Algemene voorwaarden Cybertheek Artikel 1. Algemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Cybertheek Artikel 1. Algemeen"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Cybertheek Artikel 1. Algemeen Cybertheek is een onderneming ingeschreven bij de KvK s-hertogenbosch als software house onder het nr Objecttheek is een softwareproduct van Cybertheek Artikel 2. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder: Opdrachtgever Iedere (rechts)persoon die, al dan niet door middel van een vertegenwoordiger, met Cybertheek een opdrachtgeversovereenkomst aangaat of wenst aan te gaan. Opdrachtgeversovereenkomst Overeenkomst tussen Cybertheek en Opdrachtgever voor het gebruik van producten en/of diensten van Cybertheek. Software Met Cybertheek software worden ook alle producten, versies en hulpsystemen, gebaseerd op of behorende bij Cybertheek software bedoeld. Dealers Door Cybertheek aangestelde organisaties die Cybertheek software aanbieden aan hun opdrachtgevers (cliënten). Artikel 3. Toepasselijkheid 1. Door het accepteren van een overeenkomst voor gebruik van de Cybertheek producten en/of diensten of het afnemen ervan, geeft Opdrachtgever aan kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden alsmede deze te hebben geaccepteerd. 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden, e.d. van Opdrachtgever wijst Cybertheek uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen. 4. Cybertheek heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Opdrachtgever is aan deze wijzigingen en/of aanvullingen gebonden, tenzij deze Cybertheek binnen vijf werkdagen na de bekendmaking daarvan schriftelijk meedeelt de betreffende wijzigingen en/of aanvullingen van de hand te wijzen. 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. 6. Ingeval van beroep zal Cybertheek met Opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de betreffende bepalingen in acht zal worden genomen.

2 Artikel 4. Prijzen en betaling 1. De door Cybertheek gehanteerde prijzen luiden in Euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Cybertheek heeft het recht de door haar gehanteerde prijzen te wijzigen. Opdrachtgever is aan een prijswijziging gebonden, tenzij deze binnen vijf dagen nadat deze wijziging aan hen bekend is gemaakt de betreffende overeenkomst conform deze algemene voorwaarden opzegt. 2. Alle facturen van Cybertheek dienen zonder aftrek, korting of verrekening te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Ontbreken dergelijke voorwaarden, dan geldt een betalingstermijn van 8 dagen netto. 3. Indien niet binnen de overeengekomen termijn de verschuldigde bedragen worden voldaan, dan zal Cybertheek zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 1 % per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen. Indien degene die de factuur dient te voldoen nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval zijn alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Cybertheek ter incasso van haar factuur dient te maken, voor rekening van degene die tot betaling van de betreffende factuur gehouden is, met een minimum van 250 exclusief BTW. Artikel 5. Licenties 1. Opdrachtgever accepteert de voorwaarden van de licentie door: ondertekening van een door Cybertheek aangeboden overeenkomst, of door plaatsing van een opdracht, of door downloaden of door installatie van Cybertheek software, of door het openen van de verpakking van de Cybertheek software. 2. De licentie geeft aan Opdrachtgever het recht om Cybertheek software voor privé of zakelijke doeleinden in te zetten. Evaluatieversies dienen uitsluitend ter bestudering van het product. Het gebruik van free- en shareware valt onder deze algemene voorwaarden. 3. Alle Cybertheek software, ook free- en shareware en maatwerk, inclusief documentatie en cursusmateriaal, blijft eigendom van Cybertheek en valt onder de bescherming van internationale wettelijke regelingen voor auteursrechten. 4. Documentatie ongeacht de vorm, ook gedeeltelijk, mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van Cybertheek gekopieerd of gepubliceerd worden. 5. Cybertheek software mag niet worden verkocht, verhuurd, uitgeleend, overgedragen, opgedeeld, gedecompileerd, gedisassembleerd, gewijzigd of aan derden beschikbaar worden gesteld. 6. Opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van Cybertheek geen werkzaamheden uitvoeren die de correcte werking van de software verstoren of zouden kunnen verstoren. Zo is het niet toegestaan om de structuur van de database(s) te wijzigen, database(s) te koppelen aan niet-cybertheek software en databases over te zetten naar andere opslagsystemen (w.o. merken/typen dataservers).

3 7. Een multi-user licentie geldt standaard voor maximaal 4 alleenstaande Pc s binnen 1 ruimte of op 1 fileserver voor 1 LAN binnen 1 gebouw. Voor andere al dan niet gekoppelde LAN's is er een organisatie brede WAN-licentie. 8. Het serienummer voor het ontsluiten van de volledige functionaliteit wordt pas verstrekt na ontvangst van de betaling. 9. De licentie tot het gebruik van Cybertheek software geldt voor onbeperkte duur, tenzij een service- en onderhoudscontract verplicht is. Cybertheek software wordt maximaal 5 jaar ondersteund. Ondersteuning gaat door de Cybertheek helpdesk en is 2 tot maanden na aanschaf van de software gratis en gaat hierna tegen vergoeding of volgens de bepalingen van het service- en onderhoudscontract. Bij overdracht van Cybertheek of haar producten zullen de lopende verplichtingen worden overgenomen door de nieuwe eigenaar. 10. Cybertheek heeft het recht een licentie te weigeren of te beëindigen, indien Cybertheek van oordeel is dat: - Opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen die aan de licentie of deze algemene voorwaarden zijn verbonden, - Opdrachtgever de producten en/of diensten inzet voor doeleinden die: - in strijd zijn met geldende wetgeving, - de zakelijke belangen van Cybertheek (kunnen) schaden. Cybertheek is niet gehouden tot restitutie van bedragen die ten tijde van het beëindigen van de Opdrachtgeversovereenkomst ter zake aan gelden zijn betaald. 11. De software dient onmiddellijk van alle systemen te worden verwijderd indien de licentie is beëindigd of Opdrachtgever niet akkoord gaat met de bepalingen van de licentie en/of deze algemene voorwaarden. 12. Gebruik van Cybertheek software zonder de juiste licentie of inbreuk op de licentievoorwaarden kan leiden tot strafvervolging. Artikel 5a. Open Source licenties De onderstaande bepalingen voor Open Source Licenties gaan voor op de overige bepalingen in dit document. 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vallen de door Cybertheek afgegeven Open Source Licenties onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de GNU General Public Licence (hierna te noemen: GPL), zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation ( ), hetzij van de GPLv2 of (naar keuze) een recentere versie. Nadrukkelijk is van toepassing het ketenbeding in de GPL, dat licentiering van kopie(en) c.q. afgeleide werken aan derden uitsluitend onder toepassing van de voorwaarden van de GPL mogelijk maakt. In de bijlage staat een niet officiele vertaling van de bepalingen van de GNU GPLv2. 2. Artikel 25 lid 1 Aw bepaalt dat een auteur, op grond van persoonlijkheidsrechten die de maker van een werk heeft, zelfs na overdracht, zich verzetten tegen: a. openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn naam of andere aanduiding als maker, tenzij het verzet onredelijk is; b. openbaarmaking van het werk onder een andere naam en wijzigingen in de benaming van het werk (titel) of in de auteursaanduiding;

4 c. wijziging in het werk zelf; d. misvorming, verminking of andere aantasting van het werk welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid. In de Open Source Licentie wordt afstand gedaan van het recht tot wijziging (sub c). Op grond van de andere in het betreffende wetsartikel genoemde bepalingen kan de licentie zo nodig ingetrokken worden. 3. Cybertheek publiceert de broncode via Internet. Ingeval van een belangrijke wijziging wordt de broncode opnieuw geplaatst. De locatie van de broncode en een eventueel het wachtwoord voor het toegankelijk maken wordt aan de Opdrachtgever meegedeeld Artikel 5b. Cloud computing Zie de aanvullende voorwaarden in het Cloud Contract. Artikel 5c. Webservers 1. Opdrachtgever dient Cybertheek, ten behoeve van onderhoud, permanent toegang te verlenen tot de Cybertheek software, doormiddel van FTP of andere geschikte methode, ingeval de Opdrachtgever de Cybertheek software plaatst op een eigen webserver of die van een internetprovider. Artikel 6. Garantiebepalingen 1. Ingeval van garantie geldt een garantieperiode van 1 jaar. Cybertheek garandeert gedurende de garantieperiode het navolgende: 1. De software werkt substantieel overeenkomstig de bijbehorende beschrijving en handleiding op hardware die voldoet aan de in de handleiding gestelde specificaties. 2. Bij fouten in de geleverde informatiedrager(s) worden deze kosteloos vervangen. 3. De geleverde bestanden zijn gecontroleerd op beschadigingen en virussen d.m.v. een recente viruschecker. 4. De serienummers zijn uniek. 5. De geregistreerde Opdrachtgever wordt schriftelijk, per , elektronische nieuwsbrief of publicatie op de website(s) van Cybertheek op de hoogte gehouden van leverbare upgrades en adreswijzigingen benodigd voor de ondersteuning. 6. Kosteloze helpdesk gedurende 2 maanden na aanschaf of gedurende een overeengekomen proefperiode. 7. De garantie is niet van toepassing ingeval van niet correct functionerende hardware en operation systems, aanwezigheid van virussen, spyware e.d., ondeskundig gebruik. Artikel 7. Abonnementen 1. Een abonnement op diensten van Cybertheek geldt voor de duur van één jaar en wordt telkens stilzwijgend voor dezelfde duur verlengd, tenzij het uiterlijk

5 1 kalendermaand voor het verstrijken van de betreffende periode wordt opgezegd door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst of door een gevolgd door een bevestiging door Cybertheek. 2. Facturen voor abonnementen dienen voor de ingangsdatum te zijn voldaan. Facturering geschiedt vanaf het begin de maand voorafgaande aan de maand waarin de begindatum valt. 3. Wijzigingen van tarieven en/of omvang van de diensten worden tenminste 1 maand voor facturering schriftelijk, per , elektronische nieuwsbrief of publicatie op de website(s) van Cybertheek kenbaar gemaakt. 4. Als na de ingangsdatum de betaling nog niet is ontvangen dan worden de verplichtingen van Cybertheek opgeschort tot de ontvangst. Artikel 8. Service- en onderhoudscontracten 1. Voor een service- en onderhoudscontract gelden de bepalingen voor een abonnement (zie artikel 7). 2. Ondersteuning geschiedt overeenkomstig de bepaling van het afzonderlijke service- en onderhoudscontract. 3. Service- en onderhoudscontracten kunnen alleen afgesloten worden bij aanschaf van software of een upgrade (tenzij anders overeengekomen). Artikel 9. Intellectuele eigendom 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de applicatie berusten uitsluitend bij Cybertheek en/of haar leveranciers. Dit geldt ook voor alle prototypes, demo's, tekeningen, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens Cybertheek bij de uitvoering van een overeenkomst vervaardigd, welke onvervreemdbaar eigendom blijven van Cybertheek Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de Cybertheek software, waaronder tevens begrepen know how en handelsgeheimen. Er wordt uitsluitend een gebruiksrecht verkregen en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. 2. Opdrachtgever garandeert Cybertheek te allen tijde dat het gebruik van de door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, Cybertheek niet in strijd zal brengen met wettelijk voorschriften of beschermde rechten van derden. 3. Opdrachtgever vrijwaart Cybertheek volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens Cybertheek te gelden zouden mogen maken uit hoofde van schending van de vorige alinea. 4. Het is niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding. 5. Cybertheek behoudt ten allen tijde het auteursrecht op al haar publicaties en ontwikkelde software, inclusief in opdracht uitgevoerde maatwerk. Niets van hiervan mag worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder schriftelijke toestemming van Cybertheek

6 6. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Cybertheek en/of haar leveranciers, behoudt Cybertheek zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op de veroorzaker te verhalen. Artikel 10. Dealers 1. Officiële dealers van Cybertheek hanteren voor zover mogelijk gelijkluidende algemene voorwaarden, tenzij anders in het dealercontract overeengekomen. 2. Dealers kunnen geen verplichtingen aangaan in naam van Cybertheek. 3. Het staat Dealers niet vrij om een eigen naam aan Cybertheek software te geven 4. Dealers zijn gehouden dezelfde prijzen en kortingen voor Cybertheek producten en diensten te hanteren als Cybertheek 5. De door Cybertheek gehanteerde prijzen luiden in Euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. 6. Cybertheek heeft het recht de door haar gehanteerde prijzen te wijzigen. Dealers zijn aan een prijswijziging gebonden, tenzij zij binnen vijf dagen nadat deze wijziging aan hen bekend is gemaakt de dealerovereenkomst conform deze voorwaarden opzeggen. Deze prijswijziging dient de dealer onverwijld aan haar opdrachtgevers door te voeren. 7. Het is dealers niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de applicatie zonder schriftelijke toestemming van Cybertheek 8. De dealerovereenkomst voor Cybertheek software geldt voor de duur van één jaar en wordt telkens stilzwijgend voor dezelfde duur verlengd, tenzij het uiterlijk 2 kalendermaanden voor het verstrijken van het betreffende jaar door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst wordt opgezegd. 9. Cybertheek heeft het recht de dealerovereenkomst tussentijds te beëindigen, indien niet wordt voldaan aan de verplichtingen die aan de dealerovereenkomst zijn verbonden, waaronder de uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen. Cybertheek is niet gehouden tot restitutie van bedragen die ten tijde van het beëindigen van de dealerovereenkomst ter zake aan gelden zijn betaald. Artikel 11. Aansprakelijkheid 1. Cybertheek, noch de leverancier, noch de auteur kan enige aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade voortvloeiende uit het gebruik van Cybertheek software of een eventuele fout in de software. 2. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende voorzorgsmaatregelen om de goede werking van de Cybertheek software te waarborgen en het verlies of beschadiging van data te voorkomen. Met name wordt hier bedoeld het nemen van afdoende maatregelen tegen virussen, malware, hackers, spyware e.d., passende hardware, bevoegdheidsregeling en wijze van dataopslag (zonodig met een dataserver). 3. Opdrachtgever dient te zorgen voor dagelijkse backups van de data behorende bij de Cybertheek software. 4. Databestanden behorende bij Cybertheek software mogen alleen met toestemming van Cybertheek en met in achtneming van de door Cybertheek gestelde voorwaarden gekoppeld worden aan niet-cybertheek software.

7 5. Cybertheek is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet of slecht kunnen bereiken van website(s) / webserver(s) / de applicaties met bijbehorende bestanden wegens overbelasting of storingen / problemen met de systemen waarvan de Cybertheek software gebruik maakt. 6. Cybertheek is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van catalogi, noch van databases en websites die op enigerlei wijze met Cybertheek software zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Cybertheek is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is of verkregen wordt via cookies. 7. Cybertheek garandeert dat de Cybertheek software substantieel werkt overeenkomst de in de bijbehorende handleiding. Cybertheek houdt zich het recht voor kleine verbeteringen en wijzigingen aan te brengen. Cybertheek garandeert niet dat Cybertheek software bug- of virusvrij is. Wel zal Cybertheek trachten dit naar vermogen te voorkomen en te verhelpen. 8. Cybertheek garandeert niet dat de informatie op haar websites actueel, foutvrij, compleet en/of accuraat is. 9. Voor het overige is de aansprakelijkheid van Cybertheek beperkt tot de schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan haar toe te rekenen grove tekortkomingen en/of nalatigheden, met dien verstande dat Cybertheek nimmer meer zal vergoeden dan bedrag van de (deel)factuurwaarde excl. BTW, die door een Opdrachtgever voor de prestatie waarin Cybertheek tekort is geschoten zijn betaald. 10. De aansprakelijkheid van Cybertheek wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Cybertheek onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Cybertheek ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Cybertheek in staat is adequaat te reageren. 11. Aansprakelijkheid van Cybertheek voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Artikel 12. Privacy 1. Cybertheek staat er voor in, dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de huidige Wet Persoonsregistratie en de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. 2. Cybertheek garandeert Opdrachtgever dat zij de persoonsgegevens van Opdrachtgever en haar medewerkers nimmer aan derden ter beschikking zullen stellen zonder toestemming van Opdrachtgever. 3. Opdrachtgever stemt er mee in dat Cybertheek de NAW-gegevens van haar organisatie bekend mag maken aan prospects die om referenties vragen, tenzij Opdrachtgever te kennen heeft gegeven daarmee niet accoord te gaan.

8 4. Cybertheek zal prospects en Opdrachtgever uitsluitend met elkaar in contact brengen als Opdrachtgever daartoe vooraf zijn toestemming toe heeft gegeven. 5. Opdrachtgevers stemmen er mee in dat Cybertheek aan derden statistische informatie verschaft over b.v. het aantal opdrachtgevers, het aantal bezoekers van websites en het aantal individuele aanbiedingen, en wel op zodanige wijze, dat de anonimiteit van Opdrachtgevers gewaarborgd blijft. 6. Opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en het geheimhouden van hun inlognamen en wachtwoorden. Zij zullen Cybertheek direct informeren als zij op de hoogte zijn van enig ongeoorloofd gebruik van door Cybertheek verstrekte inlognamen en wachtwoorden. Artikel 13. Overmacht 1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. 2. Onder overmacht aan de zijde van Cybertheek wordt in ieder geval mede begrepen: a. gebrek en/of storingen in enig middel van datacommunicatie, productie of energievoorziening; b. niet of niet tijdige levering aan Cybertheek door enige leverancier; c. onderhoudswerkzaamheden; d. brand of andere ongevallen in het bedrijf van Cybertheek; e. werkstakingen; f. ziekte van niet vervangbaar personeel dan wel in te zetten derden. 3. Wanneer de overmacht situatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen overigens iets verschuldigd zullen zijn. Artikel 14. Vrijwaring 1. Opdrachtgever is gehouden Cybertheek te vrijwaren voor alle kosten en schade waarin Cybertheek mocht vervallen doordat derden een vordering op Cybertheek instellen ter zake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens opdrachtgever in deze algemene voorwaarden is uitgesloten. Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van Cybertheek software toepasselijk zijn, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. 2. Alle geschillen tussen partijen en Cybertheek zullen in eerste instantie ter berechting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te 's- Hertogenbosch, tenzij de Kantonrechter bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

9 Artikel 16. Slotbepalingen 1. Opdrachtgevers zullen afzien van het zenden van ongevraagde commerciële e- mail naar Cybertheek en andere opdrachtgevers en / of dealers. 2. Opdrachtgevers dienen Cybertheek op de hoogte te stellen van iedere voor Cybertheek relevante wijziging in de aan Cybertheek verstrekte gegevens. 3. Cybertheek heeft te allen tijde het recht zonder voorafgaande mededeling om wijzigingen in producten aan te brengen. Ingeval backward compatiblity niet mogelijk is zal gratis conversie software, conversies en/of aanwijzingen voor het oplossen van problemen beschikbaar gesteld worden. Cybertheek is niet gehouden de wijziging te motiveren. Bijgewerkt (art. 5a, OSS), (art. 5b, Cloud Computing)

10 Bijlage: Niet officiële vertaling GNU General Public License (GPL) GNU ALGEMENE PUBLIEKE LICENTIE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN OM TE KOPIËREN, VERSPREIDEN EN WIJZIGEN 0. Deze licentie is van toepassing op elk programma of ander werk dat een notie bevat van de eigenaar die zegt dat het verspreid mag worden onder de bepalingen van deze licentie. Het "Programma", verder in de tekst, verwijst naar eender zulk programma of werk, en een "werk gebaseerd op het programma" verwijst naar het Programma of eender welk ander afgeleid werk onder de wet van het auteursrecht: dit wil zeggen, een werk dat het Programma of een deel ervan bevat, letterlijk oftewel gewijzigd en/of vertaald naar een andere taal. (Hierna vallen vertalingen zonder beperking onder de term "wijziging".) Elke licentiehouder wordt geadresseerd als "U". Andere handelingen dan kopiëren, verspreiden en wijzigen zijn niet gedekt door deze licentie; hiervoor is deze licentie niet bedoeld. De handeling om het Programma uit te voeren is niet gelimiteerd, en de uitvoer van het Programma is enkel gedekt als de inhoud bestaat uit een werk gebaseerd op het Programma (onafhankelijk of deze uitvoer gemaakt is door het Programma uit te voeren). Of dit waar is hangt af van wat het Programma doet. 1. U mag letterlijke exemplaren verspreiden van de programma broncode en deze kopiëren zoals U deze ontvangt, in eender welke vorm, op voorwaarde dat U ervoor oplet dat U op elke kopie de gepaste auteursrechten en afwijzing van garantie vermeldt; hou alle referenties naar deze licentie en naar het ontbreken van garantie intact; en geef aan elke andere ontvanger van het Programma een kopie van deze licentie, bijgevoegd bij het Programma. U mag een honorarium vragen voor de fysische daad van het afleveren van een kopie, en U mag indien U dat wenst een garantie bescherming bieden voor een honorarium. 2. U mag uw kopie of kopijen van het Programma, of een deel van het Programma, wijzigen, daarbij een werk gebaseerd op het Programma vormend. U mag deze wijzigingen kopiëren en verspreiden onder de bepalingen van Paragraaf 1 hierboven, indien U ook aan al deze voorwaarden voldoet: a) U moet in de gewijzigde bestanden duidelijk vermelden dat U het bestand gewijzigd hebt en de datum waarop U dat gedaan hebt. b) U moet elk werk dat U publiceert of verspreidt en dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit het Programma, of daarvan een afgeleid werk is, als een geheel in licentie geven, zonder kosten, aan alle derde partijen onder de bepalingen van deze Licentie. c) Indien het gewijzigde Programma normaal gezien interactief parameters inleest, dan moet U er voor zorgen dat wanneer het Programma zonder deze parameters gestart wordt, het een boodschap weergeeft met een gepast

11 auteursrechtbericht en een mededeling dat er geen garantie is (of anders, dat U een garantie voorziet) en dat gebruikers het Programma mogen verspreiden onder deze voorwaarden. De boodschap moet de gebruiker ook duidelijk maken hoe hij een kopij van deze Licentie kan bekijken. (uitzondering : als het Programma zelf interactief is en normaal geen boodschap toont, dan is het niet vereist dat uw werk gebaseerd op dit Programma zulk een boodschap weergeeft. Deze vereisten zijn van toepassing op het werk als een geheel. Als herkenbare stukken van dat werk niet afgeleid zijn van het Programma, en redelijkerwijs onafhankelijk beschouwd kunnen worden, dan is deze licentie, en zijn bepalingen, niet van toepassing op die delen als U die als aparte werken verspreidt. Maar als U die zelfde delen verspreidt als deel van een geheel dat een werk is gebaseerd op het Programma, dan moet de verspreiding van het geheel op de bepalingen van deze licentie geschieden, dewelke's vergunningen voor andere licentiehouders zich uitbreiden tot het volledige geheel, en dus tot elke deel van het werk, onafhankelijk van wie het geschreven heeft. Dus, het is niet de bedoeling van deze sectie om uw rechten op te eisen of te wedijveren om uw rechten op werk dat geheel door uzelf geschreven is, het is eerder de bedoeling het recht controle uit te oefenen mogelijk te maken op de verspreiding van afgeleide of collectieve werken gebaseerd op het Programma. Daarenboven, de bundeling van een werk niet gebaseerd op het Programma met het Programma (of met een werk gebaseerd op het Programma) op een opslagmedium of verspreidingsmedium brengt het ander werk niet onder deze licentie. 3. U mag het Programma, of een werk gebaseerd op het Programma, zie paragraaf 2, verspreiden en kopiëren, in binaire of uitvoerbare vorm onder de bepalingen van paragraaf 1 en 2 hierboven, op voorwaarde dat U aan een van de volgende voorwaarden voldoet : a) Voeg een volledige overeenkomende broncode bij, leesbaar door computers, verspreid onder de bepalingen van de paragrafen 1 en 2, op een medium dat gebruikelijk is voor het uitwisselen van software; of, b) Voeg een voor minstens 3 jaar geldige, geschreven, offerte bij, om de complete overeenstemmende broncode, op een medium dat hiervoor gebruikelijk is, voor Computers leesbaar, verspreidbaar onder de bepalingen van de paragrafen 1 en 2 hierboven, aan elke derde partij te leveren, voor een vergoeding die niet meer bedraagt dan de kost om de broncode te kopiëren. c) Voeg de informatie bij die U ontving betreffende het aanbod om de bijpassende broncode te verkrijgen. (Dit alternatief is enkel toegestaan voor niet commerciële verspreiding en enkel als U het programma in binaire of uitvoerbare vorm ontving met zulk een aanbod, in overeenstemming met sub paragraaf b erboven.) De broncode van een werk is de vorm van het werk waaraan voorkeur wordt gegeven om er wijzigingen in aan te brengen. Voor een uitvoerbaar werk betekent volledige broncode alle code van alle modules waar het werk uit bestaat, en daarbovenop alle definitie bestanden van de interface(s) en alle scripts om het programma te compileren en het uitvoerbare bestand te

12 installeren. Als een speciale uitzondering moet de verspreidde broncode niets bevatten dat normaal verspreid (in broncode of uitvoerbare vorm ) wordt met de hoofdcomponenten (compiler, kernel, enz...) van het besturingssysteem op dewelke het Programma draait, tenzij die component bij het uitvoerbare bestand zit. Als verspreiding van een uitvoerbaar bestand of binaire code mogelijk gemaakt wordt door toegang tot het kopiëren van een vooraf bepaalde plaats, dan telt het mogelijk maken de broncode van diezelfde plaats te kopiëren als het verspreiden van de broncode, zelfs indien het mee kopiëren van de broncode optioneel is. 4. U mag het Programma niet kopiëren, wijzigen, verder in licentie geven of verspreiden behalve zoals expliciet vermeld in deze licentie. Eender welke poging om het programma op een andere manier te kopiëren, wijzigen, verder in licentie geven of verspreiden is ongeldig en verklaart automatisch uw rechten bepaald in deze licentie nietig. Derde partijen die kopieën of rechten van U hebben ontvangen onder deze licentie blijven hun rechten behouden zolang ze de voorwaarden niet schenden. 5. U bent niet verplicht deze licentieovereenkomst te accepteren, aangezien U deze niet ondertekend hebt. Echter, niets anders geeft U de toestemming om het Programma of werken gebaseerd op het Programma te wijzigen of te verspreiden. Deze daden zijn door de wet verboden als U deze licentieovereenkomst niet accepteert. Daarom geeft u aan dat door het Programma te verspreiden of te wijzigen, U deze licentie, en al zijn voorwaarden en bepalingen in verband met kopiëren, wijzigen of verspreiden van het Programma, of werken gebaseerd op het Programma, accepteert om dat te kunnen doen. 6. Elke keer U het Programma (of een werk gebaseerd op het Programma) verspreidt, krijgt de ontvanger automatisch een licentie van de originele licentiehouder om het Programma te kopiëren, verspreiden of wijzigen, onderworpen aan deze bepalingen en voorwaarden. U mag de ontvanger geen beperkingen opleggen om de rechten uit te oefenen die hierin bepaald zijn. 7. Als door gevolg van een rechterlijke uitspraak of beweringen van patentenschending of door eender welke andere reden (niet beperkt tot patentenproblemen) U bepalingen worden opgelegd (door rechterlijk bevel, overeenkomst, of op andere wijze) die in tegenspraak zijn met bepalingen in deze licentie, dan sluit dat U niet uit om aan de voorwaarden van deze licentie te voldoen. Als U het Programma niet kan verspreiden en daarbij zowel aan tegelijk de bepalingen van deze licentie als aan andere relevante verplichtingen kan voldoen, dan mag U als gevolg daarvan het Programma helemaal niet verspreiden. Bijvoorbeeld, als een patent licentieovereenkomst niet zou toestaan dat het programma zonder het betalen van royalty's vrij verspreid mag worden door zij die het Programma direct van U verkrijgen en zij die het indirect door U verkrijgen, dan is de enige manier om zowel daaraan als aan deze licentie te voldoen dat U zich compleet onthoudt van het verspreiden van het Programma. Als een deel van dit artikel ongeldig wordt geacht, of het kan niet afgedwongen worden onder bepaalde omstandigheden dan is het de bedoeling dat het overwicht van dit artikel van toepassing is. In andere omstandigheden geldt dit artikel

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Website: http://www.bigbear-consultancy.nl

Website: http://www.bigbear-consultancy.nl Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Exonet: Exonet B.V. gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09129344. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Versie 1.0 1-11-2014 Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Acceptatietest: Is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding Visiting address Coöperatiehof 16a, 1073 JR Amsterdam, The Netherlands Postal address Postbus 51050, 1007 EB Amsterdam, The Netherlands Phone +31(0)20 305 97 50 Fax +31(0)20 305 97 51 ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Definities. versie: 1.0 maart 2013

Algemene voorwaarden. Definities. versie: 1.0 maart 2013 Algemene voorwaarden versie: 1.0 maart 2013 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Blauwe Doos BV en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E.

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E. Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen ivendo Marketing en haar klanten. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015 Algemene Voorwaarden Versie 30 juni 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen MediaCT en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Internet Today

Algemene voorwaarden Internet Today Algemene voorwaarden Internet Today Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie