VERANTWOORDINGSVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERANTWOORDINGSVERSLAG"

Transcriptie

1 Verantwoordingsverslag 2005 Hoofdbedrijfschap Detailhandel Nieuwe Parklaan Postbus ls Den Haag T (070) F (070) E I VERANTWOORDINGSVERSLAG 200 5

2 LIJST VAN AFKORTINGEN OP ALFABET adn AGF Detailhandel Nederland agf Aardappelen, groenten en fruit aoc Agrarische Opleidings Centra cad Commissie AGF Detailhandel cao Collectieve Arbeidsovereenkomst cbd Centraal Bureau Drogisterijbedrijven cbl Centraal Bureau Levensmiddelen cbs Centraal Bureau voor de Statistiek cbw Centrale Branchevereniging Wonen ccv Centrum Criminaliteitsbeheersing en Veiligheid cko Centrum voor Kennis en Ontwikkeling cpb Centraal Planbureau crk Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht cvah Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel cwi Centrum voor Werk en Inkomen dad Decentrale Advisering Detailhandel dibevo Vakorganisatie voor de ondernemingen in de huisdierenbranche esf Europees Sociaal Fonds evo Belangenvereniging van verladers, ontvangers en eigen vervoerders fghs Branchevereniging van sportleveranciers haccp Hazard Analysis Critical Control Points hba Hoofdbedrijfschap Ambachten hbag Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel hbo Hoger Beroeps Onderwijs ict Informatie en Communicatie Technologie ictal Programma ICT en Administratieve Lastenverlichting kc handel Kenniscentrum Handel knv Koninklijk Nederlands Vervoer kvo Keurmerk Veilig Ondernemen lnv ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mbo Middelbaar Beroeps Onderwijs mitex Brancheorganisatie voor ondernemers in de mode-, sport- en schoenendetailhandel mkb Midden- en Klein Bedrijf mob Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer mvo Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nbpw Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren nrw Nederlandse Raad voor Winkelcentra nvt Nederlandse Werkgeversvereniging voor Groen- en Tuincentra o3d Over de digitale drempel or Ondernemingsraad pbo Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie pdn Platform Detailhandel Nederland pve Productschappen Vee, Vlees en Eieren rco Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties rie Risicoinventarisatie en Evaluatie rnd Raad Nederlandse Detailhandel ro Ruimtelijke Ordening roc Regionaal Opleidingen Centrum rwi Raad voor Werk en Inkomen sod Stichting Opleidingsfonds Detailhandel suwi wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen szw ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tln Transport en Logistiek Nederland ueca Union Européenne du Commerce Ambulant uneto-vni Ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel vad Verordening Arbeidsvoorwaarden Detailhandel vbw Centrale vereniging Bloemendetailhandel vmbo Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs vnv Verbond van Nederlandse Visdetailhandel vwa Voedsel en Waren Autoriteit vws ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wo Wetenschappelijk Onderwijs COLOFON Dit verantwoordingsverslag is een uitgave van Hoofdbedrijfschap Detailhandel Nieuwe Parklaan Postbus ls Den Haag T (070) F (070) E I Redactie HBD, afdeling Communicatie Vormgeving Corps, Den Haag Fotografie Bert Janssen, Bussum J&M Zweerts, Den Haag Drukwerk Artoos, Rijswijk Copyright 2006 Hoofdbedrijfschap Detailhandel Het HBD hecht veel belang aan de verspreiding van kennis over de detailhandel. U mag dan ook gedeelten uit deze publicatie overnemen, mits met bronvermelding. Het integraal reproduceren van de inhoud van deze publicatie is echter alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van het HBD. hbd/art/2006/1.0

3 VERANTWOORDINGS VERSLAG 2005 HOOFDBEDRIJFSCHAP DETAILHANDEL

4 INHOUD Voorwoord De detailhandel Hoofdbedrijfschap vóór de Detailhandel Draagvlak in de sector De detailhandel: cijfers en trends Verslag per hoofdactiviteit Kenniscentrum Beleidsterreinen Arbeidsmarkt en sociale zekerheid Stop criminaliteit Computertechnologie Ruimtelijke structuur Onderwijs Betalingsverkeer Verantwoord ondernemen Administratieve lasten Wettelijke taken Bedrijfscommissie ondernemingsraden Programma-activiteiten Programma Professionalisering Detailhandel (PPD) Programma Ondersteuning Belangenbehartiging Detailhandel (POBD) Programma Ondersteuning Belangenbehartiging Ambulante Detailhandel (POBAD) Brancheondersteunende activiteiten Markt-, straat- en rivierhandel Detailhandel aardappelen, groenten en fruit Detailhandel bloemen en planten Detailhandel brood en banket Detailhandel dieren en dierenbenodigdheden Modedetailhandel mkb Sportdetailhandel Supermarkten mkb Detailhandel wild en gevogelte Detailhandel wonen Verantwoordingsverslag 2005

5 Financiën en organisatie Registratie en heffing Financiën Organisatieschema Samenstelling organen Contactpersonen HBD Secretariaat Bijlagen HBD-publicaties Internet De heffingsstructuur Colofon

6 VOORWOORD Eduard van de Lustgraaf (l.) en Bert Kolkman Verantwoordingsverslag 2005

7 Steun in de rug Het HBD is een steun in de rug voor iedereen die in de detailhandel actief is. De prioriteiten van het HBD worden daar ook steeds op uitgekozen. Hoe kunnen we, samen met de privaatrechtelijke organisaties optimaal bijdragen aan een goede ontwikkeling van onze dynamische sector? Zo hebben we het afgelopen jaar 15 branchespecifieke onderzoeksprojecten afgerond in nauwe samenwerking met de betreffende brancheorganisaties. We zijn met 55 lokale projecten gestart om de winkelcriminaliteit terug te dringen. Er werd in 150 gemeenten advies gegeven aan winkeliersverenigingen over onderwerpen als herstructurering van winkelgebieden, bereikbaarheid en centrummanagement. En er werd via het HBD/SOD voor 28 miljoen euro aan ESF-scholingsubsidies aangevraagd. Het aantal downloads van HBD-informatie bleef helaas net onder het half miljoen steken. Het afgelopen jaar hebben wij onze prioriteiten en de manier waarop wij daaraan invulling geven getoetst bij branche- en koepelorganisaties, werknemers en bijna 400 ondernemers. Met deze laatste groep hebben we in 26 panelbijeenkomsten een avond lang gesproken. En gelukkig kregen we van onze achterban over het algemeen een dikke voldoende! Waarbij overigens wel werd aangetekend dat we ons werk beter zichtbaar moeten maken. Die positieve beoordeling is voor ons een steun in de rug. En biedt ons het vertrouwen waarop we weer nieuwe initiatieven kunnen nemen voor de detailhandel. Zoals het opzetten van Slachtofferhulp Detailhandel, een faciliteit die maakt dat iedereen in de sector (ook in bedrijven of branches waar nog niets was geregeld) kan rekenen op deskundige opvang bij traumatische ervaringen. Deze regeling is begin 2006 van start gegaan mede op instigatie van de werknemersorganisaties in de detailhandel. Ook blijven we volop in de slag om lastige wet- en regelgeving of geheel bij de sector weg te houden of dan op zijn minst werkbaar te houden. Of dat nu gaat om registratie-eisen in het kader van hygiëneverordeningen of om nieuwe verpakkingsrichtlijnen. En vanzelfsprekend is ook de regelgeving rond sociale zekerheid een van de speerpunten binnen het HBD. Natuurlijk nemen wij de uitnodiging om beter te communiceren met beide handen aan. Zo organiseren wij in de tweede helft van 2006 een aantal regiobijeenkomsten om met de ondernemers in gesprek te blijven. (Dit doen we overigens samen met MKB-Nederland.) Zodat we direct horen wat er speelt in de sector én duidelijk kunnen maken wat onze bijdrage is. Zoals we dat ook met dit Verantwoordingsverslag doen. In dit verslag vindt u een overzicht van onze inspanningen en resultaten over het afgelopen jaar. Voor een actuele stand van zaken kunt u terecht op of contact met ons opnemen. U vindt een overzicht van contactpersonen op pagina 113 van dit verslag. Bert Kolkman voorzitter Eduard van de Lustgraaf algemeen secretaris/directeur

8 Verantwoordingsverslag 2005

9 DE DETAIL- HANDEL 1 HOOFDBEDRIJFSCHAP VÓÓR DE DETAILHANDEL

10 HOOFDBEDRIJFSCHAP VÓÓR DE DETAILHANDEL ONZE MISSIE Als sectorinstituut ondersteunt het HBD de gehele detailhandel. Het HBD vervult een functie als kenniscentrum, maakt maatschappelijke ontwikkelingen en overheidsbeleid helder en hanteerbaar en stimuleert de professionaliteit in de sector. VAN EN VOOR ONDERNEMINGEN De activiteiten van het HBD moeten direct of indirect ten goede komen aan de ondernemingen in de detailhandel (ondernemers/werkgevers en werknemers). Dat zijn de primaire doelgroepen van het HBD. Daarnaast zijn er secundaire doelgroepen. Deze zijn ondersteunend bij het bereiken van de missie en vervullen een rol als intermediair. Voorbeelden zijn: brancheorganisaties, winkeliersverenigingen onderwijsinstellingen, centrale en decentrale overheden, projectontwikkelaars en de media. Het netwerk De ondernemingen in de detailhandel staan centraal in het netwerk. Elke activiteit van het HBD moet getoetst worden aan het belang voor die ondernemingen (ondernemers en/of werknemers). Dat wil overigens niet zeggen dat alle activiteiten ook direct op de ondernemingen gericht zijn. Het netwerk omvat meerdere relatiegroepen. De koepel- en brancheorganisaties vormen de spil in het netwerk. Enerzijds sturen zij namens de ondernemingen het HBD aan, anderzijds vormen zij belangrijke intermediaire kaders in de communicatie tussen HBD en de ondernemingen. Verantwoordingsverslag 2005

11 Ook de relatie met de overheden wordt gekenmerkt door tweerichtingsverkeer. Enerzijds voedt het HBD de overheid met feiten en cijfers over de sector om er zorg voor te dragen dat het beleid zo goed mogelijk wordt afgestemd op de belangen van de sector. Anderzijds vertaalt het HBD wet- en regelgeving naar de detailhandel. Het is van groot belang dat de toeleveranciers van de sector goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de detailhandel. Dat geldt voor het onderwijs evenzeer als voor de banken, projectontwikkelaars en CWI s. Vandaar dat ook dergelijke organisaties voor het HBD een belangrijke doelgroep vormen. Zij staan links in het schema afgebeeld. Uiteindelijk is alle inspanning in de detailhandel gericht op de relatie tussen onderneming en consument. Het HBD houdt zich echter niet bezig met de commerciële aspecten van de bedrijfsvoering. Het contact tussen HBD en consument bestaat voornamelijk uit de collectieve promotie-inspanningen namens diverse branches. Samenwerkingsverband Het HBD is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband van ondernemers- en werknemersorganisaties. in de detailhandel. De Wet op de Bedrijfsorganisatie biedt de mogelijkheid tot instelling van een dergelijk samenwerkingsverband. Daarin is ook bepaald dat wie een bedrijf uitoefent in een sector, waarvoor een Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) bestaat, automatisch onder de werkingssfeer van die instelling valt. In het geval van het HBD betreft dat alle winkeliers, ambulante handelaren en ondernemingen die als nevenactiviteit goederen aan consumenten verkopen. In het HBD werken samen: ondernemersorganisaties MKB-Nederland Raad Nederlandse Detailhandel (RND) Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) werknemersorganisaties FNV Bondgenoten CNV Dienstenbond TOETSING EN STURING De hiervoor genoemde organisaties vormen ook het bestuur van het HBD. Hierdoor is gegarandeerd dat het beleid en de activiteiten van het HBD steeds worden getoetst aan de belangen van de ondernemers en medewerkers in de sector. Het bestuur laat zich ondersteunen door een drietal commissies: de bestuurscommissie Kenniscentrum, de bestuurscommissie Bedrijfsvoering en de bestuurscommissie Werken in de detailhandel. Voor de uitvoering van omvangrijke programma s kan het bestuur projectgroepen vormen. Zo zijn er bij het HBD projectgroepen actief op de terreinen winkelcriminaliteit, arbeidsmarkt en sociale zekerheid (Aan. t Werk). Een overzicht van de samenstelling van het bestuur, de bestuurscommissies, projectgroepen en de HBD-. contactpersonen is opgenomen als bijlage van dit verslag. VOORWAARDEN Alle HBD-activiteiten moeten aan de volgende criteria voldoen: de activiteit moet van belang zijn voor de totale bedrijfstak; overheid, private organisaties en/of marktpartijen geven (nog) geen of onvoldoende invulling aan de betreffende activiteit; de activiteit moet voorzien in een duidelijke behoefte vanuit de bedrijfstak; de activiteit moet bijdragen aan de professionalisering van de sector of een deel van de sector.

12 10 De voorwaarden zijn een direct gevolg van de positie van het HBD als publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. De voorwaarden worden dan ook wel aangeduid als de PBO-toets. KERNFUNCTIES De werkzaamheden van het HBD zijn steeds terug te voeren op een van de vier kernfuncties: 1. verzamelen, analyseren en beschikbaar stellen van basisinformatie over en voor de sector; 2. ondersteunen van beleidsinterventies, gericht op het beïnvloeden van overheidsbeleid in het belang van de ondernemingen in de sector; 3. advisering van lokale/regionale collectiviteiten van detailhandelsondernemingen; 4. professionalisering van de bedrijfsvoering in de detailhandel. In dit verslag zijn de concrete projecten steeds ondergebracht in één van deze categorieën. Verantwoordingsverslag 2005

13 11 TOEKOMSTVERKENNING EN DRAAGVLAK IN DE SECTOR Het HBD opereert in een omvangrijk en soms complex netwerk met aan de ene kant de overheid en overheidsgerelateerde organisaties en aan de andere kant de ondernemingen en hun belangenbehartigende (private) organisaties. Vaak kan een vruchtbare schakelfunctie tussen deze organisaties worden vervuld. Hoe passen de taken en activiteiten van het HBD op de ontwikkelingen in de detailhandel? Dat is de vraag die het HBD beantwoordt in haar Toekomstverkenning, die is geschreven op verzoek van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Alle product- en bedrijfschappen zijn gevraagd eind 2005 een dergelijk rapport uit te brengen aan de minister. De rapportages worden, naar verwachting, nog voor de zomer van 2006 in de Tweede Kamer besproken. In de HBD Toekomstverkenning worden de volgende ontwikkelingen geschetst. Economische en maatschappelijke ontwikkelingen In de Toekomstverkenning wordt gewezen op de gevoeligheid van de detailhandel voor conjuncturele ontwikkelingen en de felle verdringingsconcurrentie. Een proces van concentratie en schaalvergroting is al decennialang aan de gang. Technologische ontwikkelingen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Demografische ontwikkelingen zoals veroudering en verkleuring hebben grote gevolgen voor het consumentengedrag en dus de detailhandel. Ook om andere redenen is sprake van een dynamisch consumentengedrag. Consumenten zijn minder winkeltrouw en mobieler. Internet vervult een belangrijke rol in de oriëntatie van de consument en in toenemende mate in de aankoop. De overheid trekt zich terug. Decollectivisering en privatisering vertalen zich onder andere in belangrijke wijzigingen in de sociale zekerheid. Wet- en regelgeving blijken veel (administratieve) lasten voor ondernemingen op te blijven leveren. Sectorontwikkelingen Er is een zogenoemde mkb-transformatie gaande. Veel van de nu actieve MKB-ondernemers stoppen de komende jaren, vooral door vergrijzing. Hun winkelpanden worden gedeeltelijk overgenomen door ketenbedrijven, maar ook door nieuwe mkb-ondernemers met vaak een andere achtergrond (onder andere allochtonen) en aanpak. Consumenten zullen steeds vaker naast winkels en markten ook andere kanalen benutten om zich te laten voorlichten en/of producten te kopen. De tijdsdimensie valt daarbij weg. De detailhandel moet 7 dagen per week en 24 uur per dag de klant de mogelijkheid bieden om contact te onderhouden. Een multichannel bedrijfsmodel is steeds vaker nodig. Nederland kent een fijnmazige distributiestructuur. Het overheidsbeleid is tot nu toe terughoudend geweest bij het toestaan van voorzieningen buiten de winkelgebieden. De Nota Ruimte biedt gemeenten meer mogelijkheden om die voorzieningen wel toe te staan. Gemeenten moeten met deze ruimere kaders voor vestigingsbeleid goed om kunnen gaan en de druk van onder andere projectontwikkelaars kunnen weerstaan. Er komt steeds meer branchevervaging. De productgerelateerde assortimentssamenstelling wordt in toenemende mate vervangen door indeling langs de lijnen van consumenten- en koopverwantschap. KEUZE VOOR AANDACHTSGEBIEDEN De kernactiviteiten van het HBD zijn vooral gericht op ontwikkelingen die de individuele ondernemingen niet of moeilijk kunnen beïnvloeden. Ook zijn deze ontwikkelingen voor kleine ondernemingen, door hun stafmanco, vaak moeilijk te hanteren. De activiteiten van het HBD moeten het belang van individuele ondernemingen en individuele branches overstijgen. Bovendien moeten ze een maatschappelijk belang dienen. Essentieel is dat de HBD-activiteiten aanvullend zijn op de private belangenbehartiging. Daarom houdt het

14 12 HBD zich niet bezig met individuele voorlichting en advisering. Commerciële aspecten van de bedrijfsvoering behoren evenmin tot het aandachtsveld van het HBD. Dat is een verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf. Wel zijn er in sommige branches bestemmingsheffingen ten behoeve van collectieve promotie. Winkelcriminaliteit Het HBD zet zich in voor betere wetgeving, helpt ondernemersverenigingen en branches om criminaliteit te bestrijden, organiseert trainingen en biedt slachtofferhulp. Om de ontwikkelingen goed te volgen, wordt doorlopend onderzoek gedaan. Sociale zekerheid en arbeidsmarkt De overheid heeft de sociale zekerheid enorm ingewikkeld gemaakt. Het HBD maakt die ingewikkelde weten regelgeving transparant. De ingrijpende veranderingen in de sociale zekerheid heeft het HBD vertaald in checklists en modelcontracten. Deze hulpmiddelen worden via de brancheorganisaties verspreid en zijn te vinden op Onderwijs en scholing Het HBD bevordert de instroom van geschikte medewerkers en de kwaliteit van het beroepsonderwijs. Daarnaast worden scholingssubsidies voor de sector aangevraagd en van een advies voorzien. Ruimtelijke structuur De regionale adviseurs van het HBD staan met hun deskundigheid ondernemersverenigingen bij in het overleg met gemeente, projectontwikkelaars en beleggers. Het gaat dan om onderwerpen als de bereikbaarheid van winkelgebieden, branchering van winkelcentra etc. Computertechnologie Het HBD voert stimuleringsprogramma s uit en verspreidt informatie over de laatste ontwikkelingen. Op staat een overzicht van welke automatiseringsoplossingen specifiek voor de branches zijn ontwikkeld en welke mogelijkheden er zijn om de bedrijfsvoering met behulp van automatisering te verbeteren. Verantwoord Ondernemen Verantwoord Ondernemen is een breed begrip met als bekendste thema s: veiligheid van producten, aansprakelijkheid, milieu en energiebesparing. Het HBD bevordert het maatschappelijk verantwoord ondernemen in de detailhandel. Kenniscentrum Het HBD is het kenniscentrum voor de detailhandel. Zo verricht het HBD veel onderzoek op sector- en brancheniveau. Door de gestructureerde wijze van gegevensverzameling zorgt het HBD voor eenduidigheid in cijfers over de sector. DRAAGVLAK IN DE SECTOR Een zeer belangrijk onderdeel van de toekomstverkenning vormde een onderzoek naar het draagvlak voor de activiteiten van het HBD. Hiervoor heeft een extern bureau (B&A Groep) een aantal panels georganiseerd waarbij gesproken is met branche- en koepelorganisaties, werknemers en bijna 400 ondernemers. Het aantal ondernemers is representatief voor de totale populatie ondernemers in de detailhandel met bedrijven met minder dan 100 werkzame personen. Bij de grote bedrijven zijn interviews en een schriftelijke enquête gehouden. B&A heeft in een uitvoerige rapportage vastgesteld dat er een duidelijk draagvlak bestaat voor de activiteiten van het HBD. Bijna 70% van de ondernemers geeft aan bereid te zijn de verplichte bijdrage aan het HBD te blijven betalen. Slechts 13% van de ondervraagden is een andere mening toegedaan. Bij de grote bedrijven is er geen meerderheid voor voortzetting van de huidige bijdrage, maar ook geen meerderheid die daarmee wil stoppen. Verantwoordingsverslag 2005

15 13 Uit het onderzoek is de problematiek waar de ondernemers mee kampen scherp naar voren gekomen. Winkelcriminaliteit, problemen met de gemeenten op allerlei gebieden en het woud aan regelgeving (onder meer op het vlak van de sociale zekerheid) hebben vooral de kleinere ondernemers murw gemaakt. Er is veel behoefte aan advies, voorlichting en (lokale) ondersteuning, maar die moet wel leiden tot concrete verbeteringen. De bekendheid van het HBD bij de primaire doelgroepen is onvoldoende. Daarom moet de communicatie met ondernemers en werknemers versterkt worden. Voor de bestemmingsheffingen is een draagvlaktoets uitgevoerd in de vorm van schriftelijke enquêtes. Dat heeft het HBD zelf gedaan, waarbij B&A de vraagstelling en de respons heeft gevalideerd. Uit de toetsen komt een zeer duidelijk draagvlak naar voren, vooral voor collectieve promotie. Slechts een kleine minderheid vindt de activiteiten in het kader van een bestemmingsheffing niet zinvol.

16 14 DE DETAILHANDEL: CIJFERS EN TRENDS Consumenten Vertrouwen neemt weer toe Het consumentenvertrouwen vertoonde in 2005 een grillig verloop. Volgens het CBS steeg het consumentenvertrouwen tot en met april behoorlijk, maar daalde het in de daarop volgende vier maanden. De oorzaak van die daling was een negatiever oordeel over het economisch klimaat en de huishoudelijke financiële situatie. Aan het einde van 2005 steeg het vertrouwen echter weer. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid verbeterde. Het oordeel van de consumenten over de eigen financiën in de afgelopen twaalf maanden verbeterde eveneens. Ook over het doen van grote aankopen waren de consumenten iets minder negatief. Wat betreft de financiën in de komende twaalf maanden bleven consumenten vrijwel ongewijzigd pessimistisch. Detailhandelsomzet kent een opleving In de eerste twee kwartalen van 2005 vertoonde de omzet in de detailhandel een neergaande ontwikkeling ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarna keerde het tij. Het derde kwartaal sloot af met een stijging van bijna 1%. Dit is vooral te danken aan het feit dat consumenten sinds medio 2005 weer meer zijn gaan besteden. September was de vierde maand op rij waarin de binnenlandse consumptie groter was dan een jaar eerder. Huishoudens gaven vooral meer uit aan voedings- en genotmiddelen. Ook de bestedingen aan duurzame goederen waren hoger. Sinds begin 2003 is de groei van de bestedingen aan deze conjunctuurgevoelige consumptiecategorie niet meer zo hoog geweest. Consumptieve bestedingen bij de detailhandel 2004/2005 (in miljard euro incl. BTW) Bestedingen 2004 Bestedingen 2005 Totaal 73,5 71,1 w.v. Voedingsmiddelen 30,5 30,2 Duurzame goederen 43,0 40,8 Bron: HBD Bestedingen en Marktaandelen Ondernemingen en vestigingen De gevestigde detailhandel telt maar liefst ondernemingen die gezamenlijk winkels exploiteren. Daarnaast zijn er ambulante handelaren actief. Bovendien zijn er verkooppunten die behoren tot ondernemingen in andere sectoren met detailhandel als nevenactiviteit (bijvoorbeeld een hotel met een winkel). Bijna alle ondernemingen in de detailhandel behoren tot het midden- en kleinbedrijf. Het geringe aantal grootbedrijven (meer dan 100 werkzame personen) maakt ongeveer 1% uit van het totaal. Deze ondernemingen zijn echter wel goed voor ongeveer 45% van de totale detailhandelsomzet. Samenwerking en ketens Van alle verkooppunten in Nederland behoort 60% tot de zogenoemde ongebonden zelfstandigen. De andere 40% werkt op de één of andere manier samen; als filiaal, franchisenemer of als lid van een in- of verkooporganisatie. Scheve verdeling van aanbod De meeste winkels bevinden zich in Zuid-Holland. Het gaat om eenvijfde van alle winkels. Dat is niet verwonderlijk, omdat daar ook eenvijfde deel van de bevolking woont. Opvallend is de hoge winkeldichtheid in Zeeland (115 inwoners per winkel) tegenover de lage winkeldichtheid in Flevoland (230 inwoners per winkel). Ook gemeten naar winkelvloeroppervlakte vormen deze provincies de twee uitersten. Nog opmerkelijker is de verdeling van winkels naar gemeentegrootte. In de kleinste gemeenten (tot inwoners) woont 3% van de bevolking. Deze groep gemeenten herbergt echter wel ongeveer 20% van alle winkels én van de totale winkelvloeroppervlakte. Dat geldt voor vrijwel alle branches. De dichtheid is daarmee veel hoger dan in de grotere gemeenten. Verantwoordingsverslag 2005

17 15 Vergrijzing in detailhandel valt relatief mee De gemiddelde leeftijd van ondernemers in de detailhandel steeg de afgelopen tien jaar geleidelijk van 43,8 tot 45,2 jaar (ruim 3%). Die vergrijzing blijkt geen op zichzelf staande ontwikkeling. De gemiddelde leeftijd van de totale beroepsbevolking heeft namelijk een stijging van ruim 5% laten zien. Het aantal jonge startende detaillisten steeg de laatste twee jaar met 17%. Dat is aanzienlijk, maar behoorlijk minder dan de stijging van het aantal vijftigplussers (34%). Het aantal vrouwelijke detaillisten is sterk toegenomen. In 1994 was eenderde van de ondernemers in de detailhandel een vrouw, tien jaar later waren dat er vier op de tien. Vorig jaar lag het aantal vrouwelijke starters maar liefst 32% hoger dan het jaar daarvoor. Voor de mannen geldt een toename van slechts 17%. In het overige bedrijfsleven nam het aantal vrouwelijke ondernemers aanzienlijk minder toe, namelijk met 19%. Vrouwen zijn vaker ouder wanneer ze een detailhandelsbedrijf opzetten dan mannen. Ook dat verklaart dus de vergrijzing. Werkgelegenheid Dalende werkgelegenheid In de detailhandel werkten vorig jaar bijna personen, van wie ondernemers en meewerkende gezinsleden. Het aantal werknemers is sinds 2003 flink gedaald, evenals het arbeidsvolume (aantal gewerkte arbeidsjaren). Dat geldt voor alle branches. De grootste achteruitgang is waarneembaar bij de levensmiddelenzaken in vers. Winkels in persoonlijke verzorging en supermarkten konden de daling beperkt houden. In het kleinbedrijf nam de werkgelegenheid relatief het meest af. De detailhandel heeft een jarenlange traditie van jeugdige werknemers in vergelijking met het overige bedrijfsleven. 64% van de werknemers in de detailhandel is jonger dan 35 jaar, tegenover 44% van de werknemers in het overige bedrijfsleven. In de detailhandel werken (als bijbaan) relatief veel scholieren en studenten. Ook zijn er veel vrouwen werkzaam, namelijk tweederde. Dat is veel meer dan het aandeel vrouwen in het overige bedrijfsleven (36%). Toename allochtone ondernemers Van alle detaillisten is circa 7% van westers allochtone afkomst. Ongeveer 8% is niet-westers allochtoon. In tien jaar tijd is de groep detaillisten van buitenlandse afkomst verdubbeld. Vooral de levensmiddelenbranche en de ambulante handel zijn populair onder allochtone starters. Vacatures In het eerste kwartaal van 2005 bedroeg het aantal openstaande vacatures Het percentage bedrijven met een openstaande vacature is de laatste twee jaar niet of nauwelijks veranderd. 6% van de detailhandelsvestigingen heeft een openstaande vacature. In 2000 was dat nog in 14% van de vestigingen het geval. In de industrie en horeca is dat 10%.

18

19 VERSLAG PER HOOFD- ACTIVITEIT 2 In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de activiteiten van het HBD met de nadruk op de projecten die in 2005 zijn uitgevoerd. Per onderwerp wordt aangegeven welk doel het HBD zich op het betreffende terrein stelt. Ook worden de rol van het HBD en de personele en financiële inzet op basis van voorlopige cijfers 2005 steeds weergegeven. In dit hoofdstuk komen aan de orde: Kenniscentrum Beleidsterreinen Administratieve lasten Verordenende taken Programma-activiteiten Brancheondersteunende activiteiten

20 18 KENNISCENTRUM Doel De opbouw en het onderhoud van een gemeenschappelijke kennisinfrastructuur voor de sector detailhandel. Achtergrond Voor de sector is het van groot belang dat er voldoende, kwalitatief hoogwaardige, informatie beschikbaar is. Deze informatie wordt gebruikt door individuele ondernemingen en winkelketens (bedrijfsvoering en strategiebepaling), door brancheorganisaties, intermediaire organisaties, overheid en HBD (beleid en handelen) en bij voorlichting en onderwijsactiviteiten. Rol van het HBD Het HBD is de overkoepelende organisatie die voor de sector algemeen geaccepteerde informatie verstrekt over een breed scala van onderwerpen. Het HBD treedt op als kennismakelaar waarbij vraag en aanbod ten aanzien van kennis over de detailhandel bijeen worden gebracht. Het HBD inventariseert de vraag, verzamelt en creëert kennis. Vervolgens maakt het HBD de kennis helder en hanteerbaar en verspreidt deze kennis (vooral via de voor ieder toegankelijke website). Het HBD speelt in op specifieke problemen van de diverse branches via een vraaggestuurd programma voor brancheprojecten. Totale uitgaven Personele inzet 3,55 fte Verantwoordingsverslag 2005

Demografie van de detailhandel. Inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel

Demografie van de detailhandel. Inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel Demografie van de detailhandel Inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel Inleiding Door ITS-Nijmegen is een onderzoek uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Demografie van de detailhandel

Nadere informatie

LEDERWARENZAKEN BRANCHES IN DETAIL

LEDERWARENZAKEN BRANCHES IN DETAIL LEDERWARENZAKEN BRANCHES IN DETAIL 2005 INHOUD BIJLAGEHEADER PB 1 1 Inleiding 3 2 Bestedingen en marktaandelen en marktaandelen 4 3 Ondernemingen en vestigingen en vestigingen 6 4 Samenwerking en ketens

Nadere informatie

BLOEMENDETAILHANDEL. Aantal vestigingen: 4.479. Aantal werkzame personen: 14.280. 17% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

BLOEMENDETAILHANDEL. Aantal vestigingen: 4.479. Aantal werkzame personen: 14.280. 17% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen BLOEMENDETAILHANDEL Brancheontwikkelingen 2013 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de bloemendetailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

Demografie van de detailhandel. Werknemers in de detailhandel

Demografie van de detailhandel. Werknemers in de detailhandel Demografie van de detailhandel Werknemers in de detailhandel Inleiding In het kader van het onderzoeksprogramma Demografie van de detailhandel brengt het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) ontwikkelingen

Nadere informatie

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen Groene detailhandel Brancheontwikkelingen 2012 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort 2 Mei 2013 Onderzoek en rapportage a-advies In opdracht

Nadere informatie

Bij wie is de fotospeciaalzaak in de toekomst nog in beeld

Bij wie is de fotospeciaalzaak in de toekomst nog in beeld Bij wie is de fotospeciaalzaak in de toekomst nog in beeld 1 Inhoud Pagina Inleiding 3 Introductie van de segmenten demografische kenmerken niet verklarend voor gedrag 4 Aantrekkelijkheid van de segmenten

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit Hoofdbedrijfschap Detailhandel

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit Hoofdbedrijfschap Detailhandel Toezichtkamer Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit Hoofdbedrijfschap Detailhandel 1. Inleiding In het kader van de advisering van de Bestuurskamer over de instelling en wijziging van de werkingssfeer

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures

Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures Digitaal Werkgevers - Panelonderzoek 12 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, oktober 2006 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding verplicht.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Weet waarvoor u betaalt!

Weet waarvoor u betaalt! Weet waarvoor u betaalt! Toelichting op de aanvullende bijdrage voor Schoorsteenvegers 2011 45 Vakmensen máken het In deze toelichting staat informatie over de besteding van uw extra bijdrage aan het HBA

Nadere informatie

JUWELIERS BRANCHES IN DETAIL

JUWELIERS BRANCHES IN DETAIL JUWELIERS BRANCHES IN DETAIL 2005 INHOUD BIJLAGEHEADER PB 1 1 Inleiding 3 2 Bestedingen en marktaandelen en marktaandelen 4 3 Ondernemingen en vestigingen en vestigingen 6 4 Samenwerking en ketens en ketens

Nadere informatie

Vakantiewerk in het mkb 2004

Vakantiewerk in het mkb 2004 Vakantiewerk in het mkb 2004 Koninklijke Vereniging MKB-Nederland Delft, 3 augustus 2004 Contactpersoon: dhr. drs. A. van Delft : 015 21 91 255, e-mail: delft@mkb.nl Copyright Koninklijke Vereniging MKB-Nederland,

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar kvo veilig ondernemen iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. de schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel non-food De detailhandel levert goederen (zowel nieuw als tweedehands) direct aan particulieren. Deze goederen zijn niet in de eigen onderneming vervaardigd. De sector Detailhandel non-food

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

FOTOHANDEL BRANCHES IN DETAIL

FOTOHANDEL BRANCHES IN DETAIL FOTOHANDEL BRANCHES IN DETAIL 2005 INHOUD BIJLAGEHEADER PB 1 1 Inleiding 3 2 Bestedingen en marktaandelen en marktaandelen 4 3 Ondernemingen en vestigingen en vestigingen 6 4 Samenwerking en ketens en

Nadere informatie

Brancherapport Markt- en straathandel. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Brancherapport Markt- en straathandel. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Brancherapport Markt- en straathandel Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Markt- en straathandel De markt De markt- en straathandel, ook wel ambulante handel genoemd, is een onderdeel van de detailhandel.

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

Aantal vestigingen: 3.364. Aantal werkzame personen: 21.003. 28% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

Aantal vestigingen: 3.364. Aantal werkzame personen: 21.003. 28% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen Groene detailhandel Brancheontwikkelingen 2013 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking

veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Cijfers Samenvatting Alle cijfers printen en opslaan Omzet en exploitatie

Cijfers Samenvatting Alle cijfers printen en opslaan Omzet en exploitatie Cijfers Samenvatting De bloemenwinkels realiseerden in 2005 een omzet van in totaal bijna 757 miljoen (exclusief BTW). Dat is 5,3% minder dan in 2004. In de bestedingen aan bloemen en planten is het marktaandeel

Nadere informatie

Onderbouwing Arbeidsmarktrelevantie Ad-opleidingen Een kader voor de uitwerking

Onderbouwing Arbeidsmarktrelevantie Ad-opleidingen Een kader voor de uitwerking Onderbouwing Arbeidsmarktrelevantie Ad-opleidingen Een kader voor de uitwerking Koninklijke vereniging MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie Delft, 9 januari 2006 Contactpersoon: Ir. G.F.W.C.

Nadere informatie

Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk

Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk Jan Michiel Meeuwsen, TNO Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk De risico-inventarisatie en evaluatie in Nederland; van papier naar digitaal De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet vereist van alle

Nadere informatie

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD)

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) 2013. De gehele publicatie is na te lezen op de website

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, augustus 2017 Afvlakking daling WW-uitkeringen in Flevoland In augustus 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen in Flevoland nauwlijks. De stijging van de uitkeringen

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Behoefte aan Ondernemersopleiding

Behoefte aan Ondernemersopleiding Behoefte aan Ondernemersopleiding Digitaal Werkgevers - Panelonderzoek 13 Digitaal Werknemers Panelonderzoek 9 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, Februari 2006 In geval van overname van het datamateriaal is

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen?

Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen? Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen? Big data is hot. De groei van data in verschillende systemen, platformen en netwerken is enorm. Heb je al eens nagedacht over hoe je dit

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Peter Brouwer Zoetermeer, april 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Een belangrijke taak van UWV is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers In het eerste kwartaal van 2012 zijn er circa 39.000 mensen een onderneming gestart, ruim 4%

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Diervriendelijke keuzes door consumenten

Diervriendelijke keuzes door consumenten Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Diervriendelijke keuzes door consumenten Monitor Duurzame Dierlijke Producten 2009 Deze brochure is een uitgave van: Rijksoverheid Postbus 00000 2500

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Schoenendetailhandel De schoenendetailhandel verkoopt schoeisel en aanverwante accessoires. De schoenenwinkels zijn globaal onder te verdelen in: zelfstandige samenwerkende schoenenzaken, discountzaken,

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals Intersectorale mobiliteit Informatie voor professionals Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en werkgevers. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Branche Slagerijen. Omschrijving. Visie. Trends

Branche Slagerijen. Omschrijving. Visie. Trends Branche Slagerijen Omschrijving De consument is voor zijn aankopen van vlees en vleeswaren in hoge mate aangewezen op de detailhandel. Hoewel de slagerijspeciaalzaak als traditionele aanbieder geldt, vindt

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Persbericht. Aantal vacatures gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Aantal vacatures gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-010 16 januari 2002 9.30 uur Aantal vacatures gedaald Het aantal vacatures is voor het eerst in zeven jaar gedaald. Volgens het CBS stonden eind tember

Nadere informatie

Zzp er: werknemer nieuwe stijl

Zzp er: werknemer nieuwe stijl Vooruitzicht Starters Zzp er: werknemer nieuwe stijl Aantal starters blijft ook de komende jaren op hoog niveau 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 Stabilisatie aantal starters in 2016 Meer starters

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking

Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking Betaling én vervanging van vergrijzende arbeidspopulatie worden een probleem Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking Peter Ekamper, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) Op

Nadere informatie

SPEELGOEDZAKEN BRANCHES IN DETAIL

SPEELGOEDZAKEN BRANCHES IN DETAIL SPEELGOEDZAKEN BRANCHES IN DETAIL 2006 INHOUD BIJLAGEHEADER PB 1 1 Samenvatting 3 2 Omzet en exploitatie 4 3 Bestedingen en marktaandelen en marktaandelen 6 4 Ontwikkeling in waarde, in waarde, prijs en

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Brancherapport Computers en randapparatuur. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Brancherapport Computers en randapparatuur. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Brancherapport Computers en randapparatuur Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Computers en randapparatuur De markt s in computers en randapparatuur vormen een onderdeel van de groothandel. Deze

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Basisprincipe DAP 2014 Bij het Districtsactiviteitenplan 2014, hierna DAP 2014, zijn de volgende aspecten van belang: Centrale thema s 2014 Kansen grijpen

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs M201114 MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs MKB-ondernemers over ondernemen in het reguliere onderwijs drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, november 2011 MKB ziet wel brood in

Nadere informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte, 30 juni 2007.

Nadere informatie

Weet waarvoor u betaalt!

Weet waarvoor u betaalt! Weet waarvoor u betaalt! Toelichting op de aanvullende bijdrage voor Kappers 2011 37 Vakmensen máken het In deze toelichting staat informatie over de besteding van de extra bijdrage aan het HBA voor 2011

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie