Toekomstscenario's marketing en verkoop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomstscenario's marketing en verkoop"

Transcriptie

1 Toekomstscenario's marketing en verkoop 6 april 2012 Onno Pruis, G erd Probst, D idier van de Velde, E velien Fleskens inno- V is een adviesbureau voor slimme mobiliteit en openbaar vervoer. Gespecialiseerd in multimodaal reizen, mobiliteitsmanagement en marktwerking. We maken ons sterk voor betere bereikbaarheid en klantgericht OV door mensen te bewegen en te verbinden. Met een scherp oog voor inhoud en proces, met en voor onze klanten. Ons motto is: denken, doen en laten. Voor meer informatie: V.nl of V.nl

2 Inhoud 1 Samenvatting Inleiding Aanleiding en vraag Visie Opzet van het onderzoek Beschrijving huidige situatie Inleiding Plaats van RET Verkoop en Marketing (V&M) in het OV Taken verkoop en marketing Omvang RET verkoop en marketing Marketing Benchmark en aangrijpingspunten scenario s Inleiding Benchmark OV- gebruik en aanbod Is er perspectief voor groei van het vervoer en de opbrengsten? Aandeel vaste klanten (jaarabonnementen) Marketing uitgaven per inwoner en als aandeel van de omzet Distributiekosten verkoop: internationaal gezien op laag niveau Interviews Inleiding Aanbevelingen verkoop en distributie Aanbevelingen marketing Analyse en aangrijpingspunten verkoop en marketing Analyse verkoop Analyse marketing Aangrijpingspunten kostenreductie Aangrijpingspunten opbrengstverhoging Scenario s Inleiding Scenario A Kostenreductie Maatregelen Effecten Organisatie en randvoorwaarden Scenario B Kostenreductie KCC en marketing Maatregelen Effecten Organisatie en randvoorwaarden Scenario C - Opbrengstmaximalisatie

3 5.4.1 Maatregelen Effecten Organisatie en randvoorwaarden Scenario A/B/C- Optimalisatie kostenreductie en opbrengstmaximalisatie Inleiding Maatregelen Effecten Organisatie en randvoorwaarden Conclusies Bijlage: voorbeelden effectieve marketingmaatregelen

4 4 Toekomstscenario's marketing en verkoop

5 1 Samenvatting De stadsregio Rotterdam heeft een grote taakstelling om te bezuinigen op het openbaar vervoer. De Stadsregio wil daarom inzicht in de mogelijkheden en effecten van een bezuinigingstaakstelling tussen 1 en 2 miljoen op het contract verkoop en marketing met RET. De verwachting is dat deze taakstelling voor het contract verkoop en marketing niet gerealiseerd kan worden door het toepassen van een kaasschaaf - methodiek. Er moet fundamenteler worden nagedacht over voortzetting en invulling van de taken. Taken op het gebied van verkoop en marketing worden binnen de Stadsregio grotendeels uitgevoerd door de vervoerder RET. Het betreft: Verkoop en informatie Klantreacties Marketing De RET voert deze taken deels ook uit voor andere vervoerders die binnen de Stadsregio rijden. In opdracht van de stadsregio heeft inno- V aan de hand van een aantal scenario s onderzocht welke besparingen mogelijk zijn en aangegeven welke effecten deze, indien ze worden uitgevoerd, hebben op de: reiziger vervoerder(s) omvang van de overheidsbijdrage voor het contract In de afgelopen jaren zijn al vele stappen gezet om efficiënter te werken om bezuinigingen te realiseren. Dat maakt het niet gemakkelijk om opnieuw een grote taakstelling te realiseren zonder negatieve consequenties voor de klanten. Daarom is ook gekeken naar de mogelijkheden om invulling te geven aan de taakstelling door de focus te leggen op opbrengstverhoging. Door middel van een internationale benchmark is met marketingadviesbureau Probst & Consorten in beeld gebracht welke maatregelen hiervoor effectief zijn. 5 Aan de hand van de resultaten van de benchmark en interviews met stakeholders hebben we aangrijpingspunten voor besparingen en opbrengstverhoging in beeld gebracht. Er zijn uiteindelijk vier mogelijke scenario s in beeld gebracht: A. Een scenario met accent op reductie kosten verkoop B. Een scenario met scherpe, andere keuzes voor Klant Contact Centrum (KCC) en marketing C. Een scenario met accent op marketing en opbrengstverhoging D. Een scenario met beperkte kostenreductie en accent op opbrengstverhoging (combinatie van A, B en C) Naar aanleiding van deze scenario s komen we tot de volgende bevindingen. Scenario A kostenreductie verkoopkosten De mogelijkheden om de verkoopkosten na de doorgevoerde taakstellingen van de afgelopen jaren nog verder te verlagen zijn beperkt tot circa 0,21 miljoen. Indien ook de

6 bijdrage voor het KCC wordt gehalveerd is de besparing 0,71 miljoen. Het halveren van de bijdrage voor het KCC gaat ten koste van de dienstverlening of de kosten komen terug bij de jaarlijkse contractonderhandelingen met de RET over de bijdrage voor de railconcessie. Scenario B geen aparte bijdrage marketing en KCC Het laten vervallen van de bijdragen voor het klantencontactcentrum (KCC) en marketing en communicatie aan RET levert op het V&M contract in theorie een bezuiniging van 1,8 miljoen op. De gedachte achter zo n ingreep is dat beide activiteiten voor de RET belangrijk genoeg zijn om zelf te blijven uitvoeren, ook als daar geen aparte bijdrage voor wordt betaald. Het klantencontactcentrum levert namelijk een positieve bijdrage aan de service voor de reiziger. Een minimum aan marketingactiviteiten zal ook moeten gebeuren: besparen hierop kan averechts uitwerken op de opbrengsten. Dat leidt voor de RET wel tot meerkosten in de railconcessie die de RET bij de jaarlijkse contractbesprekingen zal inbrengen. De Stadsregio kan hierbij inzetten op het niet vergoeden van deze of een deel daarvan en op die manier de bezuinigingstaakstelling deels halen. De uiteindelijke bezuiniging zal in elk geval duidelijk lager uitpakken, hoewel moeilijk te zeggen is hoeveel lager. De beste insteek zou zijn om te komen tot een afspraak met de RET waarbij de kosten gedeeld worden en de service aan de reiziger op peil blijft. In dat geval zou een taakstelling van 0,9 miljoen gehaald kunnen worden. Scenario C opbrengst maximalisatie Het scenario opbrengst maximalisatie gaat uit van een effectievere inzet van marketing en een beperkte efficiency verbetering bij marketing en vervoerontwikkeling. Uit de benchmark blijkt dat er perspectief is voor opbrengstengroei. Inzetten op opbrengstgroei kent echter meer onzekerheden dan inzetten op kostenreductie. Vanuit deze 3 scenario s is een geoptimaliseerd scenario ontwikkeld waarin beperkt wordt ingezet op kostenreductie voor de verkoopkosten, efficiency verbetering van marketing en vervoerontwikkeling. Scenario D - optimalisatie Het optimalisatie- scenario gaat uit van een beperkte besparing op verkoopkosten ( 0,21 miljoen) en een efficiencyslag in de uitvoering van vervoerontwikkeling en marketing ( 0,2 miljoen, totaal 0,41 miljoen. De taakstelling dan zou vooral gehaald moeten worden door in te zetten op meer en effectievere marketing die leidt tot meer opbrengsten. De hogere opbrengsten bij de concessie rail moeten in de jaarlijkse contractbespreking leiden tot een afspraak over een lagere exploitatiebijdrage voor RET rail in het volgende jaar. Omdat het resultaat van opbrengstverhogingen meer onzeker is dan het reduceren van kosten is de onzekerheid over het behalen van de taakstelling groter. Onze inschatting is dat een opbrengstgroei van tenminste 2 miljoen per jaar zeker haalbaar is, gelet op de uitgangssituatie en de geconstateerde groeipotentie van de opbrengsten per inwoner. Het gaat er daarbij vooral om meer inwoners te verleiden tot gebruik van het OV en bestaande gebruikers meer te laten reizen. Dit scenario is het meest kansrijk, heeft vrijwel geen negatieve gevolgen voor reizigers en is daarmee ook het voorkeurscenario. Uitgangspunt hierbij is dat het OV- aanbod, ondanks bezuinigingen, attractief genoeg blijft voor de reiziger. 6

7 2 Inleiding 2.1 Aanleiding en vraag Net als andere regionale overheden ontkomt ook Stadsregio Rotterdam niet aan een grote taakstelling om te bezuinigen op het openbaar vervoer. De Stadsregio inventariseert daarom de mogelijkheden om te bezuinigen op de bijdragen aan het openbaar vervoer. Ook voor het contract verkoop en marketing zijn in de afgelopen jaren al kostenbesparingen doorgevoerd en wordt ook in 2012 een besparing van 0,9 miljoen. gerealiseerd. Voor 2013 wordt opnieuw een bezuinigingstaakstelling overwogen voor een bedrag tussen 1 en 2 miljoen. De verwachting is dat deze taakstelling niet gerealiseerd kan worden door het toepassen van een kaasschaaf - methodiek. Er moet fundamenteler worden nagedacht over voortzetting en invulling van de taken. De vraag is dan ook om de verkoop- en marketingfunctie kritisch onder de loep te nemen en te bezien op welke wijze de verkoop- en marketingfunctie opgezet en uitgevoerd kan worden en tegelijk ook de financiële taakstelling gerealiseerd kan worden. Taken op het gebied van verkoop en marketing worden binnen de Stadsregio grotendeels uitgevoerd door de vervoerder RET. Het betreft: Verkoop en informatie Klantreacties Marketing De RET voert deze taken deels ook uit voor andere vervoerders die binnen de Stadsregio rijden. De Stadsregio wil daarom een aantal scenario s laten opstellen om te bezien hoe verkoop en marketing binnen de financiële kaders, en op een kwalitatief goede wijze, kan worden ingevuld. Deze scenario s moeten inzicht geven in de mogelijkheden om verkoop en marketing anders in te vullen met een lagere bijdrage. Hierbij moeten de eventuele consequenties voor reizigers, organisatie, randvoorwaarden en de consequenties voor de overheidsbijdrage inzichtelijk worden gemaakt. In eerste instantie wordt op 2013 gefocust, omdat dan opnieuw aanzienlijke bezuinigingen moeten plaatsvinden. De bezuinigingen waartoe voor 2012 al besloten is, dienen als uitgangspunt. Maar de herziening van dit dossier hangt op de middellange termijn ook sterk samen met de herziening van de aansturing van het openbaar vervoer in de Zuidvleugel van de Randstad. Zo heeft de Minister aangekondigd het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam te willen opheffen en te vervangen door een Vervoerregio voor de Zuidvleugel. Hoewel het geen onderdeel van deze opdracht is om scenario s voor de aansturing en ontwikkeling van het OV op te zetten is het onvermijdelijk wel aandacht te hebben voor de organisatorische context. 7

8 2.2 Visie In de afgelopen jaren zijn al vele stappen gezet om efficiënter te werken om bezuinigingen te realiseren. Dat maakt het niet gemakkelijk om opnieuw een grote taakstelling te realiseren zonder negatieve consequenties voor de klanten. Een kritische analyse van Verkoop & Marketing (V&M) kan helpen aangrijpingspunten voor verbetering en kostenbesparingen te vinden. Het is hierbij zinvol ook partijen uit het veld te betrekken en daarnaast te bezien hoe RET V&M het doet ten opzichte van de sales en marketing bij andere OV- bedrijven. Deze aangrijpingspunten kunnen dan worden omgezet naar keuzes en daarmee samenhangende kostenbesparingen. Naast kostenbesparingen is het nuttig te bezien of er mogelijkheden zijn voor opbrengstverhogingen en hoe dat gerealiseerd zou kunnen worden om hiermee invulling te geven aan de taakstelling. Door middel van een beperkte benchmark, uitgevoerd samen met marketingadviesbureau Probst & Consorten kan in beeld worden gebracht welke maatregelen hiervoor effectief zijn. De uitdaging is om uiteindelijk te komen tot een scenario dat kan rekenen op draagvlak, bijdraagt aan het behalen van de taakstelling en de service aan de reiziger zo min mogelijk aantast Opzet van het onderzoek In onderstaand schema zijn de stappen in het onderzoek aangegeven: We hebben bij de uitvoering van ons onderzoek gewerkt volgens deze stappen. De indeling van het rapport volgt niet letterlijk alle stappen zoals we deze hebben uitgevoerd. De focus ligt op het in beeld brengen van de huidige situatie, aangrijpingspunten voor besparingen en opbrengstverhoging uit de interviews en de benchmark, en de uitwerking van de scenario s die uiteindelijk zijn gekozen. Daardoor houden we de rapportage korter en leesbaarder. 8

9 3 Beschrijving huidige situatie 3.1 Inleiding Als eerste stap brengen we in dit hoofdstuk de huidige situatie in beeld. Hierbij beantwoorden we de volgende vragen: Wat is de plaats van Verkoop en Marketing 1 (V&M) in het OV? Welke taken heeft V&M? Welke kosten maakt V&M? Hoe is de marketing georganiseerd en hoeveel wordt hieraan uitgegeven? Wat is rol en functie van het marketingplatform? Hoe is de positie van het OV binnen de stadsregio Rotterdam en welk perspectief is er op groei? In dit hoofdstuk beantwoorden we deze vragen vanuit de door de Stadsregio aangeleverde documentatie. 3.2 Plaats van RET Verkoop en Marketing (V&M) in het OV In onderstaand schema is de plek van de Verkoop en Marketing binnen de organisatie van het OV weergegeven. RET Verkoop en Marketing wordt via een apart contract door de Stadsregio ingekocht. RET V&M is vooral bezig met uitvoering van taken op operationeel niveau ten behoeve van klantenservice, verkoop en informatie. De gedachte achter een apart contract is dat RET op deze manier ook verkoop en marketing voor andere vervoerders in de stadsregio kan verzorgen. Naast RET Verkoop en Marketing (V&M) wordt er gezamenlijke marketing gedaan via het marketingplatform waarin alle vervoerders participeren en samenwerken. Alle concessiehouders betalen hiervoor een verplichte jaarlijkse bijdrage waaruit de activiteiten worden betaald. De coördinatie en voorzitterschap van het marketingplatform wordt echter niet vanuit RET V&M gedaan, maar vanuit RET Regie en Ontwikkeling. De vervoerders verrichten vanuit hun ontwikkelrol en opbrengstverantwoordelijkheid eveneens marketingactiviteiten zoals te zien is op het schema op de volgende bladzijde. Deze zijn echter, uitgezonderd die van RET, beperkt van omvang. Het contract met RET V&M wordt door de afdeling Marketing, Service en Communicatie uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de directeur Exploitatie van de RET. 1 Wij schrijven hier en in het vervolg kortheidshalve Verkoop en Marketing of V&M maar refereren daarbij steeds naar de activiteiten Verkoop en Informatie, Klantreacties en Marketing. 9

10 Toekomstscenario's marketing en verkoop TABEL OVERZICHT A CTOREN E N T AKEN B INNEN H ET O V IN D E S TADSREGIO R OTTERDAM Taken verkoop en marketing In onderstaande tabel zijn de taken van R ET V&M w eergegeven. Tevens is aangegeven welke functies een m eerwaarde hebben voor andere vervoerders. Taken u itgevoerd d oor R ET V &M t.b.v. RET CXX Qbuzz Beheer verkooppunten (Centraal, B eurs, Zuidplein) Beheer R ET servicewinkel Beheer verkoopautomaten op d e (metro)stations (AVM, T VM) Beheer en ondersteuning w ederverkopers Registratie en incasso jaarabonnementen Onderhoud van de w ebwinkel Controle verkoopadministratie Depotadministratie Beheer en d istributie vervoerbewijzen Restitutie vervoerbewijzen Systeembeheer / m anagementinformatie Afhandelen k lantenreacties Nazorg en geweldsprotocol 10

11 Taken uitgevoerd door RET V&M t.b.v. RET CXX Qbuzz Marketing/communicatie naar de reiziger (o.a. website, apps, lijnenkaart) Marketingonderzoek (o.a. Aardig onderweg index, online klantenpanel) Coördinatie marketingplatform Een beperkt aantal taken is ook van belang voor de andere vervoerders. Sommige van deze taken worden door andere vervoerders zelf ook al gedaan, zoals de bestelling van jaarabonnementen via de klantenservice. De meerwaarde van V&M voor de andere vervoerders is op dit soort aspecten beperkt. Het KCC lijkt een beperkte meerwaarde te hebben voor klanten van andere vervoerders. Marketing en communicatie betreft vooral taken ten behoeve van RET- concessies. Andere vervoerders profiteren er natuurlijk wel van dat de informatie bij de metro op orde is. Na ingang van de nieuwe busconcessie zal het belang van RET V&M voor andere concessiehouders zeer beperkt zijn. Connexxion is slechts in een klein deel van de Stadsregio (Voorne- Putten- Rozenburg) actief. Connexxion heeft vooral baat bij het beheer van distributiepunten op Voorne- Putten, Rozenburg en in Spijkenisse en daarnaast bij aanwezigheid van oplaad- en verkoopautomaten (AVM en TVM) in Spijkenisse. De conclusie kan dan ook zijn dat RET V&M vanaf 2013 nog maar een zeer beperkt belang heeft voor andere vervoerders. 3.4 Omvang RET verkoop en marketing Het contract van RET V&M heeft een omvang van 9,5 miljoen op jaarbasis. De onderverdeling in de verschillende afdelingen: verkoop en informatie, klanten contact centrum (KCC) en marketing/communicatie is vertrouwelijk. Het aantal fte s binnen verkoop en marketing is naar schatting circa 45, waarvan circa 31 bij verkoop en informatie. De kosten worden via het contract met de Stadsregio betaald. 3.5 Marketing 11 Marketing van het OV is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de afzonderlijke vervoerders die ook zelf de opbrengstverantwoordelijkheid hebben. Dit geldt in de gehele Zuidvleugel. Marketingactiviteiten worden binnen de Stadsregio gedaan door RET, Connexxion, Qbuzz en NS. RET V&M doet hierbij de marketing voor de RET. Op Zuidvleugelniveau komen daar Veolia, HTM en Arriva nog bij. Marketing is, behalve bij RET, onderdeel van de concessies van de verschillende vervoerders. Door de schaal van de marketing en de ervaring van de vervoerders dat de uitgaven op de beperkte schaal waarop zij opereren niet kunnen worden terugverdiend, blijkt marketing binnen de concessies bij het regionaal OV door de vervoerders veelal als kostenpost gezien te worden en niet als mogelijkheid om de opbrengsten te vergroten. De kosteneffectiviteit van marketing bij de kleinere concessies blijkt derhalve thans te laag.

12 Het resultaat hiervan is dat alle vervoerders in eerste instantie vanuit hun eigen belangen op zo beperkt mogelijke schaal marketingactiviteiten verrichten die vanuit het marketingplan in de concessie noodzakelijk zijn. Als gevolg hiervan dreigt er geen eenheid van presentatie naar buiten toe te bestaan en tariefmarketing blijkt op de schaal van de meeste concessies niet mogelijk. Daarom heeft de stadsregio het marketingplatform opgericht om vervoerders in de stadsregio te stimuleren zich in gezamenlijkheid en actiever met marketing binnen de stadsregio bezig te houden. Vervoerders betalen hiervoor vanuit hun concessie een verplichte jaarlijkse bijdrage waaruit de gezamenlijke activiteiten worden betaald. Vanuit het belang van de reiziger wordt gestreefd naar zoveel mogelijk samenwerking op het gebied van marketing en naar gezamenlijke projecten en campagnes binnen de stadsregio. Hiermee wordt invulling gegeven aan een gezamenlijke presentatie naar buiten toe. Het marketingplatform voert vooral activiteiten uit en bevindt zich daarmee vooral op operationeel niveau. De centrale doelstelling van het marketingplatform is het actief promoten van al het openbaar vervoer in de regio als een samenhangend netwerk, niet het ontwikkelen van het product zelf. De centrale doelstelling is tweeledig: Het aantrekkelijk maken van het openbaar vervoer in al zijn facetten (betere reisinformatie, goede overstappunten, toegankelijke vervoersbewijzen, aantrekkelijke acties, etc.) De promotie van die goede/betere kwaliteit. Het marketingplatform bestaat momenteel uit: de concessiehouders van de Stadsregio Rotterdam (RET, Connexxion, QBuzz, NS regio en Aqualiner). de concessieverlener Stadsregio Rotterdam. de voorzitter van het platform vanuit de afdeling Regie & Ontwikkeling van de RET. Het marketingplatform wordt aangestuurd door een Stuurgroep waarin naast de Stadsregio ook de concessiemanagers van de vervoerbedrijven en Regie en Ontwikkeling zitting hebben. De activiteiten van de afzonderlijke concessiehouders worden in principe afgestemd in het marketingplatform. Daardoor kan in het marketingplatform eventueel besloten worden om individuele activiteiten op te schalen naar meerdere vervoerders of het Stadsregio breed op te pakken. Na december 2012 zijn dat naar verwachting alleen nog RET Rail, RET Bus, Connexxion, NS Regio en Aqualiner. Naast RET V&M is er RET Regie & Ontwikkeling. Deze afdeling heeft een vervoerontwikkelingstaak voor het gehele netwerk binnen de stadsregio Rotterdam. In opdracht van de stadsregio Rotterdam onderzocht RET Regie & Ontwikkeling in 2010 bijvoorbeeld de mogelijkheden voor een kostenefficiëntere uitvoering van al het openbaar vervoer. Dit leverde na kritische bestudering van alle geplande OV- projecten en de exploitatievoornemens een nieuw meerjarenperspectief op. De activiteiten zijn vooral op tactisch niveau. 12

13 4 Benchmark en aangrijpingspunten scenario s 4.1 Inleiding Doel van dit hoofdstuk is om aangrijpingspunten te vinden voor mogelijke besparingen of opbrengstgroei. Hiertoe onderzoeken we hoe het OV binnen de stadsregio in internationaal opzicht scoort op gebied van aanbod, opbrengsten en marketinginspanningen. We relateren dat aan het aantal inwoners en aan de omzet met als insteek in te schatten of er nog perspectief is voor groei. Door het interviewen van stakeholders hebben we eveneens onderzocht welke aangrijpingspunten zij zien voor besparingen en voor groei. De interviews hebben plaatsgevonden tijdens de lopende aanbesteding van de concessie bus. Dit maakte dat partijen enigszins terughoudend waren en in elk geval geen kwantitatieve gegevens met ons wilden delen, 4.2 Benchmark OV-gebruik en aanbod Het regionaal openbaar vervoer heeft in het totaal aantal verplaatsingen een aandeel van circa 10% 2. Interessant is om te bekijken hoe het gebruik per inwoners is, welke opbrengsten er per inwoner gegenereerd worden en hoe het aanbod in de Stadsregio is in verhouding tot regio s elders in Europa. In onderstaande tabel is een aantal belangrijke kengetallen over het OV in de Stadsregio weergegeven. Concessie Productie Vraag Opbrengsten 2010 DRU/inw drkm/ inw reizigers *mln ritten /inw mln/jaar opbr/ inw/jaar Stadsregio totaal 1, ,5 144,3 116 RET totaal 1, ,1 130,0 134 RET: Metro / tram 0, ,0 134 Bus 0, ,0 16 BSO (Qbuzz) 0, ,5 8, Bron: V&M- plan

14 Concessie Productie Vraag Opbrengsten 2010 DRU/inw drkm/ inw reizigers *mln ritten /inw mln/jaar opbr/ inw/jaar Voorne Putten Rozenburg (Cxx) 0, ,6 6,3 36 In het RET- vervoergebied is het aantal ritten per inwoner per jaar dat inwoners maken 6 tot 7 keer hoger is dan daarbuiten. De attractiviteit van het netwerk binnen het RET- vervoergebied is groter door de aanwezigheid van een dicht netwerk van metro- en tramlijnen, maar ook is het autobezit binnen Rotterdam lager en de bevolkingsdichtheid hoger dan in de randgemeenten waar vooral buslijnen het vervoer verzorgen. Het aanbod aan DRU s per inwoner buiten het RET- gebied ligt circa 30% lager dan binnen het RET- gebied. Dat dit verschil minder groot is dan het verschil in reizigers komt ook doordat DRU s binnen het RET gebied vooral ook metro en tram betreffen Is er perspectief voor groei van het vervoer en de opbrengsten? Aan de hand van cijfers over de opbrengsten per inwoner hebben we in beeld gebracht hoe Rotterdam scoort in vergelijking met een aantal andere gebieden. Omdat het fietsgebruik sterk bepalend is voor de omvang van het OV is het aandeel fietsgebruik als variabele hierbij meegenomen. Hierdoor vergroten we de vergelijkbaarheid van de cijfers met de Nederlandse situatie. De opbrengsten per inwoner zijn afhankelijk van het OV- gebruik en de tarieven. Het OV- gebruik en de opbrengst per inwoner per jaar wordt bepaald door vele factoren: de kwaliteit van het aanbod, de structuur van de stad, parkeerbeleid, autobezit, inkomen en het gebruik van de fiets als alternatief. In onderstaande figuur is voor een aantal steden de opbrengst per inwoner per jaar, afgezet tegen het fietsaandeel als verklarende variabele. Afbeelding 1 OV opbrengsten en aandeel fiets in verplaatsingen Bremen is binnen de benchmark het beste vergelijkbaar met Rotterdam. Bremen heeft circa inwoners en is daarmee wel iets kleiner dan Rotterdam. De regio Bremen heeft met inwoners bijna de helft minder inwoners dan de stadsregio Rotterdam (circa 1,24 miljoen). Bremen heeft geen metro, maar kent wel een uitgebreid netwerk van 14

15 tramlijnen. Het fietsgebruik ligt op een vergelijkbaar niveau als in Rotterdam. Bremen kent een vrij zwakke economische structuur. De benchmark laat zien dat de opbrengst per inwoner in Bremen circa 15% hoger ligt dan in Rotterdam, terwijl het fietsaandeel ook hoger is. Wanneer Rotterdam een gelijke opbrengst per inwoner zou kunnen genereren zou dit een groei van de opbrengsten circa 20 miljoen betekenen op jaarbasis. De cijfers van Berlijn betreffen alleen de opbrengsten van metro, tram en bus (S- baan is niet meegenomen): ook dan liggen de opbrengsten hoger bij een vrijwel gelijk fietsaandeel. Dresden, Frankfurt en Düsseldorf liggen op een veel hoger niveau, zowel qua opbrengst als qua aanbod. Hier is het fietsaandeel in de verplaatsingen echter lager dan in Rotterdam. Naast bovenstaande analyse hebben we de situatie in Rotterdam in een breder internationaal perspectief geplaatst en hierbij ook het aanbod betrokken. Het valt op dat het aanbod per inwoner internationaal gezien op een gemiddeld niveau ligt. Rotterdam heeft duidelijk lagere opbrengsten per inwoner per jaar dan vergelijkbare grote steden zoals Bremen, Berlijn en Neurenberg. Neurenberg heeft daarbij, net als Rotterdam, twee metrolijnen en een tram- en busnet. Ook is het aanbod aan dienstregelingkilometers per inwoner in deze steden op een vergelijkbaar gemiddeld niveau als in Rotterdam. Het fietsaandeel in Berlijn en Neurenberg is naar verwachting lager dan in Rotterdam, in Bremen is dat op vergelijkbaar niveau als in Rotterdam. Deze cijfers vormen een goede indicatie voor het bepalen van een realistisch opbrengstniveau, al heeft elke stad zijn eigen kenmerken die de opbrengsten mede sterk bepalen: een hoog aandeel fietsgebruik, lage of juist hoge parkeertarieven, inkomen van de bevolking, structuur van de stad, aanwezigheid van een universiteit, autobezit, hoogte van de tarieven etcetera. We hanteren de cijfers daarom indicatief met als belangrijkste vraag: lijkt er perspectief op opbrengstgroei. Uit de benchmark blijkt duidelijk dat die er is. AFBEELDING 2 OPBRENGST EN AANBOD PER INWONER (GELE STIP IS STADSREGIO ROTTERDAM) 15

16 De opbrengsten worden, naast alle factoren die hierop invloed hebben, bepaald door: 1. Opbrengst per rit / reiziger 2. Aantal ritten dat een reiziger per jaar maakt Tussen deze beide factoren zijn er talrijke afwegingen mogelijk om te komen tot een zo hoog mogelijke opbrengst: weinig ritten, voor veel geld en daarmee een grote opbrengst per rit (zoals de uurkaarten) tot veel ritten voor weinig geld zoals jaarnetkaarten bij veel gebruik. Verschillen hierin tussen Rotterdam en de bestudeerde Duitse steden beïnvloeden natuurlijk de hoogte van de opbrengsten. In veel Duitse steden beïnvloedt een laag aandeel fietsverkeer de opbrengsten per inwoner positief. Bremen is wat dat betreft een uitzondering omdat het fietsverkeer daar op een niveau ligt vergelijkbaar met Rotterdam. Een voordeel voor de reiziger in Rotterdam is dat, na aanschaf van een chipkaart, incidenteel gebruik relatief goedkoop is vergeleken met de Duitse steden, waar enkeltjes doorgaans een hoge prijs zoals de uurnetkaarten in Rotterdam (deze zijn 3,- - ). Door de pay- per- use filosofie is de klantenbinding echter duidelijk geringer dan in Duitsland waar een groot deel van de ritten met flat- rate maand- en jaarkaarten wordt gemaakt. Dit zorgt voor een klantenbinding waar niet voor elke rit over het gebruik van het OV wordt nagedacht. Zo wordt ook omzet en vervoer gegenereerd, veelal vooral in daluren Aandeel vaste klanten (jaarabonnementen) Een maat voor klantentrouw is het aandeel vaste klanten. Door de komst van de chipkaart is er een tendens naar reizen op saldo. Veelal gebeurt dat op een anonieme kaart. Als vaste klanten rekenen we het aantal jaarkaart en maandkaarthouders ( binnen SRR 3 ) en het aandeel van de reizigers die via auto- reload reizen. In onderstaande figuur is het aantal maandkaarthouders weergegeven voor een aantal regio s in Duitsland. AFBEELDING 3 AANTAL MAAND EN JAARKAARTHOUDERS IN EEN AANTAL DUITSE REGIO S EN BIJ RET 3 bron: opgave RET, J.P. Duurland in interview 16

17 Het aantal jaarkaarthouders is bij RET internationaal gezien erg laag: slechts circa 3% van de inwoners heeft een persoonlijke maand of jaarkaart (alles is excl. studentenkaart, ook in de buitenlandse voorbeelden zijn de studentenabonnementen niet meegenomen). Het aandeel van de jaarabonnementen daalt bovendien al jaren. Bij afschaffing van de sterabonnementen zal dit percentage nog lager worden. De huidige maand- en jaarkaarten zijn qua prijs te weinig aantrekkelijk voor reizigers die tenminste 5 dagen per week moeten reizen wil een sterabonnement aantrekkelijk zijn. Met reizen op saldo, al dan niet met een van de nieuwe proposities waarbij met 20% of 40% korting gereisd kan worden, is men vaak goedkoper uit. De filosofie van de chipkaart is ook nadrukkelijk bedoeld voor betalen per reis. Doordat reizigers ook andere OV- chipkaarten dan die van RET kunnen gebruiken, zoals een NS- kaart, is niet bekend hoeveel van de reizigers als vaste gebruiker gezien kunnen worden. Ter vergelijking: in het Verkehrsverbund Rhein Ruhr heeft circa 15% van de inwoners een OV- jaarkaart 4. Deze inwoners zijn goed voor 80% van alle verplaatsingen met het OV. Dit verlaagt de verkoop en distributiekosten voor de betrokken vervoerders. Een hoog aandeel jaarkaarten is aantrekkelijk uit oogpunt van beheerkosten en klantencontacten, maar staat op gespannen voet met de transitie naar betalen per rit. Mensen die op saldo reizen zullen, meer dan bij een vast bedrag per maand, zich per rit afvragen of ze de kosten willen maken. Dat maakt ze gevoeliger voor gebruik van alternatieven. Onderzocht zou kunnen worden wat het huidige reisgedrag is van de jaar- en maandkaarthouders: als het zo is dat ze in de huidige situatie duurder uit zijn dan wanneer ze op saldo zouden reizen zal afschaffing van de abonnementen leiden tot opbrengstderving. Daarbij is het de vraag of ze zo veel blijven reizen als ze per rit moeten betalen. De ervaringen in het buitenland laten zien dat bij geschikt geprijsde tarieven er extra omzet te halen valt door nieuwe klanten. Aanbiedingen voor doelgroepen, zoals het Schokoticket voor scholieren in het Ruhrgebied en het MAXX- ticket in de regio Rhein- Neckar hebben gezorgd voor meer omzet en meer reizigers. Dit geeft aan dat goede prijs- hoeveelheid strategieën succesvol kunnen zijn. Hiervoor kunnen specifieke producten worden ontwikkeld, gericht op specifieke doelgroepen. Hiermee kan latente vraag, die nu niet wordt ingevuld doordat reizigers de rit te duur vinden, worden geactiveerd zodat die reizen voortaan met het OV worden gemaakt. Zulke aanbiedingen zijn in Rotterdam, als ze al aanwezig zijn in elk geval niet goed zichtbaar en niet attractief verkocht. Onze verwachting is dat, mede hierdoor, de prijsperceptie bij de klant hoog is in Rotterdam. Een attractief flat- rate abonnement als vervanging van het sterabonnement kan daarom een goed idee zijn. Het huidige kortingtarief (20% of 40%) dat reizigers kunnen kopen bij reizen op saldo lijkt hiervan geen goed voorbeeld omdat het voor reizigers vrij ondoorzichtig is wanneer er voordeel voor hen is. Een kilometerbank voor een vast bedrag per maand, vergelijkbaar met telefoonbundels lijkt een aantrekkelijker optie die reizigers bovendien stimuleert deze op te maken. Dat stimuleert reizen. Ook sommige vervoerders werken met dit soort kilometerbundels die vanaf een bepaald reisvolume 4 bron: Marktanalyse stads en streekvervoer, Movin

18 korting geven per kilometer of juist op het instaptarief om korte reizen of overstappen op andere vervoerders aantrekkelijker te maken. Zo heeft de Oostenrijkse Westbahn een kilometerbank en krijg je in Brisbane 50% korting als je meer dan 10 ritten per week maakt. Een andere mogelijkheid is om, naar voorbeeld van Ticket 2000/Ticket 1000 in het Ruhrgebied voor werkgevers aantrekkelijke aanbiedingen te maken. Een verschil met het, overigens succesvolle reizen op rekening dat RET samen met NS heeft ontwikkeld, is dat deze kaarten ook uitnodigen om het OV in de daluren, avonden en weekeinden te gebruiken. Wellicht kan dat ook in het reizen op rekening worden geïntegreerd. In combinatie met speciale acties voor deze vaste klanten en tal van extra s (fiets mee, geldigheid in groter gebied dan overdag, gratis iemand meenemen, vergoeding bij vertraging etc.) zorgt dit voor extra omzet in rustige uren die anders niet wordt ingevuld. Het succes van deze kaarten in termen van reizigersgroei en opbrengstengroei geeft aan dat er ook voor Rotterdam potenties moeten zijn Marketing uitgaven per inwoner en als aandeel van de omzet De vraag is hoe hoog de marketinginvesteringen zijn in vergelijking met een succesvolle benchmark. Hiervoor vergelijken we met het Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) dat in de regio Zürich (1,3 miljoen inwoners) verantwoordelijk is voor de regionale OV- marketing. ZVV geldt als toonaangevend en succesvol voorbeeld. Verkehrsbetriebe Zürich heeft de systeem marketing en tariefmarketing gedelegeerd aan de vervoerregio (ZVV) die dit verzorgt voor alle vervoerders. Het budget voor marketing per inwoner is daar fors hoger, namelijk 4,40 per inwoner bij ZVV tegen 1,15-1,42 (inclusief uitgaven marketingplatform) binnen de Stadsregio. Als percentage van de omzet ligt dat anders doordat de totale opbrengsten (circa 310 per inwoner per jaar) hoger zijn dan in Rotterdam. Zo is het budget bij ZVV gerekend als percentage van de omzet ongeveer 10% hoger dan in de stadsregio Rotterdam (inclusief het budget van het marketingplatform van circa 0,225 miljoen). Connexxion en Qbuzz geven momenteel ongeveer 1% van hun omzet uit aan marketing 5 inclusief de (verplichte) bijdrage aan het marketingplatform. Ook wanneer een vergelijking wordt gemaakt met bijvoorbeeld Hamburg (Hamburger Hochbahn) of Wenen (Wiener Linien) blijkt dat het budget in Rotterdam als percentage van de omzet op vergelijkbaar niveau ligt als in deze steden. Wel is, door een hoger omzetniveau (hoger gebruik, meer opbrengsten per inwoner), er elders meer per inwoner te besteden. De zichtbare aanwezigheid van OV- marketing is hierdoor elders gemakkelijker te organiseren. 5 bron: inschatting op basis van informatie uit interviews, incl. bijdrage voor marketingplatform 18

19 4.2.5 Distributiekosten verkoop: internationaal gezien op laag niveau De distributiekosten van RET V&M liggen internationaal gezien op een relatief laag niveau. Door het gebruik van de chipkaart is het aantal verkochte losse kaartjes laag, maar daar staat tegenover dat de chipkaartinfrastructuur (poortjes, kaartlezers, backoffice) kostbaar is. De Duitse steden kennen over het algemeen een hoog aandeel abonnementen waarvan de verkoopkosten circa de helft lager zijn (3%) dan de verkoopkosten van overige kaartsoorten. RET heeft veel geïnvesteerd in uitbreiding van de chipkaartapparatuur. Een groot deel van de kosten ligt daarmee vast en is niet op korte termijn te beïnvloeden. Wanneer er meer gebruik wordt gemaakt van auto- reload en wordt ingezet op een hogere gebruiksfrequentie van de huidige gebruikers, bijvoorbeeld door een toename van het aantal jaarabonnementhouders, zal het percentage verkoopkosten in de totale omzet kunnen dalen. De feitelijke verkoopkosten dalen daarmee echter niet, maar worden alleen over meer gebruikshandelingen uitgespreid. Het oordeel is dat de verkoopkosten al behoorlijk zijn geoptimaliseerd. Het gaat er nu vooral om het gebruik van de verkoopkanalen te verbeteren. 19

20 De focus van RET V&M bij distributiekosten ligt op kostenreductie. Hierbij wordt ingezet op maatregelen als: Scherper inkopen (onderhoudscontract verkoopautomaten, chipkaarten) Verschuiving van verkoop van loketten naar automaten en van automaten naar internet en auto- reload Verdere verhoging van efficiency in bedrijfsprocessen: afhandeling klantenreacties, andere apparatuur voor inzet bij wederverkopers De waarde van de activiteiten van de RET voor de overige vervoerders is niet te kwantificeren. Onze inschatting is dat deze niet groot is en vanaf december 2012 als alleen Connexxion nog als enige andere concessiehouder aanwezig is, zeer gering zal worden. De meerwaarde voor klanten van Connexxion is dat zij in Voorne- Putten- Rozenburg en Spijkenisse terecht kunnen bij een wederverkoper of een van de kaartverkoopautomaten bij de metro in Spijkenisse. De kaartverkoopautomaten bij de metro hebben echter ook een belangrijke functie voor RET metroreizigers. Connexxion regelt elders in haar concessies ook zelf wederverkopers. 4.3 Interviews Inleiding Met RET V&M, RET Regie & Ontwikkeling, Qbuzz en Connexxion en de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Lansingerland en Spijkenisse zijn interviews gehouden. Doel van de interviews was het in kaart brengen van hoe marketing en verkoop nu functioneert, hoe kijken spelers uit het veld daar tegen aan en welke verbeterpunten zien zij? In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste aanbevelingen die zijn gedaan opgenomen. Een lastig punt hierin was dat de interviews plaats moesten vinden tijdens de lopende aanbesteding voor de busconcessie. Partijen waren daardoor terughoudend met het geven van vooral kwantitatieve gegevens. Om de mogelijkheden voor besparingen op een goede 20

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 CONCEPT-KADERNOTA OP WEG Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 Datum: 3 februari 2015 Inspraakperiode: 10 februari tot 17 maart 2015 Van de gemeenten: Apeldoorn, Brummen,

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Maatschappelijk rendement in het sociale domein

Maatschappelijk rendement in het sociale domein Maatschappelijk rendement in het sociale domein Een handreiking voor opdrachtgevers van MKBA s Opgesteld door: LPBL Op verzoek van: BZK Concept december 2010 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Denken in maatschappelijk

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Ziekenhuizen en zorginstellingen 9 3 Voordelen mobiliteits management voor ziekenhuizen 11 4 Specifieke maatregelen

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening

SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening ! SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening! ! SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening - eindrapport - Dr.

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Procesanalyse re-integratie

Procesanalyse re-integratie K. Zandvliet, J. Gravesteijn, O. Tanis, M. Collewet, m.m.v. Niek de Jong Procesanalyse re-integratie Reconstructie van re-integratiedienstverlening Onderzoek uitgevoerd door SEOR, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Verkennende studie naar de OV-bereikbaarheid van Rotterdam The Hague Airport

Verkennende studie naar de OV-bereikbaarheid van Rotterdam The Hague Airport Verkennende studie naar de OV-bereikbaarheid van Rotterdam The Hague Airport Auteur Remco Derksen Hannah Kandel Wout Korving Bert-Jan Karrenbeld Datum Status Klant 19.12.14 Definitief Vervoersautoriteit

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Investeringen bereikbaarheid. Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam

Investeringen bereikbaarheid. Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam Investeringen bereikbaarheid Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam Investeringen bereikbaarheid Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio

Nadere informatie

Maatschappelijke waarden ALGEMEEN INHOUD Technisch: Wettelijk: Organisatorisch: Bestuurlijk:

Maatschappelijke waarden ALGEMEEN INHOUD Technisch: Wettelijk: Organisatorisch: Bestuurlijk: Maatschappelijke waarden ALGEMEEN Gelet op de brede definitie van duurzaamheid binnen Traduvem ligt het voor de hand de prioriteiten, naast de wensen van de gebruiker, ook vanuit de maatschappelijke waarden

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

FIETSPARKEREN BIJ STATIONS. Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong

FIETSPARKEREN BIJ STATIONS. Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong FIETSPARKEREN BIJ STATIONS Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong 3 Fietsparkeren bij stations Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong Monique Geerdink Rolf Schooleman Bastiaan Staffhorst Holmer

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast Slim Samenwerken aan ICT Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast Colofon Samenstelling

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Beheerplan 2010. ProRail Planning en Control ProRail EDMS 1552343. 1 december 2009. Definitief. Van. Auteur. Kenmerk. Versie 3.0.

Beheerplan 2010. ProRail Planning en Control ProRail EDMS 1552343. 1 december 2009. Definitief. Van. Auteur. Kenmerk. Versie 3.0. Beheerplan 2010 Van Auteur ProRail Planning en Control ProRail Kenmerk EDMS 1552343 Versie 3.0 Datum 1 december 2009 Bestand Beheerplan 2010 Status Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Strategie en sturing...

Nadere informatie

Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere. werkgevers. Conclusie

Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere. werkgevers. Conclusie Opdrachtgever RWI Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere werkgevers Opdrachtnemer SEOR / E. Dijkgraaf, J. Gravesteijn, E. Mendys... [et al.] Onderzoek Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere werkgevers: hoe en

Nadere informatie

Business case PreventieConsult CMR

Business case PreventieConsult CMR Business case PreventieConsult CMR Business case PreventieConsult CMR In opdracht van de partners van het PreventieConsult Ede, april 2013 Contact VitaValley / Vital Innovators Zonneoordlaan 17 6718 TK

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken. Gids voor sociale marketing en mobiliteit

Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken. Gids voor sociale marketing en mobiliteit Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken Gids voor sociale marketing en mobiliteit April 2012 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken Gids voor sociale marketing

Nadere informatie

Sporen naar Eindhoven

Sporen naar Eindhoven Sporen naar Eindhoven Verkennend onderzoek naar verbetering van de internationale openbaar vervoerverbindingen met Eindhoven Rapport uitgebracht aan de gemeente Eindhoven Delft, juni 2004 Kees van Goeverden

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie