Concept verslag Klantendag PDOK en INSPIRE 2 juli 2014, De Observant, Amersfoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept verslag Klantendag PDOK en INSPIRE 2 juli 2014, De Observant, Amersfoort"

Transcriptie

1 Onderwerp Concept verslag Klantendag PDOK en INSPIRE 2 juli 2014, De Observant, Amersfoort Van Jeroen Baltussen secretaris klantenpanel / strategisch adviseur PDOK Theo Overduin secretaris klantenpanel INSPRIE Datum 11 juli 2014 Versie 0.6, concept 1 Inleiding Op woensdag 2 juli 2014 vond in de Observant in Amersfoort de eerste officiële gezamenlijke vergadering plaats van het klantenpanel van PDOK en INSPIRE. Elvera van de Panne (Rijksvastgoedbedrijf) leidde de vergadering. Met 34 deelnemers was er een brede vertegenwoordiging van gebruikers van zowel overheid als bedrijfsleven (zie bijlage 1). De bijeenkomst is gericht op het horen van gebruikers en kennisuitwisseling. De agenda bestond uit interactie met de gebruikers en presentaties van overheden en bedrijfsleven (zie bijlage 2). 1.1 Verbreding klantenpanel PDOK met INSPIRE Noud Hooyman van IenM gaf aan dat het samenwerken met PDOK vanuit gebruikersperspectief meer voordelen heeft dan vanuit INSPIRE zelf een nieuwe, aparte gebruikerscommunity op te richten. PDOK is al het grootste platform waarmee de overheid INSPIRE-data publiceert volgens de vereiste standaarden en beschikbaarheid. De stuurgroep van INSPIRE legt nu ook de prioriteit om het gebruik te stimuleren, waarbij PDOK één van de belangrijkste kanalen is. PDOK is naast ontsluitingskanaal voor INSPIRE ook het Rijksplatform voor Open (geo)data. Om open data te stimuleren wordt nu in opdracht van het GI-beraad onderzocht of PDOK ook een eenvoudige goedkope voorziening (PDOK light) kan neerzetten voor het uploaden en publiceren van Open (geo) datasets (enkel voor download). Voor de toekomst kan PDOK een platform bieden voor de laan van de leefomgeving (Nieuwe omgevingswet) en de WION. Verder volgt PDOK de ontwikkeling rond Linked Open Data, Internet of Things en Sensor Web en haakt aan waar nodig. PDOK en INSPIRE blijven er naar streven om het gebruik te stimuleren en drempels waar mogelijk weg te nemen. Beiden zijn echter wel aanbod gefinancierd en zijn daarmee afhankelijk van een goede samenwerking om tot resultaten te komen. (zie presentatie: PDOK Klantendag - Verbreding klantenpanel PDOK met INSPIRE (Noud).pdf). T bezoekadres postadres F Barchman Wuytierslaan 10 Postbus 508 E 3818 LH Amersfoort 3800 AM Amersfoort W

2 blad 2 van 13 2 Gebruikersinput 2.1 Ervaringen met gebruik PDOK en INSPIRE Rijkswaterstaat: - Ondergrondkaart wordt veel gebruikt in de viewers - Het is onduidelijk hoe gebruikerswensen worden afgehandeld, de terugkoppeling kan beter met bv voortgangsinformatie. - Het terugmeldproces is vrij technisch ingericht, waardoor de gebruiker niet snapt waarom iets niet goed is. De gebruiker kan niet goed onderscheid maken tussen data-inhoudelijke zaken en technische (PDOK)-zaken. - Graag alle meldingen aan PDOK-helpdesk openbaar op de website zetten. Dit bevordert kennisdeling en voorkomt dubbele meldingen. - Het forum van PDOK is niet goed vindbaar: graag naar de beginpagina van PDOK halen. - Voor het aanbieden van data is behoefte om automatisch de data te kunnen updaten. OSGeo-groep: - OSGeo heeft 2 succesvolle workshops georganiseerd om samen met open data en open source te werken aan een open topografische kaart voor Nederland (www.opentopo.nl). - Leden OSGeo hebben succesvol de BAG gebruikt om Open Streetmap te verrijken. - Gebruikers van deze kaarten melden correcties terug die ook naar het Kadaster gestuurd worden. - De BRT-achtergrondkaart wordt heel veel gebruikt voor bij OpenSource Geo-projecten en websites. - Kadaster heeft een pilot uitgevoerd om de Top10-nl (voor de wegen) te updaten met behulp van de OSM-kaart. Hiermee zou de Top10-NL voor gebouwen en wegen naar een jaarlijkse update kunnen gaan. - Er is behoefte aan meer flexibiliteit, meer formaten, meer opmaakvrijheid en een hogere actualiteit. Ministerie EZ Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO): - Maakt intern nog beperkt gebruik van de PDOK achtergrondkaart en andere thema s. Gebruik neemt wel toe. - Achtergrondkaart wordt wel meer gebruikt voor publieke viewers. - Qua de hoge resolutie beeldmateriaal ligt er een verzoek van de stuurgroep om een eenvoudigere toegang te realiseren (ipv PKI-Overheidscertificaat). In september neemt de stuurgroep hier een besluit over. Waterschappen (Het WaterschapsHuis HWH): - Waterschappen willen intern meer services gaan gebruiken. - Hebben een app gemaakt waarmee eenvoudig en rechtstreeks toegang tot de PDOK-services wordt gegeven. - Waterschappen gaan zelf leidinginformatie publiceren (buiten Klic om) en willen niet wachten op de netbeheerders. - INSPIRE-annex III is (qua dataspecificaties) te beperkt om echt te voldoen aan de gebruikerswensen. Nog niet duidelijk is hoe dit opgelost kan worden.

3 blad 3 van 13 Ministerie EZ Gis Competence Center: - De implementatie van INSPIRE vanuit EZ loopt. Kadaster: - Dit jaar bij Kadaster veel inspanning geleverd om voor de interne organisatie de (eigen) PDOKservices te ontsluiten. - Voor de landmeters zijn de applicaties aangepast zodat zij ook online van de PDOK-services gebruik kunnen maken. - Het gebruik van INSPIRE binnen het Kadaster is nog beperkt. Basisregistratie Grootschalige Topografie: - De gebruikersgroep van de BGT is druk om de BGT-services in PDOK functioneel en qua presentatie goed te krijgen. Enexis: - Vanuit 2016 gaan de netbeheerders leidinginformatie publiceren via services en downloads. - De vorm waarin is minder open dan bedoeld binnen INSPIRE en wordt mogelijk van betaling voorzien. - De netbeheerders worden wel meer actief om hun eigen data als open data aan te bieden. - Gebruik van de luchtfoto s vanuit PDOK zou voor netbeheerders interessant kunnen zijn. DataLand: - Gemeenten maken in toenemende mate gebruik van PDOK-services. - Gemeenten zijn ondervertegenwoordigd in het klantenpanel. - DataLand wil zich samen met Geonovum- inzetten om de gemeentelijke betrokkenheid zowel bij PDOK als bij INSPIRE te versterken. Landelijke Politie: - Politie bouwt aan vernieuwde geo-voorziening. - Dit jaar gaat nieuwe geocodeerservice in productie, gebaseerd op de BAG en het NWB voor het ontsluiten van adressen en wegnamen inclusief hectometrering. Deze service zal verrijkt worden met informatie uit o.a. de Top10, NHR, bestuurlijke grenzen en point of interests. - Hiervoor wordt voortgebouwd op de PDOK-geocodeerservice met Lucene en Solr. - Politie wil deze verrijkte Geocodeerservice terugleveren aan PDOK voor algemeen gebruik. - De Politie heeft grote moeite om een consistente waterset samen te stellen. Nu wordt op basis van best effort de Top10 waterschapskaarten en NBW-nat gecombineerd. Hopgelijk kan de BGT hier een verbetering in brengen. - Politie is erg blij met de NWB die door RWS grotendeels van BAG-compliant naamgeving is voorzien. - Politie gebruikt nu vooral de download faciliteiten van PDOK, omdat live services vanuit security oogpunt niet mogelijk zijn. Tevens worden er gecombineerde bevragingen gedaan en verrijkingen op de datasets aangebracht (o.a. aliassen). - Politie heeft plan om publieke websites politie.nl en misdaadinkaart.nl te baseren op de PDOK-services. - Politie zit in een enorme reorganisatie om te komen tot een Nationale Politie. - De functionele behoefte aan actueel en goed kaartmateriaal neemt toe. - Veel inspanning wordt geleverd om alle locatie-informatie centraal en eenduidig te ontsluiten. - Politie probeert zoveel mogelijk met andere overheden samen te werken en wisselt nu veel kennis uit met PDOK, waaronder het terugleveren van een verrijkte geocodeerservice aan PDOK.

4 blad 4 van 13 - Politie wil graag INSPIRE-data gebruiken voor grensoverschrijdende problematiek (bv. vluchtelingen problematiek in kaart brengen). - Wil graag informatie van binnenwater naadloos aansluiten op kaart aansluiten op informatie van buitenwater zoals boeien. (PS Het Europese ELF project gaat t.z.t. Europese kaarten produceren). Defensie, Dienst der Hydrografie: - De Hydrografische dienst van Defensie maakt gebruik van PDOK-services om de eigen hydrografische kaart bij te werken. - De Hydrografische dienst is in het kader van INSPIRE aangemerkt als dataprovider / bronhouder en wil PDOK hiervoor inzetten. OGB (Overleg gebruikers basisregistraties): - Vraag: Moet er onderscheid gemaakt worden tussen de datadiscussie (met leveranciers / bronhouders / dataproviders) enerzijds en PDOK (als service outlet doorgeeforganisatie) anderzijds? - Vanuit OGB: Verbind de data-inhoud met de provider. De gebruiker kan dit niet scheiden. - Formaliseer dit liefst, zodat dit platform een taak krijgt om data (integratie) kwesties te adresseren en gericht te handelen. Hiertoe zouden de bronhouders in hun rol ook aan tafel moeten zitten. Geobusiness / ESRI: - Vanuit het geo-ict-bedrijfsleven is er vooral behoefte aan de data. De services maken we zelf wel. - Is blij dat voor advies voor een PDOK- light de bedrijven geconsulteerd zijn. Marjan Bevelander, binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu verantwoordelijk voor het INSPIREprogramma, ziet vanuit het rondje langs de gebruikers het navolgende beeld: - Er worden op dit moment nog weinig concrete vragen gesteld over het gebruik van INSPIRE-services. - Er is nu veel meer data al aanwezig. - INSPIRE roept op om de vraagkant beter te belichten. - GeoBusiness kan wellicht een rol spelen om het gebruik te promoten. NB Van een paar genodigden die niet aan de vergadering konden deelnemen, zijn via de - een aantal gebruikservaringen en wensen opgetekend. Die worden hieronder vermeld. Rijkswaterstaat Dienst voor de Leefomgeving: - Er is behoefte aan meer duidelijkheid over de toekomst(vastheid) van PDOK Kaart. Vanuit destijds AgentschapNL is bewust geïnvesteerd in PDOK Kaart. Als de bestendigheid onvoldoende vastligt, is dit een groot risico. - Het is belangrijk dat bij de doorontwikkeling van het Omgevingsloket (OLO-3) ook helder wordt vastgelegd dat optimaal wordt aangesloten op PDOK in het algemeen en benutting van PDOK Kaart in het bijzonder. Waterschap Aa en Maas: - Kwaliteit van PDOK is ontoereikend om hierop te kunnen vertrouwen bij de interne upgrade van GeoWeb 3.3 naar GeoWeb 4.x. De problemen zitten bij zaken als: schaalniveaus die niet aansluiten en niet overeenkomen met de GeoWeb-niveaus, ondersteuning van WMS, performance, 24x7-support bij PDOK is onvoldoende gegarandeerd.

5 blad 5 van 13 - Rond downloads gelden nu te strikte beperkingen, waardoor waterschap gedwongen wordt om de zaak op te knippen en daarna intern weer aan elkaar te klussen. Dit werkt erg onhandig en omslachtig. 2.2 Resultaten van de vorige bijeenkomsten Hieronder staat het overzicht van verzamelde opmerkingen van klantenpanel sessies in In bijgevoegd Excel overzicht staan ze gedetailleerd vermeld. Zie Opmerkingen en wensenlijst PDOK klantendag 2014.xls Overzicht opmerkingen klantenpanel 2013 Type Aantal communicatie 12 data 6 download 2 infra 3 ngr 76 services 13 visualisatie 4 website 1 standaarden 1 governance 1 Totaal 119

6 blad 6 van 13 3 Presentaties 3.1 Voortgang en ontwikkeling PDOK (strategisch) In de bijgevoegde presentatie is te lezen hoe de voorzitter van de PDOK Regiegroep (Henk Cox) kijkt naar het huidige en toekomstige PDOK (zie presentatie: PDOK Klantendag - voortgang en ontwikkeling.pdf). Afgelopen twee jaar is PDOK sterk gegroeid, zowel in aantallen datasets en services als in gebruik. Het gebruik door de overheid van PDOK neemt sterk toe, maar de meerderheid van het gebruik komt van nietoverheden. Het is hiermee een betrouwbaar platform geworden met een hoge beschikbaarheid. De verdere uitgroei van PDOK is deels te danken aan INSPIRE die de overheden wettelijk verplicht om de data te publiceren. PDOK gaat zich meer richten op het geautomatiseerde verwerken van updates en service configuratie. PDOK levert (tegen betaling) ook maatwerk en plusdiensten voor overheden zoals mutatieleveringen voor de BGT en faciliteren voor uitvoering van de omgevingswet. 3.2 Innovaties PDOK Jeroen Baltussen gaf als strategisch adviseur van PDOK een overzicht van interne en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op PDOK. - De PDOK achtergrondkaart is een belangrijke beelddrager van PDOK. Vernieuwing van deze kaart met behulp van de basisregistraties en andere belangrijke datasets zoals NWB en OSM moeten bijdragen om dit product de juiste kwaliteit en actualiteit te geven en beheersbaar te houden. - De PDOK geocodeerservice kan verbeterd worden op basis van nieuwe search technologie (Lucene/Solr) om integraal door alle relevante datasets te indexeren. PDOK kan mogelijk deze bij de Nationale Politie in gebruik zijnde technologie overnemen in de PDOK architectuur en hiermee een Google search-ervaring implementeren. - PDOK onderzoekt of het een eenvoudige en goedkope voorziening (PDOK light) kan neerzetten voor het uploaden en publiceren van open (geo) datasets (enkel voor download). - PDOK neemt deel aan het platform Linked Open Data (www.pilod.nl). Hiermee bereidt het zich voor op het ontsluiten van (basis)registraties via Linked Data concepten en het opkomende web 3.0; het web van data. - Een laatste ontwikkeling is de realisatie van de Laan van de Leefomgeving voor de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet. PDOK kan hier als platform een belangrijke schakel in worden en daarmee ook functioneel een behoorlijke uitbreiding krijgen. Zie PDOK Klantendag - PDOK innovaties klantendag 2014.pdf 3.3 Voortgang en ontwikkeling PDOK (tactisch / operationeel) Dorus Kruse licht in zijn presentatie de belangrijkste ontwikkelingen op tactisch en operationeel niveau toe. Voor een volledig overzicht wordt kortheidshalve verwezen naar zijn presentatie. Enkele elementen hieruit zijn:

7 blad 7 van 13 PDOK is doorgegroeid naar 210 landsdekkende webservices. PDOK verwerkt nu dagelijks automatisch de mutaties van de BAG voor de BAG en de Geocodeer services. Ook andere bronhouders kunnen van deze mogelijkheid gebruik gaan maken. Verschillende datasets zijn geactualiseerd of toegevoegd zoals de AHN2 en de BGT. Op de releasekalender voor staan oa o PDOK gaat naar A-dienstverlening in Q (24*7 met hoogst mogelijke gegarandeerde beschikbaarheid) o Flexibele verwerking updates (geen strakke releasemomenten meer) o Abonnemente servcie voor de BGT o Rechtenvrije luchtfoto van 2014 Zie presentatie: PDOK Klantendag Voortgang en ontwikkeling PDOK (tactisch - operationeel).pdf 3.4 Prototype INSPIRE-datagids Om aan potentiële gebruikers van INSPIRE (professionals die werkzaam zijn in beleid danwel uitvoering) op eenvoudige wijze inzichtelijk te maken wat voor soort informatie via INSPIRE beschikbaar is gekomen, is vanuit Geonovum het initiatief gestart om tot een INSPIRE-datagids te komen. Vanwege het grote aantal datasets en services dat onder INSPIRE valt, is besloten om geen papieren versie, maar een digitale, gemakkelijk doorzoekbare versie online te maken. De 34 INSPIRE-thema s vallen namelijk uiteen in ruim 170 datasets. De datagids werkt als een soort schil boven op het NGR. De eerste concept-versie van de gids (werkend prototype) wordt gepresenteerd en toegelicht door Yvonne Verdonk (Geonovum), Matthias Snoei (SWIS) en Edward Mac Gillavry (Webmapper). Bij de realisatie van de datagids is gebruik gemaakt van het onderstaande schema (5 S- sen). Dit schema werkt van abstract naar concreet: Strategy Scope Structure Skeleton Surface Verder is bij de opzet rekening gehouden met diverse typen (potentiële) gebruikers. Dit is gebeurd aan de hand van rollen / profielen (persona s). De presentatie leidt tot een levendige discussie waarin o.a. de navolgende onderwerpen aan bod zijn gekomen: Wees helder in het benoemen van doel en doelgroep voor deze gids Zorg voor een juiste beschrijving en duiding van de voor INSPIRE aangemerkte datasets en services Voorkom de suggestie dat de gids een compleet data-portaal is Hou het klein en beheersbaar Ga geen 2 e NGR maken Geonovum neemt deze punten mee bij de verdere implementatie van de datagids.

8 blad 8 van Onderzoek gebruik PDOK en INSPIRE (Bram Hilhorst) Bram Hilhorst (student Hogeschool Utrecht) heeft in het afgelopen voorjaar stage gelopen bij Geonovum. Hij heeft zich verdiept in de gebruiksgegevens (aantallen hits) van de INSPIRE-datasets en services. Vertrekpunt vormden de monitoringsgegevens die Geonovum jaarlijks t.b.v. de EU verzamelt en uitvraagt bij alle dataproviders. Deze gegevens waren beschikbaar voor de periode 2011 t/m Daarnaast is in samenspraak met de PDOK-beheersorganisatie een specifiek en meer gedetailleerd onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van de datasets en services die via PDOK worden aangeboden / ontsloten. Uit het onderzoek konden de navolgende conclusies worden getrokken: Het gebruik van de datasets en services neemt toe. De kwaliteit en robuustheid van het basismateriaal laat op dit moment nog te wensen over. De interpretatie van de aantallen hits blijft lastig (wat is veel wat is weinig). De INSPIRE-datasets en services die onder annex I vallen worden veruit het meest gebruikt (Top10NL, BRT-achtergrondkaart, geocodeerservice BAG, enz.). Het gemiddeld aantal hits per service biedt een beter inzicht in het daadwerkelijke gebruik dan de absolute aantallen hits.

9 blad 9 van 13 4 Inventarisatie gebruikswensen Aan alle aanwezigen is gevraagd om de drie voor hen belangrijkste en op dit moment actuele wensen kenbaar te maken. Dit heeft geleid tot de navolgende lijst. Mede vanwege tijdgebrek is ter plekke afgezien van prioritering. Dit zal alsnog plaatsvinden via een ronde. Vervolgens worden de uitkomsten hiervan voorgelegd aan respectievelijk: De Regiegroep PDOK De klankbordgroep en de stuurgroep INSPIRE De uitkomsten hiervan zullen t.z.t. worden teruggekoppeld richting de deelnemers aan het klantenpanel. Overzicht gebruikerswensen PDOK - INSPIRE. Volgnr. Gebruikerswens 1 Flexibele styling voor lagen 2 Gebruik van client-side SLD s 3 Mogelijkheid up- en downloaden SLD s van aangeboden datasets 4 Gebruik van eigen vormgeving op services (RWS) 5 Aantal features omhoog bij inlezen services (RWS) 6 Huisnummers in de BAG WMS en WMTS 7 Actuele en nauwkeurige luchtfoto s 8 Luchtfoto s actueel en hoge resolutie 9 Nieuwe bestuurlijke grenzen per direct beschikbaar nadat er wijzigingen zijn 10 Beschikbaarheid kadastrale kaart als WFS 11 Eén portaal met aanbod (voor de aanbieders), verstrekken, integrerend, inhoudelijk gebruikersoverleg 12 Eén plaats waar je met al je vragen terecht kunt 13 Datasets op Europees niveau (naadloze aansluitingen) 14 Gebruikersgroep inrichten die in een acceptatie-omgeving commentaar kan leveren op het (kartografisch) ontwerp van de PDOK BRT-achtergrondkaart en varianten 15 Automatische updates door bronhouder ook van niet-inspire-data (RWS) 16 PDOK-light (?) zelf eenvoudige upload alleen verservicen en publiceren 17 PDOK harvesting services van aanbieders 18 Best practices inbouwen voorbeelden van wat er met de data gedaan wordt 19 Monitoring datasets met verschillende tijdsstempels (tijdreeksen) 20 Veel data: selectie op actualiteit en volledigheid 21 Betere en fijnere zoekfunctie NGR 22 NGR betere vindbaarheid (datagids?) 23 Verbetering NGR data is nu slecht vindbaar 24 Een NGR met de smoel van de INSPIRE-datagids 25 Toegankelijkheid verbeteren. Vindbaarheid en aanwendbaarheid verbeteren

10 blad 10 van 13 5 Show cases best practices Het laatste uur van deze intensieve dag was ingeruimd voor een 4-tal presentaties van show cases, best practices uit diverse achtergronden. Achtereenvolgens kwamen aan bod: PDOK en INSPIRE in het onderwijs (Marien de Bakker, docent aan de HAS, Den Bosch) PDOKter praktijkervaringen (Peter Paul Koonings, GeoNovation) Digitale bereikbaarheidskaart en PDOK (Matty Lakerveld, Crotec BV) Ruimtelijke ordening en PDOK (René Kleij, Crotec BV) Marien de Bakker (HAS, Den Bosch) heeft een groep 2 e jaars studenten naar een 11-tal geo-portalen laten kijken en deze laten scoren op allerlei aspecten, die te maken hebben met begrijpelijkheid, gebruiksgemak, kwaliteit van de zoekfunctie, enz. Deze exercitie is nu voor het eerst uitgevoerd bij de HAS. Marien geeft aan dat hij dit de komende jaren wil herhalen en uitbreiden. Voor belangstellenden is het rapport met de bevindingen van de HAS-studenten op aanvraag bij Marien beschikbaar. Over het algemeen scoren de diverse portalen redelijk goed. Hier en daar zijn er enkele uitschieters zowel in positieve als in negatieve zin. Het NGR is in de huidige ronde niet meegenomen. Zie presentatie: PDOK Klantendag - HAS Resultaat_websites-UI.pdf en PDOK Klantendag - HAS PDOK_onderwijs.pdf Vervolgens vertelt Peter Paul Koonings (PDOKter, GeoNovation) over zijn praktijkervaringen met PDOK, vooral bij gemeenten. Er liggen legio kansen juist ook omdat door het aanroepen van de services je geen beheer in eigen huis hoeft op te zetten. Vanuit de ervaringen bij gemeenten zijn er diverse wensen voor verdere verbetering van de gebruiksmogelijkheden van m.n. de PDOK-services. Als voorbeeld noemt Peter Paul het toevoegen van huisnummers bij de BAG-services. Matty Lakerveld (Crotec BV) presenteert vervolgens een praktijkvoorbeeld (een bedrijf ergens in een havengebied) waarbij allerlei vraagstukken en risico s op het gebied van (externe) veiligheid spelen. Hij laat op overtuigende wijze zien aan welke geo-informatie in zo n situatie behoefte is en hoe daarin o.a. door benutting van PDOK (en INSPIRE?) kan worden voorzien. De beschikbare informatie is zowel van belang voor de ter plekke gevestigde bedrijven, de omwonenden als voor de hulpdiensten (in geval van calamiteiten). Crotec heeft een web applicatie (obv OpenLayers) gemaakt waarmee brandweer online een digitale bereikbaarheidskaart kan maken en gebruiken. Hierbij wordt maximaal hergebruik gemaakt van online beschikbare kaart services van DPOK en kan met de standaardsymbolen van de brandweer de eigen informatie online toegevoegd worden. Tenslotte laat René Kleij (Crotec BV) zien op welke wijze in de praktijk van de ruimtelijke ordening nu al op grote schaal gebruik wordt gemaakt van de ruimtelijke informatie die o.a. vanuit PDOK wordt aangeboden. Ook geeft hij aan betrokken te zijn bij de eerste uitwerking en verkenning van het omgevingsplan zoals dat over enkele jaren als onderdeel van de nieuwe Omgevingswet eruit komt te zien.

11 blad 11 van 13 Bijlage 1: Deelnemers Klantenpanel PDOK & INSPIRE Deelnemers Organisatie Aanwezig Sohie Verbeek Alliander (netbeheerder) n Cees Guikers Bridgis n Matty Lakerveld Crotec j René Kleij Crotec j Janneke van de Kruk Dataland j Enno Engels Defensie (hydrografie) j Jan-Willem Droppert Defensie (hydrografie) j Henk Trimp EDUGIS n Jorrit Hansson Enexis (netbeheerder) j Sytske Postma (GCC) EZ - Gis Competence Center j Bert Huis EZ RVO j Paul Geurts Gemeente Nijmegen n Jeroen van Winden Geobusiness NL ESRI j Ine de Visser PDOK Geonovum j Sandra van Wijngaarden INSPIRE Geonovum n Theo Overduin INSPIRE Geonovum j Wideke Boersma INSPIRE Geonovum n Marien de Bakker HAS Den Bosch j Coby Arts IenM j Marjan Bevelander IenM j Ruud van Rossem IenM n Noud Hooyman IenM (eigenaar PDOK) j Ruud Cino IenM (stuurgroepvoorzitter INSPIRE) n Michel Kornmann IenM / RWS j Johan Peekstok Instituut fysieke veiligheid (Netcentrisch werken) n Arjen van de Hoek Kadaster - BRK j Mario van Wanrooij NVBR - Brandweer regio Limburg-Noord n Harry van der Werf OGB (Overleg gebruikers basisregistraties) j Gert-Jan van der Weijden Open Geogroep (voorzitter) j Ruud Dijkman PDOK - bouwteam - Kadaster j Jeroen Baltussen PDOK - Geonovum j Alexander Maljaars PDOK - Kadaster j Dorus Kruse PDOK - Kadaster j

12 blad 12 van 13 Henk Polet PDOK - Kadaster n Henk Cox PDOK - voorzitter Regiegroep (RWS) j Peter-Paul Koonings PDOKter (GeoNovation) j Johan van Schaaik Politie - Informatie management j Wimfred Grashoff Politie / Stout j Arjan van Teijlingen Politie Dienstenmanager Geo j Harko Steijl Politie Functioneel Beheer j Quita Goede Politie Functioneel Beheer Geo j Remko Wicherson Provincie Overijssel (PP GEO) n Johan van Arragon Provincie Zuid-Holland (PP GEO) j Bart Broex Rijksdienst Cultureel Erfgoed j Herman de Groot Rijksdienst Cultureel Erfgoed n Elvera van de Panne (vz) Rijksvastgoedbedrijf J Jan Klein Kranenburg RWS dienst leefomgeving n Bas Boers Staatsbosbeheer n Frank Waardenburg TNO n Alexander Bouwman Veiligheidsregio s - Geoknooppunt n Gabriël van Tiggelen VNG n Cees Zwinkels VU Amsterdam n Lambik Swinkels Waterschap Aa en Maas n Jacques Hoeijenbos Waterschapshuis j Maarten Storm WUR n Geert Hermans ZLTO n

13 blad 13 van 13 Agendapunt Wie staat centraal Tijd 1 Opening en mededelingen voorstelronde Elvera vd Panne Toelichting verbreding klantenpanel PDOK met INSPIRE Noud Hooyman (IenM) Resultaten van de vorige bijeenkomst Jeroen Baltussen (Geonovum) Rondje ervaringen met gebruik PDOK en/of INSPIRE (use cases, best practices) Allen PAUZE Voortgang en ontwikkeling PDOK (strategisch) en innovaties PDOK Henk Cox (IenM) Jeroen Baltussen (Geonovum) 6 Voortgang en ontwikkeling PDOK (tactisch / operationeel) Dorus Kruse (PDOK) LUNCH Presentatie prototype INSPIREdatagids SWIS Inventarisatie en prioritering gebruikerswensen Allen PAUZE Resultaten onderzoek ontwikkeling gebruik PDOK- en INSPIRE-datasets en services Bram Hilhorst Student Hogeschool Utrecht; stagiair bij Geonovum Presentatie show cases c.q. best practices: PDOK en INSPIRE in het onderwijs PDOKter praktijkervaringen Digitale Bereikbaarheidskaart & PDOK RO & PDOK Marien de Bakker (HAS) Peter Paul Koonings (GeoNovation) Matty Lakerveld (Crotec) René Kleij (Crotec) Rondvraag Elvera vd Panne Sluiting Elvera vd Panne 16.30

www.geonovum.nl Geonovum in vogelvlucht

www.geonovum.nl Geonovum in vogelvlucht www.geonovum.nl Geonovum in vogelvlucht Voorwoord De belangrijkste snelwegen van de geo-informatie infrastructuur in Nederland zijn aangelegd. En er beginnen steeds meer auto s op te rijden. Zo is PDOK,

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

Special duurzaamheid Omgevingswet en de Laan van de Leefomgeving Duurzame gebiedsontwikkeling HEMbrugterrein Professor Stoter wil naar 4 en 5D

Special duurzaamheid Omgevingswet en de Laan van de Leefomgeving Duurzame gebiedsontwikkeling HEMbrugterrein Professor Stoter wil naar 4 en 5D Special duurzaamheid Omgevingswet en de Laan van de Leefomgeving Duurzame gebiedsontwikkeling HEMbrugterrein Professor Stoter wil naar 4 en 5D www.geo-info.nl Vakblad van Geo-Informatie Nederland 2014

Nadere informatie

GEO-INFO 8/9. Open Data SPECIAL. Open Kaart Basisregistratie goes viral! Verslag Instroom geo-onderwijs veelbelovend? Open Data met beleid

GEO-INFO 8/9. Open Data SPECIAL. Open Kaart Basisregistratie goes viral! Verslag Instroom geo-onderwijs veelbelovend? Open Data met beleid GEO-INFO 8/9 Vakblad van Geo-Informatie Nederland 2013 - jaargang 10 Open Data met beleid Open Kaart Basisregistratie goes viral! Verslag Instroom geo-onderwijs veelbelovend? Open Data SPECIAL 2003 2013

Nadere informatie

Programma van Eisen Geografische zoek- en toondienst

Programma van Eisen Geografische zoek- en toondienst Programma van Eisen Geografische zoek- en toondienst Versie: Definitief 1.0 Datum: 19-05-2010 20100519_PvE_GEOZET_v1.0.doc 1/92 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Aanleiding...4 1.2 e-overheid voor Burgers...4

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Rapport 630613002/2009 T. Fast et al. Verkenning Atlas Leefomgeving. Ontwikkeling en evaluatie Atlas Demonstrator, Informatie en ICT

Rapport 630613002/2009 T. Fast et al. Verkenning Atlas Leefomgeving. Ontwikkeling en evaluatie Atlas Demonstrator, Informatie en ICT Rapport 630613002/2009 T. Fast et al. Verkenning Atlas Leefomgeving Ontwikkeling en evaluatie Atlas Demonstrator, Informatie en ICT RIVM-rapport 630613002/2009 Verkenning Atlas Leefomgeving Ontwikkeling

Nadere informatie

Carlo Koch, Gerrit Jan van t Eind, Nicole Damen (verslag)

Carlo Koch, Gerrit Jan van t Eind, Nicole Damen (verslag) Programma eid eid-platform Contactpersoon Nicole Damen T 06 46 87 92 55 nicole.damen@logius.nl Datum 27 augustus 2014 eid-platform #3 Aantal pagina's 2 Vergaderdatum en tijd 3 september 2014, 15.00-17.00

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Roadmap Digikoppeling

Roadmap Digikoppeling Roadmap Digikoppeling Versie 1.0 Datum 7 november 2014 Status Definitief Colofon Productnaam Roadmap Digikoppeling Versienummer 1.0 Logius Servicecentrum Postbus 96810 2509 JE Den Haag Bijlage(n) - t.

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL Behorende bij de verklaring d.d. 1 december 2008 vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van rijk,

Nadere informatie

Het Bestand Bodemgebruik gaat met de tijd mee. De geometrische kwaliteit van Google Earth, Google Maps en Bing Maps getoetst

Het Bestand Bodemgebruik gaat met de tijd mee. De geometrische kwaliteit van Google Earth, Google Maps en Bing Maps getoetst GEO-INFO 4 Vakblad van Geo-Informatie Nederland 2012 - jaargang 9 pagina 4 Het Bestand Bodemgebruik gaat met de tijd mee pagina 20 De geometrische kwaliteit van Google Earth, Google Maps en Bing Maps getoetst

Nadere informatie

Informatiebeleid in een veranderende tijd

Informatiebeleid in een veranderende tijd Informatiebeleid in een veranderende tijd Verkennend onderzoek naar de staat van het informatiebeleid bij de provincie Zeeland Deel 1 Rekenkamer Zeeland Middelburg, mei 2011 REKENKAMER ZEELAND Leden Dr.

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

ORGANISATIEBREED webgis 1

ORGANISATIEBREED webgis 1 ORGANISATIEBREED webgis 1 Colofon Titel: Organisatiebreed webgis Uitgave van B3Partners BV Redactie: Chris van Lith, Marc Vloemans Vormgeving en opmaak: B3Partners Druk: KSB, Zwolle Eerste druk: december

Nadere informatie

4 Juni 2013 jaargang 11

4 Juni 2013 jaargang 11 O n t w i k k e l i n g e n i n R u i m t e l i j k e I n f o r m a t i e & G e o - I C T 4 Juni 2013 jaargang 11 GIS en SAP: Twee werelden smelten samen Nieuwe zalen in Geofort geopend AziRun legt gestuurde

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Informatiestrategie en - beleid 2014-2017

Informatiestrategie en - beleid 2014-2017 Informatiestrategie en - beleid 2014-2017 Naar informatie als 4 e productiefactor B.A.M. Loeff Versie 1.0, 18 september 2013 Versie Datum Toelichting 0.1 22-7-2013 Eerste concept 0.2 31-7-2013 Reacties

Nadere informatie

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld pagina 1 i-nupdate 04 Eén digitale overheid: betere service, meer gemak is het motto van de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-nup. Via deze krant delen we inspirerende

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Digitaal en gebruikersperspectief

Digitaal en gebruikersperspectief Digitaal en gebruikersperspectief In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Publicatienummer: 2013.127-1404 Datum: Utrecht, februari 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp

Nadere informatie

Overheid.nl Monitor 2005. Prestaties van de e-overheid gemeten

Overheid.nl Monitor 2005. Prestaties van de e-overheid gemeten Overheid.nl Monitor 2005 Prestaties van de e-overheid gemeten Advies Overheid.nl bouwt mee aan de e-overheid Postbus 84011 2508 AA Den Haag Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag T (070) 888 78

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie