Projectbrief. Zonder jeugd geen Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectbrief. Zonder jeugd geen Brabant"

Transcriptie

1 Projectbrief Zonder jeugd geen Brabant, oktober Projectbrief Zonder jeugd geen Brabant Brede aanpak jeugdwerkloosheid Noordoost - Brabant Aanvrager : Koning Willem I College Contactgegevens : Postbus AC s Hertogenbosch Naam steller : Nannie van Berkum Telefoonnummer : of Projectcode 1 : Versie : 2 Status : Definitief Datum : Projectcode wordt ingevuld door PMT

2 Projectbrief Zonder jeugd geen Brabant, oktober Statuspagina Documentgegevens De uitdaging Versterken bestaande aanpak kwetsbare Project titel jongeren (Marokkanen, jongeren met beperking) Projectcode (door PMT) Versie 2 Versie datum Status Definitief Advisering 2 Positief/ Door: negatief Datum Motivatie Besluitvorming 3 Door: Ja/ Nee Datum Reden afwijzing 2 Advisering voor regionale projecten door PMT, voor de subregio Entreon door het Operationeel Management Leren en Werken, voor de regio WVS NO door de werkgroep 3 Besluitvorming voor regionale en ESF projecten door regionale stuurgroep, voor de subregio Entreon door het bestuurlijk overleg regionaal arbeidsmarktbeleid en voor de regio WVS NO door de stuurgroep regiofonds

3 Projectbrief Zonder jeugd geen Brabant, oktober Inhoudsopgave 1. Projectdefinitie Aanleiding Projectdoelstellingen en resultaten Werkgebied. 1.4 Relaties met andere projecten / activiteiten voor jongeren Projectorganisatie Projectaanpak & planning Projectaanpak 2.2 Planning. 3. Begroting, financiering & verantwoording Begroting 3.2 Financiering Financiële en inhoudelijke verantwoording.. 4. Communicatie, risico s & borging Communicatie 4.2 Risico s 4.3 Borging 5. Criteria.

4 Projectbrief Zonder jeugd geen Brabant, oktober Projectdefinitie 1.1 Aanleiding Wat ging er aan dit project vooraf? Voorafgaand aan dit project zijn allerlei activiteiten ontplooid welke zich richten op de beoogde doelgroep. Om de problematiek van allochtone jongeren goed onder de aandacht van werkgevers te brengen zijn door het Koning Willem I College een aantal jaren geleden een tweetal promotieteams in het leven geroepen, nl. Birlik vertegenwoordigd door Turkse leerlingen en Pascha vertegenwoordigd door Marokkaanse leerlingen. Beide promotieteams verrichten tal van promotionele activiteiten om bij werkgevers begrip te vragen voor de problematiek van de allochtone leerlingen en werkgevers uit te nodigen voor allochtone leerlingen stageplaatsen en leerbanen beschikbaar te stellen. Momenteel is op basis van uitvalcijfers in toenemende mate duidelijk dat de allochtone leerlingen als gevolg van de huidige economische situatie in de knel zijn geraakt. Veel allochtone leerlingen vinden geen leerbaan of in het ergste geval worden zij uit een leerbaan ontslagen. Als wij niet extra aandacht schenken aan deze kwetsbare doelgroep dan komen zij nog verder van de arbeidsmarkt te staan met alle gevolgen voor onze samenleving.(o.a. toename van de jeugdcriminaliteit e.d.) Het huidige aanbod van ondersteunende activiteiten voor deze doelgroep biedt te weinig garantie dat jongeren binnenboort blijven. Hiervoor verwezen we reeds naar de beide promotieteams Birlik en Pascha en de Helpdesk Stages bij het Koning Willem I College. De huidige voorzieningen willen we versterken met aanvullende acties. Een beknopte beschrijving van het probleem (of doel of vraag) Werkgevers richten zich liever op een niet kwetsbare kandidaat voor een BBL- of BOL- Leerwerkbaan dan dat zij een jongere uit de kwetsbare groep aannemen. Hiermee komen kwetsbare allochtone jongeren (bijna) niet meer aan een BBL of BOL-Leerwerkbaan en verliezen hiermee de mogelijkheid om een beroepskwalificatie te behalen en duurzaam uit te stromen naar de arbeidsmarkt. Ook verliezen zij het perspectief op een HBOvervolgopleiding. Maak duidelijk waarom uw organisatie dit project wil uitvoeren Het Koning Willem I College heeft reeds ervaring opgedaan met beide promotieteams en de Helpdesk Stages en beschikt over een uitgebreid netwerk van leerbedrijven in het kader van BBL- en BPV-plaatsen van de huidige MBO-leerlingen. Samen met onze convenantpartners de Gemeente, het UWV-Werkbedrijf, Regionale Actieplan Leerbanen en COLO willen wij werkgevers in onze regio enthousiasmeren om Leerwerkbanen aan deze kwetsbare jongeren beschikbaar te stellen. Zijn er al stappen ondernomen? Er is overleg gevoerd met voornoemde partners en zij staan positief tegenover dit idee.

5 Projectbrief Zonder jeugd geen Brabant, oktober Projectdoelstellingen en resultaten Voor welke doelgroep jongeren is het project bestemd? Geef een omschrijving van de jongeren. Het project is bedoeld voor kwetsbare jongeren, denk aan Marokkaanse jongeren en jongeren met een beperking en/of Wajong uitkering. Is de haalbaarheid gecheckt aan de aanbodzijde? Ja Zijn er voldoende jongeren uit de doelgroep van het project beschikbaar voor deelname aan het project? Ja Op welke wijze is dit onderzocht? Dit is onderzocht door het Studenten Succes Center van het Koning Willem I College. Er is gekeken naar de populatie Marokkanen zonder Leerbaan, aanmelders bij de Helpdesk stages en ervaringen vanuit de promotieteams. Als een doelstelling van het project is om banen/werkplekken voor jongeren te realiseren, in hoeverre is de haalbaarheid gecheckt met werkgevers? Zoals vermeld in 1.1 is het gebrek aan Leerbanen juist het probleem. De inspanning van het project is er op gericht om werkgevers zover te krijgen dat zij ondanks de economische crisis extra Leerwerkbanen beschikbaar stellen voor deze doelgroep. Het plaatsen is niet het doel van dit project, hiervoor gebruiken we de inspanning van de Helpdesk stages, het Actieplan Leerbanen en het UWV-WERKbedrijf, dit zijn de instanties met de expertise om de juiste match te maken. Het doel van het project is Awareness! Resultaten Hoeveel beschikbare leerbanen (alle typen die in het convenant genoemd staan) gaat het project opleveren? aantal jongeren zonder startkwalificatie geplaatst op baan; aantal jongeren met startkwalificatie uitgesplitst naar niveau geplaatst op baan; aantal jongeren zonder startkwalificatie geplaatst op leerwerkbaan; aantal jongeren met startkwalificatie uitgesplitst naar niveau geplaatst op leerwerkbaan; aantal jongeren zonder startkwalificatie op een stage; aantal jongeren met startkwalificatie in stage. aantal beschikbare leerwerkbanen BOL. 75 aantal beschikbare leerwerkbanen BBL. 75 Wat is het concrete eindproduct dat dit project gaat opleveren? Eventueel een opsomming van deelproducten. Een beschreven methodiek van het benaderen en voorlichten van bedrijven t.b.v. het acquireren van Leerwerkbanen voor kwetsbare jongeren. - Vaste overlegstructuur (verbinding) tussen de sleutelspelers in het werkveld

6 Projectbrief Zonder jeugd geen Brabant, oktober Registratie- en monitorinstrument (CRM) t.b.v. het monitoren van de loopbaan van deze kwetsbare jongeren - Promotionele bijeenkomsten voor werkgevers (bijvoorbeeld Rotary) Effect Wat is de outcome/ bijdrage aan bestrijding aanpak jeugdwerkloosheid/ economische crisis. Meer Leerwerkbanen voor de kwetsbare jongeren, hierdoor behouden meer kwetsbare jongeren perspectief op een opleidingskwalificatie en een goed loopbaanperspectief. Wat is het effect voor de kwetsbare jongeren? (de definitie van kwetsbare jongeren is door de stuurgroep nog niet vastgesteld. Voorlopig kunt u hier aangeven of u de doelgroep zelf als kwetsbaar kenmerkt en wat u effect ten aanzien van de kwetsbaarheid zal zijn). Minder vooroordelen d.m.v. publicaties van Good- Practices en een ambassadeursnetwerk 1.3 Werkgebied Wat is het werkingsgebied van het project? Regio Noordoost? Subregio s? Werkpleinregio? Aantal gemeenten? Werkpleinregio Entreon 1.4 Relaties met andere projecten/ activiteiten voor jongeren In hoeverre is het resultaat onderdeel van een groter geheel en wat zijn de raakvlakken met nauw gerelateerde projecten of activiteiten? Er vind nauw samenwerking plaats met het Servicepunt Leren en Werken Den Bosch, TOMtraject, Succesklas Koning Willem I College en het Regionale Actieplan Leerbanen. 1.5 Projectorganisatie Zijn er naast u als aanvrager nog andere partners betrokken bij de opzet en uitvoering van het project? Wat is hun rol en hoe is samenwerking/ afstemming georganiseerd? Actieplan Leerbanen, Helpdesk Stages, UWV-WERKbedrijf Wa-jongers, 2. Projectaanpak & Planning 2.1 Projectaanpak Beschrijf het plan van aanpak. o Wij stellen voor om in de tekortsectoren (zorg en techniek) een rondje langs ca. 100 MBK-ondernemers in de Regio Den Bosch te maken met de promotieteams (Pascha en Birlik) in samenwerking met het UWV- WERKbedrijf, de versterking zit hem dan ook in het toevoegen van een (allochtone) medewerker vanuit het het UWV-WERKbedrijf aan de promotieteams. Het bezoeken van bedrijven past binnen de plannen van Kleurrijk Brabant Werkt nl. het bezoeken van 60 ondernemers in 2 jaar. De boodschap: investeer in jongeren, ongeacht kleur, afkomst en/ of beperking! Het UWV kan informatie verstrekken over financiële tegemoetkomingen bij het aannemen van (Wa)jongeren. Acties kunnen zijn:

7 Projectbrief Zonder jeugd geen Brabant, oktober Bezoeken van werkgevers via (ambassadeurs)netwerken zoals het regionale actieplanleerbanen, Bos-H, PDC-Boxtel en in samenwerking met de WAT-team van Leren en Werken Regio Den Bosch. Organiseren van branchegerichte informatie avonden voor bedrijven Wordt er gebruik gemaakt van bestaande initiatieven of good practices om het probleem op te lossen? Ja, we maken gebruik van Good Practices vanuit Kleurrijk Brabant werkt en de ervaringen van de gecoördineerde werkgeversbenadering van het WAT-team. Geef aan of er tussentijdse evaluaties plaatsvinden en wat het onderwerp van evaluatie is? De evaluatie momenten met als onderwerp: voortgang en implementatie van tussentijdse projectresultaten. 1 juni 2010, januari 2011 en juni Planning Wanneer moeten welke activiteiten klaar zijn?(overzicht van mijlpalen) 1 januari 2012 Wat zijn de evaluatie momenten? 1 juni 2010, januari 2011 en juni 2011 Wanneer worden welke beslissingen genomen? Start van het project januari Evaluatie en bijstelling volgens bovenstaand schema 3. Begroting, financiering & verantwoording 3.1 Begroting Wat zijn de verwachte kosten en de baten? Uitvoeringskosten functionarissen Promotiemateriaal (Website, CRM, Folders, Briefpapier) PM Events PM Totaal Wat zijn de kosten per zo klein mogelijke eenheid? 350 Indien uw project meerdere kalenderjaren betreft, stel naast een totaal begroting ook een deelbegroting op per jaar.. Kosten 2010 Uitvoeringskosten functionarissen Promotiemateriaal (Website, CRM, Folders, Briefpapier) PM Events PM Totaal Kosten 2011 Uitvoeringskosten functionarissen Promotiemateriaal (Website, CRM, Folders, Briefpapier) PM Events PM Totaal 26250

8 Projectbrief Zonder jeugd geen Brabant, oktober Baten: Meer kwetsbare jongeren op een goede leerwerkplek terecht zullen komen met minder kans op voortijdig schooluitval of ontslag bij verliezen van hun leerwerkbaan. Een beter loopbaanperspectief. Wat gebeurt er als het project niet wordt gefinancierd vanuit de convenantsmiddelen? Kwetsbare jongeren niet aan een Leerwerkbaan kunnen komen of zullen zonder werk komen te zitten en voortijdig stoppen met hun opleiding. 3.2 Financiering Hoe wordt het project gefinancierd? Geef inzicht in de financiering per jaar. Convenantgelden Wat is eigen bijdrage per jaar? 7875,- Welke bijdrage wordt gevraagd aan derden (bijv. middelen uit het regiofonds, participatiebudget, VSV gelden, provincie, sectorale middelen? Is nog in onderhandeling met UWV-WERKbedrijf, Gemeente s-hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant. Zijn deze middelen al gegarandeerd? Het UWV-WERKbedrijf heeft samenwerking reeds toegezegd. Welke bijdrage wordt gevraagd uit de convenantsmiddelen? Financiële en inhoudelijke verantwoording Er wordt vanuit de regionale stuurgroep en beide subregio s nog afspraken gemaakt over de wijze van verantwoording, waarbij wordt gestreefd zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande verantwoordingsstructuren. Geef hier aan welke verantwoordingssystematiek ten behoeve van dit project u zelf hanteert. Conform stimuleringsregeling Project Directie Leren en Werken zal verantwoord worden op basis van urendeclaratie.

9 Projectbrief Zonder jeugd geen Brabant, oktober Communicatie, risico s & borging 4.1 Communicatie Welke eigen communicatiemiddelen worden door uw organisatie ontwikkeld, voor wie en met welk doel? De aanvrager dient haar medewerking te verlenen aan de communicatie ten behoeve van de regionale aanpak jeugdwerkloosheid. Hier kunt u aangeven indien u hiervoor al een suggestie of concreet voorstel heeft. Communicatie via Website, Open Dagen, Info Events, promotie-teams, banenmarkten, Werkcafe s UWV-WERKbedrijf, flyers enz. 4.2 Risico s Welke omstandigheden kunnen zich voordoen zodat het eindresultaat in gevaar komt? De economische crisis zich nog sterker gaat manifesteren waardoor werkgevers geen enkele mogelijkheid meer hebben voor Leerwerkbanen. Welke preventieve maatregelen dienen er genomen te worden om dit te voorkomen? Kwetsbare jongeren uitnodigen om langer deel te nemen aan het onderwijs als ze niet kunnen slagen op de arbeidsmarkt. Werkgevers voorlichten over het belang van onderwijs en participatie van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt. Bekijk de kans dat het voorkomt en de mogelijke impact. In samenwerking met het Servicepunt Leren en Werken, het UWV werkbedrijf, het Actieplan Leerbanen en het KWIC zullen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nauwlettend in de gaten worden gehouden. 4.3 Borging Als het project succesvol blijkt te zijn, hoe organiseert u dat het project na afloop van de financiering door kan blijven gaan? In samenwerking met de deelnemende partners zal bekeken worden op welke wijze structurele inzet van menskracht t.b.v. de promotionele activiteiten voor de kwetsbare jongeren.

10 Projectbrief Zonder jeugd geen Brabant, oktober Criteria Beoordelingscriteria projecten voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid Positieve bijdrage bestrijding effecten economische crisis: (Primair Jeugdwerkloosheid. Voor regiofonds WVS NO geldt ook andere onderwijs of arbeidsmarkt gerelateerde problemen.) Probleem definitie (omvang en urgentie) Doeldefinitie Oplossing Resultaat (output) Rendement (output); minimaal halvering verwachte toename. (Verantwoording obv CBS jeugdwerkloosheidcijfers) Probeer de kosten/baten analyse terug te brengen tot de kleinst mogelijke eenheid; bijv. per persoon, traject, bedrijf, etc. Vraaggerichte benadering; voor welke maatschappelijke urgentie cq. behoefte is deze oplossing bedoeld? Welke doelgroep wordt geholpen? Probleem definitie (omvang en urgentie) Doeldefinitie Oplossing Resultaat (outcome) Rendement (outcome) Geen reguliere business. Het is uiteraard wel mogelijk om bestaande initiatieven uit te bouwen, te verbeteren, te versterken ten behoeve van arbeidsmarktproblematiek. Dit is zelfs een pré. Open source: delen met iedereen, iedereen mag meedoen. Aanleveren in een projectformat Rapporteren in aangeleverde verantwoordingsformats (moeten nog Aan kruisen Toelichting

11 Projectbrief Zonder jeugd geen Brabant, oktober Beoordelingscriteria projecten voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid worden opgesteld) Projectduur en bekostiging tot uiterlijk 1 januari 2012 Aan kruisen Toelichting Proberen zo veel mogelijk van onderstaande aandachtsvelden positief te beïnvloeden: Preventief 33,3%* Curatief 66,6%* Onderwijs Schoolverlaters/ -verlengers Werk In-uitstroom *: Het convenant gaat uit van 33,3% projecten gericht op preventie en 66,6% curatief. Ondersteund invulling wet WIJ; passend aanbod voor jeugdigen < 27 jaar richting sociale integratie, onderwijs en/of werk. Vrijwilligerswerk is ook mogelijk. Cofinanciering middels reguliere middelen, of andere voorliggende voorzieningen (subsidies, uitkeringen, O&O fondsen, sectorale gelden, Rouvoetgelden, VSV-gelden, Participatiebudget, etc.) dient nadrukkelijk onderzocht te worden. Verhouding minimaal 30%, liefst meer. Minimaal gemeentegrens overschrijdend invloed gebied. Minimaal 2 verschillende typen regiopartners (convenantpartners en/of andere publieke of private partners) betrokken. Kwetsbare jongeren opnemen is pré. Na project blijvend (structureel) karakter is pré. Jongeren stimuleren tot eigen actie + verantwoordelijkheid is pré. Gebruikmaken van landelijke afspraken sociale partners m.b.t. creëren stageplaatsen is pré.

12 Projectbrief Zonder jeugd geen Brabant, oktober

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011 Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid Midden Brabant 2009-2011 Een samenwerking van alle gemeenten, het UWV werkbedrijf, de kenniscentra, het onderwijs, werkgevers en jeugdzorg

Nadere informatie

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's Gilles Hofman Amersfoort Factsheet Groningen 2013-2014 In beweging Aan de bak Doorlooptijd: 1 jaar (2013 2014) We streven ernaar

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Onderwerp: Jongeren en scholing (wijziging WWB per 01.07.2012) Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A.L. van der Kraan Telefoon 5114061 E-mail: alkraan@haarlem.nl

Nadere informatie

EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND

EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de provincie Gelderland Amersfoort, 3 februari 2011 Inhoud SAMENVATTING i 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Aanpak van

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september 2013 1 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013 Inhoud Hfds

Nadere informatie

Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid

Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid Pagina 1 van 29 Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden September 2009 december 2009 De Bilt Breukelen Bunnik Houten IJsselstein Loenen Lopik Maarssen Montfoort Nieuwegein

Nadere informatie

Tegen de stroom in. Advies aan het Kabinet voor een Actieplan Jeugdwerkloosheid

Tegen de stroom in. Advies aan het Kabinet voor een Actieplan Jeugdwerkloosheid Tegen de stroom in Advies aan het Kabinet voor een Actieplan Jeugdwerkloosheid Hans de Boer, Noordwijk, 13 mei 2009 Woord vooraf Als gevolg van de kredietcrisis en de daaruit voortkomende economische recessie

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Meedoen op de arbeidsmarkt

Meedoen op de arbeidsmarkt Uitvoeringsprogramma Enschedese arbeidsmarktaanpak 2015 Meedoen op de arbeidsmarkt Voorgenomen besluit van college en burgemeester van 11 november 2014 Datum: november 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Maatregelen in crisistijd

Maatregelen in crisistijd Maatregelen in crisistijd Voorbeelden van werken aan werkzekerheid in opdracht van het Ministerie van SZW Voorbeelden van werken aan werkzekerheid Symposium SZW 2 december 2009 Mr. H.G. Bakker Drs. S.M.A.F.

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst 1 Inleiding Tijdens het Najaarsoverleg van 7 oktober 2008 hebben sociale partners en kabinet in de tripartiete verklaring Samen doen wat mogelijk is de afspraak

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Allemaal Tilburgers: een divers beeld

Allemaal Tilburgers: een divers beeld Allemaal Tilburgers: een divers beeld Een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het integratie- en participatiebeleid van de gemeente Tilburg vanaf 2005. DEFINITIEF EINDRAPPORT 28 januari

Nadere informatie

Collegevoorstel ARGUMENTEN

Collegevoorstel ARGUMENTEN Collegevoorstel Sector : MO Opsteller : H.A.W. Bakker Telefoon : (033) 469 46 58 Datum : 6 januari 2014 User-id : BAKW Onderw erp ESF aanvraag jeugdwerkloosheid Voorstel: Voorgesteld wordt Een aanvraag

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Programmarapportage Activering jongeren

Programmarapportage Activering jongeren Programmarapportage Activering jongeren Programmarapportage Activering jongeren Colofon Programma Participatie Nummer R 11/05 Datum augustus 2011 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-249-3 Pagina 2 van 45

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

De Regio Centraal. Advies over afstemming en samenwerking op regionale arbeidsmarkten

De Regio Centraal. Advies over afstemming en samenwerking op regionale arbeidsmarkten De Regio Centraal Advies over afstemming en samenwerking op regionale arbeidsmarkten Raad voor Werk en Inkomen juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Advies 5 A. Advies aan de staatssecretaris van SZW

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie