Algemene voorwaarden Cybertheek Artikel 1. Algemeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Cybertheek Artikel 1. Algemeen"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Cybertheek Artikel 1. Algemeen Cybertheek is een onderneming ingeschreven bij de KvK s-hertogenbosch als software house onder het nr Objecttheek is een softwareproduct van Cybertheek Artikel 2. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder: Opdrachtgever Iedere (rechts)persoon die, al dan niet door middel van een vertegenwoordiger, met Cybertheek een opdrachtgeversovereenkomst aangaat of wenst aan te gaan. Opdrachtgeversovereenkomst Overeenkomst tussen Cybertheek en Opdrachtgever voor het gebruik van producten en/of diensten van Cybertheek. Software Met Cybertheek software worden ook alle producten, versies en hulpsystemen, gebaseerd op of behorende bij Cybertheek software bedoeld. Dealers Door Cybertheek aangestelde organisaties die Cybertheek software aanbieden aan hun opdrachtgevers (cliënten). Artikel 3. Toepasselijkheid 1. Door het accepteren van een overeenkomst voor gebruik van de Cybertheek producten en/of diensten of het afnemen ervan, geeft Opdrachtgever aan kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden alsmede deze te hebben geaccepteerd. 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden, e.d. van Opdrachtgever wijst Cybertheek uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen. 4. Cybertheek heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Opdrachtgever is aan deze wijzigingen en/of aanvullingen gebonden, tenzij deze Cybertheek binnen vijf werkdagen na de bekendmaking daarvan schriftelijk meedeelt de betreffende wijzigingen en/of aanvullingen van de hand te wijzen. 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. 6. Ingeval van beroep zal Cybertheek met Opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de betreffende bepalingen in acht zal worden genomen.

2 Artikel 4. Prijzen en betaling 1. De door Cybertheek gehanteerde prijzen luiden in Euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Cybertheek heeft het recht de door haar gehanteerde prijzen te wijzigen. Opdrachtgever is aan een prijswijziging gebonden, tenzij deze binnen vijf dagen nadat deze wijziging aan hen bekend is gemaakt de betreffende overeenkomst conform deze algemene voorwaarden opzegt. 2. Alle facturen van Cybertheek dienen zonder aftrek, korting of verrekening te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Ontbreken dergelijke voorwaarden, dan geldt een betalingstermijn van 8 dagen netto. 3. Indien niet binnen de overeengekomen termijn de verschuldigde bedragen worden voldaan, dan zal Cybertheek zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 1 % per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen. Indien degene die de factuur dient te voldoen nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval zijn alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Cybertheek ter incasso van haar factuur dient te maken, voor rekening van degene die tot betaling van de betreffende factuur gehouden is, met een minimum van 250 exclusief BTW. Artikel 5. Licenties 1. Opdrachtgever accepteert de voorwaarden van de licentie door: ondertekening van een door Cybertheek aangeboden overeenkomst, of door plaatsing van een opdracht, of door downloaden of door installatie van Cybertheek software, of door het openen van de verpakking van de Cybertheek software. 2. De licentie geeft aan Opdrachtgever het recht om Cybertheek software voor privé of zakelijke doeleinden in te zetten. Evaluatieversies dienen uitsluitend ter bestudering van het product. Het gebruik van free- en shareware valt onder deze algemene voorwaarden. 3. Alle Cybertheek software, ook free- en shareware en maatwerk, inclusief documentatie en cursusmateriaal, blijft eigendom van Cybertheek en valt onder de bescherming van internationale wettelijke regelingen voor auteursrechten. 4. Documentatie ongeacht de vorm, ook gedeeltelijk, mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van Cybertheek gekopieerd of gepubliceerd worden. 5. Cybertheek software mag niet worden verkocht, verhuurd, uitgeleend, overgedragen, opgedeeld, gedecompileerd, gedisassembleerd, gewijzigd of aan derden beschikbaar worden gesteld. 6. Opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van Cybertheek geen werkzaamheden uitvoeren die de correcte werking van de software verstoren of zouden kunnen verstoren. Zo is het niet toegestaan om de structuur van de database(s) te wijzigen, database(s) te koppelen aan niet-cybertheek software en databases over te zetten naar andere opslagsystemen (w.o. merken/typen dataservers).

3 7. Een multi-user licentie geldt standaard voor maximaal 4 alleenstaande Pc s binnen 1 ruimte of op 1 fileserver voor 1 LAN binnen 1 gebouw. Voor andere al dan niet gekoppelde LAN's is er een organisatie brede WAN-licentie. 8. Het serienummer voor het ontsluiten van de volledige functionaliteit wordt pas verstrekt na ontvangst van de betaling. 9. De licentie tot het gebruik van Cybertheek software geldt voor onbeperkte duur, tenzij een service- en onderhoudscontract verplicht is. Cybertheek software wordt maximaal 5 jaar ondersteund. Ondersteuning gaat door de Cybertheek helpdesk en is 2 tot maanden na aanschaf van de software gratis en gaat hierna tegen vergoeding of volgens de bepalingen van het service- en onderhoudscontract. Bij overdracht van Cybertheek of haar producten zullen de lopende verplichtingen worden overgenomen door de nieuwe eigenaar. 10. Cybertheek heeft het recht een licentie te weigeren of te beëindigen, indien Cybertheek van oordeel is dat: - Opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen die aan de licentie of deze algemene voorwaarden zijn verbonden, - Opdrachtgever de producten en/of diensten inzet voor doeleinden die: - in strijd zijn met geldende wetgeving, - de zakelijke belangen van Cybertheek (kunnen) schaden. Cybertheek is niet gehouden tot restitutie van bedragen die ten tijde van het beëindigen van de Opdrachtgeversovereenkomst ter zake aan gelden zijn betaald. 11. De software dient onmiddellijk van alle systemen te worden verwijderd indien de licentie is beëindigd of Opdrachtgever niet akkoord gaat met de bepalingen van de licentie en/of deze algemene voorwaarden. 12. Gebruik van Cybertheek software zonder de juiste licentie of inbreuk op de licentievoorwaarden kan leiden tot strafvervolging. Artikel 5a. Open Source licenties De onderstaande bepalingen voor Open Source Licenties gaan voor op de overige bepalingen in dit document. 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vallen de door Cybertheek afgegeven Open Source Licenties onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de GNU General Public Licence (hierna te noemen: GPL), zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation ( ), hetzij van de GPLv2 of (naar keuze) een recentere versie. Nadrukkelijk is van toepassing het ketenbeding in de GPL, dat licentiering van kopie(en) c.q. afgeleide werken aan derden uitsluitend onder toepassing van de voorwaarden van de GPL mogelijk maakt. In de bijlage staat een niet officiele vertaling van de bepalingen van de GNU GPLv2. 2. Artikel 25 lid 1 Aw bepaalt dat een auteur, op grond van persoonlijkheidsrechten die de maker van een werk heeft, zelfs na overdracht, zich verzetten tegen: a. openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn naam of andere aanduiding als maker, tenzij het verzet onredelijk is; b. openbaarmaking van het werk onder een andere naam en wijzigingen in de benaming van het werk (titel) of in de auteursaanduiding;

4 c. wijziging in het werk zelf; d. misvorming, verminking of andere aantasting van het werk welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid. In de Open Source Licentie wordt afstand gedaan van het recht tot wijziging (sub c). Op grond van de andere in het betreffende wetsartikel genoemde bepalingen kan de licentie zo nodig ingetrokken worden. 3. Cybertheek publiceert de broncode via Internet. Ingeval van een belangrijke wijziging wordt de broncode opnieuw geplaatst. De locatie van de broncode en een eventueel het wachtwoord voor het toegankelijk maken wordt aan de Opdrachtgever meegedeeld Artikel 5b. Cloud computing Zie de aanvullende voorwaarden in het Cloud Contract. Artikel 5c. Webservers 1. Opdrachtgever dient Cybertheek, ten behoeve van onderhoud, permanent toegang te verlenen tot de Cybertheek software, doormiddel van FTP of andere geschikte methode, ingeval de Opdrachtgever de Cybertheek software plaatst op een eigen webserver of die van een internetprovider. Artikel 6. Garantiebepalingen 1. Ingeval van garantie geldt een garantieperiode van 1 jaar. Cybertheek garandeert gedurende de garantieperiode het navolgende: 1. De software werkt substantieel overeenkomstig de bijbehorende beschrijving en handleiding op hardware die voldoet aan de in de handleiding gestelde specificaties. 2. Bij fouten in de geleverde informatiedrager(s) worden deze kosteloos vervangen. 3. De geleverde bestanden zijn gecontroleerd op beschadigingen en virussen d.m.v. een recente viruschecker. 4. De serienummers zijn uniek. 5. De geregistreerde Opdrachtgever wordt schriftelijk, per , elektronische nieuwsbrief of publicatie op de website(s) van Cybertheek op de hoogte gehouden van leverbare upgrades en adreswijzigingen benodigd voor de ondersteuning. 6. Kosteloze helpdesk gedurende 2 maanden na aanschaf of gedurende een overeengekomen proefperiode. 7. De garantie is niet van toepassing ingeval van niet correct functionerende hardware en operation systems, aanwezigheid van virussen, spyware e.d., ondeskundig gebruik. Artikel 7. Abonnementen 1. Een abonnement op diensten van Cybertheek geldt voor de duur van één jaar en wordt telkens stilzwijgend voor dezelfde duur verlengd, tenzij het uiterlijk

5 1 kalendermaand voor het verstrijken van de betreffende periode wordt opgezegd door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst of door een gevolgd door een bevestiging door Cybertheek. 2. Facturen voor abonnementen dienen voor de ingangsdatum te zijn voldaan. Facturering geschiedt vanaf het begin de maand voorafgaande aan de maand waarin de begindatum valt. 3. Wijzigingen van tarieven en/of omvang van de diensten worden tenminste 1 maand voor facturering schriftelijk, per , elektronische nieuwsbrief of publicatie op de website(s) van Cybertheek kenbaar gemaakt. 4. Als na de ingangsdatum de betaling nog niet is ontvangen dan worden de verplichtingen van Cybertheek opgeschort tot de ontvangst. Artikel 8. Service- en onderhoudscontracten 1. Voor een service- en onderhoudscontract gelden de bepalingen voor een abonnement (zie artikel 7). 2. Ondersteuning geschiedt overeenkomstig de bepaling van het afzonderlijke service- en onderhoudscontract. 3. Service- en onderhoudscontracten kunnen alleen afgesloten worden bij aanschaf van software of een upgrade (tenzij anders overeengekomen). Artikel 9. Intellectuele eigendom 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de applicatie berusten uitsluitend bij Cybertheek en/of haar leveranciers. Dit geldt ook voor alle prototypes, demo's, tekeningen, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens Cybertheek bij de uitvoering van een overeenkomst vervaardigd, welke onvervreemdbaar eigendom blijven van Cybertheek Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de Cybertheek software, waaronder tevens begrepen know how en handelsgeheimen. Er wordt uitsluitend een gebruiksrecht verkregen en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. 2. Opdrachtgever garandeert Cybertheek te allen tijde dat het gebruik van de door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, Cybertheek niet in strijd zal brengen met wettelijk voorschriften of beschermde rechten van derden. 3. Opdrachtgever vrijwaart Cybertheek volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens Cybertheek te gelden zouden mogen maken uit hoofde van schending van de vorige alinea. 4. Het is niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding. 5. Cybertheek behoudt ten allen tijde het auteursrecht op al haar publicaties en ontwikkelde software, inclusief in opdracht uitgevoerde maatwerk. Niets van hiervan mag worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder schriftelijke toestemming van Cybertheek

6 6. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Cybertheek en/of haar leveranciers, behoudt Cybertheek zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op de veroorzaker te verhalen. Artikel 10. Dealers 1. Officiële dealers van Cybertheek hanteren voor zover mogelijk gelijkluidende algemene voorwaarden, tenzij anders in het dealercontract overeengekomen. 2. Dealers kunnen geen verplichtingen aangaan in naam van Cybertheek. 3. Het staat Dealers niet vrij om een eigen naam aan Cybertheek software te geven 4. Dealers zijn gehouden dezelfde prijzen en kortingen voor Cybertheek producten en diensten te hanteren als Cybertheek 5. De door Cybertheek gehanteerde prijzen luiden in Euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. 6. Cybertheek heeft het recht de door haar gehanteerde prijzen te wijzigen. Dealers zijn aan een prijswijziging gebonden, tenzij zij binnen vijf dagen nadat deze wijziging aan hen bekend is gemaakt de dealerovereenkomst conform deze voorwaarden opzeggen. Deze prijswijziging dient de dealer onverwijld aan haar opdrachtgevers door te voeren. 7. Het is dealers niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de applicatie zonder schriftelijke toestemming van Cybertheek 8. De dealerovereenkomst voor Cybertheek software geldt voor de duur van één jaar en wordt telkens stilzwijgend voor dezelfde duur verlengd, tenzij het uiterlijk 2 kalendermaanden voor het verstrijken van het betreffende jaar door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst wordt opgezegd. 9. Cybertheek heeft het recht de dealerovereenkomst tussentijds te beëindigen, indien niet wordt voldaan aan de verplichtingen die aan de dealerovereenkomst zijn verbonden, waaronder de uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen. Cybertheek is niet gehouden tot restitutie van bedragen die ten tijde van het beëindigen van de dealerovereenkomst ter zake aan gelden zijn betaald. Artikel 11. Aansprakelijkheid 1. Cybertheek, noch de leverancier, noch de auteur kan enige aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade voortvloeiende uit het gebruik van Cybertheek software of een eventuele fout in de software. 2. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende voorzorgsmaatregelen om de goede werking van de Cybertheek software te waarborgen en het verlies of beschadiging van data te voorkomen. Met name wordt hier bedoeld het nemen van afdoende maatregelen tegen virussen, malware, hackers, spyware e.d., passende hardware, bevoegdheidsregeling en wijze van dataopslag (zonodig met een dataserver). 3. Opdrachtgever dient te zorgen voor dagelijkse backups van de data behorende bij de Cybertheek software. 4. Databestanden behorende bij Cybertheek software mogen alleen met toestemming van Cybertheek en met in achtneming van de door Cybertheek gestelde voorwaarden gekoppeld worden aan niet-cybertheek software.

7 5. Cybertheek is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet of slecht kunnen bereiken van website(s) / webserver(s) / de applicaties met bijbehorende bestanden wegens overbelasting of storingen / problemen met de systemen waarvan de Cybertheek software gebruik maakt. 6. Cybertheek is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van catalogi, noch van databases en websites die op enigerlei wijze met Cybertheek software zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Cybertheek is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is of verkregen wordt via cookies. 7. Cybertheek garandeert dat de Cybertheek software substantieel werkt overeenkomst de in de bijbehorende handleiding. Cybertheek houdt zich het recht voor kleine verbeteringen en wijzigingen aan te brengen. Cybertheek garandeert niet dat Cybertheek software bug- of virusvrij is. Wel zal Cybertheek trachten dit naar vermogen te voorkomen en te verhelpen. 8. Cybertheek garandeert niet dat de informatie op haar websites actueel, foutvrij, compleet en/of accuraat is. 9. Voor het overige is de aansprakelijkheid van Cybertheek beperkt tot de schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan haar toe te rekenen grove tekortkomingen en/of nalatigheden, met dien verstande dat Cybertheek nimmer meer zal vergoeden dan bedrag van de (deel)factuurwaarde excl. BTW, die door een Opdrachtgever voor de prestatie waarin Cybertheek tekort is geschoten zijn betaald. 10. De aansprakelijkheid van Cybertheek wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Cybertheek onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Cybertheek ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Cybertheek in staat is adequaat te reageren. 11. Aansprakelijkheid van Cybertheek voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Artikel 12. Privacy 1. Cybertheek staat er voor in, dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de huidige Wet Persoonsregistratie en de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. 2. Cybertheek garandeert Opdrachtgever dat zij de persoonsgegevens van Opdrachtgever en haar medewerkers nimmer aan derden ter beschikking zullen stellen zonder toestemming van Opdrachtgever. 3. Opdrachtgever stemt er mee in dat Cybertheek de NAW-gegevens van haar organisatie bekend mag maken aan prospects die om referenties vragen, tenzij Opdrachtgever te kennen heeft gegeven daarmee niet accoord te gaan.

8 4. Cybertheek zal prospects en Opdrachtgever uitsluitend met elkaar in contact brengen als Opdrachtgever daartoe vooraf zijn toestemming toe heeft gegeven. 5. Opdrachtgevers stemmen er mee in dat Cybertheek aan derden statistische informatie verschaft over b.v. het aantal opdrachtgevers, het aantal bezoekers van websites en het aantal individuele aanbiedingen, en wel op zodanige wijze, dat de anonimiteit van Opdrachtgevers gewaarborgd blijft. 6. Opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en het geheimhouden van hun inlognamen en wachtwoorden. Zij zullen Cybertheek direct informeren als zij op de hoogte zijn van enig ongeoorloofd gebruik van door Cybertheek verstrekte inlognamen en wachtwoorden. Artikel 13. Overmacht 1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. 2. Onder overmacht aan de zijde van Cybertheek wordt in ieder geval mede begrepen: a. gebrek en/of storingen in enig middel van datacommunicatie, productie of energievoorziening; b. niet of niet tijdige levering aan Cybertheek door enige leverancier; c. onderhoudswerkzaamheden; d. brand of andere ongevallen in het bedrijf van Cybertheek; e. werkstakingen; f. ziekte van niet vervangbaar personeel dan wel in te zetten derden. 3. Wanneer de overmacht situatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen overigens iets verschuldigd zullen zijn. Artikel 14. Vrijwaring 1. Opdrachtgever is gehouden Cybertheek te vrijwaren voor alle kosten en schade waarin Cybertheek mocht vervallen doordat derden een vordering op Cybertheek instellen ter zake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens opdrachtgever in deze algemene voorwaarden is uitgesloten. Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van Cybertheek software toepasselijk zijn, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. 2. Alle geschillen tussen partijen en Cybertheek zullen in eerste instantie ter berechting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te 's- Hertogenbosch, tenzij de Kantonrechter bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

9 Artikel 16. Slotbepalingen 1. Opdrachtgevers zullen afzien van het zenden van ongevraagde commerciële e- mail naar Cybertheek en andere opdrachtgevers en / of dealers. 2. Opdrachtgevers dienen Cybertheek op de hoogte te stellen van iedere voor Cybertheek relevante wijziging in de aan Cybertheek verstrekte gegevens. 3. Cybertheek heeft te allen tijde het recht zonder voorafgaande mededeling om wijzigingen in producten aan te brengen. Ingeval backward compatiblity niet mogelijk is zal gratis conversie software, conversies en/of aanwijzingen voor het oplossen van problemen beschikbaar gesteld worden. Cybertheek is niet gehouden de wijziging te motiveren. Bijgewerkt (art. 5a, OSS), (art. 5b, Cloud Computing)

10 Bijlage: Niet officiële vertaling GNU General Public License (GPL) GNU ALGEMENE PUBLIEKE LICENTIE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN OM TE KOPIËREN, VERSPREIDEN EN WIJZIGEN 0. Deze licentie is van toepassing op elk programma of ander werk dat een notie bevat van de eigenaar die zegt dat het verspreid mag worden onder de bepalingen van deze licentie. Het "Programma", verder in de tekst, verwijst naar eender zulk programma of werk, en een "werk gebaseerd op het programma" verwijst naar het Programma of eender welk ander afgeleid werk onder de wet van het auteursrecht: dit wil zeggen, een werk dat het Programma of een deel ervan bevat, letterlijk oftewel gewijzigd en/of vertaald naar een andere taal. (Hierna vallen vertalingen zonder beperking onder de term "wijziging".) Elke licentiehouder wordt geadresseerd als "U". Andere handelingen dan kopiëren, verspreiden en wijzigen zijn niet gedekt door deze licentie; hiervoor is deze licentie niet bedoeld. De handeling om het Programma uit te voeren is niet gelimiteerd, en de uitvoer van het Programma is enkel gedekt als de inhoud bestaat uit een werk gebaseerd op het Programma (onafhankelijk of deze uitvoer gemaakt is door het Programma uit te voeren). Of dit waar is hangt af van wat het Programma doet. 1. U mag letterlijke exemplaren verspreiden van de programma broncode en deze kopiëren zoals U deze ontvangt, in eender welke vorm, op voorwaarde dat U ervoor oplet dat U op elke kopie de gepaste auteursrechten en afwijzing van garantie vermeldt; hou alle referenties naar deze licentie en naar het ontbreken van garantie intact; en geef aan elke andere ontvanger van het Programma een kopie van deze licentie, bijgevoegd bij het Programma. U mag een honorarium vragen voor de fysische daad van het afleveren van een kopie, en U mag indien U dat wenst een garantie bescherming bieden voor een honorarium. 2. U mag uw kopie of kopijen van het Programma, of een deel van het Programma, wijzigen, daarbij een werk gebaseerd op het Programma vormend. U mag deze wijzigingen kopiëren en verspreiden onder de bepalingen van Paragraaf 1 hierboven, indien U ook aan al deze voorwaarden voldoet: a) U moet in de gewijzigde bestanden duidelijk vermelden dat U het bestand gewijzigd hebt en de datum waarop U dat gedaan hebt. b) U moet elk werk dat U publiceert of verspreidt en dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit het Programma, of daarvan een afgeleid werk is, als een geheel in licentie geven, zonder kosten, aan alle derde partijen onder de bepalingen van deze Licentie. c) Indien het gewijzigde Programma normaal gezien interactief parameters inleest, dan moet U er voor zorgen dat wanneer het Programma zonder deze parameters gestart wordt, het een boodschap weergeeft met een gepast

11 auteursrechtbericht en een mededeling dat er geen garantie is (of anders, dat U een garantie voorziet) en dat gebruikers het Programma mogen verspreiden onder deze voorwaarden. De boodschap moet de gebruiker ook duidelijk maken hoe hij een kopij van deze Licentie kan bekijken. (uitzondering : als het Programma zelf interactief is en normaal geen boodschap toont, dan is het niet vereist dat uw werk gebaseerd op dit Programma zulk een boodschap weergeeft. Deze vereisten zijn van toepassing op het werk als een geheel. Als herkenbare stukken van dat werk niet afgeleid zijn van het Programma, en redelijkerwijs onafhankelijk beschouwd kunnen worden, dan is deze licentie, en zijn bepalingen, niet van toepassing op die delen als U die als aparte werken verspreidt. Maar als U die zelfde delen verspreidt als deel van een geheel dat een werk is gebaseerd op het Programma, dan moet de verspreiding van het geheel op de bepalingen van deze licentie geschieden, dewelke's vergunningen voor andere licentiehouders zich uitbreiden tot het volledige geheel, en dus tot elke deel van het werk, onafhankelijk van wie het geschreven heeft. Dus, het is niet de bedoeling van deze sectie om uw rechten op te eisen of te wedijveren om uw rechten op werk dat geheel door uzelf geschreven is, het is eerder de bedoeling het recht controle uit te oefenen mogelijk te maken op de verspreiding van afgeleide of collectieve werken gebaseerd op het Programma. Daarenboven, de bundeling van een werk niet gebaseerd op het Programma met het Programma (of met een werk gebaseerd op het Programma) op een opslagmedium of verspreidingsmedium brengt het ander werk niet onder deze licentie. 3. U mag het Programma, of een werk gebaseerd op het Programma, zie paragraaf 2, verspreiden en kopiëren, in binaire of uitvoerbare vorm onder de bepalingen van paragraaf 1 en 2 hierboven, op voorwaarde dat U aan een van de volgende voorwaarden voldoet : a) Voeg een volledige overeenkomende broncode bij, leesbaar door computers, verspreid onder de bepalingen van de paragrafen 1 en 2, op een medium dat gebruikelijk is voor het uitwisselen van software; of, b) Voeg een voor minstens 3 jaar geldige, geschreven, offerte bij, om de complete overeenstemmende broncode, op een medium dat hiervoor gebruikelijk is, voor Computers leesbaar, verspreidbaar onder de bepalingen van de paragrafen 1 en 2 hierboven, aan elke derde partij te leveren, voor een vergoeding die niet meer bedraagt dan de kost om de broncode te kopiëren. c) Voeg de informatie bij die U ontving betreffende het aanbod om de bijpassende broncode te verkrijgen. (Dit alternatief is enkel toegestaan voor niet commerciële verspreiding en enkel als U het programma in binaire of uitvoerbare vorm ontving met zulk een aanbod, in overeenstemming met sub paragraaf b erboven.) De broncode van een werk is de vorm van het werk waaraan voorkeur wordt gegeven om er wijzigingen in aan te brengen. Voor een uitvoerbaar werk betekent volledige broncode alle code van alle modules waar het werk uit bestaat, en daarbovenop alle definitie bestanden van de interface(s) en alle scripts om het programma te compileren en het uitvoerbare bestand te

12 installeren. Als een speciale uitzondering moet de verspreidde broncode niets bevatten dat normaal verspreid (in broncode of uitvoerbare vorm ) wordt met de hoofdcomponenten (compiler, kernel, enz...) van het besturingssysteem op dewelke het Programma draait, tenzij die component bij het uitvoerbare bestand zit. Als verspreiding van een uitvoerbaar bestand of binaire code mogelijk gemaakt wordt door toegang tot het kopiëren van een vooraf bepaalde plaats, dan telt het mogelijk maken de broncode van diezelfde plaats te kopiëren als het verspreiden van de broncode, zelfs indien het mee kopiëren van de broncode optioneel is. 4. U mag het Programma niet kopiëren, wijzigen, verder in licentie geven of verspreiden behalve zoals expliciet vermeld in deze licentie. Eender welke poging om het programma op een andere manier te kopiëren, wijzigen, verder in licentie geven of verspreiden is ongeldig en verklaart automatisch uw rechten bepaald in deze licentie nietig. Derde partijen die kopieën of rechten van U hebben ontvangen onder deze licentie blijven hun rechten behouden zolang ze de voorwaarden niet schenden. 5. U bent niet verplicht deze licentieovereenkomst te accepteren, aangezien U deze niet ondertekend hebt. Echter, niets anders geeft U de toestemming om het Programma of werken gebaseerd op het Programma te wijzigen of te verspreiden. Deze daden zijn door de wet verboden als U deze licentieovereenkomst niet accepteert. Daarom geeft u aan dat door het Programma te verspreiden of te wijzigen, U deze licentie, en al zijn voorwaarden en bepalingen in verband met kopiëren, wijzigen of verspreiden van het Programma, of werken gebaseerd op het Programma, accepteert om dat te kunnen doen. 6. Elke keer U het Programma (of een werk gebaseerd op het Programma) verspreidt, krijgt de ontvanger automatisch een licentie van de originele licentiehouder om het Programma te kopiëren, verspreiden of wijzigen, onderworpen aan deze bepalingen en voorwaarden. U mag de ontvanger geen beperkingen opleggen om de rechten uit te oefenen die hierin bepaald zijn. 7. Als door gevolg van een rechterlijke uitspraak of beweringen van patentenschending of door eender welke andere reden (niet beperkt tot patentenproblemen) U bepalingen worden opgelegd (door rechterlijk bevel, overeenkomst, of op andere wijze) die in tegenspraak zijn met bepalingen in deze licentie, dan sluit dat U niet uit om aan de voorwaarden van deze licentie te voldoen. Als U het Programma niet kan verspreiden en daarbij zowel aan tegelijk de bepalingen van deze licentie als aan andere relevante verplichtingen kan voldoen, dan mag U als gevolg daarvan het Programma helemaal niet verspreiden. Bijvoorbeeld, als een patent licentieovereenkomst niet zou toestaan dat het programma zonder het betalen van royalty's vrij verspreid mag worden door zij die het Programma direct van U verkrijgen en zij die het indirect door U verkrijgen, dan is de enige manier om zowel daaraan als aan deze licentie te voldoen dat U zich compleet onthoudt van het verspreiden van het Programma. Als een deel van dit artikel ongeldig wordt geacht, of het kan niet afgedwongen worden onder bepaalde omstandigheden dan is het de bedoeling dat het overwicht van dit artikel van toepassing is. In andere omstandigheden geldt dit artikel

13 volledig. Het is niet het doel van dit artikel om u er toe aan te zetten om patenten, of andere aanspraken van bezit, te schenden of de geldigheid van zulke aanspraken aan te vechten. Het enige doel van dit artikel is om de integriteit te beschermen van het vrije software verspreidingssysteem, dat wordt toegepast door middel van Publieke Licentie praktijken. Veel mensen hebben royale bijdragen geleverd aan het systeem van vrije software rekenend op de betrouwbaarheid van zijn toepassing. Het is aan de auteur/donor om te bepalen of hij of zij bereidt is om software te verspreiden door middel van een ander systeem en een gelicensieerde kan die keuze niet afdwingen. Dit artikel is bedoeld om zeer duidelijk te maken wat geloofd wordt een gevolg te zijn van de rest van deze licentie. 8. Als de verspreiding of het gebruik van het Programma gelimiteerd is in bepaalde landen, door patenten of door samenwerking van auteursrechthouders, dan mag de oorspronkelijke auteursrechthouder die het Programma onder deze licentie plaatste een expliciete geografische beperking toevoegen zodat verspreiding enkel toegestaan is in of tussen landen die niet uitgesloten zijn. In dat geval bevat deze licentie de beperking alsof ze in de kern van deze licentie geschreven was. 9. De Free Software Foundation mag gereviseerde en/of nieuwe versies van de Algemene Publieke Licentie uitbrengen van tijd tot tijd. Zulke nieuwe versies zullen gelijkaardig in karakter zijn in vergelijking met de huidige versie maar kunnen in details verschillen om nieuwe problemen of aangelegenheden te behandelen. Elke versie krijgt een expliciet versienummer mee. Als het Programma een versie van deze licentie specificeert waarop het van toepassing is en "elke volgende versie", dan hebt U de keuze om de bepalingen en voorwaarden van die licentie te volgen, of van eender welke versie die later uitgegeven werd door de Free Software Foundation. Als het programma geen versie nummer van de licentie specificeert, dan mag U de bepalingen en voorwaarden volgen van eender welke versie ooit uitgegeven door de Free Software Foundation. 10. Indien U delen van het Programma wil invoegen in andere vrije Programma's dewelke's verspreidingsvoorwaarden anders zijn, dan moet U de auteur van dat programma om toestemming vragen. Voor software waarvan het auteursrecht bij de Free Software Foundation rust, schrijf naar de Free Software Foundation; we maken hier soms uitzonderingen op. Onze beslissing zal geleid worden door onze twee hoofddoelen om de vrije status van de afgeleiden van onze vrije software te vrijwaren en om het delen en hergebruiken van software in het algemeen te promoten. 11. Omdat het programma zonder kosten in licentie gegeven wordt, is er geen garantie voor het programma, voor zover mogelijk binnen de geldende wetgeving. Uitgezonderd wanneer het expliciet geschreven staat leveren de Auteursrechthouders het programma "zoals het is", zonder eender welke garantie, expliciet uitgedrukt of impliciet bedoeld, zoals, maar niet gelimiteerd tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Het volledige risico

14 betreffende de kwaliteit en de prestaties van het programma ligt bij u. Mocht het programma defect blijken dan draagt u de kosten van alle benodigde diensten, reparaties of correcties. 12. In geen enkel geval, tenzij vereist door de geldende wet, of schriftelijk overeengekomen zal de auteursrechthouder, of eender welke derde partij die het programma mag wijzigen en/of verspreiden zoals toegestaan hierboven, Verantwoordelijk kunnen worden geacht tegenover u betreffende algemene, speciale, uitzonderlijke of resulterende schade die voortvloeit uit het gebruik, of de onkundigheid om het programma te gebruiken (inclusief, maar niet gelimiteerd tot het verlies van gegevens, gegevens die corrupt worden, of verliezen geleden door u of derde partijen of een faling van het programma om samen te werken met andere programma's), zelfs indien de auteursrechthouder of een andere partij geïnformeerd was over de mogelijkheid tot zulke schade. Einde van de bepalingen en voorwaarden Bron:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN Artikel 1: Definities Onder de begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan: Algemene voorwaarden deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Schinkelshoek & Verhoog: Opdrachtbrief: een document van Schinkelshoek & Verhoog, waarin de

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Liteserver Algemene Voorwaarden

Liteserver Algemene Voorwaarden Liteserver Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. Liteserver: Liteserver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18090797. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Budgetcoaching

Algemene Voorwaarden Budgetcoaching Algemene Voorwaarden Budgetcoaching Telefoonnummer: 06-29235211 e-mail: info@stapsteen-begeleiding.nl website: www.stapsteen-begeleiding.nl KvK: 64207137 Artikel 1. Begripsbepaling In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes Toepassing Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Paradigmum en haar afnemers. Artikel 1: Definities In deze algemene

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Algemene bepalingen Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meester Penning B.V., hierna te noemen "Meester Penning B.V.", op alle door Meester Penning B.V. gesloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van Virtual Skillslab (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: A. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Sappie Surf gaan nooit verder dan door de client schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Sappie Surf gaan nooit verder dan door de client schriftelijk is bevestigd. ALGEMENE VOORWAARDEN Sappie Surf Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij.sappie Surf

Nadere informatie

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Tekstbureau Kiki Koning Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Kiki Koning en haar

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

Wat doet Community De Bilt Werkt wel en niet? Het platform Community De Bilt Werkt is een activiteit van Stichting ZZP De Zes Kernen De Bilt.

Wat doet Community De Bilt Werkt wel en niet? Het platform Community De Bilt Werkt is een activiteit van Stichting ZZP De Zes Kernen De Bilt. Algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden proberen we zo duidelijk mogelijk uiteen te zetten wat Community De Bilt Werkt doet, wat zij niet doet en wat de verantwoordelijkheden zijn voor ons en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beter Budget Beheer en EJ Ham Consultancy

Algemene Voorwaarden Beter Budget Beheer en EJ Ham Consultancy 1 Algemene Voorwaarden Beter Budget Beheer en EJ Ham Consultancy Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe

Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die gelden voor alle overeenkomsten die u met ons sluit. In deze

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8 Algemene voorwaarden 2013 Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1. Algemene voorwaarden tvtweb... 3 Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JULSING FINANCIEEL SUPPORT partij is, tenzij

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden November 2014 1: Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen J-Sign, en opdrachtgever waarop J-Sign deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: algemene voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie