Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer"

Transcriptie

1 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 5 juni 2000 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: mei 2000 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van het informatiebeheer raken. Ze zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het rapport Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS), United Nations, New York, (blz 27-34). Onder informatiebeheer wordt verstaan het geheel van informatievoorziening en archiefbeheer. 0 Algemeen 1 Ontstaan <geen> Ontstaan en identificatie 1.1 Definitie Creation and identification Definitie van het begrip archiefbescheiden en de toepassing en reikwijdte daarvan. Defining electronic records 1.2 Benoeming informatiesysteem Begrenzing van het informatiesysteem waarbinnen de gegevens (archiefbescheiden) opgemaakt etc. worden. 1.3 Benoemen bestanddeel Identifying electronic records systems Begrenzing van de eenheid die als enkelvoudig bestanddeel te beschouwen is (archiefbestanddeel, archiefstuk,object).. Bijvoorbeeld: Document of registratie. 2 Waarderen Identifying electronic records Het waarderen en het bepalen van de uiteindelijke bestemming van de archiefbescheiden. Appraisal 2.1 Bepalen van de waarde Het vaststellen van de waarde van de betrokken gegevens in een bepaalde context. Appraising 2.2 Bepalen van de termijnen Het vaststellen van de bewaartermijnen ten behoeve van overbrenging of vernietiging. Scheduling Pagina 1 van 18

2 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid Het vaststellen van de juridische waarde van de gegevens, garanderen van de authenticiteit en de betrouwbaarheid (volledigheid, juistheid, beschikbaarheid en controleerbaarheid). Assuring legality 3 Gebruik, afstemming en toezicht Opslag, ontsluiting en beschikbaarstelling van informatie op basis van informatiebehoefte van de organisatie, burgers, politiek, bestuur, controllers, juristen en archiefbewaarplaats. 3.1 Bewaken kosten Control and use Vaststellen van de kosten voor beheershandelingen ten aanzien van informatievoorziening en gegevensbeheer. Kosten/baten en risico's. Controlling costs 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Bepaling van de organisatieonderdelen, overheidsorganen, die verantwoordelijk zijn, ales eigenaar of houder, voor de gegevens. Bepaling herkomst. 3.3 Fysiek beheer Assigning responsability Fysieke opslag van de archiefbescheiden en aanwijzing van verantwoordelijken voor het fysiek beheer. 3.4 Integratie Storing De opslag van gegevens in verschillende formaten mag geen barriere zijn voor de toegankelijkheid en uitwisseling. Standaardisatie en uitwisseling. 3.5 Documentatie Integrating access Beschrijving van gegevens en systemen (meta-gegevens). Bepaling van standaarden voor documentatie. Ook ten behoeve van het bewaren van de context. Documenting 3.6 Beschikbaarstellen Het feitelijk gebruik en het vaststellen van regels en afspraken voor het gebruik. 3.7 Beveiliging Providing for use Het waarborgen van logische en fysieke beveiliging, ten behoeve van de continuiteit van de organisatie, de vertrouwelijkheid van informatie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 4 Afstoten Assuring security Selectie en vernietiging van de informatie volgens de selectielijst die is vastgesteld in de waarderingsfase. Tevens overbrenging naar de archiefbewaarplaats. 4.1 Duurzaamheid Disposition Het garanderen van de duurzaamheid van de betrokken gegevensdragers. 4.2 Bewaren context Preserving media Bewaren van de originele functionaliteit en de documentatie daarover. Ook in geval van conversie. Preserving functionality Pagina 2 van 18

3 0 Algemeen * 3017 Informatiemanagement onmisbaar voor studenten bedrijfseconomie Anton van Reeken (Artikel) Automatisering Gids van 26-mei-2000 Informatiemanagement Een informatiemanager zal zich primair moeten bezighouden met het opstellen van een lange termijnbeleid voor informatie en communicatie. In het bijzonder voor de IC-systemen die daarvoor nodig zijn. Doelmatigheid; Informatica; Informatiebeheer; Pragmatiek; Rechtmatigheid; Semantiek; Syntax; Techniek. Pagina 3 van 18

4 1 Ontstaan 3001 XML kan uiteenvallen van het web voorkomen; Esperanto voor sites lijmt stukken weer aan elkaar Arthur Graaff (Bericht) Computable van 26-mei-2000 XML. extensible Markup Language Het Web dreigt in honderden stukken uiteen te vallen, nu er steeds meer webapparaten met spcifieke eisen verschijnen. Elk van die apparaten stelt zijn eigen eisen aan het formaat van pagina's. XML, het nieuwe esperanto voor sites, zal die stukken weer aan elkaar lijmen als alle sites er gebruik van maken. Betrouwbaarheid; Markup language; Redactionele vorm; Standaard; Structuur; Uitwisseling. 1.2 Benoeming informatiesysteem 2999 Tips over corrupte ambtenaren in register (Bericht) Binnenlands Bestuur van 26-mei-2000 Integriteit Corrupt gedrag van ambtenaren moet in een landelijk register worden vastgelegd. Bij de bestrijding van nietinteger gedrag is zo'n register volgens de rijksrecherche onmisbaar. Controleerbaarheid; Corruptie; Politieregister; Register. Pagina 4 van 18

5 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid Achterhaalde grondwet Mark Plekker (Commentaar) Grondrechten Het werk van de commissie Franken. De vrijheid van communiceren. Beveiligen; ; Encryptie; Internet; Privacy. EDI in een internet-jas Martin Healy (Column) Computable van 5-mei-2000 Meta informatie De sleutel tot flexibiliteit, de mogelijkheid tot het toevoegen van nieuwe functies of het gebruiken van deelfuncties zonder dat een applicatie herschreven moet worden, zijn meta-gegevens. Betrouwbaarheid; E-handel; EDI. Electronic data interchange; XML. extensible Markup Language. FBI gaat fraude op Internet structureel in kaart brengen; Samenwerking met het Amerikaanse ministerie van Justitie (Bericht) Automatisering Gids van 12-mei-2000 Fraude In de VS is een meldpunt voor fraude op Internet geopend, het Internet Fraud Complaint Center (IFCC). Misbruik. Grondwet moet internet en beschermen (Bericht) Computable van 26-mei-2000 Grondrechten De Nederlandse grondwet moet internet en gaan beschermen. Om de grondrechten van de burgers ook in een 'digitaal tijdperk' optimaal te waarborgen, dienen zij techniek onafhankelijk te worden. Vrijheid van meningsuiting moet evenzeer gelden voor uitingen via internet als voor papieren publicaties. Onthechting; Privacy. Grote haast Europese richtlijn e-commerce (Bericht) NRC van 5-mei-2000 Pagina 5 van 18

6 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 2960 E-commerce Het Europese parlement heeft binnen 5 maanden een richtlijn van de Europese Unie over webwinkelen en internethandel doorgevoerd. Deze richtlijn biedt een juridisch raamwerk voor de handel op Internet. Eisen en regels over: - elektronische contracten - informatie aan consumenten - inhoud en plaatsing van advertenties - positie internetaanbieders - aansprakelijkheid van providers. Authenticiteit; Betrouwbaarheid; Common carrier regel; Provider; Verantwoordelijkheid. Sleutelrol overheids-pki voor onwetende gemeenten; Communicatie vanaf eind dit jaar geleidelijk aan beveiligd Peter Mom (Bericht) Computable van 12-mei-2000 Beveiligen De taskforce PKI Overheid wil eind dit jaar een plan van aanpak gereed hebben voor geleidelijke grootschalige invoering van deze systematiek voor beveiligde elektronische communicatie. Het ligt voor de hand dat gemeente in die Public Key Infrastructure een spilfunctie gaan krijgen. Bij de lokale overheid lijkt het thema nog niet erg te leven. Authenticiteit; Authority control; Betrouwbaarheid; Integriteit van informatie; Public key; TTP. Trusted Third Party. Pagina 6 van 18

7 3 Gebruik, afstemming en toezicht 3000 Accountantscontrole in revisie Ron Killeen (Bericht) Binnenlands Bestuur van 26-mei-2000 Accountantsverslag Geheime jargoncodes moeten verdwijnen uit accountantsrapporten en gemeenteraden en provinciale staten moeten een volwassen relatie aangaan met de accountants die hun boeken controleren. Accountantsverklaring; Controleerbaarheid. * 2959 Archiefdiensten en de Wet Bescherming Persoonsgegevens F.C.J. Ketelaar (Artikel) Archievenblad / 2000 nr 3 (mei) en 4 (juni) 2000 / De volledige teksten staan op de site van Ketelaar Privacy Zoals het er nu uitziet treedt per 1 september 2000 de Wet bescherming persoonsgegevens in werking en wordt de Archiefwet 1995 met een nieuw artikel 2a aangevuld. Wat betent dit voor het beheer van archiefbewaarplaatsen die onder de Archiefwet 1995 vallen? En op welke manier krijgen de categoriale archiefbeherende instellingen, bedrijfsarchiefdiensten en registratuur met het nieuwe artikel te maken? Een toelichting. Archiefbeheer; Openbaarheid; Persoonsgegevens. * 2958 URL of bestandsnaam De site van Ketelaar Bescherming van de privacy; Archiefwet en openbaarheid prof. dr. F.C.J. Ketelaar (Artikel) Nederlands Archievenblad / 1995 nummer 1995/ Privacy De beheerder van een archiefbewaarplaats moet zich bewust zijn van de juridische en ethische verantwoordelijkheden op het terrein van openbaarheid van de archieven. Met name bij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De data-explosie Richard Keijzer Ethiek; Openbaarheid; Overbrengen; Uitzonderingsgrond. (Artikel) Automatisering Gids van 12-mei-2000 Beheer van gegevens De wereld staat aan de vooravond van een explosie op het gebied van dataopslag. Er worden doorlopend meer gegegevens gegenereerd en bij grote bedrijven is er sprake van een jaarlijkse verdubbeling van de datavoorraad. Leveranciers van opslagsystemen wrijven zich in de handen; zij zien gigantische afzetmarkten opdoemen. Opslaan van gegevens is één ding, het beheren van de data is vervolgens een klus die zeer veel tijd en mankracht kost. Archieffunctie; Datawarehouse; Digitale duurzaamheid; Selecteren; Triage; Waarderen. Databank hielprikjes ter discussie; Registratiekamer wil weten of ze ten onrechte privégegevens bevat (Bericht) Trouw van 24-mei-2000 Pagina 7 van 18

8 3 Gebruik, afstemming en toezicht 2955 Privacy De Registratiekamer heeft opheldering gevraagd over de databank waarin sinds zeven jaar de hielprikken van pasgeborenen worden bewaard. De kamer wil weten of de bestanden onterecht privacy-gevoelige gegevens bevatten. Databank; Register. E-commerce vraagt een andere aanpak risicomanagement Hub Heijnen (Artikel) Automatisering Gids van 5-mei-2000 E-commerce Slechts een zeer klein prcentage van de e-commerce-projecten is zakelijk een succes. Waarom begint men er toch aan? Het elektronisch zakendoen is een multidimensionaal. Bovendien is democratische besluitvorming van essentieel belang. Betrouwbaarheid; Democratie; E-handel; Risico. * 3010 ' beschermen in Grondwet'; Internet (Bericht) Trouw van 25-mei Grondrechten De commissie Franken komt met een aantal aanbevelingen om de grondwet aan te passen aan de moderne tijd. - moet de zelfde bescherming krijgen als een brief. De bepaling in de Grondwet moet worden: 'Ieder heeft het recht vertrouwelijk te communiceren'. - De vrijheid van drukpers moet veranderd worden in: 'Ieder heeft het recht vrij zijn mening te uiten. Dit recht omvat de vrijheid om denkbeelden of andere informatie te openbaren, te verspreiden of te ontvangen'. Ook de openbaarheid van informatie moet in de Grondwet worden opgenomen. 'Ieder heeft recht op toegang tot bij de overheid berustenden informatie'. Auteursrecht; Briefgeheim; Communicatie; Democratie; ; Encryptie; Internet; Openbaarheid; Openbare overheidsinformatie; Rechtstaat; Vertrouwelijkheid. ' Europese lidstaten laks met privacy-richtlijn' (Bericht) Computable van 19-mei-2000 Privacy Na vragen uit het Europese parlement geeft de Europese commissie toe dat de lidstaten laks zijn met het naleven van de privacy-richtlijnen voor internetgebruikers. Persoonsgegevens. Fouten met domeinnamen van gemeenten (Bericht) Binnenlands Bestuur van 12-mei-2000 Pagina 8 van 18

9 3 Gebruik, afstemming en toezicht Domein Sommige gemeenten, waaronder Hulst en Beemster, hebben buiten hun schuld hun gemeentenaam als domeinnaam voor een Internetsite verspeeld. De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland erkent dat er bij de 'bewaking' vam gemeentenamen fouten zijn gemaakt. <geen gerelateerde termen opgenomen> Grote haast Europese richtlijn e-commerce (Bericht) NRC van 5-mei-2000 E-commerce Het Europese parlement heeft binnen 5 maanden een richtlijn van de Europese Unie over webwinkelen en internethandel doorgevoerd. Deze richtlijn biedt een juridisch raamwerk voor de handel op Internet. Eisen en regels over: - elektronische contracten - informatie aan consumenten - inhoud en plaatsing van advertenties - positie internetaanbieders - aansprakelijkheid van providers. Authenticiteit; Betrouwbaarheid; Common carrier regel; Provider; Verantwoordelijkheid. Halfslachtige copy-right discussie Freek Blankena (Bericht) Automatisering Gids van 5-mei-2000 Auteursrecht Het plompverloren kopieren van teksten of muziek mag niet, ook niet via Internet. Maar de veronderstelde benadeelden hebben de vindingrijke webpiraten waarschijnlijk gewoon nodig. Beschikbaarheid; Beveiligen. * 3014 Hooi en speld; Nieuwe internetzoekmachines gebruiken citatie-technieken Rob van den Berg (Bericht) NRC van 27-mei-2000 Zoekmachine Zoeken op trefwoord is niet altijd meer toereikend om iets te vinden op Internet: veel te veel hits. Nieuwe technieken bieden uitkomst. Internet; Raadplegen; Zoeken. URL of bestandsnaam Alltheweb Altavista excite Google Northernlight Researchindex Shared www,alltheweb.com Pagina 9 van 18

10 3 Gebruik, afstemming en toezicht Spaarne Ziekenhuis scant half miljoen dossiers (Bericht) Automatisering Gids van 26-mei-2000 Scanning Het Spaarne Ziekenhuis gaat 12 miljoen papieren medische documenten van patienten scannen en digitaal opslaan. Imaging; Substitutie; Vervanging. Tweemaal Europa; Juridische zaken Charles Noordam (Artikel) Archievenblad nr 7 / september 1997 Privacy De invloed van europa op de Nederlandse archiefpraktijk kan marginaal zijn maar ook uiterst ingrijpend zijn. Voorbeelden Verdrag van Rome, Verdrag van Straatsburg, Databankrichtlijn, Richtlijn bescherming persoonsgegevens. Databankrecht; Openbaarheid; Privacy. 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden AZM: inspectie medeschuldig; 'Melden computerfout had dood vrouw kunnen voorkomen' (Bericht) Trouw van 11-mei-2000 Verantwoordelijkheid Niet een computerfout, maar een menselijk falen leidde ertoe dat een 54-jarige operatiepatiente in het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) bloed van een verkeerde bloedgroep kreeg toegediend. Betrouwbaarheid; Controleerbaarheid. Internetaanbieders willen meewerken (Boekbespreking) Trouw van 5-mei-2000 Common carrier regel Justitie is bezig met wetgeving die het mogelijk maakt om bij providers naam, adres en woonplaats van een abonnee op te vragen. Beveiligen; Privacy; Provider. Nabestaanden Wieger Koop willen straf voor artsen (Bericht) Trouw van 2-mei-2000 Pagina 10 van 18

11 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Integriteit De advocaat van de vorig jaar aan aids overleden hemofiliepatient Wieger Koop heeft namens de nabestaanden het openbaar ministerie in Groningen verzocht om een justitieel vooronderzoek. Daaruit moet blijken of de behandelaars van Koop strafbare feiten hebben begaan. Misdrijf. 3.3 Fysiek beheer van het Witte Huis verdwenen (Bericht) ARCHOS Magazine / 2000 nr. 4 / Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar verdwenen s in het Witte Huis in de periode De s moeten officieel als archiefmateriaal worden beheerd. Archiefbescheiden; Vernietiging. * 2995 Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen 2000 (Wet- en regelgeving) 2000 Concept (versie 7 april 2000) Goede staat Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van... houdende nadere regels omtrent de bouw, verbouwing, inrichting en verandering van inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen alsmede omtrent de ingebruikneming van gebouwen als archiefruimte of archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 13, vierde lid, van het Archiefbesluit 1995 (Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen 2000) Artikel 3 van de Archiefwet 1995 verplicht de overheidsorganen de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Ingevolge artikel 21, eerste lid, van die wet worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels gesteld omtrent de bouw, verbouwing, inrichting en verandering van inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen, alsmede omtrent de ingebruikneming van gebouwen of gedeelten van gebouwen als archiefruimte of archiefbewaarplaats. Archiefbeheer; Archiefbewaarplaats; Archiefgebouw; Archiefruimte; Duurzaamheid; Fysiek beheer. Wet- en regelgeving De regeling is bij de Europese Commissie aangemeld. Goede staat. * 2994 URL of bestandsnaam De site van Erik Ketelaar Regeling Duurzaamheid Archiefbescheiden (Wet- en regelgeving) 2000 Concept (versie 10 januari 2000) Pagina 11 van 18

12 3.3 Fysiek beheer Duurzaamheid Regeling vastgesteld door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van... houdende nadere regels omtrent de duurzaamheid van archiefbescheiden als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van het Archiefbesluit Deze regeling bevat nadere regels omtrent de duurzaamheid van archiefbescheiden die voor permanente bewaring zijn bestemd, conform artikel 11 van het Archiefbesluit Zij betreffen zowel de informatiedragers en schrijfstoffen zelf als de verpakkingsmaterialen, voor zover die voor het behoud van de archiefbescheiden aan voorschriften moeten worden gebonden. Een en ander conform de tekst van het Archiefbesluit en de Nota van toelichting dienaangaande. Zoveel mogelijk is gebruik gemaakt van verwijzingen naar bestaande normering door nationale en internationale norminstituten. Daarmee bespaart men de industrie ook overbodig dubbel testen. Archiefbescheiden; Digitale duurzaamheid; Drager; Fysiek beheer; Gegevensdrager; Goede staat; Informatiedrager; Materiele staat; Medium; Standaard. Wet- en regelgeving De regeling is bij de Europese Commissie aangemeld. Duurzaamheid. URL of bestandsnaam Site Erik Ketelaar 3.6 Beschikbaarstellen En waarom mogen de vrijmetselaars hun geheimen eigenlijk niet koesteren?; Ritualen Peter van der Ven (Bericht) Trouw van 3-mei-2000 Geheim Internet is een schatkamer van veel ondoorgrondelijke geheimen van zin en onzin. Beschikbaarstellen; Vertrouwelijkheid. Gemeentebeheerders niet bang voor Internet-golf Nico Baaijens (Bericht) Automatisering Gids van 19-mei-2000 Beschikbaarstellen Communicatie tussen gemeenten en burgers zal sterk toenemen de komende jaren. Gemeentelijke IT-beheerders verwachten de toevloed nagenoeg geheel op eigen kracht te kunnen managen. Communicatie; Internet; Openbare overheidsinformatie. Internet: een netwerk van bedreigingen Matthew Vale (Ingezonden brief) Computable van 12-mei-2000 Pagina 12 van 18

13 3.6 Beschikbaarstellen 2997 Internet Met de term internet wordt gedoeld op het wereldwijde TCP/IP-netwerk waarmee duizenden systemen met elkaar zijn verbonden. Dit wereldwijde netwerk staat echter niet onder controle van de beheerders van de aangesloten systemen. Ddrie soorten waardevolle zaken kunnen kwetsbaar worden wanneer een systeem wordt aangesloten op Internet: - de data die op het systeem zijn opgeslagen - resources die benodigd zijn voor het werken met en het beheren van het systeem - de reputatie van de eigenaars van het systeem. Autorisatie; Beveiligen. Nota 'Contact met de toekomst': Elke gemeente in 2002 op Internet (Bericht) Binnenlands Bestuur van 26-mei-2000 Beschikbaarstellen Eind 2002 moeten alle gemeenten een eigen site hebben op het Internet. Gemeenten moeten in de toekomst ook diensten via internet kunnen aanbieden waar de burger nog niet om gevraagd heeft. Dienstverlening; Overheidsinformatie. 3.7 Beveiliging Anti-virusfabrikanten profiteren van eigen falen; I Love You is lappendeken van bekende software Jasper Bakker (Bericht) Computable van 12-mei-2000 Leveranciers van anti-virus programma's profiteren van rondwarende virusplagen als het recente 'I Love You', maar blijken niet goed in staat bekende gevaren af te vangen. Sinds jaar en dag vertrouwen virusscanners naast lijsten met bekende virussen ook op de heuristische technologie die virussen detecteert op eigenschappen als softwarecode en gedrag. 'I Love You' dat is samengesteld uit bestaande viruscode, is echter niet onderschept. Beveiligen; E-commerce. Cybercrime vereist Computervirus Christiaan Alberdingk Thijm (Ingezonden brief) Trouw van 13-mei-2000 Wetgeving Was het I love You virus niet door een Filipino maar door ene Jansen verzonden, dan nog stond Justitie machteloos. Ook in Nederland ontbreekt passende wetgeving. De wetgever voert een verbeten strijd tegen computercrime, maar wordt steeds ingehaald door de technologie. Crackers; Hackers; Misdrijf; Strafrecht;. met 'I love you' kraakt pc; lijkt ongekend schadelijk (Bericht) Trouw van 5-mei-2000 Pagina 13 van 18

14 3.7 Beveiliging Een computervirus maakt wereldwijd slachtoffers. Het tast bestanden aan en verstuurd daarna kopieen van zichzelf naar alle personen in het adresboek van het slachtoffer. Computergebruikers raken besmet als berichten openen met de aanlokkelijke aanduiding 'I love you'. Beveiligen; . Fillipijn aangehouden voor Iloveyou-virus (Bericht) Trouw van 9-mei-2000 De Filipijnse recherche heeft de 27-jarige Reomel Ramones aangehouden op verdenking (mede) verantwoordelijk te zijn voor het I love you-virus. Het virus, ook wel omschreven als de loverbug, overviel de computerwereld de afgelopen dagen door op alle continenten massaal in computers binnen te dringen en bestanden te vernielen. Beveiligen; Crackers; Hackers; Misdrijf. Hacker Hoevelaken aangehouden (Bericht) Trouw van 12-mei-2000 Hackers Een hacker uit Hoevelaken is opgespoord aan de hand van IP-adressen. Beveiligen. I Love You, Very Funny; Feiten (Bericht) Trouw van 6-mei-2000 De bestrijdingsprogramma's zoeken niet naar de naam van het virus, maar naar een uniek element in de headerinformatie van een waar het virus aan vast zit. Beveiligen; . I-love-you en het gekwetste ego Peter Lievense (Bericht) Automatisering Gids van 12-mei-2000 Het I-Love-You-virus zou een schade van 10miljard dollar hebben veroorzaakt. Dit bedrag is uitr de lucht gegrepen. De media-aandacht was overtrokken. Ikhouvanjou Ruud Verdonck Beveiligen; . (Column) Trouw van 9-mei-2000 Pagina 14 van 18

15 3.7 Beveiliging Jan Timmer! Wakker worden! Beveiligen; Millenniumprobleem. Iloveyouvirus heeft krachtiger opvolger (Bericht) Trouw van 20-mei-2000 Het virus, genaamd VBS.Newlove.A vernietigd na opening alles dat op de harde schijf staat eb verandert elke keer van vorm als het zijn schadelijk werk heeft gedaan. Beveiligen. Internet: een netwerk van bedreigingen Matthew Vale (Ingezonden brief) Computable van 12-mei-2000 Internet Met de term internet wordt gedoeld op het wereldwijde TCP/IP-netwerk waarmee duizenden systemen met elkaar zijn verbonden. Dit wereldwijde netwerk staat echter niet onder controle van de beheerders van de aangesloten systemen. Ddrie soorten waardevolle zaken kunnen kwetsbaar worden wanneer een systeem wordt aangesloten op Internet: - de data die op het systeem zijn opgeslagen - resources die benodigd zijn voor het werken met en het beheren van het systeem - de reputatie van de eigenaars van het systeem. Autorisatie; Beveiligen. Koelbloedige reacties op liefdesverklaring (Bericht) Binnenlands Bestuur van 12-mei-2000 Gemeenten hebben nauwelijks averij opgelopen door het I love you-virus, dat wereldwijd grote paniek en grote schade veroorzaakte. Voor zover valt na te gaan zijn gemeentelijke bestanden bespaard gebleven. Beveiligen; Crackers; Hackers. Kracht van Windows geeft ILOVEYOU-virus extra zetje (Bericht) Trouw van 6-mei-2000 Het I Love You virus, dat inmiddels ook onder andere namen de ronde doet, is zo agressief doordat het besturingssysteem Windows in zekere zin zo krachtig is. Beveiligen; . Pagina 15 van 18

16 3.7 Beveiliging 2963 Nederland doorstaat I Love You zonder grote schade; Beheerders dragen ook verantwoordelijk voor virusplaag (Bericht) Computable van 12-mei-2000 In Nederland lijkt de schade die het 'I love you'-virus heeft aangericht beperkt. IT-bedrijven ondervonden vooral hinder van mailsystemen die een paar uur uit de lucht waren. Alles bijelkaar opgeteld luidt de belangrijkste boodschap voor automatiseringsafdelinge; verhoog het bewustzijn van gebruikers voor de gevaren van het elektronisch postverkeer. Beveiligen; E-commerce. Netten sluiten zich rond bedenker Iloveyou-virus (Bericht) Trouw van 8-mei-2000 De Fillipijnse politie zegt de maker van het virus zo goed als zeker te kennen. <geen gerelateerde termen opgenomen> Een peperdure liefdesbrief; ILOVEYOU Bas den Hond (Bericht) Trouw van 6-mei-2000 Als niet bijna iedereen hetzelfde programma zou gebruiken, zou een virus zich ook niet zo makkelijk kunnen verspreiden. Beveiligen; . Snel virus is ook snel weg (Bericht) Trouw van 9-mei-2000 De telefoonlijn die de bedenkers van het I Love You virus hebben gebruikt heeft hun verraden. Concreet bewijsmateriaal zal echter moeilijk te vinden zijn. Audit; Beveiligen; Crackers; Hackers; Track. * 2986 Veiliger ; EU-burgers, maar ook criminelen kunnen berichten 'versleutelen' Frank Kools (Bericht) Trouw van 19-mei-2000 Pagina 16 van 18

17 3.7 Beveiliging Encryptie De Europese Unie wil dat burgers en bedrijven zich op Internet beter kunnen beschermen tegen hackers, diefstal en spionage. De EU geeft daarom de handel vrij in speciale software waarmee Internetters hun gecodeerd kunnen verzenden. Alleen de ontvanger kan de mail lezen met een 'sleutel'. Beveiligen; ; Inlichtingendiensten; Key; Privacy; Versleuteling. Pagina 17 van 18

18 De gegevens komen uit een Access-database met behulp van de reportfunctie. Dit report is geprint met de postscript printerdefinitie (HP LaserJet 5P/5MP Postscript) naar PSformaat en vervolgens met Ghostscript 6.01 geconverteerd naar PDF-formaat. Mijn waardering van de publicaties: ** = zeer interessant * = interessant -- = matig, maar juist daarom geschikt om op te nemen. Inlichtingen over deze lijst bij: Rienk Jonker Telefoonnummer Digitale documenten zijn kwetsbare couveusekinderen van onze cultuur. Ze leiden een virtueel, elektronisch leven dat afhankelijk is van onze wil om ze te voeden en van het ene medium naar het andere over te brengen. Uit: Spookrijden op de digitale snelweg, Paul Dijstelberge, De Boekenwereld, tijdschrift voor boek en prent / Sun, Nijmegen, Zestiende jaargang nr. 2/3, februari Pagina 18 van 18

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 3 mei 2001 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2001 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 11 november 2001 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: oktober 2001 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen'

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 18 juli 2002 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: juni 2002 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2008 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2006 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast Bewaren van e-mail Testbed Digitale Bewaring is een initiatief van de Rijksarchiefdienst en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

2005 R.S. Jonker. (documentair) (informatiebeheer) Metadata & modellen

2005 R.S. Jonker. (documentair) (informatiebeheer) Metadata & modellen 2005 R.S. Jonker (documentair) Structuurplan (informatiebeheer) Metadata & modellen Deze tekst Dit document bevat een aantal achtergronden en korte bespiegelingen over structuurplannen en het vak van de

Nadere informatie

EEN HANDLEIDING ALS HANDREIKING VOOR HET BEHEER VAN DIGITALE ARCHIEVEN

EEN HANDLEIDING ALS HANDREIKING VOOR HET BEHEER VAN DIGITALE ARCHIEVEN EEN HANDLEIDING ALS HANDREIKING VOOR HET BEHEER VAN DIGITALE ARCHIEVEN 1. Algemeen Voor wie bestemd? Deze handleiding voor het omgaan met digitale archieven is van algemene aard. Deze formulering doet

Nadere informatie

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 Finale Versie 06 juli 2012 Contact projectbureau I-strategie Postbus

Nadere informatie

Is de cloud in te zetten voor archivering?

Is de cloud in te zetten voor archivering? Media, Informatie en Communicatie Is de cloud in te zetten voor archivering? Onderzoeksrapport of de cloud kan worden ingezet voor archivering ten aanzien van bedrijfsjuridische, -economische en cultuur

Nadere informatie

TOELICHTING. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Evaluatie van de regelingen

TOELICHTING. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Evaluatie van de regelingen TOELICHTING Algemeen 1. Inleiding Ingevolge artikel 21, eerste lid, van de Archiefwet 1995 worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels gesteld met betrekking tot de duurzaamheid van door

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport 18 december 2014 ISBN: 978-90-8768-048-0 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000

Nadere informatie

Archiveren van e-mail. Filip Boudrez. Hannelore Dekeyser. Sofie Van den Eynde. 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U.

Archiveren van e-mail. Filip Boudrez. Hannelore Dekeyser. Sofie Van den Eynde. 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U. DAVID Archiveren van e-mail Filip Boudrez Hannelore Dekeyser Sofie Van den Eynde 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U.LEUVEN INTERDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR RECHT EN INFORMATICA Versie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5

Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5 Zaaknummer *331691* Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Het opstellen van een Documentair Structuurplan... 6 1.3. Model van het Documentair Structuurplan

Nadere informatie

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure?

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure? 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon, niet ondernemer) bent u verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Europese Privacy Verordening

Europese Privacy Verordening Europese Privacy Verordening Effect op de jaarrekeningcontrole? Naam : D. (Daniëlle) Louwerens Studentnummer : 403295 Universiteit : Erasmus Universiteit Rotterdam Postmaster opleiding IT-Auditing & Advisory

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

Privacy & Sociale Media

Privacy & Sociale Media Privacy & Sociale Media Danial Khalesi Jose Manuel Fuentes Rodriguez Postdoctorale opleiding tot Register EDP-auditor Scriptiebegeleider: Rob Christiaanse April 2012 Vrije Universiteit Faculteit der Economische

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum: Onderwerp: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 13 februari 2014 Jaarverslagen 2013

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 880 Wetgeving voor de elektronische snelweg Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 31 december 1998 De vaste commissie voor Justitie

Nadere informatie

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1 E D 3 Eisen Duurzaam Digitaal Depot toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie Versie 1 Landelijk Overleg Provinciale Archief Inspecteurs mei 2008 foto omslag: Koninklijke

Nadere informatie

RIS273602. Digitale veiligheid

RIS273602. Digitale veiligheid Digitale veiligheid RIS273602 Digitale veiligheid Bestuurlijk rapport Colofon Rekenkamer Den Haag 4 Leden - de heer Watze de Boer, voorzitter - mevrouw Ing Yoe Tan (tot 1 mei 2014) - de heer Pieter Welp

Nadere informatie