Samenwerking en kennismanagement: integratie en doorontwikkeling van Ibrahym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerking en kennismanagement: integratie en doorontwikkeling van Ibrahym"

Transcriptie

1 Samenwerking en kennismanagement: integratie en doorontwikkeling van Ibrahym Stabiel draagvlak in de watercyclus voor het Limburgs (geo) hydrologisch model Visiedocument Ibrahym Provincie Limburg, WPM, WRO, WML Auteur: Birgitta Putters (WML)

2 Provincie Limburg, WPM, WRO, WML Samenwerking en kennismanagement: integratie en doorontwikkeling van Ibrahym Stabiel draagvlak in de watercyclus voor het Limburgs (geo) hydrologisch model Visiedocument Ibrahym Inleiding Waar staan we nu? Waar willen we naartoe? Wat levert dat op? Hoe gaan we te werk? Hoe realiseren we de beoogde samenwerking en doelen? Roadmap Ibrahym Referenties Bekrachtiging Bijlage 1: Kostentabel bijlage 1 bij visie.xls 1

3 Visiedocument Ibrahym Inleiding Achtergrond Ibrahym is het regionaal (geo)hydrologisch model voor de provincie Limburg. Het is ontwikkeld in de periode door vier partijen: Provincie Limburg (PL), Waterschap Peel en Maasvallei (WPM), Waterschap Roer en Overmaas (WRO) en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML). De vier partijen hanteren Ibrahym sindsdien waar mogelijk als de standaard 1 voor hydrologische modellering bij het werken aan watervraagstukken. Ook andere organisaties en adviesbureau s maken inmiddels veelvuldig gebruik van Ibrahym. Aanleiding De vier partijen vormen het draagvlak onder het model. Inmiddels wordt al zeven jaar op informele basis samengewerkt, om met gebiedskennis en gegevens het model actueel te houden en de modelprestaties te verbeteren. De continuïteit van deze samenwerking willen we borgen, zodat het model zijn waarde kan behouden door blijvende verbetering en bevordering van het gebruik. Daarnaast is er een inhoudelijke noodzaak om een duidelijke koers te definiëren voor de ontwikkeling van het model. Die noodzaak komt voort uit 1) de technologische mogelijkheden en de landelijke ontwikkelingen die worden voorzien, en 2) de toekomstige vraagstukken waar we ons als waterpartner voor gesteld zien. Doel Deze visie heeft als doel om de samenwerking tussen de vier partijen op het gebied van hydrologische modelontwikkeling en berekeningen te bekrachtigen en te intensiveren. Daarmee willen we de volgende doelstellingen bereiken: het handhaven van het bereikte hoge prestatieniveau van het model; het doorontwikkelen van Ibrahym naar een zo breed mogelijk inzetbaar model; het vestigen van Ibrahym als de basis voor alle hydrologische berekeningen in Limburg; het aansluiten op landelijke ontwikkelingen in modellering op het gebied van hydrologie en waterkwaliteit, zoals het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI); het organiseren van de gezamenlijke inspanningen en het op een efficiënte manier inzetten van de middelen die hiervoor nodig zijn. Leeswijzer Het eerste deel van de visie beschrijft de kenmerken van Ibrahym, de positie van Ibrahym in het waterbeheer en hoe Ibrahym wordt gebruikt. De relatie met het NHI komt daar ook aan bod. Het tweede deel bevat onze kijk op de ontwikkelingsrichting van Ibrahym en zijn modelomgeving. Wat levert dit op? Daar gaan we op in. Tenslotte kijken we naar de stappen die we moeten zetten om dit te realiseren, en wat ieders bijdrage daaraan is in de komende jaren. De termijn van de visie is vijf jaar. 1 Behoudens de hellende gebieden in Zuid-Limburg, hiervoor moeten op dit moment nog andere modellen worden gehanteerd 2

4 Provincie Limburg, WPM, WRO, WML 2. Waar staan we nu? Kenmerken van Ibrahym De watervraagstukken waar de vier partijen mee te maken hebben zijn vragen over: grond- en oppervlaktewater, beleid, beheer, uitvoering, vergunning, claims. Vragen over kwantiteit en kwaliteit. Vaak zijn het dezelfde vraagstukken, benaderd vanuit een ander perspectief. De maatschappij vraagt om oplossingen van hoge kwaliteit voor (beleids)vraagstukken. Het besef heerst dat ingrepen in het (grond)watersysteem niet op zichzelf staan en meerdere belangen tegelijkertijd raken. Dat vereist een integrale benadering. In de samenwerking tussen de waterpartners ontstaat een integraal beeld van het speelveld en worden win-/win-oplossingen mogelijk. De combinatie van aanwezige, hoogwaardige gebiedskennis van de partijen verhoogt de kwaliteit van de oplossingen. In is Ibrahym ontwikkeld, het grond- en oppervlaktewatermodel voor waterkwantiteit in Midden- en Noord-Limburg. In 2013 is ook Zuid-Limburg aan Ibrahym toegevoegd. De kennis van de ondergrond en de gebiedskennis die aanwezig is bij de vier partijen wordt nu via het model bewaard, gedeeld en toegepast. Het gebruiken van de meest actuele kennis gaat daardoor veel eenvoudiger. Elke partij gebruikt nu voor de op te lossen watervraagstukken hetzelfde model. Dit levert het beste inzicht in hydrologische consequenties van ingrepen. De basis van het model is de modelcode in imodflow, een door Deltares gewijzigde en beheerde versie van Modflow. Deltares heeft ook de gebruikersschil imod ontwikkeld, waarmee het model kan worden bewerkt en gedraaid. Per 17 juni 2014 is imod open source geworden, waarmee de afhankelijkheid van één ontwikkelaar is teruggebracht. Het model en de gegevens zijn beschikbaar op een centrale, externe server. Zo kunnen we de kosten en de opslagruimte delen. Gegevens en tools kunnen via de server eenvoudig worden uitgewisseld. Externe partijen (adviesbureau, mede-overheid, natuur- en landbouworganisatie, etc.) kunnen op projectbasis kostenloos gebruik maken van Ibrahym. Zij krijgen toegang tot de server met gelimiteerde data-opslag, mits zij via één van de Ibrahym-partners toestemming hebben verkregen en onder de voorwaarde dat zij aanpassingen en nieuwe kennis met de Ibrahym-partners delen. Aanpassingen worden getoetst en geborgd via een periodieke algemene update/calibratieprocedure. Ibrahym in de praktijk Ibrahym is inmiddels gebruikt voor het berekenen van o.a.: Effecten van maatregelen op grondwaterstanden (vergunningverlening) Schadeclaims Invloedsgebieden van ontrekkingen voor beregening; Beschermingszones industriële onttrekkingen; Beschermingszones onttrekkingen drinkwaterproductie en intrekgebieden; Invloeden op Natura2000-gebieden; De onderbouwing NB-wet vergunningaanvraag voor de Mariapeel; De winbare hoeveelheden ten behoeve van het Provinciaal Waterplan; Aanvoer van grondwater naar beken voor de watersysteemtoets (WB21) en wateroverlastvraagstukken; Opstellen Nieuw Limburgs Peil (GGOR) en het bijbehorende maatregelenpakket; Effecten van de diepe winning in Heel ten behoeve van de MER; Stroombanen en reistijden voor het bepalen van kwetsbare gebieden rond winningen. 3

5 Visiedocument Ibrahym Voor het doen van deze berekeningen is veelal gewerkt met deelmodellen. Deze hebben een fijner detailniveau, wat lokale verbeteringen in de schematisatie mogelijk maakt en een betere performance tot gevolg heeft. De aangebrachte wijzigingen worden gedocumenteerd en in volgende versies van het integrale model toegepast. Samenhang met andere regionale modellen Er zijn diverse provincies waarin de waterpartners zich verenigd hebben op vergelijkbare wijze als in Limburg en als consortium een model hebben laten ontwikkelen. Deltares is de ontwikkelaar van al deze modellen, te weten: MIPWA (Provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel en inliggende waterschappen; AMIGO (Provincie Gelderland, beheergebied Waterschap Rijn en IJssel); MORIA (Provincie Gelderland en Zuid-Holland, beheergebied van Waterschap Rivierenland); HYDROMEDAH (Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Provincie Utrecht); AZURE (Provincies Utrecht en Flevoland en omliggende waterschappen IJsselmeer). De regionale consortia hebben zich verenigd als contractpartner van Deltares, de imodgebruikersgroep, voor het beheer en onderhoud van de software en het in stand houden van een gezamenlijke helpdesk. Op deze manier worden kosten bespaard en komen alle in imod ontwikkelde tools voor alle imod-gebruikers beschikbaar (geen regionale differentiatie meer). Beheer en onderhoud van de modellen zelf blijft de taak van de afzonderlijke consortia. Landelijke ontwikkeling het NHI Het landelijk Deltaprogramma vormde de aanleiding voor de ontwikkeling van het NHI, een nationaal model voor zoetwatervoorzieningsvraagstukken op landelijke schaal. De regio s zijn weliswaar bij de ontwikkeling betrokken, maar niet als mede-ontwikkelaar. Daardoor is er momenteel te weinig toegevoegde waarde van het NHI voor de regio s, met name regio s die beschikken over vergelijkbare modellen als Ibrahym. Het NHI is nu primair een landsdekkend model voor en door het Rijk. De aansluiting op de regionale modellen mist vooralsnog. Onderstaande figuur geeft de opzet van het NHI als instrumentarium weer, en de relatie met de landelijke schematisatie en de regionale modellen. 4

6 Provincie Limburg, WPM, WRO, WML 5

7 Visiedocument Ibrahym Waar willen we naartoe? Ibrahym We willen naar een model dat goed inzetbaar is voor onze taken. In Ibrahym is al veel mogelijk, maar in de toekomst willen we het hoge prestatieniveau handhaven en zelfs meer uit het model halen, zoals: Ontwikkeling zoals 3Di (integraal, snel rekenen, eenvoudige aanpassingen, visualisatie) toepassen op grondwatermodellen; Koppeling met oppervlaktewatermodel SOBEK, koppeling met onverzadigde zonemodel SIMGRO versimpelen; Performance verbeteren: een betere voorspelling van de grondwaterstanden op alle lokaties; Betere integratie van Zuid-Limburg in het model; Model uitbreiden met stoftransport (waterkwaliteit) voor verzadigde en onverzadigde zone; GeoTop integreren voor verbetering van de representatie van de ondiepe ondergrond; Drie- tot vijfjaarlijkse update van het model met behoud van eerdere verbeteringen. Tevens willen we actief uitvoering geven aan de visie op het NHI, door toe te werken naar een set van gezamenlijke basisdata, tools en modelcodes, waarmee op ieder gewenst detailniveau door een modelleur een model gemaakt kan worden. imod De gebruikersschil imod wordt verder ontwikkeld op basis van gebruikerswensen. Per 17 juni 2014 is imod open source geworden. Via de landelijke beheersorganisatie (de imod-gebruikersgroep, waarin diverse regionale modelconsortia zijn verenigd) wordt de ontwikkeling van imod gestimuleerd en geprofessionaliseerd. Via deze groep wordt toegang verkregen tot alle in imod ontwikkelde tools, ook als deze door een ander consortium zijn aangevraagd. Een aantal tools waar specifiek in het Ibrahymconsortium nog behoefte aan is, is benoemd in bijlage 1. De prioritering van de ontwikkeling van tools vindt plaats binnen de gebruikersgroep. NHI Wanneer we de regionale modellen beter verbinden met het NHI en meer sturing geven aan de NHIontwikkelingen, verwachten we dat het NHI van positieve betekenis kan zijn voor regionale modellen, zoals: Modeldata regionaal breder toegankelijk/ontsloten (en vice versa voor landelijke data); Hoger kennisniveau door landelijke samenwerking; Eenvoudiger updates maken. De NHI stuurgroep bepaalt de koers van het NHI. De ambitie van de NHI stuurgroep is dat de regionale modellen op termijn opgaan in het NHI. De gegevens en kennis worden dan vastgelegd in een centrale database en met het instrumentarium kan voor een willekeurig gebied en schaalniveau een model worden afgeleid. Dit is een perspectief waarmee we bij de ontwikkeling van Ibrahym rekening houden. De investeringen in Ibrahym (gegevens en ontwikkelde kennis) betalen zich bij deze ontwikkeling nog altijd terug. Ook imod en de reeds ontwikkelde tools worden deel van het NHI en gaan niet verloren. De imod-gebruikersgroep heeft zich een plaats verworven aan de tafel van de projectgroep die vorm gaat geven aan NHI 4.0. Via de gebruikersgroep, maar ook via STOWA, Vewin en de landelijke werkgroep bestaande uit diverse regionale en landelijke partijen, willen we pro-actief bewaken dat het 6

8 Provincie Limburg, WPM, WRO, WML NHI een instrumentarium wordt van, voor en door het Rijk, lagere overheden, waterschappen en drinkwaterbedrijven. We zetten in wordt op gezamenlijk databeheer en gezamenlijke ontwikkeling en ontsluiting van tools om gestandaardiseerde modellen te kunnen genereren op willekeurige schaal. Concreet betekent dit: 1. Databeheer: data worden uniform beheerd, opgeslagen en ontsloten, aansluitend op de basisregistraties. Het Rijk heeft voor de landsdekkende schematisatie toegang tot deze gegevens. Wijzigingen of verbeteringen in de gegevens kunnen periodiek worden doorgevoerd; 2. Modelcode: uniforme modelcodes; 3. Schematisatie: geautomatiseerde schematisatie mogelijk op willekeurige schaal, uitgevoerd met gestandaardiseerde tools en op basis van de gestandaardiseerde data; 4. Toepassingsbereik: kwantitatieve beleids- en beheersvraagstukken van Rijk en lagere overheden, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Het tempo van deze ontwikkeling kunnen we als consortium slechts in zeer beperkte mate beïnvloeden. Concretisering van de Ibrahym-NHI agenda is daarom een van de inspanningen die in 2015 in het kader van deze visie moet plaatsvinden. Ibrahym biedt zich aan als pilot voor implementatie van de visie op het NHI. Netwerk Limburgs hydrologisch instrumentarium Het consortium van WRO, WPM, Provincie Limburg en WML, dat staat voor de ontwikkeling, het beheer en onderhoud en het gebruik van (met name) Ibrahym wordt gedragen door een netwerk van (model)specialisten. Het is gebleken dat dit netwerk een duidelijke functie vervult in: 1) kennisuitwisseling en -opbouw, 2) gegevensuitwisseling en -validatie, en 3) opbouw en onderhoud van het modelinstrumentarium. We willen de rollen en taken in het netwerk duidelijker benoemen, om nog doelmatiger te functioneren. Dit schept tevens een mogelijkheid om rollen of taken anders te verdelen. Een evenwichtiger verdeling over de partijen, en niet alle rollen en taken door dezelfde mensen laten vervullen, borgt op termijn de continuïteit. Het netwerk kan op termijn ook worden uitgebreid met andere partners. We formuleren voorwaarden voor derden om deel te nemen aan dit netwerk van (model)specialisten. In hoofdstuk 5 ( Hoe gaan we te werk ) zijn de rollen en taken nader uitgewerkt. Gebruikerscommunity Het netwerk van specialisten die dicht betrokken zijn bij Ibrahym kan worden uitgebreid met een gebruikerscommunity. Gebruikers zijn partijen of mensen die Ibrahym meer incidenteel gebruiken en weinig draagkracht of belangstelling hebben om het instrumentarium of ondersteunende tools te verbeteren. Beoogde doelen van de community zijn: niet verloren laten gaan maar uitwisselen van gebruikerservaring en kennis: Ibrahym wordt zo meer en beter gebruikt, fouten worden eerder opgespoord, iedereen wordt er wijzer van; niet verloren laten gaan maar vastleggen van wijzigingen aan het model / aan deelmodellen: wijzigingen die doorgaans buiten het zicht vallen van de beheer- en onderhoudgroep kunnen nu worden meegenomen bij Ibrahym-updates; inzicht in het gebruik van Ibrahym: voor welke vraagstukken, door welke partijen, wordt het gekoppeld aan andere modellen, is er behoefte aan andere tools, etc. Dit ondersteunt een doelmatige ontwikkeling van Ibrahym. De community krijgt een openbaar online platform waarvoor registratie is vereist. Het platform voorziet ook in nieuws en bijeenkomsten over modellering. Eenmaal per jaar organiseren we een gebruikersdag met nieuws, workshops en praktijkvoorbeelden. 7

9 Visiedocument Ibrahym Wat levert dat op? Een kwalitatief beter model Een beter presterend Ibrahym levert betrouwbaardere resultaten en is een betere basis voor beleidsbeslissingen. Een Ibrahym dat alle gebieden in de regio en alle relevante processen goed representeert, maakt andere modellen overbodig. Een Ibrahym dat steeds de laatste inzichten integreert kan als standaard worden gehandhaafd. Een belangrijke speler in en voor Limburg In de ontwikkeling van het landelijk model (het NHI), imod, GeoTop en de landelijke grondwatermodellendatabase borgt de samenwerking een goede representatie van Limburg. De belangen van de Limburgse waterpartners worden zo goed bewaakt. Met deze samenwerking hebben de organisaties een voortrekkersrol in het samen optrekken in de watercyclus. Het draagt bij aan onze rol als professionele waterpartner. We kunnen intern en extern diensten leveren op het gebied van watervraagstukken. Efficiency Door het gebruik van Ibrahym te promoten worden knelpunten sneller ontdekt en kansen benut. We delen en gebruiken dezelfde modelsoftware en gebruikersschillen. Dat betekent: een minimum aan verschillende helpdesks, meer keuze in de toepassing van modules bij maatwerk (in plaats van kiezen voor andere software), eenvoudige onderlinge uitwisseling van modellen, en betere aansluiting bij landelijke ontwikkelingen, dus ook profijt van landelijke verbeteringen. Binnen het netwerk hanteren we eenduidig beheer en registratie van gecreëerde modellen. Een model blijft zo bewaard voor toekomstige doeleinden en kan altijd gereproduceerd worden, en hergebruik van deelmodellen wordt eenvoudiger. Value for money Het maken en onderhouden van een gebiedsdekkend hydrologisch model kost geld. Geld dat goed besteed is wanneer het model goed en efficiënt benut wordt. Er is continuïteit in de hydrologische modellen in Limburg. Er is een basis neergezet waaraan ontwikkeld kan worden. Opgebouwde kennis wordt geborgd en gaat niet verloren. Eén grote speler is een machtiger klant bij software-ontwikkelaar en helpdesk dan vier kleine. Aansluiten bij landelijk beheer en onderhoud gaat bovendien als één partij eenvoudiger en levert extra kostenbesparing. Alle ontwikkelingen die in de modelsoftware en gebruikersschil worden doorgevoerd zijn direct beschikbaar en inzichtelijk voor alle partijen. Synergie Binnen het netwerk wordt het mogelijk om beleidsvragen samen op te pakken of onderbouwingen in een vroeg stadium laagdrempelig te toetsen. Wederzijdse belangen worden vroeg onderkend en meegewogen. Effecten van beleidsmaatregelen en andere uitwerkingen van vraagstukken zijn snel inzichtelijk bij alle partijen. We kunnen eenvoudig samenwerken bij het opstellen van de aanpak van een vraagstuk. 8

10 Provincie Limburg, WPM, WRO, WML Meer kennis en kunde Waterschappen leveren kennis over het oppervlaktewater- en ondiepe grondwatersysteem, WML en provincie leveren tevens kennis van het diepe grondwatersysteem. We leren van elkaar en benutten elkaars data. Binnen het netwerk is veel gebiedskennis aanwezig. We raken op de hoogte van wat er speelt. Vaardigheden in het gebruik van modellen worden binnen het netwerk on the job uitgewisseld. 9

11 Visiedocument Ibrahym Hoe gaan we te werk? Functies van het netwerk van (model)specialisten Het netwerk van specialisten functioneert nu al. We zien verbeterpotentie door een duidelijke benoeming van functies die het netwerk kan vervullen en het aanbrengen van een rolverdeling daarin. De functies die we voor het netwerk zien: Projecten initiëren en begeleiden voor verdere ontwikkeling van Ibrahym en imod; Verbeteringen doorvoeren in werkwijze en in model; Beheer en onderhoud organiseren; Samen kennis opbouwen van het modelgebied en het model: actief samenwerken en kennisdagen organiseren; Gebruik Ibrahym promoten: Limburgse gebruikerscommunity faciliteren; Inbreng leveren aan landelijke ontwikkelingen zoals NHI en BRO: vertegenwoordiging in de landelijke imod gebruikersgroep; Onderling capaciteit uitwisselen indien nodig en mogelijk; Op langere termijn: mogelijk intern en extern diensten verlenen op het gebied van watervraagstukken. Deelnemers en taken binnen het netwerk Stuurgroep: Managers uit de vier organisaties vormen een stuurgroep, die wordt geïnformeerd door de begeleidingsgroep. De stuurgroep geeft de begeleidingsgroep jaarlijks opdracht tot het uitvoeren van (onderdelen van) het opgestelde werkplan. Begeleidingsgroep: De vier partijen vormen een begeleidingsgroep die de koers van het netwerk en het instrumentarium uitzet. De begeleidingsgroep ontwikkelt een visie op databeheer en stelt jaarlijks een werkplan op. De begeleidingsgroep wordt inhoudelijk gevoed door de specialisten en initieert ontwikkelprojecten. Voor deze projecten wordt draagvlak gezocht binnen de eigen organisatie. Het is 10

12 Provincie Limburg, WPM, WRO, WML mogelijk dat niet alle partijen bijdragen aan een project. Het opdrachtgeverschap wordt gedelegeerd aan iemand uit de begeleidingsgroep. Voor de landelijk imod gebruikersgroep wordt iemand uit deze groep afgevaardigd. De begeleidingsgroep bestaat uit specialisten en niet-specialisten. Projectgroep: Een projectgroep voert de geïnitieerde projecten uit. Projectgroepen worden ad hoc gevormd. Specialisten: Specialisten doen de uitvoering van databeheer en datalevering. Zij voeden de begeleidingsgroep met ideeën voor het doorontwikkelen van imod en Ibrahym. De specialisten organiseren regelmatig een kennisbijeenkomst. Ibrahym-coördinator: Om de faciliteiten en beheersaspecten te bewaken kan een persoon de rol van coördinator op zich nemen. Deze rol kent geen bevoegdheden, maar is een organiserend structuurelement. WPM, tot nu toe de meest intensieve modelgebruiker en organisator, levert voorlopig de coördinator. Op dit moment wordt begeleiding en projectinitiatie door grotendeels dezelfde mensen gedaan als het rekenen. Dit kan in de toekomst veranderen. Het is raadzaam om in elk geval steeds een aantal specialisten, dus mensen met inhoudelijke modelkennis, in de projectgroep te houden. Ook de begeleidingsgroep moet gevoed worden door specialisten. Werkwijze Berekeningen: Berekeningen voert iedere organisatie in principe voor zichzelf uit. Bij capaciteitstekort of prioriteringsproblemen kunnen de partijen onderling afspraken maken voor het uitwisselen van capaciteit. Iedere partij beslist zelf in hoeverre zij actief acquisitie pleegt bij externe partijen. Capaciteit: Wanneer het uitwisselen van capaciteit een wenselijke vorm blijkt te zijn en frequenter gaat plaatsvinden, kan de coördinator ook een rol spelen in de werkverdeling. Er kan dan worden gedacht aan een back-up in de vorm van een raamcontract met een adviesbureau, om pieken in het werk op te vangen. Routinematig werk kan eveneens worden uitbesteed; dit vergroot de snelheid waarmee vragen kunnen worden beantwoord en brengt externe kennis binnen. Dit blijft vooralsnog een zaak van de afzonderlijke partijen. Samenwerking en communicatie: Het netwerk is in principe virtueel. We communiceren via online omgevingen waarin praten, vergaderen, bestanden delen en samenwerken mogelijk is; zoveel mogelijk samengebracht in tools op de Ibrahym-server. De begeleidingsgroep monitort tevens dat de specialisten een aantal maal per jaar daadwerkelijk samenkomen om samen te werken. Kennisuitwisseling: Eenmaal per jaar wordt een inhoudelijke bijeenkomst georganiseerd voor de gebruikerscommunity, ook adviesbureaus en partners worden uitgenodigd. Partnership Voor samenwerking met mogelijke partners zien we mogelijkheden in de vorm van 1) een platform voor uitwisseling van kennis en informatie (de gebruikerscommunity) en 2) als deelnemer op een van de niveaus in het netwerk. Lid worden van de begeleidingsgroep is alleen mogelijk bij meebetalen. Als potentiële partners komen in aanmerking: Gemeentes; Rijkswaterstaat; Ministerie van I&M; Terreinbeheerders: Staatsbosbeheer, Limburgs landschap, Ver. Natuurmonumenten; 11

13 Visiedocument Ibrahym Provincie Brabant; Waterschappen Brabant; Buitenlandse waterschappen in aangrenzend Maasstroomgebied (bv Niersverband); LLTB; Overige modelgebruikers. De rol van de partners kan variëren van leveren van informatie en kennis tot het mede ontwikkelen van het model. Ook helpen partners het gebruik van Ibrahym te stimuleren en uit te dragen. Onze positie als waterpartners en opdrachtgever We bevorderen het gebruik van Ibrahym door te laten zien dat Ibrahym de Limburgse hydrologie het beste representeert. We streven ernaar om bij alle waterprojecten in Limburg waarbij een model nodig is, gebruik te (laten) maken van Ibrahym. De concretisering van de samenwerking als waterpartners geeft een stevige positie voor belangenbehartiging in landelijke gremia, van technische gremia zoals het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium tot beleidsmatige, zoals Deltaplan Hoge Zandgronden. Technisch gezien spreken we met één stem, beleidsmatig blijft iedere partij zijn eigen onderwerpen op de agenda zetten. Door het aannemen van externe opdrachten of het doen van opdrachten voor elkaar is belangenverstrengeling mogelijk (bv. sturen op wenselijke uitkomsten voor de eigen beleidsopgave). We waken voor compromitterende situaties en verdelen de opdrachten zo, dat de uitvoerende partij geen belang heeft bij de opdracht. Het uitvoeren van opdrachten voor elkaar betekent het wegnemen van kansen voor marktpartijen. Oneerlijke concurrentie vermijden we door te werken met raamcontracten voor marktpartijen en door routinematig modelwerk juist wel uit te besteden. 12

14 Provincie Limburg, WPM, WRO, WML 6. Hoe realiseren we de beoogde samenwerking en doelen? Middelen en mensen Om de ambitie uit deze visie te realiseren en Ibrahym optimaal te kunnen inzetten op een toekomstbestendige wijze, moeten we een aantal stappen zetten waar kosten aan verbonden zijn. Er worden twee soorten kosten onderscheiden: kosten voor beheer en onderhoud (B&O) en kosten voor ontwikkeling. Kosten voor B&O dragen we evenredig; na de fusie van de waterschappen is de verdeling hiervan 50 WRO/WPM, 25% Provincie Limburg, 25% WML. Kosten voor ontwikkelingen aan het model worden in principe volgens dezelfde sleutel verdeeld; echter als een ontwikkeling niet door alle partners gewenst is, maken we maatwerkafspraken. De inzetbare capaciteit per partij zal verschillen, maar de intentie is om minimaal twee mensen per partij bij Ibrahym te betrekken, waarvan minimaal één specialist. We stellen jaarlijks vast in een werkplan welke projecten en activiteiten we gaan doen en welke partijen daaraan bijdragen. In het eerste kwartaal wordt het werkplan voor het erop volgende jaar in concept gemaakt. Het werkplan bevat ook afspraken over het voorbereiden van de projecten/activiteiten en de organisatie ervan. Het werkplan wordt geaccordeerd door de stuurgroep. Hierna volgen de geschatte kosten en uren voor de ontwikkeling, beheer en onderhoud van het instrumentarium voor de looptijd van deze visie. Een gedetailleerde raming is opgenomen in bijlage 1. Benodigde middelen De middelen die we als consortium moeten opbrengen om de ambitie uit deze visie te kunnen realiseren zijn onderverdeeld in middelen voor ontwikkeling en middelen voor B&O. De verwachte kosten voor de periode zijn afgezet tegen het gemiddeld bestede bedrag over de periode De kosten voor ontwikkeling zijn in de periode relatief laag, omdat de initiële ontwikkelkosten al eerder zijn gemaakt. In de genoemde periode is alleen de nieuwe AGOR (Ibrahym 2.0) gerealiseerd. De kosten die naar verwachting nodig zijn voor ontwikkeling in de periode zijn een grove schatting op basis van de voorlopige roadmap (zie bijlage 1 en hoofdstuk 7). Niet elke partij zal evenveel bijdragen aan alle nu wenselijk geachte projecten. Per project wordt eerst een projectvoorstel met een gedetailleerde raming en kostenverdeling opgesteld. De verwachte kosten voor B&O zijn hoger dan in de voorgaande periode, omdat we hierbij rekening houden met het vervangen van de server (eens per drie jaar). Bedragen in k Gemiddelde per jaar over periode Verwachte kosten Ontwikkeling B&O Totaal

15 Visiedocument Ibrahym De ontwikkelkosten die in de tabel voor zijn opgenomen zijn bedoeld voor het ontwikkelen van: Nieuwe AGOR (nieuwe ondergrond, modelcalibratie en berekening AGOR); Ibrahym 3.0; Nieuwe tools (als eerste wordt de registratie- en beheerstool Hydroconnect ingericht); Grondwaterkwaliteitsmodel (verzadigde en onverzadigde zone); GeoTOP (voxelmodel ondiepe ondergrond); Module schijngrondwaterspiegels; Betere aansluiting grond- en oppervlaktewater; Nieuwe modelconcepten. De kosten voor B&O zijn opgebouwd uit de volgende posten: Rekenserver (afschrijving en beheer&onderhoud); Helpdesk; Beheer en onderhoud data en software. Benodigde capaciteit De capaciteit die naar verwachting nodig is om de ambitie uit deze visie te realiseren, is weergegeven in uren voor het consortium als geheel. Tot op heden is de grootste inzet door WPM geleverd. WPM maakt het meeste gebruik van het model en is vanuit deze gebruikerservaring een stuwende kracht geweest achter de ontwikkeling en verbetering van Ibrahym. Voor een deel zal dit zo blijven. Met deze visie mikken we echter ook op de uitbreiding van het toepassingsgebied van Ibrahym, waardoor de belangen bij het model voor de vier partijen gelijker verdeeld worden. Deelprojecten kunnen eenvoudig steeds door een andere partij worden georganiseerd en getrokken. De verdeling van de uren moet bij het vaststellen van het werkplan worden afgesproken. Uren Verwachte gezamenlijke inzet Ontwikkeling B&O Netwerk/community Totaal Opmerkingen bij de verschillende onderdelen: De uren voor ontwikkeling hebben tevens betrekking op de samenwerking met de NHI structuur. De extra uren voor B&O in 2017 houden verband met het vervangen van de rekenserver in dat jaar. Onder netwerk/community vallen uren voor de coördinatie en de bijeenkomsten. 14

16 Provincie Limburg, WPM, WRO, WML 7. Roadmap Ibrahym Onderstaande roadmap geeft aan waar we de komende jaren aan willen gaan werken. Sommige onderdelen hebben een meerjarige doorlooptijd en komen daardoor vaker terug in het overzicht. De plannen worden jaarlijks concreet uitgewerkt in een werkplan, waarin ook de samenwerkmomenten en kennisbijeenkomsten worden opgenomen. De roadmap wordt jaarlijks bijgesteld Grondwaterkwaliteitsmodule (verzadigd en onverzadigd) GeoTop integreren voor verbetering van de representatie van de ondiepe ondergrond (pilot) Plan van aanpak NHI-bestendige ontwikkeling Ibrahym Pilot deelmodellen 2016 Grondwaterkwaliteitsmodule (verzadigd en onverzadigd) Verbetering van de representatie van de ondiepe ondergrond ter voorbereiding van gebiedsdekkende implementatie GeoTop Koppeling met oppervlaktewatermodel SOBEK, koppeling met onverzadigde zonemodel SIMGRO versimpelen, beleidsondersteunend waterkwaliteitsmodel Maas NHI samenwerking Gebruikerscommunity opzetten 2017 Aanscherping grondwaterkwaliteitsmodule obv gebruikerservaringen en extra gegevens Verbetering performance Ontwikkeling zoals 3Di (integraal, snel rekenen, eenvoudige aanpassingen, visualisatie) toepassen op grondwatermodellen NHI samenwerking Module schijngrondwaterspiegels Betere integratie van Zuid-Limburg in Imbrahym 2018 Ibrahym 3.0 Aanscherping grondwaterkwaliteitsmodule obv gebruikerservaringen en extra gegevens Verbetering performance Ontwikkeling zoals 3Di (integraal, snel rekenen, eenvoudige aanpassingen, visualisatie) toepassen op grondwatermodellen NHI samenwerking Concept visiedocument Ibrahym 3.0 NHI samenwerking Visiedocument

17 Visiedocument Ibrahym Referenties Taminiau, N.: Ibrahym, de digitale waterpartner. Visienotitie. WPM, Cok, J.: Actualisatie- en beheerplan Ibrahym. WPM/WRO, Klopstra, D., V. Beijk, F. van der Bolt: Roadmap NHI. Eindrapport. Stuurgroep NHI,

18 Provincie Limburg, WPM, WRO, WML 9. Bekrachtiging Door deze visie te accorderen verklaren partijen zich bereid om zich in te zetten voor de samenwerking op het gebied van hydrologische modellen en spreken zij af de komende vijf jaar financieel en met menskracht bij te dragen aan een toekomstbestendig modelinstrumentarium. Het exacte jaarbudget wordt in het jaarlijks werkplan voorgelegd aan de stuurgroepleden en geaccordeerd. Voor 2015 geldt het budget zoals weergegeven in hoofdstuk 6 van dit document. Organisatie: WPM Organisatie: Provincie Limburg Vertegenwoordigd door: Alfred Paarlberg Vertegenwoordigd door: Fred van den Brink Functie: Programmamanager Watersysteem Functie: Teammanager Water Plaats: Beegden Plaats: Beegden Datum: 2 april 2015 Datum: 2 april 2015 Handtekening: Handtekening: Organisatie: WRO Organisatie: WML Vertegenwoordigd door: Wouter Müller Vertegenwoordigd door: Lianne van Oord Functie: Hoofd afd. Beleid, Onderzoek en Advies Functie: Hoofd afd.onderzoek&advies Plaats: Beegden Plaats: Beegden Datum: 2 april 2015 Datum: 2 april 2015 Handtekening: Handtekening: 17

IBRAHYM: de digitale waterpartner in Limburg

IBRAHYM: de digitale waterpartner in Limburg IBRAHYM: de digitale waterpartner in Limburg Samenwerken in de waterketen 17 juni 2015 Nila Taminiau Senior hydroloog Waterschap Peel en Maasvallei IBRAHYM (concreet) Statisch: Afmetingen beek Locatie

Nadere informatie

AZURE: Innoveren in de gouden driehoek

AZURE: Innoveren in de gouden driehoek AZURE: Innoveren in de gouden driehoek Alex Hekman (Grontmij), Harry van Manen (RWS), Wim de Lange (Deltares) Coauteurs: zie onder aan dit argkel AZURE is een nieuw geohydrologisch grondwatermodel, ontwikkeld

Nadere informatie

Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) een overzicht van de ontwikkeling van het Landelijk Hydrologisch Model 2004 2014

Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) een overzicht van de ontwikkeling van het Landelijk Hydrologisch Model 2004 2014 Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) een overzicht van de ontwikkeling van het Landelijk Hydrologisch Model 2004 2014 Timo Kroon, RWS WVL stuurgroep NHI, jan 2014 Inhoud Eerste schets; wat is

Nadere informatie

Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) (Verslag mini-symposium 30 maart 2015)

Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) (Verslag mini-symposium 30 maart 2015) Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) (Verslag mini-symposium 30 maart 2015) Nederlands Hydrologisch Instrumentarium Joost Buntsma STOWA / strategieteam NHI Kennisdragers buiten kennisinstituten

Nadere informatie

memo Bijeenkomst: Datum: Locatie: Organisatie: Notulen: 1) Opening 2) Stand van zaken NHI

memo Bijeenkomst: Datum: Locatie: Organisatie: Notulen: 1) Opening 2) Stand van zaken NHI Bijeenkomst: Nationaal Hydrologisch Modelinstrumentarium Datum: dinsdag 17 juni 2008 Locatie: Utrecht, Vergadercentrum Hoog Brabant in Hoogh Catharijne Organisatie: Stowa, Michelle Talsma Notulen: Marcel

Nadere informatie

Opdrachtgever: Stuurgroep NHI. Road map NHI. Eindrapport. Durk Klopstra (Stowa) Vincent Beijk (Rijkswaterstaat WVL) Frank van der Bolt (Alterra)

Opdrachtgever: Stuurgroep NHI. Road map NHI. Eindrapport. Durk Klopstra (Stowa) Vincent Beijk (Rijkswaterstaat WVL) Frank van der Bolt (Alterra) Opdrachtgever: Stuurgroep NHI Eindrapport Durk Klopstra (Stowa) Vincent Beijk (Rijkswaterstaat WVL) Frank van der Bolt (Alterra) juli 2014 Inhoud 1 Inleiding... 1 1.1 Samenwerkingsovereenkomst NHI... 1

Nadere informatie

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas Harry Pergens Waarom sta ik hier Ervaringen bij de vervanging van IRIS bij Roer en Overmaas samen met jullie te delen Daarmee een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

Deltamodel / NHI Het instrumentarium voor de analyse van zoetwater

Deltamodel / NHI Het instrumentarium voor de analyse van zoetwater Deltaprogramma Deltamodel Deltamodel / NHI Het instrumentarium voor de analyse van zoetwater Timo Kroon (RWS Waterdienst) RWS Waterdienst & Deltares 22 maart 2011 Toelichting op een aantal zaken: perspectief

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

Afstemming Regionale modellen en NHI in 2012: Stand van zaken Grondwatermodel

Afstemming Regionale modellen en NHI in 2012: Stand van zaken Grondwatermodel Afstemming Regionale modellen en NHI in 2012: Stand van zaken Grondwatermodel Deltamodel project i.s.m. Projectteam NHI, AZURE project Wim J. de Lange Stand van zaken Grondwater Hoe doen we het Proces

Nadere informatie

Overzicht onderwerpen. Nationaal Hydrologisch Instrumentarium Samen verder!? NHI: verleden en heden. Waar staan we nu? Fase 2. Anno Waarom NHI?

Overzicht onderwerpen. Nationaal Hydrologisch Instrumentarium Samen verder!? NHI: verleden en heden. Waar staan we nu? Fase 2. Anno Waarom NHI? Overzicht onderwerpen NHI: verleden en heden Nationaal Hydrologisch Instrumentarium Samen verder!? STOWA bijeenkomst 17 juni 2008 Projectgroep NHI Overleggen waterschappen STOWA overleg 9 oktober 2007

Nadere informatie

NHI 3.0 Hoe "gaat het" er mee. Wim J. de Lange, projectleider NHI Kees Peerdeman, Waterschap Brabantse Delta 25 april 2013

NHI 3.0 Hoe gaat het er mee. Wim J. de Lange, projectleider NHI Kees Peerdeman, Waterschap Brabantse Delta 25 april 2013 NHI 3.0 Hoe "gaat het" er mee Wim J. de Lange, projectleider NHI Kees Peerdeman, Waterschap Brabantse Delta 25 april 2013 Inhoud 1. NHI landelijk model: resultaten voor DP Zoetwater 2. NHI verbeterd door

Nadere informatie

Doorontwikkeling KRW-Verkenner. Bijeenkomst voor de waterschappen, georganiseerd door STOWA, DGW, Deltares en RWS Waterdienst

Doorontwikkeling KRW-Verkenner. Bijeenkomst voor de waterschappen, georganiseerd door STOWA, DGW, Deltares en RWS Waterdienst Doorontwikkeling KRW-Verkenner Bijeenkomst voor de waterschappen, georganiseerd door STOWA, DGW, Deltares en RWS Waterdienst 14 april 2009 Programma 13.00u: 13.05u: 13.20u: 13.50u: 14.00u: 14.30u: 15.15u:

Nadere informatie

Remote Sensing. Betere informatie voor duurzamer, doelmatiger en klimaatrobuuster waterbeheer

Remote Sensing. Betere informatie voor duurzamer, doelmatiger en klimaatrobuuster waterbeheer Remote Sensing Betere informatie voor duurzamer, doelmatiger en klimaatrobuuster waterbeheer 2016 25 Remote Sensing Betere informatie voor duurzamer, doelmatiger en klimaatrobuuster waterbeheer Waterschappen

Nadere informatie

NHI Lagenmodel bijeenkomst begeleidingscie 1 feb Timo Kroon en uitvoeringsteam NHI (RHDHV, Deltares)

NHI Lagenmodel bijeenkomst begeleidingscie 1 feb Timo Kroon en uitvoeringsteam NHI (RHDHV, Deltares) NHI Lagenmodel bijeenkomst begeleidingscie 1 feb 2016 Timo Kroon en uitvoeringsteam NHI (RHDHV, Deltares) Inhoud 1. Opening 2. Bespreking Plan van Aanpak schets context ontwikkelingen NHI lagenmodel en

Nadere informatie

Nationaal modelinstrumentarium voor integraal waterbeheer. Jan van Bakel Alterra

Nationaal modelinstrumentarium voor integraal waterbeheer. Jan van Bakel Alterra Nationaal modelinstrumentarium voor integraal waterbeheer Jan van Bakel Alterra Inhoud Inleiding Enige historische achtergronden Modellering hydrologie op nationale schaal Vervolg Advies aan OWO Relaties

Nadere informatie

Modelleren van waterkwantiteit en waterkwaliteit

Modelleren van waterkwantiteit en waterkwaliteit Modelleren van waterkwantiteit en waterkwaliteit Wat wil het NHI van de regio, in relatie tot de waterbalans? Adviesgroep Watersysteemanalyse STOWA, 18 september 2014 Hoge resolutiemodellen 19 september

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WS/WRM/CR/JEs/7985 OPSTELLER : ing. J. Esenkbrink, 0522-276829 FUNCTIE

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Subsidie voor Natuur en Milieu Flevoland

Subsidie voor Natuur en Milieu Flevoland GLOBAL SERVICE / INDUSTRY Subsidie voor Natuur en Milieu Flevoland Provincie Flevoland 24 oktober 2008 Inhoudsopgave Conclusies Advies KPMG Overwegingen Aanpak Functies en bezetting NMF Consequenties uitvoeren

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Ill I III INI I III II III IMI

Ill I III INI I III II III IMI Ill I III INI I III II III IMI Onderwerp: Uitvoering programmaplan Deltaprogramma Maas Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Rein Dupont Datum: 30-09-2015 Vergaderingnummer: 8 Agendapunt: 17 Registratienummer:

Nadere informatie

DB-vergadering 07-06-2011 Agendapunt 7

DB-vergadering 07-06-2011 Agendapunt 7 DB-vergadering 07-06-2011 Agendapunt 7 Onderwerp Intentieovereenkomst Gebiedsontwikkeling Middelsgraaf e.o. Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden Afdeling Beleid, Onderzoek en Advies Bestuursprogramma

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni Business case Samenwerking afvalwaterketen Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni 2013 1012209-022 Inhoud 1. Proces tot nu 2. Informatie uit het onderzoek 3. Conclusies, aanbevelingen 4. Vervolg Business

Nadere informatie

Enquête + Vragenlijst + Onderzoek + Panel = thesistools.com 15-01-13 10:43 Adoptie van BIM Geacht lid, Bouwend Nederland voert onderzoek uit naar de adoptie van BIM onder haar leden. Hiervoor is een enquête

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst HYDROMEDAH (versie 1)

Gebruiksovereenkomst HYDROMEDAH (versie 1) Gebruiksovereenkomst HYDROMEDAH (versie 1) DE ONDERGETEKENDEN: enerzijds 1. De partijen bij de Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van het beheer en ontwikkeling van het hydrologisch modelinstrumentarium

Nadere informatie

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag.

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Tijdens de bijeenkomst voor de Fysieke Digitale Delta bij onze samenwerkingspartner het Hoogheemraadschap van Delfland zijn de

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel.

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Commissie Bestuur en Financiën 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de aanschaf en financiering van een nieuwe

Nadere informatie

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 14 september 2015 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2 Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven

Nadere informatie

Inspraakrapport ontwerp -beleidslijn gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied

Inspraakrapport ontwerp -beleidslijn gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied Inspraakrapport ontwerp -beleidslijn gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied Inspraakrapport Vastgesteld door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden op 17 maart 2015 Verantwoording

Nadere informatie

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel Voorstel aan Algemeen Bestuur Voorstel aan Algemeen Bestuur M aasg aar d *2013.17412* Onderwerp: Maasgaard 721480 Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Sjraar Roelofs Datum: 02-08-2013 Vergaderingnummer:

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

KRW-verkenner in gebruik

KRW-verkenner in gebruik KRW-verkenner in gebruik 4 praktijkvoorbeelden Johan Bode Gis-analist /medewerker onderzoek Waterschap Peel en Maasvallei Inhoud Wat is de KRW-verkenner? Inhoud KRW-verkenner Gebiedsdatabase Kennisdatabase

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

ADVIES KLANKBORDGROEP RIJN- WEST AAN REGIONAAL BESTUURLIJK OVERLEG inzake opzet en inhoud gebiedsprocessen, op weg naar 2e Stroomgebiedbeheerplan

ADVIES KLANKBORDGROEP RIJN- WEST AAN REGIONAAL BESTUURLIJK OVERLEG inzake opzet en inhoud gebiedsprocessen, op weg naar 2e Stroomgebiedbeheerplan ADVIES KLANKBORDGROEP RIJN- WEST AAN REGIONAAL BESTUURLIJK OVERLEG inzake opzet en inhoud gebiedsprocessen, op weg naar 2e Stroomgebiedbeheerplan Inleiding Het RBO Rijn- West heeft procesafspraken gemaakt

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij Geologische Dienst Nederland, TNO Onderwerpen GDN/TNO, Wie zijn wij? De Basisregistratie Ondergrond BRO in vogelvlucht

Nadere informatie

Leergang Deelnemeradministraties

Leergang Deelnemeradministraties DEFINITIEF Leergang Deelnemeradministraties 1/9 21 november 2013 PBLQ HEC - Leergang Deelnemeradministraties Leergang Deelnemeradministraties Plan van Aanpak versie 1.0 datum 21 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportages Regio-overleggen Agrarisch Water d.d.6 juli 2017

Rapportages Regio-overleggen Agrarisch Water d.d.6 juli 2017 Rapportages Regio-overleggen Agrarisch Water d.d.6 juli 2017 Inhoudsopgave Regio Groningen-Friesland-Noord-Drenthe... 2 Regio Zuid-Drenthe, Overijssel, Gelderland... 3 Regio Noord Holland en Flevoland...

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Voortgangsmemo. Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak)

Voortgangsmemo. Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak) Voortgangsmemo Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak) Aan: minister van BZK en staatssecretaris van SZW Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - september 2016. Datum:

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Benchmark Open Data Portaal

Benchmark Open Data Portaal Benchmark Open Data Portaal Opdrachtgever : Gemeente Den Haag Auteur : Antoine Gribnau, projectmanager Open data Den Haag Versie : 0.3 Datum : 15-03-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanpak... 4 2.1 Opzet

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN agendapunt 04.B.07 1253828 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 06-09-2016 Langetermijnvisie

Nadere informatie

Welke meldingen en vergunningen zijn nodig bij onttrekkingen uit /infiltraties in grondwater? Een overzicht t.b.v. glastuinbouw en boomkwekerijen

Welke meldingen en vergunningen zijn nodig bij onttrekkingen uit /infiltraties in grondwater? Een overzicht t.b.v. glastuinbouw en boomkwekerijen Welke meldingen en vergunningen zijn nodig bij onttrekkingen uit /infiltraties in grondwater? Een overzicht t.b.v. glastuinbouw en boomkwekerijen De behoefte aan het benutten van ondergrondse mogelijkheden

Nadere informatie

Deltaprogramma 2014. Bijlage F. Bestuurlijke Planning DP2015

Deltaprogramma 2014. Bijlage F. Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F 2 Bestuurlijke planning In deze bijlage is de bestuurlijke

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain KORTE SAMENVATTING: Binnen het programma Gezuiverd water

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Kaarten Waterbelangen DM: 303052 1 Wateropgaven 2015 / 2027 Kaart 1. Gebieden met een WB21 wateropgave In 2005 is een studie wateropgave uitgevoerd (conform

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

Statenmededeling. Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Statenmededeling. Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Statenmededeling Onderwerp Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming PS: 4045048 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De uitgangspunten

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

INSPECTIEVIEW MILIEU

INSPECTIEVIEW MILIEU INSPECTIEVIEW MILIEU Programma Informatie-uitwisseling INSPECTIEVIEW MILIEU Milieuhandhaving OMGEVINGSWET HANDHAVEN SCHAKELDAG 2015 www.informatieuitwisselingmilieu.nl Inspectieview Milieu: Aanleiding

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Verbeteren afstemming en samenwerking bodem, water en ruimte

Verbeteren afstemming en samenwerking bodem, water en ruimte Verbeteren afstemming en samenwerking bodem, water en ruimte Project ondergrond - Team Implementatie Ondergrond Inleiding Het project ondergrond, onderdeel van het uitvoeringsprogramma (UP) van het convenant

Nadere informatie

VISI - Gebruikersbijeenkomst

VISI - Gebruikersbijeenkomst Welkom bij de VISI - Gebruikersbijeenkomst 12 september 2013 Namens het VISI-Gebruikerscomité Flip Rosdorff (voorzitter Gebruikerscomité) Paul Jansen (projectmanager VISI) Programma 13.30 Flip Rosdorff

Nadere informatie

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen?

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? SETU Wijzer U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? Deze wijzer biedt u een overzicht van de SETU-standaarden en wat SETU voor u kan betekenen. Alle lichtblauwe kaarten bevatten

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

DGMR Software Luc Verhees. Beheersorganisatie i2 Piet Sloven. Geomilieu Gebruikersdag Utrecht - 22 april 2015. Het nieuwe i-kwadraat systeem

DGMR Software Luc Verhees. Beheersorganisatie i2 Piet Sloven. Geomilieu Gebruikersdag Utrecht - 22 april 2015. Het nieuwe i-kwadraat systeem Een nieuw i2 systeem Met Geomilieu Beheersorganisatie i2 Piet Sloven DGMR Software Luc Verhees Geomilieu Gebruikersdag Utrecht - 22 april 2015 1 Waarom een informatiesysteem industrielawaai? 1987: grip

Nadere informatie

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Plan van Aanpak POV Auteur: Datum: Versie: POV Macrostabiliteit Pagina 1 van 7 Definitief 1 Inleiding Op 16 november hebben wij van u

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt

Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt OZOverbindzorg biedt een online communicatie en coördinatie platform. De organisatie van zorg en ondersteuning van het sociaal medisch

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. Schooljaar

ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. Schooljaar ICT in het basis- en voortgezet onderwijs Schooljaar 2007-2008 Technisch Rapport Versie 0.1 Maart 2008 Inspectie van het Onderwijs Afdeling Kennis Wietske Idema TR ICT Maart 2008.doc Pagina 1 van 21 Gemaakt

Nadere informatie

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking, Virtueel Bouwen

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking, Virtueel Bouwen RRBOUWRAPPORT 144 Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking, Virtueel Bouwen 2 Handreiking Virtueel Bouwen Aan de slag met BIM, Gewoon doen! Jan Straatman en Willem Pel, Balance & Result Organisatie

Nadere informatie

Missie en Visie ILOW

Missie en Visie ILOW Missie en Visie ILOW 1 Inleiding Het heeft behoefte aan het vastleggen van een éénduidige strategische koers. Het voorliggende document is bedoeld om in deze behoefte te voorzien. 2 Omgevingsanalyse Nederland

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

een veelzijdige aak Stansvorm

een veelzijdige aak Stansvorm S c h o o n d r i n k w at e r een veelzijdige aak Stansvorm Schoon drinkwater, een veelzijdige taak Oppervlaktewater speelt een belangrijke rol in vele economische en maatschappelijke facetten van onze

Nadere informatie

Besluit Watervergunning

Besluit Watervergunning Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Besluit Watervergunning Waterwet en Omgevingsverordening Limburg DaCapo Learning Community te Sittard Zaaknummer: 2015-1842 Kenmerk: 2015/88283 d.d. 26 november

Nadere informatie

Introductie Oppervlaktewatermodellering Grondwatermodellering Hydro-GIS-analyses Hydro-Meetnetanalyses Maatwerk

Introductie Oppervlaktewatermodellering Grondwatermodellering Hydro-GIS-analyses Hydro-Meetnetanalyses Maatwerk Introductie Oppervlaktewatermodellering Grondwatermodellering Hydro-GIS-analyses Hydro-Meetnetanalyses Maatwerk Introductie Welkom bij AquaFlux. Wij zijn een adviesbureau op het gebied van grondwaterbeheer

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013 Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset 2013-2015 Versie 23 januari 2013 Doel: Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de FoodValley in staat om de zorg voor

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN Aanpak De opdracht Afstemmen investeringen is voortvarend opgepakt door de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Gelderse waterschappen en

Nadere informatie

Het Digitale Huis. Samenwerkende software voor de bouw

Het Digitale Huis. Samenwerkende software voor de bouw Het Digitale Huis Samenwerkende software voor de bouw Het Digitale Huis is het eerste en grootste BIM-software project in Nederland. Uniforme Bouwdeelbibliotheek Het is bovendien het enige project dat

Nadere informatie

Voorstel aan het DB. Directie (Guus Pelzer) Van. Corsanr. vrosch/2012.08091. Onderwerp. Extern communicatieplan WBL

Voorstel aan het DB. Directie (Guus Pelzer) Van. Corsanr. vrosch/2012.08091. Onderwerp. Extern communicatieplan WBL DIR Voorstel aan het DB Van Directie (Guus Pelzer) Corsanr. vrosch/2012.08091 Onderwerp Extern communicatieplan WBL Agendapuntnr. DB-vergadering 11-6-2012 Besluit Instemmen met het door WBL opstellen van

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Branche in Zicht Kennis over branches, bedrijven en ondernemers. Benchmarking as a Service

Branche in Zicht Kennis over branches, bedrijven en ondernemers. Benchmarking as a Service Branche in Zicht Kennis over branches, bedrijven en ondernemers Benchmarking as a Service Even voorstellen.. Menno Kooreman Manager SRA-Automatisering Marc Johnston Projectmanager BiZ 13 november 2014

Nadere informatie