Statistisch jaarboek 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statistisch jaarboek 2009"

Transcriptie

1 Statistisch jaarboek 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek

2 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef JP Den Haag Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek Grafi media Druk OBT bv, Den Haag Omslag TelDesign, Rotterdam Inlichtingen Tel. (088) Fax (070) Via contactformulier: Bestellingen Het Statistisch jaarboek is verkrijgbaar via de reguliere boekhandel en Sdu Klantenservice Sdu Klantenservice Postbus EA Den Haag Tel. (070) Fax (070) Internet ISSN: ISBN: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

3 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen = 2008 tot en met /2009 = het gemiddelde over de jaren 2008 tot en met / 09 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2008 en eindigend in / / 09 = oogstjaar, boekjaar enz., 2006/ 07 tot en met 2008/ 09 In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen A-26

4 Inhoud Voorwoord 7 Wegwijzer 9 1. Arbeid en sociale zekerheid Bedrijven Bevolking Bouwen en wonen Financiële en zakelijke diensten Gezondheid en welzijn Handel en horeca Industrie en energie Inkomen en bestedingen Internationale handel Landbouw Macro-economie Natuur en milieu Onderwijs Overheid Prijzen Veiligheid en recht Verkeer en vervoer Vrije tijd en cultuur 241 Trefwoordenregister 255 Statistisch jaarboek

5 Voorwoord Het Statistisch jaarboek 2009 biedt in handzaam formaat de belangrijkste cijfers over de Nederlandse samenleving. Per thema worden de cijfers voorafgegaan door een korte beschrijving van de ontwikkelingen op het desbetreffende terrein. Dezelfde thematische indeling is ook terug te vinden op de website (www.cbs.nl). De thema-indeling is prominent op de homepage geplaatst. Dit om alle beschikbare informatie over de thema s duidelijk, toegankelijk en in een samenhangend geheel te presenteren. Het Statistisch jaarboek verschijnt ook in elektronische vorm. Alle tabellen uit deze publicatie zijn terug te vinden op www. cbs.nl/statistischjaarboek. Verder is op de CBS-website voor ieder thema een RSS-feed beschikbaar. Hiermee is te zien welke (StatLine)tabellen geactualiseerd zijn en welke artikelen of publicaties er over het desbetreffende thema zijn verschenen. De cijfers in het Statistisch jaarboek vormen een selectie uit de schat aan gegevens waarover het CBS beschikt. In het eerste hoofdstuk wegwijzer is aangegeven op welke wijze gebruikers toegang kunnen krijgen tot de cijfers van het CBS. Vrijwel alle statistische uitkomsten van het CBS zijn terug te vinden in StatLine. Dit is een omvangrijke databank met de meest actuele cijfers. Deze databank is gratis toegankelijk via Ook de opzet van deze databank is weer conform de thema-indeling in dit boek. Verder kan bij de CBS-Infoservice telefonisch statistische informatie worden opgevraagd. Tevens verschaft de Infoservice informatie over het publicatiepakket van het CBS en treedt zij op als helpdesk voor vragen over het gebruik van StatLine. De Infoservice is op werkdagen van uur bereikbaar op nummer (088) (normaal tarief). Vragen kunt u ook stellen via de CBS website door gebruik te maken van het elektronisch webformulier (www.cbs.nl/ infoservice). Directeur-Generaal van de Statistiek Drs. G. van der Veen Den Haag/Heerlen, juni 2009 Statistisch jaarboek

6 Wegwijzer Het CBS presenteert zijn cijfers volgens een thema-indeling. Deze is leidend, zowel op de website als in de statistische database StatLine. Op de website is alle beschikbare informatie naar deze thema s geordend. Ieder thema heeft een eigen themapagina met de nieuwste berichten, de belangrijkste cijfers, artikelen en andere publicaties, en metho dologische informatie. In StatLine zijn alle tabellen ondergebracht in de themaboom, een verkennerachtige structuur die dezelfde themaindeling volgt. Ook de hoofdstukken in het Statistische jaarboek zijn op deze wijze geordend. De tabellen in dit boek zijn de krenten uit de pap van wat er in StatLine en op de themapagina s te vinden is. Wilt u meer weten dan in dit jaarboek staat, dan loont het de moeite het betreffende thema in StatLine of op de website te raadplegen. De thema-indeling van het CBS ziet er als volgt uit: Arbeid en sociale zekerheid Bedrijven Bevolking Bouwen en wonen Financiële en zakelijke diensten Gezondheid en welzijn Handel en horeca Industrie en energie Inkomen en bestedingen Internationale handel Landbouw Macro-economie Natuur en milieu Onderwijs Overheid (en politiek) Prijzen Veiligheid en recht Verkeer en vervoer Vrije tijd en cultuur Bovendien kent het CBS een aantal zogeheten dossiers, die thema-overstijgend zijn. Het gaat om: Allochtonen Conjunctuur Emancipatie Europese Unie Globalisering Historische reeksen Statistisch jaarboek

7 Kenniseconomie en productiviteit Levensloop Nederland regionaal Ondernemingsklimaat Vergrijzing Volkstellingen Ook deze dossiers zijn op de website terug te vinden. Hiervan zijn Historische reeksen, Nederland Regionaal en Volkstellingen als afzonderlijke ingangen in StatLine te vinden. Het statistisch jaarboek bevat geen internationale cijfers. Gegevens over Nederland in Europees verband zijn te vinden via het dossier Europese Unie op de CBS-site, bij het Europees statistisch bureau Eurostat, dat een eigen statistische database genaamd Cronos onderhoudt, en bij de Europese Datashop (ESDS). Voor ondernemers heeft het CBS in 2009 een aparte website gemaakt. Op deze site is de belangrijkste informatie voor ondernemers bij elkaar geharkt. De ondernemerssite is er om de berichtgevers van dienst te zijn bij het invullen van enquetegegevens en de onderzoeksresultaten beter te presenteren. Met vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot de infoservice van het CBS. 10 Centraal Bureau voor de Statistiek

8 1. Arbeid en sociale zekerheid Statistisch jaarboek

9 12 Centraal Bureau voor de Statistiek

10 1. Arbeid en sociale zekerheid Arbeidsmarkt in 2008 gespannen De spanning op de arbeidsmarkt was in 2008 onverminderd hoog. Wel is de tijd voorbij dat de krapte op de arbeidsmarkt snel toenam. De werkgelegenheid is gegroeid en er werden minder uitkeringen verstrekt. In de loop van het jaar is de banengroei echter afgezwakt en is er een einde gekomen aan de jarenlange daling van de werkloosheid. Het aantal openstaande vacatures bereikte in de loop van het jaar een recordhoogte maar daalde in het vierde kwartaal scherp. Meer mensen aan het werk De beroepsbevolking is in 2008 met 151 duizend personen gegroeid. De werkzame beroepsbevolking bestond uit ruim 7,4 miljoen mensen. De arbeidsparticipatie is verder gestegen. Onder vrouwen en onder 55 tot 65-jarigen nam de arbeidsparticipatie spectaculair toe, net als onder nietwesterse allochtonen. Er kwamen vooral veel grote deeltijdbanen bij. De werkloosheid daalde met 40 duizend personen. Daardoor was in 2008 nog 3,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dat 4,5 procent. Eind 2008 begon de werkloosheid echter licht te stijgen. Cao-lonen stijgen in 2008 met 3,3 procent De cao-lonen per uur zijn in 2008 met 3,3 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename is groter dan in 2007, toen de stijging 2,1 procent bedroeg. De caoloonstijging komt hiermee weer op hetzelfde niveau als in de tweede helft van In 2008 namen de contractuele loonkosten per uur met 3,8 procent toe. De contractuele loonkosten zijn daarmee sneller gestegen dan de cao-lonen. Dit is vooral toe te schrijven aan de verhoging van de wettelijke inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage in de ziektekosten. De totale loonkosten per arbeidsjaar stegen met 3,7 procent echter minder snel, vooral omdat er minder bonussen werden betaald dan in Statistisch jaarboek

11 Arbeid en sociale zekerheid 1.1 Werkgelegenheid (1 000 personen) * 2007* Werkzame personen totaal Werknemers Zelfstandigen Mannen Vrouwen Landbouw en visserij Industrie en bouwnijverheid Commerciële dienstverlening Niet-commerciële dienstverlening Banen van werknemers (x 1 000) * 2007* Totaal Landbouw en visserij Industrie en bouwnijverheid delfstoffenwinning industrie energie- en waterleidingbedr bouwnijverheid Commerciële dienstverlening handel horeca vervoer en communicatie fi nanciële instellingen zakelijke dienstverlening Niet-commerciële dienstverlening openbaar bestuur gesubsidieerd onderwijs gezondheids- en welzijnszorg cultuur, overige dienstverlening Mannen Vrouwen Voltijd Deeltijd Vast dienstverband Flexibel dienstverband Centraal Bureau voor de Statistiek

12 Arbeid en sociale zekerheid 1.3 Banen van werknemers naar geslacht, 2007* (x 1 000) Totaal Mannen Vrouwen Totaal Landbouw en visserij Industrie en bouwnijverheid delfstoffenwinning industrie energie- en waterleidingbedr bouwnijverheid Commerciële dienstverlening handel horeca vervoer en communicatie fi nanciële instellingen zakelijke dienstverlening Niet-commerciële dienstverlening openbaar bestuur gesubsidieerd onderwijs gezondheids- en welzijnszorg cultuur, overige dienstverlening Vacatures (x 1 000) Openstaande vacatures Totaal 202,8 149,8 239,8 239,3 Landbouw en visserij 3,4 4,0 5,1 4,0 Industrie en bouwnijverheid 47,5 22,7 43,7 43,6 industrie 28,2 12,5 23,8 24,0 bouwnijverheid 18,6 9,7 18,7 18,2 Commerciële dienstverlening 109,7 88,7 139,6 133,8 handel 34,6 25,0 38,5 39,6 horeca 8,5 10,1 14,1 13,5 vervoer en communicatie 12,3 7,6 13,1 12,0 fi nanciële instellingen 7,3 7,1 15,8 11,8 zakelijke dienstverlening 46,8 38,9 58,1 56,9 Niet-commerciële dienstverlening 42,3 34,5 51,3 58,0 openbaar bestuur 9,4 6,7 8,8 12,6 gesubsidieerd onderwijs 5,8 4,8 6,8 6,6 gezondheids- en welzijnszorg 19,1 15,8 25,6 28,5 cultuur, overige dienstverlening 7,9 7,2 10,1 10,3 Bedrijfsgrootte 1 tot 10 werknemers 49,8 53,6 65,0 58,5 10 tot 100 werknemers 65,5 42,7 76,0 73,5 100 en meer werknemers 87,4 53,6 98,8 107,3 Ontstane en vervulde vacatures Ontstane vacatures Vervulde vacatures Statistisch jaarboek

13 Arbeid en sociale zekerheid 1.5 Vacaturegraad naar bedrijfstak, 31 december Gesubsidieerd onderwijs Industrie Landbouw en visserij Vervoer en communicatie Handel Gezondheids- en welzijnszorg Cultuur, overige dienstverlening Zakelijke dienstverlening Bouwnijverheid Horeca Openbaar bestuur Financiële instellingen Totaal vacatures per banen * 1.6 Banen van werknemers per provincie, december 2007* (jaarmutatie) Minder dan 2,0% 2,0 tot 2,5% 2,5 tot 3,0% 3,0% en meer 16 Centraal Bureau voor de Statistiek

14 Arbeid en sociale zekerheid 1.7 Beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar (x 1 000) Beroepsbevolking mannen vrouwen tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar Werkzame beroepsbevolking mannen vrouwen tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar Werkloze beroepsbevolking mannen vrouwen tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar Arbeidspositie van de bevolking naar geslacht en leeftijd, 2008 Mannen Vrouwen 15 tot 25 jaar 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar x x Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Niet beroepsbevolking Statistisch jaarboek

15 Arbeid en sociale zekerheid 1.9 Bruto- arbeidsparticipatie, 15 tot 65 jaar ( beroepsbevolking in % van de bevolking) Totaal 67,3 67,7 69,4 70,3 Mannen 78,8 77,6 77,9 78,5 Vrouwen 55,5 57,5 60,7 62,0 15 tot 25 jaar 49,5 43,5 44,4 45,3 25 tot 35 jaar 84,4 85,5 86,8 87,7 35 tot 45 jaar 80,9 82,7 84,4 85,8 45 tot 55 jaar 72,7 77,2 79,6 80,5 55 tot 65 jaar 34,5 40,7 45,1 47,0 Autochtonen 68,6 68,8 70,9 71,5 Westerse allochtonen 65,5 67,5 68,2 69,7 Niet-westerse allochtonen 57,5 58,9 59,4 62,2 Turken 53,7 56,4 55,7 60,0 Marokkanen 51,3 55,7 55,6 57,2 Surinamers 66,5 67,9 68,2 69,6 Antillianen/Arubanen 62,2 66,7 65,8 65,9 overig niet-westers 56,0 54,8 56,9 60, Netto- arbeidsparticipatie, 15 tot 65 jaar ( werkzame beroepsbevolking in % van de bevolking) Totaal 65,0 63,2 66,2 67,5 Mannen 76,8 73,3 75,1 76,0 Vrouwen 52,8 53,0 57,2 59,0 15 tot 25 jaar 45,9 37,7 40,4 41,4 25 tot 35 jaar 82,0 80,5 83,8 85,0 35 tot 45 jaar 78,4 77,8 81,3 83,2 45 tot 55 jaar 70,6 73,3 76,5 77,9 55 tot 65 jaar 33,7 38,2 42,7 44,8 Autochtonen 66,7 65,2 68,2 69,2 Westerse allochtonen 62,5 62,1 64,3 66,2 Niet-westerse allochtonen 52,7 49,2 53,3 56,5 Turken 49,6 48,0 50,7 55,1 Marokkanen 46,7 45,2 49,5 51,4 Surinamers 61,9 58,6 62,7 65,1 Antillianen/Arubanen 56,5 56,2 59,2 59,5 overig niet-westers 50,5 44,7 49,8 54,2 18 Centraal Bureau voor de Statistiek

16 Arbeid en sociale zekerheid 1.11 Netto- arbeidsparticipatie, 2008 % tot tot tot tot tot tot tot tot 55 tot 60 tot leeftijd in jaren Vrouwen Mannen Totaal 1.12 Werkloosheid (werkloze beroepsbevolking in % van de beroepsbevolking) Totaal 3,5 6,5 4,5 3,9 Mannen 2,5 5,6 3,6 3,3 Vrouwen 4,8 7,8 5,8 4,8 15 tot 25 jaar 7,3 13,2 9,2 8,7 25 tot 35 jaar 2,8 5,8 3,5 3,1 35 tot 45 jaar 3,1 5,9 3,7 3,0 45 tot 55 jaar 3,0 5,1 3,9 3,2 55 tot 65 jaar 2,3 6,0 5,4 4,6 Autochtonen 2,9 5,2 3,7 3,2 Westerse allochtonen 4,6 7,9 5,8 5,1 Niet-westerse allochtonen 8,5 16,4 10,3 9,0 Turken 7,7 14,8 9,1 8,1 Marokkanen 8,9 18,8 11,1 10,2 Surinamers 6,9 13,7 8,0 6,4 Antillianen/Arubanen 9,1 15,7 10,0 9,7 overig niet-westers 9,8 18,4 12,4 10,8 Basisonderwijs. 12,7 9,2 8,9 Vmbo. 9,0 6,5 5,6 Havo, vwo, mbo. 6,2 4,3 3,6 Hbo, wo bachelor. 3,9 2,6 2,3 Wo master, doctor. 5,0 3,3 3,4 Statistisch jaarboek

17 Arbeid en sociale zekerheid 1.13 Netto- arbeidsparticipatie per provincie, 2008 Minder dan 67% 67 tot 68% 68 tot 69% 69% en meer 1.14 Werkloosheid per provincie, 2008 Minder dan 4,0% 4,0 tot 4,5% 4,5 tot 5,0% 5,0% en meer 20 Centraal Bureau voor de Statistiek

18 Arbeid en sociale zekerheid 1.15 Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Totaal Autochtonen Westerse allochtonen Niet-westerse allochtonen Turken Marokkanen Surinamers Antillianen/Arubanen overig niet-westers Basisonderwijs Vmbo Havo, vwo, mbo Hbo, wo bachelor Wo master, doctor Elementair beroepsniveau Lager beroepsniveau Middelbaar beroepsniveau Hoger beroepsniveau Wetenschappelijk beroepsniveau Werknemers vaste arbeidsrelatie fl exibele arbeidsrelatie Zelfstandigen tot 20 uur per week tot 35 uur per week uur en meer Regelmatige werktijden Onregelmatige werktijden avondwerk nachtwerk zaterdag zondag Reisafstand naar werk (werkenden met vast werkadres) 0 tot 7 km tot 18 km tot 33 km km en meer Statistisch jaarboek

19 Arbeid en sociale zekerheid 1.16 Cao-lonen van werknemers (jaarmutatie in %) * Bruto- uurloon (incl. bijzondere beloningen) 4,4 0,7 2,1 3,3 Particuliere bedrijven 4,2 0,7 1,7 3,3 Gesubsidieerde sector 5,2 0,9 2,1 3,5 Overheid 4,4 0,4 2,9 3,5 Landbouw en visserij 3,4 0,3 2,0 3,0 Industrie en bouwnijverheid 4,2 1,0 1,7 3,6 delfstoffenwinning.... industrie 3,9 0,9 1,6 3,8 energie- en waterleidingsbedr. 4,2 0,8 2,6 3,2 bouwnijverheid 4,8 1,3 1,5 3,7 Commerciële dienstverlening 4,3 0,6 1,9 3,1 handel 3,6 0,4 1,8 3,4 horeca 3,7 0,0 1,3 2,3 vervoer en communicatie 3,3 0,5 2,3 2,8 fi nanciële instellingen 5,8 0,9 2,1 3,5 zakelijke dienstverlening 4,8 1,0 1,8 3,0 Niet-commerciële dienstverlening 4,8 0,6 2,5 3,6 openbaar bestuur 4,3 0,4 2,8 3,7 onderwijs 4,6 0,4 3,2 3,2 gezondheids- en welzijnszorg 5,5 0,7 2,1 3,4 cultuur, overige dienstverlening 4,4 0,9 2,0 4, Contractuele loonkosten per uur (jaarmutatie in %) * Totaal 4,3 1,2 2,0 3,8 Particuliere bedrijven 4,2 1,0 1,8 3,7 Gesubsidieerde sector 5,1 1,6 2,0 4,3 Overheid 4,3 1,4 3,1 4,0 Landbouw en visserij 3,8 0,2 1,8 4,0 Industrie en bouwnijverheid 3,8 1,4 1,7 3,9 delfstoffenwinning.... industrie 3,6 1,4 1,9 4,0 energie- en waterleidingsbedr. 3,8 2,3 2,5 3,7 bouwnijverheid 4,1 1,2 1,3 3,8 Commerciële dienstverlening 4,3 1,0 1,8 3,6 handel 3,3 0,8 1,5 4,2 horeca 3,4 0,4 0,6 3,1 vervoer en communicatie 3,4 1,2 2,7 2,9 fi nanciële instellingen 6,6 0,7 2,2 3,0 zakelijke dienstverlening 4,8 1,2 1,8 3,8 Niet-commerciële dienstverlening 4,7 1,5 2,6 4,2 openbaar bestuur 4,5 1,5 2,8 4,3 onderwijs 4,3 1,4 3,4 3,8 gezondheids- en welzijnszorg 5,2 1,5 2,2 4,3 cultuur, overige dienstverlening 5,0 1,3 1,9 4,6 22 Centraal Bureau voor de Statistiek

20 Arbeid en sociale zekerheid 1.18 Uitkeringen sociale zekerheid; totaaloverzicht, 31 december (x 1 000) * Arbeidsongeschiktheid Wajong WAO WAZ IVA 8 14 WGA Werkloosheid (WW) Bijstand IOAW IOAZ AKW ANW AOW Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, 31 december (x 1 000) * Totaal arbeidsongeschiktheid Wajong WAO WAZ IVA 8 14 WGA Mannen Vrouwen tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar Volledig arbeidsongeschikt Gedeeltelijk arbeidsongeschikt Statistisch jaarboek

21 Arbeid en sociale zekerheid 1.20 WW- uitkeringen, 31 december (x 1 000) * Totaal Mannen Vrouwen tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar Noord-Nederland Oost-Nederland West-Nederland Zuid-Nederland Bijstandsuitkeringen, 31 december (x 1 000) * Totaal Mannen Vrouwen tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar jaar en ouder Alleenstaande Alleenstaande ouder (Echt)paar Anders Korter dan 1 jaar jaar en langer Bijstandsdebiteuren en -fraude (mln euro) * Bijstandsdebiteuren (incl. onbekend) uitstaand saldo, juni 1 136, , ,8 boete/maatregel 6,8 4,6 3,2 geldlening 375,4 421,8 442,8 terugvordering 596,2 705,3 704,7 verhaal 128,0 126,1 120,3 overige vorderingen 22,1 16,8 16,8 Bijstandsfraude, fraudebedrag, fraudebedrag, 1e halfjaar 45,2 61,0 52,9 minder dan inwoners 2,7 2,5 2, tot inwoners 6,4 10,0 7, tot inwoners 7,1 11,4 12, tot inwoners 6,4 5,7 6, tot inwoners 5,8 7,5 6, inwoners en meer 16,8 23,8 17,5 24 Centraal Bureau voor de Statistiek

22 Arbeid en sociale zekerheid 1.23 Uitkeringen, 31 december 2008 (x 1 000) Bijstand WAO* WIA WW* Totaal (incl. buitenland en onbekend) Provincies Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg w.o. Amsterdam Rotterdam s-gravenhage Utrecht Ziekteverzuim werknemers naar bedrijfstak Delfstoffenwinning Horeca Onroerend goed, zakelijke dienstverlening Handel en reparatie consumentenartikelen Openbare voorzieningsbedrijven Cultuur, recreatie en overige dienstverlening Bouwnijverheid Vervoer en communicatie Industrie Openbaar bestuur, sociale verzekeringen Totaal % * Statistisch jaarboek

23 Arbeid en sociale zekerheid 1.25 Gemiddelde opbouwpercentage AOW van personen die in Nederland wonen, 31 december 2006 (in % van de maximale AOW-opbouw voor die leeftijd) Totaal Autochtonen Allochtonen Totaal 15 tot 25 jaar 97,5 99,8 90,2 25 tot 35 jaar 92,5 99,4 72,1 35 tot 45 jaar 93,1 98,9 71,2 45 tot 55 jaar 93,9 98,2 72,6 55 tot 65 jaar 94,6 97,5 77,3 Mannen 15 tot 25 jaar 97,9 99,7 91,8 25 tot 35 jaar 93,0 99,3 73,2 35 tot 45 jaar 93,0 98,7 71,0 45 tot 55 jaar 93,6 97,9 72,1 55 tot 65 jaar 94,1 97,0 77,2 Vrouwen 15 tot 25 jaar 97,1 99,8 88,6 25 tot 35 jaar 92,0 99,5 71,1 35 tot 45 jaar 93,3 99,0 71,4 45 tot 55 jaar 94,2 98,6 73,2 55 tot 65 jaar 95,1 98,1 77, Algemene ouderdomswet, 31 december (x 1 000) Totaal Volledig Gekort Nederland Buitenland Mannen Vrouwen tot 75 jaar tot 85 jaar tot 95 jaar jaar en ouder Gehuwd Niet-gehuwd Autochtonen Allochtonen Centraal Bureau voor de Statistiek

24 Arbeid en sociale zekerheid 1.27 Algemene nabestaandenwet, 31 december (x 1 000) Totaal Nederland Buitenland Mannen Vrouwen tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 65 jaar Anw voor Anw na Wezenuitkering Halfwezen Autochtonen Allochtonen Statistisch jaarboek

25

26 2. Bedrijven

27

28 2. Bedrijven Bijna 800 duizend bedrijven Nederland telde op 1 januari 2008 bijna 800 duizend bedrijven. Dit is het hoogste aantal tot nog toe. Ruim 70 procent van deze bedrijven is een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder fi rma. Dit zijn de zogeheten natuurlijke personen. Deze personen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het reilen en zeilen van het bedrijf. De overige bedrijven zijn rechtspersonen. Hieronder vallen naast besloten en naamloze vennootschappen ook de (coöperatieve) verenigingen, de stichtingen en de overheid. Vrijwel alle bedrijven in de landbouw, bosbouw en visserij zijn natuurlijke personen. Ook in de bouw en de detailhandel komen verhoudingsgewijs veel natuurlijke personen voor. Ruim vier op de vijf bedrijven in die branches behoren hiertoe. Branches met vrijwel alleen rechtspersonen zijn het openbaar bestuur, banken, particuliere en sociale verzekeringsinstellingen. Bij waterleidingbedrijven gaat het alleen maar om rechtspersonen. Toename ICT-gebruik bij bedrijven In 2007 had 86 procent van de bedrijven breedband en 83 procent een website. Beide ICT-voorzieningen komen vooral bij grote bedrijven voor. Een derde van de bedrijven verkocht in 2007 online goederen en/of diensten. Het belang van elektronische in- en verkoop in het zakendoen is in de periode gegroeid. De helft van de bedrijven in Nederland bood in 2007 de werknemers telewerken aan en een vijfde deel gebruikte open source software. R&D-positie Nederland De totale R&D-uitgaven in Nederland waren in 2007 goed voor circa 1,7 procent van het bruto binnenlands product. In 2002 was dit aandeel hetzelfde. De Nederlandse R&D-uitgaven zijn hiermee in beide jaren lager dan gemiddeld in Europa. In Nederland was in de periode een kwart van alle bedrijven innovatief. Leveranciers waren in die periode de belangrijkste samenwerkingspartner van innovatoren. Statistisch jaarboek

29 Bedrijven 2.1 Bedrijven per activiteit, 1 januari totaal natuur- rechtslijke perper- soon sonen Totaal Landbouw en jacht Bosbouw; dienstverlening t.b.v. de bosbouw Visserij, kweken van vis en schaaldieren Turfwinning Aardolie- en aardgaswinning Zand-, grind-, klei-, zoutwinning Voedingsmiddelen en drankenindustrie Tabakverwerkende industrie Textielindustrie Kleding- en bontindustrie Leer-, lederwaren- en schoenind Hout-, kurk-, rietindustrie Papier(waren) en karton(waren) Uitgeverijen, drukkerijen, reproductie Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie Chemische industrie Rubber- en kunststofverwerkende industrie Glas, aardewerk-, cement-, kalkindustrie Basismetaalindustrie Metaalproductenindustrie Machine en apparatenindustrie Kantoormachine en computerind Overige elektrische apparatenind Audio-, video-, telecom-apparatenindustrie Medische en optische apparatenindustrie Auto-, aanhangwagen- en opleggerindustrie Overige transportmiddelenind Meubel- en overige industrie neg Voorbereiding tot recycling Openbare energievoorzieningsbedrijven Waterleidingbedrijven Bouwnijverheid Handel, reparatie auto s en motorfi etsen Groothandel en handelsbemiddeling Detailhandel (incl. reparatie) Horeca Centraal Bureau voor de Statistiek

30 Bedrijven 2.1 Bedrijven per activiteit, 1 januari (slot) totaal natuur- rechtslijke perper- soon sonen Vervoer over land Vervoer over water Vervoer door de lucht Dienstverlening t.b.v. het vervoer Post en telecommunicatie Financiële instellingen (excl. verzekeringen) Verzekeringswezen en pensioenfondsen Activiteiten t.b.v. fi nanciële inst Verhuur van en handel in onroerend goed Verhuur van roerende goederen Computerservice, informatietechnologie Researchbedrijven Overige zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur, sociale verzekeringen Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Milieudienstverlening Ideële en belangenorganisaties Cultuur, sport en recreatie Overige dienstverlening Balans, omzet en nettowinst van niet-financiële ondernemingen, 2007 (mld euro) Land- Handel, Ver- Dienstbouw repa- voer, veren ratie opslag lening nijver- en en heid horeca communicatie Balans Activa 577,1 232,8 134,0 133,1 vaste activa (im)materieel 136,7 54,6 69,6 35,4 fi nancieel 214,8 52,1 30,6 32,8 vlottende activa voorraden 36,7 37,5 1,5 3,7 vorderingen 139,9 65,4 23,9 40,6 liquide middelen 49,1 23,2 8,4 20,7 Passiva 577,1 232,8 134,0 133,1 eigen vermogen 280,5 82,1 39,6 51,1 vreemd vermogen op lange termijn 148,4 60,3 63,6 42,0 op korte termijn 148,3 90,4 30,9 40,0 Omzet 438,7 388,0 85,4 117,4 Statistisch jaarboek

31 Bedrijven 2.3 Balans, winst- en verliesrekening en winstverdeling van nietfinanciële ondernemingen Balans (in % van het balanstotaal) Activa vaste activa (im)materieel 26,9 25,9 25,2 27,5 fi nancieel 30,7 31,0 31,6 30,7 vlottende activa voorraden 7,6 7,4 7,1 7,4 vorderingen 27,3 27,6 27,8 25,1 liquide middelen 7,5 8,1 8,2 9,4 Passiva eigen vermogen 37,4 40,1 40,9 42,1 vreemd vermogen op lange termijn 30,5 29,8 29,1 29,2 op korte termijn 32,2 30,1 30,0 28,7 Winst- en verliesrekening (in % van de omzet) Omzet Kosten ( ) 75,3 74,3 74,9 75,2 Toegevoegde waarde 24,7 25,7 25,1 24,8 Afschrijvingen ( ) 3,6 3,3 3,2 3,1 Lonen ( ) 15,3 15,3 15,2 14,9 Bedrijfsresultaat 5,8 7,0 6,7 6,8 Resultaat deelnemingen 2,3 4,8 5,1 6,6 Resultaat rentebaten en -lasten ( ) 0,7 0,7 0,6 0,9 Overige resultaten 2,5 0,2-0,2 0,1 Resultaat voor belastingen 10,0 11,3 11,1 12,6 Belastingen ( ) 1,6 2,0 1,7. Aandeel van derden ( ) 0,6 0,1 0,1. Nettoresultaat 7,8 9,2 9,3. Winstverdeling (in % van het nettoresultaat) Winstuitkeringen 32,2 37,4 83,5. Winstinhoudingen 67,8 62,6 16,5. 34 Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 13 31 maart 2016 Inhoud 1. Bevolking 3 I. Bevolking, stand en dynamiek (9) 3 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) (9) 4 III. Overledenen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch jaarboek 2008

Statistisch jaarboek 2008 Statistisch jaarboek 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek eind augustus 2008: Prinses Beatrixlaan 428 Henri Faasdreef 312 2273 XZ Voorburg 2492 JP

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 73 2017 09 14 september 2017 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (08) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 23 4 juni 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

VUT-fondsen kalven af

VUT-fondsen kalven af 132 VUT-fondsen kalven af Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Paff Publicatiedatum CBS-website: 03-07-2013 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

De vergrijzing komt, de VUT gaat

De vergrijzing komt, de VUT gaat 0n08 08 De vergrijzing komt, de VUT gaat John Gebraad en Feny Pfaff Publicatiedatum CBS-website 28 augustus 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 augustus 2008 Statistisch Bulletin 08 33 no. Jaargang 64 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2007 2008 = 2007 tot en

Nadere informatie

VUT-fondsen op weg naar het einde

VUT-fondsen op weg naar het einde Webartikel 2014 VUT-fondsen op weg naar het einde Drs. J.L. Gebraad mw. T.R. Pfaff 05-03-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS VUT-fondsen op weg naar het einde 3 Inhoud 1. Minder VUT-fondsen in 2012 5 2. Kortlopende

Nadere informatie

Einde in zicht voor de VUT

Einde in zicht voor de VUT Einde in zicht voor de VUT 11 0 Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff Publicatiedatum CBS-website: 1 september 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** =

Nadere informatie

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 9 juni 2011 Statistisch Bulletin 11 23 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Waar zijn allochtone werknemers in dienst?

Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Dr. Chantal Melser, drs. Jo van Cruchten en Leo van Toor In het najaar van 2 waren er 6,9 miljoen werknemers tussen de 15 en 65 jaar met één of meerdere banen.

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal behorend bij de publicatie ICT, kennis en economie 2012. De tabellen zijn per hoofdstuk

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 0i08 08 Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 Maaike Hersevoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen t7 7 Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen tweede kwartaal 28 Publicatiedatum CBS-website: 8 oktober 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen 08 Regionaal consistente 0o stente tijdreeksen 1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. =

Nadere informatie

VUT wordt vervangen door langer werken. Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff

VUT wordt vervangen door langer werken. Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff 109 VUT wordt vervangen door langer werken Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff Publicatiedatum CBS-website: 5 augustus 2010 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008 8 Financiële crisis r slaat gat in de beleggingen n van institutionele beleggers in 28 drs. J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 27 oktober 29 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys-van der

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

groothandel Nicole Braams, Peter Daniëls, Cees Steenlage, Noortje Urlings Publicatiedatum CBS-website: 13 mei 2009 Den Haag/Heerlen

groothandel Nicole Braams, Peter Daniëls, Cees Steenlage, Noortje Urlings Publicatiedatum CBS-website: 13 mei 2009 Den Haag/Heerlen 08 Branchebeschrijving 0c chrijving groothandel Nicole Braams, Peter Daniëls, Cees Steenlage, Noortje Urlings Publicatiedatum CBS-website: 13 mei 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

CBS: Lichte groei vacatures houdt aan

CBS: Lichte groei vacatures houdt aan Persbericht PB-049 14 augustus 2014 9:30 uur CBS: Lichte groei vacatures houdt aan Vierde kwartaal op rij toename van vacatures Grootste stijging bij de commerciële dienstverlening Meer dynamiek op de

Nadere informatie

Kernprognose : tijdelijk minder geboorten

Kernprognose : tijdelijk minder geboorten Bevolkingstrends 214 Kernprognose 213 : tijdelijk minder geboorten Dit artikel verscheen eerder, op 16-12-213, als thema-artikel en webartikel op de website. Coen van Duin Lenny Stoeldraijer januari 214

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-268 20 december 2002 9.30 uur Aantal vacatures daalt fors Het aantal openstaande vacatures is in het derde kwartaal van 2002 verder afgenomen. Volgens

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012 11 Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 212 J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 16-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 22 augustus 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

CBS: Aantal vacatures stijgt opnieuw

CBS: Aantal vacatures stijgt opnieuw Persbericht PB-034 15 mei 2014 9:30 uur CBS: Aantal vacatures stijgt opnieuw Derde kwartaal op rij toename van vacatures Grootste stijging bij de commerciële dienstverlening Meer dynamiek op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2005

Statistisch Jaarboek 2005 Statistisch Jaarboek 2005 Voorwoord Het Statistisch Jaarboek is de bekendste papieren publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Periodiek worden opzet en inhoud aangepast aan de eisen van

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers,

Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers, Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers, 17 Eddy van de Pol Publicatiedatum CBS-website: 1 april 9 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil =

Nadere informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte, 30 juni 2007.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-252 10 december 2002 9.30 uur Werkgelegenheid groeit in de zorg en daalt in het bedrijfsleven In het derde kwartaal van 2002 is het aantal banen van

Nadere informatie

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Henk van Maanen, Mathilda Copinga-Roest en Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen 2009 Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Ton Ferber Ruim 1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar ontvingen eind 29 een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gehuwden zonder

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Productiegroei industrie afgenomen in derde kwartaal

Productiegroei industrie afgenomen in derde kwartaal Derde kwartaal 214 groei industrie afgenomen in derde kwartaal Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

Binnensteden en hun bewoners

Binnensteden en hun bewoners Binnensteden en hun bewoners 11 Bert Raets Publicatiedatum CBS-website: 23 september 211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x

Nadere informatie

grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009

grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009 08 Wisselende 0s signalen bij grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009 Frank Bonger en Hen Pustjens Publicatiedatum CBS-website: 17 juli 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens

Nadere informatie

Branchebeschrijving groothandel

Branchebeschrijving groothandel Branchebeschrijving groothandel 11 0 Hugo de Bondt, Cees Steenlage Publicatiedatum CBS-website: 18 april 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen

Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen 0n07 07 Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen Florianne Matser en Wouter Jonkers Publicatiedatum CBS-website: 14 juli 2008 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-011 14 februari 2013 9.30 uur Economie verder gekrompen Economie krimpt in vierde kwartaal 0,2 procent t.o.v. kwartaal eerder Ten opzichte van een jaar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Minder openstaande vacatures

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Minder openstaande vacatures Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-012 14 februari 2013 9.30 uur Minder openstaande vacatures 7 duizend minder openstaande vacatures Vooral minder vacatures bij bouw en handel Laagste

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

In wat voor gezin worden kinderen geboren?

In wat voor gezin worden kinderen geboren? Bevolkingstrends 214 In wat voor gezin worden kinderen geboren? Suzanne Loozen Marina Pool Carel Harmsen juni 214 CBS Bevolkingstrends juni 214 1 Tot eind jaren zeventig werden vrijwel alle kinderen binnen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt licht. 133 duizend openstaande vacatures Daling bij particuliere bedrijven

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt licht. 133 duizend openstaande vacatures Daling bij particuliere bedrijven Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-71 15 november 2011 9.30 uur Aantal vacatures daalt licht 133 duizend openstaande vacatures Daling bij particuliere bedrijven Eind september 2011 stonden

Nadere informatie

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei Persbericht PB14-050 14 augustus 2014 09.30 uur Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei - Economie groeit volgens de flashraming met 0,5 procent ten opzichte van eerste kwartaal 2014 - Volgens

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Bevolking in Nederland

Bevolking in Nederland Bevolking in Nederland Ontwikkelingen in omvang en structuur Inleiding Institutionele Personen De in Nederland woonachtige bevolking kan op verschillende manieren worden beschreven. Onderzoekers onderscheiden

Nadere informatie

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend 08 Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend Laurens Cazander Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 7 / 19 februari 2004 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, december

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Omzet industrie daalt door lagere prijzen

Omzet industrie daalt door lagere prijzen Eerste kwartaal 21 Omzet industrie daalt door lagere prijzen Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Zekerheden over een onzeker land

Zekerheden over een onzeker land Zekerheden over een onzeker land Parijs, 27 januari 2012 Paul Schnabel Universiteit Utrecht Demografische feiten 2012-2020 Bevolking 17 miljoen (plus 0,5 miljoen) Jonger dan 20 jaar 3,7 miljoen (min 0,2

Nadere informatie

Statistisch jaarboek 2013

Statistisch jaarboek 2013 Statistisch jaarboek 2013 Centraal Bureau voor de Statistiek Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek Grafimedia

Nadere informatie

maatschappelijke zorg

maatschappelijke zorg 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Stijging huishoudens met een bijstandsuitkering in 2004, met 12% De dalende trend in huishoudens met een bijstandsuitkering is op 1 januari 2004 omgeslagen

Nadere informatie

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-135 28 juni 2001 9.30 uur Groei vacatures ten einde De groei van het aantal vacatures is tot stilstand gekomen. Eind maart 2001 stonden er volgens het

Nadere informatie

De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur

De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur 08 De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur Floris van Ruth Publicatiedatum CBS-website: 4 december 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie