FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Gast Ontwerpstudio B.V., gevestigd te (1351 AJ) te Almere aan De Steiger 101A. en Les Quatres International B.V. gevestigd te (1351 AJ) Almere aan De Steiger 101A Faillissementsnummer : F 16/13/557, F 16/13/705 Datum uitspraak : De Gast Ontwerpstudio BV op 21 mei 2013 Les Quatres International BV op 25 juni 2013 Curator : mr. G. Kuijper. Bij beschikking van 2 september 2013 is mr. K.G. van de Streek als curator ontslagen en opgevolgd door mr. G. Kuijper R-C : mr. G.A.M. Peper Activiteiten onderneming : De Gast: vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer. Groothandel in computers, randapparatuur en software. Ontwikkeling, vervaardiging en verkoop (groothandel) van software van computergestuurde borduurmachines. Les Quatres; financiële Holdings. Beheren van vermogenswaarden. Omzetgegevens : De Gast: 2010: , : ,-- Les Quatres: 2010: , : ,00. Personeel gemiddeld aantal : De Gast: 12 volgens gegevens KvK. Les Quatres: 0 volgens gegevens KvK. Verslagperiode : 17 september 2013 tot en met 16 december 2013 Bestede uren in verslagperiode : 22 uren Bestede uren Totaal : 46,6 uren Op 18 september 2013 heeft de rechter-commissaris toestemming verleend voor geconsolideerde verslaglegging. Voor De Gast is onderhavig verslag het derde verslag, voor Les Quatres is dit het tweede verslag. Ten aanzien van beide ondernemingen zal dit verslag hierna worden aangeduid als:. De Gast Ontwerpstudio B.V. en Les Quatres International B.V. (geconsolideerd) Pagina 1 van 9

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie verslag 1 De Gast: De Gast Ontwerpstudio B.V. is opgericht op 15 juni Les Quatres International B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder. Mevrouw J.G. de Gast vertegenwoordigt deze vennootschap in haar hoedanigheid als directeur. verslag 1 Les Quatres: Mevrouw Jacoba Geertruida de Gast-Dersigni is bestuurder van Les Quatres International B.V. en tevens gevolmachtigd directeur met alleen/zelfstandige bevoegdheid. De startdatum van de onderneming was op 27 mei De akte van oprichting dateert van 28 maart Het faillissement is op eigen aangifte gedaan Winst en verlies verslag 1 De Gast: Eind 2011 : -/ ,--. verslag 1 Les Quatres: 2010: ,00 negatief. 2011: ,00 negatief. 1.3 Balanstotaal verslag 1 De Gast: ,-- (ultimo 2011). verslag 1 Les Quatres: 2010: , : , Lopende procedures verslag 1 De Gast: Geen. verslag 1 Les Quatres: Voor zover de curator bekend zijn er geen procedures Verzekeringen Dit onderdeel is voor De Gast en Les Quatres afgesloten. Verwezen wordt naar de voorgaande verslagen. 1.6 Huur Dit onderdeel is voor De Gast en Les Quatres afgesloten. Verwezen wordt naar de voorgaande verslagen. 1.7 Oorzaak faillissement verslag 1 [De Gast:] De heer De Gast voerde reeds dertig jaar een onderneming. De activiteiten van de onderneming bevonden zich met name op het gebied van het maken van borduurmachines en overige activiteiten rondom fabrieksmatig borduren. Hoewel mevrouw De Gast in het begin ook actief was heeft zij zich op enig moment meer uit de onderneming teruggetrokken. Ongeveer acht jaar geleden begonnen de resultaten minder te worden, De Gast Ontwerpstudio B.V. en Les Quatres International B.V. (geconsolideerd) Pagina 2 van 9

3 maar de verwachting was dat de heer De Gast als ervaren ondernemer ervoor zou kunnen zorgen dat de onderneming weer succesvol zou worden. Er zijn teneinde een reorganisatie door te voerenmensen ontslagen en er heeft een verhuizing plaatsgevonden naar een kleiner pand. Vlak na de verhuizing werd de heer De Gast ziek en in juli 2011 is hij overleden. Hierdoor kwam de verantwoordelijkheid van de onderneming op mevrouw De Gast te rusten. De financiële situatie van de onderneming was slechter dan zij dacht en er was nauwelijks liquiditeit. Er is nog getracht om de omzet te vergroten. Dit bleek echter niet te lukken. Daarom is de onderneming in januari 2013 overgedragen aan een andere eigenaar. Daarbij is ook het personeel meegenomen, alsmede de bedrijfsactiva. Er is geprobeerd om met alle crediteuren overeenstemming te bereiken. De verhuurder bleek echter niet bereid om afspraken te maken. Daardoor zag de vennootschap zich genoodzaakt om eigen aangifte te doen. verslag 1 Les Quatres: Het faillissement van Les Quatres International hangt direct samen met het faillissement met De Gast Ontwerpstudio B.V. Laatstgenoemde vennootschap is de dochtervennootschap van Les Quatres International. Geen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2. Aantal in jaar voor faillissement 2.3. Datum ontslagaanzegging Dit onderdeel is voor De Gast en Les Quatres afgesloten. Verwezen wordt naar de voorgaande verslagen. 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing. Verwezen wordt naar de voorgaande verslagen. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus De Gast Ontwerpstudio B.V. en Les Quatres International B.V. (geconsolideerd) Pagina 3 van 9

4 Niet van toepassing. Verwezen wordt naar de voorgaande verslagen. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving 3.10 Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Niet van toepassing. Verwezen wordt naar de voorgaande verslagen. Andere activa 3.12 Beschrijving verslag 1 De Gast: De Rabobank heeft aangegeven dat er een creditsaldo is. Er is verzocht dit saldo over te boeken naar de boedelrekening. Het gaat om een bedrag van 3.472,75. verslag 2 De Gast: Inmiddels is er een bedrag ontvangen van 9.205,92. verslag 1 Les Quatres: Niet van toepassing Verkoopopbrengst Niet van toepassing. De curator heeft op dit vlak geen werkzaamheden behoeven te verrichten. 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren verslag 1 Volgens gefailleerde zouden er ± 2.000,00 aan debiteuren aanwezig zijn. Deze zijn verpand aan de Rabobank. 4.2 Opbrengst verslag 1 De Gast: De curator onderzoekt dit nog nader. verslag 2 De Gast: De curator heeft aan de bestuurder een aantal vragen gesteld over de debiteurenportefeuille. Volgens het laatste grootboek zou deze een hoger bedrag moeten vertegenwoordigen. Dit wordt nader onderzocht. Ook ontbreken nog de NAW-gegevens van de debiteuren. De Gast: Inmiddels zijn de debiteuren (totaalbedrag 2.134,77) aangeschreven. Van dit bedrag is inmiddels 732,78 op de boedelrekening ontvangen. verslag 1 Les Quatres: Volgens de gefailleerde zijn er geen debiteuren. De Gast Ontwerpstudio B.V. en Les Quatres International B.V. (geconsolideerd) Pagina 4 van 9

5 4.3 Boedelbijdrage verslag 2 De Gast: Nader overeen te komen, zodra de debiteuren worden geïnd. De Gast: Niet van toepassing, nu Rabobank geen vordering heeft op de failliet. verslag 2 De Gast: Onderzoek debiteurenportefeuille. De Gast: Incassowerkzaamheden. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) verslag 1 De Gast: De ING Bank heeft via Vesting Finance Fiditon een vordering ingediend van 30,22 in verband met het saldo Werkkapitaalkrediet. verslag 1 Les Quatres: Er zijn nog geen vorderingen door banken ingediend. 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten Deze punten zijn niet van toepassing. Zie voorgaande verslagen. Geen. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage De Gast Ontwerpstudio B.V. en Les Quatres International B.V. (geconsolideerd) Pagina 5 van 9

6 Deze punten zijn niet van toepassing. Zie voorgaande verslagen. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht verslag 1 De Gast: De curator heeft de boekhouding ontvangen. Deze zal nog moeten worden bestudeerd. verslag 1 Les Quatres: De curator heeft nog geen recente administratie ontvangen. verslag 2 De Gast: De boekhouding is ontvangen. Een deel ontbreekt nog, waaronder het bijgewerkte grootboek vanaf januari 2013 en een deel van de bankafschriften. Deze stukken zijn opgevraagd. De Gast en Les Quatres: De grootboeken zijn niet geheel bijgewerkt tot datum faillissement. De bestuurder is gevraagd om de ontbrekende gegevens aan te leveren. 7.2 Depot jaarrekeningen verslag 1 De Gast: Volgens de gegevens in de Kamer van Koophandel is de jaarrekening over het boekjaar 2011 gedeponeerd op 28 januari verslag 1 Les Quatres: Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel is de jaarrekening over boekjaar 2011 gedeponeerd op 28 januari Dit is derhalve op tijd. 7.3 Controleverklaring accountant verslag 1 De Gast en Les Quatres: Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen verslag 1 De Gast en Les Quatres: De curator onderzoekt dit nog. verslag 2 De Gast: Aan de huidige aandeelhouder is verzocht om stukken waaruit blijkt dat de aandelen destijds bij oprichting in 1993 zijn volgestort, en dat er geen sprake is van een kasrondje. De Gast: Volstorting heeft plaatsgevonden in natura, door middel van inbreng van een bestaande onderneming. De vennootschap is in 1993 opgericht. De bankafschriften uit die periode zijn niet meer voorhanden, zodat niet kan worden vastgesteld of er eventueel sprake is van een kasrondje. Les Quatres: Volstorting heeft plaatsgevonden in geld. Ook hier geldt dat de bankafschriften uit de periode van oprichting (in 1991) niet meer voorhanden zijn, zodat geen onderzoek kan worden gedaan naar een eventueel kasrondje.. De Gast Ontwerpstudio B.V. en Les Quatres International B.V. (geconsolideerd) Pagina 6 van 9

7 7.5 Onbehoorlijk bestuur verslag 1 De Gast en Les Quatres: De curator heeft nog geen aanwijzingen voor onbehoorlijk bestuur. 7.6 Paulianeus handelen verslag 1 De Gast: De curator heeft nog geen aanwijzingen voor paulianeus handelen. verslag 2 De Gast: Inmiddels is onderzoek gedaan naar de verkoop van de onderneming in januari Bij deze verkoop zijn o.a. de handelsnaam, een aantal borduurmachines, software, het klantenbestand verkocht aan Anel BV voor excl. BTW. De koopprijs is in februari en april 2013 in 2 termijnen ontvangen. Onderzocht wordt nog hoe deze koopprijs tot stand is gekomen. Ook is nog niet duidelijk wat er met de voertuigen is gebeurd die nog op de balans 2011 stonden, en die niet zijn meeverkocht. De Gast: De bestuurder is gevraagd om inzichtelijk te maken hoe de koopprijs tot stand is gekomen. De bestuurder heeft summier aangegeven hoe de koopprijs tot stand is gekomen. Het ging om gebruikte breimachines en gelijkaardige zaken. Er is geen reden om aan te nemen dat de koopprijs te laag zou zijn geweest. Dit punt van onderzoek kan dan ook als afgerond worden beschouwd. De bestuurder heeft een auto (Hyundai met kenteken 23ZJHN), die eigendom was van De Gast Ontwerpstudio, op ingeruild voor een andere auto. De verkoopprijs van 9.974,- is door de bestuurder privé ontvangen en verrekend met een tegenvordering van de bestuurder op de BV. Deze overeenkomst (althans de verrekening) is door de curator vernietigd op basis van art. 42 Faillissementswet. Aangezien de auto al was ingeruild, kon deze niet worden teruggehaald. In plaats daarvan is aanspraak gemaakt op terugbetaling van de inruilprijs. Dit bedrag ( 9.974,-) is inmiddels op de boedelrekening ontvangen. Deze kwestie kan daarmee als afgerond worden beschouwd. Les Quatres: Er zijn geen aanwijzingen voor paulianeus handelen. Onderzoeken en afwikkelen kwestie i.v.m. verkoop auto; onderzoek naar onderliggende stukken in verband met de verkoop van de onderneming voor faillissement. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen De boedelvorderingen bestaan thans uit het salaris van de curator en een vordering van Telle Textielstudio voor een bedrag van 203, Pref. vord. van de fiscus verslag 2 De Gast : De fiscus heeft een vordering ingediend van ,--. De Gast Ontwerpstudio B.V. en Les Quatres International B.V. (geconsolideerd) Pagina 7 van 9

8 8.3 Pref. vord. van het UWV verslag 1 UWV heeft tot op heden geen vorderingen ingediend. 8.4 Andere pref. Crediteuren verslag 1 Er zijn door andere preferente crediteuren nog geen vorderingen ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren verslag Bedrag concurrente crediteuren verslag 2 380, Verwachte wijze van afwikkeling De Gast: Wellicht kan een uitkering worden gedaan aan de preferente crediteuren. Les Quatres: Wegens het ontbreken van activa zal het faillissement vermoedelijk worden opgeheven bij gebrek aan baten. De curator heeft waar nodig crediteuren geplaatst op de daartoe bestemde lijsten. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard Procedure 9.3 Stand Procedure Deze punten zijn niet van toepassing. Zie voorgaande verslagen. Geen. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog onbekend. Dit hangt met name af van de voortgang van de inning van de debiteuren inzake De Gast. Beide faillissementen zullen gelijktijdig voor beëindiging worden voorgedragen. De Gast Ontwerpstudio B.V. en Les Quatres International B.V. (geconsolideerd) Pagina 8 van 9

9 10.2 Plan van aanpak De Gast en Les Quatres: Innen van debiteuren, onderzoek naar enkele zaken betreffende de administratie Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal op 15 maart 2014 worden ingediend. Almere, 16 december 2013 G. Kuijper curator De Gast Ontwerpstudio B.V. en Les Quatres International B.V. (geconsolideerd) Pagina 9 van 9

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. (de digitale versie zal

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 maart 2015 Curator: mr. H.H. Kreikamp R-C: mr. W. F. Korthals-Altes

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee FAILLISSEMENTSVERSLAG (EINDVERSLAG) NUMMER: 5 DATUM: 14 FEBRUARI 2011 Gegevens onderneming : Transportbedrijf Spijker B.V. en Jaap Spijker Holding B.V., gevestigd te Oude Pekela, 9665 BZ aan de Flessingsterrein

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 maart 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 maart 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie