Concept verslag Klantendag PDOK en INSPIRE 2 juli 2014, De Observant, Amersfoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept verslag Klantendag PDOK en INSPIRE 2 juli 2014, De Observant, Amersfoort"

Transcriptie

1 Onderwerp Concept verslag Klantendag PDOK en INSPIRE 2 juli 2014, De Observant, Amersfoort Van Jeroen Baltussen secretaris klantenpanel / strategisch adviseur PDOK Theo Overduin secretaris klantenpanel INSPRIE Datum 11 juli 2014 Versie 0.6, concept 1 Inleiding Op woensdag 2 juli 2014 vond in de Observant in Amersfoort de eerste officiële gezamenlijke vergadering plaats van het klantenpanel van PDOK en INSPIRE. Elvera van de Panne (Rijksvastgoedbedrijf) leidde de vergadering. Met 34 deelnemers was er een brede vertegenwoordiging van gebruikers van zowel overheid als bedrijfsleven (zie bijlage 1). De bijeenkomst is gericht op het horen van gebruikers en kennisuitwisseling. De agenda bestond uit interactie met de gebruikers en presentaties van overheden en bedrijfsleven (zie bijlage 2). 1.1 Verbreding klantenpanel PDOK met INSPIRE Noud Hooyman van IenM gaf aan dat het samenwerken met PDOK vanuit gebruikersperspectief meer voordelen heeft dan vanuit INSPIRE zelf een nieuwe, aparte gebruikerscommunity op te richten. PDOK is al het grootste platform waarmee de overheid INSPIRE-data publiceert volgens de vereiste standaarden en beschikbaarheid. De stuurgroep van INSPIRE legt nu ook de prioriteit om het gebruik te stimuleren, waarbij PDOK één van de belangrijkste kanalen is. PDOK is naast ontsluitingskanaal voor INSPIRE ook het Rijksplatform voor Open (geo)data. Om open data te stimuleren wordt nu in opdracht van het GI-beraad onderzocht of PDOK ook een eenvoudige goedkope voorziening (PDOK light) kan neerzetten voor het uploaden en publiceren van Open (geo) datasets (enkel voor download). Voor de toekomst kan PDOK een platform bieden voor de laan van de leefomgeving (Nieuwe omgevingswet) en de WION. Verder volgt PDOK de ontwikkeling rond Linked Open Data, Internet of Things en Sensor Web en haakt aan waar nodig. PDOK en INSPIRE blijven er naar streven om het gebruik te stimuleren en drempels waar mogelijk weg te nemen. Beiden zijn echter wel aanbod gefinancierd en zijn daarmee afhankelijk van een goede samenwerking om tot resultaten te komen. (zie presentatie: PDOK Klantendag - Verbreding klantenpanel PDOK met INSPIRE (Noud).pdf). T bezoekadres postadres F Barchman Wuytierslaan 10 Postbus 508 E 3818 LH Amersfoort 3800 AM Amersfoort W

2 blad 2 van 13 2 Gebruikersinput 2.1 Ervaringen met gebruik PDOK en INSPIRE Rijkswaterstaat: - Ondergrondkaart wordt veel gebruikt in de viewers - Het is onduidelijk hoe gebruikerswensen worden afgehandeld, de terugkoppeling kan beter met bv voortgangsinformatie. - Het terugmeldproces is vrij technisch ingericht, waardoor de gebruiker niet snapt waarom iets niet goed is. De gebruiker kan niet goed onderscheid maken tussen data-inhoudelijke zaken en technische (PDOK)-zaken. - Graag alle meldingen aan PDOK-helpdesk openbaar op de website zetten. Dit bevordert kennisdeling en voorkomt dubbele meldingen. - Het forum van PDOK is niet goed vindbaar: graag naar de beginpagina van PDOK halen. - Voor het aanbieden van data is behoefte om automatisch de data te kunnen updaten. OSGeo-groep: - OSGeo heeft 2 succesvolle workshops georganiseerd om samen met open data en open source te werken aan een open topografische kaart voor Nederland (www.opentopo.nl). - Leden OSGeo hebben succesvol de BAG gebruikt om Open Streetmap te verrijken. - Gebruikers van deze kaarten melden correcties terug die ook naar het Kadaster gestuurd worden. - De BRT-achtergrondkaart wordt heel veel gebruikt voor bij OpenSource Geo-projecten en websites. - Kadaster heeft een pilot uitgevoerd om de Top10-nl (voor de wegen) te updaten met behulp van de OSM-kaart. Hiermee zou de Top10-NL voor gebouwen en wegen naar een jaarlijkse update kunnen gaan. - Er is behoefte aan meer flexibiliteit, meer formaten, meer opmaakvrijheid en een hogere actualiteit. Ministerie EZ Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO): - Maakt intern nog beperkt gebruik van de PDOK achtergrondkaart en andere thema s. Gebruik neemt wel toe. - Achtergrondkaart wordt wel meer gebruikt voor publieke viewers. - Qua de hoge resolutie beeldmateriaal ligt er een verzoek van de stuurgroep om een eenvoudigere toegang te realiseren (ipv PKI-Overheidscertificaat). In september neemt de stuurgroep hier een besluit over. Waterschappen (Het WaterschapsHuis HWH): - Waterschappen willen intern meer services gaan gebruiken. - Hebben een app gemaakt waarmee eenvoudig en rechtstreeks toegang tot de PDOK-services wordt gegeven. - Waterschappen gaan zelf leidinginformatie publiceren (buiten Klic om) en willen niet wachten op de netbeheerders. - INSPIRE-annex III is (qua dataspecificaties) te beperkt om echt te voldoen aan de gebruikerswensen. Nog niet duidelijk is hoe dit opgelost kan worden.

3 blad 3 van 13 Ministerie EZ Gis Competence Center: - De implementatie van INSPIRE vanuit EZ loopt. Kadaster: - Dit jaar bij Kadaster veel inspanning geleverd om voor de interne organisatie de (eigen) PDOKservices te ontsluiten. - Voor de landmeters zijn de applicaties aangepast zodat zij ook online van de PDOK-services gebruik kunnen maken. - Het gebruik van INSPIRE binnen het Kadaster is nog beperkt. Basisregistratie Grootschalige Topografie: - De gebruikersgroep van de BGT is druk om de BGT-services in PDOK functioneel en qua presentatie goed te krijgen. Enexis: - Vanuit 2016 gaan de netbeheerders leidinginformatie publiceren via services en downloads. - De vorm waarin is minder open dan bedoeld binnen INSPIRE en wordt mogelijk van betaling voorzien. - De netbeheerders worden wel meer actief om hun eigen data als open data aan te bieden. - Gebruik van de luchtfoto s vanuit PDOK zou voor netbeheerders interessant kunnen zijn. DataLand: - Gemeenten maken in toenemende mate gebruik van PDOK-services. - Gemeenten zijn ondervertegenwoordigd in het klantenpanel. - DataLand wil zich samen met Geonovum- inzetten om de gemeentelijke betrokkenheid zowel bij PDOK als bij INSPIRE te versterken. Landelijke Politie: - Politie bouwt aan vernieuwde geo-voorziening. - Dit jaar gaat nieuwe geocodeerservice in productie, gebaseerd op de BAG en het NWB voor het ontsluiten van adressen en wegnamen inclusief hectometrering. Deze service zal verrijkt worden met informatie uit o.a. de Top10, NHR, bestuurlijke grenzen en point of interests. - Hiervoor wordt voortgebouwd op de PDOK-geocodeerservice met Lucene en Solr. - Politie wil deze verrijkte Geocodeerservice terugleveren aan PDOK voor algemeen gebruik. - De Politie heeft grote moeite om een consistente waterset samen te stellen. Nu wordt op basis van best effort de Top10 waterschapskaarten en NBW-nat gecombineerd. Hopgelijk kan de BGT hier een verbetering in brengen. - Politie is erg blij met de NWB die door RWS grotendeels van BAG-compliant naamgeving is voorzien. - Politie gebruikt nu vooral de download faciliteiten van PDOK, omdat live services vanuit security oogpunt niet mogelijk zijn. Tevens worden er gecombineerde bevragingen gedaan en verrijkingen op de datasets aangebracht (o.a. aliassen). - Politie heeft plan om publieke websites politie.nl en misdaadinkaart.nl te baseren op de PDOK-services. - Politie zit in een enorme reorganisatie om te komen tot een Nationale Politie. - De functionele behoefte aan actueel en goed kaartmateriaal neemt toe. - Veel inspanning wordt geleverd om alle locatie-informatie centraal en eenduidig te ontsluiten. - Politie probeert zoveel mogelijk met andere overheden samen te werken en wisselt nu veel kennis uit met PDOK, waaronder het terugleveren van een verrijkte geocodeerservice aan PDOK.

4 blad 4 van 13 - Politie wil graag INSPIRE-data gebruiken voor grensoverschrijdende problematiek (bv. vluchtelingen problematiek in kaart brengen). - Wil graag informatie van binnenwater naadloos aansluiten op kaart aansluiten op informatie van buitenwater zoals boeien. (PS Het Europese ELF project gaat t.z.t. Europese kaarten produceren). Defensie, Dienst der Hydrografie: - De Hydrografische dienst van Defensie maakt gebruik van PDOK-services om de eigen hydrografische kaart bij te werken. - De Hydrografische dienst is in het kader van INSPIRE aangemerkt als dataprovider / bronhouder en wil PDOK hiervoor inzetten. OGB (Overleg gebruikers basisregistraties): - Vraag: Moet er onderscheid gemaakt worden tussen de datadiscussie (met leveranciers / bronhouders / dataproviders) enerzijds en PDOK (als service outlet doorgeeforganisatie) anderzijds? - Vanuit OGB: Verbind de data-inhoud met de provider. De gebruiker kan dit niet scheiden. - Formaliseer dit liefst, zodat dit platform een taak krijgt om data (integratie) kwesties te adresseren en gericht te handelen. Hiertoe zouden de bronhouders in hun rol ook aan tafel moeten zitten. Geobusiness / ESRI: - Vanuit het geo-ict-bedrijfsleven is er vooral behoefte aan de data. De services maken we zelf wel. - Is blij dat voor advies voor een PDOK- light de bedrijven geconsulteerd zijn. Marjan Bevelander, binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu verantwoordelijk voor het INSPIREprogramma, ziet vanuit het rondje langs de gebruikers het navolgende beeld: - Er worden op dit moment nog weinig concrete vragen gesteld over het gebruik van INSPIRE-services. - Er is nu veel meer data al aanwezig. - INSPIRE roept op om de vraagkant beter te belichten. - GeoBusiness kan wellicht een rol spelen om het gebruik te promoten. NB Van een paar genodigden die niet aan de vergadering konden deelnemen, zijn via de - een aantal gebruikservaringen en wensen opgetekend. Die worden hieronder vermeld. Rijkswaterstaat Dienst voor de Leefomgeving: - Er is behoefte aan meer duidelijkheid over de toekomst(vastheid) van PDOK Kaart. Vanuit destijds AgentschapNL is bewust geïnvesteerd in PDOK Kaart. Als de bestendigheid onvoldoende vastligt, is dit een groot risico. - Het is belangrijk dat bij de doorontwikkeling van het Omgevingsloket (OLO-3) ook helder wordt vastgelegd dat optimaal wordt aangesloten op PDOK in het algemeen en benutting van PDOK Kaart in het bijzonder. Waterschap Aa en Maas: - Kwaliteit van PDOK is ontoereikend om hierop te kunnen vertrouwen bij de interne upgrade van GeoWeb 3.3 naar GeoWeb 4.x. De problemen zitten bij zaken als: schaalniveaus die niet aansluiten en niet overeenkomen met de GeoWeb-niveaus, ondersteuning van WMS, performance, 24x7-support bij PDOK is onvoldoende gegarandeerd.

5 blad 5 van 13 - Rond downloads gelden nu te strikte beperkingen, waardoor waterschap gedwongen wordt om de zaak op te knippen en daarna intern weer aan elkaar te klussen. Dit werkt erg onhandig en omslachtig. 2.2 Resultaten van de vorige bijeenkomsten Hieronder staat het overzicht van verzamelde opmerkingen van klantenpanel sessies in In bijgevoegd Excel overzicht staan ze gedetailleerd vermeld. Zie Opmerkingen en wensenlijst PDOK klantendag 2014.xls Overzicht opmerkingen klantenpanel 2013 Type Aantal communicatie 12 data 6 download 2 infra 3 ngr 76 services 13 visualisatie 4 website 1 standaarden 1 governance 1 Totaal 119

6 blad 6 van 13 3 Presentaties 3.1 Voortgang en ontwikkeling PDOK (strategisch) In de bijgevoegde presentatie is te lezen hoe de voorzitter van de PDOK Regiegroep (Henk Cox) kijkt naar het huidige en toekomstige PDOK (zie presentatie: PDOK Klantendag - voortgang en ontwikkeling.pdf). Afgelopen twee jaar is PDOK sterk gegroeid, zowel in aantallen datasets en services als in gebruik. Het gebruik door de overheid van PDOK neemt sterk toe, maar de meerderheid van het gebruik komt van nietoverheden. Het is hiermee een betrouwbaar platform geworden met een hoge beschikbaarheid. De verdere uitgroei van PDOK is deels te danken aan INSPIRE die de overheden wettelijk verplicht om de data te publiceren. PDOK gaat zich meer richten op het geautomatiseerde verwerken van updates en service configuratie. PDOK levert (tegen betaling) ook maatwerk en plusdiensten voor overheden zoals mutatieleveringen voor de BGT en faciliteren voor uitvoering van de omgevingswet. 3.2 Innovaties PDOK Jeroen Baltussen gaf als strategisch adviseur van PDOK een overzicht van interne en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op PDOK. - De PDOK achtergrondkaart is een belangrijke beelddrager van PDOK. Vernieuwing van deze kaart met behulp van de basisregistraties en andere belangrijke datasets zoals NWB en OSM moeten bijdragen om dit product de juiste kwaliteit en actualiteit te geven en beheersbaar te houden. - De PDOK geocodeerservice kan verbeterd worden op basis van nieuwe search technologie (Lucene/Solr) om integraal door alle relevante datasets te indexeren. PDOK kan mogelijk deze bij de Nationale Politie in gebruik zijnde technologie overnemen in de PDOK architectuur en hiermee een Google search-ervaring implementeren. - PDOK onderzoekt of het een eenvoudige en goedkope voorziening (PDOK light) kan neerzetten voor het uploaden en publiceren van open (geo) datasets (enkel voor download). - PDOK neemt deel aan het platform Linked Open Data (www.pilod.nl). Hiermee bereidt het zich voor op het ontsluiten van (basis)registraties via Linked Data concepten en het opkomende web 3.0; het web van data. - Een laatste ontwikkeling is de realisatie van de Laan van de Leefomgeving voor de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet. PDOK kan hier als platform een belangrijke schakel in worden en daarmee ook functioneel een behoorlijke uitbreiding krijgen. Zie PDOK Klantendag - PDOK innovaties klantendag 2014.pdf 3.3 Voortgang en ontwikkeling PDOK (tactisch / operationeel) Dorus Kruse licht in zijn presentatie de belangrijkste ontwikkelingen op tactisch en operationeel niveau toe. Voor een volledig overzicht wordt kortheidshalve verwezen naar zijn presentatie. Enkele elementen hieruit zijn:

7 blad 7 van 13 PDOK is doorgegroeid naar 210 landsdekkende webservices. PDOK verwerkt nu dagelijks automatisch de mutaties van de BAG voor de BAG en de Geocodeer services. Ook andere bronhouders kunnen van deze mogelijkheid gebruik gaan maken. Verschillende datasets zijn geactualiseerd of toegevoegd zoals de AHN2 en de BGT. Op de releasekalender voor staan oa o PDOK gaat naar A-dienstverlening in Q (24*7 met hoogst mogelijke gegarandeerde beschikbaarheid) o Flexibele verwerking updates (geen strakke releasemomenten meer) o Abonnemente servcie voor de BGT o Rechtenvrije luchtfoto van 2014 Zie presentatie: PDOK Klantendag Voortgang en ontwikkeling PDOK (tactisch - operationeel).pdf 3.4 Prototype INSPIRE-datagids Om aan potentiële gebruikers van INSPIRE (professionals die werkzaam zijn in beleid danwel uitvoering) op eenvoudige wijze inzichtelijk te maken wat voor soort informatie via INSPIRE beschikbaar is gekomen, is vanuit Geonovum het initiatief gestart om tot een INSPIRE-datagids te komen. Vanwege het grote aantal datasets en services dat onder INSPIRE valt, is besloten om geen papieren versie, maar een digitale, gemakkelijk doorzoekbare versie online te maken. De 34 INSPIRE-thema s vallen namelijk uiteen in ruim 170 datasets. De datagids werkt als een soort schil boven op het NGR. De eerste concept-versie van de gids (werkend prototype) wordt gepresenteerd en toegelicht door Yvonne Verdonk (Geonovum), Matthias Snoei (SWIS) en Edward Mac Gillavry (Webmapper). Bij de realisatie van de datagids is gebruik gemaakt van het onderstaande schema (5 S- sen). Dit schema werkt van abstract naar concreet: Strategy Scope Structure Skeleton Surface Verder is bij de opzet rekening gehouden met diverse typen (potentiële) gebruikers. Dit is gebeurd aan de hand van rollen / profielen (persona s). De presentatie leidt tot een levendige discussie waarin o.a. de navolgende onderwerpen aan bod zijn gekomen: Wees helder in het benoemen van doel en doelgroep voor deze gids Zorg voor een juiste beschrijving en duiding van de voor INSPIRE aangemerkte datasets en services Voorkom de suggestie dat de gids een compleet data-portaal is Hou het klein en beheersbaar Ga geen 2 e NGR maken Geonovum neemt deze punten mee bij de verdere implementatie van de datagids.

8 blad 8 van Onderzoek gebruik PDOK en INSPIRE (Bram Hilhorst) Bram Hilhorst (student Hogeschool Utrecht) heeft in het afgelopen voorjaar stage gelopen bij Geonovum. Hij heeft zich verdiept in de gebruiksgegevens (aantallen hits) van de INSPIRE-datasets en services. Vertrekpunt vormden de monitoringsgegevens die Geonovum jaarlijks t.b.v. de EU verzamelt en uitvraagt bij alle dataproviders. Deze gegevens waren beschikbaar voor de periode 2011 t/m Daarnaast is in samenspraak met de PDOK-beheersorganisatie een specifiek en meer gedetailleerd onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van de datasets en services die via PDOK worden aangeboden / ontsloten. Uit het onderzoek konden de navolgende conclusies worden getrokken: Het gebruik van de datasets en services neemt toe. De kwaliteit en robuustheid van het basismateriaal laat op dit moment nog te wensen over. De interpretatie van de aantallen hits blijft lastig (wat is veel wat is weinig). De INSPIRE-datasets en services die onder annex I vallen worden veruit het meest gebruikt (Top10NL, BRT-achtergrondkaart, geocodeerservice BAG, enz.). Het gemiddeld aantal hits per service biedt een beter inzicht in het daadwerkelijke gebruik dan de absolute aantallen hits.

9 blad 9 van 13 4 Inventarisatie gebruikswensen Aan alle aanwezigen is gevraagd om de drie voor hen belangrijkste en op dit moment actuele wensen kenbaar te maken. Dit heeft geleid tot de navolgende lijst. Mede vanwege tijdgebrek is ter plekke afgezien van prioritering. Dit zal alsnog plaatsvinden via een ronde. Vervolgens worden de uitkomsten hiervan voorgelegd aan respectievelijk: De Regiegroep PDOK De klankbordgroep en de stuurgroep INSPIRE De uitkomsten hiervan zullen t.z.t. worden teruggekoppeld richting de deelnemers aan het klantenpanel. Overzicht gebruikerswensen PDOK - INSPIRE. Volgnr. Gebruikerswens 1 Flexibele styling voor lagen 2 Gebruik van client-side SLD s 3 Mogelijkheid up- en downloaden SLD s van aangeboden datasets 4 Gebruik van eigen vormgeving op services (RWS) 5 Aantal features omhoog bij inlezen services (RWS) 6 Huisnummers in de BAG WMS en WMTS 7 Actuele en nauwkeurige luchtfoto s 8 Luchtfoto s actueel en hoge resolutie 9 Nieuwe bestuurlijke grenzen per direct beschikbaar nadat er wijzigingen zijn 10 Beschikbaarheid kadastrale kaart als WFS 11 Eén portaal met aanbod (voor de aanbieders), verstrekken, integrerend, inhoudelijk gebruikersoverleg 12 Eén plaats waar je met al je vragen terecht kunt 13 Datasets op Europees niveau (naadloze aansluitingen) 14 Gebruikersgroep inrichten die in een acceptatie-omgeving commentaar kan leveren op het (kartografisch) ontwerp van de PDOK BRT-achtergrondkaart en varianten 15 Automatische updates door bronhouder ook van niet-inspire-data (RWS) 16 PDOK-light (?) zelf eenvoudige upload alleen verservicen en publiceren 17 PDOK harvesting services van aanbieders 18 Best practices inbouwen voorbeelden van wat er met de data gedaan wordt 19 Monitoring datasets met verschillende tijdsstempels (tijdreeksen) 20 Veel data: selectie op actualiteit en volledigheid 21 Betere en fijnere zoekfunctie NGR 22 NGR betere vindbaarheid (datagids?) 23 Verbetering NGR data is nu slecht vindbaar 24 Een NGR met de smoel van de INSPIRE-datagids 25 Toegankelijkheid verbeteren. Vindbaarheid en aanwendbaarheid verbeteren

10 blad 10 van 13 5 Show cases best practices Het laatste uur van deze intensieve dag was ingeruimd voor een 4-tal presentaties van show cases, best practices uit diverse achtergronden. Achtereenvolgens kwamen aan bod: PDOK en INSPIRE in het onderwijs (Marien de Bakker, docent aan de HAS, Den Bosch) PDOKter praktijkervaringen (Peter Paul Koonings, GeoNovation) Digitale bereikbaarheidskaart en PDOK (Matty Lakerveld, Crotec BV) Ruimtelijke ordening en PDOK (René Kleij, Crotec BV) Marien de Bakker (HAS, Den Bosch) heeft een groep 2 e jaars studenten naar een 11-tal geo-portalen laten kijken en deze laten scoren op allerlei aspecten, die te maken hebben met begrijpelijkheid, gebruiksgemak, kwaliteit van de zoekfunctie, enz. Deze exercitie is nu voor het eerst uitgevoerd bij de HAS. Marien geeft aan dat hij dit de komende jaren wil herhalen en uitbreiden. Voor belangstellenden is het rapport met de bevindingen van de HAS-studenten op aanvraag bij Marien beschikbaar. Over het algemeen scoren de diverse portalen redelijk goed. Hier en daar zijn er enkele uitschieters zowel in positieve als in negatieve zin. Het NGR is in de huidige ronde niet meegenomen. Zie presentatie: PDOK Klantendag - HAS Resultaat_websites-UI.pdf en PDOK Klantendag - HAS PDOK_onderwijs.pdf Vervolgens vertelt Peter Paul Koonings (PDOKter, GeoNovation) over zijn praktijkervaringen met PDOK, vooral bij gemeenten. Er liggen legio kansen juist ook omdat door het aanroepen van de services je geen beheer in eigen huis hoeft op te zetten. Vanuit de ervaringen bij gemeenten zijn er diverse wensen voor verdere verbetering van de gebruiksmogelijkheden van m.n. de PDOK-services. Als voorbeeld noemt Peter Paul het toevoegen van huisnummers bij de BAG-services. Matty Lakerveld (Crotec BV) presenteert vervolgens een praktijkvoorbeeld (een bedrijf ergens in een havengebied) waarbij allerlei vraagstukken en risico s op het gebied van (externe) veiligheid spelen. Hij laat op overtuigende wijze zien aan welke geo-informatie in zo n situatie behoefte is en hoe daarin o.a. door benutting van PDOK (en INSPIRE?) kan worden voorzien. De beschikbare informatie is zowel van belang voor de ter plekke gevestigde bedrijven, de omwonenden als voor de hulpdiensten (in geval van calamiteiten). Crotec heeft een web applicatie (obv OpenLayers) gemaakt waarmee brandweer online een digitale bereikbaarheidskaart kan maken en gebruiken. Hierbij wordt maximaal hergebruik gemaakt van online beschikbare kaart services van DPOK en kan met de standaardsymbolen van de brandweer de eigen informatie online toegevoegd worden. Tenslotte laat René Kleij (Crotec BV) zien op welke wijze in de praktijk van de ruimtelijke ordening nu al op grote schaal gebruik wordt gemaakt van de ruimtelijke informatie die o.a. vanuit PDOK wordt aangeboden. Ook geeft hij aan betrokken te zijn bij de eerste uitwerking en verkenning van het omgevingsplan zoals dat over enkele jaren als onderdeel van de nieuwe Omgevingswet eruit komt te zien.

11 blad 11 van 13 Bijlage 1: Deelnemers Klantenpanel PDOK & INSPIRE Deelnemers Organisatie Aanwezig Sohie Verbeek Alliander (netbeheerder) n Cees Guikers Bridgis n Matty Lakerveld Crotec j René Kleij Crotec j Janneke van de Kruk Dataland j Enno Engels Defensie (hydrografie) j Jan-Willem Droppert Defensie (hydrografie) j Henk Trimp EDUGIS n Jorrit Hansson Enexis (netbeheerder) j Sytske Postma (GCC) EZ - Gis Competence Center j Bert Huis EZ RVO j Paul Geurts Gemeente Nijmegen n Jeroen van Winden Geobusiness NL ESRI j Ine de Visser PDOK Geonovum j Sandra van Wijngaarden INSPIRE Geonovum n Theo Overduin INSPIRE Geonovum j Wideke Boersma INSPIRE Geonovum n Marien de Bakker HAS Den Bosch j Coby Arts IenM j Marjan Bevelander IenM j Ruud van Rossem IenM n Noud Hooyman IenM (eigenaar PDOK) j Ruud Cino IenM (stuurgroepvoorzitter INSPIRE) n Michel Kornmann IenM / RWS j Johan Peekstok Instituut fysieke veiligheid (Netcentrisch werken) n Arjen van de Hoek Kadaster - BRK j Mario van Wanrooij NVBR - Brandweer regio Limburg-Noord n Harry van der Werf OGB (Overleg gebruikers basisregistraties) j Gert-Jan van der Weijden Open Geogroep (voorzitter) j Ruud Dijkman PDOK - bouwteam - Kadaster j Jeroen Baltussen PDOK - Geonovum j Alexander Maljaars PDOK - Kadaster j Dorus Kruse PDOK - Kadaster j

12 blad 12 van 13 Henk Polet PDOK - Kadaster n Henk Cox PDOK - voorzitter Regiegroep (RWS) j Peter-Paul Koonings PDOKter (GeoNovation) j Johan van Schaaik Politie - Informatie management j Wimfred Grashoff Politie / Stout j Arjan van Teijlingen Politie Dienstenmanager Geo j Harko Steijl Politie Functioneel Beheer j Quita Goede Politie Functioneel Beheer Geo j Remko Wicherson Provincie Overijssel (PP GEO) n Johan van Arragon Provincie Zuid-Holland (PP GEO) j Bart Broex Rijksdienst Cultureel Erfgoed j Herman de Groot Rijksdienst Cultureel Erfgoed n Elvera van de Panne (vz) Rijksvastgoedbedrijf J Jan Klein Kranenburg RWS dienst leefomgeving n Bas Boers Staatsbosbeheer n Frank Waardenburg TNO n Alexander Bouwman Veiligheidsregio s - Geoknooppunt n Gabriël van Tiggelen VNG n Cees Zwinkels VU Amsterdam n Lambik Swinkels Waterschap Aa en Maas n Jacques Hoeijenbos Waterschapshuis j Maarten Storm WUR n Geert Hermans ZLTO n

13 blad 13 van 13 Agendapunt Wie staat centraal Tijd 1 Opening en mededelingen voorstelronde Elvera vd Panne Toelichting verbreding klantenpanel PDOK met INSPIRE Noud Hooyman (IenM) Resultaten van de vorige bijeenkomst Jeroen Baltussen (Geonovum) Rondje ervaringen met gebruik PDOK en/of INSPIRE (use cases, best practices) Allen PAUZE Voortgang en ontwikkeling PDOK (strategisch) en innovaties PDOK Henk Cox (IenM) Jeroen Baltussen (Geonovum) 6 Voortgang en ontwikkeling PDOK (tactisch / operationeel) Dorus Kruse (PDOK) LUNCH Presentatie prototype INSPIREdatagids SWIS Inventarisatie en prioritering gebruikerswensen Allen PAUZE Resultaten onderzoek ontwikkeling gebruik PDOK- en INSPIRE-datasets en services Bram Hilhorst Student Hogeschool Utrecht; stagiair bij Geonovum Presentatie show cases c.q. best practices: PDOK en INSPIRE in het onderwijs PDOKter praktijkervaringen Digitale Bereikbaarheidskaart & PDOK RO & PDOK Marien de Bakker (HAS) Peter Paul Koonings (GeoNovation) Matty Lakerveld (Crotec) René Kleij (Crotec) Rondvraag Elvera vd Panne Sluiting Elvera vd Panne 16.30

Voortgang en planning. Leo van der Sluijs Productmanager PDOK

Voortgang en planning. Leo van der Sluijs Productmanager PDOK Voortgang en planning Leo van der Sluijs Productmanager PDOK Klantendag PDOK, INSPIRE, BGT 20 november 2013 Agenda PDOK Highlights tweede helft 2013 Klantsignalen BRK en PDOK Planning 2014 Hoofddoelstelling

Nadere informatie

Klantenpanel PDOK & INSPIRE

Klantenpanel PDOK & INSPIRE Klantenpanel PDOK & INSPIRE Op donderdagochtend 2 juli vond het klantenpanel PDOK & INSPIRE plaats bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Utrecht. Delen van kennis en ervaringen was het doel

Nadere informatie

Verslag Gebruikersdag PDOK, INSPIRE en BGT 26 november 2014, Geobuzz, s-hertogenbosch

Verslag Gebruikersdag PDOK, INSPIRE en BGT 26 november 2014, Geobuzz, s-hertogenbosch Onderwerp Verslag Gebruikersdag PDOK, INSPIRE en BGT 26 november 2014, Geobuzz, s-hertogenbosch Van Jeroen Baltussen secretaris klantenpanel / strategisch adviseur PDOK Theo Overduin secretaris klantenpanel

Nadere informatie

1. Highlights. Rapportage 2e kwartaal 2015

1. Highlights. Rapportage 2e kwartaal 2015 1. Highlights PDOK geodatastore Vanuit het GI-beraad is onderzoek geïnitieerd naar een PDOK geodatastore. Dit onderzoek is uitgevoerd door Geonovum. In de kern gaat het om een selfservice-voorziening voor

Nadere informatie

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager Kadaster Henk Polet Key accountmanager Wie, wat en hoe Organisatie Taken Kadaster Uitvoering Continuering Rechtzekerheid Gids Platform 2 Organisatie 3 Taken Wettelijke taken het bijhouden van de openbare

Nadere informatie

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013 Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 Hoe spreek je het uit? Péé Déé Ooo Kaa PuhDOK Péé DOK Publieke Dienstverlening Op de Kaart 1 Programma 1. Inleiding 2. Het merk PDOK 3. Beleidskader

Nadere informatie

Open Geodata combineren in de praktijk

Open Geodata combineren in de praktijk Open Geodata combineren in de praktijk Jan-Willem van Aalst www.imergis.nl, www.opentopo.nl Versie 5 september 2015 Jan-Willem van Aalst, www.imergis.nl Slide: 1 Onderwerpen in deze sessie Aanleiding/context:

Nadere informatie

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle Bijpraatsessies geostandaarden Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Bijpraatsessies geo-standaarden in de e- overheid 10:00-10:20 NEN 3610 Oracle en Open

Nadere informatie

Digitale Plannen en de nieuwe WRO

Digitale Plannen en de nieuwe WRO Digitale Plannen en de nieuwe WRO Afstemming tussen Geo-Informatiemodellen Paul Janssen, Geonovum Presentatie Wie is Geonovum? Wat is een geo-informatiemodel? Rol van een geo-informatiemodel Stelsel van

Nadere informatie

1. Highlights. Rapportage 1e kwartaal 2015

1. Highlights. Rapportage 1e kwartaal 2015 1. Highlights Self services PDOK heeft haar jaarplanning voor vastgesteld. Daarin is ook de ontwikkeling van self service-faciliteiten opgenomen. Dit betreft het geautomatiseerd updaten van reeds gereleasde

Nadere informatie

PDOK. Publieke Dienstverlening op de Kaart

PDOK. Publieke Dienstverlening op de Kaart PDOK De PDOK partners werken dagelijks met ruimtelijke vraagstukken. Om deze vraagstukken op te lossen, hebben zij elkaars gegevens nodig. Gezamenlijk realiseren zij daarom een geo-informatie voorziening

Nadere informatie

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Verandering in uw gemeentelijke organisatie Mickel Langeveld Adviseur Tactisch Informatie Management We zijn operationeel en zijn in december

Nadere informatie

Making Sense for Society. Living Lab. for the Internet of Everything

Making Sense for Society. Living Lab. for the Internet of Everything Making Sense for Society Living Lab for the Internet of Everything Van harte welkom namens Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Volksgezondheid

Nadere informatie

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Geo-Informatie AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Sjaak Dieleman WUR, GIS Opleiding Nieuwland Geo-Informatie Detachering waterschap Ministerie van Buitenlandse Zaken (Azië) FAO - Wereld Voedsel Organisatie

Nadere informatie

De praktijk van Open Data. Praktijkvoorbeelden

De praktijk van Open Data. Praktijkvoorbeelden De praktijk van Open Data Praktijkvoorbeelden Aan de slag Data publiceren en beheren - tot aan de voordeur of verder? metadata datasets en standaarden registers Metadata Druiftype: Regent Herkomst: Maastricht

Nadere informatie

Wat kan linked data betekenen voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie?

Wat kan linked data betekenen voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie? Het project: BGT Linked Data Wat kan linked data betekenen voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie? Linda van den Brink, 12-2-2015 Door: In opdracht van Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Startnotitie 3D Doorbraak ontsluiting en toegang

Startnotitie 3D Doorbraak ontsluiting en toegang Startnotitie 3D Doorbraak ontsluiting en toegang Over deze notitie Op 20 en 21 januari 2015 vond met een werkonferentie de aftrap van 3D Doorbraak plaats. Eén van de onderwerpen was 3D ontsluiting en toegang.

Nadere informatie

ERVARINGEN MET PDOK IN HET VELD (GEMEENTEN)

ERVARINGEN MET PDOK IN HET VELD (GEMEENTEN) ERVARINGEN MET PDOK IN HET VELD (GEMEENTEN) Inspiratiesessie PDOK Partner middag Peter-Paul Koonings GeoNovation B.V. Inspiratiesessie AGENDA Voorstellen Relatie met PDOK Welke gegevens en hoe publiceren?

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

Metadata monitor NGR Maart 2015

Metadata monitor NGR Maart 2015 Metadata monitor NGR Maart 2015 Geonovum datum 23042015 versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Opdracht en Scope... 3 1.3 Proces beoordelingscriteria... 3 1.4 Metadata kwaliteitsbeleid...

Nadere informatie

Linked data als klittenband voor de Basisregistraties en meer!

Linked data als klittenband voor de Basisregistraties en meer! Live : Linked Data & Basisregistraties Linked data als klittenband voor de Basisregistraties en meer! Erwin Folmer, 30-9-2015 (slides hergebruikt van Linda van den Brink) Het project BGT Linked Data Drie

Nadere informatie

De BGT: de kaart van Nederland

De BGT: de kaart van Nederland De BGT: de kaart van Nederland AGIV 27 november 2014 Ruud van Rossem, Programmamanager BGT 1 december 2014 Waarom de BGT? 2 1 december 2014 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid metadata ontsloten in het NGR

Kwaliteitsbeleid metadata ontsloten in het NGR Kwaliteitsbeleid metadata ontsloten in het NGR In het overleg van het GI-beraad van juni 2014 is het verbeterplan metadata besproken. De voorzitter concludeert dat het belang van metadata door iedereen

Nadere informatie

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg Ad Balemans, Coördinator/specialist vastgoedinformatie gemeente Maastricht Matty Lakerveld, directeur, Crotec 03/11/2014 Programma Proces

Nadere informatie

Geo-services standaarden

Geo-services standaarden Oracle Spatial bijeenkomst Beyond Spatial Boundaries Thijs Brentjens - Geonovum Datum Vrijdag Deze Waarom standaardisatie? Standaardisatie organisaties INSPIRE architectuur OGC geo-services Geonovum en

Nadere informatie

Digitalisering en de Omgevingswet wat betekent dat in de praktijk?

Digitalisering en de Omgevingswet wat betekent dat in de praktijk? Digitalisering en de Omgevingswet wat betekent dat in de praktijk? BWT congres 29 oktober 2015 Even voorstellen.. Monique van Scherpenzeel Geonovum Provero Ruimtelijke ordening en ICT Digitale aspecten

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

SOCIALSPATIAL: WHY, HOW & WHAT

SOCIALSPATIAL: WHY, HOW & WHAT SOCIALSPATIAL: WHY, HOW & WHAT WHY HOW WHAT WHY WHY Wij geloven dat er maatschappelijke vraagstukken zijn waar geoinformatie kan helpen in het creëren van baanbrekende oplossingen. WHAT HOW HOW WHAT Sociale

Nadere informatie

Van goed plan tot infrastructuur. Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV

Van goed plan tot infrastructuur. Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV Van goed plan tot infrastructuur Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV Belang Geo-info voor de OOV Essentieel voor de plaatsbepaling van het incident en omvang van het effectgebied Basis voor communicatie

Nadere informatie

Verslag Workshop Omgevingswet / Laan van de Leefomgeving

Verslag Workshop Omgevingswet / Laan van de Leefomgeving Verslag Workshop Omgevingswet / Laan van de Leefomgeving Datum: Dinsdag 14 april 2015 Tijd: 13.00 tot 17.00 uur Waar: GeoBusiness Nederland Woerden Verslag: Camille van der Harten 1 1 Inleiding De omgevingswet

Nadere informatie

WSO2 ebms adapter. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 1 DEFINITIEF, 18 september 2012

WSO2 ebms adapter. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 1 DEFINITIEF, 18 september 2012 Ministerie van Infrastructuur en Milieu WSO2 ebms adapter Yenlo WSO2 ontbijtsessie Auteurs Paul Leunissen (Enterprise Architect IenM, 06 5250 6691) Stephen Oostenbrink (Enterprise Architect IenM, 06 4211

Nadere informatie

Handleiding. WMS webservice Digitale Kadastrale Kaart (DKK) Versie 2.0

Handleiding. WMS webservice Digitale Kadastrale Kaart (DKK) Versie 2.0 Handleiding WMS webservice Digitale Kadastrale Kaart (DKK) Versie 2.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 WMS webservices... 4 1.1 Wat is een WMS webservice... 4 1.2 Doel van een WMS webservice... 5 1.3 Voordelen

Nadere informatie

Digitaliseren en Omgevingsvisie

Digitaliseren en Omgevingsvisie Digitaliseren en Omgevingsvisie Sprekers Arno Derks René Kleij CroonenBuro5 Crotec Omgevingsvisie Van toelatings- naar uitnodigingsplanologie Agenda presentatie Doelen omgevingswet Omgevingsvisie Digitaliseren

Nadere informatie

Spatial Metadata & Opensource Geo Software. Paul van Genuchten OSGeo.nl dag 2012 - Velp

Spatial Metadata & Opensource Geo Software. Paul van Genuchten OSGeo.nl dag 2012 - Velp Spatial Metadata & Opensource Geo Software Paul van Genuchten OSGeo.nl dag 2012 - Velp This is 2012 Uw data staat online... Metadata is de manier om gebruikers op de hoogte te stellen van gebruiksbeperkingen,

Nadere informatie

Kennissessie INSPIRE

Kennissessie INSPIRE Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum 15 Mei 2013, Amersfoort Agenda Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum Michel Grothe, Geonovum 15 Mei

Nadere informatie

PDOK Geodatastore. Producten- en Dienstencatalogus. 0.1 15 juli 2015 Eerste concept, ter bespreking in Klankbordgroep Geodatastore 15 juli

PDOK Geodatastore. Producten- en Dienstencatalogus. 0.1 15 juli 2015 Eerste concept, ter bespreking in Klankbordgroep Geodatastore 15 juli PDOK Geodatastore Producten- en Dienstencatalogus Datum: 7 oktober Versie: 1.0 Status: definitief Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 0.1 15 juli Eerste concept, ter bespreking in

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

PDOK / Dataportaal. Gemeentelijk GIS profiteert van service georiënteerd werken via PDOK en provinciale kaarten

PDOK / Dataportaal. Gemeentelijk GIS profiteert van service georiënteerd werken via PDOK en provinciale kaarten PDOK / Dataportaal Gemeentelijk GIS profiteert van service georiënteerd werken via PDOK en provinciale kaarten Chris van Lith (B3Partners BV) 18-4-2013 B3Partners BV - Presentatie GGB/IOV-Limburg 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Weet waar je leeft Atlas leefomgeving biedt overheidsinformatie in woord en beeld. www.atlasleefomgeving.nl

Weet waar je leeft Atlas leefomgeving biedt overheidsinformatie in woord en beeld. www.atlasleefomgeving.nl Weet waar je leeft Atlas leefomgeving biedt overheidsinformatie in woord en beeld www.atlasleefomgeving.nl Waarom atlas leefomgeving Veranderingen in de samenleving Wet en regelgeving (Aarhus, WOB) Informatie

Nadere informatie

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen De aanleiding Topsectoren aanpak onder Rutte 1 Wat is er gebeurd Digitale Agenda.nl (17 mei

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders Datum: 3 december 2012 Versie: 1.0 Status: definitief Versiehistorie Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie Inhoudsopgave

Nadere informatie

Open data en trends binnen de overheid. André van der Zande

Open data en trends binnen de overheid. André van der Zande Open data en trends binnen de overheid André van der Zande Open data en trends binnen de overheid 23 januari 2014 Kennisuitwisseling 2 Pheidipidus 490 voor chr. Ptolemaeus 150 na chr. Submarine Cable Map

Nadere informatie

Handleiding PDOK gebruik ten behoeve van Afnemers

Handleiding PDOK gebruik ten behoeve van Afnemers ten behoeve van Afnemers Dit document is bedoeld voor online gebruik. Datum: 10 december 2012 Versie: 1.1 Status: definitief Versiehistorie Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 1.0

Nadere informatie

Gegevensmanagement, een Hell's Kitchen. Lustrumcongres- DataLand 22 juni 2011

Gegevensmanagement, een Hell's Kitchen. Lustrumcongres- DataLand 22 juni 2011 Gegevensmanagement, een Hell's Kitchen Lustrumcongres- DataLand 22 juni 2011 Data is als voedsel. Brandstof voor processen Alleen geconsumeerd als goed bereid Standaard beschikbaar in een menu. Of buiten

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Amersfoort 3 februari 2011 1

Regiobijeenkomst Amersfoort 3 februari 2011 1 Regiobijeenkomst Amersfoort 3 februari 2011 1 Programma Project Geoportaal Het traject van Geoportaal naar Geovoorziening Aanpak Overwegingen Oplossing Project GEO-Portaal Wat vooraf ging 2007: UvWs vraagt

Nadere informatie

Hoe maak je de BGT succesvol

Hoe maak je de BGT succesvol Hoe maak je de BGT succesvol in jouw organisatie? Hoe succesvol geworden bij de provincie Johan Janzen Succes vertalen naar jouw organisatie Willy Bakker Hoe het allemaal begon (Landmeten) Instrumentarium/hulpmiddelen

Nadere informatie

DBK Evenement, 1 februari 2012. Met DBK goud in handen overzicht van presentaties en workshops

DBK Evenement, 1 februari 2012. Met DBK goud in handen overzicht van presentaties en workshops DBK Evenement, 1 februari 2012 Met DBK goud in handen overzicht van presentaties en workshops De digitale bereikbaarheidskaart (DBK) heeft betrekking op de hele veiligheidsketen. Elk onderdeel van die

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Digitalisering en de Omgevingswet wat betekent dat in de praktijk?

Digitalisering en de Omgevingswet wat betekent dat in de praktijk? Digitalisering en de Omgevingswet wat betekent dat in de praktijk? VIAG congres 2 november 2015 Even voorstellen.. Monique van Scherpenzeel Geonovum Provero Ruimtelijke ordening en ICT Digitale aspecten

Nadere informatie

Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement. gineke.snoeren@eagle4s.com

Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement. gineke.snoeren@eagle4s.com Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement gineke.snoeren@eagle4s.com Kenmerken van een crisis De rol van informatievoorziening & GIS Eagle One theorie Eagle One - Praktijk Lessons Learned

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Beeldmateriaal

Gebruikershandleiding Beeldmateriaal Gebruikershandleiding Beeldmateriaal Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Wat is de Landelijke Voorziening Beeldmateriaal?...3 2 Levering van de luchtfoto s...4 2.1 Luchtfoto s via webservices...4 2.2 Luchtfoto

Nadere informatie

Verslag BGT Softwareleveranciersoverleg

Verslag BGT Softwareleveranciersoverleg Verslag BGT Softwareleveranciersoverleg Vergaderdatum 26 februari 2015, 09:30-12:00 uur Locatie Geonovum, Amersfoort Voorzitter Marcel Reuvers Notulist Marcel Reuvers Aanwezig Corno Rense Crotec Bart van

Nadere informatie

Een Reis door Linked Open Data. 3 juli 2013 Erwin Folmer - Pilot Linked Open Data Nederland

Een Reis door Linked Open Data. 3 juli 2013 Erwin Folmer - Pilot Linked Open Data Nederland Een Reis door Linked Open Data 3 juli 2013 Erwin Folmer - Pilot Linked Open Data Nederland Aanleiding Signaleringen: Open Data op vele manieren ontsloten. De silo s van overheidsdata, en potentiele links

Nadere informatie

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 INHOUD Wat is de BAG 3 Waarom de BAG? 4 Bridgis en de BAG 4 Het datawarehouse van Bridgis 4 Gevolgen van de BAG 5 Advies & Maatwerk

Nadere informatie

Gelderland Flevoland en Overijssel

Gelderland Flevoland en Overijssel Gelderland Flevoland en Overijssel Rijn en IJssel Rivierenland Groot Salland Reest en Wieden Vallei en Veluwe Provincie Gelderland Provincie Overijssel Twente IJsselland Flevoland Flevoland - Koploper

Nadere informatie

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen De Technisch / Inhoudelijk uitdagingen tijdens de mars Gebruikersmiddag Stichting GBKN Zuid-Holland en Utrecht 2008 "Qui audet adipiscitur" Woensdag

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE CENTRUM

VEILIGHEIDSINFORMATIE CENTRUM VEILIGHEIDSINFORMATIE CENTRUM Contactdag Inspectie Veiligheid en Justitie RBCB en Brandweer Erik van Borkulo, Coördinator Netcentrisch Werken Guus Welter, Adviseur Informatisering Agenda Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

Viewer MapGuide Open Source/Enterprise

Viewer MapGuide Open Source/Enterprise Viewer MapGuide Open Source/Enterprise Versie 2.0, december 2012 GISkit BV Introductie Van Mapguide 6.5 MapGuide Open Source Ondanks het succes van MapGuide 6.5 had architectuur van dit product zijn beperkingen.

Nadere informatie

Verslag Workshop semantiek omgevingswet Bebouwde kom

Verslag Workshop semantiek omgevingswet Bebouwde kom Verslag Workshop semantiek omgevingswet Bebouwde kom vergaderdatum 10-11-2014 aanwezig Dirk de Klerk - Ministerie I&M Domein Ruimte Rens Dautzenberg - Ministerie I&M Hisse de Vries - Ministerie I&M Niek

Nadere informatie

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen.

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen. HANDREIKING Onderwerp Archiveren digitale ruimtelijke plannen Aan Gebruikers RO Standaarden Van Geonovum, Monique van Scherpenzeel Datum 3 februari 2010 Status publiek In deze handreiking is aangegeven

Nadere informatie

Kiezen voor WSO2. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. M inisterie van Infrastructuur en Milieu

Kiezen voor WSO2. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. M inisterie van Infrastructuur en Milieu M inisterie van Infrastructuur en Milieu Kiezen voor WSO2 Yenlo WSO2 ontbijtsessie Auteurs Paul Leunissen (Enterprise Architect IenM, 06 5250 6691) Stephen Oostenbrink (Enterprise Architect IenM, 06 4211

Nadere informatie

MijnOmgeving. Geo-informatie dvoor X de ogen van de klant

MijnOmgeving. Geo-informatie dvoor X de ogen van de klant MijnOmgeving Geo-informatie dvoor X de ogen van de klant Presentatie Hoe het scherm eruit ziet Wat het doet Onze benadering Demo Advisering inhoud Wat het niet kan Van idee naar product Projectgroep Functioneel

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Rapportage monitoring INSPIRE 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Rapportage monitoring INSPIRE 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Rapportage monitoring INSPIRE 2012 Titel Rapportage monitoring 2012 Auteur Geonovum Datum mei 2013 Onderwerp Monitoringsrapportage INSPIRE in Nederland

Nadere informatie

Verslag BGT Softwareleveranciersoverleg

Verslag BGT Softwareleveranciersoverleg Verslag BGT Softwareleveranciersoverleg Vergaderdatum 20 november 2014, 09:00-11:30 uur Locatie Regardz, Amersfoort Voorzitter Notulist Aanwezig Corno Rense Crotec Bart van der Lely Grontmij Leonard Kollaard

Nadere informatie

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag.

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Tijdens de bijeenkomst voor de Fysieke Digitale Delta bij onze samenwerkingspartner het Hoogheemraadschap van Delfland zijn de

Nadere informatie

KaartViewer Inspiratie Dag 2015

KaartViewer Inspiratie Dag 2015 Welkom 2015 Peter-Paul Koonings GeoNovation Doel van deze dag KaartViewer Gebruikers ontmoeten elkaar Ervaringen uitwisselen GeoNovation praat u bij Veel extra informatie over beschikbare Services Onze

Nadere informatie

PDOK Magazine. open data. digitaal. samenwerking. INSPIRE-proof. PDOK Loket. PDOK Kaart. databestanden. betrouwbaar actueel robuust.

PDOK Magazine. open data. digitaal. samenwerking. INSPIRE-proof. PDOK Loket. PDOK Kaart. databestanden. betrouwbaar actueel robuust. landsdekkend open data PDOK Loket databestanden betrouwbaar actueel robuust webservices samenwerking INSPIRE-proof Nationaal Georegister geo-informatie Kadaster PDOK Kaart openbaar bestuur bedrijfsleven

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Rapportage lidstaat: Nederland, 2009

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Rapportage lidstaat: Nederland, 2009 Infrastructure for Spatial Information in Europe Rapportage lidstaat: Nederland, 2009 Titel Lidstaat rapportage: Nederland, 2009 Auteur VROM/Geonovum Datum 15 april 2010 Onderwerp Status Uitgever Type

Nadere informatie

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 bijlage(n) -

Nadere informatie

3D GeoInformatie: wat kun je ermee?

3D GeoInformatie: wat kun je ermee? 3D GeoInformatie: wat kun je ermee? Prof dr Jantien Stoter Delft University of Technology Inhoud 3D intro Wat is er al? 3D BGT 3D BAG 3D TOP10NL Manifest Doorbraak 3D Wat is 3D? Wat is 3D? Hoogte, diepte

Nadere informatie

Een informatieplatform voor Groningen? enkele gedachten. Peter Millenaar - Provincie Groningen Paul Padding - Geonovum

Een informatieplatform voor Groningen? enkele gedachten. Peter Millenaar - Provincie Groningen Paul Padding - Geonovum Een informatieplatform voor Groningen? enkele gedachten Peter Millenaar - Provincie Groningen Paul Padding - Geonovum Beter Benutten Hergebruik van geo-info stimuleren in domeinen waar geo-info nog niet

Nadere informatie

Op weg naar INSPIRE. Ontwikkeling tbv INSPIRE binnen Het Kadaster

Op weg naar INSPIRE. Ontwikkeling tbv INSPIRE binnen Het Kadaster Op weg naar INSPIRE Ontwikkeling tbv INSPIRE binnen Het Kadaster Just van den Broecke Haico van der Vegt Ebrahim Hemmatnia Ko van Raamsdonk Kjest Kleiker Geonovum 3 maart 2011 Onderwerpen Wat is er gedaan?

Nadere informatie

INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen

INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen Geonovum datum 22 mei 2012 versie v1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Doel...4 1.2 Relevante achtergrondinformatie...4 1.3 Leeswijzer...4 1 Kader INSPIRE en wijzigingen...5

Nadere informatie

BGT-keten in opbouw. Marcel Reuvers Ernst Koperdraat

BGT-keten in opbouw. Marcel Reuvers Ernst Koperdraat BGT-keten in opbouw Marcel Reuvers Ernst Koperdraat 16 september 2013 Agenda Vertikale keten 1. Stapsgewijs naar een volledig werkende keten 2. De plateauplanning 2013-2016 3. Het komende jaar 4. Wat betekent

Nadere informatie

Beschikken over actuele gegevens van elkaars deel van de (afval)waterketen

Beschikken over actuele gegevens van elkaars deel van de (afval)waterketen Beschikken over actuele gegevens van elkaars deel van de (afval)waterketen Wijnand Turkensteen Waterschap Rijn en IJssel Rutger Traag Gemeente Duiven Waar gaan we het over hebben? Inleiding Ons probleem

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

GEBRUIKERSDAG 2015. 4 maart 2015 Achmea, Zeist PROGRAMMA

GEBRUIKERSDAG 2015. 4 maart 2015 Achmea, Zeist PROGRAMMA GEBRUIKERSDAG 2015 4 maart 2015 Achmea, Zeist PROGRAMMA Plattegrond Welkom Beste GeoWeb-gebruiker, We zijn blij u te verwelkomen op de GeoWeb Gebruikersdag! Een wereld zonder geo-informatie is ondenkbaar

Nadere informatie

Geo samenhang in de basisregistraties

Geo samenhang in de basisregistraties Geo samenhang in de basisregistraties Dag van de geo-standaarden Geonovum, 19 mei 2010 Dirk Moree Yvette Ellenkamp Aanleiding Basisregistraties BRK (kadaster) BRT (kleinschalige topografie) BAG (adressen

Nadere informatie

Toegang beperkingen en INSPIRE

Toegang beperkingen en INSPIRE Toegang beperkingen en INSPIRE Onderwerp Aan Klankbordgroep INSPIRE Van Bastiaan van Loenen, Michel Grothe, Datum 28 maart 2011 Bijlagen - Aan de Klankbordgroep INPSIRE wordt gevraagd: 1. Kennis te nemen

Nadere informatie

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas Harry Pergens Waarom sta ik hier Ervaringen bij de vervanging van IRIS bij Roer en Overmaas samen met jullie te delen Daarmee een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Onafhankelijke diensten......veilig, gebundeld en gepersonaliseerd voor.....alle doelgroepen... Klanten Informatie Communicatie Back-office

Nadere informatie

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella 20 14-35 1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 23-09-2014 inzake aanleveren bodemgegevens BRO per 1 jan. 2016 (zie 2014-301) Afdeling

Nadere informatie

Conformiteittoetsing en validatie voor INSPIRE data providers. 31 mei 2016

Conformiteittoetsing en validatie voor INSPIRE data providers. 31 mei 2016 Conformiteittoetsing en validatie voor INSPIRE data providers 31 mei 2016 Agenda Evaluatie na afloop van de kennissessie Omgaan met conformiteit en validatie bij de INSPIRE implementatie Introductie Conformiteit

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Bauke Ybema. Lid Stuurgroep Brandweer 100% Mobiel Themacoördinator RGI OOV

Bauke Ybema. Lid Stuurgroep Brandweer 100% Mobiel Themacoördinator RGI OOV Bauke Ybema Lid Stuurgroep Brandweer 100% Mobiel Themacoördinator RGI OOV Multidisciplinair toepasbaar voor Brandweer Politie GHOR Anderen Aanleiding: Gebeurtenissen uit het verleden Grote Brand Koningkerk

Nadere informatie

Kijk op Nederland! 2 juni 2009 Marcel Horssius

Kijk op Nederland! 2 juni 2009 Marcel Horssius Kijk op Nederland! 2 juni 2009 Marcel Horssius Ambities Dé leverancier van vastgoed- en geo-informatie Toonaangevend in Europa 2 Wat doet het Kadaster Registratie, beheer en ontsluiting van vastgoedinformatie

Nadere informatie

Terugmelden en de Power of the crowd Jaap-Willem Sjoukema Programmabureau BGT

Terugmelden en de Power of the crowd Jaap-Willem Sjoukema Programmabureau BGT Terugmelden en de Power of the crowd Jaap-Willem Sjoukema Programmabureau BGT Welkom! 1. Terugmelden in de huidige praktijk 2. The power of the crowd 3. Visie terugmeldsysteem BGT 4. Ontwikkeling terugmeldsysteem

Nadere informatie

SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding. Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT

SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding. Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT Generiek Proces Bijhouding Mutatiesignalering bij bronhouder Mutatiemelding Opdracht aan marktpartij Inwinning

Nadere informatie

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Welkom Henk Polet Agenda Webinar 14:00 uur Aanvang webinar Opening en stand van zaken

Nadere informatie

Intentieverklaring Opstart Digitale Delta. 16 mei 2012

Intentieverklaring Opstart Digitale Delta. 16 mei 2012 Intentieverklaring Opstart Digitale Delta 16 mei 2012 1 Intentieverklaring Opstart Digitale Delta ambitie De Digitale Delta heeft als ambitie om een open platform, gebaseerd op open standaarden, te realiseren

Nadere informatie

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Waterschap Brabantse Delta T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Datum 6 mei 2015 Betreft De BGT: ligt

Nadere informatie

PiLOD 2.0 - Startbijeenkomst. 13 november 2013 Erwin Folmer

PiLOD 2.0 - Startbijeenkomst. 13 november 2013 Erwin Folmer PiLOD 2.0 - Startbijeenkomst 13 november 2013 Erwin Folmer Welkom 10:00 uur Welkom Peter Doorn (DANS) 10:05 uur Introductie PiLOD 2.0 Erwin Folmer (Geonovum/TNO) 10.40 uur Linking Knowlegde Spaces Christophe

Nadere informatie

Schakeldag 2015. Omgevingsloket online versie 3 voor overheden. Ivo de Been Florien de Jong InfoMil

Schakeldag 2015. Omgevingsloket online versie 3 voor overheden. Ivo de Been Florien de Jong InfoMil Schakeldag 2015 Omgevingsloket online versie 3 voor overheden Ivo de Been Florien de Jong InfoMil Programma Programma Omgevingsloket online (Olo) algemeen Inhoud Olo 2.11 Uitgangspunten en afbakening Olo3

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden!

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Basisregistraties Adressen en Gebouwen 1 De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Agenda Wat is de BAG: inhoud, samenhang in stelsel Winstpakkers van de BAG Relatie WABO - BAG Wat

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders

Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders Producten- en Dienstencatalogus PDOK ten behoeve van Data-aanbieders Datum: 7 oktober 2015 Versie: 2.0 Status: definitief Versiehistorie Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 2.0 15

Nadere informatie

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort Naam presentatie Vrienden van de Vrienden van de Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort 2 Jan Haasnoot Projectleider Sectoraal Knooppunt Wim Wispelweij Programmamanager PIB 3 B R O B R P N H R B

Nadere informatie