Bijlage 1 Commentaar Landelijke Cliëntenraad op voorstel tot invoering van een Individuele reïntegratieovereenkomst (IRO).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 Commentaar Landelijke Cliëntenraad op voorstel tot invoering van een Individuele reïntegratieovereenkomst (IRO)."

Transcriptie

1 Bijlage 1 Commentaar Landelijke Cliëntenraad op voorstel tot invoering van een Individuele reïntegratieovereenkomst (IRO). In het kader van het voorstel tot het invoeren van een IRO wil de LCR uw aandacht vragen voor de volgende punten: 1. Wettelijke inbedding IRO 2. Rechtsongelijkheid; 3. Resultaatfinanciering; 4. alleen contracten met reïntegratiebedrijven 5. Hoofdaannemer; 6. Hoogte van het budget; 7. Termijn waar binnen de cliënt zijn trajectplan moet indienen; 8. De sturingsmogelijkheden van de cliënt 9. Toepassing IRO 1 Wettelijke inbedding IRO De minister kiest voor het realiseren van het IRO voor wijziging van het besluit SUWI door toevoeging van een artikel 4.1 a waardoor het UWV, in afwijking van artikel 4.1 Besluit SUWI, op verzoek een individuele reïntegratieovereenkomst kan afsluiten. De cliënt kan daardoor een eigen keuze maken voor een reïntegratiebedrijf. De minister verdedigt zijn keuze opgrond van adviezen van de Commissie Werkend perspectief en de Chronisch zieken en gehandicaptenraad omdat door hen is aangedrongen de cliënt niet te belasten met de administratie en de contractafspraken. Tevens wil de minister een regeling met sterke verwantschap met de aanbestedingsprocedure. Daarom ziet hij af van regelgeving op basis van artikel 33 Wet REA en artikel 73a WW. De Landelijke Cliëntenraad is van mening dat de gedachten gang van de minister niet past bij het werkelijk leggen van de verantwoordelijkheid voor reïntegratie bij de cliënt. Er is nog steeds sprake van voor de cliënt denken in plaats van met de cliënt denken. In dit kader wil de LCR verwijzen naar artikel 33a Wet REA. Dit artikel biedt de arbeidsgehandicapte werknemer de mogelijkheid om een persoonsgebonden reïntegratiebudget aan te vragen dan wel de mogelijkheid om een persoonsgebonden reïntegratieovereenkomst te sluiten. Een en ander is in nadere regelgeving uitgewerkt in 4.3 Besluit SUWI, Persoonsgebonden Reïntegratiebudgetten (Besluit SUWI artikel 4.7 t/m 4.20). Naar de mening van de LCR is deze wetgeving voor arbeidsgehandicapte werknemers wel een goede vertaling van het leggen van de verantwoordelijkheid bij de cliënt. Hier wordt niet voor maar met de cliënt gedacht hij kan zelf bepalen of hij een budget of een overeenkomst wil. Het sluit ook aan bij het advies van de Commissie het werkend perspectief en de Chronisch zieken en gehandicaptenraad om cliënten niet te belasten met administratie en contract afspraken. Immers bij de regeling voor werknemers kan de cliënt zelf kiezen. Kiezen tussen: een budget met alle verantwoordelijkheden die daarbij horen dus inclusief administratie en afsluiten contracten of een persoonsgebonden reïntegratieovereenkomst. Als een regeling voor PRB op deze wijze wordt gerealiseerd wordt niet aangesloten bij de huidige aanbestedingsprocedure. Maar het is juist deze procedure die de cliënt een doorn in het oog is. Waarbij risico s van afroming en gebrek aan maatwerk als groot knelpunt door de cliënt worden ervaren. Deze risico s zijn ook aanwezig in de huidige voorstellen van de IRO en worden o.a. veroorzaakt door het voorschrijven van resultaatfinanciering en een hoofdaannemer en de wijze waarop de hoogte van het budget wordt bepaald. Verderop in het commentaar wordt hier nog nader op ingegaan. 1

2 De LCR is van mening dat een regeling voor Persoonsgebonden financiering voor werkzoekenden zou moeten worden gebaseerd op artikel 33 Wet REA en artikel 73a WW. Daarmee worden de door ons gesignaleerde problemen met het IRO weggenomen en is er werkelijk sprake van een volwaardige vervanging van de experimentele regeling Persoonsgebonden Budget door een landelijke regeling persoonsgebonden budgetten. De LCR is van mening dat de huidige voorstellen voor een IRO onvoldoende recht doen aan de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. De LCR is van mening dat de regeling moet worden gebaseerd op artikel 33 Wet REA en artikel 73a WW met een nadere uitwerking welk analoog is aan de regeling voor werknemers welke is vast gelegd in artikel 4.7 t/m 4.10 en 4.12 t/m 4.20 Besluit SUWI. De cliënt moet kunnen kiezen tussen een persoonsgebonden budget of een persoonsgebonden overeenkomst. 2 Rechtsongelijkheid Niet alle cliënten kunnen recht doen gelden op een Individuele Reïntegratieovereenkomst. Cliënten die voor hun reïntegratie zijn aangewezen op de gemeenten zijn afhankelijk of de gemeente de mogelijkheid tot een vorm van PRB in hun reïntegratieverordening in het kader van de Wet werk en bijstand hebben vastgelegd. Indien dit niet het geval is, kunnen deze cliënten geen aanspraak maken op een vorm van PRB. De Landelijke Cliëntenraad is der halve van mening dat er rechtsongelijkheid is tussen cliënten. Tevens geldt dat arbeidsgehandicapten werknemers een betere regeling persoonsgebonden budget hebben dan werkzoekenden in het kader van de IRO krijgen. Alle werkzoekende cliënten dienen aanspraak te kunnen maken op een zelfde regeling voor persoonsgebonden budgetten. 3 Resultaatfinanciering Voor de reïntegratietrajecten die met een IRO worden gecontracteerd geldt net als bij reïntegratietrajecten die via de aanbestedingsprocedure worden gecontracteerd resultaatfinanciering. Waarbij als minimum vereiste geldt dat tenminste sprake is van no cure less pay. Het UWV kan ervoor kiezen te differentiëren tussen de verschillende doelgroepen zoals dat ook gebeurt bij de door het UWV gevolgde aanbestedingsprocedure. Indien het UWV hiervoor kiest dan betekent dit dat voor bepaalde doelgroepen, arbeidsgehandicapten met lichte lichamelijke klachten en ontslagwerkloze fase 2, no cure no pay kan gelden. De LCR is van mening dat het opleggen van gedeeltelijke ( no cure less pay ) of volledige ( no cure no pay ) resultaatfinanciering tot grote complicaties gaat leiden bij het realiseren van een IRO. Het is de vraag of op grond van deze voorwaarde reïntegratiebedrijven willen meedoen. Wij zijn bevreesd dat resultaatfinanciering er toe kan leiden dat bedrijven geen IRO-cliënten willen aannemen om dat de risico s met resultaatfinanciering in een één op één situatie te groot zijn. Met name bij kleine reïntegratiebedrijven, die geen contracten hebben via andere kanalen (UWV, gemeenten of werkgevers) kan dit spelen, immers zij moeten hun risico s volledig afdekken op de IRO-cliënt. Ook zijn wij bevreesd dat resultaat financiering zal leiden tot een aanzienlijke prijsverhoging om op deze wijze het risico af te dekken. Als een cliënt een reïntegratietraject wil met meerdere reïntegratiebedrijven dan dient één van de reïntegratiebedrijven bereid te zijn om als hoofdaannemer op te treden. De hoofdaannemer moet vervolgens met de andere betrokken reïntegratiebedrijven onder het voorgeschreven financieringsregime van minimaal no cure less pay afspraken maken. Immers de verschillende bedrijven zijn voor hun financiering afhankelijk van de resultaten van collega bedrijven. De LCR is bevreesd dat het sluiten van een IRO met meerdere reïntegratiebedrijven waarbij resultaatfinanciering geldt een grote complicerende factor is bij het realiseren van een IRO. 2

3 De enige voor de LCR bespreekbare vorm van resultaat financiering is dat wanneer de cliënt aangeeft dat één van de reïntegratiebedrijven een wanprestatie heeft geleverd dit bedrijf geen financiering krijgt. De overige reïntegratiebedrijven dienen niet financieel te worden getroffen voor een wanprestatie van een collega. De LCR is van mening dat voor de uitvoering van reïntegratietrajecten met een IRO geen resultaat financiering moet gelden. 4 Alleen contracten met reïntegratiebedrijven In het kader van de IRO kunnen alleen contracten worden gesloten met reïntegratiebedrijven. Essentieel voor een PRB is dat cliënten kunnen inkopen wat zij nodig achten en dat hoeft niet altijd om een dienst te gaan die bij een reïntegratiebedrijf voorhanden is. Als je geholpen bent met een scholing: waarom zou je die dan niet direct inkopen bij een onderwijsinstelling? Als je geholpen bent met een marktonderzoek ter voorbereiding van een eigen bedrijf, dan kun je toch beter bij een bureau zijn dat daar verstand van heeft dan bij een reïntegratiebedrijf! Direct inkopen wat jij nodig hebt: dat is ook efficiënt. Het UWV beoordeelt of het plan dat de cliënt indient realistisch is en op grond daarvan wordt goedkeuring verleent. De criteria aan de hand waarvan het plan beoordeeld wordt wijken niet af van de beoordeling van een regulier traject. Het plan moet haalbaar en arbeidsmarkt relevant zijn. Na goedkeuring worden contracten met gewenste uitvoerende gesloten. De LCR is van mening dat in het kader van de IRO ook contracten moeten kunnen worden gesloten met bedrijven/organisaties/instellingen die niet als reïntegratiebedrijf te boek staan. 5 Hoofdaannemer Bij het opstellen van een reïntegratietraject en het samenstellen van de noodzakelijke producten voor reïntegratie moet de cliënt gebruik kunnen maken van meerdere bedrijven. Het voorstel voor het IRO sluit dit niet uit. Met dien verstande dat alleen diensten van reïntegratiebedrijven kunnen worden ingekocht. Echter wanneer een cliënt met meerdere reïntegratiebedrijven zaken wil doen dan moet één van deze bedrijven bereid zijn als hoofdaannemer op te treden. Het bedrijf dat als hoofdaannemer optreedt, moet vervolgens met de andere reïntegratiebedrijven afspraken maken over de financiering en verantwoording (waaronder de rapportage verplichting). De hoofdaannemer is eindverantwoordelijk voor de totale uitvoering, financiële afwikkeling en rapportageverplichting. Dit heeft voor het UWV tot gevolg dat zij nauwelijks extra administratieve lasten hebben ten gevolge van de IRO. Voor het reïntegratiebedrijf dat als hoofdaannemer optreedt geldt echter dat zij wel worden geconfronteerd met extra administratieve lasten wanneer er meerdere reïntegratiebedrijven bij de uitvoering betrokken zijn. De LCR verwacht dat de hoofdaannemer zijn administratieve lasten zal doorberekenen. Gelet op het feit dat voor trajecten op basis van een IRO de gemiddelde trajectprijs voor de betreffende doelgroep wordt gehanteerd kan dit tot problemen leiden. De extra administratieve lasten kunnen tot verhoging van de kosten leiden waardoor de prijs van het traject hoger uitkomt dan de gemiddelde trajectprijs. De LCR is van mening dat de constructie van hoofdaannemer een onnodig complicerende factor is. Er zijn een aantal andere oplossingen mogelijk. Te weten: 1 Het UWV sluit contracten met de verschillende reïntegratiebedrijven. De betrokken reïntegratiebedrijven rapporteren aan de cliënt en de cliënt is verantwoordelijk voor de rapportage aan het UWV. De rekeningen van de reïntegratiebedrijven gaan naar de cliënt deze tekent voor akkoord en vervolgens betaalt UWV conform afspraken uit. 3

4 2 Het UWV sluit contracten met de verschillende reïntegratiebedrijven. De rekeningen van de reïntegratiebedrijven gaan rechtstreeks naar UWV en UWV betaalt confrom afspraken uit. De betrokken reïntegratiebedrijven rapporteren na overleg met de cliënt aan UWV. Dit betekent dat de administratieve lasten bij UWV komen te liggen en niet bij één van de reïntegratiebedrijven. 3 de cliënt sluit contracten met de diverse reïntegratiebedrijven en de UWV sluit opgrond van deze contracten een contract met de cliënt. De cliënt maakt zelf een rapportage en rapporteert aan het UWV (dit gold ook bij het PRB en leverde geen problemen voor de cliënt). Als de werkherkansingsadviseur wordt ingevoerd kan de cliënt desgewenst voor ondersteuning bij het opstellen van een rapportage bij deze adviseur terecht. De rekeningen van de reïntegratiebedrijven gaan naar de cliënt deze tekent voor akkoord en vervolgens betaalt UWV conform afspraken uit. De LCR is van mening dat de noodzaak om één hoofdaannemer aan te wijzen bij de invulling van het IRO moet worden geschrapt. 6 De Hoogte van het budget Het budget wordt bepaald op grond van de gemiddelde trajectprijs van de doelgroep waartoe de cliënt behoort. Dat is een redelijk uitgangspunt. Echter de LCR wil hierbij een aantal kantekeningen plaatsen. De voorgestelde resultaatfinanciering en de extra administratielasten voor de hoofdaannemer leiden tot extra kosten in vergelijking met de reguliere aanbesteding waarbij maar één reïntegratiebedrijf in het geding is en waarbij de risico s van resultaatfinanciering over meerdere cliënten kunnen worden gedekt. De LCR is van mening dat bij de beoordeling van de kosten van een IRO hiermee rekening moet worden gehouden. Tevens moet het mogelijk zijn dat als het UWV van mening is dat het opgestelde reïntegratieplan adequaat is een hoger budget moet kunnen worden toegekend dan de gemiddelde trajectkosten voor deze cliënt op basis van de reguliere aanbesteding. Een adequaat reïntegratietraject is een traject dat naar het oordeel van het UWV gebaseerd is op de afstand tot de arbeidsmarkt, de mogelijkheden van de cliënt en de kansen op werk na afronding van het traject. In dit kader pleit de LCR voor het invoeren van een hardheidsclausule. De LCR pleit voor de invoering van een hardheidsclausule bij het vaststellen van de hoogte van het budget voor de IRO. Tevens dient bij het vaststellen van het IRO rekening te worden gehouden met de extra administratieve lasten van de hoofdaannemer en het risico van de resultaatfinanciering. 7 Termijn waarbinnen een trajectplan in het kader van een IRO door cliënt moet worden ingediend. De cliënt dient zijn plan in het kader van een IRO in de zelfde periode op te stellen als bij een regulier reïntegratietraject. In de brief van de minister d.d. 15 december 2003 laat de minister weten dat deze periode op dit moment 56 dagen duurt. In het concept beoordelingskader dat het UWV heeft opgesteld voor de uitvoering van de IRO krijgt de cliënt 25 werkdagen voor het opstellen van een trajectplan, nadat de cliënt aan Het UWV heeft mede gedeeld voor een IRO in aanmerking te willen komen. Deze termijn vindt de LCR erg kort voor het opstellen van een traject en het sluiten van de overeenkomsten tussen de hoofdaannemer en de andere gewenste reïntegratiebedrijven. Dit speelt met name voor cliënten die bij hun WAO beoordeling of WW-toekenning voor het eerst horen dat zij ook zelf een reïntegratieplan kunnen opstellen en gebruik kunnen maken van een IRO. Als de UWV voor alle cliënten de termijn van 25 dagen zoals zij thans voorstelt in haar concept beoordelingskader IRO gaat hanteren dan zullen weinig cliënten er in slagen om een IRO te realiseren. De LCR hecht er aan dat de termijnen waarbinnen het UWV moet besluiten over de 4

5 toekenning van de IRO worden vastgelegd. Ervaringen met de experimenten met het PRB leren ons dat de tijd die het UWV nam voor een beslissing regelmatig tot vertraging leiden. De LCR stelt in deze een termijn van 6 weken voor. De LCR pleit er voor dat voor het indienen van een trajectplan in het kader van een IRO een maximale termijn van 56 dagen wordt gehanteerd. De termijn van het UWV voor het nemen van een beslissing voor het al of niet toekennen van een IRO dient maximaal 6 weken te bedragen. 8 Sturingsmogelijkheden cliënt De LCR van mening dat de sturing van de cliënt in het kader van de IRO beperkt is. Wanneer de cliënt zijn trajectplan heeft opgesteld en hij een keus uit reïntegratiebedrijven heeft gemaakt voor de uitvoering, is hij afhankelijk of één van de bedrijven hoofdaannemer wil worden en of de andere reïntegratiebedrijven met elkaar en de hoofdaannemer in zee willen. Zo niet dan moet hij op zoek naar andere reïntegratiebedrijven. Daarmee wordt zijn keuze mogelijkheid beperkt. Het UWV sluit een contract met de hoofdaannemer. De cliënt is hierbij geen partij. De LCR gaat er vanuit dat het contract wordt gesloten op basis van het tussen de hoofdaannemer en cliënt overeengekomen reïntegratietraject. Welk traject is goedgekeurd door UWV en heeft geleid tot de toekenning van een IRO. Het kan niet zo zijn dat UWV en reïntegratiebedrijf over het hoofd van de cliënt andere afspraken gaan maken. Vervolgens is de verantwoording over de uitvoering van het traject in handen gelegd van de hoofdaannemer. De cliënt heeft hier geen rol. Dat lijkt cliënt vriendelijk maar geeft de cliënt geen mogelijkheid om zijn oordeel over de uitvoering te geven. De LCR is van mening dat de cliënt ook een duidelijke rol moet hebben bij de rapportage. Als de reïntegratiebedrijven verantwoordelijk zijn voor de rapportage aan het UWV, dient daarbij de visie van de Cliënt te worden opgenomen en dient de cliënt de rapportage mede te ondertekenen. Er dient niet over het hoofd van de cliënt te worden gerapporteerd. De LCR pleit voor meer sturing door de cliënt. Dit dient o.a. gestalte te krijgen bij het opstellen van de contracten en in de rapportage door de reïntegratiebedrijven. De sturingsmogelijkheden worden tevens geoptimaliseerd als er geen sprake is van resultaatfinanciering en er geen verplichte hoofdaannemer moet worden gevonden bij de uitvoering een IRO. 9 Toepassing IRO In de memorie van toelichting bij de wijziging regeling SUWI geeft de minister aan dat het wenselijk is dat het aantal IRO-trajecten beperkt blijft, zodat de interferentie met de reguliere aanbestedingsprocedure beperkt blijft in verband met de concurrerende prijsvorming voor reïntegratiebedrijven. Met name de concurrerende prijsvorming die met de aanbestedingsprocedure tot stand komt, is van belang voor het effectief en efficiënt functioneren van de reïntegratiemarkt. Al dus de minister. Een effectieve en efficiënte reïntegratiemarkt wordt niet alleen bepaald door lage prijzen. De LCR is van mening dat maatwerk en een hoog percentage succesvolle plaatsingen van groter belang zijn. Het gaat om een goede prijs kwaliteit verhouding. Een goede regeling PRB kan er toe bijdragen dat de marktwerking voor de cliënt wordt bevordert. Het dwingt reïntegratiebedrijven aan de individuele cliënt helder te maken wat men te bieden heeft. Dit kan leiden tot verfijning en maatwerk van het aanbod leiden. De LCR constateert dat de huidige aanbestedingsprocedure de prijs van trajecten drukt het geen tot gevolg heeft dat de kwaliteit van de diensten afneemt en afroming toeneemt. De LCR is van mening dat de wens van de minister opnieuw de positie van de cliënt in het kader van SUWI en de keuzevrijheid van de Cliënt marginaliseert. 5

6 De LCR is bevreesd dat deze wens van de minister tot gevolg heeft dat cliënten niet of onvoldoende geïnformeerd worden over de IRO. Het is van belang dat cliënten van het UWV goed geïnformeerd worden over de wijze waarop hun reïntegratie door het UWV wordt georganiseerd. Hierbij dient ook de mogelijkheden van een IRO als volwaardig alternatief te worden aangegeven. De wens van de minister dat het aantal IRO-trajecten beperkt blijft kan er toe leiden dat het UWV de cliënten onvoldoende informeert en dat reïntegratiebedrijven niet mee willen doen. In de voorgestelde regeling hebben noch UWV noch reïntegratiebedrijven er belang bij cliënten die een IRO kiezen. De LCR pleit er voor dat het IRO als een volwaardige mogelijkheid tot reïntegratie wordt voorgelegd. Het effectief en efficiënt functioneren van de reïntegratiemarkt wordt niet alleen bepaald door de prijs van trajecten maar door op maatwerk en succesvolle plaatsingen. Het gaat om een goede prijs kwaliteit verhouding. 6

Resultaatfinanciering

Resultaatfinanciering Aan de leden van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag, 8 april 2004 Betreft: Ref.: Reactie op brief van minister de Geus over de individuele reïntegratieovereenkomst d.d. 29 maart 2004

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, BESLUIT:

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, BESLUIT: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/04/32780, tot wijziging van de Regeling SUWI

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van, Directie Sociale Verzekeringen, SV/R&S/03/;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van, Directie Sociale Verzekeringen, SV/R&S/03/; Ontwerpbesluit van tot wijziging van het Besluit SUWI houdende regels omtrent het individuele reïntegratieovereenkomst Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van, Directie

Nadere informatie

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van...; HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van...; HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: Besluit van tot wijziging van het Besluit SUWI houdende regels omtrent de individuele reïntegratieovereenkomst Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 9 februari 2004,

Nadere informatie

Landelijke Cliënten Raad

Landelijke Cliënten Raad Aan Raad voor Werk en Inkomen t.a.v. de Voorzitter de heer J.P.C.M. van Zijl Postbus 16101 2500 BC Den Haag Landelijke Cliënten Raad Den Haag, 18 november 2002 Betreft: Reactie op uw advies aan de minister

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage IRO

Eerste voortgangsrapportage IRO Eerste voortgangsrapportage IRO Leo Aarts Michiel van den Hauten Krista Visscher Aarts De Jong Wilms Goudriaan Public Economics bv (APE) Den Haag, december 2004 INHOUD 0 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 7 0.1

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Eindevaluatie IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst)

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Eindevaluatie IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag SV/R&S/03/37277

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag SV/R&S/03/37277 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070)

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Betreft: besluit ministerraad betreffende Persoonsgebonden Reïntegratiebudget Ref.: LCR/030179/ER/JL

Betreft: besluit ministerraad betreffende Persoonsgebonden Reïntegratiebudget Ref.: LCR/030179/ER/JL Aan de fractie voorzitters van de Tweede Kamer en De leden van de vaste Kamercommissie SZW Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag, 13 augustus 2003 Betreft: besluit ministerraad betreffende Persoonsgebonden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 498 Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage IRO

Derde voortgangsrapportage IRO Derde voortgangsrapportage IRO Krista Visscher Michiel van den Hauten Leo Aarts Den Haag, oktober 2006 Aarts De Jong Wilms Goudriaan Public Economics bv (APE) INHOUD 0 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 3 0.1

Nadere informatie

EEN PERSOONSGEBONDEN REINTEGRATIE BUDGET VOOR BIJSTANDSGERECHTIGDEN

EEN PERSOONSGEBONDEN REINTEGRATIE BUDGET VOOR BIJSTANDSGERECHTIGDEN projectplan EEN PERSOONSGEBONDEN REINTEGRATIE BUDGET VOOR BIJSTANDSGERECHTIGDEN Juni 2003 FvL/2/1071/ PSW arbeidsmarktadvies Lombardje 7-11 Postbus 1228 5200 BG s-hertogenbosch telefoon : (073) 612 43

Nadere informatie

Tweede voortgangsrapportage IRO

Tweede voortgangsrapportage IRO Tweede voortgangsrapportage IRO Michiel van den Hauten Krista Visscher Leo Aarts Aarts De Jong Wilms Goudriaan Public Economics bv (APE) Den Haag, augustus 2005 INHOUD 0 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 3 0.1

Nadere informatie

Landelijke Cliëntenraad Oranjestraat 4 2514 JB Den Haag

Landelijke Cliëntenraad Oranjestraat 4 2514 JB Den Haag Landelijke Cliëntenraad Oranjestraat 4 2514 JB Den Haag Tel.: 070-789 07 70 Fax :070-789 07 74 E-mail: info@lcr-suwi.nl www.landelijkeclientenraad.nl Aan de leden Vaste Tweede Kamer Commissie van Sociale

Nadere informatie

Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget

Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget Aanleiding Met deze notitie wordt voldaan aan de motie van het lid Noorman - den Uyl (Kamerstukken II, vergaderjaar 2000-2001,

Nadere informatie

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 De gemeente Cuijk hecht een grote waarde aan de sociale kant van duurzaam inkopen. Om die reden wordt hierbij

Nadere informatie

Goede Raad.. Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009. Samenvatting

Goede Raad.. Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009. Samenvatting Goede Raad Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009 Samenvatting Inleiding De uitvoeringsstructuur in de sociale zekerheid is veranderd: CWI en UWV zijn samengevoegd.

Nadere informatie

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen De markt beweegt verder Rechte tellingen Rapport: nog te verschijnen September 2010 Projectnummer: 09/516 V. Veldhuis, MSc drs T.J. Veerman m.m.v. drs. D.A.G. Arts J.W. van Egmond AStri Beleidsonderzoek

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil zélf regelen hoe ik weer zo snel mogelijk aan het werk kom Subsidie voor begeleiding naar werk als u niet meer bij uw werkgever aan het werk kunt VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Als

Nadere informatie

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Raadsvergadering d.d. 15 januari 2015 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel (0113) 377377 Fax (0113) 377300 No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Onderwerp:

Nadere informatie

Nadere regel Wmo Gemeente Ede

Nadere regel Wmo Gemeente Ede Nadere regel Wmo Gemeente Ede Inhoud Inhoud 2 Hoofdstuk 1 - Inleiding 3 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (PGB) 3 Artikel 1. Tarief PGB Artikel 2. Hoogte PGB Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout!

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

1040 HG Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus HG AMSTERDAM

1040 HG Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus HG AMSTERDAM > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus 58285 1040 HG AMSTERDAM 1040 HG58285 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Aan de leden van Tweede Kamer Postbus EA Den Haag. Den Haag, 26 september Betreft: Miljoenennota 2007 Ref.

Aan de leden van Tweede Kamer Postbus EA Den Haag. Den Haag, 26 september Betreft: Miljoenennota 2007 Ref. Aan de leden van Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag, 26 september 2006 Betreft: Miljoenennota 2007 Ref.: LCR/060118/ER/JL Geachte dames en heren, De Landelijke Cliëntenraad heeft kennisgenomen

Nadere informatie

Ik wil weer aan het werk met een Individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen

Ik wil weer aan het werk met een Individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Ik wil weer aan het werk met een Individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Wat is een Individuele re-integratieovereenkomst? U krijgt een uitkering van UWV en bent

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Wijziging Beleidsregels onderzoek interne jobcoach

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Wijziging Beleidsregels onderzoek interne jobcoach STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3429 13 februari 2013 Wijziging Beleidsregels onderzoek interne jobcoach Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand,

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2004 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand

Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Lijst agendapunten nummer: Kenmerk: 15027 Afdeling: Sociale Zaken VERORDENING 4b Datum: 18 december 2008 Onderwerp: Vaststelling Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand De raad van de gemeente

Nadere informatie

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Wat is een individuele re-integratieovereenkomst?

Nadere informatie

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Wat is een individuele re-integratieovereenkomst? U krijgt een uitkering van UWV en bent

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 448 Toekomstige structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren UWV

Prestatie-indicatoren UWV Bijlage 1 Prestatie-indicatoren UWV UWV 2005 2006 2007 2008 norm 2008 1. Juist oordeel re-integratieverslag - - 88% 90% 70% 2. Percentage herstelde vangnetgevallen 13-83% 82% 82% 85% 3a. Tijdigheid WW:

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

U wilt aan het werk? Dat kan!

U wilt aan het werk? Dat kan! U wilt aan het werk? Dat kan! U zorgt er zelf voor.. En wij helpen u daarbij! Inhoudsopgave Onderwerp Paginanummer Inhoudsopgave 1 Inleiding Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO) 2 Mogen wij ons

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid Typ teksttyp teksttyp tekst drs. K.P. Klein Wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens 030 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Samenleving r- RIS296071 Contactpersoon

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Eindevaluatie IRO. Carlien Schrijvershof Claartje Thijs Krista Visscher Leo Aarts. Den Haag, november 2008

Eindevaluatie IRO. Carlien Schrijvershof Claartje Thijs Krista Visscher Leo Aarts. Den Haag, november 2008 Eindevaluatie IRO Carlien Schrijvershof Claartje Thijs Krista Visscher Leo Aarts Den Haag, november 2008 Aarts De Jong Wilms Goudriaan Public Economics bv (APE) INHOUD 0 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 3 0.1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 514 Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 1. Inleiding..... 2 2. Aanleiding..... 2 3. De juridische basis...

Nadere informatie

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet 2015 Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Alle begrippen

Nadere informatie

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na?

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Afspraakbanen Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Werkgevers, vakbonden en de overheid hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er 125.000 afspraakbanen komen.

Nadere informatie

Ik wil mijn eigen reïntegratie regelen. Een individuele reïntegratieovereenkomst voor terugkeer naar werk

Ik wil mijn eigen reïntegratie regelen. Een individuele reïntegratieovereenkomst voor terugkeer naar werk Ik wil mijn eigen reïntegratie regelen Een individuele reïntegratieovereenkomst voor terugkeer naar werk Inhoud Voor wie is deze brochure bedoeld? 3 Hoe vraagt u een IRO aan? 4 Bereid u goed voor 5 Uw

Nadere informatie

Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie

Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie 22 september 2006 Georganiseerd door: Met medewerking van: Baas ZoEKT BAAN aan de slag met Re-integratie Workshop Re-integratiebeleid, welke keuzes kunt u

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 955 Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, de raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, gelet op artikel 8, eerste lid, onder a van de Wet werk en bijstand, gezien het advies van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding tot het onderzoek 1

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding tot het onderzoek 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding tot het onderzoek 1 1.1 Van de Booming Baarsjes tot Den Haag 1 1.2 Maar ook bij re-integratie? 4 1.3 Opzet onderzoek 7 1.3.1 Probleemstelling 7 1.3.2 Begrippen 8 1.3.3

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Op 21 juni a.s. heeft uw commissie een Algemeen Overleg met staatssecretaris Van Hoof over de Wet werk en bijstand.

Op 21 juni a.s. heeft uw commissie een Algemeen Overleg met staatssecretaris Van Hoof over de Wet werk en bijstand. Landelijke Cliëntenraad Oranjestraat 4 2514 JB Den Haag Tel. 070-789 07 70 Fax 070-789 07 74 E-mail: info@lcr-suwi.nl Aan de leden van de Vaste Tweede Kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz,

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten.

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten. De raad van de gemeente ; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 7, tiende lid, van de Wet sociale werkvoorziening; Overwegende dat de raad bij verordening

Nadere informatie

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Fractievoorzitters en leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum Onderwerp 29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Gespreksnotitie Bestuurlijk overleg over kabinetsstandpunt over advies Commissie Werkend Perspectief over jonggehandicapten

Gespreksnotitie Bestuurlijk overleg over kabinetsstandpunt over advies Commissie Werkend Perspectief over jonggehandicapten Gespreksnotitie Bestuurlijk overleg over kabinetsstandpunt over advies Commissie Werkend Perspectief over jonggehandicapten De Landelijke Cliëntenraad heeft kennisgenomen van het advies van de Commissie

Nadere informatie

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Sinds 1 januari 2012 beschikken gemeenten op basis van art.9, lid 1 sub c van de WWB over de mogelijkheid om een Tegenprestatie

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oud-Beijerland Nr. 157294 14 september 2017 Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ..

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raadsvoorstel no. R2014.0120 Agendapunl no. 9 z Onderwerp Uitgeest. 13 januari 2015 Voorstel inzake Hulp bij het huishouden in 2016 Aan

Nadere informatie

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1.

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1. Voorbeeld Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling [naam gemeente/organisatie]) BIJLAGE BIJ ECWGO/U201601078 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie]

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Nr Houten, 6 november Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode

Nr Houten, 6 november Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode Nr. 2007-076 Houten, 6 november 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode 2008-2012. Beslispunten: 1. Te besluiten de werking van het

Nadere informatie

Inleiding. Voor wie is deze brochure bedoeld?

Inleiding. Voor wie is deze brochure bedoeld? Je kunt tegenwoordig vaak je eigen reïntegratie regelen. Dit het een individuele reïntegratieovereenkomst UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen voor mensen die een of andere

Nadere informatie

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz Zorginkoopbeleid 2016 drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz 01-01-2015 De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. Met de invoering van deze wet staan drie onderling samenhangende doelstellingen centraal:

Nadere informatie

Chronisch ziek en Werk. Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486

Chronisch ziek en Werk. Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486 Chronisch ziek en Werk Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486 Introductie. Reumapatiëntenbond Reumafonds Reuma in Nederland 2 Omvang van groep mensen met een reumatische aandoening

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting bij Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016

Artikelsgewijze toelichting bij Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016 *548423* Bijlage BBV Artikelsgewijze toelichting bij Besluit maatschappelijke ondersteuning Putten 2016 Artikel 1 Begripsbepaling In de benoemde documenten staan alle begrippen reeds uitgewerkt. Voor de

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Naam regeling Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening Citeertitel Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening Wettelijke

Nadere informatie

Aan leden Vaste Tweede Kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. de griffier, de heer D.S. Nava Postbus EA Den Haag

Aan leden Vaste Tweede Kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. de griffier, de heer D.S. Nava Postbus EA Den Haag Aan leden Vaste Tweede Kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. de griffier, de heer D.S. Nava Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag, 21 juni 2005 Betreft: Wet Inkomen en Arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 43621 4 december 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2015, nr. 2015-0000287474,

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d. : 2 december 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : E. de Vries Onderwerp : Transformatie

Nadere informatie

RAPPORT AD/2005/ Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. Auditdienst

RAPPORT AD/2005/ Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. Auditdienst RAPPORT AD/2005/35556 Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen AD-rapport bij de negende voortgangsrapportage SUWI Den Haag, 17 mei 2005 Auditdienst van het Ministerie

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

Klachtenreglement. Edith Idoe - Stap Stap.nu Reïntegratie & Counseling. Versie: Oktober 2014

Klachtenreglement. Edith Idoe - Stap Stap.nu Reïntegratie & Counseling. Versie: Oktober 2014 Edith Idoe - Stap Stap.nu Reïntegratie & Counseling Versie: Oktober 2014 Schout van Haestrechtsingel 160 telefoon: 073 644 78 84 email: info@stap.nu IBAN: NL 25 ABNA0602092205 5237 SG s Hertogenbosch fax:

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Van Hijum

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Van Hijum De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Inleiding De Sluitende aanpak is bedoeld voor iedereen die zich binnen het voortgezet onderwijs bezighoudt met de

Nadere informatie

Besluit gemeenteraad. De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2014;

Besluit gemeenteraad. De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2014; Besluit gemeenteraad Titel: Verordening Individuele studietoeslag Someren 2015 Bijlage: Wetstechnische informatie Zaaknummer: SOM/2014/012646 Documentnummer: SOM/2014/012698 Datum besluit: De raad van

Nadere informatie

Wij wijzen u er op dat u geen rechten kunt ontlenen aan de door de Servicedesk gegeven antwoorden.

Wij wijzen u er op dat u geen rechten kunt ontlenen aan de door de Servicedesk gegeven antwoorden. Vraag en antwoord 2010 (Versie juni 2010) U leest hier de meest voorkomende vragen en antwoorden over de entree-eisen voor reintegratiebedrijven en de dienstverlening die UWV inkoopt. Vindt u hier geen

Nadere informatie

Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen

Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen Aanbestedingsbeleid gemeente Dinkelland Aanbestedingen Hoe hoog zijn de jaarlijks gemeentelijke uitgaven en hoeveel procent hiervan bestaat uit aanbestedingen?

Nadere informatie

Verordening Langdurigheidstoeslag. Gemeenteraad Maatschappelijke zorg en welzijn. Datum ondertekening Bron bekendmaking

Verordening Langdurigheidstoeslag. Gemeenteraad Maatschappelijke zorg en welzijn. Datum ondertekening Bron bekendmaking Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Dalfsen Officiële naam van de regeling Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Dalfsen 2009 Citeertitel Deze versie is

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 23 september 2003 Nummer voorstel: 2003/76

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 23 september 2003 Nummer voorstel: 2003/76 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23 september 2003 Nummer voorstel: 2003/76 Voor raadsvergadering d.d.: 7-10-2003 Agendapunt: 8B

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 30 april Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 30 april Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 5I00048 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen

Nadere informatie

Gelet op: Artikel 10, eerste lid, en artikel 10da van de Participatiewet; Artikel 11 van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente;

Gelet op: Artikel 10, eerste lid, en artikel 10da van de Participatiewet; Artikel 11 van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Haarlem Nr. 160974 18 september 2017 Beleidsregels jobcoaching gemeente Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Gelet op: Artikel 10, eerste lid, en artikel

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de

Nadere informatie

Werkzoekend en de IRO

Werkzoekend en de IRO FNV Bondgenoten Werkzoekend en de IRO Individuele Re-integratie Overeenkomst Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Augustus 2007 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van

Nadere informatie

Notitie andere taken

Notitie andere taken A N D E R E T A K E N Notitie andere taken 1. Aanleiding In juni 2001 zijn de wetsvoorstellen Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringorganisatie

Nadere informatie

Advies van de Raad voor het Overheidspersone inzake de Proeve van Wet houdende een verbod maken van ongerechtvaardigd onderscheid op g handicap of

Advies van de Raad voor het Overheidspersone inzake de Proeve van Wet houdende een verbod maken van ongerechtvaardigd onderscheid op g handicap of Advies van de Raad voor het Overheidspersone inzake de Proeve van Wet houdende een verbod maken van ongerechtvaardigd onderscheid op g handicap of chronische ziekte Advies nummer 20 's-gravenhage, 23 juni

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004 RAADSBESLUlT De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 18 juni 12004; nummer 041 12004; gelet op anikei 147, eerste lid van de Gemeentewet, de anikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede

Nadere informatie

Persoongebonden budget

Persoongebonden budget Persoongebonden budget Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden budget (pgb) 2 2. Wanneer een pgb? 2 3. Een pgb aanvragen 3 4. Inkopen met een pgb 4 5. Overige regels bij een pgb 5 6. Lijst met begrippen

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST INDIVIDUELE RE-INTEGRATIEOVEREENKOMST (IRO) 2008 (Versie 4 juli 2008)

MANTELOVEREENKOMST INDIVIDUELE RE-INTEGRATIEOVEREENKOMST (IRO) 2008 (Versie 4 juli 2008) MANTELOVEREENKOMST INDIVIDUELE RE-INTEGRATIEOVEREENKOMST (IRO) 2008 (Versie 4 juli 2008) De ondergetekenden: 1. De rechtspersoon naar de wet Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), gevestigd

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Nieuw Beschut J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57-5982290 1-11-2016 - - Geachte heer, mevrouw, We hechten groot belang aan het creëren van werk voor

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden Uitvoeringsvoorwaarden Opdrachtgeverschap per 1 april 2003 Met ingang van 1 januari 2003 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers naar arbeid in het bedrijf

Nadere informatie

Uitvoering re-integratietrajecten in opdracht van UWV. Nota van bevindingen

Uitvoering re-integratietrajecten in opdracht van UWV. Nota van bevindingen Opdrachtgever IWI Uitvoering re-integratietrajecten in opdracht van UWV. Nota van bevindingen Onderzoek Uitvoering van reintegratietrajecten in opdracht van UWV Startdatum 1 februari 2006 Einddatum 27

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot Persoonsgebonden Reïntegratiebudget. BESLUITEN

Plan van Aanpak Pilot Persoonsgebonden Reïntegratiebudget. BESLUITEN Behoudens advies van de commissie SWMG B&W-nr.: 05.0590 d.d. 24-05-2005 Onderwerp Plan van Aanpak Pilot Persoonsgebonden Reïntegratiebudget. BESLUITEN 1. het Plan van Aanpak Pilot Persoonsgebonden Reïntegratiebudget

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie