Financiële instelling: de entiteit die de betalingsopdracht faciliteert van de betaler, alsmede van de ontvanger;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële instelling: de entiteit die de betalingsopdracht faciliteert van de betaler, alsmede van de ontvanger;"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Dutch Payment Group DEFINITIES Acquiring banken: De bancaire instanties die de geldstroom van de online betaalmethode via de Derdengeldrekening van de Stichting Derdengelden afhandelen ten gunste van de Ondernemer. Betaling; Handeling waarbij geldmiddelen van een bankrekening bij een erkende Financiële Instelling worden overgemaakt naar een andere bankrekening bij een erkende Financiële Instelling. Betaalbevestiging: de elektronische bevestiging van de bank van de Stichting Derdengelden waarin de bank meedeelt dat de (ideal-)betaling ten behoeve van de Onderneming uitgevoerd zal worden. Betaalmethoden: transactiemethodes waarmee betalingen op de Derdengeldrekening gerealiseerd kunnen worden en die door een Financiële instelling wordt gefaciliteerd. Collecterende Payment Service Provider: Dutch Payment Group is een betaalinstelling die gelden collecteert en beheert in combinatie met de Stichting Derdengelden, welke systematiek wettelijk is voorgeschreven om de gelden afgescheiden te beheren. Derdengelden en Derdengeldrekening: gelden van alle rechthebbenden (niet zijnde de commerciële geldstromen van Dutch Payment Group) die op een separate bankrekening worden beheerd. Op deze Derdengeldrekening bevinden zich uitsluitend gelden van derden, niet zijnde Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden. Drempelbedrag: een door de Onderneming te kiezen bedrag dat, indien dat bedrag wordt bereikt, pas tot een uitbetaling leidt. Een drempelbedrag voorkomt dat er iedere dag een uitbetaling volgt. Dienst: het totaal van de door Dutch Payment Group en de Stichting Derdengelden aangeboden betaaldiensten, waaronder het e-payment platform, de aan dit platform gekoppelde betaalmethodes en het online transactiemanagementsysteem inclusief rapportages. Dutch Payment Group verleent aan de Onderneming middels de overeenkomst een niet-exclusieve gebruikslicentie op de Dienst. Binnen deze Dienst collecteert en beheert de Stichting Derdengelden de gelden van derden en betaalt deze bedragen vervolgens aan de derden/rechthebbenden uit, waarbij de overeengekomen transactie kosten worden ingehouden en uitbetaald aan Dutch Payment Group. Dutch Payment Group: deze betaalinstelling levert een e-payment systeem dat verbonden is met extern door een Stichting Derdengelden beheerde Derdengeldrekeningen (gezamenlijk het e-payment platform ), waarop uitsluitend inkomende betalingen van de aangesloten Ondernemingen worden ontvangen en beheerd en waar vanaf betalingen aan de Onderneming en Dutch Payment Group, worden gerealiseerd. Tevens regelt het systeem de berichtgeving van en naar de Klant en de Ondernemer. De Ondernemer kan via wachtwoord combinaties gebruikmaken van de in de backoffice aangeboden rapportages. Financiële instelling: de entiteit die de betalingsopdracht faciliteert van de betaler, alsmede van de ontvanger; Gecollecteerde betaling: het geldbedrag dat daadwerkelijk bancair is bijgeschreven op de Derdengeldrekening van de Stichting Derdengelden. Klant: de consument/natuurlijke persoon of rechtspersoon en klant van de Onderneming die voor de betaling aan de Onderneming gebruik maakt van een van de betaalmethodes die binnen de Dienst gefaciliteerd worden. Land van vestiging: het land waar de Onderneming statutair is gevestigd. Onderneming: een natuurlijk- of rechtspersoon die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel of ingeschreven staat in het buitenland bij een gelijkwaardig instituut en die beschikt over een geldig BTW nummer, die partij is bij de Overeenkomst en die gebruik maakt van de Dienst. Overeenkomst: overeenkomst tussen Dutch Payment Group en de Onderneming inzake het gebruik van de Dienst, inclusief de machtiging. Rechthebbende: de partij die uiteindelijk gerechtigd is tot ontvangst van het gecollecteerde bedrag c.q. de gecollecteerde bedragen (minus de overeengekomen kosten). Afhankelijk van de soort Dienst en de overeengekomen business rules kan de rechthebbende de Onderneming zijn, de Onderneming en de Klant (b.v. in geval van verrekening van retouren) of de Klant (volledige terugbetaling vanwege het ontbreken van een levering door de Onderneming). Bij escrow diensten blijft de betaler rechthebbende tot het moment en het bewijs van daadwerkelijke levering (proof of delivery).

2 Stichting Derdengelden: De Stichting Derdengelden, KvK gevestigd aan het Wilhelminaplein 25 te 6411 KW Heerlen, beheert in samenwerking met Dutch Payment Group en in opdracht van de Ondernemer exclusief alle inkomende en uitgaande betalingen op en vanaf de Derdengeldrekening. Deze derdengeldsystematiek is in de Wft dwingend voorgeschreven en heeft tot doel te waarborgen dat de geldstromen die namens de Onderneming ontvangen en verwerkt worden, volledig gescheiden zijn en blijven van de operationele inkomsten en kosten van Dutch Payment Group. Uitgaande betaling: Bij een uitgaande bancaire overboeking verricht de Stichting Derdengelden een betaling van het gecollecteerde bedrag op de door rechthebbende opgegeven bankrekening. Inkomende betaling: Bij een inkomende betaling neemt de Stichting Derdengelden het daadwerkelijk op de Derdengeldrekening overgeboekte bedrag ten behoeve van de Onderneming in ontvangst, is deze bancair bevestigd en wordt de betaling via het systeem herkend en verwerkt. Transactie: de digitaal gegeven opdracht van Klanten tot betaling van goederen of diensten van de Onderneming, welke met behulp van de Dienst voor een financiële verwerking wordt aangeboden aan de Financiële Instellingen. Transactiebedrag: het bedrag in euro s dat door de Klant aan de Onderneming wordt betaald voor de goederen en/of diensten die de Klant bij de Onderneming heeft afgenomen. Werkdag: iedere dag waarop de relevante Nederlandse betaaldienstaanbieder van de betaler of de betaaldienstaanbieder van de rechthebbende/begunstigde betrokken bij de uitvoering van de Dienst in Nederland open en beschikbaar is voor de daarvoor noodzakelijke werkzaamheden. Geen Werkdag zijn Nieuwjaarsdag, Carnavalsmaandag en -dinsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Koninginnedag en Bevrijdingsdag vijfjaarlijks). 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Dutch Payment Group en de Stichting Derdengelden enerzijds en de Onderneming anderzijds, uit welke hoofde of welke benaming dan ook, voor zover Partijen daarvan niet hebben afgeweken in overeenkomsten of in bijzondere voorwaarden Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden behouden zich het uitdrukkelijke recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor de reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen zullen via de geëigende media aan de Onderneming bekend worden gemaakt en treden in werking 30 dagen na bekendmaking Bedingen die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Dutch Payment Group en de Stichting Derdengelden zijn aanvaard. Eventuele door de Onderneming gehanteerde algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing, tenzij Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk heeft/hebben aanvaard. 1.4 Dutch Payment Group verleent de Onderneming middels de overeenkomst een niet-exclusieve gebruikslicentie voor de in de Dutch Payment Group-applicatie opgenomen betalingsmodule(s) en koppelingssoftware en behoudt te allen tijde het volledige auteursrecht op de software. Voor dit gebruik, de jaarlijkse voorgeschreven controles van o.a. de websites/domeinnamen, de afwikkeling van klachten van Klanten, de helpdesk en de mogelijke updates van de koppelingssoftware is de Onderneming een jaarlijkse vergoeding verschuldigd, waarvoor de Onderneming bij het aangaan van de overeenkomst Dutch Payment Group machtigt tot inhouding daarvan. Dutch Payment Group is gerechtigd deze vergoeding te allen tijde te wijzigen. 1.6 De Onderneming is er mee bekend dat bij het aangaan van de Dienst alle relevante persoons- en bedrijfsgegevens worden gevraagd. Deze worden door Dutch Payment Group verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties. Daaronder wordt mede begrepen de voorkoming en bestrijding van fraude, witwaspraktijken en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. 1.7 De communicatie tussen Onderneming en Dutch Payment Group/de Stichting Derdengelden geschiedt in de Nederlandse taal, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 2. Totstandkoming van de overeenkomst, duur en opzegging 2.1 Voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst dient de Onderneming zich aan te melden en de inschrijfkosten te betalen. Aan de hand van de aangeleverde gegevens wordt onderzocht of de aansluiting van de Onderneming niet in strijd is met het Dutch Payment Group acceptatiebeleid. Een website die (nog) niet op content te controleren is ontvangt slechts een testaccount. 2.2 De overeenkomst tussen Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden en de Onderneming wordt geacht tot stand te zijn gekomen, in het geval dat de Onderneming de toegezonden documenten retourneert en de inschrijfkosten betaalt en indien de Onderneming door Dutch Payment Group wordt geaccepteerd De overeenkomst tussen Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden en de Onderneming wordt

3 aangegaan voor onbepaalde duur. De opzegging dient door de Onderneming schriftelijk aan Dutch Payment Group te worden meegedeeld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In geval van een opzegging of het voortijdig afbreken van de aanmeldprocedure vindt er geen restitutie van de reeds betaalde aanmeldkosten, de jaarlijkse onderhoudskosten of prepaid bedragen plaats Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden zijn bevoegd de overeenkomst, zonder ingebrekestelling of andere formaliteiten en zonder vergoeding van schade of restitutie van tarieven, te eenzijdig beëindigen: met onmiddellijke ingang in geval van tekortkoming door de (zakelijke) Onderneming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, deze voorwaarden of de voorschriften of instructies van Dutch Payment Group, de Stichting Derdengelden, Currence en/of toezichthouders niet nakomt; met onmiddellijke ingang in geval van (dreigend) faillissement, surseance van betaling, ondercuratelestelling van de Onderneming; indien gedurende de looptijd van de overeenkomst goederen of diensten waarvan het bestaan, exploiteren, verhandelen of in bezit hebben of gebruik strafbaar is (harddrugs, wapens of andere verboden zaken en of verboden diensten) door de Onderneming worden verhandeld en/of zaken in strijd met het acceptatiebeleid van Dutch Payment Group worden verhandeld/aangeboden; indien na een klacht non-performance en daarop volgend onderzoek door Dutch Payment Group- blijkt dat tegenover middels Dutch Payment Group gedane betalingen door de Onderneming geen levering of prestatie wordt geleverd of indien er sprake is van een redelijk vermoeden van of bewezen (voorschot)fraude; indien daardoor aan de reputatie van Dutch Payment Group en of Currence schade wordt toegebracht of kan worden toegebracht; indien gedurende de looptijd van de overeenkomst de Onderneming in strijd met de Sanctiewet 1977 of Wwft handelt of onderworpen is aan een internationale toezichtmaatregel; te allen tijde schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 30 dagen. 2.5 Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden zijn, zonder tot ingebrekestelling of andere formaliteiten of tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, bevoegd nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, daaronder mede begrepen het verlenen van de mogelijkheid voor de Onderneming om betalingen te accepteren en geïncasseerde betalingen uit te betalen, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien en zolang de Onderneming naar mening van Dutch Payment Group het in de vorige zin niet nakomt of daarover verschil van mening tussen Dutch Payment Group/de Stichting Derdengelden en de Onderneming of tussen de Onderneming en derden bestaat. 2.6 Deze opschortingsbevoegdheid laat alle overige rechten van Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden, waaronder het recht om vergoeding van schade te verlangen, aangifte te doen en/of de overeenkomst te ontbinden, onverlet. 3. Verplichtingen Dutch Payment Group en de Stichting Derdengelden 3.1. Dutch Payment Group stelt ten behoeve van de Dienst apparatuur, programmatuur, systemen, infrastructuur, netwerken ter beschikking. Pas op het moment dat een transactiebedrag van een Klant fysiek wordt bijgeschreven op de Derdengeldrekening van de Stichting Derdengelden betekent dit voor de Dienst dat de Onderneming voor dit bedrag een vordering heeft gekregen op de Stichting Derdengelden en dat de Stichting Derdengelden op haar beurt de gecollecteerde transactiebedragen aan de rechthebbenden zal uitbetalen op basis van de contractueel overeengekomen business rules, eventueel met inhouding van de overeengekomen transactie- en/of andere kosten. 3.2 Dutch Payment Group en de Stichting Derdengelden nemen bij hun deel van de Dienst de nodige zorgvuldigheid in acht en houden naar beste vermogen rekening met de belangen van de Onderneming. Geen van de bepalingen in deze voorwaarden kunnen aan dit beginsel afbreuk doen. 3.3 Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden stellen zich het 24 uur per dag zeven dagen per week adequaat functioneren van de Dienst (bijvoorbeeld apparatuur, programmatuur, systemen, infrastructuur, netwerken) ten doel en streven daarbij een beschikbaarheid van 99% op jaarbasis na. 3.4 Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden hebben het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen, zonder daarbij schadeplichtig te zijn en zonder de automatische verplichting te hebben dit aan de Onderneming te melden. Onder storing wordt verstaan de niet-beschikbaarheid van de Dienst voor gebruik, met uitzondering van onderhoud. In geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten bij de bij ideal aangesloten banken optreden is Dutch Payment Group is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet-accepteren van de ideal betalingen door een of meerdere ideal banken en alle mogelijke schade die daar voor de Onderneming zou kunnen optreden. Dutch Payment Group zal vanwege buitengebruikstellingen nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. 3.5 De Stichting Derdengelden is als enige partij verantwoordelijk voor de correcte uitbetalingen met inachtneming van de contractueel overeengekomen business rules en uitbetaalafspraken. 3.6 Niet-geïncasseerde c.q. gefaalde transactiebedragen die niet tot een werkelijke, definitieve en onvoorwaardelijke creditering (bijschrijving) van de Derdengeldrekening ten gunste van de Onderneming leiden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de Stichting Derdengelden. Onterechte, foutieve of toevallige overboekingen op de Derdengeldrekening door Klanten worden zo veel mogelijk door de Stichting Derdengelden aan de Klant terugbetaald. 3.7 De Onderneming machtigt, bij uitsluiting van ieder ander, middels het aangaan van de overeenkomst, de Stichting Derdengelden tot het exclusieve beheer van de tegoeden van de Onderneming, welke machtiging gedurende de looptijd

4 van de overeenkomst niet eenzijdig door de Onderneming kan worden herroepen. 3.8 De tegoeden die de Stichting Derdengelden voor alle aangesloten Onderneming beheert worden uitsluitend gestort op een Derdengeldrekening(en) welke onder toezicht staan van DNB. Deze bankrekening(en) worden noodzakelijkerwijs aangehouden bij in Nederland gevestigde gegoede banken, met een voldoende sterke capaciteit om aan financiële verplichtingen te voldoen. 3.9 De uitbetalingsfrequentie is afhankelijk van het aantal overeengekomen Werkdagen tussen het moment van daadwerkelijke feitelijke creditering ten gunste van de Onderneming en de uitgaande betaling aan de Onderneming. Het afslagmoment van de Werkdag is uur en is de dag van feitelijk ontvangst geen Werkdag, verschuift de uitgaande betaling naar de eerst volgende Werkdag. De Stichting Derdengelden garandeert op jaarbasis 98% tijdige uitbetalingen op de overeengekomen Werkdag. Daarbij zijn Stichting Derdengelden en/of Dutch Payment Group zijn niet verantwoordelijk en nimmer aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit niet beschikbaarheid van bancaire infrastructuur en vertragingen binnen het interbancaire betalingsverkeer en/of (internationale) uitbetalingen De uitbetalingsfrequentie kan ook afhankelijk zijn van een feitelijke levering (proof of delivery) in geval van een escrow betaling, hetgeen in de Overeenkomst zal worden vervat In geval de Onderneming heeft gekozen voor een drempelbedrag neemt de overeengekomen uitbetaalperiode een aanvang op het moment dat de in een periode ingekomen betalen voor een Onderneming het door hem gekozen drempelbedrag bereiken. Daarmee wordt in geval van een drempelbedrag de contractuele uitbetalingsfrequentie overruled. 4. Recht van inhouding 4.1 Bij het uitbetalen van gecollecteerde gelden is de Stichting Derdengelden uitdrukkelijk door de Onderneming gemachtigd en derhalve gerechtigd de door de Onderneming op grond van de overeenkomst verschuldigde Dutch Payment Group transactiekosten en andere contractueel overeengekomen kosten die samenhangen met de Dienst, zoals aanmeldkosten en onderhoudskosten, in te houden op de uit te keren bedragen om op die wijze haar vordering te verrekenen. Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden zijn hoofdelijk schuldeiser in verband met elke mogelijke schuld van de Onderneming aan Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden. 4.2 Dutch Payment Group is gerechtigd haar tarieven en kosten met betrekking tot de Dienst, alsmede de wijze en het moment waarop zij haar kosten int op elk willekeurig moment te wijzigen. Voorafgaand aan een dergelijke wijziging zal Dutch Payment Group de Onderneming schriftelijk op de hoogte stellen. De Onderneming is gerechtigd de Overeenkomst per direct te beëindigen wanneer de Onderneming de Overeenkomst niet wenst voort te zetten op basis van het gewijzigde transactietarieven/methoden. 4.3 Indien het door de Onderneming aan Dutch Payment Group verschuldigde tarief plus kosten niet voldaan kan worden uit het totaal van de gecollecteerde transactiebedragen of de vooraf ingekochte en reeds betaalde transactieaantallen worden overschreden, verstrekt de Onderneming hierbij aan Dutch Payment Group en/of Dutch Payment Group Stichting Derdengelden een onherroepelijke machtiging om het verschuldigde bedragen te incasseren van het in artikel 2 genoemde rekeningnummer. Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden kunnen er ook voor kiezen om op maandelijkse basis de kosten declareren en de Onderneming daarvoor te factureren. Indien deze nota s onbetaald blijven gelden artikel 4.1 en 4.3 en zijn Dutch Payment Group en de Stichting Derdengelden gerechtigd hun diensten op te schorten tot het moment van algehele betaling. Bij iedere aanmaning zijn 15,-- aan administratiekosten verschuldigd Indien betalingen zijn ontvangen en Dutch Payment Group ontvangt meerdere klachten van Klanten dat goederen of diensten niet zijn geleverd (zogenaamde Melding Non-Performance) of indien er aanwijzingen en vermoedens zijn van fraude of is er sprake van een (een vermoeden van) witwaspraktijken of doorsluizen van gelden aan terroristische of criminele organisaties heeft Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden de bevoegdheid met onmiddellijke ingang de doorbetaling aan de Onderneming te blokkeren in afwachting van de resultaten van een onderzoek (opschortingsrecht), waarbij alle gevolgen voor rekening en risico van de Onderneming zijn. Indien naar oordeel van Dutch Payment Group en de Stichting Derdengelden de klachten gegrond zijn kan als uiterste consequentie de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden ontbonden, zonder dat de Onderneming enig recht op schadevergoeding heeft en er zullen in dat geval geen uitbetalingen aan de Onderneming volgen. In dat geval geldt dat opgeschorte uitbetalingen die na ommekomst van een wettelijke termijn van 13 maanden na de datum waarop de betaling heeft plaatsgevonden c.q. de uitbetaling had moeten plaatsvinden, om welke reden dan ook, niet zijn opgeëist door Klanten en/of Onderneming automatisch vervallen aan Dutch Payment Group. 5. Verplichtingen Onderneming 5.1 De Onderneming is verplicht aan Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden alle medewerking te verlenen en alle informatie te verstrekken voor het vaststellen en verifiëren van o.a. identiteit, burger-servicenummer, geboortedatum, handtekening, handelingsbekwaam- bevoegdheid, rechtsvorm, (statutaire) vestigingsplaats, inschrijving in handelsregister, VOG en andere relevante informatie. De kosten van de aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag of de uittreksels Kamer van Koophandel zijn voor rekening van de Onderneming. De Onderneming is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de benodigde gegevens, digitale bestanden en/of stukken noodzakelijk voor de Dienst en staat in voor de juistheid ervan. Dutch Payment Group, noch de Stichting Derdengelden kunnen hiervoor aansprakelijk gehouden worden door de Onderneming. Dit geldt ook voor de situatie waarbij de Onderneming inloggegevens of Onderneming (sub) ID s handmatig in een (extern) systeem, zoals een externe internetkassa, moet invoeren.

5 5.2 De Onderneming dient wijzigingen in deze gegevens zo spoedig mogelijk schriftelijk door te geven, in ieder geval binnen een periode van 5 Werkdagen voor en 5 Werkdagen na deze wijziging. Een wijziging van de domeinnaam, de bankgegevens, wijziging van de eigenaar en of KvK gegevens zal steeds tot een nieuwe overeenkomst leiden. De wijziging dient te worden aangevraagd door de rechtsgeldig vertegenwoordiger/ bevoegd persoon. 5.3 De Onderneming geeft toestemming aan Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden om haar persoonsgegevens op te nemen in het klantenregistratiesysteem. Deze registratie is enkel toegankelijk voor Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden en dient uitsluitend administratieve doeleinden of de eigen marketingactiviteiten van Dutch Payment Group. De informatie van de Onderneming in de klantenregistratie wordt niet aan derden verstrekt, tenzij daar een wettelijke basis of een toestemming van de Onderneming aan ten grondslag ligt. 5.4 De Onderneming zal uitsluitend betaallinkjes van betaalopdrachten per verzenden aan ontvangers die daarin hebben toegestemd (anti-spamclausule) en de Onderneming vrijwaart Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden dienaangaande. 5.5 De Onderneming draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de ongestoorde beschikbaarheid en het naar behoren functioneren van de voor het gebruik zijn (telecommunicatie)diensten, waaronder begrepen ook de (open source) koppelingen met de (webshop) software van de Onderneming. 5.6 De Onderneming zal de voorschriften en instructies van Dutch Payment Group met betrekking tot de Dienst, alsmede instructies van Dutch Payment Group en/of de eigenaren van betaalmethodes inzake het juiste gebruik van diverse betaalmethodes, logo s, de koppelingssoftware en of api steeds nakomen. 5.8 De Onderneming dient de correcte werking van de software voor ingebruikstelling te testen. Dutch Payment Group is niet verantwoordelijk voor de correcte werking van opensource plug-ins of andere koppelingssoftware van derden die een koppeling maken tussen de Dutch Payment Group-applicatie en de software van de Onderneming. 5.9 De Onderneming garandeert aan Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden dat: - de Onderneming geen goederen en/of diensten verkoopt/levert of zal verkopen/leveren waarvan de verkoop/levering is verboden volgens de wetgeving van het Land van herkomst en van de landen waarin de Onderneming haar goederen en/of diensten aanbiedt; - de Onderneming de Dienst niet zal misbruiken voor oplichting, fraude, witwaspraktijken en het steunen van terroristische organisaties; - de Onderneming op haar website en in andere commerciële communicatie-uitingen aan de Klant de volledige informatie zal verschaffen zoals dit vereist is volgens de wetgeving van het Land van herkomst en van de landen waarin de Onderneming haar goederen en/of diensten aanbiedt; - de Onderneming de intellectuele eigendomsrechten van andere partijen respecteert en zal respecteren en op geen enkele wijze inbreuk zal maken op deze rechten; - de Onderneming al haar verplichtingen ten opzichte van de Klant zal nakomen; - de Onderneming alle aanwijzingen van Dutch Payment Group, de Stichting Derdengelden, DNB of Currence of een andere Financiële Instelling onmiddellijk zal nakomen; - de Onderneming zijn technische aansluiting met Dutch Payment Group niet zal gebruiken voor een andere URL, website en/of doelomschrijving dan welke in de overeenkomst expliciet zijn genoemd De Onderneming erkent dat Dutch Payment Group en/of de Dutch Payment Group Stichting Derdengelden uitdrukkelijk niet in de rechtsverhouding treden tussen de Onderneming en de Klant en maakt dit ook desnoods kenbaar aan de Klant. De Onderneming is en blijft verantwoordelijk voor eventuele terugvorderingen van betalingen door de Klant indien Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden inkomende betalingen collecteren en doorbetalen De Onderneming zal Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden schadeloos stellen voor en vrijwaren van alle mogelijke kosten (met inbegrip van juridische kosten) en vorderingen tot schadevergoeding die bij Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden worden ingediend door een Klant of door derden als gevolg van enig handelen of nalaten door de Onderneming In geval van een onterecht ontvangen overboeking (verkeerd bedrag ontvangen of bedrag bedoeld voor een andere Onderneming) zal de Onderneming zo spoedig mogelijk, dan wel na een eerste verzoek daartoe, onterecht ontvangen betalingen op de Derdengeldrekening van de Stichting Derdengelden terugboeken. Mocht de Onderneming daartoe, om welke reden dan ook, niet bereid zijn geldt het bepaalde in artikel Eigen web applicatie/website Onderneming 6.1 De Onderneming draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de ongestoorde beschikbaarheid en het naar behoren functioneren van de voor het gebruik van de DIENST benodigde of door Dutch Payment Group voorgeschreven (telecommunicatie)diensten, waaronder begrepen ook de (open source) koppelingen met de (website)software van de Onderneming. 6.2 De Onderneming zal de voorschriften en instructies van Dutch Payment Group en/of de eigenaren van de diverse betaalmethodes met betrekking tot zulke goederen en diensten zorgvuldig nakomen. 6.3 Dutch Payment Group is bevoegd de voor het gebruik van het Dutch Payment Group-account voorgeschreven (telecommunicatie)diensten en koppelingssoftware te wijzigen, en zal de Onderneming daarvan op de hoogte stellen, of de Onderneming via de back office in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen. 6.4 Dutch Payment Group is niet verantwoordelijk voor de correcte werking van plug-ins die een koppeling maken tussen de Dutch Payment Group-applicatie en de software van de Onderneming. De Onderneming dient voor de ingebruikname deze koppelingen vooraf te testen.

6 6.5 De Onderneming is zelf verantwoordelijk voor het bewaren en/of afdrukken van de door hem met Dutch Payment Group en of de Stichting Derdengelden gewisselde (elektronische) communicaties. 6.7 De Onderneming zal alle informatie over en logo s van de betaalmethodes op de website zorgvuldig weergeven en conform de integratie voorschriften van deze betaalmethodes en zal alle aanwijzingen dienaangaande opvolgen. 7. Klant 7.1 De Onderneming staat er voor in dat klachten van Klanten over zijn/haar dienstverlening op zijn/haar website kunnen worden gemeld en door haar/hem snel en adequaat worden afgewikkeld en dat eventuele terugbetalingen van transactiebedragen (ongeacht of ze door de Stichting Derdengelden nog dienen te worden uitbetaald) binnen maximaal 30 dagen worden uitgevoerd. Daartoe zullen op het algemeen toegankelijke deel van de eigen website alle contactgegevens van de Onderneming worden geplaatst (minimaal een adres, woonplaats, KvK of BTW nummer, adres en telefoonnummer). De Onderneming zal er alles aan doen om zo veel mogelijk te voorkomen dat Klanten bij Dutch Payment Group hun beklag zullen doen en indien dat wel het geval is al het mogelijk doen om dit te voorkomen. Niet nakoming van deze instructies levert een beëindiginggrond op. 7.2 Dutch Payment Group staat er niet voor in dat Klanten een betaling door middel van een Dutch Payment Groupbetaalscherm altijd zullen of kunnen accepteren. 7.3 Dutch Payment Group is geen partij bij een tussen de Onderneming en de Klant gesloten overeenkomst. Dutch Payment Group is levert slechts de betaaldienst en is niet aansprakelijk voor de producten, diensten en handelingen van de Klanten en/of de Onderneming. 7.4 Dutch Payment Group is niet aansprakelijk voor tekortkoming in de nakoming van een de overeenkomst tussen Klant en Onderneming. 7.5 De Onderneming vrijwaart Dutch Payment Group en de Stichting Derdengelden voor alle soorten vorderingen van Klanten die verband houden met een Overeenkomst enerzijds en de overeenkomst tussen de Onderneming en de Klant anderzijds. 7.6 Dutch Payment Group is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen van het niet, vertraagd of niet tijdig uitvoeren van een betaling of betalingsopdracht middels een online machtiging van de Klant op de Derdengeldrekening, of het niet accepteren van een Dutch Payment Group betaalvenster door een Klant. 8. Privacy 8.1 De Onderneming is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens (zoals bedoeld in Richtlijn 95/46 van de EU betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens). Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden dient tevens te worden gezien als de verwerker van de persoonsgegevens in de zin van voornoemde richtlijn. 8.2 Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden behouden de persoonsgegevens die door Klanten aan Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden worden verstrekt, zo lang als nodig is om zijn verplichtingen volgens de Overeenkomst na te komen. 8.3 Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden nemen geen verantwoordelijkheid op zich voor het privacy beleid van de Onderneming voor de verwerking van bovengenoemde persoonsgegevens van Klanten door de Onderneming. 8.4 Tenzij Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden hiertoe op wettelijke gronden verplicht wordt, zal het geen persoonsgegevens van Klanten verstrekken aan derden. 8.5 Gedurende de looptijd en na beëindiging van deze Overeenkomst zullen Partijen zorg dragen voor vertrouwelijke behandeling van alle informatie die zij tot zich hebben kunnen nemen. 8.6 In geval Dutch Payment Group klachten ontvangt van Klanten over de dienstverlening van de Onderneming zal Dutch Payment Group deze doorverwijzen naar de Onderneming. Indien de Onderneming niet of niet adequaat binnen 24 uur nadat zij daartoe is aangespoord reageert richting Dutch Payment Group, geeft de Onderneming er nu reeds voor alsdan aan Dutch Payment Group de toestemming om de haar ter beschikking staande contactgegevens van de Onderneming aan de Klant door te geven. 9. Overmacht 9.1 Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden worden niet geacht toerekenbaar tekort te schieten of anderszins aansprakelijk te zijn jegens de Onderneming wegens een tekortkoming in de nakoming of niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst, voor zover deze tekortkoming niet te wijten is aan de schuld van Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor rekening van Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden komt. 9.2 De Stichting Derdengelden maakt voor wat het beheer in het algemeen en de uitbetaalprocessen in het bijzonder gebruik van bestaande bancaire infrastructuur van haar banken. Mogelijke overschrijdingen van de contractueel overeengekomen uitbetaalperiode als gevolg van externe bancaire processen, zoals vertragingen in (internationale) interbancaire overschrijvingen, alsmede deconfiture van deze banken vallen onder de overmacht en zijn niet aan Dutch Payment Group en/of de Stichting Derdengelden tegen te werpen.

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst Algemene Voorwaarden Coöperatieve Vereniging KasCoöperatie U.A. Versie 26 juli 2013 Artikel 1 Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen KasCoöperatie U.A.

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

1.4 Gebruiker: Iedere gebruiker die via een uiting van een affiliate één of meer producten en/of diensten afneemt.

1.4 Gebruiker: Iedere gebruiker die via een uiting van een affiliate één of meer producten en/of diensten afneemt. Algemene Voorwaarden Onderstaand treft u de voorwaarden aan die van toepassing zijn op deelname aan het affiliateprogramma van MobileMoney. Als u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden wordt verondersteld

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon met wie aanbieder een verbintenis is aangegaan.

Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon met wie aanbieder een verbintenis is aangegaan. Algemene Voorwaarden Dienstverlening La Plume Media In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: La Plume Media. La Plume Media is een communicatie- en contentbureau dat tot doel heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Artikel 2 - Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie

Artikel 2 - Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie Inhoud Algemene Voorwaarden... 2 Artikel 1 - Algemeen... 2 Artikel 2 - Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie... 2 Artikel 3 Het abonnement... 2 Artikel 4 - Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring Algemene voorwaarden PANASJ Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tot verlening van diensten door iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015 Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015 SWIFT MyStandards Readiness Portal Rabobank Juli 2015 1 1 Definities 1.1 Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015 via SWIFT MyStandards.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Liteserver Algemene Voorwaarden

Liteserver Algemene Voorwaarden Liteserver Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. Liteserver: Liteserver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18090797. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DATA-collectief

Algemene voorwaarden DATA-collectief Algemene voorwaarden DATA-collectief Artikel 1 Definities 1. DATA-collectief: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Coltbaan 4 D, 3439 NG te Nieuwegein, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2 Website: de website van VEILING BLOEMEN ONLINE, te raadplegen via www.veilingbloemenonline.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

2 Website: de website van VEILING BLOEMEN ONLINE, te raadplegen via www.veilingbloemenonline.nl en alle bijbehorende subdomeinen. Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015. SWIFT MyStandards Readiness Portal

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015. SWIFT MyStandards Readiness Portal Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015 SWIFT MyStandards Readiness Portal 1 1. Definities 1.1 Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2014 via SWIFT MyStandards. 1.2 Rabobank:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friendgift

Algemene Voorwaarden Friendgift Algemene Voorwaarden Friendgift Beschrijving Friendgift biedt via haar website www.friendgift.nl een unieke cadeauservice aan. Via digitale waardebonnen voor diensten en producten van verschillende Aanbieders.

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie