Financiële instelling: de entiteit die de betalingsopdracht faciliteert van de betaler, alsmede van de ontvanger;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële instelling: de entiteit die de betalingsopdracht faciliteert van de betaler, alsmede van de ontvanger;"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Dutch Payment Group DEFINITIES Acquiring banken: De bancaire instanties die de geldstroom van de online betaalmethode via de Derdengeldrekening van de Stichting Derdengelden afhandelen ten gunste van de Ondernemer. Betaling; Handeling waarbij geldmiddelen van een bankrekening bij een erkende Financiële Instelling worden overgemaakt naar een andere bankrekening bij een erkende Financiële Instelling. Betaalbevestiging: de elektronische bevestiging van de bank van de Stichting Derdengelden waarin de bank meedeelt dat de (ideal-)betaling ten behoeve van de Onderneming uitgevoerd zal worden. Betaalmethoden: transactiemethodes waarmee betalingen op de Derdengeldrekening gerealiseerd kunnen worden en die door een Financiële instelling wordt gefaciliteerd. Collecterende Payment Service Provider: Dutch Payment Group is een betaalinstelling die gelden collecteert en beheert in combinatie met de Stichting Derdengelden, welke systematiek wettelijk is voorgeschreven om de gelden afgescheiden te beheren. Derdengelden en Derdengeldrekening: gelden van alle rechthebbenden (niet zijnde de commerciële geldstromen van Dutch Payment Group) die op een separate bankrekening worden beheerd. Op deze Derdengeldrekening bevinden zich uitsluitend gelden van derden, niet zijnde Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden. Drempelbedrag: een door de Onderneming te kiezen bedrag dat, indien dat bedrag wordt bereikt, pas tot een uitbetaling leidt. Een drempelbedrag voorkomt dat er iedere dag een uitbetaling volgt. Dienst: het totaal van de door Dutch Payment Group en de Stichting Derdengelden aangeboden betaaldiensten, waaronder het e-payment platform, de aan dit platform gekoppelde betaalmethodes en het online transactiemanagementsysteem inclusief rapportages. Dutch Payment Group verleent aan de Onderneming middels de overeenkomst een niet-exclusieve gebruikslicentie op de Dienst. Binnen deze Dienst collecteert en beheert de Stichting Derdengelden de gelden van derden en betaalt deze bedragen vervolgens aan de derden/rechthebbenden uit, waarbij de overeengekomen transactie kosten worden ingehouden en uitbetaald aan Dutch Payment Group. Dutch Payment Group: deze betaalinstelling levert een e-payment systeem dat verbonden is met extern door een Stichting Derdengelden beheerde Derdengeldrekeningen (gezamenlijk het e-payment platform ), waarop uitsluitend inkomende betalingen van de aangesloten Ondernemingen worden ontvangen en beheerd en waar vanaf betalingen aan de Onderneming en Dutch Payment Group, worden gerealiseerd. Tevens regelt het systeem de berichtgeving van en naar de Klant en de Ondernemer. De Ondernemer kan via wachtwoord combinaties gebruikmaken van de in de backoffice aangeboden rapportages. Financiële instelling: de entiteit die de betalingsopdracht faciliteert van de betaler, alsmede van de ontvanger; Gecollecteerde betaling: het geldbedrag dat daadwerkelijk bancair is bijgeschreven op de Derdengeldrekening van de Stichting Derdengelden. Klant: de consument/natuurlijke persoon of rechtspersoon en klant van de Onderneming die voor de betaling aan de Onderneming gebruik maakt van een van de betaalmethodes die binnen de Dienst gefaciliteerd worden. Land van vestiging: het land waar de Onderneming statutair is gevestigd. Onderneming: een natuurlijk- of rechtspersoon die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel of ingeschreven staat in het buitenland bij een gelijkwaardig instituut en die beschikt over een geldig BTW nummer, die partij is bij de Overeenkomst en die gebruik maakt van de Dienst. Overeenkomst: overeenkomst tussen Dutch Payment Group en de Onderneming inzake het gebruik van de Dienst, inclusief de machtiging. Rechthebbende: de partij die uiteindelijk gerechtigd is tot ontvangst van het gecollecteerde bedrag c.q. de gecollecteerde bedragen (minus de overeengekomen kosten). Afhankelijk van de soort Dienst en de overeengekomen business rules kan de rechthebbende de Onderneming zijn, de Onderneming en de Klant (b.v. in geval van verrekening van retouren) of de Klant (volledige terugbetaling vanwege het ontbreken van een levering door de Onderneming). Bij escrow diensten blijft de betaler rechthebbende tot het moment en het bewijs van daadwerkelijke levering (proof of delivery).

2 Stichting Derdengelden: De Stichting Derdengelden, KvK gevestigd aan het Wilhelminaplein 25 te 6411 KW Heerlen, beheert in samenwerking met Dutch Payment Group en in opdracht van de Ondernemer exclusief alle inkomende en uitgaande betalingen op en vanaf de Derdengeldrekening. Deze derdengeldsystematiek is in de Wft dwingend voorgeschreven en heeft tot doel te waarborgen dat de geldstromen die namens de Onderneming ontvangen en verwerkt worden, volledig gescheiden zijn en blijven van de operationele inkomsten en kosten van Dutch Payment Group. Uitgaande betaling: Bij een uitgaande bancaire overboeking verricht de Stichting Derdengelden een betaling van het gecollecteerde bedrag op de door rechthebbende opgegeven bankrekening. Inkomende betaling: Bij een inkomende betaling neemt de Stichting Derdengelden het daadwerkelijk op de Derdengeldrekening overgeboekte bedrag ten behoeve van de Onderneming in ontvangst, is deze bancair bevestigd en wordt de betaling via het systeem herkend en verwerkt. Transactie: de digitaal gegeven opdracht van Klanten tot betaling van goederen of diensten van de Onderneming, welke met behulp van de Dienst voor een financiële verwerking wordt aangeboden aan de Financiële Instellingen. Transactiebedrag: het bedrag in euro s dat door de Klant aan de Onderneming wordt betaald voor de goederen en/of diensten die de Klant bij de Onderneming heeft afgenomen. Werkdag: iedere dag waarop de relevante Nederlandse betaaldienstaanbieder van de betaler of de betaaldienstaanbieder van de rechthebbende/begunstigde betrokken bij de uitvoering van de Dienst in Nederland open en beschikbaar is voor de daarvoor noodzakelijke werkzaamheden. Geen Werkdag zijn Nieuwjaarsdag, Carnavalsmaandag en -dinsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Koninginnedag en Bevrijdingsdag vijfjaarlijks). 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Dutch Payment Group en de Stichting Derdengelden enerzijds en de Onderneming anderzijds, uit welke hoofde of welke benaming dan ook, voor zover Partijen daarvan niet hebben afgeweken in overeenkomsten of in bijzondere voorwaarden Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden behouden zich het uitdrukkelijke recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor de reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen zullen via de geëigende media aan de Onderneming bekend worden gemaakt en treden in werking 30 dagen na bekendmaking Bedingen die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Dutch Payment Group en de Stichting Derdengelden zijn aanvaard. Eventuele door de Onderneming gehanteerde algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing, tenzij Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk heeft/hebben aanvaard. 1.4 Dutch Payment Group verleent de Onderneming middels de overeenkomst een niet-exclusieve gebruikslicentie voor de in de Dutch Payment Group-applicatie opgenomen betalingsmodule(s) en koppelingssoftware en behoudt te allen tijde het volledige auteursrecht op de software. Voor dit gebruik, de jaarlijkse voorgeschreven controles van o.a. de websites/domeinnamen, de afwikkeling van klachten van Klanten, de helpdesk en de mogelijke updates van de koppelingssoftware is de Onderneming een jaarlijkse vergoeding verschuldigd, waarvoor de Onderneming bij het aangaan van de overeenkomst Dutch Payment Group machtigt tot inhouding daarvan. Dutch Payment Group is gerechtigd deze vergoeding te allen tijde te wijzigen. 1.6 De Onderneming is er mee bekend dat bij het aangaan van de Dienst alle relevante persoons- en bedrijfsgegevens worden gevraagd. Deze worden door Dutch Payment Group verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties. Daaronder wordt mede begrepen de voorkoming en bestrijding van fraude, witwaspraktijken en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. 1.7 De communicatie tussen Onderneming en Dutch Payment Group/de Stichting Derdengelden geschiedt in de Nederlandse taal, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 2. Totstandkoming van de overeenkomst, duur en opzegging 2.1 Voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst dient de Onderneming zich aan te melden en de inschrijfkosten te betalen. Aan de hand van de aangeleverde gegevens wordt onderzocht of de aansluiting van de Onderneming niet in strijd is met het Dutch Payment Group acceptatiebeleid. Een website die (nog) niet op content te controleren is ontvangt slechts een testaccount. 2.2 De overeenkomst tussen Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden en de Onderneming wordt geacht tot stand te zijn gekomen, in het geval dat de Onderneming de toegezonden documenten retourneert en de inschrijfkosten betaalt en indien de Onderneming door Dutch Payment Group wordt geaccepteerd De overeenkomst tussen Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden en de Onderneming wordt

3 aangegaan voor onbepaalde duur. De opzegging dient door de Onderneming schriftelijk aan Dutch Payment Group te worden meegedeeld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In geval van een opzegging of het voortijdig afbreken van de aanmeldprocedure vindt er geen restitutie van de reeds betaalde aanmeldkosten, de jaarlijkse onderhoudskosten of prepaid bedragen plaats Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden zijn bevoegd de overeenkomst, zonder ingebrekestelling of andere formaliteiten en zonder vergoeding van schade of restitutie van tarieven, te eenzijdig beëindigen: met onmiddellijke ingang in geval van tekortkoming door de (zakelijke) Onderneming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, deze voorwaarden of de voorschriften of instructies van Dutch Payment Group, de Stichting Derdengelden, Currence en/of toezichthouders niet nakomt; met onmiddellijke ingang in geval van (dreigend) faillissement, surseance van betaling, ondercuratelestelling van de Onderneming; indien gedurende de looptijd van de overeenkomst goederen of diensten waarvan het bestaan, exploiteren, verhandelen of in bezit hebben of gebruik strafbaar is (harddrugs, wapens of andere verboden zaken en of verboden diensten) door de Onderneming worden verhandeld en/of zaken in strijd met het acceptatiebeleid van Dutch Payment Group worden verhandeld/aangeboden; indien na een klacht non-performance en daarop volgend onderzoek door Dutch Payment Group- blijkt dat tegenover middels Dutch Payment Group gedane betalingen door de Onderneming geen levering of prestatie wordt geleverd of indien er sprake is van een redelijk vermoeden van of bewezen (voorschot)fraude; indien daardoor aan de reputatie van Dutch Payment Group en of Currence schade wordt toegebracht of kan worden toegebracht; indien gedurende de looptijd van de overeenkomst de Onderneming in strijd met de Sanctiewet 1977 of Wwft handelt of onderworpen is aan een internationale toezichtmaatregel; te allen tijde schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 30 dagen. 2.5 Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden zijn, zonder tot ingebrekestelling of andere formaliteiten of tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, bevoegd nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, daaronder mede begrepen het verlenen van de mogelijkheid voor de Onderneming om betalingen te accepteren en geïncasseerde betalingen uit te betalen, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien en zolang de Onderneming naar mening van Dutch Payment Group het in de vorige zin niet nakomt of daarover verschil van mening tussen Dutch Payment Group/de Stichting Derdengelden en de Onderneming of tussen de Onderneming en derden bestaat. 2.6 Deze opschortingsbevoegdheid laat alle overige rechten van Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden, waaronder het recht om vergoeding van schade te verlangen, aangifte te doen en/of de overeenkomst te ontbinden, onverlet. 3. Verplichtingen Dutch Payment Group en de Stichting Derdengelden 3.1. Dutch Payment Group stelt ten behoeve van de Dienst apparatuur, programmatuur, systemen, infrastructuur, netwerken ter beschikking. Pas op het moment dat een transactiebedrag van een Klant fysiek wordt bijgeschreven op de Derdengeldrekening van de Stichting Derdengelden betekent dit voor de Dienst dat de Onderneming voor dit bedrag een vordering heeft gekregen op de Stichting Derdengelden en dat de Stichting Derdengelden op haar beurt de gecollecteerde transactiebedragen aan de rechthebbenden zal uitbetalen op basis van de contractueel overeengekomen business rules, eventueel met inhouding van de overeengekomen transactie- en/of andere kosten. 3.2 Dutch Payment Group en de Stichting Derdengelden nemen bij hun deel van de Dienst de nodige zorgvuldigheid in acht en houden naar beste vermogen rekening met de belangen van de Onderneming. Geen van de bepalingen in deze voorwaarden kunnen aan dit beginsel afbreuk doen. 3.3 Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden stellen zich het 24 uur per dag zeven dagen per week adequaat functioneren van de Dienst (bijvoorbeeld apparatuur, programmatuur, systemen, infrastructuur, netwerken) ten doel en streven daarbij een beschikbaarheid van 99% op jaarbasis na. 3.4 Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden hebben het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen, zonder daarbij schadeplichtig te zijn en zonder de automatische verplichting te hebben dit aan de Onderneming te melden. Onder storing wordt verstaan de niet-beschikbaarheid van de Dienst voor gebruik, met uitzondering van onderhoud. In geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten bij de bij ideal aangesloten banken optreden is Dutch Payment Group is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet-accepteren van de ideal betalingen door een of meerdere ideal banken en alle mogelijke schade die daar voor de Onderneming zou kunnen optreden. Dutch Payment Group zal vanwege buitengebruikstellingen nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. 3.5 De Stichting Derdengelden is als enige partij verantwoordelijk voor de correcte uitbetalingen met inachtneming van de contractueel overeengekomen business rules en uitbetaalafspraken. 3.6 Niet-geïncasseerde c.q. gefaalde transactiebedragen die niet tot een werkelijke, definitieve en onvoorwaardelijke creditering (bijschrijving) van de Derdengeldrekening ten gunste van de Onderneming leiden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de Stichting Derdengelden. Onterechte, foutieve of toevallige overboekingen op de Derdengeldrekening door Klanten worden zo veel mogelijk door de Stichting Derdengelden aan de Klant terugbetaald. 3.7 De Onderneming machtigt, bij uitsluiting van ieder ander, middels het aangaan van de overeenkomst, de Stichting Derdengelden tot het exclusieve beheer van de tegoeden van de Onderneming, welke machtiging gedurende de looptijd

4 van de overeenkomst niet eenzijdig door de Onderneming kan worden herroepen. 3.8 De tegoeden die de Stichting Derdengelden voor alle aangesloten Onderneming beheert worden uitsluitend gestort op een Derdengeldrekening(en) welke onder toezicht staan van DNB. Deze bankrekening(en) worden noodzakelijkerwijs aangehouden bij in Nederland gevestigde gegoede banken, met een voldoende sterke capaciteit om aan financiële verplichtingen te voldoen. 3.9 De uitbetalingsfrequentie is afhankelijk van het aantal overeengekomen Werkdagen tussen het moment van daadwerkelijke feitelijke creditering ten gunste van de Onderneming en de uitgaande betaling aan de Onderneming. Het afslagmoment van de Werkdag is uur en is de dag van feitelijk ontvangst geen Werkdag, verschuift de uitgaande betaling naar de eerst volgende Werkdag. De Stichting Derdengelden garandeert op jaarbasis 98% tijdige uitbetalingen op de overeengekomen Werkdag. Daarbij zijn Stichting Derdengelden en/of Dutch Payment Group zijn niet verantwoordelijk en nimmer aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit niet beschikbaarheid van bancaire infrastructuur en vertragingen binnen het interbancaire betalingsverkeer en/of (internationale) uitbetalingen De uitbetalingsfrequentie kan ook afhankelijk zijn van een feitelijke levering (proof of delivery) in geval van een escrow betaling, hetgeen in de Overeenkomst zal worden vervat In geval de Onderneming heeft gekozen voor een drempelbedrag neemt de overeengekomen uitbetaalperiode een aanvang op het moment dat de in een periode ingekomen betalen voor een Onderneming het door hem gekozen drempelbedrag bereiken. Daarmee wordt in geval van een drempelbedrag de contractuele uitbetalingsfrequentie overruled. 4. Recht van inhouding 4.1 Bij het uitbetalen van gecollecteerde gelden is de Stichting Derdengelden uitdrukkelijk door de Onderneming gemachtigd en derhalve gerechtigd de door de Onderneming op grond van de overeenkomst verschuldigde Dutch Payment Group transactiekosten en andere contractueel overeengekomen kosten die samenhangen met de Dienst, zoals aanmeldkosten en onderhoudskosten, in te houden op de uit te keren bedragen om op die wijze haar vordering te verrekenen. Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden zijn hoofdelijk schuldeiser in verband met elke mogelijke schuld van de Onderneming aan Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden. 4.2 Dutch Payment Group is gerechtigd haar tarieven en kosten met betrekking tot de Dienst, alsmede de wijze en het moment waarop zij haar kosten int op elk willekeurig moment te wijzigen. Voorafgaand aan een dergelijke wijziging zal Dutch Payment Group de Onderneming schriftelijk op de hoogte stellen. De Onderneming is gerechtigd de Overeenkomst per direct te beëindigen wanneer de Onderneming de Overeenkomst niet wenst voort te zetten op basis van het gewijzigde transactietarieven/methoden. 4.3 Indien het door de Onderneming aan Dutch Payment Group verschuldigde tarief plus kosten niet voldaan kan worden uit het totaal van de gecollecteerde transactiebedragen of de vooraf ingekochte en reeds betaalde transactieaantallen worden overschreden, verstrekt de Onderneming hierbij aan Dutch Payment Group en/of Dutch Payment Group Stichting Derdengelden een onherroepelijke machtiging om het verschuldigde bedragen te incasseren van het in artikel 2 genoemde rekeningnummer. Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden kunnen er ook voor kiezen om op maandelijkse basis de kosten declareren en de Onderneming daarvoor te factureren. Indien deze nota s onbetaald blijven gelden artikel 4.1 en 4.3 en zijn Dutch Payment Group en de Stichting Derdengelden gerechtigd hun diensten op te schorten tot het moment van algehele betaling. Bij iedere aanmaning zijn 15,-- aan administratiekosten verschuldigd Indien betalingen zijn ontvangen en Dutch Payment Group ontvangt meerdere klachten van Klanten dat goederen of diensten niet zijn geleverd (zogenaamde Melding Non-Performance) of indien er aanwijzingen en vermoedens zijn van fraude of is er sprake van een (een vermoeden van) witwaspraktijken of doorsluizen van gelden aan terroristische of criminele organisaties heeft Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden de bevoegdheid met onmiddellijke ingang de doorbetaling aan de Onderneming te blokkeren in afwachting van de resultaten van een onderzoek (opschortingsrecht), waarbij alle gevolgen voor rekening en risico van de Onderneming zijn. Indien naar oordeel van Dutch Payment Group en de Stichting Derdengelden de klachten gegrond zijn kan als uiterste consequentie de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden ontbonden, zonder dat de Onderneming enig recht op schadevergoeding heeft en er zullen in dat geval geen uitbetalingen aan de Onderneming volgen. In dat geval geldt dat opgeschorte uitbetalingen die na ommekomst van een wettelijke termijn van 13 maanden na de datum waarop de betaling heeft plaatsgevonden c.q. de uitbetaling had moeten plaatsvinden, om welke reden dan ook, niet zijn opgeëist door Klanten en/of Onderneming automatisch vervallen aan Dutch Payment Group. 5. Verplichtingen Onderneming 5.1 De Onderneming is verplicht aan Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden alle medewerking te verlenen en alle informatie te verstrekken voor het vaststellen en verifiëren van o.a. identiteit, burger-servicenummer, geboortedatum, handtekening, handelingsbekwaam- bevoegdheid, rechtsvorm, (statutaire) vestigingsplaats, inschrijving in handelsregister, VOG en andere relevante informatie. De kosten van de aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag of de uittreksels Kamer van Koophandel zijn voor rekening van de Onderneming. De Onderneming is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de benodigde gegevens, digitale bestanden en/of stukken noodzakelijk voor de Dienst en staat in voor de juistheid ervan. Dutch Payment Group, noch de Stichting Derdengelden kunnen hiervoor aansprakelijk gehouden worden door de Onderneming. Dit geldt ook voor de situatie waarbij de Onderneming inloggegevens of Onderneming (sub) ID s handmatig in een (extern) systeem, zoals een externe internetkassa, moet invoeren.

5 5.2 De Onderneming dient wijzigingen in deze gegevens zo spoedig mogelijk schriftelijk door te geven, in ieder geval binnen een periode van 5 Werkdagen voor en 5 Werkdagen na deze wijziging. Een wijziging van de domeinnaam, de bankgegevens, wijziging van de eigenaar en of KvK gegevens zal steeds tot een nieuwe overeenkomst leiden. De wijziging dient te worden aangevraagd door de rechtsgeldig vertegenwoordiger/ bevoegd persoon. 5.3 De Onderneming geeft toestemming aan Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden om haar persoonsgegevens op te nemen in het klantenregistratiesysteem. Deze registratie is enkel toegankelijk voor Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden en dient uitsluitend administratieve doeleinden of de eigen marketingactiviteiten van Dutch Payment Group. De informatie van de Onderneming in de klantenregistratie wordt niet aan derden verstrekt, tenzij daar een wettelijke basis of een toestemming van de Onderneming aan ten grondslag ligt. 5.4 De Onderneming zal uitsluitend betaallinkjes van betaalopdrachten per verzenden aan ontvangers die daarin hebben toegestemd (anti-spamclausule) en de Onderneming vrijwaart Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden dienaangaande. 5.5 De Onderneming draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de ongestoorde beschikbaarheid en het naar behoren functioneren van de voor het gebruik zijn (telecommunicatie)diensten, waaronder begrepen ook de (open source) koppelingen met de (webshop) software van de Onderneming. 5.6 De Onderneming zal de voorschriften en instructies van Dutch Payment Group met betrekking tot de Dienst, alsmede instructies van Dutch Payment Group en/of de eigenaren van betaalmethodes inzake het juiste gebruik van diverse betaalmethodes, logo s, de koppelingssoftware en of api steeds nakomen. 5.8 De Onderneming dient de correcte werking van de software voor ingebruikstelling te testen. Dutch Payment Group is niet verantwoordelijk voor de correcte werking van opensource plug-ins of andere koppelingssoftware van derden die een koppeling maken tussen de Dutch Payment Group-applicatie en de software van de Onderneming. 5.9 De Onderneming garandeert aan Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden dat: - de Onderneming geen goederen en/of diensten verkoopt/levert of zal verkopen/leveren waarvan de verkoop/levering is verboden volgens de wetgeving van het Land van herkomst en van de landen waarin de Onderneming haar goederen en/of diensten aanbiedt; - de Onderneming de Dienst niet zal misbruiken voor oplichting, fraude, witwaspraktijken en het steunen van terroristische organisaties; - de Onderneming op haar website en in andere commerciële communicatie-uitingen aan de Klant de volledige informatie zal verschaffen zoals dit vereist is volgens de wetgeving van het Land van herkomst en van de landen waarin de Onderneming haar goederen en/of diensten aanbiedt; - de Onderneming de intellectuele eigendomsrechten van andere partijen respecteert en zal respecteren en op geen enkele wijze inbreuk zal maken op deze rechten; - de Onderneming al haar verplichtingen ten opzichte van de Klant zal nakomen; - de Onderneming alle aanwijzingen van Dutch Payment Group, de Stichting Derdengelden, DNB of Currence of een andere Financiële Instelling onmiddellijk zal nakomen; - de Onderneming zijn technische aansluiting met Dutch Payment Group niet zal gebruiken voor een andere URL, website en/of doelomschrijving dan welke in de overeenkomst expliciet zijn genoemd De Onderneming erkent dat Dutch Payment Group en/of de Dutch Payment Group Stichting Derdengelden uitdrukkelijk niet in de rechtsverhouding treden tussen de Onderneming en de Klant en maakt dit ook desnoods kenbaar aan de Klant. De Onderneming is en blijft verantwoordelijk voor eventuele terugvorderingen van betalingen door de Klant indien Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden inkomende betalingen collecteren en doorbetalen De Onderneming zal Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden schadeloos stellen voor en vrijwaren van alle mogelijke kosten (met inbegrip van juridische kosten) en vorderingen tot schadevergoeding die bij Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden worden ingediend door een Klant of door derden als gevolg van enig handelen of nalaten door de Onderneming In geval van een onterecht ontvangen overboeking (verkeerd bedrag ontvangen of bedrag bedoeld voor een andere Onderneming) zal de Onderneming zo spoedig mogelijk, dan wel na een eerste verzoek daartoe, onterecht ontvangen betalingen op de Derdengeldrekening van de Stichting Derdengelden terugboeken. Mocht de Onderneming daartoe, om welke reden dan ook, niet bereid zijn geldt het bepaalde in artikel Eigen web applicatie/website Onderneming 6.1 De Onderneming draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de ongestoorde beschikbaarheid en het naar behoren functioneren van de voor het gebruik van de DIENST benodigde of door Dutch Payment Group voorgeschreven (telecommunicatie)diensten, waaronder begrepen ook de (open source) koppelingen met de (website)software van de Onderneming. 6.2 De Onderneming zal de voorschriften en instructies van Dutch Payment Group en/of de eigenaren van de diverse betaalmethodes met betrekking tot zulke goederen en diensten zorgvuldig nakomen. 6.3 Dutch Payment Group is bevoegd de voor het gebruik van het Dutch Payment Group-account voorgeschreven (telecommunicatie)diensten en koppelingssoftware te wijzigen, en zal de Onderneming daarvan op de hoogte stellen, of de Onderneming via de back office in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. 6.4 Dutch Payment Group is niet verantwoordelijk voor de correcte werking van plug-ins die een koppeling maken tussen de Dutch Payment Group-applicatie en de software van de Onderneming. De Onderneming dient voor de ingebruikname deze koppelingen vooraf te testen.

6 6.5 De Onderneming is zelf verantwoordelijk voor het bewaren en/of afdrukken van de door hem met Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden gewisselde (elektronische) communicaties. 6.7 De Onderneming zal alle informatie over en logo s van de betaalmethodes op de website zorgvuldig weergeven en conform de integratie voorschriften van deze betaalmethodes en zal alle aanwijzingen dienaangaande opvolgen. 7. Klant 7.1 De Onderneming staat er voor in dat klachten van Klanten over zijn/haar dienstverlening op zijn/haar website kunnen worden gemeld en door haar/hem snel en adequaat worden afgewikkeld en dat eventuele terugbetalingen van transactiebedragen (ongeacht of ze door de Stichting Derdengelden nog dienen te worden uitbetaald) binnen maximaal 30 dagen worden uitgevoerd. Daartoe zullen op het algemeen toegankelijke deel van de eigen website alle contactgegevens van de Onderneming worden geplaatst (minimaal een adres, woonplaats, KvK of BTW nummer, adres en telefoonnummer). De Onderneming zal er alles aan doen om zo veel mogelijk te voorkomen dat Klanten bij Dutch Payment Group hun beklag zullen doen en indien dat wel het geval is al het mogelijk doen om dit te voorkomen. Niet nakoming van deze instructies levert een beëindiginggrond op. 7.2 Dutch Payment Group staat er niet voor in dat Klanten een betaling door middel van een Dutch Payment Groupbetaalscherm altijd zullen of kunnen accepteren. 7.3 Dutch Payment Group is geen partij bij een tussen de Onderneming en de Klant gesloten overeenkomst. Dutch Payment Group is levert slechts de betaaldienst en is niet aansprakelijk voor de producten, diensten en handelingen van de Klanten en/of de Onderneming. 7.4 Dutch Payment Group is niet aansprakelijk voor tekortkoming in de nakoming van een de overeenkomst tussen Klant en Onderneming. 7.5 De Onderneming vrijwaart Dutch Payment Group en de Stichting Derdengelden voor alle soorten vorderingen van Klanten die verband houden met een Overeenkomst enerzijds en de overeenkomst tussen de Onderneming en de Klant anderzijds. 7.6 Dutch Payment Group is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen van het niet, vertraagd of niet tijdig uitvoeren van een betaling of betalingsopdracht middels een online machtiging van de Klant op de Derdengeldrekening, of het niet accepteren van een Dutch Payment Group betaalvenster door een Klant. 8. Privacy 8.1 De Onderneming is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens (zoals bedoeld in Richtlijn 95/46 van de EU betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens). Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden dient tevens te worden gezien als de verwerker van de persoonsgegevens in de zin van voornoemde richtlijn. 8.2 Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden behouden de persoonsgegevens die door Klanten aan Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden worden verstrekt, zo lang als nodig is om zijn verplichtingen volgens de Overeenkomst na te komen. 8.3 Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden nemen geen verantwoordelijkheid op zich voor het privacy beleid van de Onderneming voor de verwerking van bovengenoemde persoonsgegevens van Klanten door de Onderneming. 8.4 Tenzij Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden hiertoe op wettelijke gronden verplicht wordt, zal het geen persoonsgegevens van Klanten verstrekken aan derden. 8.5 Gedurende de looptijd en na beëindiging van deze Overeenkomst zullen Partijen zorg dragen voor vertrouwelijke behandeling van alle informatie die zij tot zich hebben kunnen nemen. 8.6 In geval Dutch Payment Group klachten ontvangt van Klanten over de dienstverlening van de Onderneming zal Dutch Payment Group deze doorverwijzen naar de Onderneming. Indien de Onderneming niet of niet adequaat binnen 24 uur nadat zij daartoe is aangespoord reageert richting Dutch Payment Group, geeft de Onderneming er nu reeds voor alsdan aan Dutch Payment Group de toestemming om de haar ter beschikking staande contactgegevens van de Onderneming aan de Klant door te geven. 9. Overmacht 9.1 Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden worden niet geacht toerekenbaar tekort te schieten of anderszins aansprakelijk te zijn jegens de Onderneming wegens een tekortkoming in de nakoming of niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst, voor zover deze tekortkoming niet te wijten is aan de schuld van Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor rekening van Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden komt. 9.2 De Stichting Derdengelden maakt voor wat het beheer in het algemeen en de uitbetaalprocessen in het bijzonder gebruik van bestaande bancaire infrastructuur van haar banken. Mogelijke overschrijdingen van de contractueel overeengekomen uitbetaalperiode als gevolg van externe bancaire processen, zoals vertragingen in (internationale) interbancaire overschrijvingen, alsmede deconfiture van deze banken vallen onder de overmacht en zijn niet aan Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden tegen te werpen.

Algemene Voorwaarden Postcodegarant B.V.

Algemene Voorwaarden Postcodegarant B.V. Algemene Voorwaarden Postcodegarant B.V. Versie 01-07- 2015 INHOUD ARTIKEL 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 2 POSTCODEGARANT B.V.... 6 ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN... 6 ARTIKEL 4 GEBRUIKER...

Nadere informatie

Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa

Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa 1. Algemene voorwaarden Rabo OmniKassa november 2011 2. Algemene Bankvoorwaarden 3. Algemene contractvoorwaarden voor de Contracten gesloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden )

Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden ) Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden ) Cyber & Mason Acquisitie B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst.

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst. Algemene voorwaarden Versie 201510202 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Archimedes Hosting, gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten verleend aan Xerus B.V. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Greenflash Webdesign & Hosting, hierna: "Greenflash Webdesign & Hosting",

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

1.3 Beheerder: Gebruiker welke volgens Kamer van Koophandel of per schriftelijke volmacht bevoegd is tot het beheren van de Merchant aansluiting.

1.3 Beheerder: Gebruiker welke volgens Kamer van Koophandel of per schriftelijke volmacht bevoegd is tot het beheren van de Merchant aansluiting. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: 1.1 Bank: de bank of de financiële instelling die online, krediet- en of betaalkaart betalingen

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15.

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15. Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van KunstICT Webhosting te Stadskanaal (hierna ook te noemen KunstICT Webhosting) Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden - versie 18 februari 2012 Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode, bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

HostingNet. Algemene Voorwaarden

HostingNet. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis: 1. Bestelformulier Elektronisch document ( winkelmand ) dat ter beschikking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud ook het

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen.comheroes en een Opdrachtgever waarop.comheroes deze voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009

Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009 Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009 Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen / Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3: Aanbiedingen en het tot stand

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van uhost. 1.2 Bestelformulier(en): Het/de bestelformulier(en) op de Websites van uhost. 1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie