Statistisch jaarboek 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statistisch jaarboek 2009"

Transcriptie

1 Statistisch jaarboek 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek

2 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef JP Den Haag Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek Grafi media Druk OBT bv, Den Haag Omslag TelDesign, Rotterdam Inlichtingen Tel. (088) Fax (070) Via contactformulier: Bestellingen Het Statistisch jaarboek is verkrijgbaar via de reguliere boekhandel en Sdu Klantenservice Sdu Klantenservice Postbus EA Den Haag Tel. (070) Fax (070) Internet ISSN: ISBN: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

3 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen = 2008 tot en met /2009 = het gemiddelde over de jaren 2008 tot en met / 09 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2008 en eindigend in / / 09 = oogstjaar, boekjaar enz., 2006/ 07 tot en met 2008/ 09 In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen A-26

4 Inhoud Voorwoord 7 Wegwijzer 9 1. Arbeid en sociale zekerheid Bedrijven Bevolking Bouwen en wonen Financiële en zakelijke diensten Gezondheid en welzijn Handel en horeca Industrie en energie Inkomen en bestedingen Internationale handel Landbouw Macro-economie Natuur en milieu Onderwijs Overheid Prijzen Veiligheid en recht Verkeer en vervoer Vrije tijd en cultuur 241 Trefwoordenregister 255 Statistisch jaarboek

5 Voorwoord Het Statistisch jaarboek 2009 biedt in handzaam formaat de belangrijkste cijfers over de Nederlandse samenleving. Per thema worden de cijfers voorafgegaan door een korte beschrijving van de ontwikkelingen op het desbetreffende terrein. Dezelfde thematische indeling is ook terug te vinden op de website (www.cbs.nl). De thema-indeling is prominent op de homepage geplaatst. Dit om alle beschikbare informatie over de thema s duidelijk, toegankelijk en in een samenhangend geheel te presenteren. Het Statistisch jaarboek verschijnt ook in elektronische vorm. Alle tabellen uit deze publicatie zijn terug te vinden op www. cbs.nl/statistischjaarboek. Verder is op de CBS-website voor ieder thema een RSS-feed beschikbaar. Hiermee is te zien welke (StatLine)tabellen geactualiseerd zijn en welke artikelen of publicaties er over het desbetreffende thema zijn verschenen. De cijfers in het Statistisch jaarboek vormen een selectie uit de schat aan gegevens waarover het CBS beschikt. In het eerste hoofdstuk wegwijzer is aangegeven op welke wijze gebruikers toegang kunnen krijgen tot de cijfers van het CBS. Vrijwel alle statistische uitkomsten van het CBS zijn terug te vinden in StatLine. Dit is een omvangrijke databank met de meest actuele cijfers. Deze databank is gratis toegankelijk via Ook de opzet van deze databank is weer conform de thema-indeling in dit boek. Verder kan bij de CBS-Infoservice telefonisch statistische informatie worden opgevraagd. Tevens verschaft de Infoservice informatie over het publicatiepakket van het CBS en treedt zij op als helpdesk voor vragen over het gebruik van StatLine. De Infoservice is op werkdagen van uur bereikbaar op nummer (088) (normaal tarief). Vragen kunt u ook stellen via de CBS website door gebruik te maken van het elektronisch webformulier (www.cbs.nl/ infoservice). Directeur-Generaal van de Statistiek Drs. G. van der Veen Den Haag/Heerlen, juni 2009 Statistisch jaarboek

6 Wegwijzer Het CBS presenteert zijn cijfers volgens een thema-indeling. Deze is leidend, zowel op de website als in de statistische database StatLine. Op de website is alle beschikbare informatie naar deze thema s geordend. Ieder thema heeft een eigen themapagina met de nieuwste berichten, de belangrijkste cijfers, artikelen en andere publicaties, en metho dologische informatie. In StatLine zijn alle tabellen ondergebracht in de themaboom, een verkennerachtige structuur die dezelfde themaindeling volgt. Ook de hoofdstukken in het Statistische jaarboek zijn op deze wijze geordend. De tabellen in dit boek zijn de krenten uit de pap van wat er in StatLine en op de themapagina s te vinden is. Wilt u meer weten dan in dit jaarboek staat, dan loont het de moeite het betreffende thema in StatLine of op de website te raadplegen. De thema-indeling van het CBS ziet er als volgt uit: Arbeid en sociale zekerheid Bedrijven Bevolking Bouwen en wonen Financiële en zakelijke diensten Gezondheid en welzijn Handel en horeca Industrie en energie Inkomen en bestedingen Internationale handel Landbouw Macro-economie Natuur en milieu Onderwijs Overheid (en politiek) Prijzen Veiligheid en recht Verkeer en vervoer Vrije tijd en cultuur Bovendien kent het CBS een aantal zogeheten dossiers, die thema-overstijgend zijn. Het gaat om: Allochtonen Conjunctuur Emancipatie Europese Unie Globalisering Historische reeksen Statistisch jaarboek

7 Kenniseconomie en productiviteit Levensloop Nederland regionaal Ondernemingsklimaat Vergrijzing Volkstellingen Ook deze dossiers zijn op de website terug te vinden. Hiervan zijn Historische reeksen, Nederland Regionaal en Volkstellingen als afzonderlijke ingangen in StatLine te vinden. Het statistisch jaarboek bevat geen internationale cijfers. Gegevens over Nederland in Europees verband zijn te vinden via het dossier Europese Unie op de CBS-site, bij het Europees statistisch bureau Eurostat, dat een eigen statistische database genaamd Cronos onderhoudt, en bij de Europese Datashop (ESDS). Voor ondernemers heeft het CBS in 2009 een aparte website gemaakt. Op deze site is de belangrijkste informatie voor ondernemers bij elkaar geharkt. De ondernemerssite is er om de berichtgevers van dienst te zijn bij het invullen van enquetegegevens en de onderzoeksresultaten beter te presenteren. Met vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot de infoservice van het CBS. 10 Centraal Bureau voor de Statistiek

8 1. Arbeid en sociale zekerheid Statistisch jaarboek

9 12 Centraal Bureau voor de Statistiek

10 1. Arbeid en sociale zekerheid Arbeidsmarkt in 2008 gespannen De spanning op de arbeidsmarkt was in 2008 onverminderd hoog. Wel is de tijd voorbij dat de krapte op de arbeidsmarkt snel toenam. De werkgelegenheid is gegroeid en er werden minder uitkeringen verstrekt. In de loop van het jaar is de banengroei echter afgezwakt en is er een einde gekomen aan de jarenlange daling van de werkloosheid. Het aantal openstaande vacatures bereikte in de loop van het jaar een recordhoogte maar daalde in het vierde kwartaal scherp. Meer mensen aan het werk De beroepsbevolking is in 2008 met 151 duizend personen gegroeid. De werkzame beroepsbevolking bestond uit ruim 7,4 miljoen mensen. De arbeidsparticipatie is verder gestegen. Onder vrouwen en onder 55 tot 65-jarigen nam de arbeidsparticipatie spectaculair toe, net als onder nietwesterse allochtonen. Er kwamen vooral veel grote deeltijdbanen bij. De werkloosheid daalde met 40 duizend personen. Daardoor was in 2008 nog 3,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dat 4,5 procent. Eind 2008 begon de werkloosheid echter licht te stijgen. Cao-lonen stijgen in 2008 met 3,3 procent De cao-lonen per uur zijn in 2008 met 3,3 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename is groter dan in 2007, toen de stijging 2,1 procent bedroeg. De caoloonstijging komt hiermee weer op hetzelfde niveau als in de tweede helft van In 2008 namen de contractuele loonkosten per uur met 3,8 procent toe. De contractuele loonkosten zijn daarmee sneller gestegen dan de cao-lonen. Dit is vooral toe te schrijven aan de verhoging van de wettelijke inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage in de ziektekosten. De totale loonkosten per arbeidsjaar stegen met 3,7 procent echter minder snel, vooral omdat er minder bonussen werden betaald dan in Statistisch jaarboek

11 Arbeid en sociale zekerheid 1.1 Werkgelegenheid (1 000 personen) * 2007* Werkzame personen totaal Werknemers Zelfstandigen Mannen Vrouwen Landbouw en visserij Industrie en bouwnijverheid Commerciële dienstverlening Niet-commerciële dienstverlening Banen van werknemers (x 1 000) * 2007* Totaal Landbouw en visserij Industrie en bouwnijverheid delfstoffenwinning industrie energie- en waterleidingbedr bouwnijverheid Commerciële dienstverlening handel horeca vervoer en communicatie fi nanciële instellingen zakelijke dienstverlening Niet-commerciële dienstverlening openbaar bestuur gesubsidieerd onderwijs gezondheids- en welzijnszorg cultuur, overige dienstverlening Mannen Vrouwen Voltijd Deeltijd Vast dienstverband Flexibel dienstverband Centraal Bureau voor de Statistiek

12 Arbeid en sociale zekerheid 1.3 Banen van werknemers naar geslacht, 2007* (x 1 000) Totaal Mannen Vrouwen Totaal Landbouw en visserij Industrie en bouwnijverheid delfstoffenwinning industrie energie- en waterleidingbedr bouwnijverheid Commerciële dienstverlening handel horeca vervoer en communicatie fi nanciële instellingen zakelijke dienstverlening Niet-commerciële dienstverlening openbaar bestuur gesubsidieerd onderwijs gezondheids- en welzijnszorg cultuur, overige dienstverlening Vacatures (x 1 000) Openstaande vacatures Totaal 202,8 149,8 239,8 239,3 Landbouw en visserij 3,4 4,0 5,1 4,0 Industrie en bouwnijverheid 47,5 22,7 43,7 43,6 industrie 28,2 12,5 23,8 24,0 bouwnijverheid 18,6 9,7 18,7 18,2 Commerciële dienstverlening 109,7 88,7 139,6 133,8 handel 34,6 25,0 38,5 39,6 horeca 8,5 10,1 14,1 13,5 vervoer en communicatie 12,3 7,6 13,1 12,0 fi nanciële instellingen 7,3 7,1 15,8 11,8 zakelijke dienstverlening 46,8 38,9 58,1 56,9 Niet-commerciële dienstverlening 42,3 34,5 51,3 58,0 openbaar bestuur 9,4 6,7 8,8 12,6 gesubsidieerd onderwijs 5,8 4,8 6,8 6,6 gezondheids- en welzijnszorg 19,1 15,8 25,6 28,5 cultuur, overige dienstverlening 7,9 7,2 10,1 10,3 Bedrijfsgrootte 1 tot 10 werknemers 49,8 53,6 65,0 58,5 10 tot 100 werknemers 65,5 42,7 76,0 73,5 100 en meer werknemers 87,4 53,6 98,8 107,3 Ontstane en vervulde vacatures Ontstane vacatures Vervulde vacatures Statistisch jaarboek

13 Arbeid en sociale zekerheid 1.5 Vacaturegraad naar bedrijfstak, 31 december Gesubsidieerd onderwijs Industrie Landbouw en visserij Vervoer en communicatie Handel Gezondheids- en welzijnszorg Cultuur, overige dienstverlening Zakelijke dienstverlening Bouwnijverheid Horeca Openbaar bestuur Financiële instellingen Totaal vacatures per banen * 1.6 Banen van werknemers per provincie, december 2007* (jaarmutatie) Minder dan 2,0% 2,0 tot 2,5% 2,5 tot 3,0% 3,0% en meer 16 Centraal Bureau voor de Statistiek

14 Arbeid en sociale zekerheid 1.7 Beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar (x 1 000) Beroepsbevolking mannen vrouwen tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar Werkzame beroepsbevolking mannen vrouwen tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar Werkloze beroepsbevolking mannen vrouwen tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar Arbeidspositie van de bevolking naar geslacht en leeftijd, 2008 Mannen Vrouwen 15 tot 25 jaar 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar x x Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Niet beroepsbevolking Statistisch jaarboek

15 Arbeid en sociale zekerheid 1.9 Bruto- arbeidsparticipatie, 15 tot 65 jaar ( beroepsbevolking in % van de bevolking) Totaal 67,3 67,7 69,4 70,3 Mannen 78,8 77,6 77,9 78,5 Vrouwen 55,5 57,5 60,7 62,0 15 tot 25 jaar 49,5 43,5 44,4 45,3 25 tot 35 jaar 84,4 85,5 86,8 87,7 35 tot 45 jaar 80,9 82,7 84,4 85,8 45 tot 55 jaar 72,7 77,2 79,6 80,5 55 tot 65 jaar 34,5 40,7 45,1 47,0 Autochtonen 68,6 68,8 70,9 71,5 Westerse allochtonen 65,5 67,5 68,2 69,7 Niet-westerse allochtonen 57,5 58,9 59,4 62,2 Turken 53,7 56,4 55,7 60,0 Marokkanen 51,3 55,7 55,6 57,2 Surinamers 66,5 67,9 68,2 69,6 Antillianen/Arubanen 62,2 66,7 65,8 65,9 overig niet-westers 56,0 54,8 56,9 60, Netto- arbeidsparticipatie, 15 tot 65 jaar ( werkzame beroepsbevolking in % van de bevolking) Totaal 65,0 63,2 66,2 67,5 Mannen 76,8 73,3 75,1 76,0 Vrouwen 52,8 53,0 57,2 59,0 15 tot 25 jaar 45,9 37,7 40,4 41,4 25 tot 35 jaar 82,0 80,5 83,8 85,0 35 tot 45 jaar 78,4 77,8 81,3 83,2 45 tot 55 jaar 70,6 73,3 76,5 77,9 55 tot 65 jaar 33,7 38,2 42,7 44,8 Autochtonen 66,7 65,2 68,2 69,2 Westerse allochtonen 62,5 62,1 64,3 66,2 Niet-westerse allochtonen 52,7 49,2 53,3 56,5 Turken 49,6 48,0 50,7 55,1 Marokkanen 46,7 45,2 49,5 51,4 Surinamers 61,9 58,6 62,7 65,1 Antillianen/Arubanen 56,5 56,2 59,2 59,5 overig niet-westers 50,5 44,7 49,8 54,2 18 Centraal Bureau voor de Statistiek

16 Arbeid en sociale zekerheid 1.11 Netto- arbeidsparticipatie, 2008 % tot tot tot tot tot tot tot tot 55 tot 60 tot leeftijd in jaren Vrouwen Mannen Totaal 1.12 Werkloosheid (werkloze beroepsbevolking in % van de beroepsbevolking) Totaal 3,5 6,5 4,5 3,9 Mannen 2,5 5,6 3,6 3,3 Vrouwen 4,8 7,8 5,8 4,8 15 tot 25 jaar 7,3 13,2 9,2 8,7 25 tot 35 jaar 2,8 5,8 3,5 3,1 35 tot 45 jaar 3,1 5,9 3,7 3,0 45 tot 55 jaar 3,0 5,1 3,9 3,2 55 tot 65 jaar 2,3 6,0 5,4 4,6 Autochtonen 2,9 5,2 3,7 3,2 Westerse allochtonen 4,6 7,9 5,8 5,1 Niet-westerse allochtonen 8,5 16,4 10,3 9,0 Turken 7,7 14,8 9,1 8,1 Marokkanen 8,9 18,8 11,1 10,2 Surinamers 6,9 13,7 8,0 6,4 Antillianen/Arubanen 9,1 15,7 10,0 9,7 overig niet-westers 9,8 18,4 12,4 10,8 Basisonderwijs. 12,7 9,2 8,9 Vmbo. 9,0 6,5 5,6 Havo, vwo, mbo. 6,2 4,3 3,6 Hbo, wo bachelor. 3,9 2,6 2,3 Wo master, doctor. 5,0 3,3 3,4 Statistisch jaarboek

17 Arbeid en sociale zekerheid 1.13 Netto- arbeidsparticipatie per provincie, 2008 Minder dan 67% 67 tot 68% 68 tot 69% 69% en meer 1.14 Werkloosheid per provincie, 2008 Minder dan 4,0% 4,0 tot 4,5% 4,5 tot 5,0% 5,0% en meer 20 Centraal Bureau voor de Statistiek

18 Arbeid en sociale zekerheid 1.15 Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Totaal Autochtonen Westerse allochtonen Niet-westerse allochtonen Turken Marokkanen Surinamers Antillianen/Arubanen overig niet-westers Basisonderwijs Vmbo Havo, vwo, mbo Hbo, wo bachelor Wo master, doctor Elementair beroepsniveau Lager beroepsniveau Middelbaar beroepsniveau Hoger beroepsniveau Wetenschappelijk beroepsniveau Werknemers vaste arbeidsrelatie fl exibele arbeidsrelatie Zelfstandigen tot 20 uur per week tot 35 uur per week uur en meer Regelmatige werktijden Onregelmatige werktijden avondwerk nachtwerk zaterdag zondag Reisafstand naar werk (werkenden met vast werkadres) 0 tot 7 km tot 18 km tot 33 km km en meer Statistisch jaarboek

19 Arbeid en sociale zekerheid 1.16 Cao-lonen van werknemers (jaarmutatie in %) * Bruto- uurloon (incl. bijzondere beloningen) 4,4 0,7 2,1 3,3 Particuliere bedrijven 4,2 0,7 1,7 3,3 Gesubsidieerde sector 5,2 0,9 2,1 3,5 Overheid 4,4 0,4 2,9 3,5 Landbouw en visserij 3,4 0,3 2,0 3,0 Industrie en bouwnijverheid 4,2 1,0 1,7 3,6 delfstoffenwinning.... industrie 3,9 0,9 1,6 3,8 energie- en waterleidingsbedr. 4,2 0,8 2,6 3,2 bouwnijverheid 4,8 1,3 1,5 3,7 Commerciële dienstverlening 4,3 0,6 1,9 3,1 handel 3,6 0,4 1,8 3,4 horeca 3,7 0,0 1,3 2,3 vervoer en communicatie 3,3 0,5 2,3 2,8 fi nanciële instellingen 5,8 0,9 2,1 3,5 zakelijke dienstverlening 4,8 1,0 1,8 3,0 Niet-commerciële dienstverlening 4,8 0,6 2,5 3,6 openbaar bestuur 4,3 0,4 2,8 3,7 onderwijs 4,6 0,4 3,2 3,2 gezondheids- en welzijnszorg 5,5 0,7 2,1 3,4 cultuur, overige dienstverlening 4,4 0,9 2,0 4, Contractuele loonkosten per uur (jaarmutatie in %) * Totaal 4,3 1,2 2,0 3,8 Particuliere bedrijven 4,2 1,0 1,8 3,7 Gesubsidieerde sector 5,1 1,6 2,0 4,3 Overheid 4,3 1,4 3,1 4,0 Landbouw en visserij 3,8 0,2 1,8 4,0 Industrie en bouwnijverheid 3,8 1,4 1,7 3,9 delfstoffenwinning.... industrie 3,6 1,4 1,9 4,0 energie- en waterleidingsbedr. 3,8 2,3 2,5 3,7 bouwnijverheid 4,1 1,2 1,3 3,8 Commerciële dienstverlening 4,3 1,0 1,8 3,6 handel 3,3 0,8 1,5 4,2 horeca 3,4 0,4 0,6 3,1 vervoer en communicatie 3,4 1,2 2,7 2,9 fi nanciële instellingen 6,6 0,7 2,2 3,0 zakelijke dienstverlening 4,8 1,2 1,8 3,8 Niet-commerciële dienstverlening 4,7 1,5 2,6 4,2 openbaar bestuur 4,5 1,5 2,8 4,3 onderwijs 4,3 1,4 3,4 3,8 gezondheids- en welzijnszorg 5,2 1,5 2,2 4,3 cultuur, overige dienstverlening 5,0 1,3 1,9 4,6 22 Centraal Bureau voor de Statistiek

20 Arbeid en sociale zekerheid 1.18 Uitkeringen sociale zekerheid; totaaloverzicht, 31 december (x 1 000) * Arbeidsongeschiktheid Wajong WAO WAZ IVA 8 14 WGA Werkloosheid (WW) Bijstand IOAW IOAZ AKW ANW AOW Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, 31 december (x 1 000) * Totaal arbeidsongeschiktheid Wajong WAO WAZ IVA 8 14 WGA Mannen Vrouwen tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar Volledig arbeidsongeschikt Gedeeltelijk arbeidsongeschikt Statistisch jaarboek

21 Arbeid en sociale zekerheid 1.20 WW- uitkeringen, 31 december (x 1 000) * Totaal Mannen Vrouwen tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar Noord-Nederland Oost-Nederland West-Nederland Zuid-Nederland Bijstandsuitkeringen, 31 december (x 1 000) * Totaal Mannen Vrouwen tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar jaar en ouder Alleenstaande Alleenstaande ouder (Echt)paar Anders Korter dan 1 jaar jaar en langer Bijstandsdebiteuren en -fraude (mln euro) * Bijstandsdebiteuren (incl. onbekend) uitstaand saldo, juni 1 136, , ,8 boete/maatregel 6,8 4,6 3,2 geldlening 375,4 421,8 442,8 terugvordering 596,2 705,3 704,7 verhaal 128,0 126,1 120,3 overige vorderingen 22,1 16,8 16,8 Bijstandsfraude, fraudebedrag, fraudebedrag, 1e halfjaar 45,2 61,0 52,9 minder dan inwoners 2,7 2,5 2, tot inwoners 6,4 10,0 7, tot inwoners 7,1 11,4 12, tot inwoners 6,4 5,7 6, tot inwoners 5,8 7,5 6, inwoners en meer 16,8 23,8 17,5 24 Centraal Bureau voor de Statistiek

22 Arbeid en sociale zekerheid 1.23 Uitkeringen, 31 december 2008 (x 1 000) Bijstand WAO* WIA WW* Totaal (incl. buitenland en onbekend) Provincies Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg w.o. Amsterdam Rotterdam s-gravenhage Utrecht Ziekteverzuim werknemers naar bedrijfstak Delfstoffenwinning Horeca Onroerend goed, zakelijke dienstverlening Handel en reparatie consumentenartikelen Openbare voorzieningsbedrijven Cultuur, recreatie en overige dienstverlening Bouwnijverheid Vervoer en communicatie Industrie Openbaar bestuur, sociale verzekeringen Totaal % * Statistisch jaarboek

23 Arbeid en sociale zekerheid 1.25 Gemiddelde opbouwpercentage AOW van personen die in Nederland wonen, 31 december 2006 (in % van de maximale AOW-opbouw voor die leeftijd) Totaal Autochtonen Allochtonen Totaal 15 tot 25 jaar 97,5 99,8 90,2 25 tot 35 jaar 92,5 99,4 72,1 35 tot 45 jaar 93,1 98,9 71,2 45 tot 55 jaar 93,9 98,2 72,6 55 tot 65 jaar 94,6 97,5 77,3 Mannen 15 tot 25 jaar 97,9 99,7 91,8 25 tot 35 jaar 93,0 99,3 73,2 35 tot 45 jaar 93,0 98,7 71,0 45 tot 55 jaar 93,6 97,9 72,1 55 tot 65 jaar 94,1 97,0 77,2 Vrouwen 15 tot 25 jaar 97,1 99,8 88,6 25 tot 35 jaar 92,0 99,5 71,1 35 tot 45 jaar 93,3 99,0 71,4 45 tot 55 jaar 94,2 98,6 73,2 55 tot 65 jaar 95,1 98,1 77, Algemene ouderdomswet, 31 december (x 1 000) Totaal Volledig Gekort Nederland Buitenland Mannen Vrouwen tot 75 jaar tot 85 jaar tot 95 jaar jaar en ouder Gehuwd Niet-gehuwd Autochtonen Allochtonen Centraal Bureau voor de Statistiek

24 Arbeid en sociale zekerheid 1.27 Algemene nabestaandenwet, 31 december (x 1 000) Totaal Nederland Buitenland Mannen Vrouwen tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar Anw voor Anw na Wezenuitkering Halfwezen Autochtonen Allochtonen Statistisch jaarboek

25

26 2. Bedrijven

27

28 2. Bedrijven Bijna 800 duizend bedrijven Nederland telde op 1 januari 2008 bijna 800 duizend bedrijven. Dit is het hoogste aantal tot nog toe. Ruim 70 procent van deze bedrijven is een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder fi rma. Dit zijn de zogeheten natuurlijke personen. Deze personen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het reilen en zeilen van het bedrijf. De overige bedrijven zijn rechtspersonen. Hieronder vallen naast besloten en naamloze vennootschappen ook de (coöperatieve) verenigingen, de stichtingen en de overheid. Vrijwel alle bedrijven in de landbouw, bosbouw en visserij zijn natuurlijke personen. Ook in de bouw en de detailhandel komen verhoudingsgewijs veel natuurlijke personen voor. Ruim vier op de vijf bedrijven in die branches behoren hiertoe. Branches met vrijwel alleen rechtspersonen zijn het openbaar bestuur, banken, particuliere en sociale verzekeringsinstellingen. Bij waterleidingbedrijven gaat het alleen maar om rechtspersonen. Toename ICT-gebruik bij bedrijven In 2007 had 86 procent van de bedrijven breedband en 83 procent een website. Beide ICT-voorzieningen komen vooral bij grote bedrijven voor. Een derde van de bedrijven verkocht in 2007 online goederen en/of diensten. Het belang van elektronische in- en verkoop in het zakendoen is in de periode gegroeid. De helft van de bedrijven in Nederland bood in 2007 de werknemers telewerken aan en een vijfde deel gebruikte open source software. R&D-positie Nederland De totale R&D-uitgaven in Nederland waren in 2007 goed voor circa 1,7 procent van het bruto binnenlands product. In 2002 was dit aandeel hetzelfde. De Nederlandse R&D-uitgaven zijn hiermee in beide jaren lager dan gemiddeld in Europa. In Nederland was in de periode een kwart van alle bedrijven innovatief. Leveranciers waren in die periode de belangrijkste samenwerkingspartner van innovatoren. Statistisch jaarboek

29 Bedrijven 2.1 Bedrijven per activiteit, 1 januari totaal natuur- rechtslijke perper- soon sonen Totaal Landbouw en jacht Bosbouw; dienstverlening t.b.v. de bosbouw Visserij, kweken van vis en schaaldieren Turfwinning Aardolie- en aardgaswinning Zand-, grind-, klei-, zoutwinning Voedingsmiddelen en drankenindustrie Tabakverwerkende industrie Textielindustrie Kleding- en bontindustrie Leer-, lederwaren- en schoenind Hout-, kurk-, rietindustrie Papier(waren) en karton(waren) Uitgeverijen, drukkerijen, reproductie Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie Chemische industrie Rubber- en kunststofverwerkende industrie Glas, aardewerk-, cement-, kalkindustrie Basismetaalindustrie Metaalproductenindustrie Machine en apparatenindustrie Kantoormachine en computerind Overige elektrische apparatenind Audio-, video-, telecom-apparatenindustrie Medische en optische apparatenindustrie Auto-, aanhangwagen- en opleggerindustrie Overige transportmiddelenind Meubel- en overige industrie neg Voorbereiding tot recycling Openbare energievoorzieningsbedrijven Waterleidingbedrijven Bouwnijverheid Handel, reparatie auto s en motorfi etsen Groothandel en handelsbemiddeling Detailhandel (incl. reparatie) Horeca Centraal Bureau voor de Statistiek

30 Bedrijven 2.1 Bedrijven per activiteit, 1 januari (slot) totaal natuur- rechtslijke perper- soon sonen Vervoer over land Vervoer over water Vervoer door de lucht Dienstverlening t.b.v. het vervoer Post en telecommunicatie Financiële instellingen (excl. verzekeringen) Verzekeringswezen en pensioenfondsen Activiteiten t.b.v. fi nanciële inst Verhuur van en handel in onroerend goed Verhuur van roerende goederen Computerservice, informatietechnologie Researchbedrijven Overige zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur, sociale verzekeringen Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Milieudienstverlening Ideële en belangenorganisaties Cultuur, sport en recreatie Overige dienstverlening Balans, omzet en nettowinst van niet-financiële ondernemingen, 2007 (mld euro) Land- Handel, Ver- Dienstbouw repa- voer, veren ratie opslag lening nijver- en en heid horeca communicatie Balans Activa 577,1 232,8 134,0 133,1 vaste activa (im)materieel 136,7 54,6 69,6 35,4 fi nancieel 214,8 52,1 30,6 32,8 vlottende activa voorraden 36,7 37,5 1,5 3,7 vorderingen 139,9 65,4 23,9 40,6 liquide middelen 49,1 23,2 8,4 20,7 Passiva 577,1 232,8 134,0 133,1 eigen vermogen 280,5 82,1 39,6 51,1 vreemd vermogen op lange termijn 148,4 60,3 63,6 42,0 op korte termijn 148,3 90,4 30,9 40,0 Omzet 438,7 388,0 85,4 117,4 Statistisch jaarboek

31 Bedrijven 2.3 Balans, winst- en verliesrekening en winstverdeling van nietfinanciële ondernemingen Balans (in % van het balanstotaal) Activa vaste activa (im)materieel 26,9 25,9 25,2 27,5 fi nancieel 30,7 31,0 31,6 30,7 vlottende activa voorraden 7,6 7,4 7,1 7,4 vorderingen 27,3 27,6 27,8 25,1 liquide middelen 7,5 8,1 8,2 9,4 Passiva eigen vermogen 37,4 40,1 40,9 42,1 vreemd vermogen op lange termijn 30,5 29,8 29,1 29,2 op korte termijn 32,2 30,1 30,0 28,7 Winst- en verliesrekening (in % van de omzet) Omzet Kosten ( ) 75,3 74,3 74,9 75,2 Toegevoegde waarde 24,7 25,7 25,1 24,8 Afschrijvingen ( ) 3,6 3,3 3,2 3,1 Lonen ( ) 15,3 15,3 15,2 14,9 Bedrijfsresultaat 5,8 7,0 6,7 6,8 Resultaat deelnemingen 2,3 4,8 5,1 6,6 Resultaat rentebaten en -lasten ( ) 0,7 0,7 0,6 0,9 Overige resultaten 2,5 0,2-0,2 0,1 Resultaat voor belastingen 10,0 11,3 11,1 12,6 Belastingen ( ) 1,6 2,0 1,7. Aandeel van derden ( ) 0,6 0,1 0,1. Nettoresultaat 7,8 9,2 9,3. Winstverdeling (in % van het nettoresultaat) Winstuitkeringen 32,2 37,4 83,5. Winstinhoudingen 67,8 62,6 16,5. 34 Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

VUT-fondsen op weg naar het einde

VUT-fondsen op weg naar het einde Webartikel 2014 VUT-fondsen op weg naar het einde Drs. J.L. Gebraad mw. T.R. Pfaff 05-03-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS VUT-fondsen op weg naar het einde 3 Inhoud 1. Minder VUT-fondsen in 2012 5 2. Kortlopende

Nadere informatie

Einde in zicht voor de VUT

Einde in zicht voor de VUT Einde in zicht voor de VUT 11 0 Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff Publicatiedatum CBS-website: 1 september 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** =

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008 8 Financiële crisis r slaat gat in de beleggingen n van institutionele beleggers in 28 drs. J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 27 oktober 29 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal behorend bij de publicatie ICT, kennis en economie 2012. De tabellen zijn per hoofdstuk

Nadere informatie

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen 08 Regionaal consistente 0o stente tijdreeksen 1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. =

Nadere informatie

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys-van der

Nadere informatie

groothandel Nicole Braams, Peter Daniëls, Cees Steenlage, Noortje Urlings Publicatiedatum CBS-website: 13 mei 2009 Den Haag/Heerlen

groothandel Nicole Braams, Peter Daniëls, Cees Steenlage, Noortje Urlings Publicatiedatum CBS-website: 13 mei 2009 Den Haag/Heerlen 08 Branchebeschrijving 0c chrijving groothandel Nicole Braams, Peter Daniëls, Cees Steenlage, Noortje Urlings Publicatiedatum CBS-website: 13 mei 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2005

Statistisch Jaarboek 2005 Statistisch Jaarboek 2005 Voorwoord Het Statistisch Jaarboek is de bekendste papieren publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Periodiek worden opzet en inhoud aangepast aan de eisen van

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012 11 Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 212 J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 16-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 22 augustus 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

CBS: Aantal vacatures stijgt opnieuw

CBS: Aantal vacatures stijgt opnieuw Persbericht PB-034 15 mei 2014 9:30 uur CBS: Aantal vacatures stijgt opnieuw Derde kwartaal op rij toename van vacatures Grootste stijging bij de commerciële dienstverlening Meer dynamiek op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009

grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009 08 Wisselende 0s signalen bij grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009 Frank Bonger en Hen Pustjens Publicatiedatum CBS-website: 17 juli 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Binnensteden en hun bewoners

Binnensteden en hun bewoners Binnensteden en hun bewoners 11 Bert Raets Publicatiedatum CBS-website: 23 september 211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x

Nadere informatie

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend 08 Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend Laurens Cazander Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

Bevolking in Nederland

Bevolking in Nederland Bevolking in Nederland Ontwikkelingen in omvang en structuur Inleiding Institutionele Personen De in Nederland woonachtige bevolking kan op verschillende manieren worden beschreven. Onderzoekers onderscheiden

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

In wat voor gezin worden kinderen geboren?

In wat voor gezin worden kinderen geboren? Bevolkingstrends 214 In wat voor gezin worden kinderen geboren? Suzanne Loozen Marina Pool Carel Harmsen juni 214 CBS Bevolkingstrends juni 214 1 Tot eind jaren zeventig werden vrijwel alle kinderen binnen

Nadere informatie

Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen

Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen 0n07 07 Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen Florianne Matser en Wouter Jonkers Publicatiedatum CBS-website: 14 juli 2008 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Statistisch jaarboek 2013

Statistisch jaarboek 2013 Statistisch jaarboek 2013 Centraal Bureau voor de Statistiek Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek Grafimedia

Nadere informatie

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Bevolkingstrends 2013 Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Frank Bloot november 2013 Van de vier grootste gemeenten in ons land is het aantal inwoners in Utrecht de afgelopen tien

Nadere informatie

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten 07 Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten Michel van Veen Publicatiedatum CBS-website: 20 november 2008 Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FHI federatie van technologiebranches CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Verwevenheid eid industrie en diensten: Inkoop van diensten door de industrie

Verwevenheid eid industrie en diensten: Inkoop van diensten door de industrie 7 Verwevenheid eid industrie en diensten: Inkoop van diensten door de industrie Noortje Urlings Publicatiedatum CBS-website: 13 oktober 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken *

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

nche (Branchebeschrijving hrijving 2000 2006)

nche (Branchebeschrijving hrijving 2000 2006) 07 Uitzendbranche nche (Branchebeschrijving hrijving 2000 2006) Margreet Geurden-Slis Publicatiedatum CBS-website: 2 oktober 2008 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker

Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker 7 Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker Marjolijn Jaarsma Publicatiedatum CBS-website: 9 april 28 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden 81 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 7 82 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: minder bedrijven, veel detailhandel, minder agrariërs Na jaren van groei is het aantal bedrijven in

Nadere informatie

Computerbranche 0r (Branchebeschrijving hrijving 2000 2006)

Computerbranche 0r (Branchebeschrijving hrijving 2000 2006) 07 Computerbranche 0r (Branchebeschrijving hrijving 2000 2006) Paul Ras Publicatiedatum CBS-website: 2 oktober 2008 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Zekerheden over een onzeker land

Zekerheden over een onzeker land Zekerheden over een onzeker land Parijs, 27 januari 2012 Paul Schnabel Universiteit Utrecht Demografische feiten 2012-2020 Bevolking 17 miljoen (plus 0,5 miljoen) Jonger dan 20 jaar 3,7 miljoen (min 0,2

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 18 januari 25 Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

CBS-berichten: Arbeidsmigratie naar en uit Nederland

CBS-berichten: Arbeidsmigratie naar en uit Nederland André Corpeleijn* Inleiding Arbeidsmigratie is de laatste tien jaar weer in de belangstelling gekomen. De uitbreiding van de Europese Unie en de komst van Oost-Europese werknemers naar Nederland hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 2

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 -46- Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Samenvatting hoofdstuk 2 Tabellen: 2.1 Loop van de bevolking 2.2 Loop van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2013 2.3 Loop van de bevolking

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis

Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis 7 Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis Jos van Heiningen Publicatiedatum CBS-website: 12 december 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

9. Werknemers en bedrijfstakken

9. Werknemers en bedrijfstakken 9. Werknemers en bedrijfstakken Niet-westerse allochtonen hebben minder vaak een baan als werknemer vergeleken met autochtonen. De positie van de tweede generatie is gunstiger dan die van de eerste generatie.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

9 10B. Poelman en C. van Duin

9 10B. Poelman en C. van Duin 9 10B. Poelman en C. van Duin Bevolkingsprognose 2009 2060 Publicatiedatum CBSwebsite: 12 maart 2010 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

Onderzochte factoren in MAU toets 2013

Onderzochte factoren in MAU toets 2013 Onderzochte factoren in MAU toets 2013 Tabel 1 toont de door APE onderzochte factoren in de MAU toets van 2013. Het betreffen hier zowel factoren waarvan is aangetoond dat deze samenhangen met de bijstandsuitgaven

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Provincie Op Maat 2007

Provincie Op Maat 2007 Provincie Op Maat 2007 Zeeland Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling

Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling 7 Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling ing Jos van Heiningen Publicatiedatum CBS-website: 27 maart 28 Voorburg/Heerlen, 28 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

2009 uitzonderlijk slecht economisch jaar voor Nederland

2009 uitzonderlijk slecht economisch jaar voor Nederland 2009 uitzonderlijk slecht economisch jaar voor Nederland 02 Krimp mondiale economie in 2009 Aziatische landen als eerste uit het dal Economie eurozone krimpt nog sterker dan wereldeconomie Krimp in 2009

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Provincie Op Maat 2007

Provincie Op Maat 2007 Provincie Op Maat 2007 Utrecht Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen

Nadere informatie

Banen en zelfstandigen

Banen en zelfstandigen 07 Banen en zelfstandigen Maatwerktabellen E,til0n E,til Anouk de Rijk en Harold Kroeze Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Sociaaleconomische trends 213 Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Harry Bierings en Bart Loog juli 213, 2 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, juli 213, 2 1 De afgelopen

Nadere informatie

Mannen en vrouwen in Nederland

Mannen en vrouwen in Nederland en vrouwen in Nederland Elma Wobma Ondanks de voortdurend veranderende samenstelling van de Nederlandse bevolking en huishoudens zijn vrouwen in de hoogste leeftijdsgroepen nog steeds fors oververtegenwoordigd.

Nadere informatie

Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t

Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t 07 Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t Publicatiedatum CBS-website: 24 november 2008 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Verschillen in cijfers over huisartscontacten. en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts

Verschillen in cijfers over huisartscontacten. en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts m0 Verschillen in cijfers over huisartscontacten tussen 0u sen POLS-Gezondheid en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts Publicatiedatum CBS-website: november 2009 Den Haag/Heerlen

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2012 van Datum uitgave Januari 2013 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Kerncijfers startende ondernemers... 4 2.1 Meer

Nadere informatie

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 11 Martine de Mooij Vinodh Lalta Sita Tan Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Roelof Schellingerhout 024 3653500 r.schellingerhout@its.ru.nl 5 februari 2013 Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en

Nadere informatie

Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt

Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt Arbeidsmigratie en verschuivingen op de arbeidsmarkt Uitkomsten kwantitatieve analyse 28 juni 2014 www.seo.nl - e.berkhout@seo.nl - +31 20 525 1630 Inhoud 1. verschuiving in herkomst werknemers naar herkomst

Nadere informatie

maatschappelijke zorg

maatschappelijke zorg 105 10 106 Maatschappelijk zorg Bijstandsgerechtigden: daling van aantal bijstandsgerechtigden Het aantal bijstandsgerechtigden was op 1 januari 2003 lager dan op dezelfde datum het jaar ervoor. Het aantal

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,8 biljoen euro

Beleggingen institutionele beleggers 1,8 biljoen euro Webartikel 214 Beleggingen institutionele beleggers 1,8 biljoen euro drs. J.L. Gebraad 16-1-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Beleggingen institutionele beleggers 1,8 biljoen

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie