ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ"

Transcriptie

1 ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Hlland Zuid Servicerganisatie Jeugd ZHZ 30 april 2014

2 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap vr

3 Managementsamenvatting Van lappendeken in de jeugdzrg naar fcus p zelfredzaamheid en integrale aanpak Achtergrnd en aanpak Om per 1 januari 2015 als ketenpartners gezamenlijk het ketenprces Jeugdhulp tt uitvering te kunnen brengen, is dr de Servicerganisatie Jeugd (verder SO Jeugd) met ndersteuning van KPMG een ICT strategie ntwikkeld. Deze biedt pragmatische plssingen vr de rllen en bedrijfsprcessen die dan peratineel meten zijn. Daarnaast is deze IT strategie k tekmstvast en flexibel. De IT Strategie is met vertegenwrdigers van gemeenten, jeugdteams, en zrgaanbieders ntwikkeld p basis van gezamenlijke analyses, rdelen, besluiten en acties. Hierte zijn vrbereidende sessies gehuden en is een gezamenlijke werksessie van anderhalve dag uitgeverd. Z is draagvlak gecreëerd vr de IT strategie in relatie tt prcessen en infrmatiebeheften van de betrkken partijen. Van de hierte uitgeverde werksessie is een verslag gemaakt. De inhudelijke cnclusies en adviezen wrden in nderhavig dcument beschreven. Kernfuncties van de infrmatievrziening vr Jeugdhulp in ZHZ Om tt maximale zelfredzaamheid, kwalitatieve gede zrg, excellente bedrijfsvering en adequate verantwrding in de Jeugdzrg te kmen, vldet de vrgestelde ICT Strategie aan een viertal functies. 1. Een cliëntdssier en behandelplan functie Het del van jeugdzrg is m z snel en z ged mgelijk de juiste diagnse te kunnen stellen, cliënten te faciliteren in het zelf plssen van prblemen en het waar ndig bieden van praktische prfessinele hulp en zrg. Hierte hebben cliënten, Jeugdteams en tijdelijk betrkken specialisten de juiste infrmatie ndig alsmede de mgelijkheid m samen te werken en infrmatie te delen. Dit betreft een digitaal cliëntdssier en behandelplan waarin betrkkenen inclusief de cliënten zelf infrmatie ver de client en de behandeling (zwel vrgenmen activiteiten als effecten) kunnen vastleggen en delen. 2. Een prcesmanagement en mnitring functie Het verlenen van gede zrg binnen de krimpende zrgbudgetten, vereist adequate facilitering en sturing van de administratieve prcessen. Hierte is een mechanisme ndig m znder verzwaring van de administratieve lasten de fllw-up, input, thrughput, utput en drlptijden van prcessen te bewaken. Z is direct uit het peratinele zrgprces dus znder aanvullende administratieve handelingen infrmatie te verkrijgen ver aantallen indicaties, beschikkingen, zrgtype, verwijzing naar betreffende zrgaanbieder, klachten, en bezwaar- en berepszaken. Het streven is m deze functie naadls en vr de gebruiker p werkbare wijze te integreren met de cliëntdssier en behandelplan functie. 3. Een financiële administratie en cntractmanagement functie Jeugdzrg valt en staat k bij: het ged inkpen van zrg tegen de juiste cntractuele vrwaarden, tijdige bevrschtting van (DBC gerelateerde) zrg en eindafrekening, zrgvuldig declareren in relatie tt gedgekeurde indicaties en beschikkingen, het tijdig (en autmatisch) betalen van facturen en het mnitren van en bijsturen p het nakmen van de afspraken. 4. Een beleidsinfrmatie functie Alle partijen gemeenten, jeugdteams, zrgaanbieders en SO Jeugd hebben een behefte aan betruwbare, tijdige en vlledige infrmatie ver verwachte en bereikte beleidseffecten en prestaties van zwel het eigen als gezamenlijke functineren. Deze infrmatie kmt wederm bij vrkeur rechtstreeks uit het primaire zrgprces znder (veel) aanvullende handmatige administratieve vastlegging van extra gegevens. Geïntegreerde infrmatievrziening en ICT Het streven van SO Jeugd samen met de ketenpartners is m bvenstaande vier functies te faciliteren met ICT vrzieningen die het werk van de betrkken zrgprfessinals en administratieve staf en management vergemakkelijken znder dit in een knellend keurslijf te stppen. Hierbij is gekzen vr pragmatische plssingen die vóór 1 januari 2015 peratineel zijn. In de daarp vlgende twee jaar wrdt de werkwijze van de jeugdzrg in ZHZ geptimaliseerd en wrden verbeteringen in de ICT drgeverd. Daarna is er ruimte vr innvatie in Innvatie in vregsignalering, zelfredzaamheidvrzieningen vr cliënten (bijvrbeeld ehealth apps) en specialistische behandeling. Met deze aanpak wrdt de transitie vr alle betrkkenen haalbaar en behapbaar en kunnen gemeenten tijdig in cntrl kmen van de Jeugdzrg in ZHZ. 2

4 Managementsamenvatting Telichting bij implementatieplan en budgetprgnse De grve budgetindicaties zijn p twee manieren tt stand gekmen: Een bttm-up calculatie.b.v. kstenindicaties per prject / functinaliteit.b.v. een glbale expertschatting alsmede indicaties verkregen uit een krte marktverkenning van SO Jeugd. Tp-dwn calculatie.b.v. peratinele ksten als percentage van ttale zrgksten in de regi ZHZ. Dit betreft vlgens SO Jeugd maximaal 5% van de zrgksten in de regi ZHZ (a 100M) en hiervan wrdt geschat dat de ICT ksten hier 20% van uitmaken. In de scpe vr 2014 zijn de vlgende ICT initiatieven pgenmen: Prtaal incl. dienstverlening vr inrichting en ntwikkeling van de applicaties, licenties vr sftware en infrastructuur (in de clud), aannemende dat er geen histrie van wijzigingen (tijdreizen) in het prtaal wrdt bijgehuden (indien relevant, dan gebeurd dat in de brnsystemen), dat er gebruik gemaakt wrdt van een pen surce CMS i.v.m. bewezen security & access plssing, en er vralsng enkelvudige hardware wrdt gebruikt. BPO incl. dienstverlening vr administratieve afhandeling gebruikmakend van reeds bestaande applicaties en infrastructuur (in de clud) Eigen ICT vrzieningen van SO Jeugd (werkplekken & samenwerking) Website van SO Jeugd.a. vr cmmunicatie met zrgaanbieders rnd inkpprces. Drntwikkelen van managementdashbard Intrduceren van geautmatiseerde materiële cntrle Aanschaffen van datumprikker De vlgende aspecten zijn buiten de scpe van ICT strategie en budgetschatting gehuden: Eigen ICT vr bijv. HR zaken, urenschrijven en verlning van SO Jeugd medewerkers. Hierbij kan SO Jeugd mgelijk gebruikmaken van vrzieningen van een van de gemeenten (bijv. Drechtsteden). Ksten hiervan dienen ng vastgesteld te wrden. Vanwege nduidelijkheid ver heveel medewerkers in dienst kmen bij f gedetacheerd wrden naar de Stichting Jeugdteams, en nduidelijkheid f de ksten die hiermee gemeid zijn ten laste kmen van het peratinele SO Jeugd budget f daar buiten gehuden wrden, zijn de vlgende aspecten buiten de beschuwing gelaten van de ICT ksten: Eigen ICT vr bijv. HR zaken, urenschrijven en verlning van JT medewerkers Eigen werkplekken (laptps & tablets), telefns en telefncentrales Ksten hiervan dienen ng vastgesteld te wrden. In de scpe vr zijn de vlgende ICT initiatieven pgenmen: Website van Jeugdteams Capaciteitsplanningstl vr zrgaanbieders en Jeugdteams m zrgvraag en aanbd te kunnen matchen. Verwerven van e-health mdules / apps vr zelfredzaamheid en therapie Verwerven van self-service instrumenten vr cliënten Drntwikkelen van prtaal tt casusverleg systeem & verbindingsplatfrm Ontwikkelen & autmatiseren van analyse van declaratiedata vr input sturing & leren Intrduceren en autmatiseren van uitkmststuring (ROM, unifrme definities) 4

5 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap vr

6 Rllen, Prcessen & Infrmatie Inleiding De IT Strategie is met vertegenwrdigers van gemeenten, jeugdteams, en zrgaanbieders ntwikkeld p basis van gezamenlijke analyses, rdelen, besluiten en acties. Hierte zijn vrbereidende sessies gehuden en is een gezamenlijke werksessie van anderhalve dag uitgeverd. Z is draagvlak gecreëerd vr de IT strategie in relatie tt prcessen en infrmatiebeheften van de betrkken partijen. De hieruit af te leiden inhudelijke cnclusies inzake de rllen van betrkkenen bij de Jeugdzrg in Zuid-Hlland Zuid alsmede de inrichting van prcessen & infrmatievrziening wrden in de navlgende pagina s nader beschreven aan de hand van de vlgende vierdeling: 1. De belangrijkste richtinggevende principes alsmede het ketenprces p hfdlijnen. 2. De belangrijkste inrichtingsafspraken per prcesstap in het ketenprces. 3. Het bij het ketenprces passende semantisch datamdel. 4. De weerslag van de richtinggevende principes en inrichtingsafspraken in de rllen die de diverse belanghebbenden spelen in het ketenprces. In het navlgende Prgramma van Eisen wrden deze vier aspecten nader gecncretiseerd in prcesactiviteiten, infrmatiebeheften, functinele eisen en niet-functinele eisen. 6

7 Rllen, Prcessen & Infrmatie 1. Samenvatting van belangrijkste principes Principes inzake prces en werkwijze Prcesinrichting is gericht p generieke prcesstappen en ICT vrzieningen die dr de diverse betrkkenen tegepast kunnen wrden. Z wrdt vrkmen dat vr elke type casus en elke zrgaanbieder een uniek prces wrdt ingericht. Fcus p vregsignalering, zelfredzaamheid van kind en gezin, minimalisering van zrgvraag, meer samenwerken en snel terugtrekken waar mgelijk Bij eenvudige enkelvudige prblemen draagt JT zveel als ndig zrg vr de zrgverlening. Inzet van specialisten alleen indien ndig. SO Jeugd staat p afstand. Bij meervudige prblemen (die sms naast kind k het gezin betreffen) f enkelvudige prblemen waarvr inzet gespecialiseerde jeugdzrg ndig is, is het JT de regisseur en aanspreekpunt vr client, en wrdt specialistisch hulp van ZA s ingeschakeld. Regie p budget en kwaliteit.b.v. real-time stuurcijfers afgeleid uit peratinele infrmatie uit het zrgprces. Begin met samenwerken en ntdekken van beste manier van samenwerken en daarbij bendigde aard, vrm en frequentie van infrmatie(uitwisseling). Hieruit zijn vervlgens de ICT beheften (functinaliteit, applicaties, perfrmance, security,e.d.) af te leiden. Cntrle- & leermechanisme is de dialg in JT s en met DAN en ZA s. Administratieve handelingen en autmatisering uitbesteden aan ervaren marktpartij(en) Principes inzake Infrmatievrziening en ICT SO Jeugd faciliteert infrmatievrziening en ICT van JT s (via Stichting Jeugdteams) alsmede infrmatievrziening aan Gemeenten en ZA s binnen afgesprken kaders Client met altijd bij inf kunnen die ver hem / haar vastligt. Binnen JT s en met DAN en ZA s delen van basale infrmatie inzake kind en gezin. Met eenheid van taal & betekenis, standaardisatie vr gegevens uitwisseling, en leren van elkaar. Niet fcussen p HET dssier. Specialist met het cliëntdssier van het JT in en uit kunnen stappen Hergebruik van bestaande systemen van zrgaanbieders en minimale verstring. Sterke vereenvudigingslag in verantwrding ndig, glbaler maar wel ged tetsbaar p tegevegde waarde die geleverd wrdt. 11. Vrlichten 10. Inkpen 1. Tegang 8.Financiën 9. Besluitvrming 2. Indiceren 3.Beschikken 5. Administratief afhandelen 6. Mnitren 4. Zrg verlenen 7. Cntract management 7

8 Rllen, Prcessen & Infrmatie 2. Oplssingen i.r.t. aard, pririteiten inspanning en impact De hiervr beschreven principes vertalen zich dr in de in nderstaande verzicht pgenmen belangrijkste inrichtingsafspraken prcesstap. In het navlgende Prgramma van Eisen wrden de prcesstappen en inrichtingsafspraken nader gecncretiseerd in prcesactiviteiten, infrmatiebeheften, functinele eisen en nietfunctinele eisen. Prcesstap Inrichtingsafspraken Aard Pririteit Inspanning & ksten Impact 1. Tegang Eerder signaleren van prblemen en rzaken, fcus p kind / gezin en hun actief betrekken, in eigen verantwrdelijkheid zetten en vrzien van advies en hulpmiddelen m prbleem zelf p te lssen. Werkwijze Hg Laag Grt Vlledige verantwrding budgetten via jeugdteams Besturing Hg Hg Grt Binnen JT s en met DAN en ZA s delen van basale infrmatie inzake kind en gezin in een eenvudige prtal (zeker bij multi-prbleem casussen). ICT Hg Middel Grt Een datumprikker vr snel inplannen van gesprekken met alle betrkkenen. ICT Laag Laag Laag Naar client cmmuniceren wie regie heeft. ICT Hg Laag Laag 2. Indiceren specialistische zrg Indiceren van zrgbehefte(n) en pstellen van behandelplan m.b.v. PDC, (incl. fcus p maximale zelfredzaamheid) en dit delen met client, JT & HA. Werkwijze & ICT Hg Middel Grt Zichtbaar maken en matchen van zrgvragen en zrgaanbd in capaciteitsplanningstl. ICT Middel Middel Middel 3. Beschikken Beschikkingsaanvragen autmatisch afhandelen. ICT Hg Middel Grt 4. Verlenen van zrg 5. Administratie afhandeling & betaling ZA det melding bij start van zrgverlening. JT blijft wel altijd meelpen in het prces. Werkwijze & ICT Hg Middel Grt Administratieve afhandeling en bijkmende autmatisering uitbesteden Werkwijze & ICT Hg Middel Grt Facturering van OHW (DBC-specifiek) regelen. Werkwijze & ICT Hg Hg Grt 6. Mnitren Administratieve afhandeling en bijkmende autmatisering uitbesteden. Prcessen meten beprefd en geaudit zijn en SO Jeugd in staat stellen m in cntrl te zijn. Eindverantwrdelijkheid bij SO Jeugd. Werkwijze & ICT Middel Middel Laag 7. Cntractmanagement Idem + Cntractnderhandeling dr SO Jeugd i.s.m. ZA en binnen kaders van gemeenten. Werkwijze & ICT Hg Middel Laag 8. Financiën Idem Werkwijze & ICT Hg Middel Laag 9. Beleid & Besluitvrming Aandacht vr cördinatie en ntschtting tussen besturing van JT s en SWT s m te vrkmen dat maatregelen i.r.t. het ene prbleemgebied van kind / gezin tt andere prblemen leiden. Van single lp learning drntwikkelen naar triple lp learning m te sturen p verbetering van persnlijke en maatschappelijke effecten en verlaging van zrgksten Besturing Hg Laag Hg Besturing Laag Hg Hg 10. Inkpen Onderhandelen van zrgcntracten en frmaliseren van de inkp Besturing Hg Laag Hg 11. Vrlichten Ontwikkelen van vrlichtingstrategie m burgers en cliënten adequaat vr te lichten dr alle betrkken partijen Werkwijze Hg Laag Laag 8

9 Rllen, Prcessen & Infrmatie 3. Semantisch datamdel geprjecteerd p het ketenprces De eerder beschreven principes vertalen zich k dr naar een semantisch datamdel passend bij het ketenprces. In nderstaand verzicht is dit mdel gevisualiseerd. In het navlgende Prgramma van Eisen wrden de prcesstappen en plssingen nader gecncretiseerd in prcesactiviteiten, infrmatiebeheften, functinele eisen en niet-functinele eisen. Kwaliteitsbewaking Secundair prces Bezwaar tegen indicatie f ntzegging tegang. Initiatie bij jeugdteam. Bezwaar Gaat gevrmd wrden Kwaliteitsstelsel Sturing en verantwrding Declaraties vr geleverde zrg. Declaraties Kaderstelling Afspraken ver verwachte prductievlume en kwaliteit. Prductieafspraken Frmalisering van de testemming. Grtendeels autmatisch. Beschikking Melding van aanvang en einde van zrgverlening. Via huisarts f jeugdteam Melding zrg Betalingen aan zrg aanbieders cnfrm arrangementen Betalingen Verantwrding ver de budgetbesteding. Verantwrding Budgetten tegewezen aan de jeugdteams t.b.v. jeugdhulp. Budgetten Cmbinaties van indicatie, te leveren zrg en ksten. Arrangementen Tegang en indicatie Afgeven beschikking Verlenen zrg Administratieve afhandeling zrg Verantwrding Kaderstelling Inkpen en cntracteren Primair prces Indicatie van relevante DBC / arrangementen Indicatie O.b.v. advies dr DAN Diagnse Klanttevredenheid en medewerkertevredenheid. Kwaliteitsmeting Centraal plan vr client en gezin inclusief te leveren arrangementen Zrgplan Primaire strm Kwaliteitsbewaking Exceptinele gevallen Misstanden Inzicht in capaciteiten zrgaanbieders Capaciteit Status zrgverlening Vrtgang Dit semantisch mdel geeft de entiteiten weer die in een wrkshp met SO Jeugd, gemeenten en zrgaanbieders zijn vastgesteld als de kernentiteiten vr het primaire en secundaire prces. Bven de prcesvisualisatie (secundaire prces) staan entiteiten en systemen van SO Jeugd, nder de prcesstrm betreft de primaire strm, grtendeels p basis van de entiteiten en systemen van de zrgaanbieders, maar nder regie van SO Jeugd. Bvenstaand mdel geldt vr multi-prblematiek (20% van de gevallen). Indien sprake is van mn-prblematiek is een beperktere set van elementen relevant, deze zijn gemarkeerd met: 9

10 Rllen, Prcessen & Infrmatie 4. verzicht van betrkkenen en hun rllen in de Jeugdzrg in ZHZ De eerder beschreven principes hebben k hun weerslag in de rllen die de diverse belanghebbenden spelen in het ketenprces. Deze staan hiernder nader tegelicht. Vanuit deze rllen zullen de cliënten en ketenpartners met elkaar gaan samenwerken en gebruik maken van de ICT vrzieningen in het ketenprces. In het navlgende Prgramma van Eisen wrden per prcesstap de functinaliteiten en infrmatiebeheften gekppeld aan deze actren en rllen. Client: Signaleren van (escalerend) prbleem Vragen van zrg Zelf plssen van prblemen Jeugdteams / Sciaal Wijkteams (JT s / SWT s): Verlenen van zrg (ambulant) Regisseren van zrg (spilfunctie vr vr- en achterveld) Versterken van sciale netwerk van kind / gezin Uitveren van triage JGZ / CJG: Vrkmen van prblemen en zrgvragen (preventie) Beantwrden van vragen en verstrekken van advies (.a. i.r.t. pveding & gezndheid) Vregtijdig signaleren van (escalerende) prblemen Diagnsticeren Verwijzen (triage) Uitveren van schlmaatschappelijk werk Huisarts (HA): Luisteren en diagnsticeren Mreel ndersteunen i.r.t. zelfredzaamheid Verlenen van basishulp (.a. m.b.v. praktijkndersteuner) Indiceren en drverwijzen Mnitren van effect van behandeling Interveniëren in behandeling als effect (te lang) uitblijft AMHK: Vrlichten Ontvangen en nderzeken van meldingen (bijv.: kindermishandeling) Adviseren n.a.v. meldingen Justitiële keten: Onderzeken en adviseren (.a. Raad vr de Kinderbescherming) Maatregelen pleggen (dr de rechter) Uitveren van triage (Veiligheidshuis) Zrgaanbieders (ZA s): Specialistische diagnses uitveren en behandelen (c.f. behandelplan) Administreren van zrg Terugkppelen van (effect van) zrg naar JT / SWT, JGZ / CJG, Huisarts, Bieden van crisisvrzieningen SO Jeugd: Inkpen & managen van cntracten & managen van accunts Beschikkingen verstrekken en verleende zrg betalen (.b.v. facturen) Infrmatie verzamelen en rapprteren Budgetten beheersen en risic s managen Infrmatievrziening van de Jeugdteams regelen / faciliteren Gemeenten (G): Beleidsdelen en beleidskaders stellen (Unifrm) inrichten van de jeugdzrg (gemeente met ervr zrg dragen dat de basisvrzieningen ged verbnden wrden met de JT/SWT ) Sturen p beleidseffecten en budget Burgers vrlichten (ver werking van stelsel en keten) 10

11 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap vr

12 Prgramma van Eisen Inleiding In vrgaande pagina s zijn de rllen van betrkkenen bij de Jeugdzrg in Zuid-Hlland Zuid alsmede de inrichting van prcessen & infrmatievrziening nader beschreven aan de hand van de vlgende vierdeling: 1. De belangrijkste richtinggevende principes alsmede het ketenprces p hfdlijnen. 2. De belangrijkste inrichtingsafspraken per prcesstap in het ketenprces. 3. Het bij het ketenprces passende semantisch datamdel. 4. De weerslag van de richtinggevende principes en inrichtingsafspraken in de rllen die de diverse belanghebbenden spelen in het ketenprces. 1. Tegang 2. Indiceren In het navlgende Prgramma van Eisen wrden deze vier aspecten nader gecncretiseerd en gedetailleerd in: Prcesbeschrijvingen i.r.t. actren Infrmatiebeheften i.r.t. actren Functinele eisen Niet-functinele eisen. Het kleurenschema dat gehanteerd is p de navlgende pagina s kmt vereen met dat van het hiernaast afgebeelde ketenprces. 11. Vrlichten 10. Inkpen 8.Financiën 9. Besluitvrming 3.Beschikken 5. Administratief afhandelen 6. Mnitren 4. Zrg verlenen 7. Cntract management 12

13 Prgramma van Eisen Prcesstap: 1. TOEGANG bij Jeugdteams f Huisarts, ntsluiting via prtal Prcesbeschrijving Functinele criteria 1. Aanmelding kmt binnen bij JT s (via diverse kanalen zals JGZ, schlmaatschappelijk werk, e.d.) f bij Huisarts 2. JT vert triage uit (matched care = inschatting) eventueel met advisering dr DAN en met sturing p vr de cliënt relevante uitkmsten en resulterend in 4 pties: a. Zelf den dr client (en eventuele infrmele zrg) b. Zelf den dr JT (generieke en multidisciplinaire ambulante zrg) c. Beschikken en drverwijzen naar 1 e f 2 e lijn vr directe (en mgelijk multidisciplinaire) zrgverlening (ZIN en/f PGB) d. Laten indiceren dr specialistische ZA vr specialistische (en mgelijk multidisciplinaire) zrg (ZIN en/f PGB) 3. JT vert tevredenheidmetingen uit bij cliënten en ZA s JT met klantbeeld per casus kunnen vastleggen en aanvullen met histrische gegevens indien ndig (incl. kppeling met gemeentelijke basisadministraties) JT met tlbx (=methden & cmpetenties van JT) en PDC (diagnse + prducten + prijzen + ZA s) kunnen gebruiken vr diagnse en generieke ambulante zrg JT met behandelplan (del & acties & betrkkenen) kunnen vastleggen met een kppeling / verwijzing naar de tlbx en PDC JT met persnele inzet kunnen plannen (ver grenzen van individuele JT s heen) JT met met client en sciaal netwerk en eventueel andere ZA s makkelijk afspraken kunnen inplannen Specialisten uit DAN meten als flexibele experts rndm JT s ingeschakeld kunnen wrden in een specifieke casus en tegang kunnen krijgen tt het dssier. Cliënten hebben direct cntact met eigen regisseur (vr cördinatie) en zrgverleners (vr specialistische behandeling) Cliënten hebben zicht p kwaliteitsscres van zrgverleners Cliënten hebben tegang tt een marktplaats vr de frmele en infrmele zrg Belangrijkste infrmatie-entiteiten Niet-functinele criteria BSN, NAW, Sciaal netwerk & eigen kracht van client Waarbrging van privacy van cliënten cnfrm de geldende wet- en regelgeving. Reden en partij van melding. Nb.. Over zrgteleiding wrdt nagedacht ver kppeling met Wm (AZR). IZO wrdt nieuwe standaard als vervlg p AZR. Veilig kunnen inlggen.b.v. rle based access GEEN histrie / integraal klantbeeld. Pas bij indicatie van verige / eerdere prblemen f bij cmplexe prblematiek het integraal klantbeeld pvragen. Idee is m JT inhudelijk blanc start te geven/ geen beïnvleding vanuit verleden, tenzij dit relevant is. Gespreksntities Behandelplan: del + acties + kppeling / verwijzing naar de tlbx en PDC Tlbx van JT (gevuld vanuit praktijk en ambulant aanbd ZA s) zals.a.: sciale vaardigheidstrainingen, pvedndersteuning en cachingstrajecten vr kind en/f uders, basis GGZ Testemmingsverklaringen van client m histrie p te vragen) Betrkken hulpverlener(s): naam + functie Jeugdteams wrden budgetverantwrdelijk (vr eigen deel f k vervlgksten in specialistisch deel?). N.b. Hierte zal vlledige stuurinfrmatie ndig zijn. Deze zal ng nader gedefinieerd meten wrden. 13

14 Prgramma van Eisen Prcesstap: 2. INDICEREN bij zrgaanbieders, ntsluiting via prtal Prcesbeschrijving Functinele criteria 1. Indien aanvraag vr indicatie van Huisarts kmt (zie stap 1 p vrige sheet), dan geeft ZA een signaal aan betrkken JT (t.b.v. zrgcördinatie) en aan SO Jeugd (t.b.v. beschikking) 2. Indien JT aanvraag det vr indicatie van zrg (zie stap 2d p vrige sheet) dan vlgt het vlgende prces. 3. ZA stelt diagnse, indiceert zrgaanbd en stelt BHP p. In het BHP staat welke behandeling ndig is en welke ZA s deze kunnen uitveren. Dit biedt keuzevrijheid aan client binnen de grenzen van de dr gemeenten via SO Jeugd afgeslten zrgcntracten. Laten indiceren dr specialistische ZA, resulteert in 3 pties: (a) Niets den, (b) Zelf laten den dr JT (generieke ambulante zrg), en (c) Zrgverlening vanuit 2e lijn. 4. Behandelplan wrdt dr ZA vrgelegd aan JT. 5. JT dient behandelplan in bij SO Jeugd vr autmatische beschikking. 6. JT legt financiële cnsequentie van BHP vast en neemt dit mee in de budgetsturing. ZA met PDC kunnen raadplegen ZA met behandelplan kunnen pstellen en kunnen aanvinken welke prducten en diensten uit PDC zijn pgenmen in dit behandelplan ZA met integraal klantbeeld / cliëntdssier kunnen aanvullen. ZA met client, JT en HA inzage kunnen geven in BHP. Client met BHP en cliëntdssier kunnen inzien. JT met BHP en cliëntdssier kunnen inzien. HA met BHP en cliëntdssier kunnen inzien. JT met financiële cnsequentie van diagnse en behandelplan kunnen vastleggen en budgetprgnse kunnen uitveren. SO Jeugd met steekpreven kunnen nemen in indicatie.b.v. kenmerken van indicaties. Belangrijkste infrmatie-entiteiten Niet-functinele criteria Diagnse Behandelplan incl. del + acties + kppeling / verwijzing naar de tlbx en PDC + budget / ksten Betrkken hulpverlener(s): naam + functie + ZA Waarbrging van privacy van cliënten cnfrm de geldende wet- en regelgeving. Veilig kunnen inlggen.b.v. rle based access 14

15 Prgramma van Eisen Prcesstap: 3. BESCHIKKEN inhudelijke afhandeling (indien ndig) dr SO Jeugd, administratie dr BPO partner Prcesbeschrijving Functinele criteria 1. SO Jeugd ntvangt aanvraag vr beschikking vanuit JT f p termijn rechtstreeks van de Huisarts. 2. SO Jeugd accrdeert autmatisch de beschikking. 3. SO Jeugd verstuurt de beschikking naar de client. Client heeft keuzevrijheid binnen de grenzen van de dr gemeenten via SO Jeugd afgeslten zrgcntracten. 4. SO Jeugd verstuurt een kpie van de beschikking naar de vrkeur ZA. Nb.. Deze ng tetsen p privacy. Misschien vlstaat (gestandaardiseerde) schriftelijke melding afgegeven indicatie. Tevens k ng aandacht ndig vr de vraagstukken wat de ZA s gaan den met de melding en wat het exacte del (en status) is van de melding. SO Jeugd met autmatisch kunnen beschikken. SO Jeugd met autmatisch een brief / bericht aan client en ZA kunnen genereren met daarin pgenmen de beschikking. SO Jeugd met de flexibiliteit hebben m (p termijn) de beschikkingsaanvragen bven een bepaalde drempelwaarde en/f risic-indicatr uit te kunnen filteren m deze handmatig te cntrleren en te verifiëren met de ZA en het JT. SO Jeugd met inzicht kunnen hebben in aangegane verplichtingen.b.v. de verstrekte beschikkingen. Belangrijkste infrmatie-entiteiten Niet-functinele criteria Behandelplan incl. del + acties + kppeling / verwijzing naar de tlbx en PDC. Hge betruwbaarheid Beschikking met: Bedrag Tijdslijnen Client Inkpvrwaarden (kppeling) 15

16 Prgramma van Eisen Prcesstap: 4. VERLENEN VAN ZORG bij zrgaanbieders, ntsluiting via prtal Prcesbeschrijving Functinele criteria 1. ZA ntvangt drverwijzing (incl. beschikking en behandelplan) 2. ZA verstuurt een melding van de start van de zrgverlening aan JT en SO Jeugd. 3. ZA verleent de in het behandelplan vermelde zrg. 4. ZA en JT f HA bepalen het effect van de geleverde zrg. Op termijn met prestatiemelding dr verbinding van beschikking met administratieve handeling zrg. Mmenteel ng geen mnitring p brede maatschappelijke effecten en dus alleen single lp learning. 5. JT beslist ver afschalen van zrg bij vldende effect. Dit valt nder de regie functie en hudt verband met p- en afschalen bij betrkkenheid van meerdere zrgaanbieders, inclusief regie p 3D inzet rnd gezin. Gaat niet m inhudelijke vaststelling delbereiking dr specialistische zrgaanbieder. (Nb. Mgelijk dat in het vervlg de vraag ng beantwrd met wrden he verhuding tussen JT en ZA / specialist zich ntwikkeld.) 6. ZA verstuurt een melding van het einde van de zrgverlening aan JT en SO Jeugd. ZA met drverwijzing kunnen ntvangen. ZA met een melding van de start van de zrgverlening aan JT en SO Jeugd kunnen sturen ZA met status van zrgverlening kunnen drgeven aan JT en HA. ZA meten het effect van de geleverde zrg kunnen vastleggen. JT f HA verifieert waar ndig (.b.v. steekpref, aangeven cliënt, f.) ZA met een melding van het einde van de zrgverlening aan JT en SO Jeugd kunnen versturen. SO Jeugd en JT s meten kunnen zien heveel cliënten in behandeling zijn ZA met wachtlijst(en) kunnen zien Belangrijkste infrmatie-entiteiten Niet-functinele criteria Drverwijzing: Effecten van zrg (ROM): Waarbrging van privacy van cliënten cnfrm de geldende wet- en regelgeving. Brn Referentie Prduct Prijs Kenmerk (P.O.) Nulmeting Regelmatige hermeting Reguliere utput meting Veilig kunnen inlggen.b.v. rle based access Vrtgang: Vinkjes bij uitgeverde activiteiten / verleende zrg Delen Cntactpersnen Gespreksntities Cntactmmenten 16

17 Prgramma van Eisen Prcesstap: 5. ADMINISTRATIEF AFHANDELEN VAN ZORG inhudelijke afhandeling SO Jeugd, administratie BPO Prcesbeschrijving Functinele criteria 1. SO Jeugd ntvangt facturen van te verlenen zrg (t.b.v. vrschtten.b.v. histrische gegevens en verspreid ver nader te definiëren betaalperides) en verleende zrg 2. SO Jeugd matcht factuur aan drverwijzing / beschikking 3. SO Jeugd stelt facturen betaalbaar - SO Jeugd stelt DBC facturen betaalbaar stellen 4. SO Jeugd verricht betaling 5. SO Jeugd verrekent vrschtten met eindnta van de zrgaanbieders en stelt debetf creditnta p vr eindafrekening p jaar basis. 6. SO Jeugd verricht PGD uitbetaling SO Jeugd kan facturen ntvangen van te verlenen zrg (t.b.v. vrschtten) en verleende zrg. Hierbij is flexibiliteit ndig m m te kunnen gaan met flexibiliteit in bekstiging: eerst P*Q verantwrding (per peride xyz). Echter, k vrbereid zijn p ppulatiebekstiging en p gemeenten die uit samenwerkingsverband stappen. Nb.. Extra nderzekspunt is in welke mate cmpetentiegericht werken uitkmst biedt: Een prfessinal heeft een pallet aan cmpetenties p basis waarvan hij/zij meerdere prducten kan aanbieden de zgenaamde generalist. SO Jeugd kan factuur aan drverwijzing / beschikking matchen SO Jeugd kan facturen betaalbaar stellen & betalingen verrichten Kppeling met VECOSO prtaal t.b.v. eenvudig inregelen facturatie aan SO Jeugd dr instellingen met check van SO Jeugd via Access / (AZR / Vecz / etc.) Kppeling met AZR en AW319 standaard. Deze mgelijk uitbreiden met andere verrichtingen vr zrg aan Jeugd. Nb.. Wat den we met alle zrg die nu niet nder deze standaarden valt? Kppeling met PGB s / SVB. PGB beschikkingen k melden bij SVB in verband met gedkeuren trekkingsrecht bij SVB. Belangrijkste infrmatie-entiteiten Niet-functinele criteria Factuur: Met rnd de facturen kunnen afhandelen Bedrag Behandeling(en) i.r.t. PDC ZA gegevens Betaling Betalingsbewijs 17

18 Prgramma van Eisen Prcesstap: 6. MONITOREN inhudelijke berdeling dr SO Jeugd, administratie dr BPO partner Prcesbeschrijving Functinele criteria 1. SO Jeugd berdeelt verhuding hulp Jeugdteam versus ndersteuning dr zrgaanbieders. 2. SO Jeugd berdeelt verschuiving van 2 e lijn (specialistische zrg) naar 1 e lijn (ambulante zrg) naar preventie 3. SO Jeugd berdeelt prestaties van JT s 4. SO Jeugd verstrekt inf aan zrgverzekeraars ver kinderen die de leeftijdsgrens van 18 naderen en bij de zrgverzekeraars zullen gaan instrmen. SO Jeugd kan gewenste peratinele infrmatie en management infrmatie vaststellen en in verleg met Gemeenten & ZA s. SO Jeugd kan gewenste peratinele infrmatie en management infrmatie verzamelen, aggregeren en visualiseren vr Gemeenten & ZA s. Gemeente kan zrgbeleid analyseren en berdelen.b.v. management infrmatie inzake utput (sturingscijfers) JT s kunnen leren inzake hun werkwijze.b.v.: peratinele infrmatie (welke zelfredzaamheidinstrumenten, ambulante zrg en specialistische behandelingen hebben welke effecten) management infrmatie (utput, klanttevredenheid, e.d.). Belangrijkste infrmatie-entiteiten Niet-functinele criteria Resultaten: Delbereiking KTO Generieke kwaliteitscriteria Beleidsinfrmatie: Budgetten Facturen Aantallen cliënten Srten zrg Demgrafie Drlptijden Wrklad Wachtlijsten Klachten Bezwaarschriften: aantal en aantal gegrndverklaringen Berepschriften: aantal en aantal gegrndverklaringen Registratie Opvlging Mnitring grijpt in p metadata niveau en niet p individuele client / casus infrmatie. 18

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging Landelijke aanpak infrmatiebeveiliging Relatie IOOV audit 2007 Titel Prject Dcumentnummer : Prjectvrstel : : xxxx Datum : 20 ktber 2009 Versie : 1.0 Status Opdrachtgever Prjectleider Opsteller(s) : Ter

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17 Inhudspgave 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Inzicht en tepassen 3 2.3 Planmatig werken 3 2.4 Exameneenheid IT/3 ICT-vaardigheden 4 2.5 Exameneenheid IT/4 Maatschappij

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware Cnceptnta CDA001212 Vervanging van de biblitheek- en archiefsftware Layut versie 3.0 Pagina 1 van 33 Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur,

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader vr peride 2011-2015 Vraf Het vrliggende beleidskader wrdt in de peride tt en met 2015 richtinggevend vr de instellingen Jeugdzrg plus. Uitvering

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group Human Resurce Management Human Resurce Management Resultaat van de CIO Interest Grup Onderwerpen: Uitgangspunten Functieprfielen Tepassingsmgelijkheden Eerste publicatie van het CIO Platfrm Nederland Juni

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie