Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer"

Transcriptie

1 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 5 juni 2000 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: mei 2000 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van het informatiebeheer raken. Ze zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het rapport Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS), United Nations, New York, (blz 27-34). Onder informatiebeheer wordt verstaan het geheel van informatievoorziening en archiefbeheer. 0 Algemeen 1 Ontstaan <geen> Ontstaan en identificatie 1.1 Definitie Creation and identification Definitie van het begrip archiefbescheiden en de toepassing en reikwijdte daarvan. Defining electronic records 1.2 Benoeming informatiesysteem Begrenzing van het informatiesysteem waarbinnen de gegevens (archiefbescheiden) opgemaakt etc. worden. 1.3 Benoemen bestanddeel Identifying electronic records systems Begrenzing van de eenheid die als enkelvoudig bestanddeel te beschouwen is (archiefbestanddeel, archiefstuk,object).. Bijvoorbeeld: Document of registratie. 2 Waarderen Identifying electronic records Het waarderen en het bepalen van de uiteindelijke bestemming van de archiefbescheiden. Appraisal 2.1 Bepalen van de waarde Het vaststellen van de waarde van de betrokken gegevens in een bepaalde context. Appraising 2.2 Bepalen van de termijnen Het vaststellen van de bewaartermijnen ten behoeve van overbrenging of vernietiging. Scheduling Pagina 1 van 18

2 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid Het vaststellen van de juridische waarde van de gegevens, garanderen van de authenticiteit en de betrouwbaarheid (volledigheid, juistheid, beschikbaarheid en controleerbaarheid). Assuring legality 3 Gebruik, afstemming en toezicht Opslag, ontsluiting en beschikbaarstelling van informatie op basis van informatiebehoefte van de organisatie, burgers, politiek, bestuur, controllers, juristen en archiefbewaarplaats. 3.1 Bewaken kosten Control and use Vaststellen van de kosten voor beheershandelingen ten aanzien van informatievoorziening en gegevensbeheer. Kosten/baten en risico's. Controlling costs 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Bepaling van de organisatieonderdelen, overheidsorganen, die verantwoordelijk zijn, ales eigenaar of houder, voor de gegevens. Bepaling herkomst. 3.3 Fysiek beheer Assigning responsability Fysieke opslag van de archiefbescheiden en aanwijzing van verantwoordelijken voor het fysiek beheer. 3.4 Integratie Storing De opslag van gegevens in verschillende formaten mag geen barriere zijn voor de toegankelijkheid en uitwisseling. Standaardisatie en uitwisseling. 3.5 Documentatie Integrating access Beschrijving van gegevens en systemen (meta-gegevens). Bepaling van standaarden voor documentatie. Ook ten behoeve van het bewaren van de context. Documenting 3.6 Beschikbaarstellen Het feitelijk gebruik en het vaststellen van regels en afspraken voor het gebruik. 3.7 Beveiliging Providing for use Het waarborgen van logische en fysieke beveiliging, ten behoeve van de continuiteit van de organisatie, de vertrouwelijkheid van informatie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 4 Afstoten Assuring security Selectie en vernietiging van de informatie volgens de selectielijst die is vastgesteld in de waarderingsfase. Tevens overbrenging naar de archiefbewaarplaats. 4.1 Duurzaamheid Disposition Het garanderen van de duurzaamheid van de betrokken gegevensdragers. 4.2 Bewaren context Preserving media Bewaren van de originele functionaliteit en de documentatie daarover. Ook in geval van conversie. Preserving functionality Pagina 2 van 18

3 0 Algemeen * 3017 Informatiemanagement onmisbaar voor studenten bedrijfseconomie Anton van Reeken (Artikel) Automatisering Gids van 26-mei-2000 Informatiemanagement Een informatiemanager zal zich primair moeten bezighouden met het opstellen van een lange termijnbeleid voor informatie en communicatie. In het bijzonder voor de IC-systemen die daarvoor nodig zijn. Doelmatigheid; Informatica; Informatiebeheer; Pragmatiek; Rechtmatigheid; Semantiek; Syntax; Techniek. Pagina 3 van 18

4 1 Ontstaan 3001 XML kan uiteenvallen van het web voorkomen; Esperanto voor sites lijmt stukken weer aan elkaar Arthur Graaff (Bericht) Computable van 26-mei-2000 XML. extensible Markup Language Het Web dreigt in honderden stukken uiteen te vallen, nu er steeds meer webapparaten met spcifieke eisen verschijnen. Elk van die apparaten stelt zijn eigen eisen aan het formaat van pagina's. XML, het nieuwe esperanto voor sites, zal die stukken weer aan elkaar lijmen als alle sites er gebruik van maken. Betrouwbaarheid; Markup language; Redactionele vorm; Standaard; Structuur; Uitwisseling. 1.2 Benoeming informatiesysteem 2999 Tips over corrupte ambtenaren in register (Bericht) Binnenlands Bestuur van 26-mei-2000 Integriteit Corrupt gedrag van ambtenaren moet in een landelijk register worden vastgelegd. Bij de bestrijding van nietinteger gedrag is zo'n register volgens de rijksrecherche onmisbaar. Controleerbaarheid; Corruptie; Politieregister; Register. Pagina 4 van 18

5 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid Achterhaalde grondwet Mark Plekker (Commentaar) Grondrechten Het werk van de commissie Franken. De vrijheid van communiceren. Beveiligen; ; Encryptie; Internet; Privacy. EDI in een internet-jas Martin Healy (Column) Computable van 5-mei-2000 Meta informatie De sleutel tot flexibiliteit, de mogelijkheid tot het toevoegen van nieuwe functies of het gebruiken van deelfuncties zonder dat een applicatie herschreven moet worden, zijn meta-gegevens. Betrouwbaarheid; E-handel; EDI. Electronic data interchange; XML. extensible Markup Language. FBI gaat fraude op Internet structureel in kaart brengen; Samenwerking met het Amerikaanse ministerie van Justitie (Bericht) Automatisering Gids van 12-mei-2000 Fraude In de VS is een meldpunt voor fraude op Internet geopend, het Internet Fraud Complaint Center (IFCC). Misbruik. Grondwet moet internet en beschermen (Bericht) Computable van 26-mei-2000 Grondrechten De Nederlandse grondwet moet internet en gaan beschermen. Om de grondrechten van de burgers ook in een 'digitaal tijdperk' optimaal te waarborgen, dienen zij techniek onafhankelijk te worden. Vrijheid van meningsuiting moet evenzeer gelden voor uitingen via internet als voor papieren publicaties. Onthechting; Privacy. Grote haast Europese richtlijn e-commerce (Bericht) NRC van 5-mei-2000 Pagina 5 van 18

6 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 2960 E-commerce Het Europese parlement heeft binnen 5 maanden een richtlijn van de Europese Unie over webwinkelen en internethandel doorgevoerd. Deze richtlijn biedt een juridisch raamwerk voor de handel op Internet. Eisen en regels over: - elektronische contracten - informatie aan consumenten - inhoud en plaatsing van advertenties - positie internetaanbieders - aansprakelijkheid van providers. Authenticiteit; Betrouwbaarheid; Common carrier regel; Provider; Verantwoordelijkheid. Sleutelrol overheids-pki voor onwetende gemeenten; Communicatie vanaf eind dit jaar geleidelijk aan beveiligd Peter Mom (Bericht) Computable van 12-mei-2000 Beveiligen De taskforce PKI Overheid wil eind dit jaar een plan van aanpak gereed hebben voor geleidelijke grootschalige invoering van deze systematiek voor beveiligde elektronische communicatie. Het ligt voor de hand dat gemeente in die Public Key Infrastructure een spilfunctie gaan krijgen. Bij de lokale overheid lijkt het thema nog niet erg te leven. Authenticiteit; Authority control; Betrouwbaarheid; Integriteit van informatie; Public key; TTP. Trusted Third Party. Pagina 6 van 18

7 3 Gebruik, afstemming en toezicht 3000 Accountantscontrole in revisie Ron Killeen (Bericht) Binnenlands Bestuur van 26-mei-2000 Accountantsverslag Geheime jargoncodes moeten verdwijnen uit accountantsrapporten en gemeenteraden en provinciale staten moeten een volwassen relatie aangaan met de accountants die hun boeken controleren. Accountantsverklaring; Controleerbaarheid. * 2959 Archiefdiensten en de Wet Bescherming Persoonsgegevens F.C.J. Ketelaar (Artikel) Archievenblad / 2000 nr 3 (mei) en 4 (juni) 2000 / De volledige teksten staan op de site van Ketelaar Privacy Zoals het er nu uitziet treedt per 1 september 2000 de Wet bescherming persoonsgegevens in werking en wordt de Archiefwet 1995 met een nieuw artikel 2a aangevuld. Wat betent dit voor het beheer van archiefbewaarplaatsen die onder de Archiefwet 1995 vallen? En op welke manier krijgen de categoriale archiefbeherende instellingen, bedrijfsarchiefdiensten en registratuur met het nieuwe artikel te maken? Een toelichting. Archiefbeheer; Openbaarheid; Persoonsgegevens. * 2958 URL of bestandsnaam De site van Ketelaar Bescherming van de privacy; Archiefwet en openbaarheid prof. dr. F.C.J. Ketelaar (Artikel) Nederlands Archievenblad / 1995 nummer 1995/ Privacy De beheerder van een archiefbewaarplaats moet zich bewust zijn van de juridische en ethische verantwoordelijkheden op het terrein van openbaarheid van de archieven. Met name bij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De data-explosie Richard Keijzer Ethiek; Openbaarheid; Overbrengen; Uitzonderingsgrond. (Artikel) Automatisering Gids van 12-mei-2000 Beheer van gegevens De wereld staat aan de vooravond van een explosie op het gebied van dataopslag. Er worden doorlopend meer gegegevens gegenereerd en bij grote bedrijven is er sprake van een jaarlijkse verdubbeling van de datavoorraad. Leveranciers van opslagsystemen wrijven zich in de handen; zij zien gigantische afzetmarkten opdoemen. Opslaan van gegevens is één ding, het beheren van de data is vervolgens een klus die zeer veel tijd en mankracht kost. Archieffunctie; Datawarehouse; Digitale duurzaamheid; Selecteren; Triage; Waarderen. Databank hielprikjes ter discussie; Registratiekamer wil weten of ze ten onrechte privégegevens bevat (Bericht) Trouw van 24-mei-2000 Pagina 7 van 18

8 3 Gebruik, afstemming en toezicht 2955 Privacy De Registratiekamer heeft opheldering gevraagd over de databank waarin sinds zeven jaar de hielprikken van pasgeborenen worden bewaard. De kamer wil weten of de bestanden onterecht privacy-gevoelige gegevens bevatten. Databank; Register. E-commerce vraagt een andere aanpak risicomanagement Hub Heijnen (Artikel) Automatisering Gids van 5-mei-2000 E-commerce Slechts een zeer klein prcentage van de e-commerce-projecten is zakelijk een succes. Waarom begint men er toch aan? Het elektronisch zakendoen is een multidimensionaal. Bovendien is democratische besluitvorming van essentieel belang. Betrouwbaarheid; Democratie; E-handel; Risico. * 3010 ' beschermen in Grondwet'; Internet (Bericht) Trouw van 25-mei Grondrechten De commissie Franken komt met een aantal aanbevelingen om de grondwet aan te passen aan de moderne tijd. - moet de zelfde bescherming krijgen als een brief. De bepaling in de Grondwet moet worden: 'Ieder heeft het recht vertrouwelijk te communiceren'. - De vrijheid van drukpers moet veranderd worden in: 'Ieder heeft het recht vrij zijn mening te uiten. Dit recht omvat de vrijheid om denkbeelden of andere informatie te openbaren, te verspreiden of te ontvangen'. Ook de openbaarheid van informatie moet in de Grondwet worden opgenomen. 'Ieder heeft recht op toegang tot bij de overheid berustenden informatie'. Auteursrecht; Briefgeheim; Communicatie; Democratie; ; Encryptie; Internet; Openbaarheid; Openbare overheidsinformatie; Rechtstaat; Vertrouwelijkheid. ' Europese lidstaten laks met privacy-richtlijn' (Bericht) Computable van 19-mei-2000 Privacy Na vragen uit het Europese parlement geeft de Europese commissie toe dat de lidstaten laks zijn met het naleven van de privacy-richtlijnen voor internetgebruikers. Persoonsgegevens. Fouten met domeinnamen van gemeenten (Bericht) Binnenlands Bestuur van 12-mei-2000 Pagina 8 van 18

9 3 Gebruik, afstemming en toezicht Domein Sommige gemeenten, waaronder Hulst en Beemster, hebben buiten hun schuld hun gemeentenaam als domeinnaam voor een Internetsite verspeeld. De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland erkent dat er bij de 'bewaking' vam gemeentenamen fouten zijn gemaakt. <geen gerelateerde termen opgenomen> Grote haast Europese richtlijn e-commerce (Bericht) NRC van 5-mei-2000 E-commerce Het Europese parlement heeft binnen 5 maanden een richtlijn van de Europese Unie over webwinkelen en internethandel doorgevoerd. Deze richtlijn biedt een juridisch raamwerk voor de handel op Internet. Eisen en regels over: - elektronische contracten - informatie aan consumenten - inhoud en plaatsing van advertenties - positie internetaanbieders - aansprakelijkheid van providers. Authenticiteit; Betrouwbaarheid; Common carrier regel; Provider; Verantwoordelijkheid. Halfslachtige copy-right discussie Freek Blankena (Bericht) Automatisering Gids van 5-mei-2000 Auteursrecht Het plompverloren kopieren van teksten of muziek mag niet, ook niet via Internet. Maar de veronderstelde benadeelden hebben de vindingrijke webpiraten waarschijnlijk gewoon nodig. Beschikbaarheid; Beveiligen. * 3014 Hooi en speld; Nieuwe internetzoekmachines gebruiken citatie-technieken Rob van den Berg (Bericht) NRC van 27-mei-2000 Zoekmachine Zoeken op trefwoord is niet altijd meer toereikend om iets te vinden op Internet: veel te veel hits. Nieuwe technieken bieden uitkomst. Internet; Raadplegen; Zoeken. URL of bestandsnaam Alltheweb Altavista excite Google Northernlight Researchindex Shared www,alltheweb.com Pagina 9 van 18

10 3 Gebruik, afstemming en toezicht Spaarne Ziekenhuis scant half miljoen dossiers (Bericht) Automatisering Gids van 26-mei-2000 Scanning Het Spaarne Ziekenhuis gaat 12 miljoen papieren medische documenten van patienten scannen en digitaal opslaan. Imaging; Substitutie; Vervanging. Tweemaal Europa; Juridische zaken Charles Noordam (Artikel) Archievenblad nr 7 / september 1997 Privacy De invloed van europa op de Nederlandse archiefpraktijk kan marginaal zijn maar ook uiterst ingrijpend zijn. Voorbeelden Verdrag van Rome, Verdrag van Straatsburg, Databankrichtlijn, Richtlijn bescherming persoonsgegevens. Databankrecht; Openbaarheid; Privacy. 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden AZM: inspectie medeschuldig; 'Melden computerfout had dood vrouw kunnen voorkomen' (Bericht) Trouw van 11-mei-2000 Verantwoordelijkheid Niet een computerfout, maar een menselijk falen leidde ertoe dat een 54-jarige operatiepatiente in het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) bloed van een verkeerde bloedgroep kreeg toegediend. Betrouwbaarheid; Controleerbaarheid. Internetaanbieders willen meewerken (Boekbespreking) Trouw van 5-mei-2000 Common carrier regel Justitie is bezig met wetgeving die het mogelijk maakt om bij providers naam, adres en woonplaats van een abonnee op te vragen. Beveiligen; Privacy; Provider. Nabestaanden Wieger Koop willen straf voor artsen (Bericht) Trouw van 2-mei-2000 Pagina 10 van 18

11 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Integriteit De advocaat van de vorig jaar aan aids overleden hemofiliepatient Wieger Koop heeft namens de nabestaanden het openbaar ministerie in Groningen verzocht om een justitieel vooronderzoek. Daaruit moet blijken of de behandelaars van Koop strafbare feiten hebben begaan. Misdrijf. 3.3 Fysiek beheer van het Witte Huis verdwenen (Bericht) ARCHOS Magazine / 2000 nr. 4 / Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar verdwenen s in het Witte Huis in de periode De s moeten officieel als archiefmateriaal worden beheerd. Archiefbescheiden; Vernietiging. * 2995 Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen 2000 (Wet- en regelgeving) 2000 Concept (versie 7 april 2000) Goede staat Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van... houdende nadere regels omtrent de bouw, verbouwing, inrichting en verandering van inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen alsmede omtrent de ingebruikneming van gebouwen als archiefruimte of archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 13, vierde lid, van het Archiefbesluit 1995 (Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen 2000) Artikel 3 van de Archiefwet 1995 verplicht de overheidsorganen de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Ingevolge artikel 21, eerste lid, van die wet worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels gesteld omtrent de bouw, verbouwing, inrichting en verandering van inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen, alsmede omtrent de ingebruikneming van gebouwen of gedeelten van gebouwen als archiefruimte of archiefbewaarplaats. Archiefbeheer; Archiefbewaarplaats; Archiefgebouw; Archiefruimte; Duurzaamheid; Fysiek beheer. Wet- en regelgeving De regeling is bij de Europese Commissie aangemeld. Goede staat. * 2994 URL of bestandsnaam De site van Erik Ketelaar Regeling Duurzaamheid Archiefbescheiden (Wet- en regelgeving) 2000 Concept (versie 10 januari 2000) Pagina 11 van 18

12 3.3 Fysiek beheer Duurzaamheid Regeling vastgesteld door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van... houdende nadere regels omtrent de duurzaamheid van archiefbescheiden als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van het Archiefbesluit Deze regeling bevat nadere regels omtrent de duurzaamheid van archiefbescheiden die voor permanente bewaring zijn bestemd, conform artikel 11 van het Archiefbesluit Zij betreffen zowel de informatiedragers en schrijfstoffen zelf als de verpakkingsmaterialen, voor zover die voor het behoud van de archiefbescheiden aan voorschriften moeten worden gebonden. Een en ander conform de tekst van het Archiefbesluit en de Nota van toelichting dienaangaande. Zoveel mogelijk is gebruik gemaakt van verwijzingen naar bestaande normering door nationale en internationale norminstituten. Daarmee bespaart men de industrie ook overbodig dubbel testen. Archiefbescheiden; Digitale duurzaamheid; Drager; Fysiek beheer; Gegevensdrager; Goede staat; Informatiedrager; Materiele staat; Medium; Standaard. Wet- en regelgeving De regeling is bij de Europese Commissie aangemeld. Duurzaamheid. URL of bestandsnaam Site Erik Ketelaar 3.6 Beschikbaarstellen En waarom mogen de vrijmetselaars hun geheimen eigenlijk niet koesteren?; Ritualen Peter van der Ven (Bericht) Trouw van 3-mei-2000 Geheim Internet is een schatkamer van veel ondoorgrondelijke geheimen van zin en onzin. Beschikbaarstellen; Vertrouwelijkheid. Gemeentebeheerders niet bang voor Internet-golf Nico Baaijens (Bericht) Automatisering Gids van 19-mei-2000 Beschikbaarstellen Communicatie tussen gemeenten en burgers zal sterk toenemen de komende jaren. Gemeentelijke IT-beheerders verwachten de toevloed nagenoeg geheel op eigen kracht te kunnen managen. Communicatie; Internet; Openbare overheidsinformatie. Internet: een netwerk van bedreigingen Matthew Vale (Ingezonden brief) Computable van 12-mei-2000 Pagina 12 van 18

13 3.6 Beschikbaarstellen 2997 Internet Met de term internet wordt gedoeld op het wereldwijde TCP/IP-netwerk waarmee duizenden systemen met elkaar zijn verbonden. Dit wereldwijde netwerk staat echter niet onder controle van de beheerders van de aangesloten systemen. Ddrie soorten waardevolle zaken kunnen kwetsbaar worden wanneer een systeem wordt aangesloten op Internet: - de data die op het systeem zijn opgeslagen - resources die benodigd zijn voor het werken met en het beheren van het systeem - de reputatie van de eigenaars van het systeem. Autorisatie; Beveiligen. Nota 'Contact met de toekomst': Elke gemeente in 2002 op Internet (Bericht) Binnenlands Bestuur van 26-mei-2000 Beschikbaarstellen Eind 2002 moeten alle gemeenten een eigen site hebben op het Internet. Gemeenten moeten in de toekomst ook diensten via internet kunnen aanbieden waar de burger nog niet om gevraagd heeft. Dienstverlening; Overheidsinformatie. 3.7 Beveiliging Anti-virusfabrikanten profiteren van eigen falen; I Love You is lappendeken van bekende software Jasper Bakker (Bericht) Computable van 12-mei-2000 Leveranciers van anti-virus programma's profiteren van rondwarende virusplagen als het recente 'I Love You', maar blijken niet goed in staat bekende gevaren af te vangen. Sinds jaar en dag vertrouwen virusscanners naast lijsten met bekende virussen ook op de heuristische technologie die virussen detecteert op eigenschappen als softwarecode en gedrag. 'I Love You' dat is samengesteld uit bestaande viruscode, is echter niet onderschept. Beveiligen; E-commerce. Cybercrime vereist Computervirus Christiaan Alberdingk Thijm (Ingezonden brief) Trouw van 13-mei-2000 Wetgeving Was het I love You virus niet door een Filipino maar door ene Jansen verzonden, dan nog stond Justitie machteloos. Ook in Nederland ontbreekt passende wetgeving. De wetgever voert een verbeten strijd tegen computercrime, maar wordt steeds ingehaald door de technologie. Crackers; Hackers; Misdrijf; Strafrecht;. met 'I love you' kraakt pc; lijkt ongekend schadelijk (Bericht) Trouw van 5-mei-2000 Pagina 13 van 18

14 3.7 Beveiliging Een computervirus maakt wereldwijd slachtoffers. Het tast bestanden aan en verstuurd daarna kopieen van zichzelf naar alle personen in het adresboek van het slachtoffer. Computergebruikers raken besmet als berichten openen met de aanlokkelijke aanduiding 'I love you'. Beveiligen; . Fillipijn aangehouden voor Iloveyou-virus (Bericht) Trouw van 9-mei-2000 De Filipijnse recherche heeft de 27-jarige Reomel Ramones aangehouden op verdenking (mede) verantwoordelijk te zijn voor het I love you-virus. Het virus, ook wel omschreven als de loverbug, overviel de computerwereld de afgelopen dagen door op alle continenten massaal in computers binnen te dringen en bestanden te vernielen. Beveiligen; Crackers; Hackers; Misdrijf. Hacker Hoevelaken aangehouden (Bericht) Trouw van 12-mei-2000 Hackers Een hacker uit Hoevelaken is opgespoord aan de hand van IP-adressen. Beveiligen. I Love You, Very Funny; Feiten (Bericht) Trouw van 6-mei-2000 De bestrijdingsprogramma's zoeken niet naar de naam van het virus, maar naar een uniek element in de headerinformatie van een waar het virus aan vast zit. Beveiligen; . I-love-you en het gekwetste ego Peter Lievense (Bericht) Automatisering Gids van 12-mei-2000 Het I-Love-You-virus zou een schade van 10miljard dollar hebben veroorzaakt. Dit bedrag is uitr de lucht gegrepen. De media-aandacht was overtrokken. Ikhouvanjou Ruud Verdonck Beveiligen; . (Column) Trouw van 9-mei-2000 Pagina 14 van 18

15 3.7 Beveiliging Jan Timmer! Wakker worden! Beveiligen; Millenniumprobleem. Iloveyouvirus heeft krachtiger opvolger (Bericht) Trouw van 20-mei-2000 Het virus, genaamd VBS.Newlove.A vernietigd na opening alles dat op de harde schijf staat eb verandert elke keer van vorm als het zijn schadelijk werk heeft gedaan. Beveiligen. Internet: een netwerk van bedreigingen Matthew Vale (Ingezonden brief) Computable van 12-mei-2000 Internet Met de term internet wordt gedoeld op het wereldwijde TCP/IP-netwerk waarmee duizenden systemen met elkaar zijn verbonden. Dit wereldwijde netwerk staat echter niet onder controle van de beheerders van de aangesloten systemen. Ddrie soorten waardevolle zaken kunnen kwetsbaar worden wanneer een systeem wordt aangesloten op Internet: - de data die op het systeem zijn opgeslagen - resources die benodigd zijn voor het werken met en het beheren van het systeem - de reputatie van de eigenaars van het systeem. Autorisatie; Beveiligen. Koelbloedige reacties op liefdesverklaring (Bericht) Binnenlands Bestuur van 12-mei-2000 Gemeenten hebben nauwelijks averij opgelopen door het I love you-virus, dat wereldwijd grote paniek en grote schade veroorzaakte. Voor zover valt na te gaan zijn gemeentelijke bestanden bespaard gebleven. Beveiligen; Crackers; Hackers. Kracht van Windows geeft ILOVEYOU-virus extra zetje (Bericht) Trouw van 6-mei-2000 Het I Love You virus, dat inmiddels ook onder andere namen de ronde doet, is zo agressief doordat het besturingssysteem Windows in zekere zin zo krachtig is. Beveiligen; . Pagina 15 van 18

16 3.7 Beveiliging 2963 Nederland doorstaat I Love You zonder grote schade; Beheerders dragen ook verantwoordelijk voor virusplaag (Bericht) Computable van 12-mei-2000 In Nederland lijkt de schade die het 'I love you'-virus heeft aangericht beperkt. IT-bedrijven ondervonden vooral hinder van mailsystemen die een paar uur uit de lucht waren. Alles bijelkaar opgeteld luidt de belangrijkste boodschap voor automatiseringsafdelinge; verhoog het bewustzijn van gebruikers voor de gevaren van het elektronisch postverkeer. Beveiligen; E-commerce. Netten sluiten zich rond bedenker Iloveyou-virus (Bericht) Trouw van 8-mei-2000 De Fillipijnse politie zegt de maker van het virus zo goed als zeker te kennen. <geen gerelateerde termen opgenomen> Een peperdure liefdesbrief; ILOVEYOU Bas den Hond (Bericht) Trouw van 6-mei-2000 Als niet bijna iedereen hetzelfde programma zou gebruiken, zou een virus zich ook niet zo makkelijk kunnen verspreiden. Beveiligen; . Snel virus is ook snel weg (Bericht) Trouw van 9-mei-2000 De telefoonlijn die de bedenkers van het I Love You virus hebben gebruikt heeft hun verraden. Concreet bewijsmateriaal zal echter moeilijk te vinden zijn. Audit; Beveiligen; Crackers; Hackers; Track. * 2986 Veiliger ; EU-burgers, maar ook criminelen kunnen berichten 'versleutelen' Frank Kools (Bericht) Trouw van 19-mei-2000 Pagina 16 van 18

17 3.7 Beveiliging Encryptie De Europese Unie wil dat burgers en bedrijven zich op Internet beter kunnen beschermen tegen hackers, diefstal en spionage. De EU geeft daarom de handel vrij in speciale software waarmee Internetters hun gecodeerd kunnen verzenden. Alleen de ontvanger kan de mail lezen met een 'sleutel'. Beveiligen; ; Inlichtingendiensten; Key; Privacy; Versleuteling. Pagina 17 van 18

18 De gegevens komen uit een Access-database met behulp van de reportfunctie. Dit report is geprint met de postscript printerdefinitie (HP LaserJet 5P/5MP Postscript) naar PSformaat en vervolgens met Ghostscript 6.01 geconverteerd naar PDF-formaat. Mijn waardering van de publicaties: ** = zeer interessant * = interessant -- = matig, maar juist daarom geschikt om op te nemen. Inlichtingen over deze lijst bij: Rienk Jonker Telefoonnummer Digitale documenten zijn kwetsbare couveusekinderen van onze cultuur. Ze leiden een virtueel, elektronisch leven dat afhankelijk is van onze wil om ze te voeden en van het ene medium naar het andere over te brengen. Uit: Spookrijden op de digitale snelweg, Paul Dijstelberge, De Boekenwereld, tijdschrift voor boek en prent / Sun, Nijmegen, Zestiende jaargang nr. 2/3, februari Pagina 18 van 18

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: De artikelen zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 mei 2015 Registratienummer: TB15.5023243 Agendapunt: 12 Onderwerp: Vaststelling archiefverordening gemeente Ten Boer 2015 Voorstel: 1. De Archiefverordening

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

Archiefverordening Avri 2016

Archiefverordening Avri 2016 NOTITIE Archiefverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 25 januari 2016 Archiefverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 1 februari

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk Besluit Informatiebeheer Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk 2017 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Havenschap Moerdijk In de vergadering van 7 december 2016 Mij bekend, De secretaris

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers.

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers. 4C. BESLUIT INFORMATIEBEHEER REGIO TWENTE - besluit dagelijks bestuur van 20 maart 1998 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. documenten de in de wet in artikel 1, onder

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Bouwcollege: het College bouw ziekenhuisvoorzieningen;

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Wetstechnische informatie

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ; Archiefverordening Rotterdam 2011 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer 578475; raadsstuk

Nadere informatie

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8).

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG 2004 BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

Besluit Algemeen bestuur

Besluit Algemeen bestuur Besluit Algemeen bestuur 07-07-2014 Archiefverordening Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis 2014 Opsteller Wytse Kelder Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum overleg 07-07-2014

Nadere informatie

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010;

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010; BESLUIT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WAALWIJK 2014 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1. 1. Dit besluit bedoelt met: a. wet de Archiefwet 1995; b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014. De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân;

BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014. De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014 De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, en Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening Provincie

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer 2015

Besluit Informatiebeheer 2015 15.0002092 Besluit Informatiebeheer 2015 Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015, Overwegende dat: - de voortschrijdende

Nadere informatie

MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de ter uitvoering van artikel 6 van het Archiefbesluit 1 (Beschikking digitaal beheer)

MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de ter uitvoering van artikel 6 van het Archiefbesluit 1 (Beschikking digitaal beheer) MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de ter uitvoering van artikel 6 van het Archiefbesluit 1 (Beschikking digitaal beheer) Overwegende: De Minister van Constitutionele en Binnenlandse Zaken,

Nadere informatie

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Gedeputeerde staten van Noord-Holland gelet op artikel 6 van de Archiefverordening

Nadere informatie

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Avalex gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 2 maart 2017 gelet op artikel 40,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 10 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00140* 14RDS00140 Onderwerp Vaststellen Archiefverordening 2014 1 Samenvatting Op grond van de Archiefwet 1995 dienen de gemeenteraden verordeningen op te

Nadere informatie

de Archiefwet 1995; 2015;

de Archiefwet 1995; 2015; Archiefverordening 2016 De gemeenteraad van de gemeente Cranendonck gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 3 november 2015 f '-fj - ^ ^3^' gelet op artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet

Nadere informatie

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Gemeenteblad nr. 348, 5 januari 2017 Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten, Gelet op: Artikel 6 van de Archiefverordening 2017; Overwegende

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening en

Nadere informatie

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 De voorzitter van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit besluit vast te stellen het volgende: Besluit voor het beheer

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Raad voor de Transportveiligheid (RVTV)

Nadere informatie

BESLUIT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE HENGELO 2009 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II DE ARCHIEFBEWAARPLAATS

BESLUIT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE HENGELO 2009 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II DE ARCHIEFBEWAARPLAATS BESLUIT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE HENGELO 2009 Voorschriften betreffende de aanwijzing van de archiefbewaarplaats, het beheer van de archiefbewaarplaats, het beheer van de documenten van de gemeentelijke

Nadere informatie

Artikel 3 De secretaris is belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

Artikel 3 De secretaris is belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen. Voorschriften betreffende de aanwijzing van de archiefbewaarplaats, het beheer van de archiefbewaarplaats, het beheer van documenten van de gemeentelijke organen, voor zover deze documenten niet zijn overgebracht

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Het archiefbeheer in de dynamische fase Hoofdstuk 3: Het archiefbeheer

Nadere informatie

Besluit informatiebeheer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013

Besluit informatiebeheer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013 2 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. wet: de Archiefwet 1995; b. archiefverordening: de Archiefverordening Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Agendapunt 7b van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 22 januari 2015.

Agendapunt 7b van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 22 januari 2015. Afdeling: Staf Team: Staf Beh.door: Lacour, J.P. Port.houder: DB, Agendapunt 7b van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 22 januari 2015. Onderwerp: Besluit informatiebeheer Hefpunt 2015 Bijlage(n):

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr Ontwerp Archiefverordening Rijnland 2015 De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland; gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr overwegende dat -

Nadere informatie

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context Hoogheemraadschap van Delfland Actualiseren archiefverordening 1. Probleemstelling - context De archiefverordening Delfland 2004 (en daarmee het besluit informatiebeheer 2004) sluit niet meer aan bij de

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten.

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten. Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke samenvoeging De Wolden/Hoogeveen, gelet op artikel 8 van de Archiefverordening; b e s l u i t: vast te stellen de Voorschriften betreffende

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente. Nr. 267 20 mei 2016 Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer

Nadere informatie

Artikel 1b De archivaris is belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

Artikel 1b De archivaris is belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen. CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR9043_1 6 september 2016 Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van de gemeentelijke organen, voor zover deze documenten niet zijn overgebracht

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 42 Officiële naam regeling: Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen Citeertitel: Archiefverordening Provincie Limburg 2014

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer RUD Utrecht 2017

Besluit Informatiebeheer RUD Utrecht 2017 Besluit Informatiebeheer RUD Utrecht 2017 Het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht Gelet op: Artikel 9 van de Archiefverordening RUD Utrecht 2017 Besluit: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende

Nadere informatie

Besluiten het navolgende Besluit Informatiebeheer provincie Utrecht 2014 vast te stellen.

Besluiten het navolgende Besluit Informatiebeheer provincie Utrecht 2014 vast te stellen. BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE UTRECHT 2014 Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van d.d. 16 december 2014, nr. 8107CF7C betreffende de voorschriften voor het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Hoe open zijn wij? Informatieblad over hergebruik en open data

Hoe open zijn wij? Informatieblad over hergebruik en open data Hoe open zijn wij? Informatieblad over hergebruik en open data Hoe open ben jij? Informatieblad over hergebruik en open data Burgers en bedrijven moeten over openbare overheidsinformatie kunnen beschikken.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 7 van de Archiefverordening provincie Utrecht 2014;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 7 van de Archiefverordening provincie Utrecht 2014; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1077 2 maart 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van d.d. 16 december 2014, nr. 8107CF7C betreffende de voorschriften voor het

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 368 13 november 2015 Besluit informatiebeheer RUD Zeeland 2015 Het Dagelijks

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

Archiveren ruimtelijke plannen

Archiveren ruimtelijke plannen Plicht of noodzaak? 6 juni 2013 Monique van Scherpenzeel Tijdens deze sessie Kader: Wet- en regelgeving Andere kaders Vereisten Aan de slag: Wat ga ik morgen doen 1 Welke Gemeenten Provincies Rijk Beheersverordening

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 162 8 juli 2015 Informatieverordening RUD Zeeland 2015 Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

B&W 8 mei 2007 Gemeenteblad

B&W 8 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 35 Besluit: B&W 8 mei 2007 Gemeenteblad NADERE REGELS INFORMATIEBEHEER HELMOND 2007 Burgemeester en wethouders van Helmond; Gelet op artikel 7 van de Archiefverordening Helmond 2007

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2016

Besluit Informatiebeheer Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2016 Besluit Informatiebeheer Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2016 Het dagelijks bestuur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena, gelet op artikel 7 van de Archiefverordening besluit vast te stellen

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Actualisering Besluit Informatiebeheer Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/396079) MS/DIV Collegebesluit 1. Het college stelt het vast. 2. Dit besluit heeft geen financiële

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Besluit Informatiebeheer Lisse Hoofdstuk I Algemene bepalingen. Hoofdstuk II De archiefbewaarplaats.

GEMEENTEBLAD. Nr Besluit Informatiebeheer Lisse Hoofdstuk I Algemene bepalingen. Hoofdstuk II De archiefbewaarplaats. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 23612 29 april 2014 Besluit Informatiebeheer Lisse 2014 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit besluit verstaat onder: a. archiefverordening

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 15 februari 2001 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: januari 2001 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen'

Nadere informatie

COLLEGEBESLUIT. Artikel 1 Begripsbepalingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal;

COLLEGEBESLUIT. Artikel 1 Begripsbepalingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal; COLLEGEBESLUIT Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal; Overwegende dat er op grond van de Archiefverordening regels kunnen worden gesteld over de aanwijzing van de archiefbewaarplaats,

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer Gemeente Ede 2009

Besluit Informatiebeheer Gemeente Ede 2009 Besluit Informatiebeheer Gemeente Ede 2009 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ede, gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2009 besluiten: Vast te stellen de navolgende voorschriften betreffende

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 67 Uitgifte: 30 oktober 2014 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2014, tot vaststelling

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Open Data. Themamiddag Actieve Openbaarheid

Open Data. Themamiddag Actieve Openbaarheid Open Data Themamiddag Actieve Openbaarheid Open Data Middag Actieve Openbaarheid 11 februari 2016 Agenda Wat is open data + wet- en regelgeving Beleid Open Data Nationaal Archief Hoe is het Nationaal Archief

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer gelet op artikel 7 van de Archiefverordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer gelet op artikel 7 van de Archiefverordening Besluit Informatiebeheer gemeente Deventer 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer gelet op artikel 7 van de Archiefverordening Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende

Nadere informatie

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Wijziging Archiefbesluit 1-1-2013. Aanleiding: - moet aansluiten bij de informatiehuishouding Selectie van archiefbescheiden van een digitaal

Nadere informatie

Agendapunt 05 Besluit informatiebeheer 2016 Omgevingsdienst IJmond

Agendapunt 05 Besluit informatiebeheer 2016 Omgevingsdienst IJmond Agendapunt 05 Besluit informatiebeheer 2016 Omgevingsdienst IJmond 24 februari 2016 Het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond, gelet op artikel 8 van de Archiefverordening 2016 Omgevingsdienst IJmond,

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer gemeente Boxmeer 2009

Besluit Informatiebeheer gemeente Boxmeer 2009 Besluit Informatiebeheer gemeente Boxmeer 2009 Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer gelet op artikel 7 van de Archiefverordening gemeente Boxmeer 2009; Besluiten vast te stellen de navolgende:

Nadere informatie

Monitor Erfgoedinspectie

Monitor Erfgoedinspectie Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitor Erfgoedinspectie Staat van de naleving 2011-2012 Bijlage: Integrale vragenlijst met antwoorden, toezichtveld archieven A2 Hoeveel

Nadere informatie

Stappenplan digitaal archiefbeheer

Stappenplan digitaal archiefbeheer Stappenplan digitaal archiefbeheer Vooraf Dit stappenplan behandelt een deelprobleem voor het archiefbeheer. Het gaat alleen om een inventarisatie van de digitale archieven die uw instelling beheert. Voor

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg miniin iiiiii iiii ii BM1500346 Burgemeester en wethouders van Steenbergen: Gelet op artikel 7 van de Archiefverordening

Nadere informatie

Veilig samenwerken met de supply-chain

Veilig samenwerken met de supply-chain Veilig samenwerken met de supply-chain TSCP RIG bijeenkomst Rotterdam, 18 mei 2011 mr. Patrick Paling RE Senior Manager KPMG Advisory N.V. TSCP We toetsen als gespecialiseerde auditor of de centrale TSCP-beveiligingsinfrastructuur

Nadere informatie

Artikel 3. De secretaris is belast met het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte documenten en documentaire verzamelingen.

Artikel 3. De secretaris is belast met het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte documenten en documentaire verzamelingen. CVDR Officiële uitgave van Enschede. Nr. CVDR305328_1 25 oktober 2016 Besluit Informatiebeheer 2013 Besluit Informatiebeheer, Registratienummer 1300246176 Burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 2 oktober 2007

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 2 oktober 2007 Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 2 oktober 2007 gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 7 van de Archiefverordening gemeente Moerdijk 2006, BESLUIT

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Redactionele opmerkingen Informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 26 november 2000 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: oktober 2000 Redactioneel

Nadere informatie

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Jaargang: 2012. Nummer: 2. Uitgifte: 13 januari 2012

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Jaargang: 2012. Nummer: 2. Uitgifte: 13 januari 2012 Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 2 Uitgifte: 13 januari 2012 Besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2011 tot vaststelling

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Het besluit Informatiebeheer is gebaseerd op het model van het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI).

Het besluit Informatiebeheer is gebaseerd op het model van het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI). BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 10 februari 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00101 Onderwerp Vaststelling Besluit Informatiebeheer 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting Omdat het toezicht op het beheer

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I

Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I Besluit van, houdende wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met de implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding

Nadere informatie

STAATSCOURANT december Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT december Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2422 248 22 22december 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Beckers

Privacyreglement Bureau Beckers Privacyreglement Bureau Beckers Bureau Beckers houdt zich aan het privacyreglement zoals dat door de Branchevereniging wordt aangegeven en in het vervolg van dit document is opgenomen. De nu volgende aandachtspunten

Nadere informatie

LEIDRAAD voor de vervanging van archiefbescheiden

LEIDRAAD voor de vervanging van archiefbescheiden L E I D R A A D LEIDRAAD voor de vervanging van archiefbescheiden Voorwaarden, procedure en stappenplan Geactualiseerde versie 1 maart 2013 Archiefinspectie Regionaal Archief Nijmegen 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wettelijke regeling voor dynamisch en semi-statisch archief. 3 Kwaliteitszorg 4 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid,

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer, bent u meestal verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Programmadirectie Dienstverlening Regeldruk en Informatiebeleid Afdeling

Nadere informatie