Aantal pagina's 13. Doorkiesnummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aantal pagina's 13. Doorkiesnummer 088-3358499"

Transcriptie

1 Memo Aan GMDB gebruikers Datum Van Gerrit Hendriksen Aantal pagina's 13 Doorkiesnummer Onderwerp Grondwatermodeldatabank Webportaal Handleiding werking portaal v6 1 Inleiding Eén van de onderdelen van de grondwatermodel databank is het portaal. Het doel van dit portaal is informatievoorziening aan een brede laag gebruikers van de gegevens die in de diverse beschikbare regionale en landelijke grondwatermodellen worden gebruikt of uitkomsten zijn van deze modellen. De grondwatermodel databank bevat de volgende gegevens, die via het prototype portaal zijn te bevragen: - modelinvoer - modeluitkomsten worden in een later stadium toegevoegd. - Drinkwaterwinningen en de mogelijkheid deze te relateren aan de concensusset lagen De GMDB is continu in ontwikkeling en het zal niet mogelijk zijn om alle wijzigingen in dit document bij te houden. Daar wordt uiteraard wel naar gestreefd. 1.1 Registratie Om gebruik te kunnen maken van de GMDB is het noodzakelijk zich eerst te registreren. Dat kan onder het knopje registreren via registreer op 1.2 Terminologie In deze handleiding komt de nodige terminologie voor. Hieronder in het kort en waarschijnlijk niet uitputtend een lijst met gebruikte termen. 1. GMDB GrondwaterModelDatabank 2. NHI Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (http://nhi.nu) 3. Lizard omgeving waarin het portaal is gebouwd. Lizard is op java en Python gebaseerde set open source producten waarmee geografische gegevens kunnen worden gevisualiseerd. 4. OPeNDAP uitwisselprotocol om gegevens via internet uit te wisselen zonder dat de gegevens gedownload hoeven te worden. OPeNDAP staat voor OPeN Data Access Protocol (http://www.opendap.org) 5. PostgreSQL/PostGIS Open source database welke online gehost kan worden. De extensie PostGIS levert de mogelijkheid geografische bevragingen uit te voeren op de aanwezige data. Dit gebeurt in de GMDB op de achtergrond om processen te versnellen bijvoorbeeld (http://www.postgresql.org,

2 2/13 6. EPSG code internationaal systeem waarmee wordt aangegeven in welke referentiestelsel geografische gegevens beschikbaar zijn (http://www.spatialreference.org). 7. WGS World Geodetic System (EPSG 4326) 8. RD Rijksdriekstelsel (EPSG 28992) In de volgende paragrafen wat gedetailleerdere uitwerking van de termen modelinvoer en fractierasters. 1.3 Modelinvoer De grondwatermodel databank bevat invoergegevens (op de onttrekkingen na) die worden gebruikt bij modellering binnen regionale modellen en het landelijke NHI model. In de betreffende rapportages is opgenomen hoe deze gegevens tot stand zijn gekomen. De gegevens zijn voorzien van een basisset aan metadata, waarvoor tot op heden geen methode voorhanden is om deze weer te geven. 1.4 De fractierasters In de GMDB zijn vanaf 2013 de fractierasters niet meer opgenomen. 2 Het portaal 2.1 Inleiding Het portaal is ondergebracht op een server van Neelen en Schuurmans. Deze organisatie heeft inmiddels veel ervaring opgebouwd in het maken van Geografische Portalen en het maken van functionaliteit op deze portalen. Neelen en Schuurmans werkt in veel projecten met Deltares samen. Vanaf maart 2013 zijn alle gegevens op de servers van Deltares ondergebracht. 2.2 Werking Hieronder wordt aan de hand van screendumps de werking van het portaal uitgelegd. Het startscherm van het hierboven genoemde portaal ziet er als volgt uit:

3 3/13 GMDB omgeving Het scherm is opgebouwd uit diverse onderdelen. Naast de login en registreer knop is er een zogenaamd kruimelpad. Hierboven is dat aangegeven met de tekst > Home. Dit kruimelpad helpt de gebruiker overzicht te houden waar binnen de website men zich bevindt. De balk zoals hiernaast is afgebeeld geeft de gebruiker de mogelijkheid om in/uit te zoomen. In de balk boven het kaartscherm bevinden zich een aantal opties waarmee: - ster hiermee is het mogelijk meerdere objecten in het kaartvenster te selecteren, dit is alleen van toepassing bij het gebruik van puntobjecten. Onder het kopje waterwinningen hierover meer. - Klok deze functionaliteit is niet van toepassing binnen de GMDB - Cirkel maakt het mogelijk om terug te gaan naar de standaard kaart extent - Schuifbalk is er voor de transparantie. Let op: hierbij geldt dat wijziging van de transparantie geldt voor alle kaartlagen die op dat moment actief zijn. De knoppen zijn van zogenaamde tiptools met informatie over de werking van de knop.

4 4/13 Als wordt ingelogd dan verschijnen twee knoppen, te weten: Vanaf dit punt gaat de GMDB twee richtingen op, te weten: - inzicht in modelinvoer en uitvoer van de beschikbare modellen - waterwinningen 2.3 Modellen De knop modellen resulteert in een overzicht van alle beschikbare modellen die in de GMDB zijn opgeladen. Naast iedere modelnaam zijn twee knoppen zichtbaar, een knop met een i en een knop met een kaartje. De i knop geeft de mogelijkheid tot het weergeven van informatie. Voor zover mogelijk wordt hier de modeldocumentatie vrij gegeven en een mailadres, in veel gevallen is dat maar het kan ook zijn. In het laatste geval is dat een indicatie dat Deltares Beheer en Onderhoud uitvoert aan het model. Als een keuze is gemaakt voor een van de modellen uit het modeloverzicht is de rest vergelijkbaar, op het zogenaamde kruimelpad na, zoals hieronder is afgebeeld. Als een model wordt gekozen dan kan, afhankelijk van de beschikbare gegevens, het volgende scherm uit 1 of meerdere knoppen bestaan die de gebruiker navigeren naar bijvoorbeeld modelinvoer. Hieronder een voorbeeld. De knop modelinvoer is vrijwel altijd beschikbaar en geeft de gebruiker inzicht in de gegevens die hebben bijgedragen aan de opbouw van het betreffende model. Hieronder een voorbeeld van de inhoud van het AZURE model.

5 5/13 De mappen zijn gelijk aan de mappen van de modelinvoer, waardoor er soms wat cryptische namen staan. Het is mogelijk dat meerdere bestanden en mappen in een map zijn ondergebracht. Als een bestand wordt geselecteerd dan verschijnt deze in het ernaast gelegen scherm en wordt deze in de workspace opgenomen. De workspace is een tijdelijke werkomgeving waarin specifieke handelingen kunnen worden uitgevoerd waarnder het tonen van de legenda.

6 6/13 De workspace biedt vooralsnog enkel de mogelijkheid om de legenda te tonen. In de toekomst geeft deze workspace de mogelijkheid om diverse bewerkingen uit te voeren op de bestanden. Hieronder een schermafdruk waarin de legenda wordt getoond, wat overigens met het knopje achter de bestandsnaam in de workspace wordt weergegeven.

7 7/ Downloaden van data Alle bestanden, met uitzondering van de gegevens met betrekking tot de drinkwaterwinningen, kunnen worden gedownload. Naast ieder bestand wordt bij een zogenaamde hoover over een bewaar knop zichtbaar. Deze knopt biedt de mogelijkheid om bestanden als netcdf te downloaden. NetCDF bestanden kunnen worden ingelezen in bijvoorbeeld QuantumGIS. Voor tips over het werken met netcdf bestanden wordt verwezen naar de OpenEarth pagina s (http://www.openearth.eu). Geef als zoek opdracht access netcdf en er worden verschillende opties gegeven hoe te werken met een netcdf. De GDAL utitilities (http://www.gdal.org/gdal_utilities.html) geven eveneens de mogelijkheid om een netcdf naar andere formaten te exporteren. 2.5 disclaimer Vanaf juni 2014 is het niet meer mogelijk om zonder disclaimer gegevens te downloaden. De reden is dat NHI projectleiding graag wil weten wat er met de gegevens gebeurt en ook graag terugmelding wil hebben van de door de gebruikers doorgevoerde aanpassingen (indien van toepassing). Deze mogelijkheden worden in de disclaimer gefaciliteerd. Zodra lagen gevisualiseerd kunnen worden verschijnt een klein menu aan de linkerkant met daarin de volgende tekst:

8 8/13 Zodra op accoord gaan met de disclaimer wordt geklikt verschijnt in een invulformulier, zoals hieronder afgebeeld. Naam en adres zijn, doordat al is ingelogd, bekend. Daaronder wordt gevraagd te beschrijven wat er met de gegevens gebeurt. Verder wordt gevraagd naar een datum waarop het gebruik van de gegevens naar verwachting wordt beëindigd. Akkoord en submitten geeft de mogelijkheid verder te gaan. Voor het model wordt u nu niet meer gevraagd om een reden voor downloaden op te geven. Voor een nieuw model wel.

9 9/13 3 Winningen De winningen worden per organisatie opgenomen in een database (PostgreSQL/PostGIS). Per winning worden de volgende gegevens opgenomen: - eigenaar - locatie (x, y in RD (EPSG code 28992)) - filteridentificatie (1..n filters) - filterdiepte top filter (1..n filters) - filterdiepte onderkant filter (1..n filters) - gemiddeld debiet (1..n filters) - evt. alternatieve benaming - evt. bijzonderheden Binnen de GMDB omgeving is een optie beschikbaar welke wordt gemarkeerd met de hiernaast weergegeven button met de tekst Waterwinningen (de vorm en opmaak van dit icoontje is tijdelijk). Indien de optie waterwinningen wordt gekozen dan worden per aangeleverde bron de beschikbare waterwinlocaties, zoals hieronder afgebeeld voor Waterbedrijf Oasen.

10 10/13 Zodra de winningen van een organisatie beschikbaar zijn gemaakt, komt deze laag in de workspace terecht. In de workspace zijn twee knoppen beschikbaar. Zoals hiernaast is afgebeeld is het mogelijk om te zoomen naar het totale bereik van de winningen van de betreffende organisatie. Met behulp van het stop knop wordt workspace geleegd. In het kaartvenster kan op een winning worden geklikt. De applicatie bevraagt dan de database met het voorkomen van regislagen om een lijst te maken van REGIS lagen. Van deze REGIS lagen wordt voor deze locatie de beschikbare netcdf boven en onderkanten van de ondergrondlagen (volgens de hiervoor verkregen lijst) bevraagd. De gegevens worden vervolgens in een figuur gepresenteerd, waarvan hieronder een voorbeeld is gegeven. Zoals te zien is zijn er 4 tabs mogelijk (resultaat 1 tot en met resultaat 4). In resultaat 1 (hierboven) is de ligging van de filters van de waterwinning verbeeld ten opzichte van de REGIS laag. Dit is de verticale ligging gebaseerd op de bevraging van boven- en onderkanten van de lagen en de filters. Het tweede tabblad biedt gebruikers de mogelijkheid om de automatisch afgeleide ligging ten opzicht van REGIS te wijzigen. Dit kan alleen door gebruikers die over voldoende rechten beschikken. Dit dient per organisatie te worden aangevraagd.

11 11/13 Hieronder een voorbeeld van tabblad 2. Edit fracties (alleen beschikbaar indien gebruiker over voldoende rechten bezit) resulteert in een dialoog waarmee het mogelijk wordt de ratio tussen de lagen waarin het filter voorkomt te wijzigen. Deze dialoog is in beginsel leeg, maar zal in een volgende versie van de GMDB gevuld zijn met de automatisch afgeleide ratios. Geautoriseerde gebruikers krijgen met deze dialoog de mogelijkheid om de automatisch afgeleidde gegevens geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Zo is het mogelijk om extra lagen toe te voegen en lagen te verwijderen. De applicatie controleert of de waarden valide zijn (niet kleiner dan nul, niet negatief, geen alfanumerieke waarden en niet boven 100%).

12 12/13 Tabblad 2 wordt op termijn aangevuld met gegevens van de geohydrologische eigenschappen van de betreffende lagen. Het derde tabblad laat globale metadata zien. In het datamodel van de GMDB is ruimte om meer metadata op te slaan. Deze gegevens zijn echter niet (altijd) voorhanden. Graag ook suggesties voor metadata die van belang is voor gebruikers. De dialoog ziet er vooralsnog zo uit. Een deel van de metadata welke per waterwinning door de verantwoordelijke organisaties beschikbaar wordt gesteld (Naam en putidentificatie) worden opgenomen in de figuur. Hierboven zijn de coördinaten in RD weergegeven. Op verzoek kan meer metadata worden vrijgegeven (indien aanwezig).

13 13/13 Tabblad 4 is aanwezig als er tijdreeksinformatie van de onttrekking aanwezig is. In bovenstaand voorbeeld is dat het geval. De gegevens zien er als volgt uit. 4 Commentaar/contact Dit is de 6 de versie van de handleiding welke inzicht geeft in de werking van de GMDB. Het team wat zich bezig houdt met de grondwatermodeldatabank (GMDB) staat open voor discussie over nut en noodzaak en zeker ook voor verbeterpunten. Opmerkingen/vragen kunt u sturen naar

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

Handleiding TestMonitor

Handleiding TestMonitor Handleiding TestMonitor Versie 4.3.2 Handleiding TestMonitor 4.3.2 1.0 13 02 2015 TK/FK/HK 1 van 59 Inhoud 1. Welkom 1.1 Doelgroep 1.2 Indeling 2. Systeemeisen 3. Opstarten 4. Gebruik 4.1 Applicatiemenu

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 Cliënt specificaties... 4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE... 5 2.1 Inloggen... 6 3 GEBRUIKERS...

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Point2Share Meetings handleiding eindgebruikers ios

Point2Share Meetings handleiding eindgebruikers ios Point2Share Meetings handleiding eindgebruikers ios ios app versie 3.7 Wat is Point2Share Meetings? Met Point2Share Meetings kunt u eenvoudig deelnemen aan vergaderingen die zijn georganiseerd binnen uw

Nadere informatie

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren.

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opstarten van School Monitor... 4 Hoofdstuk 2: Schoolgegevens... 6 Hoofdstuk 3: Beleidsdocumenten... 7 Hoofdstuk 4: PDCA-cyclus Planning... 11 Hoofdstuk 5: Schooljaarplan...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BREEAM-NL Assessmenttool Nieuwbouw

Gebruikershandleiding BREEAM-NL Assessmenttool Nieuwbouw Gebruikershandleiding BREEAM-NL Assessmenttool Nieuwbouw Voor versie 4.0, opleverdatum 1 mei 2012 Mathijs van Vulpen 3-7-2012 Status definitief Datum 20 juli 2012 Versie 4.1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2 Handleiding Content Management Systeem Umbraco Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Umbraco tour... 3 1.1 Inloggen in het Umbraco systeem... 3 1.2 De indeling van Umbraco... 3 2. Inhoud van uw website... 5 2.1

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Handleiding GISkit Publiceer2012

Handleiding GISkit Publiceer2012 Handleiding GISkit Publiceer2012 Met GIS kit Publiceer2012 kunnen digitale ruimtelijke instrumenten worden ondertekend en gepubliceerd conform het STRI2012 Auteur: L.V. Kollaard, GISkit BV Datum: september

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.0 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.2 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

NEV-RekenSysteem Technische beschrijving

NEV-RekenSysteem Technische beschrijving NEV-RekenSysteem Technische beschrijving C.H. Volkers ECN-E--06-042 November 2006 Verantwoording In het kader van project NEV-Instrumentarium (7.7753) wordt een beschrijving gemaakt van alle modellen binnen

Nadere informatie

RIVM Centrum Externe Veiligheid Gebruikershandleiding RRGS; versie 4.0. 6 Invoer van een transportroute. 6.1 Informatie over de invoer

RIVM Centrum Externe Veiligheid Gebruikershandleiding RRGS; versie 4.0. 6 Invoer van een transportroute. 6.1 Informatie over de invoer 6 Invoer van een transportroute 6.1 Informatie over de invoer Om een transportroute toe te voegen moet u een aantal subschermen doorlopen. Deze subschermen zijn vanuit het hoofdscherm op te roepen met

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

INSTRUCTIEDOCUMENT SMART 2.0

INSTRUCTIEDOCUMENT SMART 2.0 INSTRUCTIEDOCUMENT SMART 2.0 (Versie 1.0) In dit document wordt de werking uitgelegd van SMART 2.0. Het gaat stap voor stap door het systeem heen. Aangeraden wordt dit document door te nemen voordat u

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding EDUgroepen. Integrale handleiding voor eindgebruikers en eigenaren van sites op EDUgroepen

Gebruikershandleiding EDUgroepen. Integrale handleiding voor eindgebruikers en eigenaren van sites op EDUgroepen Gebruikershandleiding EDUgroepen Integrale handleiding voor eindgebruikers en eigenaren van sites op EDUgroepen Inleiding... 3 1. Over EDUgroepen *... 4 Aanmelden en registreren... 4 Aanmaken van teamsite...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BITS

Gebruikershandleiding BITS Wijzigingsverzoeken Gebruikershandleiding BITS BEHEER SNOMED CT Wijzigingsverzoeken Gebruikershandleiding BITS BEHEER SNOMED CT Versie 1.0 Datum 8 juli 2015 Auteur(s) Andra Schmohl Feikje Hielkema-Raadsveld

Nadere informatie

Handleiding Monitoring NSL

Handleiding Monitoring NSL Handleiding Monitoring NSL Werkdocument voor overheden bij de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Datum mei 2012 Versie 2012.2 Handleiding Monitoring NSL mei 2012 Colofon

Nadere informatie

Personnel Manager naar People Inc.

Personnel Manager naar People Inc. Personnel Manager naar People Inc. I Personnel Manager naar People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Personnel Manager naar People Inc. 1 1.1 Personnel... Manager 1 1.2 People... Inc. 2 1.3 De upgrade...

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding OpusFlowCRM binnen een NT Netwerk en/of Terminal Server DEZE HANDLEIDING IS NIET BEDOELD VOOR INSTALLATIE OP LATOPS/OFFLINE WERKSTATIONS! OpusFlowCRM is een product van: OpusFlow

Nadere informatie