\ I / r "J 1 Telefoon I D G H llcjeiose E S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "\ I / r "J 1 Telefoon 074-2504020 1 I D G H llcjeiose E S info@de-hengelose-es.nl"

Transcriptie

1 Uitslagsweg 47 n T7 Wijkcentrum 7556 /000 LN u, Hengelo nengeio (o) w \ I / r "J 1 Telefoon I D G H llcjeiose E S imiiuiini Aan: College van B & W Postbus AA Hengelo Hengelo, 15februari 2010 Betreft: subsidieaanvraag in het kader van het ICT-communicatiefonds Geacht College, In September 2008 is de Stichting Wijkcentrum De Hengelose Es opgericht. Sinds die tijd is er een sterke organisatie neergezet, een breed activiteitenaanbod aangeboden en worden ook vernieuwende projecten vorm gegeven. Een van deze projecten betreft het project digiteam. Het project digiteam kent een directe gerichtheid op de wijkbewoners van de Hengelose Es en biedt daarnaast ondersteuning op ICT-gebied aan vrijwilligersorganisaties waaronder de collegawijkwelzijnsvoorzieningen. Via deze weg is er een uitloop naar belanghebbende burgers van Hengelo. Zoals bekend hebben de meeste vrijwilligersorganisaties niet een zodanig budget dat zij de benodigde ICT-ondersteuning kunnen inkopen. In die zin denkt ons bestuur in een leemte te voorzien, dat wijst de ervaring immers al nadrukkelijk uit. Voor doel, doelgroepen en aanpak verwijzen wij u naar bijgaand projectplan digiteam. Vermeldenswaard is ook het uitgangspunt van ons project digiteam. Gedetacheerde Fitismedewerkers hebben, via de opzet van het voorbereidingtraject digiteam en m.b.v. onze organisatie, hun persoonlijke mogelijkheden al nadrukkelijk laten zien. Dit is aanleiding geweest tot de bereidheid van ons bestuur om hen een driejarig arbeidscontract aan te willen bieden. Zodat deze gesubsidieerde medewerkers, voor een periode van 3 jaar, een reguliere baan aangeboden kunnen krijgen als laatste stap tot een baan op de commerciele arbeidsmarkt. Ons bestuur heeft bereidheid en kwaliteit om de 2 bedoelde medewerkers hiernaarte begeleiden. Vanwege de doelen en doelgroepen van het project digiteam, en niet minder vanwege ook de weg tot toe-geleiding naar de commerciele arbeidsmarkt van 2 Fitismedewerkers menen wij met recht een aanvraag te kunnen doen op het ICT-communicatiefonds. Kortweg luidt ons verzoek: het subsidiabel stellen van een bedrag van ,- t.b.v. het 3-jarig project digiteam wijkcentrum De Hengelose Es conform bijgaand projectplan en begroting Vertrouwend op een positieve reactie, Met vriendelijke groet,

2 Wijkcentrum De Hengelose Es Namens het besfuur, J. Kesler, voorzijter i.a.a. Gemeente Hengelo t.a.v. dhr.w.kor i.a.a. Fitis, t.a.v. dhr.n. de Buijzer

3 Wijkcentrum De Hengelose Es Ondernemingsplan Digiteam Januari 2010 pagina 0

4 Ondernemingsplan Digiteam Wijkcentrum De Hengelose Es INHOUDSOPGAVE: Samenvatting. 1. Algemeen: 2. Management: 3. Producten/diensten: 4. Doelgroep(en) en markt: 5. Marketing en Promotie: 6. Organisatie: 7. Financien: Samenvatting projectaanvraag digiteam van Wijkcentrum De Hengelose Es: Algemeen. Dit project is zeer uniek doordat het een samenwerkingsproject is geworden, waarin de SWB (stadswerkplaats), Wijkcentrum De Hengelose Es en Fitis samenwerken aan de vooruitgang van het ICT gebeuren in Hengelo. Door het project wordt ondermeer een kwaliteitsverbetering beoogd van het ICTgebeuren in de verschillende wijkcentra met een daaruit voortvloeiende kostenverlaging als gevolg van een toenemende efficiency Daarnaast is er de insteek om op verantwoorde wijze mensen op te leiden en zich te laten voorbereiden op een reguliere baan, ondermeer door het verbreden en verdiepen van hun kennis en ervaring,; en daarmee dus een realistische kans om uit de uitkering te geraken Het bestuur van het wijkcentrum is van mening dat dit project, ook indirect, ten goede zal komen aan een brede groep Hengelo'ers Tevens wordt in dit project veel aandacht besteed aan het ICT- gebruik voor mensen vallend onder het minimabeleid, dat de gemeente Hengelo hoog in het vaandel heeft staan en dat door wethouder Otten is ontwikkeld; inclusief de voorziening van de daarbij behorende ondersteuning en educatie door deskundige medewerkers en opleiders. t. b.v. deze doelgroep. Het bestuur van Wijkcentrum De Hengelose Es wil met deze aanvraag ook verduidelijken dat bij dit project een bredere groep mensen betrokken is.. Naast de twee betreffende Fitismedewerkers (die door het project een reguliere baan voor 3 jaar aangeboden kunnen krijgen), zijn er de stadsbaners en werklozen die zich in dit project verder kunnen bekwamen. Ook is er een groep vrijwillige medewerkers die zich belangeloos beschikbaar stelt om mensen uit alle lagen van de bevolking (jong en oud, allochtoon of autochtoon) van Hengelo ten dienste te zijn om hun kennis van het ICT leerproces te vergroten. Management. Het project wordt gevormd en ondersteund door een deskundig team en is daardoor levensvatbaar ook voor de toekomst op de wat langere termijn. pagina 1

5 De producten en diensten. De producten en diensten zijn breed inzetbaar voor Hengelo en kunnen ondermeer een zeer belangrijke bijdrage leveren om de ICT kosten in de wijkcentra van Hengelo in de toekomst laag te houden. Doelgroepen. In de beschrijving van doelgroepen zullen we aangeven dat allerlei (doel)groepen bediend worden vanaf een centrale plaats, zodat dit project zo efficient en effectief mogelijk verloopt. Organisatie. In het onderdeel organisatie geven we weer dat dit project nu in bescheiden vorm als pilot al een jaar gedraaid heeft en nu zover ontwikkeld is dat kan worden overgegaan tot uitbreiding om Hengelo breed van dienst te zijn. Financier!. De samenwerkende partners, de Stadswerkplaats en het Wijkcentrum De Hengelose Es, hebben niet de financiele mogelijk heden om het pilot project breed te vervolgen. Honoreren van het gevraagde bedrag is de belangrijkste sleutel voor het vervolgtraject. Aanvraag. De bijdrage uit het ICT Fonds die nodig is en wordt aangevraagd, bedraagt ,-- Zonder dit startkapitaal zal het project niet kunnen worden uitgevoerd. Vele politieke partijen hebben het digiteam- project al ter plaatse bekeken en zijn vol lof en zegden hun ondersteuning van harte toe. pagina 2

6 1. ALGEMEEN. a. Algemeen. Dit ondernemingsplan is opgesteld door het Digiteam van net Wijkcentrum De Hengelose Es, gesitueerd aan de Uitslagsweg 47, 7556 LN te Hengelo OV, te bereiken onder telefoonnummer: of via het adres: Dit ondernemingsplan is vastgesteld op de bestuursvergadering van de Stichting Wijkcentrum De Hengelose Es op 10 September b. Achtergrond. Het Digiteam is ontstaan als uitvoerende organisatie voor de ICT-faciliteiten van het Wijkcentrum conform de doelstellingen zoals statutair door het bestuur van de Stichting Wijkcentrum De Hengelose Es zijn vastgesteld. Het Digiteam staat dan ook onder directe verantwoordelijkheid van genoemd bestuur. Het Digiteam bestaat uit assistent systeembeheerders aangevuld met een of meer medewerkers en/of vrijwilligers. De Dagelijkse leiding is ondergebracht bij de zakelijk leider. c. Doelstellingen Doel 1: Het Digiteam heeft als eerste doel bij te dragen aan activiteiten van wijkbewoners en vervolgens om dit Hengelo breed uit te breiden via vrijwilligersorganisaties en collega- wijkwelzijnsvoorzieningen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van computers, computerlessen, programmatuur of internet. Voor de wijkbewoners uit de Hengelose Es beheert het digiteam het intemetcafe dat zich in het Wijkcentrum bevindt en voortaan Digipunt wordt genoemd. Het Digipunt biedt onder andere een ontmoetingsplaats, internet- en computergebruik, educatie, recreatie en werkgelegenheid (m.n. vrijwilligerswerk). Het Digipunt is toegankelijk voor vele doeleinden op ICT gebied. En heeft als voorwaarde om zeer laagdrempelig te zijn. Het Digiteam streeft er naar dat de wijkbewoners zowel producent als consument van activiteiten zijn. Het Digiteam beoogt ook de bevordering van het welzijnwerk, de sociale activering en de sociale samenhang voor de wijkcentra in Hengelo. Het Digiteam onderhoudt contacten met instellingen die soortgelijke doelen nastreven. Het Digiteam is facilitair en streeft daarom geen winst na. Het Digiteam kan dus Hengelo breed inzetbaar gemaakt worden. Zo dat alle wijkcentra in Hengelo daar uit hun voordeel kunnen halen. Doel 2: Het Digiteam heeft als tweede doel het beheren van alle ICT- en telefonie faciliteiten in het Wijkcentrum met het oog op een optimale interne en externe communicatie. Daartoe draagt zij zorg voor de hardware en software van het intranet (het interne netwerk met aangesloten systemen en gei'nstalleerde programmatuur) en voor de aansluiting op het internet. Ook andere wijkcentra in Hengelo kunnen zich desgevraagd op dit gebied laten adviseren en ondersteunen door het digiteam. Het digiteam kan en wil een ondersteuningspunt zijn voor ieder die daar behoefte aan heeft en ondersteuning op ICT gebeuren breed in Hengelo. Doel 3: Het Digiteam heeft als derde doel het mede zorg dragen voor een goede publieke informatie voorziening middels de website van het Wijkcentrum. Daarnaast is er de doelstelling om vrijwilligersorganisaties en collega-wijkwelzijnsvoorzieningen op dit deelgebied te ondersteunen. Zo heeft het digiteam inmiddels al pagina 3

7 de website van enkele wijkcentra ondersteund en enkele websites geheel ontworpen. Meerdere zullen zeker volgen. De kennis hiervoor is bij het Digiteam aanwezig. En dit willen ze graag uitdragen. Doel 4: In samenwerking met de SWB Stadswerkplaats heeft het digiteam van ons wijkcentrum het project van wethouder Bert Otten verder voortgezet om op nog betere wijze in te spelen op en ervoor te zorgen dat mensen met een minimaal inkomen (minima beleid) toch een computer kunnen krijgen; met daarbij de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen in de vorm van installatie thuis en de mogelijkheid om gratis een pc cursus op maat te ontvangen. T.b.v. dit project is er de beschikking over meer dan 400 oude computers die afgeschreven zijn bij de gemeente en door het Digiteam weer als nieuw klaar gemaakt worden. Als het project digiteam kan worden voortgezet kan ook dit onderdeel op korte termijn herstart worden. De ervaring heeft ons in deze tijd geleerd dat er bij de doelgroep veel vraag is naar deze p.c.'s. 2. MANAGEMENT. Het Digiteam is een facilitaire werkgroep, die direct valt onder het bestuur van het Wijkcentrum De Hengelose Es. In overleg met het bestuur stelt het Digiteam plannen op voor de lange termijn. Voor de dagelijkse gang van zaken kan het Digiteam voor directe ondersteuning terecht bij de zakelijk leider van het Wijkcentrum. Het Digiteam heeft de zakelijk leider die de medewerkers en vrijwilligers van het Digiteam helpt nun taak zo goed mogelijk uit te voeren. Deze systeembeheerders zijn verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse gang van zaken binnen het Digiteam. Ze zetten zich in voor het teamverband, begeleiden de diverse projecten, en zijn het eerste aanspreekpunt van het Digiteam en ook van de bewoners van de wijk De Hengelose Es. Of daarbuiten die daar gebruik van wensen te maken. Ook dient de systeembeheerder het bestuur op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen binnen het Digiteam en hen tijdig te informeren bij eventuele problemen binnen de organisatie. Het Digiteam legt jaarlijks verantwoording af over haar beleid en activiteiten bij het bestuur. Het bestuur stelt zich regelmatig op de hoogte van het functioneren van het Digiteam door informeel contact met de zakelijk leider en de systeembeheerders en de medewerkers/vrijwilligers. 3. PRODUCTEN EN DIENSTEN. a. Algemeen. De producten en diensten die het Digiteam aanbiedt zijn voornamelijk facilitair: ze zijn gericht op het aanbieden van ondersteunende activiteiten ten behoeve van het realiseren van de doelstelling van het wijkcentrum en dan met name gericht op het ICT-gebeuren. Die facilitaire dienstverlening van het Digiteam is tweezijdig: intern en extern. Intern heeft betrekking op het zorgen van een goede internet- en telefonie voorziening ten behoeve van de werknemers in het wijkcentrum. Extern heeft betrekking op het zorgen voor een ruim en interessant ICT-informatieaanbod ten behoeve van alle wijkbewoners. Hiervan kunnen pagina 4

8 ook andere wijkcentra gebruik van maken. Het Digiteam legt in haar jaarlijks evaluatie en werkplan aan net bestuur verantwoording af over haar werk en de voortgang. b. Interne diensten De interne dienstverlening heeft betrekking op het beheren en onderhouden van de eigen computers van het Wijkcentrum, het interne netwerk, de eigen hardware (servers e.d.), zelf ontwikkelde software en de digitale infrastructuur. Daaronder valt ook het optimaal laten functioneren van het Digipunt. Een aantal activiteiten zijn door het Digiteam in projecten vastgelegd in het Werkplan. Prioriteiten daarbij zijn onder andere: het aanschaffen, configureren en onderhouden van de benodigde servers ten behoeve van het netwerk, centrale opslag van programmatuur en gegevens, de eigen website en de connecties met het internet. Ze wil dit ook graag aanbieden aan andere wijkcentra in Hengelo die daar gebruik van willen maken. Wanneer deze aanvraag bij het ICT- fonds wordt gehonoreerd kunnen we deze verbrede doelstelling daadwerkelijk aanbieden. c. Externe diensten De externe dienstverlening heeft betrekking op het aanbieden van diensten ten behoeve van de wijkbewoners, die gebruik willen maken van het Digipunt voor persoonlijk internet- en verkeer of voor recreatief gebruik van de computer. Daarnaast wil het door middel van het aanbieden van de diverse cursussen en workshops de computerkennis en -vaardigheid Hengelo Breed bevorderen. Veel van deze activiteiten zijn door het Digiteam ook in projectvorm opgezet en beschreven in het Werkplan. Prioriteiten daarbij zijn onder andere: het aanbieden van een cursus- en workshoppakket dat aansluit bij de wensen van de deelnemers. Het Digiteam heeft een onderzoek daarnaar gedaan en heeft door middel van flyers en het informatieblad van het wijkcentrum aandacht gevraagd voor haar cursusaanbod. Daarnaast staat ook het aanbieden van ICT-diensten ten behoeve van mensen met een beperking hoog genoteerd. Hier wordt samen gewerkt met de stichting MEE Hengelo De externe dienstverlening heeft ook betrekking op het ondersteunen van wijkbewoners uit het minimabeleid van de gemeente Hengelo, bij aanschaf, installatie en onderhoud van hun computer. Hiervoor is een apart project in het leven geroepen, in samenwerking met de Stadswerkplaats van de SWB. Dit project heeft als belangrijke doelstelling, in het verlengde van de Gemeente Hengelo om -voor de minder draagkrachtige bevolking van Hengelo- een computer te kunnen afleveren en te installeren. Hierdoor ontstaan er ook nieuwe kansen om werkervaring op ICT op te doen voor mensen die nu bij de SWB wachten op een reguliere baan. We hebben hier met 3 medewerkers van SWB reeds enkele maanden proef gedraaid en is er een werkplaats voor hen ingericht binnen ons wijkcentrum. Ook een helpdesk zal in ons wijkcentrum worden ondergebracht. Daarnaast helpt het Digiteam ook op gebied van hardware/software vragen. Zo nodig of wenselijk zal het digiteam doorverwijzen naar aanbieders op de reguliere markt Het digiteam zal in dit opzicht niet concurrentievervalsend optreden noch zich begeven op het gebied van reparatie; daar is de ambulante handel voor. Het ontwikkelen van nieuwe diensten en projecten is ook een voortdurend aandachtspunt van het Digiteam, evenals het regelmatig evalueren van het bestaande dienstenaanbod. Daarom wordt het Werkplan ook jaarlijks opnieuw vastgesteld. pagina 5

9 4. DOELGROEPEN. In principe behoren alle bewoners van de wijk De Hengelose Es tot de hoofddoelgroep van de aangeboden diensten van het Digiteam. Maar een bredere doelgroep staat ons voor ogen, zodra daartoe de financiele middelen zijn toegezegd. Het Digipunt is dan ook toegankelijk voor Hengelo breed: jong en oud, man en vrouw, met en zonder beperkingen, autochtoon en allochtoon. Het Digiteam heeft ingeschat welke doelgroepen interesse zullen hebben in de activiteiten die het wil ondememen. Doch bleek het onderscheid autochtoon-allochtoon en/of man-vrouw niet het verschil uit te maken voor die bewuste doelgroep. Taalbeheersing, computerkennis en interesses maken wel dat verschil. De gebruikte doelgroepen zijn daarom geworden: a. kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. b. fysieke, geestelijke of geen beperking(en). c. taalbeperkt of taalvaardig. d. beginners of gevorderden. Hoewel het dienstenaanbod van het Digiteam natuurlijk primair gericht is op de wijkbewoners, betekent dat niet dat mensen van buiten deze wijk geen toegang hebben tot activiteiten die het Digiteam ontplooit zich Hengelo breed. ieder is welkom om deel te mogen nemen aan bijvoorbeeld cursussen en work shops. Want Digiteam is dus breed inzetbaar in Hengelo. De tweede hoofddoelgroep van het Digiteam zijn de medewerkers van de Wijkcentra in Hengelo, te weten de medewerkers en vrijwilligers die afhankelijk zijn van goed werkende ICT-faciliteiten op nun werkplek. Hieronder vallen echter ook de gebruikers en instances, die in de Wijkcentra hun activiteiten ontplooien en hier een goede internet- en telefoonverbinding voor nodig hebben. Daarnaast behoren de bestuursleden van de Stichting Wijkcentrum De Hengelose Es tot deze doelgroep. Ook zij kunnen een beroep doen op de expertise van het Digiteam. Ook deze deskundigheid wil men aan bieden aan beheerders en bestuurders van andere wijkcentra in Hengelo. De verwachting is dat door deze bundeling deze kostenpost in de begrotingen van veel wijkcentra beheersbaar blijft... Dit leidt ook voor de gemeente Hengelo tot meerwaarde. 5. MARKETING EN PROMOTIE. a. PR en Communicatie. Om haar doelstellingen te verwezenlijken heeft het Digiteam een goede PR-strategie nodig. Deze wordt ontwikkeld en onderhouden in samenwerking met de werkgroep PR & Communicatie vanuit het bestuur van het wijkcentrum. Deze werkgroep heeft een communicatieplan opgesteld voor het wijkcentrum met daarin ook aanbevelingen voor het Digiteam. Bovendien is in dat plan de regel opgenomen, dat alle officiele PR en communicatie naar buiten toe onder verantwoordelijkheid van het bestuur valt. b. Promotie. Om haar activiteiten naar de wijk en in de gemeente te promoten maakt het Digiteam gebruik van zoveel mogelijk media. Te denken valt daarbij aan de plaatselijke en regionale radio en tv-zenders, tijdschriften, kranten, internet en dergelijke. Ook via de eigen website wordt zo veel mogelijk promotie gemaakt voor het dienstenaanbod van het Digiteam. Daarnaast zal ook via het informatieblad van het Wijkcentrum zelf -de "Wijkcentraal"- het dienstenaanbod telkens gepromoot worden. Bij voorbeeld pagina 6

10 door opname van gebruikerservaringen van cursisten, foto's van ICT-activiteiten, en dergelijke. Bij speciale acties kunnen ook flyers of posters in Hengelo worden verspreid om zodoende nog meer bekendheid te geven aan net aanbod vanuit het Digiteam. Ook vanuit de SWB zal promotie voor dit project gemaakt worden. 6. ORGANISATIE. a. Taken en functies binnen het Digiteam. Het Digiteam systeembeheerders zijn verantwoordelijk voor dat de medewerkers en vrijwilligers binnen het geheel nun taken zo goed mogelijk kunnen uit voeren. De medewerkers en vrijwilligers van het Digiteam geven cursussen aan de bezoekers, beheren de computerruimtes, computerapparatuur en voeren de diverse activiteiten en projecten uit. Ze zorgen voor de installatie van de computers thuis bij die mensen die onder het armoede beleid van de gemeente een computer krijgen toegewezen. En zorgen voor het installeren van de benodigde software op de computer. De organisatorische opzet van het Digiteam is schematisch weergegeven in een organogram, dat als bijlage is toegevoegd. Onder dat schema wordt een beschrijving gegeven van de verschillende taken en functies binnen het Digiteam. b. Inzet vrijwilligers. Bij de uitvoering van haar taken kan het Digiteam gebruik maken van vele vrijwilligers. c. Inzet medewerkers. Bij de uitvoering van haar taken kan het Digiteam ook een beroep doen op het beheer van het wijkcentrum of andere vaste medewerkers van het wijkcentrum. De mate van deze inzet wordt in onderling overleg bepaald, maar valt niet onder verantwoordelijkheid van het Digiteam, maar van de zakelijk leider. Deze inzet van andere medewerkers van het wijkcentrum mag niet ten koste gaan van hun eigen werkzaamheden. d. Planning van taken en activiteiten. Het Digiteam heeft een werkplan op gesteld, waarin het projectmatig een beschrijving geeft van de actuele en gewenste diensten en het activiteitenaanbod. 7. FINANCIEN. a. Financiele middelen. Het Digiteam is financieel is op den duur afhankelijk van de middelen die het bestuur van het Wijkcentrum uit subsidie van de gemeente Hengelo dient te verkrijgen, en de middelen die de stadswerkplaats kan bieden. b. Financiele begroting. Voor deze aanvraag om financiering hebben wij op bladzijde 10 een begroting opgenomen. pagina 7

11 Aangevraagd wordt een bedrag van ,-. Dit bedrag is gebaseerd op de loonkosten van 2 Fitismedewerkers (die daardoor in dienst kunnen treden bij net wijkcentrum De Hengelose Es als assistentsysteembeheerder). Bij dit totale bedrag is uitgegaan van een looptijd van het project van 3 jaren (juli julie 2013) In het onderstaande organogram geven we duidelijk aan hoe de opzet is en de daar bijbehorende functie taken. pagina 8

12 DiniTeam Oraanoaram BESTUUR StichtingWijkcentrum De Hengelose Es B1 H.Siemerink Coordinator A.vd Assem Richard Schutte A vd Assem Richard Schutte Systeem Beheer Projecten Webdesign Wokshops VeiligheidsAdvies Cursussen Systeem Beheer \ / s DigiPunt D pagina 9

13 Functie en taken assistent-systeembeheerders Eindverantwoordelijk is het bestuur van de Stichting Wijkcentrum De Hengelose Es Namens het bestuur onderhoudt de zakelijk leider de contacten met de medewerkers van het digiteam en draagt-op uitvoerend niveau- de verantwoordelijkheid. In overleg van bestuur, zakelijk leider en betreffende medewerkers is er een taaktoebedeling gemaakt. Assistent- systeembeheerders Voor de functies van assistent-systeembeheerders zijn de volgende taken vastgelegd: Praktisch aanspreekpunt voor ICT- zaken, voor bestuur, medewerkers en derden aangaande het digipunt en systeembeheer. Het leveren van een bijdrage aan: / de voorstellen aan het bestuur en digiteam. S het uitzetten van beleid aangaande het digipunt en systeembeheer. s (bege)leiding geven aan medewerkers van het digiteam. S (in voorkomende gevallen) het begeleiden van het werkoverleg. s financiele zaken en bestellingen t.a.v. digiteam. v plaatsvervanging binnen het digiteam. s begeleiden van evt. stagiaires. s deelnemen aan overlegsituaties van medewerkers. Beide assistent-systeembeheerders zijn, binnen hun functie, uitvoerend belast met de volgende concrete werkzaamheden: a. Systeembeheer. Het systeembeheer is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de pc systemen, printers, beamers en overige IT middelen en het gehele netwerk in het wijkcentrum. Alle codes, wachtwoorden e.d. wordt bijgehouden en opgeslagen door het systeembeheer. Algemeen systeem- en netwerkbeheer 1 e, 2 e, 3 e lijns helpdesk CMDB beheer (cms) Onderhoud pc's Onderhoud netwerk/intranet Contact leveranciers voor wat betreft onderhoudscontracten Back-up Uitvoering aangewezen projecten b. Webdesign. Ontwerp, bouw en beheer en onderhoud website Wijkcentrum Ontwerp, bouw, beheer en onderhoud intranet wijkcentrum en beheer van Content Management Promotie (algemeen) om het wijkcentrum goed in de markt te zetten. c. Veiligheid advies Ondersteuning beveiliging netwerk en pc's. Vraagbaak internet veiligheid. d. Programmatuur. Bewaking & Onderhoud. Ontwikkeling. e. Projecten. Uitvoeren van projecten zoals door het bestuur vastgesteld en toebedeeld Uitwerken van vastgestelde projectenplannen in plannen van aanpak, traject plannen enz... Een bijdrage leveren aan: Bewaken van de doorlooptijden, kosten e.d. Koppelen van medewerkers en materiaal aan een project. Samenstellen van projecten samen met andere leden van het digiteam f. Workshops. Voorbereiden van en het maken, organiseren en geven van workshops in de breedste zin van het woord op het gebied van computers, internet, beveiliging etc... pagina 10

14

15 9. Cursussen. Eventueel in navolging van de workshops, verdieping van de stof die in de workshop is behandeld. Ontwikkeling eigen cursussen op allerlei gebieden zolang net raakvlakken heeft met computers en internet. h. Informatie. Informatie verzameling van de diverse vragen uit de wijk. Geven en bijhouden van oplossingen i.v.m. de diverse vragen uit de wijk. Regelmatig contact met PR-coordinator van het bestuur. Financiele begroting en beoogde financiering De projectaanvraag heeft betrekking op de financiering van de loonkosten alsmede aanvullende scholing van 2 Fitis- medewerkers (via een af te sluiten arbeidsovereenkomst met de Stichting Wijkcentrum De Hengelose Es in de functie van assistent-systeembeheerder). Begroting De totale kosten bedragen voor de periode van 3 jaar: Loon- en daarbij behorende kosten (e.e.a. op basis van 32u.per week in assistent-functie): Kosten van aanvullende scholing: Totale kosten Hengelo 12 februari 2010 JPK pagina 11

16 Werkplan DigiPunt IT activiteiten in wijkcentrum De Hengelose Es DigiPunt 2009

17 Werkplan Digiteam IT activiteiten in wijkcentrum De Hengelose Es 17februari2010 Geschreven door: Geschreven voor: Wieger Leemhuis & Andre van den Assem. Wijkcentrum De Hengelose Es 1 Voorwoord aangepaste versie & Inleiding 2 2 Doelstellingen Digiteam 6 3 Organisatie 7 4 Doelgroepen Digiteam 8 5 Prioriteitvan activiteiten Server Server hardware Server software Website wijkcentrum en gebruikersgroepen Interactieve website Hengelose Es Kinderen veilig op internet Internetcafe Inzichtin digipesten Workshops Lan party Inloopdag voor alle pc vragen Sociaal netwerk: ouderen en computers Computergebruik door mensen met een beperking Gameserver challenge 25 6 Begroting financieel 26

18

19 V 0 0 R W 0 0 R D A A N G E PAS T E V E R S1E: In opdracht van de voorzitter Joop Kesler van de Stichting Wijkcentrum "De Hengelose Es" is mij gevraagd net werkplan Digipunt van 14 februari 2009 nog eens opnieuw te bekijken en waar mogelijk te herzien. Dit in verband met de ontwikkelingen die de laatste maanden hebben plaats gevonden. Zowel op financieel gebied als de wijzigingen in het team van medewerkers. Ook de duidelijke structuur wijziging van de verantwoordelijkheid heeft hier een rol in gespeeld. Ook wenst het bestuur een bedrijfsmatige en efficienter opzet van het digiteam. Allereerst beginnend bij de medewerkers: Dhr. Andre van den Assem. (Coordinator, Systeembeheerder) Dhr. Remco Nijhuis (Plaatsvervangend Coordinator, Projectplanning) Dhr. Richard Schutten (Linux specialist, Netwerkbeheerder) Dhr. Hans Veldkamp (DTP specialist, Cursusleider, Workshop coordinate) Eventueel nog aangevuld met SWB-medewerkers, vrijwilligers en/of Stagiaires Het digiteam heeft vanaf heden 2 eigen telefoonnummers, 1 voor het kantoor en 1 voor de kelder. Kantoor nummer is: intern: 22 (Dit is tevens het hoofdnummer) Kelder nummer is: intern: 21 Verder zult u merken dat de meeste bedragen niet meer recent zijn en dus aangepast, tevens zijn er een aantal projecten tussenuit gehaald of verplaatst. Dit door een aantal redenen: Financieel niet toelaatbaar of niet passend bij de doelstelling Financieel niet haalbaar Tekort aan personeel Kennis niet aanwezig Op langere termijn gezet Andere prioriteit Tevens zijn er een aantal projecten bij gekomen. Alle projecten zullen worden verdeeld in prioriteiten om duidelijk aan te geven welke projecten lopen en met welke prioriteit: Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 3 Prioriteit 4 - Alle projecten die onmisbaar zijn in het wijkcentrum. - Alle projecten die binnen afzienbare tijd kunnen worden gestart. - Alle projecten die in prioriteit (naar onder) zijn verplaatst of vervallen. - Alle projecten die al zijn gestart en zonder problemen lopen. Dig/Punt

20 Prioriteit 1 is dus de rode draad in het wijkcentrum, dit is de belangrijkste prioriteit. Een ieder die met een onderliggende prioriteit bezig is en er zich een probleem opdoet in een project van prioriteit 1, dient direct ondersteuning te geven indien dit wordt verlangd. Dit geldt tevens voor prioriteit 2 enz... PROMOTIE: Voor promotiematerialen ben ik uitgegaan van een algemeen bedrag geldig voor alle projecten, dit bedrag ligt op moment van schrijven op 3000,- Dit bedrag wordt in de begroting meegenomen. DigiPunt

21 INTERNET-PROVIDER (GLASVEZEL) JA OF NEE? Er is een vraagstuk gerezen of het niet mogelijk is om over te stappen op glasvezelverbinding. Allereerst zal ik even precies uitleggen wat glasvezel inhoudt, zodat het voor een ieder duidelijker wordt over het waarom. Bijna 10 jaar geleden is de term 'breedband' geintroduceerd (dit is wat nu aanwezig is in het wijkcentrum). In plaats van een inbelverbinding was het mogelijk om een 'allways-on'-verbinding te krijgen. Veel sneller en met een vaste voorspelbare prijs. De maximale capaciteit van een breedbandverbinding wordt meestal uitgedruktin kbps (duizend-bits-per-seconde) of Mbps (miljoenbits-per-seconde). De meeste breedbandverbindingen over ADSL en kabel zijn door technische beperkingen alleen asymmetrisch te krijgen. Dat wil zeggen dat de upload-snelheid (het zenden) veel langzamer is dan de download-snelheid (het ontvangen). Zo kan een 4/1 Mbps verbinding in theorie 4 keer zo snel ontvangen als zenden. Een glasvezelverbinding kan net zo makkelijk zenden als ontvangen en wordt daarom symmetrisch genoemd. Dat verschil is heel goed merkbaar naarmate iemand meer gaat versturen. met mooie digitale foto's of bestanden die steeds groter worden, filmpjes en video, online beeldchatten, en niet te vergeten back-ups, die zeer belangrijk zijn voor ons centrum. Al die digitale bestanden die in de laatste jaren verzameld zijn, die wil niemand kwijt raken. De bestanden blijven maar groeien. De meeste computer-nerds weten dat een breedbandverbinding meer belangrijke eigenschappen heeft. "Bandbreedte" is er een, en "latency" is een andere. Dat begrip drukt de reactiesnelheid uit: hoe lang duurt het om met een klein pakketje informatie heen en weer te gaan tussen u en een andere computer op het Internet? Hoe sneller de reactie, des te beter is de verbinding ("ik heb een lage ping!" zegt een ervaren computer gebruiker). Om het anders te zeggen: een vrachtauto die een lading Dvd's vervoert van de ene plek naar de andere heeft een grote bandbreedte, maar een bijzonder slechte "latency". Glasvezelverbindingen hebben de beste breedbandeigenschappen die er te krijgen zijn. Bij een glasvezelverbinding zit de beperking niet in de draad (zoals bij koper en coax), maar in de elektronica aan weerszijden. En die technologie ontwikkelt zich nog steeds verder en verder. Let hierbij ook op het feit dat wij met een groot aantal pc's op maar 1 breedbandverbinding zitten dus het zenden en ontvangen wordt ook nog eens gedeeld, dit verklaard tevens dat het af en toe uitvallen van de huidige verbinding onvermijdbaar is. De mening van het Digiteam: Een glasvezelverbinding is de voorziening van VANDAAG! Het is supersnel, veilig en biedt praktisch ongelimiteerde mogelijkheden. Andere transportmedia hebben hun technische beperkingen (kabel, coax) of zijn storingsgevoeliger (radiogolven). De behoefte aan meer, sneller en beter digitaal verkeer blijft maar toenemen. Het is belangrijk voor ons wijkcentrum dat deze groeiende vraag en nieuwe toepassingen ruim baan en vrije toegang krijgen. De mogelijkheid om op glasvezel over te stappen tot op de wijkcentrale is al aanwezig. Het allergrootste nadeel is dat op dit moment de kosten nog erg hoog zijn. (er wordt op dit moment nog gekeken naar de goedkoopste aanbieder) Als wijkcentrum zouden wij de eerste zijn in Hengelo, maar de vraag of wij de kosten kunnen dragen leggen wij toch bij het bestuur neer. Let wel! Het digiteam zelf kan bijna niet wachten op glasvezel! DigiPunt

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

2012$ ICT$verbetering$Van$Wiggen$ Avance ICT Services. Auteur(s): Joop Heemskerk. Versie: 1.0

2012$ ICT$verbetering$Van$Wiggen$ Avance ICT Services. Auteur(s): Joop Heemskerk. Versie: 1.0 2012$ ICT$verbetering$Van$Wiggen$ Avance ICT Services Auteur(s): Joop Heemskerk : 1.0 18-1-2012 IT Services ICT verbetering Van Wiggen 1 / 7 Inhoud 1$ Inleiding... 2$ 2$ Verbeterpunten... 2$ 2.1$ Updaten

Nadere informatie

Project Veilige Data Opslag

Project Veilige Data Opslag 10 goede redenen Sla al uw foto s veilig op Sla al uw films veilig op Sla al uw muziek veilig op Sla al uw documenten, Excel, Word, etc, etc veilig op Deel de data met uw huisgenoten Opslag van alle soorten

Nadere informatie

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 1. Vul hieronder de naam in van het Leercentrum waarvoor u deze inventarisatie invult. Toelichting: - Als u de inventarisatie voor meerdere Leercentra invult,

Nadere informatie

Uitleg van de Systeeminstellingen in Ubuntu.

Uitleg van de Systeeminstellingen in Ubuntu. Uitleg van de Systeeminstellingen in Ubuntu. In Windows kun u in het configuratiescherm de computer aanpassen naar uw wensen. In Ubuntu heet dit Systeeminstellingen. Ik zal in deze handleiding de meest

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl)

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Wat is het probleem met Windows XP De opties te vervanging van Windows XP Migratie naar Linux Mint Probleem met

Nadere informatie

Wat is en doet SeniorWeb Hellendoorn?... 3. Hoe kan ik mij aanmelden?... 5. Kennismaken met de computer... 6. Overstap naar Windows 10...

Wat is en doet SeniorWeb Hellendoorn?... 3. Hoe kan ik mij aanmelden?... 5. Kennismaken met de computer... 6. Overstap naar Windows 10... INHOUD Wat is en doet SeniorWeb Hellendoorn?... 3 Hoe kan ik mij aanmelden?... 5 Kennismaken met de computer... 6 Overstap naar Windows 10... 7 Fotoboek maken... 9 Werken met een Android tablet... 10 Werken

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Om zelf een live stream op te zetten heb je een aantal dingen nodig:

Om zelf een live stream op te zetten heb je een aantal dingen nodig: How to: Live stream In dit document vind je een uitleg over live streaming video via het internet, tevens bevat het een stap voor stap beschrijving om zelf aan de slag te gaan. Het is bedoeld voor zaaleigenaren

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/ 2010-2011) kerntaak 1: Installeren van hard- en software kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

Verbouwen, nieuw bouwen of verhuizen, QLiCT helpt graag een handje mee!

Verbouwen, nieuw bouwen of verhuizen, QLiCT helpt graag een handje mee! Verbouwen, nieuw bouwen of verhuizen, QLiCT helpt graag een handje mee! 1 1. Bekabeling en Elektra : Juiste bekabeling ( Cat 5 e of Cat 6, hoger is niet nodig) is essentieel voor de goede en snelle werking

Nadere informatie

Stage verslag 18 juni 2012. Stage verslag. 18-6-2012 Koning ICT Hristo van Zuidam. Versie 1.0 Pagina 0

Stage verslag 18 juni 2012. Stage verslag. 18-6-2012 Koning ICT Hristo van Zuidam. Versie 1.0 Pagina 0 Stage verslag 18-6-2012 Koning ICT Hristo van Zuidam Versie 1.0 Pagina 0 Inhoudsopgave Opdracht 1 het stage bedrijf... 2 A beschrijving van het bedrijf... 2 B geschiedenis van het bedrijf... 2 C een plattegrond...

Nadere informatie

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS Inleiding. Het komt vaak voor dat iemand thuis meer dan 1 computer heeft, bijvoorbeeld een desktop computer en een laptop. Denk maar eens aan de situatie dat

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,-

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Prijslijst 2015 Algemeen Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Advisering: 10,- per uur. Reparaties Onderzoekskosten: 10,- Reparatiekosten: 10,- Installaties

Nadere informatie

QL-ICT denkt met u mee, adviseert en inspireert

QL-ICT denkt met u mee, adviseert en inspireert QL-ICT denkt met u mee, adviseert en inspireert Haalt u het maximale uit uw onderwijs? Voor QL-ICT is ICT een middel om uw onderwijs continu te verbeteren. Dat is hoe wij het zien. Daarom is QL-ICT uw

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede.

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede. ^^^H Datum - 3 JULI 2008 Nr. Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Theeuw Ambagts Email: M.A.A.M.Ambagts@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277305 Onderwerp Maatschappelijke

Nadere informatie

mydesktop Anywhere Deze mydesktop Anyhwere oplossing biedt een aantal voordelen:

mydesktop Anywhere Deze mydesktop Anyhwere oplossing biedt een aantal voordelen: mydesktop Anywhere Binnen A-Hak bestaat er de mogelijkheid om te werken op een online virtuele werkplek, dit noemen wij de mydesktop Anyhwere. Deze werkplek bieden wij aan vanuit de A-Hak Private Cloud.

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18 MARKTONDERZOEK De markt waarin The Webstarter zich bevindt is de markt van webdevelopment & webdesign. Veel bedrijven hebben al een website, maar je hebt altijd starters, bedrijven die toe zijn aan een

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V.

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. Uitgave : 1.0 KORTE OMSCHRIJVING In dit document wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van de SMTP dienst van Bedrijvenweb Nederland B.V. om e-mail

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015 HANDLEIDING HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP VOOR DE KERNGROEP Stichting Welzijn Velsen Lay-out: H.Meulenbroek 2015 Aantekeningen Handleiding voor de Kerngroep In 2013 werd een nieuwe werkwijze geïntroduceerd

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder!

Glasvezel. Glas helder! Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Meer en Duin te Lisse De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging,

Nadere informatie

Curriculum vitae. Tim Velraeds

Curriculum vitae. Tim Velraeds Curriculum vitae Tim Velraeds Persoonlijke gegevens Dit gedeelte is niet zichtbaar in de online versie van mijn CV. Mocht je interesse hebben, neem dan contact met mij op via info@timvelraeds.nl of via

Nadere informatie

Aan de slag met Office2Go Voor Windows. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl

Aan de slag met Office2Go Voor Windows. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl Aan de slag met Office2Go Voor Windows Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl WELKOM U heeft voor Office2Go gekozen als uw ICT oplossing. Voordat wij de omgeving voor u gereed maken en u aan de

Nadere informatie

De voordelen van Drupal

De voordelen van Drupal Drupal is een open source Content Management System (CMS). Daarnaast kun je Drupal zien als een framework, dit betekent dat je modules (oftewel mini-applicaties) kunt implementeren in je installatie van

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie

Plugwise binnen de zakelijke omgeving

Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise is een gebruiksvriendelijk energiemanagementsysteem voor de zakelijke markt. Per stopcontact wordt er gemeten hoeveel elektriciteit er verbruikt wordt en

Nadere informatie

INFOPAKKET BRIGHT EYES DESIGN 2008

INFOPAKKET BRIGHT EYES DESIGN 2008 INFOPAKKET BRIGHT EYES DESIGN 2008 Bright Eyes Design & Internet Services is een Internet bedrijf dat zich voornamelijk richt op het MKB en particulieren. Wij kunnen u adviseren in het opzetten van een

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

HET BESTURINGSSYSTEEM

HET BESTURINGSSYSTEEM HET BESTURINGSSYSTEEM Een besturingssysteem (ook wel: bedrijfssysteem, in het Engels operating system of afgekort OS) is een programma (meestal een geheel van samenwerkende programma's) dat na het opstarten

Nadere informatie

Aan de slag met Office2Go Met een Mac. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl

Aan de slag met Office2Go Met een Mac. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl Aan de slag met Office2Go Met een Mac Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl WELKOM U heeft voor Office2Go gekozen als uw ICT oplossing. Voordat wij de omgeving voor u gereed maken en u aan de

Nadere informatie

Bijlagen bij: Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2

Bijlagen bij: Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Bijlagen bij: Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Age Stinissen Mayan van Teerns Inhoud Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Inkomstenbronnen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI 2009

NIEUWSBRIEF JULI 2009 NIEUWSBRIEF JULI 2009 Graag willen wij u op de hoogte houden rondom ons softwarepakket. Controle database Om op een eenvoudige wijze te controleren of uw database foutieve of dubbel ingevoerde gegevens

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

De Kleine WordPress Handleiding

De Kleine WordPress Handleiding Introductie Dit is geen uitgebreide handleiding om een WordPress website of blog mee te bouwen. Het is ook geen overzicht van alle aspecten die een WordPress website zo bijzonder maken en geen verhandeling

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

IPv6 Factsheet 1. Inleiding IPv4 IPv6

IPv6 Factsheet 1. Inleiding IPv4 IPv6 IPv6 Factsheet 1. Inleiding Iedere computer of daarmee vergelijkbaar apparaat, zoals een smartphone of tablet, die met internet wordt verbonden, moet beschikken over een zogenaamd IP adres. Dat zorgt ervoor

Nadere informatie

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen.

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen. LEZA ONLINE BACKUP Servicedefinitie 1. Data-encryptie 2. Beveiligde internetverbinding 3. Datacenter 4. Recovery 5. Richtlijnen reactietijden & bereikbaarheid 6. Controle Back-up 7. Onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

Handleiding DSL Access Versatel

Handleiding DSL Access Versatel Handleiding DSL Access Versatel INHOUDSOPGAVE 1. 1.1. INSTALLATIE...3 Installatie door monteur...3 1.2. Doe-het-zelf installatie...3 1.2.1 Het doe-het-zelf pakket... 3 1.2.2 Installatie splitter... 4 1.2.3

Nadere informatie

Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat

Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat 10-01-2018 Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Pagina 1 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

We gaan oefenen met communicatie via internet. SBM 2015 2

We gaan oefenen met communicatie via internet. SBM 2015 2 Wat zijn de consequenties wanneer ouderen gebruik gaan maken van internet? Het mag niet zo zijn dat ouderen een kunstje aanleren en dat is het.de cursus is uitgebreider, behandeld wordt onderanderen:veilig

Nadere informatie

Breedband internetabonnementen

Breedband internetabonnementen Breedband internetabonnementen ZeelandNet is de grootste internetprovider van de provincie en is écht Zeeuws te noemen. ZeelandNet vervult een belangrijke regionale functie, hetgeen ook op de internetsite

Nadere informatie

online contractbeheer volledige controle over alle contracten

online contractbeheer volledige controle over alle contracten online contractbeheer volledige controle over alle contracten De opzet, het idee Een veilige online oplossing om alle overeenkomsten (verplichtingen) eenvoudig en efficiënt te beheren en bewaken. Met beperkte

Nadere informatie

Projectplan Pak je Kans Flevoland

Projectplan Pak je Kans Flevoland Projectplan Pak je Kans Flevoland Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond... 4 2. ProjectPak je Kans... 6 2.1 Doelgroep... 6 2.2 Doel... 6 2.3 Inhoud project... 6 Projectplan Pak je Kans 2014-2015 2

Nadere informatie

Ingekomen stuk D5. Datum uw brief N.v.t.

Ingekomen stuk D5. Datum uw brief N.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D5 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

Stage Opdracht. Naam: Jeroen Corsius Klas: ES3a Stagebedrijf: Linssen Yachts Stagebegeleider: Dhr. Albach Praktijkbegeleider: Dhr.

Stage Opdracht. Naam: Jeroen Corsius Klas: ES3a Stagebedrijf: Linssen Yachts Stagebegeleider: Dhr. Albach Praktijkbegeleider: Dhr. Stage Opdracht Naam: Jeroen Corsius Klas: ES3a Stagebedrijf: Linssen Yachts Stagebegeleider: Dhr. Albach Praktijkbegeleider: Dhr. Beelen 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Inleiding 2 2.1 Wat moet

Nadere informatie

een besparing van 20% tot 65% in veel gevallen mogelijk is!

een besparing van 20% tot 65% in veel gevallen mogelijk is! Heeft u wèl inzicht in de ICT kosten? De laatste jaren vragen organisaties zich steeds vaker af waarom ICT toch altijd duurder uitvalt dan gedacht, en wat men daar als organisatie aan kan doen. Daarom

Nadere informatie

Friesland College Leeuwarden

Friesland College Leeuwarden Voorwoord In dit project vertel ik wat Open Source is en wat ik daarover heb gevonden. Ik laat zien hoe ik een Virtuele machine geschikt maak voor Dual Boot. Dan laat ik zien hoe je 2 besturingssystemen

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016 ` Diensten en tarieven Zakelijk 1. Computer bewaking Met Computer bewaking worden uw werkstations continue gecontroleerd op veel Windows punten. Hierdoor kan Total Progress direct reageren op situaties

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding . Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is Citrix?... 3 1.2 Voordelen van Citrix... 3 1.3 Wat heeft u nodig om toegang te krijgen... 3 2 Systeemeisen... 4 2.1 Ondersteunde Web browsers...

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Instructie helpdesk. Computerproblemen?

Instructie helpdesk. Computerproblemen? Instructie helpdesk Computerproblemen? Hebt u computerproblemen? Hebt u hulp nodig bij het gebruik van de software op uw computer? Of hebt u wellicht een vraag voor de ICT mensen? Wij introduceren vanaf

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van. nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep. Vlaardingen, juni Geachte heer, mevrouw,

Aan de ouders / verzorgers van. nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep. Vlaardingen, juni Geachte heer, mevrouw, Aan de ouders / verzorgers van nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep Vlaardingen, juni 2016 Geachte heer, mevrouw, Uw zoon of dochter is aangemeld als nieuwe leerling aan een van de

Nadere informatie

CBizz Dienstbeschrijving Cogas Footprint

CBizz Dienstbeschrijving Cogas Footprint CBizz Dienstbeschrijving Cogas Footprint Diensten: CBizz Office Versie 1.0 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Dienstbeschrijving... 3 1.2 Doelgroep... 3 2. Opbouw van CBizz office... 4 2.1 Toegang tot het

Nadere informatie

Internet. Provider. Gebruikers. ADSL De verbinding kan via een kabel of draadloos SBM 2015

Internet. Provider. Gebruikers. ADSL De verbinding kan via een kabel of draadloos SBM 2015 Als gevolg van het niet op tijd inrichten van het leslokaal het slecht funktioneren van Wife en De veelheid van de onderwerpen Verliep les 2 moeizaam. Les 2 gaan we dunnetjes over doen zodat we allemaal

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Cloud Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Cloud 3 2 Dit is Office 365 4 3 Specificatie Domeinnamen 7 4 Technische voorwaarden en service 8 Blad

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Memo. Aan u wordt gevraagd:

Memo. Aan u wordt gevraagd: Memo Aan : PHO Economie en Werkgelegenheid FoodValley Van : ambtelijke werkgroep volwasseneneducatie Datum : 24 november 2014 Onderwerp : Regionale inzet Volwasseneneducatie 2015 Aanleiding Rond de zomer

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie,

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Planbord installatie instructies

Planbord installatie instructies Planbord installatie instructies Uit Comprise Wiki Inhoud 1 Basis installatie 1.1 Installeren 1.1.1 Microsoft Data Access Components 1.2 De eerste keer starten 2 Veelgestelde vragen 2.1 "Network resource

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

Inspectierapport Het Esje (PSZ) Uitslagsweg 47 7556LN HENGELO OV

Inspectierapport Het Esje (PSZ) Uitslagsweg 47 7556LN HENGELO OV Inspectierapport Het Esje (PSZ) Uitslagsweg 47 7556LN HENGELO OV Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hengelo (O) Datum inspectie: 18-06-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post «Postbus 3078-5003 DB Tilburg tel «013 583 99 99

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post «Postbus 3078-5003 DB Tilburg tel «013 583 99 99 Gemeente Krimpen aan den IJssel T.a.v. mevr. Noe Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL datum kenmerk onderwerp 8 april 2015 15181-LB/LvI Offerte Taalcoaching 2015 Geachte mevrouw Noe, Hierbij sturen

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden 01000005 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Roomburg Leiden De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging, pinnen

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek Wethouder Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Dienstverlening & Communicatie Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het internet 2. Het internet op MM-05-02-01

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het internet 2. Het internet op MM-05-02-01 OPDRACHTKAART MM-05-02-01 Het internet op Voorkennis: Je moet om kunnen gaan met een computer. Je moet kunnen zoeken op het internet. Intro: Het internet is een computernetwerk dat miljoenen computers

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2008 3e jaargang nr. 7

Nieuwsbrief februari 2008 3e jaargang nr. 7 Nieuwsbrief februari 2008 3e jaargang nr. 7 Deze keer een korte Nieuwsbrief en deze heeft vooral betrekking op de laatste cursussen en workshops die dit voorjaar worden gegeven in de leercentra. Zowel

Nadere informatie

Lootjes mag voor onbepaalde tijd gebruikt worden door iedereen die:

Lootjes mag voor onbepaalde tijd gebruikt worden door iedereen die: Lootjes Algemeen Lootjes is een programma geschreven in de programmeertaal C++, waarmee elektronisch Sinterklaas lootjes getrokken kunnen worden. Deze lootjes worden via e-mail opgestuurd naar diegenen,

Nadere informatie

Projectplan Pak je Kans Flevoland

Projectplan Pak je Kans Flevoland Projectplan Pak je Kans Flevoland Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond... 4 2. Project Pak je Kans... 5 2.1 Doelgroep... 5 2.2 Doel... 5 2.3 Inhoud project... 5 2.4 Planning van het project Pak je

Nadere informatie

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN DATUM C.C. 2014-12-09 NOTA TAL BLZ. ICT-Richtlijn Aanvullend aan de universitaire gedragslijn 1, waar elk personeelslid

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen Rob Kouwenhoven Registratienummer 2013.0050749 1. Samenvatting Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015 Welkom op de informatiebijeenkomst glasvezel op bedrijvenpark Haansberg Maandag 23 november 2015 Agenda Welkomstwoord Bert Wagemakers Introductie Wethouder Rolph Dols Aanleiding Bert Wagemakers Glasvezelnetwerk

Nadere informatie

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats Onderzoeksdocument Creatieve Bloeiplaats HVA Instituut voor Interactieve Media Amsterdam oktober 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Doelstellingen...4 Doelgroep...5 De vragen...6 De resultaten...7

Nadere informatie