Statistisch jaarboek 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statistisch jaarboek 2009"

Transcriptie

1 Statistisch jaarboek 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek

2 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef JP Den Haag Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek Grafi media Druk OBT bv, Den Haag Omslag TelDesign, Rotterdam Inlichtingen Tel. (088) Fax (070) Via contactformulier: Bestellingen Het Statistisch jaarboek is verkrijgbaar via de reguliere boekhandel en Sdu Klantenservice Sdu Klantenservice Postbus EA Den Haag Tel. (070) Fax (070) Internet ISSN: ISBN: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

3 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen = 2008 tot en met /2009 = het gemiddelde over de jaren 2008 tot en met / 09 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2008 en eindigend in / / 09 = oogstjaar, boekjaar enz., 2006/ 07 tot en met 2008/ 09 In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen A-26

4 Inhoud Voorwoord 7 Wegwijzer 9 1. Arbeid en sociale zekerheid Bedrijven Bevolking Bouwen en wonen Financiële en zakelijke diensten Gezondheid en welzijn Handel en horeca Industrie en energie Inkomen en bestedingen Internationale handel Landbouw Macro-economie Natuur en milieu Onderwijs Overheid Prijzen Veiligheid en recht Verkeer en vervoer Vrije tijd en cultuur 241 Trefwoordenregister 255 Statistisch jaarboek

5 Voorwoord Het Statistisch jaarboek 2009 biedt in handzaam formaat de belangrijkste cijfers over de Nederlandse samenleving. Per thema worden de cijfers voorafgegaan door een korte beschrijving van de ontwikkelingen op het desbetreffende terrein. Dezelfde thematische indeling is ook terug te vinden op de website (www.cbs.nl). De thema-indeling is prominent op de homepage geplaatst. Dit om alle beschikbare informatie over de thema s duidelijk, toegankelijk en in een samenhangend geheel te presenteren. Het Statistisch jaarboek verschijnt ook in elektronische vorm. Alle tabellen uit deze publicatie zijn terug te vinden op www. cbs.nl/statistischjaarboek. Verder is op de CBS-website voor ieder thema een RSS-feed beschikbaar. Hiermee is te zien welke (StatLine)tabellen geactualiseerd zijn en welke artikelen of publicaties er over het desbetreffende thema zijn verschenen. De cijfers in het Statistisch jaarboek vormen een selectie uit de schat aan gegevens waarover het CBS beschikt. In het eerste hoofdstuk wegwijzer is aangegeven op welke wijze gebruikers toegang kunnen krijgen tot de cijfers van het CBS. Vrijwel alle statistische uitkomsten van het CBS zijn terug te vinden in StatLine. Dit is een omvangrijke databank met de meest actuele cijfers. Deze databank is gratis toegankelijk via Ook de opzet van deze databank is weer conform de thema-indeling in dit boek. Verder kan bij de CBS-Infoservice telefonisch statistische informatie worden opgevraagd. Tevens verschaft de Infoservice informatie over het publicatiepakket van het CBS en treedt zij op als helpdesk voor vragen over het gebruik van StatLine. De Infoservice is op werkdagen van uur bereikbaar op nummer (088) (normaal tarief). Vragen kunt u ook stellen via de CBS website door gebruik te maken van het elektronisch webformulier (www.cbs.nl/ infoservice). Directeur-Generaal van de Statistiek Drs. G. van der Veen Den Haag/Heerlen, juni 2009 Statistisch jaarboek

6 Wegwijzer Het CBS presenteert zijn cijfers volgens een thema-indeling. Deze is leidend, zowel op de website als in de statistische database StatLine. Op de website is alle beschikbare informatie naar deze thema s geordend. Ieder thema heeft een eigen themapagina met de nieuwste berichten, de belangrijkste cijfers, artikelen en andere publicaties, en metho dologische informatie. In StatLine zijn alle tabellen ondergebracht in de themaboom, een verkennerachtige structuur die dezelfde themaindeling volgt. Ook de hoofdstukken in het Statistische jaarboek zijn op deze wijze geordend. De tabellen in dit boek zijn de krenten uit de pap van wat er in StatLine en op de themapagina s te vinden is. Wilt u meer weten dan in dit jaarboek staat, dan loont het de moeite het betreffende thema in StatLine of op de website te raadplegen. De thema-indeling van het CBS ziet er als volgt uit: Arbeid en sociale zekerheid Bedrijven Bevolking Bouwen en wonen Financiële en zakelijke diensten Gezondheid en welzijn Handel en horeca Industrie en energie Inkomen en bestedingen Internationale handel Landbouw Macro-economie Natuur en milieu Onderwijs Overheid (en politiek) Prijzen Veiligheid en recht Verkeer en vervoer Vrije tijd en cultuur Bovendien kent het CBS een aantal zogeheten dossiers, die thema-overstijgend zijn. Het gaat om: Allochtonen Conjunctuur Emancipatie Europese Unie Globalisering Historische reeksen Statistisch jaarboek

7 Kenniseconomie en productiviteit Levensloop Nederland regionaal Ondernemingsklimaat Vergrijzing Volkstellingen Ook deze dossiers zijn op de website terug te vinden. Hiervan zijn Historische reeksen, Nederland Regionaal en Volkstellingen als afzonderlijke ingangen in StatLine te vinden. Het statistisch jaarboek bevat geen internationale cijfers. Gegevens over Nederland in Europees verband zijn te vinden via het dossier Europese Unie op de CBS-site, bij het Europees statistisch bureau Eurostat, dat een eigen statistische database genaamd Cronos onderhoudt, en bij de Europese Datashop (ESDS). Voor ondernemers heeft het CBS in 2009 een aparte website gemaakt. Op deze site is de belangrijkste informatie voor ondernemers bij elkaar geharkt. De ondernemerssite is er om de berichtgevers van dienst te zijn bij het invullen van enquetegegevens en de onderzoeksresultaten beter te presenteren. Met vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot de infoservice van het CBS. 10 Centraal Bureau voor de Statistiek

8 1. Arbeid en sociale zekerheid Statistisch jaarboek

9 12 Centraal Bureau voor de Statistiek

10 1. Arbeid en sociale zekerheid Arbeidsmarkt in 2008 gespannen De spanning op de arbeidsmarkt was in 2008 onverminderd hoog. Wel is de tijd voorbij dat de krapte op de arbeidsmarkt snel toenam. De werkgelegenheid is gegroeid en er werden minder uitkeringen verstrekt. In de loop van het jaar is de banengroei echter afgezwakt en is er een einde gekomen aan de jarenlange daling van de werkloosheid. Het aantal openstaande vacatures bereikte in de loop van het jaar een recordhoogte maar daalde in het vierde kwartaal scherp. Meer mensen aan het werk De beroepsbevolking is in 2008 met 151 duizend personen gegroeid. De werkzame beroepsbevolking bestond uit ruim 7,4 miljoen mensen. De arbeidsparticipatie is verder gestegen. Onder vrouwen en onder 55 tot 65-jarigen nam de arbeidsparticipatie spectaculair toe, net als onder nietwesterse allochtonen. Er kwamen vooral veel grote deeltijdbanen bij. De werkloosheid daalde met 40 duizend personen. Daardoor was in 2008 nog 3,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dat 4,5 procent. Eind 2008 begon de werkloosheid echter licht te stijgen. Cao-lonen stijgen in 2008 met 3,3 procent De cao-lonen per uur zijn in 2008 met 3,3 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename is groter dan in 2007, toen de stijging 2,1 procent bedroeg. De caoloonstijging komt hiermee weer op hetzelfde niveau als in de tweede helft van In 2008 namen de contractuele loonkosten per uur met 3,8 procent toe. De contractuele loonkosten zijn daarmee sneller gestegen dan de cao-lonen. Dit is vooral toe te schrijven aan de verhoging van de wettelijke inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage in de ziektekosten. De totale loonkosten per arbeidsjaar stegen met 3,7 procent echter minder snel, vooral omdat er minder bonussen werden betaald dan in Statistisch jaarboek

11 Arbeid en sociale zekerheid 1.1 Werkgelegenheid (1 000 personen) * 2007* Werkzame personen totaal Werknemers Zelfstandigen Mannen Vrouwen Landbouw en visserij Industrie en bouwnijverheid Commerciële dienstverlening Niet-commerciële dienstverlening Banen van werknemers (x 1 000) * 2007* Totaal Landbouw en visserij Industrie en bouwnijverheid delfstoffenwinning industrie energie- en waterleidingbedr bouwnijverheid Commerciële dienstverlening handel horeca vervoer en communicatie fi nanciële instellingen zakelijke dienstverlening Niet-commerciële dienstverlening openbaar bestuur gesubsidieerd onderwijs gezondheids- en welzijnszorg cultuur, overige dienstverlening Mannen Vrouwen Voltijd Deeltijd Vast dienstverband Flexibel dienstverband Centraal Bureau voor de Statistiek

12 Arbeid en sociale zekerheid 1.3 Banen van werknemers naar geslacht, 2007* (x 1 000) Totaal Mannen Vrouwen Totaal Landbouw en visserij Industrie en bouwnijverheid delfstoffenwinning industrie energie- en waterleidingbedr bouwnijverheid Commerciële dienstverlening handel horeca vervoer en communicatie fi nanciële instellingen zakelijke dienstverlening Niet-commerciële dienstverlening openbaar bestuur gesubsidieerd onderwijs gezondheids- en welzijnszorg cultuur, overige dienstverlening Vacatures (x 1 000) Openstaande vacatures Totaal 202,8 149,8 239,8 239,3 Landbouw en visserij 3,4 4,0 5,1 4,0 Industrie en bouwnijverheid 47,5 22,7 43,7 43,6 industrie 28,2 12,5 23,8 24,0 bouwnijverheid 18,6 9,7 18,7 18,2 Commerciële dienstverlening 109,7 88,7 139,6 133,8 handel 34,6 25,0 38,5 39,6 horeca 8,5 10,1 14,1 13,5 vervoer en communicatie 12,3 7,6 13,1 12,0 fi nanciële instellingen 7,3 7,1 15,8 11,8 zakelijke dienstverlening 46,8 38,9 58,1 56,9 Niet-commerciële dienstverlening 42,3 34,5 51,3 58,0 openbaar bestuur 9,4 6,7 8,8 12,6 gesubsidieerd onderwijs 5,8 4,8 6,8 6,6 gezondheids- en welzijnszorg 19,1 15,8 25,6 28,5 cultuur, overige dienstverlening 7,9 7,2 10,1 10,3 Bedrijfsgrootte 1 tot 10 werknemers 49,8 53,6 65,0 58,5 10 tot 100 werknemers 65,5 42,7 76,0 73,5 100 en meer werknemers 87,4 53,6 98,8 107,3 Ontstane en vervulde vacatures Ontstane vacatures Vervulde vacatures Statistisch jaarboek

13 Arbeid en sociale zekerheid 1.5 Vacaturegraad naar bedrijfstak, 31 december Gesubsidieerd onderwijs Industrie Landbouw en visserij Vervoer en communicatie Handel Gezondheids- en welzijnszorg Cultuur, overige dienstverlening Zakelijke dienstverlening Bouwnijverheid Horeca Openbaar bestuur Financiële instellingen Totaal vacatures per banen * 1.6 Banen van werknemers per provincie, december 2007* (jaarmutatie) Minder dan 2,0% 2,0 tot 2,5% 2,5 tot 3,0% 3,0% en meer 16 Centraal Bureau voor de Statistiek

14 Arbeid en sociale zekerheid 1.7 Beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar (x 1 000) Beroepsbevolking mannen vrouwen tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar Werkzame beroepsbevolking mannen vrouwen tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar Werkloze beroepsbevolking mannen vrouwen tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar Arbeidspositie van de bevolking naar geslacht en leeftijd, 2008 Mannen Vrouwen 15 tot 25 jaar 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar x x Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Niet beroepsbevolking Statistisch jaarboek

15 Arbeid en sociale zekerheid 1.9 Bruto- arbeidsparticipatie, 15 tot 65 jaar ( beroepsbevolking in % van de bevolking) Totaal 67,3 67,7 69,4 70,3 Mannen 78,8 77,6 77,9 78,5 Vrouwen 55,5 57,5 60,7 62,0 15 tot 25 jaar 49,5 43,5 44,4 45,3 25 tot 35 jaar 84,4 85,5 86,8 87,7 35 tot 45 jaar 80,9 82,7 84,4 85,8 45 tot 55 jaar 72,7 77,2 79,6 80,5 55 tot 65 jaar 34,5 40,7 45,1 47,0 Autochtonen 68,6 68,8 70,9 71,5 Westerse allochtonen 65,5 67,5 68,2 69,7 Niet-westerse allochtonen 57,5 58,9 59,4 62,2 Turken 53,7 56,4 55,7 60,0 Marokkanen 51,3 55,7 55,6 57,2 Surinamers 66,5 67,9 68,2 69,6 Antillianen/Arubanen 62,2 66,7 65,8 65,9 overig niet-westers 56,0 54,8 56,9 60, Netto- arbeidsparticipatie, 15 tot 65 jaar ( werkzame beroepsbevolking in % van de bevolking) Totaal 65,0 63,2 66,2 67,5 Mannen 76,8 73,3 75,1 76,0 Vrouwen 52,8 53,0 57,2 59,0 15 tot 25 jaar 45,9 37,7 40,4 41,4 25 tot 35 jaar 82,0 80,5 83,8 85,0 35 tot 45 jaar 78,4 77,8 81,3 83,2 45 tot 55 jaar 70,6 73,3 76,5 77,9 55 tot 65 jaar 33,7 38,2 42,7 44,8 Autochtonen 66,7 65,2 68,2 69,2 Westerse allochtonen 62,5 62,1 64,3 66,2 Niet-westerse allochtonen 52,7 49,2 53,3 56,5 Turken 49,6 48,0 50,7 55,1 Marokkanen 46,7 45,2 49,5 51,4 Surinamers 61,9 58,6 62,7 65,1 Antillianen/Arubanen 56,5 56,2 59,2 59,5 overig niet-westers 50,5 44,7 49,8 54,2 18 Centraal Bureau voor de Statistiek

16 Arbeid en sociale zekerheid 1.11 Netto- arbeidsparticipatie, 2008 % tot tot tot tot tot tot tot tot 55 tot 60 tot leeftijd in jaren Vrouwen Mannen Totaal 1.12 Werkloosheid (werkloze beroepsbevolking in % van de beroepsbevolking) Totaal 3,5 6,5 4,5 3,9 Mannen 2,5 5,6 3,6 3,3 Vrouwen 4,8 7,8 5,8 4,8 15 tot 25 jaar 7,3 13,2 9,2 8,7 25 tot 35 jaar 2,8 5,8 3,5 3,1 35 tot 45 jaar 3,1 5,9 3,7 3,0 45 tot 55 jaar 3,0 5,1 3,9 3,2 55 tot 65 jaar 2,3 6,0 5,4 4,6 Autochtonen 2,9 5,2 3,7 3,2 Westerse allochtonen 4,6 7,9 5,8 5,1 Niet-westerse allochtonen 8,5 16,4 10,3 9,0 Turken 7,7 14,8 9,1 8,1 Marokkanen 8,9 18,8 11,1 10,2 Surinamers 6,9 13,7 8,0 6,4 Antillianen/Arubanen 9,1 15,7 10,0 9,7 overig niet-westers 9,8 18,4 12,4 10,8 Basisonderwijs. 12,7 9,2 8,9 Vmbo. 9,0 6,5 5,6 Havo, vwo, mbo. 6,2 4,3 3,6 Hbo, wo bachelor. 3,9 2,6 2,3 Wo master, doctor. 5,0 3,3 3,4 Statistisch jaarboek

17 Arbeid en sociale zekerheid 1.13 Netto- arbeidsparticipatie per provincie, 2008 Minder dan 67% 67 tot 68% 68 tot 69% 69% en meer 1.14 Werkloosheid per provincie, 2008 Minder dan 4,0% 4,0 tot 4,5% 4,5 tot 5,0% 5,0% en meer 20 Centraal Bureau voor de Statistiek

18 Arbeid en sociale zekerheid 1.15 Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Totaal Autochtonen Westerse allochtonen Niet-westerse allochtonen Turken Marokkanen Surinamers Antillianen/Arubanen overig niet-westers Basisonderwijs Vmbo Havo, vwo, mbo Hbo, wo bachelor Wo master, doctor Elementair beroepsniveau Lager beroepsniveau Middelbaar beroepsniveau Hoger beroepsniveau Wetenschappelijk beroepsniveau Werknemers vaste arbeidsrelatie fl exibele arbeidsrelatie Zelfstandigen tot 20 uur per week tot 35 uur per week uur en meer Regelmatige werktijden Onregelmatige werktijden avondwerk nachtwerk zaterdag zondag Reisafstand naar werk (werkenden met vast werkadres) 0 tot 7 km tot 18 km tot 33 km km en meer Statistisch jaarboek

19 Arbeid en sociale zekerheid 1.16 Cao-lonen van werknemers (jaarmutatie in %) * Bruto- uurloon (incl. bijzondere beloningen) 4,4 0,7 2,1 3,3 Particuliere bedrijven 4,2 0,7 1,7 3,3 Gesubsidieerde sector 5,2 0,9 2,1 3,5 Overheid 4,4 0,4 2,9 3,5 Landbouw en visserij 3,4 0,3 2,0 3,0 Industrie en bouwnijverheid 4,2 1,0 1,7 3,6 delfstoffenwinning.... industrie 3,9 0,9 1,6 3,8 energie- en waterleidingsbedr. 4,2 0,8 2,6 3,2 bouwnijverheid 4,8 1,3 1,5 3,7 Commerciële dienstverlening 4,3 0,6 1,9 3,1 handel 3,6 0,4 1,8 3,4 horeca 3,7 0,0 1,3 2,3 vervoer en communicatie 3,3 0,5 2,3 2,8 fi nanciële instellingen 5,8 0,9 2,1 3,5 zakelijke dienstverlening 4,8 1,0 1,8 3,0 Niet-commerciële dienstverlening 4,8 0,6 2,5 3,6 openbaar bestuur 4,3 0,4 2,8 3,7 onderwijs 4,6 0,4 3,2 3,2 gezondheids- en welzijnszorg 5,5 0,7 2,1 3,4 cultuur, overige dienstverlening 4,4 0,9 2,0 4, Contractuele loonkosten per uur (jaarmutatie in %) * Totaal 4,3 1,2 2,0 3,8 Particuliere bedrijven 4,2 1,0 1,8 3,7 Gesubsidieerde sector 5,1 1,6 2,0 4,3 Overheid 4,3 1,4 3,1 4,0 Landbouw en visserij 3,8 0,2 1,8 4,0 Industrie en bouwnijverheid 3,8 1,4 1,7 3,9 delfstoffenwinning.... industrie 3,6 1,4 1,9 4,0 energie- en waterleidingsbedr. 3,8 2,3 2,5 3,7 bouwnijverheid 4,1 1,2 1,3 3,8 Commerciële dienstverlening 4,3 1,0 1,8 3,6 handel 3,3 0,8 1,5 4,2 horeca 3,4 0,4 0,6 3,1 vervoer en communicatie 3,4 1,2 2,7 2,9 fi nanciële instellingen 6,6 0,7 2,2 3,0 zakelijke dienstverlening 4,8 1,2 1,8 3,8 Niet-commerciële dienstverlening 4,7 1,5 2,6 4,2 openbaar bestuur 4,5 1,5 2,8 4,3 onderwijs 4,3 1,4 3,4 3,8 gezondheids- en welzijnszorg 5,2 1,5 2,2 4,3 cultuur, overige dienstverlening 5,0 1,3 1,9 4,6 22 Centraal Bureau voor de Statistiek

20 Arbeid en sociale zekerheid 1.18 Uitkeringen sociale zekerheid; totaaloverzicht, 31 december (x 1 000) * Arbeidsongeschiktheid Wajong WAO WAZ IVA 8 14 WGA Werkloosheid (WW) Bijstand IOAW IOAZ AKW ANW AOW Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, 31 december (x 1 000) * Totaal arbeidsongeschiktheid Wajong WAO WAZ IVA 8 14 WGA Mannen Vrouwen tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar Volledig arbeidsongeschikt Gedeeltelijk arbeidsongeschikt Statistisch jaarboek

21 Arbeid en sociale zekerheid 1.20 WW- uitkeringen, 31 december (x 1 000) * Totaal Mannen Vrouwen tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar Noord-Nederland Oost-Nederland West-Nederland Zuid-Nederland Bijstandsuitkeringen, 31 december (x 1 000) * Totaal Mannen Vrouwen tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar jaar en ouder Alleenstaande Alleenstaande ouder (Echt)paar Anders Korter dan 1 jaar jaar en langer Bijstandsdebiteuren en -fraude (mln euro) * Bijstandsdebiteuren (incl. onbekend) uitstaand saldo, juni 1 136, , ,8 boete/maatregel 6,8 4,6 3,2 geldlening 375,4 421,8 442,8 terugvordering 596,2 705,3 704,7 verhaal 128,0 126,1 120,3 overige vorderingen 22,1 16,8 16,8 Bijstandsfraude, fraudebedrag, fraudebedrag, 1e halfjaar 45,2 61,0 52,9 minder dan inwoners 2,7 2,5 2, tot inwoners 6,4 10,0 7, tot inwoners 7,1 11,4 12, tot inwoners 6,4 5,7 6, tot inwoners 5,8 7,5 6, inwoners en meer 16,8 23,8 17,5 24 Centraal Bureau voor de Statistiek

22 Arbeid en sociale zekerheid 1.23 Uitkeringen, 31 december 2008 (x 1 000) Bijstand WAO* WIA WW* Totaal (incl. buitenland en onbekend) Provincies Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg w.o. Amsterdam Rotterdam s-gravenhage Utrecht Ziekteverzuim werknemers naar bedrijfstak Delfstoffenwinning Horeca Onroerend goed, zakelijke dienstverlening Handel en reparatie consumentenartikelen Openbare voorzieningsbedrijven Cultuur, recreatie en overige dienstverlening Bouwnijverheid Vervoer en communicatie Industrie Openbaar bestuur, sociale verzekeringen Totaal % * Statistisch jaarboek

23 Arbeid en sociale zekerheid 1.25 Gemiddelde opbouwpercentage AOW van personen die in Nederland wonen, 31 december 2006 (in % van de maximale AOW-opbouw voor die leeftijd) Totaal Autochtonen Allochtonen Totaal 15 tot 25 jaar 97,5 99,8 90,2 25 tot 35 jaar 92,5 99,4 72,1 35 tot 45 jaar 93,1 98,9 71,2 45 tot 55 jaar 93,9 98,2 72,6 55 tot 65 jaar 94,6 97,5 77,3 Mannen 15 tot 25 jaar 97,9 99,7 91,8 25 tot 35 jaar 93,0 99,3 73,2 35 tot 45 jaar 93,0 98,7 71,0 45 tot 55 jaar 93,6 97,9 72,1 55 tot 65 jaar 94,1 97,0 77,2 Vrouwen 15 tot 25 jaar 97,1 99,8 88,6 25 tot 35 jaar 92,0 99,5 71,1 35 tot 45 jaar 93,3 99,0 71,4 45 tot 55 jaar 94,2 98,6 73,2 55 tot 65 jaar 95,1 98,1 77, Algemene ouderdomswet, 31 december (x 1 000) Totaal Volledig Gekort Nederland Buitenland Mannen Vrouwen tot 75 jaar tot 85 jaar tot 95 jaar jaar en ouder Gehuwd Niet-gehuwd Autochtonen Allochtonen Centraal Bureau voor de Statistiek

24 Arbeid en sociale zekerheid 1.27 Algemene nabestaandenwet, 31 december (x 1 000) Totaal Nederland Buitenland Mannen Vrouwen tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar Anw voor Anw na Wezenuitkering Halfwezen Autochtonen Allochtonen Statistisch jaarboek

25

26 2. Bedrijven

27

28 2. Bedrijven Bijna 800 duizend bedrijven Nederland telde op 1 januari 2008 bijna 800 duizend bedrijven. Dit is het hoogste aantal tot nog toe. Ruim 70 procent van deze bedrijven is een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder fi rma. Dit zijn de zogeheten natuurlijke personen. Deze personen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het reilen en zeilen van het bedrijf. De overige bedrijven zijn rechtspersonen. Hieronder vallen naast besloten en naamloze vennootschappen ook de (coöperatieve) verenigingen, de stichtingen en de overheid. Vrijwel alle bedrijven in de landbouw, bosbouw en visserij zijn natuurlijke personen. Ook in de bouw en de detailhandel komen verhoudingsgewijs veel natuurlijke personen voor. Ruim vier op de vijf bedrijven in die branches behoren hiertoe. Branches met vrijwel alleen rechtspersonen zijn het openbaar bestuur, banken, particuliere en sociale verzekeringsinstellingen. Bij waterleidingbedrijven gaat het alleen maar om rechtspersonen. Toename ICT-gebruik bij bedrijven In 2007 had 86 procent van de bedrijven breedband en 83 procent een website. Beide ICT-voorzieningen komen vooral bij grote bedrijven voor. Een derde van de bedrijven verkocht in 2007 online goederen en/of diensten. Het belang van elektronische in- en verkoop in het zakendoen is in de periode gegroeid. De helft van de bedrijven in Nederland bood in 2007 de werknemers telewerken aan en een vijfde deel gebruikte open source software. R&D-positie Nederland De totale R&D-uitgaven in Nederland waren in 2007 goed voor circa 1,7 procent van het bruto binnenlands product. In 2002 was dit aandeel hetzelfde. De Nederlandse R&D-uitgaven zijn hiermee in beide jaren lager dan gemiddeld in Europa. In Nederland was in de periode een kwart van alle bedrijven innovatief. Leveranciers waren in die periode de belangrijkste samenwerkingspartner van innovatoren. Statistisch jaarboek

29 Bedrijven 2.1 Bedrijven per activiteit, 1 januari totaal natuur- rechtslijke perper- soon sonen Totaal Landbouw en jacht Bosbouw; dienstverlening t.b.v. de bosbouw Visserij, kweken van vis en schaaldieren Turfwinning Aardolie- en aardgaswinning Zand-, grind-, klei-, zoutwinning Voedingsmiddelen en drankenindustrie Tabakverwerkende industrie Textielindustrie Kleding- en bontindustrie Leer-, lederwaren- en schoenind Hout-, kurk-, rietindustrie Papier(waren) en karton(waren) Uitgeverijen, drukkerijen, reproductie Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie Chemische industrie Rubber- en kunststofverwerkende industrie Glas, aardewerk-, cement-, kalkindustrie Basismetaalindustrie Metaalproductenindustrie Machine en apparatenindustrie Kantoormachine en computerind Overige elektrische apparatenind Audio-, video-, telecom-apparatenindustrie Medische en optische apparatenindustrie Auto-, aanhangwagen- en opleggerindustrie Overige transportmiddelenind Meubel- en overige industrie neg Voorbereiding tot recycling Openbare energievoorzieningsbedrijven Waterleidingbedrijven Bouwnijverheid Handel, reparatie auto s en motorfi etsen Groothandel en handelsbemiddeling Detailhandel (incl. reparatie) Horeca Centraal Bureau voor de Statistiek

30 Bedrijven 2.1 Bedrijven per activiteit, 1 januari (slot) totaal natuur- rechtslijke perper- soon sonen Vervoer over land Vervoer over water Vervoer door de lucht Dienstverlening t.b.v. het vervoer Post en telecommunicatie Financiële instellingen (excl. verzekeringen) Verzekeringswezen en pensioenfondsen Activiteiten t.b.v. fi nanciële inst Verhuur van en handel in onroerend goed Verhuur van roerende goederen Computerservice, informatietechnologie Researchbedrijven Overige zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur, sociale verzekeringen Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Milieudienstverlening Ideële en belangenorganisaties Cultuur, sport en recreatie Overige dienstverlening Balans, omzet en nettowinst van niet-financiële ondernemingen, 2007 (mld euro) Land- Handel, Ver- Dienstbouw repa- voer, veren ratie opslag lening nijver- en en heid horeca communicatie Balans Activa 577,1 232,8 134,0 133,1 vaste activa (im)materieel 136,7 54,6 69,6 35,4 fi nancieel 214,8 52,1 30,6 32,8 vlottende activa voorraden 36,7 37,5 1,5 3,7 vorderingen 139,9 65,4 23,9 40,6 liquide middelen 49,1 23,2 8,4 20,7 Passiva 577,1 232,8 134,0 133,1 eigen vermogen 280,5 82,1 39,6 51,1 vreemd vermogen op lange termijn 148,4 60,3 63,6 42,0 op korte termijn 148,3 90,4 30,9 40,0 Omzet 438,7 388,0 85,4 117,4 Statistisch jaarboek

31 Bedrijven 2.3 Balans, winst- en verliesrekening en winstverdeling van nietfinanciële ondernemingen Balans (in % van het balanstotaal) Activa vaste activa (im)materieel 26,9 25,9 25,2 27,5 fi nancieel 30,7 31,0 31,6 30,7 vlottende activa voorraden 7,6 7,4 7,1 7,4 vorderingen 27,3 27,6 27,8 25,1 liquide middelen 7,5 8,1 8,2 9,4 Passiva eigen vermogen 37,4 40,1 40,9 42,1 vreemd vermogen op lange termijn 30,5 29,8 29,1 29,2 op korte termijn 32,2 30,1 30,0 28,7 Winst- en verliesrekening (in % van de omzet) Omzet Kosten ( ) 75,3 74,3 74,9 75,2 Toegevoegde waarde 24,7 25,7 25,1 24,8 Afschrijvingen ( ) 3,6 3,3 3,2 3,1 Lonen ( ) 15,3 15,3 15,2 14,9 Bedrijfsresultaat 5,8 7,0 6,7 6,8 Resultaat deelnemingen 2,3 4,8 5,1 6,6 Resultaat rentebaten en -lasten ( ) 0,7 0,7 0,6 0,9 Overige resultaten 2,5 0,2-0,2 0,1 Resultaat voor belastingen 10,0 11,3 11,1 12,6 Belastingen ( ) 1,6 2,0 1,7. Aandeel van derden ( ) 0,6 0,1 0,1. Nettoresultaat 7,8 9,2 9,3. Winstverdeling (in % van het nettoresultaat) Winstuitkeringen 32,2 37,4 83,5. Winstinhoudingen 67,8 62,6 16,5. 34 Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistisch jaarboek 2013

Statistisch jaarboek 2013 Statistisch jaarboek 2013 Centraal Bureau voor de Statistiek Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek Grafimedia

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

De Nederlandse economie 2013

De Nederlandse economie 2013 De Nederlandse economie economie 2013 De Nederlandse economie 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee

Nadere informatie

De regionale economie 2010

De regionale economie 2010 De regionale economie 2010 06 07 08 09 10 11 12 13 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

Welvaart in Nederland 2014

Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Inkomen, bestedingen en vermogen van huishoudens en personen Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Beroepsbevolking 127 Werk en inkomen.1.2.3..5 Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Amsterdam in cijfers 201 128 Werk en inkomen In

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie 2008

Jaarrapport Integratie 2008 Jaarrapport Integratie 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2012

ICT, kennis en economie 2012 ICT, kennis en economie 2012 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) het getal

Nadere informatie

Jaarboek onderwijs in cijfers 2007

Jaarboek onderwijs in cijfers 2007 Jaarboek onderwijs in cijfers 2007 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan 428 2273 XZ Voorburg Prepress Aeroset, Wateringen Druk OBT bv, Den Haag Omslag Wat ontwerpers,

Nadere informatie

Jaarrapport 2013 Landelijke Jeugdmonitor

Jaarrapport 2013 Landelijke Jeugdmonitor Jaarrapport 2013 Landelijke Jeugdmonitor Jaarrapport 2013 Landelijke Jeugdmonitor Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2011

ICT, kennis en economie 2011 ICT, kennis en economie 2011 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) het getal

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2013

ICT, kennis en economie 2013 ICT, kennis en economie 2013 ICT, kennis en economie 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen)

Nadere informatie

De digitale economie 2009

De digitale economie 2009 De digitale economie 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) =

Nadere informatie

Armoedesignalement 2014

Armoedesignalement 2014 Armoedesignalement 2014 Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag, december 2014 scp/cbs, Den Haag 2014 Zet- en binnenwerk: Textcetera, Den Haag Figuren: Mantext, Moerkapelle

Nadere informatie

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 9 maart 2003

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 9 maart 2003 Institutionele beleggers De gepubliceerde cijfers en artikelen van de institutionele beleggers bevatten fouten. Dientengevolge zijn publicaties over dit onderwerp in deze maandstatistiek niet correct.

Nadere informatie

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Mieke Mateboer Jos Erkens Hans Muller Hans Langenberg 01-05-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaal Economische

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012 11 Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 212 J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 16-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Verklaring van tekens

Verklaring van tekens ICT kennis en economie 2015 ICT, kennis en economie 2015 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen)

Nadere informatie

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007 2011 nader bekeken 12 1 Tirza König Chantal Wagner Erik Hoogbruin Jeroen van den Tillaart Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Jaarboek onderwijs in cijfers 2012

Jaarboek onderwijs in cijfers 2012 Jaarboek onderwijs in cijfers 2012 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) het

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Colofon 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 is een uitgave van de Stichting Vastgoedrapport Groningen Assen. Onderzoek & rapportage: Begeleiding: Eindredactie

Nadere informatie

Mannen en vrouwen in Nederland

Mannen en vrouwen in Nederland en vrouwen in Nederland Elma Wobma Ondanks de voortdurend veranderende samenstelling van de Nederlandse bevolking en huishoudens zijn vrouwen in de hoogste leeftijdsgroepen nog steeds fors oververtegenwoordigd.

Nadere informatie

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 8 juli 2002

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 8 juli 2002 Institutionele beleggers De gepubliceerde cijfers en artikelen van de institutionele beleggers bevatten fouten. Dientengevolge zijn publicaties over dit onderwerp in deze maandstatistiek niet correct.

Nadere informatie

Internationaliseringsmonitor

Internationaliseringsmonitor Internationaliseringsmonitor 2014 Tweede kwartaal Internationaliserings- monitor 2014 Tweede kwartaal Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil

Nadere informatie

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt actuele ontwikkelingen en prognoses Odile Sondermeijer senioradviseur arbeidsmarktonderzoek januari 2011 Inhoudsopgave pag. Inleiding 3 Samenvatting 5 1

Nadere informatie