Venlo duurzaam veilig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Venlo duurzaam veilig 2011-2014"

Transcriptie

1 Evaluatie integraal veiligheidsbeleid Venlo duurzaam veilig zaak_id bericht_nummer bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling team MOVZV steller PJE Jochijms / MJM van Hal / MA Verhoeff doorkiesnummer registratienummer datum 7 april 2015

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Algemene ontwikkelingen 4 3 Veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving Inleiding Prioriteiten Sociale kwaliteit Drugsbeleid Aanpak (straat)prostitutie en seksinrichtingen Overlastpanden Objectieve veiligheid Geweld in afhankelijkheidsrelaties High Impact Crimes Subjectieve veiligheid Specifieke projecten op wijkniveau Overige trends en ontwikkelingen 10 4 Veiligheidsveld 2: Bedrijvigheid en veiligheid Inleiding Prioriteiten Overige trends en ontwikkelingen 14 5 Veiligheidsveld 3: Jeugd en veiligheid Inleiding Prioriteiten Aanpak jeugdoverlast Overige trends en ontwikkelingen 16 6 Veiligheidsveld 4: Fysieke veiligheid Inleiding Prioriteiten Overige trends en ontwikkelingen 18 7 Veiligheidsveld 5: Integriteit en veiligheid Inleiding Prioriteiten Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) Overige trends en ontwikkelingen 20 8 Conclusies en aanbevelingen Algemene conclusies Algemene aanbevelingen Conclusies en aanbevelingen per veiligheidsveld 22 1 Evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid 'Venlo

3 1 Inleiding Op 26 januari 2011 heeft de gemeenteraad het Integrale Veiligheidsbeleid (IVB) vastgesteld: Venlo Duurzaam Veilig. Integraal Veiligheidsbeleid (IVB). De door de gemeenteraad vastgestelde doelstelling van het IVB luidt: Het verhogen van de veiligheidsbeleving met jaarlijks 0,1 punt.1 Het IVB is opgesteld aan de hand van de methode Kernbeleid Veiligheid (VNG). Deze methode verdeelt het domein veiligheid in 5 velden: 1. Veilige woon-en leefomgeving 2. Bedrijvigheid en veiligheid 3. Jeugd en veiligheid 4. Fysieke veiligheid 5. Integriteit en veiligheid De voor deze beleidsperiode vastgestelde prioriteiten betreffen: 1. Geweld: - Aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties - Overvallenproblematiek 2 2. Bestuurlijke aanpak: - Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) - Aanpak overlast (straat)prostitutie en seksinrichtingen - Drugsbeleid - BIBOB 3. Aanpak jeugdoverlast (v.a. 2013) 4. Specifieke projecten op Wijkniveau (v.a. 2013) Het IVB is uitgevoerd aan de hand van twee Uitvoeringsplannen(UVP): UVP en UVP Deze uitvoeringsplannen zijn opgebouwd aan de hand van 32 verschillende activiteiten gericht op het verbeteren van de veiligheid in de gemeente Venlo. De uitvoering heeft plaatsgevonden in samenwerking met maar liefst 80 externe partijen. En nagenoeg alle afdelingen van de gemeente Venlo. Na het eerste UVP is een evaluatie (2011) en een terugblik ( ) geschreven. Na 2013 is een tussenrapportage opgeleverd. Nu de beleidsperiode is verstreken wordt het beleid geëvalueerd: wat hebben we bereikt? En welke uitgangspunten kunnen we meenemen in een nieuw IVB? De voorliggende evaluatie is, na een korte toelichting op de algemenen ontwikkelingen, opgebouwd aan de hand van deze voornoemde 5 velden. Per veld wordt, indien van toepassing, allereerst nader ingezoomd op de resultaten met betrekking tot de in het IVB vastgestelde prioriteiten. De gebruikte informatie is verzameld uit gemeentelijke gegevens, politiecijfers 3 en de Veiligheidsmonitor 2014 (VM2014). 4 Daarnaast worden opvallende trends en ontwikkelingen op de betreffende velden en thema s uitgelicht. Afgesloten wordt met conclusies en aanbevelingen voor het nieuwe IVB. Interpretatie cijfers 1 Nulmeting 2010: 6,6 2 Opgemerkt wordt dat op 19 februari 2013 de Stuurgroep Veiligheid (nu: lokale driehoek) High Impact Crimes heeft geprioriteerd: overvallen, woninginbraak, zakkenrollen, straatroof. 3 Gebiedsscan politie Venlo/Beesel 2014, Jaarverslag 2014 Politie-eenheid Limburg 4 Op basis van de opgedane ervaringen in eerdere jaren is de vragenlijst van de VM vanaf 2014 aangepast. Er zijn inhoudelijke wijzigingen aangebracht in onder meer de vragenblokken buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens en slachtofferschap.bij het interpreteren van de resultaten is zoveel als mogelijk rekening gehouden met deze trendbreuk. Evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid 'Venlo 2

4 Politiecijfers Daar waar in de rapportage gebruik is gemaakt van politiecijfers betreft het incidenten, tenzij anders vermeld. Een incident is een optelsom van alle activiteiten die de politie heeft uitgevoerd met betrekking tot het incident. Denk hierbij aan meldingen door burgers, eigen waarnemingen, aanhoudingen etc. Veiligheidsmonitor De gebruikte gegevens uit de veiligheidsmonitor zijn representatief voor de Venlose bevolking. Er wordt, naast rapportcijfers en percentages ook gebruik gemaakt van een rangorde. Deze rangorde kent 18 plaatsen, naar het aantal wijken van de gemeente Venlo. Hoe hoger de plaats in de rangorde, hoe beter een wijk scoort ten opzichte van andere wijken in Venlo. 3 Evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid 'Venlo

5 2 Algemene ontwikkelingen Gedurende de beleidsperiode heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op het veiligheidsbeleid en de behaalde resultaten. In onderstaande een korte toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen. Nieuwe politiewet Per januari 2013 is de nieuwe politiewet ingevoerd: de nationale politie. Hiermee heeft een wijziging plaatsgevonden in de verantwoordingsstructuur. De burgemeester voert gezag op openbare orde en hulpverlening; de officier van justitie voert gezag op strafrechtelijke handhaving. In de driehoek bepalen burgemeester en officier van justitie het beleid en de taakuitvoering van de politie. Feitelijk worden afspraken gemaakt over wat de politie doet, waarbij het integraal veiligheidsbeleid de basis is. De verantwoordelijkheid voor het beheer van de politie is belegd bij de korpschef van de politie. Het beheer van de politie omvat de inrichting van de politieorganisatie en de processen en de zorg voor het personeel en de middelen van de politie. Het is de taak van de korpschef om binnen de kaders die de minister van Veiligheid en Justitie als politiek eindverantwoordelijke stelt, beleid voor het beheer van de politie te ontwikkelen en uit te voeren. Het gezag (de burgemeester en de officier van justitie) bepaalt wat de politie doet en het beheer moet dit ondersteunen. Het uitgangspunt is: beheer volgt gezag. Belangrijke elementen uit de nieuwe wet: De feitelijke inrichting van de politieregio s is herzien. Zo is er sinds 2013 één politie-eenheid Limburg, bestaande uit drie districten. De burgemeester van Maastricht is regioburgemeester, de burgemeester van Venlo plaatsvervangend regioburgemeester. De regioburgemeester heeft, na afstemming met de gemeenten in Limburg (33), periodieke afstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de overige regioburgemeesters (artikel 19 overleg). Afstemming over politiezaken vindt op verschillende niveaus plaats: in het regionaal bestuurlijk overleg (RBO; schaal politie-eenheid Limburg) en in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg Noord (districtelijk niveau). De gemeenteraad dient eens in de vier jaar doelen op het gebied van veiligheid vast te stellen. De lokale driehoek is het gremium om, op basis van het prioriteiten in het lokale veiligheidsplan, de taakuitvoering van de politie vorm te geven en afspraken maken over de concrete inzet van de beschikbare capaciteit. Centralisatie justitieketen Verschillende justitiepartners zijn op grotere schaal georganiseerd. Zo zijn bijvoorbeeld de arrondissementen Roermond en Maastricht van het openbaar ministerie (OM) samengevoegd en is het werkgebied van de reclassering uitgebreid. Het proces ZSM is ingevoerd om strafzaken met betrekking tot veel voorkomende criminaliteit zo snel en eenvoudig mogelijk af te doen. Deze beweging heeft consequenties voor de samenwerking op regionaal of zelfs lokaal niveau. Als gevolg van de benodigde capaciteit voor ZSM is de OM-capaciteit in bijvoorbeeld de Veiligheidshuizen in Limburg afgenomen. Zorg en Veiligheidshuis Limburg-Noord De gemeente Venlo heeft voor een aantal taken van de nieuwe WMO 2015, een centrumfunctie. Het betreft de taken in het kader van de maatschappelijke opvang, voorheen het Regionaal Kompas 5 én Beschermd Wonen. Geconstateerd werd dat de doelgroep Regionaal Kompas veel overeenkomsten heeft met de doelgroep van het Veiligheidshuis. Een verschil was dat de samenwerking met justitiepartners in het Veiligheidshuis wel structureel was geborgd. Als gevolg van deze constatering, alsmede op basis van de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis Noord-Limburg (van doelgroep benadering naar multi-complexe casuïstiek en informatieknooppunt) is 5 adres en thuislozen, maatschappelijke opvang en huiselijk geweld Evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid 'Venlo 4

6 in 2014 gestart met het spoorboekje bijzondere reizigers. Samen met ketenpartners uit het sociaal domein (inclusief politie en justitie) is onderzocht op welke wijze verschillende knooppunten van expertise, informatiestromen etc. kunnen worden gebundeld. Dit heeft geleid tot de inrichting van het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg Noord: een regionaal knooppunt waarin de samenwerking tussen gemeenten, zorgpartners en justitiepartners voor een specifieke groep burgers wordt vormgegeven. Hierin zijn de kerntaken van het Veiligheidshuis Noord- Limburg opgenomen. In 2015 wordt het Zorg en Veiligheidshuis verder geïmplementeerd. 6 Decentralisaties Vanaf 2015 dragen de rijksoverheid en de provincie een aantal taken over aan de gemeenten. In zowel de nieuwe WMO 2015 als de Jeugdwet zijn belangrijke taken opgenomen die direct betrekking hebben op het veiligheidsdomein. Denk hierbij aan de aanpak van huiselijke geweld (veilig Thuis 7 ), de veilige publieke taak 8, maar ook het gedwongen kader jeugd (Jeugdreclassering en jeugdbescherming). In de memorie van toelichting van de nieuwe WMO wordt het thema veiligheid en leefbaarheid toegespitst op een viertal onderwerpen: - Veiligheid in de woon- en leefomgeving, en openbare ruime - Veiligheid in de huiselijke kring - Veiligheid bij het verstrekken voorzieningen - Veiligheid met betrekking tot bejegening door degenen die een voorziening verstrekken of ondersteuning verlenen. In 2015 krijgt de samenwerking tussen justitie, politie en gemeenten verder vorm. Deze samenwerking is overigens niet nieuw. Op lokaal niveau vindt periodieke afstemming plaats tussen openbaar ministerie, politie en de burgemeester over veiligheidszaken (lokale driehoek en externe staf veiligheid). En ook op operationeel niveau is regelmatig contact tussen de wijkagenten en professionals om casuïstiek of fenomenen integraal aan te pakken (bv. aanpak drugs, jongeren en zorgwekkende zorgmijders). Daarnaast wordt bijvoorbeeld ook in het Veiligheidshuis nauw samengewerkt met de justitieketen. Sociale wijkteams In 2013 is, met betrekking tot het sociale domein, geconcludeerd dat: de systeemwereld van organisaties, en niet de leefwereld van burgers en huishoudens, leidend is voor de wijze waarop wordt gewerkt. 9 Om dit te veranderen zou er meer geïnvesteerd moeten worden in frontlijnsturing en burgerkracht. Beide elementen komen terug in de inrichting van de Huizen van de wijk en de sociale wijkteams. Uitgangspunt is een samenleving waarin eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van burgers centraal staan (zie ook: Sociale Structuurvisie Venlo 2022; 2012). Hierbij komt dat de decentralisatieopgaven moeten worden uitgevoerd met aanzienlijk minder middelen dan het rijk en de provincie hiervoor op dit moment ter beschikking hebben. Met de invoering van sociale wijkteams worden de volgende doelstellingen gerealiseerd: Het centraal stellen van de leefwereld van de burger en het gezamenlijk ontwerpen van integrale arrangementen voor ondersteuningsvragen op het gebied van werk, wonen, welzijn en zorg. Het versterken van het eigen verantwoordelijkheidsgevoel en de zelfregie van burgers en het activeren van de sociale omgeving zodat kwetsbare burgers kunnen (blijven) participeren in de eigen omgeving. 6 Voor meer informatie zie ook Collegebesluit nr en RIB nr.7 7 Hierin zijn het voormalige Steunpunt huiselijk geweld (Mutsaersstichting) en Advies en Meldpunt Kindermishandeling (Bureau Jeugdzorg) samengevoegd. Tevens vindt hier de procesregie plaats. 8 Het verminderen van het aantal incidenten tegen mensen die werkzaam zijn in de publieke sector of werkzaamheden verrichten in opdracht van een overheidsorganisatie. 9 Wij(k)kracht in Venlo ; Evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid 'Venlo

7 Het ontwerpen van nieuwe integrale oplossingen binnen de beperkte beschikbare middelen. Het terugdringen van bureaucratie en overbodige regelgeving. Van belang is dat veiligheid een integraal onderdeel wordt van deze ontwikkeling. Evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid 'Venlo 6

8 3 Veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving 3.1 Inleiding Een veilige woon- en leefomgeving betreft de veiligheid in de alledaagse woon- en leefomgeving, dat wil zeggen de woning, de straat, de buurt, de wijk. Belangrijke voorwaarden voor een zich veilig voelende burger zijn een geringe kans op het slachtofferschap, een aangename aanblik van de eigen woonomgeving en beïnvloeding door landelijke en internationale incidenten. Kernthema s in dit veld zijn sociale kwaliteit, fysieke kwaliteit, objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel. Een deel van de prioriteiten van het IVB zijn, met uitzondering van fysieke kwaliteit, onder deze thema s opgenomen. 3.2 Prioriteiten Sociale kwaliteit De sociale kwaliteit van de woon- en leefomgeving heeft betrekking op de sociale relaties in een buurt, zowel tussen bewoners als eventueel met andere aanwezige personen Drugsbeleid Doelstelling De kaders drugsbeleid (w.o. coffeeshopbeleid en aanpak illegale hennepteelt) beogen een vermindering van het drugstoerisme en tevens een daling van de drugsoverlast. Daarnaast wordt een daling van onveiligheidsgevoelens, een verstoring van de drugsketen en een verbetering van het imago van Venlo gerealiseerd. Resultaat Sinds de invoering van het ingezetenencriterium (2012) is: het aantal drugstoeristen dat coffeeshops bezoekt, afgenomen. de twee grenscoffeeshops hebben op dat moment uit eigen beweging hun deuren gesloten. een stijging van het aantal incidenten drugsoverlast geconstateerd.de ervaren drugsproblematiek in Venlo en Limburg hoger dan het landelijk gemiddelde de politiecapaciteit tijdelijk opgevoerd 10 : o mede waardoor een piek is ontstaan van het aantal geregistreerde incidenten drughandel, o en is als gevolg hiervan het aantal strafrechtelijke afdoeningen van druggerelateerde zaken in de periode verdubbeld; een uitvoeringsplan 2014 met nieuwe speerpunten vastgesteld ten behoeve van de aanpak van drugs. 11 op initiatief van een aantal burgemeesters een, op provinciaal en landelijk niveau, een traject gestart ten behoeve van de regulering van de achterdeur van coffeeshops. geconstateerd dat van het totaal aantal onderzochte casussen m.b.t. illegale hennepteelt, jaarlijks +/- 50% leidt tot een integrale aanpak. Voor de overige casussen was er onvoldoende feitelijke aanleiding om tot een aanpak over te gaan. De drugsproblematiek (i.c. handel en gebruik) lijkt zich met name te concentreren in Venlo-Zuid en Venlo-Centrum. De politiecijfers corresponderen met de resultaten uit de VM2014: bewoners in Venlo- Centrum, Venlo-Zuid en Klingerberg ervaren de meeste overlast van drugshandel en druggebruik. 10 Met de invoering van het ingezetenencriterium is de capaciteit van het straatteam tijdelijk verhoogd. Ook is het werkgebied van het straatteam groter geworden (districtelijk niveau). Het straatteam is uiteindelijk opgegaan in het zgn. flexteam van de politie. Dit team richt zich met name op vormen van overlast en criminaliteit die tijdelijk exra inzet vragen (bijv. drugs, HIC) 11 Drugspreventie jongeren, Repressie straathandel, Aanpak overlast Venlo-Zuid (en Venlo-Centrum). Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan betreffende de thema s: Laagdrempelige coffeeshops, Regulering achterdeur coffeeshops, Handhaving ingezetenencriterium. Zie voor meer informatie Uitvoeringsplan 2014, RIB 2014/17 7 Evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid 'Venlo

9 Ondanks de concentratie van drugsproblematiek in eerder genoemde wijken is in 2014 sprake van een verbetering in het veiligheidsgevoel ten opzichte van voorgaande jaren. De veronderstelling dat het veiligheidsgevoel de indicator is om het effect van drugsbeleid te kunnen meten dient dan ook genuanceerd te worden Aanpak (straat)prostitutie en seksinrichtingen Doelstelling Overlast (straat)prostitutie verminderen, reguleren seksinrichtingen en verbeteren welzijn prostituees. Resultaat De overlast van straatprostitutie is met +/- 70 geregistreerde incidenten de afgelopen jaren stabiel. Het aantal boetes voor tippelen is flink afgenomen (2010:22, 2013:3) en beperkt tot een kleine groep, die in beeld is bij de politie. De vergunde seksinrichtingen en escortbedrijven worden jaarlijks gecontroleerd. Venlo hanteert een maximumstelsel van vergunde seksinrichtingen (4) en escortbedrijven (3). Beide maxima zijn sinds enkele jaren niet bereikt. De regionale aanpak prostitutie is per 2015 beëindigd en opgenomen in de provinciale ketenaanpak mensenhandel (RIEC; zie hoofdstuk 7) Overlastpanden Doelstelling In overleg met relevante partners komen tot een integrale aanpak van overlastgevende panden in de gemeente Venlo, zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke aanpak. De aanpak moet bijdragen aan een betere afstemming van de handhaving, de vermindering van overlast in brede zin (denk aan woonoverlast, illegale- en overbewoning, overlast gerelateerd aan horecabedrijven) en de verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in de stad. Resultaat In de periode werden 64 panden door handhavers van deelnemende partners gecontroleerd. De hierbij geconstateerde gebreken / overtredingen werden door de respectievelijke afdelingen afgehandeld Objectieve veiligheid Het thema objectieve veiligheid betreft de diverse, veel voorkomende vormen van criminaliteit in de woon- en leefomgeving. Activiteiten die onder dit thema zijn geprioriteerd zijn Geweld in afhankelijkheidsrelaties en High Impact Crimes (HIC) Geweld in afhankelijkheidsrelaties Doelstelling Geweld in afhankelijkheidsrelaties (voorheen: huiselijk geweld) signaleren, stoppen en herhaling voorkomen. Resultaat In de periode is de aandacht voor de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties onverminderd hoog gebleven. Tevens is geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de toepassing van het tijdelijk huisverbod (samenwerking politie en hulpverlening) en de samenwerking tussen ketenpartners (Code Rood, Veiligheidshuis). Landelijk is er aandacht voor de doorontwikkeling van de vrouwenopvang nieuwe stijl. Hierbij wordt de ondersteuning van slachtoffers van huiselijk geweld meer ambulant en niet meer op een geheime locatie gerealiseerd. De politie constateert een toename in het aantal aangiftes c.q. incidenten huiselijk geweld. Tevens lijkt er, op basis van de gebiedsscan politie Venlo (2015), een toename te zijn in de mate van het toegepaste geweld. Evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid 'Venlo 8

10 Het aantal strafrechtelijke afdoeningen in 2014 (+/- 90) is echter laag. Oorzaak hiervan is vaak gelegen in de bewijsbaarheid van het gepleegde feit. Het aantal opgelegde huisverboden is in de beleidsperiode gedaald van 25 in 2011 tot 14 in Een eenduidige verklaring is niet te geven. Wel heeft in de beleidsperiode een wijziging in het operatioenele proces plaatsgevonden, waarbij hulpverlening nog vóór het opleggen van een tijdelijk huisverbod wordt ingeschakeld ter ondersteuning van de risico analyse. Daarnaast is gebleken dat administratieve afhandeling van een tijdelijk huisverbod door de politie erg hoog is. De meeste meldingen huiselijk geweld worden tijdens piekuren van de politie gedaan (avonduren en weekenden). De melding wordt over het algemeen opgepakt, er wordt terpleke een keuze gemaakt of er een tijdelijk huisverbod kan worden opgelegd High Impact Crimes High Impact Crimes (HIC) is een verzamelterm voor verschillende vormen van criminaliteit met een grote impact op de persoonlijke integriteit. 12 Nadat er landelijk een explosieve stijging is geconstateerd, is dit type criminaliteit landelijk geprioriteerd. Doelstelling Overvallen: het terugdringen van het aantal overvallen in bedrijven, woningen en op straat. Woninginbraken: het stimuleren van de burgers om preventieve maatregelen te nemen ter voorkomen van woninginbraken (zelfredzaamheid vergroten). Resultaat Het aantal geregistreerde HIC-meldingen is in Venlo gedaald. Het aantal HIC-feiten in 2014 is zelfs het laagste in de afgelopen 5 jaar. Aantal geregistreerde HIC-feiten Naast de strafrechtelijke aanpak van HIC-feiten is, in samenwerking met politie, een aantal preventieprojecten gestart. Het doel hiervan is het verhogen van het bewustzijn van inwoners en bezoekers van Venlo van de kans op slachtofferschap. En het nemen van simpele maatregelen ter voorkoming hiervan. 13 Uit de VM 2014 blijkt verder dat: inwoners van Venlo iets meer dan het landelijk gemiddelde techno-preventieve maatregelen nemen (extra hang- en sluitwerk, buitenverlichting); inwoners van Venlo iets vaker dan het landelijk gemiddelde sociaalpreventieve maatregelen nemen (waardevolle spullen uit de auto en het licht laten branden) Subjectieve veiligheid Het thema subjectieve veiligheid/ veiligheidsgevoel gaat enerzijds om het algemene veiligheidsgevoel van bewoners en anderzijds om het veiligheidsgevoel van bewoners op specifieke plekken binnen de gemeente. Onder dit thema is de activiteit specifieke projecten op wijkniveau geprioriteerd Specifieke projecten op wijkniveau Doelstelling Behoud leefbaarheid en vitaliteit van wijken en dorpen, door te waken over de woonkwaliteit en te 12 Woninginbraken, overvallen, straatroof en zakkenrollen 13 Voorbeelden: informatieavonden voor senioren; preventie tips om de woning beter te beveiligen; aanbieden van kierstandhouders; project witte voetjes. Het winkelend publiek is met de actie houten handjes op ludieke wijze aangesproken op de wijze waarop zij slachtoffer kunnen worden van diefstal in openstaande tassen werden ongemerkt houten handjes gestopt. 9 Evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid 'Venlo

11 focussen op veiligheid, zorg, openbare ruimte, voorzieningen, sociale cohesie en sociale stijging. Resultaat Belangrijke ontwikkelingen zijn buurtpreventieteams, de huizen van de wijk en de sociale wijkteams. In relatie tot veiligheid is onder andere de in 2014 in gang gezette aansluiting van de politie op de huizen van de wijk relevant. En tevens de versterking van de sociale wijkteams als oren en ogen van de wijk met een signaalfunctie voor (veiligheids)problematiek. Daarnaast is in 2014 gestart met een verkenning van het concept Buurt Bestuurt 14 zoals opgenomen in het Collegeprogramma Gemiddeld voelt de Venlonaar zich vaker onveilig in de eigen woonbuurt (24%) dan gemiddeld in Limburg-Noord (18%) en Nederland (18,2). De verschillende tussen de 18 wijken in Venlo zijn groot zoals in onderstaande tabel te zien. Wijk Uitkomst 2014 Rangorde 2014 Rangorde 2011 Rangorde 2009 Ontwikkel ing Hogekamp / Stalberg 7,8% Hout Blerick / 8,4% Boekend Velden 10,3% Arcen en Lomm 14,5% Belfeld 20,0% Steyl 20,8% Veegtes / t Ven 21,1% Blerick Centrum / 21,9% Hazenkamp Venlo Noord 22,9% Vossener 24,8% Tegelen - Centrum / 25,7% St. Joseph Leutherberg/ 28,1% Vogelhut Blerick Zuid 29,2% Venlo Centrum 33,0% Tegelen op de Heide 33,0% Venlo Zuid 34,9% Klingerberg 36,8% Blerick Noord 37,2% Bron: % voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt, op wijkniveau (% en rangorde), VM Het principe buurt bestuur richt zich op betrokkenheid van wijkbewoners bij de aanpak van veiligheid in de eigen wijk. In 2015 vinden verdere voorbereidende beleidswerkzaamheden plaats. Evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid 'Venlo 10

12 Bovenstaande uitkomsten corresponderen met de uitkomsten met betrekking tot vermijdingsgedrag. De bewoners die aangeven zich wel eens onveilig te voelen in hun eigen buurt zijn ook de bewoners die aangeven vermijdingsgedrag 15 te vertonen. In Blerick-Centrum is een positieve ontwikkeling geconstateerd die wordt ondersteund door het oordeel (rapportcijfer) dat de bewoners geven over de veiligheid in hun woonomgeving. In de rangorde is deze wijk in de afgelopen vier jaren 6 posities gestegen (van 13 naar 8). In Venlo Zuid en Tegelen Centrum/St. Joseph is het vermijdingsgedrag de afgelopen 4 jaren toegenomen. De belangrijkste problemen die door de bewoners van deze wijken worden ervaren zijn: Venlo Zuid: te hard rijden (15,4%); parkeerproblemen (14,6%); hondenpoep (11,1%). Tegelen Centrum / St. Joseph: te hard rijden (19,6%); hondenpoep (16,2%); parkeerproblemen (8,6%). In Venlo-Zuid wordt gewerkt aan een veiligheidsanalyse en een leefbaarheidsanalyse om de complexe veiligheids- en leefbaarheidsproblematiek met een integraal plan aan te kunnen pakken. Sociale kwaliteit De sociale kwaliteit wordt gemeten aan de hand van de score sociale overlast, Sociale kwaliteit De sociale kwaliteit wordt gemeten aan de hand van de score sociale overlast, buurtproblemen en het oordeel over de eigen woonbuurt (waaronder ook leefbaarheid). roblemen en het oordeel over de eigen woonbuurt (waaronder ook leefbaarheid). b u u r t p 3.3 Overige trends en ontwikkelingen Gedurende de beleidsperiode is: gemiddeld een 7.2 gescoord op de leefbaarheid in de eigen buurt; door de wijken Venlo-Zuid, Blerick-Noord en Blerick-Zuid aangegeven dat hun woonbuurt achteruit is gegaan; 16 scoort de sociale cohesie in Venlo gemiddeld een 6.2, waarbij sterke verschillen tussen wijken bestaan; in de dorpskernen de sociale cohesie hoger dan het gemiddelde; gebleken dat inwoners van Venlo gemiddeld meer sociale overlast ervaren (16.6%) dan het gemiddelde in Limburg-Noord (9.1%) en Nederland (12%) (VM2014); de mate van ervaren sociale overlast tot uitdrukking gekomen in het aantal door de politie geregistreerde incidenten op wijkniveau. Daarnaast zijn uitschieters met betrekking tot specifieke vormen van sociale overlast geconstateerd: In de wijken Venlo-Centrum, Venlo-Zuid, Blerick-Noord is de mate van drank- en drugsoverlast en jongerenoverlast hoog ten opzichte van andere wijken. Bewoners van de wijken Vossener, Klingerberg en Tegelen op de Heide ervaren relatief veel overlast van jongeren op straat (zie hiervoor veiligheidsveld 3). De overlast door een groep adres- en thuislozen in 2011 is middels intensieve integrale aanpak teruggedrongen. Als gevolg van verplaatsingseffecten is dergelijke overlast opnieuw geconstateerd in het Nolenspark. 15 Onder vermijdingsgedrag wordt verstaan: de deur s avonds niet open doen omdat u zich niet veilig voelt ; loopt of rijdt om in eigen buurt om onveilige plekken te vermijden ; voelt zich onveilig s avonds in de buurt op straat ; voelt zich onveilig s avonds alleen thuis ; is bang zelf slachtoffer te worden van criminaliteit. 16 Gemiddelde: 17.6%; Venlo-Zuid +/- 11%, Blerick Noord 28.2% en Blerick Zuid 27.8 % 11 Evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid 'Venlo

13 De politie signaleert een explosieve stijging van het aantal geregistreerde verwarde personen. 17 Opmerkelijk is dat, in tegenstelling tot de verwachtingen bewoners leefbaarheidsproblemen (parkeren, hondenpoep) graag als eerste opgepakt willen zien in plaats van de aanpak van sociale overlast. Zo geven bijvoorbeeld bewoners van Venlo-Zuid, Venlo-Centrum en Blerick-Noord aan dat zij relatief veel sociale overlast ervaren van dronken mensen op straat en drugsoverlast, maar vinden zij dat Fysieke kwaliteit De fysieke kwaliteit van de woon- en leefomgeving heeft betrekking op fysieke kenmerken zoals de inrichting, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. roblemen zoals hard rijden, rommel op straat en parkeerproblemen als eerste opgepakt dienen te worden. b u u r t p Fysieke kwaliteit De fysieke kwaliteit van de woon- en leefomgeving heeft betrekking op fysieke kenmerken zoals de inrichting, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Met name in Klingerberg en Op de Heide (Tegelen) ervaren bewoners overlast van fysieke verloedering. Uit de VM blijkt dat in de top 3 van belangrijkste buurtproblemen op nummer 2 hondenpoep en op 3 rommel op straat vaak zijn genoemd (nummer 1 betreft te hard rijden). Subjectieve veiligheid Subjectieve veiligheid betreft het veiligheidsgevoel dat mensen ervaren in hun woonomgeving, specifieke locaties en in de gemeente in het algemeen. elang van fysieke kwaliteit is hiermee door bewoners duidelijk in beeld gebracht. 18 H e t b De Venlonaar is, in vergelijking met Limburg (6,3) en Nederland (6,3) minder tevreden over de fysieke voorzieningen 19 in de buurt: schaalscore 5,9. De grootste ontevredenheid bestaat er over groen en grijs (VM2014). Subjectieve veiligheid Subjectieve veiligheid betreft het veiligheidsgevoel dat mensen ervaren in hun woonomgeving, specifieke locaties en in de gemeente in het algemeen. Uit de VM2014 blijkt dat: 40% van de inwoners zich wel eens onveilig voelt; 2,4% van de inwoners voelt zich vaak onveilig Deze gevoelens gerelateerd zijn aan locaties waar: o jongeren rondhangen: 47,7% voelt zich daar wel eens onveilig o een treinstation is:30,8%. Aan het gevoel van veiligheid is de vermeende kans op slachtofferschap verbonden. 17 De cumulatie van de volgende factoren leidt tot een toename van het aantal geregistreerde verwarde personen: 1) landelijk beleid (2011) dat voorschrijft dat GGZ-instellingen het aantal bedden in enkele jaren moeten afbouwen met 1/3; 2) Intensivering en verkorting van de behandeltijd; mensen gaan sneller terug naar buiten; 3) Instroom van nieuwe verwarde patiënten worden niet meer opgenomen, maar ontvangen in eerste instantie ambulante begeleiding/behandeling 18 Dit signaal is verklaarbaar gezien de bezuinigingen in 2012 en 2013 op de aanpak van overlast (o.m. het beëindigen van het ophalen van zwerfafval en het weghalen van afvalbakken) en de daling van beschikbare gemeentelijke handhavingscapaciteit. Dit is van invloed op de mate waarin burgers dit type buurtproblemen ervaart. 19 Wegen, fietspaden en pleintjes; perken, plantsoenen en parken; goede verlichting; speelplekken voor kinderen; voorzieningen voor jongeren. Evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid 'Venlo 12

14 De kans om slachtoffer te worden van een woninginbraak wordt het grootst geschat: 10,7%. Objectieve veiligheid Objectieve veiligheid betreft het objectief meten van daadwerkelijke delicten/incidenten en slachtofferschap. Daarnaast wordt rekening gehouden met zakkenrollerij (4,8%), beroving (3,6%) en mishandeling (3,1%). Cameratoezicht dient hierbij, behalve als aanvullend middel op het menselijk toezicht, tevens ter bevordering van het gevoel van veiligheid in de binnenstad. Incidenten en slachtofferschap Er is sprake van een algemeen dalende trend van het aantal geregistreerde incidenten bij de politie, zowel in Venlo als op landelijk niveau. De politie signaleert een concentratie van criminaliteit/ overlast op specifieke locaties (Venlo Zuid, Venlo Centrum, Tegelen) en door specifieke groepen (m.n. jongeren en drugsoverlast en verwarde personen). Uit de VM 2014 blijkt dat: 20% van de Venlonaren in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer is geworden van een voorval of delict. 20 gemiddeld 37 voorvallen/delicten per 100 inwoners plaats vonden; In 36,9% van de gevallen is melding of aangifte is gedaan. Vermogensdelicten komen het meeste voor in Venlo: 13,7% werd hiervan de afgelopen twaalf maanden slachtoffer; Het betreft met name de wijken Blerick-Noord en Venlo-Noord, wijken waar veel bedrijven zijn gevestigd. 7,2% van de Venlonaren kreeg te maken met vernielingen; 2,4% van de Venlonaren werd slachtoffer van een geweldsdelict; Over het algemeen het aantal inwoners dat slachtoffer is geworden van verschillende vormen van criminaliteit (geweld, vermogens en vernielingen)is in de gemeente gelijk. Tevredenheid politie en gemeente Politie 26,7% van de Venlonaren heeft de afgelopen 12 maanden contact gehad met de politie. De bewoners van de wijk Klingerberg hadden het vaakst contact met de politie. De bewoners van Hout- Blerick, Velden, Arcen en Lomm hadden het minst contact met de politie. Dit correspondeert met het veiligheidsgevoel, de mate van ervaren overlast in deze wijken en het aantal geregistreerde incidenten bij de politie. Samengevat: de bewoners van wijken die weinig contact met de politie hebeen gehad, hebben in verhouding met andere wijken minder overlast ervaren en zijn minder incidenten in de politieregistraties geconstateerd. Objectieve veiligheid Objectieve veiligheid betreft het objectief meten van daadwerkelijke delicten/incidenten en slachtofferschap. VM2014 blijkt dat 57% van de bewoners (zeer) tevreden is over het laatste contact dat ze heeft gehad met de politie. De redenen waarom bewoners niet tevreden (8%) zijn met het laatste contact dat ze hadden met de politie: U i t d e 20 De VM is gevraagd naar slachtofferschap van geweld, vermogensdelicten, vernielingen en cybercrime en overige: Geweld: mishandeling, bedreiging of geweld met seksuele bedoelingen Vermogens: poging tot woninginbraak, fietsendiefstal, diefstal uit/vanaf auto s, autodiefstal, diefstal ander motorvoertuig, (poging tot) zakkenrollerij/beroving of overige diefstal Vernielingen: aan voertuigen, zoals auto en fiets en overige vernielingen Cybercrime: hacken of pesten 13 Evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid 'Venlo

15 Problemen niet opgelost: 43,5% Politie was onverschillig: 27,2% Andere reden: 24,7% Te lang wachten: 16,1% Politie gaf onvoldoende informatie: 14,8% Bewoners zijn over het algemeen (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in de buurt (25.5%). 8.5% is (zeer) ontevreden. In de wijk Hogekamp/Stalbergweg is men het meest tevreden over de politie. In de wijken Blerick-Noord, Klingerberg en Tegelen op de Heide is men het minst tevreden. Een mogelijke verklaring hiervoor ligt in de mate waarin sprake is van (cummulatie van) ervaren problemen. Juist in genoemde wijken is er sprake van een cummulatie van problematiek danwel een toename van een specifieke vorm van overlast. Andere factoren die van invloed kunnen zijn betreffen de samenstelling van de wijk, veranderende rol van de overheid (zelfredzaamheid, zie ook gemeente). Hierbij is geen verband te leggen met de beoordeling over de beschikbaarheid van de politie 21 in de wijk. Gemeente De meeste inwoners van Venlo zijn over het algemeen meer (zeer)tevreden (29%) dan ontevreden (16%) over het functioneren van de gemeente. Dit is lager dan het gemiddelde in Limburg Noord (35.5%) en Nederland (37.7%). Inwoners zijn over het algemeen ontevreden met betrekking tot de aandacht voor: Verbeteren leefbaarheid en veiligheid Informeren van de buurt hierover Betrekken van de buurt bij de aanpak De mate van tevredenheid van burgers over het functioneren de gemeente wordt door meerdere factoren beinvloed. Zo is in de beleidsperiode door de gemeente een aantal bezuinigingen doorgevoerd (vb. stoppen met het opruimen van zwerfafval) en is de focus steeds meer komen te liggen op de zelfredzaamheid van de burger. Initiatieven zoals de inrichting van de Huizen van de wijk en de sociale wijkteams zullen naar verwachting in de toekomst meer voldoen aan de gewenste wederzijdse betrokkenheid tussen burger en overheid. Specifiek wordt met wijkgericht werken en het concept Buurt Bestuurt de betrokkenheid van burgers bij veiligheidsvraagstukken in de wijk verder vormgegeven. 21 Betreft: je zie de politie te weinig; de politie komt weinig uit de auto; de politie is hier te weinig aanspreekbaar; politie heeft te weinig tijd voor allerlei zaken; de politie komt niet snel als je ze roept Evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid 'Venlo 14

16 4 Veiligheidsveld 2: Bedrijvigheid en veiligheid 4.1 Inleiding Het veiligheidsveld bedrijvigheid en veiligheid heeft te maken met de sociale veiligheid rond bedrijvigheid zoals winkelcentra en bedrijventerreinen. Maar ook valt te denken aan de veiligheid rond uitgaan, toerisme en grootschalige evenementen. Maatregelen hiervoor hebben een gemengd publiekprivaat karakter. 4.2 Prioriteiten Niet van toepassing. 4.3 Overige trends en ontwikkelingen De in de inleiding genoemde thema s hebben met name betrekking op de wijken: Blerick-Noord (Tradeport), Venlo-Noord (Noorderpoort), Venlo-Centrum (evenementen en uitgaan). Gedurende de IVB-beleidsperiode is: het aantal geregistreerde winkeldiefstallen, vernielingen en meldingen van geluidsoverlast in de binnenstad afgenomen; het percentage bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in het centrum van de gemeente gedaald van 27,8% naar 24%. Ook in de rangorde met betrekking tot onveiligheidsgevoelens heeft Venlo-Centrum een positieve ontwikkeling doorgemaakt van positie 17 naar 14; het aantal individuele horecaontzeggingen en meldingen overlast horeca, op basis van politieregistraties, afgenomen; het percentage bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in uitgaansgelegenheden (Venlo- Centrum) gestegen van 35,2% in 2011 naar 42,6% in een regionale, integrale evenementenkalender opgezet. geconstateerd dat de evenementen in Venlo zonder noemenswaardige incidenten zijn verlopen het aantal en de omvang van evenementen waarbij een beroep wordt gedaan op de politiecapaciteit gestegen. Dit heeft impact op de mate waarin de politie haar capaciteit verdeelt over andere zaken. een daling te zien van het aantal geregistreerde misdrijven (bedrijfscriminaliteit) en het aantal diefstallen/inbraken bij bedrijven en instellingen een groot aantal ondernemers actief gestart met het realiseren van cameratoezicht op bedrijventerreinen middels privaat-publieke samenwerking het aantal incidenten met betrekking tot de risicowedstrijden van VVV-Venlo zeer beperkt is gebleven. Middels een audit van de KVNB gebleken dat de veiligheidssituatie bij VVV-Venlo de afgelopen jaren is verbeterd. Instrumenten die hiertoe zijn ingezet: Versterking van het breed binnenstad overleg Prioritering van high impact crimes, waaronder zakkenrollerij Keurmerk Veilig ondernemen (KVO) Keurmerk Veilig Uitgaan (KVU) 15 Evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid 'Venlo

17 5 Veiligheidsveld 3: Jeugd en veiligheid 5.1 Inleiding Het veiligheidsveld Jeugd en veiligheid bevat de veiligheidsproblemen die specifiek met jeugd te maken hebben: jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit/individuele probleemjongeren, jeugd, alcohol en drugs, veilig in en om de school. Het gaat daarbij zowel om 12-minners als om oudere jeugd (tot en met 23 jaar). 5.2 Prioriteiten Aanpak jeugdoverlast Doelstellingen Het voorkomen, verminderen en bestrijden van overlast door jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. (Inzet mede gericht op verder afglijden van hinderlijk en overlast gevende jongeren). Resultaten indicator bron Gemeente en/of buurten Aanpak jeugdoverlast 1. Aantal geregistreerde incidenten overlast jeugd: 2. Aantal geconstateerde overlastplekken: 3. Aantal jeugdgroepen: 22 Hinderlijk Overlastgevend Crimineel In de gemeente Venlo ondervinden inwoners, in vergelijking met het Limburgs-Noord en Nederlands gemiddelde, opvallend veel (sociale) overlast van rondhangende jongeren in de buurt. Tevens voelen inwoners van Venlo zich, ten opzichte van andere onveilige plekken zoals uitgaansgelegenheden, het vaakst onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen. Het aantal meldingen overlast jeugd is na enkele jaren van daling weer toegenomen in Er zijn echter ook voorzichtige positieve ontwikkelingen te zien. De ernst van de overlast is verminderd (van sterk overlast gevend naar hinderlijk) en het aantal waargenomen overlastplekken daalt. Ook de veiligheidsbeleving is in positieve zin gewijzigd. Voelde in 2009 nog 51,7% zich soms of vaak onveilig op locaties waar jongeren rondhangen, in 2011 was dit 50,1 % en in 2014 is dit percentage verder gedaald naar 47,7%. De meeste overlast is waargenomen door professionals en gemeld door burgers in: Blerick (m.n. Vossener, Klingerberg) Tegelen Venlo-Zuid Een opvallende stijging in het aantal geregistreeerde incidenten overlast ten opzichte van 2013 is te zien in Venlo-Zuid, Venlo-Centrum en Tegelen. Een opvallende daling in het aantal geregistreerde incidenten overlast ten opzichte van 2013 is te zien in Blerick-Centrum, Belfeld en Steyl. Uit de VM2014 blijkt dat de meeste overlast wordt ervaren in de wijken: Klingerberg (22%) Vossener (18%) Jaar Politiecijfers Gemeente Venlo Interne cijfers Interne cijfers Gemeente Venlo XX Gemeente Venlo Evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid 'Venlo 16

18 Tegelen op de Heide (15,3%) Het betreft nagenoeg dezelfde wijken waar ook de meeste meldingen overlast jeugd vandaan komen. Deze wijken hebben het probleem rondhangende jongeren in de top drie van eerst aan te pakken problemen in de buurt opgenomen. In deze wijken wordt ook negatiever op veiligheidsbeleving gescoord. De onveiligheidsgevoelens als gevolg van rondhangende jongeren zijn het grootst in de wijken: Klingerberg (67,4%) Tegelen-Centrum (59,1%) Vossener (54,9%) Venlo-Zuid (53,9%) Venlo Centrum (53,6%) In 2011 scoorden dezelfde buurten ook relatief hoog op deze indicator. Opvallend is dat men zich in Venlo-Noord veel onveiliger is gaan voelen op plekken waar groepen jongeren rondhangen. In 2011 was dit 40,5% en in 2014 is dit gestegen tot 50,3%. Ook in Klingerberg is dit percentage flink gestegen (van 61,0 % naar 67,4%). Er is echter geen stijging van het aantal geregistreerde incidenten jeugdoverlast uit deze wijk geconstateerd. De situatie/ontwikkeling van jeugdgroepen in Venlo komt kort samengevat op het volgende neer: Er is in Venlo geen sprake van een criminele jeugdgroep Er is wel sprake van crimineel gedrag door jongeren Sinds 2013 zijn er geen overlastgevende groepen in Venlo Sinds 2013 is het aantal hinderlijke groepen gelijk gebleven (12). Benadrukt moet worden dat de situatie van jeugdgroepen in het voorjaar van ieder meetjaar in kaart wordt gebracht. Het betreft dan ook een momentopname. De jeugdgroepen veranderen zeer regelmatig van samenstelling en locatie. Onder partners blijkt er geen eenduidig beeld te bestaan over de aantallen jeugdgroepen. Ingezette instrumenten en getroffen maatregelen in de beleidsperiode zijn onder andere: In was de inzet van straatcoaches (2 fte) gericht op repressie van zogenaamde hotspots ; In 2013 heeft een doorontwikkeling van aanpak jeugd naar een integrale en informatie gestuurde samenwerking plaatsgevonden; In 2014 is het aantal straatcoaches uitgebreid naar 4 fte die ieder een stadsdeel als aandachtsgebied kreeg toegewezen; In de tweede helft van 2014 is in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie, een start gemaakt met het Actie Leerprogramma aanpak risicojongeren en overlastgroepen (ALP). Het betreft een meersporenaanpak waarbij de gemeente de regie voert op de aanpak jongerenoverlast. Dit moet leiden tot verbetering van de aanpak van een specifieke problematische jeugdgroep. Gestart is met de jeugdgroep in de wijk Vossener; Tevens is de afgelopen jaren meer aandacht aan preventie geschonken. Zo is er ingezet op de zelfredzaamheid van burgers als het gaat om de aanpak van jeugdoverlast (middels voorlichting, bijeenkomsten en folders). En is nadrukkelijk ingezet op het bevorderen van weerbaarheidstrajecten voor kinderen op basisscholen. Tevens is een intensieve samenwerking met V(S)O-scholen in Venlo aangegaan, onder andere op basis van het Platform (School) Veiligheid. 5.3 Overige trends en ontwikkelingen Persoonsgerichte aanpak/veiligheidshuis De coördinatie van de persoonsgerichte aanpak van individuele jongeren persoonsgericht was tot juli 22 Shortlist methodiek Bureau Beke: systematiek om problematische jeugdgroepen te categoriseren in: hinderlijk, overlastgevend, crimineel 17 Evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid 'Venlo

19 2014 belegd in het VHH. In een wekelijks casusoverleg kwamen straf en zorg samen. In het VHH is daarnaast een regionaal aanspreekpunt voor justitiepartners ingericht met betrekking tot nazorg voor minderjarigen. 23 Op basis van door het VHH verstrekte gegevens is het niet mogelijk om een concreet beeld te geven van aard en omvang van de door het VHH opgepakte casuïstiek in de beleidsperiode. Het effect van de aanpak zoals door het VHH werd gecoördineerd is niet gemeten. Het VHH liet haar doelgroepenbeleid los in De procesregie is overgedragen aan Bureau Jeugdzorg in de vorm van het regionale platform Risicovol Integraal Jongeren overleg (RIJO). Het RIJO vond nog wel plaats binnen het VHH. Nadat justitiepartners in 2014 een start maakten met het doorvoeren van de ZSM-werkwijze voor (eenvoudige) jeugdstrafzaken namen zij niet langer deel aan het RIJO. Hiermee verdween de verbinding met de belangrijkste partners. Als gevolg hiervan is de vanuit het VHH gecoördineerde integrale aanpak van minderjarige veel- en meerplegers komen te vervallen. Preventie Uit de GGD Jongerenmonitor 2013 voor de regio Limburg-Noord blijkt dat: jongeren in de periode minder alcohol zijn gaan drinken; het % 15/16-jarigen dat alcohol drinkt ofwel recent dronken of aangeschoten was, is hoger dan gemiddeld genomen over heel Limburg. Dit % is licht toegenomen ten opzichte van de vorige meting. Regionale samenwerking op het gebied van preventie, zoals ten doel gesteld in het alcohol- en drugsbeleid ('Kloeken en blowen'), is gerealiseerd. Op het gebied van alcoholpreventie zijn in 2013 op schaal van Limburg-Noord de uitgangspunten 'Lekker Friz!' opgesteld en overgenomen in lokaal beleid. Voor wat betreft drugspreventie is door de gemeente Venlo een pilotplan opgesteld. Dit plan is vervolgens overgenomen door een aantal Limburgse gemeenten (voetnoot). Gezamenlijk is een subsidie bij de Provincie Limburg aangevraagd. Besluitvorming hieromtrent wordt verwacht in het tweede kwartaal van Daarnaast wordt, in het kader van preventie, de samenwerking met het Voortgezet Onderwijs, het MBO, de GGD middels het Platform (School) Veiligheidversterkt. In het platform wordt, onder voorzitterschap van de GGD informatie gedeeld en opgehaald op gebied van (school)veiligheid. Politie en de (gemeentelijk) regissuer jeugdoverlast nemen tevens deel aan dit platform. 23 Bij terugkeer in de gemeente na detentie of verblijf in een inrichting in het kader van de PIJ-maatregel. Evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid 'Venlo 18

20 6 Veiligheidsveld 4: Fysieke veiligheid 6.1 Inleiding Het veiligheidsveld fysieke veiligheid betreft veiligheidsthema s die zich richten op het reduceren van fysieke veiligheidsrisico s: verkeersveiligheid, brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit thema was in beginsel niet opgenomen in het IVB en is later in het UVP toegevoegd. 6.2 Prioriteiten Niet van toepassing. 6.3 Overige trends en ontwikkelingen Verkeersveiligheid Uit de VM blijkt dat 34,1% van de inwoners van de gemeente Venlo veel verkeersoverlast ervaart. Het betreft: te hard rijden, parkeerproblemen en agressief gedrag in het verkeer. Deze overlast wordt het meest ervaren in de wijken Venlo-Zuid, Blerick-Noord en Tegelen op de Heide. In 11 van de 18 Venlose wijken blijkt te hard rijden zelfs het belangrijkste buurtprobleem te zijn: 17% van de inwoners van Venlo stelt dat, van alle veiligheidsproblematieken in de buurt, te hard rijden als eerste aangepakt dient te worden. 24 Brandveiligheid Het regionale beleid stelt dat elke gemeente voor tenminste 50% moet voldoen aan de opkomsttijden uit het Besluit veiligheidsregio s. De brandweer Limburg-Noord voldoet in Venlo ruimschoots aan deze regionale norm. Externe veiligheid De uitvoeringsacties in 2013 en 2014, waaronder milieu-inspecties bij Brzo-bedrijven 25 en het toetsen van omgevingsvergunningen, hebben bijgedragen aan de realisatie van de doelstellingen die met name geënt zijn op het beperken van risicobronnen mede in relatie tot de nabijheid van risicogroepen. Resultaten (2014): 100 % van de bedrijven, die vallen onder het Besluit externe veiligheid en inrichtingen en het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO) beschikt over actuele vergunningen; 90 % van de bestemmingsplannen beschikt over een actuele externe veiligheidsparagraaf; Er zijn geen nieuwe extra kwetsbare objecten opgericht in de directe nabijheid van risicobronnen; Bij 100 % van de bedrijven die vallen onder het BRZO is de jaarlijkse milieu- en BRZO inspectie uitgevoerd. Rampenbestrijding en crisisbeheersing Gedurende de beleidsperiode is een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de (regionale en lokale) organisatie Oranje Kolom. De nieuwe structuur Oranje Kolom is vanaf 1 december 2014 van start gegaan. Er is met die structuur nog te weinig ervaring opgedaan om hier een goed beeld van te geven. 24 VM BRZO: besluit risico s zware ongevallen. 19 Evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid 'Venlo

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: 12 Onderwerp: programmalijnen Integraal Veiligheids Plan en concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015.

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015. de Raad van de gemeente Terneuzen ons kenmerk : 189720 contactpers. : Ruud van Leest telefoon : 0115-455 515 e-mail : r.vanleest@terneuzen.nl verzonden : Terneuzen, 31 mei 2016 Betreft: Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente J Eergen op Zoom

Gemeente J Eergen op Zoom Gemeente J Eergen op Zoom RMD06-0047 Datum 5 april 2006 Nr,: 06-40 Van Aan Kopie aan Onderwerp Het college van B&W De raads- en duoburgerleden A. Beukman Informatie gemeenteraad m.b.t. de situatie Venlo

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2014 De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Veiligheidstrends in Leiden

Veiligheidstrends in Leiden Veiligheidstrends in Leiden 25 214 Inleiding BOA (Beleidsonderzoek en Analyse) maakt jaarlijks een uitgave Veiligheid in cijfers. Hierin worden de belangrijkste trends en cijfers weergegeven. De analyse

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl Veiligheid Vleuten-De Meern 2014-2015 Wijkraadvergadering 16 maart 2015 Veiligheidscijfers stad Utrecht Ontwikkeling veiligheid in Utrecht geregistreerde criminaliteit 2011 2012 2013 2014 '11-'14 '13 -

Nadere informatie