dan wel gezamenlijk vanuit poho Duurzame Economie (DE) en poho Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting (ROV). Bijlage: Brief d.d. 27 februari 2013 van de provincie Gelderland (onderwerp: Energietransitie in de omgevingsvisie). 6 van 12

7 Bijlage 6 Ruimtelijke economie P1. Uitvoering Regionaal Programma Bedrijventerreinen Doel van het project Trekkers vanuit Poho Planning Middelen Resultaat Stand van zaken Borging en versterking van de economische vitaliteit in Regio Achterhoek, door samen voldoende, goed gesegmenteerde bedrijventerreinen aan te bieden. Steven Kroon/Han Boer Adrie Bout Q1-Q4 (doorlopend) In uitvoering a. Fasering zachte plannen RPB b. Monitoring uitgifte en zachte plannen c. Verkennen participatie Winterswijk in de Laarberg Voorkomen van een dreigend overaanbod van bedrijventerreinen Voorkomen van een dreigend overaanbod van bedrijventerreinen subregionale procesafspraken verevening Q1-Q4 (doorlopend) afboeken grondwaarde Loopt volgens planning. Tijdens het volgende Poho (december) worden de zachte plannen nogmaals grondig bekeken (wat kan eventueel geschrapt worden?). Q3 De uitgifte loopt achter op de planning, maar gezien het huidige ondernemersklimaat is dat begrijpelijk. Samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Oost Gelre en Berkelland, juni 2012 De samenwerkingsovereenkomst is getekend. Winterswijk en Aalten doen risicodragend niet mee. Er zijn wel afspraken gemaakt over de HRT-opgaven. d. Verkennen regionale grondprijsmethodiek afstemmen van HRTinvesteringsopgaven door regionale grondprijsmethodiek Poho DE van Het onderzoek wordt uitgevoerd door de planeconomen van de gemeenten. Zowel Oost als West Achterhoek werken met de comparatieve methode. De prijzen in West zijn geharmoniseerd en liggen aanzienlijk hoger dan in Oost. Als gevolg van de economische recessie wordt de meeropbrengst niet aangewend voor kwaliteitsverbetering, maar ingezet voor de grondexploitatie. e. Uitvoeringsplannen herstructurering maken f. Start accountmanagementoverleg Oost Achterhoek Herstructurering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen boven het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen Versterken van contacten met het bedrijfsleven / intensivering van het accountmanagement Oude IJsselstreek Plan AKW mln voor plan; 1 mln voor bedrijfsverplaatsingen Het totaal overzicht van de opgaven is geactualiseerd. Q3 niet nodig West Achterhoek heeft structureel M&A overleg. Oost Achterhoek is nog niet opgestart, wel informeel overleg. 7 van 12

8 j. Stimuleren oprichting pandenbank k. Duurzaam cluster op A18 bedrijvenpark l. Stimuleren (sub)regionaal Platform Parkmanagement m. Monitoring voortgang RPB P2. Detailhandel in de Achterhoek database waarin aanbod en leegstaande bedrijfspanden samen zijn gebracht Ontwikkelen van een duurzaam bedrijvenpark Marktpartijen als lokale en regionale BOGmakelaars; geen initiatief bij gemeenten Duurzaamste bedrijvenpark van Nederland Initiatief bij marktpartijen. Doetinchem gaat goed kijken naar leegstand op bedrijventerreinen. Ook organiseert Doetinchem binnenkort het 'Vastgoed Ontbijt'Conclusie: geen database opzetten, maar praktisch oplossen. Bij de markt laten, gemeenten geen actie. Onderzoek loopt; inbedden in Parkmanagement Informatie en kennisdeling De eerste stappen op het gebied van parkmanagement zijn en worden gezet. In regionaal verband nog geen initiatieven ondernomen. Dit onderwerp wordt bij het Sika ingebracht. Actueel houden van statistische gegevens over bedrijfsleven en bedrijventerreinen Onderzoeken van kwantiteit en kwaliteit Achterhoekse winkelcentra en in kaart brengen van sturingsinstrumenten teneinde ruimtelijke keuzes te kunnen maken Sociale economie P3. POA Aktieprogramma Een levensbestendige arbeidsmarkt maken; betere match tussen onderwijs en arbeidsmarkt Ondernemerschap en innovatie P4. Deelname WP Innovatieve Duurzame Economie Groene economie P5. Deelname Tafel van Groenlo Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV Johan Teeuwsen Jasper de Wit Han Boer Bart Teunissen Steven Kroon/Han BoerWalter Leemreize Paul Wentink Paul Wentink Q3 Monitoring is behandeld in het Poho van oktober In januari 2013 volgt een gesprek met gedeputeerde Bieze. Q4 n.t.b. Aanbevelingen doen om de Achterhoekse detailhandel gezond en toekomstigbestendig te maken Q1-Q4 (doorlopend) Q1- Q4(doorlopend) Q1-Q4 (doorlopend) Q1-Q4 (doorlopend) Gemeentelijk, 1.875,- per gemeente per jaar Afstemming van acties; uitvoering van acties op het gebied van de arbeidsmarkt. Het gesprek met de gedeputeerde is goed verlopen. Het betrof een delegatie vanuit Duurzame economie en RO. De provincie zag het als een kansrijk project. Tijdens de volgende vergadering komt er een nieuw voorstel over de samenvoeging van RUDA en Atelier Rijksbouwmeester NB: link met WP Vitale Leefomgeving, project Toekomstbestendig maken kernen De vijf projecten uit het regiocontract verlopen goed. Fieldlab zorg en AGEM komen goed van de grond. Loopt goed. Met name AGEM, BION en verduurzamen woningbouw staan op de agenda. 8 van 12

9 Projecten vanuit de Werkplaatsen waarmee het Poho DE een link heeft Werkplaats WP Innovatieve Duurzame Economie WP Slim & Snel Verbinden Onderwerpen/projecten /acties 1. Fieldlab Zorg (Regiocontract) Projectleider (best./ambt.) 2. AGEM (Regiocontract) Steven Kroon Arien Scholtens/Joke Emaus Bestuurlijk verantwoordelijke Ambtelijk verantwoordelijke Stand van zaken LimeZ/Harry Ankoné Project loopt goed. Momenteel nog in overleg met de provincie om sectorale middelen los te krijgen. Steven Kroon Arien Scholtens Alle gemeenten hebben ingestemd. Momenteel wordt onderhandeld met leveringspartners. 3. BION (Regiocontract) Roland Bus (a) Arno Spekschoor Walter Leemreize Loopt volgens planning. Strategie BION is nu uitgezet 4. POA-projecten (Regiocontract) 1. Glasvezel (Regiocontract) Dorien Mulderije Klaas Rus div. POA-partijen Han Boer Bart Teunissen 5 regiocontract projecten lopen volgens planning Dorien Mulderije Klaas Rus De eerste fase is afgerond en het eindrapport is aangeboden aan de provincie. Momenteel wordt stap 2 (opstellen businesscase) uitgewerkt. In het Poho van 7 februari jl. hebben de gemeenten ingestemd met een verdeling van de co-financiering op basis van inwoneraantallen. WP Vitale Leefomgeving 1. Duurzame Woningvoorraad (Regiocontract) Hans Siep (b) Johan Teeuwsen Ellis Koenders Project loopt volgens planning WP Kansrijk Platteland 2. Leefbaarheid kernen/detailhandel Vrijkomende agrarische bebouwing Johan Teeuwsen Jasper de Wit Gert Jan te Gronde Projecten vanuit de andere Poho's waarmee het Poho DE een link heeft Poho Onderwerpen/projecten /acties Projectleider (best./ambt.) Bestuurlijk verantwoordelijke Ambtelijk verantwoordelijke Vrijetijdseconomie Dorien Mulderije Ellis Koenders Mobiliteit Sociale Samenhang Externe betrekkingen Steven Kroon Bart Teunissen RO/Volkshuisvesting Zonnepanelen Leefbaarheid kernen/detailhandel Johan Teeuwsen Jasper de Wit Stand van zaken 9 van 12

10 Bijlage 7 BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Duurzame Economie d.d. 7 februari 2013 Lokatie : gemeentehuis, Lichtenvoorde Tijd : uur Aanwezig : mw. E. Koenders (Aalten), mw. D. Mulderije (Bronckhorst), dhr. S. Kroon, dhr. B. Teunissen, dhr. J. de Wit (Doetinchem), dhr. R. Visser, dhr. H. Coenraadts (Montferland), dhr. P. Wentink, dhr. P. ten Holder (Oost Gelre), dhr. H. Alberse/voorzitter, dhr. A. Bout (Oude IJsselstreek), mw. N. Clemens (Winterswijk), dhr. L. te Bogt, dhr. A. van de Kemp (Bouwend Nederland), Jurgen ten Have (Kamer van Koophandel), Mathieu Vaessen (Seinpost Adviesbureau), dhr. W. Leemreize (Doetinchem), mw. M. Rutting/verslag (Regio Achterhoek). Afwezig : dhr. J. Teeuwsen, dhr. H. Boer, dhr. H. ten Hoopen, mw. I. Saris, dhr. H. Westra. Dhr. K. Klein. 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering. Hij meldt dat de fusie tussen Doetinchem en Oude IJsselstreek een jaar vooruit is geschoven. Han Boer en Steven Kroon bespreken de afstemming met het Poho Sociaal, aangezien er vanuit daar geen afvaardiging in het POA bestuur zit. Actie: Han en Steven bespreken afstemming met Poho Sociaal 2. Bespreekpunten a. Stand van zaken bouwsector Leo te Bogt (voorzitter BNL Doetinchem) en Alex van de Kemp (voorzitter BNL Liemers) geven een toelichting op de huidige situatie (zie ook bijgevoegde hand-out). De komende 2 jaar zullen nog steeds banen blijven verdwijnen (ca ) en zullen de woninginvesteringen met nog eens 20% onderuit gaan. Dit komt o.a. door de invoering van de verhuurdersheffingen en de WSW-Borging, waardoor de corporaties hun projecten on hold zetten. Innovatief aanbesteden (EMVI) is een goede ontwikkeling, waarmee in de Achterhoek al een aantal positieve ervaringen zijn opgedaan (Vorden, Varsseveld). Hierdoor wordt niet automatisch voor de goedkoopste gekozen. In de Achterhoek en Liemers wordt door de werkgroep aanbestedingsbeleid (m.n. inkopers) gezamenlijk gekeken hoe innovatief aanbesteden in het aanbestedingsbeleid kan worden ingepast. Binnenkort staat een bijeenkomst met de managers gepland, zodat dit breder kan worden afgestemd. Het gaat slecht met de opleidingsbedrijven. Het probleem is o.a. dat de leerlingen in dienst zijn bij de opleidingsbedrijven; het zijn eigenlijk werknemers. Als de leerlingen niet bij bouwbedrijven geplaatst kunnen worden, zijn dit dus blijvende kosten voor de opleidingsbedrijven. De instroom wordt om die reden nu laag gehouden (is landelijk probleem). Waar liggen de kansen voor de regio?: - Achterhoek Duurzaam Verbouwen; dit is een project in het regiocontract waarbij zowel huur, particulier als utiliteit duurzaam wordt verbouwd. Het is een samenwerking tussen veel verschillende partijen, o.a. corporaties, bouwsector, gemeenten. Projectleider van ADV is Jan Straatman: 10 van 12

11 - vastzittende projecten inventariseren; geconcludeerd wordt dat dit afstemming betreft tussen het Poho RO en Bouwend Nederland. Welke plannen komen niet verder? Actie: Walter stemt af met Jan Ditzel (RO) - in gesprek gaan met de corporaties over de mogelijkheden om te investeren in projecten (actie ADV). - bezien of de grondprijs bij gemeenten nog vraagbaar is; lokaal bekijken en signalen afgeven, flexibiliteit (ook in bestemmingplannen) (actie alle gemeenten) De provincie moet een gevoel van urgentie krijgen: het gaat slecht met de bouw! ADV wordt als project opgevoerd in de projectenoverzicht van poho DE zodat we expliciet de voortgang kunnen volgen. b. Bedrijfsopvolging/overname Mathieu Vaessen geeft een toelichting op het projectvoorstel over bedrijfsovername. Het grootste probleem bij starters is om klanten aan zich te binden. Bij bedrijfsovername is dit probleem minder groot, aangezien het betreffende bedrijf veelal een bestaande klantenkring heeft. De starter kan in dat geval zijn ondernemerskwaliteiten ontwikkelingen (dit stimuleert innovatie). Het is de bedoeling dat er een checklist wordt ontwikkeld die starters moet helpen bij een omslag in denken. Ook scholing is belangrijk in dit project. Aangezien de banken zicht hebben op de bedrijven die overgenomen moeten/kunnen worden, moeten de banken ook bij het project worden betrokken. Voorgesteld wordt dit projectvoorstel te bespreken in de werkgroep RUDA (detailhandel). Deze komt met een korte notitie voor een volgende bijeenkomst. Actie: werkgroep RUDA komt met een korte notitie over hoe verder met dit project. c. Projectenoverzicht Duurame economie - RPB: er is een nieuw datum uitgezet voor een overleg met gedeputeerde Bieze. De volgende keer wil men dieper ingaan op de monitoring. - Detailhandel: het gesprek met de gedeputeerde is goed verlopen. Het betrof een delegatie vanuit Duurzame economie en RO. De provincie zag het als een kansrijk project. Het onderzoek Atelier Rijksbouwmeester is uitgelopen op een fiasco. Men gaat dit onderzoek nu samenvoegen met RUDA (inclusief financiën). Er komt een nieuw voorstel. De provincie wil evetueel een Regionaal Programma Detailhandel (a la RPB) opstellen. Dit is volgens het Poho niet handig, aangezien de gemeente maar weinig mogelijkheden heeft om daarop te sturen (kan aan weinig knoppen draaien). Actie: tijdens de volgende vergadering komt er een nieuw voorstel over de samenvoeging van RUDA en Atelier Rijksbouwmeester ( Adrie Bout). d. Ontwikkelingen SEO Het voorstel is om het Seo oude stijl op te heffen en er een denktank van te maken. De bijdrage zal lager worden dan voorheen. Het merendeel van de aanwezigen is van mening dat in het kader van Achterhoek 2020 een nieuwe overlegstructuur is opgetuigd en dan moet je ook oude structuren durve laten vervallen. Daarnaast zou een denktank zichzelf moeten kunnen bedruipen, dus geen financiële claim meer (men zet dit geld liever in voor de Werkplaats of het Poho). De voorzitter meldt dat de Stuurgroep 3 O s heeft aangegeven behoefte te hebben aan een denktank. De financiële claim is bedoeld als werkbudget voor het organiseren van een aantal bijeenkomsten. Actie: SEO vragen het besluit aan te houden. De gemeenten willen dit eerst goed in eigen huis bespreken. e. Bedrijven in Crisistijd Er resteert nog ca ,= van het eerste project. Gezien het verhaal van Bouwend Nederland wordt voorgesteld dit in te zetten voor de bouwopleidingen. Paul Wentink en Steven Kroon zullen gezamenlijk naar de mogelijkheden kijken (combi met ADV). Actie: Bart en Paul ten H. maken een voorstel voor het ondersteunen van de bouwopleidingen. 11 van 12

12 f. Reacties Omgevingsvisie De genoemde aanpassingen (Hotspot Montferland en Afbramerij Oude IJsselstreek) kunnen worden doorgevoerd. Daarna kan het stuk naar de provincie. Actie: Martine sluit intern kort dat de aanpassingen worden doorgevoerd. g. Stand van zaken regiocontractprojecten Voor kennisgeving aangenomen. 3. Beslispunten a. Besluitenlijst vorige vergadering d.d Geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. b. Breedband De businesscase wordt nu opgezet; er worden ervaringen vanuit Noorwegen en België meegenomen. Vervolgens zal hiermee richting Brussel worden gegaan. Met betrekking tot de co-financiering wordt afgesproken dat de oorspronkelijke verdeling wordt gehanteerd, namelijk op basis van inwoneraantallen. Er worden nieuwe facturen gestuurd. Daarnaast is er behoefte aan een overzicht van alle co-financiering vanuit gemeenten tbv het regiocontract. Acties: - Martine stemt met de betreffende ambtenaar van Bronckhorst af dat er nieuwe facturen obv inwoneraantal worden verstuurd. - Martine maakt een overzicht van de co-financiering vanuit gemeenten tbv regiocontract. 4. Afstemming met Werkplaatsen, Poho s en gemeenteraden Geen opmerkingen. 5. Rondvraag en sluiting Met betrekking tot de bouw wordt de samenwerking met Duitsland vaker genoemd. Dit blijkt niet altijd even makkelijk te gaan. De Euregio heeft een lijst met knelpunten gemaakt die naar de Kamer wordt gestuurd. Opgemerkt wordt dat de provincie vaak afwezig is bij deze overleggen. De voorzitter sluit de vergadering. 12 van 12

AGENDA POHO DUURZAME ECONOMIE 7 februari 2013 Locatie: Gemeentehuis Oost Gelre (Oude raadszaal), Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde.

AGENDA POHO DUURZAME ECONOMIE 7 februari 2013 Locatie: Gemeentehuis Oost Gelre (Oude raadszaal), Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. AGENDA POHO DUURZAME ECONOMIE 7 februari 2013 Locatie: Gemeentehuis Oost Gelre (Oude raadszaal), Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. 1. Opening en mededelingen - Op 6 december jl. heeft een gesprek tussen

Nadere informatie

AGENDA POHO DUURZAME ECONOMIE 3 oktober 2013 Locatie: Gemeentehuis Oost Gelre (Oude raadszaal), Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde.

AGENDA POHO DUURZAME ECONOMIE 3 oktober 2013 Locatie: Gemeentehuis Oost Gelre (Oude raadszaal), Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. AGENDA POHO DUURZAME ECONOMIE 3 oktober 2013 Locatie: Gemeentehuis Oost Gelre (Oude raadszaal), Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. 1. Opening en mededelingen 2. Bespreekpunten Door: a. Noaberkrediet Toelichting

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 179/2013 Datum : 3 december 2013 B&W datum : 10 december 2013 Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : Voortgangsrapportage 2013 Regionaal Programma Bedrijventerreinen

Nadere informatie

Regionale samenwerking Bedrijventerreinen West-Achterhoek. 28 oktober 2008

Regionale samenwerking Bedrijventerreinen West-Achterhoek. 28 oktober 2008 Regionale samenwerking Bedrijventerreinen West-Achterhoek 28 oktober 2008 Opbouw van de presentatie Ontstaan van de samenwerking Doelstelling en ambitie Aansluiting bij Provinciaal en Landelijk beleid

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN

NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN Notitie voor: Colleges van B&W van de deelnemers aan het regionaal programma Bedrijventerreinen van de Regio

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2014-41)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2014-41) Onderwerp: Stand van zaken projecten Duurzaamheidagenda 2014 Portefeuillehouder: S. Kroon Datum: 15 april 2014 Aanleiding voor de mededeling In de beeldvormende raad van 13 maart jl., heeft u de raadsmededeling

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Regio Stedendriehoek

Regio Stedendriehoek Regio Stedendriehoek 1 Energieneutrale regio Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen Netbeheer en Duurzame Gebiedsontwikkeling Pieter van der Ploeg, Alliander

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Windturbines De Grift

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Windturbines De Grift Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Windturbines De Grift Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In dit voorjaar heeft de Raad van State

Nadere informatie

5. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

5. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief. ..aao *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 13 juli 2015 afdeling: Stedelijke Ontwikkeling datum/agendapunt B&Wve aderi 2107151401 = Ondelwerp:

Nadere informatie

VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013

VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013 VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. Vergadering : Ontwerpatelier Windenergielocaties Regio FoodValley Datum vergadering : 29 mei 2013 Plaats : Harderwijk Opdrachtgever : Provincie Gelderland Project :

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

Peter Huijs/Yvonne de Graaf Afdeling. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Peter Huijs/Yvonne de Graaf Afdeling. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp De keuze van de gemeente uit de mogelijkheden om het windpark Elzenburg/De Geer te realiseren als begin 2016 wordt besloten om het proces hiervoor voort te zetten. Datum 2 september 2015 Naam

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Zero sum benadering, wat doen we wel in onder regie van de Regio Achterhoek en wat niet meer

BIJLAGE 1: Zero sum benadering, wat doen we wel in onder regie van de Regio Achterhoek en wat niet meer BIJLAGE 1: Zero sum benadering, wat doen we wel in onder regie van de Regio Achterhoek en wat niet meer Op 24 september in de Radstake hebben de aanwezige raadsleden allereerst gestemd over de prioriteitsvolgorde

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Regio Achterhoek, Algemeen bestuur vergadering 160309

: agendapunt : Onderwerp : Regio Achterhoek, Algemeen bestuur vergadering 160309 Zaaknummer : 165124 Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Regio Achterhoek, Algemeen bestuur vergadering 160309 Portefeuillehouder : M.H.H. van Haaren-Koopman Meer informatie bij : R.

Nadere informatie

Fotoverslag. Symposium De Achterhoek met eigen energie. Oude Calixtuskerk Groenlo 27-11-2013

Fotoverslag. Symposium De Achterhoek met eigen energie. Oude Calixtuskerk Groenlo 27-11-2013 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie Oude Calixtuskerk Groenlo 27-11-2013 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 1/36 Vooraf De Achterhoek 'Energieneutraal in 2030'. Die

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Beantwoording motie 18 windenergie, energie uit biomassa en zonne-energie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Beantwoording motie 18 windenergie, energie uit biomassa en zonne-energie Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Beantwoording motie 18 windenergie, energie uit biomassa en zonne-energie

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Met doorkijk naar 2015-2017. Presentatie op hoofdlijnen voor raads- en collegeleden 15 april 2014, Achterhoek 2020

Jaarplan 2014. Met doorkijk naar 2015-2017. Presentatie op hoofdlijnen voor raads- en collegeleden 15 april 2014, Achterhoek 2020 Jaarplan 2014 Met doorkijk naar 2015-2017 Presentatie op hoofdlijnen voor raads- en collegeleden 15 april 2014, Achterhoek 2020 Waarom AGEM? Energieke Achterhoek: bedrijvigheid De energietransitie: een

Nadere informatie

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl bezoekadres: fjj,. provincie ItrM m groningen Martinikerkhof i 2 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee. Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep

Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee. Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep Samenwerkingsovereenkomst Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee Gemeente Goeree-Overflakkee Provincie Zuid-Holland Coöperatie Windgroep Opzet van vanavond Agenda Noodzaak en meerwaarde voor Goeree-Overflakkee:

Nadere informatie

E-Transitie S3H Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen

E-Transitie S3H Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen 1 E-Transitie S3H Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen Netbeheer en Duurzame Gebiedsontwikkeling Pieter van der Ploeg, Alliander Strategie 8 november

Nadere informatie

Duurzame en vitale regio met een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving

Duurzame en vitale regio met een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving Werkplaats Innovatieve & duurzame economie Werkplaats Slim & snel verbinden Werkplaats Kansrijk platteland Werkplaats Vitale leefomgeving Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt anticipeert op de veranderende vraag

Nadere informatie

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur STATENBRIEF Onderwerp: Projectvoorstellen Digitale bereikbaarheid 2013 ronde 2 Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur Het college van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e Stand van zaken Regiocontract (1november 2015) Subsidieverlening De provincie heeft besloten voor 2 programma's in het Regiocontract: Aantrekkelijk

Nadere informatie

.Voorstellen Raad - 529

.Voorstellen Raad - 529 .Voorstellen Raad - 529 Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 1 van 8 .Voorstellen Raad - 529 Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 2 van 8 We worden geconfronteerd met onzekerheden door trendbreuken. De belangrijkste

Nadere informatie

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016 Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016 Inhoudsopgave presentatie 1. Energietransitie: besparing, opwekking, ruimte 2. AGEM, stand van zaken 3. Programma Zon op Erf De urgente

Nadere informatie

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, doel en aanpak 2. Waar wél; concentratiegebieden 3. Waar niét: vrijwaringsgebieden i 4. Overig Nederland

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort CONCEPT-VERSLAG 021214 BOEZ Vergadering: Bestuurlijk Overleg Economische Zaken Regio Amersfoort Datum: 26 juni 2014 Aanwezig: Dhr. M. Röell (Voorzitter, Baarn), Dhr. P. van den Berg (Amersfoort), Dhr.

Nadere informatie

Gas geven voor duurzame energie

Gas geven voor duurzame energie Gas geven voor duurzame energie Programma Programma Thema Thema Workshops Workshops Lokatie Lokatie Gelders Gelders netwerk netwerk voor voor duurzame duurzame energie energie Uitnodiging Netwerkbijeenkomst

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 Voor raadsvergadering d.d.: 19-03-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

Strategisch meerjarenplan. Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM Tafel van Groenlo februari 2016

Strategisch meerjarenplan. Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM Tafel van Groenlo februari 2016 Strategisch meerjarenplan Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM Tafel van Groenlo februari 2016 Inhoudsopgave presentatie 1. Energietransitie, besparing, opwekking, ruimte 2. Resultaten AGEM, stand van

Nadere informatie

Energieakkoord Kansen voor Warmtepompsystemen

Energieakkoord Kansen voor Warmtepompsystemen Energieakkoord Kansen voor Warmtepompsystemen Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 20 november 2013 Inhoud Algemeen het SER Energieakkoord Proces, doelen, borging, hoofdlijnen & pijlers, concrete afspraken

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei Energieakkoord voor duurzame groei Netwerkbijeenkomst Duurzame regionale energie Gelderland 15 januari 2014 Lodewijk de Waal Energieakkoord Wie zaten aan tafel? Inhoud presentatie Hoofdlijnen Energieakkoord

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013 Aanwezig: Afwezig: J.B Uit den Boogaard, M. Vissers, C.J.M.W. Wassenaar, J. Wienen, R. van Netten (secretaris), C.E.D. van Schayk (teamleider Stafbureau)

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Windenergie in Gelderland HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Raadsmededeling. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Globale evaluatie van het project De Achterhoek Bespaart 2009

Raadsmededeling. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Globale evaluatie van het project De Achterhoek Bespaart 2009 Raadsmededeling Nummer : 82/2009 Datum : 9 december 2009 B&W datum : - Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : Tussentijdse evaluatie subsidieverordening 'Achterhoek Bespaart 2009' Aanleiding Brief

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 OPINIERONDE 2 oktober 2014 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 16 oktober 2014 Onderwerp: Sociale randvoorwaarden windenergie Registratienummer: 14int03080 Casenr:

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid

Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid WHITEPAPER De centrale rol van de Gelderse regionale Platforms Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA s) Maart 2015 Namens de gezamenlijke

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Wij, vertegenwoordigers van bestuursorganen en organisaties die werken aan de realisatie van een gezond en veilig leefmilieu, economie

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Invulling doelstelling windenergie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over

Nadere informatie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Manifest Input voor het coalitieakkoord Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Op het PlattelandsParlement Gelderland

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3 Programma 20:00 Plenaire aftrap VKK Energie inspiratie Otto Willemsen AGEM samen op weg Guus Ydema Provinciale regelingen Maarten Visschers Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Peter van Heek 20:30

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevr. T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevr. A. Dijkstra-Wijbenga de heer G. Dijkstra de heer C.C.

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

Opdrachten. Werkplaats Wonen Doel Een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt.

Opdrachten. Werkplaats Wonen Doel Een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt. 3 Opdrachten Werkplaats Wonen Doel Een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt. Opdracht Opstellen van een regionale visie op en regionaal programma voor de woningmarkt. Maken van een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Onderzoek bedrijventerreinenbeleid

Onderzoek bedrijventerreinenbeleid Onderzoek bedrijventerreinenbeleid Door: Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Voor: Burgerronde Datum: 21 maart 2012 Aanleiding en doel Aanleiding: Initiatief van NVVR Kring Oost Gezamenlijk onderzoek van

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon. Inleiding Het veenkoloniaal gebied in Drenthe is door het Rijk aangewezen

Nadere informatie

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 1 Inhoud Duurzame energie in Weert POL en samenwerking Uitgangspunt

Nadere informatie

Breedband in Gelderland

Breedband in Gelderland Breedband in Gelderland Symposium breedband innovatie NGS Euregio 6 maart 2014 Martijn Bruil, projectleider breedband Provincie Gelderland Aanleiding Coalitie-akkoord: verdere uitrol breedband en inzet

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling:

Duurzame ontwikkeling: Duurzaam Tynaarlo Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. (Our common future 1987)

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

METROPOOL REGIO EINDHOVEN Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de 21 gemeenten en de gemeente Veghel Wu Ztfìti Ontv.bev. 16ik.01000 Metropoolregio Eindhoven 040 259 45 94 info@mölropoolregioeindhoven www.metropoolregioelndhovan.

Nadere informatie

Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde

Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp, handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: EZ; 2. De Minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Wat merk je? - rust - leegstand van huizen, winkels en buitengebied - functies verdwijnen uit dorpen - veel praat bijeenkomsten - burgen bevragen,

Nadere informatie

1 o MEI 2016. provinsje fryslân provincie fryslân b CM. Provinciale Staten van Fryslân. Leeuwarden, 10 mei 2016 Verzonden,

1 o MEI 2016. provinsje fryslân provincie fryslân b CM. Provinciale Staten van Fryslân. Leeuwarden, 10 mei 2016 Verzonden, provincie fryslân b CM postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 te 1 1 Provinciale Staten van Fryslân WWW.frYslan.frl provincie@fryslan.fn www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur Agenda Aan Bestuurders GGA Breda Mobiliteit Betreft Bestuurlijk overleg GGA Breda Datum Woensdag 17 april 2013 Locatie Vergaderzaal gemeente Etten-Leur Markt 1, kamer 1.09 Tijdstip 14.00 t/m 15.15 uur

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4543 Registratiedatum: Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 49-Va-09 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Windpark gemeente Kranenburg (DE) Besluit: Kennis te nemen van

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 1; algemene informatie AGEM AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem (L. Nieuwenhuis).van

Nadere informatie

7-PUNTENPLAN 2013-2014

7-PUNTENPLAN 2013-2014 7-PUNTENPLAN 2013-2014 oplegger bij het meerjarig actieplan DUURZAME WADDENEILANDEN OP WEG NAAR EEN ENERGIEKE TOEKOMST IN 2020 1 1. Inleiding Dit 7-punten plan is een oplegger bij het meerjarig actieplan

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Aanvullingen, wijzigingen en reactive op regiobijeenkomsten plan Opschalingscluster Sieswerd

Aanvullingen, wijzigingen en reactive op regiobijeenkomsten plan Opschalingscluster Sieswerd Stichting Opschalingscluster Sieswerd Schwartzenbergweg 3 8743 KX HICHTUM 06 46257129 sieswerd@sieswerd.nl Aan: Fryslân foar de Wyn info@fryslanfoardewyn.nl Kenmerk: --- Datum: 1 juli 2014 Bijlagen: ---

Nadere informatie

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid Wij gaan voor groen! Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid 1. Aanleiding Al vele jaren wordt in de regio Noordoost Brabant samengewerkt aan

Nadere informatie

een toename van het aantal initiatieven voor het opwekken van zonne-energie {op daken en zonne-akkers).

een toename van het aantal initiatieven voor het opwekken van zonne-energie {op daken en zonne-akkers). over mogelijkheden van meervoudig ruimtegebruik is nog veel onbekend voorgesteld wordt om in 2-3 piiots hier nader onderzoek naar te doen. Naar de haalbaarheid. Doordat de besluitvorming over het afwegingskader

Nadere informatie

Regionale en subregionale Woonagenda s 2013-2020

Regionale en subregionale Woonagenda s 2013-2020 Regionale en subregionale Woonagenda s 2013-2020 Concept 19 december 2013 STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN 1 De woonagenda 2014 van de stadsregio Arnhem Nijmegen De 20 gemeenten in de stadsregio vormen een aantrekkelijk

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer:

RAADSCOMMISSIE. Nummer: RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Datum vergadering: 4 februari 2014 Locatieonderzoek kleine windmolens op bedrijventerreinen Hooidijk, Groot Verlaat en Dolderkanaal in Steenwijk en Boterberg in Oldemarkt.

Nadere informatie

Gemeente Bronckhorst. Gemeente Berkelland. Gemeente Oost Gelre. Gemeente MonDerland. Leden

Gemeente Bronckhorst. Gemeente Berkelland. Gemeente Oost Gelre. Gemeente MonDerland. Leden Wat is AGEM Opgericht door de acht gemeenten in de Regio Achterhoek Zonder winstoogmerk Energieke Achterhoek als vooruitzicht: energieneutraal in 2030, een duurzame en sterke regio Doel van de AGEM is

Nadere informatie

Naar een ruimtelijk afwegingskader voor zonne-energie - CONCEPT -

Naar een ruimtelijk afwegingskader voor zonne-energie - CONCEPT - Naar een ruimtelijk afwegingskader voor zonne-energie - CONCEPT - 1. Inleiding Deze notitie bevat het concept Ruimtelijk afwegingskader zonne-energie als antwoord op motie M28.2014 zoals op 23 juni 2014

Nadere informatie

ECFD/U201400578 Lbr. 14/019

ECFD/U201400578 Lbr. 14/019 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ondersteuningsprogramma Energie uw kenmerk ons kenmerk ECFD/U201400578 Lbr. 14/019 bijlage(n) 2 datum 20 maart

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

Provinciale Staten AGENDAVERZOEK

Provinciale Staten AGENDAVERZOEK Provinciale Staten AGENDAVERZOEK Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies Griffie) Overleg-/ beslispunten Context Agendaverzoek VVD: Principeverzoek van Raedthuys Windenergie B.V. voor het opstellen van

Nadere informatie

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20%

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20% Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Zoals hierboven geschetst staat D66 Ik sta hier gedeeltelijk achter Omdat dit omwonenden een prima voor het plaatsen van deze instrumentarium

Nadere informatie

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City.

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Naar aanleiding van de Stuurgroep bijeenkomst van het Masterplan Havens Midden- Brabant heb ik gekeken naar de mogelijke

Nadere informatie

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis INHOUD 1. Inleiding 2. Pilot laadinfrastructuur Brabant 3. Overwegingen 4. Doelstellingen 5. Gefaseerde

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 214 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Pagina 2 van 5. Financiële toelichting Lasten / baten Dekking in. Plan van aanpak Groene Energie in de Schappen

Pagina 2 van 5. Financiële toelichting Lasten / baten Dekking in. Plan van aanpak Groene Energie in de Schappen Adviescommissie 4 april 2011 Dagelijks bestuur 13 april 2011 Algemeen bestuur 14 december 2011 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 22 Onderwerp: Groene Energie in Spaarnwoude Het algemeen bestuur besluit: 1.

Nadere informatie

Toetsing van de herstructureringsplannen

Toetsing van de herstructureringsplannen Aan de leden van de Dialoogtafel Onderwerp Voortgang leefbaarheidsspoor 1 Geachte dames en heren, In uw vergadering van 12 januari 2015 heeft u het herstructureringsprogramma van leefbaarheidsspoor 1 vastgesteld.

Nadere informatie