NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit"

Transcriptie

1 Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen Gemeenschapshuis nieuwe stijl In dit NieuwsHeft: Conferentie 't Heft Gemeenschapshuis De Deel 1 t Heft heeft wederom een succesvolle conferentie georganiseerd voor alle Brabantse gemeenschaps- huizen, voor gemeentelijke beleidsambtenaren en voor zorg- en wooninstellingen. Deze vond plaats op woensdag 15 juni 2005 in het provinciehuis in s-hertogenbosch, met als thema: Kijken naar kansen. De maatschappelijke ontwikkelingen die op de buurt, de wijk en het dorp afkomen, stellen steeds nadrukkelijker nieuwe vragen aan de gemeenschapshuizen. Vragen, die de gemeenschapshuizen en gemeenten ertoe moeten zetten goed na te denken over het beleid en het aanbod dat zij hierop willen gaan ontwikkelen. Nadenken over de kansen die deze ontwikkelingen aan hen biedt. Zo n 130 vertegenwoordigers van gemeenschapshuizen en gemeenten kwamen op het programma af. Dit bestond uit een aantal inleidingen gevolgd door workshops en een carrousel van projecten. Gemeenschapszin bevorderen De aftrap werd gedaan door gedeputeerde Roel Augusteijn, die enthousiast is over gemeenschapshuizen. Hij ziet de warme plek, die accommodaties innemen binnen de gemeenschap. Vaak is het de enige voorziening die nog aanwezig is waar mensen elkaar ontmoeten. Volgens hem zijn gemeenschapshuizen een wapen tegen de individualisering, een toonbeeld van sociale cohesie waar mensen ontmoeten, een praatje maken en gezellig samen dingen doen. Steeds vaker benutten ook andere organisaties de mogelijkheden hiervan, zo krijgt het gemeenschapshuis meerdere functies. Hij benadrukte het belang van dat samen doen. Als rol van de provincie ziet hij het versterken van die functies weggelegd en dan vooral in het faciliteren. Er is immers geld, menskracht en inzet nodig om al die functies te faciliteren. Hij nodigde daarom iedereen uit om ruim van de subsidiepotten van de provincie - Combifonds en Fonds Sociale Infrastructuur - gebruik te maken. Niet alleen voor de benodigde stenen, maar ook voor de activiteiten. De aftrap werd gedaan door gedeputeerde Roel Augusteijn. Ook de actieve rol van de gemeente is door hem genoemd. De nieuwe wet WMO zorgt voor nieuwe taken voor de gemeenten. Er gaat meer gevraagd worden van de burgers, deze moeten in principe zelfredzaam zijn. Als het nodig is kan men aankloppen bij een instantie, als laatste kan men een beroep op de gemeente doen. vervolg op pagina 2. Digitaal project van start Resultaten enquête Prisma Informatief

2 vervolg van pagina 1. Hij vermoedt dat in de toekomst wellicht wel 50 % van het gemeentelijk budget op zal gaan aan allerlei taken betreffende wonen, zorg en welzijn. Augusteijn vraagt zich af of de gemeenten dit alles wel goed georganiseerd kunnen krijgen. Gemeenten hebben hierbij organisaties als gemeenschapshuizen hard nodig. De gemeenschapszin moet volgens de gedeputeerde bevorderd worden door een impuls aan de gemeenschapshuizen te geven met ondersteuning van gemeenten, provincie en steunfunctie-instellingen. Op de volgende conferentie van t Heft over twee jaar wil hij graag samen met de aanwezigen naar de resultaten van ieders inspanning kijken. Integrale aanpak Vervolgens ging Berna Kousemaker, adviseur van Prisma Brabant, nader in op de integrale aanpak op wijk- en dorpsniveau. Zij deed dit aan de hand van de maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe activiteiten en diensten en de rol van de gemeenschapshuizen daarin. Leefbaarheid in een dorp of wijk wordt als subjectief ervaren, toch is het volgens haar mogelijk om het objectief te omschrijven, bijvoorbeeld aan de hand van het voorzieningenniveau, bereikbaarheid en woningaanbod. Vaak denken we aan een dorp of kleine kern, maar natuurlijk geldt dit alles zeker ook voor buurten in de stad. Zij pleitte voor het ontwikkelen van dorps- en wijkontwikkelingsplannen. Hierbij gaat het om de toekomstige leefbaarheid vertaald in een actieprogramma met een integraal karakter. Dit vraagt wel om een goede samenwerking tussen bewoners en de gemeente. Bewoners kunnen zelf actief aan de slag gaan om de leefbaarheid in de eigen omgeving in beeld te brengen. Zo kunnen zij de toekomst in eigen hand nemen en hun wensen en behoeften - samen met de gemeente - nader uitwerken. Ook een gemeenschapshuis kan de initiatiefnemer in deze zijn! Een goed instrument om zelf onderzoek te doen naar de leefbaarheid is het softwareprogramma Dorpswaardering. Voorzitter van t Heft Frank Gerbrands benadrukte nog eens het belang van samenwerking. ste jaren afzijdig gehouden van accommodaties. Daardoor zijn die nog al eens naar binnen gericht en is er weinig vertrouwen in de gemeente. Dat moet volgens hem veranderen. Het is belangrijk dat het vertrouwen in de gemeente hersteld wordt. Daarbij is het nodig dat de gemeente en de gemeenschapshuizen elkaar als partner zien. Partner zijn betekent ook gelijkwaardig zijn. Gelijkwaardig met elkaar omgaan betekent ook geven en nemen. Het vraagt van alle partijen een open houding. Gemeenschapshuizen staan NieuwsHeft Gemeente als partner Voorzitter van t Heft Frank Gerbrands benadrukte als wethouder nog eens het belang van de samenwerking tussen gemeenschapshuizen en gemeenten. Veel gemeenten hebben zich de laatverouderd of vertekend beeld ingeruild worden. Het gemeenschapshuis is een vitaal middelpunt. Laat zien wie je bent en wat je doet, is zijn boodschap aan de accommodaties. Workshops In workshops konden de aanwezige bestuurders en beheerders van gemeenschapshuizen informatie krijgen en ervaring opdoen over: Marktanalyse Wie zijn de (toekomstige) doelgroepen en wat zijn hun behoeften? Welke ontwikkelingen komen er op gemeenschapshuizen af? Wat zijn kansen? Wat zijn bedreigingen? Hoe betrek je de buurt erbij? Bestuursvaardigheden Welke bestuursvaardigheden heb je nodig om slagvaardig te kunnen opereren? Wat is de eigen visie? Hoe kun je met argumenten overtuigen? Wat komt er kijken bij onderhandelen, bijvoorbeeld met de gemeente? Financiering Hoe verwerf je fondsen voor extra financiering? Welke subsidiebronnen zijn er? Toegankelijkheid Hoe kun je het aanzien en de toegankelijkheid van de accommodatie vergroten? Wat betekent dat voor bouwen en verbouwen? Samenwerking Waar en hoe vind je partners om mee samen te werken? Wie zitten er in je netwerk en hoe ga je daar actief mee om? Berna Kousemaker, adviseur bij Prisma Brabant, pleitte voor het ontwikkelen van dorps- en wijkontwikkelingsplannen. Presentatoren van de carrousel. voor een veilige omgeving, die betrouwbaar is. Zij vormen een instrument voor lokaal sociaal beleid, maar dan moeten gemeenten dat wel in gaan zien. Verder ging hij in op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Die legt een grote verantwoordelijkheid neer bij de burger en bij de gemeente. De gemeente heeft ook hierbij de gemeenschapshuizen nodig. Een gemeente kan volgens Gerbrands nog veel leren van gemeenschapshuizen. Niet één daarvan is hetzelfde. Door uitwisseling kan een Carrousel van projecten Voor beleidsmedewerkers van gemeenten vonden er korte presentaties plaats van praktijkvoorbeelden, geselecteerd op een achttal onderwerpen. Wim Kruik schetste het belang van een gemeenschapshuis in een kleine kern. In Oosteind beheert zijn organisatie een bloeiende accommodatie met een grote betrokkenheid van de gemeenschap. Bijna alle verenigingen in de kern zijn lid. vervolg op pagina 3. 2

3 vervolg van pagina 2. Frits van Geffen ging in op de situatie in een stad, Eindhoven in dit geval. Hij is lid van een koepel van vrijetijds- en welzijnsaccommodaties, die als gesprekspartner optreedt. De besturen hebben de grootste moeite het beheer en de exploitatie draaiende te houden. Zij hameren er bij de gemeente op dat een integraal accommodatiebeleid noodzakelijk is. In Elsendorp (1000 inwoners) is een Brede School in combinatie met het buurthuis gerealiseerd. Frans Meulenmeesters liet zien hoe particulier initiatief (buurthuis) samen met de overheid (school) een prachtig multifunctioneel gebouw opgeleverd heeft, compleet met een dorpshal. Jurgen Diehl vertelde over dorpspunten, die op 4 plaatsen gevestigd zijn. Vanuit integrale dienstverlening, dus niet enkel zorg, werken deze servicepunten vraaggericht op de terreinen wonen, werken en welzijn. Dorpspunt is een fysiek loket, dat bijdraagt aan de verbetering van de leefbaarheid in de kleine kernen. Om het belang van integrale aanpak te benadrukken lichtte Margreeth Broens van Prisma Brabant toe hoe dat concreet vormgegeven kan worden. Zij vertelde over integrale beleidsvoering op gemeenteniveau wat betreft buurt- en dorpshuizen. Betrek daarbij maatschappelijke en lokale ontwikkelingen en de wensen van de gemeenschapshuizen zelf. Dat zijn mede de uitgangspunten voor de uiteindelijke gebouwen. In Borkel en Schaft staat een nieuwe multifunctionele accommodatie, waarbij de financiering van het gebouw mede is verkregen uit een Europees fonds: Plattelands Ontwikkeling Programma. Dat is uniek, vertelde Marianne Ahrens. Ook uit Ongeveer 130 vertegenwoordigers van gemeenschapshuizen en gemeenten kwamen woensdag 15 juni 2005 naar het provinciehuis in s-hertogenbosch, voor de conferentie 'Kijken naar kansen'. het provinciale Combifonds heeft men subsidie ontvangen. Henri Molenaar van De Pas in Heesch vindt dat samenwerken de toekomst heeft. Zo kun je kennis delen en ontstaat er kruisbestuiving. Hij toonde aan, dat multifunctionaliteit loont. Het is goed mogelijk om in een accommodatie zowel het sociale en het culturele als het commerciële is te combineren. In de Ruchte in Someren is een commissie van vrijwilligers actief, die de theaterprogrammering verzorgd. Ook al moet er geld bij, zij zijn goed in staat om een volwaardig podiumprogramma aan te bieden. Dat geld vinden lukt wel, aldus Réne van Kaam. Zijn boodschap was, dat investeren in sociaal en cultureel uiteindelijk de accommodatie en de leefbaarheid ten goede komt. Informatie over conferentie Bij het naar huis gaan kregen alle deelnemers aan de conferentie een cd uitgereikt met daarop allerlei nuttige achtergrondinformatie. Met deze conferentie heeft t Heft aan bestuurders en beheerders van gemeenschapshuizen en aan gemeentelijke beleidsmakers handvatten aangereikt om concreet mee aan de slag te gaan, daarbij inspelend op maatschappelijke ontwikkelingen. Velen lieten weten het een interessante en leerzame uitwisseling te hebben gevonden. Voor informatie over de conferentie, onder meer over de workshops: Gemeenschapshuis onder de loep In Goirle staat langs een fraaie Frankische Driehoek een verbouwde boerderij, waarin Sociaal Cultureel Centrum De Deel gevestigd is. Had het centrum vroeger een functie voor de wijkbewoners van de Hellen, tegenwoordig richt de accommodatie zich op de gehele gemeente Goirle en omgeving. De Deel wordt gerund door een hoofdbeheerder met ondersteuning van een assistent-beheerder. Zij zijn gedetacheerd vanuit de Diamant-groep, een bedrijf voor arbeidsintegratie. In De Deel zijn verder nog ongeveer 45 vrijwilligers actief. Met de gebruikersgroepen vindt jaarlijks een evaluatie plaats waarbij goede afspraken gemaakt worden. Ernst Jacobs is voorzitter van het bestuur en licht de activiteiten in de accommodatie toe. Jacobs is in 1999 gevraagd voor een bestuursfunctie, omdat hij met vervroegd pensioen ging. Hij kreeg toen tijd genoeg en vrijwilligerswerk doen leek hem wel wat. "Toen ik hier kwam deed het toenmalige bestuur ook enorm veel in de uitvoering," legt Jacobs uit. "Dat hebben we toen veranderd. Een bestuur bestuurt zeg ik altijd maar. Wij faciliteren de ruimte en de tijd aan groepen die activiteiten in De Deel willen organiseren. Dat is onze hoofdtaak." De beheerder is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden en heeft bepaalde bevoegdheden, die door het bestuur zijn verleend. Naast het beheren en faciliteren organiseert het bestuur zelf jaarlijks enkele evenementen, waaronder driekoningen zingen en Koninginnedag. Op die dag is er s morgens voor de kinderen een vrijmarkt en s middags wordt er altijd een fietstocht verreden waar iedereen uit Goirle aan mee kan doen. "Het is een traditie die we als bestuur in ere houden," aldus Jacobs. Activiteitenprogramma Volgens de voorzitter zit de kracht van De Deel in de grote ruimte. De begane grond bestaat uit de oude boerenstal en biedt een prima gelegenheid voor ontmoeting en grotere activiteiten. Groepen tot 200 personen kunnen er terecht. De zaal is voorzien van een bar en een disco-unit. Op de zolder is nog een hobbyruimte gevestigd, waar aan groepen tot 25 personen cursussen in allerlei vormen van vrijetijdsbesteding gegeven kunnen worden. vervolg op pagina 4. 3

4 vervolg van pagina 3. Verder zijn er eigenlijk geen geschikte ruimtes om te gebruiken. Dat betekent, dat de afspraken over het gebruik van de accommodatie vooral om het inroosteren gaat: is er wel voldoende ruimte? Voor nieuwe verenigingen valt het niet mee om activiteiten te organiseren, het zit in De Deel namelijk behoorlijk vol. "Een prima zaak natuurlijk, dat betekent dat we goed draaien," stelt Jacobs vast. Een aantal clubs vindt er vast onderdak, zoals line dance, jeu de boules, dart en biljart. Bij de jeu de boulesclub speelt de toenemende vergrijzing een rol, maar dat geldt zeker niet voor alle verenigingen. Bij line dance is de jongste deelneemster 11 jaar. Op zondagmorgen verzamelen zich de fietsers van wielerclub W.T.C. bij De Deel. Vanuit daar vertrekken zij om hun wekelijkse toertocht te maken. Gedurende de week zijn er speciale tijdstippen waarop mensen met een beperking, die zelfstandig wonen, in De Deel samenkomen. Op zondagmiddagen is in De Deel Effe Weg geopend waar iedereen welkom is. Voor deze vrije inloop maakt men flink reclame. Amarant, dienstverlener aan mensen met een handicap, is verantwoordelijk voor deze activiteit. Door deze vrije inloop vindt er ontmoeting plaats tussen inwoners van Goirle en mensen met een beperking, die ook in die gemeente wonen. Op donderdagochtend is er het Trefpunt waar speciale activiteiten worden georganiseerd voor mensen met een beperking. Ondermeer handwerken, puzzelen en kaarten staan dan op het programma. Een groep van ongeveer 20 mensen maakt hier regelmatig gebruik van. "Dit gebeurt al lang, zo n 10 jaar," verduidelijkt Jacobs. De begeleiding is ook hier in handen van medewerkers van Amarant. Jaargesprekken Ernst Jacobs, voorzitter van de stichting Sociaal Cultureel Centrum 'De Deel' in Goirle. Het bestuur van De Deel vindt het belangrijk, dat de gebruikersgroepen tevreden zijn en wil daarom graag weten wat hun wensen en verwachtingen zijn. Aan elke gebruikergroep is een vast bestuurslid gekoppeld, die jaarlijks een gesprek daarover voert. Zo is Jacobs bijvoorbeeld de contactpersoon voor de jeu de boulesclub. Rond de accommodatie liggen enkele jeu de boulesbanen waar die vereniging gebruik van mag maken. Op zondag is de vaste clubochtend en komen de 125 leden bij elkaar. "De mensen van de jeu de boulesclub hebben een eigen sleutel en zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de accommodatie, waaronder de bar. Er is van ons dan geen beheerder aanwezig," licht Jacobs toe. Nog enkele andere gebruikersgroepen hebben een sleutel en dat verloopt prima. "Als je vertrouwen geeft, krijg je ook vertrouwen terug," constateert Jacobs tevreden. "Eens per jaar nodig ik het bestuur van de jeu de boulesclub uit om gezamenlijk te bekijken wat goed gaat en waar veranderingen mogelijk zijn," zegt Jacobs. Het bestuur hecht er aan. Dat de gebruikers tevreden zijn en blijven. Tijdens het jaargesprek komt natuurlijk de samenwerkingsovereenkomst aan bod, met daarin onder meer de afspraken over het onderhoud van de banen en de huur. Daarnaast komen er allerlei andere zaken op tafel. "Zo zijn er bijvoorbeeld wel eens vragen gesteld over het wijnassortiment. Men wilde graag wat anders drinken. Nou, toen hebben we een wijnproefmiddag georganiseerd en in goed overleg hebben we het assortiment uitgebreid," vertelt de voorzitter. Ontwikkelingen In september 2004, is het 25-jarig jubileum van het sociaal-cultureel centrum groots gevierd. Vroeger had De Deel enkel een wijkfunctie, maar dat is al lang niet meer zo. De stichting heet tegenwoordig iedereen welkom en zorgt er daarom voor dat de georganiseerde activiteiten laagdrempelig zijn. "De wijk waar we hier zitten, de Hellen, verouderde en het dorp Goirle is de laatste jaren enorm gegroeid, maar het aantal wijkcentra bleef gelijk. Dus waarom zouden wij onze deuren ook niet voor mensen buiten de wijk openstellen?" stelt de voorzitter. In de buurt van De Deel bevinden zich een sporthal en twee basisscholen. De gemeente Goirle bekijkt momenteel de mogelijkheden van een Brede School en heeft daartoe voorbereidende gesprekken gevoerd. Een aantal belanghebbenden overlegt wat zij voor elkaar kunnen betekenen. Jacobs ziet hier wel mogelijkheden in. Wellicht gaat De Deel in de toekomst nog eens fungeren als een ruimte voor huiswerkbegeleiding en buitenschoolse opvang, stelt hij zich zo voor. 4

5 Pilotproject gemeenschapshuizen digitaal bereikbaar van start Bij het vrijwilligerswerk in gemeenschapshuizen wordt de computer nog niet of nauwelijks gebruikt. De communicatie bij vrijwilligersorganisaties verloopt nog grotendeels op papier. Zo ook in de meeste gemeenschapshuizen. Op deze manier wordt de aansluiting met het digitale tijdperk nogal eens gemist. En dat terwijl ook de omgeving voor de gemeenschapshuizen razendsnel digitaliseert. Vooral als het gaat om informatievoorziening zal de aansluiting snel moeten worden gemaakt. Bovendien is er nog een andere reden. In de praktijk blijken de gemeenschapshuizen vaak een geschikte locatie te zijn voor allerlei instellingen die hun diensten digitaal aanbieden. Zo blijven veel diensten voor iedereen beschikbaar in kleine kernen en wijken. Een aantal gemeenschapshuizen heeft om die reden al een computerhoek met internet. Om de digitalisering te stimuleren en te ondersteunen heeft t Heft een subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Brabant en bij het Oranjefonds voor het project Gemeenschapshuizen Digitaal Bereikbaar. In november 2004 is deze aanvraag gehonoreerd. In het vorige nummer van het Nieuwsheft wisten we te melden, dat de voorbereidingen voor de trainingen voor bestuurders en beheerders van gemeenschapshuizen in voorbereiding waren. Inmiddels zijn die achter de rug. De docenten zijn gevonden, de data gepland en de stof voor de training is uitgewerkt. Uiteindelijk hebben zich 24 deelnemers aangemeld om met de training te beginnen. Training van start De training biedt een programma waarbij beginners wegwijs worden gemaakt in de eerste beginselen van het computergebruik. Zij leren het programma Word te gebruiken, zodanig dat de meest elementaire handelingen worden aangeleerd, maar ook de voor hen belangrijkste onderdelen worden geleerd. Bijvoorbeeld het maken van brieven, verslagen etc. en het systematisch onderbrengen en opslaan van documenten in een overzichtelijk systeem. Daarnaast wordt getraind in het werken met internet, zoals het gericht zoeken, downloaden en opslaan van informatie. Uiteraard wordt bij het gebruik van uitvoerig stilgestaan. Daarbij gaat het niet alleen om de technische handelingen op zichzelf, maar ook om de interessante mogelijkheden die e mail en internet voor gemeenschapshuizen te bieden hebben. Op donderdag 19 mei zijn met de deelnemers afspraken gemaakt over deze praktische zaken. Ook is met hen gesproken over de wensen en ideeën, die zij zelf hebben over de training. Daarbij kwam naar voren wat al wel te verwachten was, namelijk dat het niet allemaal absolute beginners betreft. Een aantal van hen was al zo bedreven in het werken met de computer, dat zij de digitale bereikbaarheid van hun accommodatie wilden vergroten door te kijken naar de mogelijkheden van een eigen website. Zo bleek al snel het voordeel van een pilotproject: het programma kan worden toegesneden op de behoeften van de deelnemers. Dit betekent dat naast de beginners een groep aan het werk gaat met het leren bouwen van een website. Het enthousiasme van de deelnemers werkte kennelijk zo inspirerend dat zich in de week na 19 mei spontaan nog andere bestuursleden aanmeldden. Het heeft tot gevolg dat kan worden gestart met vier groepen per week. Op 9 en 10 juni zijn die trainingen begonnen. De training betreft vier bijeenkomsten vóór en drie ná de zomervakantie. Vanuit t Heft wordt de mogelijkheid onderzocht om deze pilot nog een vervolg te geven. Bijeenkomsten Zoals aangekondigd komen er binnenkort regionale bijeenkomsten voor alle leden van t Heft. We laten u hierop zien welke voordelen de computer kan hebben voor uw gemeenschapshuis en voor degenen, die van uw accommodatie gebruik maken. Aan de hand van een aansprekend voorbeeld van een collega organisatie geven we praktisch aan hoe de computer kan worden geïntegreerd in de dagelijkse gang van zaken van uw gemeenschapshuis. Leden van t heft ontvangen hier nog een uitnodiging voor. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Geert Albers bij Prisma Brabant. Telefoon: (013) of via e mail: 5

6 Enquête onder leden t Heft Onderzoek In opdracht van het bestuur van t Heft heeft Prisma Brabant medio 2004 een enquête uitgevoerd. Het bestuur wilde weten in welke mate de leden tevreden zijn over het aanbod en de ondersteuning die t Heft hen biedt. Met de resultaten kan het bestuur vervolgens het nieuwe beleid afstemmen. De uitkomsten van de gehouden enquête geven een representatief beeld van de leden van t Heft en bieden dus inzicht in hun wensen en verwachtingen. Samenvatting Het onderzoek wijst uit, dat er geen standaard gemeenschapshuis bestaat. De diversiteit aan gemeenschapshuizen is enorm. Zo zijn er opvallend veel verschillen in structuur, beheer, grootte, omvang van het werkgebied, bezoekersaantallen en type van aanbod. Dit betekent dat t Heft daar met haar producten en diensten rekening mee moet houden: het vraagt om maatwerk. Het bestaan van t Heft voorziet duidelijk in een behoefte, vooral als belangenbehartiger en informatiebron. De tevredenheid over de aangeboden producten en diensten is hoog. Conclusies Profiel van de accommodaties Veel accommodaties beschouwen zich als multifunctioneel: een gemeenschapsvoorziening waarin sprake is van meervoudige functies met verschillende partners, waarbij organisatie, ontwerp en inrichting zo worden vormgegeven, dat bepaalde ruimten en diensten meervoudig worden gebruikt. Van de respondenten draait de meerderheid met beroepsmatige ondersteuning. Praktisch alle gemeenschapshuizen hebben een ruimtebiedende functie, vooral bestaande uit het vast verhuren van ruimten aan talloze vrijwilligersorganisaties en daarnaast incidentele verhuur. Een ruime meerderheid geeft aan een ontmoetingsfunctie te vervullen. Lidmaatschap van t Heft Het meest voorkomende antwoord op de vraag waarom het lidmaatschap is aangegaan, is dat men zo toegang krijgt tot de producten en diensten van t Heft én om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Op de vraag of t Heft ook waarmaakt waar ze voor bedoeld is, reageert vrijwel iedereen positief. De bereikbaarheid van t Heft lijkt goed te zijn: ongeveer de helft van de respondenten geeft aan afgelopen jaar contact te hebben gehad, bovendien is men van mening dat t Heft over het algemeen gemakkelijk te bereiken is. Producten en diensten Het meest gebruikt worden het Nieuwsheft, het Handboek en de Helpdesk (een gezamenlijke dienst van t Heft en Prisma Brabant). Bij veel gemeenschapshuizen blijkt dat men slechts beperkt gedigitaliseerd is. Daarnaast zijn er veel vragen over het kwaliteitszorgsysteem Viking. Dit systeem alsook de (digitale) Vraagbaak zou daarom door t Heft meer toegankelijk moeten worden gemaakt. Er wordt steeds meer gevraagd van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Men vindt deskundigheidsbevordering van het grootste belang om aanpassingen en verbeteringen in te voeren. Het cursusaanbod van t Heft zal hier op in moeten spelen en er moet gezocht worden naar manieren om de deelname aan de cursussen te vergroten. Behoeften Naar de mening van de respondenten mag t Heft vooral meer aandacht besteden aan: Veranderingen in subsidies Paracommercialisme Bezuinigingen (en de effecten daarvan) Wet- en regelgeving Wettelijke regelingen roepen bij de bestuurders van gemeenschapshuizen veel vragen op. t Heft zal hier goede informatie over moeten vestrekken. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is daar een voorbeeld van: invoering hiervan lijkt ver weg, maar zal wel gevolgen hebben in de nabije toekomst. Het bestuur van t Heft zal in haar beleid met de waardevolle informatie uit dit onderzoek uiteraard rekening houden. Lid worden van t Heft? Leden van t Heft ontvangen een basispakket aan producten en diensten. Ze kunnen ook tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van overige dienstverlening. De lidmaatschapsprijs is afhankelijk van de draagkracht van de accommodatie (zie hiervoor Basispakket Overige dienstverlening tegen gereduceerd tarief Handboek Bestuur en Beheer Dienstverlening door een adviseur van Prisma Brabant NieuwsHeft, eigen nieuwsblad Korting bij cursussen en symposia Helpdesk voor informatie en advies Brochures en rapporten tegen kostprijs Website voor informatie en uitwisseling Deelname aan netwerkbijeenkomsten Deelname aan ontwikkel- en pilotprojecten Stichting t Heft Postbus JH Tilburg telefoon: (013) website: 6

7 Prisma Informatief Zorgverzekeringswet In 2006 komt er één zorgverzekering voor alle Nederlanders. Dit betekent dat mensen niet langer particulier of ziekenfondsverzekerd zijn. Ook de publiekrechtelijke regeling voor ambtenaren vervalt. Dit staat geregeld in de Zorgverzekeringswet. De verwachting is dat de wet op 1 januari 2006 in werking treedt. De Eerste Kamer behandelt de wet op 7 juni Deze wet heeft ook financiële gevolgen voor werkgevers. De werkgever zal vanaf 1 januari 2006 voor elke werknemer een verplichte inkomensafhankelijke premie moeten betalen. Momenteel is een werkgeversbijdrage in de ziektekosten voor particulier verzekerden nog vrijwillig. Meer informatie: Boekhoudprogramma nodig? Kijk eens op TurboCash is volledig gratis en meer dan zomaar een huishoudboekje. TurboCash is geschikt voor: Wat is open source software? Open source software is software waarbij iedereen toegang heeft tot de broncode (bron = source, broncode is de taal waarin de software geschreven is). Je mag open source software altijd legaal aanpassen en verspreiden (lees kopiëren). De licentie legt geen beperkingen of ontzeggingen op aan de gebruikers. Dat de broncode openbaar is en dat de licentie vrij delen legaal maakt heeft een aantal voordelen voor maatschappelijke non-profit organisaties. Zie voor meer informatie Op deze website staat een overzicht van maatschappelijke en culturele organisaties die gebruik maken van open source software. In heldere taal wordt uitgelegd wat hun ervaringen hiermee zijn. De website is een ideaal startpunt als je aan de slag wilt gaan met open source software. De dekking van de nieuwe zorgverzekering komt grotendeels overeen met het huidige ziekenfondspakket. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren voor de behandelingen die buiten de zorgverzekering vallen. De verzekering die u nu heeft, stopt automatisch. Na invoering van de Zorgverzekeringswet betalen alle verzekerden van 18 jaar en ouder een nominale premie van 1000 tot 1100 euro. De bestaande wettelijke bijdragen komen daarmee te vervallen. Naast de nominale premie wordt bij elke verzekeringsplichtige een inkomensgerelateerde bijdrage geheven. De werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht deze heffing te vergoeden. Alle inwoners van Nederland zijn verplicht zich te verzekeren door bij een zorgverzekeraar een zorgverzekering af te sluiten. Verzekeraars zijn op hun beurt verplicht om iedereen die zich voor de verzekering aanmeldt, te accepteren. De overheid stelt een wettelijk standaardpakket samen. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen nominale premie. debiteuren, crediteuren, voorraadbeheer, BTW verwerking, batchinvoer, meertalige schermen, jaar- en financiële overzichten, uiteenlopende rapportage- en analysemogelijkheden en koppelingen met een bankboek. Ook heeft TurboCash een verkoopsysteem waarmee de kassalade en/of een barcode scanner direct gekoppeld en in het programma gebruikt kan worden. TurboCash is een OpenSource softwareproduct. Dit houdt in dat TurboCash volledig gratis te downloaden is. Maand januari 98,1 101,8 105,9 108,4 109,8 111,5 februari 98,7 102,6 106,4 109,0 110,3 112,1 maart 99,4 103,5 107,3 109,9 111,1 113,1 april 99,6 104,1 107,7 110,0 111,5 113,2* mei 99,9 104,4 107,8 110,0 111,7 juni 99,8 104,0 107,4 109,5 111,0 juli 99,7 104,0 107,4 109,7 110,9 augustus 100,1 104,3 107,7 110,0 111,2 september 101,2 105,5 108,8 111,0 112,1 oktober 101,3 105,4 108,5 110,7 112,2 november 101,4 105,3 108, ,8 december 100,8 105,0 107,9 109,7 111,0 jaar 100,0 104,2 107,6 109,9 111,2 * Voorlopig Gegevens afkomstig van het CBS: Bron: Kamer van Koophandel Indexering huurprijsaanpassing In de meeste huurcontracten wordt de jaarlijkse indexering bepaald door twee kalenderjaren met elkaar te vergelijken op basis van de prijsindexcijfers van het CBS. Voor bedrijfspanden wordt vrijwel altijd de Consumentenprijsindex alle huishoudens gebruikt. Voor een huurverhoging in 2005 wordt het percentage bepaald door het prijsindexcijfer van 2004 te delen door dat van De nieuwe huur wordt dan: Huidige huur (bijvoorbeeld): 1000,00 x 111,2 = 1.011,82 109,9 Het is ook mogelijk dat een indexering wordt berekend door de cijfers van een bepaalde maand in 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004 te hanteren. Het huurcontract vermeldt dan welke maand daarvoor moet worden gebruikt. 7

8 VAN HET BESTUUR Het bestuur heeft veel positieve reacties gehad op de restyling van het Nieuwsheft. We wilden geen trendbreuk in de communicatie, maar natuurlijk wel een lay-out met goede leesbaarheid, mooie kleurencombinaties en een prettig lettertype en papiersoort. Iedereen van ons kan voorbeelden noemen van zaken uit het gemeenschapshuis welke voor de buitenwereld eenvoudig lijken, maar die in de praktijk behoorlijk veel energie vragen of het nu bijvoorbeeld om klanten of subsidiegevers gaat. Wat komt er veel bij kijken om onze klanten een goede ruimte en een kopje koffie te kunnen aanbieden, om zo leefbaarheid en welzijn vorm te geven. Het lijkt allemaal zo simpel. Het gemeenschapshuis is er, de gasten worden ontvangen, de koffie staat klaar voor een praatje, de accommodatie en de toiletten zijn schoon, de verwarming brandt als het koud is en het dak wordt gerepareerd. Verder zijn de rekeningen betaald en is de verzekering nog eens nagelopen. Aandacht is er voor de medewerkers en de leveranciers. Er wordt overlegd met de gemeente. Vaak hebben we de handen (te) vol aan deze zaken. Daarboven op komen nog eens automatisering en de veranderende wet en regelgeving, zoals Arbo- en veiligheid en de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Gelukkig zijn er vele gemeenschapshuizen met gelijksoortige ervaringen. Zo kunnen we gezamenlijk problemen en kansen onderkennen, de ontwikkelingen volgen en de betrokken partijen kunnen weten wat er in de toekomst nodig is. Dus gezamenlijk naar oplossingen zoeken, ervaringen en kennis uitwisselen, netwerken en contacten met velerlei instanties en gemeentelijke en provinciale bestuurders onderhouden. Een conferentie is een goede gelegenheid hiervoor. Op de conferentie Kijken naar kansen in het provinciehuis op 15 juni 2005 zijn zowel de problemen als de kansen uitgebreid aan de orde geweest. Om goed vooruit te kijken en kansen te benutten, is het zinvol om een meerjarenplan op te stellen. t Heft biedt u hierbij de nodige ondersteuning. Vraag er om! Voor informatie en advies kun u steeds terecht bij Prisma Brabant. Wij vragen nogmaals uw aandacht voor de Vraagbaak, een snelle manier om informatie in te winnen. Bent u lid van t Heft, maak dan gebruik van de gereduceerde tarieven voor adviestrajecten en deskundigheidsbevordering. Verder wil het bestuur de resultaten van de enquête uit 2004 graag met u delen. In dit nummer van het Nieuwsheft leest u meer over die resultaten. Tot slot hoopt het bestuur van harte dat u in de komende vakantietijd een gepaste periode van ontspanning en rust kunt vinden. Namens het bestuur, Jan van den Broek. Cursussen Platform t Heft Sociale Hygiëne 2005 Bij voldoende deelnemers start deze cursus in de regio Eindhoven en in de regio Tilburg in september ter voorbereiding op het centrale examen dat op 13 oktober 2005 plaatsvindt. Enkele aanmeldingen zijn al binnen. U kunt zich nog aanmelden! Vijf avonden (maandag of woensdag) ter voorbereiding op het centraal examen SVH, inclusief materiaal en cursusgeld voor 165,00. Heftleden ontvangen 20,00 korting en betalen dus 145,00. U kunt zich aanmelden tot en met 29 juli 2005 (i.v.m. de uiterste aanmelddatum bij SVH). Cursus Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (cursus barhulp) Het betreft één instructieavond. Deze avonden worden door ons veelal op verzoek op locatie georganiseerd waarbij 10,00 per deelnemer wordt betaald. Basiscursus Bedrijfshulpverlening bij Baronie Bedrijfsopleidingen in Breda Vier dagdelen met lunch, in september Heftleden betalen 250,00. Niet-leden betalen 280,00. Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening bij Baronie Bedrijfsopleidingen in Breda Twee dagdelen met lunch, in september Heftleden betalen 135,00. Niet-leden betalen 160,00. Voor meer informatie: Rian Hoeijmans Prisma Brabant Telefoon: (013) N.B. In diverse gemeenten is het mogelijk subsidie aan te vragen voor deskundigheidsbevordering. Aangezien dit per gemeente wordt geregeld, verwijzen wij u naar de website van uw gemeente of neem contact op met de afdeling Welzijn. COLOFON NieuwsHeft is een uitgave van Platform t Heft in samenwerking met Prisma Brabant. Redactie: Joost Andrik Tonny Brabers Jan van den Broek Hans Ursem Druk: Drukkerij Deko, Tilburg Contactgegevens: Prisma Brabant Postbus JH TILBURG tel: (013) fax: (013) website: 8

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006 Gemeenschapshuis onder de loep In dit NieuwsHeft: WMO 't Heft komt naar u toe! 3 Bestuursleden Cor van Zutphen (links) en Chris van Helvoirt van Stichting Dorpshuis De

Nadere informatie

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te

Nadere informatie

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Deze publicatie is gemaakt in het kader van de landelijke conferentie Scoren op het Digitaal Trapveld 7 november 2001 te Rotterdam

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten Aan de slag voor vrijwilligers BZK staat voo een veilige sa kunnen vertr Daarmee bor November Dit is een uitg Ministerie van Programmadi Informtiebele

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Brabants PlattelandsParlement

Brabants PlattelandsParlement KERNKRACHT is het gratis informatiemagazine voor leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant vereniging kleine kernen noord-brabant Jaargang 7 - nummer 4 - oktober 2010 Zaterdag 27 november Brabants

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Stichting Buurthuis De Ezel, hierna te noemen: de stichting, biedt u hierbij het jaarverslag 2014 aan.

Stichting Buurthuis De Ezel, hierna te noemen: de stichting, biedt u hierbij het jaarverslag 2014 aan. Voorwoord Stichting Buurthuis De Ezel, hierna te noemen: de stichting, biedt u hierbij het jaarverslag 2014 aan. De stichting is een gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie, die actief is binnen de ontmoetingsfunctie.

Nadere informatie

Aan de slag voor vrijwilligers. Dit is een uitgave van:

Aan de slag voor vrijwilligers. Dit is een uitgave van: Dit is een uitgave van: Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DGBK/DRI/REAL Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de slag voor vrijwilligers Aan de slag voor vrijwilligers 2 Inleiding

Nadere informatie

Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht

Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht Een inventarisatie van de mogelijkheden die de Wmo biedt aan kerken om de participatie van burgers in de stad Utrecht te bevorderen Auteurs Datum Rianne Morren,

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Verder Werken... ... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligersbeleid.

Verder Werken... ... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligersbeleid. Verder Werken...... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid Commissie Vrijwilligersbeleid Geen mens is een Eiland, geheel op zichzelf John Donne 1572/1631 Uit:

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord.

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord. Speciale uitgave van de gemeente Emmen juni 2009 Voorwoord Burgerjaarverslag 2008 Voorwoord 2 5 15 22 Burgerparticipatie Dienstverlening Veiligheid Dát kan beter! Politiek is niet saai! Het Zorgloket is

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie