\ I / r "J 1 Telefoon I D G H llcjeiose E S

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "\ I / r "J 1 Telefoon 074-2504020 1 I D G H llcjeiose E S info@de-hengelose-es.nl"

Transcriptie

1 Uitslagsweg 47 n T7 Wijkcentrum 7556 /000 LN u, Hengelo nengeio (o) w \ I / r "J 1 Telefoon I D G H llcjeiose E S imiiuiini Aan: College van B & W Postbus AA Hengelo Hengelo, 15februari 2010 Betreft: subsidieaanvraag in het kader van het ICT-communicatiefonds Geacht College, In September 2008 is de Stichting Wijkcentrum De Hengelose Es opgericht. Sinds die tijd is er een sterke organisatie neergezet, een breed activiteitenaanbod aangeboden en worden ook vernieuwende projecten vorm gegeven. Een van deze projecten betreft het project digiteam. Het project digiteam kent een directe gerichtheid op de wijkbewoners van de Hengelose Es en biedt daarnaast ondersteuning op ICT-gebied aan vrijwilligersorganisaties waaronder de collegawijkwelzijnsvoorzieningen. Via deze weg is er een uitloop naar belanghebbende burgers van Hengelo. Zoals bekend hebben de meeste vrijwilligersorganisaties niet een zodanig budget dat zij de benodigde ICT-ondersteuning kunnen inkopen. In die zin denkt ons bestuur in een leemte te voorzien, dat wijst de ervaring immers al nadrukkelijk uit. Voor doel, doelgroepen en aanpak verwijzen wij u naar bijgaand projectplan digiteam. Vermeldenswaard is ook het uitgangspunt van ons project digiteam. Gedetacheerde Fitismedewerkers hebben, via de opzet van het voorbereidingtraject digiteam en m.b.v. onze organisatie, hun persoonlijke mogelijkheden al nadrukkelijk laten zien. Dit is aanleiding geweest tot de bereidheid van ons bestuur om hen een driejarig arbeidscontract aan te willen bieden. Zodat deze gesubsidieerde medewerkers, voor een periode van 3 jaar, een reguliere baan aangeboden kunnen krijgen als laatste stap tot een baan op de commerciele arbeidsmarkt. Ons bestuur heeft bereidheid en kwaliteit om de 2 bedoelde medewerkers hiernaarte begeleiden. Vanwege de doelen en doelgroepen van het project digiteam, en niet minder vanwege ook de weg tot toe-geleiding naar de commerciele arbeidsmarkt van 2 Fitismedewerkers menen wij met recht een aanvraag te kunnen doen op het ICT-communicatiefonds. Kortweg luidt ons verzoek: het subsidiabel stellen van een bedrag van ,- t.b.v. het 3-jarig project digiteam wijkcentrum De Hengelose Es conform bijgaand projectplan en begroting Vertrouwend op een positieve reactie, Met vriendelijke groet,

2 Wijkcentrum De Hengelose Es Namens het besfuur, J. Kesler, voorzijter i.a.a. Gemeente Hengelo t.a.v. dhr.w.kor i.a.a. Fitis, t.a.v. dhr.n. de Buijzer

3 Wijkcentrum De Hengelose Es Ondernemingsplan Digiteam Januari 2010 pagina 0

4 Ondernemingsplan Digiteam Wijkcentrum De Hengelose Es INHOUDSOPGAVE: Samenvatting. 1. Algemeen: 2. Management: 3. Producten/diensten: 4. Doelgroep(en) en markt: 5. Marketing en Promotie: 6. Organisatie: 7. Financien: Samenvatting projectaanvraag digiteam van Wijkcentrum De Hengelose Es: Algemeen. Dit project is zeer uniek doordat het een samenwerkingsproject is geworden, waarin de SWB (stadswerkplaats), Wijkcentrum De Hengelose Es en Fitis samenwerken aan de vooruitgang van het ICT gebeuren in Hengelo. Door het project wordt ondermeer een kwaliteitsverbetering beoogd van het ICTgebeuren in de verschillende wijkcentra met een daaruit voortvloeiende kostenverlaging als gevolg van een toenemende efficiency Daarnaast is er de insteek om op verantwoorde wijze mensen op te leiden en zich te laten voorbereiden op een reguliere baan, ondermeer door het verbreden en verdiepen van hun kennis en ervaring,; en daarmee dus een realistische kans om uit de uitkering te geraken Het bestuur van het wijkcentrum is van mening dat dit project, ook indirect, ten goede zal komen aan een brede groep Hengelo'ers Tevens wordt in dit project veel aandacht besteed aan het ICT- gebruik voor mensen vallend onder het minimabeleid, dat de gemeente Hengelo hoog in het vaandel heeft staan en dat door wethouder Otten is ontwikkeld; inclusief de voorziening van de daarbij behorende ondersteuning en educatie door deskundige medewerkers en opleiders. t. b.v. deze doelgroep. Het bestuur van Wijkcentrum De Hengelose Es wil met deze aanvraag ook verduidelijken dat bij dit project een bredere groep mensen betrokken is.. Naast de twee betreffende Fitismedewerkers (die door het project een reguliere baan voor 3 jaar aangeboden kunnen krijgen), zijn er de stadsbaners en werklozen die zich in dit project verder kunnen bekwamen. Ook is er een groep vrijwillige medewerkers die zich belangeloos beschikbaar stelt om mensen uit alle lagen van de bevolking (jong en oud, allochtoon of autochtoon) van Hengelo ten dienste te zijn om hun kennis van het ICT leerproces te vergroten. Management. Het project wordt gevormd en ondersteund door een deskundig team en is daardoor levensvatbaar ook voor de toekomst op de wat langere termijn. pagina 1

5 De producten en diensten. De producten en diensten zijn breed inzetbaar voor Hengelo en kunnen ondermeer een zeer belangrijke bijdrage leveren om de ICT kosten in de wijkcentra van Hengelo in de toekomst laag te houden. Doelgroepen. In de beschrijving van doelgroepen zullen we aangeven dat allerlei (doel)groepen bediend worden vanaf een centrale plaats, zodat dit project zo efficient en effectief mogelijk verloopt. Organisatie. In het onderdeel organisatie geven we weer dat dit project nu in bescheiden vorm als pilot al een jaar gedraaid heeft en nu zover ontwikkeld is dat kan worden overgegaan tot uitbreiding om Hengelo breed van dienst te zijn. Financier!. De samenwerkende partners, de Stadswerkplaats en het Wijkcentrum De Hengelose Es, hebben niet de financiele mogelijk heden om het pilot project breed te vervolgen. Honoreren van het gevraagde bedrag is de belangrijkste sleutel voor het vervolgtraject. Aanvraag. De bijdrage uit het ICT Fonds die nodig is en wordt aangevraagd, bedraagt ,-- Zonder dit startkapitaal zal het project niet kunnen worden uitgevoerd. Vele politieke partijen hebben het digiteam- project al ter plaatse bekeken en zijn vol lof en zegden hun ondersteuning van harte toe. pagina 2

6 1. ALGEMEEN. a. Algemeen. Dit ondernemingsplan is opgesteld door het Digiteam van net Wijkcentrum De Hengelose Es, gesitueerd aan de Uitslagsweg 47, 7556 LN te Hengelo OV, te bereiken onder telefoonnummer: of via het adres: Dit ondernemingsplan is vastgesteld op de bestuursvergadering van de Stichting Wijkcentrum De Hengelose Es op 10 September b. Achtergrond. Het Digiteam is ontstaan als uitvoerende organisatie voor de ICT-faciliteiten van het Wijkcentrum conform de doelstellingen zoals statutair door het bestuur van de Stichting Wijkcentrum De Hengelose Es zijn vastgesteld. Het Digiteam staat dan ook onder directe verantwoordelijkheid van genoemd bestuur. Het Digiteam bestaat uit assistent systeembeheerders aangevuld met een of meer medewerkers en/of vrijwilligers. De Dagelijkse leiding is ondergebracht bij de zakelijk leider. c. Doelstellingen Doel 1: Het Digiteam heeft als eerste doel bij te dragen aan activiteiten van wijkbewoners en vervolgens om dit Hengelo breed uit te breiden via vrijwilligersorganisaties en collega- wijkwelzijnsvoorzieningen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van computers, computerlessen, programmatuur of internet. Voor de wijkbewoners uit de Hengelose Es beheert het digiteam het intemetcafe dat zich in het Wijkcentrum bevindt en voortaan Digipunt wordt genoemd. Het Digipunt biedt onder andere een ontmoetingsplaats, internet- en computergebruik, educatie, recreatie en werkgelegenheid (m.n. vrijwilligerswerk). Het Digipunt is toegankelijk voor vele doeleinden op ICT gebied. En heeft als voorwaarde om zeer laagdrempelig te zijn. Het Digiteam streeft er naar dat de wijkbewoners zowel producent als consument van activiteiten zijn. Het Digiteam beoogt ook de bevordering van het welzijnwerk, de sociale activering en de sociale samenhang voor de wijkcentra in Hengelo. Het Digiteam onderhoudt contacten met instellingen die soortgelijke doelen nastreven. Het Digiteam is facilitair en streeft daarom geen winst na. Het Digiteam kan dus Hengelo breed inzetbaar gemaakt worden. Zo dat alle wijkcentra in Hengelo daar uit hun voordeel kunnen halen. Doel 2: Het Digiteam heeft als tweede doel het beheren van alle ICT- en telefonie faciliteiten in het Wijkcentrum met het oog op een optimale interne en externe communicatie. Daartoe draagt zij zorg voor de hardware en software van het intranet (het interne netwerk met aangesloten systemen en gei'nstalleerde programmatuur) en voor de aansluiting op het internet. Ook andere wijkcentra in Hengelo kunnen zich desgevraagd op dit gebied laten adviseren en ondersteunen door het digiteam. Het digiteam kan en wil een ondersteuningspunt zijn voor ieder die daar behoefte aan heeft en ondersteuning op ICT gebeuren breed in Hengelo. Doel 3: Het Digiteam heeft als derde doel het mede zorg dragen voor een goede publieke informatie voorziening middels de website van het Wijkcentrum. Daarnaast is er de doelstelling om vrijwilligersorganisaties en collega-wijkwelzijnsvoorzieningen op dit deelgebied te ondersteunen. Zo heeft het digiteam inmiddels al pagina 3

7 de website van enkele wijkcentra ondersteund en enkele websites geheel ontworpen. Meerdere zullen zeker volgen. De kennis hiervoor is bij het Digiteam aanwezig. En dit willen ze graag uitdragen. Doel 4: In samenwerking met de SWB Stadswerkplaats heeft het digiteam van ons wijkcentrum het project van wethouder Bert Otten verder voortgezet om op nog betere wijze in te spelen op en ervoor te zorgen dat mensen met een minimaal inkomen (minima beleid) toch een computer kunnen krijgen; met daarbij de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen in de vorm van installatie thuis en de mogelijkheid om gratis een pc cursus op maat te ontvangen. T.b.v. dit project is er de beschikking over meer dan 400 oude computers die afgeschreven zijn bij de gemeente en door het Digiteam weer als nieuw klaar gemaakt worden. Als het project digiteam kan worden voortgezet kan ook dit onderdeel op korte termijn herstart worden. De ervaring heeft ons in deze tijd geleerd dat er bij de doelgroep veel vraag is naar deze p.c.'s. 2. MANAGEMENT. Het Digiteam is een facilitaire werkgroep, die direct valt onder het bestuur van het Wijkcentrum De Hengelose Es. In overleg met het bestuur stelt het Digiteam plannen op voor de lange termijn. Voor de dagelijkse gang van zaken kan het Digiteam voor directe ondersteuning terecht bij de zakelijk leider van het Wijkcentrum. Het Digiteam heeft de zakelijk leider die de medewerkers en vrijwilligers van het Digiteam helpt nun taak zo goed mogelijk uit te voeren. Deze systeembeheerders zijn verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse gang van zaken binnen het Digiteam. Ze zetten zich in voor het teamverband, begeleiden de diverse projecten, en zijn het eerste aanspreekpunt van het Digiteam en ook van de bewoners van de wijk De Hengelose Es. Of daarbuiten die daar gebruik van wensen te maken. Ook dient de systeembeheerder het bestuur op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen binnen het Digiteam en hen tijdig te informeren bij eventuele problemen binnen de organisatie. Het Digiteam legt jaarlijks verantwoording af over haar beleid en activiteiten bij het bestuur. Het bestuur stelt zich regelmatig op de hoogte van het functioneren van het Digiteam door informeel contact met de zakelijk leider en de systeembeheerders en de medewerkers/vrijwilligers. 3. PRODUCTEN EN DIENSTEN. a. Algemeen. De producten en diensten die het Digiteam aanbiedt zijn voornamelijk facilitair: ze zijn gericht op het aanbieden van ondersteunende activiteiten ten behoeve van het realiseren van de doelstelling van het wijkcentrum en dan met name gericht op het ICT-gebeuren. Die facilitaire dienstverlening van het Digiteam is tweezijdig: intern en extern. Intern heeft betrekking op het zorgen van een goede internet- en telefonie voorziening ten behoeve van de werknemers in het wijkcentrum. Extern heeft betrekking op het zorgen voor een ruim en interessant ICT-informatieaanbod ten behoeve van alle wijkbewoners. Hiervan kunnen pagina 4

8 ook andere wijkcentra gebruik van maken. Het Digiteam legt in haar jaarlijks evaluatie en werkplan aan net bestuur verantwoording af over haar werk en de voortgang. b. Interne diensten De interne dienstverlening heeft betrekking op het beheren en onderhouden van de eigen computers van het Wijkcentrum, het interne netwerk, de eigen hardware (servers e.d.), zelf ontwikkelde software en de digitale infrastructuur. Daaronder valt ook het optimaal laten functioneren van het Digipunt. Een aantal activiteiten zijn door het Digiteam in projecten vastgelegd in het Werkplan. Prioriteiten daarbij zijn onder andere: het aanschaffen, configureren en onderhouden van de benodigde servers ten behoeve van het netwerk, centrale opslag van programmatuur en gegevens, de eigen website en de connecties met het internet. Ze wil dit ook graag aanbieden aan andere wijkcentra in Hengelo die daar gebruik van willen maken. Wanneer deze aanvraag bij het ICT- fonds wordt gehonoreerd kunnen we deze verbrede doelstelling daadwerkelijk aanbieden. c. Externe diensten De externe dienstverlening heeft betrekking op het aanbieden van diensten ten behoeve van de wijkbewoners, die gebruik willen maken van het Digipunt voor persoonlijk internet- en verkeer of voor recreatief gebruik van de computer. Daarnaast wil het door middel van het aanbieden van de diverse cursussen en workshops de computerkennis en -vaardigheid Hengelo Breed bevorderen. Veel van deze activiteiten zijn door het Digiteam ook in projectvorm opgezet en beschreven in het Werkplan. Prioriteiten daarbij zijn onder andere: het aanbieden van een cursus- en workshoppakket dat aansluit bij de wensen van de deelnemers. Het Digiteam heeft een onderzoek daarnaar gedaan en heeft door middel van flyers en het informatieblad van het wijkcentrum aandacht gevraagd voor haar cursusaanbod. Daarnaast staat ook het aanbieden van ICT-diensten ten behoeve van mensen met een beperking hoog genoteerd. Hier wordt samen gewerkt met de stichting MEE Hengelo De externe dienstverlening heeft ook betrekking op het ondersteunen van wijkbewoners uit het minimabeleid van de gemeente Hengelo, bij aanschaf, installatie en onderhoud van hun computer. Hiervoor is een apart project in het leven geroepen, in samenwerking met de Stadswerkplaats van de SWB. Dit project heeft als belangrijke doelstelling, in het verlengde van de Gemeente Hengelo om -voor de minder draagkrachtige bevolking van Hengelo- een computer te kunnen afleveren en te installeren. Hierdoor ontstaan er ook nieuwe kansen om werkervaring op ICT op te doen voor mensen die nu bij de SWB wachten op een reguliere baan. We hebben hier met 3 medewerkers van SWB reeds enkele maanden proef gedraaid en is er een werkplaats voor hen ingericht binnen ons wijkcentrum. Ook een helpdesk zal in ons wijkcentrum worden ondergebracht. Daarnaast helpt het Digiteam ook op gebied van hardware/software vragen. Zo nodig of wenselijk zal het digiteam doorverwijzen naar aanbieders op de reguliere markt Het digiteam zal in dit opzicht niet concurrentievervalsend optreden noch zich begeven op het gebied van reparatie; daar is de ambulante handel voor. Het ontwikkelen van nieuwe diensten en projecten is ook een voortdurend aandachtspunt van het Digiteam, evenals het regelmatig evalueren van het bestaande dienstenaanbod. Daarom wordt het Werkplan ook jaarlijks opnieuw vastgesteld. pagina 5

9 4. DOELGROEPEN. In principe behoren alle bewoners van de wijk De Hengelose Es tot de hoofddoelgroep van de aangeboden diensten van het Digiteam. Maar een bredere doelgroep staat ons voor ogen, zodra daartoe de financiele middelen zijn toegezegd. Het Digipunt is dan ook toegankelijk voor Hengelo breed: jong en oud, man en vrouw, met en zonder beperkingen, autochtoon en allochtoon. Het Digiteam heeft ingeschat welke doelgroepen interesse zullen hebben in de activiteiten die het wil ondememen. Doch bleek het onderscheid autochtoon-allochtoon en/of man-vrouw niet het verschil uit te maken voor die bewuste doelgroep. Taalbeheersing, computerkennis en interesses maken wel dat verschil. De gebruikte doelgroepen zijn daarom geworden: a. kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. b. fysieke, geestelijke of geen beperking(en). c. taalbeperkt of taalvaardig. d. beginners of gevorderden. Hoewel het dienstenaanbod van het Digiteam natuurlijk primair gericht is op de wijkbewoners, betekent dat niet dat mensen van buiten deze wijk geen toegang hebben tot activiteiten die het Digiteam ontplooit zich Hengelo breed. ieder is welkom om deel te mogen nemen aan bijvoorbeeld cursussen en work shops. Want Digiteam is dus breed inzetbaar in Hengelo. De tweede hoofddoelgroep van het Digiteam zijn de medewerkers van de Wijkcentra in Hengelo, te weten de medewerkers en vrijwilligers die afhankelijk zijn van goed werkende ICT-faciliteiten op nun werkplek. Hieronder vallen echter ook de gebruikers en instances, die in de Wijkcentra hun activiteiten ontplooien en hier een goede internet- en telefoonverbinding voor nodig hebben. Daarnaast behoren de bestuursleden van de Stichting Wijkcentrum De Hengelose Es tot deze doelgroep. Ook zij kunnen een beroep doen op de expertise van het Digiteam. Ook deze deskundigheid wil men aan bieden aan beheerders en bestuurders van andere wijkcentra in Hengelo. De verwachting is dat door deze bundeling deze kostenpost in de begrotingen van veel wijkcentra beheersbaar blijft... Dit leidt ook voor de gemeente Hengelo tot meerwaarde. 5. MARKETING EN PROMOTIE. a. PR en Communicatie. Om haar doelstellingen te verwezenlijken heeft het Digiteam een goede PR-strategie nodig. Deze wordt ontwikkeld en onderhouden in samenwerking met de werkgroep PR & Communicatie vanuit het bestuur van het wijkcentrum. Deze werkgroep heeft een communicatieplan opgesteld voor het wijkcentrum met daarin ook aanbevelingen voor het Digiteam. Bovendien is in dat plan de regel opgenomen, dat alle officiele PR en communicatie naar buiten toe onder verantwoordelijkheid van het bestuur valt. b. Promotie. Om haar activiteiten naar de wijk en in de gemeente te promoten maakt het Digiteam gebruik van zoveel mogelijk media. Te denken valt daarbij aan de plaatselijke en regionale radio en tv-zenders, tijdschriften, kranten, internet en dergelijke. Ook via de eigen website wordt zo veel mogelijk promotie gemaakt voor het dienstenaanbod van het Digiteam. Daarnaast zal ook via het informatieblad van het Wijkcentrum zelf -de "Wijkcentraal"- het dienstenaanbod telkens gepromoot worden. Bij voorbeeld pagina 6

10 door opname van gebruikerservaringen van cursisten, foto's van ICT-activiteiten, en dergelijke. Bij speciale acties kunnen ook flyers of posters in Hengelo worden verspreid om zodoende nog meer bekendheid te geven aan net aanbod vanuit het Digiteam. Ook vanuit de SWB zal promotie voor dit project gemaakt worden. 6. ORGANISATIE. a. Taken en functies binnen het Digiteam. Het Digiteam systeembeheerders zijn verantwoordelijk voor dat de medewerkers en vrijwilligers binnen het geheel nun taken zo goed mogelijk kunnen uit voeren. De medewerkers en vrijwilligers van het Digiteam geven cursussen aan de bezoekers, beheren de computerruimtes, computerapparatuur en voeren de diverse activiteiten en projecten uit. Ze zorgen voor de installatie van de computers thuis bij die mensen die onder het armoede beleid van de gemeente een computer krijgen toegewezen. En zorgen voor het installeren van de benodigde software op de computer. De organisatorische opzet van het Digiteam is schematisch weergegeven in een organogram, dat als bijlage is toegevoegd. Onder dat schema wordt een beschrijving gegeven van de verschillende taken en functies binnen het Digiteam. b. Inzet vrijwilligers. Bij de uitvoering van haar taken kan het Digiteam gebruik maken van vele vrijwilligers. c. Inzet medewerkers. Bij de uitvoering van haar taken kan het Digiteam ook een beroep doen op het beheer van het wijkcentrum of andere vaste medewerkers van het wijkcentrum. De mate van deze inzet wordt in onderling overleg bepaald, maar valt niet onder verantwoordelijkheid van het Digiteam, maar van de zakelijk leider. Deze inzet van andere medewerkers van het wijkcentrum mag niet ten koste gaan van hun eigen werkzaamheden. d. Planning van taken en activiteiten. Het Digiteam heeft een werkplan op gesteld, waarin het projectmatig een beschrijving geeft van de actuele en gewenste diensten en het activiteitenaanbod. 7. FINANCIEN. a. Financiele middelen. Het Digiteam is financieel is op den duur afhankelijk van de middelen die het bestuur van het Wijkcentrum uit subsidie van de gemeente Hengelo dient te verkrijgen, en de middelen die de stadswerkplaats kan bieden. b. Financiele begroting. Voor deze aanvraag om financiering hebben wij op bladzijde 10 een begroting opgenomen. pagina 7

11 Aangevraagd wordt een bedrag van ,-. Dit bedrag is gebaseerd op de loonkosten van 2 Fitismedewerkers (die daardoor in dienst kunnen treden bij net wijkcentrum De Hengelose Es als assistentsysteembeheerder). Bij dit totale bedrag is uitgegaan van een looptijd van het project van 3 jaren (juli julie 2013) In het onderstaande organogram geven we duidelijk aan hoe de opzet is en de daar bijbehorende functie taken. pagina 8

12 DiniTeam Oraanoaram BESTUUR StichtingWijkcentrum De Hengelose Es B1 H.Siemerink Coordinator A.vd Assem Richard Schutte A vd Assem Richard Schutte Systeem Beheer Projecten Webdesign Wokshops VeiligheidsAdvies Cursussen Systeem Beheer \ / s DigiPunt D pagina 9

13 Functie en taken assistent-systeembeheerders Eindverantwoordelijk is het bestuur van de Stichting Wijkcentrum De Hengelose Es Namens het bestuur onderhoudt de zakelijk leider de contacten met de medewerkers van het digiteam en draagt-op uitvoerend niveau- de verantwoordelijkheid. In overleg van bestuur, zakelijk leider en betreffende medewerkers is er een taaktoebedeling gemaakt. Assistent- systeembeheerders Voor de functies van assistent-systeembeheerders zijn de volgende taken vastgelegd: Praktisch aanspreekpunt voor ICT- zaken, voor bestuur, medewerkers en derden aangaande het digipunt en systeembeheer. Het leveren van een bijdrage aan: / de voorstellen aan het bestuur en digiteam. S het uitzetten van beleid aangaande het digipunt en systeembeheer. s (bege)leiding geven aan medewerkers van het digiteam. S (in voorkomende gevallen) het begeleiden van het werkoverleg. s financiele zaken en bestellingen t.a.v. digiteam. v plaatsvervanging binnen het digiteam. s begeleiden van evt. stagiaires. s deelnemen aan overlegsituaties van medewerkers. Beide assistent-systeembeheerders zijn, binnen hun functie, uitvoerend belast met de volgende concrete werkzaamheden: a. Systeembeheer. Het systeembeheer is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de pc systemen, printers, beamers en overige IT middelen en het gehele netwerk in het wijkcentrum. Alle codes, wachtwoorden e.d. wordt bijgehouden en opgeslagen door het systeembeheer. Algemeen systeem- en netwerkbeheer 1 e, 2 e, 3 e lijns helpdesk CMDB beheer (cms) Onderhoud pc's Onderhoud netwerk/intranet Contact leveranciers voor wat betreft onderhoudscontracten Back-up Uitvoering aangewezen projecten b. Webdesign. Ontwerp, bouw en beheer en onderhoud website Wijkcentrum Ontwerp, bouw, beheer en onderhoud intranet wijkcentrum en beheer van Content Management Promotie (algemeen) om het wijkcentrum goed in de markt te zetten. c. Veiligheid advies Ondersteuning beveiliging netwerk en pc's. Vraagbaak internet veiligheid. d. Programmatuur. Bewaking & Onderhoud. Ontwikkeling. e. Projecten. Uitvoeren van projecten zoals door het bestuur vastgesteld en toebedeeld Uitwerken van vastgestelde projectenplannen in plannen van aanpak, traject plannen enz... Een bijdrage leveren aan: Bewaken van de doorlooptijden, kosten e.d. Koppelen van medewerkers en materiaal aan een project. Samenstellen van projecten samen met andere leden van het digiteam f. Workshops. Voorbereiden van en het maken, organiseren en geven van workshops in de breedste zin van het woord op het gebied van computers, internet, beveiliging etc... pagina 10

14

15 9. Cursussen. Eventueel in navolging van de workshops, verdieping van de stof die in de workshop is behandeld. Ontwikkeling eigen cursussen op allerlei gebieden zolang net raakvlakken heeft met computers en internet. h. Informatie. Informatie verzameling van de diverse vragen uit de wijk. Geven en bijhouden van oplossingen i.v.m. de diverse vragen uit de wijk. Regelmatig contact met PR-coordinator van het bestuur. Financiele begroting en beoogde financiering De projectaanvraag heeft betrekking op de financiering van de loonkosten alsmede aanvullende scholing van 2 Fitis- medewerkers (via een af te sluiten arbeidsovereenkomst met de Stichting Wijkcentrum De Hengelose Es in de functie van assistent-systeembeheerder). Begroting De totale kosten bedragen voor de periode van 3 jaar: Loon- en daarbij behorende kosten (e.e.a. op basis van 32u.per week in assistent-functie): Kosten van aanvullende scholing: Totale kosten Hengelo 12 februari 2010 JPK pagina 11

16 Werkplan DigiPunt IT activiteiten in wijkcentrum De Hengelose Es DigiPunt 2009

17 Werkplan Digiteam IT activiteiten in wijkcentrum De Hengelose Es 17februari2010 Geschreven door: Geschreven voor: Wieger Leemhuis & Andre van den Assem. Wijkcentrum De Hengelose Es 1 Voorwoord aangepaste versie & Inleiding 2 2 Doelstellingen Digiteam 6 3 Organisatie 7 4 Doelgroepen Digiteam 8 5 Prioriteitvan activiteiten Server Server hardware Server software Website wijkcentrum en gebruikersgroepen Interactieve website Hengelose Es Kinderen veilig op internet Internetcafe Inzichtin digipesten Workshops Lan party Inloopdag voor alle pc vragen Sociaal netwerk: ouderen en computers Computergebruik door mensen met een beperking Gameserver challenge 25 6 Begroting financieel 26

18

19 V 0 0 R W 0 0 R D A A N G E PAS T E V E R S1E: In opdracht van de voorzitter Joop Kesler van de Stichting Wijkcentrum "De Hengelose Es" is mij gevraagd net werkplan Digipunt van 14 februari 2009 nog eens opnieuw te bekijken en waar mogelijk te herzien. Dit in verband met de ontwikkelingen die de laatste maanden hebben plaats gevonden. Zowel op financieel gebied als de wijzigingen in het team van medewerkers. Ook de duidelijke structuur wijziging van de verantwoordelijkheid heeft hier een rol in gespeeld. Ook wenst het bestuur een bedrijfsmatige en efficienter opzet van het digiteam. Allereerst beginnend bij de medewerkers: Dhr. Andre van den Assem. (Coordinator, Systeembeheerder) Dhr. Remco Nijhuis (Plaatsvervangend Coordinator, Projectplanning) Dhr. Richard Schutten (Linux specialist, Netwerkbeheerder) Dhr. Hans Veldkamp (DTP specialist, Cursusleider, Workshop coordinate) Eventueel nog aangevuld met SWB-medewerkers, vrijwilligers en/of Stagiaires Het digiteam heeft vanaf heden 2 eigen telefoonnummers, 1 voor het kantoor en 1 voor de kelder. Kantoor nummer is: intern: 22 (Dit is tevens het hoofdnummer) Kelder nummer is: intern: 21 Verder zult u merken dat de meeste bedragen niet meer recent zijn en dus aangepast, tevens zijn er een aantal projecten tussenuit gehaald of verplaatst. Dit door een aantal redenen: Financieel niet toelaatbaar of niet passend bij de doelstelling Financieel niet haalbaar Tekort aan personeel Kennis niet aanwezig Op langere termijn gezet Andere prioriteit Tevens zijn er een aantal projecten bij gekomen. Alle projecten zullen worden verdeeld in prioriteiten om duidelijk aan te geven welke projecten lopen en met welke prioriteit: Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 3 Prioriteit 4 - Alle projecten die onmisbaar zijn in het wijkcentrum. - Alle projecten die binnen afzienbare tijd kunnen worden gestart. - Alle projecten die in prioriteit (naar onder) zijn verplaatst of vervallen. - Alle projecten die al zijn gestart en zonder problemen lopen. Dig/Punt

20 Prioriteit 1 is dus de rode draad in het wijkcentrum, dit is de belangrijkste prioriteit. Een ieder die met een onderliggende prioriteit bezig is en er zich een probleem opdoet in een project van prioriteit 1, dient direct ondersteuning te geven indien dit wordt verlangd. Dit geldt tevens voor prioriteit 2 enz... PROMOTIE: Voor promotiematerialen ben ik uitgegaan van een algemeen bedrag geldig voor alle projecten, dit bedrag ligt op moment van schrijven op 3000,- Dit bedrag wordt in de begroting meegenomen. DigiPunt

21 INTERNET-PROVIDER (GLASVEZEL) JA OF NEE? Er is een vraagstuk gerezen of het niet mogelijk is om over te stappen op glasvezelverbinding. Allereerst zal ik even precies uitleggen wat glasvezel inhoudt, zodat het voor een ieder duidelijker wordt over het waarom. Bijna 10 jaar geleden is de term 'breedband' geintroduceerd (dit is wat nu aanwezig is in het wijkcentrum). In plaats van een inbelverbinding was het mogelijk om een 'allways-on'-verbinding te krijgen. Veel sneller en met een vaste voorspelbare prijs. De maximale capaciteit van een breedbandverbinding wordt meestal uitgedruktin kbps (duizend-bits-per-seconde) of Mbps (miljoenbits-per-seconde). De meeste breedbandverbindingen over ADSL en kabel zijn door technische beperkingen alleen asymmetrisch te krijgen. Dat wil zeggen dat de upload-snelheid (het zenden) veel langzamer is dan de download-snelheid (het ontvangen). Zo kan een 4/1 Mbps verbinding in theorie 4 keer zo snel ontvangen als zenden. Een glasvezelverbinding kan net zo makkelijk zenden als ontvangen en wordt daarom symmetrisch genoemd. Dat verschil is heel goed merkbaar naarmate iemand meer gaat versturen. met mooie digitale foto's of bestanden die steeds groter worden, filmpjes en video, online beeldchatten, en niet te vergeten back-ups, die zeer belangrijk zijn voor ons centrum. Al die digitale bestanden die in de laatste jaren verzameld zijn, die wil niemand kwijt raken. De bestanden blijven maar groeien. De meeste computer-nerds weten dat een breedbandverbinding meer belangrijke eigenschappen heeft. "Bandbreedte" is er een, en "latency" is een andere. Dat begrip drukt de reactiesnelheid uit: hoe lang duurt het om met een klein pakketje informatie heen en weer te gaan tussen u en een andere computer op het Internet? Hoe sneller de reactie, des te beter is de verbinding ("ik heb een lage ping!" zegt een ervaren computer gebruiker). Om het anders te zeggen: een vrachtauto die een lading Dvd's vervoert van de ene plek naar de andere heeft een grote bandbreedte, maar een bijzonder slechte "latency". Glasvezelverbindingen hebben de beste breedbandeigenschappen die er te krijgen zijn. Bij een glasvezelverbinding zit de beperking niet in de draad (zoals bij koper en coax), maar in de elektronica aan weerszijden. En die technologie ontwikkelt zich nog steeds verder en verder. Let hierbij ook op het feit dat wij met een groot aantal pc's op maar 1 breedbandverbinding zitten dus het zenden en ontvangen wordt ook nog eens gedeeld, dit verklaard tevens dat het af en toe uitvallen van de huidige verbinding onvermijdbaar is. De mening van het Digiteam: Een glasvezelverbinding is de voorziening van VANDAAG! Het is supersnel, veilig en biedt praktisch ongelimiteerde mogelijkheden. Andere transportmedia hebben hun technische beperkingen (kabel, coax) of zijn storingsgevoeliger (radiogolven). De behoefte aan meer, sneller en beter digitaal verkeer blijft maar toenemen. Het is belangrijk voor ons wijkcentrum dat deze groeiende vraag en nieuwe toepassingen ruim baan en vrije toegang krijgen. De mogelijkheid om op glasvezel over te stappen tot op de wijkcentrale is al aanwezig. Het allergrootste nadeel is dat op dit moment de kosten nog erg hoog zijn. (er wordt op dit moment nog gekeken naar de goedkoopste aanbieder) Als wijkcentrum zouden wij de eerste zijn in Hengelo, maar de vraag of wij de kosten kunnen dragen leggen wij toch bij het bestuur neer. Let wel! Het digiteam zelf kan bijna niet wachten op glasvezel! DigiPunt

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Planmatig Ondernemen Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven Mei 2014 Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten Aan de slag voor vrijwilligers BZK staat voo een veilige sa kunnen vertr Daarmee bor November Dit is een uitg Ministerie van Programmadi Informtiebele

Nadere informatie

Aan de slag voor vrijwilligers. Dit is een uitgave van:

Aan de slag voor vrijwilligers. Dit is een uitgave van: Dit is een uitgave van: Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DGBK/DRI/REAL Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de slag voor vrijwilligers Aan de slag voor vrijwilligers 2 Inleiding

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Deze publicatie is gemaakt in het kader van de landelijke conferentie Scoren op het Digitaal Trapveld 7 november 2001 te Rotterdam

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Werkdocument voor het Jeugdcircus

Werkdocument voor het Jeugdcircus Werkdocument voor het Jeugdcircus Inhoudsopgave 8 9 H1-1 H1-1 H1-3 H1-3 H1-4 H1-4 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-6 H1-6 H1-7 H1-7 H1-8 H1-8 H1-8 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-10 H1-10 H1-11 H1-12 H1-12 H1-12

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU ui j e D e w e t s a a gn cc u rs!! es inhoud Wie zijn wij? ICt Waarborg Logo en huisstijl Websites Webshop Starterspakketen A-B-C-D Backup en support

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Moeder- en Kindcentrum

Moeder- en Kindcentrum Moeder- en Kindcentrum PROJECTPLAN EEN DUURZAME TOEKOMST Oktober 2013 Stichting Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag info@bij-1.nl 070 785 58 20 06 19 45 43 47 KvK 53959965 Rekening nr: 398277974 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie