NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit"

Transcriptie

1 Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen Gemeenschapshuis nieuwe stijl In dit NieuwsHeft: Conferentie 't Heft Gemeenschapshuis De Deel 1 t Heft heeft wederom een succesvolle conferentie georganiseerd voor alle Brabantse gemeenschaps- huizen, voor gemeentelijke beleidsambtenaren en voor zorg- en wooninstellingen. Deze vond plaats op woensdag 15 juni 2005 in het provinciehuis in s-hertogenbosch, met als thema: Kijken naar kansen. De maatschappelijke ontwikkelingen die op de buurt, de wijk en het dorp afkomen, stellen steeds nadrukkelijker nieuwe vragen aan de gemeenschapshuizen. Vragen, die de gemeenschapshuizen en gemeenten ertoe moeten zetten goed na te denken over het beleid en het aanbod dat zij hierop willen gaan ontwikkelen. Nadenken over de kansen die deze ontwikkelingen aan hen biedt. Zo n 130 vertegenwoordigers van gemeenschapshuizen en gemeenten kwamen op het programma af. Dit bestond uit een aantal inleidingen gevolgd door workshops en een carrousel van projecten. Gemeenschapszin bevorderen De aftrap werd gedaan door gedeputeerde Roel Augusteijn, die enthousiast is over gemeenschapshuizen. Hij ziet de warme plek, die accommodaties innemen binnen de gemeenschap. Vaak is het de enige voorziening die nog aanwezig is waar mensen elkaar ontmoeten. Volgens hem zijn gemeenschapshuizen een wapen tegen de individualisering, een toonbeeld van sociale cohesie waar mensen ontmoeten, een praatje maken en gezellig samen dingen doen. Steeds vaker benutten ook andere organisaties de mogelijkheden hiervan, zo krijgt het gemeenschapshuis meerdere functies. Hij benadrukte het belang van dat samen doen. Als rol van de provincie ziet hij het versterken van die functies weggelegd en dan vooral in het faciliteren. Er is immers geld, menskracht en inzet nodig om al die functies te faciliteren. Hij nodigde daarom iedereen uit om ruim van de subsidiepotten van de provincie - Combifonds en Fonds Sociale Infrastructuur - gebruik te maken. Niet alleen voor de benodigde stenen, maar ook voor de activiteiten. De aftrap werd gedaan door gedeputeerde Roel Augusteijn. Ook de actieve rol van de gemeente is door hem genoemd. De nieuwe wet WMO zorgt voor nieuwe taken voor de gemeenten. Er gaat meer gevraagd worden van de burgers, deze moeten in principe zelfredzaam zijn. Als het nodig is kan men aankloppen bij een instantie, als laatste kan men een beroep op de gemeente doen. vervolg op pagina 2. Digitaal project van start Resultaten enquête Prisma Informatief

2 vervolg van pagina 1. Hij vermoedt dat in de toekomst wellicht wel 50 % van het gemeentelijk budget op zal gaan aan allerlei taken betreffende wonen, zorg en welzijn. Augusteijn vraagt zich af of de gemeenten dit alles wel goed georganiseerd kunnen krijgen. Gemeenten hebben hierbij organisaties als gemeenschapshuizen hard nodig. De gemeenschapszin moet volgens de gedeputeerde bevorderd worden door een impuls aan de gemeenschapshuizen te geven met ondersteuning van gemeenten, provincie en steunfunctie-instellingen. Op de volgende conferentie van t Heft over twee jaar wil hij graag samen met de aanwezigen naar de resultaten van ieders inspanning kijken. Integrale aanpak Vervolgens ging Berna Kousemaker, adviseur van Prisma Brabant, nader in op de integrale aanpak op wijk- en dorpsniveau. Zij deed dit aan de hand van de maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe activiteiten en diensten en de rol van de gemeenschapshuizen daarin. Leefbaarheid in een dorp of wijk wordt als subjectief ervaren, toch is het volgens haar mogelijk om het objectief te omschrijven, bijvoorbeeld aan de hand van het voorzieningenniveau, bereikbaarheid en woningaanbod. Vaak denken we aan een dorp of kleine kern, maar natuurlijk geldt dit alles zeker ook voor buurten in de stad. Zij pleitte voor het ontwikkelen van dorps- en wijkontwikkelingsplannen. Hierbij gaat het om de toekomstige leefbaarheid vertaald in een actieprogramma met een integraal karakter. Dit vraagt wel om een goede samenwerking tussen bewoners en de gemeente. Bewoners kunnen zelf actief aan de slag gaan om de leefbaarheid in de eigen omgeving in beeld te brengen. Zo kunnen zij de toekomst in eigen hand nemen en hun wensen en behoeften - samen met de gemeente - nader uitwerken. Ook een gemeenschapshuis kan de initiatiefnemer in deze zijn! Een goed instrument om zelf onderzoek te doen naar de leefbaarheid is het softwareprogramma Dorpswaardering. Voorzitter van t Heft Frank Gerbrands benadrukte nog eens het belang van samenwerking. ste jaren afzijdig gehouden van accommodaties. Daardoor zijn die nog al eens naar binnen gericht en is er weinig vertrouwen in de gemeente. Dat moet volgens hem veranderen. Het is belangrijk dat het vertrouwen in de gemeente hersteld wordt. Daarbij is het nodig dat de gemeente en de gemeenschapshuizen elkaar als partner zien. Partner zijn betekent ook gelijkwaardig zijn. Gelijkwaardig met elkaar omgaan betekent ook geven en nemen. Het vraagt van alle partijen een open houding. Gemeenschapshuizen staan NieuwsHeft Gemeente als partner Voorzitter van t Heft Frank Gerbrands benadrukte als wethouder nog eens het belang van de samenwerking tussen gemeenschapshuizen en gemeenten. Veel gemeenten hebben zich de laatverouderd of vertekend beeld ingeruild worden. Het gemeenschapshuis is een vitaal middelpunt. Laat zien wie je bent en wat je doet, is zijn boodschap aan de accommodaties. Workshops In workshops konden de aanwezige bestuurders en beheerders van gemeenschapshuizen informatie krijgen en ervaring opdoen over: Marktanalyse Wie zijn de (toekomstige) doelgroepen en wat zijn hun behoeften? Welke ontwikkelingen komen er op gemeenschapshuizen af? Wat zijn kansen? Wat zijn bedreigingen? Hoe betrek je de buurt erbij? Bestuursvaardigheden Welke bestuursvaardigheden heb je nodig om slagvaardig te kunnen opereren? Wat is de eigen visie? Hoe kun je met argumenten overtuigen? Wat komt er kijken bij onderhandelen, bijvoorbeeld met de gemeente? Financiering Hoe verwerf je fondsen voor extra financiering? Welke subsidiebronnen zijn er? Toegankelijkheid Hoe kun je het aanzien en de toegankelijkheid van de accommodatie vergroten? Wat betekent dat voor bouwen en verbouwen? Samenwerking Waar en hoe vind je partners om mee samen te werken? Wie zitten er in je netwerk en hoe ga je daar actief mee om? Berna Kousemaker, adviseur bij Prisma Brabant, pleitte voor het ontwikkelen van dorps- en wijkontwikkelingsplannen. Presentatoren van de carrousel. voor een veilige omgeving, die betrouwbaar is. Zij vormen een instrument voor lokaal sociaal beleid, maar dan moeten gemeenten dat wel in gaan zien. Verder ging hij in op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Die legt een grote verantwoordelijkheid neer bij de burger en bij de gemeente. De gemeente heeft ook hierbij de gemeenschapshuizen nodig. Een gemeente kan volgens Gerbrands nog veel leren van gemeenschapshuizen. Niet één daarvan is hetzelfde. Door uitwisseling kan een Carrousel van projecten Voor beleidsmedewerkers van gemeenten vonden er korte presentaties plaats van praktijkvoorbeelden, geselecteerd op een achttal onderwerpen. Wim Kruik schetste het belang van een gemeenschapshuis in een kleine kern. In Oosteind beheert zijn organisatie een bloeiende accommodatie met een grote betrokkenheid van de gemeenschap. Bijna alle verenigingen in de kern zijn lid. vervolg op pagina 3. 2

3 vervolg van pagina 2. Frits van Geffen ging in op de situatie in een stad, Eindhoven in dit geval. Hij is lid van een koepel van vrijetijds- en welzijnsaccommodaties, die als gesprekspartner optreedt. De besturen hebben de grootste moeite het beheer en de exploitatie draaiende te houden. Zij hameren er bij de gemeente op dat een integraal accommodatiebeleid noodzakelijk is. In Elsendorp (1000 inwoners) is een Brede School in combinatie met het buurthuis gerealiseerd. Frans Meulenmeesters liet zien hoe particulier initiatief (buurthuis) samen met de overheid (school) een prachtig multifunctioneel gebouw opgeleverd heeft, compleet met een dorpshal. Jurgen Diehl vertelde over dorpspunten, die op 4 plaatsen gevestigd zijn. Vanuit integrale dienstverlening, dus niet enkel zorg, werken deze servicepunten vraaggericht op de terreinen wonen, werken en welzijn. Dorpspunt is een fysiek loket, dat bijdraagt aan de verbetering van de leefbaarheid in de kleine kernen. Om het belang van integrale aanpak te benadrukken lichtte Margreeth Broens van Prisma Brabant toe hoe dat concreet vormgegeven kan worden. Zij vertelde over integrale beleidsvoering op gemeenteniveau wat betreft buurt- en dorpshuizen. Betrek daarbij maatschappelijke en lokale ontwikkelingen en de wensen van de gemeenschapshuizen zelf. Dat zijn mede de uitgangspunten voor de uiteindelijke gebouwen. In Borkel en Schaft staat een nieuwe multifunctionele accommodatie, waarbij de financiering van het gebouw mede is verkregen uit een Europees fonds: Plattelands Ontwikkeling Programma. Dat is uniek, vertelde Marianne Ahrens. Ook uit Ongeveer 130 vertegenwoordigers van gemeenschapshuizen en gemeenten kwamen woensdag 15 juni 2005 naar het provinciehuis in s-hertogenbosch, voor de conferentie 'Kijken naar kansen'. het provinciale Combifonds heeft men subsidie ontvangen. Henri Molenaar van De Pas in Heesch vindt dat samenwerken de toekomst heeft. Zo kun je kennis delen en ontstaat er kruisbestuiving. Hij toonde aan, dat multifunctionaliteit loont. Het is goed mogelijk om in een accommodatie zowel het sociale en het culturele als het commerciële is te combineren. In de Ruchte in Someren is een commissie van vrijwilligers actief, die de theaterprogrammering verzorgd. Ook al moet er geld bij, zij zijn goed in staat om een volwaardig podiumprogramma aan te bieden. Dat geld vinden lukt wel, aldus Réne van Kaam. Zijn boodschap was, dat investeren in sociaal en cultureel uiteindelijk de accommodatie en de leefbaarheid ten goede komt. Informatie over conferentie Bij het naar huis gaan kregen alle deelnemers aan de conferentie een cd uitgereikt met daarop allerlei nuttige achtergrondinformatie. Met deze conferentie heeft t Heft aan bestuurders en beheerders van gemeenschapshuizen en aan gemeentelijke beleidsmakers handvatten aangereikt om concreet mee aan de slag te gaan, daarbij inspelend op maatschappelijke ontwikkelingen. Velen lieten weten het een interessante en leerzame uitwisseling te hebben gevonden. Voor informatie over de conferentie, onder meer over de workshops: Gemeenschapshuis onder de loep In Goirle staat langs een fraaie Frankische Driehoek een verbouwde boerderij, waarin Sociaal Cultureel Centrum De Deel gevestigd is. Had het centrum vroeger een functie voor de wijkbewoners van de Hellen, tegenwoordig richt de accommodatie zich op de gehele gemeente Goirle en omgeving. De Deel wordt gerund door een hoofdbeheerder met ondersteuning van een assistent-beheerder. Zij zijn gedetacheerd vanuit de Diamant-groep, een bedrijf voor arbeidsintegratie. In De Deel zijn verder nog ongeveer 45 vrijwilligers actief. Met de gebruikersgroepen vindt jaarlijks een evaluatie plaats waarbij goede afspraken gemaakt worden. Ernst Jacobs is voorzitter van het bestuur en licht de activiteiten in de accommodatie toe. Jacobs is in 1999 gevraagd voor een bestuursfunctie, omdat hij met vervroegd pensioen ging. Hij kreeg toen tijd genoeg en vrijwilligerswerk doen leek hem wel wat. "Toen ik hier kwam deed het toenmalige bestuur ook enorm veel in de uitvoering," legt Jacobs uit. "Dat hebben we toen veranderd. Een bestuur bestuurt zeg ik altijd maar. Wij faciliteren de ruimte en de tijd aan groepen die activiteiten in De Deel willen organiseren. Dat is onze hoofdtaak." De beheerder is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden en heeft bepaalde bevoegdheden, die door het bestuur zijn verleend. Naast het beheren en faciliteren organiseert het bestuur zelf jaarlijks enkele evenementen, waaronder driekoningen zingen en Koninginnedag. Op die dag is er s morgens voor de kinderen een vrijmarkt en s middags wordt er altijd een fietstocht verreden waar iedereen uit Goirle aan mee kan doen. "Het is een traditie die we als bestuur in ere houden," aldus Jacobs. Activiteitenprogramma Volgens de voorzitter zit de kracht van De Deel in de grote ruimte. De begane grond bestaat uit de oude boerenstal en biedt een prima gelegenheid voor ontmoeting en grotere activiteiten. Groepen tot 200 personen kunnen er terecht. De zaal is voorzien van een bar en een disco-unit. Op de zolder is nog een hobbyruimte gevestigd, waar aan groepen tot 25 personen cursussen in allerlei vormen van vrijetijdsbesteding gegeven kunnen worden. vervolg op pagina 4. 3

4 vervolg van pagina 3. Verder zijn er eigenlijk geen geschikte ruimtes om te gebruiken. Dat betekent, dat de afspraken over het gebruik van de accommodatie vooral om het inroosteren gaat: is er wel voldoende ruimte? Voor nieuwe verenigingen valt het niet mee om activiteiten te organiseren, het zit in De Deel namelijk behoorlijk vol. "Een prima zaak natuurlijk, dat betekent dat we goed draaien," stelt Jacobs vast. Een aantal clubs vindt er vast onderdak, zoals line dance, jeu de boules, dart en biljart. Bij de jeu de boulesclub speelt de toenemende vergrijzing een rol, maar dat geldt zeker niet voor alle verenigingen. Bij line dance is de jongste deelneemster 11 jaar. Op zondagmorgen verzamelen zich de fietsers van wielerclub W.T.C. bij De Deel. Vanuit daar vertrekken zij om hun wekelijkse toertocht te maken. Gedurende de week zijn er speciale tijdstippen waarop mensen met een beperking, die zelfstandig wonen, in De Deel samenkomen. Op zondagmiddagen is in De Deel Effe Weg geopend waar iedereen welkom is. Voor deze vrije inloop maakt men flink reclame. Amarant, dienstverlener aan mensen met een handicap, is verantwoordelijk voor deze activiteit. Door deze vrije inloop vindt er ontmoeting plaats tussen inwoners van Goirle en mensen met een beperking, die ook in die gemeente wonen. Op donderdagochtend is er het Trefpunt waar speciale activiteiten worden georganiseerd voor mensen met een beperking. Ondermeer handwerken, puzzelen en kaarten staan dan op het programma. Een groep van ongeveer 20 mensen maakt hier regelmatig gebruik van. "Dit gebeurt al lang, zo n 10 jaar," verduidelijkt Jacobs. De begeleiding is ook hier in handen van medewerkers van Amarant. Jaargesprekken Ernst Jacobs, voorzitter van de stichting Sociaal Cultureel Centrum 'De Deel' in Goirle. Het bestuur van De Deel vindt het belangrijk, dat de gebruikersgroepen tevreden zijn en wil daarom graag weten wat hun wensen en verwachtingen zijn. Aan elke gebruikergroep is een vast bestuurslid gekoppeld, die jaarlijks een gesprek daarover voert. Zo is Jacobs bijvoorbeeld de contactpersoon voor de jeu de boulesclub. Rond de accommodatie liggen enkele jeu de boulesbanen waar die vereniging gebruik van mag maken. Op zondag is de vaste clubochtend en komen de 125 leden bij elkaar. "De mensen van de jeu de boulesclub hebben een eigen sleutel en zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de accommodatie, waaronder de bar. Er is van ons dan geen beheerder aanwezig," licht Jacobs toe. Nog enkele andere gebruikersgroepen hebben een sleutel en dat verloopt prima. "Als je vertrouwen geeft, krijg je ook vertrouwen terug," constateert Jacobs tevreden. "Eens per jaar nodig ik het bestuur van de jeu de boulesclub uit om gezamenlijk te bekijken wat goed gaat en waar veranderingen mogelijk zijn," zegt Jacobs. Het bestuur hecht er aan. Dat de gebruikers tevreden zijn en blijven. Tijdens het jaargesprek komt natuurlijk de samenwerkingsovereenkomst aan bod, met daarin onder meer de afspraken over het onderhoud van de banen en de huur. Daarnaast komen er allerlei andere zaken op tafel. "Zo zijn er bijvoorbeeld wel eens vragen gesteld over het wijnassortiment. Men wilde graag wat anders drinken. Nou, toen hebben we een wijnproefmiddag georganiseerd en in goed overleg hebben we het assortiment uitgebreid," vertelt de voorzitter. Ontwikkelingen In september 2004, is het 25-jarig jubileum van het sociaal-cultureel centrum groots gevierd. Vroeger had De Deel enkel een wijkfunctie, maar dat is al lang niet meer zo. De stichting heet tegenwoordig iedereen welkom en zorgt er daarom voor dat de georganiseerde activiteiten laagdrempelig zijn. "De wijk waar we hier zitten, de Hellen, verouderde en het dorp Goirle is de laatste jaren enorm gegroeid, maar het aantal wijkcentra bleef gelijk. Dus waarom zouden wij onze deuren ook niet voor mensen buiten de wijk openstellen?" stelt de voorzitter. In de buurt van De Deel bevinden zich een sporthal en twee basisscholen. De gemeente Goirle bekijkt momenteel de mogelijkheden van een Brede School en heeft daartoe voorbereidende gesprekken gevoerd. Een aantal belanghebbenden overlegt wat zij voor elkaar kunnen betekenen. Jacobs ziet hier wel mogelijkheden in. Wellicht gaat De Deel in de toekomst nog eens fungeren als een ruimte voor huiswerkbegeleiding en buitenschoolse opvang, stelt hij zich zo voor. 4

5 Pilotproject gemeenschapshuizen digitaal bereikbaar van start Bij het vrijwilligerswerk in gemeenschapshuizen wordt de computer nog niet of nauwelijks gebruikt. De communicatie bij vrijwilligersorganisaties verloopt nog grotendeels op papier. Zo ook in de meeste gemeenschapshuizen. Op deze manier wordt de aansluiting met het digitale tijdperk nogal eens gemist. En dat terwijl ook de omgeving voor de gemeenschapshuizen razendsnel digitaliseert. Vooral als het gaat om informatievoorziening zal de aansluiting snel moeten worden gemaakt. Bovendien is er nog een andere reden. In de praktijk blijken de gemeenschapshuizen vaak een geschikte locatie te zijn voor allerlei instellingen die hun diensten digitaal aanbieden. Zo blijven veel diensten voor iedereen beschikbaar in kleine kernen en wijken. Een aantal gemeenschapshuizen heeft om die reden al een computerhoek met internet. Om de digitalisering te stimuleren en te ondersteunen heeft t Heft een subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Brabant en bij het Oranjefonds voor het project Gemeenschapshuizen Digitaal Bereikbaar. In november 2004 is deze aanvraag gehonoreerd. In het vorige nummer van het Nieuwsheft wisten we te melden, dat de voorbereidingen voor de trainingen voor bestuurders en beheerders van gemeenschapshuizen in voorbereiding waren. Inmiddels zijn die achter de rug. De docenten zijn gevonden, de data gepland en de stof voor de training is uitgewerkt. Uiteindelijk hebben zich 24 deelnemers aangemeld om met de training te beginnen. Training van start De training biedt een programma waarbij beginners wegwijs worden gemaakt in de eerste beginselen van het computergebruik. Zij leren het programma Word te gebruiken, zodanig dat de meest elementaire handelingen worden aangeleerd, maar ook de voor hen belangrijkste onderdelen worden geleerd. Bijvoorbeeld het maken van brieven, verslagen etc. en het systematisch onderbrengen en opslaan van documenten in een overzichtelijk systeem. Daarnaast wordt getraind in het werken met internet, zoals het gericht zoeken, downloaden en opslaan van informatie. Uiteraard wordt bij het gebruik van uitvoerig stilgestaan. Daarbij gaat het niet alleen om de technische handelingen op zichzelf, maar ook om de interessante mogelijkheden die e mail en internet voor gemeenschapshuizen te bieden hebben. Op donderdag 19 mei zijn met de deelnemers afspraken gemaakt over deze praktische zaken. Ook is met hen gesproken over de wensen en ideeën, die zij zelf hebben over de training. Daarbij kwam naar voren wat al wel te verwachten was, namelijk dat het niet allemaal absolute beginners betreft. Een aantal van hen was al zo bedreven in het werken met de computer, dat zij de digitale bereikbaarheid van hun accommodatie wilden vergroten door te kijken naar de mogelijkheden van een eigen website. Zo bleek al snel het voordeel van een pilotproject: het programma kan worden toegesneden op de behoeften van de deelnemers. Dit betekent dat naast de beginners een groep aan het werk gaat met het leren bouwen van een website. Het enthousiasme van de deelnemers werkte kennelijk zo inspirerend dat zich in de week na 19 mei spontaan nog andere bestuursleden aanmeldden. Het heeft tot gevolg dat kan worden gestart met vier groepen per week. Op 9 en 10 juni zijn die trainingen begonnen. De training betreft vier bijeenkomsten vóór en drie ná de zomervakantie. Vanuit t Heft wordt de mogelijkheid onderzocht om deze pilot nog een vervolg te geven. Bijeenkomsten Zoals aangekondigd komen er binnenkort regionale bijeenkomsten voor alle leden van t Heft. We laten u hierop zien welke voordelen de computer kan hebben voor uw gemeenschapshuis en voor degenen, die van uw accommodatie gebruik maken. Aan de hand van een aansprekend voorbeeld van een collega organisatie geven we praktisch aan hoe de computer kan worden geïntegreerd in de dagelijkse gang van zaken van uw gemeenschapshuis. Leden van t heft ontvangen hier nog een uitnodiging voor. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Geert Albers bij Prisma Brabant. Telefoon: (013) of via e mail: 5

6 Enquête onder leden t Heft Onderzoek In opdracht van het bestuur van t Heft heeft Prisma Brabant medio 2004 een enquête uitgevoerd. Het bestuur wilde weten in welke mate de leden tevreden zijn over het aanbod en de ondersteuning die t Heft hen biedt. Met de resultaten kan het bestuur vervolgens het nieuwe beleid afstemmen. De uitkomsten van de gehouden enquête geven een representatief beeld van de leden van t Heft en bieden dus inzicht in hun wensen en verwachtingen. Samenvatting Het onderzoek wijst uit, dat er geen standaard gemeenschapshuis bestaat. De diversiteit aan gemeenschapshuizen is enorm. Zo zijn er opvallend veel verschillen in structuur, beheer, grootte, omvang van het werkgebied, bezoekersaantallen en type van aanbod. Dit betekent dat t Heft daar met haar producten en diensten rekening mee moet houden: het vraagt om maatwerk. Het bestaan van t Heft voorziet duidelijk in een behoefte, vooral als belangenbehartiger en informatiebron. De tevredenheid over de aangeboden producten en diensten is hoog. Conclusies Profiel van de accommodaties Veel accommodaties beschouwen zich als multifunctioneel: een gemeenschapsvoorziening waarin sprake is van meervoudige functies met verschillende partners, waarbij organisatie, ontwerp en inrichting zo worden vormgegeven, dat bepaalde ruimten en diensten meervoudig worden gebruikt. Van de respondenten draait de meerderheid met beroepsmatige ondersteuning. Praktisch alle gemeenschapshuizen hebben een ruimtebiedende functie, vooral bestaande uit het vast verhuren van ruimten aan talloze vrijwilligersorganisaties en daarnaast incidentele verhuur. Een ruime meerderheid geeft aan een ontmoetingsfunctie te vervullen. Lidmaatschap van t Heft Het meest voorkomende antwoord op de vraag waarom het lidmaatschap is aangegaan, is dat men zo toegang krijgt tot de producten en diensten van t Heft én om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Op de vraag of t Heft ook waarmaakt waar ze voor bedoeld is, reageert vrijwel iedereen positief. De bereikbaarheid van t Heft lijkt goed te zijn: ongeveer de helft van de respondenten geeft aan afgelopen jaar contact te hebben gehad, bovendien is men van mening dat t Heft over het algemeen gemakkelijk te bereiken is. Producten en diensten Het meest gebruikt worden het Nieuwsheft, het Handboek en de Helpdesk (een gezamenlijke dienst van t Heft en Prisma Brabant). Bij veel gemeenschapshuizen blijkt dat men slechts beperkt gedigitaliseerd is. Daarnaast zijn er veel vragen over het kwaliteitszorgsysteem Viking. Dit systeem alsook de (digitale) Vraagbaak zou daarom door t Heft meer toegankelijk moeten worden gemaakt. Er wordt steeds meer gevraagd van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Men vindt deskundigheidsbevordering van het grootste belang om aanpassingen en verbeteringen in te voeren. Het cursusaanbod van t Heft zal hier op in moeten spelen en er moet gezocht worden naar manieren om de deelname aan de cursussen te vergroten. Behoeften Naar de mening van de respondenten mag t Heft vooral meer aandacht besteden aan: Veranderingen in subsidies Paracommercialisme Bezuinigingen (en de effecten daarvan) Wet- en regelgeving Wettelijke regelingen roepen bij de bestuurders van gemeenschapshuizen veel vragen op. t Heft zal hier goede informatie over moeten vestrekken. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is daar een voorbeeld van: invoering hiervan lijkt ver weg, maar zal wel gevolgen hebben in de nabije toekomst. Het bestuur van t Heft zal in haar beleid met de waardevolle informatie uit dit onderzoek uiteraard rekening houden. Lid worden van t Heft? Leden van t Heft ontvangen een basispakket aan producten en diensten. Ze kunnen ook tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van overige dienstverlening. De lidmaatschapsprijs is afhankelijk van de draagkracht van de accommodatie (zie hiervoor Basispakket Overige dienstverlening tegen gereduceerd tarief Handboek Bestuur en Beheer Dienstverlening door een adviseur van Prisma Brabant NieuwsHeft, eigen nieuwsblad Korting bij cursussen en symposia Helpdesk voor informatie en advies Brochures en rapporten tegen kostprijs Website voor informatie en uitwisseling Deelname aan netwerkbijeenkomsten Deelname aan ontwikkel- en pilotprojecten Stichting t Heft Postbus JH Tilburg telefoon: (013) website: 6

7 Prisma Informatief Zorgverzekeringswet In 2006 komt er één zorgverzekering voor alle Nederlanders. Dit betekent dat mensen niet langer particulier of ziekenfondsverzekerd zijn. Ook de publiekrechtelijke regeling voor ambtenaren vervalt. Dit staat geregeld in de Zorgverzekeringswet. De verwachting is dat de wet op 1 januari 2006 in werking treedt. De Eerste Kamer behandelt de wet op 7 juni Deze wet heeft ook financiële gevolgen voor werkgevers. De werkgever zal vanaf 1 januari 2006 voor elke werknemer een verplichte inkomensafhankelijke premie moeten betalen. Momenteel is een werkgeversbijdrage in de ziektekosten voor particulier verzekerden nog vrijwillig. Meer informatie: Boekhoudprogramma nodig? Kijk eens op TurboCash is volledig gratis en meer dan zomaar een huishoudboekje. TurboCash is geschikt voor: Wat is open source software? Open source software is software waarbij iedereen toegang heeft tot de broncode (bron = source, broncode is de taal waarin de software geschreven is). Je mag open source software altijd legaal aanpassen en verspreiden (lees kopiëren). De licentie legt geen beperkingen of ontzeggingen op aan de gebruikers. Dat de broncode openbaar is en dat de licentie vrij delen legaal maakt heeft een aantal voordelen voor maatschappelijke non-profit organisaties. Zie voor meer informatie Op deze website staat een overzicht van maatschappelijke en culturele organisaties die gebruik maken van open source software. In heldere taal wordt uitgelegd wat hun ervaringen hiermee zijn. De website is een ideaal startpunt als je aan de slag wilt gaan met open source software. De dekking van de nieuwe zorgverzekering komt grotendeels overeen met het huidige ziekenfondspakket. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren voor de behandelingen die buiten de zorgverzekering vallen. De verzekering die u nu heeft, stopt automatisch. Na invoering van de Zorgverzekeringswet betalen alle verzekerden van 18 jaar en ouder een nominale premie van 1000 tot 1100 euro. De bestaande wettelijke bijdragen komen daarmee te vervallen. Naast de nominale premie wordt bij elke verzekeringsplichtige een inkomensgerelateerde bijdrage geheven. De werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht deze heffing te vergoeden. Alle inwoners van Nederland zijn verplicht zich te verzekeren door bij een zorgverzekeraar een zorgverzekering af te sluiten. Verzekeraars zijn op hun beurt verplicht om iedereen die zich voor de verzekering aanmeldt, te accepteren. De overheid stelt een wettelijk standaardpakket samen. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen nominale premie. debiteuren, crediteuren, voorraadbeheer, BTW verwerking, batchinvoer, meertalige schermen, jaar- en financiële overzichten, uiteenlopende rapportage- en analysemogelijkheden en koppelingen met een bankboek. Ook heeft TurboCash een verkoopsysteem waarmee de kassalade en/of een barcode scanner direct gekoppeld en in het programma gebruikt kan worden. TurboCash is een OpenSource softwareproduct. Dit houdt in dat TurboCash volledig gratis te downloaden is. Maand januari 98,1 101,8 105,9 108,4 109,8 111,5 februari 98,7 102,6 106,4 109,0 110,3 112,1 maart 99,4 103,5 107,3 109,9 111,1 113,1 april 99,6 104,1 107,7 110,0 111,5 113,2* mei 99,9 104,4 107,8 110,0 111,7 juni 99,8 104,0 107,4 109,5 111,0 juli 99,7 104,0 107,4 109,7 110,9 augustus 100,1 104,3 107,7 110,0 111,2 september 101,2 105,5 108,8 111,0 112,1 oktober 101,3 105,4 108,5 110,7 112,2 november 101,4 105,3 108, ,8 december 100,8 105,0 107,9 109,7 111,0 jaar 100,0 104,2 107,6 109,9 111,2 * Voorlopig Gegevens afkomstig van het CBS: Bron: Kamer van Koophandel Indexering huurprijsaanpassing In de meeste huurcontracten wordt de jaarlijkse indexering bepaald door twee kalenderjaren met elkaar te vergelijken op basis van de prijsindexcijfers van het CBS. Voor bedrijfspanden wordt vrijwel altijd de Consumentenprijsindex alle huishoudens gebruikt. Voor een huurverhoging in 2005 wordt het percentage bepaald door het prijsindexcijfer van 2004 te delen door dat van De nieuwe huur wordt dan: Huidige huur (bijvoorbeeld): 1000,00 x 111,2 = 1.011,82 109,9 Het is ook mogelijk dat een indexering wordt berekend door de cijfers van een bepaalde maand in 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004 te hanteren. Het huurcontract vermeldt dan welke maand daarvoor moet worden gebruikt. 7

8 VAN HET BESTUUR Het bestuur heeft veel positieve reacties gehad op de restyling van het Nieuwsheft. We wilden geen trendbreuk in de communicatie, maar natuurlijk wel een lay-out met goede leesbaarheid, mooie kleurencombinaties en een prettig lettertype en papiersoort. Iedereen van ons kan voorbeelden noemen van zaken uit het gemeenschapshuis welke voor de buitenwereld eenvoudig lijken, maar die in de praktijk behoorlijk veel energie vragen of het nu bijvoorbeeld om klanten of subsidiegevers gaat. Wat komt er veel bij kijken om onze klanten een goede ruimte en een kopje koffie te kunnen aanbieden, om zo leefbaarheid en welzijn vorm te geven. Het lijkt allemaal zo simpel. Het gemeenschapshuis is er, de gasten worden ontvangen, de koffie staat klaar voor een praatje, de accommodatie en de toiletten zijn schoon, de verwarming brandt als het koud is en het dak wordt gerepareerd. Verder zijn de rekeningen betaald en is de verzekering nog eens nagelopen. Aandacht is er voor de medewerkers en de leveranciers. Er wordt overlegd met de gemeente. Vaak hebben we de handen (te) vol aan deze zaken. Daarboven op komen nog eens automatisering en de veranderende wet en regelgeving, zoals Arbo- en veiligheid en de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Gelukkig zijn er vele gemeenschapshuizen met gelijksoortige ervaringen. Zo kunnen we gezamenlijk problemen en kansen onderkennen, de ontwikkelingen volgen en de betrokken partijen kunnen weten wat er in de toekomst nodig is. Dus gezamenlijk naar oplossingen zoeken, ervaringen en kennis uitwisselen, netwerken en contacten met velerlei instanties en gemeentelijke en provinciale bestuurders onderhouden. Een conferentie is een goede gelegenheid hiervoor. Op de conferentie Kijken naar kansen in het provinciehuis op 15 juni 2005 zijn zowel de problemen als de kansen uitgebreid aan de orde geweest. Om goed vooruit te kijken en kansen te benutten, is het zinvol om een meerjarenplan op te stellen. t Heft biedt u hierbij de nodige ondersteuning. Vraag er om! Voor informatie en advies kun u steeds terecht bij Prisma Brabant. Wij vragen nogmaals uw aandacht voor de Vraagbaak, een snelle manier om informatie in te winnen. Bent u lid van t Heft, maak dan gebruik van de gereduceerde tarieven voor adviestrajecten en deskundigheidsbevordering. Verder wil het bestuur de resultaten van de enquête uit 2004 graag met u delen. In dit nummer van het Nieuwsheft leest u meer over die resultaten. Tot slot hoopt het bestuur van harte dat u in de komende vakantietijd een gepaste periode van ontspanning en rust kunt vinden. Namens het bestuur, Jan van den Broek. Cursussen Platform t Heft Sociale Hygiëne 2005 Bij voldoende deelnemers start deze cursus in de regio Eindhoven en in de regio Tilburg in september ter voorbereiding op het centrale examen dat op 13 oktober 2005 plaatsvindt. Enkele aanmeldingen zijn al binnen. U kunt zich nog aanmelden! Vijf avonden (maandag of woensdag) ter voorbereiding op het centraal examen SVH, inclusief materiaal en cursusgeld voor 165,00. Heftleden ontvangen 20,00 korting en betalen dus 145,00. U kunt zich aanmelden tot en met 29 juli 2005 (i.v.m. de uiterste aanmelddatum bij SVH). Cursus Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (cursus barhulp) Het betreft één instructieavond. Deze avonden worden door ons veelal op verzoek op locatie georganiseerd waarbij 10,00 per deelnemer wordt betaald. Basiscursus Bedrijfshulpverlening bij Baronie Bedrijfsopleidingen in Breda Vier dagdelen met lunch, in september Heftleden betalen 250,00. Niet-leden betalen 280,00. Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening bij Baronie Bedrijfsopleidingen in Breda Twee dagdelen met lunch, in september Heftleden betalen 135,00. Niet-leden betalen 160,00. Voor meer informatie: Rian Hoeijmans Prisma Brabant Telefoon: (013) N.B. In diverse gemeenten is het mogelijk subsidie aan te vragen voor deskundigheidsbevordering. Aangezien dit per gemeente wordt geregeld, verwijzen wij u naar de website van uw gemeente of neem contact op met de afdeling Welzijn. COLOFON NieuwsHeft is een uitgave van Platform t Heft in samenwerking met Prisma Brabant. Redactie: Joost Andrik Tonny Brabers Jan van den Broek Hans Ursem Druk: Drukkerij Deko, Tilburg Contactgegevens: Prisma Brabant Postbus JH TILBURG tel: (013) fax: (013) website: 8

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006 Gemeenschapshuis onder de loep In dit NieuwsHeft: WMO 't Heft komt naar u toe! 3 Bestuursleden Cor van Zutphen (links) en Chris van Helvoirt van Stichting Dorpshuis De

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

NieuwsHeft. Moderne digitale poort opengezet. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen

NieuwsHeft. Moderne digitale poort opengezet. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen Jaargang 10 - nummer 3 - oktober 2006 Moderne digitale poort opengezet Woensdag 11 oktober 2006 heeft gemeenschapshuis Den Eijkholt in Luijksgestel de deuren opengezet om de digitalisering ruim baan te

Nadere informatie

Jaargang 10 - nummer 1 - maart 2006. Koepel onder de loep

Jaargang 10 - nummer 1 - maart 2006. Koepel onder de loep Jaargang 10 - nummer 1 - maart 2006 Koepel onder de loep In dit NieuwsHeft: Gemeenschapshuizen Digitaal bereikbaar Brabantse Dorpendag 3 4 Workshop Dorpsontwikkelingsplannen Frits van Geffen, voorzitter

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

orps Dorpshuizen hart van het dorp ook in noord-holland februari 2012 www.pdnh.nl

orps Dorpshuizen hart van het dorp ook in noord-holland februari 2012 www.pdnh.nl februari 2012 orps ook in noord-holland Dorpshuizen hart van het dorp www.pdnh.nl d o r p s h u i z e n h a r t va n h e t d o r p o o k i n n o o r d - h o l l a n d Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland

Nadere informatie

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Samenvatting van de resultaten Opdrachtgever Contactgegevens Contactpersoon

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Zorg om het Dorp Mariahout

Zorg om het Dorp Mariahout Zorg om het Dorp Mariahout Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorg om het Dorp Mariahout Inleiding Bij het uitwerken van het opzetten van een koepel Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

Visie & Beheerplan Dorpshuis Ons Huus 1 januari 2015

Visie & Beheerplan Dorpshuis Ons Huus 1 januari 2015 Visie & Beheerplan Dorpshuis Ons Huus 1 januari 2015 beheerplan visie doel 1 Visie & Beheer De inhoud is verdeeld in vijf hoofdstukken: 0. Visie en Doel 1. Volop Gebruik 2. Sluitende exploitatie 3. Verstandig

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën.

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. NIEUWSBRIEF 5 e jaargang - juli-aug. 2017 - nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. Zowel vanuit de begeleiding als vanuit de deelnemers leven ideeën om workshops te

Nadere informatie

Zorgcoöperatie Helenaveen

Zorgcoöperatie Helenaveen Zorgcoöperatie Helenaveen Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgcoöperatie Helenaveen Inleiding Bij het opzetten van een koepel Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

I N I T I A T I E F V O O R S T E L

I N I T I A T I E F V O O R S T E L I N I T I A T I E F V O O R S T E L Op de bres voor betaalbare collectieve zorg 1. Inleiding Op 1 januari 2006 treedt de nieuwe zorgverzekeringswet in werking. Nu al is duidelijk dat het nieuwe zorgstelsel

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Verslag Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)-netwerkbijeenkomst gemeente Oud-Beijerland 16 april 2013 Voor de Wmo-netwerkbijeenkomst van 16 april 2013, met als dagvoorzitter

Nadere informatie

De brede school als maatschappelijke onderneming. Ria van der Hamsvoord Karin Sesink

De brede school als maatschappelijke onderneming. Ria van der Hamsvoord Karin Sesink De brede school als maatschappelijke onderneming Ria van der Hamsvoord Karin Sesink De brede school is de parel van dorp of wijk Unieke kansen in deze bestuurlijke periode Uniek: Door de combinatie van

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2018

Beleidsplan 2014 2018 BELEIDSPLAN 2014-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... - 2 - INLEIDING... - 3 - DOELSTELLING... - 3 - DOELGROEP EN WERKGEBIED... - 3 - DE ACCOMODATIE... - 3 - BESTUURSORGANISATIE... - 4 - BELEID... - 4 -

Nadere informatie

9:30 ALV VKK en FDG 10:30 Inspiratiedag

9:30 ALV VKK en FDG 10:30 Inspiratiedag Inspiratiedag Dorps(huis)ontwikkeling 3 oktober 2015 Verenigingsgebouw Overasselt 9:30 ALV VKK en FDG 10:30 Inspiratiedag Willem Alexanderstraat 1 6611 CE Overasselt Dit jaar staat de Inspiratiedag Dorps(huis)in

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Brabant Trainingen Welkom! Voor u ligt de brochure van Academie Zorgbelang Brabant voor het

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016 Ouderen 1 ONTMOETINGSCENTRUM DE ROOS Adres: Beekstraat 29 6001 GG Weert Tel: 0495-688190 (tijdens kantooruren) 0495-688199 (buiten kantooruren) Fax: 0495-537299

Nadere informatie

Een dorpshuis voor Langelo

Een dorpshuis voor Langelo Een dorpshuis voor Langelo Wat vindt u? Opbrengst bijeenkomst 28 juni 2016 Stichting School/Dorpsbelangen Langelo Een dorpshuis voor Langelo: wat vindt u? Op 28 juni 2016 hebben Stichting De School en

Nadere informatie

Bedrijfsplan Vitale Kern(en)

Bedrijfsplan Vitale Kern(en) Werkplaats Bedrijfsplan Vitale Kern(en) 12 maart 2015 ICSadviseurs Ontstaansgeschiedenis Provincie Gelderland heeft 4 partijen bij elkaar gebracht in het kenniscentrum: VKK stimuleert en helpt bij het

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Welzijn en Jeugd Accommodaties. Ons kenmerk VA30/

Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Welzijn en Jeugd Accommodaties. Ons kenmerk VA30/ Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Pluk en plant. Oogsten en planten na 4 jaar vrijwillige inzet en informele zorg in de provincie Gelderland

Pluk en plant. Oogsten en planten na 4 jaar vrijwillige inzet en informele zorg in de provincie Gelderland Pluk en plant Oogsten en planten na 4 jaar vrijwillige inzet en informele zorg in de provincie Gelderland Datum: 20 juni 2012 Tijd: 9.00-13.30 uur Plaats: Huis der Provincie, Arnhem Komt u met ons de oogst

Nadere informatie

En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers

En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers September 2014 / juni 2015 gaat u ook slagen? Basistraining computervaardigheden Buurtkracht ontwikkelde een

Nadere informatie

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn.

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Projectplan Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Van overbodig schoolgebouw naar een modern en bruisend verenigingsgebouw voor Barsingerhorn. Het nieuwe verenigingsgebouw. Inleiding: Barsingerhorn is een klein,

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Rotterdam laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Rotterdam laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Rotterdam.

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

3 december december Aanvang 19:30 uur

3 december december Aanvang 19:30 uur Openbare bijeenkomst Dorpsraad Galder-Strijbeek Aanvang 19:30 uur Onderwerpen Dorpsraad Galder-Strijbeek Servicepunt Buurtpreventie gastspreker Frie van Rijsbergen, wijkagent Galder en Paul Sintnicolaas,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Nieuwsbrief Stichting Perpectief September/oktober Editie 28 VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Wist u dat? Deze maand hebben we een bezoek gebracht aan Stichting VluchtelingenWerk Oost

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Kleine scholen en leefbaarheid

Kleine scholen en leefbaarheid Kleine scholen en leefbaarheid Een samenvatting van de resultaten van een praktijkonderzoek onder scholen en gemeenten in Overijssel over de toekomst van kleine scholen in relatie tot leefbaarheid Inleiding

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08 Comm. : MZ Onderwerp Voortzetten UITpunt Boxtel en opstarten servicepunt te Liempde Status oordeelvormend Voorstel Advies uitbrengen over de ontwikkelingen omtrent het UITpunt Boxtel en servicepunt Liempde

Nadere informatie

Buurtontmoetingsplek (BOP) Nicolette Verkleij VKKFDG Inspiratiedag Zelhem 5 oktober 2013

Buurtontmoetingsplek (BOP) Nicolette Verkleij VKKFDG Inspiratiedag Zelhem 5 oktober 2013 Buurtontmoetingsplek (BOP) Nicolette Verkleij VKKFDG Inspiratiedag Zelhem 5 oktober 2013 Welkom xx aanwezigen x van dorpsraad/belangenorganisatie x van dorpshuis / mfc / kh x dcp x ondersteuningsinstelling

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging Inhoud van de cursussen van DLB, voorjaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het voorjaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn vier cursussen, bedoeld

Nadere informatie

Conclusie kort samengevat: Veiligheid voor langzaam verkeersbrug!

Conclusie kort samengevat: Veiligheid voor langzaam verkeersbrug! De Groene Corridor langzaam verkeersbrug Wilhelminakanaal Als eerste zullen we enkele kanttekeningen plaatsen bij de Groene Corridor. Vervolgens komt onze enquête aan bod en tot slot zullen we enkele conclusies

Nadere informatie

Workshops en trainingen. september 2015 t/m mei 2016

Workshops en trainingen. september 2015 t/m mei 2016 Workshops en trainingen september 2015 t/m mei 2016 3 INHOUD Inleiding... 4 Vrijwilligerscentrale Roermond Informatieavond... 5 Informatieavond: afspraken/regels rondom vrijwilligerswerk als tegenprestatie...

Nadere informatie

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site extra editie 5 september 2015 Als je het mij vraagt Klanten, mensen uit hun netwerk en medewerkers van Dichterbij praten in de komende tijd met elkaar over hun wensen, kansen en mogelijkheden. Dat gebeurt

Nadere informatie

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN 2017-2018 LEREN LOONT LEREN LOONT De wereld verandert snel. Als afdelingsbestuur is het belangrijk dat u op de juiste manier blijft aanhaken en u als bestuur blijft

Nadere informatie

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal Nieuwsbrief Jaargang 5, nummer 2 EXTRA EDITIE 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April Groot Internationaal Dansfeest Dit jaar is er geen Festival Internationale dans in Noord-Holland.

Nadere informatie

Cursusmarkt in en voor CultuurSpoor 10 september uur. Verder in deze nieuwsbrief:

Cursusmarkt in en voor CultuurSpoor 10 september uur. Verder in deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Jaargang 10 nr. 7 september 2016 Thema in CultuurSpoor Tabletcafé 21 september 13.30 uur Cursusmarkt in en voor CultuurSpoor 10 september 10.00 uur Internetcafé CultuurSpoor(Bibliotheek) Dinsdagmiddag

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs. Editie

KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs. Editie KENNISPLATFORM voor communicatieprofessionals in het voortgezet onderwijs Editie 2011-2012 Onderwijscommunicatie ontwikkelt zich Communicatie is een belangrijk thema geworden binnen het onderwijs. Schooldirecties

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Sport en ontmoeten in Oss NW. Verslag bijeenkomst 1 Woensdag 2 juli

Sport en ontmoeten in Oss NW. Verslag bijeenkomst 1 Woensdag 2 juli Sport en ontmoeten in Oss NW Verslag bijeenkomst 1 Woensdag 2 juli Agenda 2 juli 20:00 uur start bijeenkomst Korte toelichting op de agenda en het doel van de avond Opdracht: Elevator Pitch door verenigingen

Nadere informatie

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen.

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Inleiding De gemeente kent een divers aanbod van sociaal-culturele voorzieningen in de vorm van buurthuizen, dorpshuizen en ouderensociëteiten.

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Coöperatie Ons Net Eindhoven. Méér dan een glasvezelprovider

Coöperatie Ons Net Eindhoven. Méér dan een glasvezelprovider Coöperatie Ons Net Eindhoven Méér dan een glasvezelprovider Programma Provincie Noord-Brabant en Futura 1. Welkom 2. Wie zijn wij 3. Innovatie 4. Vragen Geschiedenis Begonnen in 2004 vanuit initiatief

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Zoetermeer laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Zoetermeer.

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Tussenevaluatie Pilot Schuldhulpverlening Driebergen Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Projectnaam: Projectleider: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Pilot Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 In het najaar van 2011 heeft Actieradius- vrijwillige inzet Land van Cuijk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

I Welke kosten kunnen worden betaald met geld van de Stichting Culemborg 700?

I Welke kosten kunnen worden betaald met geld van de Stichting Culemborg 700? Culemborg 700 Op naar een mooi feestjaar, met een beheerst financieel verloop! Versie van 14 juli 2017 Met dit document zet de Stichting Culemborg 700 (C700) de belangrijkste financieel-organisatorische

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Projectteam Grubbenvorst Projectteam Centrum-West Kernteam Overig

Projectteam Grubbenvorst Projectteam Centrum-West Kernteam Overig Pilot WE GAAN HET ANDERS DOEN Agendapunt: 3. Stand van zaken pilot algemeen Opgesteld: 12 jun. 2012 wk24 Bespreken in: Strategisch overleg Projectteam Grubbenvorst Projectteam Centrum-West Kernteam Overig

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Het Theeblaadje Januari 2013

Het Theeblaadje Januari 2013 Het Theeblaadje Januari 2013 55+ ontmoetingscentrum Het Theehuis Het Theehuis is een wijklocatie van zorgorganisatie Het Spectrum. Ontmoetingscentrum Het Theehuis is in het bijzonder een centrum waar senioren

Nadere informatie

Gereedschap voor succes

Gereedschap voor succes Gereedschap voor succes magazine voor maximaal buurtgeluk met kunst & cultuur 1 2 Gereedschap voor succes in buurtcultuur Succes! Kunst in de buurt brengt bewoners dichter bij elkaar en verbindt talenten.

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

GEBRUIKERS VAN DE ROTS AAN HET WOORD

GEBRUIKERS VAN DE ROTS AAN HET WOORD GEBRUIKERS VAN DE ROTS AAN HET WOORD September 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opzet enquête... 4 Resultaten enquête... 5 Conclusies... 8 Aanbevelingen... 9 2 Inleiding Er is de laatste maanden veel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Wat is Actief Betrokken Club? Per 1 mei 2014 is Sportbedrijf Almelo samen met MHC, ON en PH gestart met het project Actief Betrokken Club (ABC). Doelstelling van het project

Nadere informatie

Gemeente Emmen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Emmen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Emmen laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Emmen. Sinds

Nadere informatie

Rheden, 23 januari 2013. Raad van de gemeente Rheden Rhedens Dorpsbelang, Stand van Zaken Dorpshuis Rheden t.b.v de oriëntatieavond op 5 februari 2013

Rheden, 23 januari 2013. Raad van de gemeente Rheden Rhedens Dorpsbelang, Stand van Zaken Dorpshuis Rheden t.b.v de oriëntatieavond op 5 februari 2013 Rheden, 23 januari 2013 Aan: Van: Onderwerp: Raad van de gemeente Rheden Rhedens Dorpsbelang, Stand van Zaken Dorpshuis Rheden t.b.v de oriëntatieavond op 5 februari 2013 Geachte dames en heren raadsleden,

Nadere informatie

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Uitgevoerd door Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein Utrecht Initiatieven

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

Gemeente Tilburg laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Tilburg laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Tilburg laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Tilburg.

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn ondersteunt vrijwilligers en

Nadere informatie

Gebruikersbeleid welzijnsaccommodaties

Gebruikersbeleid welzijnsaccommodaties Gebruikersbeleid welzijnsaccommodaties Vanaf 1 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Gebruikers van welzijnsaccommodaties... 3 2. Welzijnsaccommodaties... 4 2.1. Soorten accommodaties... 4

Nadere informatie

Gemeente Sittard-Geleen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Sittard-Geleen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Sittard-Geleen laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente

Nadere informatie

Alleen maar Winnaars

Alleen maar Winnaars Alleen maar Winnaars 55-plussers aan de slag Projectvoorstel gericht op een vergroting van de arbeidsinzet van oudere werkzoekenden Samenwerkingsproject VBOB 1, Paladijn en UWV juni 2013 Robert Tops Mat

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

Buurthuizen Zuidoost. Zaal gebruik. ruimtes, mogelijkheden & tarieven

Buurthuizen Zuidoost. Zaal gebruik. ruimtes, mogelijkheden & tarieven Buurthuizen Zuidoost Zaal gebruik ruimtes, mogelijkheden & tarieven In de BuurtHuizen Zuidoost is er dagelijks een divers aanbod van activiteiten voor alle buurtbewoners. De ruimtes van de BuurtHuizen

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Trainingen Welkom! Graag presenteren we u het aanbod van de Academie Zorgbelang Brabant voor

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie