Het heeft zoveel meerwaarde als een ander over je schouder meekijkt. VO-magazine

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het heeft zoveel meerwaarde als een ander over je schouder meekijkt. VO-magazine"

Transcriptie

1 Magazine voor voortgezet onderwijs december 2010 jaargang 5 Het heeft zoveel meerwaarde als een ander over je schouder meekijkt Wim Littooij» CVO Rotterdam VO-magazine 3 Verder na 5 jaar VO-raad»!mpulse voor leerlingparticipatie» Arbo-VO gaat de school in» Meer maatwerk rond het examen» Ron Bormans (HBO-raad) over de route vwo-hbo

2 In dit nummer Maatwerk rond het examen Betere resultaten, behoud van motivatie, optimale benutting van talent: er is alle reden om leerlingen ook rond het examen meer maatwerk te bieden. Goede voorbeelden zijn er al. Waarom zou een leerling niet op een hoger niveau examen doen, als hij ergens heel goed in is? R 34 Collegiale visitatie Op initiatief van bestuurders Hein van Asseldonk en Wim Littooij kijken de scholen van Lucas onderwijs en CVO Rotterdam over elkaars schouder mee R 8 5 jaar! En nu verder De VO-raad vraagt zijn leden mee te denken over de nieuwe missie en strategie. We zijn er voor scholen. R 18 De school in Naast klassieke arbodiensten biedt Arbo-VO nu ook procesbegeleiding R 14 Niet zeuren, maar meepraten Op!mpulse Kollum spreekt het vanzelf dat leerlingen invloed hebben R 24 2 VO-magazine 3 december 2010

3 VOORWOORD SJOERD SLAGTER / VOORZITTER Nederland behoort niet meer tot de top 10 van beste onderwijslanden. Dat blijkt uit het PISA-onderzoek 2009, dat kennis en prestaties van 15-jarigen meet op het gebied van lezen, science en wiskunde. Het is echter de ambitie van dit kabinet om tot de vijf sterkste kenniseconomieën van de wereld te behoren. En verder 4 Kort 22 VO in beeld 29 Helpdesk 30 De werkgever: risicoregio s 31 Column Hendrik-Jan van Arenthals 42 Wie werkt waar / Agenda / Colofon Nóg hoger beroepsonderwijs Differentiatie en niveauverhoging maken het hbo weer aantrekkelijk voor vwo ers, denkt Ron Bormans (HAN, HBO-raad) R 40 De minister heeft daarom het actieplan Beter Presteren gelanceerd, dat beoogt meer nadruk op de kernvakken te leggen. Maar zonder serieuze investeringen zullen we de top 5 van kennis economieën niet bereiken. De ervaring leert dat politici vaak grote woorden gebruiken om te pleiten voor beter onderwijs, maar dat daar in de praktijk vervolgens weinig van te merken is. Ook dit kabinet bezuinigt wel op middelen, maar niet op taken. In onze eigen VO-investeringsagenda Ruimte voor ieders talent laten we zien hoe we de talenten van leerlingen nóg beter kunnen benutten en hoe we weer in de mondiale top 5 van kenniseconomieën terecht kunnen komen. Dit kan door belemmeringen in wet- en regelgeving te doorbreken, door het onderwijs slimmer en doelmatiger te organiseren en door te investeren in goed onderwijs. Op basis van deze voorstellen gaan wij graag met de minister in gesprek over de haalbaarheid van haar actieplan. Dit doen we echter niet zonder eerst onze leden geraadpleegd te hebben over de gevolgen van het regeerakkoord. Daarnaast willen we graag met u in gesprek over onze ambitie om nog meer invloed in Den Haag uit te oefenen dan we nu al doen. Dat vraagt om een doordachte strategie én een moderne verenigingsdemocratie. Vanaf januari gaan we hier samen met de leden werk van maken. Een mooi vooruitzicht voor het nieuwe jaar. VO-magazine 3 december

4 Kort Nederland uit top 10 beste onderwijslanden Nederland behoort niet meer tot de top 10 van beste onder wijslanden. Dat blijkt uit het toonaangevende PISA-onderzoek dat kennis en prestaties van 15-jarigen meet op het gebied van lezen, science en wiskunde. In absolute zin zijn de prestaties van Nederland op het gebied van lezen iets gestegen, maar andere landen doen het nog beter. Daardoor is Nederland voor lezen op de 10e plaats blijven staan. Op het terrein van science zijn de absolute prestaties iets gedaald en is Nederland twee plaatsen gezakt op de ranglijst, naar de 11e plaats. De prestaties op het gebied van wiskunde zijn behoorlijk gedaald: van plaats 5 in 2006 naar plaats 11 in Kosten en baten digitaal leermateriaal Wat levert digitaal leermateriaal een school op en wat kost het? Daarover gaat de publicatie De prijs van digitaal leermateriaal van het Innovatieplatform-VO van de VO-raad en Kennisnet. De publicatie is uitgebracht binnen de Kennisnet Onderzoeksreeks. De bevindingen laten zien dat scholen nog maar weinig gewend zijn om het gebruikt van ICT in een financieel of bedrijfseconomisch perspectief te beschouwen. U kunt de publicatie gratis downloaden via Wijziging sectorvakken vmbo moet zo snel mogelijk Het wetsvoorstel om het aantal verplichte sectorvakken in het vmbo terug te brengen van twee naar één ligt al sinds oktober 2006 in de Tweede Kamer. Op 25 november 2010 was de VO-raad aanwezig bij een rondetafelbijeenkomst van de Tweede Kamer om over het wetsvoorstel te praten. Het wetsvoorstel zoals dat er nu ligt, moet wat de VO-raad betreft zo snel mogelijk ingevoerd worden. Onder meer COLO, de MBO Raad, Stichting Platforms VMBO en de AOC Raad delen deze mening van de VO-raad. Binnenkort worden de standpunten van de VO-raad ook per brief aan de Tweede Kamer gepresenteerd. De Tweede Kamer behandelt de wetswijziging waarschijnlijk in het voorjaar van Naar verwachting zal de wetswijziging niet voor 1 augustus 2012 ingevoerd worden. D Werkkostenregeling 2011 Informatie over en aandachtspunten voor de nieuwe werkkostenregeling, die op 1 januari 2011 in werking treedt: R D In de media Een overzicht van de VO-raad in de krant, op de radio en op televisie: R 4 VO-magazine 3 december 2010

5 DE SWITCH Afschaffing Cultuurkaart verschraalt De voorgenomen afschaffing van de Cultuurkaart zorgt voor een verdere verschraling van het onderwijs. Dat was reden voor Sjoerd Slagter om namens de VO-raad de petitie Stop Culturele Kaalslag te ondertekenen. De petitie is een van de landelijke acties tegen de voorgenomen bezuinigingen op cultuur. Afschaffing van de Cultuurkaart is naast een bezuiniging op cultuur ook een bezuiniging op onderwijs. Door de Cultuurkaart af te schaffen komen de kosten op conto van scholen of ouders. CKV blijft namelijk als verplicht vak bestaan en daarin moeten cultuuractiviteiten blijven plaatsvinden. Henk-Jan Muller is van huis uit biochemicus, maar raakte lange tijd verzeild in de IT. Sinds drie weken houdt hij zich weer bezig met zijn oude vak, maar dan voor de klas als leraar biologie en natuurkunde op het Gemini College in Ridderkerk. Vanwaar deze ommezwaai? Ik heb altijd al geweten dat een docerende functie mij op het lijf is geschreven. Ik heb na een loopbaan als onderzoeker aan de In-Vivo NMR faciliteit in Utrecht ruim vier jaar als IT-trainer gewerkt. Dat deed ik met veel plezier, voor de klas staan lag me ook toen al. Omdat ik ver van de dagelijkse praktijk afstond die de mensen van mijn trainingen wel kenden, maakte ik toch de overstap naar de echte IT, en werd ik projectleider. Meer dan tien jaar was ik daar heel gelukkig mee, maar een jaar geleden begon het toch weer te knagen. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ben naar een detacheringsbureau voor het onderwijs gestapt. Een aantal weken geleden heb ik een gesprek gevoerd op school. En toen is het snel gegaan. Sinds drie weken sta ik nu voor de bovenbouw van havo en vwo. En, hoe is dat nu? De overstap was helemaal niet zo zwaar als ik dacht, maar ik ben wel echt in het diepe gestapt. Ik merk dat ik de vakkennis prima beheers, maar ik maak veel nieuwe situaties mee met leerlingen. Elke dag gebeuren er wel weer onverwachte dingen met de jongeren die in mijn klas zitten. Heel uitdagend. En natuurlijk hebben ze me al flink uitgeprobeerd, maar dat is normaal. D Project zeer zwakke Scholen Hulp aan scholen die het etiket Zeer Zwak van de inspectie hebben gekregen of die dit dreigen te krijgen: R Hoe bevalt uw nieuwe werkgever? Ik krijg veel ruimte om eigen initiatieven te ontplooien en ze zijn heel enthousiast over mijn frisse blik. We zijn in de bovenbouw met een grote verbeterslag bezig en ik heb echt het gevoel dat ik daaraan mijn steentje kan bijdragen. Ik ga fluitend naar mijn werk en kom doodmoe thuis. Maar het is zó leuk! VO-magazine 3 december

6 Kort Premie ABP stijgt in 2011 De ABP-premie gaat per 1 januari 2011 met 0,1% omhoog. Dit is een voorlopige stijging. Op 1 april wordt de premie nog een keer aangepast aan de nieuwe CBS-cijfers over de toename van de levensverwachting. Hoe groot die stijging zal zijn, is op dit moment nog niet bekend. De verwachting is dat het gaat om een verhoging van 0,8%. De tijdelijke herstelopslag van 1% blijft gehandhaafd. Alleen als eind van dit jaar blijkt dat de dekkingsgraad onder de 96,5% is gedaald, zal de premie per 1 april als nog worden verhoogd om aan het herstelplan te kunnen voldoen. De premie voor ouderdoms- en nabestaanden - pensioen bedraagt op 1 januari ,4%. De nieuwsbrief van het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) gaat dieper in op het onderwerp. U kunt deze downloaden op LEA-congres op 20 januari Op 20 januari 2011 vindt het vierde landelijke LEA-congres plaats in Nieuwegein. LEA staat voor Lokale Educatieve Agenda, het bestuurlijk overleg tussen gemeenten, schoolbesturen en andere partners die zich bezighouden met onderwijs en/of jeugdbeleid. De VO-raad is een van de organisatoren van dit congres. Naar verwachting wordt hier ook het actieplan Passend Onderwijs toegelicht, dat in samenwerking met onder meer de PO-Raad momenteel wordt opgesteld. Verder zal Ferd Stouten, Bestuurder Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, namens de VO-raad plenair een bijdrage leveren over de nut van bestuurlijke samenwerking. In de deelsessies wordt aandacht besteed aan het project Vensters voor Verantwoording. Tijdens deze sessie krijgen deelnemers meer informatie over het project en de mogelijkheden die Vensters biedt voor schoolbesturen en gemeenten. Kijk voor meer informatie op Hardere aanpak drugsgebruik Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil dat de namen van leerlingen die drugs gebruiken bekend worden gemaakt bij ouders, leraren en medescholieren. De VO-raad is het met de minister eens dat drugsgebruik op scholen hard aangepakt moet worden. Maar het voor stel om de leerlingen met naam en toenaam bekend te maken, is een brug te ver. Het is niet aan de school om een leerling publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. Dat past niet bij de opvoed kundige taak die de school heeft. Een betere (straf)maatregel zou kunnen zijn om een leerling die drugs gebruikt niet meer toe te laten tot de les. Naar ouders en andere betrokkenen toe is het belangrijk dat scholen open en transparant zijn over wat zij doen om de drugs problematiek aan te pakken. Vanaf volgend school jaar zijn scholen verplicht om (drugs-)incidenten te registreren. 6 VO-magazine 3 december 2010

7 1 MINUUTJE Komend jaar wordt een wet van kracht die aan organisaties en zelfstandige beroeps beoefe naren de plicht oplegt om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kinder mishandeling. Deze meldcode gaat uiteraard ook gelden voor het voortgezet onderwijs. Chaja Deen van het Nederlands Jeugdinstituut licht de meldcode toe. Opbrengsten Innovatieproject Het Innovatieproject eindigt en maakt scholen graag deelgenoot van de opbrengsten. Zo verschijnt deze week de Innovatiekrant die als bijlage meegezonden wordt met deze VO-magazine. In de krant vindt u voorproefjes van de resultaten van vijf jaar innoveren op scholen. Met artikelen over de onderzoeken en ervaringen van de scholen die meededen aan Expeditie durven, delen, doen I en II. Alle resultaten zijn opgetekend in twaalf brochures die zijn gebundeld in de Innovatiebox. De box wordt op 13 januari 2011 tijdens een feestelijke bijeenkomst gepresenteerd aan minister Van Bijsterveldt. De Innovatiebox en de afzonderlijke publicaties zijn nu al gratis te bestellen. De bestellingen worden na 13 januari bezorgd op uw school. Voor de afsluitende bijeenkomst waar de opbrengsten van het project worden gepresenteerd, kunt u zich opgeven via Als u naar deze bijeenkomst komt, krijgt u de Innovatiebox met de twaalf publicaties uitgereikt. De box bestellen kan via Wat houdt de code precies in? De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De code is dus ook bedoeld voor het voortgezet onderwijs. De meldcode bevat een stappenplan. Dit leidt stap voor stap door het proces vanaf het moment dat iemand geweld of mishandeling signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een beslissing moet nemen over het doen van een melding. De stappen maken duidelijk wat er van de beroepskracht wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en hoe hij, rekening houdend met zijn beroepsgeheim, op een verantwoorde wijze komt tot een besluit over het doen van een melding. Scholen zijn niet verplicht om te melden, wel om gebruik van de meldcode actief te bevorderen. Hoe kunnen scholen het hanteren van de code het beste aanpakken? Vooruitlopend op de nieuwe wet hebben de betrokken bewindspersonen besloten alvast een basismodel meldcode bekend te maken zodat de praktijk zich op de wetgeving kan voorbereiden. Met dit basismodel meldcode kunnen betrokken partijen aan de hand van een aantal stappen hun eigen meldcode opstellen. Ik vind het van groot belang dat deze meldcode wordt geïntegreerd in de bestaande zorgstructuur op scholen. Het is met nadruk de bedoeling dat dit niet leidt tot een aparte aanpak, die naast de bestaande structuren gaat bestaan. Met de uitwerking die we voor het voortgezet onderwijs gemaakt hebben wordt duidelijk welke weg scholen kunnen bewandelen in geval van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is dus een heel praktisch instrument. Ook wordt aangegeven wat er kan gebeuren na een melding, want een melding is geen eindpunt. Waar vinden scholen het basismodel meldcode en het stappenplan? Op staat alle algemene informatie over de meldcode, de uitwerking voor het voortgezet onderwijs is te vinden op en op de website van de VO-raad: VO-magazine 3 december

8 Interview Spiegelen 8 VO-magazine 3 december 2010

9 Al vijf jaar organiseren CVO Rotterdam en de Stichting Lucas Onderwijs Den Haag onderling collegiale visitaties. We begonnen voorzichtig, maar inmiddels verzoeken scholen al om een extra bezoek. Tekst: Dafna Holtzer / Fotografie: Josje Deekens Collegiaal visiteren bij een ander bestuur zonder angst Hee jongen, lang niet gezien! grapt Wim Littooij als hij Hein van Asseldonk begroet. Ondanks beider drukke agenda s zien de bestuurders elkaar met regelmaat. Deze avond hebben ze afgesproken samen te dineren. Het klikt tussen ons, zegt bestuurder Littooij van CVO Rotterdam. We houden allebei van een goede dosis humor en hebben dezelfde nuchterheid. Van Asseldonk, bestuurder van de Stichting Lucas Onderwijs in Den Haag, reageert instemmend. We zitten zo n beetje in hetzelfde schuitje, want onze organisaties hebben ook veel gemeen, voegt hij toe. We kennen dezelfde grootstedelijke problematiek en delen de ambitie om als organisatie niet alleen goed onderwijs te bieden, maar ook een maatschappelijke rol te vervullen. Littooij lacht: We zitten relatief dicht bij elkaar zonder elkaars concurrent te zijn. Van Asseldonk: Als we elkaar zo n tien jaar geleden ontmoet hadden, in de tijd van de schaalvergroting, dan zou ik me kunnen voorstellen dat onze besturen waren gefuseerd. Nieuwe inzichten Van een fusie is het nooit gekomen, maar de schoolbestuurders werken wel op verschillende fronten samen. Dan hoeven we niet ieder het wiel uit te vinden. Die samenwerking gebeurt niet alleen op bestuurs-, maar ook op schoolniveau. Onze cultuur lijkt op elkaar, we hebben een soortgelijke instelling. Dat voelen scholen aan en maakt de samenwerking prettig en makkelijk. Toen in 2004 het idee ontstond voor een collegiale visitatie, was de beslissing om een gezamenlijk project te beginnen, snel genomen. Niet dat beide bestuurders vinden dat zij de initiator zijn van het project. Het idee is eigenlijk bedacht door de Onderwijsinspectie, zeggen ze. En het project was nooit van de grond gekomen zonder goede mensen om ons heen die het handen en voeten hebben gegeven. De aanleiding voor de collegiale visitatie kwam na een uitnodiging van de Inspectie voor het Onderwijs. Die nodigde toevallig Van Asseldonk en mij tegelijkertijd uit om over collegiale visitatie te praten, vertelt Littooij. De gedachte was toen nog dat een dergelijke visitatie een alternatief voor de inspectiebezoeken zou kunnen worden. Littooij: De Inspectie overwoog proportioneel toezicht te gaan houden. Bij scholen die het zelf goed op orde hebben, zouden ze minder vaak langs komen. Zo ver is het niet gekomen. Door politieke druk lopen de inspectiebezoeken op volle toeren. Dat weerhield de bestuurders er niet van, te experimenteren met het idee van collegiale visitatie. Het interview gaat verder op pagina 13 R VO-magazine 3 december

10 Interview CV Hein van Asseldonk Geboren 26 augustus 1954 in Breda Privé Hein van Asseldonk woont in Schiedam. Opleiding Gymnasium Ypelaar in Breda Studie wiskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht Studie Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Diverse cursussen, leergangen, e.d. Werkervaring Leraar wiskunde aan het Emmauscollege in Rotterdam Conrector van het Emmauscollege te Rotterdam Rector van het Emmauscollege te Rotterdam 2003-heden Vice-voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Lucas Onderwijs Den Haag, primair als voortgezet onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs gaat het om 26 schoollocaties, ruim leerlingen en ongeveer 1800 medewerkers. Greep uit nevenactiviteiten: Bestuurslid van de Snickers-De Bruijnstichting in Rotterdam Lid dagelijks bestuur VO-platform Haaglanden Voorzitter Lodewijk Rogierstichting in Rotterdam Lid Regionaal Platform Arbeidsmarkt Haaglanden Lid stuurgroep onderwijs-arbeidsmarkt Haaglanden Voorzitter van de Adviesraad VO van het CITO Lid Raad van Advies PPMO (Project en Programma Management Onderwijs) Auditor bij accreditatietrajecten in het hbo. Collegiale visitatie bij Lucas Onderwijs en CVO Bij een collegiale visitatie gaat een commissie een dag op bezoek bij een collega-school. Bij het visitatietraject van Stichting Lucas Onderwijs en CVO Rotterdam bestaat dit team uit een voorzitter, een secretaris en vier directieleden van scholen van deze besturen. Er is bij een collegiale visitatie geen sprake van een beoordeling, zoals bij een audit of een Inspectiebezoek. Uitgangspunt is dat de school die wordt gevisiteerd, opdrachtgever is van de visitatie. De school bepaalt de thema s, geeft aan in welke periode de visitatie het best kan plaatsvinden en kan zelf een deskundige aanwijzen als extern lid van de visitatiecommissie. Het visitatierapport blijft eigendom van de school. Dat betekent dat de commissie de aanbevelingen doet aan de school, die daarmee zelf verder aan de slag kan. Het blijkt overigens dat de commissieleden door de visitatie zelf ook nieuwe inzichten in schoolontwikkeling opdoen. Traject Het traject begint met een informerend startgesprek met de schoolleiding van de te bezoeken school. Hierin wordt het hele visitatietraject besproken. Drie weken later vindt het themagesprek plaats tussen de voorzitter en de secretaris van de commissie en de schoolleiding. Tijdens dat gesprek geeft de schoolleiding aan wat de thema s zijn en welke vragen zij graag beantwoord wil zien. Over de gekozen thema s schrijft de school een zelfevaluatie. Daarin legt de school ook uit welk beleid is gevoerd en welke resultaten dat heeft opgeleverd. De zelfevaluatie wordt bestudeerd door de visitatiecommissie. 10 VO-magazine 3 december 2010

11 CV Wim Littooij Geboren 30 december 1947 in Middelburg Privé Wim Littooij woont in Middelburg Opleiding 1965 Hbs-B 1967 Akte wiskunde LO 1968 Volledig bevoegd Onderwijzer 1974 Akte wiskunde MO-A 1978 Akte wiskunde MO-B Diverse managementcursussen Werkervaring Leraar wiskunde en Nederlands, Koningin Juliana Mavo in Bergen op Zoom Leraar wiskunde aan Oranje-Nassaumavo in Middelburg Directeur Oranje-Nassaumavo in Middelburg Lid en plaatsvervangend voorzitter van de centrale directie van Chr. Scholengemeenschap Walcheren Algemeen rector PENTA college CSG in Rotterdam, Voorne, Putten en Rozenburg 2002-heden Voorzitter en enig lid van de Raad van bestuur van CVO, een schoolvereniging met 40 schoollocaties, leerlingen en 2200 personeelsleden in en om Rotterdam. Greep uit nevenactiviteiten: Lid van het Landelijk Platform VMBO Diverse kerkelijke functies in de Gereformeerde Kerk Middelburg en de PKN lid van het oprichtingsbestuur van het Werkgeversverbond Voortgezet Onderwijs, tegenwoordig VO-raad Initiator van project samenscholing.nu (Hogeschool Rotterdam, INHolland en de Rotterdamse scholen voor VO). Voorzitter stuurgroep duaal opleiden van studenten Initiator van Rotterdams LeerlingVolgSysteem, inmiddels landelijk verspreid Diverse adviestrajecten met en voor de OCW-ministers Van der Hoeven en Van Bijsterveldt. Op de visitatiedag spreekt de commissie met betrokkenen in de school, zoals docenten, leerlingen, ouders en ondersteunend personeel. De commissie legt de bevindingen vast in een verslag dat wordt aangeboden aan de schoolleiding. Die gebruikt de bevindingen voor het verbeteren van de school. Horizontale verantwoording Het traject wordt georganiseerd en geleid door twee projectleiders vanuit de beide besturen, bijgestaan door een interbestuurlijke Projectgroep Collegiale Visitatie (met schoolleiders). Deze projectgroep heeft contact met de Inspectie van het Onderwijs en externe deskundigen om ervoor te zorgen dat de aspecten van de kwaliteitszorg goed bewaakt worden en onderbouwd. De Inspectie beschouwt de collegiale visitaties als een onderdeel van de horizontale verantwoording. Wanneer een school het rapport van de visitatie ter beschikking stelt aan de inspectie, wordt het rapport input voor de risicoanalyse van de inspectie. De werkwijze, ervaringen en materialen van het project zijn opgenomen in twee publicaties: een informatiebrochure voor scholen en een handboek voor visitatiecommissies. Andere schoolbesturen kunnen vrijblijvend van deze publicaties gebruik maken. Voor meer informatie: > beleid > kwaliteitsbeleid. VO-magazine 3 december

12 ADVERTENTIE Advies Opleiding en training Co- en interim-management Onderzoek en ontwikkeling KPC Groep heeft een breed aanbod resultaatgerichte opleidingen en trainingen op het gebied van management & organisatie, leerling begeleiding, didactische vaardigheden, doorlopende leerlijnen en onderzoek. Voor iedereen die bij het onderwijs betrokken is. Van bestuurders tot ondersteunend personeel. En bovenal voor mensen die het beste uit zichzelf willen halen. Menskracht Opleiding & training maakt mensen sterk. Sterke mensen maken sterk onderwijs. Op onze website vindt u een compleet overzicht van ons trainingsaanbod en veel praktische informatie over bijvoorbeeld de functiemix, de lerarenbeurs en de wet BIO. Contact: Ine Spee, Meer informatie/inschrijven: 12 VO-magazine 3 december 2010

13 We bedachten dat regelmatige bezoeken van collega s een mooie vorm zouden zijn voor een systematische bewaking van de kwaliteit op onze scholen. Elke school wordt via een andere invalshoek bekeken. Dat levert nieuwe inzichten op, aldus Littooij. Happig Na een voorbereidingstijd begonnen de visitaties in Per jaar worden ongeveer twaalf scholen bezocht, zodat elke school eens in de vier à vijf jaar aan de beurt is. Inmiddels heeft op alle vestigingen een collegiale visitatie plaatsgevonden. Beide schoolbesturen hebben besloten dat de visitaties nu een vast onderdeel zijn van de kwaliteitszorg. In het begin waren niet alle scholen er even happig op om mee te doen. Littooij: Scholen hadden zoiets van: we doen al genoeg om onze kwaliteit op peil te houden. Bovendien is het een investering erbij: het bezoek moet worden voorbereid, mensen en tijd moeten worden vrijgemaakt. Een school dient zich kwetsbaar op te stellen ten opzichte van de visitatie. Van Asseldonk: We zijn voorzichtig begonnen, met scholen die ervoor open stonden. In het jaar erop waren er al veel meer gegadigden en daarna wilden alle scholen meedoen. De collegiale visitaties zijn inmiddels zo populair dat scholen extra verzoeken indienen om een bezoek. Littooij: Het grote voordeel is dat een ander jouw school geheel vrijblijvend voorziet van advies. De school krijgt een spiegel voorgehouden zonder dat het bedreigend is, want de visitatie wordt uitgevoerd door gelijkwaardige partners die jouw taal verstaan. Opdrachtgever Een belangrijk uitgangspunt is dat de school die wordt gevisiteerd, opdrachtgever is van de visitatie. De school bepaalt zelf welke onderwerpen aan de visitatie commissie worden voorgelegd en mag aangeven in welke periode de visitatie het beste kan plaatsvinden. Daarbij kan een school een deskundige aanwijzen als extern lid van de visitatiecommissie. Het visitatierapport blijft eigendom van de school. Dat betekent dat de commissie de aanbevelingen doet aan de school. De school hoeft deze niet per se aan het bestuur over te dragen. Wordt een visitatie onder deze voorwaarden niet te vrijblijvend? Littooij: Dat is wel een punt van discussie. Wat, inderdaad, als de visitatie aanbevelingen oplevert waar de directie niet achter staat? Uiteindelijk is het bestuur verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Het zou een onwenselijke situatie zijn als een school zoiets niet zou melden aan het bestuur. Van Asseldonk: Het is een moreel vraagstuk. De bezoeken zijn gebaseerd op vertrouwen. Ze gaan uit van de mix dat elke school zich kwetsbaar opstelt en tegelijkertijd ontvankelijk is voor kritiek. Littooij: We hebben een situatie gehad dat een school niet overtuigd was van het advies van de visitatie commissie. De school had ingezet op teamoverleg en had de sectievergaderingen afgeschaft. De visitatiecommissie adviseerde het vaksectieoverleg weer in te voeren om de doorlopende lijn in verticale zin te laten bestaan en een goede overgang van de onder- naar bovenbouw te herstellen. Toen is er wel stevig gepraat. Van Asseldonk: Het project van collegiale visitatie is begonnen op basis van vrijwilligheid. Nu zitten we in een volgende fase. Scholen weten wat ze kunnen verwachten, ze zien de meerwaarde van het instrument. De visitatiecommissie rapporteert nog steeds aan de school, maar er wordt inmiddels stevig geadviseerd dat de scholen zelf melding doen van het visitatieadvies bij het bestuur. De rapporten zijn een onderdeel geworden van onze voortgangsgesprekken met de scholen. Littooij: Het heeft zoveel meerwaarde als een ander over je schouder meekijkt. Iedereen is op een gegeven moment enigszins blind voor de gang van zaken in zijn organisatie. Dit is een hulpmiddel om de eigen kwaliteit te verbeteren. Controleert de Inspectie nu minder? Beide heren lachen: Dat was ooit wel de intentie, maar ze komen nog steeds vrolijk op bezoek, zegt Littooij. En dan serieus: Formeel zegt de Inspectie de controle niet te verminderen, maar in de praktijk merken we wel dat de inspecteurs er rekening mee houden. Van Asseldonk: Normaal komt de Inspectie een hele dag, maar als er op een school recent een collegiale visitatie heeft plaatsgevonden, dan blijft de Inspectie soms niet langer dan een halve dag. Littooij: De collegiale visitatie geeft aan dat de school op een structurele manier haar eigen kwaliteit op orde heeft. Dat is veel waard. Wie weet besluit de Inspectie minder vaak langs te komen als alle scholen een dergelijke kwaliteitsronde organiseren. Maar die situatie zal ik denk ik niet meer meemaken. VO-magazine 3 december

14 Bijpraten Kennis- en adviescentrum werkt ook vraaggericht Procesbegeleiders Arbo-VO de school in Klassieke arbotaken vormen de kern van het werk van Arbo-VO, en dat blijft zo. Werkgevers kunnen er dus terecht bij de invulling van hun verantwoorde lijkheid op het terrein van arbeidsomstandigheden, verzuim, re-integratie en levensfase gericht personeelsbeleid. Maar daarnaast zet Arbo-VO nu in op procesbegeleiding. Tekst: Jacq Zinken / Foto: Dirk Kreijkamp Arbo-VO is een project van de VO-raad in samenwerking met de onderwijsbonden. Het is een onafhankelijk kennis- en adviescentrum dat kennis verzamelt via onder meer onderzoeken en pilots en die kennis beschikbaar stelt via netwerken, P&O-cursussen, nieuwsbrieven en vooral via de website. Daarmee hoopt Arbo-VO bij te dragen aan het beheersen en laag houden van het verzuim in het voortgezet onderwijs. Scholen weten de website goed te vinden, zegt projectleider Henriëtte Kassies: De site is gevarieerd en altijd up-to-date. We hebben jaarlijks ruim bezoekers en hits. De speciale site van de Arbocatalogus-VO heeft meer dan hits per maand. Per saldo denken we dat we een groot bereik hebben, en zeker een enorme bekendheid onder met name P&O ers, preventiemedewerkers en arbocoördinatoren. Toch wringt de schoen daar een beetje: het veld ziet Arbo-VO voornamelijk als een organisatie die kennis en instrumenten aanbiedt. Maar zeker de laatste drie jaar is Arbo-VO steeds meer vraaggericht gaan werken. Er is vooral meer aandacht voor de wijze waarop in de school arboafspraken zijn gemaakt en verantwoordelijkheden zijn neergelegd. Arbo-VO wil scholen meer begeleiden in dit soort processen. Kassies: Met procesbegeleiding kun je a) dieper de organisatie in gaan, en b) voor blijvende resultaten zorgen. Procesbegeleiding Louis Thijssen is een van de drie consultants voor het voortgezet onderwijs. Hij is mede aangetrokken om van binnenuit de slag van kenniscentrum naar procesbegeleider te maken. Hij legt uit wat scholen aan procesbegeleiding kunnen hebben. Idealiter zou een school mij niet nodig hebben, want ze kan alles vinden op de site. Maar vaak leeft arbo toch niet echt in een school. De directie wil dat arbo geregeld is, net zoals de schoonmaak: daar moet je geen omkijken meer naar hebben. Dus benoemt ze een preventiemedewerker, die naast zijn reguliere functie ook arbotaken voor zijn rekening moet nemen. De directie wil dat arbo geregeld is, net zoals de schoonmaak: daar moet je geen omkijken meer naar hebben Meestal is dat een docent die hiervoor een, twee of drie taak - uren per week krijgt. Dat redt hij dus niet. Een voorbeeld: De preventiemedewerker heeft met de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie, red.) een prachtig instrument in handen. Je kunt daarmee inventariseren hoe het zit met veilig heid, gezondheid en welzijn. Aan de hand van die analyse kun je komen tot een plan van aanpak binnen jouw eenheid. Als je dat doet, ben je met organisatiewerk bezig; werk dat de organisatie diep kan raken. In scholen waar de afstand tussen de preventie medewerker en het lijnmanagement groot is, lukt dat niet. Wij kunnen dan helpen met het ontwikkelen van een adequate structuur. De mensen van Arbo-VO hopen dat het arbogevoel dieper in de organisatie kan doordringen. Thijssen: We hebben tot nu toe heel veel aandacht gehad voor de preventiemedewerkers, maar nu willen we de andere lagen in school net zo alert maken op arbo. Het mag niet zo zijn dat alles op het bordje van de preventiemedewerkers geschoven wordt. Dan gaat het mis. Louis Thijssen haast zich overigens te zeggen dat er heel wat scholen zijn waar het goed geregeld is, waar het lijn- 14 VO-magazine 3 december 2010

15 management zich verantwoordelijk voelt voor arbo en de preventiemedewerker ziet als iemand die helpt bij het uitvoeren van taken. Maar er zijn ook scholen waar het beter kan. Deze scholen willen wij graag ondersteunen en adviseren bij het neer zetten van een werkende arbostructuur. In zo n geval zoekt Thijssen het hogerop. Om processen en eventuele weerstanden in de school bespreekbaar te krijgen, ga ik zoeken naar een ingang. Als het kan, ga ik met de directie om tafel zitten of met de staf HRM. Werkplezier Mede in het kader van de procesbegeleiding richt Arbo-VO zich nu op enkele specifieke zaken. Zo was welzijn als arboonderwerp tot nu toe eigenlijk onderbelicht gebleven. Hierbij gaat het vooral om de werkdruk, of, zoals ze het bij Arbo-VO liever noemen, het werkplezier. Louis Thijssen: Eigenlijk hebben we het over professionele autonomie. Dat is heel erg actueel in het VO. Maar tevredenheid in je werk, je gestimu leerd voelen, creatief mogen zijn, dat zijn heel weerbarstige thema s. Wij ondersteunen scholen ook op dit zachtere arbostuk. Arbo-VO heeft nu twee grote projecten op de rol staan. In Voortgezet werkplezier onderzoeken deelnemers de manier waarop werkplezier en professionele autonomie binnen hun eigen school bespreekbaar te maken zijn. Thijssen: We kijken naar de kenmerken van wat goed gaat en vragen ons af welke van die kenmerken ontbreken bij dingen die niet zo goed gaan. De opdracht is het ontwikkelen van dialoog, horizontaal en verticaal. Dat doen we op een speelse manier, zonder al te veel te problematiseren. Scholen die zo n dialoog tot ontwikkeling willen brengen, krijgen van ons ondersteuning. Is dit project dan toch weer aanbodgestuurd? Thijssen pareert: Projecten zoals dit werken alleen als er vraag is, met alleen aanbod kom je er niet. We hebben een aantal sessies georganiseerd, waarvoor veel belangstelling van docenten en middenmanagers was. Voor de pilot die we willen opzetten, hebben twaalf scholen nu serieuze belangstelling. Het mag niet zo zijn dat alles op het bordje van de preventiemedewerkers geschoven wordt Een tweede project is voorzien voor het voorjaar van Dat wordt een soort masterclass, een leergang, waarin we P&O ers en lijnmanagers aan tafel hopen te krijgen, en waarin we een programma gaan ontwikkelen dat erg veranderkundig van aard is. Het veranderen van de organisatie is daar het belangrijkste werkdoel, maar dat koppelen we aan actuele onderwijsthema s, zoals professionele autonomie en personeels planning in relatie tot onderwijsvernieuwing. In die leergang moeten de deelnemers hun eigen dossier meebrengen en hun eigen huiswerkopdrachten formuleren. We werken dan heel concreet aan de hand van wat ze willen bereiken in hun organisatie. p Meer informatie? VO-magazine 3 december

16 ADVERTENTIE VO-CONTENT... DIGITALE KRACHT VO-content voor docenten toegankelijke ICT-toepassingen taakdifferentiatie voor docenten diversiteit in leermateriaal Hoe motiveert u uw docenten? Innovaties in het onderwijs maken het mogelijk. De VO-raad ondersteunt u daarbij. Onder meer door de ontwikkeling van een digitale databank waarin kerndoel- en eind-termendekkend leermateriaal voor het voortgezet onderwijs is terug te vinden. We noemen het VO-content en u vindt het via de portal Wikiwijs. Met een aantal samenwerkingspartners (waaronder SLO, Kennisnet, Open Universiteit en een keur aan collectieaanbieders) bieden we boeiend en innovatief lesmateriaal. Ook dat is de kracht van VO-content! VO-content is een initiatief van het Innovatieplatform-VO. Voor meer informatie: adv_vomagazine_179,5x266, indd :40

17 ADVERTENTIE CAO VO zorgt niet voor meer tijd voor beleid Terwijl u wel graag meer tijd wilt hebben om het personeelsbeleid verder te optimaliseren. Het onderwijs als werkgever is immers de laatste jaren enorm veranderd. Zo worden uw medewerkers door de wet BIO geconfronteerd met nieuwe beoordelingsmethodes en functieprofielen, wat ook zorgt voor een toegenomen druk op de HRM-verantwoordelijken. Wel zo handig als u in uw dagelijkse werkzaamheden dan wordt bijgestaan door een HRM-kennissysteem dat u meer tijd geeft voor HRM-beleid en het échte mensenwerk. In samenwerking met 35 scholen heeft Driessen daarom RAP VO ontwikkeld. Hét HRM-kennissysteem voor het voortgezet onderwijs op basis van de geldende CAO, aangevuld met veel praktische zaken als modelregelingen en -documenten, een kennisbank én uw eigen regelingen. Meer weten? Kijk op voor de gratis demo-versie en lees de ervaringen van uw collega s.

18 Ruimte voor ieders talent Van pionier naar professional Verder na vijf jaar VO-raad In 2011 bestaat de VO-raad vijf jaar. Een natuurlijk moment om de balans op te maken: waar staan we, en belangrijker, waar gaan we naar toe? In dit artikel een eerste aanzet, die de komende maanden samen met leden verder zal worden uitgewerkt. Tekst: Cindy Curré / Fotografie: Dirk Kreijkamp Vijf jaar na het ontstaan van de VO-raad uit een fusie van Schoolmanagers_VO en WVO is het moment aangebroken om te kijken waar we als organisatie staan en waar we naar toe willen. Wat wordt onze strategische agenda ? Hoe zorgen we ervoor dat de VO-raad zich als organisatie verder ontwikkelt? Het bestuur van de VO-raad vroeg organisatieadviseur Dedan Schmidt enkele maanden geleden een analyse te maken (zie kader). Die analyse was aanleiding om niet alleen naar het bureau van de VO-raad te kijken, maar ook naar besturing, missie, strategie en de wisselwerking tussen bestuur, bureau en vereniging. Gezamenlijke agenda Schmidt signaleerde dat de VO-raad in de eerste vier jaar van zijn bestaan een goede naam en stevige positie heeft verworven bij leden en stakeholders. De VO-raad heeft zich in deze pioniersfase gepositioneerd als een brede sectororganisatie met een groot netwerk en een sterke achterban. De huidige organisatie vertoont zowel kenmerken van een werkgeversorganisatie, als van een vakbond, een beroepsorganisatie en een ministerie. Die breedte van de huidige organisatie is gemakkelijk te begrijpen gezien de ambitie waarmee de VO-raad van start is gegaan. Na vier jaar noopt een derge lijke brede missie echter tot meer focus en professionalisering. Op de LAR en de ALV in november bleek al dat leden na vier jaar ook een nieuwe aanpak van de VO-raad verwachten. Om te komen tot een gedragen missie en strategische agenda zal de VO-raad de komende maanden leden actief betrekken bij het proces. Begin 2011 organiseren we diverse bijeenkomsten waarin we in gesprek gaan met leden over onze missie, onze positionering en onze strategische agenda voor VO-magazine 3 december 2010

19 Organisatieadviseur Dedan Schmidt (Berenschot) werd enkele maanden geleden door het bestuur gevraagd een analyse te maken van de huidige rol van de VO-raad. De VO-raad is gestart in een verzuild en versnipperd veld met veel vertegenwoordigende organisaties. Na de fusie van Schoolmanagers_VO en de WVO ontstond een vereniging die per definitie heel breed was, die stond en moest staan voor de belangen van het voortgezet onderwijs. Alles paste daarin, alles was welkom. Dat hielp bij het verwerven van een positie, en het is heel knap dat de VO-raad zich goed heeft kunnen profileren in relatief korte tijd. Je kunt er echter niet voor iedereen zijn. De sector, dat zijn wij, roept bijvoorbeeld de vakbond. Het is niet duidelijk wie de VO-raad vertegenwoordigt. Besturen, ja, maar verder? Er moet dus meer focus komen, want dat zal de VO-raad effectiever maken. Dan gaat het al snel over missie: voor wie is de VO-raad en waartoe bestaan we? Het antwoord was tot op heden: voor iedereen in het voortgezet onderwijs en voor goed voortgezet onderwijs. In de praktijk blijkt dat echter niet werkbaar en dus moet de missie scherper worden geformuleerd. Het bestuur heeft nu duidelijk gezegd: we zijn er voor scholen in het voortgezet onderwijs. Daarmee worden we meer brancheorganisatie en minder beroepsorganisatie van bestuurders. En een stevige brancheorganisatie kan het voortgezet onderwijs goed gebruiken, zeker nu ook schoolbesturen steeds verder professionaliseren. Scholen en besturen hebben drie rollen. Zij zijn onderwijsinstelling, werkgever en maatschappelijke onderneming. De VO-raad helpt scholen bij die drie taken met belangenbehartiging, ontwikkeling en ondersteuning. We gaan er daarbij van uit dat de scholen allemaal goed onderwijs wíllen geven. We hoeven ze niets voor te schrijven, maar moeten ervoor zorgen dat de omstandigheden in orde zijn zodat scholen die drie functies goed kunnen vervullen. De VO-raad is geen nieuw ministerie, maar een vereniging van, voor en door leden De VO-raad is geen nieuw ministerie, maar een vereniging van, voor en door leden, waar leden het voor het zeggen hebben. Tegelijkertijd is het belangrijk dat leden zich realiseren dat het vak van verenigingsmanager en belangenbehartiger een echt vak is, anders dan dat van schoolleider of bestuurder. Het bureau van de VO-raad moet de ruimte krijgen om dat vak uit te oefenen. Schoolleiders en bestuurders zullen moeten accep teren dat een dergelijk bureau beter is in lobbyen dan zij zelf waarschijnlijk zouden zijn, en dat het bijvoorbeeld ook gemakke lijker is om voor de hele sector een CAO af te sluiten. Voor een dergelijke samenwerking is het nodig dat het bureau goed luistert naar leden, hen overal bij betrekt en zo hun vertrouwen verdient. Het bestuur moet zich concentreren op de strategische hoofdlijnen. Dat zal nog niet altijd meevallen in een sector waarin bestuurders zich soms nog met de krijtjes willen bezighouden... Onderzoek: zijn leden tevreden? In juli 2010 heeft de VO-raad een onderzoek laten uitvoeren naar de ledentevredenheid. We spreken veel leden, maar lang niet iedereen. Met dit representatieve onderzoek is achterhaald wat de leden van de VO-raad vinden en verwachten. In totaal hebben 589 respondenten de VO-raad beoordeeld op vijf functies: de dienstverlening (informatievoorziening en helpdesk), de lobby (belangenbehartiging richting Den Haag), het maken van intern bindende afspraken (standaarden, codes), het maken van extern bindende afspraken (cao) en de zingeving (bijeenkomsten). De leden zijn het meest tevreden over de dienstverlening (6,7), het minst over de zingeving (6,2). De lobby, het maken van intern en extern bindende afspraken worden gewaardeerd met een 6,4. Een overgrote meerderheid (94%) vindt dat de VO-raad geheel of gedeeltelijk aan hun verwachtingen voldoet. Op de vraag waarom de VO-raad wel of niet aan de ver wachtingen voldoet, worden de volgende aspecten genoemd: Voldoet wel aan de verwachtingen: belangenbehartiger van het onderwijs; goede informatie; goede adviezen. Voldoet niet aan de verwachtingen: cao-onderhandelingen weinig succesvol/cao is voor delen onuitvoerbaar; te weinig aandacht voor specifieke doelgroepen; de VO-raad mag de druk opvoeren richting ministerie; te weinig een brancheorganisatie. De meest genoemde associaties die de leden hebben met de VO-raad zijn belangenorganisatie, informerend, actief en bindend. Lees verder op pagina 21 R VO-magazine 3 december

20 ADVERTENTIE Zij wil meer halen uit het digibord. Voor hem gaat het digibord nog te snel. Hoe kan ict hieraan bijdragen? Haal kennis op Leraar24 *. Ook dat is Kennisnet. Leraar24 is een online platform van, voor en door leraren en is bedoeld om u te ondersteunen in de uitoefening van uw beroep. U vindt er informatie over de meest uiteenlopende onderwijsthema s zoals leerlingen, ouders, vak en didactiek, het beroep leraar, de school, leermiddelen en media. Elk thema is uitgewerkt in inspirerende video s en aangevuld met verdiepende informatie. Op leraar24.nl kunt u op elk moment van de dag de kennis halen die u op dat moment nodig heeft. *Leraar24 is een initiatief van Kennisnet, Ruud de Moorcentrum (Open Universiteit), SBL en NTR. kennisnet.nl

Magazine voor voortgezet onderwijs / juni 2013 / jaargang 7. magazine 7

Magazine voor voortgezet onderwijs / juni 2013 / jaargang 7. magazine 7 Magazine voor voortgezet onderwijs / juni 2013 / jaargang 7 magazine 7 k Wiebe Wieling (Piter Jelles) over schooladviezen k Omgaan met krimp k Roadmap leermiddelen: de sector stuurt k Leraar is moreel

Nadere informatie

Magazine voor voortgezet onderwijs / mei 2013 / jaargang 7. MAgAZine 6

Magazine voor voortgezet onderwijs / mei 2013 / jaargang 7. MAgAZine 6 Magazine voor voortgezet onderwijs / mei 2013 / jaargang 7 MAgAZine 6 k interview: Hendrik-Jan van arenthals Mondia scholengroep k Het opmerkelijke succes van nlt k vo Managementcoach: leren van elkaar

Nadere informatie

Magazine voor voortgezet onderwijs / februari 2013 / jaargang 7. magazine 4

Magazine voor voortgezet onderwijs / februari 2013 / jaargang 7. magazine 4 Magazine voor voortgezet onderwijs / februari 2013 / jaargang 7 magazine 4 k Chris van Meurs (Scholen aan Zee) zet deuren open k Dossier pesten: onderzoek, ervaringen, programma s k Aandacht voor jongensachtig

Nadere informatie

VO-magazine. Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de

VO-magazine. Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de Magazine voor voortgezet onderwijs januari 2010 jaargang 4 VO-magazine 4 Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de tussenstand»

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

vbschrift nr. 6 Coöperatie VO Onze gezamenlijke stem wordt gehoord 9 VBS Helpdesk helpt u verder 16 Tto/vvto Rijke taalontwikkeling vormt de basis

vbschrift nr. 6 Coöperatie VO Onze gezamenlijke stem wordt gehoord 9 VBS Helpdesk helpt u verder 16 Tto/vvto Rijke taalontwikkeling vormt de basis februari 2014 --- jaargang 40 vbschrift nr. 01 6 Coöperatie VO Onze gezamenlijke stem wordt gehoord 9 VBS Helpdesk helpt u verder 16 Tto/vvto Rijke taalontwikkeling vormt de basis Bewegingsonderwijs 2

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

CVOpen. Burgerschapsvorming onder de loep

CVOpen. Burgerschapsvorming onder de loep CVOpen Jaargang 7 Juni 2007 4 Burgerschapsvorming onder de loep Wim Littooij weerspreekt onzin over onderwijsvernieuwing Identiteit weer op de CVO-agenda Steeds meer brede scholen Colofon In dit nummer

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

de MBO krant Succes maken en bepalen

de MBO krant Succes maken en bepalen de MBO krant nummer 28 september 2013 Veertig docenten en andere betrokkenen bij de vijf Netwerkscholen delen hun onderwijsdromen in een op stapel staande publicatie. Het doel: inspireren en meebouwen.

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Jaargang 10 November 2009. CVO-scholen gaan bezuinigen op extra taken

Jaargang 10 November 2009. CVO-scholen gaan bezuinigen op extra taken CVOpen 1 Jaargang 10 November 2009 CVO-scholen gaan bezuinigen op extra taken Calvijnrector Diny Roodvoets neemt afscheid Maatregelen voor meer leraren in Rotterdam en Rijnmond Betere positie voor docenten

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Interview met staatssecretaris Van Bijsterveldt

Interview met staatssecretaris Van Bijsterveldt CVOpen 3 Jaargang 10 April 2010 Interview met staatssecretaris Van Bijsterveldt Kennisreizen en passieshops inspireren medewerkers Accent Hoogleraar Van der Wolf: Ontzorg de school Pilot Vriendschapsscholen

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress Besturen in het HBO: een sector met keuzestress De keuzes die bestuurders in de HBO sector maken, hangen samen met hun visie op de bredere maatschappelijke taak van het hoger beroepsonderwijs en hoe die

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad 1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van de VO-raad AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van

Nadere informatie

De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs

De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs vakblad voor schoolleiders De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs De laatste fase Leerlingen met gouden handen De rekening van de payroll In debat over kenniscultuur 5 juni 2013, 7

Nadere informatie

Calvijn Business School geopend

Calvijn Business School geopend CVOpen Jaargang 7 April 2007 3 Calvijn Business School geopend Afscheidsinterview met Chris van Houwelingen Nieuwe Wet Medezeggenschap op Scholen Regionale arrangementen: vrijheid - blijheid? Colofon In

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Scholen voorop. Praktijkervaringen van scholen uit Expeditie durven, delen, doen. Mieke Aarts

Scholen voorop. Praktijkervaringen van scholen uit Expeditie durven, delen, doen. Mieke Aarts Scholen voorop Praktijkervaringen van scholen uit Expeditie durven, delen, doen Mieke Aarts Over deze publicaties Scholen voorop is een van de slotpublicaties van het Innovatieproject van de VO-raad. Een

Nadere informatie