Wat willen we bereiken? Wij streven er naar dat bewoners, ondernemers en bezoekers in Haarlemmermeer veilig zijn en zich veilig voelen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat willen we bereiken? Wij streven er naar dat bewoners, ondernemers en bezoekers in Haarlemmermeer veilig zijn en zich veilig voelen."

Transcriptie

1 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Uitvoeringsprogramma Veiligheid, Toezicht en Handhaving 2015 Portefeuilehouder drs. Theo Weterings Collegevergadering 16 decem bef 2014 inlichtingen Ron van Wieringon ( ) Registratienummer Wat willen we bereiken? Wij streven er naar dat bewoners, ondernemers en bezoekers in Haarlemmermeer veilig zijn en zich veilig voelen. Wat gaan we daarvoor doen? Op 4 september 2014 heeft de raad de Kadernota Veiligheid, Toezicht en Handhaving ( ) vastgesteld. Daarin zijn vier speerpunten voor de komende jaren vastgelegd. Dit zijn: High Impact Crimes (woninginbraken, straatroof en zakkenrollerij). Complexe sociale casuïstiek (inclusief huiselijk geweld). Veilig ondernemen (bedrijfsovervallen en -inbraken, winkeldiefstal) en Veilig in en om school. De Kadernota wordt jaarlijks uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma Veiligheid, Toezicht en Handhaving. Voor u ligt het uitvoeringsprogramma voor 2015 (hierna: het uitvoeringsprogramma). Hierin geven wij een rapportage over de uitvoering in 2014 en welke activiteiten wij in 2015 met onze ketenpartners ondernemen. Daarbij maken wij een onderscheid in de vier genoemde speerpunten en de andere veiligheidsthema's die bijdragen aan ons strategisch beleidsdoel. De activiteiten die wij ten behoeve van de speerpunten uitvoeren zijn opgenomen in de rode tabellen. In de blauwe tabellen zijn de activiteiten beschreven die uitgevoerd worden in verband met de overige veiligheidsthema's. Veiligheid is verweven met zeer veel beleidsterreinen. Daarin hebben wij bij de geplande activiteiten een goede balans gevonden. Gelet op het collegeprogramma willen wij de volgende zaken benadrukken: Veiligheid in de wijken / wijkgericht werken. De gemeentelijke toezichthouders en de politie gaan in 2015 de operationele samenwerking verder verbeteren en intensiveren door goede uitwisseling van informatie. Onze doelstelling is om een fijnmazig netwerk van toezicht en handhaving in de hele polder te creëren waarbij de toezichthouders en de wijkagenten direct aanspreekpunt zijn voor de inwoners en waarbij we ook voldoende aandacht voor de dubbeldorpen hebben. Hoe we dat gaan vormgeven is maatwerk. Daarbij zorgen wij ook voor de betrokkenheid van bijvoorbeeld winkeliers en jongerenwerkers. Per gebied wordt ingespeeld op de voor dat gebied kenmerkende problematiek, door een koppeling te maken met de gestelde prioriteiten. In 2015 volgt een beleidsnotitie hoe we toezicht vorm gaan geven.

2 onderwerp Uitvoeringsprogramma Veiligheid, Toezicht en Handhaving 2015 Volgvel 2 Afschaffen pv-vergoeding De vergoedingsregeling van het Ministerie van Justitie voor het opmaken van processen verbaal door gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's) stopt per 1 januari De Tweede Kamer heeft bij de begrotingsbehandeling een motie aangenomen tot het doen van een onderzoek naar de effecten voor gemeenten van dit besluit. Dit echter zonder het besluit zelf op te schorten. Het onderzoek moet halverwege 2015 aan de Kamer worden gestuurd. De VNG gaat zelf begin 2015 ook een onderzoek starten om te bezien welke alternatieven er zijn die recht doen aan een meer evenwichtig beeld van baten en lasten voor gemeenten. Het financieel effect voor Haarlemmermeer is op jaarbasis ruim euro. De verrekening van de pv-vergoeding vindt achteraf plaats, waardoor deze tegenvaller in de begroting 2016 moet worden verwerkt. De jaarlijks vergoeding van euro werd voor een deel gebruikt voor dekking van (extra) Boa capaciteit. Het besluit van de Minister staat in schril contrast met de pogingen van het ministerie om steeds meer politietaken naar gemeenten over te hevelen, zoals het toezicht in het kader van de helingbestrijding. In de loop van 2015 zullen wij ons nader beraden hoe wij met de nieuwe taken en bevoegdheden van de Boa's zullen omgaan. Veiligheid op scholen In 2014 zijn we met de politie in gesprek gegaan met de schooldirecteuren hoe we de aanpak veilige school vorm kunnen geven. Het huidige convenant veilige school wordt geëvalueerd. Op basis van de evaluatie en de gesprekken wordt aan de hand van een beleidsnotitie in de eerste helft van 2015 nader besloten hoe we veiligheid op scholen verder vorm gaan geven. Het doel is dat we in Haarlemmermeer verder bouwen aan scholen waar leerlingen en personeel zich vertrouwd voelen, zich veilig voelen, waar men elkaar respecteert en waar leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. We willen jongeren beschermen en weerbaarder maken tegen onder andere drugs, alcohol, (digi)pesten, social media, pooierboys en seksuele intimidatie. Brandveiligheid Wij gaan aansluiten op het project Brandveilig leven van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) waarin we bij de thema's Wonen, Zorg en Onderwijs het bewustzijn over de eigen brandveiligheidssituatie bij brand bevorderen. Het project Brandveilig leven van de VRK is een vervolg van Community Safety. Binnen de thema's Wonen en Zorg gaan we projecten oppakken welke gebaseerd worden op een nog uit te voeren risico analyse. Het thema Onderwijs wordt regionaal opgepakt voor alle basisscholen in Kennemerland. Cameratoezicht Wij gaan samen met ondernemers de mogelijkheden onderzoeken om cameratoezicht mogelijk te maken in de openbare ruimte ter bescherming van hun eigendommen en ter voorkoming van andere vormen van criminaliteit. Wij werken daartoe met hen de notitie Experimenten cameratoezicht uit en betrekken hierbij ook het Keurmerk Veilig Ondernemen. Rondom Schiphol wordt samen met de veiligheidspartners en het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzocht of een voorstel voor kentekenherkenning (ANPR) kan worden uitgevoerd. Dit systeem kan een positieve bijdrage leveren aan veiligheid op bedrijventerreinen rondom Schiphol.

3 onderwerp Uitvoeringsprogramma Veiligheid, Toezicht en Handhaving 2015 Volgvel 3 Wat mag het kosten? Het Uitvoeringsprogramma Veiligheid, Toezicht en Handhaving is opgesteld op basis van de doelstellingen in de programmabegroting De uitvoering van het uitvoeringsprogramma is veilig gesteld door de in te zetten uren en budgetten in de werkplannen van de verschillende organisatieonderdelen en partners te borgen. Wie is daarvoor verantwoordelijk? De gemeenteraad stelt de Kadernota Veiligheid, Toezicht en Handhaving vast. Het college is verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het jaarlijks uitvoeringsprogramma. Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? In het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks verantwoording afgelegd wat er het afgelopen jaar per prioriteit is uitgevoerd en wat we het komend jaar gaan doen om onze doelstellingen te behalen. Participatie en communicatie We gaan in het kader van participatie samen met inwoners en ondernemers diverse activiteiten op het gebied van een veilige woon- en leefomgeving en veilig ondernemen uitvoeren. Te denken valt aan de uitbreiding van het project WAAKS! en de invoering van Claim je straat, vergroten deelname aan Burgernet en opzetten van nieuwe trajecten voor het Keurmerk veilig Ondernemen in winkelgebieden of bedrijventerreinen. Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma wordt de inhoud gecommuniceerd via het persgesprek en een persbericht. Er wordt een artikel gepubliceerd in de InforMeer. Het uitvoeringsprogramma wordt tevens op de gemeentelijke website gepubliceerd. Voorstel Op grond van het voorgaande besluiten wij: 1. het Uitvoeringsprogramma Veiligheid, Toezicht en Handhaving 2015 vast te stellen; 2. deze nota ter bespreking aan de raad te zenden. Ondertekening Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, namens dezen, de portjéfèuillehouder. Bijlage{n) Uitvoeringsprogramma Veiligheid, Toezicht en Handhaving 2015

4 Uitvoeringsprogramma Veiligheid, Toezicht en Handhaving Haarlemmermeer

5 Inhoud blz. 1. Inleiding 3 2. Resultaten Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving Veiligheidsveld Bedrijvigheid en Veiligheid Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid Veiligheidsveld Integriteit en Veiligheid Activiteiten Veiligheidsveld veilige woon- en leefomgeving Veiligheidsveld Bedrijvigheid en Veiligheid Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid Veiligheidsveld Integriteit en Veiligheid Samenwerking in de uitvoering 39 Bijlage 1: Afkortingenlijst 45 2

6 1. Inleiding Op 18 september 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Kadernota Veiligheid, Toezicht en Handhaving Haarlemmermeer (hierna: de Kadernota). De Kadernota geeft naast onze visie op veiligheid en ons strategisch handhavingsbeleid vier prioriteiten voor de komende vier jaar aan. Dit zijn : High impact crimes (HIC / woninginbraken en straatroof); Complexe sociale casuïstiek en huiselijk geweld; Veilig ondernemen (bedrijfsovervallen, bedrijfsinbraken, winkeldiefstal en zakkenrollerij); Veilig in en om school. In de Kadernota is afgesproken dat jaarlijks een integraal uitvoeringsprogramma Veiligheid, Toezicht en Handhaving wordt opgesteld met daarin de stand van zaken van de uitvoering van de speerpunten en een overzicht van de activiteiten die in het komend jaar worden uitgevoerd. Het voor u liggende uitvoeringsprogramma Veiligheid, Toezicht en Handhaving 2015 is opgesteld met de politie, KMar, het Openbaar Ministerie (OM), de Koninklijke Marechaussee, de Veiligheidsregio Kennemerland, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Belastingdienst. De aanpak is gericht op flexibele inzet van alle partijen. Indien nodig worden activiteiten tussentijds bijgesteld of wordt de aanpak geïntensiveerd door daarin te herprioriteren. Sinds 2014 zijn het uitvoeringsprogramma veiligheid en het wettelijk uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving volledig geïntegreerd. Deze integratie doet recht aan de plaats die toezicht en handhaving als instrumenten voor veiligheid innemen. De middelen die nodig zijn voor de uitvoering van de gemeentelijke taken in dit programma zijn geborgd in de programmabegroting 2015 en hoofdzakelijk verdeeld over de programma s Veiligheid (programma 3), Jeugd en Veiligheid (programma 6), Mobiliteit (programma 8), Ruimtelijke Ontwikkeling (programma 9) en Kwaliteit Fysieke omgeving (programma 11). De personele capaciteit en de beschikbare budgetten zijn in de jaarwerkplannen van de betrokken uitvoeringsorganisaties opgenomen en vertaald op activiteitenniveau. Voor detailinformatie wordt naar die werkplannen verwezen. Relatie Kadernota, uitvoeringsprogramma en andere plannen De Kadernota is gericht op sociale veiligheid en fysieke veiligheid. In de prioriteiten ligt de focus de komende vier jaar vooral op sociale veiligheid. Dit betekent echter niet dat er op het gebied van fysieke veiligheid niets gebeurt. De gemeente en haar partners blijven ook op vele andere sociale en fysieke activiteiten inzetten om de veiligheid binnen de gemeente te waarborgen c.q. te versterken. In hoofdstuk 3 vindt u een overzicht van de activiteiten die worden uitgevoerd en doorontwikkeld. Indien een activiteit niet meer bijdraagt aan de gewenste doelen dan wordt deze geschrapt. De doorontwikkeling de komende jaren gebeurt vanuit onze visie op veiligheid. Dit betekent integraal samen werken, burgerparticipatie, eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, integrale ketenaanpak en een dorps- en wijkgerichte aanpak, zowel op het gebied van sociale als fysieke veiligheid. Prioriteiten regionaal beleidsplan politie Noord-Holland Voor het nieuw regionaal beleidsplan van de politie Noord-Holland wordt als input gebruikt onze prioriteiten, die van de andere gemeenten in de regionale eenheid Noord-Holland, het beleid van het arrondissementsparket op het terrein van de strafrechtelijke handhaving en landelijke 3

7 doelstellingen van de minister van Veiligheid en Justitie. Het regionaal beleidsplan van de politie Noord-Holland is eind 2014 aan de raad voorgelegd voor een zienswijze waarna het is vastgesteld door de burgemeesters in de regionale eenheid. De prioriteiten uit het regionaal beleidsplan politie zijn: 1. High impact crimes (woninginbraken, overvallen en straatroven) 2. Geweld (horeca, relaties, publieke taak) 3. OGGZ (psychosociale problematiek) 4. Jeugd (overlast, criminaliteit, alcohol en drugs) 5. Ondermijning (drugs, fraude en witwassen, mensenhandel, outlaw motorgangs) Deze prioriteiten vallen voor een groot deel samen met de prioriteiten zoals wij deze in onze Kadernota hebben vastgesteld. De uitwerking daarvan vindt plaats in dit uitvoeringsprogramma. Onderstaand schema laat de samenhang zien van de verschillende veiligheidsplannen op diverse niveaus. Coll Collegeprogramma Haarlemmermeer Landelijke prioriteiten minister van Veiligheid en Justitie Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer (raad) IVB gemeenten regionale eenheid Prioriteiten eenheidsleiding politie Beleid OM strafrechtelijke handhaving Regionaal beleidsplan Politie Jaarlijks uitvoeringsprogramma OD NZKG Jaarlijks Uitvoeringsprogramma Veiligheid, Toezicht en Handhaving (B&W) Jaarplannen KMar / VRK / Belastingdienst Schema 1. afstemming veiligheidsbeleid en uitvoeringsprogramma Korte terugblik 2014 Het afgelopen jaar was een overgangsjaar waarin oude veiligheidsprioriteiten gedurende het jaar zijn afgebouwd en waar mogelijk vervangen door nieuwe of bijgestelde speerpunten. Het jaar 2014 is gebruikt om de regie op veiligheid en de transitie sociaal domein goed op elkaar te laten aansluiten. Twee veiligheidszaken in 2014 springen er uit. Nuclear Security Summit Op 24 en 25 maart heeft in Den Haag de Nuclear Security Summit (NSS) plaatsgevonden. Voor de NSS zijn zeer strenge beveiligingsmaatregelen genomen. De gemeente Haarlemmermeer was vanuit veiligheidsoogpunt en eventuele gevolgen van deze maatregelen voor haar inwoners en ondernemers 4

8 zeer nauw betrokken bij de voorbereidingen en uitvoering. De voorbereiding en uitvoering zijn als aparte projectorganisatie opgezet. Ramp MH17 Op donderdagmiddag 17 juli is de vlucht MH17 van Malaysia Air neergehaald boven oost-oekraïne. Op die dag kwamen in totaal 298 mensen om. In de uren en dagen na de ramp werd duidelijk dat van de 196 Nederlandse getroffenen, er acht inwoners uit drie Haarlemmermeerse gezinnen te betreuren waren. De gemeente heeft met medewerkers van Schiphol, de hulpdiensten zoals politie, KMar, de Geneeskundige hulp, Malaysia Air, de verschillende Ministeries en diensten van het Rijk, zoals het Nationaal Crisis Centrum (NCC) de eerste opvang van familieleden van slachtoffers verzorgd. Op donderdagavond 17 juli heeft het Rijk de crisisaanpak naar zich toe getrokken. Lokaal zijn gemeentelijke contactambtenaren gekoppeld aan familierechercheurs en nabestaanden. Haarlemmermeer en de rest van Nederland was in diepe rouw gedompeld. Lokale initiatieven en behoeften zijn vanuit de gemeente gefaciliteerd, zoals de stille tocht rond de Toolenburgerplas op 24 juli. De gemeente vervulde daarnaast een centrale rol in de administratieve begeleiding van de repatriëring van buitenlandse slachtoffers die in Hilversum geïdentificeerd waren. Ontwikkelingen 2015 Wij gaan hieronder kort in op enkele ontwikkelingen waar wij in 2015 rekening mee houden. Gebiedsgericht werken toezichthouders en politie In het collegeprogramma HLMR: Krachtig, Samen, Werken hebben we aangegeven dat we een koppeling willen maken tussen veiligheid en sociale cohesie door onder andere grotere betrokkenheid van bewoners bij hun wijk te organiseren en een grotere inzet van wijkagenten en toezichthouders als direct aanspreekpunt voor bewoners. Op het gebied van grotere betrokkenheid van bewoners bij hun wijk zijn en worden diverse initiatieven gestart. Denk bijvoorbeeld aan het project Waaks!, waarbij hondenbezitters worden betrokken om de veiligheid in de wijk te verbeteren. In 2014 is dit project als pilot gestart in Toolenburg, waarvoor 60 hondenbezitters zich hebben aangemeld. De resultaten zijn positief. Waaks! wordt in 2015 uitgebreid naar twee andere wijken. Naast Waaks! zijn er andere vormen van betrokkenheid van bewoners bij hun wijk in combinatie met veiligheid; denk aan Whatsapp-groepen, Claim je straat en het onderling verspreiden van nieuwsbrieven in bewonersgroepen. In 2015 wordt hier verder op ingezet. Gemeentelijke toezichthouders en de wijkagenten zijn nu al direct aanspreekbaar door bewoners. Dit kan op verschillende wijzen, van de ouderwetse brief en telefoon tot de nieuwe media zoals Twitter. De nationale politie is bezig om haar dienstverlening aan te passen. In de toekomst zal er minder gebruik worden gemaakt van het politiebureau en steeds meer van afspraken bij bewoners en ondernemers thuis en/of contact via nieuwe technologie, zoals de 3D-aangifteloketten buiten het politiebureau. Het doel is burgers meer mogelijkheden te geven om in contact te treden met de politie. In de gemeente wordt nagegaan hoe we maatschappelijk vastgoed breder kunnen inzetten. Deze ontwikkelingen gaan we in 2015 betrekken bij onze doelstelling om een fijnmazig netwerk van toezicht en handhaving in de hele polder te creëren waarbij de gemeente en politie direct aanspreekbaar is voor de burger. Hierin hebben we ook voldoende aandacht voor de dubbeldorpen. De gemeentelijke toezichthouders en de politie gaan in 2015 de operationele samenwerking verder verbeteren en intensiveren door goede uitwisseling van informatie. Hoe we dat gaan vormgeven is maatwerk. Daarbij zorgen wij ook voor de betrokkenheid van bijvoorbeeld winkeliers en jongerenwerkers. Per gebied wordt ingespeeld op de voor dat gebied kenmerkende problematiek, door een koppeling te maken met de gestelde prioriteiten en daarvoor interventies uit te voeren. In 5

9 winkelgebieden wordt er bijvoorbeeld voor gekozen om niet gezamenlijk op pad te gaan, zodat de capaciteit en zichtbaarheid breder kan worden ingezet in de gemeente. Bij de aanpak blijven we stimuleren dat inwoners en ondernemers verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid in hun omgeving. Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) bevoegdheden domein 1 (openbare ruimte) Mogelijk worden de bevoegdheden voor de BOA s in domein 1 vanaf 2015 uitgebreid. Met name gaat het om bevoegdheden die de leefbaarheid betreffen en betrekking hebben op kleine verkeersovertredingen. Afschaffen pv-vergoeding De vergoedingsregeling van het Ministerie van Justitie voor het opmaken van processen verbaal door gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa s) stopt per 1 januari De Tweede Kamer heeft bij de begrotingsbehandeling een motie aangenomen tot het doen van een onderzoek naar de effecten voor gemeenten van dit besluit. Dit echter zonder het besluit zelf op te schorten. Het onderzoek moet halverwege 2015 aan de Kamer worden gestuurd. De VNG gaat zelf begin 2015 ook een onderzoek starten om te bezien welke alternatieven er zijn die recht doen aan een meer evenwichtig beeld van baten en lasten voor gemeenten. Het financieel effect voor Haarlemmermeer is op jaarbasis ruim euro. De verrekening van de pv-vergoeding vindt achteraf plaats, waardoor deze tegenvaller in de begroting 2016 moet worden verwerkt. De jaarlijks vergoeding van euro werd voor een deel gebruikt voor dekking van (extra) Boa capaciteit. Het besluit van de Minister staat in schril contrast met de pogingen van het ministerie om steeds meer politietaken naar gemeenten over te hevelen, zoals het toezicht in het kader van de helingbestrijding. In de loop van 2015 zullen wij ons nader beraden hoe wij met de nieuwe taken en bevoegdheden van de Boa s zullen omgaan. Nieuwe wetgeving m.b.t. kwaliteitseisen De wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (het wetsvoorstel Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving 1 ) treedt naar verwachting in de tweede helft van 2015 in werking. De wet legt de afspraken rond de omgevingsdiensten vast in kwaliteitseisen, robuustheidseisen, eisen rond samenwerking, regie- en coördinatietaak door de provincies en gegevensuitwisseling. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de Tweede Kamer op 26 augustus jl. laten weten dat zij de beantwoording van de vragen en opmerkingen van 11 april 2014 van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer 2 over het wetsvoorstel heeft uitgesteld. Dit houdt verband met de kritiek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en van het Interprovinciaal Overleg op het wetsvoorstel en de opdracht van de VNG aan de commissie Wolfsen om het stelsel van omgevingsdiensten vanuit gemeentelijk perspectief te evalueren. De nota naar aanleiding van het verslag, vergezeld van een nota van wijziging, zal eind 2015 aan de Tweede Kamer gestuurd worden. Leeswijzer Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de resultaten van de speerpunten die we samen met onze partners in 2014 hebben gerealiseerd. Gekozen is voor een indeling volgens de vijf veiligheidsvelden: veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid, crisisbeheersing en integriteit en veiligheid. In hoofdstuk 2 staat wat we als gemeente met onze partners in 2015 gaan doen op het gebied van onze vier speerpunten: aanpak High Impact Crimes, 1 Wetsvoorstel VTH (33 872) 2 Kamerstukken II 2013/14, , nr. 5. 6

10 complexe sociale casuïstiek, veilig ondernemen en veiligheid in en om school en welke andere activiteiten we gaan uitvoeren binnen de vijf veiligheidsvelden. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de samenwerking met onze partners. Bijlage 1 is een lijst met de gebruikte afkortingen. 2. Resultaten 2014 Om vast te stellen of we op koers liggen, monitoren we de resultaten en voortgang van de uitvoering van dit uitvoeringsprogramma. De politie, OM en gemeente hebben in het kader van het informatiegestuurd werken een permanente monitor ingericht op basis van de politiecijfers. Dit is de driehoekmonitor. Publicatie van de politiecijfers vindt periodiek plaats op de website van de gemeente. Als tussentijdse bijsturing op de uitvoering van dit programma naar aanleiding van monitoringsinformatie nodig is, wordt dit in de driehoek gemeld. Zo ontstaat voor de uitvoering, naast prioritering, ook voldoende flexibiliteit. In de planning en control-cyclus rapporteren we aan de raad. In het kader van de provinciale Verordening systematische toezichtinformatie sturen wij na vaststelling een exemplaar van dit programma toe aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. In deze paragraaf wordt van de uitvoering van de speerpunten een korte terugblik over het afgelopen jaar gegeven. 2.1 Veiligheidsveld veilige woon- en leefomgeving Het veld veilige woon- en leefomgeving bundelt veiligheidsthema s die direct met de alledaagse kwaliteit van wonen en leven in buurten en wijken te maken hebben. De onveiligheid binnen dit veld heeft een heel herkenbaar karakter. Het gaat om verschijnselen waar iedereen mee te maken kan krijgen en die in de politiemonitor en gemeentelijke veiligheidsmonitor terugkeren. Thema s bij veilige woon- en leefomgeving zijn bijvoorbeeld woonoverlast, vernielingen en graffiti, overlast van drugs- en alcoholgebruik, woninginbraak, fietsendiefstal en geweldsdelicten, zoals huiselijk geweld. De speerpunten binnen dit veiligheidsveld voor Haarlemmermeer zijn inbraakpreventie, aanpak huiselijk geweld, toezicht op straat en aanpak overlast en verloedering. Naast de speerpunten wordt er ook op andere gebieden van veilige woon- en leefomgeving ingezet op het verbeteren van de veiligheid Speerpunt: inbraakpreventie Hoofddoelstelling: in Haarlemmermeer moet het aantal inbraken afnemen naar 0,8 % aangiften op het totale woningbestand. Stijgingen worden direct gevolgd door gerichte acties ter preventie van woninginbraak. Indicator Effectindicatoren Bron Metingen Maximale waarden Percentage woninginbraken op het totale woningbestand Politie 1,25% 1,25% 1,20% 1,32% (755 op woningen) ,25% 1,25% Sinds 2010 is er met betrekking tot het aantal woninginbraken sprake geweest van enige stabilisatie, een lichte daling in 2012 en in 2013 een stijging. De maximale waarde van 0,8% is niet realistisch 7

11 gebleken. In de Kadernota is de maximale waarde bijgesteld naar 1,25% van het totale woningbestand. AANTAL MISDRIJVEN JANUARI T/M OKTOBER % VERSCHIL Diefstal/inbraak woning % Bron: politie 2013/2014 Het aantal woninginbraken is de eerste tien maanden van 2014 met 28% gedaald ten opzichte van de eerste tien maanden in De lichte daling die over de eerste tien maanden van het jaar in 2011 is ingezet, is (na een stijging in 2013 met 12%) in 2014 een aanzienlijke daling geworden. Resultaten Speerpunt inbraakpreventie 2014 Preventief Er zijn wekelijks t/m oktober 2014 in totaal brieven verstuurd naar de postcodegebieden waar is ingebroken om te waarschuwen en om advies te geven over inbraakpreventie. Inmiddels heeft 50% van alle inwoners de afgelopen drie jaar al eens een keer een waarschuwingsbrief met voorlichtingsfolder ontvangen. Er zijn vijf inbraakpreventieavonden gehouden voor bewoners uit wijken waar veel is ingebroken. Daarvoor zijn inwoners uitgenodigd. Er zijn 700 inwoners aanwezig geweest. Bij enkele van deze avonden was een ex-inbreker aanwezig om de mensen te wijzen op hun eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid. Ook zijn steeds een aantal gecertificeerde bedrijven aanwezig geweest om advies te geven over het Politiekeurmerk Veilig Wonen. In samenwerking met de politie Noord-Holland zijn Bornholm, Hoofddorp-Noord en oud-west en Badhoevedorp aangewezen als hotspot-wijken. Buurtpreventieteam STOP Woninginbraken NH (subsidieproject Ministerie V&J) is ingezet in de hotspot-wijken om aan de deur preventieadvies te geven. Daarbij zijn zo n adviesgesprekken met bewoners aan de deur gevoerd. Op twee zaterdagen een stand ingenomen om geinteresseerden te informeren. Samengewerkt is met politie, de 32 gemeenten in Noord-Holland en het OM. In november 2014 wordt het team ingezet in Hoofddorp-Noord/oud-West. Daarnaast is op de 55+ Beurs door de politie en het buurtpreventieteam voorlichting gegeven over inbraakpreventie. Met Ymere zijn prestatieafspraken gemaakt over de aanpak van woninginbraken in huurcomplexen van Ymere. In totaal vijftig studenten Beveiliging van het ROC-Hoofddorp hebben tijdens de donkere dagen 2014 in totaal inbraakpreventieflyers bezorgd in Bornholm. Aan het ROC is een gastcollege gegeven door een ex-inbreker en de gemeente. Het pilotproject van TNO Claim je straat is in samenwerking met de politie en de wijkraad Overbos opgezet voor Liesbos. Gebleken is dat de bewoners in Liesbos niet voldoende draagvlak hebben aangetroffen om deze pilot verder te brengen. Eind 2014 is de bewonersvereniging Windestraat/Vlierstraat in Badhoevedorp benaderd om te zien of Claim je straat daar verder gebracht kan worden. Bewoners hebben begin 2014 een buurtpreventieteam Hoofddorp-Noord opgericht. Dit preventieteam hebben wij gefaciliteerd door deurstickers attentie buurtpreventie beschikbaar te stellen. In juli is de pilot Waaks! gestart in Toolenburg. In totaal 650 hondenbezitters zijn uitgenodigd voor een informatieavond. Daarvan hebben 65 hondenbezitters gebruik gemaakt en hun deelname aan de pilot bevestigd. De meldkamer heeft zes Waaks! meldingen ontvangen over verdachte situaties in de wijk. In oktober heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden waar de wijkraad Toolenburg en 20 deelnemers aanwezig waren. De pilot wordt positief beoordeeld door de deelnemers. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om het ook te starten in andere wijken. In Badhoevedorp is een bewonersgroep opgericht die in samenwerking met de politie, dorpsraad en de gemeente periodiek de digitale nieuwsbrief Badhoevedorpers tegen inbraak en diefstal verspreid binnen hun netwerk. In de winter 2013/2014 is de communicatiecampagne Laat de inbreker in de kou staan uitgevoerd. In de zomer 2014 is in samenwerking met de bibliotheek en de politie de campagne Inbrekers gaan niet met vakantie uitgevoerd. Opslagbedrijven voor caravans is gevraagd hieraan mee te werken. In de donkere dagen 2014 hebben drie weken tekstwagens in risicovolle gebieden gestaan om bewoners te attenderen op het gevaar van een woninginbraak. In die drie weken bleken minder inbraken plaats te vinden in die gebieden. De toezichthouders van VTH hebben op aanvraag twaalf adviesgesprekken na een woninginbraak gehouden om herhaald slachtofferschap te voorkomen. Ook hebben zij tijdens reguliere surveillance witte voetstappen uitgedeeld bij woningen waar deuren en/of ramen openstonden en geen bewoners zichtbaar aanwezig waren. Repressief De aanpak van woninginbraken heeft (samen met de aanpak van overvallen en straatroven) de hoogste prioriteit bij de politie in Noord-Holland. De politie in het district Kennemerland heeft een apart Woning Inbraken Team geformeerd voor de opsporing en inmiddels bestaat ook een actieteam voor de repressieve aanpak. De repressieve aandacht van de politie is vooral gericht geweest op wijken die als hotspots zijn geanalyseerd. In die wijken zijn enorme inspanningen geleverd door diverse wijk op slot -acties en gerichte surveillance. 8

12 Woninginbraakcijfers zijn geanalyseerd aan de hand van de modus operandi. Op basis van de analyse zet de politie gericht in om woninginbraken te voorkomen en op te sporen. Er vindt forse inzet van capaciteit van de politie plaats, onder andere extra surveillance gedurende de nachtdiensten, op locaties en tijden die uit de analyses naar voren zijn gekomen. De politie heeft mogelijke inbraken voorkomen. In 59 gevallen zijn 80 personen aangehouden die in bezit waren van inbrekerswerktuigen (strafbare voorbereidingshandelingen). Het aantal afgehandelde verdachten van woninginbraken is een optelling van het aantal OM verdachten (verzonden in dossier naar Justitie), het aantal verwijzingen naar bureau Halt en het aantal geseponeerde zaken. Voor de gemeente Haarlemmermeer zijn de cijfers als volgt: in 2012 waren er 58 afgehandelde verdachten, in 2013 waren dat er 70 en in 2014 (t/m oktober) 50. Een verdachte kan één of meerdere inbraken hebben gepleegd. In het kader van de helingbestrijding is een pilot uitgevoerd onder een aantal opkopers van tweedehands goederen en sieraden in Haarlemmermeer. Dit heeft geleid tot enkele aanhoudingen. Vanuit het OM is een officier van justitie aangewezen specifiek voor woninginbraken. Ook in 2014 is er door het OM ingezet op integrale monitoring en multidisciplinaire aanpak van woninginbraken via de driehoek Speerpunt: Huiselijk Geweld Hoofddoelstelling: afname van huiselijk geweld. Indicator Effectindicatoren Bron Metingen Maximale waarden Aantal aangiften van bedreiging, mishandeling en huiselijk geweld per 1000 inwoners Politie 3,56 totaal ,39 totaal 488 3,2 totaal 465 3,4 3,4 3,4 Januari t/m oktober Verschil Huisverboden opgelegd (+ 5 niet opgelegd) 2013/ % Incidenten huiselijk geweld ,8 % Misdrijven huiselijk geweld % Bron: politie en OOV In de periode januari t/m oktober 2013 was er in Haarlemmermeer een piek voor wat betreft het opleggen van huisverboden. De inschatting was dat de partners meer prioriteit aan dit gemeentelijk speerpunt gaven en dat het ook steeds meer preventief werd toegepast. In de eerste tien maanden van 2014 is in Haarlemmermeer weer een grote afname van het aantal huisverboden te zien. Volgens de politie is er geen verklaring voor de afname, behalve dat er geen geschikte casussen zijn geweest waarvoor een huisverbod van toepassing is. Dit kan doordat het slachtoffer geen melding bij de politie doet of bijvoorbeeld dat de pleger niet woont op het betreffende adres (bijv. ex-partners). In de regio Kennemerland is er vanaf 2011 een kleine groei van het aantal huisverboden over de 3 Betreft één aangifte per situatie 9

13 meetperiode januari t/m oktober (2011; 44, 2012; 66, 2013; 58, 2014; 67). De coördinator huisverboden van de politie heeft eind 2014 een regionale bijeenkomst belegd voor hulpofficieren van Justitie om toepassing van de werkafspraken in Kennemerland nader af te stemmen. Zowel wat betreft de incidenten huiselijk geweld (bedreiging, mishandeling en overige delicten) als de misdrijven huiselijk geweld is sprake van een lichte afname in onze gemeente. Resultaten Speerpunt huiselijk geweld 2014 Preventief In 2014 hebben de voorbereidingen op de vorming van het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) centraal gestaan; hiervoor is een kwartiermaker ingeschakeld. De focus lag o.a. bij het maken van handelingsprotocollen en afspraken met partners. Per 1 januari 2015 moet het AMHK Veilig Thuis van start gaan. Centrumgemeente Haarlem heeft in 2014 daartoe de Regiovisie Een Veilig Thuis vastgesteld. Het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK) is in 2014 als casusoverleg actief vormgegeven. De wet Meldcode is vanaf 1 juli 2013 in werking getreden. Hierdoor zijn beroepskrachten (bijv. huisartsen, leerkrachten) verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in de huiselijke kring. De implementatie van deze wetgeving voor functionarissen binnen de gemeentelijke organisatie is vervolgd in 2014, zoals het protocol kind-check als uitwerking / onderdeel van de wet Meldcode. De pilot Samenloopzaken Haarlemmermeer, gericht op een betere aanpak van kindermishandeling in combinatie met huiselijk geweld, is in 2014 afgelopen. De werkwijze wordt vervolgd in de ontwikkelingen voor Veilig Thuis. Vanuit gemeente Haarlem is in 2014 de pilot Voorkoming van financiële uitbuiting van kwetsbare ouderen gestart. Dit heeft een regionale uitvloeiing / samenwerking met OM, politie, Steunpunt huiselijk geweld, banken en het notariaat. In 2014 is een start gemaakt voor het ontwikkelen van een protocol voor de inzet van het tijdelijk huisverbod bij kindermishandeling. Verdere toepassing van het protocol is voorlopig in afwachting van het te nieuw te vormen AMHK Veilig Thuis. Repressief De politie heeft de coördinatie op de behandeling en afhandeling van huiselijk geweldzaken versterkt. Er zijn regionaal achttien hulpofficieren van Justitie opgeleid als specifiek team voor huisverboden. De politie heeft een specifieke aanpak eer-gerelateerd geweld geïntroduceerd. Hierbij is een aantal keer maatwerk geleverd. Het OM hanteert sinds 2014 bij de afronding van huiselijk geweld-zaken de zogenaamde routekaart voor besluitvorming m.b.t. huiselijk geweld-zaken (volgens de ZSM afhandelunit incl. reclassering, politie, OM) Speerpunt: Toezicht op straat Hoofddoelstelling: toezicht op straat draagt bij aan het verbeteren van de veiligheid en de veiligheidsgevoelens van inwoners, ondernemers en bezoekers in Haarlemmermeer in de openbare ruimte. Indicator Kengetal Bron Meting 2009 Meting 2012 Meting 2015 Meetfrequentie Aandeel inwoners dat zich zelden of nooit onveilig voelt in de Bevolkingsenquête (kijk op de wijk) 78% 78% pm Eén keer per drie jaar eigen buurt Er is de afgelopen jaren sprake van een stabiel percentage waar het gaat om het gevoel van veiligheid in Haarlemmermeer. AANTAL INCIDENTEN JANUARI T/M OKTOBER Parkeeroverlast/ Parkeerproblemen Bron: politie % VERSCHIL % 2013/

14 Het aantal incidenten van parkeeroverlast en parkeerproblemen laat in de eerste tien maanden van het jaar voor het derde achtereenvolgende jaar een daling zien. Resultaten Speerpunt Toezicht op straat 2014 Preventief De handhavingsmatrix die specifiek voor het toezicht in de openbare ruimte is opgesteld door de gemeente en de politie is uitgangspunt geweest voor hun samenwerking. Hierdoor is er efficiënter omgegaan met het beschikbare blauw op straat. De wijkagenten hebben 80% (gelijk aan gestelde doel) van hun netto tijd in hun wijk gewerkt. In de winter 2013/2014 is het donkere dagen project met de politie uitgevoerd. Dit project hield in dat in winkelcentra toezicht door politie en toezichthouders van de gemeente beter op elkaar was afgestemd, zodat er op meerdere plekken tegelijk toezicht was. In 2014 is gestart met het opzetten van Buurt bestuurt in Graan voor Visch. Er is contact gezocht met de wijkraad om te kijken wat er gezamenlijk kan worden opgepakt waardoor het veiligheidsgevoel in de wijk toeneemt en ervaren overlast vermindert. Buurt bestuurt betekent periodiek overleg met een draagvlak hebbende groep bewoners van een buurt, wijkagent en vertegenwoordiging van gemeente, waarbij bewoners besluiten over de prioriteiten in hun buurt (op gebied van veiligheid) en gemeente en politie hier uitvoering aangeven. In de maanden april t/m oktober hebben de straatcoaches gericht toezicht op overlast door jongeren gehouden en in de winterperiode combineerden zij hun werkzaamheden met andere toezichttaken in de openbare ruimte. Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. In 2014 is daarvoor een handhavingsplan vastgesteld. In 2014 zijn horecabedrijven gecontroleerd op de naleving van de Drank- en Horecawet. Daarnaast is er een aantal keren gecontroleerd op het schenken en verkopen van alcohol aan jongeren. Er zijn 24 commerciële inrichtingen gecontroleerd, zeven para-commerciële inrichtingen, twee slijters en vijf overige bedrijven. Dit heeft geleid tot vijftien waarschuwingen en drie vooraanschrijvingen. Ook zijn er vijf evenementen bezocht waar drie waarschuwingen zijn gegeven. Verder is opgetreden tegen een illegaal terras en een illegale zuipkeet. Er zijn drie processen-verbaal uitgereikt aan personen onder de achttien die in de openbare ruimte alcohol aanwezig hadden. Ook zijn twee personen daarvoor verwezen naar HALT Speerpunt: Aanpak Overlast en verloedering Hoofddoelstelling: overlast en verloedering in de gemeente Haarlemmermeer nemen af. Indicator AANTAL MISDRIJVEN JANUARI T/M OKTOBER % VERSCHIL 2013/2014 Vernieling auto ,4% Vernieling Openbaar Vervoer % en abri Vernieling openbaar gebouw ,7% Vernieling overig ,8% Totaal vernieling ,7% Bron: politie Het totaal aantal vernielingen is in de eerste tien maanden van dit jaar met 14,7% gedaald ten opzichte van die periode in De vermindering van het aantal vernielingen aan auto s is opvallend. Het aantal vernielingen aan openbaar vervoer en openbare gebouwen nam procentueel sterk toe, hoewel het in totaal om geringe absolute aantallen gaat. Resultaten Speerpunt Aanpak overlast en verloedering 2014 Preventief Met oud en nieuw 2013/2014 zijn diverse extra activiteiten georganiseerd om vernielingen en openbare orde problemen te voorkomen. Het Happy New Vennep feest werd wederom georganiseerd door de stichting Onder het Vriespunt. Ernstige vandalisme is uitgebleven in Nieuw-Vennep. In Zwanenburg wist jongerencentrum de Basis niet voldoende publiek te trekken terwijl de lokale shoarma-gelegenheid overvol was. Een goede afstemming tussen vraag en aanbod is dan ook van belang. In 2013/2014 was er in Hoofddorp Winterland (op het Raadhuisplein). Er was sprake van een goede sfeer en geen ongeregeldheden. Eind 2014 is dit voor de tweede keer georganiseerd. Ook de jaarwisseling, georganiseerd door de stichting Marhaba en MeerWaarde, Eind Goed Al Goed in Graan voor Visch bij de 11

15 Repressief Nieuwe Silo is goed verlopen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat voor de jaarwisseling 2014/2015 geen vuurwerk meer wordt uitgedeeld vanuit de gemeentelijke subsidiegelden. Het totaalbedrag aan schade bij de jaarwisseling blijft sinds 2010/2011 met per jaar min of meer gelijk. Schadeverhaal op eventuele daders blijkt veelal onmogelijk. Wat betreft het vuurwerkverbodsgebied zijn er geen meldingen van overtredingen bekend. Opschoonacties worden het hele jaar door gehouden, niet alleen op de traditionele landelijke opschoon-dag in maart. Op 23 september is een opschoonactie georganiseerd i.s.m. Meerlanden en de Brede school Bornholm. In 2014 nemen mensen deel aan Burgernet in Haarlemmermeer. Dat komt neer op 6,8 % van de inwoners. Het ligt 1,6% boven de gestelde norm van 5% en is met mensen een stijging van 0,9% in Bij vier R-net haltes is cameratoezicht aanwezig op basis van de Gemeentewet voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Eind 2014 is dit cameratoezicht geëvalueerd. In 2014 hebben wij ons bij dit speerpunt gericht op de zaken die direct zorgen voor ergernis in de openbare ruimte, bijv. vandalisme, zwerfvuil, illegale stort, illegale reclameborden en hondenoverlast. Deze speerpunten zijn in het rooster van de toezichthouders VTH opgenomen zodat proactief toezicht wordt gehouden. De politie deed dit met name op de tijdstippen dat de gemeentelijke handhavers niet op straat aanwezig waren Veiligheidsveld Bedrijvigheid en Veiligheid Bedrijvigheid en veiligheid bestaat uit thema s die te maken hebben met de sociale onveiligheid rond economische en recreatieve voorzieningen zoals winkelcentra, bedrijventerreinen, uitgaansmogelijkheden en evenementen. Thema s zijn onder meer de veiligheid in winkelgebieden en bedrijventerreinen, veilig uitgaan en evenementenveiligheid. Maatregelen op dit veld hebben vaak een gemengd publiek-privaat karakter. Het gaat bij veilig ondernemen om de onveiligheid die bedrijvigheid genereert of waar zij mee te maken heeft en niet om veiligheid van fysieke aard (zie daarvoor het veiligheidsveld fysieke veiligheid). Binnen dit veiligheidsveld is veilig ondernemen aangewezen als speerpunt Speerpunt: Veilig Ondernemen Hoofddoelstelling: het bevorderen van een veilig ondernemers- en winkelklimaat in Haarlemmermeer. Indicator Effectindicatoren Bron Metingen Maximale waarden Aantal aangiften van bedrijfsinbraak per 1000 inwoners Aantal overvallen per 1000 inwoners Politie 2,5 1,72 1,39 1, totaal 246 totaal 200 totaal 263 totaal Politie 0,10 0,07 0,10 0,13 14 totaal 10 totaal 14 totaal 20 totaal ,7 1,7 1,7 0,10 0,10 0,10 AANTAL MISDRIJVEN JANUARI T/M OKTOBER % VERSCHIL 2013/2014 Diefstal/inbraak bedrijf ,8 Overval % Winkeldiefstal ,8% Zakkenrollerij ,2% Fraude ,2% Bron: politie 12

16 De afgelopen jaren is er al veel geïnvesteerd in veilig ondernemen. Het aantal geregistreerde overvallen in de eerste tien maanden van 2014 lag lager dan voorgaande jaren. In de periode januari t/m oktober is een daling te zien van het aantal diefstallen/inbraken uit bedrijven. In 2014 is in die periode ook een daling te zien van het aantal winkeldiefstallen. Ook het aantal gevallen van zakkenrollerij nam aanzienlijk af. Het centrum van Hoofddorp heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een aantrekkelijk winkelgebied voor de regio. De stijging van het aantal winkels en de groei van het winkelend publiek brengt mee dat er blijvend aandacht nodig is voor het bestrijden van criminaliteit. Veilig ondernemen blijft een speerpunt van het veiligheidsbeleid. In paragraaf 3.2. gaan wij daar nader op in. AANTAL INCIDENTEN JANUARI T/M OKTOBER %VERSCHIL 2013/2014 Geluidsoverlast horeca ,3% Geluidsoverlast evenementen ,2% Bron: politie De toename van geluidsoverlast in de horeca is opvallend, maar nog steeds lager dan in Resultaten Speerpunt Veilig Ondernemen 2014 Preventief De KVO-trajecten in de bedrijventerreinen Beukenhorst en Oude Meer zijn in 2014 opgestart met intentieverklaring en een gang naar de eerste ster. In 2014 hebben winkelgebied t Paradijs en bedrijventerrein de President een tweede ster gekregen. De winkelgebieden Badhoevedorp en Zwanenburg hebben een derde ster uitgereikt gekregen in In de voorbereiding op deze certificering zijn de partners van de diverse KVO-trajecten samen opgetrokken. Vanaf oktober zijn alle objecten, die extra risico lopen om overvallen te worden, bezocht door de politie en zij hebben een persoonlijk advies gekregen hoe zij overvallen kunnen voorkomen. Zorgplan voor ondernemers na overvallen. Ondernemers die zelf of in hun omgeving een overval hebben meegemaakt krijgen een informatiepakket aangeboden. In dit pakket zit informatie over veiligheidsmaatregelen die een ondernemer kan nemen. Ondernemers krijgen daarnaast de mogelijkheid om zich in te schrijven voor gratis overvaltrainingen en om een veiligheidsscan (met subsidie) uit te laten voeren. Het nazorgplan overvallen is uitgebreid met woningovervallen. Er is op piekmomenten gesurveilleerd in winkelgebieden. Door middel van acties is aandacht gevraagd voor zakkenrollers en winkeldieven. De gemeente heeft gemeentelijke handhavers ingezet. Er wordt in de periode van 1 oktober 2014 tot 1 april 2015 uitvoering gegeven aan het Donkere Dagen Offensief dat gericht is op het voorkomen van overvallen en straatroof, maar ook op het vergroten van het veiligheidsgevoel op tijdstippen dat bewoners en bedrijven het meest kwetsbaar zijn, namelijk in de ochtend en het begin van de avond. Bij toezicht en signaleren van ongewone zaken is gebruik gemaakt van interne en externe partners, zoals het bureau buitenbewaking Schiphol, de politie en de Koninklijke Marechaussee. In 2014 is de gemeente n.a.v. signalen van ondernemers in gesprek gegaan met bedrijventerreinen De President en Spoorzicht en winkelcentrum Hoofddorp Centrum in verband met de mogelijkheden voor uitbreiding van cameratoezicht ter bewaking van hun eigendommen, voorkoming van overvallen en andere vormen van criminaliteit. De mogelijkheden voor een pilot zijn besproken en worden per bedrijventerrein/winkelcentrum nader onderzocht. Met de veiligheidspartners van Schiphol is in 2014 een initiatiefvoorstel voor kentekenherkenning (ANPR) rondom Schiphol opgesteld en voorgelegd aan het ministerie van Veiligheid & Justitie. Dit systeem kan een positieve bijdrage leveren voor veiligheid op Schiphol en de omliggende bedrijventerreinen. Samen met de Kamer van Koophandel hebben we een informatiebijeenkomst over cybercrime georganiseerd voor ondernemers. Repressief Er is een Regionaal overvallenteam dat zich vooral richt op de opsporing van daders. Het basisteam heeft hieraan een bijdrage geleverd door goed plaats delict management en door ondersteuning aan het onderzoek. Van de zeven overvallen in Haarlemmermeer zijn vijf verdachten afgehandeld. Er is veel tijd gestoken in de opsporing van daders. Zo worden altijd camerabeelden opgevraagd. Zo nodig worden foto s geplaatst in het Recherche Informatie Bulletin (opsporingsberichten voor de Nederlandse Politie). Vanuit het OM is een officier van justitie aangewezen specifiek voor overvallen. 13

17 2.3. Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid Het veld jeugd en veiligheid bevat de veiligheidsproblemen die specifiek met jeugd te maken hebben. Het gaat daarbij zowel om 12-minners als om oudere jeugd. Thema s zijn overlastgevende jeugd, criminele jeugdgroepen/individuele probleemjongeren, jeugd, alcohol en drugs en veilig in en om de school. De groepsaanpak overlastgevende jeugd is als speerpunt aangewezen Speerpunt: Groepsaanpak overlastgevende jeugd Hoofddoelstelling: in Haarlemmermeer leven oudere en jongere bewoners op positieve manier samen. Overlast door jeugdigen wordt voorkomen en neemt af. De subjectieve veiligheid wordt verbeterd. Indicator Effectindicatoren Bron Metingen Maximale waarden Aantal meldingen van overlast veroorzaakt door jeugd Aantal incidenten overlast jeugd Politie Politie Bron: politie AANTAL MELDINGEN INCIDENTEN % VERSCHIL 2012/2013 JANUARI T/M OKTOBER Meldingen overlast jeugd ,3% Incidenten overlast jeugd % Bron: politie Incidenten overlast jeugd Bij incidenten overlast jeugd gaat het om meldingen, vooral van burgers, die als jeugdoverlast bij de politie binnenkomen. Het gaat om diverse vormen van overlast, zoals geluidsoverlast en vernielingen. Het aantal incidenten overlast jeugd is in 2014 plotseling fors gestegen ten opzichte van dezelfde maanden van de drie voorgaande jaren. Dit heeft waarschijnlijk te maken met verschillende factoren. De politie heeft dit jaar haar registratie landelijk aangepast. Bij overlastmeldingen neemt de politie de locatie een aantal dagen mee in de surveillance. Eigen waarnemingen van en optreden tegen overlast worden nu in hetzelfde systeem geregistreerd als meldingen van burgers. Dat kan dubbele meldingen opleveren. Dit jaar hebben we een zachte winter en zonnige zomer achter de rug. We constateren ook dat overlastgevende groepen steeds minder actief zijn op één locatie maar meer rondtrekken in een wijk of kern. Resultaten Speerpunt groepsaanpak jeugdoverlast 2014 Preventief Voor alle wijken en kernen (> inwoners) zijn continue actuele wijkanalyses opgesteld. Voor alle groepen jongeren (zowel voor groepen waar risico aan verbonden is als groepen waar nog niet direct sturing op nodig is) zijn continue actuele analyses opgesteld. Deze analyses zijn nodig zodat we snel kunnen inspelen op (eerste) signalen en waar nodig kunnen acteren. In 2014 is prioriteit gegeven aan overlastgevende groepen/individuen in Badhoevedorp, Hoofddorp (Bornholm, Toolenburg), Nieuw-Vennep (Linquenda), Lisserbroek en Rijsenhout. Hier vindt extra toezicht plaats en worden interventies en maatregelen ingezet om overlast structureel aan te pakken. In de zomer van 2014 is er extra aandacht geweest voor seizoensgebonden overlast, zoals bij de Toolenburger Plas en het Haarlemmermeerse Bos. 14

18 In 2014 hebben we de aanpak jeugdoverlast verder doorontwikkeld aan de hand van signalen en ontwikkelingen. In 2014 is mede om die reden een tactisch overleg ingevoerd met betrekking tot jeugd(overlast). Kennis wordt hierdoor in een vroeg stadium uitgewisseld en signalen daardoor snel opgepakt. Voortgang, knelpunten en te nemen acties van de groepsaanpak zijn iedere zes weken besproken in de Regiegroep Jeugd en Veiligheid. Repressief Alle meldingen m.b.t. jeugdoverlast worden opgevolgd en alle ketenpartners worden hierover geïnformeerd. In eerste instantie voor extra toezicht en voor nadere analyse. Bij risicogroepen zijn vanuit de integrale analyses (groep, individu, domein) plannen van aanpak opgesteld met daarin gekozen interventies en maatregelen die aansluiten bij de lokale situatie (bijv. het leiden van individuele jongeren naar zorg, het betrekken van ouders bij de problematiek, aanpassingen in de openbare ruimte, activiteiten voor en door jongeren). In 2014 is wederom ingezet op het vergroten van de ouderbetrokkenheid middels huisbezoeken of groepsbijeenkomsten, al dan niet in aanwezigheid van de jongeren zelf. Individuele jongeren waarover zorgen bestaan, zijn ingebracht in het CJG-netwerk / Meer-teams en het Veiligheidshuis, afhankelijk van de problematiek. Aanpak van criminele jeugdgroepen liep via het Veiligheidshuis onder regie van het OM en in samenwerking met politie en gemeente Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid Het veld fysieke veiligheid bevat de vormen van onveiligheid die samenhangen met gevaarlijke stoffen, verkeer, gebouwen en natuur. Thema s zijn crisisbeheersing, brandveiligheid, Bouw en Milieu, verkeersveiligheid en externe veiligheid. Binnen het programma fysieke veiligheid is brandveiligheid aangewezen als speerpunt Speerpunt: Brandveiligheid Hoofddoelstellingen: 1. branden, zware ongevallen en rampen worden zoveel mogelijk voorkomen. 2. bij het optreden van branden, zware ongevallen en rampen is er zo weinig mogelijk fysieke en materiële schade. Indicator Effect en prestatie indicatoren Percentage basisscholen dat voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften Aantal controles uitgevoerd door de brandweer Bron Metingen Maximale waarden Brandweer 45% 93% 89% 92% 100% 100% Brandweer Aantal controles uitgevoerd door milieu inspecteurs inclusief aspect brandveiligheid Gemeente/ OD NZKG Tot en met oktober 2014 hebben 71 van de 77 gecontroleerde basisscholen (92%) voldaan aan alle brandveiligheidsvoorschriften. Zes basisscholen voldoen nog niet vanwege met name administratieve overtredingen. Het gaat daarbij overigens niet om openbare basisscholen. De brandweer voert in opdracht van de gemeente jaarlijks preventie controles uit. De VRK stelt daartoe jaarlijks een controleplan op gebaseerd op risico s en opvolging van bouwvoorschriften. Vanuit repressief oogpunt dient dit plan als versterking van de operationele keten. Daarbij wordt rekening gehouden met de 15

19 prioritaire projecten die de gemeente in het uitvoeringsprogramma opneemt. In 2014 zijn 700 milieucontroles inclusief brandveiligheidsaspecten uitgevoerd door de OD NZKG en 39 door team Bouw en Milieu van de gemeente. Resultaten Speerpunt brandveiligheid 2014 Preventief Project Brandveiligheid risicowoningen. Van de woningen die als risicowoning werden aangemerkt, resteren nu nog ruim 500 woningen. De particuliere woningeigenaren in de wijken/kernen waar Ymere werkzaamheden uitvoert, hebben in augustus/september 2014 een brief ontvangen. In die brief worden de particuliere woningeigenaren er op gewezen dat zij kunnen aansluiten bij de werkzaamheden die Ymere laat uitvoeren. Tevens is aangegeven dat na 1 januari 2016 bestuursrechtelijk wordt opgetreden als de woningen niet aan de wettelijke eisen voldoet. Dit heeft ertoe geleid dat een groot aantal woningeigenaren zich heeft gemeld om de woning te laten controleren of aanpassingen te doen. In 2015 wordt deze werkwijze voortgezet. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan communicatie. Het convenant uit 2010 met Ymere voor de risicowoningen naar aanleiding van de brand in de Koning I Willemlaan wordt volgens planning uitgevoerd. De uitvoering loopt nog door tot en met 31 december In het project Brandveiligheid Industrie en Gevaarlijke Stoffen (BIGS) gaat het om het integraal uitvoeren van 100 controles gezamenlijk met de brandweer. Er wordt gestreefd naar het minimaal vasthouden van het naleefgedrag van 70% (bij elke controle voldoet 70% van alle bedrijven aan alle voorschriften) en dit waar mogelijk verbeteren. De controle op de milieu- en gebruiksbepalingen van de risicobedrijven is opgedragen aan de OD NZKG. Voor 2014 is het naleefgedrag 67%, peildatum 1 oktober 2014, zodat nagenoeg is voldaan aan de doelstelling. Er zijn in het BIGSproject aan drie bedrijven lasten onder dwangsom opgelegd. Vanwege de inwerkingtreding van de Wet verplichte regionalisering brandweer is niet meer het college, maar het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) verantwoordelijk voor de basisbrandweerzorg op Schiphol. Het convenant is daarom per 1 januari 2014 aangepast. De VRK zal jaarlijks aan het college rapporteren over de uitvoering van het convenant. Dit is eveneens input voor een nieuwe versie van het convenant dat in verband met een BTWvraagstuk opgesteld moet gaan worden. De brandveiligheidscontroles op de basisscholen zijn sinds 2014 opgenomen in de reguliere controlecyclus van de brandweer. De risico's met brandveiligheid bij basisscholen zitten enerzijds in het gebruik en anderzijds in het onderhoud van de gebouwen. Overtredingen rond het gebruik vallen onder de verantwoordelijkheid van de schooldirecties en de -besturen. Bij overtredingen met betrekking tot het onderhoud van schoolgebouwen zijn de schoolbesturen niet altijd verantwoordelijk. Soms is de onderwijsinstelling niet zelf eigenaar van het gebouw, maar een andere partij, bijvoorbeeld de gemeente bij de openbare scholen. Tekortkomingen die bij openbare basisscholen na een controle blijken, worden intern afgestemd met Vastgoed. In 2014 voldeden alle gecontroleerde openbare basisscholen. Er zijn in 2014 met een aantal instellingen met niet-zelfredzame bewoners ontruimingsoefeningen gehouden samen met hun bedrijfshulpverlening (BHV) en de brandweer. De leerpunten zijn meegenomen in de preparatie van de brandweer en de organisatie van de BHV. Dit project loopt door in Project Niet-zelfredzamen (NZR). Als vervolg op de evaluatie Plan van aanpak Brandveiligheidsmanagement zijn de brandveiligheidscontroles binnen de zorginstellingen opnieuw als projectmatige activiteit uitgevoerd. In de periode hebben alle gecontroleerde NZR-instellingen op enig moment voldaan aan alle brandveiligheidsvoorschriften. Dit vervolgproject heeft tot doel om alle zorginstellingen opnieuw te controleren op de naleving van de brandveiligheidsregels en ervoor te zorgen dat de zorginstellingen blijvend voldoen aan de brandveiligheidsregels, waarbij in dit project de nadruk wordt gelegd op het naleven van de gebruiksvoorschriften. Tussen 1 januari en 31 augustus 2014 zijn 100 NZR-instellingen gecontroleerd. Bij 69 instellingen zijn bij de controle geen overtredingen geconstateerd. Tegen 31 instellingen is conform ons handhavingsbeleid opgetreden. Dit heeft ertoe geleid dat 24 van die instellingen alsnog aan de eisen voldoen. Bij de resterende zeven zorginstellingen vindt voor eind 2014 een hercontrole plaats. Project Brandveilig Leven: Mensen die slecht ter been zijn of afhankelijk van hulpmiddelen, kunnen minder goed een brandende woning verlaten. Eind februari 2014 is Brandweer Kennemerland gestart met huisbezoeken aan bewoners die een mobiliteitsbeperking hebben en geregistreerd staan bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Tijdens het bezoek worden de bewoners bewust gemaakt van de gevaren van brand. De brandweerinspecteur hangt, waar nodig, gratis rookmelders op, welke door de gemeente beschikbaar zijn gesteld. In totaal zijn er woningen aangeschreven in

20 Speerpunt Crisisbeheersing Hoofddoelstelling: de gemeente Haarlemmermeer en de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) zijn goed voorbereid om rampen en crises zo effectief mogelijk te bestrijden. Resultaten Speerpunt crisisbeheersing 2014 Preventief In 2013 is een start gemaakt met de tweede fase van de regionale crisisorganisatie: de gemeentelijke deelplannen voor Bevolkingszorg en de crisisorganisatie zijn conform de aanbevelingen van het rapport van de commissie Bruijnooge Bevolkingszorg op orde vernieuwd en gestoeld op het principe van (zelf)redzaamheid. Dit houdt in dat de gemeenten niet meer aanbodgericht werken (bijvoorbeeld automatisch opvanglocaties inrichten), maar vraaggericht, waarbij (zelf)redzaamheid een prominente plaats inneemt. De crisisorganisatie werkt meer vanuit het veld om ter plaatse zicht te krijgen op de behoeften van burgers, gaat uit van improvisatie en sluit beter aan bij de dagelijkse praktijk en eigen initiatieven vanuit de bevolking. De crisisorganisatie wordt gevormd door kleinere pools van professionele, gemotiveerde collega s vanuit de tien gemeenten. Eind 2013 is (na het vaststellen van de nieuwe planvorming) gestart met werving & selectie, opleiden/trainen/oefenen en invoering van de nieuwe intergemeentelijke crisisorganisatie. De invoering is, conform planning, op 30 juni 2014 afgerond, waarbij de vastgestelde planvorming in werking is getreden. Sindsdien wordt gewerkt met de vernieuwde intergemeentelijke crisisorganisatie. Voor Schiphol is de bevolkingszorg ook anders ingericht. Luchtvaartmaatschappijen worden meer betrokken en spelen bij incidenten een grotere rol richting passagiers en hun verwanten. Verder is in 2014 het Crisisbestrijdingsplan Schiphol geactualiseerd. De vernieuwde intergemeentelijke crisisorganisatie is direct na de inwerkingtreding diverse malen ingezet bij incidenten, waaronder: wateroverlast in Badhoevedorp, de vliegramp met MH17, ebola (terugkeer artsen en mogelijk besmette persoon) en diverse branden in Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort, Vanuit Haarlemmermeer is in de nasleep van MH17 extra aandacht uitgegaan naar het ondersteunen en faciliteren van nabestaanden van omgekomen inwoners uit Haarlemmermeer. In maart 2014 heeft de Nuclear Security Summit (NSS) plaatsgevonden, met een grote impact op Haarlemmermeer vanwege Schiphol als aankomst- en vertreklocatie van de buitenlandse delegaties. De NSS is voorafgegaan door uitgebreide voorbereidingen voor de crisisorganisatie. Op regionaal niveau zijn verschillende crisisoefeningen georganiseerd, met daarbij ook aandacht voor de specifieke risico s in Haarlemmermeer, zoals (dreigende) infectieziekten (intrede via Schiphol) en vliegtuigongevallen. Op 18 november s avonds is voor de Veiligheidsregio een systeemtest uitgevoerd met Haarlemmermeer als brongebied. In de oefening is opgeschaald naar GRIP Bouw en Milieu Hoofddoelstelling: Wij willen een schone, duurzame, hele en veilige openbare ruimte. Resultaten 2014 Toezicht en handhaving door de OD NZKG Milieu projecten door de OD NZKG De activiteiten en projecten worden volgens de dienstverleningsovereenkomst 2014 en het Uitvoeringsprogramma 2014 uitgevoerd door de OD NZKG. Uit de tweede Tertaalrapportage blijkt: alle werkzaamheden voor milieu lopen naar verwachting. Het bedrijvenbestand is door gerichte controles met ruim 100 bedrijven toegenomen. Dit heeft ook geleid tot een aantal processen verbaal van de milieupolitie. Van de 68 sinds 1 januari 2014 overgedragen provinciale bedrijven in het kader van de Wabo-decentralisatie zijn er 47 autodemontage bedrijven. Voor het vormen van een basisbeeld zijn al deze bedrijven bezocht. In het kader van de informatiegestuurde aanpak wordt gewerkt aan een integrale controle voor deze bedrijfstak. In totaal zijn er 49 milieuoverlastmeldingen binnengekomen via de gemeente Haarlemmermeer voor OD-gerelateerde bedrijven. Van deze overlastmeldingen waren er 28 terecht. Deze zijn afgehandeld. Vijftien waren niet terecht en zes zijn nog in behandeling. Bij het toezicht op utiliteitsbouw zijn in totaal 193 vergunningen gereed gemeld. Hiervoor zijn controles uitgevoerd. Er zijn nog 252 vergunningen in behandeling. Er zijn 29 sloopmeldingen afgedaan. Het was niet nodig om tot handhaving over te gaan. Er zijn zeventien klachten afgehandeld. De OD NZKG heeft 600 uur besteed aan de uitvoering van diverse duurzaamheidsprojecten bij grootgebruikers van energie, zoals de analyse van het energiegebruik en de advisering over verbeteropties van data centers en hotels (Green Key certificaten). Er zijn negen warmte/koude opslagen gecontroleerd en er zijn verbetervoorstellen aan de eigenaren gedaan. 17

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuillehouder drs. Theo Weterings Collegevergadering 15 September 2015 inlichtingen Lisette van Elk (+31235674836) Registratienummer 2015.0041152 Samenvatting

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Bewonersvergadering 09-03

Bewonersvergadering 09-03 Bewonersvergadering 09-03 03-2015 THEMA VEILIGHEID, TOEZICHT EN HANDHAVING Kernvraag: Wat kunnen de wijkagenten/politie en toezichthouders wel en niet in onze wijk doen? Welkom Gasten Politie onze wijkagenten

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuillehouder drs. Theo Weterings Collegevergadering 15 September 2015 inlichtingen Lisette van Elk (+31235674836) Registratienummer 2015.0041152 Samenvatting

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl Veiligheid Vleuten-De Meern 2014-2015 Wijkraadvergadering 16 maart 2015 Veiligheidscijfers stad Utrecht Ontwikkeling veiligheid in Utrecht geregistreerde criminaliteit 2011 2012 2013 2014 '11-'14 '13 -

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Hand-out. Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013

Hand-out. Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013 Hand-out Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013 Overzicht prioriteiten IVB 2011-2014 - Gemeente Prioriteiten IVB Status Uitvoering / X 1. Huiselijk Geweld College akkoord met Uvp, ter info raad. 2. Inbraken

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk 1 Inhoud BOA-Jaarplan 2016... 1 Gemeente Ridderkerk... 1 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE ASPECTEN... 3 2.1 Toezichthouders / BOA s... 3 2.2 Ontwikkeling taken afgelopen

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma. Veiligheid, Toezicht en Handhaving. Haarlemmermeer 2014

Uitvoeringsprogramma. Veiligheid, Toezicht en Handhaving. Haarlemmermeer 2014 Uitvoeringsprogramma Veiligheid, Toezicht en Handhaving Haarlemmermeer 2014 1 Inhoud blz. 1. Inleiding 3 2. Resultaten 2013 7 2.1 Veiligheidsveld veilige woon- en leefomgeving 7 2.2 Veiligheidsveld Bedrijvigheid

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn-

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: 12 Onderwerp: programmalijnen Integraal Veiligheids Plan en concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Concept 31-12-2008 Behoort bij Raadsvoorstel 98-2009 Inhoudsopgave 0. Management samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Projectopdracht

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Evaluatie cameratoezicht Schiphol en haltes Zuidtangent

Nota van B&W. Onderwerp Evaluatie cameratoezicht Schiphol en haltes Zuidtangent Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 4 december 2012 Inlichtingen Ronald Emmelot (3526 ) Registratienummer 2012.0072700 Inleiding In de nota Invoeren cameratoezicht

Nadere informatie

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Aanleiding Sinds 21 december 2007 zijn in Sliedrecht camera s opgehangen die tot doel hebben beelden van de betreffende locatie te registreren. Bij de besluitvorming

Nadere informatie

Jaarverslag Eenheid Noord- Holland

Jaarverslag Eenheid Noord- Holland Jaarverslag Eenheid Noord- Holland 2013 2 3 Inhoud Voorwoord 4 1. Regionale prioriteiten Misdrijven High impact Crimes Straatroof en overval Woninginbraken Geweld Eergerelateerd geweld Jeugd Beslag Ondermijning

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid

Kadernota Integrale Veiligheid Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 1 1. Inleiding Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een stad waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te verblijven. Een basisvoorwaarde voor

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht 2016 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoud 1. Inleiding...2 1.1 Doel toezicht en handhaving...2 1.2 Geschiedenis...2 1.3 Inhuur bij Omgevingsdienst IJmond...2

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 december 2012 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2012_BW_00428 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014, politie eenheid

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017 [Geef tekst op] 217/546 217/5482 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 217 Gemeente Zaanstad, januari 217 Stadhuisplein 1 156 MZ Zaandam Postbus 2 15 GA Zaandam www.zaanstad.nl Inleiding In het Integraal

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Theo Weterings, voorzitter VNG commissie Bestuur en Veiligheid en burgemeester Haarlemmermeer

Theo Weterings, voorzitter VNG commissie Bestuur en Veiligheid en burgemeester Haarlemmermeer Dag van de Boa, Maandag 17 november 2014 Theo Weterings, voorzitter VNG commissie Bestuur en Veiligheid en burgemeester Haarlemmermeer Het gesproken woord geldt. Dames en heren, Het is voor mij een groot

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Kadernota Veiligheid, Toezicht en Handhaving Haarlemmermeer

Kadernota Veiligheid, Toezicht en Handhaving Haarlemmermeer Kadernota Veiligheid, Toezicht en Handhaving Haarlemmermeer 2015-2018 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Functie van de kadernota 3 1.2 Leeswijzer 4 2. Visie op veiligheid 5 3. Veiligheidsanalyse en prioriteiten

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Factsheet 12 Ontwikkeling woninginbraken periode t/m 21 december 2014

Factsheet 12 Ontwikkeling woninginbraken periode t/m 21 december 2014 Factsheet 12 Ontwikkeling woninginbraken periode t/m 21 december 2014 1. Cijfers woninginbraken Sinds september 2010 wordt u periodiek geïnformeerd over de over de cijfers op het gebied van woninginbraak

Nadere informatie

Kadernota Veiligheid, Toezicht en Handhaving Haarlemmermeer

Kadernota Veiligheid, Toezicht en Handhaving Haarlemmermeer Kadernota Veiligheid, Toezicht en Handhaving Haarlemmermeer 2015-2018 2 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Functie van de kadernota... 3 1.2 Leeswijzer... 4 2. Visie op veiligheid... 5 3. Veiligheidsanalyse

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp 7 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West 2014 Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West Gemeente Marum ACTUALITEITEN WONINGCRIMINALITEIT VOERTUIG- EN VAARTUIGCRIMINALITEIT BEDRIJFSCRIMINALITEIT OVERIGE VERMOGENSDELICTEN

Nadere informatie

Memo. aan. de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp. van. Veiligheid en wijken. 5 januari 2017

Memo. aan. de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp. van. Veiligheid en wijken. 5 januari 2017 Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp Veiligheid en wijken 5 januari 2017 Memo Hierbij treft u een kort memo aan over de voortgang

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid 54925 zaakkenmerk Inleiding De huidige nota integrale veiligheid van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Commissie ABA Valkenburg

Commissie ABA Valkenburg Commissie ABA Valkenburg Inhoud Criminaliteit en leefbaarheid Woninginbraken Diefstal uit en vanaf motorvoertuigen Diefstal van auto s Overlast i.v.m. alcohol en drugs Overlast jeugd Nadere toelichting

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

Integrale aanpak uitbuiting. Integrale (programmatische) aanpak van mensenhandel in NoordHolland Noord

Integrale aanpak uitbuiting. Integrale (programmatische) aanpak van mensenhandel in NoordHolland Noord Integrale aanpak uitbuiting Integrale (programmatische) aanpak van mensenhandel in NoordHolland Noord Traject integrale aanpak uitbuiting In de periode 2009 2011 zijn in de integrale (programmatische)

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

KADERNOTA VEILIGHEID Veilig zijn en veilig blijven

KADERNOTA VEILIGHEID Veilig zijn en veilig blijven KADERNOTA VEILIGHEID 2015-2018 Veilig zijn en veilig blijven Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Waarom een Kadernota Veiligheid? 3 Doel: het verbeteren van de veiligheid 3 Onze missie 3 Leeswijzer 3 2. Huidige

Nadere informatie

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht.

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht. Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 05f"P;^W'^ Nummer: 14INT04379 Nota openbaar: Ja ui Minim mui min Onderwerp: Cameratoezicht rondom NS-station en het Componistenplein Advies:» De

Nadere informatie

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Peel en Maas, De ondernemers van Discotheek The Apollo en Palladio Discotheek, De gemeente Peel en Maas, Politie Limburg-Noord, Basiseenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 628 Politie Nr. 417 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28

Nadere informatie