VERANTWOORDINGSVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERANTWOORDINGSVERSLAG"

Transcriptie

1 Verantwoordingsverslag 2005 Hoofdbedrijfschap Detailhandel Nieuwe Parklaan Postbus ls Den Haag T (070) F (070) E I VERANTWOORDINGSVERSLAG 200 5

2 LIJST VAN AFKORTINGEN OP ALFABET adn AGF Detailhandel Nederland agf Aardappelen, groenten en fruit aoc Agrarische Opleidings Centra cad Commissie AGF Detailhandel cao Collectieve Arbeidsovereenkomst cbd Centraal Bureau Drogisterijbedrijven cbl Centraal Bureau Levensmiddelen cbs Centraal Bureau voor de Statistiek cbw Centrale Branchevereniging Wonen ccv Centrum Criminaliteitsbeheersing en Veiligheid cko Centrum voor Kennis en Ontwikkeling cpb Centraal Planbureau crk Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht cvah Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel cwi Centrum voor Werk en Inkomen dad Decentrale Advisering Detailhandel dibevo Vakorganisatie voor de ondernemingen in de huisdierenbranche esf Europees Sociaal Fonds evo Belangenvereniging van verladers, ontvangers en eigen vervoerders fghs Branchevereniging van sportleveranciers haccp Hazard Analysis Critical Control Points hba Hoofdbedrijfschap Ambachten hbag Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel hbo Hoger Beroeps Onderwijs ict Informatie en Communicatie Technologie ictal Programma ICT en Administratieve Lastenverlichting kc handel Kenniscentrum Handel knv Koninklijk Nederlands Vervoer kvo Keurmerk Veilig Ondernemen lnv ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mbo Middelbaar Beroeps Onderwijs mitex Brancheorganisatie voor ondernemers in de mode-, sport- en schoenendetailhandel mkb Midden- en Klein Bedrijf mob Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer mvo Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nbpw Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren nrw Nederlandse Raad voor Winkelcentra nvt Nederlandse Werkgeversvereniging voor Groen- en Tuincentra o3d Over de digitale drempel or Ondernemingsraad pbo Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie pdn Platform Detailhandel Nederland pve Productschappen Vee, Vlees en Eieren rco Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties rie Risicoinventarisatie en Evaluatie rnd Raad Nederlandse Detailhandel ro Ruimtelijke Ordening roc Regionaal Opleidingen Centrum rwi Raad voor Werk en Inkomen sod Stichting Opleidingsfonds Detailhandel suwi wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen szw ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tln Transport en Logistiek Nederland ueca Union Européenne du Commerce Ambulant uneto-vni Ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel vad Verordening Arbeidsvoorwaarden Detailhandel vbw Centrale vereniging Bloemendetailhandel vmbo Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs vnv Verbond van Nederlandse Visdetailhandel vwa Voedsel en Waren Autoriteit vws ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wo Wetenschappelijk Onderwijs COLOFON Dit verantwoordingsverslag is een uitgave van Hoofdbedrijfschap Detailhandel Nieuwe Parklaan Postbus ls Den Haag T (070) F (070) E I Redactie HBD, afdeling Communicatie Vormgeving Corps, Den Haag Fotografie Bert Janssen, Bussum J&M Zweerts, Den Haag Drukwerk Artoos, Rijswijk Copyright 2006 Hoofdbedrijfschap Detailhandel Het HBD hecht veel belang aan de verspreiding van kennis over de detailhandel. U mag dan ook gedeelten uit deze publicatie overnemen, mits met bronvermelding. Het integraal reproduceren van de inhoud van deze publicatie is echter alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van het HBD. hbd/art/2006/1.0

3 VERANTWOORDINGS VERSLAG 2005 HOOFDBEDRIJFSCHAP DETAILHANDEL

4 INHOUD Voorwoord De detailhandel Hoofdbedrijfschap vóór de Detailhandel Draagvlak in de sector De detailhandel: cijfers en trends Verslag per hoofdactiviteit Kenniscentrum Beleidsterreinen Arbeidsmarkt en sociale zekerheid Stop criminaliteit Computertechnologie Ruimtelijke structuur Onderwijs Betalingsverkeer Verantwoord ondernemen Administratieve lasten Wettelijke taken Bedrijfscommissie ondernemingsraden Programma-activiteiten Programma Professionalisering Detailhandel (PPD) Programma Ondersteuning Belangenbehartiging Detailhandel (POBD) Programma Ondersteuning Belangenbehartiging Ambulante Detailhandel (POBAD) Brancheondersteunende activiteiten Markt-, straat- en rivierhandel Detailhandel aardappelen, groenten en fruit Detailhandel bloemen en planten Detailhandel brood en banket Detailhandel dieren en dierenbenodigdheden Modedetailhandel mkb Sportdetailhandel Supermarkten mkb Detailhandel wild en gevogelte Detailhandel wonen Verantwoordingsverslag 2005

5 Financiën en organisatie Registratie en heffing Financiën Organisatieschema Samenstelling organen Contactpersonen HBD Secretariaat Bijlagen HBD-publicaties Internet De heffingsstructuur Colofon

6 VOORWOORD Eduard van de Lustgraaf (l.) en Bert Kolkman Verantwoordingsverslag 2005

7 Steun in de rug Het HBD is een steun in de rug voor iedereen die in de detailhandel actief is. De prioriteiten van het HBD worden daar ook steeds op uitgekozen. Hoe kunnen we, samen met de privaatrechtelijke organisaties optimaal bijdragen aan een goede ontwikkeling van onze dynamische sector? Zo hebben we het afgelopen jaar 15 branchespecifieke onderzoeksprojecten afgerond in nauwe samenwerking met de betreffende brancheorganisaties. We zijn met 55 lokale projecten gestart om de winkelcriminaliteit terug te dringen. Er werd in 150 gemeenten advies gegeven aan winkeliersverenigingen over onderwerpen als herstructurering van winkelgebieden, bereikbaarheid en centrummanagement. En er werd via het HBD/SOD voor 28 miljoen euro aan ESF-scholingsubsidies aangevraagd. Het aantal downloads van HBD-informatie bleef helaas net onder het half miljoen steken. Het afgelopen jaar hebben wij onze prioriteiten en de manier waarop wij daaraan invulling geven getoetst bij branche- en koepelorganisaties, werknemers en bijna 400 ondernemers. Met deze laatste groep hebben we in 26 panelbijeenkomsten een avond lang gesproken. En gelukkig kregen we van onze achterban over het algemeen een dikke voldoende! Waarbij overigens wel werd aangetekend dat we ons werk beter zichtbaar moeten maken. Die positieve beoordeling is voor ons een steun in de rug. En biedt ons het vertrouwen waarop we weer nieuwe initiatieven kunnen nemen voor de detailhandel. Zoals het opzetten van Slachtofferhulp Detailhandel, een faciliteit die maakt dat iedereen in de sector (ook in bedrijven of branches waar nog niets was geregeld) kan rekenen op deskundige opvang bij traumatische ervaringen. Deze regeling is begin 2006 van start gegaan mede op instigatie van de werknemersorganisaties in de detailhandel. Ook blijven we volop in de slag om lastige wet- en regelgeving of geheel bij de sector weg te houden of dan op zijn minst werkbaar te houden. Of dat nu gaat om registratie-eisen in het kader van hygiëneverordeningen of om nieuwe verpakkingsrichtlijnen. En vanzelfsprekend is ook de regelgeving rond sociale zekerheid een van de speerpunten binnen het HBD. Natuurlijk nemen wij de uitnodiging om beter te communiceren met beide handen aan. Zo organiseren wij in de tweede helft van 2006 een aantal regiobijeenkomsten om met de ondernemers in gesprek te blijven. (Dit doen we overigens samen met MKB-Nederland.) Zodat we direct horen wat er speelt in de sector én duidelijk kunnen maken wat onze bijdrage is. Zoals we dat ook met dit Verantwoordingsverslag doen. In dit verslag vindt u een overzicht van onze inspanningen en resultaten over het afgelopen jaar. Voor een actuele stand van zaken kunt u terecht op of contact met ons opnemen. U vindt een overzicht van contactpersonen op pagina 113 van dit verslag. Bert Kolkman voorzitter Eduard van de Lustgraaf algemeen secretaris/directeur

8 Verantwoordingsverslag 2005

9 DE DETAIL- HANDEL 1 HOOFDBEDRIJFSCHAP VÓÓR DE DETAILHANDEL

10 HOOFDBEDRIJFSCHAP VÓÓR DE DETAILHANDEL ONZE MISSIE Als sectorinstituut ondersteunt het HBD de gehele detailhandel. Het HBD vervult een functie als kenniscentrum, maakt maatschappelijke ontwikkelingen en overheidsbeleid helder en hanteerbaar en stimuleert de professionaliteit in de sector. VAN EN VOOR ONDERNEMINGEN De activiteiten van het HBD moeten direct of indirect ten goede komen aan de ondernemingen in de detailhandel (ondernemers/werkgevers en werknemers). Dat zijn de primaire doelgroepen van het HBD. Daarnaast zijn er secundaire doelgroepen. Deze zijn ondersteunend bij het bereiken van de missie en vervullen een rol als intermediair. Voorbeelden zijn: brancheorganisaties, winkeliersverenigingen onderwijsinstellingen, centrale en decentrale overheden, projectontwikkelaars en de media. Het netwerk De ondernemingen in de detailhandel staan centraal in het netwerk. Elke activiteit van het HBD moet getoetst worden aan het belang voor die ondernemingen (ondernemers en/of werknemers). Dat wil overigens niet zeggen dat alle activiteiten ook direct op de ondernemingen gericht zijn. Het netwerk omvat meerdere relatiegroepen. De koepel- en brancheorganisaties vormen de spil in het netwerk. Enerzijds sturen zij namens de ondernemingen het HBD aan, anderzijds vormen zij belangrijke intermediaire kaders in de communicatie tussen HBD en de ondernemingen. Verantwoordingsverslag 2005

11 Ook de relatie met de overheden wordt gekenmerkt door tweerichtingsverkeer. Enerzijds voedt het HBD de overheid met feiten en cijfers over de sector om er zorg voor te dragen dat het beleid zo goed mogelijk wordt afgestemd op de belangen van de sector. Anderzijds vertaalt het HBD wet- en regelgeving naar de detailhandel. Het is van groot belang dat de toeleveranciers van de sector goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de detailhandel. Dat geldt voor het onderwijs evenzeer als voor de banken, projectontwikkelaars en CWI s. Vandaar dat ook dergelijke organisaties voor het HBD een belangrijke doelgroep vormen. Zij staan links in het schema afgebeeld. Uiteindelijk is alle inspanning in de detailhandel gericht op de relatie tussen onderneming en consument. Het HBD houdt zich echter niet bezig met de commerciële aspecten van de bedrijfsvoering. Het contact tussen HBD en consument bestaat voornamelijk uit de collectieve promotie-inspanningen namens diverse branches. Samenwerkingsverband Het HBD is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband van ondernemers- en werknemersorganisaties. in de detailhandel. De Wet op de Bedrijfsorganisatie biedt de mogelijkheid tot instelling van een dergelijk samenwerkingsverband. Daarin is ook bepaald dat wie een bedrijf uitoefent in een sector, waarvoor een Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) bestaat, automatisch onder de werkingssfeer van die instelling valt. In het geval van het HBD betreft dat alle winkeliers, ambulante handelaren en ondernemingen die als nevenactiviteit goederen aan consumenten verkopen. In het HBD werken samen: ondernemersorganisaties MKB-Nederland Raad Nederlandse Detailhandel (RND) Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) werknemersorganisaties FNV Bondgenoten CNV Dienstenbond TOETSING EN STURING De hiervoor genoemde organisaties vormen ook het bestuur van het HBD. Hierdoor is gegarandeerd dat het beleid en de activiteiten van het HBD steeds worden getoetst aan de belangen van de ondernemers en medewerkers in de sector. Het bestuur laat zich ondersteunen door een drietal commissies: de bestuurscommissie Kenniscentrum, de bestuurscommissie Bedrijfsvoering en de bestuurscommissie Werken in de detailhandel. Voor de uitvoering van omvangrijke programma s kan het bestuur projectgroepen vormen. Zo zijn er bij het HBD projectgroepen actief op de terreinen winkelcriminaliteit, arbeidsmarkt en sociale zekerheid (Aan. t Werk). Een overzicht van de samenstelling van het bestuur, de bestuurscommissies, projectgroepen en de HBD-. contactpersonen is opgenomen als bijlage van dit verslag. VOORWAARDEN Alle HBD-activiteiten moeten aan de volgende criteria voldoen: de activiteit moet van belang zijn voor de totale bedrijfstak; overheid, private organisaties en/of marktpartijen geven (nog) geen of onvoldoende invulling aan de betreffende activiteit; de activiteit moet voorzien in een duidelijke behoefte vanuit de bedrijfstak; de activiteit moet bijdragen aan de professionalisering van de sector of een deel van de sector.

12 10 De voorwaarden zijn een direct gevolg van de positie van het HBD als publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. De voorwaarden worden dan ook wel aangeduid als de PBO-toets. KERNFUNCTIES De werkzaamheden van het HBD zijn steeds terug te voeren op een van de vier kernfuncties: 1. verzamelen, analyseren en beschikbaar stellen van basisinformatie over en voor de sector; 2. ondersteunen van beleidsinterventies, gericht op het beïnvloeden van overheidsbeleid in het belang van de ondernemingen in de sector; 3. advisering van lokale/regionale collectiviteiten van detailhandelsondernemingen; 4. professionalisering van de bedrijfsvoering in de detailhandel. In dit verslag zijn de concrete projecten steeds ondergebracht in één van deze categorieën. Verantwoordingsverslag 2005

13 11 TOEKOMSTVERKENNING EN DRAAGVLAK IN DE SECTOR Het HBD opereert in een omvangrijk en soms complex netwerk met aan de ene kant de overheid en overheidsgerelateerde organisaties en aan de andere kant de ondernemingen en hun belangenbehartigende (private) organisaties. Vaak kan een vruchtbare schakelfunctie tussen deze organisaties worden vervuld. Hoe passen de taken en activiteiten van het HBD op de ontwikkelingen in de detailhandel? Dat is de vraag die het HBD beantwoordt in haar Toekomstverkenning, die is geschreven op verzoek van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Alle product- en bedrijfschappen zijn gevraagd eind 2005 een dergelijk rapport uit te brengen aan de minister. De rapportages worden, naar verwachting, nog voor de zomer van 2006 in de Tweede Kamer besproken. In de HBD Toekomstverkenning worden de volgende ontwikkelingen geschetst. Economische en maatschappelijke ontwikkelingen In de Toekomstverkenning wordt gewezen op de gevoeligheid van de detailhandel voor conjuncturele ontwikkelingen en de felle verdringingsconcurrentie. Een proces van concentratie en schaalvergroting is al decennialang aan de gang. Technologische ontwikkelingen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Demografische ontwikkelingen zoals veroudering en verkleuring hebben grote gevolgen voor het consumentengedrag en dus de detailhandel. Ook om andere redenen is sprake van een dynamisch consumentengedrag. Consumenten zijn minder winkeltrouw en mobieler. Internet vervult een belangrijke rol in de oriëntatie van de consument en in toenemende mate in de aankoop. De overheid trekt zich terug. Decollectivisering en privatisering vertalen zich onder andere in belangrijke wijzigingen in de sociale zekerheid. Wet- en regelgeving blijken veel (administratieve) lasten voor ondernemingen op te blijven leveren. Sectorontwikkelingen Er is een zogenoemde mkb-transformatie gaande. Veel van de nu actieve MKB-ondernemers stoppen de komende jaren, vooral door vergrijzing. Hun winkelpanden worden gedeeltelijk overgenomen door ketenbedrijven, maar ook door nieuwe mkb-ondernemers met vaak een andere achtergrond (onder andere allochtonen) en aanpak. Consumenten zullen steeds vaker naast winkels en markten ook andere kanalen benutten om zich te laten voorlichten en/of producten te kopen. De tijdsdimensie valt daarbij weg. De detailhandel moet 7 dagen per week en 24 uur per dag de klant de mogelijkheid bieden om contact te onderhouden. Een multichannel bedrijfsmodel is steeds vaker nodig. Nederland kent een fijnmazige distributiestructuur. Het overheidsbeleid is tot nu toe terughoudend geweest bij het toestaan van voorzieningen buiten de winkelgebieden. De Nota Ruimte biedt gemeenten meer mogelijkheden om die voorzieningen wel toe te staan. Gemeenten moeten met deze ruimere kaders voor vestigingsbeleid goed om kunnen gaan en de druk van onder andere projectontwikkelaars kunnen weerstaan. Er komt steeds meer branchevervaging. De productgerelateerde assortimentssamenstelling wordt in toenemende mate vervangen door indeling langs de lijnen van consumenten- en koopverwantschap. KEUZE VOOR AANDACHTSGEBIEDEN De kernactiviteiten van het HBD zijn vooral gericht op ontwikkelingen die de individuele ondernemingen niet of moeilijk kunnen beïnvloeden. Ook zijn deze ontwikkelingen voor kleine ondernemingen, door hun stafmanco, vaak moeilijk te hanteren. De activiteiten van het HBD moeten het belang van individuele ondernemingen en individuele branches overstijgen. Bovendien moeten ze een maatschappelijk belang dienen. Essentieel is dat de HBD-activiteiten aanvullend zijn op de private belangenbehartiging. Daarom houdt het

14 12 HBD zich niet bezig met individuele voorlichting en advisering. Commerciële aspecten van de bedrijfsvoering behoren evenmin tot het aandachtsveld van het HBD. Dat is een verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf. Wel zijn er in sommige branches bestemmingsheffingen ten behoeve van collectieve promotie. Winkelcriminaliteit Het HBD zet zich in voor betere wetgeving, helpt ondernemersverenigingen en branches om criminaliteit te bestrijden, organiseert trainingen en biedt slachtofferhulp. Om de ontwikkelingen goed te volgen, wordt doorlopend onderzoek gedaan. Sociale zekerheid en arbeidsmarkt De overheid heeft de sociale zekerheid enorm ingewikkeld gemaakt. Het HBD maakt die ingewikkelde weten regelgeving transparant. De ingrijpende veranderingen in de sociale zekerheid heeft het HBD vertaald in checklists en modelcontracten. Deze hulpmiddelen worden via de brancheorganisaties verspreid en zijn te vinden op Onderwijs en scholing Het HBD bevordert de instroom van geschikte medewerkers en de kwaliteit van het beroepsonderwijs. Daarnaast worden scholingssubsidies voor de sector aangevraagd en van een advies voorzien. Ruimtelijke structuur De regionale adviseurs van het HBD staan met hun deskundigheid ondernemersverenigingen bij in het overleg met gemeente, projectontwikkelaars en beleggers. Het gaat dan om onderwerpen als de bereikbaarheid van winkelgebieden, branchering van winkelcentra etc. Computertechnologie Het HBD voert stimuleringsprogramma s uit en verspreidt informatie over de laatste ontwikkelingen. Op staat een overzicht van welke automatiseringsoplossingen specifiek voor de branches zijn ontwikkeld en welke mogelijkheden er zijn om de bedrijfsvoering met behulp van automatisering te verbeteren. Verantwoord Ondernemen Verantwoord Ondernemen is een breed begrip met als bekendste thema s: veiligheid van producten, aansprakelijkheid, milieu en energiebesparing. Het HBD bevordert het maatschappelijk verantwoord ondernemen in de detailhandel. Kenniscentrum Het HBD is het kenniscentrum voor de detailhandel. Zo verricht het HBD veel onderzoek op sector- en brancheniveau. Door de gestructureerde wijze van gegevensverzameling zorgt het HBD voor eenduidigheid in cijfers over de sector. DRAAGVLAK IN DE SECTOR Een zeer belangrijk onderdeel van de toekomstverkenning vormde een onderzoek naar het draagvlak voor de activiteiten van het HBD. Hiervoor heeft een extern bureau (B&A Groep) een aantal panels georganiseerd waarbij gesproken is met branche- en koepelorganisaties, werknemers en bijna 400 ondernemers. Het aantal ondernemers is representatief voor de totale populatie ondernemers in de detailhandel met bedrijven met minder dan 100 werkzame personen. Bij de grote bedrijven zijn interviews en een schriftelijke enquête gehouden. B&A heeft in een uitvoerige rapportage vastgesteld dat er een duidelijk draagvlak bestaat voor de activiteiten van het HBD. Bijna 70% van de ondernemers geeft aan bereid te zijn de verplichte bijdrage aan het HBD te blijven betalen. Slechts 13% van de ondervraagden is een andere mening toegedaan. Bij de grote bedrijven is er geen meerderheid voor voortzetting van de huidige bijdrage, maar ook geen meerderheid die daarmee wil stoppen. Verantwoordingsverslag 2005

15 13 Uit het onderzoek is de problematiek waar de ondernemers mee kampen scherp naar voren gekomen. Winkelcriminaliteit, problemen met de gemeenten op allerlei gebieden en het woud aan regelgeving (onder meer op het vlak van de sociale zekerheid) hebben vooral de kleinere ondernemers murw gemaakt. Er is veel behoefte aan advies, voorlichting en (lokale) ondersteuning, maar die moet wel leiden tot concrete verbeteringen. De bekendheid van het HBD bij de primaire doelgroepen is onvoldoende. Daarom moet de communicatie met ondernemers en werknemers versterkt worden. Voor de bestemmingsheffingen is een draagvlaktoets uitgevoerd in de vorm van schriftelijke enquêtes. Dat heeft het HBD zelf gedaan, waarbij B&A de vraagstelling en de respons heeft gevalideerd. Uit de toetsen komt een zeer duidelijk draagvlak naar voren, vooral voor collectieve promotie. Slechts een kleine minderheid vindt de activiteiten in het kader van een bestemmingsheffing niet zinvol.

16 14 DE DETAILHANDEL: CIJFERS EN TRENDS Consumenten Vertrouwen neemt weer toe Het consumentenvertrouwen vertoonde in 2005 een grillig verloop. Volgens het CBS steeg het consumentenvertrouwen tot en met april behoorlijk, maar daalde het in de daarop volgende vier maanden. De oorzaak van die daling was een negatiever oordeel over het economisch klimaat en de huishoudelijke financiële situatie. Aan het einde van 2005 steeg het vertrouwen echter weer. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid verbeterde. Het oordeel van de consumenten over de eigen financiën in de afgelopen twaalf maanden verbeterde eveneens. Ook over het doen van grote aankopen waren de consumenten iets minder negatief. Wat betreft de financiën in de komende twaalf maanden bleven consumenten vrijwel ongewijzigd pessimistisch. Detailhandelsomzet kent een opleving In de eerste twee kwartalen van 2005 vertoonde de omzet in de detailhandel een neergaande ontwikkeling ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarna keerde het tij. Het derde kwartaal sloot af met een stijging van bijna 1%. Dit is vooral te danken aan het feit dat consumenten sinds medio 2005 weer meer zijn gaan besteden. September was de vierde maand op rij waarin de binnenlandse consumptie groter was dan een jaar eerder. Huishoudens gaven vooral meer uit aan voedings- en genotmiddelen. Ook de bestedingen aan duurzame goederen waren hoger. Sinds begin 2003 is de groei van de bestedingen aan deze conjunctuurgevoelige consumptiecategorie niet meer zo hoog geweest. Consumptieve bestedingen bij de detailhandel 2004/2005 (in miljard euro incl. BTW) Bestedingen 2004 Bestedingen 2005 Totaal 73,5 71,1 w.v. Voedingsmiddelen 30,5 30,2 Duurzame goederen 43,0 40,8 Bron: HBD Bestedingen en Marktaandelen Ondernemingen en vestigingen De gevestigde detailhandel telt maar liefst ondernemingen die gezamenlijk winkels exploiteren. Daarnaast zijn er ambulante handelaren actief. Bovendien zijn er verkooppunten die behoren tot ondernemingen in andere sectoren met detailhandel als nevenactiviteit (bijvoorbeeld een hotel met een winkel). Bijna alle ondernemingen in de detailhandel behoren tot het midden- en kleinbedrijf. Het geringe aantal grootbedrijven (meer dan 100 werkzame personen) maakt ongeveer 1% uit van het totaal. Deze ondernemingen zijn echter wel goed voor ongeveer 45% van de totale detailhandelsomzet. Samenwerking en ketens Van alle verkooppunten in Nederland behoort 60% tot de zogenoemde ongebonden zelfstandigen. De andere 40% werkt op de één of andere manier samen; als filiaal, franchisenemer of als lid van een in- of verkooporganisatie. Scheve verdeling van aanbod De meeste winkels bevinden zich in Zuid-Holland. Het gaat om eenvijfde van alle winkels. Dat is niet verwonderlijk, omdat daar ook eenvijfde deel van de bevolking woont. Opvallend is de hoge winkeldichtheid in Zeeland (115 inwoners per winkel) tegenover de lage winkeldichtheid in Flevoland (230 inwoners per winkel). Ook gemeten naar winkelvloeroppervlakte vormen deze provincies de twee uitersten. Nog opmerkelijker is de verdeling van winkels naar gemeentegrootte. In de kleinste gemeenten (tot inwoners) woont 3% van de bevolking. Deze groep gemeenten herbergt echter wel ongeveer 20% van alle winkels én van de totale winkelvloeroppervlakte. Dat geldt voor vrijwel alle branches. De dichtheid is daarmee veel hoger dan in de grotere gemeenten. Verantwoordingsverslag 2005

17 15 Vergrijzing in detailhandel valt relatief mee De gemiddelde leeftijd van ondernemers in de detailhandel steeg de afgelopen tien jaar geleidelijk van 43,8 tot 45,2 jaar (ruim 3%). Die vergrijzing blijkt geen op zichzelf staande ontwikkeling. De gemiddelde leeftijd van de totale beroepsbevolking heeft namelijk een stijging van ruim 5% laten zien. Het aantal jonge startende detaillisten steeg de laatste twee jaar met 17%. Dat is aanzienlijk, maar behoorlijk minder dan de stijging van het aantal vijftigplussers (34%). Het aantal vrouwelijke detaillisten is sterk toegenomen. In 1994 was eenderde van de ondernemers in de detailhandel een vrouw, tien jaar later waren dat er vier op de tien. Vorig jaar lag het aantal vrouwelijke starters maar liefst 32% hoger dan het jaar daarvoor. Voor de mannen geldt een toename van slechts 17%. In het overige bedrijfsleven nam het aantal vrouwelijke ondernemers aanzienlijk minder toe, namelijk met 19%. Vrouwen zijn vaker ouder wanneer ze een detailhandelsbedrijf opzetten dan mannen. Ook dat verklaart dus de vergrijzing. Werkgelegenheid Dalende werkgelegenheid In de detailhandel werkten vorig jaar bijna personen, van wie ondernemers en meewerkende gezinsleden. Het aantal werknemers is sinds 2003 flink gedaald, evenals het arbeidsvolume (aantal gewerkte arbeidsjaren). Dat geldt voor alle branches. De grootste achteruitgang is waarneembaar bij de levensmiddelenzaken in vers. Winkels in persoonlijke verzorging en supermarkten konden de daling beperkt houden. In het kleinbedrijf nam de werkgelegenheid relatief het meest af. De detailhandel heeft een jarenlange traditie van jeugdige werknemers in vergelijking met het overige bedrijfsleven. 64% van de werknemers in de detailhandel is jonger dan 35 jaar, tegenover 44% van de werknemers in het overige bedrijfsleven. In de detailhandel werken (als bijbaan) relatief veel scholieren en studenten. Ook zijn er veel vrouwen werkzaam, namelijk tweederde. Dat is veel meer dan het aandeel vrouwen in het overige bedrijfsleven (36%). Toename allochtone ondernemers Van alle detaillisten is circa 7% van westers allochtone afkomst. Ongeveer 8% is niet-westers allochtoon. In tien jaar tijd is de groep detaillisten van buitenlandse afkomst verdubbeld. Vooral de levensmiddelenbranche en de ambulante handel zijn populair onder allochtone starters. Vacatures In het eerste kwartaal van 2005 bedroeg het aantal openstaande vacatures Het percentage bedrijven met een openstaande vacature is de laatste twee jaar niet of nauwelijks veranderd. 6% van de detailhandelsvestigingen heeft een openstaande vacature. In 2000 was dat nog in 14% van de vestigingen het geval. In de industrie en horeca is dat 10%.

18

19 VERSLAG PER HOOFD- ACTIVITEIT 2 In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de activiteiten van het HBD met de nadruk op de projecten die in 2005 zijn uitgevoerd. Per onderwerp wordt aangegeven welk doel het HBD zich op het betreffende terrein stelt. Ook worden de rol van het HBD en de personele en financiële inzet op basis van voorlopige cijfers 2005 steeds weergegeven. In dit hoofdstuk komen aan de orde: Kenniscentrum Beleidsterreinen Administratieve lasten Verordenende taken Programma-activiteiten Brancheondersteunende activiteiten

20 18 KENNISCENTRUM Doel De opbouw en het onderhoud van een gemeenschappelijke kennisinfrastructuur voor de sector detailhandel. Achtergrond Voor de sector is het van groot belang dat er voldoende, kwalitatief hoogwaardige, informatie beschikbaar is. Deze informatie wordt gebruikt door individuele ondernemingen en winkelketens (bedrijfsvoering en strategiebepaling), door brancheorganisaties, intermediaire organisaties, overheid en HBD (beleid en handelen) en bij voorlichting en onderwijsactiviteiten. Rol van het HBD Het HBD is de overkoepelende organisatie die voor de sector algemeen geaccepteerde informatie verstrekt over een breed scala van onderwerpen. Het HBD treedt op als kennismakelaar waarbij vraag en aanbod ten aanzien van kennis over de detailhandel bijeen worden gebracht. Het HBD inventariseert de vraag, verzamelt en creëert kennis. Vervolgens maakt het HBD de kennis helder en hanteerbaar en verspreidt deze kennis (vooral via de voor ieder toegankelijke website). Het HBD speelt in op specifieke problemen van de diverse branches via een vraaggestuurd programma voor brancheprojecten. Totale uitgaven Personele inzet 3,55 fte Verantwoordingsverslag 2005

DE SLIJTERS-CHECKLIST CHECKLIST VOOR ONDERNEMERS IN DE DETAILHANDEL IN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

DE SLIJTERS-CHECKLIST CHECKLIST VOOR ONDERNEMERS IN DE DETAILHANDEL IN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN DE SLIJTERS-CHECKLIST CHECKLIST VOOR ONDERNEMERS IN DE DETAILHANDEL IN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze checklist is gefinancierd door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel

Nadere informatie

De detailhandel. Sectorbeschrijving. 18 oktober 2013

De detailhandel. Sectorbeschrijving. 18 oktober 2013 De detailhandel Sectorbeschrijving 18 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 4 1. Werkgelegenheid en vacatures 6 1.1. Werkgelegenheid in vogelvlucht 6 1.2. Vacatures in de detailhandel 11

Nadere informatie

IGNALEMENT >> DEV CLUB: RESOURCETUINTJE, DE SCHOENLEPEL VAN FHI << PERIODIEK BRANCHEMAGAZINE VAN SIEBREN DE VRIES

IGNALEMENT >> DEV CLUB: RESOURCETUINTJE, DE SCHOENLEPEL VAN FHI << PERIODIEK BRANCHEMAGAZINE VAN SIEBREN DE VRIES IGNALEMENT PERIODIEK BRANCHEMAGAZINE VAN >> DEV CLUB: RESOURCETUINTJE, DE SCHOENLEPEL VAN FHI

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA José Gravesteijn Jaap de Koning Hassel Kroes Vera van den Maagdenberg Arjan de Wit Rotterdam, november 2005 Adres

Nadere informatie

Onderhandelaars onder handen

Onderhandelaars onder handen Onderhandelaars onder handen werken aan kennis en kunde voor Cao-professionals Tilburg, november 2010 Dr. Joris de Rooij Drs. Kazimier Helfenrath ir. Ferdi van Wersch Drs. Elise Sijstermans IVA beleidsonderzoek

Nadere informatie

Terug naar Vertrouwen. Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014

Terug naar Vertrouwen. Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014 Terug naar Vertrouwen Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014 Inhoud Inleiding 4 VerzekeraarsVernieuwen 7 1 De klant centraal: versterking van de positie van de consument

Nadere informatie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van SZW Datum: 23 november 2006 Auteurs: Policy Productions i.s.m. Yolanda Hoogtanders Michiel Langman

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Genot, Gewin en Gemak in 2020 Perspectieven voor de tabaks- en gemaksdetailhandel Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Genot, Gewin en Gemak in 2020 Perspectieven voor de tabaks-

Nadere informatie

Samen werken met nieuwe ondernemers

Samen werken met nieuwe ondernemers Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Samen werken met nieuwe ondernemers Handreiking met praktijkvoorbeelden voor het benaderen, bereiken en ondersteunen van ondernemers van allochtone

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

1 R E T AI L A G N E A D

1 R E T AI L A G N E A D 1 R E T I A L A G E N D A 3 Waarom een Retailagenda? De detailhandel is een belangrijke economische sector in ons land. Er werken ruim 775.000 mensen in de detailhandel, waaronder veel jongeren die er

Nadere informatie

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst Sectorplan Boekhandel Op weg naar een vitale toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 3. Arbeidsmarktanalyse... 9 4. Doelen en maatregelen... 15 5. Uitwerking van de maatregelen...

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Raad voor Werk en Inkomen April 2009 Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Inhoudspagina 1. Managementsamenvatting... 3 2. Matchen van vraag en aanbod... 9 2.1 Wat willen

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl Jaarverslag 2003 Voorwoord Namens het bestuur van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven bied

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Verder op weg naar professionele loopbaanontwikkeling Gorinchem, december 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en taken 2.1. Missie 2.2. Taken 3. Onderzoeken

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie