Instituut voor de nationale rekeningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instituut voor de nationale rekeningen"

Transcriptie

1 Instituut voor de nationale rekeningen Analyse van de prijzen: derde kwartaalverslag 2009 van het Instituut voor de nationale rekeningen Vooruitgangstraat 50 B-1210 Brussel Ondernemingsnummer:

2 Instituut voor de nationale rekeningen ANALYSE VAN DE PRIJZEN: EERSTE KWARTAALVERSLAG 2009 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN ANALYSE VAN DE PRIJZEN: DERDE KWARTAALVERSLAG 2009 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN

3 VOORWOORD Hierna vindt u het derde kwartaalverslag van het Instituut voor de Nationale Rekeningen over de analyse van de prijzen. Het werd opgesteld door de FOD Economie en op 26 oktober 2009 door de Raad van Bestuur goedgekeurd. In zijn vergadering van 28 oktober 2009 heeft ook het Wetenschappelijk Comité voor de prijsobservatie en -analyse de resultaten van de analyse onderschreven. Er zij aan herinnerd dat de kwartaalverslagen in de eerste plaats een algemeen overzicht willen bieden van de voornaamste, recente ontwikkelingen in de consumptieprijzen. De meer diepgaande studies over specifieke prijzen en kosten, zoals bijvoorbeeld over de prijzen van rund- en varkensvlees, worden afzonderlijk gepubliceerd. Brussel, oktober 2009 Lambert VERJUS Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Instituut voor de Nationale Rekeningen 2

4 INHOUDSTAFEL VOORWOORD... 2 INHOUDSTAFEL... 3 SAMENVATTING... 4 INLEIDING... 5 I. BELGISCHE INFLATIE TIJDENS HET DERDE KWARTAAL Algemeen 2. Energie Niet-bewerkte levensmiddelen Bewerkte levensmiddelen Diensten Niet-energetische industriële goederen II. VERGELIJKING VAN DE INFLATIE IN BELGIË EN IN DE BUURLANDEN Inflatie tijdens het derde kwartaal Recente evolutie van de inflatieverschillen met de buurlanden LIJST VAN AFKORTINGEN BIJLAGE 1A BIJLAGE 1B BIJLAGE

5 SAMENVATTING 1. In het derde kwartaal 2009 was de Belgische inflatie gemiddeld negatief ten belope van -1,2%. Het zijn de prijzen voor energiedragers en voor niet-bewerkte levensmiddelen die de negatieve inflatie in de hand hebben gewerkt. Maar ook de onderliggende inflatie vertraagde en kwam, met 1,9%, voor het eerst in twee jaar op minder dan 2% uit. 2. De consument betaalde voor zijn energieverbruik gemiddeld 20% minder dan in het derde kwartaal In het geval van motorbrandstoffen en huisbrandolie zijn de prijzen, in navolging van wat er met de internationale noteringen voor ruwe aardolie gebeurt, nochtans al enkele maanden opnieuw gaan stijgen. Dat zal in de nabije toekomst allicht eveneens het geval zijn voor de gas- en elektriciteitsprijzen, die met meer vertraging reageren op de prijsevoluties voor aardolie en waarvoor de distributietarieven gemiddeld verder zullen stijgen. 3. De meeste bewerkte voedingsmiddelen werden tussen het tweede en het derde kwartaal 2009 goedkoper, onder meer als gevolg van de forse daling van de internationale prijzen voor voedingsgrondstoffen in de tweede helft van vorig jaar. Toch lijken de prijsdalingen voor de consument eerder bescheiden. Bovendien gingen de consumptieprijzen voor volle en halfvolle melk vanaf juli fors de hoogte in. Op 30 juni 2009 werd een akkoord afgesloten tussen de Boerenbond, het ABS en de leden van Fedis, waarbij bepaald werd dat deze laatste tijdelijk (van 1 juli 2009 tot 31 december 2009) voor elke liter aangekochte consumptiemelk 14 eurocent ter beschikking zouden stellen van de Belgische melkveehouders. Uit het verloop van de consumptieprijzen blijkt dat deze kostprijsverhoging integraal is doorgerekend aan de consument. 4. De diensteninflatie verminderde van 3,1% in het tweede tot 2,5% in het derde kwartaal 2009 en ook het prijsstijgingstempo van de prijzen voor niet-energetische industriële goederen vertraagde enigszins (1,5% in het derde kwartaal, tegenover 1,7% in het tweede kwartaal). 5. In de drie buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) kwam de inflatie in het derde kwartaal uit op gemiddeld -0,4%, een minder grote daling dan in België. Het beeld is verschillend als de onderliggende inflatie wordt vergeleken, die in ons land nog steeds 0,6 procentpunt hoger lag dan gemiddeld in de buurlanden (1,9% tegen 1,3%). Het écart is wel kleiner geworden en zowel voor de bewerkte levensmiddelen, de diensten als de niet-energetische industriële goederen zijn de jaar-op-jaar prijsstijgingstempo s in het derde kwartaal dichter in de buurt komen te liggen van die in de buurlanden. 4

6 ANALYSE VAN DE PRIJZEN: DERDE KWARTAALVERSLAG 2009 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN INLEIDING Zoals de wet van 8 maart 2009 tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen voorziet, heeft de FOD Economie, voor rekening van het INR, dit nieuwe kwartaalverslag over de prijzen opgesteld. Het verslag is op 26 oktober 2009 goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het INR en op 28 oktober 2009 door het Wetenschappelijk Comité voor de prijsobservatie en analyse. De samenstelling van dat Comité is recent licht gewijzigd. Bij Koninklijk Besluit van 2 oktober 2009 werd eervol ontslag verleend aan Mevrouw Muriel Dejemeppe, professor bij de Université Catholique de Louvain, en werd de heer Jean Hindriks, professor bij dezelfde universiteit, benoemd als lid van het Comité. Hij zal het mandaat van Mevrouw Dejemeppe beëindigen. Het derde kwartaalverslag over de prijzen is opgebouwd volgens het traditionele schema. In een eerste deel wordt de Belgische inflatie (gemeten aan de hand van de geharmoniseerde consumptieprijsindex) tijdens het derde kwartaal geanalyseerd. Daarbij worden eerst de algemene tendenzen besproken en nadien wordt meer in detail ingegaan op het verloop van de prijzen binnen elk van de vijf grote groepen van goederen en diensten die samen de geharmoniseerde consumptieprijsindex uitmaken (energiedragers, niet-bewerkte levensmiddelen, bewerkte levensmiddelen, diensten en niet-energetische industriële goederen). Voor de volledigheid gaat in bijlage een overzicht van de goederen en diensten (op het meest gedesagregeerde niveau) waarvan de prijzen het sterkst stegen en het meest daalden (bijlage 1A) of die de grootste impact op de inflatie hadden (bijlage 1B). Het tweede deel is gewijd aan een vergelijking van de prijsontwikkelingen in België en in de buurlanden. Eerst spitst de vergelijking zich toe op de prijsevoluties tijdens het derde kwartaal 2009, daarna op de recente ontwikkelingen van de inflatieverschillen met het buitenland. 5

7 I. BELGISCHE INFLATIE TIJDENS HET DERDE KWARTAAL ALGEMEEN Met uitzondering van januari en juli, de halfjaarlijks weerkerende koopjesperiodes waarin vooral de prijzen voor kleding en schoeisel tijdelijk verminderen, is de geharmoniseerde consumptieprijsindex sinds november 2008 vrijwel onveranderd gebleven. In september 2009 bedroeg de waarde van het indexcijfer (uitgedrukt in basisjaar 2005 = 100) 109,0 tegen 109,3 in november Met andere woorden, het gemiddelde consumptieprijspeil van alle goederen en diensten samen lag in september 2009 op ongeveer hetzelfde niveau als in november Grafiek 1: Recente evolutie van de HICP en van de onderliggende inflatie Indexcijfers (2005 = 100) Inflatie (in %) HICP Onderliggende inflatie Bron: EC De inflatie, die de consumptieprijzen vergelijkt ten opzichte van de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar, bleef in het derde kwartaal 2009 voortdurend negatief. Nadat in mei en juni reeds negatieve cijfers van respectievelijk -0,2% en -1% werden genoteerd, beliep de inflatie in juli -1,7%. Ook in augustus (-0,7%) en september (-1,0%) lagen de consumptieprijzen gemiddeld lager dan een jaar ervoor. Terwijl ze in het tweede kwartaal 2009 gemiddeld -0,2% bedroeg, was de inflatie in het derde trimester gemiddeld negatief ten belope van -1,2%. De negatieve inflatie is grotendeels het gevolg van de zogenaamde basiseffecten 3 die voortvloeien uit de aanzienlijke variatie van de wereldmarktnoteringen voor grondstoffen in de tweede helft van De prijzen in de vijf grote groepen van goederen en diensten die samen de geharmoniseerde consumptieprijsindex uitmaken, evolueerden als volgt: voor energiedragers betaalde de consument tijdens het derde kwartaal 2009 gemiddeld 20% minder dan tijdens de zomer van Aangezien het gewicht van de energiedragers in de HICP iets meer dan 10% bedraagt, leverde deze categorie een negatieve bijdrage tot de inflatie van 2,5 procentpunt; de prijzen voor niet-bewerkte levensmiddelen lagen in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld eveneens lager dan in de overeenstemmende periode van De prijsdaling bleef beperkt tot -2% en mede vanwege hun relatief gering aandeel in de index (een gewicht van 8,2%) beliep de impact op de inflatie slechts -0,2 procentpunt; de prijsstijgingen voor bewerkte levensmiddelen, die medio 2008 nog een hoogtepunt hadden bereikt van om en nabij 8,5%, vertraagden verder en kwamen gemiddeld uit op 1,0%. Hun positieve bijdrage tot de inflatie bedroeg nog nauwelijks 0,1 procentpunt; de diensteninflatie vertraagde van gemiddeld 3,1% in het tweede kwartaal tot 2,5% in het derde kwartaal en de positieve bijdrage tot de inflatie verminderde van 1,1 tot 0,9 procentpunt. 1 De gemiddelde inflatie voor een kwartaal wordt berekend als de procentuele variatie van het rekenkundige gemiddelde van de indexcijfers van het betrokken kwartaal t.o.v. het rekenkundige gemiddelde van de indexcijfers van het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar. 2 Omwille van de vergelijkbaarheid met de evoluties in andere Europese landen gebeurt de analyse op grond van de geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP). Waar nodig wordt voor de Belgische cijfers nog verder in detail getreden op basis van de gegevens afkomstig van de nationale consumptieprijsindex. 3 Basiseffecten worden beschouwd als het gedeelte van de verandering van het twaalfmaands inflatietempo in een bepaalde maand dat toe te schrijven is aan een afwijking van het maandelijkse mutatietempo in de basismaand (dat wil zeggen dezelfde maand in het voorgaande jaar), ten opzichte van zijn normale (historische) verloop, rekening houdend met seizoensschommelingen. (Definitie in het Maandbericht van maart 2009 van de Europese Centrale Bank). In bijlage 2 wordt dit concept geïllustreerd aan de hand van het verloop van de elektriciteitsprijzen. 6

8 voor niet-energetische industriële goederen lagen de consumptieprijzen tijdens het derde kwartaal 2009 gemiddeld 1,5% hoger dan een jaar ervoor, dat is een iets minder grote toename dan tijdens het voorgaande kwartaal (+1,7%). Maar sinds begin 2008 blijft de bijdrage van deze groep tot de inflatie nagenoeg stabiel. Voor het derde kwartaal van 2009 ging het om een positieve bijdrage van 0,4 procentpunt. Tabel 1: Geharmoniseerde consumptieprijsindex voor België (Veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld) Totaal Energiedragers Niet- Nietenergetische Onder- p.m. Bewerkte p.m. bewerkte levensmiddelen Diensten Gezondheidsindex levensmiddelen industriële liggende goederen inflatie b ,8 0,2 3,0 4,7 1,9 0,9 (1,9) (1,8) ,5 19,8 2,8 7,8 2,3 1,3 (2,7) (4,2) 2008 I 3,8 16,3 1,6 8,5 1,7 1,3 (2,5) (3,3) II 5,0 26,1 3,3 8,5 1,6 1,3 (2,5) (4,5) III 5,6 28,2 3,9 8,4 2,6 1,1 (2,9) (5,1) IV 3,6 9,4 2,3 5,7 3,2 1,5 (2,9) (4,1) 2009 I 1,6-5,8 4,0 3,2 3,0 1,2 (2,3) (2,6) II -0,2-17,5 0,7 1,9 3,1 1,7 (2,4) (0,7) III -1,2-20,0-2,0 1,0 2,5 1,5 (1,9) (-0,5) 2009 Juli -1,7-23,2-2,5 1,2 2,6 1,2 (1,8) (-0,7) Aug -0,7-16,8-1,6 1,0 2,2 1,7 (1,8) (-0,2) Sept -1,0-19,8-1,9 0,9 2,7 1,6 (2,0) (-0,6) p.m. gewichten 2009 III (in%) ,9 8,2 12,6 37,3 30,9 (80,9) (92,5) Bronnen: EC, FOD Economie, ADSEI a Fruit, groenten, vlees en vis. b Gemeten aan de hand van de HICP, ongerekend de niet-bewerkte levensmiddelen en energiedragers. c Nationale consumptieprijsindex, ongerekend tabak, alcoholhoudende dranken, benzine en diesel. Samengevat kan worden gesteld dat de prijsevoluties voor energiedragers en voor niet-bewerkte levensmiddelen de negatieve inflatie in de hand hebben gewerkt. Maar ook de onderliggende inflatie, waarin die twee categorieën niet in aanmerking worden genomen, vertraagde. Voor het eerst in twee jaar kwam ze, met 1,9%, op minder dan 2% uit. Grafiek 2: Bijdrage tot de inflatie (In procentpunten, kwartaalgemiddelden) T T T T T T T T T T T Bewerkte levensmiddelen Niet-bewerkte levensmiddelen Energie Diensten Niet-energetische industriële goederen HICP -3 Bronnen: EC, FOD Economie, ADSEI De gezondheidsindex, waarin het prijsverloop van tabak, alcoholische dranken, benzine en diesel niet is opgenomen, en die de basis vormt voor de automatische koppeling van de lonen, de sociale uitkeringen en de 7

9 huur aan de consumptieprijzen, daalde met 0,5%, minder dus dan de HICP, die met gemiddeld 1,2% verminderde. Tijdens de drie voorafgaande kwartalen lag het prijsstijgingstempo van de gezondheidsindex telkens hoger dan dat van de inflatie. Het ongekeerde deed zich voor in de periode van medio 2007 tot en met het derde kwartaal van vorig jaar, toen de inflatie fors naar omhoog was gegaan. Met andere woorden, terwijl de op de gezondheidsindex gestoelde indexeringsmechanismen van lonen en sociale uitkeringen in eerste instantie niet voldoende waren om de koopkracht op peil te houden, is er sinds een aantal maanden een inhaalbeweging aan de gang, waarbij een gunstig effect op de koopkracht wordt uitgeoefend. Tussen het tweede kwartaal 2007, aan de vooravond van de grote inflatieopstoot, en september 2009 is de gezondheidsindex met 4,8% toegenomen, dat is iets meer dan de HICP (+4,6%). Naargelang het paritair comité gelden specifieke indexeringsformules, wat onder meer tot gevolg heeft dat de aanpassingen van de lonen aan het verloop van het gezondheidsindexcijfer niet met dezelfde snelheid gebeuren (daarnaast werden in sommige sectoren all-in akkoorden afgesloten). Maar hoe dan ook kan worden gesteld dat de indexeringsmechanismen er, in de huidige omstandigheden, toe geleid hebben dat de koopkracht van de loontrekkenden en de uitkeringsgerechtigden in vergelijking met medio 2007 minstens is behouden. Dat is logisch aangezien de energieprijzen in september 2009 vrijwel teruggekeerd waren naar hun niveau van midden Naar verwachting zal aan de negatieve inflatie tijdens de volgende maanden een eind komen (volgens het Federaal Planbureau zal er in december opnieuw aangeknoopt worden met positieve inflatiecijfers). De basiseffecten, toe te schrijven aan de prijsdalingen ten gevolge van de sterk gedaalde energie- en andere grondstoffenprijzen vanaf de zomer 2008, zullen gaandeweg verdwijnen. Sinds een aantal maanden zijn de noteringen voor aardolie en andere industriële grondstoffen daarenboven opwaarts gericht. 8

10 2. ENERGIE Tijdens het derde kwartaal van 2009 betaalde de consument voor zijn energieverbruik gemiddeld 20% minder dan in de overeenstemmende periode van Met uitzondering van vaste brandstoffen, die minder dan 1% vertegenwoordigen in het geheel van de energiedragers, zijn alle energiesoorten nu een stuk goedkoper dan een jaar geleden. Tabel 2: Recente evolutie van de prijzen voor energiedragers (Veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld) Brandstoffen voor wegvervoer Huisbrandolie Vaste brandstoffen Elektriciteit Gas Geheel van de energiedragers 2008 I 16,4 41,5 2,4 6,7 15,2 16,3 II 19,1 54,4 3,2 16,7 36,9 26,1 III 18,0 45,0 3,9 20,5 52,2 28,2 IV -8,6-5,7 6,2 22,2 44,0 9, I -19,5-35,8 6,4 10,0 22,0-5,8 II -21,8-43,9 5,8-5,9-3,5-17,5 III -18,4-39,8 4,9-8,8-22,3-20, Juli -23,7-47,3 5,1-9,2-20,2-23,2 Aug -15,2-34,7 5,3-8,0-18,0-16,8 Sept -16,0-36,3 4,3-9,2-28,0-19,8 Gewicht in het totaal van de energiedragers 33,0 10,4 0,9 28,5 27,3 100 in 2009 Bronnen: EC, FOD Economie, ADSEI Grafiek 3: Belgische consumptieprijzen voor energiedragers (Index gemiddelde eerste halfjaar 2007 = 100) jan/07 feb/07 mrt/07 apr/07 mei/07 jun/07 jul/07 aug/07 sep/07 okt/07 nov/07 dec/07 jan/08 feb/08 mrt/08 apr/08 mei/08 jun/08 jul/08 aug/08 sep/08 okt/08 nov/08 dec/08 jan/09 feb/09 mrt/09 apr/09 mei/09 jun/09 jul/09 aug/09 sep/09 Elektriciteit Gas Huisbrandolie Brandstoffen voor wegvervoer Totaal energiedragers Bronnen: EC, FOD Economie, ADSEI De prijzen voor huisbrandolie en motorbrandstoffen lagen in het derde kwartaal van 2009 gemiddeld respectievelijk bijna 40% en ruim 18% lager dan in de overeenstemmende periode van Nochtans werden beide producten de jongste maanden geleidelijk duurder: in het geval van motorbrandstoffen verhoogden de prijzen tussen januari en september 2009 met 12,1%, terwijl de consument voor huisbrandolie in september 2009 ruim 20% meer betaalde dan in maart 2009, toen de prijzen een minimum bereikten. De prijzen voor deze producten reageren zeer snel op de variaties in de internationale noteringen voor aardolie: tussen december 2008 en september 2009 is de prijs voor een vat ruwe olie in $ met bijna 60% gestegen. Uitgedrukt in euro bleef de toename beperkt tot 47%. 9

11 Grafiek 4: Prijsevolutie aardolieproducten en Brentolie (Indexcijfers 2004 = 100) jan/05 apr/05 jul/05 okt/05 jan/06 apr/06 jul/06 okt/06 jan/07 apr/07 jul/07 okt/07 jan/08 apr/08 jul/08 okt/08 jan/09 apr/09 jul/09 Huisbrandolie Motorbrandstoffen Brent-olie (Euro) Bronnen: FOD Economie, IWH De gas- en elektriciteitsprijzen lagen in het derde kwartaal van 2009 gemiddeld respectievelijk 22,3% en 8,8% lager dan een jaar eerder. De aardgasprijzen zijn in de eerste helft van het jaar sterk gedaald, maar nadien zijn ze vrijwel gestabiliseerd. Dat is de resultante van een verdere daling in de component energie van de aardgasprijs 4, die gecompenseerd werd door een opwaartse aanpassing van de distributietarieven. Wijzigingen in de kostprijs van de energiecomponent worden aan de consument doorgerekend op basis van twee parameters: de HUBindex, die het prijsverloop van de forward aardgascontracten te Zeebrugge weerspiegelt, en de GOL-603 index, die voor iedere trimester overeenstemt met het gemiddelde van de stookolieprijs tijdens de daaraan voorafgaande zes maanden en een belangrijke indexeringsparameter is voor de langetermijnbevoorradingscontracten voor gas. Die parameters zijn nog steeds neerwaarts gericht. Wat de distributietarieven betreft, werd in het vorige kwartaalverslag reeds aangekondigd dat er voor de meeste consumenten in Vlaanderen in juli een verhoging zat aan te komen. Aangezien de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie de basisinformatie voor de berekening van de aardgas- en elektriciteitsprijzen met een maand vertraging van de regionale regulatoren krijgt, is de verhoging van de distributietarieven pas in de inflatiecijfers voor augustus tot uiting gekomen. Ook in het geval van elektriciteit zijn de distributietarieven voor de meeste in Vlaanderen wonende gezinnen begin juli verhoogd. Net zoals voor aardgas is die verhoging een maand later tot uiting gekomen in de HICP. Tevens kan worden vastgesteld dat de component energie de laatste maanden geen neerwaartse druk meer uitoefent op de consumptieprijs voor elektriciteit. Voor de aanpassingen van de elektriciteitsprijs aan de kostprijs voor energie wordt hoofdzakelijk de parameter N c gebruikt, die rekening houdt met de prijsevolutie van steenkool, aardolie en aardgas op de wereldmarkt en met de capaciteitsbezettingsgraad van de Belgische kerncentrales (ten opzichte van de gemiddelde benutting in de periode ). In april 2009 heeft die parameter een bodem bereikt en sindsdien is hij licht opwaarts gericht. Wijzigingen in de internationale noteringen van de basisproducten sijpelen na een viertal maanden door in de consumptieprijzen van elektriciteit (zie eerste kwartaalverslag voor meer uitleg). Een en ander betekent dat de verhoging van de prijzen voor ruwe aardolie in de loop van dit jaar, na eerst de prijzen voor huisbrandolie en brandstoffen te hebben omhoog geduwd, nu ook de elektriciteitsprijzen opwaarts zullen stuwen. Voor de volgende maanden moet er ook rekening gehouden worden met een verdere stijging van de distributietarieven. Op 29 september 2009 heeft het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) de nieuwe tariefvoorstellen voor zowel gas als elektriciteit, ingediend door acht in het Waalse Gewest actieve distributienetbeheerders (AIEG, IDEG, IEH, INTEREST, INTERLUX, INTERMOSANE, SEDILEC en SIMOGEL), goedgekeurd. Hetzelfde gebeurde op 1 oktober 2009 voor de tariefvoorstellen van SIBELGA (Brussels Gewest). De nieuwe tarieven zijn geldig vanaf 1 oktober Er weze aan herinnerd dat de zowel de elektriciteits- als de aardgasprijzen uit vijf grote bestanddelen bestaan: de leveranciersprijs (de component energie ), de distributie, het transport, de openbare heffingen en, ten slotte, de energiebelasting en de BTW. De component energie heeft een gewicht van ongeveer 50% in de totale elektriciteitsprijs en van ruim 75% in de totale gasprijs. 10

12 Grafiek 5: Aardgas- en elektriciteitsprijzen en determinanten van de energiecomponent (Veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar) jan/08 feb/08 mrt/08 apr/08 mei/08 jun/08 jul/08 aug/08 sep/08 okt/08 nov/08 dec/08 jan/09 feb/09 mrt/09 apr/09 mei/09 jun/09 jul/09 aug/09 sep/09 okt/09 nov/09 Consumptieprijzen gas (linkerschaal) GOL603 (a) (linkerschaal) Gew ogen HUB-GOL (a) (0,25HUB+0,0468GOL) (linkerschaal) HUB (a) (rechterschaal) jan/08 feb/08 mrt/08 apr/08 mei/08 jun/08 jul/08 aug/08 sep/08 okt/08 nov/08 dec/08 jan/09 feb/09 mrt/09 apr/09 mei/09 jun/09 jul/09 aug/09 sep/09 okt/09 nov/09 Consumptieprijzen elektriciteit (linkerschaal) Parameter Nc (b) (rechterschaal) Brent olieprijs (EURO) (b) (rechterschaal) Bronnen: FOD Economie, ADSEI (a) De HUB, GOL en gewogen HUB-GOL werden met twee maanden vertraagd, zodat de waarden overeenstemmen met het ogenblik van de verrekening in de gasindex. (b) De parameter N c werd met twee maanden vertraagd en de Brent olieprijs met vier maanden, zodat de waarden overeenstemmen met het ogenblik van de verrekening in de elektriciteitsindex. Voor elektriciteit gaan de distributietarieven (voor een klant met enkel dagtarief) in het Waalse en het Brusselse gewest gemiddeld met 14% en 12% omhoog. In het geval van gas gaat het in het Waalse Gewest om een tariefverhoging van zowat 23%. Voor de verbruikers in het Brusselse Gewest gaan de distributietarieven voor gas in eerste instantie weliswaar licht naar beneden (de CREG spreekt van 3%), maar vanaf 2010 zullen ze ook daar opwaarts gericht zijn (+10% tegen 2012). 11

13 3. NIET-BEWERKTE LEVENSMIDDELEN Bij de niet-bewerkte levensmiddelen betaalde de consument voor zowel vis, fruit als groenten afgelopen zomer gemiddeld een pak minder dan een jaar ervoor. Voor fruit bijvoorbeeld ging het om prijsdalingen van ruim 10%. Vooral het fruit van Belgische bodem (onder andere Jonagoldappelen, Conférenceperen, pruimen, ) was zeer goedkoop, omwille van de goede oogst die dankzij de gunstige weersomstandigheden mogelijk werd gemaakt. Groenten werden gemiddeld 6% goedkoper. In het geval van verse groenten was er zelfs sprake van prijsverminderingen met 15,9%. Alle soorten verse groenten zagen hun prijzen dalen, met uitschieters voor tomaten (-27,8%), paprika s (-28%), witloof (-20,9%) en wortelen (-19,5%). Diepvriesgroenten daarentegen werden gemiddeld 4,2% duurder, een versnelde stijging in vergelijking met het tweede kwartaal (+3,5%). De prijzen voor bereidingen en conserven van groenten werden op één jaar tijd zelfs bijna 10% duurder (met name de prijs van gepelde tomaten steeg met een kwart). Dat vis gemiddeld 4,4% goedkoper werd, is het gevolg van de prijsdalingen voor verse vis en schaaldieren (kabeljauw -10,4%, grijze garnalen -25,5%, mosselen -11,8%). Diepvriesvis (+3,9%) en gerookte vis, bereidingen en vis in blik (+2,8%) werden wel duurder. Tabel 3: Recente evolutie van de consumptieprijzen voor niet-bewerkte levensmiddelen (Veranderingspercentages t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld) III IV I II III p.m. Gewicht in 2009 Vlees 3,8 3,7 3,7 2,9 2,1 55,4 waarvan Rundvlees 2,7 2,9 3,1 2,7 1,6 5,5 Varkensvlees 1,1 2,0 1,9 1,7 1,0 2,7 Gevogelte 6,5 4,0 3,4 1,0 1,5 4,6 Vleeswaren 3,7 4,1 4,1 3,5 2,6 30,6 Vis 6,1 0,8-1,9-5,1-4,4 12,1 Fruit 8,9 2,0 2,0-2,9-10,5 13,7 Groenten -0,8-0,6 10,3 0,9-6,0 18,7 Geheel van de niet-bewerkte levensmiddelen 3,9 2,3 4,0 0,7-2,0 100,0 Bronnen: EC, FOD Economie, ADSEI Vlees, dat een gewicht heeft van 55,4% in de rubriek Niet-bewerkte levensmiddelen, werd tussen het derde kwartaal 2008 en 2009 gemiddeld 2,1% duurder. Het prijsstijgingstempo voor vlees blijft vertragen. De prijsverhogingen voor vers vlees bleven beperkt tot minder dan 2% (rundvlees +1,6%, varkensvlees 1,0%, braadkip +1,4%, schaaps- en lamsvlees -1,1%). Vleesbereidingen werden gemiddeld 2,6% duurder, een trager groeitempo dan tijdens de voorgaande kwartalen (bijvoorbeeld +3,5% in het tweede kwartaal 2008). Al met al betaalde de consument zijn aankopen van niet-bewerkte levensmiddelen in het derde kwartaal 2009 gemiddeld 2% minder duur dan een jaar erover. 12

14 4. BEWERKTE LEVENSMIDDELEN In het derde kwartaal 2009 vertraagde het prijsstijgingstempo voor bewerkte levensmiddelen tot gemiddeld 1,0%, tegen een toename met gemiddeld 1,9% in het tweede kwartaal. Voor de meeste grote categorieën werden er tussen het tweede en derde kwartaal 2009 lichte prijsdalingen vastgesteld. Op de prijzen van zuivelproducten, die gemiddeld stegen, wordt hierna meer in detail ingegaan. Andere uitzonderingen op de regel waren de prijzen voor tabak (+0,4%) en voor alcoholhoudende dranken (+0,6%), met lichte prijsstijgingen voor zowel bier, wijn als gedistilleerde dranken. Het is dus vooral voor voedingsproducten, die ruim 60% vertegenwoordigen van het totaal van de bewerkte levensmiddelen, dat de consument tijdens de zomer iets minder diep in de beugel moest tasten dan in het tweede kwartaal. Dat heeft te maken met het verloop van de prijzen voor voedingsgrondstoffen op de wereldmarkten. Nadat de noteringen van deze grondstoffen tussen de tweede helft van 2007 en medio 2008 heel sterk waren gestegen, met forse prijsverhogingen voor de consument als gevolg, werd de trend omgebogen en zakten de noteringen in een snel tempo. Ondanks een zeker herstel in de loop van 2009 noteerden de voedingsgrondstoffen op de internationale markten in september 2009 toch nog bijna 16% lager dan een jaar ervoor. De goedkoper wordende voedingsgrondstoffen hebben zich voor de consument eerst vertaald in jaar-opjaar prijsstijgingen die snel vertraagden en vanaf de zomer in prijsdalingen. Terwijl brood, granen, oliën, vetten, suiker, jam, honing en chocolade tussen het tweede en het derde kwartaal 2009 gemiddeld zowat 0,5 à 0,7% goedkoper werden, gingen de prijzen voor zuivelproducten gemiddeld met 0,7% in de hoogte. Tabel 4: Evolutie van de consumptieprijzen voor bewerkte levensmiddelen (Veranderingspercentages ten opzichte van het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld) III IV I II III 2009 III tegenover 2009 II Gewicht in het totaal van de bewerkte levensmiddelen in 2009 (in %) Brood en granen 11,3 7,2 3,6 2,3 0,9-0,7 27,0 Zuivelproducten 14,9 6,8 0,4-0,7 0,0 0,7 17,8 Oliën en vetten 15,6 12,1 6,8 1,9-1,4-0,7 3,4 Suiker, jam, honing, chocolade 5,7 5,5 4,7 4,5 2,1-0,5 9,1 Andere voedingsmiddelen 9,3 9,1 6,0 2,4-0,3-1,0 5,5 Alcoholvrije dranken 3,6 3,3 2,7 0,7 0,0-0,2 13,4 Alcoholhoudende dranken 3,7 3,8 3,6 3,3 3,1 0,6 14,5 Tabak 2,7 2,6 2,8 2,4 2,2 0,4 9,4 Totaal van de bewerkte levensmiddelen 8,3 5,7 3,2 1,9 1,0-0,1 100,0 Bronnen: EC, FOD Economie, ADSEI 13

15 Grafiek 6: Evolutie van de prijzen voor voedingsgrondstoffen en van de consumptieprijzen voor bewerkte levensmiddelen (Veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar) Internationale noteringen voedingsgrondstoffen in euro (linkerschaal) Consumptieprijzen bewerkte levensmiddelen (rechterschaal) Bronnen: IWH, FOD Economie, ADSEI Sinds de tweede helft van 2008 waren de consumptieprijzen van de voornaamste zuivelproducten (melk, boter, room en yoghurt) licht neerwaarts gericht, en ook kaas werd vanaf begin 2009 iets goedkoper. In het derde kwartaal 2009 was dit nog steeds het geval voor verse room, yoghurt met fruit en kaas. Net zoals dat het geval is voor andere soorten bewerkte levensmiddelen heeft dat te maken met de daling van de noteringen voor de basisgrondstoffen voor deze producten. De prijzen op de internationale markten voor magere melkpoeder zijn tussen juli 2007 en juli 2009 gezakt met ruim 60 %. De noteringen zijn aldus teruggekeerd naar het niveau van begin Soortgelijke evoluties kunnen worden vastgesteld voor de internationale noteringen voor boter en cheddar. In het licht van deze ontwikkelingen lijken de prijsdalingen voor de consument eerder bescheiden. Tabel 5: Recente prijswijzigingen voor zuivelproducten (a): detail per categorie (Veranderingspercentages t.o.v. het vorige kwartaal, tenzij anders vermeld) Gewicht in het totaal van de II IV I II III zuivelproducten in 2009 (in %) Volle melk -2,7-0,4-2,7-0,8 8,5 4,5 Halfvolle melk -2,1-2,1-2,5-1,8 10,8 9,1 Geconcentreerde melk 1,1 0,4 0,8 0,6 0,4 1,4 Verse room 0,0-1,0-0,5-0,5-2,1 4,2 Yoghurt met fruit 0,1 0,5 0,7-0,3-0,8 9,8 Volle yoghurt -0,1-2,6-0,2 1,1 0,1 9,8 Kaas 0,6 0,9-0,1-0,6-0,9 56,3 Boter -1,3-0,6-1,6-1,5 1,0 4,8 Totaal zuivelproducten 0,0 0,0-0,5-0,6 0,8 100,0 Bron: FOD Economie, ADSEI (a) Anders dan in tabel 4, waar de HICP-classificatie van Eurostat wordt gevolgd, wordt boter hier wel bij de zuivelproducten gerekend. 14

16 Grafiek 7: Recente evolutie van de wereldmarktnoteringen voor zuivelproducten (uitgedrukt in euro) en gemiddelde consumptieprijzen voor zuivel (exclusief melk) (Indexcijfers eerste halfjaar 2007 = 100) Boter (linkerschaal) Melkpoeder (linkerschaal) Cheddar (linkerschaal) Consumptieprijzen voor een korf zuivelproducten (exclusief melk) (a) (rechterschaal) jan/07 feb/07 mrt/07 apr/07 mei/07 jun/07 jul/07 aug/07 sep/07 okt/07 nov/07 dec/07 jan/08 feb/08 mrt/08 apr/08 mei/08 jun/08 jul/08 aug/08 sep/08 okt/08 nov/08 dec/08 jan/09 feb/09 mrt/09 apr/09 mei/09 jun/09 jul/09 aug/09 sep/09 Bronnen: DIN Consultancy en FOD Economy, ADSEI (a) De korf bestaat uit alle zuivelproducten die in aanmerking genomen worden voor de berekening van de index der consumptieprijzen (exclusief volle en halfvolle melk), elk ten belope van hun relatieve gewicht in de index. In het geval van de consumptieprijzen voor volle en halfvolle melk werd de dalende trend in het derde kwartaal onderbroken en was er zelfs sprake van gemiddelde prijsverhogingen van respectievelijk 8,5 en 10,8%. Dat is een gevolg van het contract dat op 30 juni 2009 afgesloten werd tussen de Boerenbond, het ABS en Fedis. Die overeenkomst hield in dat de leden van Fedis zich er voor zes maanden (van 1 juli 2009 tot 31 december 2009) toe verbonden om voor elke liter aangekochte consumptiemelk maximaal 14 eurocent 5 ter beschikking te stellen van de Belgische melkveehouders. Uit het recente verloop van de consumptieprijzen blijkt dat de distributie deze kostprijsverhoging zo goed als volledig heeft afgewenteld op de consument en dat bijgevolg de marges van de distributie noch die van de zuivelindustrie zijn geraakt door de overeenkomst. Een meer gedetailleerde analyse van de melkprijzen wijst uit dat de prijsaanpassingen, uitgedrukt in eurocent, het snelst waren bij de Premiers prix, dat zijn de goedkoopste producten uit het winkelassortiment. Tabel 6: Gemiddelde consumptieprijzen voor melk per categorie (In euro per liter) Juni 2009 Augustus 2009 September 2009 Wijziging Sept - Juni 1. Volle melk Premiers prix 0,50 0,62 0,62 0,12 Winkelmerken 0,84 0,92 0,97 0,13 A-merken 1,02 1,10 1,16 0,14 2. Halfvolle melk Premiers prix 0,44 0,56 0,56 0,12 Winkelmerken 0,71 0,78 0,86 0,15 A-merken 0,85 0,97 1,00 0,15 Bronnen: FOD Economie, ADSEI Tussen juni en augustus stegen de Premiers prix -prijzen met 12 eurocent (waarna ze stabiliseerden). Het is niet uitgesloten dat op dit soort producten in normale omstandigheden slechts heel kleine winstmarges worden genomen, zodat elke kostprijsverhoging onmiddellijk moet worden doorgerekend in de consumptieprijs om te vermijden dat er met verlies wordt verkocht. Bij de winkelmerken en de A-merken vonden de prijsverhogingen iets trager plaats, maar werd de kostprijsverhoging ook volledig doorgerekend. Nochtans zou kunnen worden aangenomen dat de marges op die producten groter zijn en er dus meer ruimte is om een deel van kostprijsverhogingen zelf op te vangen. 5 Dit bedrag kan worden aangepast in geval van een verhoging van de aankoopprijs van melk bij de melkveehouder. 15

17 Uit de studie Recente ontwikkelingen in het verloop van de prijzen en kosten in de melkketen (oktober 2008) van de FOD Economie is gebleken dat degelijke informatie over de marges in de verschillende schakels van de melkketen ontbreekt. Wil men de prijsopbouw van een product begrijpen en ontleden dan is dat soort informatie nochtans onontbeerlijk. De bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België neergelegde jaarrekeningen van de ondernemingen bevatten weliswaar voldoende gegevens om bruto- en nettomarges per onderneming te berekenen, maar deze informatie is in vele gevallen te algemeen om voor prijsanalyse te kunnen worden gebruikt. Dat is zonder meer duidelijk in het geval van de distributie. De boekhoudkundige gegevens hebben betrekking op een heel grote waaier van sterk uiteenlopende activiteiten en producten en de gemiddelde marge van een bedrijf kan de resultante zijn van heel ruime winsten op sommige producten en uiterst kleine (of zelfs negatieve?) marges op andere. Dat is meestal minder het geval voor verwerkingsbedrijven, zoals bijvoorbeeld ondernemingen uit de zuivelindustrie, omdat hun output meer homogeen is. Maar toch is het ook in die gevallen niet mogelijk om via de jaarrekeningen de marges per productielijn te volgen. Daarnaast zijn jaargegevens ontoereikend om de asymmetrieën in opwaartse en neerwaartse prijsaanpassingen grondig te analyseren. In principe zouden deze problemen, minstens ten dele, moeten kunnen worden opgevangen aan de hand van de officiële statistieken over de afzetprijzen, die de ADSEI maandelijks opstelt op basis van een enquête bij de verwerkende bedrijven. Maar vanwege een te beperkte respons van deze laatste moet worden vastgesteld dat er in nogal wat gevallen geen voldoende representatieve informatie kan worden uit afgeleid. Naar aanleiding van de voormelde studie van de FOD Economie werd daarom vorig jaar bij de zuivelindustrie en bij de distributie een specifieke enquête gehouden over de tussen deze twee bedrijfstakken gehanteerde prijzen voor de Premiers prix halfvolle melk en dit voor de periode van januari 2007 tot oktober Aan de hand van partiële, niet-publieke informatie afkomstig van de hogervermelde maandelijkse enquête van de ADSEI (die voor de periode december 2006 tot oktober 2008 heel nauw aansluit bij de resultaten van de specifieke enquête en derhalve als proxy kon worden gebruikt voor het verdere verloop van de afzetprijzen van de melkindustrie), enerzijds, en van gedetailleerde informatie van de index der consumptieprijzen, anderzijds, werd een raming gemaakt van de ontwikkelingen na oktober Dat maakt het mogelijk de producentenprijs (prijs die de melkveehouder ontvangt), de afzetprijs van de melkindustrie en de Premiers prix -consumentenprijs voor halfvolle melk te vergelijken en na te gaan in welke mate de brutomarges van respectievelijk de zuivelindustrie en de distributie zijn gewijzigd. Hieruit blijkt dat het verschil tussen de Premiers prix -consumptieprijs en de producentenprijs begin 2007 ongeveer 14 eurocent bedroeg (30 eurocent per liter voor de melkveehouder, 44 eurocent voor de consument), en dat de brutomarges van de zuivelindustrie en de distributie in mekaars buurt lagen (elk plusminus 7 eurocent). Toen de producentenprijzen in de tweede helft van dat jaar sterk stegen, gingen ook de prijzen in de andere schakels van de keten in dezelfde mate naar omhoog. In november 2007 bereikte de producentenprijs een hoogtepunt van 44,6 eurocent per liter en een goede maand later was dat ook het geval voor de consumptieprijs (62 eurocent). Het écart tussen beide was niet veel groter geworden en de brutomarges van de zuivelindustrie en de distributie waren evenmin drastisch gewijzigd. Grafiek 8: Prijsontwikkeling in de zuivelkolom, per liter halfvolle melk, Premiers prix (In eurocent) Producentenprijs Afzetprijs melkindustrie Consumentenprijs dec/06 jan/07 feb/07 mrt/07 apr/07 mei/07 jun/07 jul/07 aug/07 sep/07 okt/07 nov/07 dec/07 jan/08 feb/08 mrt/08 apr/08 mei/08 jun/08 jul/08 aug/08 sep/08 okt/08 nov/08 dec/08 jan/09 feb/09 Mar/09 apr/09 Mai/09 jun/09 jul/09 aug/09 sep/09 Bronnen: Enquête FOD Economie, ADSEI, BCZ, Ramingen (stippellijn in de grafiek) FOD Economie. 16

18 In lijn met de wereldmarktprijzen voor zuivelproducten, zijn de producentenprijzen daarna snel beginnen zakken en medio 2009 kreeg de melkveehouder nog slechts 21,40 eurocent per liter melk (sinds dat dieptepunt lijkt er een schuchtere verbetering te zijn ingetreden). Die daling is slechts partieel tot uiting gekomen in de afzetprijzen van de melkindustrie en in de consumptieprijzen. De brutomarge van zowel de zuivelbedrijven als de distributiebedrijven lag tijdens de eerste helft van 2009 in de buurt van 12,5 eurocent per liter, ongeveer 5 eurocent meer dan in het begin van de beschouwde periode. Met andere woorden, de verklaring voor het groter geworden verschil tussen de producentenprijs en de consumptieprijs ligt, in het geval van de Premiers prix, halfvolle melk, voor de helft bij de zuivelindustrie en voor de helft bij de distributie. Er zij benadrukt dat het verloop van de brutomarges mede bepaald wordt door tal van andere kostprijselementen en niet noodzakelijk een voorafspiegeling is van de evolutie van de nettomarges. Over deze laatste is geen informatie bekend. De gegevens na juni 2009 zijn minder vergelijkbaar vanwege het effect van de overeenkomst afgesloten op 30 juni De resultaten van dat akkoord vertalen zich immers niet in een stijging van de producentenprijs, maar worden ter beschikking van de melkveehouders gesteld via een restitutiemechanisme dat werd opgezet bij het BIRB. Als gevolg van de overeenkomst en van het feit dat de eruit voortvloeiende kostprijsverhoging is afgewenteld op de consument, liggen de Belgische melkprijzen momenteel gemiddeld een stuk hoger dan in de buurlanden. Dat is zowel het geval voor de Premiers prix als voor de merken. Voor Premiers prix -halfvolle melk bijvoorbeeld betaalt de Belgische consument nu evenveel als de Franse, maar zowat 15 à 18 eurocent per liter meer dan in Nederland en Duitsland. Al met al kan de opwaartse impact van de verhoging van de melkprijzen op de Belgische inflatie tijdens het derde kwartaal 2009 geraamd worden op 0,04 procent. Grafiek 9: Evolutie van de wereldmarktprijs voor magere melkpoeder en van de prijs aan de melkveehouder 4000 Magere melkpoeder (euro per ton) (linkerschaal) Prijs aan producent (euro per liter) (rechterschaal) jan/05 mrt/05 mei/05 jul/05 sep/05 nov/05 jan/06 mrt/06 mei/06 jul/06 sep/06 nov/06 jan/07 mrt/07 mei/07 jul/07 sep/07 nov/07 jan/08 mrt/08 mei/08 jul/08 sep/08 nov/08 jan/09 mrt/09 mei/09 jul/09 sep/09 Bron: DIN Consultancy en BCZ 17

19 5. DIENSTEN De diensteninflatie kwam in het derde kwartaal 2009 uit op gemiddeld 2,5%, een betekenisvolle vertraging ten opzichte van de gemiddelde prijsstijgingstempo s van de drie voorafgaande kwartalen. Dat is in de eerste plaats toe te schrijven aan de prijzen voor reizen, waarvoor de consument afgelopen zomer slechts 2,1% meer betaalde dan een jaar eerder, een groeitempo dat minder dan de helft bedraagt van wat er in de vier daaraan voorafgaande kwartalen werd genoteerd. Ongetwijfeld hebben de tijdens de voorbije maanden gedaalde brandstofprijzen met enige vertraging een temperend effect uitgeoefend op de prijzen voor vakanties. Maar ook voor de meeste andere dienstencategorieën vertraagde de inflatie, zijn het veelal in beperkte mate. Zo stegen de prijzen van huisvestingsdiensten met gemiddeld 2,1% (tegen nog met 2,5% in het tweede kwartaal). Dat kan voor een deel verklaard worden door de kosten voor brandverzekeringen, die in juli 2009 gedaald zijn met gemiddeld 1,6%. De prijzen voor dit soort verzekeringen wordt regelmatig herzien om rekening te houden met de evolutie van de waarde van de verzekerde gebouwen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het ABEXindexcijfer, dat tussen november 2008 en mei 2009 gedaald is met 1,6%. Ook het prijsstijgingstempo van onder meer onderhoudsdiensten en courante herstellingswerken en reparatie van woningen is vertraagd. Huisvuilophaling was in het derde kwartaal 2009 wel 3,1% duurder dan een jaar ervoor. De jaarlijkse verhoging van de tarieven wordt in de maand mei in de index der consumptieprijzen geïntegreerd, zodat het volledige effect, bij kwartaalreeksen, voor het eerst in het derde kwartaal tot uiting kant. Ook in het geval van de diensten in verband met vrijetijdsbesteding en lichaamsverzorging, veelal dienstverlening waarin de productiefactor arbeid een belangrijke rol speelt, zijn de prijzen meestal minder snel gestegen dan in het tweede kwartaal. Voor culturele diensten bleven de prijzen daarentegen in een versneld tempo stijgen (+4,2% voor het derde kwartaal, tegen respectievelijk +3,6% en 4,0% in het eerste en tweede kwartaal 2009). Bioscooptickets werden gemiddeld 0,26 euro duurder (+3,5%) en voor theaterbezoek moest, bij het begin van het nieuwe seizoen, gemiddeld 1,5% meer worden betaald. In de rubriek Overige zijn er enkele prijsbewegingen die wat meer uitleg verdienen. De prijzen voor medische en paramedische diensten daalden tussen het tweede en het derde kwartaal Voor verpleegkundige verzorging besliste de overheid om vanaf juli 2009 een grotere tussenkomst te geven in het geval van zwaar hulpbehoevenden, waardoor de prijs voor de patiënt gemiddeld met 11% verminderde. In de rubriek Andere diensten niet elders vermeld, werd in dezelfde periode een gemiddelde prijsdaling ten belope van 0,5% genoteerd. Dat is gevolg van een vermindering van de notariskosten bij een hypotheeklening: het hypotheekbedrag, waarop het ereloon berekend wordt, wordt zesmaandelijks aangepast aan de evolutie van het ABEX-indexcijfer. Zoals hoger vermeld is dat indexcijfer de jongste maanden gedaald. De prijzen voor Sociale bescherming verhoogden in dezelfde periode met gemiddeld 1,4%, in hoofdzaak vanwege een tariefverhoging in juli voor de peutertuinen in Vlaanderen (in het Waalse Gewest worden de prijzen traditiegetrouw in januari aangepast). 18

20 Tabel 7: Recente evolutie van de consumptieprijzen voor diensten (Veranderingspercentages ten opzichte van het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld) p.m. gewicht 2009 (in%) III IV I II III Reizen 5,4 6,8 3,7 4,4 2,1 15,2 Huisvestingsdiensten 2,2 2,4 2,5 2,5 2,1 24,5 Huur 1,9 2,0 2,1 2,1 2,1 16,8 Huisvuilophaling 1,1 1,1 1,1 2,4 3,1 0,9 Onderhoud en herstellingen 2,4 3,4 3,2 2,8 2,5 1,7 Verzekeringen 5,8 5,8 5,3 5,7-0,1 1,8 Vrijetijdsbesteding en lichaamsverzorging 3,5 4,1 4,1 3,7 3,5 29,2 Droogkuis, verstelling en verhuur van kleding 3,3 3,9 4,1 4,5 4,3 0,2 Sport 2,2 2,7 2,7 2,4 1,8 2,0 Cultuur 2,8 3,2 3,6 4,0 4,2 5,3 Restaurants en cafés 4,0 4,6 4,5 3,8 3,4 17,4 Kapsalons en schoonheidsinstituten 2,7 3,3 3,1 2,7 2,7 3,2 Vervoer 2,9 3,4 3,3 3,5 3,2 11,5 Onderhoud en herstellingen 4,1 5,0 5,2 5,6 5,5 5,1 Treinvervoer 3,4 3,4 4,9 5,6 5,6 0,9 Luchtvervoer 8,3 19,2 18,7 16,0 5,1 0,4 Verzekeringen i.v.m. vervoer 0,2 0,4-0,5-1,3-1,1 2,4 Communicatie -1,9-0,5-0,5 0,3 0,5 7,7 Postdiensten 3,8 3,8 10,6 9,3 9,3 0,3 Telefoon- en telefaxdiensten en -uitrusting -1,5-0,9-1,0-0,1 0,1 7,4 Overige 0,4 0,7 2,8 3,0 2,1 11,8 Medische en paramedische diensten -4,2-3,0 2,5 3,6 1,4 2,6 Sociale bescherming 2,0 2,0 2,9 2,9 3,0 0,8 Ziekenhuisdiensten 1,4 1,5 2,9 2,8 2,7 1,8 Zorgverzekeringen 3,3 3,3 6,1 6,4 6,3 0,9 Andere diensten niet elders vermeld 2,8 3,0 2,4 2,3 0,2 2,4 Geheel van de diensten 2,7 3,2 3,0 3,1 2,5 100,0 Bronnen: EC, FOD Economie, ADSEI 19

ANALYSE VAN DE PRIJZEN: JAARVERSLAG 2010 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN

ANALYSE VAN DE PRIJZEN: JAARVERSLAG 2010 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN Instituut voor de nationale rekeningen ANALYSE VAN DE PRIJZEN: JAARVERSLAG 2010 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM 2 INLEIDING Met dit document publiceert het INR voor

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2013 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM

ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2013 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM Instituut voor de nationale rekeningen ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2013 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM Meer informatie: FOD Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014 Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014 In het kader van de verlenging van het mechanisme ingevoerd bij de wet

Nadere informatie

December 2013 Inflatiemaatstaf : huidige stand van zaken en uitdagingen

December 2013 Inflatiemaatstaf : huidige stand van zaken en uitdagingen Inflatiemaatstaf : huidige stand van zaken en uitdagingen J. Langohr (*) Inleiding Zoals om de acht jaar het geval is, wordt de nationale consumptieprijsindex (NCPI), waarop de gezondheidsindex gebaseerd

Nadere informatie

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Energieprijzen en energiearmoede S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Jean-Marc Delporte stond in voor de coördinatie. Met dank aan Chantal Binotto, Marie Castaigne, Lien Tam Co, Vincent Coutton,

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift

Economisch Tijdschrift Economisch Tijdschrift 4-2005 Eurosysteem Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. Het integraal of gedeeltelijk kopiëren van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift. December 2010

Economisch Tijdschrift. December 2010 Economisch Tijdschrift December 21 Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is

Nadere informatie

Jaarlijks evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit

Jaarlijks evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit Jaarlijks evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit Mechanisme ingevoerd door de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999

Nadere informatie

Economische vooruitzichten 2008 ECONOMISCHE BEGROTING. Federaal Planbureau. Instituut voor de Nationale Rekeningen

Economische vooruitzichten 2008 ECONOMISCHE BEGROTING. Federaal Planbureau. Instituut voor de Nationale Rekeningen ECONOMISCHE BEGROTING Instituut voor de Nationale Rekeningen Economische vooruitzichten 2008 Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Kunstlaan 47-49 B-1000 Brussel Tel.: (02)507.73.11

Nadere informatie

Ken de index op je duimpje

Ken de index op je duimpje Ken de index op je duimpje 1 2 KEN DE INDEX OP JE DUIMPJE 3 4 Inhoudstafel Inleiding...7 Terminologie...9 Het indexcijfer van de consumptieprijzen...12 Waarom een indexcijfer van de consumptieprijzen?...12

Nadere informatie

Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België

Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in BElgië Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België carine

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over de Index

Alles wat je moet weten over de Index Alles wat je moet weten over de Index Alles wat je moet weten over de Index Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemers, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen.

Nadere informatie

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02.289.76.11 Fax: 02.289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Kerncijfers STATISTISCH OVERZICHT VAN BELGIË. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Kerncijfers STATISTISCH OVERZICHT VAN BELGIË. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Kerncijfers STATISTISCH OVERZICHT VAN BELGIË 2013 Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Beste lezer, De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie heeft

Nadere informatie

De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief

De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief DE DE BELGISCHE WONINGMARKT VANUIT VANUIT EEN EEN EUROPEES EUROPEES PERSPECTIEF De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief Vanessa Baugnet David Cornille Martine Druant (1) Dit artikel heeft

Nadere informatie

EVOLUTIE ENERGIEPRIJS VERSUS EVOLUTIE GEZINSBUDGET

EVOLUTIE ENERGIEPRIJS VERSUS EVOLUTIE GEZINSBUDGET EVOLUTIE ENERGIEPRIJS VERSUS EVOLUTIE GEZINSBUDGET Studie uitgevoerd op vraag van de ACLVB / CGSLB November 2011 Stichting van openbaar nut Paapsemlaan 20 1070 Brussel Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 2 INLEIDING...

Nadere informatie

De toegenomen volatiliteit van de elektriciteitsprijs voor de Belgische huishoudens

De toegenomen volatiliteit van de elektriciteitsprijs voor de Belgische huishoudens de toegenomen volatiliteit van de elektriiteitsprijs voor de belgishe HuisHoudens De toegenomen volatiliteit van de elektriiteitsprijs voor de Belgishe huishoudens Een analyse op basis van de speifieke

Nadere informatie

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve De Belgische bedrijfsinvesteringen in het licht van de crisis F. De Sloover K. Burggraeve L. Dresse Inleiding De Belgische economie heeft al bijna vijf jaar af te rekenen met een opeenvolging van uitzonderlijk

Nadere informatie

3. f inanciële ontwikkelingen in België

3. f inanciële ontwikkelingen in België 3. f inanciële ontwikkelingen in België Het netto financieel vermogen van België is al met al toegenomen, voornamelijk onder invloed van de stijging van de beurskoersen. In het derde kwartaal van 13 beliep

Nadere informatie

DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK

DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK 63. DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK 64. 65. II. DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK Het tweede deel van dit verslag behandelt de eindeloopbaanproblematiek op de arbeidsmarkten van de Europese Unie. In het

Nadere informatie

VOORUITZICHTEN. Regionale economische vooruitzichten 2013-2018

VOORUITZICHTEN. Regionale economische vooruitzichten 2013-2018 Regionale economische vooruitzichten 2013-2018 Juli 2013 Bijdragen Deze publicatie werd verwezenlijkt door de volgende equipes: FPB: Delphine Bassilière, Didier Baudewyns, Francis Bossier, Ingrid Bracke,

Nadere informatie

De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden. Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn

De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden. Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn HUB RESEARCH PAPER 2011/10 AUGUSTUS 2011 De invloed van

Nadere informatie

HET STABILITEITSPROGRAMMA VAN BELGIE (2004-2007)

HET STABILITEITSPROGRAMMA VAN BELGIE (2004-2007) HET STABILITEITSPROGRAMMA VAN BELGIE (2004-2007) NOVEMBER 2003 Inhoudstafel In dit document Onderwerp Zie Pagina 1. Inleiding en samenvatting 3 2. De economische omgeving 4 2.1. De internationale context

Nadere informatie

STUDIE (F)150305-CDC-1408

STUDIE (F)150305-CDC-1408 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

van de recente economische en financiële crisis

van de recente economische en financiële crisis Leidinggevende rentetarieven, marktrentes en retailrentes in het eurogebied tegen de achtergrond van de recente economische en financiële crisis N. Cordemans M. de Sola Perea Inleiding Door de economische

Nadere informatie

verslag CRB 2013-0907

verslag CRB 2013-0907 verslag CRB 213-97 De economische ontwikkeling in de textiel- en kledingindustrie - Lente 213 CRB 213-97 SR/NB Bijzondere raadgevende commissie voor Textiel en Kleding Verslag over de economische ontwikkeling

Nadere informatie

Concurrentie in de Belgische distributie

Concurrentie in de Belgische distributie Federaal Planbureau Kunstlaan 47-49, 1000 Brussel http://www.plan.be WORKING PAPER 15-10 Concurrentie in de Belgische distributie Juni 2010 Jan van der Linden, jvdl@plan.be Abstract De Belgische groot-

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 29 januari 2015

PERSBERICHT Brussel, 29 januari 2015 PERSBERICHT Brussel, 29 januari 2015 Consumptieprijsindex van januari 2015 Inflatie januari 2015 bedraagt -0,65% Eerste cijfer volgens de nieuwe jaarlijkse actualisering Consumptieprijsindex van januari

Nadere informatie

Energievooruitzichten voor België tegen 2030

Energievooruitzichten voor België tegen 2030 Energievooruitzichten voor België tegen 2030 Dominique Gusbin Bruno Hoornaert Januari 2004 Federaal Planbureau Het Federaal Planbureau (FPB) is een instelling van openbaar nut. Het FPB voert beleidsrelevant

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie