PRAKTIJKEXAMEN uur. Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRAKTIJKEXAMEN. 08.45-12.30 uur. Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4"

Transcriptie

1 MBA dit examenonderdeel bestaat uit 7 pagina s PRAKTIJKEXAMEN moderne bedrijfsadministratie Bedrijfseconomie Woensdag 11 januari uur D2.1 Beschikbare tijd 3¾ uur. Indien de uitwerking niet duidelijk leesbaar is, worden daarvoor geen punten toegekend. In totaal kunnen voor dit examenonderdeel 100 punten worden behaald en wel voor: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 onderdeel punten onderdeel punten onderdeel punten onderdeel punten a b a. 1 2.a. 1 4.a b. 2 2.b. 2 4.b a. 1 2.c. 1 5.a b. 2 2.d. 2 5.b a. 1 6.a b. 3 6.b a. 2 4.a. 3 7.a b. 2 4.b. 2 7.b. 2 8.a. 2 4.c b. 2 5.a b a b. 2 Totaal 29 Totaal 21 Totaal 25 Totaal 25 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt, of onjuist is. Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en u geeft meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling betrokken. 1 Nederlandse Associatie voor praktijkexamens

2 opgave 1 Harmo bv is een familiebedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in de productie van bakfietsen. In afdeling M worden de bakfietsen in elkaar gezet. Alle frames, overige fietsonderdelen en houten bakken worden ingekocht. Afdeling M bepaalt de productiehoeveelheid en houdt de voorraad gemonteerde fietsen aan. De gemonteerde bakfietsen worden alle tegen de fabricagekostprijs geleverd aan de afdeling V, die 80% van de bakfietsen verkoopt aan particulieren. De andere 20% wordt tegen dezelfde fabricagekosten geleverd aan afdeling S, die op verzoek van afnemers aanpassingen aan de bakfietsen aanbrengt. De afdelingen V en S houden geen voorraad fietsen aan. Voor 2011 gelden de volgende gegevens. - De standaardinkoopprijs per frame en overige onderdelen is 530,-. - De vaste inkoopprijs per houten bak is 130,-. - De montagetijd per bakfiets is standaard 2 uur à 60,- (proportioneel variabel). - De normale productie en aflevering voor afdeling M zijn bakfietsen per jaar. - De vaste productiekosten voor afdeling M bedragen ,- per jaar. - De werkelijke productie van afdeling M is bakfietsen. - De toename van de voorraad bakfietsen bij afdeling M is 45 stuks. - De vaste verkoopkosten voor de afdeling V bedragen per jaar ,-. - De proportioneel variabele verkoopkosten voor de afdeling V bedragen 15,- per bakfiets. - De afdeling V verkoopt de bakfiets voor een vaste verkoopprijs van 1.125,-. NB Bij de vragen 1 t/m 7b hoeft u geen rekening te houden met belastingen Is er bij het eventueel verloren gaan van onderdelen tijdens de productie sprake van afval of van uitval? Motiveer uw antwoord. Bereken de integrale standaardfabricagekostprijs van een bakfiets voor afdeling M. Bereken de commerciële kostprijs van een bakfiets voor afdeling V. a. Bereken voor de afdeling M het perioderesultaat over 2011 met behulp van de integrale standaardkostprijs (= AC = absorption costing). Specificeer het perioderesultaat eventueel in een transactieresultaat en een bezettingsresultaat. Geef aan of dit resultaat positief of negatief is. b. Bereken voor de afdeling V het perioderesultaat over 2011 met behulp van de integrale standaardkostprijs. (= AC = absorption costing). Specificeer het perioderesultaat eventueel in een transactieresultaat en een bezettingsresultaat. Geef aan of dit resultaat positief of negatief is. 5. a. Bereken voor de afdeling M het perioderesultaat over 2011 volgens de direct costingmethode (DC). b. Bereken voor de afdeling V het perioderesultaat over 2011volgens de direct costingmethode (DC). 6. a. Verklaar de omvang van het verschil tussen de antwoorden op de vragen 4.a en 5.a met behulp van een berekening. b. Verklaar het ontbreken van een verschil tussen de antwoorden op de vragen 4.b en 5.b 2

3 7. a. Bepaal de break-even afzet voor de afdeling M. b. Bepaal de break-even afzet voor de afdelingen M en V tezamen, indien er in die periode geen sprake van een voorraadmutatie is. De bakfietsen die intern verkocht worden aan de afdeling S worden op verzoek van afnemers aangepast aan hun specifieke wensen. De kosten van deze aanpassing worden vooraf individueel bepaald. De afnemers betalen naast de vaste verkoopprijs van 1.125,-, de kosten van de aanpassingen, de winstopslag en de omzetbelasting. Voor een afnemer worden speciale onderdelen gemonteerd met een prijs van 98,-. De montage duurt 3 uur tegen een uurtarief van 60,-. De opslag voor indirecte kosten van de afdeling S bedraagt 25% van de totale directe kosten van de opdracht, inclusief de prijs voor de interne levering. De winstmarge is 15% van de kostprijs en de afdeling brengt 19% omzetbelasting in rekening Bereken de aanbiedingsprijs van deze aangepaste bakfiets. Waarom kan de afdeling S geen standaard integrale kostprijzen berekenen? 3

4 opgave 2 LOKO bv produceert onder andere schuifdaken voor de automobielindustrie. Voor de productie van deze schuifdaken gebruikt zij één productielijn. Deze productielijn is aangeschaft en geïnstalleerd voor de prijs van ,-. De geschatte restwaarde van de productielijn is ,-. De economische levensduur is 5 jaar terwijl de technische levensduur 8 jaar is. Op de productielijn wordt lineair afgeschreven. De gecalculeerde interest is 5% per jaar van het tijdens de levensduur gemiddeld geïnvesteerde vermogen. De constante kosten van deze productielijn bestaan uit afschrijvingskosten en interestkosten. De normale productie is 750 stuks ongekeurde schuifdaken per jaar. Voor het jaar 2011 verwacht LOKO bv 700 stuks ongekeurde schuifdaken te maken. NB Er wordt in deze opgave geen rekening gehouden met omzetbelasting Wat is het verschil tussen de technische en de economische levensduur van een productiemiddel? Bereken de jaarlijkse afschrijvingskosten van de productielijn. Bereken de jaarlijkse interestkosten van de productielijn. Bereken de constante kosten per ongekeurd schuifdak. - Het bruto grondstofverbruik voor een ongekeurd product bedraagt 12,5 kg. - De standaardprijs van deze grondstof is 3,24 per kg. - Naast de grondstofkosten zijn er ook arbeidskosten voor de bediening van de machine. - Per ongekeurd product wordt standaard 30 minuten arbeidstijd berekend. - De standaardprijs per arbeidsuur bedraagt 60,-. - De standaarduitval van de ongekeurde producten is 5%. - De afval en uitval hebben geen waarde. - De producten worden verkocht met een winstmarge van 25% van de kostprijs van een goedgekeurd product Bereken de standaardkostprijs voor een goedgekeurd schuifdak. Bereken de verkoopprijs van een schuifdak. - Er wordt rekening gehouden met een standaardafval van 20% van het bruto grondstofverbruik. Aan het eind van 2011 zijn bij LOKO bv de volgende gegevens bekend: - Werkelijke productie ongekeurde schuifdaken was 680 stuks. - De werkelijke gebruikte hoeveelheid grondstoffen was kg, hiervoor is ,- betaald. Van deze gebruikte hoeveelheid grondstoffen was kg afval. - Het aantal arbeidsuren was 330. Hiervoor werd ,- betaald. - Van de ongekeurde productie werd 2,5% afgekeurd Bereken het efficiencyverschil op afval in kilogrammen. Geef aan of dit verschil positief of negatief is. Bereken het uitvalresultaat van de schuifdaken in euro s. Geef aan of dit resultaat positief of negatief is. Bereken het efficiencyresultaat op loonkosten in euro s. Geef aan of dit resultaat positief of negatief is. Bereken het prijsresultaat op loonkosten in euro s. Geef aan of dit resultaat positief of negatief is. 4

5 opgave Groothandelsbedrijf Fairplay nv voert een assortiment van bekende merken op het gebied van sanitair, verwarming en elektra. Zij heeft corporate governance hoog in het vaandel staan. Fairplay nv heeft al enige jaren te maken met onderkapitalisatie. De directie vindt herkapitalisatie op korte termijn gewenst. In verband met de financiering van uitbreiding van haar activiteiten zal Fairplay nv begin 2012 overgaan tot uitgifte van extra aandelen. Er zullen preferente aandelen worden uitgegeven via een claimemissie en gewone aandelen via vrije inschrijving. De nominale waarde van elk aandeel van Fairplay nv is 2,50. De totale aandelenemissie zal ,- opbrengen. Wat wordt verstaan onder corporate governance? Wanneer is er bij een onderneming sprake van onderkapitalisatie? a. Wat wordt verstaan onder herkapitalisatie? b. Op welke wijze kan Fairplay nv deze herkapitalisatie vormgeven? 4. a. Wat wordt verstaan onder een claimemissie? b. Noem twee voorrechten die verbonden kunnen zijn aan preferente aandelen. 5. Bereken het agio op deze aandelenemissie. Voor administratieve ondersteuning maakt Fairplay nv gebruik van kantoorapparatuur met een totale aanschafprijs van ,-. De economische levensduur hiervan is 5 jaren en de restwaarde is 10% van de aanschafprijs. Er wordt met een vast percentage van de aanschafprijs afgeschreven. De restwaarde wordt aan het einde van de economische levensduur terugontvangen. Fairplay nv heeft echter de kantoorapparatuur niet tegelijk aangeschaft, maar vanaf 2008 vijf jaar achtereen aan het begin van elk jaar ,- in nieuwe apparatuur geïnvesteerd en betaald. Er vinden in de aanschafprijs en restwaarde van deze apparatuur geen veranderingen plaats. NB Met omzetbelasting behoeft geen rekening te worden gehouden Hoe noemt men het verschijnsel dat door deze investeringsstrategie optreedt? a. Bereken de vermogensbehoefte met betrekking tot deze apparatuur aan het begin van b. Bereken de vermogensbehoefte met betrekking tot deze apparatuur aan het eind van a. Welk totaalbedrag komt met betrekking tot deze apparatuur op de resultatenbegroting van 2012? b. Welk totaalbedrag komt met betrekking tot deze apparatuur op de liquiditeitsbegroting van 2012? 9. Bereken het totaalbedrag van de afschrijvingskosten op de kantoorapparatuur in de jaren 2008 tot en met Fairplay nv had voor de verkrijging van de kantoorapparatuur ook gebruik kunnen maken van leasing. 5

6 10. a. Noem de twee hoofdvormen van leasing. b. Welke hoofdvorm van leasing van kantoorapparatuur zou Fairplay nv kunnen kiezen? Motiveer uw antwoord. opgave 4 Van onderneming TradSo nv zijn voor het boekjaar 2011 de volgende balansen gegeven. Immateriële vaste activa Overige vaste activa Voorraden Debiteuren Liquide middelen Balans per 31 december 2011 na winstverdeling (x 1.000,-) Eigen vermogen Lang vreemd vermogen Kort vreemd vermogen Totaal Totaal Immateriële vaste activa Overige vaste activa Voorraden Debiteuren Liquide middelen Balans per 31 december 2010 na winstverdeling (x 1.000,-) Eigen vermogen Lang vreemd vermogen Kort vreemd vermogen Totaal Totaal a. Geef twee voorbeelden van immateriële vaste activa. b. Noem naast de immateriële vaste activa nog twee andere groepen vaste activa en geef van iedere groep een voorbeeld. Om de liquiditeit en solvabiliteit van TradSo nv te beoordelen wordt gebruikt gemaakt van kengetallen. NB Geef bij hierna gevraagde berekeningen het antwoord op twee decimalen. 2. a. Wat wordt verstaan onder het begrip liquiditeit? b. Bereken de current ratio voor TradSo nv per 31 december 2011 en per 31 december c. Is de liquiditeit van TradSo nv gedurende 2011 verbeterd of verslechterd? Motiveer uw antwoord op basis van de door u berekende current ratio s. d. Welk nadeel is verbonden aan het beoordelen van de liquiditeit van een onderneming op basis van balansratio s? 3. a. Wat wordt verstaan onder het begrip solvabiliteit? b. Is de solvabiliteit van TradSo nv gedurende 2011 verbeterd of verslechterd? Motiveer uw antwoord door middel van de berekening van de debt ratio s. 6

7 De resultatenrekening van TradSo nv over 2011 luidt als volgt (getallen x 1.000,-) Omzet Som van de bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Betaalde interest Winst voor belastingen Winstbelasting Winst na belasting Overige gegevens: - De kostenvoet van het gemiddeld vreemd vermogen over 2011 was 7,73 %. - Het gemiddeld winstbelastingpercentage (belastingquote) over 2011 was 23, a. Bereken de rentabiliteit van het gemiddeld totaal vermogen van TradSo nv over b. Wordt de rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen van TradSo nv gunstig of ongunstig beïnvloed door het financiële hefboomeffect? Motiveer uw antwoord zonder berekening. c. Bereken de rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen (na belasting) over 2011 door toepassing van de formule van het financiële hefboomeffect. TradSo nv gaat over tot de uitgifte van nieuwe aandelen en gebruikt de opbrengst van deze emissie geheel voor de aflossing van een deel van de langlopende schulden. 5. a. Verandert door deze transactie het netto werkkapitaal van TradSo nv? Motiveer uw antwoord. b. Heeft deze transactie invloed op de rentabiliteit van het gemiddeld totale vermogen van TradSo nv? Motiveer uw antwoord. Einde van dit examenonderdeel 7

8 MBA DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN moderne bedrijfsadministratie Financiële rapportage & analyse Zitting: Bedrijfsstatistiek dinsdag 10 januari uur D2.4 Beschikbare tijd 1¾ uur. Indien de uitwerking niet duidelijk leesbaar is, worden daarvoor geen punten toegekend. In totaal kunnen voor dit examenonderdeel 100 punten worden behaald en wel voor: Opgave 1 Opgave 2 onderdeel punten onderdeel punten 1.a b c d a b c a b. 2 3.c. 5 3.d. 6 4.a. 3 4.b. 5 4.c. 5 Totaal 50 Totaal 50 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt, of onjuist is. Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en u geeft meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling betrokken. 1 Nederlandse Associatie voor praktijkexamens

9 opgave a. Wat wordt bij een statistisch onderzoek verstaan onder de statistische massa oftewel de populatie? b. Bij een statistisch onderzoek wordt vaak volstaan met een steekproef in plaats van een volledig onderzoek. Noem twee redenen om te kiezen voor een steekproef. c. Wat is een primair statistisch onderzoek? d. Bij een bepaald statistisch onderzoek werden de waarnemingsuitkomsten afgelezen op één decimaal en daarna afgerond op gehelen. Is hierbij sprake van een systematische fout of van een toevallige fout in de uitkomst? Motiveer uw antwoord. Een onderneming heeft een groot aantal artikelen in haar assortiment. Van de producten A en B zijn de volgende gegevens van de prijs of prijsindex in enkele jaren gegeven. Prijs van product A en prijsindex van product B in enkele jaren van een onderneming. Jaar Prijs product A Prijsindex product B in ,80 100, ,10 106, ,00 108,4 a. Bereken de enkelvoudige prijsindexcijfers voor product A in 2008 en 2011 met als basisjaar 2005, afronden op één decimaal. De prijs van product B in 2008 is 8,52. b. Wat is de prijs van product B in 2011? Afronden op twee decimalen. De waardeverhouding van de producten A en B in 2005 is 3,5 : 2,0. c. Bereken de samengesteld gewogen prijsindex van de producten A en B in 2011 met als basisjaar

10 3. Handelsonderneming FUTURA is een groothandel in ijzerwaren. De administrateur van de onderneming heeft het volgende overzicht samengesteld van de facturen in Verdeling van de facturen naar factuurbedrag (exclusief kwantumkorting) in 2011 van onderneming FUTURA. Factuurbedrag in Aantal facturen 0 - < < < < < Totaal a. Wat is de modale klasse van de factuurbedragen? b. Wat is de modus van de factuurbedragen? De onderneming geeft op de facturen met een factuurbedrag van 4.000,- of meer een kwantumkorting van 2%. c. Hoeveel procent van de facturen kwam in 2011 in aanmerking voor kwantumkorting? Afronden op één decimaal. d. Hoe groot was het totale bedrag aan kwantumkorting in 2011? 4. Een onderneming produceert varianten van een product in verschillende seriegrootten. Voor een serie geldt de volgende kostenfunctie. Y = 0,5 X + 3,5 X = seriegrootte in 1000 stuks Y = totale productiekosten in 1.000,- a. Hoe groot zijn de vaste kosten per serie? b. Hoe groot zijn de totale kosten bij een seriegrootte van stuks? Door een wijziging in de productiemethode worden de variabele kosten 20% lager en nemen de vaste kosten per serie toe met 1.200,-. c. Wat wordt de kostenfunctie na invoering van de wijziging in de productiemethode? Zie ommezijde 3

11 opgave 2 Handelsonderneming Solano bv beschikt over goed ontwikkelde omzetstatistiek. Hierdoor kan met regelmaat snel informatie verkregen worden over het verloop van de omzetcijfers. Naast de omzetvergelijking van verschillende jaren worden tevens omzetramingen gemaakt. De administrateur hanteert hiervoor de onderstaande kwartaalomzettabel. Kwartaalomzetten van handelsonderneming Solano bv gedurende de jaren Kwartaalomzet 1.000,- Kwartalen e 2 e e e Behoort omzetstatistiek tot de interne- of externe bedrijfseconomische statistiek? Motiveer uw antwoord. Vul de hierboven gegeven tabel aan met de cumulatieve omzetten per kwartaal en vervolgens met de voortschrijdende jaartotalen. Teken van de gegeven en de berekende omzetgegevens de zogenaamde Z-grafiek. Aan welke voorwaarde moet worden voldaan om tot een correcte Z-figuur te komen? De trendmatige stijging van de kwartaalomzet in 2012 is 2% per kwartaal ten opzichte van het voorgaande kwartaal, uitgaande van de voor het seizoen gecorrigeerde omzet van het 4 e kwartaal De te hanteren seizoenindices zijn voor het 1 e tot en met het 4 e kwartaal respectievelijk 108, 94, 101 en Bereken de voor het seizoen gecorrigeerde omzet van het 4 e kwartaal 2011, afronden op een veelvoud van 1.000,-. Bereken de verwachte trendomzet voor elk van de kwartalen van 2012, afronden op een veelvoud van 1.000,-. Bereken de verwachte omzet voor elk van de kwartalen van 2012, afronden op een veelvoud van 1.000,-. Met welke component van de tijdreeks is in de omzetraming voor 2012 geen rekening gehouden? Einde van dit examenonderdeel 4

12 MBA dit examenonderdeel bestaat uit 7 pagina s PRAKTIJKEXAMEN Moderne bedrijfsadministratie BELASTINGWETGEVING dinsdag 10 JANUARI uur D2.5 Beschikbare tijd 2 uur. Indien de uitwerking niet duidelijk leesbaar is, worden daarvoor geen punten toegekend. In totaal kunnen voor dit examenonderdeel 100 punten worden behaald en wel voor: Opgave 1 * Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 onderdeel punten onderdeel punten onderdeel punten onderdeel punten onderdeel punten 1.a a b. 1 2.a. 3 1.b. 3 2.a c. 1 2.b. 3 1.c. 2 2.b d. 1 3.a extra 1 3.b a a. 3 2.b b. 2 2.c. 1 2.d. 1 extra 1 3.a. 1 3.b. 1 3.c. 1 3.d. 1 extra 1 4.a. 1 4.b. 1 4.c. 1 4.d. 1 extra * Voor elk van de vragen 1, 2, 3 en 4 van Opgave I geldt: Indien a t/m d goed zijn, wordt 1 punt extra toegekend. Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt, of onjuist is. Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en u geeft meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling betrokken. 1 Nederlandse Associatie voor praktijkexamens

13 opgave 1 Deze opgave bestaat uit vier onderdelen. Per onderdeel worden vier beweringen gegeven. Van elke bewering moet u aangeven of die juist of onjuist is. Een motivering is niet nodig In de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) is onder andere bepaald a. welke rechtsmiddelen een belastingplichtige heeft als hij het niet eens is met een opgelegde aanslag. b. welke soorten aanslagen de inspecteur kan opleggen. c. binnen welke termijn een aanslag betaald moet zijn. d. dat een belastingplichtige onder alle omstandigheden de inspecteur toegang tot zijn woonhuis moet verlenen. De volgende bepalingen gaan over de omzetbelasting. a. Over tabaksproducten wordt zowel accijns als omzetbelasting geheven. b. De chirurg in het ziekenhuis moet omzetbelasting over zijn declaraties in rekening brengen. c. Glazenwassers vallen onder het kasstelsel en hoeven daarom geen omzetbelasting af te dragen. d. Het toepassen van de kleine ondernemersregeling is niet afhankelijk van de rechtsvorm van onderneming. In de Wet op de vennootschapsbelasting is sprake van het begrip fiscale eenheid. a. Het begrip fiscale eenheid komt uitsluitend in de Wet op de vennootschapsbelasting voor. b. Om een fiscale eenheid te kunnen vormen moet een bv over tenminste 95% van de aandelen van een andere vennootschap beschikken. c. Een bv die 100% van de aandelen in een Belgische bvba bezit, kan met deze bvba een fiscale eenheid vormen. d. Als verzocht wordt om een fiscale eenheid, dan geeft de inspecteur een beschikking af. Jan Keizer en zijn vrouw Ria bezitten elk 50% aandelen van Keizer bv. a. Op de aandelen Keizer bv is in 2011 dividend uitgekeerd. De ingehouden dividendbelasting wordt uitsluitend met de heffing over de inkomsten uit box 2 verrekend. b. Het kantoorgebouw dat Jan Keizer privé bezit wordt aan Keizer bv verhuurd. De huuropbrengst valt in box 1. c. In 2011 verkoopt Jan al zijn aandelen Keizer bv. Jan moet deze opbrengst aangeven in box 2. d. In 2011 verkoopt Ria eveneens al haar aandelen. Ria moet deze opbrengst aangeven in box 3. 2

14 opgave 2 Deze opgave betreft de inkomstenbelasting. Floris Gerritsen heeft in Nijmegen sinds 2002 een winkel in bloemen en planten. Hij werkt meer dan 1225 uur in de onderneming. In het jaar 2011 doen zich de volgende gebeurtenissen voor. Op 1 maart 2011 koopt Floris het pand waarin hij zijn onderneming uitoefent. In het pand is op de begane grond de winkel gevestigd, de bovenverdieping is bereikbaar via een aparte ingang en is verhuurd aan drie studenten. De koopsom van het pand bedraagt ,-. Deze koopsom dient als volgt verdeeld te worden: - het winkelgedeelte ,-; - de bovenverdieping ,-; - de ondergrond ,-. Floris besluit om alleen het deel dat betrekking heeft op het winkelgedeelte op zijn balans te activeren Is het fiscaal óók toegestaan dat Floris het volledige pand, dus inclusief de bovenverdieping, activeert? Motiveer uw antwoord. a. Heeft Floris recht op willekeurige afschrijving? Motiveer uw antwoord. b. Heeft Floris recht op investeringsaftrek? Zo ja, hoeveel bedraagt deze, zo nee, waarom niet? In september 2011 laat Floris het pand van binnen en buiten schilderen. De kosten hiervan bedragen ,-. Hiervan is 60% toe te rekenen aan het winkelgedeelte en de rest aan de bovenverdieping. Floris boekt het volledige bedrag van ,- op grootboekrekening 461 onderhoudskosten gebouwen. 3. a. Is het fiscaal toegestaan dat Floris het volledige bedrag van ,- ten laste van zijn winst brengt? Motiveer uw antwoord en geef zo nodig een berekening. b. Verandert het antwoord op vraag 3.a. als Floris het volledige pand op zijn balans had geactiveerd? Motiveer uw antwoord. Het pand van Floris moet eens in de vijf jaar geschilderd worden. Floris wil het liefst jaarlijks met deze toekomstige uitgaven rekening houden. 4. Welke mogelijkheid biedt de wet hiervoor? Motiveer uw antwoord en vermeld het relevante wetsartikel. De winst over jaar 2011 valt bijzonder tegen; deze bedraagt slechts 6.500,-. Om deze reden besluit Floris om geen gebruik te maken van een toevoeging aan de fiscale oudedagsreserve. 5. Welk bedrag aan zelfstandigenaftrek kan Floris in 2011 ten laste van zijn winst brengen? 3

15 opgave 3 Deze opgave betreft de vennootschapsbelasting. Dirk Gunneman is de enige directeur/aandeelhouder van Holding Verbiest bv te Alkmaar. De holding heeft diverse dochtermaatschappijen in binnen- en buitenland, te weten: Akkra bv te Alkmaar voor 95% (winstaandeel ,-); Nieman bv te Amsterdam voor 90% (winstaandeel ,-); Gender bvba te Antwerpen (België) voor 100% (verlies 2011 van ,-); Sunman gmbh te Düsseldorf (Duitsland) voor 4% (winstaandeel ,-); Bonjour sarl te Parijs voor 10%; (geen winst of verlies; is een vennootschap al jaren zonder activiteiten). 1. a. Hoeveel percent van de aandelen moet Holding Verbiest bv minimaal van elke dochtermaatschappij bezitten, wil de deelnemingsvrijstelling van toepassing zijn? b. Wat houdt de deelnemingsvrijstelling in? c. Welke van de genoemde vennootschappen vallen onder de deelnemingsvrijstelling? De accountant van Dirk Gunneman adviseert in 2011 om een aanvraag voor een fiscale eenheid bij de inspecteur in te dienen met ingang van Welke vennootschap(pen) komt (komen) hiervoor in aanmerking? Het (geconsolideerde) bedrijfseconomisch resultaat 2011 van Holding Verbiest bv bedraagt ,-. In 2011 wordt Bonjour sarl ontbonden en geliquideerd. De verkrijgingsprijs/het opgeofferd bedrag is 5.000,-. De liquidatie-uitkering is 3.000,-. Geef een gespecificeerde berekening per feit van de fiscaal belastbare winst 2011 van Holding Verbiest bv uitgaande van de geconsolideerde winst van ,-. 3. Neem voor het beantwoorden van dit onderdeel de onderstaande tabel over. Als de fiscale winst toeneemt vermeldt u : + en als deze afneemt:. Wijzigt de fiscale winst niet dan vermeldt u: 0. Feit +,, 0 Bedrag in Geconsolideerde winst Holding Verbiest bv Winstaandeel Akkra bv Winstaandeel Nieman bv Verlies Gender bvba Winstaandeel Sunman gmbh Liquidatieresultaat Bonjour sarl Fiscaal belastbare winst 4

16 opgave 4 Deze opgave betreft de loonbelasting. Mazari bv exploiteert een handel in land- en tuinbouwmachines. Alle aandelen van de vennootschap zijn in handen van Leendert Marijnissen. In het jaar 2011 doen zich de volgende gebeurtenissen voor. De directeur, Leendert Marijnissen, besluit in januari om in het jaar 2011 geen salaris op te nemen. Over het jaar 2010 had Leendert nog een salaris van ,-, wat een gebruikelijk salaris is voor een dergelijke dienstbetrekking elders Wat voor soort dienstbetrekking bestaat er tussen Mazari bv en Leendert Marijnissen? Motiveer uw antwoord aan de hand van het relevante wetsartikel. a. Geef een berekening over welk bedrag Mazari bv de loonbelasting moet betalen. b. In welke maand moet dit uiterlijk worden aangegeven? Bij Mazari bv treedt op 15 maart 2011 Kees Loonen als onderhoudsmonteur in dienst. Kees verzoekt om in het kader van de spaarloonregeling in de maanden maart tot en met december maandelijks een bedrag van 61,- ( 613,- : 10) op een geblokkeerde spaarrekening te storten. 3. Mag Kees bij Mazari bv in 2011 gebruikmaken van de spaarloonregeling? Motiveer uw antwoord. Florico bv past de werkkostenregeling (art. 31a Wet LB) toe. De fiscale loonsom van Florico bv is ,-. Na aftrek van de gerichte vrijstellingen en toegestane nihilwaarderingen gaat Florico bv uit van ,- aan werkkosten Bereken het bedrag van de vrije (of forfaitaire ruimte) van Florico bv. Geef een berekening van het bedrag dat Florico bv aan eindheffing is verschuldigd. 5

17 opgave 5 Deze opgave betreft de omzetbelasting. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (OB) Rijdzo bv te Utrecht is importeur/hoofddealer voor de Benelux van het bekende Chinese automerk Rijdzo. Ook verkoopt Rijdzo bv autoverzekeringen. De (landelijke) reclamecampagnes worden aan de dealers doorberekend. Rijdzo bv heeft een vergunning conform artikel 23 Wet OB. De volgende feiten zijn ontleend aan de boekhouding over december Met de eventuele gevolgen van de Wet op de belasting van personenauto s en motorrijwielen 1992 (BPM) en bijkomende kosten bij de aankoop van een nieuwe auto zoals legesbewijs etc. hoeft u geen rekening te houden. Welke regeling is van toepassing bij de inruil van gebruikte personenauto s door particulieren op nieuwe auto s? Op 4 december wordt een gebruikte personenauto uit 2005 voor 5.000,- door particulier De Vries ingeruild tegen een nieuwe personenauto met een catalogusprijs van ,-. Afgesloten op 7 december een autoverzekering met Paul Verbiest te Maarn voor 1.000,-. Factuur van 8 december verzonden wegens de verkoop en levering op 8 december van vijf Rijdzo s aan garage Ravage bvba te Geel (België) voor ,-. Factuur van 12 december ontvangen uit China voor de levering van tien Rijdzo s in totaal voor ,-. a. Factuur van 15 december ten bedrage van 5.000,- verzonden aan dealer Bonsoir bvba te Luik (België) voor hun aandeel in de Belgische reclamecampagne. b. Wat moet op de factuur aan Bonsoir bvba naast NAW (Naam, Adres, Woonplaats) -gegevens, datum, bedrag, nummer, BTW-identificatienummer Rijdzo en omschrijving vermeld staan? Geef aan welke feiten relevant zijn voor de aangifte van december Neem het schema (zonder voorbeeld) over op uw uitwerkingenblad en noteer daarin de juiste rubrieknummers en de daarbij behorende bedragen. Raadpleeg zo nodig het model van de aangifte omzetbelasting. Dit formulier moet u niet invullen en inleveren. Indien een feit geen aanleiding geeft tot vermelding in de aangifte vermeldt u in de tabel: geen in beide kolommen. (Fictief)voorbeeld van vermelding van een feit in de tabel: Factuur 20 december 2011 voor de levering van 100 broden aan de firma X te Rotterdam voor 200,-. Voor de verwerking in de aangifte zie de tabel. Feit Rubrieknummer OB Voorbeeld 1b a. 6

18 Einde van dit examenonderdeel 7

19 MBA DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 9 PAGINA S + bijlage bij opgave 1 en 2 Praktijkexamen moderne Bedrijfsadministratie journaalposten woensdag 11 januari uur D2.7 Beschikbare tijd 3 uur. Indien de uitwerking niet duidelijk leesbaar is, worden daarvoor geen punten toegekend. In totaal kunnen voor dit examenonderdeel 100 punten worden behaald en wel voor: Opgave 1 Opgave 2 onderdeel punten onderdeel punten Deel Totaal 50 Totaal 50 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt, of onjuist is. Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en u geeft meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling betrokken. 1 Nederlandse Associatie voor praktijkexamens

20 opgave 1 Weko bv produceert het massaproduct Onix. De normale productie en verkoop zijn producten per jaar. De voor 2011 berekende standaardverkoopprijs per product Onix is als volgt opgebouwd. Verbruik grondstoffen 2 kg à 8,- 16,- Directe (variabele) lonen 1 arbeidsuur à 32,-,, 32,- Toeslag variabele indirecte productiekosten 1/8 machine-uur à 64,-,, 8,- Standaard variabele fabricagekostprijs 56,- Variabele verkoopkosten 6% van de verkoopprijs,, 6,- Commerciële variabele kostprijs 62,- Toeslag vaste indirecte produktiekosten 1/8 machine-uur à 96,, 12,- Vaste verkoopkosten,, 6,- 80,- Winstopslag,, 20,- Standaardverkoopprijs 100,- Weko bv past het systeem van direct costing toe in haar boekhouding. De vaste kosten gaan rechtstreeks vanuit rubriek 4 naar rubriek 9. De hulpafdelingen berekenen de kosten door aan de productieafdeling op basis van het aantal werkelijke arbeidsuren van de hulpafdelingen 32,- (variabele kostentarief). De productieafdeling berekent haar indirecte kosten door aan de 6 rubriek op basis van het aantal machine-uren 64,- (variabel kostentarief). U dient bij de uitwerking van de vragen gebruik te maken van: - de in de bij opgave 1 behorende bijlage opgenomen rekeningschema en invoerschermen; - de hierna vermelde gegevens. 2

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product?

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product? Hoofdstuk 6 Cost Accounting Open vragen 1. Wat zijn constante kosten? 2. Wat is de meest voorkomende indeling van de variabele kosten? 3. Wat zijn de kenmerken van proportioneel variabele kosten? 4. Wat

Nadere informatie

UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007

UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007 UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007 MBA UITWERKINGEN JANUARI 2007 Versie 5: 04/01/2007 BEDRIJFSECONOMIE Opgave I 1. De indirecte kosten per arbeidsuur bedragen:

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Wetenschappelijk Onderwijs

Wetenschappelijk Onderwijs Uitwerkingen / waardering 1 Toets 3B1 VWO 6 MO onderdeel 631 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Toets: M&O Afdeling: A6 PTA aanduiding: Toets 631 Tijdsduur: 80 minuten Weging SE: 15% Herkansbaar:

Nadere informatie

management en organisatie VWO 2009-1

management en organisatie VWO 2009-1 management en organisatie VWO 2009-1 uitwerkbijlage Naam kandidaat Kandidaatnummer 7 omschrijving aantal prijs per eenheid loonkosten materiaalkosten externe kosten totale kosten A. Externe inhuur - huur

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2003-II

Eindexamen m&o vwo 2003-II Opgave 1 Piet is een liefhebber van de wielersport. Met het oog op de komende Tour de France wil hij een breedbeeld tv aanschaffen. Hij informeert bij een speciaalzaak in audiovisuele apparatuur naar de

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138)

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) instructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) pi.cba05.4.v1 ECABO, 1 september 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3

Boekhouden geboekstaafd 3 Boekhouden geboekstaafd 3 Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina II Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina III Boekhouden geboekstaafd 3 Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Samenvatting examenstof M&O havo en vwo 2005 INHOUDSOPGAVE. Module 1: Planning. 1. Over Planning in een bedrijf 2.

Samenvatting examenstof M&O havo en vwo 2005 INHOUDSOPGAVE. Module 1: Planning. 1. Over Planning in een bedrijf 2. Samenvatting examenstof M&O havo en vwo 2005 INHOUDSOPGAVE Module 1: Planning 1. Over Planning in een bedrijf 2. Over Rechtsvormen Module 2: Formuleren van beleid 3. Over Personeelsbeleid 4. Over Interestberekeningen

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 2

Boekhouden voor het hbo deel 2 Boekhouden voor het hbo deel 2 Opgaven Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXCEL-WERKBLADEN + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo Deel 2 Opgaven Gerard van Heeswijk Stef Stienstra Meer informatie

Nadere informatie

Brugboek bedrijfsadministratie

Brugboek bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Brugboek bedrijfsadministratie 3 e druk Brugboek Bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij:

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Ondernemersopleiding / AOV Financiering. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Ondernemersopleiding / AOV Financiering. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT Ondernemersopleiding / AOV Financiering voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV DE START VAN EEN ONDERNEMING Praktijkdiploma Ondernemingsplan mkb FINANCIERING voor het mkb

Nadere informatie

Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek

Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie