PRAKTIJKEXAMEN uur. Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRAKTIJKEXAMEN. 08.45-12.30 uur. Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4"

Transcriptie

1 MBA dit examenonderdeel bestaat uit 7 pagina s PRAKTIJKEXAMEN moderne bedrijfsadministratie Bedrijfseconomie Woensdag 11 januari uur D2.1 Beschikbare tijd 3¾ uur. Indien de uitwerking niet duidelijk leesbaar is, worden daarvoor geen punten toegekend. In totaal kunnen voor dit examenonderdeel 100 punten worden behaald en wel voor: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 onderdeel punten onderdeel punten onderdeel punten onderdeel punten a b a. 1 2.a. 1 4.a b. 2 2.b. 2 4.b a. 1 2.c. 1 5.a b. 2 2.d. 2 5.b a. 1 6.a b. 3 6.b a. 2 4.a. 3 7.a b. 2 4.b. 2 7.b. 2 8.a. 2 4.c b. 2 5.a b a b. 2 Totaal 29 Totaal 21 Totaal 25 Totaal 25 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt, of onjuist is. Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en u geeft meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling betrokken. 1 Nederlandse Associatie voor praktijkexamens

2 opgave 1 Harmo bv is een familiebedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in de productie van bakfietsen. In afdeling M worden de bakfietsen in elkaar gezet. Alle frames, overige fietsonderdelen en houten bakken worden ingekocht. Afdeling M bepaalt de productiehoeveelheid en houdt de voorraad gemonteerde fietsen aan. De gemonteerde bakfietsen worden alle tegen de fabricagekostprijs geleverd aan de afdeling V, die 80% van de bakfietsen verkoopt aan particulieren. De andere 20% wordt tegen dezelfde fabricagekosten geleverd aan afdeling S, die op verzoek van afnemers aanpassingen aan de bakfietsen aanbrengt. De afdelingen V en S houden geen voorraad fietsen aan. Voor 2011 gelden de volgende gegevens. - De standaardinkoopprijs per frame en overige onderdelen is 530,-. - De vaste inkoopprijs per houten bak is 130,-. - De montagetijd per bakfiets is standaard 2 uur à 60,- (proportioneel variabel). - De normale productie en aflevering voor afdeling M zijn bakfietsen per jaar. - De vaste productiekosten voor afdeling M bedragen ,- per jaar. - De werkelijke productie van afdeling M is bakfietsen. - De toename van de voorraad bakfietsen bij afdeling M is 45 stuks. - De vaste verkoopkosten voor de afdeling V bedragen per jaar ,-. - De proportioneel variabele verkoopkosten voor de afdeling V bedragen 15,- per bakfiets. - De afdeling V verkoopt de bakfiets voor een vaste verkoopprijs van 1.125,-. NB Bij de vragen 1 t/m 7b hoeft u geen rekening te houden met belastingen Is er bij het eventueel verloren gaan van onderdelen tijdens de productie sprake van afval of van uitval? Motiveer uw antwoord. Bereken de integrale standaardfabricagekostprijs van een bakfiets voor afdeling M. Bereken de commerciële kostprijs van een bakfiets voor afdeling V. a. Bereken voor de afdeling M het perioderesultaat over 2011 met behulp van de integrale standaardkostprijs (= AC = absorption costing). Specificeer het perioderesultaat eventueel in een transactieresultaat en een bezettingsresultaat. Geef aan of dit resultaat positief of negatief is. b. Bereken voor de afdeling V het perioderesultaat over 2011 met behulp van de integrale standaardkostprijs. (= AC = absorption costing). Specificeer het perioderesultaat eventueel in een transactieresultaat en een bezettingsresultaat. Geef aan of dit resultaat positief of negatief is. 5. a. Bereken voor de afdeling M het perioderesultaat over 2011 volgens de direct costingmethode (DC). b. Bereken voor de afdeling V het perioderesultaat over 2011volgens de direct costingmethode (DC). 6. a. Verklaar de omvang van het verschil tussen de antwoorden op de vragen 4.a en 5.a met behulp van een berekening. b. Verklaar het ontbreken van een verschil tussen de antwoorden op de vragen 4.b en 5.b 2

3 7. a. Bepaal de break-even afzet voor de afdeling M. b. Bepaal de break-even afzet voor de afdelingen M en V tezamen, indien er in die periode geen sprake van een voorraadmutatie is. De bakfietsen die intern verkocht worden aan de afdeling S worden op verzoek van afnemers aangepast aan hun specifieke wensen. De kosten van deze aanpassing worden vooraf individueel bepaald. De afnemers betalen naast de vaste verkoopprijs van 1.125,-, de kosten van de aanpassingen, de winstopslag en de omzetbelasting. Voor een afnemer worden speciale onderdelen gemonteerd met een prijs van 98,-. De montage duurt 3 uur tegen een uurtarief van 60,-. De opslag voor indirecte kosten van de afdeling S bedraagt 25% van de totale directe kosten van de opdracht, inclusief de prijs voor de interne levering. De winstmarge is 15% van de kostprijs en de afdeling brengt 19% omzetbelasting in rekening Bereken de aanbiedingsprijs van deze aangepaste bakfiets. Waarom kan de afdeling S geen standaard integrale kostprijzen berekenen? 3

4 opgave 2 LOKO bv produceert onder andere schuifdaken voor de automobielindustrie. Voor de productie van deze schuifdaken gebruikt zij één productielijn. Deze productielijn is aangeschaft en geïnstalleerd voor de prijs van ,-. De geschatte restwaarde van de productielijn is ,-. De economische levensduur is 5 jaar terwijl de technische levensduur 8 jaar is. Op de productielijn wordt lineair afgeschreven. De gecalculeerde interest is 5% per jaar van het tijdens de levensduur gemiddeld geïnvesteerde vermogen. De constante kosten van deze productielijn bestaan uit afschrijvingskosten en interestkosten. De normale productie is 750 stuks ongekeurde schuifdaken per jaar. Voor het jaar 2011 verwacht LOKO bv 700 stuks ongekeurde schuifdaken te maken. NB Er wordt in deze opgave geen rekening gehouden met omzetbelasting Wat is het verschil tussen de technische en de economische levensduur van een productiemiddel? Bereken de jaarlijkse afschrijvingskosten van de productielijn. Bereken de jaarlijkse interestkosten van de productielijn. Bereken de constante kosten per ongekeurd schuifdak. - Het bruto grondstofverbruik voor een ongekeurd product bedraagt 12,5 kg. - De standaardprijs van deze grondstof is 3,24 per kg. - Naast de grondstofkosten zijn er ook arbeidskosten voor de bediening van de machine. - Per ongekeurd product wordt standaard 30 minuten arbeidstijd berekend. - De standaardprijs per arbeidsuur bedraagt 60,-. - De standaarduitval van de ongekeurde producten is 5%. - De afval en uitval hebben geen waarde. - De producten worden verkocht met een winstmarge van 25% van de kostprijs van een goedgekeurd product Bereken de standaardkostprijs voor een goedgekeurd schuifdak. Bereken de verkoopprijs van een schuifdak. - Er wordt rekening gehouden met een standaardafval van 20% van het bruto grondstofverbruik. Aan het eind van 2011 zijn bij LOKO bv de volgende gegevens bekend: - Werkelijke productie ongekeurde schuifdaken was 680 stuks. - De werkelijke gebruikte hoeveelheid grondstoffen was kg, hiervoor is ,- betaald. Van deze gebruikte hoeveelheid grondstoffen was kg afval. - Het aantal arbeidsuren was 330. Hiervoor werd ,- betaald. - Van de ongekeurde productie werd 2,5% afgekeurd Bereken het efficiencyverschil op afval in kilogrammen. Geef aan of dit verschil positief of negatief is. Bereken het uitvalresultaat van de schuifdaken in euro s. Geef aan of dit resultaat positief of negatief is. Bereken het efficiencyresultaat op loonkosten in euro s. Geef aan of dit resultaat positief of negatief is. Bereken het prijsresultaat op loonkosten in euro s. Geef aan of dit resultaat positief of negatief is. 4

5 opgave Groothandelsbedrijf Fairplay nv voert een assortiment van bekende merken op het gebied van sanitair, verwarming en elektra. Zij heeft corporate governance hoog in het vaandel staan. Fairplay nv heeft al enige jaren te maken met onderkapitalisatie. De directie vindt herkapitalisatie op korte termijn gewenst. In verband met de financiering van uitbreiding van haar activiteiten zal Fairplay nv begin 2012 overgaan tot uitgifte van extra aandelen. Er zullen preferente aandelen worden uitgegeven via een claimemissie en gewone aandelen via vrije inschrijving. De nominale waarde van elk aandeel van Fairplay nv is 2,50. De totale aandelenemissie zal ,- opbrengen. Wat wordt verstaan onder corporate governance? Wanneer is er bij een onderneming sprake van onderkapitalisatie? a. Wat wordt verstaan onder herkapitalisatie? b. Op welke wijze kan Fairplay nv deze herkapitalisatie vormgeven? 4. a. Wat wordt verstaan onder een claimemissie? b. Noem twee voorrechten die verbonden kunnen zijn aan preferente aandelen. 5. Bereken het agio op deze aandelenemissie. Voor administratieve ondersteuning maakt Fairplay nv gebruik van kantoorapparatuur met een totale aanschafprijs van ,-. De economische levensduur hiervan is 5 jaren en de restwaarde is 10% van de aanschafprijs. Er wordt met een vast percentage van de aanschafprijs afgeschreven. De restwaarde wordt aan het einde van de economische levensduur terugontvangen. Fairplay nv heeft echter de kantoorapparatuur niet tegelijk aangeschaft, maar vanaf 2008 vijf jaar achtereen aan het begin van elk jaar ,- in nieuwe apparatuur geïnvesteerd en betaald. Er vinden in de aanschafprijs en restwaarde van deze apparatuur geen veranderingen plaats. NB Met omzetbelasting behoeft geen rekening te worden gehouden Hoe noemt men het verschijnsel dat door deze investeringsstrategie optreedt? a. Bereken de vermogensbehoefte met betrekking tot deze apparatuur aan het begin van b. Bereken de vermogensbehoefte met betrekking tot deze apparatuur aan het eind van a. Welk totaalbedrag komt met betrekking tot deze apparatuur op de resultatenbegroting van 2012? b. Welk totaalbedrag komt met betrekking tot deze apparatuur op de liquiditeitsbegroting van 2012? 9. Bereken het totaalbedrag van de afschrijvingskosten op de kantoorapparatuur in de jaren 2008 tot en met Fairplay nv had voor de verkrijging van de kantoorapparatuur ook gebruik kunnen maken van leasing. 5

6 10. a. Noem de twee hoofdvormen van leasing. b. Welke hoofdvorm van leasing van kantoorapparatuur zou Fairplay nv kunnen kiezen? Motiveer uw antwoord. opgave 4 Van onderneming TradSo nv zijn voor het boekjaar 2011 de volgende balansen gegeven. Immateriële vaste activa Overige vaste activa Voorraden Debiteuren Liquide middelen Balans per 31 december 2011 na winstverdeling (x 1.000,-) Eigen vermogen Lang vreemd vermogen Kort vreemd vermogen Totaal Totaal Immateriële vaste activa Overige vaste activa Voorraden Debiteuren Liquide middelen Balans per 31 december 2010 na winstverdeling (x 1.000,-) Eigen vermogen Lang vreemd vermogen Kort vreemd vermogen Totaal Totaal a. Geef twee voorbeelden van immateriële vaste activa. b. Noem naast de immateriële vaste activa nog twee andere groepen vaste activa en geef van iedere groep een voorbeeld. Om de liquiditeit en solvabiliteit van TradSo nv te beoordelen wordt gebruikt gemaakt van kengetallen. NB Geef bij hierna gevraagde berekeningen het antwoord op twee decimalen. 2. a. Wat wordt verstaan onder het begrip liquiditeit? b. Bereken de current ratio voor TradSo nv per 31 december 2011 en per 31 december c. Is de liquiditeit van TradSo nv gedurende 2011 verbeterd of verslechterd? Motiveer uw antwoord op basis van de door u berekende current ratio s. d. Welk nadeel is verbonden aan het beoordelen van de liquiditeit van een onderneming op basis van balansratio s? 3. a. Wat wordt verstaan onder het begrip solvabiliteit? b. Is de solvabiliteit van TradSo nv gedurende 2011 verbeterd of verslechterd? Motiveer uw antwoord door middel van de berekening van de debt ratio s. 6

7 De resultatenrekening van TradSo nv over 2011 luidt als volgt (getallen x 1.000,-) Omzet Som van de bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Betaalde interest Winst voor belastingen Winstbelasting Winst na belasting Overige gegevens: - De kostenvoet van het gemiddeld vreemd vermogen over 2011 was 7,73 %. - Het gemiddeld winstbelastingpercentage (belastingquote) over 2011 was 23, a. Bereken de rentabiliteit van het gemiddeld totaal vermogen van TradSo nv over b. Wordt de rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen van TradSo nv gunstig of ongunstig beïnvloed door het financiële hefboomeffect? Motiveer uw antwoord zonder berekening. c. Bereken de rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen (na belasting) over 2011 door toepassing van de formule van het financiële hefboomeffect. TradSo nv gaat over tot de uitgifte van nieuwe aandelen en gebruikt de opbrengst van deze emissie geheel voor de aflossing van een deel van de langlopende schulden. 5. a. Verandert door deze transactie het netto werkkapitaal van TradSo nv? Motiveer uw antwoord. b. Heeft deze transactie invloed op de rentabiliteit van het gemiddeld totale vermogen van TradSo nv? Motiveer uw antwoord. Einde van dit examenonderdeel 7

8 MBA DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN moderne bedrijfsadministratie Financiële rapportage & analyse Zitting: Bedrijfsstatistiek dinsdag 10 januari uur D2.4 Beschikbare tijd 1¾ uur. Indien de uitwerking niet duidelijk leesbaar is, worden daarvoor geen punten toegekend. In totaal kunnen voor dit examenonderdeel 100 punten worden behaald en wel voor: Opgave 1 Opgave 2 onderdeel punten onderdeel punten 1.a b c d a b c a b. 2 3.c. 5 3.d. 6 4.a. 3 4.b. 5 4.c. 5 Totaal 50 Totaal 50 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt, of onjuist is. Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en u geeft meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling betrokken. 1 Nederlandse Associatie voor praktijkexamens

9 opgave a. Wat wordt bij een statistisch onderzoek verstaan onder de statistische massa oftewel de populatie? b. Bij een statistisch onderzoek wordt vaak volstaan met een steekproef in plaats van een volledig onderzoek. Noem twee redenen om te kiezen voor een steekproef. c. Wat is een primair statistisch onderzoek? d. Bij een bepaald statistisch onderzoek werden de waarnemingsuitkomsten afgelezen op één decimaal en daarna afgerond op gehelen. Is hierbij sprake van een systematische fout of van een toevallige fout in de uitkomst? Motiveer uw antwoord. Een onderneming heeft een groot aantal artikelen in haar assortiment. Van de producten A en B zijn de volgende gegevens van de prijs of prijsindex in enkele jaren gegeven. Prijs van product A en prijsindex van product B in enkele jaren van een onderneming. Jaar Prijs product A Prijsindex product B in ,80 100, ,10 106, ,00 108,4 a. Bereken de enkelvoudige prijsindexcijfers voor product A in 2008 en 2011 met als basisjaar 2005, afronden op één decimaal. De prijs van product B in 2008 is 8,52. b. Wat is de prijs van product B in 2011? Afronden op twee decimalen. De waardeverhouding van de producten A en B in 2005 is 3,5 : 2,0. c. Bereken de samengesteld gewogen prijsindex van de producten A en B in 2011 met als basisjaar

10 3. Handelsonderneming FUTURA is een groothandel in ijzerwaren. De administrateur van de onderneming heeft het volgende overzicht samengesteld van de facturen in Verdeling van de facturen naar factuurbedrag (exclusief kwantumkorting) in 2011 van onderneming FUTURA. Factuurbedrag in Aantal facturen 0 - < < < < < Totaal a. Wat is de modale klasse van de factuurbedragen? b. Wat is de modus van de factuurbedragen? De onderneming geeft op de facturen met een factuurbedrag van 4.000,- of meer een kwantumkorting van 2%. c. Hoeveel procent van de facturen kwam in 2011 in aanmerking voor kwantumkorting? Afronden op één decimaal. d. Hoe groot was het totale bedrag aan kwantumkorting in 2011? 4. Een onderneming produceert varianten van een product in verschillende seriegrootten. Voor een serie geldt de volgende kostenfunctie. Y = 0,5 X + 3,5 X = seriegrootte in 1000 stuks Y = totale productiekosten in 1.000,- a. Hoe groot zijn de vaste kosten per serie? b. Hoe groot zijn de totale kosten bij een seriegrootte van stuks? Door een wijziging in de productiemethode worden de variabele kosten 20% lager en nemen de vaste kosten per serie toe met 1.200,-. c. Wat wordt de kostenfunctie na invoering van de wijziging in de productiemethode? Zie ommezijde 3

11 opgave 2 Handelsonderneming Solano bv beschikt over goed ontwikkelde omzetstatistiek. Hierdoor kan met regelmaat snel informatie verkregen worden over het verloop van de omzetcijfers. Naast de omzetvergelijking van verschillende jaren worden tevens omzetramingen gemaakt. De administrateur hanteert hiervoor de onderstaande kwartaalomzettabel. Kwartaalomzetten van handelsonderneming Solano bv gedurende de jaren Kwartaalomzet 1.000,- Kwartalen e 2 e e e Behoort omzetstatistiek tot de interne- of externe bedrijfseconomische statistiek? Motiveer uw antwoord. Vul de hierboven gegeven tabel aan met de cumulatieve omzetten per kwartaal en vervolgens met de voortschrijdende jaartotalen. Teken van de gegeven en de berekende omzetgegevens de zogenaamde Z-grafiek. Aan welke voorwaarde moet worden voldaan om tot een correcte Z-figuur te komen? De trendmatige stijging van de kwartaalomzet in 2012 is 2% per kwartaal ten opzichte van het voorgaande kwartaal, uitgaande van de voor het seizoen gecorrigeerde omzet van het 4 e kwartaal De te hanteren seizoenindices zijn voor het 1 e tot en met het 4 e kwartaal respectievelijk 108, 94, 101 en Bereken de voor het seizoen gecorrigeerde omzet van het 4 e kwartaal 2011, afronden op een veelvoud van 1.000,-. Bereken de verwachte trendomzet voor elk van de kwartalen van 2012, afronden op een veelvoud van 1.000,-. Bereken de verwachte omzet voor elk van de kwartalen van 2012, afronden op een veelvoud van 1.000,-. Met welke component van de tijdreeks is in de omzetraming voor 2012 geen rekening gehouden? Einde van dit examenonderdeel 4

12 MBA dit examenonderdeel bestaat uit 7 pagina s PRAKTIJKEXAMEN Moderne bedrijfsadministratie BELASTINGWETGEVING dinsdag 10 JANUARI uur D2.5 Beschikbare tijd 2 uur. Indien de uitwerking niet duidelijk leesbaar is, worden daarvoor geen punten toegekend. In totaal kunnen voor dit examenonderdeel 100 punten worden behaald en wel voor: Opgave 1 * Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 onderdeel punten onderdeel punten onderdeel punten onderdeel punten onderdeel punten 1.a a b. 1 2.a. 3 1.b. 3 2.a c. 1 2.b. 3 1.c. 2 2.b d. 1 3.a extra 1 3.b a a. 3 2.b b. 2 2.c. 1 2.d. 1 extra 1 3.a. 1 3.b. 1 3.c. 1 3.d. 1 extra 1 4.a. 1 4.b. 1 4.c. 1 4.d. 1 extra * Voor elk van de vragen 1, 2, 3 en 4 van Opgave I geldt: Indien a t/m d goed zijn, wordt 1 punt extra toegekend. Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt, of onjuist is. Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en u geeft meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling betrokken. 1 Nederlandse Associatie voor praktijkexamens

13 opgave 1 Deze opgave bestaat uit vier onderdelen. Per onderdeel worden vier beweringen gegeven. Van elke bewering moet u aangeven of die juist of onjuist is. Een motivering is niet nodig In de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) is onder andere bepaald a. welke rechtsmiddelen een belastingplichtige heeft als hij het niet eens is met een opgelegde aanslag. b. welke soorten aanslagen de inspecteur kan opleggen. c. binnen welke termijn een aanslag betaald moet zijn. d. dat een belastingplichtige onder alle omstandigheden de inspecteur toegang tot zijn woonhuis moet verlenen. De volgende bepalingen gaan over de omzetbelasting. a. Over tabaksproducten wordt zowel accijns als omzetbelasting geheven. b. De chirurg in het ziekenhuis moet omzetbelasting over zijn declaraties in rekening brengen. c. Glazenwassers vallen onder het kasstelsel en hoeven daarom geen omzetbelasting af te dragen. d. Het toepassen van de kleine ondernemersregeling is niet afhankelijk van de rechtsvorm van onderneming. In de Wet op de vennootschapsbelasting is sprake van het begrip fiscale eenheid. a. Het begrip fiscale eenheid komt uitsluitend in de Wet op de vennootschapsbelasting voor. b. Om een fiscale eenheid te kunnen vormen moet een bv over tenminste 95% van de aandelen van een andere vennootschap beschikken. c. Een bv die 100% van de aandelen in een Belgische bvba bezit, kan met deze bvba een fiscale eenheid vormen. d. Als verzocht wordt om een fiscale eenheid, dan geeft de inspecteur een beschikking af. Jan Keizer en zijn vrouw Ria bezitten elk 50% aandelen van Keizer bv. a. Op de aandelen Keizer bv is in 2011 dividend uitgekeerd. De ingehouden dividendbelasting wordt uitsluitend met de heffing over de inkomsten uit box 2 verrekend. b. Het kantoorgebouw dat Jan Keizer privé bezit wordt aan Keizer bv verhuurd. De huuropbrengst valt in box 1. c. In 2011 verkoopt Jan al zijn aandelen Keizer bv. Jan moet deze opbrengst aangeven in box 2. d. In 2011 verkoopt Ria eveneens al haar aandelen. Ria moet deze opbrengst aangeven in box 3. 2

14 opgave 2 Deze opgave betreft de inkomstenbelasting. Floris Gerritsen heeft in Nijmegen sinds 2002 een winkel in bloemen en planten. Hij werkt meer dan 1225 uur in de onderneming. In het jaar 2011 doen zich de volgende gebeurtenissen voor. Op 1 maart 2011 koopt Floris het pand waarin hij zijn onderneming uitoefent. In het pand is op de begane grond de winkel gevestigd, de bovenverdieping is bereikbaar via een aparte ingang en is verhuurd aan drie studenten. De koopsom van het pand bedraagt ,-. Deze koopsom dient als volgt verdeeld te worden: - het winkelgedeelte ,-; - de bovenverdieping ,-; - de ondergrond ,-. Floris besluit om alleen het deel dat betrekking heeft op het winkelgedeelte op zijn balans te activeren Is het fiscaal óók toegestaan dat Floris het volledige pand, dus inclusief de bovenverdieping, activeert? Motiveer uw antwoord. a. Heeft Floris recht op willekeurige afschrijving? Motiveer uw antwoord. b. Heeft Floris recht op investeringsaftrek? Zo ja, hoeveel bedraagt deze, zo nee, waarom niet? In september 2011 laat Floris het pand van binnen en buiten schilderen. De kosten hiervan bedragen ,-. Hiervan is 60% toe te rekenen aan het winkelgedeelte en de rest aan de bovenverdieping. Floris boekt het volledige bedrag van ,- op grootboekrekening 461 onderhoudskosten gebouwen. 3. a. Is het fiscaal toegestaan dat Floris het volledige bedrag van ,- ten laste van zijn winst brengt? Motiveer uw antwoord en geef zo nodig een berekening. b. Verandert het antwoord op vraag 3.a. als Floris het volledige pand op zijn balans had geactiveerd? Motiveer uw antwoord. Het pand van Floris moet eens in de vijf jaar geschilderd worden. Floris wil het liefst jaarlijks met deze toekomstige uitgaven rekening houden. 4. Welke mogelijkheid biedt de wet hiervoor? Motiveer uw antwoord en vermeld het relevante wetsartikel. De winst over jaar 2011 valt bijzonder tegen; deze bedraagt slechts 6.500,-. Om deze reden besluit Floris om geen gebruik te maken van een toevoeging aan de fiscale oudedagsreserve. 5. Welk bedrag aan zelfstandigenaftrek kan Floris in 2011 ten laste van zijn winst brengen? 3

15 opgave 3 Deze opgave betreft de vennootschapsbelasting. Dirk Gunneman is de enige directeur/aandeelhouder van Holding Verbiest bv te Alkmaar. De holding heeft diverse dochtermaatschappijen in binnen- en buitenland, te weten: Akkra bv te Alkmaar voor 95% (winstaandeel ,-); Nieman bv te Amsterdam voor 90% (winstaandeel ,-); Gender bvba te Antwerpen (België) voor 100% (verlies 2011 van ,-); Sunman gmbh te Düsseldorf (Duitsland) voor 4% (winstaandeel ,-); Bonjour sarl te Parijs voor 10%; (geen winst of verlies; is een vennootschap al jaren zonder activiteiten). 1. a. Hoeveel percent van de aandelen moet Holding Verbiest bv minimaal van elke dochtermaatschappij bezitten, wil de deelnemingsvrijstelling van toepassing zijn? b. Wat houdt de deelnemingsvrijstelling in? c. Welke van de genoemde vennootschappen vallen onder de deelnemingsvrijstelling? De accountant van Dirk Gunneman adviseert in 2011 om een aanvraag voor een fiscale eenheid bij de inspecteur in te dienen met ingang van Welke vennootschap(pen) komt (komen) hiervoor in aanmerking? Het (geconsolideerde) bedrijfseconomisch resultaat 2011 van Holding Verbiest bv bedraagt ,-. In 2011 wordt Bonjour sarl ontbonden en geliquideerd. De verkrijgingsprijs/het opgeofferd bedrag is 5.000,-. De liquidatie-uitkering is 3.000,-. Geef een gespecificeerde berekening per feit van de fiscaal belastbare winst 2011 van Holding Verbiest bv uitgaande van de geconsolideerde winst van ,-. 3. Neem voor het beantwoorden van dit onderdeel de onderstaande tabel over. Als de fiscale winst toeneemt vermeldt u : + en als deze afneemt:. Wijzigt de fiscale winst niet dan vermeldt u: 0. Feit +,, 0 Bedrag in Geconsolideerde winst Holding Verbiest bv Winstaandeel Akkra bv Winstaandeel Nieman bv Verlies Gender bvba Winstaandeel Sunman gmbh Liquidatieresultaat Bonjour sarl Fiscaal belastbare winst 4

16 opgave 4 Deze opgave betreft de loonbelasting. Mazari bv exploiteert een handel in land- en tuinbouwmachines. Alle aandelen van de vennootschap zijn in handen van Leendert Marijnissen. In het jaar 2011 doen zich de volgende gebeurtenissen voor. De directeur, Leendert Marijnissen, besluit in januari om in het jaar 2011 geen salaris op te nemen. Over het jaar 2010 had Leendert nog een salaris van ,-, wat een gebruikelijk salaris is voor een dergelijke dienstbetrekking elders Wat voor soort dienstbetrekking bestaat er tussen Mazari bv en Leendert Marijnissen? Motiveer uw antwoord aan de hand van het relevante wetsartikel. a. Geef een berekening over welk bedrag Mazari bv de loonbelasting moet betalen. b. In welke maand moet dit uiterlijk worden aangegeven? Bij Mazari bv treedt op 15 maart 2011 Kees Loonen als onderhoudsmonteur in dienst. Kees verzoekt om in het kader van de spaarloonregeling in de maanden maart tot en met december maandelijks een bedrag van 61,- ( 613,- : 10) op een geblokkeerde spaarrekening te storten. 3. Mag Kees bij Mazari bv in 2011 gebruikmaken van de spaarloonregeling? Motiveer uw antwoord. Florico bv past de werkkostenregeling (art. 31a Wet LB) toe. De fiscale loonsom van Florico bv is ,-. Na aftrek van de gerichte vrijstellingen en toegestane nihilwaarderingen gaat Florico bv uit van ,- aan werkkosten Bereken het bedrag van de vrije (of forfaitaire ruimte) van Florico bv. Geef een berekening van het bedrag dat Florico bv aan eindheffing is verschuldigd. 5

17 opgave 5 Deze opgave betreft de omzetbelasting. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (OB) Rijdzo bv te Utrecht is importeur/hoofddealer voor de Benelux van het bekende Chinese automerk Rijdzo. Ook verkoopt Rijdzo bv autoverzekeringen. De (landelijke) reclamecampagnes worden aan de dealers doorberekend. Rijdzo bv heeft een vergunning conform artikel 23 Wet OB. De volgende feiten zijn ontleend aan de boekhouding over december Met de eventuele gevolgen van de Wet op de belasting van personenauto s en motorrijwielen 1992 (BPM) en bijkomende kosten bij de aankoop van een nieuwe auto zoals legesbewijs etc. hoeft u geen rekening te houden. Welke regeling is van toepassing bij de inruil van gebruikte personenauto s door particulieren op nieuwe auto s? Op 4 december wordt een gebruikte personenauto uit 2005 voor 5.000,- door particulier De Vries ingeruild tegen een nieuwe personenauto met een catalogusprijs van ,-. Afgesloten op 7 december een autoverzekering met Paul Verbiest te Maarn voor 1.000,-. Factuur van 8 december verzonden wegens de verkoop en levering op 8 december van vijf Rijdzo s aan garage Ravage bvba te Geel (België) voor ,-. Factuur van 12 december ontvangen uit China voor de levering van tien Rijdzo s in totaal voor ,-. a. Factuur van 15 december ten bedrage van 5.000,- verzonden aan dealer Bonsoir bvba te Luik (België) voor hun aandeel in de Belgische reclamecampagne. b. Wat moet op de factuur aan Bonsoir bvba naast NAW (Naam, Adres, Woonplaats) -gegevens, datum, bedrag, nummer, BTW-identificatienummer Rijdzo en omschrijving vermeld staan? Geef aan welke feiten relevant zijn voor de aangifte van december Neem het schema (zonder voorbeeld) over op uw uitwerkingenblad en noteer daarin de juiste rubrieknummers en de daarbij behorende bedragen. Raadpleeg zo nodig het model van de aangifte omzetbelasting. Dit formulier moet u niet invullen en inleveren. Indien een feit geen aanleiding geeft tot vermelding in de aangifte vermeldt u in de tabel: geen in beide kolommen. (Fictief)voorbeeld van vermelding van een feit in de tabel: Factuur 20 december 2011 voor de levering van 100 broden aan de firma X te Rotterdam voor 200,-. Voor de verwerking in de aangifte zie de tabel. Feit Rubrieknummer OB Voorbeeld 1b a. 6

18 Einde van dit examenonderdeel 7

19 MBA DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 9 PAGINA S + bijlage bij opgave 1 en 2 Praktijkexamen moderne Bedrijfsadministratie journaalposten woensdag 11 januari uur D2.7 Beschikbare tijd 3 uur. Indien de uitwerking niet duidelijk leesbaar is, worden daarvoor geen punten toegekend. In totaal kunnen voor dit examenonderdeel 100 punten worden behaald en wel voor: Opgave 1 Opgave 2 onderdeel punten onderdeel punten Deel Totaal 50 Totaal 50 Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt, of onjuist is. Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en u geeft meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling betrokken. 1 Nederlandse Associatie voor praktijkexamens

20 opgave 1 Weko bv produceert het massaproduct Onix. De normale productie en verkoop zijn producten per jaar. De voor 2011 berekende standaardverkoopprijs per product Onix is als volgt opgebouwd. Verbruik grondstoffen 2 kg à 8,- 16,- Directe (variabele) lonen 1 arbeidsuur à 32,-,, 32,- Toeslag variabele indirecte productiekosten 1/8 machine-uur à 64,-,, 8,- Standaard variabele fabricagekostprijs 56,- Variabele verkoopkosten 6% van de verkoopprijs,, 6,- Commerciële variabele kostprijs 62,- Toeslag vaste indirecte produktiekosten 1/8 machine-uur à 96,, 12,- Vaste verkoopkosten,, 6,- 80,- Winstopslag,, 20,- Standaardverkoopprijs 100,- Weko bv past het systeem van direct costing toe in haar boekhouding. De vaste kosten gaan rechtstreeks vanuit rubriek 4 naar rubriek 9. De hulpafdelingen berekenen de kosten door aan de productieafdeling op basis van het aantal werkelijke arbeidsuren van de hulpafdelingen 32,- (variabele kostentarief). De productieafdeling berekent haar indirecte kosten door aan de 6 rubriek op basis van het aantal machine-uren 64,- (variabel kostentarief). U dient bij de uitwerking van de vragen gebruik te maken van: - de in de bij opgave 1 behorende bijlage opgenomen rekeningschema en invoerschermen; - de hierna vermelde gegevens. 2

UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 10 EN 11 JANUARI 2012

UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 10 EN 11 JANUARI 2012 UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 10 EN 11 JANUARI 2012 MBA UITWERKINGEN JANUARI 2012 BEDRIJFSECONOMIE Opgave 1 1. Grondstoffen en onderdelen die tijdens het productieproces verbruikt

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE LEGRO BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 1. Gelijke perioden waardoor de perioden eerlijker met elkaar kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Examen HAVO en VHBO. Handelswetenschappen en recht

Examen HAVO en VHBO. Handelswetenschappen en recht Handelswetenschappen en recht Examen HAVO en VHBO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs HAVO Tijdvak 1 VHBO Tijdvak 2 Vrijdag 28 mei 13.30 16.30 uur 19 99 Dit examen

Nadere informatie

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl) economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie onderdeel Bedrijfsadministratie journaalposten Proefexamen 1 De beschikbare tijd is 3 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Bedrijfsadministratie niveau 6 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Bedrijfsadministratie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 5.3 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten:

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 20 juni 10.00 13.00 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE HAVELAAR BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

Het tentamen dien je te maken op het uitwerkingenpapier. Je doet dit als volgt!!

Het tentamen dien je te maken op het uitwerkingenpapier. Je doet dit als volgt!! Toelichting Voor dit tentamen heb je ontvangen: 1. Een opgavenboekje 2. Uitwerkingenpapier. Het tentamen dien je te maken op het uitwerkingenpapier. Je doet dit als volgt!! 1. Je start iedere opgave op

Nadere informatie

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd.

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI 2016 12.15 15.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 5 opgaven en omvat 26 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 5 opgaven en omvat 26 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING DINSDAG 20 DECEMBER 2016 12.15-15.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 23 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 23 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 5 OKTOBER 2016 8.45-11.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

Lever origineel en kopie van het examenpapier in.

Lever origineel en kopie van het examenpapier in. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 24 JUNI 2015 12.15 UUR 15:15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit x pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - WINSTON BV 1. (2 punten) 3.1.2 Rekeningen van schuld zijn: 140 Crediteuren 150 Nog te betalen bedragen 153 Vooruitontvangen bedragen 181 Te betalen omzetbelasting PRAKTIJKDIPLOMA

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. PDB KOSTENCALCULATIE 4 OEFENEXAMEN 3 Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Het aantal te behalen punten is 38. Bij elke vraag staat aangegeven

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Firma Balans produceert uitsluitend twee typen weegschalen,

Nadere informatie

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. PDB kostencalculatie 4 Oefenexamen 2 Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Het aantal te behalen punten is 38. Bij elke vraag staat aangegeven

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Financiële Rapportage en Analyse Beschikbare tijd 3¾ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP & CULTUUR VAK : ECONOMIE II DATUM : WOENSDAG 28 JULI 2015 TIJD : 7.45 10.45 UUR UNIFORM HEREXAMEN VWO 2015 tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2015 Aantal opgaven bij dit

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave COST & MANAGEMENTACCOUNTING DINSDAG 15 DECEMBER 2015 09.00 11.00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING DONDERDAG 5 MAART 2015 08:45 UUR 11:45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Opgave 1.1 In een onderneming wordt voor het verpakken van producten Kappa gebruikgemaakt van de machine

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DERKSEN BV 1. De verkoopprijs van een kuubskist bedraagt: 154,- 100/70 1,19 = 261,80. PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE 6 VWO Opgave 1. De onderneming Haakma BV heeft voor 2005 de volgende voorcalculatie met betrekking tot de toegestane kosten opgesteld. De constante fabricagekosten bestaan

Nadere informatie

Direct costing en break even analyse

Direct costing en break even analyse 6 hoofdstuk Direct costing en breakevenanalyse 6.1 D 6.2 B 6.3 A 6.4 D 6.5 D 6.6 C 6.7 B 6.8 A 6.9 C 6.10 B 6.11 B 1.440.000 / 4.800 = 300 6.12 A 4.800 700 1.440.000 1.000.000 = 920.000 6.13 C 1.000.000

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Uitwerkingen zelftoetsen

Uitwerkingen zelftoetsen Uitwerkingen zelftoetsen Hoofdstuk 2 a 1 140 paar 40 = 5.600 = VVP-waarde van de voorraad op 1 december - 5.320 = fifo-waarde van de voorraad op 1 december 280 Invoeren memoriaalboekingen Datum 1/12 1/12

Nadere informatie

Administratie van de industriële onderneming

Administratie van de industriële onderneming Administratie van de industriële onderneming Administratie van de industriële onderneming Theorie en opgaven A.A. Bakker Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2011 Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Opmaak: Sander

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Kostencalculatie niveau 4 Examenopgaven Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen bestaat

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en 7 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en 7 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING VRIJDAG 18 DECEMBER 2015 12.00-15.00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DE LEKKERE HAP PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 1. Met behulp van de volgende grootboekrekeningen kan het verkoopresultaat worden

Nadere informatie

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet.

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. BKB DIT EXAMEN BESTAAT UIT 6 PAGINA S EN EEN BIJLAGE VAN 1 PAGINA PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007 A 4.1 Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. De

Nadere informatie

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 16 JUNI 2009 Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 20 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 20 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Kostencalculatie niveau 5 Examenopgaven Dit voorbeeldexamen bestaat uit 20 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen bestaat uit de volgende documenten:

Nadere informatie

Vraag 1 Toetsterm 2.5 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste omschrijving van het begrip technische voorraad?

Vraag 1 Toetsterm 2.5 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste omschrijving van het begrip technische voorraad? Kostencalculatie Correctiemodel Vraag 1 Toetsterm 2.5 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de juiste omschrijving van het begrip technische voorraad? De technische voorraad a is de economische

Nadere informatie

PDB. Antwoordenboek. berekeningen. Financiële administratie & Kostprijscalculatie

PDB. Antwoordenboek. berekeningen. Financiële administratie & Kostprijscalculatie PDB Financiële administratie & Kostprijscalculatie berekeningen PDB Financiële administratie & Kostprijscalculatie berekeningen drs. H.H. Hamers drs. W.J.M. de Reuver Dit antwoordenboek behoort bij het

Nadere informatie

Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 12 open

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE KRAKER BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 FINANCIËLE ADMINISTRATIE GRIMBERG BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 1. (2 punten) 300 Voorraad materialen 4.200,- 180 Te verrekenen omzetbelasting

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 A1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 9 november 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 23 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 23 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Kostencalculatie niveau 5 Examenopgaven Dit voorbeeldexamen bestaat uit 23 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen bestaat uit de volgende documenten:

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Hoofdstuk 4 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Extra opgaven Opgave 4.8a hoort bij paragraaf 4.3, Tussenrekeningen. Opgave 4.8a In het grootboek van een

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 24872 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 24872 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie II Examennummer: 24872 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Het examen bestaat uit 3 opgaven en omvat 20 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Het examen bestaat uit 3 opgaven en omvat 20 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave COST & MANAGEMENTACCOUNTING VRIJDAG 24 JUNI 2016 09.00 11.00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Het examen

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Verdieping bij hoofdstuk 7 Verwerking van indirecte kosten in het productieproces

Verdieping bij hoofdstuk 7 Verwerking van indirecte kosten in het productieproces Verdieping bij hoofdstuk 7 Verwerking van indirecte kosten in het productieproces De volgende paragraaf kan worden gelezen als uitbreiding op paragraaf 7.4 uit het boek. In deze tekst zijn echter geen

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - KOK BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013 1. (1 punt) 3.1.1 Een subgrootboek geeft een specificatie (in geld) van een grootboekrekening. 2.

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63 Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo Hoofdstuk 17 tot en met 28 Normering Opgave 1 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 1: 2 punten 1: 2 punten a: 2 punten 1: 3 punten 1: 2

Nadere informatie

22-1-2014. Cursus Bedrijfseconomie 2 IBK2BEC20. Tentamentraining

22-1-2014. Cursus Bedrijfseconomie 2 IBK2BEC20. Tentamentraining Cursus Bedrijfseconomie 2 IBK2BEC20 1 Tentamentraining 2 1 Kostprijs Normale productie : 40.000 stuks Verwachte werkelijke productie : 44.000 stuks Variabele kosten : 176.000 Constante kosten : 360.000

Nadere informatie

1.2 kent de begrippen winst-verliesrekening, balans, controle van de omvang van de goederenvoorraad, zowel in het Nederlands als in het Engels.

1.2 kent de begrippen winst-verliesrekening, balans, controle van de omvang van de goederenvoorraad, zowel in het Nederlands als in het Engels. Toetstermen STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie ---- Bedrijfsadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

Examen PC 2 Accounting 1

Examen PC 2 Accounting 1 Examen PC 2 Accounting 1 Instructieblad Examen : Professional Controller 2 leergang 11 Vak : Accounting 1 Datum : 18 december 2014 Tijd : 12.00 13.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING VAK : ECONOMIE II DATUM : WOENSDAG 24 JUNI 2015 TIJD : 7.45 10.45 UUR UNIFORM EINDEXAMEN VWO 2015 tevens 1 e ZITTING STAATSEXAMEN 2015 Aantal opgaven bij dit

Nadere informatie

7 Directe en indirecte kosten

7 Directe en indirecte kosten 7 Directe en indirecte kosten hoofdstuk 7.1 C 7.2 B 7.3 C 7.4 A 7.5 B 7.6 D 800 / 7.0 = 0,101 7.7 B 1.350 13,5 40 = 810 Opslag: 60 / 40 = 1,5 (150%) 7.8 A 2 35 + 10 15 + 0,50 2 35 = 255 7.9 B 12 + 10 +

Nadere informatie

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 3 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 10 JUNI 2009 VOORMIDDAG D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 9 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Examen HAVO. Handelswetenschappen en recht (oude stijl)

Examen HAVO. Handelswetenschappen en recht (oude stijl) Handelswetenschappen en recht (oude stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 28 mei 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie journaalposten Proefexamen 2 Beschikbare tijd 3 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Kostprijscalculatie 18 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

1.9.2 Verschil tussen direct costing en integrale kostencalculatie

1.9.2 Verschil tussen direct costing en integrale kostencalculatie 1.9 Direct costing 1.9.1 Direct costing en variabele-kostencalaculatie Direct costing (D.C.) of wel variabele kostencalculatie is de methode van kostencalculatie waarbij alleen de variabele kosten als

Nadere informatie

Opgave 2 a. Met welke formule berekenen we de integrale kostprijs? b. Hoe noemen we integrale kostprijsberekening ook wel?

Opgave 2 a. Met welke formule berekenen we de integrale kostprijs? b. Hoe noemen we integrale kostprijsberekening ook wel? Opgaven paragraaf 1.9.1 en 1.9.2 a. Wat wordt verstaan onder direct costing? b. Hoe wordt direct costing ook wel genoemd? c. Wat is de essentie waarom een onderneming kiest voor direct costing? a. Met

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 24 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 24 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING DONDERDAG 10 MAART 2016 08.45-11.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) onderdeel Bedrijfseconomie Dit examen bestaat uit 4 opgaven. De beschikbare tijd is 3¾ uur. De antwoorden dienen uitsluitend op de uitwerkingenvellen te

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI 2016 12.15-15.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie Jaarrekening Woensdag 29 juni 2016 B / 9 2016 NGO-ENS B / 9 Opgave 1 (40 punten) Vraag

Nadere informatie

De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 70 punten) - een

Nadere informatie