Stichting SchoolLan. Jaarverslag 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting SchoolLan. Jaarverslag 2004"

Transcriptie

1 méér dan een netwerk infrastructuur voor (basis)scholen Stichting SchoolLan Jaarverslag 2004 Stichting SchoolLan 1 Jaarverslag 2004

2 Jaarverslag 2004 Stichting SchoolLan Bestuur Stichting SchoolLan: Teus Hagen (voorzitter), Kees Keijzers (secretaris), Wytze van der Raaij (penningmeester). Directie Stichting SchoolLan: Ruud Suk (directeur tot 1 augustus 2004). Het Algemeen Bestuur van Stichting SchoolLan is in de eerste helft van 2004 eens in de ca 6 weken in vergadering bijeen geweest. In de tweede helft van 2004 is het bestuur eens in de twee maanden bijeen geweest. De periode tot april werd vooral gekenmerkt door een poging meer PR te verkrijgen voor SchoolLan en mislukte pogingen om voldoende inkomsten te verwerven voor een mogelijke doorstart na de zomer, mogelijk in samenwerking met derden. De periode van april tot de zomer werd gekenmerkt door een zoektocht om SchoolLan scholen bij derden onder te brengen en SchoolLan als concept te doen voortleven. Hierbij is onder andere contact gezocht met IBM, KPN, en is samen met ICT op School (innovatie funding) gezocht naar een coőperatief verband met QLICT, Station to Station, en TOWN. Aanvankelijke interesses van IBM en KPN bleken niet houdbaar, QLICT en Station to Station bleken uiteindelijk alleen interesse te hebben in de overname van klanten. Tenslotte zijn de ondersteunende activiteiten vanuit Arnhem per 1 augustus gestopt. Wel is met enorme inspanning vanuit het bestuur de SchoolLan software, vrij voor iedereen, via een publiek toegankelijke server van de NLUUG ter beschikking gesteld. De huidige SchoolLan software is een op RedHat 7.3 gebaseerde Linux server met Windows (9X, 2000, XP) gebaseerde werkstation-software infrastructuur voor ICT ondersteuning op basisscholen. Deze release wordt momenteel door een twintigtal scholen van Stichting Prima en een school in Eindhoven gebruikt. Na de zomer en na het stoppen van de ondersteunende activiteiten voor SchoolLan via de vestiging in Arnhem is het roer ten aanzien van SchoolLan omgegooid en is energie besteed aan de oprichting van een platform voor Open Source activiteiten rond SchoolLan voor basisscholen. Een artikel in Computable luidde de oprichting van het Platform in. Eind 2004 namen de volgende bedrijven deel: First Alternative in Delft, Kei Groep in Groningen, Stichting Prisma in Helden, Siceroo in Amsterdam, en de Haan Consultancy in Eindhoven. Paradigit in Eindhoven toonde belangstelling maar had net een eigen oplossing gebouwd. Het Platform is begonnen met een onderzoek of SchoolLan een gemeenschappelijke basis zou kunnen vormen voor serviceverlening bij basisscholen en Open Source software ondersteuning voor en door basisscholen. Eind 2004 was nog niet duidelijk of het Platform voldoende momentum zou krijgen. Stichting SchoolLan 2 Jaarverslag 2004

3 Laatste periode van Stichting SchoolLan Arnhem operationele activiteiten Gedurende 2003 zijn er veelbelovende voorspellingen gedaan door de directie van Stichting SchoolLan t.a.v. de technische ontwikkeling van de SchoolLan software, mogelijk marketing succes en de aantallen met basisscholen af te sluiten contracten voor computerbeheer. Deze contracten waren cruciaal om Stichting SchoolLan zo niet per 1 januari 2004, dan toch in ieder geval per medio 2004 self-supporting te maken. Begin 2004 bleek dat de organisatie op enkele belangrijke punten faalde: 1. Het ontwikkelwerk voldeed nog steeds niet aan eisen van professionaliteit. De in 2002 reeds beloofde installatie-release werd voortdurend uitgesteld en bleek bij externe evaluatie vol wezenlijke fouten te zitten. De ontwikkelaars bleken niet op een lijn te zitten en onderling slecht te communiceren. 2. Marketing-acties die in 2003 waren afgesproken, werden niet of onvoldoende in uitvoering gebracht. De medewerker die speciaal voor marketing was aangenomen, bleek vooral met ontwikkelwerk bezig te zijn. De ideeën van betrokkene en die van de directeur verschilden te veel. 3. Contracten met scholen bleken niet getekend en/of bleken voor veel lagere bedragen afgesloten te zijn dan afgesproken (soms zelfs zonder duidelijke redenen onder de kostprijs). In december 2003 werd nog aangekondigd dat voor het schooljaar inkomsten verwacht werden van (uit contracten te tekenen in januari) (uit contracten te tekenen tussen januari en juli). Hoewel dit niet meer dan de helft van het benodigde bedrag zou zijn, bleek dat zelfs deze cijfers in de verste verte niet gerealiseerd konden worden. Het bestuur besloot daarom tenslotte tot een aantal maatregelen: 1. Financieel De directeur werd meegedeeld dat de arbeidscontracten niet langer dan tot 31 juli verlengd konden worden. Hem werd gevraagd dit te communiceren naar de betrokkenen. De marketing medewerker besloot zelf in januari afscheid te nemen van de organisatie. 2. Ontwikkeling Om het maximum aan ontwikkeling te halen uit de resterende tijd, werd afgesproken dat: 1. De directeur met korte tussenpozen over de vorderingen en financiële situatie zou rapporteren aan de voorzitter; 2. Er een wekelijkse technische meeting zou zijn met alle ontwikkelaars in aanwezigheid van een van de bestuursleden. 3. Marketing Er werden een aantal acties gestart om te proberen alsnog scholen te vinden die bereid waren om SchoolLan in te voeren. Als dit succes zou hebben, zou het makkelijker worden om de activiteiten van SchoolLan elders onder te brengen. Een aantal van deze acties waren: 1. Aantrekken van een inhoudelijk deskundige die freelance (wegens gebrek aan middelen) SchoolLan zou verkopen (verkopen in de ondersteunende zin: installatie en beheer services). Deze deskundige haakte af na bestudering van programmatuur en documentatie. 2. Gratis PR d.m.v. artikelen in vakbladen. Hier werden kleine successen geboekt maar auteurs waren terughoudend zolang er geen werkende installatie-cd beschikbaar was. 3. Verbeteren van de website. Het maken van uitgebreide gebruikersdocumentatie welke ook op papier gepubliceerd kon worden. 4. Aantrekken van een betaalde opbelkracht die alle scholen in een wijde cirkel rond Arnhem moest bellen. Het resultaat was teleurstellend: slechts 20% van de gebelde scholen vroeg nadere informatie (CD) en 0% ging over tot een gesprek over de mogelijke invoering van SchoolLan. De opbelkracht werd pas laat aangetrokken. De financiële ruimte speelde een beperkende rol voor betere en meer acties. 5. Contact opnemen met een aantal grote prospects door directeur en voorzitter. Dit leek veelbelovend maar had uiteindelijk geen succes. De redenen variëren: langzame Stichting SchoolLan 3 Jaarverslag 2004

4 beslissingstrajecten, dubbele agenda s (toch liever het eigen systeem doorzetten omdat daar banen aan vastzitten), onvoldoende vertrouwen in het voortbestaan van Stichting SchoolLan. 6. Contacten aanknopen met onderwijsinstanties om meer bekendheid te geven aan de OSS (Open Source Sofware) mogelijkheden binnen het basisonderwijs. Dit is uiteindelijk door het bestuur opgepakt. Gebrek aan daadkracht van de benaderde onderwijsinstanties (ICT Directoraat en ICT op School) heeft dit doen falen. 7. Ontwikkeling van een volledige CD met alle software, installatieprocedures etc. die naar enige duizenden scholen gestuurd zou worden. De CD is vrijwel helemaal (maar te laat) afgekomen. Met name was er resultaat door de technische inspanningen van voorzitter en penningmeester en acties van een van de technische medewerkers van SchoolLAN. Het oorspronkelijke distributie idee werd niet uitgevoerd omdat het inmiddels niet meer opportuun was en wegens gebrek aan middelen. Wel werd alle software en bijbehorende informatie op de website geplaatst en voor vrij gebruik beschikbaar gesteld via openbare distributie middelen. 4. Overnamekandidaten zoeken Parallel aan genoemde acties, werd contact gezocht met bedrijven en instellingen die mogelijkerwijs de activiteiten en doelstellingen van SchoolLan zouden willen adopteren c.q. overnemen. De belangrijkste waren IBM, KPN, TOWN, QLICT en HCC. 1. Met QLICT (een organisatie die beheer op ~400 basisscholen in Oost Nederland doet) is uitvoerig gesproken op operationeel en directieniveau. Uiteindelijk bleek dat men wel wilde profiteren van OSS (Linux) maar niet bereid was om middelen te besteden aan verdere ontwikkeling in de OSS-gedachte. 2. IBM was geïnteresseerd, vooral omdat SchoolLan past in de OSS-strategie van het bedrijf. IBM heeft de software bekeken en is in het interne besluitvormingsproces ver gekomen. Uiteindelijk heeft men afgehaakt om twee belangrijke redenen: a. IBM streeft naar een OSS-desktop en zet daarbij eerder in op een porting-lab voor basisschool software dan op een (SchoolLan) server. b. IBM Nederland krijgt alleen fondsen als ook de Nederlandse overheid daadwerkelijk OSS stimuleert. Dat is niet het geval, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland waar de overheid (en dus ook IBM) grote bedragen voor OSS-stimulering ter beschikking stelt. 3. KPN was alleen geïnteresseerd indien de verwikkelingen t.a.v.de ADSL onderwijsactie zouden mislukken. 4. TOWN en HCC waren wel geïnteresseerd maar de tijdsspanne was te kort. 5. Subsidie-aanvraag Tot slot werd een laatste poging gedaan om de overheid te interesseren. Na eerdere negatieve ervaringen bij rechtstreekse aanvragen, werd nu de weg van subsidie ingeslagen. Via ICT op School werd, in een coöperatie met QLICT, een aanvraag ingediend voor een NAP/ES (Nationaal Actieplan Electronische Snelweg) subsidie. Na alle onbegrip over OSS uit de weg geruimd te hebben, werd de aanvraag niet gehonoreerd wegens gebrek aan innovativiteit: de aanvraag betrof immers de verbetering van een bestaand systeem en niet een totaal nieuw concept. 6. Afbouw SchoolLan kantoor in Arnhem Bij het ontbreken van middelen en overnamekandidaten, was er geen andere keus dan te stoppen met de operationele activiteiten van de stichting. Arbeidscontracten liepen eind juli 2004 af en werden niet verlengd. Het kantoor in Arnhem werd op 31 juli ontruimd. De inventaris werd voorzover mogelijk verkocht. De SchoolLan dienstverlening werd per 1 augustus 2004 beëindigd. De SchoolLan server en software werden overgebracht naar en aangesloten op het NLnet netwerk, waarbij de de voorzitter en de penningmeester zorgden voor de verdere continuïteit van de website, updates aan de software (samen met een fervente SchoolLAN gebruiker: Stichting Prisma) en de vrije beschikbaarstelling van de CVS-tree. De website werd geherstructureerd door Mark Overmeer van Markov Solutions. Het dagelijks financieel beheer werd op 1 augustus 2004 door de penningmeester van de directeur overgenomen, waarbij acute liquiditeitsproblemen aan het licht kwamen als gevolg van achterstallige Stichting SchoolLan 4 Jaarverslag 2004

5 belastingafdracht. Nader onderzoek door de penningmeester gaf aan dat ook na afwikkeling van alle openstaande lasten en vorderingen er een substantieel tekort zou resteren. Dit heeft geleid tot een verzoek aan Stichting NLnet om enerzijds de liquiditeitsproblemen op te lossen met een lening van in totaal euro, en anderzijds garant te staan voor dekking van het uiteindelijke verlies over Tot op het laatste moment zijn scholen die een SchoolLan beheercontract met de stichting waren aangegaan, geholpen met beheer en het beantwoorden van vragen door de SchoolLan medewerkers (voornamelijk in de regio Arnhem). Ruim op tijd conform de contractueel afgesproken tijdslimieten is aan de betrokken scholen meegedeeld dat de operationele activiteiten van de stichting per 1 augustus 2004 zouden stoppen en dat deze scholen voor het schooljaar 2004/2005 moesten uitzien naar een andere beheerleverancier. Voor deze mogelijke beheerders werden door SchoolLan een aantal suggesties meegegeven. Een aantal van de scholen is doorgegaan met SchoolLan in eigen of met ingehuurd beheer. Een flink aantal echter, met name in de regio Arnhem, heeft besloten een leverancier te kiezen die op een andere manier werkt. SchoolLan Platform In 2003 werd een begin gemaakt met het opzetten van een Gebruiker Advies Raad (GAR). Daarvoor werden scholen uitgenodigd die SchoolLan gebruikten of plannen hadden om het te gaan gebruiken. Het doel was om de gebruiker een stem te geven in de ontwikkelrichting van SchoolLan. Na de beëindiging van de ontwikkelactiviteiten door de staf van Stichting SchoolLan, werd het idee gelanceerd om de ontwikkeling voort te zetten in een community van belanghebbenden gedefinieerd als: een platform van bedrijven welke beheer van basisschool-servers als hun business hebben. Voorwaarde voor deelname was dat elk deelnemend bedrijf de OSS-gedachte respecteert en daadwerkelijk ontwikkelbijdragen levert en deelt. Hoewel het aantal belangstellende bedrijven niet groot was (3 bedrijven die een significant aantal scholen bedienen, 1 bedrijf met enkele scholen en 1 bedrijf dat alleen donateur wilde zijn om de OSS-gedachte te promoten), was de start hoopgevend. De bedrijven waren toevallig gespreid over het land (Groningen, N-Holland, Z-Holland, Brabant, Limburg) en daardoor niet elkaars concurrenten. D.m.v. bijeenkomsten op locatie werden contacten gelegd, technische procedures vergeleken, platformen vergeleken en mogelijke ontwikkelrichtingen besproken. Ieder zag de voordelen van samenwerken in en zag dat de ander specifieke tools had ontwikkeld die uitstekend gedeeld zouden kunnen worden. Het was eind 2004 nog niet duidelijk of het SchoolLAN Platform echt kans van slagen heeft. Stichting SchoolLan 5 Jaarverslag 2004

6 Conclusies Terugblikkend over de afgelopen vier jaar, en gelet op de forse financiële funding (dankzij subsidies van Stichting NLnet) en de grote geleverde inspanning, moeten we constateren dat deze niet in verhouding staat tot het resultaat: eind 2004 werkten slechts ongeveer 25 basisscholen met SchoolLan. De vraag is welke oorzaken hiervoor aan te wijzen zijn: 1. Partijen In eerste instantie was het organisatorisch concept om 3 partijen bij SchoolLan te betrekken: 1. Pabo s voor de ontwikkeling van onderwijs applicaties 2. ROC s voor helpdesk en beheer op de scholen 3. Scholen als mede-ontwikkelaar waarbij Stichting SchoolLan als centrum van ontwikkeling en coördinatie zou functioneren. Al snel bleek dat Pabo s te weinig kennis en geen interesse hebben. De ontwikkeling van OSS applicaties voor het basisonderwijs viel daarmee af. Het grote probleem van het ontbreken daarvan is toen niet, en door niemand, goed op waarde geschat. ROC s blijken gevoelig te zijn voor mogelijkheden om inkomsten te verwerven, maar het opzetten van een verantwoord professioneel beheersysteem met en door hun leerlingen blijkt een trede te hoog. Te veel werd de server en helpdesk als een leeromgeving gezien, en dat was maar een (eenzijdig) deel van het doel. ROC s onderschatten teveel de eis dat de beheerservice moet zorgdragen voor het ononderbroken functioneren van ICT op de deelnemende basisscholen. Dit leidde tot slecht-werkende infrastructuur bij een groot aantal basisscholen. Basisscholen waren wel langdurig tolerant ten aanzien van het falen van serviceverlening. Slechts door grote (en onbetaalde) inspanningen van Stichting SchoolLan kon dit opgelost worden, waarna vastgesteld werd dat ook de tweede partij, de ROC (leer)dienstverlening afviel. Een samenwerkingsverband van scholen als mede-ontwikkelaar kwam met name tot stand in Helden Panningen: Stichting Prisma. Daar was en is SchoolLan dermate succesvol dat hieruit een bedrijfje lijkt te ontstaan. Op een aantal andere plaatsen werden wel beginnetjes gemaakt, maar dat pakte vaak verkeerd uit: de ontwikkelaars bleken wel goedwillend maar vaak vanuit een eigen invalshoek die niet strookte, of zelfs concurreerde, met de basis van SchoolLan. Dit werkte dus eerder contraproductief dan efficiëntie-verhogend. 2. Opdracht aan de directeur van de Stichting In eerste instantie (zie boven) was de opdracht aan de directeur om te ontwikkelen, coördineren en partijen (ROC s, basisscholen) te interesseren, eventueel d.m.v. startsubsidies. Omdat het doelgebied in heel Nederland lag, kostte alleen dit al teveel (reis)tijd. Door slechte onderlinge communicatie tussen de SchoolLan staf onderling, een probleem dat pas veel later duidelijk werd, is veel tijd verloren. Door het wegvallen van de ROC s, kwam bij de taakstelling ook het verlenen van beheerservice aan scholen. Omdat het product op dat moment nog niet af en stabiel was, kostte dat veel tijd van de ontwikkelaars en van de directeur zelf. Al snel bleek dat het bij basisscholen vrijwel onmogelijk is om snel besluiten tot stand te brengen. Velen moeten meepraten en pas op het hoogste niveau (schoolbestuur of overkoepelende stichting van vele scholen) worden na lange tijd, kostbare informatievoorziening en veel heroverwegingen de definitieve besluiten genomen. Op dat niveau zou meer belangstelling voor strategische keuzes moeten zijn dan voor techniek. Het bleek dan ook dat het bijna niet mogelijk was om alleen SchoolLan te verkopen: men verwacht een leverancier met een (vaag gedefinieerde) totaaloplossing, die moet voldoen aan verder Stichting SchoolLan 6 Jaarverslag 2004

7 onbeargumenteerde keuzes zoals een Windows platform en Windows gebaseerde werkstations. Dit was te hoog gegrepen voor de stichting. Er is wel een strategie uitgezet om samen te werken met hardware-leveranciers, maar dat is niet van de grond gekomen. De directeur bleek ook aan PR te moeten doen, wat inhield: geven van lezingen, papieren info-materiaal produceren, website onderhouden en meer. Daarnaast diende hij de financiën te managen, contracten te maken en zijn organisatie, ook qua personeel, te besturen. Alle bovenstaande activiteiten samen zijn te veel voor een (1) directeur, zelfs voor een goede. Desalniettemin is er reden van kritiek: veel informatie is te laat op bestuursniveau gebracht. De voorstelling van zaken aan het bestuur, met name de contacten en de contracten, bleek systematisch veel te rooskleurig. Zijn bedrijfsachtergrond blijkt niet geresulteerd te hebben in bedrijfsinzicht: businessplan, financiële forecasts en verantwoording, kosten-baten analyse bij contracten: allemaal te hoog gegrepen. Het bestuur kan verweten worden dat het niet eerder en harder heeft ingegrepen. Te langdurig is geprobeerd om d.m.v. hulp en bijsturing tot resultaat te komen. Het is zeer twijfelachtig of een betere bemensing tot een ander en positiever resultaat geleid zou hebben (zie ook de andere punten uit dit hoofdstuk). Basisscholen is een gecompliceerd en niet efficiënt aan te pakken marktsegment. 3. Het SchoolLan concept Het concept van SchoolLan was en is een server gebaseerd op OSS, zo compleet mogelijk uitgerust met netwerk diensten, en met name met Windows-PC s als werkstations, die eenvoudig en snel op afstand geïnstalleerd en beheerd worden. Het OSS OS platform zou met haar zeer uitgebreide mogelijkheden een goede basis zijn voor verdere OSS gebaseerde applicatie software. Het in het oog springende punt zijn de Windows-werkstations: voor een school is het meestal niet duidelijk wat het verschil is met een situatie met een Windows-server in plaats van de Linux server: Immers: de gebruiker merkt geen verschil. Ook voor het schoolmanagement is er niet veel verschil: de licentiekosten zijn niet erg verschillend omdat de MS-licenties voor het onderwijs erg goedkoop zijn. In feite is SchoolLan daardoor eerder interessant voor een beheerservice verlenend bedrijf dan voor een school. Het bedrijf kan waarschijnlijk met minder middelen meer scholen bedienen. De ingang voor promotie van SchoolLan is daardoor naar alle waarschijnlijkheid eerder het bedrijfsleven en niet de scholen. Stichting SchoolLan 7 Jaarverslag 2004

8 Financiën Stichting SchoolLan kon haar activiteiten en projecten uitvoeren door het verkrijgen van subsidies van particuliere en overheidsinstellingen. Op basis van het eind 2002 opgesteld businessplan werd in 2003 begonnen met het verlenen van diensten aan scholen, met de bedoeling om hiermee uiterlijk medio 2004 de lopende kosten van de stichting volledig te dekken, zonder afhankelijkheid van subsidies. De facto was Stichting NLnet in 2004 opnieuw de enige sponsor van SchoolLan, voor een bedrag van EUR Hierop kwam een bedrag van EUR in mindering dat in 2003 al geboekt was als voorschot op de in 2004 te ontvangen subsidie. In totaal is van Stichting NLnet EUR aan subsidies ontvangen over de periode De totale baten over 2004 bedroegen , terwijl de totale lasten uitkwamen op De inkomsten uit dienstverlening (over de periode januari t/m juli 2004) bedroegen slechts , waarmee het beoogde doel van kostendekkend werken in de verste verte niet te bereiken was. Door de tijdelijke arbeidscontracten met het personeel niet te verlengen en het kantoor op 31 juli 2004 te sluiten, is een financieel debacle afgewend. Niettemin is het boekjaar 2004 beëindigd met een negatief financieel resultaat van Omdat Stichting SchoolLan niet over reserves beschikte, betekent dat effectief een negatief eigen vermogen van per ultimo Dankzij een lening en financiële garantie van Stichting NLnet is het mogelijk om in 2005 deze positie naar nul af te wikkelen. Maar er resteren geen financiële middelen voor substantiële SchoolLan activiteiten in De salarisadministratie was per 1 januari 2004 ondergebracht bij D&D Consultancy te Velp. Deze firma verzorgde tevens de loonbelasting aangiften. Ook de financiële administratie, het verzorgen van BTW aangiften en het samenstellen van de jaarrekening 2004 was opgedragen aan D&D Consultancy. De jaarrekening is een separaat document bij dit jaarverslag. Nijmegen, 14 oktober 2005 Bestuur Stichting SchoolLan Stichting SchoolLan 8 Jaarverslag 2004

schoollan méér dan een netwerk infrastructuur voor (basis)scholen

schoollan méér dan een netwerk infrastructuur voor (basis)scholen schoollan méér dan een netwerk infrastructuur voor (basis)scholen Stichting schoollan Jaarverslag 2001 Stichting schoollan 1 Jaarverslag 2001 Stichting schoollan, doel: bevorderen van elektronische informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Stichting SchoolLan. Jaarverslag 2003

Stichting SchoolLan. Jaarverslag 2003 méér dan een netwerk infrastructuur voor (basis)scholen Stichting SchoolLan Jaarverslag 2003 Stichting SchoolLan 1 Jaarverslag 2003 Stichting SchoolLan, doel: Bevordering van de toepassing van digitale

Nadere informatie

Beleid 2007-2010 en verder (laatst aangepast juli 2010)

Beleid 2007-2010 en verder (laatst aangepast juli 2010) p.a. Obs Rosa Boekdrukker Vancouverstraat 3 5 1056 DT Amsterdam tel. 020-6 128 000 bestuur@strict.nu http://strict.nu Beleid 2007-2010 en verder (laatst aangepast juli 2010) Inleiding STRICT is een ideële

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

méér dan een netwerk infrastructuur voor (basis)scholen

méér dan een netwerk infrastructuur voor (basis)scholen schoollan méér dan een netwerk infrastructuur voor (basis)scholen Stichting schoollan Jaarverslag 2002 Stichting schoollan 1 Jaarverslag 2002 Stichting schoollan, doel: Bevordering van de toepassing van

Nadere informatie

Stichting Weet Wat Je Besteedt. Toelichting op jaarrekening 2014 en transitiebegroting 2015 t/m Q2. Pagina 1

Stichting Weet Wat Je Besteedt. Toelichting op jaarrekening 2014 en transitiebegroting 2015 t/m Q2. Pagina 1 Stichting Weet Wat Je Besteedt Toelichting op jaarrekening 2014 en transitiebegroting 2015 t/m Q2 Pagina 1 Begroting 2014 Voor 2014 was een begroting gemaakt op basis van reeds gecontracteerde of reeds

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Bestuurlijk Jaarverslag 2014

Bestuurlijk Jaarverslag 2014 Bestuurlijk Jaarverslag 2014 Stichting Masanga Nederland Tortelduif 22 7827 NM Emmen Nederland E-mail: masanganederland@gmail.com Website: www.masanga.nl Rekeningnummer: NLRABO0147966515 Voorwoord Voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Met hartelijke groet, Simone Delorme Johan de Ruiter Floris van der Schot Oene Gerritsma

Met hartelijke groet, Simone Delorme Johan de Ruiter Floris van der Schot Oene Gerritsma JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verantwoording boekjaar 2015 Stichting Life After War... 4 Inleiding... 4 Terugblik op 2015 activiteiten, resultaten en financiën... 4 De activiteiten... 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp

Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Inleiding...2 Bestuur...2 Communicatie en Promotie...2 Fondswerving...2 Projecten...2 Plannen...3 Financieel

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA 2014 1 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Activiteiten 4 3. Publiciteit 5 4. Samenwerking en kennisuitwisseling 5 5. Interne organisatie

Nadere informatie

Stichting NLnet Beknopt Jaarverslag 1997

Stichting NLnet Beknopt Jaarverslag 1997 Stichting NLnet Beknopt Jaarverslag 1997 secretariaat Korteraarseweg 5c 2461 GG Ter Aar, Nederland email stichting@nl.net kamer van koophandel Amsterdam, nr 41208365 Stichting NLnet jaarverslag 1997 Beknopt

Nadere informatie

Financieel Verslag Stichting NLnet 1992 8 februari 1993

Financieel Verslag Stichting NLnet 1992 8 februari 1993 Financieel Verslag Stichting NLnet 1992 8 februari 1993 penningmeester Stichting NLnet Wytze van der Raay De Stichting NLnet, opgericht in februari 1989, is met ingang van 1 mei 1989 begonnen met de feitelijke

Nadere informatie

Inkomsten 2012 2013 2013. Inkomsten totaal 43.413,40 38.007,00 62.379,09. Uitgaven 2012 2013 2013. Uitgaven totaal 78.446,36 38.000,00 37.

Inkomsten 2012 2013 2013. Inkomsten totaal 43.413,40 38.007,00 62.379,09. Uitgaven 2012 2013 2013. Uitgaven totaal 78.446,36 38.000,00 37. Financieel Jaarrekening 2013 Stichting hulp na seksueel misbruik Groenestraat 294 B2.8 6531 JC Nijmegen 024-3603258 @ info@hulpnaseksueelmisbruik.nl www.hulpnaseksueelmisbruik.nl NL84 INGB 0008036025 Financieel

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

Administratieve richtlijnen boekhouding Twinfield/POL voor de regioadministrateur bij (A) opheffing van afdelingen of (B) fusie van afdelingen

Administratieve richtlijnen boekhouding Twinfield/POL voor de regioadministrateur bij (A) opheffing van afdelingen of (B) fusie van afdelingen Administratieve richtlijnen boekhouding Twinfield/POL voor de regioadministrateur bij (A) opheffing van afdelingen of (B) fusie van afdelingen 1. De regioadministrateur en/of de regiocoördinator informeert/overlegt

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn:

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn: Jaarverslag 2003 Jaarverslag 2003 Op 11 juli 2003 werd de Stichting Kondanani Nederland opgericht. Op die datum is de akte gepasseerd bij notaris Mr.H.L.J.Kamps te Leiden. Tevens staat de Stichting ingeschreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2009-2010

Jaarverslag 2009-2010 Jaarverslag 2009-2010 Inleiding De Stichting Kaamba Neere is opgericht op 21 mei 2008. Doelstelling van de stichting is het verlenen van hulp en steun aan de inwoners van Burkina Faso. Het doel is om kleinschalige

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN D E F I N I T I E F FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij: Stichting Noventa Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41005 Onderzoeksnummer : 279870/ 4499332 Naam: : Stichting Noventa

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Registratienr.: 2013I00700 Agendapunt 5

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Registratienr.: 2013I00700 Agendapunt 5 Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 29-04-2013 Onderwerp: bijdragen aan voorkomen faillissement PCSV Aan de raad. Beslispunten 1. Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur Embargo tot 14 mei 13.30 uur Onderwerp Subsidie ROC Nijmegen voor het project Kamers met Kansen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Kamers

Nadere informatie

Rapport. Wie betaalt de rekening? Een onderzoek naar het niet betalen van een aantal facturen door het. Ministerie van Economische Zaken

Rapport. Wie betaalt de rekening? Een onderzoek naar het niet betalen van een aantal facturen door het. Ministerie van Economische Zaken Rapport Wie betaalt de rekening? Een onderzoek naar het niet betalen van een aantal facturen door het Ministerie van Economische Zaken Publicatiedatum: 11 december 2014 Rapportnummer: 2014 /194 20 14/19

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Projectgroep Locatie Onafhankelijk Werken Versie 0.3 13 mei 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 Afronding locatie- en tijdonafhankelijk werken...

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Djappoleen, te Velp

Jaarverslag 2009 Stichting Djappoleen, te Velp Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Stichting Djappoleen, te Velp Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bestuur 2 Communicatie en Promotie 2 Fondswerving 2 Projecten 2 Plannen 3 Financieel verslag 4

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Bouwmensen Leiden

Jaarverslag 2014 Bouwmensen Leiden Jaarverslag 2014 Bouwmensen Leiden Het jaar 2014 stond in het teken van overleven. En dat is gelukt. We hebben de bouwopleiding door de bouwcrisis heen geloodst én een voorschot genomen op nieuwe ontwikkelingen.

Nadere informatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie maart 2013 - november 2013 Enschedese Headbangers Organisatie Gronausevoetpad 165 7533 VG Enschede contact@enschedeseheadbangers.nl www.enschedeseheadbangers.nl

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Gegevens onderneming : De Stichting Fotoarchief Elseven, statutair gevestigd te Lelystad, vestigingsadres (8243 BG) Lelystad aan de Werfweg 85a, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk

Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk Januari 2013 VERZOEK OM BIJSTORTING LEES DIT ZORGVULDIG Inleiding Het is ons gebleken dat niet alle maten onze nieuwsbrief van november 2012 hebben ontvangen. Deze gaat

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 23 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 23 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 23 maart 2010 Faillissement : HBT Staalconstructies BV Faillissementsnummer : 10/88F Datum uitspraak : 10 februari 2010 (na surs. m.i.v. 9 februari 2010) Curator : Mr I.J.G.H.

Nadere informatie

Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum

Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum Beleidsplan Stifting Mei-inoar Spannum 2016-2018 1 Inhoudsopgave 2 1. Aanleiding 1.1 Inleiding 3 1.2 Stifting Mei-inoar Spannum 3 2. Strategie 4 2.1 Kernprincipes van de stichting Statutaire doelstelling

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uit Rijswijk

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uit Rijswijk Rapport Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uit Rijswijk Datum: 27 december 2011 Rapportnummer: 2011/365 2 Klacht Verzoekster

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

Kwik-Fit verwerkt 500.000 facturen per jaar met Microsoft Dynamics AX

Kwik-Fit verwerkt 500.000 facturen per jaar met Microsoft Dynamics AX Kwik-Fit verwerkt 500.000 facturen per jaar met Microsoft Dynamics AX Een star UNIX systeem vereiste dat data van de ene applicatie in de andere werd overgetypt. Met Microsoft Dynamics AX is een volledig

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

1997 Stichting NLnet. Stichting NLnet Beknopt Jaarverslag 1996

1997 Stichting NLnet. Stichting NLnet Beknopt Jaarverslag 1996 Stichting NLnet Beknopt Jaarverslag 1996 jaarverslag 1996 1 Stichting NLnet Beknopt Jaarverslag Stichting NLnet 1996 NLnet Holding B.V. en haar werkmaatschappijen In de realisatie van haar doel, het ondersteunen

Nadere informatie

NLnet Ted Lindgreen Stichting NLnet

NLnet Ted Lindgreen Stichting NLnet NLnet 1989 Ted Lindgreen Stichting NLnet Inleiding Hoewel het Nederlandse deel van het internationale Unix netwerk reeds langer dan 10 jaar functioneert, bestaat de Stichting NLnet pas een jaar. Voordien

Nadere informatie

Faillissement Gastouderbureau Lief vof en haar vennoten T.J. van Wijk en A.G. Blenkers-van Wijk. vraagouders en gastouders

Faillissement Gastouderbureau Lief vof en haar vennoten T.J. van Wijk en A.G. Blenkers-van Wijk. vraagouders en gastouders Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 12 juni 2013 Inzake Faillissement Gastouderbureau Lief vof en haar vennoten T.J. van Wijk en A.G. Blenkers-van Wijk Rechtbank : Gelderland Faillissementsnummer

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg N.13-08 Onderwerp : Jaarverslag Stichting Vrienden van De Goede Zorg 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag

Nadere informatie

Verslag Stichting NLnet 1993

Verslag Stichting NLnet 1993 Verslag Stichting NLnet 1993 Ted Lindgreen Directeur Stichting NLnet NLnet is het Nederlandse deel van wereldomspannende computernetwerk Internet. Dit netwerk is in 1982 opgezet door de Stichting Mathematisch

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.13/16/318 NL:TZ:0000007224:F001 12-07-2016 mr. M.E.J. Claessens mr. MJE Geradts Algemeen Gegevens onderneming OntFront B.V. Activiteiten

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018 2 Datum: 9 februari 2012 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het CAK weigert om voor de betaling van een openstaand

Nadere informatie

Doel en werkwijze Refugium is een noodfonds (stichting) met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zeeland te ondersteunen:

Doel en werkwijze Refugium is een noodfonds (stichting) met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zeeland te ondersteunen: JAARVERSLAG 2014 Inleiding In dit jaarverslag van Refugium, Noodfonds Vluchtelingen Zeeland, leest u hoe het Refugium in 2014 is vergaan. Dit jaarverslag is in eerste instantie bedoeld voor sponsoren,

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13 Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Voorstel 1. Aan de Enck

Nadere informatie

Stichting Eschmolen Delden Financieel jaarverslag jaar 2015

Stichting Eschmolen Delden Financieel jaarverslag jaar 2015 Delden 23 februari 2016 Aan: Het bestuur van de Stichting Eschmolen Delden. Mijne heren, Algemeen: Daar we nog niet met de bouw van de Eschmolen hebben kunnen starten zijn de uitgaven beperkt en de inkomsten

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 26 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 26 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 26 september 2014 Tevens digitaal ingediend Gegevens onderneming : De Heeren Van Wijck Beheer B.V., handelsnamen: De Heeren Van Wijck Beheer B.V. De Heeren Van Wijck

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO. Datum raadsvergadering 20 juli 2010. Datum voorstel 26 mei 2010

Raadsvoorstel. Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO. Datum raadsvergadering 20 juli 2010. Datum voorstel 26 mei 2010 Raadsvoorstel Agendapunt: 9 Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO Datum voorstel 26 mei 2010 Datum raadsvergadering 20 juli 2010 Bijlagen Ter inzage B&W-voorstel; liquidatieplan; brief gemeente

Nadere informatie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie 10 vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie Facts & Figures Pure Energie 2 vestigingen 50 werkplekken Sigmax als ICT partner sinds 2012 Sinds 2005 is Martijn Tielkes als ICT Manager verantwoordelijk

Nadere informatie

Ook gaan wij in op de bevoorschotting en betaling van de subsidiebedragen en op de afwikkeling van de subsidie over 2006.

Ook gaan wij in op de bevoorschotting en betaling van de subsidiebedragen en op de afwikkeling van de subsidie over 2006. Stichting Muziekonderwijs Land van Heusden en Altena t.a.v. het Bestuur Postbus 6 4286 ZG ALMKERK Woudrichem, 13 maart 2007 Inzake: subsidie 2006 en 2007; evaluatie financiële situatie De Muziekschool

Nadere informatie

Stichting Leaders of Today. Beleidsplan. Samensteller: Andre Damian

Stichting Leaders of Today. Beleidsplan. Samensteller: Andre Damian Stichting Leaders of Today Beleidsplan 2016 Samensteller: Andre Damian 15-4-2016 Inhoud Inleiding... 3 Onze missie... 4 Ambitie... 4 Actueel beleid 2015-2016... 5 Bestuur... 5 Projectbegroting... Fout!

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/16/591 NL:TZ:0000009910:F001 13-12-2016 mr. R. van den Berg Jeths mr. S.J.O. de Vries Algemeen Gegevens onderneming De besloten

Nadere informatie

MensGoed. Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN IN VERDER IN 2011

MensGoed. Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN IN VERDER IN 2011 JAARVERSLAG 2010 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN IN 2010 3. VERDER IN 2011 2 1. INLEIDING Visie Te veel mensen verblijven onnodig lang in een instelling met een sterk gebonden leefsituatie;

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013

STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Blz. FINANCIEEL VERSLAG Algemeen...

Nadere informatie

MR Jaarverslag 2011-2012

MR Jaarverslag 2011-2012 MR Jaarverslag 2011-2012 Email: Internet: Facebook: Twitter: mr@paletdinther.nl www.paletdinther.nl www.facebook.com/mrpalet @mrpalet 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2017 Stichting BernerCare RSIN: , KVK:

Beleidsplan 2017 Stichting BernerCare RSIN: , KVK: 1. Inleiding In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting Bernercare het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14-04-2017 goedgekeurd door het

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen. Juli 2014. Baas in eigen

Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen. Juli 2014. Baas in eigen Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen Juli 2014 Baas in eigen mond! 1 Inleiding Het initiatief voor het oprichten van het Consumenten Platform Mondzorg is eind 2013 genomen om de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 september 2012. Rapportnummer: 2012/149

Rapport. Datum: 13 september 2012. Rapportnummer: 2012/149 Rapport Rapport over een klacht over UVIT Zorgkantoor te Eindhoven. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van UVIT Zorgverzekeraar te Arnhem. UVIT zorgverzekeraar is vanaf 1 januari 2012 verder gegaan onder

Nadere informatie

Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software

Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software, 25-2-2010 blz. 1 van 7 Inhoud INLEIDING... 3 HET PROGRAMMA NOIV... 3 TOEPASSING

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.03/16/363 NL:TZ:0000009716:F001 06-12-2016 mr. I. Swennen mr. M.M. Vanhommerig Algemeen Gegevens onderneming Le Salonard en Route

Nadere informatie

T-Mobile Netherlands BV

T-Mobile Netherlands BV Juryrapport T-Mobile Netherlands BV Deelname Data Quality Award 2010 Deelnemers Naam: Jos Leber Functie: Sr. Data Manager Inleiding De case van T-Mobile is primair gericht op de kwaliteit van de master

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet. Nummer: 4 Datum: 18 maart 2013

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet. Nummer: 4 Datum: 18 maart 2013 Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 4 Datum: 18 maart 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap A.L.B. Consultancy B.V. (hierna: ALB ) statutair gevestigd te Hengelo (OV)

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/483 NL:TZ:0000000476:F001 16-06-2015 Mr. L. Kuiper mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming Perron 6 ICT BV h.o.d.n. The

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NDY NEDERLAND B.V. Nummer: 2 Datum: 3 juli 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NDY NEDERLAND B.V. Nummer: 2 Datum: 3 juli 2015 Gegevens onderneming : NDY Nederland B.V. Faillissementsnummer : C/16/15/216 F Datum uitspraak : 17 maart 2015 Curator : mr. M. Telderman R-C : mr. E.T.M. Schoevaars Activiteiten onderneming : ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Karakter

Stichting Vrienden van Karakter Stichting Vrienden van Karakter Jaarverslag 2014 Bestuursleden Vrienden van Karakter: dhr. drs. M. Krijgsheld dhr. P. Niesink mw. M. Verhoeven mw. drs. C. van Zijp Contactpersonen Karakter: mw. drs. B.

Nadere informatie

Hetty Braam. vragen aan:

Hetty Braam. vragen aan: 10 vragen aan: Hetty Braam Manager ICT & Informatiemanagement bij Timing Uitzendbureau over Sigmax als ICT partner en de overstap naar de Sigmax ONE Cloud Facts & Figures Timing Uitzendbureau 51 vestigingen

Nadere informatie

Stichting Carlot. Beleidsplan 2014-2020. Beleidsplan van de Stichting Carlot. De inhoud is gewijzigd. gedurende het proces. voorafgaand aan de

Stichting Carlot. Beleidsplan 2014-2020. Beleidsplan van de Stichting Carlot. De inhoud is gewijzigd. gedurende het proces. voorafgaand aan de Stichting Carlot Beleidsplan van de Stichting Carlot De inhoud is gewijzigd gedurende het proces voorafgaand aan de verwerving van de Carlot. Na definitieve verwerving van het schip en de stichting is

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Stichting financieel beheer Federatie 3 Technische Universiteiten. Cornelis Drebbelweg 5 2628 CM Delft. Financieel verslag 2014

Stichting financieel beheer Federatie 3 Technische Universiteiten. Cornelis Drebbelweg 5 2628 CM Delft. Financieel verslag 2014 Stichting financieel beheer Federatie 3 Technische Universiteiten Cornelis Drebbelweg 5 2628 CM Delft Financieel verslag 2014 INHOUDSOPGAVE: Bladzijde Jaarverslag 2 Jaarrekening 5 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

Project Linux Assurantiekantoor netwerkontwerp SWIOM1a

Project Linux Assurantiekantoor netwerkontwerp SWIOM1a PROJECT LINUX ASSURANTIEKANTOOR NETW ERKONTWERP E.B.W. Seldenthuis December 2011 Pagina 1 van 10 INHOUD Project Linux Assurantiekantoor netwerkontwerp... 1 Context... 3 Opdracht... 6 Producten... 7 Duur

Nadere informatie

Stichting Weet Wat Je Besteedt Toelichting op jaarrekening 2012 en begroting 2013

Stichting Weet Wat Je Besteedt Toelichting op jaarrekening 2012 en begroting 2013 Stichting Weet Wat Je Besteedt Toelichting op jaarrekening 2012 en begroting 2013 Pagina 1 Begroting 2012 Voor 2012 was een begroting gemaakt op basis van reeds gecontracteerde of reeds aangevraagde bijdragen

Nadere informatie