Toekomstscenario's marketing en verkoop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomstscenario's marketing en verkoop"

Transcriptie

1 Toekomstscenario's marketing en verkoop 6 april 2012 Onno Pruis, G erd Probst, D idier van de Velde, E velien Fleskens inno- V is een adviesbureau voor slimme mobiliteit en openbaar vervoer. Gespecialiseerd in multimodaal reizen, mobiliteitsmanagement en marktwerking. We maken ons sterk voor betere bereikbaarheid en klantgericht OV door mensen te bewegen en te verbinden. Met een scherp oog voor inhoud en proces, met en voor onze klanten. Ons motto is: denken, doen en laten. Voor meer informatie: V.nl of V.nl

2 Inhoud 1 Samenvatting Inleiding Aanleiding en vraag Visie Opzet van het onderzoek Beschrijving huidige situatie Inleiding Plaats van RET Verkoop en Marketing (V&M) in het OV Taken verkoop en marketing Omvang RET verkoop en marketing Marketing Benchmark en aangrijpingspunten scenario s Inleiding Benchmark OV- gebruik en aanbod Is er perspectief voor groei van het vervoer en de opbrengsten? Aandeel vaste klanten (jaarabonnementen) Marketing uitgaven per inwoner en als aandeel van de omzet Distributiekosten verkoop: internationaal gezien op laag niveau Interviews Inleiding Aanbevelingen verkoop en distributie Aanbevelingen marketing Analyse en aangrijpingspunten verkoop en marketing Analyse verkoop Analyse marketing Aangrijpingspunten kostenreductie Aangrijpingspunten opbrengstverhoging Scenario s Inleiding Scenario A Kostenreductie Maatregelen Effecten Organisatie en randvoorwaarden Scenario B Kostenreductie KCC en marketing Maatregelen Effecten Organisatie en randvoorwaarden Scenario C - Opbrengstmaximalisatie

3 5.4.1 Maatregelen Effecten Organisatie en randvoorwaarden Scenario A/B/C- Optimalisatie kostenreductie en opbrengstmaximalisatie Inleiding Maatregelen Effecten Organisatie en randvoorwaarden Conclusies Bijlage: voorbeelden effectieve marketingmaatregelen

4 4 Toekomstscenario's marketing en verkoop

5 1 Samenvatting De stadsregio Rotterdam heeft een grote taakstelling om te bezuinigen op het openbaar vervoer. De Stadsregio wil daarom inzicht in de mogelijkheden en effecten van een bezuinigingstaakstelling tussen 1 en 2 miljoen op het contract verkoop en marketing met RET. De verwachting is dat deze taakstelling voor het contract verkoop en marketing niet gerealiseerd kan worden door het toepassen van een kaasschaaf - methodiek. Er moet fundamenteler worden nagedacht over voortzetting en invulling van de taken. Taken op het gebied van verkoop en marketing worden binnen de Stadsregio grotendeels uitgevoerd door de vervoerder RET. Het betreft: Verkoop en informatie Klantreacties Marketing De RET voert deze taken deels ook uit voor andere vervoerders die binnen de Stadsregio rijden. In opdracht van de stadsregio heeft inno- V aan de hand van een aantal scenario s onderzocht welke besparingen mogelijk zijn en aangegeven welke effecten deze, indien ze worden uitgevoerd, hebben op de: reiziger vervoerder(s) omvang van de overheidsbijdrage voor het contract In de afgelopen jaren zijn al vele stappen gezet om efficiënter te werken om bezuinigingen te realiseren. Dat maakt het niet gemakkelijk om opnieuw een grote taakstelling te realiseren zonder negatieve consequenties voor de klanten. Daarom is ook gekeken naar de mogelijkheden om invulling te geven aan de taakstelling door de focus te leggen op opbrengstverhoging. Door middel van een internationale benchmark is met marketingadviesbureau Probst & Consorten in beeld gebracht welke maatregelen hiervoor effectief zijn. 5 Aan de hand van de resultaten van de benchmark en interviews met stakeholders hebben we aangrijpingspunten voor besparingen en opbrengstverhoging in beeld gebracht. Er zijn uiteindelijk vier mogelijke scenario s in beeld gebracht: A. Een scenario met accent op reductie kosten verkoop B. Een scenario met scherpe, andere keuzes voor Klant Contact Centrum (KCC) en marketing C. Een scenario met accent op marketing en opbrengstverhoging D. Een scenario met beperkte kostenreductie en accent op opbrengstverhoging (combinatie van A, B en C) Naar aanleiding van deze scenario s komen we tot de volgende bevindingen. Scenario A kostenreductie verkoopkosten De mogelijkheden om de verkoopkosten na de doorgevoerde taakstellingen van de afgelopen jaren nog verder te verlagen zijn beperkt tot circa 0,21 miljoen. Indien ook de

6 bijdrage voor het KCC wordt gehalveerd is de besparing 0,71 miljoen. Het halveren van de bijdrage voor het KCC gaat ten koste van de dienstverlening of de kosten komen terug bij de jaarlijkse contractonderhandelingen met de RET over de bijdrage voor de railconcessie. Scenario B geen aparte bijdrage marketing en KCC Het laten vervallen van de bijdragen voor het klantencontactcentrum (KCC) en marketing en communicatie aan RET levert op het V&M contract in theorie een bezuiniging van 1,8 miljoen op. De gedachte achter zo n ingreep is dat beide activiteiten voor de RET belangrijk genoeg zijn om zelf te blijven uitvoeren, ook als daar geen aparte bijdrage voor wordt betaald. Het klantencontactcentrum levert namelijk een positieve bijdrage aan de service voor de reiziger. Een minimum aan marketingactiviteiten zal ook moeten gebeuren: besparen hierop kan averechts uitwerken op de opbrengsten. Dat leidt voor de RET wel tot meerkosten in de railconcessie die de RET bij de jaarlijkse contractbesprekingen zal inbrengen. De Stadsregio kan hierbij inzetten op het niet vergoeden van deze of een deel daarvan en op die manier de bezuinigingstaakstelling deels halen. De uiteindelijke bezuiniging zal in elk geval duidelijk lager uitpakken, hoewel moeilijk te zeggen is hoeveel lager. De beste insteek zou zijn om te komen tot een afspraak met de RET waarbij de kosten gedeeld worden en de service aan de reiziger op peil blijft. In dat geval zou een taakstelling van 0,9 miljoen gehaald kunnen worden. Scenario C opbrengst maximalisatie Het scenario opbrengst maximalisatie gaat uit van een effectievere inzet van marketing en een beperkte efficiency verbetering bij marketing en vervoerontwikkeling. Uit de benchmark blijkt dat er perspectief is voor opbrengstengroei. Inzetten op opbrengstgroei kent echter meer onzekerheden dan inzetten op kostenreductie. Vanuit deze 3 scenario s is een geoptimaliseerd scenario ontwikkeld waarin beperkt wordt ingezet op kostenreductie voor de verkoopkosten, efficiency verbetering van marketing en vervoerontwikkeling. Scenario D - optimalisatie Het optimalisatie- scenario gaat uit van een beperkte besparing op verkoopkosten ( 0,21 miljoen) en een efficiencyslag in de uitvoering van vervoerontwikkeling en marketing ( 0,2 miljoen, totaal 0,41 miljoen. De taakstelling dan zou vooral gehaald moeten worden door in te zetten op meer en effectievere marketing die leidt tot meer opbrengsten. De hogere opbrengsten bij de concessie rail moeten in de jaarlijkse contractbespreking leiden tot een afspraak over een lagere exploitatiebijdrage voor RET rail in het volgende jaar. Omdat het resultaat van opbrengstverhogingen meer onzeker is dan het reduceren van kosten is de onzekerheid over het behalen van de taakstelling groter. Onze inschatting is dat een opbrengstgroei van tenminste 2 miljoen per jaar zeker haalbaar is, gelet op de uitgangssituatie en de geconstateerde groeipotentie van de opbrengsten per inwoner. Het gaat er daarbij vooral om meer inwoners te verleiden tot gebruik van het OV en bestaande gebruikers meer te laten reizen. Dit scenario is het meest kansrijk, heeft vrijwel geen negatieve gevolgen voor reizigers en is daarmee ook het voorkeurscenario. Uitgangspunt hierbij is dat het OV- aanbod, ondanks bezuinigingen, attractief genoeg blijft voor de reiziger. 6

7 2 Inleiding 2.1 Aanleiding en vraag Net als andere regionale overheden ontkomt ook Stadsregio Rotterdam niet aan een grote taakstelling om te bezuinigen op het openbaar vervoer. De Stadsregio inventariseert daarom de mogelijkheden om te bezuinigen op de bijdragen aan het openbaar vervoer. Ook voor het contract verkoop en marketing zijn in de afgelopen jaren al kostenbesparingen doorgevoerd en wordt ook in 2012 een besparing van 0,9 miljoen. gerealiseerd. Voor 2013 wordt opnieuw een bezuinigingstaakstelling overwogen voor een bedrag tussen 1 en 2 miljoen. De verwachting is dat deze taakstelling niet gerealiseerd kan worden door het toepassen van een kaasschaaf - methodiek. Er moet fundamenteler worden nagedacht over voortzetting en invulling van de taken. De vraag is dan ook om de verkoop- en marketingfunctie kritisch onder de loep te nemen en te bezien op welke wijze de verkoop- en marketingfunctie opgezet en uitgevoerd kan worden en tegelijk ook de financiële taakstelling gerealiseerd kan worden. Taken op het gebied van verkoop en marketing worden binnen de Stadsregio grotendeels uitgevoerd door de vervoerder RET. Het betreft: Verkoop en informatie Klantreacties Marketing De RET voert deze taken deels ook uit voor andere vervoerders die binnen de Stadsregio rijden. De Stadsregio wil daarom een aantal scenario s laten opstellen om te bezien hoe verkoop en marketing binnen de financiële kaders, en op een kwalitatief goede wijze, kan worden ingevuld. Deze scenario s moeten inzicht geven in de mogelijkheden om verkoop en marketing anders in te vullen met een lagere bijdrage. Hierbij moeten de eventuele consequenties voor reizigers, organisatie, randvoorwaarden en de consequenties voor de overheidsbijdrage inzichtelijk worden gemaakt. In eerste instantie wordt op 2013 gefocust, omdat dan opnieuw aanzienlijke bezuinigingen moeten plaatsvinden. De bezuinigingen waartoe voor 2012 al besloten is, dienen als uitgangspunt. Maar de herziening van dit dossier hangt op de middellange termijn ook sterk samen met de herziening van de aansturing van het openbaar vervoer in de Zuidvleugel van de Randstad. Zo heeft de Minister aangekondigd het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam te willen opheffen en te vervangen door een Vervoerregio voor de Zuidvleugel. Hoewel het geen onderdeel van deze opdracht is om scenario s voor de aansturing en ontwikkeling van het OV op te zetten is het onvermijdelijk wel aandacht te hebben voor de organisatorische context. 7

8 2.2 Visie In de afgelopen jaren zijn al vele stappen gezet om efficiënter te werken om bezuinigingen te realiseren. Dat maakt het niet gemakkelijk om opnieuw een grote taakstelling te realiseren zonder negatieve consequenties voor de klanten. Een kritische analyse van Verkoop & Marketing (V&M) kan helpen aangrijpingspunten voor verbetering en kostenbesparingen te vinden. Het is hierbij zinvol ook partijen uit het veld te betrekken en daarnaast te bezien hoe RET V&M het doet ten opzichte van de sales en marketing bij andere OV- bedrijven. Deze aangrijpingspunten kunnen dan worden omgezet naar keuzes en daarmee samenhangende kostenbesparingen. Naast kostenbesparingen is het nuttig te bezien of er mogelijkheden zijn voor opbrengstverhogingen en hoe dat gerealiseerd zou kunnen worden om hiermee invulling te geven aan de taakstelling. Door middel van een beperkte benchmark, uitgevoerd samen met marketingadviesbureau Probst & Consorten kan in beeld worden gebracht welke maatregelen hiervoor effectief zijn. De uitdaging is om uiteindelijk te komen tot een scenario dat kan rekenen op draagvlak, bijdraagt aan het behalen van de taakstelling en de service aan de reiziger zo min mogelijk aantast Opzet van het onderzoek In onderstaand schema zijn de stappen in het onderzoek aangegeven: We hebben bij de uitvoering van ons onderzoek gewerkt volgens deze stappen. De indeling van het rapport volgt niet letterlijk alle stappen zoals we deze hebben uitgevoerd. De focus ligt op het in beeld brengen van de huidige situatie, aangrijpingspunten voor besparingen en opbrengstverhoging uit de interviews en de benchmark, en de uitwerking van de scenario s die uiteindelijk zijn gekozen. Daardoor houden we de rapportage korter en leesbaarder. 8

9 3 Beschrijving huidige situatie 3.1 Inleiding Als eerste stap brengen we in dit hoofdstuk de huidige situatie in beeld. Hierbij beantwoorden we de volgende vragen: Wat is de plaats van Verkoop en Marketing 1 (V&M) in het OV? Welke taken heeft V&M? Welke kosten maakt V&M? Hoe is de marketing georganiseerd en hoeveel wordt hieraan uitgegeven? Wat is rol en functie van het marketingplatform? Hoe is de positie van het OV binnen de stadsregio Rotterdam en welk perspectief is er op groei? In dit hoofdstuk beantwoorden we deze vragen vanuit de door de Stadsregio aangeleverde documentatie. 3.2 Plaats van RET Verkoop en Marketing (V&M) in het OV In onderstaand schema is de plek van de Verkoop en Marketing binnen de organisatie van het OV weergegeven. RET Verkoop en Marketing wordt via een apart contract door de Stadsregio ingekocht. RET V&M is vooral bezig met uitvoering van taken op operationeel niveau ten behoeve van klantenservice, verkoop en informatie. De gedachte achter een apart contract is dat RET op deze manier ook verkoop en marketing voor andere vervoerders in de stadsregio kan verzorgen. Naast RET Verkoop en Marketing (V&M) wordt er gezamenlijke marketing gedaan via het marketingplatform waarin alle vervoerders participeren en samenwerken. Alle concessiehouders betalen hiervoor een verplichte jaarlijkse bijdrage waaruit de activiteiten worden betaald. De coördinatie en voorzitterschap van het marketingplatform wordt echter niet vanuit RET V&M gedaan, maar vanuit RET Regie en Ontwikkeling. De vervoerders verrichten vanuit hun ontwikkelrol en opbrengstverantwoordelijkheid eveneens marketingactiviteiten zoals te zien is op het schema op de volgende bladzijde. Deze zijn echter, uitgezonderd die van RET, beperkt van omvang. Het contract met RET V&M wordt door de afdeling Marketing, Service en Communicatie uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de directeur Exploitatie van de RET. 1 Wij schrijven hier en in het vervolg kortheidshalve Verkoop en Marketing of V&M maar refereren daarbij steeds naar de activiteiten Verkoop en Informatie, Klantreacties en Marketing. 9

10 Toekomstscenario's marketing en verkoop TABEL OVERZICHT A CTOREN E N T AKEN B INNEN H ET O V IN D E S TADSREGIO R OTTERDAM Taken verkoop en marketing In onderstaande tabel zijn de taken van R ET V&M w eergegeven. Tevens is aangegeven welke functies een m eerwaarde hebben voor andere vervoerders. Taken u itgevoerd d oor R ET V &M t.b.v. RET CXX Qbuzz Beheer verkooppunten (Centraal, B eurs, Zuidplein) Beheer R ET servicewinkel Beheer verkoopautomaten op d e (metro)stations (AVM, T VM) Beheer en ondersteuning w ederverkopers Registratie en incasso jaarabonnementen Onderhoud van de w ebwinkel Controle verkoopadministratie Depotadministratie Beheer en d istributie vervoerbewijzen Restitutie vervoerbewijzen Systeembeheer / m anagementinformatie Afhandelen k lantenreacties Nazorg en geweldsprotocol 10

11 Taken uitgevoerd door RET V&M t.b.v. RET CXX Qbuzz Marketing/communicatie naar de reiziger (o.a. website, apps, lijnenkaart) Marketingonderzoek (o.a. Aardig onderweg index, online klantenpanel) Coördinatie marketingplatform Een beperkt aantal taken is ook van belang voor de andere vervoerders. Sommige van deze taken worden door andere vervoerders zelf ook al gedaan, zoals de bestelling van jaarabonnementen via de klantenservice. De meerwaarde van V&M voor de andere vervoerders is op dit soort aspecten beperkt. Het KCC lijkt een beperkte meerwaarde te hebben voor klanten van andere vervoerders. Marketing en communicatie betreft vooral taken ten behoeve van RET- concessies. Andere vervoerders profiteren er natuurlijk wel van dat de informatie bij de metro op orde is. Na ingang van de nieuwe busconcessie zal het belang van RET V&M voor andere concessiehouders zeer beperkt zijn. Connexxion is slechts in een klein deel van de Stadsregio (Voorne- Putten- Rozenburg) actief. Connexxion heeft vooral baat bij het beheer van distributiepunten op Voorne- Putten, Rozenburg en in Spijkenisse en daarnaast bij aanwezigheid van oplaad- en verkoopautomaten (AVM en TVM) in Spijkenisse. De conclusie kan dan ook zijn dat RET V&M vanaf 2013 nog maar een zeer beperkt belang heeft voor andere vervoerders. 3.4 Omvang RET verkoop en marketing Het contract van RET V&M heeft een omvang van 9,5 miljoen op jaarbasis. De onderverdeling in de verschillende afdelingen: verkoop en informatie, klanten contact centrum (KCC) en marketing/communicatie is vertrouwelijk. Het aantal fte s binnen verkoop en marketing is naar schatting circa 45, waarvan circa 31 bij verkoop en informatie. De kosten worden via het contract met de Stadsregio betaald. 3.5 Marketing 11 Marketing van het OV is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de afzonderlijke vervoerders die ook zelf de opbrengstverantwoordelijkheid hebben. Dit geldt in de gehele Zuidvleugel. Marketingactiviteiten worden binnen de Stadsregio gedaan door RET, Connexxion, Qbuzz en NS. RET V&M doet hierbij de marketing voor de RET. Op Zuidvleugelniveau komen daar Veolia, HTM en Arriva nog bij. Marketing is, behalve bij RET, onderdeel van de concessies van de verschillende vervoerders. Door de schaal van de marketing en de ervaring van de vervoerders dat de uitgaven op de beperkte schaal waarop zij opereren niet kunnen worden terugverdiend, blijkt marketing binnen de concessies bij het regionaal OV door de vervoerders veelal als kostenpost gezien te worden en niet als mogelijkheid om de opbrengsten te vergroten. De kosteneffectiviteit van marketing bij de kleinere concessies blijkt derhalve thans te laag.

12 Het resultaat hiervan is dat alle vervoerders in eerste instantie vanuit hun eigen belangen op zo beperkt mogelijke schaal marketingactiviteiten verrichten die vanuit het marketingplan in de concessie noodzakelijk zijn. Als gevolg hiervan dreigt er geen eenheid van presentatie naar buiten toe te bestaan en tariefmarketing blijkt op de schaal van de meeste concessies niet mogelijk. Daarom heeft de stadsregio het marketingplatform opgericht om vervoerders in de stadsregio te stimuleren zich in gezamenlijkheid en actiever met marketing binnen de stadsregio bezig te houden. Vervoerders betalen hiervoor vanuit hun concessie een verplichte jaarlijkse bijdrage waaruit de gezamenlijke activiteiten worden betaald. Vanuit het belang van de reiziger wordt gestreefd naar zoveel mogelijk samenwerking op het gebied van marketing en naar gezamenlijke projecten en campagnes binnen de stadsregio. Hiermee wordt invulling gegeven aan een gezamenlijke presentatie naar buiten toe. Het marketingplatform voert vooral activiteiten uit en bevindt zich daarmee vooral op operationeel niveau. De centrale doelstelling van het marketingplatform is het actief promoten van al het openbaar vervoer in de regio als een samenhangend netwerk, niet het ontwikkelen van het product zelf. De centrale doelstelling is tweeledig: Het aantrekkelijk maken van het openbaar vervoer in al zijn facetten (betere reisinformatie, goede overstappunten, toegankelijke vervoersbewijzen, aantrekkelijke acties, etc.) De promotie van die goede/betere kwaliteit. Het marketingplatform bestaat momenteel uit: de concessiehouders van de Stadsregio Rotterdam (RET, Connexxion, QBuzz, NS regio en Aqualiner). de concessieverlener Stadsregio Rotterdam. de voorzitter van het platform vanuit de afdeling Regie & Ontwikkeling van de RET. Het marketingplatform wordt aangestuurd door een Stuurgroep waarin naast de Stadsregio ook de concessiemanagers van de vervoerbedrijven en Regie en Ontwikkeling zitting hebben. De activiteiten van de afzonderlijke concessiehouders worden in principe afgestemd in het marketingplatform. Daardoor kan in het marketingplatform eventueel besloten worden om individuele activiteiten op te schalen naar meerdere vervoerders of het Stadsregio breed op te pakken. Na december 2012 zijn dat naar verwachting alleen nog RET Rail, RET Bus, Connexxion, NS Regio en Aqualiner. Naast RET V&M is er RET Regie & Ontwikkeling. Deze afdeling heeft een vervoerontwikkelingstaak voor het gehele netwerk binnen de stadsregio Rotterdam. In opdracht van de stadsregio Rotterdam onderzocht RET Regie & Ontwikkeling in 2010 bijvoorbeeld de mogelijkheden voor een kostenefficiëntere uitvoering van al het openbaar vervoer. Dit leverde na kritische bestudering van alle geplande OV- projecten en de exploitatievoornemens een nieuw meerjarenperspectief op. De activiteiten zijn vooral op tactisch niveau. 12

13 4 Benchmark en aangrijpingspunten scenario s 4.1 Inleiding Doel van dit hoofdstuk is om aangrijpingspunten te vinden voor mogelijke besparingen of opbrengstgroei. Hiertoe onderzoeken we hoe het OV binnen de stadsregio in internationaal opzicht scoort op gebied van aanbod, opbrengsten en marketinginspanningen. We relateren dat aan het aantal inwoners en aan de omzet met als insteek in te schatten of er nog perspectief is voor groei. Door het interviewen van stakeholders hebben we eveneens onderzocht welke aangrijpingspunten zij zien voor besparingen en voor groei. De interviews hebben plaatsgevonden tijdens de lopende aanbesteding van de concessie bus. Dit maakte dat partijen enigszins terughoudend waren en in elk geval geen kwantitatieve gegevens met ons wilden delen, 4.2 Benchmark OV-gebruik en aanbod Het regionaal openbaar vervoer heeft in het totaal aantal verplaatsingen een aandeel van circa 10% 2. Interessant is om te bekijken hoe het gebruik per inwoners is, welke opbrengsten er per inwoner gegenereerd worden en hoe het aanbod in de Stadsregio is in verhouding tot regio s elders in Europa. In onderstaande tabel is een aantal belangrijke kengetallen over het OV in de Stadsregio weergegeven. Concessie Productie Vraag Opbrengsten 2010 DRU/inw drkm/ inw reizigers *mln ritten /inw mln/jaar opbr/ inw/jaar Stadsregio totaal 1, ,5 144,3 116 RET totaal 1, ,1 130,0 134 RET: Metro / tram 0, ,0 134 Bus 0, ,0 16 BSO (Qbuzz) 0, ,5 8, Bron: V&M- plan

14 Concessie Productie Vraag Opbrengsten 2010 DRU/inw drkm/ inw reizigers *mln ritten /inw mln/jaar opbr/ inw/jaar Voorne Putten Rozenburg (Cxx) 0, ,6 6,3 36 In het RET- vervoergebied is het aantal ritten per inwoner per jaar dat inwoners maken 6 tot 7 keer hoger is dan daarbuiten. De attractiviteit van het netwerk binnen het RET- vervoergebied is groter door de aanwezigheid van een dicht netwerk van metro- en tramlijnen, maar ook is het autobezit binnen Rotterdam lager en de bevolkingsdichtheid hoger dan in de randgemeenten waar vooral buslijnen het vervoer verzorgen. Het aanbod aan DRU s per inwoner buiten het RET- gebied ligt circa 30% lager dan binnen het RET- gebied. Dat dit verschil minder groot is dan het verschil in reizigers komt ook doordat DRU s binnen het RET gebied vooral ook metro en tram betreffen Is er perspectief voor groei van het vervoer en de opbrengsten? Aan de hand van cijfers over de opbrengsten per inwoner hebben we in beeld gebracht hoe Rotterdam scoort in vergelijking met een aantal andere gebieden. Omdat het fietsgebruik sterk bepalend is voor de omvang van het OV is het aandeel fietsgebruik als variabele hierbij meegenomen. Hierdoor vergroten we de vergelijkbaarheid van de cijfers met de Nederlandse situatie. De opbrengsten per inwoner zijn afhankelijk van het OV- gebruik en de tarieven. Het OV- gebruik en de opbrengst per inwoner per jaar wordt bepaald door vele factoren: de kwaliteit van het aanbod, de structuur van de stad, parkeerbeleid, autobezit, inkomen en het gebruik van de fiets als alternatief. In onderstaande figuur is voor een aantal steden de opbrengst per inwoner per jaar, afgezet tegen het fietsaandeel als verklarende variabele. Afbeelding 1 OV opbrengsten en aandeel fiets in verplaatsingen Bremen is binnen de benchmark het beste vergelijkbaar met Rotterdam. Bremen heeft circa inwoners en is daarmee wel iets kleiner dan Rotterdam. De regio Bremen heeft met inwoners bijna de helft minder inwoners dan de stadsregio Rotterdam (circa 1,24 miljoen). Bremen heeft geen metro, maar kent wel een uitgebreid netwerk van 14

15 tramlijnen. Het fietsgebruik ligt op een vergelijkbaar niveau als in Rotterdam. Bremen kent een vrij zwakke economische structuur. De benchmark laat zien dat de opbrengst per inwoner in Bremen circa 15% hoger ligt dan in Rotterdam, terwijl het fietsaandeel ook hoger is. Wanneer Rotterdam een gelijke opbrengst per inwoner zou kunnen genereren zou dit een groei van de opbrengsten circa 20 miljoen betekenen op jaarbasis. De cijfers van Berlijn betreffen alleen de opbrengsten van metro, tram en bus (S- baan is niet meegenomen): ook dan liggen de opbrengsten hoger bij een vrijwel gelijk fietsaandeel. Dresden, Frankfurt en Düsseldorf liggen op een veel hoger niveau, zowel qua opbrengst als qua aanbod. Hier is het fietsaandeel in de verplaatsingen echter lager dan in Rotterdam. Naast bovenstaande analyse hebben we de situatie in Rotterdam in een breder internationaal perspectief geplaatst en hierbij ook het aanbod betrokken. Het valt op dat het aanbod per inwoner internationaal gezien op een gemiddeld niveau ligt. Rotterdam heeft duidelijk lagere opbrengsten per inwoner per jaar dan vergelijkbare grote steden zoals Bremen, Berlijn en Neurenberg. Neurenberg heeft daarbij, net als Rotterdam, twee metrolijnen en een tram- en busnet. Ook is het aanbod aan dienstregelingkilometers per inwoner in deze steden op een vergelijkbaar gemiddeld niveau als in Rotterdam. Het fietsaandeel in Berlijn en Neurenberg is naar verwachting lager dan in Rotterdam, in Bremen is dat op vergelijkbaar niveau als in Rotterdam. Deze cijfers vormen een goede indicatie voor het bepalen van een realistisch opbrengstniveau, al heeft elke stad zijn eigen kenmerken die de opbrengsten mede sterk bepalen: een hoog aandeel fietsgebruik, lage of juist hoge parkeertarieven, inkomen van de bevolking, structuur van de stad, aanwezigheid van een universiteit, autobezit, hoogte van de tarieven etcetera. We hanteren de cijfers daarom indicatief met als belangrijkste vraag: lijkt er perspectief op opbrengstgroei. Uit de benchmark blijkt duidelijk dat die er is. AFBEELDING 2 OPBRENGST EN AANBOD PER INWONER (GELE STIP IS STADSREGIO ROTTERDAM) 15

16 De opbrengsten worden, naast alle factoren die hierop invloed hebben, bepaald door: 1. Opbrengst per rit / reiziger 2. Aantal ritten dat een reiziger per jaar maakt Tussen deze beide factoren zijn er talrijke afwegingen mogelijk om te komen tot een zo hoog mogelijke opbrengst: weinig ritten, voor veel geld en daarmee een grote opbrengst per rit (zoals de uurkaarten) tot veel ritten voor weinig geld zoals jaarnetkaarten bij veel gebruik. Verschillen hierin tussen Rotterdam en de bestudeerde Duitse steden beïnvloeden natuurlijk de hoogte van de opbrengsten. In veel Duitse steden beïnvloedt een laag aandeel fietsverkeer de opbrengsten per inwoner positief. Bremen is wat dat betreft een uitzondering omdat het fietsverkeer daar op een niveau ligt vergelijkbaar met Rotterdam. Een voordeel voor de reiziger in Rotterdam is dat, na aanschaf van een chipkaart, incidenteel gebruik relatief goedkoop is vergeleken met de Duitse steden, waar enkeltjes doorgaans een hoge prijs zoals de uurnetkaarten in Rotterdam (deze zijn 3,- - ). Door de pay- per- use filosofie is de klantenbinding echter duidelijk geringer dan in Duitsland waar een groot deel van de ritten met flat- rate maand- en jaarkaarten wordt gemaakt. Dit zorgt voor een klantenbinding waar niet voor elke rit over het gebruik van het OV wordt nagedacht. Zo wordt ook omzet en vervoer gegenereerd, veelal vooral in daluren Aandeel vaste klanten (jaarabonnementen) Een maat voor klantentrouw is het aandeel vaste klanten. Door de komst van de chipkaart is er een tendens naar reizen op saldo. Veelal gebeurt dat op een anonieme kaart. Als vaste klanten rekenen we het aantal jaarkaart en maandkaarthouders ( binnen SRR 3 ) en het aandeel van de reizigers die via auto- reload reizen. In onderstaande figuur is het aantal maandkaarthouders weergegeven voor een aantal regio s in Duitsland. AFBEELDING 3 AANTAL MAAND EN JAARKAARTHOUDERS IN EEN AANTAL DUITSE REGIO S EN BIJ RET 3 bron: opgave RET, J.P. Duurland in interview 16

17 Het aantal jaarkaarthouders is bij RET internationaal gezien erg laag: slechts circa 3% van de inwoners heeft een persoonlijke maand of jaarkaart (alles is excl. studentenkaart, ook in de buitenlandse voorbeelden zijn de studentenabonnementen niet meegenomen). Het aandeel van de jaarabonnementen daalt bovendien al jaren. Bij afschaffing van de sterabonnementen zal dit percentage nog lager worden. De huidige maand- en jaarkaarten zijn qua prijs te weinig aantrekkelijk voor reizigers die tenminste 5 dagen per week moeten reizen wil een sterabonnement aantrekkelijk zijn. Met reizen op saldo, al dan niet met een van de nieuwe proposities waarbij met 20% of 40% korting gereisd kan worden, is men vaak goedkoper uit. De filosofie van de chipkaart is ook nadrukkelijk bedoeld voor betalen per reis. Doordat reizigers ook andere OV- chipkaarten dan die van RET kunnen gebruiken, zoals een NS- kaart, is niet bekend hoeveel van de reizigers als vaste gebruiker gezien kunnen worden. Ter vergelijking: in het Verkehrsverbund Rhein Ruhr heeft circa 15% van de inwoners een OV- jaarkaart 4. Deze inwoners zijn goed voor 80% van alle verplaatsingen met het OV. Dit verlaagt de verkoop en distributiekosten voor de betrokken vervoerders. Een hoog aandeel jaarkaarten is aantrekkelijk uit oogpunt van beheerkosten en klantencontacten, maar staat op gespannen voet met de transitie naar betalen per rit. Mensen die op saldo reizen zullen, meer dan bij een vast bedrag per maand, zich per rit afvragen of ze de kosten willen maken. Dat maakt ze gevoeliger voor gebruik van alternatieven. Onderzocht zou kunnen worden wat het huidige reisgedrag is van de jaar- en maandkaarthouders: als het zo is dat ze in de huidige situatie duurder uit zijn dan wanneer ze op saldo zouden reizen zal afschaffing van de abonnementen leiden tot opbrengstderving. Daarbij is het de vraag of ze zo veel blijven reizen als ze per rit moeten betalen. De ervaringen in het buitenland laten zien dat bij geschikt geprijsde tarieven er extra omzet te halen valt door nieuwe klanten. Aanbiedingen voor doelgroepen, zoals het Schokoticket voor scholieren in het Ruhrgebied en het MAXX- ticket in de regio Rhein- Neckar hebben gezorgd voor meer omzet en meer reizigers. Dit geeft aan dat goede prijs- hoeveelheid strategieën succesvol kunnen zijn. Hiervoor kunnen specifieke producten worden ontwikkeld, gericht op specifieke doelgroepen. Hiermee kan latente vraag, die nu niet wordt ingevuld doordat reizigers de rit te duur vinden, worden geactiveerd zodat die reizen voortaan met het OV worden gemaakt. Zulke aanbiedingen zijn in Rotterdam, als ze al aanwezig zijn in elk geval niet goed zichtbaar en niet attractief verkocht. Onze verwachting is dat, mede hierdoor, de prijsperceptie bij de klant hoog is in Rotterdam. Een attractief flat- rate abonnement als vervanging van het sterabonnement kan daarom een goed idee zijn. Het huidige kortingtarief (20% of 40%) dat reizigers kunnen kopen bij reizen op saldo lijkt hiervan geen goed voorbeeld omdat het voor reizigers vrij ondoorzichtig is wanneer er voordeel voor hen is. Een kilometerbank voor een vast bedrag per maand, vergelijkbaar met telefoonbundels lijkt een aantrekkelijker optie die reizigers bovendien stimuleert deze op te maken. Dat stimuleert reizen. Ook sommige vervoerders werken met dit soort kilometerbundels die vanaf een bepaald reisvolume 4 bron: Marktanalyse stads en streekvervoer, Movin

18 korting geven per kilometer of juist op het instaptarief om korte reizen of overstappen op andere vervoerders aantrekkelijker te maken. Zo heeft de Oostenrijkse Westbahn een kilometerbank en krijg je in Brisbane 50% korting als je meer dan 10 ritten per week maakt. Een andere mogelijkheid is om, naar voorbeeld van Ticket 2000/Ticket 1000 in het Ruhrgebied voor werkgevers aantrekkelijke aanbiedingen te maken. Een verschil met het, overigens succesvolle reizen op rekening dat RET samen met NS heeft ontwikkeld, is dat deze kaarten ook uitnodigen om het OV in de daluren, avonden en weekeinden te gebruiken. Wellicht kan dat ook in het reizen op rekening worden geïntegreerd. In combinatie met speciale acties voor deze vaste klanten en tal van extra s (fiets mee, geldigheid in groter gebied dan overdag, gratis iemand meenemen, vergoeding bij vertraging etc.) zorgt dit voor extra omzet in rustige uren die anders niet wordt ingevuld. Het succes van deze kaarten in termen van reizigersgroei en opbrengstengroei geeft aan dat er ook voor Rotterdam potenties moeten zijn Marketing uitgaven per inwoner en als aandeel van de omzet De vraag is hoe hoog de marketinginvesteringen zijn in vergelijking met een succesvolle benchmark. Hiervoor vergelijken we met het Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) dat in de regio Zürich (1,3 miljoen inwoners) verantwoordelijk is voor de regionale OV- marketing. ZVV geldt als toonaangevend en succesvol voorbeeld. Verkehrsbetriebe Zürich heeft de systeem marketing en tariefmarketing gedelegeerd aan de vervoerregio (ZVV) die dit verzorgt voor alle vervoerders. Het budget voor marketing per inwoner is daar fors hoger, namelijk 4,40 per inwoner bij ZVV tegen 1,15-1,42 (inclusief uitgaven marketingplatform) binnen de Stadsregio. Als percentage van de omzet ligt dat anders doordat de totale opbrengsten (circa 310 per inwoner per jaar) hoger zijn dan in Rotterdam. Zo is het budget bij ZVV gerekend als percentage van de omzet ongeveer 10% hoger dan in de stadsregio Rotterdam (inclusief het budget van het marketingplatform van circa 0,225 miljoen). Connexxion en Qbuzz geven momenteel ongeveer 1% van hun omzet uit aan marketing 5 inclusief de (verplichte) bijdrage aan het marketingplatform. Ook wanneer een vergelijking wordt gemaakt met bijvoorbeeld Hamburg (Hamburger Hochbahn) of Wenen (Wiener Linien) blijkt dat het budget in Rotterdam als percentage van de omzet op vergelijkbaar niveau ligt als in deze steden. Wel is, door een hoger omzetniveau (hoger gebruik, meer opbrengsten per inwoner), er elders meer per inwoner te besteden. De zichtbare aanwezigheid van OV- marketing is hierdoor elders gemakkelijker te organiseren. 5 bron: inschatting op basis van informatie uit interviews, incl. bijdrage voor marketingplatform 18

19 4.2.5 Distributiekosten verkoop: internationaal gezien op laag niveau De distributiekosten van RET V&M liggen internationaal gezien op een relatief laag niveau. Door het gebruik van de chipkaart is het aantal verkochte losse kaartjes laag, maar daar staat tegenover dat de chipkaartinfrastructuur (poortjes, kaartlezers, backoffice) kostbaar is. De Duitse steden kennen over het algemeen een hoog aandeel abonnementen waarvan de verkoopkosten circa de helft lager zijn (3%) dan de verkoopkosten van overige kaartsoorten. RET heeft veel geïnvesteerd in uitbreiding van de chipkaartapparatuur. Een groot deel van de kosten ligt daarmee vast en is niet op korte termijn te beïnvloeden. Wanneer er meer gebruik wordt gemaakt van auto- reload en wordt ingezet op een hogere gebruiksfrequentie van de huidige gebruikers, bijvoorbeeld door een toename van het aantal jaarabonnementhouders, zal het percentage verkoopkosten in de totale omzet kunnen dalen. De feitelijke verkoopkosten dalen daarmee echter niet, maar worden alleen over meer gebruikshandelingen uitgespreid. Het oordeel is dat de verkoopkosten al behoorlijk zijn geoptimaliseerd. Het gaat er nu vooral om het gebruik van de verkoopkanalen te verbeteren. 19

20 De focus van RET V&M bij distributiekosten ligt op kostenreductie. Hierbij wordt ingezet op maatregelen als: Scherper inkopen (onderhoudscontract verkoopautomaten, chipkaarten) Verschuiving van verkoop van loketten naar automaten en van automaten naar internet en auto- reload Verdere verhoging van efficiency in bedrijfsprocessen: afhandeling klantenreacties, andere apparatuur voor inzet bij wederverkopers De waarde van de activiteiten van de RET voor de overige vervoerders is niet te kwantificeren. Onze inschatting is dat deze niet groot is en vanaf december 2012 als alleen Connexxion nog als enige andere concessiehouder aanwezig is, zeer gering zal worden. De meerwaarde voor klanten van Connexxion is dat zij in Voorne- Putten- Rozenburg en Spijkenisse terecht kunnen bij een wederverkoper of een van de kaartverkoopautomaten bij de metro in Spijkenisse. De kaartverkoopautomaten bij de metro hebben echter ook een belangrijke functie voor RET metroreizigers. Connexxion regelt elders in haar concessies ook zelf wederverkopers. 4.3 Interviews Inleiding Met RET V&M, RET Regie & Ontwikkeling, Qbuzz en Connexxion en de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Lansingerland en Spijkenisse zijn interviews gehouden. Doel van de interviews was het in kaart brengen van hoe marketing en verkoop nu functioneert, hoe kijken spelers uit het veld daar tegen aan en welke verbeterpunten zien zij? In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste aanbevelingen die zijn gedaan opgenomen. Een lastig punt hierin was dat de interviews plaats moesten vinden tijdens de lopende aanbesteding voor de busconcessie. Partijen waren daardoor terughoudend met het geven van vooral kwantitatieve gegevens. Om de mogelijkheden voor besparingen op een goede 20

OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam

OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam Versie 02: oktober 2007 1. Inleiding De huidige vervoerbewijzen (strippenkaarten en sterabonnementen) kunnen in de stadsregio op meer dan 360 locaties

Nadere informatie

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart De Rotterdamse lijst van 10 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart Invoering OV-chipkaart: de Rotterdamse lijst van 10 De tien leerpunten worden onderverdeeld in: Leerpunten voor landelijke

Nadere informatie

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7 Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007 agendapunt 7 Onderwerp: OV-chipkaart: Stand van zaken, actuele planning en communicatie; Afspraken decentrale overheden inzake gezamenlijke elementen

Nadere informatie

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB Kwantitatief Onderzoek in de Regio Rotterdam MEIJERS RESEARCH Maart 2010 10011/01 1. Inleiding. Per 11 februari 2010 is het NVB in de regio Rotterdam

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer Onderwerp Tarieven OV-chipkaart

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer Onderwerp Tarieven OV-chipkaart van Gedeputeerde Staten op vragen van G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer 2109 Onderwerp Tarieven OV-chipkaart Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller Vooruitlopend op

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: M. Bus T 070-441 71 04 m.bus@pzh.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum 19 september

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT REISPRODUCTEN EN COMPENSATIEREGELING 14 oktober 2015

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT REISPRODUCTEN EN COMPENSATIEREGELING 14 oktober 2015 BIJLAGE BIJ PERSBERICHT REISPRODUCTEN EN COMPENSATIEREGELING 14 oktober 2015 Regio Abonnement Het Regio Abonnement is een abonnement dat is gebaseerd op zones zoals die ook voor 2013 van toepassing waren.

Nadere informatie

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland Dag strippenkaart Waar kan ik terecht met vragen? Voor alle vragen over het afschaffen van de strippenkaart en/of het reizen met de OV-chipkaart en over abonnementen bij Connexxion kunt u bij ons terecht.

Nadere informatie

Symposium Gedragsbewust Beleid

Symposium Gedragsbewust Beleid Symposium Gedragsbewust Beleid Workshop Mobiliteit prijsbeleid in het openbaar vervoer #GedragsbewustBeleid 11 maart 2014 Mobiliteit Prijsbeleid in het openbaar vervoer 11 maart 2014 De workshop Voorstellen

Nadere informatie

Nieuw in 2013. Het Regio Abonnement. Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u!

Nieuw in 2013. Het Regio Abonnement. Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u! Nieuw in 2013 Het Regio Abonnement Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u! Wat is het Regio Abonnement? Het Regio Abonnement is een abonnement voor

Nadere informatie

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Oogvereniging Nederland Datum: 28 maart 2015 Locatie: buurtcentrum Morschwijck, topaaslaan 19, 2332 JC Leiden Door: Peter Waalboer Algemeen

Nadere informatie

Reisproduct Modaliteit Prijs Periode Beschrijving

Reisproduct Modaliteit Prijs Periode Beschrijving Bijlage 2 bij Statenbrief - zaaknummer 2017-002190 ` Prijzen en prijseffecten in het Tarievenhuis Oost Nederland In deze bijlage komen de volgend punten aan de orde: 1. Nieuwe producten in het Tarievenhuis

Nadere informatie

OV-chipkaart maakt reizen duurder!

OV-chipkaart maakt reizen duurder! OV-chipkaart maakt reizen duurder! Farshad Bashir, SP Tweede Kamerlid verkeer, vervoer en infrastructuur Jurgen van der Sloot, beleidsmedewerker verkeer, vervoer en infrastructuur november 2013 OV-chipkaart

Nadere informatie

gemeente Eindhoven GroenLinks is geschrokken van de flinke tariefverhogingen sinds de invoering van de OV-chipkaart in Brabant voor de Eindhovenaren.

gemeente Eindhoven GroenLinks is geschrokken van de flinke tariefverhogingen sinds de invoering van de OV-chipkaart in Brabant voor de Eindhovenaren. gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst00624 Beslisdatum B&W 03 april 2012 Dossiernummer 12.14.103 2.3.1 Raadsvragenvan het raadslid dhr. T. van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks) over openbaar vervoer. Sinds

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Muller

Curriculum Vitae Ron Muller Prins Hendrikkade 170- II T 020 423 13 23 E mail@inno- V.nl 1011 TC Amsterdam F 084 221 7006 I www.inno- V.nl Curriculum Vitae Ron Muller Adviseur inno- V (1971). Inhoudelijk OV- deskundige met een sterke

Nadere informatie

MANIFEST VAN DE CONSUMENTENORGANISATIES IN LOCOV EN LCO. 11 reizigerseisen bij de invoering van de OV-chipkaart

MANIFEST VAN DE CONSUMENTENORGANISATIES IN LOCOV EN LCO. 11 reizigerseisen bij de invoering van de OV-chipkaart MANIFEST VAN DE CONSUMENTENORGANISATIES IN LOCOV EN LCO 11 reizigerseisen bij de invoering van de OV-chipkaart De OV-chipkaart, die de komende jaren landelijk wordt ingevoerd, kan het openbaar vervoer

Nadere informatie

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 1 Dag van de Light Rail Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 Inhoud 1. De Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag Opheffing stadsregio s Waarom opschaling? 2.

Nadere informatie

Alternatieven voor het reisproduct voor blinden en slechtzienden

Alternatieven voor het reisproduct voor blinden en slechtzienden Alternatieven voor het reisproduct voor blinden en slechtzienden De drie alternatieve reisproducten die na overleg met OV-bedrijven, DO's en Viziris zijn afgevallen, staan vermeld in de bijlage. Algemeen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1704 10 februari 2010 Regeling tot wijziging van de Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer in verband met

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. Geachte leden, Gedeputeerde Staten Datum 29 maart 2005 Ons kenmerk 2005 13650 Onderwerp Bestuurlijk traject invoering OV chipkaart. Bezoekadres Houtplein 33 Haarlem Provinciale Staten van Noord Holland Door tussenkomst

Nadere informatie

Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer. 7 maart 2014, Erik van der Kooij

Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer. 7 maart 2014, Erik van der Kooij Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer 7 maart 2014, Erik van der Kooij Programma vandaag 1. Visie Ruimte en Mobiliteit & Ontwerpprogramma Mobiliteit 2. Proces Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan; 2. De gedeputeerde staten van de provincies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 23 645 Openbaar vervoer Nr. 397 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Tarievenhuis Oost Nederland

Tarievenhuis Oost Nederland Tarievenhuis Oost Nederland Presentatie 3 mei 2017 Technische briefing Besluitvorming Het Tarievenhuis Oost is door GS van Gelderland, Overijssel en Flevoland vastgesteld Invoering 1 juli 2017 De Staten

Nadere informatie

De OV-chipkaart in Limburg

De OV-chipkaart in Limburg De OV-chipkaart in Limburg De nieuwe manier van reizen en betalen in het Openbaar Vervoer 1 Versie 9 Reizigersoverleg Limburg(ROL) Het ROL adviseert de Provincie over het Openbaar Vervoer Deze verenigingen/stichtingen

Nadere informatie

Atlijd Korting Scholier

Atlijd Korting Scholier Atlijd Korting Scholier 1. Waarom een nieuw product voor scholieren en een compensatieregeling? De introductie van de nieuwe abonnementen en de daarbij horende prijseffecten in de regio DAV en HWGO hebben

Nadere informatie

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?)

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Struikelblokken en valkuilen Lex Boersma, strategisch beleidsadviseur mobiliteit Openbaar vervoer in Schiedam 1990 inzet op hoogwaardig OV

Nadere informatie

Jaaroverzicht Inhoudsopgave. Translink in cijfers Lees verder >> Lees verder >>

Jaaroverzicht Inhoudsopgave. Translink in cijfers Lees verder >> Lees verder >> Jaaroverzicht 2016 Inhoudsopgave Lees verder >> Translink in cijfers 2016 Lees verder >> Inhoudsopgave Bericht van de directie Translink in cijfers De basis op orde Achter de schermen Samen op reis 2 Bericht

Nadere informatie

OV-chipkaartmonitoring in de duale fase

OV-chipkaartmonitoring in de duale fase OV-chipkaartmonitoring in de duale fase Gerben Zwart NEA Transportonderzoek en -opleiding gzw@nea.nl Lars Jansen Stadsregio Amsterdam L.Jansen@stadsregioamsterdam.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

Parkeren in de keten en het succes van P+R

Parkeren in de keten en het succes van P+R Parkeren in de keten en het succes van P+R Parkeervak, 21 april 2015 Ed Graumans Inhoud presentatie Typen P+R: typen en kansen. Enkele praktijkvoorbeelden. De reiziger: mobiliteitsgedrag. Marktanalyse

Nadere informatie

Vragenlijst evaluatie LTK

Vragenlijst evaluatie LTK Vragenlijst evaluatie LTK Inleiding In 2009 hebben de gezamenlijke provincies en stadsregio s het Convenant Landelijk tarievenkader chipkaart vastgesteld. Dit convenant is op 16 september 2009 in werking

Nadere informatie

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan?

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? COLLECTIEF VERVOER Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? OPZET PRESENTATIE Wat verstaan we onder collectief vervoer? Wat is het probleem? -> uitdagingen Wat is de kracht

Nadere informatie

Presentatie KIVI-NIRIA

Presentatie KIVI-NIRIA Presentatie KIVI-NIRIA Benefits OV-Chipkaart Paul Morsch Dinsdag 10 mei 2011 Agenda Wie, wat en hoe? Terug naar het begin: de doelen Per doel een korte evaluatie Vervoerkundige kansen Conclusies 2 Wie,

Nadere informatie

Productvoorwaarden Maand en Jaar Sterabonnementen U-OV 2014 (Regio Utrecht) Maand of Jaar U-OV Sterabonnement

Productvoorwaarden Maand en Jaar Sterabonnementen U-OV 2014 (Regio Utrecht) Maand of Jaar U-OV Sterabonnement Productvoorwaarden Maand en Jaar Sterabonnementen U-OV 2014 (Regio Utrecht) Maand of Jaar U-OV Sterabonnement Artikel 1 Geldigheid en prijs a. U-OV Sterabonnementen zijn geldig in alle bussen van U-OV

Nadere informatie

De weg van betalen in het openbaar vervoer

De weg van betalen in het openbaar vervoer De weg van betalen in het openbaar vervoer Laura Steur Wouter Bakker 03/03/2017 Welkom bij Connexxion/Transdev Anders betalen Veel nieuwe technologische ontwikkelingen Verandering van aanbod van kaartjes

Nadere informatie

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS Kijk ook eens op ns.nl/ovchipkaart De OV-chipkaart: wel zo handig De OV-chipkaart. Eén kaart waarmee u kunt reizen in al het openbaar vervoer in Nederland.

Nadere informatie

Q&A list OV-chipkaart, Stadsregio Arnhem Nijmegen

Q&A list OV-chipkaart, Stadsregio Arnhem Nijmegen Q&A list OV-chipkaart, Stadsregio Arnhem Nijmegen Inhoudsopgave Algemene uitleg 2 Vragen en Antwoorden algemeen 7 Vragen en Antwoorden Stadsregio Arnhem Nijmegen 14 11 juni 2009 Q&A list OV-chipkaart Arnhem

Nadere informatie

Radiuz maakt mobiliteit beheersbaar

Radiuz maakt mobiliteit beheersbaar Radiuz maakt mobiliteit beheersbaar September 2013 www.radiuz.nl Radiuz Total Mobility Full service mobiliteitsplatform met direct inzicht in complete mobiliteit per medewerker Op-maat-aansluiting bij

Nadere informatie

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS Kijk ook eens op ns.nl/ovchipkaart De OV-chipkaart: wel zo handig De OV-chipkaart. Eén kaart waarmee u kunt reizen in al het openbaar vervoer in Nederland.

Nadere informatie

Wijziging Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer

Wijziging Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer VW Wijziging Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer Regeling van 1 december 2006, nr. HDJZ/S&W/2006-1685, Hoofddirectie Juridische Zaken, tot wijziging Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar

Nadere informatie

Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING

Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING Productvoorwaarden Landelijke Kortingsproduct ALTIJD KORTING Naam reisproduct: Altijd Korting Korte beschrijving van het product Het landelijke kortingproduct is een reisproduct dat landelijk korting verstrekt

Nadere informatie

Via deze weg sturen wij u onze terugkoppeling op de door u gegeven adviezen met betrekking de volgende onderwerpen. Datum verwachte aanvraag

Via deze weg sturen wij u onze terugkoppeling op de door u gegeven adviezen met betrekking de volgende onderwerpen. Datum verwachte aanvraag Geachte leden van het Reizigersoverleg Brabant, Via deze weg sturen wij u onze terugkoppeling op de door u gegeven adviezen met betrekking de volgende onderwerpen. Onderwerp Tarieven en verkrijgbaarheid

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten Tussentijdse evaluatie gratis openbaar vervoer 65-plussers Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten 10 februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel 2016. Versie 3.0

Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel 2016. Versie 3.0 Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel 2016 Versie 3.0 1. Hoe kan ik mij aanmelden voor het vrij reizen abonnement voor 65-plus? 2. Wie komen in aanmerking voor het vrij reizen

Nadere informatie

Vragenlijst evaluatie LTK

Vragenlijst evaluatie LTK Vragenlijst evaluatie LTK Inleiding In 2009 hebben de gezamenlijke provincies en stadsregio s het Convenant Landelijk tarievenkader chipkaart vastgesteld. Dit convenant is op 16 september 2009 in werking

Nadere informatie

OV-chipkaart Informatie

OV-chipkaart Informatie OV-chipkaart Informatie Onderstaande informatie over de OV-chipkaart is de situatie van november 2011. Derhalve alles onder voorbehoud van wijzigingen na die tijd. Wat is de OV-chipkaart, hoe kom ik in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 23 645 Openbaar vervoer Nr. 480 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Verslag symposium ROCOV Utrecht OV zonder oogkleppen

Verslag symposium ROCOV Utrecht OV zonder oogkleppen Verslag symposium ROCOV Utrecht OV zonder oogkleppen Derck Buitendijk (Berenschot) Hij houdt een inleiding over vernieuwing in de marktordening van het openbaar vervoer. Het huidige stelsel van openbaar

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen)

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen) ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 8 april 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 150414/303 Afdeling: Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Reizigersoverleg Brabant. 1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen.

Reizigersoverleg Brabant.  1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen. Geacht panellid, In heeft u deelgenomen aan één of meerdere onderzoeken van het digitaal reizigerspanel. 1) Klanttevredenheidsonderzoek 1 7 april en 1 mei 2) Informatievoorziening 20 juli 17 augustus 3)

Nadere informatie

QUICKSCAN OV-CHIPKAART IN Z O E T E R M E E R

QUICKSCAN OV-CHIPKAART IN Z O E T E R M E E R QUICKSCAN OV-CHIPKAART IN Z O E T E R M E E R Februari 2010 Bas Schuiling SP-Zoetermeer Stadhoudersting 12a 2713 GB ZOETERMEER E: zoetermeer@sp.nl Er is veel veranderd in het openbaar vervoer de laatste

Nadere informatie

NS Reizigers. Aan de vertegenwoordigers van consumentenorganisaties in het LOCOV. Geachte dames en heren,

NS Reizigers. Aan de vertegenwoordigers van consumentenorganisaties in het LOCOV. Geachte dames en heren, NS Reizigers Directie Aan de vertegenwoordigers van consumentenorganisaties in het LOCOV Hoofdgebouw IV Laan van Puntenburg 100 Postbus 2025 3500 HA Utrecht Nederland www.ns.nl Datum Ons kenmerk Onderwerp

Nadere informatie

INDIVIDUELE BENADERING NIEUWE INWONERS

INDIVIDUELE BENADERING NIEUWE INWONERS INDIVIDUELE BENADERING NIEUWE INWONERS Inhoudsopgave: 1. Aanleiding 2. Uitgangspunt 3. Doel 4. Gebieden 5. Proefopzet 6. Communicatie 7. Praktijk 8. Vragen 1. Aanleiding Relevante informatie bij de klant

Nadere informatie

De beschrijving in deze bijlage geeft de huidige stand van zaken. Met name de concrete invulling per vervoerder staat nog niet geheel vast.

De beschrijving in deze bijlage geeft de huidige stand van zaken. Met name de concrete invulling per vervoerder staat nog niet geheel vast. Bijlage 1 Opzet Launch Datum: Januari 2005 Betreft Beschrijving van de launch in 7 punten De beschrijving in deze bijlage geeft de huidige stand van zaken. Met name de concrete invulling per vervoerder

Nadere informatie

Mededeling. Onderwerp Schriftelijke mededeling over Tarievenhuis OV Oost

Mededeling. Onderwerp Schriftelijke mededeling over Tarievenhuis OV Oost PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Schriftelijke mededeling over Tarievenhuis OV Oost Kern mededeling: Samen met de provincies Gelderland en Overijssel denken Gedeputeerde Staten na over een gezamenlijk

Nadere informatie

Mobility as a Service. Robert Jan ter Kuile, 6 oktober GVB verbindt Amsterdam

Mobility as a Service. Robert Jan ter Kuile, 6 oktober GVB verbindt Amsterdam Mobility as a Service Robert Jan ter Kuile, 6 oktober 2016 GVB verbindt Amsterdam Eerst even voorstellen Mijn carriere in plaatjes Strategie Mobiliteit 2 Mobility as a Service is een klantgerichte totaaloplossing

Nadere informatie

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart.

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Nu te koop: voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen Voordelen van persoonlijke kaart Veelgestelde

Nadere informatie

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de verlenging busconcessie Groningen en Drenthe.

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de verlenging busconcessie Groningen en Drenthe. 16 december 2014 Corr.nr. 2014-52.443, VV Nummer 73/2014 Zaaknr. 551703 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de verlenging busconcessie Groningen en Drenthe. 1.

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit. RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B

Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit. RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B Wat is Radiuz? Radiuz is hét mobiliteitssysteem voor zakelijk Nederland.

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - Januari 2016

Concessiemonitor MRDH - Januari 2016 Concessiemonitor MRDH - Januari 216 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze maand Te vroeg

Nadere informatie

Concessie Rail Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015

Concessie Rail Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015 Concessie Rail 2016 Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015 Context Twee railconcessies: Rail Rotterdam: Tram en Metro (inclusief

Nadere informatie

Op grond van de Wet Personenvervoer (Wp 2000), artikel 32, lid 2 sub d:

Op grond van de Wet Personenvervoer (Wp 2000), artikel 32, lid 2 sub d: Vergadering: 25 oktober 2017 Agendapunt: 4 Onderwerp: Tarieven OV 2018 Portefeuille: OV Performance Datum: 13 oktober 2017 Contactpersoon: Ivo van der Linden Telefoonnummer: 088-5445211 1. Gevraagd besluit

Nadere informatie

Vragen en antwoorden gratis OV voor 65+ Capelle aan den IJssel Versie

Vragen en antwoorden gratis OV voor 65+ Capelle aan den IJssel Versie Vragen en antwoorden gratis OV voor 65+ Capelle aan den IJssel Versie 1.0 1. Hoe kan ik mij aanmelden voor het gratis reizen voor 65+? 2. Wie komen er in aanmerking voor het gratis reizen in 2009? 3. Ik

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Uitgangspunten financiering ov-chipkaart Statenvergadering 9 juni 2005 Agendapunt 8 1. Beslispunten: Vooruitlopende op de Visie Openbaar Vervoer stellen wij u de volgende

Nadere informatie

Productvoorwaarden Abonnementen Qbuzz en U-OV

Productvoorwaarden Abonnementen Qbuzz en U-OV Productvoorwaarden Abonnementen Qbuzz en U-OV 2014 Productvoorwaarden Maand en Jaar Sterabonnementen Qbuzz - Noord-Nederland pag. 1 Productvoorwaarden Maand en Jaar Sterabonnementen U-OV - regio Utrecht

Nadere informatie

Aan de leden van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer. Geachte leden,

Aan de leden van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer. Geachte leden, (briefpapier C Mooij) Aan de leden van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer Betreft: Voortgang introductie OV-chipkaart Geachte leden, Op 7 mei jl. heeft uw commissie gesproken over de OV-chipkaart,

Nadere informatie

Productvoorwaarden U-OV Gemaksabonnementen

Productvoorwaarden U-OV Gemaksabonnementen Productvoorwaarden U-OV Gemaksabonnementen Datum: 13-12-2015 Artikel 1. Omschrijving en geldigheid a. U-OV Gemak Utrecht Stad geeft recht op vrij reizen met bus of tram van U-OV of treinen 2e klas van

Nadere informatie

Informatie over reizen met de OV-chipkaart. Versie 2.0 Juni 2015 communicatie@translink.nl

Informatie over reizen met de OV-chipkaart. Versie 2.0 Juni 2015 communicatie@translink.nl Informatie over reizen met de OV-chipkaart Versie 2.0 Juni 2015 communicatie@translink.nl 1 Inhoud van deze presentatie Hoofdstuk 1: Wat is een OV-chipkaart? Hoofdstuk 2: Op reis met de OV-chipkaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200861 427405 / 427405. m. wennink BP Br. Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. 06 - Gebruiker openbare ruimte

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200861 427405 / 427405. m. wennink BP Br. Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. 06 - Gebruiker openbare ruimte SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200861 427405 / 427405 ONDERWERP Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. m. wennink BP Br AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten. voor regionale samenwerking op het gebied van. Basismobiliteit

Nota van uitgangspunten. voor regionale samenwerking op het gebied van. Basismobiliteit Nota van uitgangspunten voor regionale samenwerking op het gebied van Basismobiliteit 1. Inleiding In opdracht van de provinciale bestuurlijke Adviesgroep Regiotaxi, waarin alle Gelderse regio's bestuurlijk

Nadere informatie

OV-chipkaart Informatie

OV-chipkaart Informatie 1 OV-chipkaart Informatie Onderstaande informatie over de OV-chipkaart is de situatie van januari 2013. Derhalve alles onder voorbehoud van wijzigingen na die tijd. Wat is de OV-chipkaart, hoe kom ik in

Nadere informatie

Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon

Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon Informatieavond Regioraad 22 september 2015 Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon Tarieven voor het openbaar vervoer Dat gaat

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Kunt u mij de weg naar. Rita Bakker Metropoolregio Rotterdam Den Haag Gouda, 22 juni 2016

Kunt u mij de weg naar. Rita Bakker Metropoolregio Rotterdam Den Haag Gouda, 22 juni 2016 Kunt u mij de weg naar. Rita Bakker Metropoolregio Rotterdam Den Haag Gouda, 22 juni 2016 Agenda 1. Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 2. Toekomstontwikkelingen OV-land 3. Samenwerking = Maatwerk

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave Collegevoorstel Inleiding 25 maart 2014 is het voorstel onderzoek sportbedrijf (00383372) in het college behandeld. In het onderzoek is ingegaan op de kosten en opbrengsten van het sportbedrijf voor de

Nadere informatie

Project 61. Eindbeeldstudie. Locale voordeeltarieven. Elndbeeldstudle 63'OVC Relslnformatle: route, tfd en pr[s' * F 1.

Project 61. Eindbeeldstudie. Locale voordeeltarieven. Elndbeeldstudle 63'OVC Relslnformatle: route, tfd en pr[s' * F 1. Project 61 Eindbeeldstudie Locale voordeeltarieven Elndbeeldstudle 63'OVC Relslnformatle: route, tfd en pr[s' 30-11-2009 * F 1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Documentgegevens Managementsamenvatting Í Inleiding

Nadere informatie

Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei Erik van der Kooij & Marcel Scheerders

Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei Erik van der Kooij & Marcel Scheerders Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei 2014 Erik van der Kooij & Marcel Scheerders Programma 1. Context 2. Beleid OV HWGO 3. Nota van Uitgangspunten OV-concessie

Nadere informatie

Regionaal Openbaar Vervoer Beraad

Regionaal Openbaar Vervoer Beraad Onderwerp : Sentire, reisproduct voor blinden en slechtzienden 2500 EX Den Haag Postbus 20901 Aan: De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Mevrouw W. Mansveld 10,00 per maand bood dit product

Nadere informatie

(010)4172751. 15 februari 2008. De leden van de gemeenteraden van de gemeenten in de stadsregio Rotterdam. ing. L.W.G. Peterse

(010)4172751. 15 februari 2008. De leden van de gemeenteraden van de gemeenten in de stadsregio Rotterdam. ing. L.W.G. Peterse STADSRECI ROTTERDAM De leden van de gemeenteraden van de gemeenten in de stadsregio Rotterdam datum ons kenmerk steller telefoon uw kenmerk betreft 15 februari 2008 17591 ing. L.W.G. Peterse (010)4172751

Nadere informatie

Security congres. Gerben Nelemans 8 oktober 2008

Security congres. Gerben Nelemans 8 oktober 2008 Security congres Gerben Nelemans 8 oktober 2008 Trans Link Systems Opgericht door de 5 grootste OV-bedrijven (vertegenwoordigen ruim 80% van de OV-markt). Samenwerking met alle andere OV-bedrijven. Elektronisch

Nadere informatie

Datum 16 december 2010 Onderwerp Uitzetten NVB per 3 februari 2011 in Zuid-Holland en Haaglanden

Datum 16 december 2010 Onderwerp Uitzetten NVB per 3 februari 2011 in Zuid-Holland en Haaglanden a 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag T.a.v. De heer I. van der Linden Postbus CB DEN HAAG. Datum: 25 juli 2017

Metropoolregio Rotterdam Den Haag T.a.v. De heer I. van der Linden Postbus CB DEN HAAG. Datum: 25 juli 2017 K AARDIG ONDERWEG RET N V Openbaar vervoerbedrijf Hoofdkantoor: Laan op Zuid 2 Rotterdam Postbus 112 3000 AC Rotterdam Nederland T +31(0)10 447 69 11 F +31(0)10 285 10 00 E info@ret.nl www.ret.nl Gescand

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant Normatieve opbrengsttoedeling nieuwe OV-concessies

Provincie Noord-Brabant Normatieve opbrengsttoedeling nieuwe OV-concessies Provincie Noord-Brabant Normatieve opbrengsttoedeling nieuwe OV-concessies Datum: 9-10-2013 Auteurs: Tristan Bains Status: F02 HYPERCUBE B U S I N E S S I N N O V A T I O N Inhoud 1 Aanleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Algemene product voorwaarden Tarievenhuis Oost. Algemeen

Algemene product voorwaarden Tarievenhuis Oost. Algemeen Algemene product voorwaarden Tarievenhuis Oost Inhoud Algemeen- P 1 Productvoorwaarden Altijd Voordeel Oost P 2 Productvoorwaarden Dal Voordeel Oost P 4 Productvoorwaarden Dal Vrij Oost P 6 Productvoorwaarden

Nadere informatie

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK)

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) Besproken in het ROVB d.d. Vastgesteld door IPO op en SkVV op, ter vervanging van bijlage 1 vastgesteld op Versie 31 oktober 2012 Algemeen 1. Definities In aanvulling

Nadere informatie

QLINER 315 LIJNFOLDER 2011

QLINER 315 LIJNFOLDER 2011 QLINER 315 LIJNFOLDER 2011 GRONINGEN JOURE EMMELOORD LELYSTAD GELDIG VANAF 3 JULI 2011 QLINER 315 GRONINGEN LELYSTAD 325 GRONINGEN EMMELOORD 335 GRONINGEN (ZERNIKE) JOURE Alles voor een Goede Reis met

Nadere informatie

Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus.

Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen. Voordelen van een persoonlijke OV-chipkaart. Veelgestelde vragen.

Nadere informatie

Alles over Traject Vrij. Het nieuwe Maand- of Jaartrajectabonnement

Alles over Traject Vrij. Het nieuwe Maand- of Jaartrajectabonnement Alles over Traject Vrij Het nieuwe Maand- of Jaartrajectabonnement Omdat NS overstapt op de OV-chipkaart, bieden wij vanaf 9 juli het Maand- of Jaartrajectabonnement niet meer aan. Er is een alternatief

Nadere informatie

17R7254 Inboeknummer 17bst00643 B&W beslisdatum 09 mei 2017 Dossiernummer

17R7254 Inboeknummer 17bst00643 B&W beslisdatum 09 mei 2017 Dossiernummer gemeente Eindhoven Raadsnummer 17R7254 Inboeknummer 17bst00643 B&W beslisdatum 09 mei 2017 Dossiernummer 17.19.401 Raads informatiebrief Onderwerp: Evaluatie pilot late nachtnetbussen Brabant. Inleiding

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Hermes Bijlagen: advies Breng Vrij Abonnement

Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Hermes Bijlagen: advies Breng Vrij Abonnement Arriva T.a.v. de heer R. Vink Postbus 626 8440 AP HEERENVEEN Uw kenmerk: 13-3529/BvW/iw Uw datum: 11 april 2013 Ons Kenmerk: RGS333 Onderwerp: tarieven Afschrift aan: Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem

Nadere informatie

Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus

Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH Sjoerd, Bosman, Directeur Openbaar Vervoer Vervoersautoriteit MRDH 16 november 2016 Concessie Stand van zaken OV-concessies

Nadere informatie

www.ov-chipkaart.nl 0900-0980 ( 0,10 per min.)

www.ov-chipkaart.nl 0900-0980 ( 0,10 per min.) www.ov-chipkaart.nl 0900-0980 ( 0,10 per min.) 410.00.038 OV Chipkaart def.indd 1 24-06-2008 14:19:30 Pagina Wat is de OV-chipkaart?... 3 - Even wennen - Waarom een OV-chipkaart? Wat moet ik doen om te

Nadere informatie

Productbeschrijving Arriva regio sterabonnementen. t.b.v. alle busconcessies en trein Groningen

Productbeschrijving Arriva regio sterabonnementen. t.b.v. alle busconcessies en trein Groningen Arriva Nederland Personenvervoer B.V. regio steren t.b.v. alle busconcessies en trein Groningen Geplande datum officiële wijziging : maandag 1 januari 2012 Geplande datum beschikbaar : donderdag 1 december

Nadere informatie

Project 054. Eindbeeldstudie. Landelijke Distributie

Project 054. Eindbeeldstudie. Landelijke Distributie Project 054 Eindbeeldstudie Landelijke Distributie 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 4 2 Studieresultaten 5 2.1 Verkooppunten 5 2.2 Bankieren via internet 9 Versiebeheer

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH

Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH Datum 18 september 2017 Registratienummer RIS297417 Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH Op 17 mei 2017 heeft de MRDH het ontwerp van de Kadernota

Nadere informatie

Handleiding OV en OV-fiets

Handleiding OV en OV-fiets Stap in. Stap op. Stap over. Handleiding OV en OV-fiets Hoe werkt Shuttel? Activeren Uw kaart dient u voor gebruik nog te activeren. Dit doet u door de vier stappen in de begeleidende brief te volgen.

Nadere informatie