voor de AGF-detailhandel, versie 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voor de AGF-detailhandel, versie 2"

Transcriptie

1 Hygiënecode voor de AGF-detailhandel, versie 2 Dit is de vernieuwde Hygiënecode voor de AGF-detailhandel die met ingang van 1 juli 2008 in werking treedt. De versie van de Hygiënecode voor de AGF-detailhandel uit 2002 komt dan te vervallen. Deze code is opgesteld door het Productschap Tuinbouw en mede mogelijk gemaakt door de Commissie AGF-Detailhandel van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. In deze commissie werken de volgende organisaties samen: AGF-Detailhandel Nederland (ADN), Centrale Vereniging Ambulante Handel (CVAH), FNV- Bondgenotenen CNV-Dienstenbond. De Hygiënecode is beschikbaar via het Productschap Tuinbouw. U kunt gebruik maken van de internetversie die beschikbaar is op de websites van het productschap (www.tuinbouw.nl), HBD (www.hbd.nl, doorklikken naar AGF/groentezaken) en ADN (www.agfdetailhandel.nl). Het Productschap Tuinbouw heeft deze code naar beste weten en met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Het Productschap Tuinbouw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de inhoud van de aangeboden informatie en de mogelijke gevolgen daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van het productschap. Het productschap is nimmer aansprakelijk voor gevolg- en bedrijfsschade. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of auteur (Productschap Tuinbouw, Postbus 280, 2700 AG ZOETERMEER, telefoon , website Het maken fotokopieën van registratielijsten door AGF-detaillisten is toegestaan.

2 Inhoudsopgave 2 1 Inleiding Voor wie is deze code bedoeld? Waarom deze hygiënecode? Hoe kunt u deze code gebruiken? Hoe kunt u aantoonbaar voedselveilig werken? Relatie met wetgeving Controle 7 2 Definities 9 3 Basisvoorwaarden Algemene eisen voor bedrijfsruimten Specifieke voorschriften voor bereidingsruimten Voorschriften voor marktkramen Vervoermiddelen Materiaal en apparatuur Voedselafval Persoonlijke hygiëne Reiniging en desinfectie Training en instructie 16 4 Proces inkoop, ontvangst en opslag Selecteren leveranciers Ontvangst verse groenten en vers fruit Ontvangst halffabikaten Opslag van producten 18 5 Proces bewerking Algemeen Het snijden Het wassen Het persen Bereiden en toevoegen van een dressing 20 6 Proces bereiding Ontdooien De verhittingsstap De terugkoelfase 22 7 Proces verpakken Verpakkingsmateriaal Voorverpakt product Onverpakt product Diepvriesproduct 25

3 8 Proces bewaring Opslag gereed product Invriezen Proces verkoop Algemeen Koelvitrine Diepvriesproduct Warme presentatie Overige modules Ambachtelijke jambereiding 31 Bijlagen 33 1 Werkinstructies 34 Bijlage 1.a Werkinstructie reiniging en desinfectie 34 Bijlage 1.b Werkinstructie voorkomen van kruisbesmetting 35 Bijlage 1.c Werkinstructie temperatuurmeting 36 Bijlage 1.d Werkinstructie terugkoelen 37 2 Controlelijsten 39 Bijlage 2.a Wekelijkse registratielijst 40 Bijlage 2.b Maandelijkse registratielijst 42 Bijlage 2.c Vragenlijst interne audit 43 3 Overige bijlagen 51 Bijlage 3.a Module kiezen 52 Bijlage 3.b Schema voor reiniging en desinfectie 54 Bijlage 3.c Overzicht Controlemaatregelen 55 Bijlage 3.d Verwijzing naar verordening EG 852/ Bijlage 3.e Microbiologische richtwaarden 58 Bijlage 3.f Inkoopvoorwaarden 59 Bijlage 3.g Aanduiding, etikettering en vermelding van de houdbaarheidsdatum 60 Bijlage 3.h Belangrijke adressen 61

4

5 1 Inleiding 1.1 Voor wie is deze code bedoeld? Deze code is bedoeld voor groentewinkels en groentespeciaalzaken, inclusief bedrijven in de ambulante handel (met name marktkramen), die onbewerkte of bewerkte groenten en fruit verkopen. De code is ook bruikbaar voor andere kleinschalige bedrijven die werken volgens de processen beschreven in deze code. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan boerderijwinkels die groenten en fruit of zelfgemaakte jams verkopen. 5 In de code staan de eisen beschreven voor verse groenten en vers fruit die onbewerkt verkocht worden. Aanvullende eisen worden beschreven voor het snijden of bewerken van groenten en fruit of het bereiden van andere producten met als basis groenten en fruit. Met gesneden of bewerkte producten worden bedoeld: panklare producten, rauwkost, verse vruchtensappen en (onverhitte) halffabrikaten. Tenslotte worden de eisen beschreven voor het bereiden van verhitte producten zoals maaltijden, maaltijdcomponenten, soepen, appelmoes, stoofpeertjes en jam. Als basis voor deze zelfbereide producten worden groenten en fruit gebruikt, eventueel samen met andere ingrediënten, zoals sauzen, vlees- en visproducten en kaas. 1.2 Waarom deze hygiënecode? Bij het bereiden van eet- en drinkwaren is hygiënisch werken een absolute voorwaarde om de veiligheid voor de consument te kunnen garanderen. Ook bij de bewerking van groenten en fruit tot bijvoorbeeld rauwkost en panklare groenten is een goede hygiëne zeer belangrijk. U werkt immers met producten die snel kunnen bederven. Bederf treedt minder snel op bij een hygiënische werkwijze. Om de voedselveiligheid in Nederland te waarborgen is in 1995 de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen ingevoerd. De vorige versie van de Hygiënecode voor de AGF-detailhandel was een hulpmiddel om aan de eisen van de Warenwetregeling te voldoen. Sinds 1 januari 2006 is er nieuwe Europese regelgeving van kracht. De Hygiënecode voor de AGF-detailhandel is herzien en aangepast aan hygiëneverordening (EG) nr. 852/2004. Volgens de Europese hygiëneverordening bent u als levensmiddelenbedrijf verplicht ervoor te zorgen dat alle stadia van de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen die u onder uw beheer heeft, voldoen aan vastgestelde hygiënevoorschriften en moet u werken volgens procedures die gebaseerd zijn op de zogeheten HACCP-beginselen (Hazard Analysis of Critical Control Points). Dit houdt in dat de mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid geïnventariseerd zijn en dat maatregelen genomen worden waarmee de risico s beheerst kunnen worden. Het werken met een hygiënecode heeft als voordeel dat de gevareninventarisatie en het opstellen van beheersmaatregelen al voor u zijn uitgevoerd. Het bespaart veel werk, en u ziet belangrijke gevaren niet over het hoofd. Naast het voldoen aan de wetgeving heeft het werken volgens de hygiënecode diverse andere voordelen: Door het structureel uitvoeren van controles kunt u makkelijker inzicht krijgen in de eigen bedrijfsvoering. Hierdoor kunt u ook de oorzaak van problemen achterhalen in plaats van alleen de gevolgen aan te pakken; Als een klant ziek is geworden na het eten van een product van uw bedrijf, kunt u aansprakelijk gesteld worden. Met behulp van de ingevulde controlelijsten kunt u aantonen dat u volgens de wettelijke voorschriften heeft gewerkt, en zoveel mogelijk heeft gedaan om een veilig product te maken; Medewerkers krijgen inzicht in het belang van hygiënisch werken.

6 6 1.3 Hoe kunt u deze code gebruiken? U gebruikt alleen de onderdelen uit de hygiënecode die voor uw bedrijfsvoering van belang zijn. De meeste handelingen die worden beschreven betreffen het snijden of bewerken van groenten en fruit of het bereiden van andere producten met als basis groenten en fruit. Als u alleen onbewerkte groenten en fruit verkoopt, kunt u de onderdelen die hierop betrekking hebben overslaan. In de Bijlage 3.a Module kiezen kunt u zien welke voorschriften uit deze hygiënecode voor u van toepassing zijn. Als er later zaken veranderen in uw bedrijf, dan moet u de bijlage opnieuw bekijken om te controleren of u nog andere onderdelen nodig heeft. Het is mogelijk dat u producten bereidt of processtappen toepast die niet binnen deze code vallen. U moet dan zelf zorgen voor aanvullende maatregelen om de voedselveiligheid te waarborgen. Dit kan door gebruik te maken van een goedgekeurde hygiënecode die door een andere sector of branche is opgesteld. Voor processtappen die in geen enkele hygiënecode verwoord zijn moet u zelf een eigen voedselveiligheidsplan opstellen. 1.4 Hoe kunt u aantoonbaar voedselveilig werken? Aantoonbaar voedselveilig werken betekent dat u in de praktijk kunt laten zien dat u en uw personeel altijd op een verantwoorde en veilige manier met producten omgaan. U kunt aantonen dat u in de praktijk voldoet aan alle relevante basisvoorwaarden en proceseisen uit de hygiënecode. U mag op iedere gewenste manier aantonen dat u de basisvoorwaarden en processen beheerst. De eenvoudigste manier is dit te laten zien in de praktijk. U en uw personeel zijn bekend met de hygiënecode. Er is voldoende kennis en inzicht om hygiënisch te werken en veilig met levensmiddelen om te gaan. Deze kennis is toegepast binnen uw bedrijf. De taken uit de hygiënecode zijn verdeeld onder de personeelsleden. U controleert of uw personeel werkt volgens de hygiënecode en u grijpt in als dat niet het geval is. Het ophangen van instructies en formuleren draagt bij aan de aantoonbare beheersing van hygiëne en voedselveilige werkwijzen. Uw personeel loopt er verzorgd bij, de werkruimtes, vloeren en muren zijn schoon, er is geen ongedierte aanwezig, het voedselafval wordt op de juiste manier verwijderd en de afvalbakken zijn schoon en niet vol. U beschikt over de middelen die genoemd zijn onder de basisvoorwaarden, zoals een thermometer en geschikte apparatuur en materialen. Daarnaast is het van belang dat de technische staat van de apparatuur in orde is en dat de inrichting van de bereidingsruimte aan de gestelde eisen voldoet. Producttemperaturen voldoen aan de wettelijke eisen, bewaarduur van producten wordt niet overschreden, de standaard bereidingsprocédés zijn onder controle. U moet kunnen laten zien dat u voedselveilig werkt. Registratie kan daarbij dienen als hulpmiddel en ter ondersteuning van aantoonbaarheid, zeker voor grotere bedrijven waar minder direct toezicht is. Registraties kunt u bijhouden op papier, agenda, logboek, facturen, of met behulp van bijvoorbeeld temperatuurloggers. U kunt gebruik maken van de controlelijsten die als bijlagen in deze hygiënecode zijn opgenomen. Met controlelijsten kunt u zichtbaar maken dat de verschillende controles met de juiste frequentie worden uitgevoerd. Registratie is niet verplicht, zolang u in de praktijk maar kunt aantonen dat u de voedselveiligheid onder controle heeft. Om na te gaan of de hygiënecode op de juiste wijze wordt toegepast voert u 1 keer per jaar een interne audit uit. Dit kunt u doen door de vragenlijst interne audit Bijlage 2.c na te lopen.

7 Als uit de interne audit blijkt dat alle processen voldoende worden beheerst, is in principe sprake van een veilige werkwijze. Wanneer u echter twijfelt of een bereidingsproces voldoende wordt beheerst, is het aan te raden om één of enkele producten microbiologisch te laten onderzoeken. Microbiologische richtwaarden vindt u in Bijlage 3.e U bewaart alle relevante gegevens in een ordner of opbergmap. De VWA (Voedsel en warenautoriteit) zal bij controle deze gegevens willen inzien. De gegevens van tenminste het lopende jaar en het vorige jaar moeten aanwezig zijn Relatie met wetgeving Per 1 januari 2006 is de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen gewijzigd in het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen. In dit besluit wordt uitvoering gevorderd van de Europese verordening (EG) nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne. De in deze hygiënecode omschreven procedures zijn een uitwerking van de HACCP-beginselen van verordening (EG) nr. 852/2004. Deze beginselen zijn van toepassing op alle stadia van de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen van plantaardige oorsprong. Het handelen in strijd met deze beginselen is verboden op grond van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen. Wanneer een levensmiddelenbedrijf overeenkomstig de in een goedgekeurde hygiënecode omschreven procedures handelt, kan het er in principe van uitgaan dat aan de HACCP-beginselen van verordening (EG) nr. 852/2004 wordt voldaan. In Bijlage 3.d van de hygiënecode is aangegeven welke onderdelen invulling geven aan de artikelen van verordening (EG) 852/2004. Als aanbevelingen uit de hygiënecode strenger zijn (bijvoorbeeld vanuit kwaliteitsoogpunt) dan vereist bij wettelijke artikelen of als aan andere wetgeving invulling wordt gegeven, dan is dat in de tekst aangegeven. Een aantal specifieke eisen zijn letterlijk opgenomen in de Warenwet. Deze eisen zijn opgenomen in de volgende regelingen en besluiten: Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen (Bbl). Warenwetregeling Etikettering van levensmiddelen (WEL) Warenwetregeling Diepgevroren levensmiddelen (WDL) Als een eis of hoofdstuk in deze hygiënecode specifiek uit deze regelingen voortvloeit, is er een verwijzing naar het betreffende artikel uit het besluit of de regeling opgenomen. 1.6 Controle De controle op de hygiëne wordt namens de overheid verricht door de VWA (voorheen Keuringsdienst van Waren). Controleurs van de VWA controleren de bedrijfsvoering en nemen indien nodig monsters van producten mee voor microbiologisch of chemisch onderzoek.

8

9 2 Definities Grondstoffen In deze code wordt hiermee bedoeld verse, onbewerkte groenten en fruit, bestemd voor het bereiden van rauwkosten, panklare groenten of verhitte producten (maaltijden, soepen etc.). 9 Halffabrikaat Reeds bewerkt of verhit product, dat nog verder wordt be-/verwerkt alvorens het voor consumptie aangeboden wordt. Dit kan bijvoorbeeld zijn: geschrapte aardappelen, geschilde uien, maar ook stukjes kaas, ham, dressing, etc. Eindproduct Levensmiddelen die gereed zijn voor verkoop. Bewerken van groenten en fruit Alle handelingen, behalve verhitten, waarbij van grondstoffen gebruiksklare artikelen gemaakt worden, bijvoorbeeld schonen, schillen, schrappen, snijden, mengen, wassen, centrifugeren en persen. Rauwkost/vruchtensalade Gesneden groenten en fruit (al dan niet gemengd) of een mengsel van gesneden en niet gesneden groenten en fruit, dat zonder voorafgaande verhitting wordt geconsumeerd. Panklare groenten Gesneden groenten (al dan niet gemengd) die voor consumptie nog verhit moeten worden, of verhit kúnnen worden. Verhit product Een product dat een verhitting heeft ondergaan tot minimaal 75 C in de kern gedurende 2 minuten. Bereidingsruimte Ruimte waarin levensmiddelen (zoals rauwkosten, panklare groenten en/of verhitte producten) worden bereid, behandeld of verwerkt. HACCP Het beoordelen van de mogelijke risico s voor de voedselveiligheid in een proces en het beheersen van bepaalde punten of stappen in het proces waardoor de risico s kunnen worden beperkt tot een aanvaardbaar niveau. Kritisch beheerspunt (= Critical Control Point, CCP) Een punt of stap in het proces waarbij controle essentieel is om een gevaar te elimineren dan wel tot een aanvaardbaar niveau te reduceren.

10

11 3 Basisvoorwaarden De eisen in dit hoofdstuk vormen de randvoorwaarden voor hygiënisch en veilig werken in het algemeen Algemene eisen voor bedrijfsruimten Algemeen Eet- en drinkwaren moeten hygiënisch behandeld kunnen worden. De waren moeten beschermd worden tegen kruisbesmetting via materialen, water, luchttoevoer, personeel of ongedierte. Bedrijfsruimten moeten schoon zijn, goed onderhouden en voldoende verlicht door daglicht of kunstlicht. Voorkom dat ongedierte de bedrijfsruimte binnen kan komen. Zorg dat medewerkers alert zijn op de aanwezigheid van ongedierte of sporen van ongedierte (zoals uitwerpselen). Bestrijd ongedierte wanneer dat nodig is. Doe dit zelf bij lichte overlast, of schakel een professioneel bedrijf of de gemeente in bij een plaag. Op plaatsen waar levensmiddelen worden bewerkt, gehanteerd of opgeslagen zijn huisdieren niet toegelaten. Een uitzondering hierbij wordt gemaakt voor blindengeleidehonden en hulphonden. Deze honden dienen wel te worden toegelaten. Zorg er hierbij wel voor dat er geen onhygiënische situaties kunnen ontstaan. Om te voorkomen dat vuil zich kan ophopen is een juiste materiaalkeuze en een juiste afwerking van de ruimte van groot belang. Verouderd materiaal, oneffenheden en scherpe hoeken zijn daarom ongewenst. De bedrijfsruimte moet zodanig gebouwd en ingericht zijn dat overal goed kan worden schoongemaakt en gedesinfecteerd. Reinigings- en desinfecteermiddelen mogen niet bij levensmiddelen worden opgeslagen. Wasbakken In de bedrijfsruimte moet een gelegenheid zijn om de handen te wassen, voorzien van warm en koud stromend water. Deze moet afgescheiden zijn van de wasgelegenheid voor groenten en fruit. Het drogen van de handen gebeurt bij voorkeur met papier of een luchtdroger. Het gebruik van handdoeken wordt afgeraden. Toilet In of bij een bedrijfsruimte moet zich tenminste één toilet bevinden. Het toilet moet voorzien zijn van een spoeling, aangesloten op een geschikt afvoersysteem. Toiletruimten mogen niet rechtstreeks uitkomen in ruimten waar voedsel wordt gehanteerd. Bij of op het toilet moet een gelegenheid zijn om de handen te wassen. Ook hier wordt voor het drogen van de handen papier of een luchtdroger gebruikt. Het gebruik van handdoeken is niet toegestaan. Ventilatie Beperk zoveel mogelijk de vorming van condens of schimmel op oppervlakten. Zorg voor een bedrijfsruimte die voldoende wordt geventileerd. Dit geldt ook voor de sanitaire voorzieningen. Zorg ervoor dat de luchtstromen niet van besmette ruimten (bijvoorbeeld een ruimte met veel afval) naar schone ruimten lopen. Van de ventilatiesystemen moeten filters en andere onderdelen die regelmatig schoongemaakt of vervangen moeten worden, gemakkelijk toegankelijk zijn.

12 12 Bewaar eet- en drinkwaren bij de voorgeschreven temperaturen. Een koelcel met een goede luchtcirculatie is zeer aan te bevelen. De grootte van de koelcel moet zijn afgestemd op de maimaal benodigde opslagcapaciteit. Als er verhitte maaltijdcomponenten worden bereid is een koelcel met een geforceerde luchtstroom (blastchiller) gewenst. Dit type koeling zorgt voor een etra snelle afkoeling. De verdamper in de koelcel is één van de plaatsen waar snel schimmel kan ontstaan. Het is belangrijk om regelmatig de verdamper schoon te maken. 3.2 Specifieke voorschriften voor bereidingsruimten Bewerk levensmiddelen zoals rauwkosten, panklare groenten en/of verhitte producten in een aparte bereidingsruimte. De grootte van deze bereidingsruimte moet zijn afgestemd op de hoeveelheid productie die er plaatsvindt. Dit maakt ordelijk werken makkelijker en kan ongewenste condensvorming voorkomen. Toiletten mogen niet rechtstreeks uitkomen op de bereidingsruimten, maar zijn gescheiden door een tussenruimte. Vloeren Vloeren moeten gemakkelijk schoon te maken zijn. Vloeroppervlakten in de bereidingsruimte moeten voorzien zijn van een goede waterafvoer. De vloeren moeten daarom gemaakt zijn van materiaal dat geen vocht opneemt of doorlaat. Een goede vloer is bijvoorbeeld gemaakt van een dubbelhard gebakken tegel met afgesausde voegen. De overgangen tussen de vloer en de wanden zijn bij voorkeur naadloos en rond. Muren Muuroppervlakten in de bereidingsruimte moeten gemaakt zijn van materiaal dat geen vocht opneemt of doorlaat. Ze moeten een glad oppervlak hebben, tot een hoogte die op de werkzaamheden (denk aan spatten) is aangepast. Bijvoorbeeld een geglazuurde betegeling tot ongeveer 180 cm hoogte. De tegels hebben bij voorkeur een lichte kleur, om vuil makkelijk te kunnen waarnemen. Plafonds Plafonds en voorzieningen aan het plafond in de bereidingsruimte moeten zodanig zijn ontworpen, geconstrueerd en afgewerkt dat zich geen vuil kan ophopen en dat condens, schimmelvorming en het loskomen van deeltjes worden beperkt. Het plafond is glad en afwasbaar en licht van kleur. Ramen en deuren Ramen, deuren en andere openingen in de bereidingsruimte moeten zodanig ontworpen, geconstrueerd en afgewerkt zijn dat zich geen vuil kan ophopen. Ramen die bij het openen leiden tot direct contact van de bereidingsruimte met de buitenomgeving, moeten voorzien zijn van horren die op eenvoudige wijze kunnen worden verwijderd voor schoonmaak. Deze ramen mogen niet geopend worden als het kan leiden tot besmetting van de aanwezige grondstoffen en producten. Het materiaal van kozijnen en deuren moet glad en makkelijk afneembaar zijn. Het materiaal mag geen vocht kunnen opnemen. Goed onderhoud (schilderwerk) is dan ook noodzakelijk.

13 Werkbanken Werkbanken moeten goed onderhouden zijn en gemakkelijk schoongemaakt kunnen worden. Werkbanken moeten zijn gemaakt van naadloos, afwasbaar materiaal zonder spleten of onnodige oneffenheden. Het gebruik van hout wordt ten sterkste afgeraden. 13 Overige voorzieningen In de bereidingsruimte moeten doeltreffende voorzieningen aanwezig zijn voor het wassen van groenten en fruit. Deze voorzieningen moeten een aansluiting hebben op water van drinkkwaliteit. 3.3 Voorschriften voor marktkramen In marktkramen of andere tijdelijke of mobiele bedrijfsruimten die niet zijn ingericht volgens de voorschriften van hoofdstuk 3.1 en 3.2 mogen slechts eenvoudige handelingen worden uitgevoerd. Die handelingen moeten gericht zijn op het gereed maken van producten voor de onmiddellijke verkoop aan klanten. Wanneer zelfbewerkte of zelfbereide producten niet alleen worden aangeboden, maar ook ter plaatse in grotere hoeveelheden op voorraad worden geproduceerd, dan moet ook worden voldaan aan eisen van hoofdstuk 3.1 en 3.2. De marktkraam moet zodanig geplaatst, ingericht en schoongehouden zijn, dat er geen verontreiniging van eet- en drinkwaren kan plaatsvinden. Oppervlakken die in contact kunnen komen met levensmiddelen (zoals schalen, bakken, planken en gereedschappen) moeten van glad, afwasbaar, corrosiebestendig en niet-toisch materiaal zijn gemaakt, mogen niet kapot zijn en moeten altijd schoon zijn. Wanneer onverpakte producten met de handen worden aangeraakt, moet er een voorziening aanwezig zijn om de handen goed te kunnen wassen. Dit kan onder meer door het installeren van een jerrycan voorzien van een kraantje met regelmatig te vervangen schoon water voorzien van zeep (pompje) en papieren handdoekjes. Zorg ervoor dat er goed reinigbare, afsluitbare en geschikte bakken aanwezig zijn voor opslag en verwijdering van afval en dat het afval wordt afgevoerd volgens gemeentelijke regels. Zorg ervoor dat er water van drinkwaterkwaliteit beschikbaar is en dat er voorzieningen aanwezig zijn om materialen zonodig te kunnen reinigen (met warm water). Bederfelijke producten, zoals salades, voorgesneden groenten, rauwkost en vers vruchtensap moeten gekoeld bewaard worden. Is er geen bewaartemperatuur op de verpakking vermeld, dan geldt voor gekoelde opslag: ten hoogste 7 C. De maimale houdbaarheidstermijn is 48 uur bij 7 C en 72 uur bij 4 C. Er moet voldoende koelcapaciteit zijn, om te kunnen voldoen aan de voorgeschreven bewaartemperaturen. 3.4 Vervoermiddelen Gekoelde producten en verhitte of opgewarmde producten moeten worden afgeleverd binnen de geldende temperatuureisen. Bezorg warme maaltijden bij 60 C of warmer. Als u bewerkte of teruggekoelde verhitte producten vervoert, bijvoorbeeld voor levering aan derden, moet de temperatuur van het product onder de 7 C blijven. (Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, art. 15)

14 14 Vers gesneden of verhit product wat nog niet is teruggekoeld tot onder de 7 C kan ook gekoeld vervoerd worden, mits dit in een auto met gekoelde laadruimte (<7 C) gebeurt. Het vervoermiddel moet schoon zijn en in een goede staat van onderhoud verkeren. Voorkom dat het product tijdens het vervoer verontreinigd of bevuild wordt. Vervoermiddelen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Wanneer er kans is op verontreiniging van de producten door vervoer van andere levensmiddelen in dezelfde auto, moet tussen de verschillende vrachten worden schoongemaakt. Het vervoermiddel mag ook voor vervoer van niet-levensmiddelen gebruikt worden, mits dit niet kan of zal leiden tot verontreiniging of bevuiling van de producten. Bij het gelijktijdig vervoeren van de producten met andere producten (andere levensmiddelen of nietlevensmiddelen) moeten de producten gescheiden neergezet worden (en eventueel afgeschermd) van de andere producten, als er een kans bestaat op verontreiniging of besmetting. Zorg ervoor dat producten die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie of hergebruik (en om die reden retour gaan) apart worden gehouden van producten die in de laadruimte zijn gebleven. Snijafval of ander voedselafval dat retour gaat moet deugdelijk zijn verpakt voordat het wordt ingeladen. Bij het inladen mag deze verpakking niet in contact komen met (de verpakking van) levensmiddelen. Wanneer het vervoer wordt uitbesteed aan derden moet de vervoerder op z n verantwoordelijkheden met betrekking tot voedselveiligheid worden gewezen. Voor het vervoer door derden zijn bovenstaande regels ook van toepassing. 3.5 Materiaal en apparatuur Materiaal en apparatuur dat in aanraking kan komen met eet- en drinkwaren, moet goed kunnen worden schoongemaakt en gedesinfecteerd. Schaf alleen materialen aan die zijn gemaakt voor het beoogde gebruik. Let er bij de installatie van apparatuur op dat de omgeving van het apparaat ook goed schoongemaakt kan worden. Beperk het risico op besmetting van eet- en drinkwaren zoveel mogelijk. Oppervlakten van apparatuur die in aanraking komen met eet- en drinkwaren moeten gemaakt zijn van glad, afwasbaar en niet-giftig materiaal, bij voorkeur roestvrij staal. Het gebruik van aluminium (niet-corrosiebestendig) en hout wordt ten sterkste afgeraden. Gebruik voor het meten van de temperatuur van producten geschikte thermometers. Met name eemplaren met elementen die in de producten kunnen worden gestoken, zijn aan te bevelen. Glas- en kwikthermometers worden ten sterkste afgeraden, vanwege het gevaar van breuk en lekken van kwik. Bij veelvuldig gebruik van de thermometer kan deze gaan afwijken. Daarom is het van belang om een paar keer per jaar zelf de thermometer te controleren (ijken). Dit kan eenvoudig door de temperatuur van smeltend ijs te meten (smeltwater heeft een temperatuur van 0 C) en vervolgens de temperatuur van kokend water (100 C) te meten. Bij afwijkingen kunt u de leverancier de thermometer opnieuw laten afstellen.

15 Voor het meten van de temperatuur van een koelcel is een registrerende thermometer makkelijk. De thermometer moet goed zichtbaar en makkelijk afleesbaar zijn aangebracht, waarbij de voeler op de juiste plaats zit (de warmste plaats). Een paar keer per jaar controleert u of de vaste thermometers de juiste temperatuur aangeven. Dit kan door een bakje water in de koeling op temperatuur te laten komen en hiervan vervolgens met een geijkte thermometer de temperatuur te meten Voedselafval Voedselafval mag zich niet ophopen in ruimten waarin eveneens eet- en drinkwaren aanwezig zijn, behalve wanneer dit onvermijdelijk is tijdens het werk. Bewaar voedselafval in afsluitbare afvalbakken. Hou afvalbakken en de ruimte waarin deze staan goed schoon. Ongedierte moet worden buiten gehouden. Ook hier geldt: voorkom besmetting van eet- en drinkwaren, materiaal, etc. 3.7 Persoonlijke hygiëne Alle medewerkers moeten zorgen voor een goede persoonlijke hygiëne en moeten passende, schone en, voorzover dat nodig is, beschermende kleding, handschoenen of een haarnetje dragen. Tijdens de bereiding, behandeling of het verpakken van de producten is het dragen van sieraden aan de handen (ringen, horloges en armbanden) niet wenselijk. Een gladde ring kan wel worden toegestaan. Personen die lijden aan of drager zijn van een ziekte die via voedsel kan worden overgedragen, of die bijvoorbeeld geïnfecteerde wonden, huidinfecties, huidaandoeningen of diarree hebben, mogen niet in aanraking met levensmiddelen of ruimten betreden waar levensmiddelen worden gehanteerd, als er kans bestaat op verontreiniging. Medewerkers moeten een dergelijke ziekte of de symptomen en indien mogelijk de oorzaken ervan onmiddellijk kenbaar maken aan de bedrijfsleiding. 3.8 Reiniging en desinfectie Reinigen is het verwijderen van het zichtbare vuil zoals voedselresten of ander materiaal, dat niet aanwezig hoort te zijn. Bij het desinfecteren worden micro-organismen gedood. Desinfecteren na onvoldoende reinigen heeft geen effect. Een goede reiniging verwijdert het grootste deel van de bacteriën. Desinfecteermiddelen zijn middelen die in korte tijd (5 à 15 minuten) grote aantallen micro-organismen kunnen doden. De gebruikte desinfecteermiddelen moeten op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet zijn goedgekeurd en een toelatingsnummer op de verpakking hebben. Als bewijs dat een stof is toegelaten, staat op de verpakking achter het toelatingsnummer een N. Middelen waarop deze N niet voorkomt zijn verboden. Ook hoort op de verpakking te staan dat het product is toegelaten of goedgekeurd voor de voedingsmiddelenindustrie. Op elke verpakking van desinfecteermiddelen hoort een gebruiksaanwijzing te staan. Het personeel moet duidelijke instructies hebben voor reinigen en desinfecteren. Met de aanwezigheid van instructies op de werkplek kunt u laten zien dat hieraan aandacht is besteed. In Bijlage 1.a is een werkinstructie voor de reiniging en desinfectie opgenomen en in Bijlage 3.b zijn de frequenties voor reinigen en desinfecteren aangegeven. Als deze instructies voor uw bedrijf niet handig zijn, kunt u ze als voorbeeld gebruiken voor een zelf op te stellen instructie. U mag afwijken van de voorgeschreven frequenties voor

16 16 reinigen en desinfecteren, als u duidelijk kunt maken dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor de voedselveiligheid. Reinig en desinfecteer apparatuur, werkbladen en snijplanken direct na gebruik en aan het einde van de werkdag. Uitstel van reinigen (en desinfecteren) met enkele uren of tot de volgende dag geeft ernstige microbiologische verontreinigingen die niet zo makkelijk alsnog te verwijderen zijn. Reinigings- en desinfecteermiddelen moeten apart worden opgeborgen, bijvoorbeeld in een aparte, afsluitbare kast. De algemene hygiëne moet worden beheerst door een regelmatige controle op de reiniging en desinfectie. Registratie kan dienen als hulpmiddel om aan te tonen dat er goed wordt schoongemaakt, zeker voor bedrijven waar minder direct toezicht is. De wekelijkse registratielijst in Bijlage 2.a kunt u hiervoor als hulpmiddel gebruiken. Als deze voor uw bedrijf niet handig is, kunt u hem als voorbeeld gebruiken voor een zelf op te stellen controlelijst. Registratie is niet verplicht, zolang u in de praktijk maar kunt aantonen dat er goed gereinigd en gedesinfecteerd wordt. 3.9 Training en instructie Een goede instructie of training zorgt ervoor dat alle medewerkers in de dagelijkse praktijk hygiënisch met producten kunnen omgaan. U bent vrij om medewerkers op elke gewenste manier een goede hygiënische werkwijze bij te brengen. Dit kan gerealiseerd worden door de medewerkers: Een relevante opleiding of training te laten volgen De relevante werkinstructies te geven Voor te doen hoe de werkinstructie het beste kan worden uitgevoerd Het belang van deze werkinstructies duidelijk te maken Wat kunt u doen? Selecteer per functie de relevante instructies. Dit is nodig om vast te stellen welke functie welke training en instructies van belang zijn. Niet alle onderdelen uit de hygiënecode zijn voor iedereen van belang. Geef instructie aan uw medewerkers. De medewerkers moeten uitleg of beschikking krijgen over de relevante werkinstructies en de manier waarop zij moeten bijdragen aan de aantoonbare beheersing ervan. Zij moeten weten waarom dit belangrijk is en hoe er gewerkt moet worden. U kunt de instructie zelf verzorgen, overhandigen en/of ophangen, u kunt dit uitbesteden aan een andere medewerker of u laat een eterne partij dit verzorgen. U controleert of uw personeel werkt volgens de hygiënecode en u grijpt in als dat niet het geval is. Als het van belang is voor de functie kunt u uw medewerkers een training of opleiding laten volgen over het veilig en hygiënisch werken met en verwerken van voedingsmiddelen. Het AGF-Centrum voor Kennis en Ontwikkeling verzorgt bijvoorbeeld een cursusprogramma voor de branche. Het cursusaanbod kunt u vinden op AGF CKO:

17 4. Proces inkoop, ontvangst en opslag 4.1 Selecteren leveranciers Levensmiddelen (producten, grondstoffen en halffabrikaten) worden ingekocht bij vooraf geselecteerde leveranciers. Deze leveranciers moeten aan een aantal minimale eisen, de inkoopvoorwaarden, voldoen. In Bijlage 3.f is een voorbeeld opgenomen van de inkoopvoorwaarden. Deze kunt u gebruiken bij de selectie van leveranciers. 17 Ga regelmatig na, bijvoorbeeld 1 per jaar, of de leverancier nog aan de gestelde eisen voldoet. Naar behoefte kan worden besloten een bezoek te brengen aan de leverancier om persoonlijk na te gaan of hij aan de gestelde eisen voldoet. Voldoet de leverancier niet, vraag dan om verbetering. Indien bij een vervolgcontrole niets verbeterd is, overweeg dan een andere leverancier. 4.2 Ontvangst verse groenten en vers fruit Beoordeel bij iedere levering de groenten en fruit op aspecten als uiterlijk, geur, kleur, smaak en reinheid. Verse groenten en vers fruit moeten er fris uitzien. Controleer ook of het verpakkingsmateriaal schoon en onbeschadigd is. Niet alle producten kunnen gecontroleerd worden. Om een indruk te krijgen van de toestand van alle producten volstaat een steekproef. Controleer wel íedere levering. Registratie van de constateringen bij ontvangst is niet verplicht, maar kan zeker nuttig zijn, vooral als het product niet in orde is. De wekelijkse registratielijst in Bijlage 2.a kunt u hiervoor als hulpmiddel gebruiken. Als een product of de verpakking niet aan de eisen voldoet, moet deze verwijderd worden, of teruggestuurd aan de leverancier. Op de wekelijkse registratielijst in Bijlage 2.a kunt u deze actie bij afwijking invullen. Als onbewerkte groenten en fruit niet verder bewerkt worden, is het niet verplicht ze uit het oogpunt van voedselveiligheid gekoeld te bewaren. Wel draagt gekoeld bewaren bij aan het kwaliteitsbehoud. 4.3 Ontvangst halffabikaten Bederfelijke halffabrikaten, zoals vlees, stukjes kaas of gesneden groenten en fruit, moeten gekoeld (ma. 7 C) worden aangevoerd, en direct gekoeld (ook ma. 7 C) worden opgeslagen. (Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, art. 15). Diepvriesproducten moeten bewaard worden bij een temperatuur van maimaal -18 C. Bij vervoer mag de temperatuur korte tijd oplopen tot -15 C. Bij ontvangst geldt dus een maimale temperatuur van -15 C. Controleer steekproefsgewijs de temperatuur van de halffabrikaten (bijvoorbeeld een maal per week). U kunt hiervoor de werkinstructie temperatuurmeting in Bijlage 1.c als voorbeeld gebruiken. Registratie van de gemeten temperatuur is niet verplicht, maar kan zeker nuttig zijn, vooral als er sprake is van afwijkingen. De wekelijkse registratielijst in Bijlage 2.a kunt u hiervoor als hulpmiddel of als voorbeeld gebruiken. De houdbaarheidstermijn van de halffabrikaten mag niet verstreken zijn. Let erop dat de halffabrikaten nog houdbaar moeten zijn als ze in bewerkte producten in de winkel verkocht worden. Controleer de houdbaarheidstermijn van de halffabrikaten steekproefsgewijs bij iedere levering. Registratie van de constateringen is niet verplicht, maar kan zeker nuttig zijn, vooral als de houdbaarheidstermijn is overschreden. De wekelijkse registratielijst in Bijlage 2.a kunt u hiervoor als hulpmiddel gebruiken.

18 18 Het verpakkingsmateriaal van zowel grondstoffen als halffabrikaten moet schoon en onbeschadigd zijn. Controleer de verpakkingen bij iedere levering. Registratie van de constateringen is niet verplicht, maar kan zeker nuttig zijn, vooral als het verpakkingsmateriaal niet in orde is. De wekelijkse registratielijst in Bijlage 2.a kunt u hiervoor als hulpmiddel gebruiken. Als een product of de verpakking niet aan de eisen voldoet, moet deze verwijderd worden, of geretourneerd worden aan de leverancier. Op de wekelijkse registratielijst in Bijlage 2.a kunt u deze actie bij afwijking invullen. 4.4 Opslag van producten Grondstoffen- en halffabrikaten worden zoveel mogelijk bewerkt volgens het first in - first out principe. Denk er daarbij aan de datum van aankomst of een partijcode op de verpakking te vermelden, als de leverancier dit nog niet heeft gedaan. De grondstoffen voor bewerkte groenten- en fruitproducten worden bij voorkeur gekoeld bewaard. Gekoeld betekent in dit geval: maimaal 7 C. Als grondstoffen gevoelig zijn voor lage temperatuur bederf (l.t.b.) kan een andere bewaartemperatuur worden gehanteerd. Voorbeelden van producten die gevoelig zijn voor l.t.b. zijn aubergine, komkommer en tomaat. Bij halffabrikaten en producten geeft de leverancier de bewaartemperatuur aan en de houdbaarheid van het product. De houdbaarheidstermijn moet in combinatie met de voorgeschreven bewaartemperatuur goed in de gaten worden gehouden. Het kan voorkomen dat de leverancier een lagere bewaartemperatuur voorschrijft dan 7 C. In dat geval bent u verplicht dit halffabrikaat bij deze lagere temperatuur te bewaren. (Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, art. 15) Meet de temperatuur van het product in de opslagruimte voor grondstoffen en halffabrikaten eenmaal per week (ma. 7 ). U kunt hiervoor de werkinstructie temperatuurmeting in Bijlage 1.c als voorbeeld gebruiken. Registratie van de gemeten temperatuur kan nuttig zijn, zeker als er sprake is van afwijkingen. De wekelijkse registratielijst in Bijlage 2.a kunt u hiervoor als hulpmiddel of als voorbeeld gebruiken. Registratie is niet verplicht, zolang u in de praktijk maar kunt aantonen dat u de temperatuur onder controle heeft. Als producten in opslag voor een langere periode de houdbaarheidstemperatuur hebben overschreden, kan het verstandig zijn deze weg te gooien. Om kruisbesmetting te voorkomen mogen de verschillende soorten grondstoffen en halffabrikaten in de opslagruimte niet in contact komen met andere aanwezige producten. Verse of rauwe producten moeten daarom gescheiden worden gehouden van bereide of schone producten. Sla schone producten op boven vuile producten en bereide producten boven rauwe onbewerkte producten. Bederfelijke grondstoffen en halffabrikaten worden in een afgesloten verpakking bewaard en niet rechtstreeks op de vloer opgeslagen.

19 5. Proces bewerking In dit hoofdstuk wordt onder bewerken verstaan: het snijden, wassen en mengen van grondstoffen en halffabrikaten. Ook het persen van groente of fruit valt hieronder. Bij salades wordt soms een dressing toegevoegd. Ook dit valt onder de definitie van bewerken Algemeen Het bewerken van panklare groenten moet zoveel mogelijk gescheiden plaatsvinden van het bewerken van rauwkost (zie de definities van panklaar en rauwkost in Hoofdstuk 2). Denk bijvoorbeeld aan het bewerken van panklare groenten en rauwkost in aparte gedeeltes van de snij-afdeling, of ná elkaar. Reinig en desinfecteer de materialen dan tussendoor. Besteed qua hygiëne etra aandacht aan de rauwkost; in tegenstelling tot panklare groenten wordt rauwkost niet meer verhit door de consument, waardoor eventuele schadelijke bacteriën niet alsnog worden afgedood. Door etra aandacht te besteden aan hygiëne, is er minder kans op besmetting met schadelijke bacteriën. Het is het beste om halffabrikaten (en grondstoffen) op korte termijn verder te verwerken. Bedenk u dat ook het eindproduct nog een bepaalde houdbaarheid moet hebben. Bij gebruik van halffabrikaten moet u er daarom voor zorgen dat de houdbaarheidsdatum van het eindproduct niet later is dan die van het halffabrikaat. Houdt daarbij rekening met de tijd die het nog bij de consument thuis kan liggen. Controleer bij gebruik van halffabrikaten of de houdbaarheidsdatum van het halffabrikaat nog voldoende is om de uiteindelijk beoogde houdbaarheid van het eindproduct te behalen. Is dit niet het geval, dan moet het halffabrikaat worden weggegooid. Productvreemde bestanddelen, zoals steentjes, stukjes hout en glasdeeltjes mogen niet aanwezig zijn in het product. Om kruisbesmetting te voorkomen moet u werken volgens de werkinstructie voorkomen van kruisbesmetting in Bijlage 1.b Hou de ruimte tijdens de bereiding van bewerkte groenten en fruit zo koel mogelijk. Voorkom dat de temperatuur van de bewerkte groenten en fruit teveel stijgt. Zorg daarom dat deze zo kort mogelijk buiten de koeling zijn, door de bereiding zo efficiënt mogelijk te doen. Halffabrikaten moeten zo veel mogelijk afgedekt in de koeling worden geplaatst totdat verdere bewerking plaats vindt. Plaats bewerkte producten zo snel mogelijk na de bereiding in de koelruimte of opslagplaats. Door het bewerken zijn de groenten- en fruitproducten snel aan bederf onderhevig en is gekoeld bewaren (ma. 7 C) een noodzaak. (Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, art. 15) 5.2 Het snijden Vermijd waar mogelijk contact tussen uw handen en het product. De snijmachines en gebruikte materialen moeten zoveel mogelijk direct na elk bewerkt product worden schoongemaakt met water. 5.3 Het wassen Het gebruikte waswater moet afkomstig zijn van de centrale drinkwaterleiding. Per product moet het waswater ververst worden en de gebruikte bak worden schoongemaakt.

20 20 Controleer na het wassen of het gebruikte water er schoon uitziet. Is dit niet het geval? Was het product dan opnieuw tot het spoelwater schoon is. De temperatuur van het waswater moet zo laag mogelijk zijn. Omdat leidingwater een temperatuur van 13 à 14 C heeft, kunt u het beste gekoeld water gebruiken. Gekoeld water heeft een positief effect op de houdbaarheid van het product. 5.4 Het persen Vermijd waar mogelijk contact tussen uw handen en het product. De pers en andere gebruikte materialen moeten zoveel mogelijk direct na elk geperst product worden schoongemaakt met water. Geperste sappen zijn bederfelijke producten en moeten gekoeld worden bewaard. 5.5 Bereiden en toevoegen van een dressing Als u zelf een dressing bereidt, controleer dan vóór bereiding de houdbaarheid van de ingrediënten. Bedenk dat de beoogde houdbaarheid van het eindproduct nog gehaald moet worden. Werk volgens de werkinstructie Voorkomen van kruisbesmetting in Bijlage 1.b. Zorg ervoor dat de dressing zo koud mogelijk bij de salade wordt gevoegd. De gesneden salade mag namelijk niet meer boven de 7 C komen, wat zou kunnen gebeuren als de dressing te warm wordt toegevoegd. Gebruik dus voorgekoelde ingrediënten, of koel de dressing na bereiding af tot onder de 7 C en voeg hem dan pas toe aan de salade. Ook als gebruik wordt gemaakt van een kant- en klare dressing, moet deze zijn voorgekoeld (maimaal 7 C) voordat hij wordt toegevoegd aan de salade.

Hygiënecode Ambulante Handel

Hygiënecode Ambulante Handel Hygiënecode Ambulante Handel Verkoop Eet- en Drinkwaren Versie 1 HYGIËNECODE AMBULANTE HANDEL 1 CODEHOUDER Naam bedrijf Exploitant CRK-nummer Adres Postcode/woonplaats Met de ondertekening van deze code

Nadere informatie

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap.

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap. Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap December 2010 Colofon De richtlijnen zijn in 2009 opgesteld en vastgesteld

Nadere informatie

Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf

Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf Dossier Nr: G-034 Versie: 1 Datum: 23/07/2012 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Autocontrolegids

Nadere informatie

Inleiding vacuümverpakken 1. Werking vacuümverpakkingsmachine 2. Verklaring diversen opties / woorden 4/5/6

Inleiding vacuümverpakken 1. Werking vacuümverpakkingsmachine 2. Verklaring diversen opties / woorden 4/5/6 Inleiding vacuümverpakken 1 Waarom vacuümverpakken 1 Voordelen vacuümverpakken 1 Werking vacuümverpakkingsmachine 2 Vacumeren 2 Begassen 2 Sealen 3 Soft-air 3 Verklaring diversen opties / woorden 4/5/6

Nadere informatie

KK L-03-00112 HYGIËNECODE MOUTERIJEN EN BROUWERIJEN

KK L-03-00112 HYGIËNECODE MOUTERIJEN EN BROUWERIJEN KK L-03-00112 HYGIËNECODE VOOR MOUTERIJEN EN BROUWERIJEN Uitgave Societeit der Nederlandse Mouters Centraal Brouwerij Kantoor Herengracht 282 1016 BX Amsterdam Societeit der Nederlandse Mouters Bavaria

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT Bij dit formulier treft u een toelichting aan. U wordt verzocht deze aandachtig door te nemen.

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT Bij dit formulier treft u een toelichting aan. U wordt verzocht deze aandachtig door te nemen. AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT Bij dit formulier treft u een toelichting aan. U wordt verzocht deze aandachtig door te nemen. Dienst Stadsbeheer Afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Nadere informatie

Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf Een initiatief van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) 2 Colofon Bezoekadres Postadres Gerbrandyweg

Nadere informatie

Autocontrolegids voor de voedselveiligheid in de opvang van baby s en peuters

Autocontrolegids voor de voedselveiligheid in de opvang van baby s en peuters Autocontrolegids voor de voedselveiligheid in de opvang van baby s en peuters Dossier Nr: G-041 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Verantwoordelijke uitgever: Gil Houins - FAVV

Nadere informatie

De weg naar een feilloze FAVV-controle Voor de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens

De weg naar een feilloze FAVV-controle Voor de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens De weg naar een feilloze FAVV-controle Voor de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Inhoud Het FAVV ten dienste van de consument!

Nadere informatie

GEEF ALS LEIDSTER HET GOEDE VOORBEELD, GOED VOORDOEN DOET GOED VOLGEN.

GEEF ALS LEIDSTER HET GOEDE VOORBEELD, GOED VOORDOEN DOET GOED VOLGEN. PROTOCOL GEZONDHEID en VEILIGHEID Kdv de Appelboom Datum mei 2014 1 GEEF ALS LEIDSTER HET GOEDE VOORBEELD, GOED VOORDOEN DOET GOED VOLGEN. Binnen de Appelboom wordt de gangbare huishoudelijke hygiëne gehandhaafd.

Nadere informatie

Veiligheid en gezondheid KDV Polderpret

Veiligheid en gezondheid KDV Polderpret Veiligheid en gezondheid KDV Polderpret Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1 GEZONDHEID... 4 1 GEZONDHEIDSPROTOCOL... 4 1.1 Handhygiëne voor kinderen en groepsleiding... 4 1.2 Zieke groepsleiding... 4 1.3 Zieke

Nadere informatie

Gids voor de autocontrole in de slagerij

Gids voor de autocontrole in de slagerij Gids voor de autocontrole in de slagerij Dossier Nr: G-003 Versie: 1 Datum: 23/12/2005 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen GIDS VOOR DE AUTOCONTROLE IN DE SLAGERIJ INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid

Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid Herziene versie Naam organisatie: Kinderdagverblijf t Schansje Krangstraat 6 5301 LG Bruchem T: 0418-642936 E: info@kinderdagverblijftschansje.nl Doel van het beleidsplan:

Nadere informatie

De weg naar een feilloze FAVV-controle Voor de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens

De weg naar een feilloze FAVV-controle Voor de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens De weg naar een feilloze FAVV-controle Voor de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Inhoud I. Vóór de opstart van uw bedrijf

Nadere informatie

voor een op HACCP gebaseerd

voor een op HACCP gebaseerd gebaseerd S P E C I F I C A T I E EISEN voor een op HACCP gebaseerd VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM Samengesteld door het Centraal College van Deskundigen HACCP Nederland. s Gravenhage, Nederland: september

Nadere informatie

Werken met Asbest. Weet als ondernemer waar u aan begint. De techniek waarop Nederland draait

Werken met Asbest. Weet als ondernemer waar u aan begint. De techniek waarop Nederland draait Werken met Asbest Weet als ondernemer waar u aan begint De techniek waarop Nederland draait 1 UNETO-VNI 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Veiligheid en gezondheid Kinderdagverblijf Njoy

Veiligheid en gezondheid Kinderdagverblijf Njoy Veiligheid en gezondheid Kinderdagverblijf Njoy Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1 GEZONDHEID... 4 1 GEZONDHEIDSPROTOCOL... 4 1.1 Handhygiëne voor kinderen en groepsleiding... 4 1.2 Zieke groepsleiding...

Nadere informatie

De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement)

De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement) De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement) Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 3. Vergunningverlening 5 4. Communicatie 8 5. Verkeer

Nadere informatie

Bouwmaatstaven keukenvoorzieningen zorgsector

Bouwmaatstaven keukenvoorzieningen zorgsector Regeling College bouw ziekenhuisvoorzieningen tot vaststelling van bouwmaatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor keukenvoorzieningen in de zorgsector, goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Formulier Algemene RI&E

Formulier Algemene RI&E Formulier Algemene RI&E Bedrijfshulpverlening Elk bedrijf heeft de plicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Hieronder ziet u de onderwerpen waar u in uw RI&E aandacht aan dient te besteden. Deze

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan. Casa Tweetalige Montessorischool

Veiligheidsbeleidsplan. Casa Tweetalige Montessorischool Veiligheidsbeleidsplan Casa Tweetalige Montessorischool Veiligheidsprotocol Casa 2015 ALGEMEEN... 4 1 VEILIGHEID EN GEZONDHEID... 4 2 HUISREGELS... 5 VOOR DE KINDEREN... 5 3 GEDRAGSPROTOCOL... 6 DE VOORWAARDEN

Nadere informatie

Cursusboek Honingkunde. Samengesteld door de commissies Honing van de Nederlandse Imkerverenigingen en -bonden

Cursusboek Honingkunde. Samengesteld door de commissies Honing van de Nederlandse Imkerverenigingen en -bonden Cursusboek Honingkunde Samengesteld door de commissies Honing van de Nederlandse Imkerverenigingen en -bonden Cursusboek Honingkunde Samengesteld door de commissies Honing van de Nederlandse Imkerverenigingen

Nadere informatie

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra. Augustus 2012

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra. Augustus 2012 Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra Augustus 2012 Colofon De richtlijnen zijn in 2007 opgesteld, herzien in 2012 door: GGD Amsterdam GGD Gooi-

Nadere informatie

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure?

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure? 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon, niet ondernemer) bent u verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Wat mag ik? Handreiking over regels voor ondernemers in de multifunctionele landbouw

Wat mag ik? Handreiking over regels voor ondernemers in de multifunctionele landbouw Wat mag ik? Handreiking over regels voor ondernemers in de multifunctionele landbouw Wat mag ik? Handreiking over regels voor ondernemers in de multifunctionele landbouw INHOUD 1. Waarom deze handreiking

Nadere informatie

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting 18 november 2008 Geschreven door Platform Milieuhandhaving Grote Gemeenten i.s.m. gemeente Oss en Koninklijke

Nadere informatie

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN nekovri - voorwaarden algemene voorwaarden van de vereniging van nederlandse koel- en vrieshuizen versie 2002 Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Gids. voor goede Bijenteeltpraktijken

Gids. voor goede Bijenteeltpraktijken Gids voor goede Bijenteeltpraktijken In toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 en 917/2004 Gids voor goede Bijenteeltpraktijken Deze gids werd gerealiseerd in het kader van de wetgeving betreffende

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Training Ontbijtmedewerker

Training Ontbijtmedewerker A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Training Ontbijtmedewerker Van der valk Stein-Urmond 027 Inhoud training ontbijt.doc 2-5-12 TRAINING ONTBIJTMEDEWERKER Het ontbijt

Nadere informatie