Onderzoeksrapport. Een corporate-wiki voor Gemeente Dordrecht. 28 juni Patrizia Schiozzi Studentnr Opleiding CMD variant: deeltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport. Een corporate-wiki voor Gemeente Dordrecht. 28 juni 2009. Patrizia Schiozzi Studentnr. 20064047 Opleiding CMD variant: deeltijd"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport Een corporate-wiki voor Gemeente Dordrecht 28 juni 2009 Patrizia Schiozzi Studentnr Opleiding CMD variant: deeltijd

2 Inhoudsopgave Managementsamenvatting Inleiding De directe aanleiding Een wiki... wat is dat? Probleemstelling Onderzoeksvragen Doelstelling Onderzoeksmethode Onderzoeksgroep Interviews De casussen in vogelvlucht De wiki van overheidsorganisatie De wiki overheidsorganisatie De wiki s van overheidsorganisatie De wiki van bedrijf X Resultaten Deelvraag 1: wat voor soort organisatie is het en welke aspecten overeenkomen of verschillen van Dordrecht? Deelvraag 2: wat was de aanleiding, doelstelling en scope? Deelvraag 3: welke stappen zijn doorlopen Deelvraag 4: welke ontwerpcriteria en strategieën? Deelvraag 5: wat zijn de ervaringen met de wiki? Deelvraag 6: wat zijn de succesfactoren en de valkuilen? Conclusies en aanbevelingen De succesvolle wiki s

3 5.2. De minst succesvolle wiki s De middenmoter Overheidsorganisatie vs. organisatie uit het bedrijfsleven Aanbevelingen

4 Managementsamenvatting Dit onderzoek heeft als doel lering te trekken uit een aantal wikiimplementaties bij diverse (overheids)organisaties. In het onderzoek worden met name de succesfactoren, valkuilen en 'lessons learned' in kaart gebracht, om de kans van slagen van een dergelijke implementatie in Dordrecht te verhogen. Het onderzoek is uitgevoerd tussen maart en mei 2009 in opdracht van Dhr. Ton Mol, beleidsadviseur informatiemanagement van het Service Centrum Drechtsteden. De directe aanleiding voor het onderzoek was de winnende idee uit de prijsvraag van het Dordtse ideeënmanagement 2008: de introductie van een corporate-wiki bij de Gemeente Dordrecht. De aanleiding in ruimere zin was ontevredenheid over de vindbaarheid van informatie op het huidige Dordtse Intranet en behoefte aan een betere vorm van kennisdeling. Onderzoeksmethode Het onderzoek bestaat uit een vijftal casestudies bij drie overheidsorganisaties en één organisatie uit het bedrijfsleven. De casestudies zijn uitgevoerd in de vorm van een halfgestructureerd interview. Helaas is geen lokale overheid bereid gevonden om mee te werken aan het onderzoek. In het onderzoek zijn voornamelijk organisatorische vraagstukken aan bod gekomen. De kernvraag van het onderzoek luidde als volgt: Onder welke omstandigheden en binnen welke randvoorwaarden kan de implementatie van een corporate-wiki een succes worden? Succesvolle en minder succesvolle wiki s Van de 5 bestudeerde wiki s zijn twee zeer succesvol en twee behoorlijk mislukt. Een wiki wordt alleen gebruikt door één team (dat ertoe verplicht is) binnen de afdeling waarin hij is geïntroduceerd, en wordt daarom als slechts beperkt succesvol beschouwd. Doelstellingen De succesvolle wiki s zijn ontstaan uit een zeer concrete behoefte om een kennisbank op te zetten rond een specifiek onderwerp. Bij de minst succesvolle wiki s waren de voornaamste doelstellingen het communiceren rond een verandertraject en het genereren van ideeën en feedback. Hoewel niet 4

5 expliciet genoemd, was hier het creëren van draagvlak waarschijnlijk een impliciete doelstelling. Scope Bij de succesvolle implementaties was de scope in eerste instantie klein en afgebakend en is later uitgebreid. Informeel De succesvolle wiki s zijn beide langs informele wegen ontstaan. Er is geen sprake geweest van formele besluitvorming of gestandaardiseerde projectuitvoering. Bottom-up benadering De succesvolle wiki s zijn geheel vanuit de werkvloer ontstaan, dit in tegenstelling tot de minst succesvolle die op directieniveau geïnitieerd zijn (en in één geval zelfs door de directie min of meer is doorgedrukt ). Communicatie De succesvolle wiki s verkochten zichzelf. Enthousiaste gebruikers namen de rol van ambassadeurs op zich en de wiki werd via mond-tot-mond reclame binnen de organisatie aangeprezen. Gebruiksvriendelijkheid Bij de succesvolle wiki s was de gebruiksvriendelijkheid afgestemd op de doelgroep. Openheid, interactie en dynamiek De succesvolle wiki s zijn ontstaan uit de behoefte aan openheid, snelle interactie en dynamiek en zijn ingericht conform deze behoefte. Gebruikers De initiële gebruikers zijn in beide succesvolle wiki s mensen met een meer dan gemiddelde affiniteit met ICT. Bij een geval is de wiki op termijn zonder problemen door de hele organisatie in gebruik genomen. Aanbevelingen 1. Denk goed na over de doelstelling van een wiki en hou hierbij de toepassingsgebieden scherp voor ogen. Bedenk dat een wiki niet dé oplossing is voor elk probleem. Uit het onderzoek komt het opzetten van een gestructureerde kennisbank als meest succesvol toepassings- 5

6 gebied naar voren. 2. Omschrijf duidelijk de scope van de wiki. Begin desnoods klein en breid later uit. 3. Introduceer de wiki als concrete oplossing voor een concreet probleem en zorg ervoor dat de mensen die ermee gaan werken dit ook zo ervaren. 4. Zorg dat de gebruiksvriendelijkheid van het systeem goed is afgestemd op de doelgroep: een Engelstalige wiki waar je zo nu en dan html-codes moet gebruiken is geen probleem voor mensen uit de ICTbranche, maar wel voor beleidsambtenaren van rond de Zorg ervoor dat de wiki open wordt gesteld aan de hele doelgroep en beperk de moderatie indien mogelijk tot een minimum of zelfs liever tot peer-review. 6. Introduceer de wiki bij de mensen die het systeem het meest nodig hebben: als de wiki voor hun een goede oplossing is, zullen zij zelf de rol van ambassadeurs op zich nemen en de blijde boodschap binnen de organisatie verkondigen. 7. Indien mogelijk, introduceer de wiki bij mensen die affiniteit hebben met ICT en al gewend zijn om te werken met web 2.0 platforms. 8. Laat de communicatie rond de wiki zoveel mogelijk over aan enthousiaste gebruikers. 9. Bedenk dat een bottom-up aanpak veel beter werkt dan een topdown aanpak. 6

7 1. Inleiding Kreten als We hyven of dat staat op wikipedia kom je steeds vaker tegen. De zogenaamde 'user generated content platforms' schieten als paddenstoelen uit de grond. Deze platforms werken volgens het principe dat niet de websitebeheerder maar de gebruikers de inhoud van een website bepalen en beheren. Dergelijke platforms zijn tegenwoordig niet meer uit de dagelijkse routine van de gemiddelde internetgebruiker weg te denken. Omdat het gaat om een vernieuwde denkwijze met betrekking tot webcontent, heeft dit principe ook de bijpassende naam Web 2.0 gekregen. Ook in overheidsland zijn deze ontwikkelingen niet onopgemerkt gebleven, getuige sites als en waar ambtenaren informatie kunnen uitwisselen over web 2.0 experimenten binnen de overheid. De innovatieve ambtenaar anno 2009 beseft dat de veranderende samenleving een andere werkhouding van de dienstverlener vraagt, een houding waar openheid, transparantie en innovatie de sleutelwoorden zijn. Openheid, transparantie en innovatie richting de burger, maar ook in de samenwerking binnen en tussen overheidsorganisaties. Kennismanagement, interne communicatie en interactiviteit spelen hierin een cruciale rol. Het onderwerp van dit rapport is een onderzoek naar de factoren die een rol spelen bij de implementatie van een web 2.0-instrument, in het bijzonder een corporate-wiki, binnen een overheidsorganisatie. Het document is als volgt opgebouwd: hoofdstuk 1 heeft een inleidend karakter en beschrijft de aanleiding, probleemstelling en doelstelling van het onderzoek; in hoofdstuk 2 wordt het onderzoeksmethode beschreven; in hoofdstuk 3 worden de cases kort uiteengezet; in hoofdstuk 4 worden de resultaten weergegeven en tenslotte in hoofdstuk 5 volgen conclusies en aanbevelingen. Vooraan in het document is een managementsamenvatting opgenomen met de highlights uit het rapport De directe aanleiding De gemeente Dordrecht organiseert elke jaar een prijsvraag om haar medewerkers te stimuleren om innovatieve ideeën aan te dragen. De winnende idee van 2008 was het opzetten van een wiki voor de ambtenaren van Dor- 7

8 drecht. De Service Eenheid Implementatie Verandertrajecten van het Service Centrum Drechtsteden heeft opdracht gekregen vorm te geven aan deze interactieve informatie- en communicatievoorziening. Het idee van een wiki ontstond bij Emma Forsten, beleidsmedewerkster werkzaam bij de sector Stadsontwikkeling, toen zij op een dag op zoek was naar een overzicht van de 13 grote bouwprojecten die momenteel in Dordrecht worden uitgevoerd. Na een half uurtje zoeken op het Dordtse Intranet gaf ze het op: het overzicht was niet te krijgen, wél een wirwar aan plannen van aanpak, voortgangsrapportages, financiële overzichten, inspraakprocedures en noem het maar op. Een wiki als eerste ingang waarbij de eerste, algemene informatielaag wordt ontsloten, met verwijzingen naar diepliggende documenten leek Emma dé oplossing Een wiki... wat is dat? Met het begrip wiki of wiki wiki wordt een verzameling van een bepaald type hypertextdocumenten aangeduid alsook de software die gebruikt wordt om deze te realiseren. Een wiki is een applicatie of (web)toepassing, waarmee webdocumenten gezamenlijk kunnen worden bewerkt. Een bekend voorbeeld van een wiki is Wikipedia. De term is afgeleid van het woord wiki wiki, dat uit het Hawaïaans komt en 'snel, vlug, beweeglijk' betekent. In principe kan een wiki dienen voor alles waarvoor de gebruikers willen dat het dient. Het systeem leent zich uitstekend voor samenwerking met anderen. In toenemende mate wordt dit concept op het intranet van een organisatie ingezet om de kennisdeling te vergroten. (bron: Wikipedia, hoe kon het ook anders?). Wat betreft de toepasbaarheid van wiki s kan gedacht worden aan de volgende gebieden: kennis delen, door het opzetten van dynamische en gestructureerde kennisbanken; vernieuwen, door het creëren van ideeënplatforms; crowdsourcen, door mensen buiten je organisatie te betrekken bij denk- innovatie- en beleidsvormingsprocessen; samenwerken 8

9 1.3. Probleemstelling In 2005 is het Intranet van de gemeente Dordrecht vernieuwd. Het huidige Intranet bestaat uit een aantal verschillende componenten die in meer of mindere mate met elkaar gekoppeld zijn: een nieuwsvoorziening, een interne telefoongids met een zogenaamde smoelenboek, een projecteninformatiesysteem, een documenteninformatiesysteem, enz. Al deze componenten komen samen in een intranet portaal. Afbeelding 1: Intranet-portaal Dordrecht Hoewel het huidige intranet een grote verbetering is ten opzichte van het vorige, is er een aantal functionaliteiten die te wensen over laat. Met name het zoeken in de veelheid aan informatie verspreid over de verschillende systemen wordt door de gebruikers ervaren als omslachtig en niet gebruiksvriendelijk. Elk systeem heeft een eigen zoekmachine en het valt een gebruiker niet uit te leggen welke informatie in welk systeem te vinden is. Ook is de informatie niet gelaagd: slaagt een gebruiker in het juiste systeem te zoeken, dan wordt hij overlaadt door een enorme hoeveelheid aan documenten en ziet hij door de bomen het bos niet meer. De behoefte aan een instrument dat ordening een gelaagdheid brengt wordt groter naarmate het 9

10 intranet groeit. Naast de slechte vindbaarheid van informatie kent het Dordtse Intranet nog een aantal knelpunten: de actualiteit van de geboden informatie, de betrokkenheid van de medewerkers en de bereidheid om relevante informatie te plaatsen en onderhouden zijn verre van optimaal. Het opzetten van een interactieve wiki waar gemeenteambtenaren gezamenlijk aan kunnen bijdragen lijkt een uitgelezen kans om de toegankelijkheid van de aanwezige kennis te vergroten, de interactie tussen de ambtenaren te bevorderen en een stimulerend en innovatief online klimaat te scheppen. Echter, het bieden van een dergelijke platform betekent niet per definitie dat alle genoemde problemen in een klap opgelost zullen zijn. Wij zullen ons moeten afvragen onder welke omstandigheden en binnen welke randvoorwaarden deze implementatie een succes kan worden. Met andere woorden, welke factoren spelen een rol bij de introductie van een dergelijk instrument? Welke problemen lossen we werkelijk op, dus wat levert het concreet op? 1.4. Onderzoeksvragen De kernvraag van dit onderzoek is: Kernvraag: Onder welke omstandigheden en binnen welke randvoorwaarden kan de implementatie van een corporate-wiki een succes worden? Om een antwoord te geven op de kernvraag, is een vijftal wikiimplementaties bij 4 organisaties onder de loep genomen. De kernvraag werd uitgesplitst in de volgende deelvragen: 1. wat voor soort organisatie is het en welke aspecten overeenkomen met of verschillen van Dordrecht? 2. wat was de aanleiding, doelstelling en scope van de wiki? 3. welke stappen zijn doorlopen? 4. welke ontwerpcriteria en strategieën zijn gebruikt? 10

11 5. wat zijn de ervaringen met de wiki? 6. wat zijn de succesfactoren en de valkuilen? 1.5. Doelstelling Het doel van dit onderzoek is lering trekken uit een aantal wikiimplementaties bij (overheids)organisaties. Daarbij willen wij met name de succesfactoren, valkuilen en 'lesson learned' in kaart brengen, om de kans van slagen van een dergelijke implementatie in Dordrecht te verhogen. 11

12 2. Onderzoeksmethode Het onderzoek bestaat uit een korte literatuuronderzoek en een aantal casestudies. De case studies hebben plaatsgevonden in de vorm van een halfgestructureerd interview met mensen die direct betrokken zijn geweest bij de implementatie van een of meer wiki's bij diverse organisaties Onderzoeksgroep Om ervoor te zorgen dat de resultaten van het onderzoek zo representatief mogelijk zijn voor de Dordtse situatie, zijn vooral overheidsorganisaties benaderd. De gekozen ingang is de online community Ambtenaar 2.0 (zie Dit platform is een ontmoetingsplaats voor ambtenaren en andere professionals uit het hele land die geïnteresseerd zijn in de gevolgen van web 2.0 voor het werk en de manier van werken van de overheid. Het platform is in maart 2008 door Davied Berlo opgericht en heeft inmiddels meer dan 1000 leden. Davied Berlo is tevens auteur van het boek 'Ambtenaar 2.0' (zie literatuurlijst). Op 9 februari 2009 is een oproep geplaatst. Deze oproep heeft een aantal contacten opgeleverd en uiteindelijk zijn 3 personen uit 3 landelijke overheidsorganisaties bereid gevonden om mee te werken aan het onderzoek. Dit rapport is geanonimiseerd. Daarom spreken wij voortaan van: Overheidsorganisatie 1 Overheidsorganisatie 2 Overheidsorganisatie 3 Het is helaas niet gelukt om een case te vinden bij een lokale overheid. Naast de oproep op het ambtenaar 2.0-platform, is ook een oproep geplaatst op een Nederlandse platform waar mensen praktijkervaringen over wiki-toepassingen, technologieën en implementaties met elkaar uitwisselen. Deze oproep heeft een contact uit het bedrijfsleven opgeleverd die bereid was om mee te werken aan het onderzoek: Bedrijf X Het bedrijf X is een Internet Service Provider. Er is bewust gekozen om een 12

13 organisatie uit het bedrijfsleven in het onderzoek te betrekken om na te gaan of de aanpak wezenlijk verschilt ten opzichte van die van de overheid. Vanwege de beschikbare tijd en een relatieve terughoudendheid van de contactpersonen om aan het onderzoek mee te werken, hebben wij ons moeten beperken tot 4 organisaties Interviews De interviews hebben plaatsgevonden tussen 17 maart en 6 april Als leidraad voor de halfgestructureerd interviews zijn de volgende vragen gebruikt: Vragen over de geïnterviewde Naam, functie, rol in het project. Vragen over de organisatie (deelvraag 1) Naam, aantal medewerkers, type organisatie, organigram (indien mogelijk). Bij welke organisatieonderdeel is/wordt de wiki geïmplementeerd? Of is het organisatiebreed? Vragen over de aanleiding, doelstelling en scope van de wiki (deelvraag 2) Wat was de aanleiding/probleemstelling? Wat is/was de doelstelling van de wiki? Wat is de scope van de wiki? Is het een wiki rond een specifiek onderwerp of thema of algemeen? Vragen over het project (deelvraag 3) Wie heeft het project geïnitieerd? Is de doelgroep van tevoren in kaart gebracht? Hoe is de communicatie rondom het project verlopen? Vragen over de Ontwerpcriteria / strategie (deelvraag 4) Kan iedereen aan de wiki bijdragen? Wel of niet anoniem? Is er een vorm van controle/eindredactie/moderator? Wat is de relatie met de rest van het Intranet? Is de wiki gedwongen / niet gedwongen? Is er voor de introductie van de wiki gebruik gemaakt van 'early adapters' of ambassadeurs? Welke wiki-software wordt gebruikt? 13

14 Zijn instructies of opleidingen verzorgd? Vragen over de ervaring met de wiki (deelvraag 5) Wordt de wiki (of delen ervan) actief gebruikt? Waarom wel/niet? Is het systeem gebruiksvriendelijk? Wie zijn de meest actieve gebruikers? Is er een gemeenschappelijke noemer te herkennen? Vragen over de succesfactoren en valkuilen (deelvraag 6) Noem de belangrijkste succesfactoren. En de belangrijkste valkuilen. Wat zou je anders doen / heb je verder opmerkingen? Alle interviews zijn opgenomen met een voicerecorder en later uitgeschreven. Het materiaal is vervolgens vergeleken en geanalyseerd. In bepaalde gevallen zijn de interviews later aangevuld met informatie uit mailwisselingen of telefoongesprekken die na het interview hebben plaatsgevonden. 14

15 3. De casussen in vogelvlucht 3.1. De wiki van overheidsorganisatie 1 De stafdirectie van overheidsorganisatie 1 heeft in 2006 de webadviseur Intranet verzocht om te gaan uitzoeken of het mogelijk was een wiki op het Intranet te gaan implementeren. In eerste instantie was de wiki bedoeld om de interne diensten en producten te ontsluiten, maar het moest ook mogelijk zijn de wiki voor andere doeleinden te gebruiken, bijvoorbeeld als ondersteunende instrument voor beleidsambtenaren. De doelstellingen waren nogal vaag, evenals de scope van het project. Uiteindelijk heeft de webadviseur de scope weten te verkleinen en er is een pilot opgezet rondom een toen actueel onderwerp, namelijk een reorganisatie. Door een fors verschil van mening tussen de stafdirectie en de projectmedewerkers is het project vrij moeizaam verlopen. Op verzoek van de stafdirectie is er bijvoorbeeld nauwelijks gecommuniceerd over het project: de stafdirectie ging ervan uit dat de wiki een zodanig succes zou worden dat het zichzelf in de organisatie verder zou verkopen, wat niet het geval bleek te zijn. Daarnaast werd de kennis die de projectgroep had van de intranetgebruikers systematisch van tafel geveegd, onder andere hun overtuiging dat de ambtenaren nog lang niet toe waren aan zo'n vernieuwend instrument. De wiki werd uiteindelijk hoofdzakelijk gebruikt door de stafdirectie. Er werden ellenlange teksten in ambtelijke taal gepost, die bepaald niet uitnodigend waren om erover te discussiëren. Daarnaast was het systeem (Flexwiki) niet genoeg gebruiksvriendelijk: het was Engelstalig en men moest html-codes kennen om artikelen te plaatsen en bewerken. De wiki en het Intranet waren bovendien twee volledig gescheiden omgevingen, hierdoor ontstonden onduidelijkheden en doublures. Geen enkele deel van de wiki is een succes geworden en de wiki is nooit echt door de organisatie gedragen. Momenteel wordt de wiki nauwelijks meer gebruikt De wiki overheidsorganisatie 2 Overheidsorganisatie 2 is momenteel met een omvangrijke verandertraject 15

16 bezig met als doel een verbetering van de dienstverlening, het versnellen van procedures en een hogere mate van transparantie. Om de communicatie rond dit traject te bevorderen en om ervoor te zorgen dat het verandertraject goed uitgewerkt wordt, is vanuit de directie besloten om een wiki te implementeren. De wiki wordt organisatiebreed gebruikt, maar de meest actieve bijdragers zijn de medewerkers die direct betrokken zijn met het verandertraject. De wiki wordt met name gebruikt om conceptstukken te laten lezen en feedback en ideeën vanuit de werkvloer te krijgen. De communicatie over de wiki is meegenomen in de communicatie rondom het verandertraject. Tijdens de roadshows met presentaties over de reorganisatie is de wiki uitgebreid besproken. Daarnaast is de wiki via de afdelingshoofden onder de aandacht gebracht. Mijn contactpersoon, medewerker technische infrastructuurdiensten, die betrokken is geweest bij de technische implementatie, kan geen uitspraak doen over de mate waarin de wiki als succes beschouwd kan worden. Hij ziet dat de wiki dagelijks gebruikt wordt en weet te melden dat er inmiddels een tweede wiki is ingericht met als thema de hrm-aspecten rondom het verandertraject. Deze tweede wiki is besloten en wordt alleen door de afdeling personeelszaken gebruikt. Navraag bij een collega die meer vanuit de organisatorische kant bij de implementatie betrokken is geweest, leerde dat de wiki nog niet echt van de grond is gekomen. De mensen moeten erg wennen aan het nieuwe medium en het gebruik is ver beneden verwachting. Bij deze organisatie wordt gebruik gemaakt van mediawiki. Om de gebruiksvriendelijkheid van het systeem te verhogen, zijn enkele plug-in's geïnstalleerd De wiki s van overheidsorganisatie 3 Mijn contactpersoon is softwarearchitect bij de ICT afdeling van overheidsorganisatie 3. Het team waar hij werkt houdt zich bezig met ICT-projecten en - technologieën. Door de groei van de uitgevoerde ICT-projecten zowel in aantal als in omvang en door de talloze vernieuwingen binnen de gebruikte technologieën, is de behoefte ontstaan aan een instrument dat orde en 16

17 overzicht kon scheppen. Om te voorzien in deze behoefte heeft mijn contactpersoon een wiki binnen zijn team geïntroduceerd. Inmiddels zijn 15 omgevingen aangemaakt, één voor elke onderwerp (webtechnologieën, security, integratie, enz.). Deze wiki's zijn 'vanuit de werkvloer' ontstaan en worden heel intensief gebruikt vooral door projectleiders, projectmedewerkers en iedereen die te maken heeft met ICT-projecten. Ze voorzien duidelijk in een behoefte en worden ervaren als dé oplossing voor het gebrek aan overzicht. Alle medewerkers van de afdeling van mijn contactpersoon kunnen vrij bijdragen aan de wiki en er is geen sprake van eindredactie of fiattering. Mijn contactpersoon bewaakt de wiki, maar heeft zelden hoeven in te grijpen. De introductie van deze wiki's is nogal informeel verlopen, dat wil zeggen, er heeft geen standaard besluitvormingsprocedure plaatsgevonden, wat hoogst ongebruikelijk is bij deze organisatie. Voor deze wiki wordt gebruik gemaakt van JSP-wiki software. In dezelfde periode is binnen de afdeling een tweede wiki geïntroduceerd. De aanleiding voor deze tweede wiki was de centralisatie van alle ICTafdelingen van de organisatie. Als gevolg van deze reorganisatie ontstond de behoefte om de aanwezige kennis binnen deze voorheen autonome diensten te bundelen in een centraal kennissysteem. De wiki wordt intensief gebruikt door het team Werkplekondersteuning, in het bijzonder door het servicedesk. In opdracht van het management moeten alle medewerkers van het servicedesk deze wiki gebruiken om een knowledge-base op te zetten en calls te kunnen doorzetten. De wiki wordt verder mondjesmaat door de rest van de afdeling gebruikt. Deze wiki is op een formele wijze tot stand gekomen: er is een project gestart en er heeft een standaard besluitvormingsprocedure plaatsgevonden. Anders dan de JSP-wiki, is er hier sprake van een strakke eindredactie en niet alle medewerkers kunnen artikelen publiceren. Voor deze wiki wordt gebruikt gemaakt van de software Confluence. Binnen de afdeling is er een flinke discussie ontstaan over deze twee wiki's. Hoewel de JSP-wiki een groot succes is, wordt deze door de leiding slechts 'gedoogd'. Er is zelfs sprake van dat de JSP-wiki in de toekomst gemigreerd zal moeten worden naar de Confluence-wiki. Een dergelijke migratietraject 17

18 zou een zeer omvangrijk project betekenen waar de gebruikers helemaal niet op zitten te wachten. Momenteel is er een onderzoek gaande om de redenen te achterhalen waarom de Confluence-wiki zo weinig wordt gebruikt door de andere teams dan de servicedesk De wiki van bedrijf X Voor 2004 had bedrijf X een vrij statisch Intranet. Alle berichten en pagina's werden op verzoek van de verschillende afdelingen door de afdeling communicatie geplaatst. In 2004 werd besloten om het Intranet te vernieuwen. Er werd een project gestart, in overleg met de afdelingen werd een programma van eisen opgesteld en uiteindelijk werd het open source systeem Zope geïntroduceerd. In dit nieuwe Intranet had elke afdeling zijn eigen omgeving en konden de medewerkers zelf berichten en pagina's aanmaken. De geplaatste berichten en pagina's werden pas gepubliceerd nadat de afdelingshoofd gefiatteerd had. Dit leverde een ongewenste situatie op: afdelingshoofden moesten veel tijd besteden aan het doornemen en goedkeuren van berichten, daarnaast zorgde dit fiatteringsysteem voor vertraging bij het publiceren. Het systeem Zope werd in de loop van de tijd door de techneuten van bedrijf X flink aangepast om tegemoet te komen aan de speciale wensen van het bedrijf. Na een aantal maanden was het systeem zo ver aangepast dat het niet meer mogelijk was om nieuwe versies te installeren: Zope en het aangepaste systeem liepen te ver uit elkaar. Hierdoor kon bedrijf X niet profiteren van de doorontwikkeling van de software en van de veelheid aan nieuwe plug-in's die de gebruiksvriendelijkheid van het systeem verhogen. Anderhalf jaar later en euro armer was de frustratie rondom het nieuwe Intranet groot. Mijn contactpersoon, business developer bij X, besloot toen samen met een collega om te gaan kijken naar alternatieven. Na wat te hebben geëxperimenteerd met verschillende wiki-software, werd Confluence op een server geïnstalleerd. Om de wiki te introduceren ging mijn contactpersoon op zoek naar afdelingen die grote problemen hadden met het toenmalige Intranet. De helpdesk was zo'n afdeling: zij hadden een grote behoefte aan een knowledge-base waar ze werkprocedures, oplossingen van voorkomende problemen, work- 18

19 arounds enz. konden plaatsen en het toenmalige Intranet werd ervaren als niet geschikt daarvoor. De helpdesk was meteen enthousiast over de werking en de gebruiksvriendelijkheid van de wiki: iedereen kon overal bij, als iemand een oplossing voor een probleem had gevonden, kon hij het meteen in de wiki opnemen en beschikbaar stellen aan alle andere helpdeskers. Vanaf dat moment ging het vanzelf: van de helpdesk naar afdeling beheer, van beheer naar Product management, van product management naar financiën, de wiki verspreidde zich als een olievlek binnen de organisatie. De helpdesk ging korte cursussen organiseren voor de eigen medewerkers, maar gaandeweg werden deze cursussen bezocht door enthousiaste wikigebruikers uit de hele organisatie. Zes maanden na de eerste introductie van de wiki werd Zope nauwelijks nog gebruikt en iedereen was met de wiki bezig. Om politieke redenen heeft Zope nog een half jaar naast de wiki gedraaid, echter werd het steeds minder en minder gebruikt. Een klein jaar na de introductie van de wiki werd Zope offline gezet. De wiki was het intranet geworden! 19

20 4. Resultaten In dit hoofdstuk worden de uitkomsten uit de afgenomen interviews uiteengezet. Voor de volledigheid en het gemak van de lezer worden delen uit de casusbeschrijvingen in hoofdstuk 3 in dit hoofdstuk herhaald Deelvraag 1: wat voor soort organisatie is het en welke aspecten overeenkomen of verschillen van Dordrecht? Helaas hebben wij geen gemeentelijke organisatie gevonden die bereid was om aan het onderzoek te werken. Drie van de vier organisaties die mee hebben gewerkt, zijn grote landelijke overheidsorganisaties. Deze organisaties behoren volgens de indeling van Mintzberg tot de categorie 'machinebureaucratie', dat zich kenmerkt door de volgende eigenschappen: is relatief oud en stabiel; werkt met gestandaardiseerde werkprocessen; is formeel; heeft een hiërarchische structuur. Ook de gemeente Dordrecht is grofweg te typeren als een machinebureaucratie, met een aantal kanttekeningen: niet bij elke organisatieonderdeel is er sprake van strak gestandaardiseerde werkprocessen; ten opzichte van een standaard machinebureaucratie kenmerkt Dordrecht zich door een sterk innovatieve karakter waar de organisatie ook landelijk bekend om staat. Bedrijf X, behoort tot de categorie 'innovatieve organisaties': is relatief jong; heeft een lage formalisatiegraad; is flexibel; is innovatief De onderzochte organisaties verschillen nogal in grootte. Gemeente Dor- 20

21 drecht is qua omvang het beste te vergelijken met overheidsorganisatie 1. Met betrekking tot de gemiddelde leeftijd liggen Dordrecht en de drie onderzochte overheidsorganisatie betrekkelijk dicht bij elkaar. De gemiddelde leeftijd bij bedrijf X is ongeveer 10 jaar lager. In het volgende tabel worden de resultaten schematisch weergegeven: Organisatie Type organisatie Aantal medewerkers Gem. Leeftijd Dordrecht Machinebureaucratie jaar Overheidsorg. 1 Machinebureaucratie (kern departement) Tussen 40 en 50 jaar Overheidsorg. 2 Machinebureaucratie 3500 Rond de 40 jaar Overheidsorg. 3 Machinebureaucratie 7000 Tussen 40 en 50 jaar Bedrijf X Innovatieve organisatie 250 Rond de 35 jaar Deelvraag 2: wat was de aanleiding, doelstelling en scope? Overheidsorganisatie 1 Bij deze organisatie was de aanleiding nogal vaag. De wiki moest de interne producten ontsluiten, maar het moest ook mogelijk zijn om het in-strument te gebruiken voor beleidsondersteuning. Uiteindelijk werd de scope van het project verkleind en een pilot gestart rond een reorganisatie. De doelstelling was het verbeteren van de interne communicatie en het creëren van een ideeënplatform. Overheidsorganisatie 2 Deze organisatie had een duidelijke aanleiding. De organisatie was bezig met een omvangrijk verandertraject en er was behoefte om te communiceren met de medewerkers en om feedback te krijgen over de vernieuwings- 21

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Whitepaper op basis van case onderzoek Hogeschool Utrecht, juli 2011 Inhoudsopgave Ei van Columbus of doorn in het oog?... 2 Sociale media in gebiedsontwikkeling...

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Kennis op de rails. Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen

Kennis op de rails. Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen Kennis op de rails Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen Costiaan Mesu 1019161 I4a Bedrijfskundige Informatica Faculteit Economie & Management Hogeschool van Utrecht COPYRIGHT

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Door Saskia de Laat De kracht van Social Media voor Interne Communicatie Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Omslag illustratie door: Kim Ravers

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder

Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder Boudewijn Meyboom S0095737 Bacheloropdracht voor de opleiding

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday Efficiënt ondernemen met Social Media Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday Executive Summary De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De opkomst en ontwikkeling van nieuwe, interactieve

Nadere informatie

Wikipedia voor ICT-best practices

Wikipedia voor ICT-best practices Wikipedia voor ICT-best practices Een eerste verkenning naar wenselijkheid en haalbaarheid In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (DGET) Dialogic innovatie & interactie Utrecht, 31 augustus

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Kennismanagement stimuleren en faciliteren met het Kennisportaal

Kennismanagement stimuleren en faciliteren met het Kennisportaal 13.9-11. Kennismanagement stimuleren en faciliteren met het Kennisportaal Mevr. drs. R.M. Filius & drs. F.J. Kresin Handboek Effectief Opleiden 40/205 13.9-11.01 13.9 LEREN VAN ORGANISATIES/ KENNISBEHOUD,

Nadere informatie

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Een interactief platform voor het brengen van verzoening Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Student: Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Studentennummer: 408396 Afstudeerrichting: Media

Nadere informatie

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Onderzoek naar gebruik open standaarden en open source software in de overheid en (semi) publieke sector Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Alphen (NB), 4 juli 2007

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio FS 141216.3A FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio Analyse van voorziening Pleio Rapportage in opdracht van het Forum Standaardisatie Colofon Naam project

Nadere informatie

samen voorbereid op de toekomst

samen voorbereid op de toekomst oplossingen voor nu en inspiratie voor morgen samen voorbereid op de toekomst oplossingen voor nu en inspiratie voor morgen samen voorbereid op de toekomst INHOUD 4. Voorwoord door Bernard Wientjes 6.

Nadere informatie