Helpende hand bij het werven en inhuren van personeel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Helpende hand bij het werven en inhuren van personeel"

Transcriptie

1 Helpende hand bij het werven en inhuren van personeel Een naslagwerk om kennis over effectiever en efficiënter werken, met behulp van open standaarden en open source software, te verankeren binnen uw organisatie

2 ICTU / Programma Nederland Open in Verbinding (NOiV) Wilhelmina van Pruisenweg AN Den Haag Postbus AA Den Haag NOiV is een programma van

3 Mensen die met open standaarden en open source software werken, hebben een open mind. Ze zijn zich bewust van de Europese context waarin ze werken en zijn op de toekomst gericht. Leo Smits, directeur Het Expertise Centrum (HEC) Als je de capaciteiten van je ICT-mensen niet ontwikkelt, blijf je als organisatie hangen in het verleden. De productspecifieke kennis die zij nu hebben, is al snel verouderd. Met kennis van ontwikkeling van open source software en gebruik van open standaarden heb je toekomstvaste kennis in huis. Michiel Leenaars, directeur NLnet De kracht van open standaarden en open source is de kracht van mensen, zowel van ontwikkelaars als toepassers. De competentiematrix helpt ons de juiste mensen te selecteren bij de schaarse kansen die zich aandienen - we hebben niet zoveel verloop. Tegelijk voorziet de matrix in de behoefte open standaarden en open source in onze competentiegerichte jaargesprekken op te nemen. Bart Lindeboom, afdelingshoofd Informatievoorziening en Automatisering gemeente Ede en voorzitter van de overheidscommunity Typo3Gem Het goed gebruiken van open source en open standaarden eist een breed kennisniveau in de organisatie, en absoluut niet alleen bij de techneuten. Opbouw en bijhouden van bewustzijn en kennis is dus essentieel. Een open standaarden-open source software competentiematrix, bij werving en ontwikkeling van medewerkers, is hiervoor een uitstekend hulpmiddel. Marcel Gijtenbeek, directeur Ivective Binnen het rijk worden functieomschrijvingen teruggebracht naar 52 profielen. Naast globale profielen is er behoefte aan beschrijving van gewenste specifieke kennis van medewerkers en managers. De competentiematrix van NOiV op het gebied van open standaarden en open source is wat dat betreft een praktische aanvulling waar we graag gebruik van maken. Harry Roumen, hoofd informatiemanagement Ministerie van Financiën 1

4 Inhoudsopgave 2

5 HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 BIJLAGEN Voorwoord Inleiding 1.1 Wie moet deze helpende hand kennen.. en gebruiken? 1.2 Hoe deze helpende hand te gebruiken? Competenties: kennis en gedragscompetenties 2.1 Definitie competentie 2.2 Kennis 2.3 Gedragscompetenties Competentiematrix Kwalificeren leveranciers raam- of mantelovereenkomsten 1: Standaardpublicaties open standaarden en open source software 2: Competentie definities

6 Voorwoord 4

7 In mijn visie is open de enige realistische en betaalbare weg naar een moderne, slimme publieke sector die gegevens kan delen en hergebruiken op de manier die ze wil. Het gebruik van open standaarden vergroot het vermogen om elektronisch samen te werken, en vormt daarmee de basis voor duurzame samenwerking. Hergebruik van open software levert besparingen op. Helaas benutten veel organisaties deze mogelijkheden onvoldoende. Eén van de oorzaken dat dit niet gebeurt, ligt mijns inziens in het feit dat medewerkers onvoldoende weet hebben van de mogelijkheden. Ik denk daarom dat deze publicatie zeker een helpende hand zal zijn voor organisaties die hier werk van willen maken. Kennis van open standaarden en open source software is niet alleen nu belangrijk, maar zeker ook in de toekomst. Het belang van interoperabiliteit en flexibele informatiehuishoudingen zal de komende jaren alleen maar toenemen. Denk aan de mobilisering van de werkplek, inclusief gebruik van tablets, waarbij software op verschillende apparaten moet kunnen draaien. Dat kan wanneer in de software open standaarden zijn verwerkt. Verder zal de overheid steeds meer open data beschikbaar stellen ruwe, gestructureerde en machine-readable overheidsinformatie, zoals internationaal al veel gebeurt. Zonder open format kunnen bedrijven, non-profit organisaties en burgers deze data niet interpreteren en gebruiken om er waarde mee te creëren. Terwijl dát nu juist de gedachte is achter open data. Door het gebruik van open data wordt de kloof tussen overheid en burger kleiner, en kunnen burgers meer betrokken worden in beleidsprocessen. Ook cloud computing het leveren en gebruiken van schaalbare en elastische diensten die via internet worden aangeboden zal een vlucht nemen en moet het hebben van open standaarden. Deze handreiking is een naslagwerk. U kunt de voor u relevante informatie eruit pikken. Mijn advies is: geef de onderdelen binnen uw organisatie de juiste plek, het liefst in de gebruikelijke werkprocessen. Deze publicatie is niet alleen om te lezen van a tot z, maar vooral om te gebruiken. Ik wens u daarom veel lees-, maar vooral doe -plezier toe met deze publicatie! Ineke Schop, programmamanager Nederland Open in Verbinding (NOiV) Leeswijzer De inleiding gaat in op de noodzaak van verankering van kennis van open source software en open standaarden in mensen: de enige manier om de voordelen hiervan te realiseren. Vervolgens staan we kort stil hoe deze helpende hand te gebruiken. Hoofdstuk 2 behandelt kort de basiskennis over open standaarden en open source software, gerangschikt naar kennisgebied. In dit hoofdstuk komen ook de gedragscompetenties aan bod. Hoofdstuk 3 vormt het hart van de publicatie: de competentiematrix. Omdat op het vlak van architectuur, informatievoorziening en projectmanagement veel gebruik wordt gemaakt van ingeleend personeel, gaat het in hoofdstuk 4 over de kwalificatie van leveranciers bij het aangaan van raamovereenkomsten. Ook worden suggesties gedaan om mee te nemen in een aanbesteding. De publicatie eindigt met twee bijlagen: standaardpublicaties over open standaarden en open source software, en definities van de in deze publicatie genoemde gedragscompetenties. 5

8 Inleiding 6

9 De wereld om ons heen verandert snel. Maatschappelijke problemen, als schooluitval, hebben vaak meerdere oorzaken en vragen om een ketengerichte aanpak. Social media zorgen voor een snelle informatiestroom naar burgers en bedrijven, naast de formele informatievoorziening door de overheid, gebaseerd op systemen met de technologie van een aantal jaar geleden. De budgetten van de overheid staan onder druk: de overheid moet het met minder geld doen en wordt uitgedaagd om slimmer en efficiënter te werken. Hoe zorgt ú ervoor dat uw organisatie om kan gaan met deze ontwikkelingen? Kenmerkend in al deze ontwikkelingen, is het gebruik van open standaarden (zie kader op deze pagina). Dit is voor de meeste mensen in een organisatie niet zo zichtbaar, maar achter de schermen bepaalt dit of u klaar bent voor de toekomst. De noodzakelijke samenwerking tussen mensen en organisaties, bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs of de veiligheidssector, wordt bemoeilijkt doordat zij niet eenvoudig over elkaars informatie kunnen beschikken. Een essentiële randvoorwaarde hiervoor is dat systemen van verschillende organisaties met elkaar kunnen praten, ook wel interoperabiliteit genoemd. Open standaarden bevorderen interoperabiliteit: deze slimme combinatie van afspraken kunnen de randen van overheidsorganisaties openbreken. Hierdoor kunnen (semi-)publieke organisaties vanuit hun eigen autonomie flexibele en snel wisselende onderlinge samenwerkingsverbanden aangaan. Het stelt hen tevens in staat partnerships te sluiten met leveranciers. Afhankelijkheid van een enkele leverancier, of oplossing. Het niet gebruiken van open standaarden bevordert een potentiële vendor lock-in. Wat zijn open standaarden? Standaarden zijn afspraken over de vorm van de uitwisseling van gegevens. Kenmerkend voor open standaarden is dat er geen barrières zijn aan het gebruik van de standaarden door ICT-gebruikers en ICT-aanbieders. Standaarden zijn open als ze voldoen aan de volgende criteria: 1. De standaard is goedgekeurd en zal worden gehandhaafd door een non-profit organisatie, en de lopende ontwikkeling gebeurt op basis van een open besluitvormingsprocedure die toegankelijk is voor alle belanghebbende partijen (consensus of meerderheidsbeschikking enz.); 2. De standaard is gepubliceerd en over het specificatiedocument van de standaard kan vrijelijk worden beschikt of het is te verkrijgen tegen een nominale bijdrage. Het moet voor eenieder mogelijk zijn om het te kopiëren, beschikbaar te stellen en te gebruiken om niet of tegen een nominale prijs; 3. Het intellectuele eigendom met betrekking tot mogelijk aanwezige patenten - van (delen) van de standaard, is onherroepelijk ter beschikking gesteld op een royalty-free basis; 4. Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard. Wat is open source software? Open source software is software met twee kenmerken: 1. De broncode van de software is vrij beschikbaar; 2. In het licentiemodel is het intellectueel eigendom en het (her)gebruik van de software en bijbehorende broncode dusdanig geregeld dat de licentienemer de broncode mag inzien, gebruiken, verbeteren, aanvullen en distribueren. 7

10 Open source software (zie kader op vorige pagina) kan, omdat het in de regel gebruik maakt van open standaarden, een belangrijke bijdrage leveren aan vergroten van de interoperabiliteit en verminderen van een vendor lock-in. Goed en functioneel aanbesteden levert de beste oplossing tegen de laagste kosten. Voor de organisaties die zelf ontwikkelen, kan het toepassen van open source software innovatie versnellen. Veel van door de overheid ontwikkelde software, c.q in opdracht van de overheid ontwikkelde software, is geschikt voor hergebruik. Steeds vaker wordt ingezien dat het hergebruik van ICT-oplossingen grote voordelen kan opleveren, zoals kostenverlaging, standaardiserende werking en meer flexibiliteit. Zowel door goede verwerving, als door hergebruik van software en oplossingen, ontstaan er steeds meer hybride oplossingen waar open en closed source software naast elkaar kunnen bestaan. Gezamenlijk kunnen zij voor een betere informatie-uitwisseling zorgen, mits gebaseerd op open standaarden. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van dienstverlenende organisaties en overheden. Het gebruik van open standaarden gaat pas gebeuren als medewerkers er weet van hebben. Pas dan worden bewust oplossingen, gebaseerd op open standaarden, aan leveranciers gevraagd en meegewogen bij de uiteindelijke keuze. En zolang de afhankelijkheid (vendor lock- in) niet als knelpunt wordt ervaren, worden nieuwe kansen en mogelijkheid lang niet altijd op waarde geschat en ingezet. Basiskennis van open source software is een randvoorwaarde om er naar te willen kijken en zo te kunnen beoordelen of het zinnig is om in te zetten. Het realiseren van hergebruik van (ICT-oplossingen en data) betekent ook dat medewerkers gestuurd moeten worden op samenwerking. Het doel is om kennis en competenties te verankeren in de medewerkers door bij inhuur, werving en selectie en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, gericht te sturen op deze kennis en competenties. Het kabinetsbeleid Nederland Open in Verbinding Het kabinetsbeleid Nederland Open in Verbinding (NOiV) beoogt binnen de overheid en sectoren zorg en onderwijs de interoperabiliteit te vergroten, leveranciersafhankelijkheid te verminderen en innovatie een impuls te geven. Het kabinetsbeleid is in 2007 aan de Tweede Kamer voorgelegd, dat de start van programmabureau NOiV inluidde. Het programmabureau houdt eind 2011 op te bestaan, maar de onderwerpen gaan verder. Alle opgeleverde producten en diensten van NOiV worden, na het beëindigen van het programma, overgedragen zodat deze beschikbaar blijven. Om ervoor te zorgen dat uw medewerkers (nog) beter aansluiten bij de eisen die de omgeving aan de overheid stelt, heeft het programmabureau NOiV (zie kader) deze helpende hand opgesteld. 8

11 Moet iedereen ervan weten? Ja! Eigenlijk moeten meer medewerkers van open standaarden en open source software weten dan op het eerste gezicht wellicht gedacht wordt. Immers, onbekend maakt onbemind. Deze hulp is geen pleidooi voor het altijd en overal toepassen van open source software. Het is wel een pleidooi om zoveel kennis te hebben dat de kansen die het toepassen van open source software soms biedt, onderkend kunnen worden. Willen de voordelen van het gebruik van open standaarden in de volle breedte benut worden, is kennis nodig. Op die manier kan er een bewuste afweging worden gemaakt, in plaats van een automatische afweging. Deze publicatie bevat informatie over kennisontwikkeling over open source software en open standaarden waarvan het nuttig is wanneer medewerkers hierover beschikken. Wie er over welke kennis en vaardigheden moet beschikken, hangt af van uw organisatie. 1.1 Wie moet deze helpende hand kennen.. en gebruiken? Deze is handig voor iedereen die te maken heeft met: inhuur van externe medewerkers, en het aanbesteden van de raam- of mantelovereenkomsten werving en selectie van interne medewerkers organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers 1.2 Hoe deze helpende hand te gebruiken? In functieomschrijvingen wordt per functie aangegeven aan welke competenties kennis en gedragscompetenties de medewerker zou moeten voldoen. In sommige sectoren worden de functieprofielen algemeen geformuleerd en maakt specifieke kennis geen onderdeel uit van de profielen. Bij de rijksoverheid is bijvoorbeeld het bevorderen van een brede inzetbaarheid van ambtenaren een trend om meer flexibiliteit te creëren. Deze handreiking wil inzicht geven in welke kennis en gedragscompetenties nuttig zijn om sturing op open in de praktijk vorm te geven. Het is een aanvulling op of specifieke invulling van de in uw organisatie bestaande functieprofielen. Vanzelfsprekend bepaalt u zelf de mate daarvan. Zo zijn er mensen voor wie het weten van het bestaan van open standaarden en open source software voldoende is, terwijl voor anderen meer inhoudelijke kennis nodig is om de mogelijkheden te zien en op waarde te kunnen schatten voor uw organisatie. 9

12 Deze handreiking kan op verschillende momenten nuttig zijn: Werven Bij het werven van nieuw personeel (zowel intern als extern) vertaalt u het in uw organisatie bestaande functieprofiel naar een vacaturetekst voor een specifieke functie. Bij deze vertaling kunt u de suggesties, die in de competentiematrix in hoofdstuk 3 zijn opgenomen, verwerken. Organisatie- en persoonlijke ontwikkeling Medewerkers die in dienst zijn, zullen zich ook moeten ontwikkelen om aan te blijven sluiten op de veranderende omgeving. In persoonlijke ontwikkelingsplannen kunnen de suggesties uit de competentiematrix een plek krijgen. Aanbesteden raam- of mantelovereenkomsten Bij het afsluiten van een raamovereenkomst gaat u een langdurige relatie aan met enkele leveranciers. Bij die leveranciers worden uitvragen gedaan om extern personeel te leveren. Wanneer deze leveranciers u niet de mensen kunnen bieden met kennis die u nodig acht op het gebied van open standaarden en open source software, kan dat zeer belemmerend zijn. Daarom doet deze handreiking, naast de competentiematrix, ook suggesties om leveranciers te kwalificeren op de aspecten open standaarden en open source software. Die suggesties vindt u in hoofdstuk 4. In het volgende hoofdstuk gaan we in op benodigde kennis en gedragscompetenties. 10

13 11

14 2. Competenties: kennis en gedragscompetenties 12

15 2.1 Definitie competentie In deze handleiding worden competenties gedefi nieerd als het geschikt zijn voor een taak of functie, op grond van kennis, vaardigheden en houdingen. 1 Het (meer) gaan werken met open standaarden en/of open source software vraagt dikwijls om een gedragsverandering. Er zal anders gewerkt moeten worden dan de medewerkers in het verleden gewend waren. Daarom geven we niet alleen suggesties voor benodigde kennis, maar ook voor benodigde vaardigheden en houdingen. Vaardigheden en houdingen voegen we samen tot gedragscompetenties. Elementaire kennis over open standaarden In tabel 1 (zie pagina 14) staat per kennisgebied binnen het domein open standaarden de benodigde elementaire kennis, gebaseerd op de op dit moment bekende basismodellen. Voor het komen tot deze lijst is met name gebruikgemaakt van het overzichtswerk van Folmer en Verhoosel (2011). In bijlage 1 staat de complete verwijzing. Deze opsomming dient als kapstok voor de competentiematrix in hoofdstuk 3, waar per functiegebied of afdeling aangegeven staat over welke kennis een medewerker in die functiegroep moet beschikken. We onderscheiden drie niveaus voor de competenties: Organisatie: over deze competenties zouden alle medewerkers moeten beschikken; Afdeling: deze competenties zijn aanvullend op de organisatiecompetenties nodig voor deze afdeling; Functie: deze competenties zijn aanvullend op de organisatieen afdelingscompetenties nodig voor deze functie. 2.2 Kennis Het gaat in deze handreiking om elementaire kennis die bekend zou moeten zijn, wil een medewerker de mogelijkheden (kunnen) benutten van open standaarden en open source software. Productspecifi eke kennis staat, vanwege de vluchtigheid, niet in de matrix. Met inzet van een ander systeem is kennis van het huidige systeem minder relevant. Daarbij is het onnodig kennis van een bepaald systeem te eisen, als dit systeem niet gebruikt wordt of de komende tijd ook niet gebruikt gaat worden. Bij de voorbeelden in de matrix wordt productspecifi eke kennis wel genoemd, met name om hier meer beeld bij te krijgen. 1 Bron: Wikipedia.nl 13

16 Kennisgebied Basismodellen Kern / essentie Vertaling naar specifieke kennis Openheid Krechmer (2009) Een model om op basis van tien eisen de openheid van standaarden te bepalen Kennen van verschil tussen open en gesloten standaarden In staat zijn om standaard te beoordelen op openheid West (2007) Stadia van openheid op basis van tien dimensies van openheid Kennen van verschil tussen open en gesloten standaarden In staat zijn om standaard te beoordelen op openheid Adoptie Markus (2006) Vier aanbevelingen voor succesvolle adoptie van (met name semantische) standaarden Kunnen zorgen voor een succesvolle adoptie van open standaarden Semantische standaarden Nelson (2005) Ontwikkelingscyclus voor standaarden Kennen van voorbeelden van semantische standaarden Zhao (2005) Verschillen tussen semantische standaarden en andere (met name technische) standaarden, met daarbij beleid dat wel en niet werkt. Kennen van de verschillen tussen semantische standaarden en technische standaarden Ontwikkeling en beheer BOMOS2 Model voor het opzetten van het beheer van open standaarden (vervolg op eerste versie: BOMOS) Weten hoe het beheer van open standaarden kan worden opgezet Economics Zhu (2006) Impact van netwerkeffecten op adoptie van systemen gebaseerd op open standaarden Weten wat netwerkeffecten betekenen voor standaarden Swann (2010) Economische effecten van standaarden, zowel positief als negatief, en verschillende soorten overheidsbeleid op het gebied van standaardisatie Weten welke economische effecten van standaarden staan Beleid Digitale agenda EU (Kroes) Digitale agenda van Eurocommissaris Kroes met als doel het realiseren van duurzame economische en sociale voordelen met één digitale interne markt, gebaseerd op ultrasnel internet en interoperabele toepassingen Kennen van het Europese beleid op het gebied van open standaarden EIF 2.0 (European Interoperability Framework) Interoperabiliteitsraamwerk voor organisaties die willen samenwerken aan de gezamenlijke levering van grensoverschrijdende publieke diensten. Kennen van het Europese beleid op het gebied van open standaarden Actieplan Nederland Open in Verbinding Actieplan vanuit het kabinet Balkenende 4 met als doel om (semi)publieke organisaties te helpen hun weg te vinden waar het gaat om open standaarden, en hen meer bewust te maken van de mogelijkheden van open source software. Kennen van het Nederlandse beleid op het gebied van open standaarden Lijst met open standaarden voor pas toe of leg uit en lijst met gangbare open standaarden Op de lijst voor pas toe of leg uit staan door het College Standaardisatie geselecteerde open standaarden, die nog door weinig overheden en organisaties worden gebruikt. Met de opname op de lijst krijgen deze standaarden een duwtje in de rug. Voor de standaarden op deze lijst geldt dat (semi-)publieke organisaties het pas toe of leg uit -principe moeten volgen. Op de lijst met gangbare open standaarden staan open standaarden die binnen de (semi-) publieke sector de facto zijn. Een bepaalde open standaard is een de facto standaard als er voldoende overeenstemming is over de toepassing van juist die specifieke open standaard. Kennen van open standaarden op de werkterreinen van de organisatie Tabel 1. Elementaire kennis over open standaarden. 14

17 Een alternatief voor deze artikelen is het boek Standards & Public Policy (Greenstein & Stango, 2007). Dit boek gaat in op de vraag of markten efficiënte standaarden kiezen, hoe standaardisatieorganisaties de ontwikkeling van standaarden beïnvloeden, en wat geschikt publiek beleid is op het gebied van standaarden. Elementaire kennis over open source software In tabel 2 (zie pagina 16) staat per kennisgebied binnen het domein open source software de benodigde elementaire kennis, gebaseerd op de op dit moment bekende basismodellen. Voor het komen tot deze lijst is met name gebruikgemaakt van het overzichtswerk van Aksulu en Wade (2010). In bijlage 1 staat de complete verwijzing. Deze opsomming dient als kapstok voor de competentiematrix in hoofdstuk 3, waar per functiegebied of afdeling aangegeven staat over welke kennis een medewerker in die functiegroep moet beschikken. 15

18 Kennisgebied Basismodellen Kern / essentie Vertaling naar specifieke kennis Conceptueel Raymond (1999) Verschil tussen het Cathedral-model (broncode niet meegeleverd of alleen beschikbaar bij elke nieuwe versie; de ontwikkelde code tussen de versies door is alleen toegankelijk voor een beperkte groep van softwareontwikkelaars) en het Bazaar-model (broncode ontwikkeld over het Internet, openbaar). Centrale thesis: als er genoeg ogen zijn, zijn alle bugs snel gevonden. Fitzgerald (2006) Verandering van Free and open source software (FOSS) naar Open Source Software 2.0. Het ontwikkelingsproces wordt minder bazaar -achtig, productlevering en ondersteunende diensten worden meer bazaar -achtig. Nieuwe business modellen ontstaan om geld te verdienen aan open source software. Kennen van de visie achter open source software Kennen van verschil tussen open en gesloten source software Kennen van open source software businessmodellen voor ICT-bedrijven Prestatie-meting MacCormack (2006) Software ontwikkelingsproces van open source software. De kwaliteit van open source software kunnen beoordelen Juridisch en inkoop Intellectuele eigendomsrechten Licenties Boldrine & Levine (2008) De relatie tussen intellectueel eigendom (auteursrecht) en innovatie, groei, welvaart en vrijheid. Kennen van het effect van intellectuele eigendomsrechten op innovatie en groei Kennen van (open source) softwarelicenties Kennen van selectie- en verwervingsproces van open en closed source software (weten welke stappen moeten worden genomen) Productieproces van OSS Karl Fogel (2007) Het succesvol ontwikkelen van open source software, met de nadruk op de menselijke kant van ontwikkeltrajecten. Kennen van het ontwikkelproces van OSS en de bijzondere rol van communities daarin Afweging kunnen maken welke rol de organisatie neemt in het OSS productieproces OSS applicaties Wiki NOiV/lijst OSS Lijst met OSS applicaties per toepassingsgebied. Kennen van OSS applicaties op de werkterreinen van de organisatie OSS adoptie en implementatie Rooij (2009) Stand van zaken overzicht van beschikbare kennis rond de belangrijkste drijfveren van adoptie van OSS. Weten welke factoren de adoptie van OSS beïnvloeden OSS binnen de organisatie kunnen implementeren Beleid Actieplan Nederland Open in Verbinding Actieplan vanuit het kabinet Balkenende 4 met als doel om (semi)publieke organisaties te helpen hun weg te vinden waar het gaat om open standaarden, en hen meer bewust te maken van de mogelijkheden van open source software. Kennen van het Nederlandse beleid op het gebied van open source software Tabel 2. Elementaire kennis over open source software. 16

19 Een alternatief voor deze artikelen is het boek Open source software en standaarden (Lahaye, 2009). Dit boek bespreekt praktische elementen zoals licenties, auteursrechten, keuzeprocessen en businessmodellen. Daarnaast worden ethische, politieke en maatschappelijke aspecten behandeld, zoals transparantie, vrije marktwerking en gelijke kansen. 2.3 Gedragscompetenties Zoals aan het begin van dit hoofdstuk beschreven, vraagt het (meer) gaan werken met open standaarden en/of open source software dikwijls om een gedragsverandering. Naast benodigde kennis geven we ook suggesties voor benodigde vaardigheden en houdingen, die we samenvoegen tot gedragscompetenties. Voor de gedragscompetenties is NOiV uitgegaan van de gangbare lijsten met competenties. In bijlage 2 staan de definities van de in deze handreiking opgenomen gedragscompetenties. Hierin zijn alleen de competenties opgenomen die een relatie hebben met open. 17

20 3. Competentiematrix 18

21 Elke organisatie is anders ingericht. Sommigen beheren de ICT zelf, anderen hebben veel uitbesteed. In alle gevallen is er vraag naar informatievoorziening die ingevuld wordt met ICT-oplossingen. Onderstaand zijn verschillende afdelingen en functies opgesomd die in meer of mindere mate voorkomen binnen een organisatie. De afdelings- en functienamen kunnen verschillen, maar het gaat om een schets van een herkenbaar beeld. De idee is dat een organisatie zelf bekijkt welke functies overeenkomen met de ICT-functies binnen de eigen organisatie om vervolgens de relevante aanvullingen op te nemen in hun eigen functieprofielen. Kennis en gedragscompetenties De kennis is afgeleid uit tabel 1 (Elementaire kennis over open standaarden) en tabel 2 (Elementaire kennis over open source software). De gedragscompetenties zijn afgeleid uit de competentielijst in bijlage 2. Bij een aantal competenties staat in de matrix nadere uitleg wat van die functionaris wordt verwacht op het vlak van deze competentie. Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben dit later opgepakt (Furore, 2007). Ook deze groep medewerkers moet goed op de hoogte zijn van nieuwe trends en ontwikkelingen, zoals open standaarden en open source software. Er zijn daarom twee matrices: één voor de afdelingen en functies die een directe relatie hebben met ICT en één voor de afdelingen en functies die een indirecte relatie hebben met ICT. Let wel: het koppelen van kennis en gedragscompetenties aan afdelingen en functies is geen rocket science. We hebben door het betrekken van diverse ervaringsdeskundigen en specialisten zoveel mogelijk betracht de kennis en competenties op de juiste plaats te zetten. Maar het blijft mensenwerk en maak dus de vertaling tussen deze algemene matrices en uw praktijk (zie de tabellen op pagina 20 t/m 23). Twee soorten functies ICT is steeds meer onderdeel van het primaire proces geworden. Sommige functies en projecten lijken op het eerste gezicht niets met ICT te maken te hebben, maar hebben ICT nodig om het vraagstuk te kunnen oplossen. Bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die een aantal jaar geleden bij gemeenten is ingevoerd. Dat heeft zich in het begin uitsluitend gericht op zorgprocessen, waarbij was nagelaten na te denken over de informatievoorziening ter ondersteuning van de Wmo-processen. Gemeenten en zorgaanbieders hebben vervolgens gevraagd om standaardisatie van informatie en informatiestromen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van 19

22 Afdelingen en functies die een directe relatie hebben met ICT Afdeling / functie Elementaire kennis over open standaarden en open source software Gedragscompetenties voor werken met open standaarden en open source software Alle afdelingen en functies die een directe relatie hebben met ICT ICT-afdeling (beheer) Dit omvat de uitvoering van de ICT-functie, gericht op het ICT -beheer. Al naar gelang de omvang zijn dit verschillende afdelingen / directies. Hier werken de ICT-specialisten. Denk aan: Netwerkbeheerder (MBO-4) ICT-beheerder (MBO-4) Medewerker beheer ICT (MBO-3) Applicatiebeheerder Technisch adviseur ICT-specialist Functioneel beheerder Medewerker helpdesk ICT-afdeling (ontwikkeling) Dit omvat de uitvoering van de ICT-functie, gericht op ICT-ontwikkeling. Al naar gelang de omvang zijn dit verschillende afdelingen / directies. Hier werken de ICT-specialisten. (bij grote organisaties zijn het functioneel beheer en innovatie meestal aparte organisaties). Denk aan: Applicatieontwikkelaar (MBO-4) Medewerker ICT (MBO-2 en MBO-3) Bouw en ontwikkeling infrastructuur / infrastructuur engineer Software-engineer Systeemanalist Functioneel ontwerper Technisch architect Medewerker Innovatie / R&D Databasemanager / -beheerder Tester Projectleider / projectmanager Webontwikkelaar Medewerker Innovatie / R&D: functiespecifieke competenties Projectleider / projectmanager: functiespecifieke competenties Kennen van het Nederlandse beleid op het gebied van open standaarden Kennen van het Nederlandse beleid op het gebied van open source software Kennen van het ontwikkelproces van OSS en de bijzondere rol van communities daarin Voorbeeld specifieke systemen Afhankelijk van de systemen die in beheer zijn, is ervaring nodig met bijvoorbeeld MySQL, PostgreSQL beheer op Linux, Tomcat, JBoss op Linux en grootschalig Linux beheer, onder meer SNMP, centrale syslog, LDAP, Kerberos. Kennen van verschil tussen open en gesloten source software Kennen van het ontwikkelproces van OSS en de bijzondere rol van communities daarin Kennen van OSS applicaties op de werkterreinen van de organisatie De kwaliteit van open source software kunnen beoordelen OSS binnen de organisatie kunnen implementeren Kennen van open standaarden op de werkterreinen van de organisatie In staat zijn om standaard te beoordelen op openheid Weten hoe het beheer van open standaarden kan worden opgezet Kennen van het Europese beleid op het gebied van open standaarden Voorbeeld specifieke systemen Afhankelijk van de systemen die in beheer zijn en ontwikkeld worden, is ervaring nodig met bijvoorbeeld Python en PHP voor ontwikkelaars en Jaspersoft en Pentaho voor BI ontwikkelaars. Kennen van het effect van intellectuele eigendomsrechten op innovatie en groei Samenwerken en Kennis delen Leervermogen Flexibiliteit Leervermogen Innovatief handelen / buiten gebaande paden durven denken en doen Oordeelsvorming Initiatief en Innovatie: ziet, herkent en voedt initiatieven op het gebied van open source 20

Mr. M.H.Paapst Open voorkeur in een aanbesteding Deel III: Modelteksten

Mr. M.H.Paapst Open voorkeur in een aanbesteding Deel III: Modelteksten Mr. M.H.Paapst Open voorkeur in een aanbesteding Deel III: Modelteksten Onderstaande wensen, eisen en teksten hebben tot doel de leveranciersonafhankelijkheid, flexibiliteit en interoperabiliteit te bevorderen

Nadere informatie

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken Forum Standaardisatie & Open Standaarden Standaard samenwerken Betere elektronische dienstverlening, lagere administratieve lasten, transparantere en efficiëntere overheid. Dat kan alleen door samen te

Nadere informatie

Inleiding. Strekking van de eisen

Inleiding. Strekking van de eisen Eisen voor de programmatuur die door de centrale stembureaus wordt gebruikt ten behoeve van de vaststelling van de uitslag van verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer, de leden van het Europees parlement,

Nadere informatie

eisen voor programmatuur die gebruikt wordt bij de berekening van de uitslag van verkiezingen die vallen onder de werking van de Kieswet

eisen voor programmatuur die gebruikt wordt bij de berekening van de uitslag van verkiezingen die vallen onder de werking van de Kieswet Datum 9 april 2008 Ons kenmerk BPR2008/U52926 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Onderdeel DGKB/BPR Inlichtingen T F Uw kenmerk Onderwerp eisen voor

Nadere informatie

LNV architectuurrichtlijnen gelijke geschiktheid Open Source Software. Versie 1

LNV architectuurrichtlijnen gelijke geschiktheid Open Source Software. Versie 1 LNV architectuurrichtlijnen gelijke geschiktheid Open Source Software Versie 1 2 Gelijkegeschiktheid Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 2 Toetsing gelijke geschiktheid 5 2.1 Total Cost of Ownership

Nadere informatie

Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur)

Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Doelen actieplan Doelstelling Actieplan Nederland Open in Verbinding Verbetering van interoperabiliteit Vermindering van leveranciersafhankelijkheid

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur)

Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Doelen actieplan Doelstelling Actieplan Nederland Open in Verbinding Verbetering van interoperabiliteit Vermindering

Nadere informatie

Functieprofiel van een informatiemanagementrol

Functieprofiel van een informatiemanagementrol Functieprofiel van een informatiemanagementrol Globaal zijn er twee profielen te schetsen voor de invulling van informatiemanagement in het PO en VO. Daarbij gaan we uit van een profiel van een informatiemanagementrol

Nadere informatie

Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software

Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software, 25-2-2010 blz. 1 van 7 Inhoud INLEIDING... 3 HET PROGRAMMA NOIV... 3 TOEPASSING

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Open en closed source software in een win win model. een intensieve verkenning!

Open en closed source software in een win win model. een intensieve verkenning! Open en closed source software in een win win model een intensieve verkenning! Probleemstelling Open en closed source software hebben beiden bestaansrecht en daarom is de vraag hoe met respect voor de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Specialist: er zijn 4 hoofdrollen geïdentificeerd voor de specialist op het strategische niveau. Brandweer vakman leiderschap staat aan de basis van de

Nadere informatie

'1e Expertmeeting OSOSS - sector Zorg'

'1e Expertmeeting OSOSS - sector Zorg' '1e Expertmeeting OSOSS - sector Zorg' open standaarden en open source software in de zorg 2 december 2009 Regardz Zilveren Toren Amsterdam drs. Nanja Appel / drs. Mike Kortekaas Introductie 'OSOSS in

Nadere informatie

Open source en open standaarden

Open source en open standaarden Open source en open standaarden Hoe helpen deze uw onderwijsdoelstellingen in het MBO te behalen? NOT Academie, 25 januari 2011 Nanja Appel, projectleider Onderwijs bij NOiV Jan Kees Meindersma, Sectormanager

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Handreiking Open standaarden bij inkopen. Drs. R.M.A. (Wob) Rombouts

Handreiking Open standaarden bij inkopen. Drs. R.M.A. (Wob) Rombouts Handreiking Open standaarden bij inkopen Drs. R.M.A. (Wob) Rombouts Agenda 1. Belang van standaarden / standaardisatie 2. Open standaarden 3. Waarom Handreiking? 4. Politiek: motie Oosenbrug 5. Pas toe

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Functioneel model e-factuur

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Functioneel model e-factuur --- Van: @logius.nl Verzonden: maandag 15 november 2010 9:03 Aan: Bart Knubben Onderwerp: Aanmelding functioneel model e-factuur -------- #1 : Geslacht #2 : Voornaam #3 : Tussenvoegsel(s) #4 : Achternaam

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Programma OSOSS, open source en LINUX gebruikersdag

Programma OSOSS, open source en LINUX gebruikersdag Programma OSOSS, open source en LINUX gebruikersdag Mark Bressers, programmamanagement programma Open Standaarden en Open Source Software voor de Overheid Inhoud Open Standaarden en Open Source Software

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0211 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

Toetsingskader NORA 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening Versie 0.3 27/08/2010

Toetsingskader NORA 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening Versie 0.3 27/08/2010 Toetsingskader NORA 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening Versie 0.3 27/08/2010 1. Inleiding 1.1 Status NORA De Nederlandse Overheids Referentie Architectuur is inmiddels een bekend en erkend

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie 1 Open standaarden in de context van het plateaumodel De

Nadere informatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie Erik Saaman (projectleider DUTO) NORA Gebruikersraad, 9 juni 2015 normenkader@nationaalarchief.nl Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Bijlage 1: Functieprofielen raadslid en wethouder

Bijlage 1: Functieprofielen raadslid en wethouder Bijlage 1: Functieprofielen raadslid en wethouder In aanloop naar de verkiezingen in 2014 is het goed om duidelijk vast te stellen waaraan (nieuwe) politieke kandidaten voor D66 moeten voldoen. Deze functieprofielen,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt?

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt? Dank voor het openen van de vragenlijst. U kunt hieronder starten met beantwoorden van de vragen. * 1. De organisatie waar ik werkzaam ben is een: ICT aanbieder: een organisatie die als primaire activiteit

Nadere informatie

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie?

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Asset 1 van 6 Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Gepubliceerd op 1 juni 2015 We moeten naar of iets met de cloud. Wie heeft ondertussen niet zelf dit gevoel dan wel het verzoek gekregen van

Nadere informatie

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk lezing voor de MBO raad, dd. 21/1/2010. Dr.mr.ir. Th.J.G Thiadens, Lector ICT governance Fontys Hogeschool, Docent aan de UvA, Erasmus, UvT, RuG, OU

Nadere informatie

Monitor en rankings NOiV najaar 2009 en het College Standaardisatie

Monitor en rankings NOiV najaar 2009 en het College Standaardisatie Monitor en rankings NOiV najaar 2009 en het College Standaardisatie Jaap Korpel, 24 maart 2010 Eind december 2009 is de tweede Monitor NOiV verschenen, gebaseerd op een enquête onder de ICTverantwoordelijken

Nadere informatie

CONVENANT OPEN STANDAARDEN CONTAINER- EN PAS MANAGEMENT

CONVENANT OPEN STANDAARDEN CONTAINER- EN PAS MANAGEMENT CONVENANT OPEN STANDAARDEN CONTAINER- EN PAS MANAGEMENT De ondergetekenden; 1. De branche vereniging Nederlandse vereniging voor afval- en reinigingsmanagement gevestigd aan Kroonpark 2, Arnhem, vertegenwoordigd

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding ArchiMate

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding ArchiMate -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@.nl] Verzonden: vrijdag 12 november 2010 20:34 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk'

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' 29 januari 2013 Agenda 1) Uitgangssituatie 2) Voorlopige resultaten inventarisatie 3) (markt)ontwikkelingen 4) Wat is het vraagstuk? 5)

Nadere informatie

Gras groeit sneller door eraan te trekken!

Gras groeit sneller door eraan te trekken! Gras groeit sneller door eraan te trekken! Ontwikkel de competenties van je medewerkers Ton van Dongen en Jan Harmen Rietman Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 waarom zijn competenties belangrijk?

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Een standaard die niet beheerd wordt is geen standaard! Het is nooit te vroeg om de mogelijkheden voor het beheer van

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Concept. Inleiding. Advies. Agendapunt: 04 Bijlagen: - College Standaardisatie

Concept. Inleiding. Advies. Agendapunt: 04 Bijlagen: - College Standaardisatie Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl COLLEGE STANDAARDISATIE Concept CS07-05-04I Agendapunt: 04 Bijlagen: - Aan:

Nadere informatie

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)?

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Wat nearshoring voor kleine bedrijven kan betekenen en het stappenplan om hier een succes van te maken. Nearshoring (in het buitenland, dicht bij

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder IT beheerder als bedreigde diersoort: Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Forumadvies voor XMI 2x. Datum 4 oktober 2013

Forum Standaardisatie. Forumadvies voor XMI 2x. Datum 4 oktober 2013 Forum Standaardisatie Forumadvies voor XMI 2x Datum 4 oktober 2013 Advies ten aanzien van opname van de XMI 2x standaard op lijst met gangbare standaarden 1. De XMI 2x standaard XML Metadata Interchange

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Ontwikkelingen in ICT-functies Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Organisatie-adviesbureau Op de Coul, 2009 IT moet rendement voor de business opleveren. 35 jaar in de

Nadere informatie

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte)

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte) De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied inhoudelijk bibliotheekwerk en bedrijfsvoering zoals HRM, financiën, communicatie, marketing en ICT. Om

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau

Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau Red Dolphin ICT Services BV Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau - Ervaringen met het gebruik van Pentaho binnen DKD NOiV jaarcongres 18 maart 2010 Agenda Wat is Open Source Business

Nadere informatie

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld 3.2 Het Merk IK Les 12: Competenties Opdracht: Lees/bekijk eerst de les in de online omgeving. 1. Geef achter elke competentie eerst aan in percentages in welke mate deze competentie gewenst is met betrekking

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Versie: 1.0 Datum: 16 augustus 2011 Auteur: Niels van der Kolk Afdeling: Belasting & Vastgoed 1 Inhoudsopgave 1 Regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Directie Informatisering

Directie Informatisering ϕ1 Ministerie van Justitie Directie Informatisering Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Wijziging Archiefbesluit 1-1-2013. Aanleiding: - moet aansluiten bij de informatiehuishouding Selectie van archiefbescheiden van een digitaal

Nadere informatie

Samenwerken en elkaar begrijpen

Samenwerken en elkaar begrijpen Samenwerken en elkaar begrijpen over semantische interoperabiliteit Forum Standaardisatie Minder lasten, meer efficiëntie en een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Door slimme ICT oplossingen.

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015 Resultaten onderzoek Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen April 2015 Tijdens de Contract Management Dag op 12 maart 2015 vond er een live onderzoek plaats naar aspecten van contract management. Tijdens

Nadere informatie

Integrating the Healthcare Enterprise

Integrating the Healthcare Enterprise Integrating the Healthcare Enterprise Evert Sanderse User Chair Radioloog Amphia Ziekenhuis Tie Tjee Vendor Chair Business Consultant E-Storage Integrating the Healthcare Enterprise 1 Wat is IHE Integrating

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare SURFshare Shared application services & expertise Edwin van der Zalm directeur SURFshare Wat is en wat biedt SURFshare? Agenda 1. Achtergrond 2. Doel en domein 3. Meerwaarde 4. Welke diensten biedt SURFshare

Nadere informatie

Junior Technisch Specialist Werktuigbouwkunde Functieomschrijving Hoofdtaken

Junior Technisch Specialist Werktuigbouwkunde Functieomschrijving Hoofdtaken VACATURE INFORMATIE Junior Technisch Specialist Werktuigbouwkunde Alfen (gevestigd in Almere) levert al meer dan 75 jaar producten en diensten voor de distributie van elektrische energie zoals transformatorstations,

Nadere informatie

Verdieping profiel veiligheidsdeskundige, ter voorbereiding op de inrichting van het assessment ten behoeve van het nieuwe register NVVK

Verdieping profiel veiligheidsdeskundige, ter voorbereiding op de inrichting van het assessment ten behoeve van het nieuwe register NVVK Verdieping profiel veiligheidsdeskundige, ter voorbereiding op de inrichting van het assessment ten behoeve van het nieuwe register NVVK. Aanleiding Met betrekking tot het eindniveau van veiligheidsopleidingen

Nadere informatie

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage Rapport Voorbeeld adviseur Naam Adviseur Voorbeeld adviseur2 voorbeeld Rapportage Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit

Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit Openbare procedure Opdrachtgever Open Universiteit Datum 15 februari 2016 Kenmerk U2015/7006 Status Definitief blad: 2/7 Bestek Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Afspraken zijn de essentie

Afspraken zijn de essentie Forum Standaardisatie Afspraken zijn de essentie De rol van standaardisatie bij het realiseren van interoperabiliteit Peter Waters Hoofd Bureau Forum Standaardisatie Versterking Interbestuurlijke samenwerking

Nadere informatie

Inkoopsucces door beleidssucces: inkoopleiderschap Ondernemende inkooprol broodnodig!

Inkoopsucces door beleidssucces: inkoopleiderschap Ondernemende inkooprol broodnodig! Inkoopsucces door beleidssucces: inkoopleiderschap Ondernemende inkooprol broodnodig! Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Leadership Entrepreneurship Stewardship 2 Agenda 1. Een introductie 2. Enkele

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke De spin in het web Handreiking voor werkers die direct aan de slag willen met de sociale netwerken van mensen met verstandelijke beperkingen Anne Wibaut, Willy Calis Ad van Gennep Inleiding Wij hebben

Nadere informatie

Aanmelding van een nieuwe standaard voor de pas toe of leg uit -lijst

Aanmelding van een nieuwe standaard voor de pas toe of leg uit -lijst Aanmelding van een nieuwe standaard voor de pas toe of leg uit -lijst Voor dit type aanmelding geldt dat alle criteria van toepassing zijn en alle vragen beantwoord dienen te worden. U wordt als eerst

Nadere informatie

MVO-PROFIEL Bedrijf X

MVO-PROFIEL Bedrijf X MVO-PROFIEL Bedrijf X 2008 BouwMVO De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle hierop betrekking hebbende auteursrechten, databankrechten en overige (intellectuele) eigendomsrechten

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid.

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Cursus 1 2015-2016 plus overnachting Aanleiding: Om het deskundigheidsniveau van instellingen te vergroten, zal een masterclass Privacy georganiseerd worden. Deze

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie